Uchwała Nr 23/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 23/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr 23/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.), art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 ( t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm. ) uchwala się, co następuje: 1. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 1. Format elektroniczny określony jest w formacie danych XML, XSD i XSL. 2. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w uchwale Nr 389/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 755, z późn. zm. ) w formacie XML, XSD i XSL zawarty jest w załączniku do uchwały. 2. Dokumenty XML, XSD i XSL o których mowa w 1 ust. 2 zgodne są z wzorami, publikowanymi w Centralnym Repozytorium Dokumentów prowadzonym na platformie epuap, zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. - Dz. U. z 2014 r., poz ). 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw: 1) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z , str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26); 2) dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z , str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228); 3) dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z , str. 3-30). Strona 1 z 2

2 3. Dokumenty XML, XSD i XSL o których mowa w 1 ust. 2 i w 2 w postaci elektronicznej przesyłane są na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Ostrołęki udostępnioną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Deklaracja, o której mowa w 1. ust. 2 jest opatrywana: 1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262 ), 2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym epuap w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. - Dz. U. z 2014r., poz ). 2. Deklaracja, o której mowa w 1. ust. 2 może być składana w formie elektronicznej bez względu na limity wysokości opłaty, kwoty jej nadpłaty lub kwoty zwrotu. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki. 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki Jerzy Grabowski Uchwała Nr 23/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej str. 2 z 2

3 Załącznik do uchwały Nr 23/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w uchwale Nr 389/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 755, z późn. zm. ) w formacie XML, XSD i XSL plik XSD <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema xmlns:xs=" xmlns:meta=" xmlns:oso=" xmlns:inst=" xmlns:adr=" xmlns:str=" xmlns:ds=" xmlns:wnio=" targetnamespace=" attributeformdefault="unqualified" elementformdefault="qualified"> <xs:import namespace=" schemalocation=" <xs:import namespace=" schemalocation=" <xs:import namespace=" schemalocation=" <xs:import namespace=" schemalocation=" <xs:import namespace=" schemalocation=" <xs:import namespace=" str. 1 z 54

4 schemalocation=" <xs:element name="dokument" type="wnio:dokumenttyp"> <xs:documentation>deklaracja GOP</xs:documentation> </xs:element> <xs:complextype name="dokumenttyp"> <xs:sequence> <xs:element ref="str:opisdokumentu"> <xs:documentation>opis dokumentu</xs:documentation> </xs:element> <xs:element ref="str:danedokumentu"> <xs:documentation>dane dokumentu</xs:documentation> </xs:element> <xs:element name="trescdokumentu" type="wnio:trescdokumentutyp"> <xs:documentation>treść dokumentu</xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complextype> <xs:complextype name="trescdokumentutyp"> <xs:complexcontent> <xs:extension base="str:trescdokumentutyp"> <xs:sequence> <xs:element ref="meta:podmiot"> <xs:documentation>dane osoby lub instytucji wnioskującej</xs:documentation> </xs:element> <xs:element name="nieruchomosc" type="wnio:adrestyp" minoccurs="1"> <xs:documentation>adres nieruchomosci</xs:documentation> str. 2 z 54

5 </xs:element> <xs:element name="skladajacy" type="wnio:skladajacytyp" minoccurs="1"> <xs:documentation>właściciel nieruchomości współwłaściciel nieruchomości (podać udział w lokalu mieszkalnym) użytkownik wieczysty jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu inny podmiot: </xs:documentation> </xs:element> <xs:element name="dekl_rodzaj" type="wnio:deklrodzajtyp" minoccurs="1"> <xs:documentation>pierwsza deklaracja Korekta deklaracji </xs:documentation> </xs:element> <xs:element name="dataod" type="xs:date" minoccurs="1"/> <xs:element name="datado" type="xs:date" minoccurs="1"/> <xs:element name="rodzajnieruchomoscisposobodbierana" type="wnio:rodzajnieruchomoscisposobodbieranatyp" minoccurs="1"> <xs:documentation>nieruchomość zamieszkała zabudowa jednorodzinna Nieruchomość zamieszkała - zabudowa wielorodzinna Nieruchomości niezamieszkałe Nieruchomość określona w artykule 6j ust. 4 ustawy (nieruchomość w części stanowi nieruchomość zamieszkałą i w części nieruchomość niezamieszkałą) </xs:documentation> </xs:element> <!--xs:element name="wyposazeniepojemnik" type="wnio:wyposazeniepojemniktyp" minoccurs="1"> <xs:documentation>wyposażę nieruchomość w pojemniki do odbioru odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości we własnym zakresie Dokonam zlecenia wyposażenia nieruchomości w pojemniki do odbioru odpadów przedsiębiorstwu realizującemu odbiór odpadów z mojej nieruchomości na podstawie odrębnej umowy </xs:documentation> str. 3 z 54

6 </xs:element> <xs:element name="utrzymaniestanu" type="wnio:utrzymaniestanutyp" minoccurs="1"> <xs:documentation>wykonam obowiązki we własnym zakresie Dokonam zlecenia obowiązku przedsiębiorstwu realizującemu odbiór odpadów z mojej nieruchomości na podstawie odrębnej umowy </xs:documentation> </xs:element--> <xs:element name="data" type="xs:date" minoccurs="1"/> <!--xsd:element ref="str:zalaczniki" minoccurs="1" /--> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexcontent> </xs:complextype> <xs:complextype name="adrestyp"> <xs:sequence> <xs:element name="kodpocztowy" type="adr:kodpocztowytyp"/> <xs:element name="miejscowosc" type="adr:miejscowosctyp" fixed="ostrołęka"/> <xs:element name="ulica" type="adr:ulicatyp" minoccurs="1"/> <xs:element name="budynek" type="adr:budynektyp" minoccurs="1"/> <xs:element name="lokal" type="adr:lokaltyp" minoccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complextype> <xs:complextype name="skladajacytyp"> <xs:sequence> <xs:element name="rodzaj_podmiotu" type="wnio:rodzajpodmiotutyp" minoccurs="1"/> <xs:element name="innyskladajacynazwa" type="xs:string" minoccurs="1"/> <xs:element name="nazwaskladajacego" type="wnio:nazwaskladajacegotyp" minoccurs="1"> <xs:documentation>imię i Nazwisko lub Nazwa</xs:documentation> </xs:element> <xs:element name="telefonkontaktowy" type="wnio:telefonkontaktowytyp" minoccurs="1"> <xs:documentation>telefon </xs:documentation> <!-- Numer --> str. 4 z 54

7 </xs:element> </xs:sequence> </xs:complextype> <!--- NOWE ELEMNTY --> <xs:simpletype name="rodzajpodmiotutyp"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="aw"> <xs:documentation>właściciel nieruchomości</xs:documentation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="bww"> <xs:documentation>współwłaściciel nieruchomości (podać udział w lokalu mieszkalnym)</xs:documentation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="cuw"> <xs:documentation>użytkownik wieczysty </xs:documentation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="dzu"> <xs:documentation>jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu </xs:documentation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="in"> <xs:documentation>inny podmiot: </xs:documentation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:complextype name="nazwaskladajacegotyp"> <xs:sequence> <xs:element name="imie" type="oso:imietyp" minoccurs="1"/> str. 5 z 54

8 <xs:element name="nazwisko" type="oso:nazwiskotyp" minoccurs="1"/> <xs:element name="pesel" type="oso:peseltyp" minoccurs="1"/> <xs:element name="nazwa" type="xs:string" minoccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complextype> <xs:simpletype name="telefonkontaktowytyp"> <xs:restriction base="xs:integer"></xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:simpletype name="deklrodzajtyp"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="d"> <xs:documentation>pierwsza deklaracja </xs:documentation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="k"> <xs:documentation>korekta deklaracji </xs:documentation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:complextype name="rodzajnieruchomoscisposobodbieranatyp"> <xs:sequence> <xs:element name="nier_typ_nier_rodzaj_zabudowa" type="wnio:niertypnierrodzajzabudowatyp" minoccurs="1"/> <xs:element name="deklaracjazamieszkala" type="wnio:deklaracjazamtyp" minoccurs="1"/> <xs:element name="deklaracjaniezamieszkala" type="wnio:deklaracjanzamtyp" minoccurs="1"/> <xs:element name="deklaracjamieszana" type="wnio:deklaracjamietyp" minoccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complextype> <xs:simpletype name="niertypnierrodzajzabudowatyp"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="zam/jednorodz"> <xs:documentation>nieruchomość zamieszkała zabudowa jednorodzinna </xs:documentation> str. 6 z 54

9 </xs:enumeration> <xs:enumeration value="zam/wielorodz"> <xs:documentation>nieruchomość zamieszkała - zabudowa wielorodzinna </xs:documentation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="nzam"> <xs:documentation>nieruchomości niezamieszkałe </xs:documentation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="mie"> <xs:documentation>nieruchomość określona w artykule 6j ust. 4 ustawy (nieruchomość w części stanowi nieruchomość zamieszkałą i w części nieruchomość niezamieszkałą) </xs:documentation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:complextype name="deklaracjazamtyp"> <xs:sequence> <xs:element name="deklaracjaa" type="wnio:deklaracjazamatyp" minoccurs="1"/> <xs:element name="deklaracjab" type="wnio:deklaracjawielkarodzinatyp" minoccurs="1"/> <xs:element name="wysokoscoplatyab" type="wnio:myprecisiondecimal" minoccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complextype> <xs:complextype name="deklaracjazamatyp"> <xs:sequence> <xs:element name="deklaracja" type="wnio:deklaracjazamsegrtyp" minoccurs="1"/> <xs:element name="liczbaosob" type="xs:integer" minoccurs="1"/> <xs:element name="wysokoscoplaty" type="wnio:myprecisiondecimal" minoccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complextype> <xs:complextype name="deklaracjazamsegrtyp"> <xs:sequence> <xs:element name="segregacja" type="wnio:segregacjatyp" minoccurs="1"/> <xs:element name="ogrodpow" type="xs:integer" minoccurs="1"/> str. 7 z 54

10 <xs:element name="kompostogrodu" type="xs:boolean" minoccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complextype> <xs:simpletype name="segregacjatyp"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="t"> <xs:documentation>na terenie nieruchomości będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych w podziale na papier i tektura (pojemnik niebieski), metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło (pojemnik żółty), odpady komunalne ulegające biodegradacji (pojemnik brązowy), pozostałe odpady zmieszane (pojemnik zielony) zgodnie z wymogami Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Ostrołęka. Składając deklarację oświadczam, iż przysługuje mi prawo do preferencyjnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej dla mieszkańców deklarujących selektywną zbiórkę odpadów. Preferencyjna stawka opłaty wynosi 9,00 zł/osobę. </xs:documentation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="n"> <xs:documentation>na terenie nieruchomości nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Stawka opłaty wynosi 13,50 zł/osobę.</xs:documentation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:complextype name="deklaracjawielkarodzinatyp"> <xs:sequence> <xs:element name="deklaracja" type="wnio:deklaracjawielkarodzinaogrodtyp" minoccurs="1"/> <xs:element name="liczbaosob" type="xs:integer" minoccurs="1"/> <xs:element name="wysokoscoplaty" type="wnio:myprecisiondecimal" minoccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complextype> <xs:complextype name="deklaracjawielkarodzinaogrodtyp"> <xs:sequence> <xs:element name="deklaracja" type="xs:boolean" minoccurs="1"> <xs:documentation>na terenie nieruchomości będzie prowadzona selektywna zbiórka...</xs:documentation> </xs:element> str. 8 z 54

11 <!-- chckbox --> <xs:element name="ogrodpow" type="xs:integer" minoccurs="1"/> <xs:element name="kompostogrodu" type="xs:boolean" minoccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complextype> <xs:complextype name="deklaracjanzamtyp"> <xs:sequence> <xs:element name="deklaracja" type="wnio:deklaracjanzamsegrtyp" minoccurs="1"/> <xs:element name="deklaracjapojemniki" type="wnio:deklaracjapojemnikityp" minoccurs="1"/> <xs:element name="wysokoscoplaty" type="wnio:myprecisiondecimal" minoccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complextype> <xs:simpletype name="deklaracjanzamsegrtyp"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="t"> <xs:documentation>na terenie nieruchomości będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych w podziale na papier i tektura (pojemnik niebieski), metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło (pojemnik żółty), odpady komunalne ulegające biodegradacji (pojemnik brązowy), pozostałe odpady zmieszane (pojemnik zielony) zgodnie z wymogami Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Ostrołęka. Składając deklarację oświadczam, iż przysługuje mi prawo do preferencyjnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej dla mieszkańców deklarujących selektywną zbiórkę odpadów. Preferencyjna stawka opłaty dla poszczególnych rodzajów pojemników lub worków wynosi: 1) 4,60 zł w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 60 l, 2) 9,10 zł w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 120 l, 3) 18,60 zł w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 240 l, 4) 83,80 zł w przypadku pojemnika o pojemności l, 5) 190,50 zł w przypadku pojemnika o pojemności l, 6) 407,00 zł za pojemnik ASD l, 7) 518,00 zł za pojemni KP l.</xs:documentation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="n"> <xs:documentation>na terenie nieruchomości nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Stawka opłaty dla poszczególnych rodzajów pojemników lub worków wynosi: 1) 6,90 zł w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 60 l, 2) 13,60 zł w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 120 l, 3) 27,90 zł w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 240 l, 4) 125,70 zł w przypadku pojemnika o pojemności l, 5) 285,70 zł w przypadku pojemnika o pojemności l, 6) 610,00 zł za pojemnik ASD l, 7) 777,00 zł za pojemni KP l.</xs:documentation> </xs:enumeration> </xs:restriction> str. 9 z 54

12 </xs:simpletype> <xs:complextype name="deklaracjapojemnikityp"> <xs:sequence> <xs:element name="liczbapojemnikow" type="wnio:deklaracjapojemnikiwwierszutyp" minoccurs="1" </xs:sequence> maxoccurs="unbounded"/> </xs:complextype> <xs:complextype name="deklaracjapojemnikiwwierszutyp"> <xs:documentation>deklarowana LICZBA POJEMNIKÓW O DANEJ POJEMNOŚCI ODBIERANYCH W CIAGU MIESIĄCA:</xs:documentation> <xs:sequence> <xs:element name="pojemnosc" type="wnio:pojemniktyp" minoccurs="1" maxoccurs="1"/> <xs:element name="ilosc" type="xs:integer" minoccurs="1" maxoccurs="1"/> <xs:element name="stawkaoplaty" type="xs:integer" minoccurs="1" maxoccurs="1"/> <xs:element name="iloczynpozycji23" type="xs:integer" minoccurs="1" maxoccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complextype> <xs:simpletype name="pojemniktyp"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="p60"> <xs:documentation>w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 60 l,</xs:documentation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="p120"> <xs:documentation>w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 120 l</xs:documentation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="p240"> <xs:documentation>w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 240 l,</xs:documentation> </xs:enumeration> str. 10 z 54

13 <xs:enumeration value="p1100"> <xs:documentation>w przypadku pojemnika o pojemności l,</xs:documentation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="p2500"> <xs:documentation>w przypadku pojemnika o pojemności l,</xs:documentation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="p5500"> <xs:documentation>pojemnik ASD l,</xs:documentation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="p700"> <xs:documentation>pojemni KP l.</xs:documentation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="kp7000"> <xs:documentation>uchwała Nr Kolegium Rgionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia r.</xs:documentation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:complextype name="deklaracjamietyp"> <xs:sequence> <xs:element name="deklaracjaa" type="wnio:deklaracjazamatyp" minoccurs="1"/> <xs:element name="deklaracjab" type="wnio:deklaracjawielkarodzinatyp" minoccurs="1"/> <xs:element name="deklaracjac" type="wnio:deklaracjanzamtyp" minoccurs="1"/> <xs:element name="lacznaoplatabc" type="wnio:myprecisiondecimal" minoccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complextype> <!--xs:simpletype name="wyposazeniepojemniktyp"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"> str. 11 z 54

14 <xs:documentation>wyposażę nieruchomość w pojemniki do odbioru odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości we własnym zakresie</xs:documentation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:documentation>dokonam zlecenia wyposażenia nieruchomości w pojemniki do odbioru odpadów przedsiębiorstwu realizującemu odbiór odpadów z mojej nieruchomości na podstawie odrębnej umowy</xs:documentation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:simpletype name="utrzymaniestanutyp"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"> <xs:documentation>wykonam obowiązki we własnym zakresie</xs:documentation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:documentation>dokonam zlecenia obowiązku przedsiębiorstwu realizującemu odbiór odpadów z mojej nieruchomości na podstawie odrębnej umowy</xs:documentation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpletype--> <xs:simpletype name="myprecisiondecimal"> <xs:restriction base="xs:decimal" xmlns:xerces=" <xs:totaldigits value="8" /> <xs:fractiondigits value="2" /> </xs:restriction> </xs:simpletype> </xs:schema> str. 12 z 54

15 Plik XSL <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl=" exclude-resultprefixes="xsl" > xmlns:meta=" xmlns:str=" xmlns:os=" xmlns:adr=" xmlns:inst=" xmlns:wnio=" <!--xsl:output doctype-system=" doctype-public="-//w3c//dtd HTML 4.01 Transitional//EN" indent="yes" method="html"/-- <xsl:output method="xhtml" encoding="utf-8" indent="yes" doctype-public="-//w3c//dtd XHTML 1.0 Transitional//EN" doctype-system=" mediatype="text/html"/> <xsl:template match="/"> <xsl:variable name="nieruchomosc" select="wnio:dokument/wnio:trescdokumentu/wnio:nieruchomosc"/> <xsl:variable name="rodzajpodmiotu" select="wnio:dokument/wnio:trescdokumentu/wnio:skladajacy/wnio:rodzaj_podmiotu"/> <xsl:variable name="skladajacy" select="wnio:dokument/wnio:trescdokumentu/wnio:skladajacy"/> <xsl:variable name="rodzajdekl" select="wnio:dokument/wnio:trescdokumentu/wnio:dekl_rodzaj"/> <xsl:variable name="dataod" select="wnio:dokument/wnio:trescdokumentu/wnio:dataod"/> <xsl:variable name="datado" select="wnio:dokument/wnio:trescdokumentu/wnio:datado"/> <xsl:variable name="rodzajnieruch" select="wnio:dokument/wnio:trescdokumentu/wnio:rodzajnieruchomoscisposobodbierana/wni o:nier_typ_nier_rodzaj_zabudowa"/> <xsl:variable name="zamieszkala" select="wnio:dokument/wnio:trescdokumentu/wnio:rodzajnieruchomoscisposobodbierana/wni o:deklaracjazamieszkala"/> <xsl:variable name="niezamieszkala" str. 13 z 54

16 select="wnio:dokument/wnio:trescdokumentu/wnio:rodzajnieruchomoscisposobodbierana/wni o:deklaracjaniezamieszkala"/> <xsl:variable name="mieszana" select="wnio:dokument/wnio:trescdokumentu/wnio:rodzajnieruchomoscisposobodbierana/wni o:deklaracjamieszana"/> <html xmlns=" 12px; } <head> <title>formularz</title> <meta content="text/html;" charset="utf-8" http-equiv="content-type"/> <style type="text/css">.formbody { text-align: margin: 10px; font-family: sans-serif; font-style: italic; font-size: <!--.formbody { text-align: center; margin: 10px; font-family: sans-serif; font-style: italic; font-size: 12px; } -->.formheader { width: 100%; text-align: left; }.formheader.info { vertical-align: top; }.formtitle { text-align: center; vertical-align: bottom; font-style: normal; font-size: 14px; font-weight: bold; padding-top: 100px; padding-bottom: 50px; }.controlstyle { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 100%; height:18px; color:black; font-style:italic; font-size:12px; font-family:sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; }.controlarea { border: 0px; border-bottom: 1px dashed black; width: 100%; color:black; font-style:italic; font-size:12px; font-family:sans-serif; font-weight:normal; background-color:white; min-height: 18px; }.h2 { height: 40px; }.h3 { height: 60px; }.h4 { height: 80px; } str. 14 z 54

17 .h5 { height: 100px; }.parentdiv { height: 100%; width: 800px; margin: auto; }.border { border: 1px solid black; }.top { vertical-align: top; }.right { text-align: right; }.wide { width: 100%; }.w50 { width: 7%; }.w80 { width: 10%; }.w100 { width: 13%; }.w150 { width: 19%; }.w200 { width: 25%; }.block { border-collapse:collapse; width: 100%; font-family: Tahoma; font-size: 12px; margin-bottom:10px; }.border00 { border-bottom: 1px solid #4D77AB; border-right: 1px solid #4D77AB; width: 10px; height: 5px; 5px; }.border01 { border-left: 1px solid #4D77AB; border-right: 1px solid #4D77AB; height: background-color: #E7EEF9; }.border21 { border-left: 1px solid #4D77AB; border-right: 1px solid #4D77AB; background-color: 100%; } #E7EEF9; }.border20 { border-left: 1px solid #4D77AB; border-bottom: 1px solid #4D77AB; width: str. 15 z 54

18 1px solid.border-title { white-space: nowrap; border-top: 1px solid #4D77AB; border-bottom: #4D77AB; vertical-align: middle; font-variant: small-caps; font-weight: bold; background-color: #AAC6E7; padding: 0px 5px 0px 5px; }.border-content { background-color: #E7EEF9; border-left: 1px solid #4D77AB; borderright: 1px solid #4D77AB; border-bottom: 1px solid #4D77AB; padding: 5px; }.items { font-family: Tahoma; font-size: 12px; #border-collapse: collapse; }.items TD { padding-right:5px; }.indent { padding-left:8px } <!-- skopiowane table, th, td -->.tabela { border:1px solid black; border-collapse:collapse;}.epuap-link { font-size: 10px; color: #225D9F; text-decoration: underline; cursor: pointer; }.epuap-links { padding-bottom: 10px; height: 25px; }.epuap-links #printer { background-image: url(print.png); background-image: url(data:image/png;base64,ivborw0kggoaaaansuheugaaabqaaaaucaiaaaac64paaaaab nrstlmaaaaaaabupgeraaaacxbiwxmaaastaaaleweampwyaaac40leqvr42o1tz2susrsu6qlk /6rpHibjCNODrhBCckkOMjkksoIY8xesrP+CsuzZP2APghcv3jwLIae9yZ4Uj4LIsmzYBLLsGqPJZNKTqZ6Z7lf 1noeOSUxE/Xi8Q/G9+opX38fZ53Bdb2ZmnnN+5pyI1tff5PmYfQVJciVNB/YTjLF5YUY57PcOk+TKGbI4r8 A5dxyHMYbELCIggUEkRkTfHMaShETGEhgEi2CQEInwDNk5r8wYIbGTSYtgLCJ+lzIiGYvHmmCsARDsq8 pcicikop0o0meabgakqlqlcwtxhatxosczy7va7fbtn69d+zfjlu3sbn9awzz+wjsabrgau0dgos+f v0is5o3b/1++flg6+jrnu8e5v3v3l3v3fi0vgw4hb70bd7lyo6lcivkwurspzrpdvnjudbbjoh748igjlfpex payulyuruofyeb5nus4difag2jrwvt9khp6u//fb50ulv1xsgmlvlvdlliyy4rcfav1u4f9vh4o8zpbhqygs str. 16 z 54

19 7PBVX+KMVZ1HKWUkFJqndfraIxFhDQdbW39Za09bz6AnHPy/QkiZi2TUgrG2MbG9s7OYb1e9X0BQFJy ADse5wCGMSal8Dw3CFylvP39w9HI9HoDrQeMMQEAUnLXlVqP1tf/RSTH4bWalNI7MikigAUoAPLXr/9s t39wxznnvcgkobvglkiogi9hq6tpms1mhmdfzey/39/d3b1//zfp89p0q5zlisuyvb138/nzwyg/cepwys pn13wjcjeqeutteyei5/ts2r9xhazb+orvdpzlfsiybhyxl6rvehkyntc3o1rvqwoyll0fgqqc0pfder0xm RE0GpMHB73Hjx9tbm4chV4p1Wq119Z+n5q6bK1FRGuPChGtJWstEXW7u3fu/PT+/Tut9UkwtNYXLiTT05 cz45xxijxkhu6jfhyjmdvoxnzc/ofe2ywazvardelutvb48htvdvd6vb2s9hg2wgzndgsqngaaaabjru5 ErkJggg==); background-repeat: no-repeat; padding-left: 25px; height: 25px; display: inline-block; vertical-align: middle; }.epuap-links #newwindow { background-image: url(data:image/png;base64,ivborw0kggoaaaansuheugaaabqaaaaucaiaaaac64paaaaab nrstlmaaaaaaabupgeraaaacxbiwxmaaastaaaleweampwyaaab80leqvr42svttwsturq9970 7ms40mVBFUkiaqaGooNKFJRtBQbquoItQ3IioXfYPFPwPBXHhQqXajVJoaekqm0qhYDE2BT+gLTTYEKK Z5nPSyMxzk2pESTsrz+bC45537se5wP8CJZPXp6efCiG659l2vVxuCkFCoNXyYrHw5ORDjkTijkOA6k6u11 XTAQAS6kcLjQaiUYulJM/1PE8BBDqs53dl7RgK6WZI73wkAmualFyP9htHNagAELU/K5VqruuxlMLQdcM wfi3kctwpbaoqukopfzgzjqkwebemmdknwsmijgjl9kvwncyibsaa+1dmaayaj9hz2te1zejmtvxv WR/qGxo2Rw7JfITyi8zz1b2VfH331vnxpa25je/v3opVkGIAQtCvBf6NbOHD7JcnO7VMoi9xd/jee3tpeX tmmhgpv3myaanqipvenaukj+oxu7fqhmcnwdgiaazz827igdt9809u3dyvgqupks8iascyntfmtq QCd15+esXl8r5tN5zGQYehQdR2MBHC3untwPrUVmQgeO7BmZX58v2NysKe941LxIuLr7PZTJdpuycrN 2d6QuFqT28eUCd6C6bcV8rYWagca6tnr9LjfP+yGl1XU2mVmq1dHEmJP46vO4KnxLXbccuKFwt2+s3 nyq4j4cflhqq//cm7bqaaaabjru5erkjggg==); background-repeat: no-repeat; padding-left: 25px; height: 25px; display: inline-block; vertical-align: middle; all { }.page-break { display: none; print{.epuap-links{ display:none; } body { font-size: 8pt } str. 17 z 54

20 }.page-break { display: block; page-break-before: always; } </style> </head> <body class="formbody"> <div class="epuap-links"> <a href="javascript:void(0)" onclick="window.print()" class="epuap-link" id="printer">drukuj</a> <a href="javascript:void(0)" onclick="window.open(window.location)" class="epuap-link" id="newwindow">otwórz w osobnym oknie</a> </div> <div class="parentdiv tabela"> <table class="formheader"> <table class="wide"> <td class="info" style="width: 300px; height: 50px"> <Center> <B>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</B> czystości i </Center> <table class="tabela"> <td class="tabela" style="width: 150px;"> <Center>Podstawa prawna</center> <td class="tabela">ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu <td class="tabela"> porządku w gminach (t.j.dz.u. z 2013 r. poz. 1399) <Center>Składający</Center> str. 18 z 54

21 granicach wysokości od dnia powstania na należy złożyć w należnej deklaracji właściciel dni od komunalnymi w <td class="tabela">właściciele nieruchomości znajdujących się w administracyjnych Miasta Ostrołęki przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. <td class="tabela"> <Center>Termin składania</center> <td class="tabela"> Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub danej nieruchomości odpadów komunalnych. Pierwszą deklarację terminie do dnia <B>28 lutego 2013 r.</b> <br/> W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. <td class="tabela"> <Center>Miejsce składania</center> str. 19 z 54

22 Plac ręcznie, <td class="tabela">budynki Urzędu Miasta Ostrołęki przy ul. Kościuszki 45 i Bema 1 Deklarację należy wypełnić czytwlnie, na maszynie, komputerze lub <br/> drukowanymi literami ADRES NIERUCHOMOŚCI (należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne): <br/> <input readonly="readonly" class="controlstyle" type="text"> <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="$nieruchomosc"/></xsl:attribute> jedną możliwość) <br/> SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać <br/> <table> <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox"> <xsl:if test="$rodzajpodmiotu = 'AW'"> <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute> str. 20 z 54

23 właściciel nieruchomości <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox"> <xsl:if test="$rodzajpodmiotu = 'BWW'"> <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute> współwłaściciel nieruchomości (podać udział w lokalu mieszkalnym) <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox"> <xsl:if test="$rodzajpodmiotu = 'CUW'"> <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute> użytkownik wieczysty <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox"> <xsl:if test="$rodzajpodmiotu = 'DZU'"> <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute> jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox"> str. 21 z 54

24 <xsl:if test="$rodzajpodmiotu = 'IN'"> <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute> <table> inny podmiot: <input readonly="readonly" class="controlstyle" type="text"> <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="$skladajacy/wnio:innyskladajacynazwa"/></xsl:attribute> <br/> IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ <br/> <input readonly="readonly" class="controlstyle" type="text"> <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="$skladajacy/wnio:nazwaskladajacego"/></xsl:attribute> <table> Telefon kontaktowy <input readonly="readonly" class="controlstyle" type="text"> <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="$skladajacy/wnio:telefonkontaktowy"/></xsl:attribute> str. 22 z 54

25 <br/> OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI: <br/> <table> <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox"> <xsl:if test="$rodzajdekl = 'D'"> <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute> Pierwsza deklaracja <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox"> <xsl:if test="$rodzajdekl = 'K'"> <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute> Korekta deklaracji <table> <td colspan="4"> Data obowiązywania deklaracji (jeśli 'data do' jest pusta- deklaracja obowiązuje bezterminowo) str. 23 z 54

26 Od <input readonly="readonly" class="controlstyle" type="text"> <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="$dataod"/></xsl:attribute> do <input readonly="readonly" class="controlstyle" type="text"> <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="$datado"/></xsl:attribute> <br/> RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość): <br/> <table> <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox"> <xsl:if test="$rodzajnieruch = 'ZAM/JEDNORODZ'"> <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute> <b>nieruchomość zamieszkała zabudowa jednorodzinna</b> <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox"> str. 24 z 54

27 zaznaczyć <xsl:if test="$rodzajnieruch = 'ZAM/WIELORODZ'"> <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute> <b>nieruchomość zamieszkała - zabudowa wielorodzinna</b> <table> <br/> a) W części nieruchomości zamieszkałej deklaruję, iż (odpowiednie znakiem x, należy wybrać jedną możliwość) <table style="margin: 20px;"> <td class="top"> <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox"> <xsl:if test="$zamieszkala/wnio:deklaracjaa/wnio:deklaracja/wnio:segregacja = 'T'"> zbiórka (pojemnik odpady <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute> na terenie nieruchomości będzie prowadzona selektywna odpadów komunalnych w podziale na papier i tektura niebieski), metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło (pojemnik żółty), odpady komunalne ulegające biodegradacji (pojemnik brązowy), pozostałe zmieszane (pojemnik zielony) zgodnie z wymogami Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Ostrołęka. Składając deklarację oświadczam, iż przysługuje mi prawo do preferencyjnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej dla mieszkańców deklarujących str. 25 z 54

28 selektywną zbiórkę odpadów. Preferencyjna stawka opłaty wynosi 9,00 zł/osobę. <table style="margin: 40px;"> <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox"> <xsl:if test="$zamieszkala/wnio:deklaracjaa/wnio:deklaracja/wnio:ogrodpow!= ''"> powierzchni <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute> <table> na nieruchomości znajduje się ogród o <input readonly="readonly" class="controlstyle" type="text"> <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="$zamieszkala/wnio:deklaracjaa/wnio:deklaracja/wnio:ogrodpow"/></xsl:attribute> m2 <table style="margin: 40px;"> <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox"> <xsl:if test="$zamieszkala/wnio:deklaracjaa/wnio:deklaracja/wnio:kompostogrodu = 'true'"> str. 26 z 54

29 odpadów <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute> ogród wyposażony jest w urządzenie do kompostowania biodegradowalnych (proszę załączyć informację o sposobie kompostowania odpadów). <table style="margin: 20px;"> <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox"> <xsl:if test="$zamieszkala/wnio:deklaracjaa/wnio:deklaracja/wnio:segregacja = 'N'"> zł/osobę. SKŁADANA <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute> na terenie nieruchomości nie będzie prowadzona selektywna <table> zbiórka odpadów komunalnych. Stawka opłaty wynosi 13,50 LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ DLA KTÓREJ JEST DEKLARACJA: <input readonly="readonly" class="controlstyle" type="text"> <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="$zamieszkala/wnio:deklaracjaa/wnio:liczbaosob"/></xsl:attribute> OSÓB str. 27 z 54

30 stawki <table> WYSOKOŚĆ OPŁATY (liczona jako iloczyn liczby osób oraz opłaty): <input readonly="readonly" class="controlstyle" type="text"> <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="$zamieszkala/wnio:deklaracjaa/wnio:wysokoscoplaty"/></xsl:attribute> Karty zł <br/> b) W części nieruchomości zamieszkałej przez osoby korzystające z Wielkiej Rodziny deklaruję, iż (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość) <table style="margin: 20px;"> <td class="top"> <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox"> <xsl:if test="$zamieszkala/wnio:deklaracjab/wnio:deklaracja/wnio:deklaracja = 'true'"> zbiórka (pojemnik <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute> na terenie nieruchomości będzie prowadzona selektywna odpadów komunalnych w podziale na papier i tektura niebieski), metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło (pojemnik żółty), odpady komunalne ulegające biodegradacji (pojemnik brązowy), pozostałe str. 28 z 54

31 odpady selektywną 30% zmieszane (pojemnik zielony) zgodnie z wymogami Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Ostrołęka. Składając deklarację oświadczam, iż przysługuje mi prawo do preferencyjnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej dla mieszkańców deklarujących zbiórkę odpadów. Preferencyjna stawka opłaty, po odliczeniu dopłaty wynosi - 6,30 zł/osobę. <table style="margin: 40px;"> <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox"> <xsl:if test="$zamieszkala/wnio:deklaracjab/wnio:deklaracja/wnio:ogrodpow!= ''"> powierzchni <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute> <table> na nieruchomości znajduje się ogród o <input readonly="readonly" class="controlstyle" type="text"> <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="$zamieszkala/wnio:deklaracjab/wnio:deklaracja/wnio:ogrodpow"/></xsl:attribute> m2 str. 29 z 54

32 <table style="margin: 40px;"> <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox"> <xsl:if test="$zamieszkala/wnio:deklaracjab/wnio:deklaracja/wnio:kompostogrodu = 'true'"> odpadów SKŁADANA <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute> ogród wyposażony jest w urządzenie do kompostowania <table> biodegradowalnych (proszę załączyć informację o sposobie kompostowania odpadów). LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ DLA KTÓREJ JEST DEKLARACJA: <input readonly="readonly" class="controlstyle" type="text"> <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="$zamieszkala/wnio:deklaracjab/wnio:liczbaosob"/></xsl:attribute> stawki OSÓB <table> WYSOKOŚĆ OPŁATY (liczona jako iloczyn liczby osób oraz opłaty): <input readonly="readonly" class="controlstyle" type="text"> <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of str. 30 z 54

33 select="$zamieszkala/wnio:deklaracjab/wnio:wysokoscoplaty"/></xsl:attribute> suma części zł <table> ŁĄCZNA OPŁATA za gospodarowanie odpadami, (liczona jako a i b): <input readonly="readonly" class="controlstyle" type="text"> <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="$zamieszkala/wnio:wysokoscoplatyab"/></xsl:attribute> zł <table> <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox"> <xsl:if test="$rodzajnieruch = 'NZAM'"> <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute> <b>nieruchomości niezamieszkałe</b> <table> str. 31 z 54

34 zbiórka wielomateriałowe, biodegradacji zielony) na mieszkańców wynosi: l, <br/> deklaruję, iż: (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość) <table style="margin: 20px;"> <td class="top"> <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox"> <xsl:if test="$niezamieszkala/wnio:deklaracja = 'T'"> <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute> na terenie nieruchomości będzie prowadzona selektywna odpadów komunalnych w podziale na papier i tektura (pojemnik niebieski), metal, tworzywa sztuczne i opakowania szkło (pojemnik żółty), odpady komunalne ulegające (pojemnik brązowy), pozostałe odpady zmieszane (pojemnik zgodnie z wymogami Regulaminu utrzymania porządku i czystości terenie Miasta Ostrołęka. Składając deklarację oświadczam, iż przysługuje mi prawo do preferencyjnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej dla deklarujących selektywną zbiórkę odpadów. Preferencyjna stawka opłaty dla poszczególnych rodzajów pojemników lub worków <table style="margin: 40px;"> 1) 4,60 zł w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 60 str. 32 z 54

35 2) l, l, Obrachunkowej w 9,10 zł w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 120 3) 18,60 zł w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 240 4) 83,80 zł w przypadku pojemnika o pojemności l, 5) 190,50 zł w przypadku pojemnika o pojemności l, 6) 407,00 zł za pojemnik ASD l, 7) 518,00 zł za pojemni KP l, 8) Uchwała Nr Kolegium Regionalnej Izby Warszawie z dnia r. <table style="margin: 20px;"> <td class="top"> <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox"> <xsl:if test="$niezamieszkala/wnio:deklaracja = 'N'"> str. 33 z 54

36 <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute> zbiórka rodzajów l, l, l, na terenie nieruchomości nie będzie prowadzona selektywna odpadów komunalnych. Stawka opłaty dla poszczególnych pojemników lub worków wynosi: <table style="margin: 40px;"> 1) 6,90 zł w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 60 2) 13,60 zł w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 120 3) 27,90 zł w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 240 4) 125,70 zł w przypadku pojemnika o pojemności l, 5) 285,70 zł w przypadku pojemnika o pojemności l, 6) 610,00 zł za pojemnik ASD l, 7) str. 34 z 54

37 Obrachunkowej w 777,00 zł za pojemni KP l, 8) Uchwała Nr Kolegium Regionalnej Izby <br/> Warszawie z dnia r. <center>deklarowana LICZBA POJEMNIKÓW O DANEJ POJEMNOŚCI ODBIERANYCH W CIĄGU <br/> <center> MIESIĄCA:</center> <table class="tabela"> <td class="tabela" style="width: 150px;"> <Center> <b>pojemność</b> </Center> <td class="tabela" style="width: 150px;"> <Center> <b>ilość (szt./miesiąc)</b> </Center> <td class="tabela" style="width: 150px;"> <Center> <b>stawka opłaty</b> </Center> <td class="tabela" style="width: 150px;"> <Center> <b>iloczyn pozycji 2 i 3</b> str. 35 z 54

38 </Center> <td class="tabela"> <Center> <b>(1)</b> </Center> <td class="tabela"> <Center> <b>(2)</b> </Center> <td class="tabela"> <Center> <b>(3)</b> </Center> <td class="tabela"> <Center> <b>(4)</b> </Center> <xsl:for-each select="$niezamieszkala/wnio:deklaracjapojemniki/wnio:liczbapojemnikow"> <td class="tabela"> <input readonly="readonly" type="text"> <!--xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="wnio:pojemnosc"/></xsl:attribute--> <xsl:if test="wnio:pojemnosc = 'P60'"> <xsl:attribute name="value">60 l</xsl:attribute> <xsl:if test="wnio:pojemnosc = 'P120'"> <xsl:attribute name="value">120 l</xsl:attribute> <xsl:if test="wnio:pojemnosc = 'P240'"> str. 36 z 54

39 <xsl:attribute name="value">240 l</xsl:attribute> <xsl:if test="wnio:pojemnosc = 'P1100'"> <xsl:attribute name="value">1100 l</xsl:attribute> <xsl:if test="wnio:pojemnosc = 'P2500'"> <xsl:attribute name="value">2500 l</xsl:attribute> <xsl:if test="wnio:pojemnosc = 'P5500'"> <xsl:attribute name="value">5500 l</xsl:attribute> <xsl:if test="wnio:pojemnosc = 'P7000'"> <xsl:attribute name="value">7000 l</xsl:attribute> <xsl:if test="wnio:pojemnosc = 'KP7000'"> <xsl:attribute name="value">kp700</xsl:attribute> <td class="tabela"> <input readonly="readonly" type="text"> <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="wnio:ilosc"/></xsl:attribute> <td class="tabela"> <input readonly="readonly" type="text"> <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="wnio:stawkaoplaty"/></xsl:attribute> <td class="tabela"> <input readonly="readonly" type="text"> <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="wnio:iloczynpozycji23"/></xsl:attribute> </xsl:for-each> str. 37 z 54

40 stawki </center> <br/> <table> WYSOKOŚĆ OPŁATY (liczona jako iloczyn liczby pojemników oraz opłaty): <input readonly="readonly" class="controlstyle" type="text"> <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="$niezamieszkala/wnio:wysokoscoplaty"/></xsl:attribute> części zł <table> niezamieszkałą)</b> <br/> <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox"> <xsl:if test="$rodzajnieruch = 'MIE'"> <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute> <b>nieruchomość określona w artykule 6j ust. 4 ustawy (nieruchomość w <table> stanowi nieruchomość zamieszkałą i w części nieruchomość <br/> str. 38 z 54

41 a) W części w jakiej nieruchomość jest zamieszkała deklaruję, iż: <table style="margin: 20px;"> <td class="top"> <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox"> <xsl:if test="$mieszana/wnio:deklaracjaa/wnio:deklaracja/wnio:segregacja = 'T'"> zbiórka (pojemnik odpady selektywną <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute> na terenie nieruchomości będzie prowadzona selektywna odpadów komunalnych w podziale na papier i tektura niebieski), metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło (pojemnik żółty), odpady komunalne ulegające biodegradacji (pojemnik brązowy), pozostałe zmieszane (pojemnik zielony) zgodnie z wymogami Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Ostrołęka. Składając deklarację oświadczam, iż przysługuje mi prawo do preferencyjnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej dla mieszkańców deklarujących zbiórkę odpadów. Preferencyjna stawka opłaty wynosi 9,00 zł/osobę. <table style="margin: 40px;"> <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox"> <xsl:if test="$mieszana/wnio:deklaracjaa/wnio:deklaracja/wnio:ogrodpow!= ''"> <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute> str. 39 z 54

42 powierzchni <table> na nieruchomości znajduje się ogród o <input readonly="readonly" class="controlstyle" type="text"> <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="$mieszana/wnio:deklaracjaa/wnio:deklaracja/wnio:ogrodpow"/></xsl:attribute> m2 <table style="margin: 40px;"> <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox"> <xsl:if test="$mieszana/wnio:deklaracjaa/wnio:deklaracja/wnio:kompostogrodu = 'true'"> odpadów <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute> ogród wyposażony jest w urządzenie do kompostowania biodegradowalnych (proszę załączyć informację o sposobie kompostowania odpadów). <table style="margin: 20px;"> <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" str. 40 z 54

43 value="checkbox"> <xsl:if test="$mieszana/wnio:deklaracjaa/wnio:deklaracja/wnio:segregacja = 'N'"> zł/osobę. SKŁADANA <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute> na terenie nieruchomości nie będzie prowadzona selektywna <table> zbiórka odpadów komunalnych. Stawka opłaty wynosi 13,50 LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ DLA KTÓREJ JEST DEKLARACJA: <input readonly="readonly" class="controlstyle" type="text"> <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="$mieszana/wnio:deklaracjaa/wnio:liczbaosob"/></xsl:attribute> stawki OSÓB <table> WYSOKOŚĆ OPŁATY (liczona jako iloczyn liczby osób oraz opłaty): <input readonly="readonly" class="controlstyle" type="text"> <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="$mieszana/wnio:deklaracjaa/wnio:wysokoscoplaty"/></xsl:attribute> zł str. 41 z 54

44 korzystające <br/> b) W części w jakiej nieruchomość jest zamieszkała przez osoby z Karty Wielkiej Rodziny deklaruję, iż: <table style="margin: 20px;"> <td class="top"> <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox"> <xsl:if test="$mieszana/wnio:deklaracjab/wnio:deklaracja/wnio:deklaracja = 'true'"> zbiórka (pojemnik odpady selektywną 30% <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute> na terenie nieruchomości będzie prowadzona selektywna odpadów komunalnych w podziale na papier i tektura niebieski), metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło (pojemnik żółty), odpady komunalne ulegające biodegradacji (pojemnik brązowy), pozostałe zmieszane (pojemnik zielony) zgodnie z wymogami Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Ostrołęka. Składając deklarację oświadczam, iż przysługuje mi prawo do preferencyjnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej dla mieszkańców deklarujących zbiórkę odpadów. Preferencyjna stawka opłaty, po odliczeniu dopłaty wynosi - 6,30 zł/osobę. <table style="margin: 40px;"> <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" str. 42 z 54

45 value="checkbox"> <xsl:if test="$mieszana/wnio:deklaracjab/wnio:deklaracja/wnio:ogrodpow!= ''"> powierzchni <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute> <table> na nieruchomości znajduje się ogród o <input readonly="readonly" class="controlstyle" type="text"> <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="$mieszana/wnio:deklaracjab/wnio:deklaracja/wnio:ogrodpow"/></xsl:attribute> m2 <table style="margin: 40px;"> <input disabled="disabled" class="" type="checkbox" value="checkbox"> <xsl:if test="$mieszana/wnio:deklaracjab/wnio:deklaracja/wnio:kompostogrodu = 'true'"> odpadów <xsl:attribute name="checked">checked</xsl:attribute> ogród wyposażony jest w urządzenie do kompostowania biodegradowalnych (proszę załączyć informację o sposobie kompostowania odpadów). str. 43 z 54

46 SKŁADANA <table> LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ DLA KTÓREJ JEST DEKLARACJA: <input readonly="readonly" class="controlstyle" type="text"> <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="$mieszana/wnio:deklaracjab/wnio:liczbaosob"/></xsl:attribute> stawki OSÓB <table> WYSOKOŚĆ OPŁATY (liczona jako iloczyn liczby osób oraz opłaty): <input readonly="readonly" class="controlstyle" type="text"> <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="$mieszana/wnio:deklaracjab/wnio:wysokoscoplaty"/></xsl:attribute> zł <table> <br/> c) W części w jakiej nieruchomość jest niezamieszkała deklaruję, iż: <table style="margin: 20px;"> str. 44 z 54

UCHWAŁA NR 190/XXVII/2016 RADY MIASTA OSTROŁĘKI. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR 190/XXVII/2016 RADY MIASTA OSTROŁĘKI. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR 190/XXVII/2016 RADY MIASTA OSTROŁĘKI z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.

Bardziej szczegółowo

ADRES NIERUCHOMOŚCI (należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne): 1

ADRES NIERUCHOMOŚCI (należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne): 1 Załącznik do uchwały Nr 223/XXXII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2016 r. Podstawa prawna Składający Termin składania DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLIX/392/2013 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2013 roku Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/181/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/181/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/181/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 5634 UCHWAŁA NR LXXVII/1624/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/462/ 2014 RADY MIASTA ZAMOŚĆ. z dnia 23 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/462/ 2014 RADY MIASTA ZAMOŚĆ. z dnia 23 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/462/ 2014 RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Układ informacji i powiązań miedzy nimi - wzoru deklaracji DO-1

Układ informacji i powiązań miedzy nimi - wzoru deklaracji DO-1 Układ informacji i powiązań miedzy nimi - wzoru deklaracji DO-1 Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/39/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 11 sierpnia 2015 r. Plik wyróżnika XML

Bardziej szczegółowo

Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formacie danych XML

Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formacie danych XML Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXIV/210/2013 Rady Gminy w Kowali z dnia 19 września 2013 r. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 85/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 85/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 85/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/473/2014 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/473/2014 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/473/2014 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/32/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/32/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/32/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/163/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 7 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/163/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 7 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXIV/163/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 7 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/145/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/179/13 RADY GMINY KAMPINOS. z dnia 11 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/179/13 RADY GMINY KAMPINOS. z dnia 11 lipca 2013 r. UCHWAŁA NR XL/179/13 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na terenie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 385 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY GOŁCZA. z dnia 30 grudnia 2014 roku

Kraków, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 385 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY GOŁCZA. z dnia 30 grudnia 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 385 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY GOŁCZA z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/204/13 Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ 357 /15 RADY MIASTA KROSNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/ 357 /15 RADY MIASTA KROSNA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/ 357 /15 RADY MIASTA KROSNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/142/2016 RADY GMINY SKOROSZYCE. z dnia 22 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/142/2016 RADY GMINY SKOROSZYCE. z dnia 22 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/142/2016 RADY GMINY SKOROSZYCE z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 646 UCHWAŁA NR V/43/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/.../2015 RADY GMINY PORĄBKA. z dnia 2 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/.../2015 RADY GMINY PORĄBKA. z dnia 2 czerwca 2015 r. Projekt z dnia 14 maja 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR VII/.../2015 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 2 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 25 lipca 2013 r.

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 25 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie w sprawie określenia wzoru

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZNAK SPRAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/275/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. Podstawa prawna Składający Termin składania DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/IX/15 RADY GMINY WISKITKI. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 36/IX/15 RADY GMINY WISKITKI. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 36/IX/15 RADY GMINY WISKITKI z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 lutego 2016 r. Poz. 632 UCHWAŁA NR XII/87/15 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 3 października 2013 r. Poz. 3349 UCHWAŁA NR XLI/352/13 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE. z dnia 25 września 2013 r.

Kielce, dnia 3 października 2013 r. Poz. 3349 UCHWAŁA NR XLI/352/13 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE. z dnia 25 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 3 października 2013 r. Poz. 3349 UCHWAŁA NR XLI/352/13 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE z dnia 25 września 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2015 r. Poz. 3772 UCHWAŁA NR VIII.57.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

2.zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

2.zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji Załącznik do uchwały Nr XXXVI/437/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 listopada 2013 r. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI W INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (IL-1) W FORMACIE DANYCH XML

UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI W INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (IL-1) W FORMACIE DANYCH XML UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI W INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (IL-1) W FORMACIE DANYCH XML

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 23 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/72/2016 RADY GMINY RUDNIK. z dnia 17 marca 2016 r.

Lublin, dnia 23 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/72/2016 RADY GMINY RUDNIK. z dnia 17 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 23 marca 2016 r. Poz. 1307 UCHWAŁA NR XVI/72/2016 RADY GMINY RUDNIK z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI RADY GMINY WÓLKA. z dnia 31 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI RADY GMINY WÓLKA. z dnia 31 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI.73.2015 RADY GMINY WÓLKA z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/141/2013 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 13 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXII/141/2013 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 13 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXII/141/2013 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/89/2015 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA. z dnia 25 czerwca 2015 r. właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR XI/89/2015 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA. z dnia 25 czerwca 2015 r. właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy UCHWAŁA NR XI/89/2015 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY GMINY KURÓW. z dnia 22 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY GMINY KURÓW. z dnia 22 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY GMINY KURÓW z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 3522 UCHWAŁA NR X.90.2015 RADY GMINY GRĘBÓW. z dnia 23 listopada 2015 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 3522 UCHWAŁA NR X.90.2015 RADY GMINY GRĘBÓW. z dnia 23 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 3522 UCHWAŁA NR X.90.2015 RADY GMINY GRĘBÓW z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia r.

UCHWAŁA NR.../2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR.../2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia. 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/119/2013 RADY GMINY BEŁŻEC. z dnia 6 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXII/119/2013 RADY GMINY BEŁŻEC. z dnia 6 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXII/119/2013 RADY GMINY BEŁŻEC z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY ŚWIERKLANY

UCHWAŁA NR... RADY GMINY ŚWIERKLANY Projekt z dnia 12 maja 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY ŚWIERKLANY z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 25 maja 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR XX/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/540/2014 RADY MIASTA USTROŃ. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR L/540/2014 RADY MIASTA USTROŃ. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR L/540/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/194/13 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/194/13 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/194/13 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/191/2013 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM. z dnia 20 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI/191/2013 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM. z dnia 20 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXI/191/2013 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/547/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 16 grudnia 2013 r.

Szczecin, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/547/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 4564 UCHWAŁA NR XLI/547/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4487 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY W BIŁGORAJU. z dnia 26 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4487 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY W BIŁGORAJU. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4487 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY W BIŁGORAJU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /./ 2016 RADY GMINY SIERADZ. z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR /./ 2016 RADY GMINY SIERADZ. z dnia 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR /./ 2016 RADY GMINY SIERADZ z dnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/70/15 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 22 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/70/15 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 22 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/70/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela zamieszkałej nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 5603 UCHWAŁA NR XVI/139/2015 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 11 grudnia 2015 r.

Szczecin, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 5603 UCHWAŁA NR XVI/139/2015 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 11 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 5603 UCHWAŁA NR XVI/139/2015 RADY GMINY SŁAWNO z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 października 2016 r. Poz. 4276 UCHWAŁA NR XIV/105/2016 RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17.186.2016 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

UCHWAŁA NR 17.186.2016 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH Projekt z dnia 10 maja 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR 17.186.2016 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/84/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/84/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/84/2015 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/171/16 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/171/16 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2016 r. Poz. 1577 UCHWAŁA NR XXIV/171/16 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 18 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/100/2015 RADY MIEJSKIEJ RUMI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Gdańsk, dnia 18 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/100/2015 RADY MIEJSKIEJ RUMI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 18 września 2015 r. Poz. 2872 UCHWAŁA NR XIII/100/2015 RADY MIEJSKIEJ RUMI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 26 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/96/16 RADY GMINY MILEJÓW. z dnia 7 kwietnia 2016 r.

Lublin, dnia 26 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/96/16 RADY GMINY MILEJÓW. z dnia 7 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 26 kwietnia 2016 r. Poz. 1708 UCHWAŁA NR XIV/96/16 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/347/2014 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/347/2014 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 30 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XL/347/2014 RADY GMINY BARTOSZYCE z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 czerwca 2015 r. Poz. 2478 UCHWAŁA NR XII/67/15 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 2437 UCHWAŁA NR ORN.0007.49.2015 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 26 czerwca 2015 r.

Olsztyn, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 2437 UCHWAŁA NR ORN.0007.49.2015 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 26 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 2437 UCHWAŁA NR ORN.0007.49.2015 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. Rady Miasta Malborka z dnia... w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR.. Rady Miasta Malborka z dnia... w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR.. Rady Miasta Malborka z dnia... w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 3636. UCHWAŁA Nr II/18/14 RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE. z dnia 3 grudnia 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 3636. UCHWAŁA Nr II/18/14 RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE. z dnia 3 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 3636 UCHWAŁA Nr II/18/14 RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

<body> <div style="max-width: 900px; margin: 0 auto;">

<body> <div style=max-width: 900px; margin: 0 auto;> Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII.144.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 czerwca 2016 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/114/16 RADY GMINY W KSIĄŻKACH. z dnia 10 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/114/16 RADY GMINY W KSIĄŻKACH. z dnia 10 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/114/16 RADY GMINY W KSIĄŻKACH w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/121/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr XIII/121/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. Uchwała Nr XIII/121/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 25 maja 2015 roku

UCHWAŁA NR VIII/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 25 maja 2015 roku UCHWAŁA NR VIII/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 923 UCHWAŁA NR 0007.419.2014 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 kwietnia 2014r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 923 UCHWAŁA NR 0007.419.2014 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 kwietnia 2014r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 923 UCHWAŁA NR 0007.419.2014 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1442 UCHWAŁA NR IX/47/15 RADY GMINY OZORKÓW z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz. 3457 UCHWAŁA NR XV/144/16 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/133/16 RADY GMINY ŻARY. z dnia 2 czerwca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/133/16 RADY GMINY ŻARY. z dnia 2 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 czerwca 2016 r. Poz. 1220 UCHWAŁA NR XIX/133/16 RADY GMINY ŻARY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/ 183/ 2012 RADY GMINY NIWISKA. z dnia 10 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/ 183/ 2012 RADY GMINY NIWISKA. z dnia 10 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/ 183/ 2012 RADY GMINY NIWISKA z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 czerwca 2016 r. Poz. 2632 UCHWAŁA NR XXV/88/16 RADY GMINY WITONIA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA Nr RADY GMINY KAMIENNIK z dnia.2013 r.

PROJEKT UCHWAŁA Nr RADY GMINY KAMIENNIK z dnia.2013 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr RADY GMINY KAMIENNIK z dnia.2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 43/VII/2015. z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej

UCHWAŁA NR 43/VII/2015. z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej UCHWAŁA NR 43/VII/2015 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/94/16 RADY GMINY MIELNIK. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Białystok, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/94/16 RADY GMINY MIELNIK. z dnia 24 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz. 3364 UCHWAŁA NR XVII/94/16 RADY GMINY MIELNIK z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 3991 UCHWAŁA NR LXIII/400/2013 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE. z dnia 11 czerwca 2013 r.

Poznań, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 3991 UCHWAŁA NR LXIII/400/2013 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE. z dnia 11 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 3991 UCHWAŁA NR LXIII/400/2013 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr VIII/73/2015 Rady Gminy Stawiguda Z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała nr VIII/73/2015 Rady Gminy Stawiguda Z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała nr VIII/73/2015 Rady Gminy Stawiguda Z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Na

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2211 UCHWAŁA NR VI-61-15 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 26 marca 2015 roku

Kraków, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2211 UCHWAŁA NR VI-61-15 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 26 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2211 UCHWAŁA NR VI-61-15 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ. z dnia... 2015 r. Projekt Nr BRM.0006...2015 z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 75.IX.2015 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 19 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 75.IX.2015 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 19 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 75.IX.2015 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/41/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 12 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/41/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 12 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/41/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

C.1. Adres zamieszkania / Adres siedziby Kraj Województwo Powiat 3. 4. 5. Gmina Ulica Nr domu / nr lokalu 6. 7. 8.

C.1. Adres zamieszkania / Adres siedziby Kraj Województwo Powiat 3. 4. 5. Gmina Ulica Nr domu / nr lokalu 6. 7. 8. Załącznik do Uchwały Nr VII/83/2015 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 11 czerwca 2015 roku DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Propozycja firmy Tensoft DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUSZU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUSZU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUSZU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Susz. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 4663 UCHWAŁA NR XXVII/213/2013 RADY GMINY ZAWONIA. z dnia 29 lipca 2013 r.

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 4663 UCHWAŁA NR XXVII/213/2013 RADY GMINY ZAWONIA. z dnia 29 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 4663 UCHWAŁA NR XXVII/213/2013 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/150/2012 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/230/2013 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 31 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/230/2013 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/230/2013 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 4471 UCHWAŁA NR XIV/142/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/206/16 RADY MIASTA KOBYŁKA. z dnia 27 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/206/16 RADY MIASTA KOBYŁKA. z dnia 27 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/206/16 RADY MIASTA KOBYŁKA z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/178/2016 RADY GMINY SKĄPE. z dnia 23 czerwca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/178/2016 RADY GMINY SKĄPE. z dnia 23 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 1307 UCHWAŁA NR XVII/178/2016 RADY GMINY SKĄPE z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/256/12 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 10 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/256/12 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 10 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/256/12 RADY MIASTA z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1230/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/1230/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR LII/1230/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., Poz. 391 ze zmianami)

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., Poz. 391 ze zmianami) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości połoŝonych na terenie Gminy Borne Sulinowo Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.28. 2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 26 marca 2015 r. właściciela nieruchomości

UCHWAŁA NR RG.0007.28. 2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 26 marca 2015 r. właściciela nieruchomości UCHWAŁA NR RG.0007.28. 2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX.88. 2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX.88. 2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR IX.88. 2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia r. UCHWAŁA NR...2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru i terminu składania deklaracji o wysokości opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/120/15 RADY MIASTA W MYSZKOWIE. z dnia 3 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/120/15 RADY MIASTA W MYSZKOWIE. z dnia 3 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/120/15 RADY MIASTA W MYSZKOWIE z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 268/XXXVI/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE. z dnia 7 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 268/XXXVI/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE. z dnia 7 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 268/XXXVI/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/331/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/331/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2016 r. Poz. 1541 UCHWAŁA NR XXI/331/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/229/2016 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/229/2016 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/229/2016 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 3156 UCHWAŁA NR 20.XX.2016 RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 23 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 3156 UCHWAŁA NR 20.XX.2016 RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 23 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 3156 UCHWAŁA NR 20.XX.2016 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/119/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 27 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/119/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 27 września 2016 r. UCHWAŁA NR XX/119/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 1223 UCHWAŁA NR XV/43/13 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE

Lublin, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 1223 UCHWAŁA NR XV/43/13 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 1223 UCHWAŁA NR XV/43/13 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo