Rozwiązanie: Oracle Projekty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwiązanie: Oracle Projekty"

Transkrypt

1 Rozwiązanie: Oracle Projekty ORACLE PROJECT MANAGEMENT R12 Oracle Project Management (Zarządzanie Projektami) zapewnia kierownikom projektów dostęp do informacji oraz moŝliwości kontroli niezbędne dla pomyślnej realizacji projektu. Dzięki Oracle Project Management wszystkie etapy cyklu realizacji projektu są zintegrowane oraz przechowywane w jednym repozytorium, co umoŝliwia bardziej efektywne kierowanie projektem. Oracle Project Management jest częścią Oracle Projects kompleksowego zestawu rozwiązań, które ułatwiają przewidywalną i pomyślną realizację globalnych projektów w przedsiębiorstwach dzięki integracji, wsparciu zarządzania oraz umoŝliwieniu dogłębnego wglądu w informację o projekcie. Z kolei Oracle Projecst wchodzi w skład pakietu Oracle E-Business Suite zintegrowanego zestawu aplikacji zaprojektowanych z myślą o wydajnym współdziałaniu. Proste i kompleksowe tworzenie, konfigurowanie i planowanie projektów Uproszczona konfiguracja projektu Oracle Project Management udostępnia szablony projektów, które upraszczają konfigurowanie projektu i zapewniają realizację najlepszych procedur przy minimalnym nakładzie pracy. Szablony projektów zawierają podstawowe informacje o projekcie, takie jak jego klasyfikacja, uczestnicy i struktura podziału zadań. Szablon moŝe równieŝ zawierać kompletną konfigurację finansową, co pozwala na standaryzację uŝycia struktur finansowych, harmonogramów obciąŝenia, harmonogramów rozliczania oraz opcji planowania finansowego. Sumaryczna informacja o projekcie Kierownik projektu moŝe wybrać projekt z listy i uszczegółowić widok w celu uzyskania precyzyjnych informacji o projekcie. SłuŜy do tego Project Home łatwy w uŝyciu interfejs WWW, który pozwala wyświetlić najwaŝniejsze informacje o projekcie oraz zapewnia szybki dostęp do często uŝywanych funkcji. Strona podsumowania projektu moŝe być dostosowana tak, aby zawierała informacje istotne dla danego przedsiębiorstwa na przykład moŝe wyróŝniać zadania, problemy i zmiany o kluczowym znaczeniu, których realizacja sprawia trudności bądź jest zagroŝona. Oprócz tego moŝna włączać dodatkowe elementy, takie jak wykresy wartości realizacji, informacje o nakładach pracy, dane finansowe dotyczące kosztów, przychodów i zysków, sumaryczne informacje związane z obszarami kluczowymi dla realizacji projektu czy informacje o sytuacjach wyjątkowych. Oracle Projekty Strona 1

2 Rys. 1 Strona Domowa projektu prezentuje informacje o wybranym projekcie oraz udostępnia łącza z nim związane Intuicyjne zarządzanie planem prac Prace w ramach projektu mogą być planowane za pomocą struktury podziału prac w ramach zadań. Stopień szczegółowości tej struktury jest nieograniczony. Plan prac moŝe być tworzony od zera lub na podstawie szablonu projektu, na podstawie innego istniejącego projektu bądź przy uŝyciu odpowiedniego zintegrowanego narzędzia do tworzenia harmonogramów. MoŜliwe jest takŝe skopiowanie, w całości lub w części, struktury podziału prac z innego projektu. Oracle Project Management pozwala śledzić całość planu prac w ramach projektu, planowane nakłady i jednostki prac, punkty etapowe, ścieŝki krytyczne oraz fazy cyklu realizacji projektu. MoŜliwe jest określanie zaleŝności pomiędzy zadaniami, zarówno w ramach jednego projektu, jak i pomiędzy projektami. W ramach takiego definiowania moŝna wskazać element poprzedni, element następny oraz typ zaleŝności (np. startstart, start-koniec, koniec-start, koniec-koniec). Dla kaŝdego zadania ujętego w planie prac moŝna określić róŝne zbiory dat, statusów i priorytetów. Do zadań moŝna przydzielać zasoby, takie jak ludzie, wyposaŝenie, środki materialne i środki finansowe. W przypadku kaŝdego przydziału zasobów moŝna śledzić szczegółowe Oracle Projekty Strona 2

3 informacje harmonogramowe, stopień wykonania do danego momentu oraz koszty ponoszone w poszczególnych okresach. MoŜliwe jest takŝe samodzielne definiowanie atrybutów i dzięki temu określanie dodatkowych informacji, które będą śledzone w ramach danego projektu czy zadania. Zapewnia to pełną elastyczność i moŝliwość dokładnego dostosowania planu prac do potrzeb przedsiębiorstwa. Ponadto moŝliwe jest porównywanie poszczególnych wersji planu prac z wersjami wcześniejszymi lub wersjami odniesienia, co pozwala na wychwytywać i analizować zmiany, rozpoznawać istotne tendencje, opóźnienia w stosunku do harmonogramu lub róŝnice w czasie realizacji poszczególnych zadań. Oracle Project Management umoŝliwia przedstawienie planu prac w formie wykresu Gantta, który reprezentuje graficznie harmonogram zadań, zaleŝności, postępy, zasoby przydzielone do zadań oraz róŝnice pomiędzy poszczególnymi wersjami planu. Ponadto taka forma prezentacji zapewnia informowanie na bieŝąco o postępie projektu we wszystkich fazach realizacji oraz dostarczanie przejrzystych informacji o aktualnym etapie projektu. Rys. 2 Widok planu prac w formie wykresu Gantta Oracle Projekty Strona 3

4 Oracle Project Management umoŝliwia utrzymywanie wielu róŝnych wersji roboczych planu, a tym samym opracowywanie róŝnych scenariuszy. Przygotowany plan prac zostaje sprawnie poddany procesowi zatwierdzania biznesowego, a następnie przedstawiony zainteresowanym stronom. Równocześnie członkowie zespołu zostają powiadomieni o najnowszej wersji planu. Dostępne online repozytorium planu projektu zapewnia, Ŝe wszyscy jego uczestnicy mogą łatwo znaleźć aktualny plan prac i go realizować. MoŜliwe jest elastyczne określanie zaleŝności pomiędzy wykonaniem prac w ramach projektu a planowaniem i śledzeniem jego finansowania. Na przykład moŝna planować prace, koszty i przychody w oparciu o pojedynczą strukturę zadań albo zdefiniować odrębne struktury projektu uwzględniające poszczególne zadania na potrzeby realizacji prac oraz sumaryczne zadania z łącznymi kosztami na potrzeby kontroli finansowej. Efektywne zarządzanie materiałami wyjściowymi MoŜliwe jest określanie i monitorowanie wytwarzanych w ramach projektu materiałów wyjściowych, takich jak produkty i dokumenty, a takŝe wszystkich działań niezbędnych do ich przygotowania. Z danym materiałem wyjściowym moŝna powiązać róŝne pliki. W niektórych przypadkach materiały wyjściowe są znane przed zaplanowaniem struktury podziału prac, natomiast w innych przypadkach struktura podziału prac jest ukierunkowana na realizację takich materiałów. Oracle Project Management obsługuje oba te scenariusze, gdyŝ materiały wyjściowe oraz struktura podziału prac mogą być określane niezaleŝnie lub łącznie, z uŝyciem powiązań pomiędzy zadaniami i materiałami. Materiały wyjściowe mogą być powiązane z zadaniami w ramach planu prac w celach jedynie informacyjnych bądź w celach śledzenia ogólnego postępu. W przypadku, gdy dany materiał wyjściowy został powiązany z zadaniem w celu śledzenia postępu, postęp realizacji zadania moŝe być obliczany na podstawie postępu w dostarczaniu powiązanych z nim materiałów. Postęp ten moŝe być aktualizowany, w tym przez wprowadzenie stopnia fizycznej realizacji w procentach. Jeśli zadanie i materiał wyjściowy są powiązane, dane dotyczące fizycznej realizacji mogą być zestawione i wykorzystane do reprezentowania stopnia realizacji zadania w ramach planu prac. W kaŝdym momencie moŝliwe jest przejrzenie historii postępu prac nad danym materiałem wyjściowym. Materiały wyjściowe w ramach danego projektu mogą być zintegrowane z innymi produktami Oracle. Integracja z aplikacjami Oracle Master Scheduling/MRP i Oracle Supply Chain Planning umoŝliwia opracowanie odpowiedniego harmonogramu zapotrzebowania na materiał wyjściowy (dotyczy to materiałów o charakterze produktów wytwarzanych w ramach projektu). Integracja z aplikacją Oracle Shipping Execution umoŝliwia przechwytywanie informacji o wysyłce, stanowiących część definicji materiału wyjściowego, oraz przekazywanie do tej aplikacji Ŝądań wysyłki. Integracja z aplikacją Oracle Purchasing umoŝliwia przechwytywanie informacji związanych z zaopatrzeniem, stanowiących część definicji materiału wyjściowego, oraz wysyłanie do tej aplikacji zapotrzebowań na zakupy. Wreszcie integracja z aplikacją Oracle Project Billing umoŝliwia przechwytywanie informacji związanych z rozliczaniem, stanowiących część definicji materiału wyjściowego, oraz przetwarzanie zdarzeń dających podstawę do fakturowania po zakończeniu etapu. Oracle Projekty Strona 4

5 Łatwe tworzenie budŝetu, zarządzanie jego wersjami oraz zatwierdzanie Oracle Project Management umoŝliwia śledzenie róŝnych planów finansowych, takich jak budŝet czy prognoza. W przypadku kaŝdego typu planu moŝna ustawiać odpowiednie opcje, w tym elementy planowania, kwoty, okresy i poziom planowania. Planowanie kosztów i przychodów moŝe być realizowane z róŝnymi opcjami planowania, co pozwala na elastyczne śledzenie kwot w ramach planu finansowego. Kwoty mogą być wprowadzane w dowolnej walucie, a przeliczanie walut odbywa się automatycznie, podobnie jak zestawianie kwot. MoŜliwe jest takŝe dołączanie dokumentacji w postaci dokumentów-załączników. BudŜet moŝe być wprowadzany przy uŝyciu intuicyjnego interfejsu WWW, a plany finansowe mogą być importowane z zewnętrznych systemów przy uŝyciu publicznych interfejsów API. Kwoty budŝetowe mogą być wprowadzane na dowolnym poziomie struktury finansowej. MoŜliwe jest takŝe generowanie budŝetu z planu finansowego (np. oferty czy wyceny), planu obsady kadrowej bądź planu prac. Kwoty kosztów są obliczane automatycznie na podstawie ilości i stawek przypisanych do danej wersji budŝetu. Kwoty przychodów są obliczane przy uŝyciu metody przyrostu przychodów zastosowanej w danym projekcie, tj. w oparciu o wymiar pracy, koszty lub zdarzenia. Kwoty budŝetowe są zestawiane, co zapewnia informację o kwotach łącznych na kaŝdym poziomie struktury finansowej i struktury podziału zasobów oraz umoŝliwia szczegółową analizę budŝetu. W celu analizy budŝet moŝe być prezentowany w formie wykresów. Dla kaŝdego typu budŝetu lub prognozy moŝliwe jest przechowywanie róŝnych wersji roboczych, na podstawie których moŝna rozwaŝać róŝne scenariusze planowania projektu i ostatecznie wybrać plan najbardziej odpowiedni. Wybrany plan jest kierowany do zatwierdzenia w poprzez mechanizm Workflow. Po zatwierdzeniu moŝna ustalić aktualną wersję planu jako wersję odniesienia, w stosunku do której w celach kontrolnych śledzone będą inne wersje (oryginalna, aktualna, historyczne). Project Management i zarządzanie wieloma projektami Oracle Project Management pozwala śledzić programy powiązanie projektów w ramach struktury hierarchicznej daje obraz całościowego harmonogramu programu. Hierarchia projektów w ramach programu jest nieograniczona. W zaleŝności od integracji struktury poszczególnych projektów, moŝliwe jest utrzymywanie hierarchii programu obejmującej poszczególne struktury planów prac i poszczególne struktury finansowe. Informacje o planach prac, takie jak daty planowane w harmonogramach, są zestawiane w obrębie całej hierarchii, przy czym na kaŝdym poziomie powiązanych projektów ustanowione są punkty kontrolne. Na podstawie łącznej informacji o harmonogramach przygotowywane są raporty o sytuacjach wyjątkowych (rozbieŝnościach w stosunku do harmonogramu) w skali całego programu. Integracja ze stosowanymi narzędziami do tworzenia harmonogramów Rozwiązanie Oracle Projects moŝna połączyć z dowolnym stosowanym w przedsiębiorstwie narzędziem do tworzenia harmonogramów projektów. W ten sposób zalety Oracle Projects, takie jak definicje przedsiębiorstwa, szablony, reguły biznesowe, bezpieczeństwo i scentralizowane repozytorium projektu, moŝna wykorzystać wraz z moŝliwościami wcześniej wykorzystywanego narzędzia do tworzenia harmonogramów, takimi jak szczegółowe harmonogramy projektów, poziomy zasobów czy inne specyficzne moŝliwości. Oracle Project Management za pośrednictwem interfejsu WWW zapewnia natychmiastową dwukierunkową integrację z aplikacją Microsoft Project. Integracja z innymi narzędziami do tworzenia Oracle Projekty Strona 5

6 harmonogramów, takimi jak Primavera i Artemis, wykorzystuje standardowe publiczne interfejsy API oraz inne specyficzne interfejsy. Narzędzie do tworzenia harmonogramów moŝe w trakcie opracowywania projektu pobierać róŝne zasoby (na przykład stawki, hierarchię zadań czy informacje o zaleŝnościach i przydziałach zadań) z szablonów projektów bądź z innych projektów przechowywanych w systemie Oracle Projects. Pozwala to tworzyć bardziej szczegółowe harmonogramy. Następnie plan prac moŝna przenieść z powrotem do Oracle Projects, co ułatwi nadzór nad pracami w ramach projektu. Oracle Projects umoŝliwia gromadzenie aktualnych informacji o realizacji projektu, takich jak postęp prac, i przekazywanie ich do narzędzia do tworzenia harmonogramów. Zmodyfikowane tam plany moŝna przekazać ponownie do Oracle Projects w celu realizacji. Oprócz harmonogramu prac i informacji o kosztach moŝna przekazywać dane dotyczące prac (na poziomie zadań i przydziałów) oraz kwoty kosztów (w postaci budŝetów) do struktur finansowych, a takŝe pobierać dane dotyczące rzeczywistych kosztów i rzeczywistych nakładów pracy w celu porównania ze zleceniami prac. MoŜna takŝe przesłać plik harmonogramu, wygenerowany przez narzędzie do tworzenia harmonogramów i przechowywać go w charakterze załącznika w systemie Oracle Projects. Synchroniczna realizacja projektu Scentralizowane repozytorium dokumentów Oracle Project Management udostępnia scentralizowane repozytorium dokumentów, którym moŝna zarządzać i z którego moŝna korzystać przy uŝyciu prostego interfejsu WWW. Repozytorium moŝna udostępnić (w odpowiednim kontekście danego projektu) wszystkim uczestnikom projektu. Do projektu moŝna załączać pliki, adresy URL lub notatki tekstowe, na poziomie zarówno projektu, jak i poszczególnych zadań. MoŜliwe jest takŝe kontrolowanie aktualizacji takich załączników. Dokumenty-załączniki mogą być podzielone na róŝne kategorie, co ułatwi ich wyszukiwanie. Oracle Projekty Strona 6

7 Rys. 3 Dostęp do repozytoriów dokumentów w kontekście projektu Dokumenty załączone do projektów i szablonów są zorganizowane w postaci folderów oraz przestrzeni roboczych aplikacji Oracle Files (składnika Oracle Collaboration Suite), która zapewnia rozbudowane moŝliwości zarządzania dokumentami, takie jak kontrola wersji i ochrona. Alternatywnie, w celu skorzystania z szerszych moŝliwości śledzenia dokumentów w trakcie realizacji projektu, moŝna z projektem zintegrować istniejące niestandardowe repozytorium dokumentów, pod warunkiem, Ŝe jest ono zgodne z formatem WebDAV Web-based Distributed Authoring and Versioning (rozproszone tworzenie dokumentów i kontrola wersji w oparciu o WWW). Ponadto aplikacja Oracle CADView-3D umoŝliwia członkom zespołu przeglądanie rysunków CAD i dodawanie komentarzy do nich, co przyśpiesza przekazywanie informacji pomiędzy uczestnikami. Efektywne zarządzanie problemami występującymi przy projekcie Kierownicy projektów oraz członkowie zespołów mogą szybko i łatwo tworzyć wpisy dotyczące problemów, a takŝe zarządzać problemami i je rozwiązywać. Informacje o problemach są udostępniane zespołowi projektowemu za pośrednictwem interfejsu Project Home w ten sposób właściwe informacje docierają do właściwych osób. Problemom moŝna przypisywać priorytety na podstawie takich informacji, jak status, priorytet, wymagany termin, źródło i klasyfikacja. Status problemów moŝna określać dowolnie, w zaleŝności od potrzeb przedsiębiorstwa. Do wpisów moŝna załączać dokumenty oraz wiązać je z zadaniami lub postulatami i zamówieniami zmian. MoŜna takŝe generować wykazy działań, takich jak analiza problemu czy aktualizacja, ewentualnie z obowiązkiem odbioru przez członów zespołu bądź przez inne osoby. W przypadku przydzielenia działania lub problemu danej osobie, a takŝe w przypadku zmiany statusu lub osoby Oracle Projekty Strona 7

8 odpowiedzialnej za rozwiązanie problemu, poprzez mechanizm Workflow przesyłane są powiadomienia. Funkcja pełnej historii interakcji umoŝliwia śledzenie historii przydziałów, zmian osób odpowiedzialnych, informacji zwrotnych uzyskanych w wyniku podjętych działań oraz komentarzy od członków zespołu projektowego. Takie scentralizowane zarządzanie informacją jest dla uczestników projektu spójną metodą identyfikacji problemów i komunikowania się w związku z nimi, co przyśpiesza rozwiązywanie problemów. Synchroniczna kontrola nad projektem Kompleksowe monitorowanie projektu Istnieje moŝliwość klasyfikacji projektu z uŝyciem dowolnej liczby kategorii, odpowiednio do potrzeb danego przedsiębiorstwa w zakresie raportowania i zarządzania. Funkcje kontroli statusu projektu umoŝliwiają nadzór nad procesami biznesowymi dopuszczonymi na róŝnych etapach projektu. MoŜliwe jest takŝe określanie działań dopuszczonych przy danym statusie, w tym tworzenia transakcji, korygowania transakcji, generowania przychodów, generowania faktur, kapitalizacji aktywów oraz włączania projektu do formularza raportu z wykonania projektu. MoŜliwe jest takŝe zastosowanie mechanizmów Workflow do wysyłania osobom odpowiedzialnym powiadomień z Ŝądaniem odpowiedzi przed zmianą statusu projektu. Elastyczne zarządzanie postępem realizacji Funkcje raportowania postępu realizacji udostępniane przez Oracle Project Management zwiększają efektywność i terminowość rejestrowania informacji o postępie projektu w stosunku do planu prac. Zapoznawanie się ze stanem wykonania prac ułatwiają takie udogodnienia, jak ikony z kolorowymi kodami, procentowe wskaźniki wykonania, jednostki nakładów pracy, jednostki wykonanej pracy, faktyczne i szacowane terminy zadań oraz komentarze na temat postępów. Do wprowadzanych aktualizacji moŝna załączać dokumenty. Zdecentralizowane zbieranie i zestawianie danych o postępach ogranicza ilość prac administracyjnych niezbędnych do sporządzenia sumarycznego raportu z realizacji. Kierownicy zadań i osoby przydzielone do pracy w ramach zadań mogą raportować ilość faktycznie wykonanej pracy, szacowaną ilość pracy pozostałej do wykonania, faktycznie poniesione koszty, szacowany termin zakończenia, faktyczny termin zakończenia oraz procent fizycznej realizacji. Dane o realizacji fizycznej są zestawiane z uŝyciem wag przypisanych poszczególnym zadaniom. Wagi te mogą być określone przez kierownika projektu lub wyliczone na podstawie czasu trwania zadania. Dane mogą być takŝe zestawiane przy uŝyciu metody wartości realizacji w odniesieniu do kosztu lub nakładu pracy. Aktualizacje danych o postępach mogą być synchronizowane przy uŝyciu cyklu raportowania postępu. W celu zapewnienia kontroli nad procesem, kierownicy zadań i projektów mogą ręcznie korygować zestawione informację o postępie zadań, za które ponoszą odpowiedzialność. Alternatywnie kierownik projektu moŝe włączyć scentralizowane zbieranie danych o postępie wszystkich zadań. Po zestawieniu danych o postępach na poziomie projektu analizę moŝna przeprowadzić metodą wartości realizacji i wygenerować prognozę finansową opartą na procentowym wykonaniu fizycznym w stosunku do planu prac. MoŜna takŝe wykorzystać najnowsze dane o postępie do skorygowania w roboczej wersji planu prac planowanych kosztów i nakładów pracy, co zwiększy efektywność ponownego Oracle Projekty Strona 8

9 planowania. Oprócz tego z biegiem czasu moŝna śledzić wszystkie aktualizacje danych o postępie kaŝdego zadania i całego projektu, co ułatwia rozpoznawanie istotnych tendencji związanych z realizacją projektu. Zarządzanie zmianami Koszty oraz skutki zmian w projekcie mogą być kontrolowane przez śledzenie postulatów i zleceń zmian we wszystkich fazach od utworzenia, poprzez niezbędne zatwierdzenia, do implementacji. Postulaty i zlecenia zmian lepiej uświadamiają członkom zespołu projektowego, a takŝe wszystkim osobom zainteresowanym, jaki jest charakter danej zmiany, jej skutki, status, priorytet oraz klasyfikacja na potrzeby raportowania. Postulaty i zlecenia zmian mogą zawierać opis skutków z punktu widzenia planu prac związanych z projektem, budŝetu, planu obsady kadrowej oraz realizacji kontraktu. Dla kaŝdego postulatu i zlecenia zmiany moŝna ustalić właściciela, termin oraz odpowiednie niezbędne dokumenty. Postulowanie i zlecanie zmian jest usprawnione dzięki moŝliwości kopiowania informacji lub bezpośredniego jej wprowadzania. Postulat zmiany moŝe być utworzony z poziomu wpisu problemu, a zlecenie zmiany moŝe obejmować jeden lub więcej postulatów. Problemy i dokumenty zmian mogą zostać odpowiednio powiązane, co ułatwi ich wykorzystanie w przyszłości. Procesy analizy, dyskusji i wyboru podejścia do zmiany odbywają się szybko dzięki funkcjom przydzielania działań (takich jak przegląd czy odbiór) poszczególnym członkom zespołu lub osobom zainteresowanym. Dziennik interakcji pozwala śledzić cały obieg informacji oraz zmiany własności związane ze zleceniami zmian. Statusy uŝytkowników dokumentów związanych ze zmianami mogą być określane dowolnie, odpowiednio do potrzeb danego przedsiębiorstwa. W oparciu o nie moŝna przeprowadzać działania takie, jak przetwarzanie, zatwierdzanie i implementacja zmian. Po przydzieleniu działań odpowiednie powiadomienia są przesyłane przy uŝyciu mechanizmu Workflow. Kontrola wprowadzania skutków zmian (w aspekcie kosztów i przychodów) do budŝetu lub prognozy odbywa się w oparciu o status zlecenia zmiany, typ zlecenia zmiany oraz typ planu finansowego. Dokumentacja skutków finansowych moŝe być dołączana do kolejnych wersji planów róŝnego typu, np. budŝetów czy prognoz. Koszt i przychód mogą być aktualizowane niezaleŝnie, na podstawie statusu dokumentu zmiany. Na przykład przychód moŝe być aktualizowany etapami w ramach zatwierdzonego budŝetu. Oracle Projekty Strona 9

10 Rys. 4 Szybkie przeglądanie zmian oraz ocena skutków dla finansów projektu, planu prac, obsady kadrowej i realizacji kontraktów Kierownicy projektów mogą przechwytywać informacje o skutkach zmian, w tym skutkach dla kosztów i przychodów projektu, a następnie kierować, za pośrednictwem mechanizmu Workflow, postulat lub zlecenie zmiany do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu skutki finansowe zapisane w zleceniu zmiany mogą być w sposób systematyczny wprowadzane do aktualnego budŝetu bez potrzeby ręcznego modyfikowania danych. Wygodny nadzór nad prognozami Oracle Project Management zapewnia sprawne prognozowanie na potrzeby projektu, w tym szybsze i łatwiejsze wprowadzanie oraz utrzymywanie prognoz. Prognozy mogą być wprowadzane przy uŝyciu intuicyjnego interfejsu WWW lub przez import planów z systemów zewnętrznych za pośrednictwem publicznych interfejsów API. Ponadto prognozy mogą być generowane na podstawie planu finansowego, planu obsady kadrowej lub planu prac, a takŝe na podstawie uśrednienia faktycznie przeprowadzonych transakcji lub ilości wykonanej pracy. Plany mogą być łatwo aktualizowane przez kopiowanie i korygowanie o określony współczynnik procentowy. MoŜliwe jest teŝ rejestrowanie skutków finansowych postulatów lub zleceń zmian oraz włączanie zmian finansowych do prognozy. Do modyfikacji prognoz moŝna dołączać odpowiednie dokumenty uzasadniające. Po zakończeniu wprowadzania zmian, prognoza moŝe zostać skierowana do zatwierdzania przy uŝyciu automatycznego, działającego na bieŝąco mechanizmu Workflow. Oracle Projekty Strona 10

11 Zarządzanie realizacją projektu w czasie rzeczywistym Terminowa i dokładna informacja umoŝliwia kierownikowi projektu podejmowanie lepszych decyzji dotyczących projektu. Oracle Project Management zapewnia kierownikom projektów łatwy dostęp do informacji dotyczących faktycznych kosztów, przychodów i fakturowania, przetwarzanych przez aplikacje Oracle Project Costing i Oracle Project Billing. Przeglądanie wydatków i rozliczeń projektu Wydatki, którymi zostaje obciąŝony projekt, moŝna w wygodny sposób przeglądać, ze szczegółowością widoku aŝ do poziomu dokumentów źródłowych w aplikacjach Oracle Payables i Oracle Purchasing. RównieŜ faktury związane z projektem mogą być przeglądane i zatwierdzane, ze szczegółowością widoku aŝ do poziomu poszczególnych transakcji. MoŜna takŝe przeglądać podsumowanie finansowania projektu, w tym kwotę finansowania, przychody narosłe i fakturowane, naleŝności nierozliczone, przychody niezrealizowane oraz salda rozliczeń z klientami. Zapytania o status projektu Postępem realizacji projektu moŝna w czasie rzeczywistym zarządzać w kontekście planowania całkowitego kosztu budŝetowanego i prognozowanego kosztu pozostałego, przepływów pienięŝnych (dzięki integracji z aplikacją Oracle Cash Management) oraz rentowności. Dostępny jest widok zarówno sumaryczny, jak i szczegółowy. Funkcja zapytania o status projektu pozwala takŝe na przeglądanie aktualnego stanu finansowego projektu, z moŝliwością uszczegóławiania poziomu analizy. Dostępne są takie informacje, jak liczba przepracowanych godzin, dane ilościowe, przychód, koszt i budŝetowane kwoty, w ujęciu narastająco od początku okresu, narastająco od początku roku oraz narastająco od początku projektu na poziomie projektu, poszczególnych zadań i poszczególnych zasobów. Istnieje moŝliwość tworzenia własnych pól, w tym obliczanych, które będą wyświetlane w ramach funkcji zapytania o status projektu. Raporty z realizacji projektu Raporty z realizacji projektu dają dogłębny wgląd w informacje o realizacji. UmoŜliwiają prezentowanie ich w ujęciu czasowym oraz porównywanie wielkości budŝetowanych z faktycznymi w odniesieniu do kosztów, marŝy i przychodów. Oprócz tego pozwalają na dokładne szacowanie kosztów pozostałych do zakończenia projektu. Wykorzystujące HTML raporty z realizacji projektów pozwalają na przeglądanie informacji równieŝ w widoku sumarycznym, według zadań, zasobów lub okresów. Widok moŝna teŝ uszczegółowić do poziomu jednostkowych informacji o rzeczywistych kosztach, wydatkach, zdarzeniach i zobowiązaniach. Funkcja zapytania o status projektu udostępnia sumaryczną i szczegółową informację o nakładach pracy, kosztach, przychodach, rentowności, rozliczeniach, egzekucji naleŝności, zaległościach oraz wartości realizacji. W raportach moŝna stosować ponad 140 miar uŝywanych w róŝnych branŝach. Oprócz tego uŝytkownicy mają moŝliwość tworzenia własnych mierników zgodnie ze specyficznymi potrzebami biznesowymi. Informacje są dostępne w postaci zarówno tabelarycznej, jak i graficznej. UŜytkownik moŝe konfigurować wszystkie części strony raportu z realizacji projektu, tak aby układ prezentowanej informacji jak najlepiej dostosować do potrzeb. Oracle Projekty Strona 11

12 Rys. 5 Strona widoku sumarycznego realizacji projektu zawiera wszystkie informacje finansowe oraz wartości realizacji i nakłady pracy. Oracle Projekty Strona 12

13 Raporty dotyczące sytuacji wyjątkowych związanych z realizacją Rozpoznanie pierwotnej przyczyny problemów i trudności ułatwia sumaryczny widok problemów i trudności związanych z projektem, podkreślający sytuacje wyjątkowych za pomocą wskaźników statusu sygnalizujących wizualnie status krytyczny, status zagroŝony i status normalny. Funkcja zarządzania sytuacjami wyjątkowymi związanymi z projektem umoŝliwia podejmowanie na bieŝąco działań zaradczych. Sytuacje wyjątkowe są sygnalizowane w kontekście najwaŝniejszych mierników, a takŝe zestawiane w celu określenia statusu obszarów kluczowych dla realizacji projektu. Rys. 6 Raport z sytuacji wyjątkowych związanych z realizacją prezentuje sytuacje wyjątkowe w odniesieniu do kluczowych miar Właściwe i terminowe informowanie o statusie projektu Oracle Project Management zapewnia sprawne tworzenie dokładnych i terminowych raportów o statusie projektu oraz ich przekazywanie do uczestników projektu i innych zainteresowanych stron. Raporty mogą być udostępniane przez WWW lub pocztę elektroniczną w ramach mechanizmu Workflow. Do raportów moŝna dołączać informacje o sytuacjach wyjątkowych i statusie obszarów kluczowych dla realizacji, a takŝe informacje o problemach, zleceniach zmian, listach prac i realizacji projektu. Raporty zawierają intuicyjne ikony z kolorowymi kodami, które umoŝliwiają odbiorcom szybką orientację w statusie. Przed Oracle Projekty Strona 13

14 opublikowaniem raport o statusie projektu moŝna zatwierdzić za pomocą efektywnego procesu zatwierdzania biznesowego. Ponadto moŝna opracować harmonogram regularnego wysyłania raportu statusu do osób związanych z projektem. Po publikacji raportu odbiorcy mogą recenzować raport w ramach procesu Workflow opartego na poczcie elektronicznej lub WWW. Wszystkie opublikowane raporty o statusie projektu mogą być śledzone, moŝna się do nich takŝe odwoływać w przyszłości i je porównywać. Rys. 7 Sprawne przekazywanie członkom zespołu raportu o statusie projektu Oracle Projekty Strona 14

15 Raport z informacji zawartych w centralnym repozytorium projektu Z kaŝdym projektem moŝe być związanych wiele róŝnych raportów o jego statusie. Pozwala to efektywnie przekazywać informacje o projekcie w sposób zróŝnicowany pod względem zawartości, formatu, terminów i zabezpieczeń, w zaleŝności od odbiorcy. Wszystkie raporty zawierają informacje pochodzące z centralnego repozytorium projektu, ale mogą być konfigurowane tak, aby prezentować róŝne zbiory informacji pochodnych, odpowiednio do potrzeb odbiorców. Odbiorcy mogą być identyfikowani przez role pełnione w projekcie bądź przynaleŝność do zespołu projektowego; odbiorcami mogą teŝ być osoby spoza tego zespołu. Istnieje moŝliwość wysyłania do kierowników projektów pocztą elektroniczną powiadomień przypominających o terminach przygotowania raportów statusu. Informacja o spóźnionych lub brakujących raportach jest łatwo dostępna, a powiadomienia o brakujących raportach moŝna wysyłać przy uŝyciu mechanizmu Workflow, w oparciu o przyjęty cykl raportowania o statusie. Bezpieczeństwo projektu i kontrola dostępu Dostęp uŝytkownika do informacji i funkcji związanych z projektem jest uzaleŝniony od roli tego uŝytkownika. Dany uŝytkownik moŝe odgrywać róŝne role w ramach róŝnych projektów. Oprócz tego dostęp do specyficznych projektów moŝna ograniczyć wszystkim uŝytkownikom, bez względu na ich role. Monitorowanie projektów i dostęp do nich odbywa się za pośrednictwem jednej lub kilku list projektów znajdujących się w portalu. UŜytkownik moŝe określać zawartość listy za pomocą zapytań wyszukujących projekty na podstawie takich kryteriów jak nazwa, numer, typ, organizacja, rola, klasyfikacja, raportowany status i itd. Kontrola zawartości własnej listy projektów umoŝliwia zdefiniowanie podzbioru zawierającego projekty, do których uŝytkownik najczęściej chce uzyskiwać dostęp. UŜytkownik moŝe szybko wyszukiwać projekty przy uŝyciu wyszukiwania prostego, zaawansowanego oraz wyszukiwania szybkiego ze słowami kluczowymi. Integracja z uŝywanymi na co dzień narzędziami Oracle Project Management zapewnia integrację z narzędziami biurowymi uŝywanymi na co dzień przez kierowników projektów, takimi jak arkusze kalkulacyjne czy poczta elektroniczna. Listy projektów, dokumenty dotyczące problemów i zmian oraz inne informacje mogą być przekazywane do aplikacji Microsoft Excel. Szczegółowymi informacjami dotyczącymi projektu moŝna zarządzać w narzędziu do tworzenia harmonogramów, takim jak Microsoft Project, skąd mogą być przekazywane do aplikacji Oracle Projects. Przy uŝyciu stosowanego na co dzień systemu poczty elektronicznej moŝna odbierać powiadomienia w ramach mechanizmu Workflow oraz odpowiadać na nie. Oracle Projekty Strona 15

16 Oracle E-Business Suite kompleksowe rozwiązanie Oracle E-Business Suite umoŝliwia przedsiębiorstwu efektywne zarządzanie procesami obsługi klienta, produkcją wyrobów, realizacją zamówień, egzekwowaniem płatności i innymi funkcjami. Wszystkie te moŝliwości są udostępniane przez aplikacje oparte na jednolitej architekturze informacji. Architektura ta sprawia, Ŝe wszelkie aspekty klientów, dostawców, pracowników i produktów są wprowadzane tylko raz. Bez względu na to, czy w danym przedsiębiorstwie wdroŝono tylko jeden moduł czy cały zestaw, Oracle E- Business Suite ujednolica obieg informacji w obrębie całego przedsiębiorstwa, a dzięki temu umoŝliwia podejmowanie lepszych decyzji. NajwaŜniejsze cechy i funkcje Dostęp poprzez rozbudowany Pulpit Projektów (Project Workbench) Bezpośredni dostęp kierownika projektu do szczegółowych informacji wymagających jego reakcji Zarządzanie planem prac Utrzymywanie w jednym repozytorium planów prac dla róŝnych projektów Proste tworzenie i zarządzanie planami prac Przypisywanie atrybutów do zadań Przypisywanie typu do kaŝdego zadania Kontrola poziomu ogólności kaŝdego zadania Tworzenie powiązań pomiędzy zadaniami oraz pomiędzy zadaniami a projektami Określanie zaleŝności pomiędzy zadaniami Przydzielanie zasobów Tworzenie powiązań pomiędzy projektami Sterowanie zadaniami poprzez mechanizm Workflow Plan projektu w postaci wykresu Gantta Definiowanie widoku wykresu Gantta MoŜliwość pokazania wykresu Gantta na stronach o definiowalnym układzie Widok kosztów planu prac Widoki oparte na zadaniach i na zasobach Widok kwot w poszczególnych okresach Integracja z narzędziem do tworzenia harmonogramów Obsługa zaleŝności pomiędzy zadaniami i przydziałów zadań Obsługa list zasobów i typów usług Dołączanie utworzonego harmonogramu do planu prac Dwukierunkowe przesyłanie danych Zarządzanie materiałami wyjściowymi Określanie materiałów wyjściowych i wiązanie ich z zadaniami Śledzenie postępu wykonania materiałów wyjściowych Integracja informacji o materiałach wyjściowych z innymi aplikacjami Zatwierdzanie i publikacja planu prac Kierowanie planu prac do zatwierdzenia Powiadamianie członków zespołu o publikacji planu prac Określanie wersji odniesienia dla planu prac Integracja planu prac ze strukturami finansowymi Śledzenie faz cyklu realizacji projektu Łatwe tworzenie i zatwierdzanie wersji budŝetu Obsługa budŝetów utworzonych za pomocą narzędzia do tworzenia harmonogramów Obsługa róŝnych typów budŝetu Oddzielne lub łączne planowanie kosztów i przychodów Wprowadzanie budŝetu na dowolnym poziomie struktury finansowej Automatyczne generowanie budŝetu w oparciu o zasoby przydzielone do zadań, plan obsady kadrowej lub plan finansowy Tworzenie i utrzymywanie róŝnych wersji budŝetu Podział kwot na kategorie według zasobów Wprowadzanie budŝetu w róŝnych walutach Kierowanie budŝetów do zatwierdzenia przy uŝyciu przepływu pracy Tworzenie budŝetu odniesienia Obliczanie kosztu surowego, kosztu z narzutem i kwot przychodów Kopiowanie wersji odniesienia z szablonów projektów i projektów Efektywne porównywanie planów finansowych Zarządzanie problemami związanymi z projektem Predefiniowane typy problemów Ustalanie statusu problemu przez uŝytkownika Tworzenie i określanie dostępności informacji o problemach Określanie działań związanych z problemem Szybkie tworzenie wpisów o problemach poprzez kopiowanie Wysyłanie powiadomień o upływających terminach w ramach przepływu pracy Wiązanie dokumentów z problemem Dodawanie komentarzy przez członków zespołu Oracle Projekty Strona 16

17 Raportowanie o postępach w rozwiązywaniu problemu MoŜliwość współpracy członków zespołu przy rozwiązywaniu problemu Śledzenie zmian za pomocą dziennika działań Eksport wykazów problemów do aplikacji Microsoft Excel Kierowanie problemów do zatwierdzenia MoŜliwość ponownego otwarcia problemu Scentralizowane repozytorium dokumentów Zarządzanie dokumentami i ich udostępnianie Pliki, adresy URL, notatki tekstowe, rysunki CAD Kategorie dokumentów-załączników Integracja z repozytoriami dokumentów, w tym Oracle Files Elastyczne zarządzanie postępem realizacji Zestawianie danych o postępie, z moŝliwością ręcznej korekty Stan postępu, procentowe wykonanie fizyczne, przewidywane terminy, faktyczne daty, definiowanie cyklu gromadzenia danych o postępie Obliczanie procentowej realizacji zadań Miary: procent realizacji wykonania, procent realizacji wydatków, wartość realizacji Zestawianie wskaźników procentowego wykonania fizycznego Zestawianie ręczne lub w oparciu o koszty, nakłady pracy, czas Scentralizowane i zdecentralizowane gromadzenie informacji o postępie Śledzenie historii postępu realizacji Analiza wartości realizacji Prognozy finansowe oparte na procentowej realizacji fizycznej lub szacowanej części pozostałej do wykonania Ponowne planowanie na podstawie postępu realizacji Zarządzanie zmianami Tworzenie postulatów lub zleceń zmiany przy uŝyciu predefiniowanych typów Sprawne tworzenie dokumentów zmian za pomocą kopiowania informacji o problemach, postulatów i zleceń zmiany Tworzenie i przydzielanie działań Wysyłanie powiadomień o przydzieleniu zadań za pomocą mechanizmu przepływu pracy Klasyfikowanie postulatów lub zleceń zmian na potrzeby raportowania Przypisywanie dokumentów-załączników Określanie skutków zmiany dla projektu Skutki dla planu prac, obsady kadrowej, finansów, dostawców, kontraktów i in. Określanie skutków postulatów lub zleceń zmian dla budŝetu i prognoz Pełna dostępność informacji od utworzenia do implementacji Współpraca przy omawianiu i wprowadzaniu zmian w projekcie Sprawne zatwierdzanie i realizacja dokumentów zmian Włączanie postulatu zmiany do zlecenia zmiany Włączanie skutków finansowych zleceń zmian do zatwierdzonego budŝetu Eksport listy postulatów lub zleceń zmian do aplikacji Microsoft Excel Automatyczne kierowanie do zatwierdzenia Aktualizacja budŝetu na podstawie skutków finansowych dokumentów zmian Udoskonalony nadzór nad prognozami MoŜliwość wyboru fazy czasowej dla prognoz Okresy PA, okresy GL Prognozowanie w oparciu o plan prac, ilość pracy, plan obsady kadrowej, plan finansowy lub uśrednienie faktycznych transakcji Tworzenie prognoz w róŝnych walutach Włączanie skutków finansowych postulatów i zleceń zmian Właściwe i terminowe informowanie o statusie projektu Określanie układów stron i typów raportów uŝywanych w całym przedsiębiorstwie Sygnalizacja statusu projektu przy uŝyciu wskaźników z kolorowymi kodami RóŜne typy raportów w ramach jednego projektu Egzekwowanie standardowych cykli raportowania Opcjonalne powiadomienia przypominające Opcjonalne przekazywanie na wyŝszy szczebel kompetencji powiadomień o brakujących raportach Kontrola dostępu poszczególnych kategorii odbiorców do róŝnych raportów Określanie prawa dostępu na podstawie roli oraz uczestnictwa (bądź nie) w zespole Kierowanie raportów do zatwierdzenia przed publikacją Sygnalizowanie dezaktualizacji raportów Zarządzanie realizacją projektu Widok aktualnego statusu róŝnych projektów Uszczegóławianie informacji o poszczególnych projektach Obsługa róŝnych walut i kalendarzy Miary z formułami definiowanymi przez uŝytkownika Konfigurowanie sposobu prezentowania informacji Uszczegóławianie do poziomu zobowiązań i wydatków Uszczegóławianie widoku projektu, najwaŝniejszych zadań i najniŝszych poziomów zasobów, aŝ do poziomu zdarzeń na potrzeby kontraktowania Porównywanie budŝetu z kwotami faktycznymi i kwotami zobowiązań Widok sumaryczny kwot kosztów, zobowiązań, przychodów i budŝetu Oracle Projekty Strona 17

18 Sumowanie według projektów, zadań, zasobów Kwoty narastająco od początku okresu, w poprzednim okresie, narastająco od początku roku oraz narastająco od początku projektu Widok sumaryczny kwot faktycznych Koszty surowe, fakturowane surowe, kapitalizowane surowe, obciąŝane, fakturowane, kapitalizowane Przepracowane godziny: faktyczne i fakturowane Ilości faktyczne i fakturowane Kwoty przychodów Prezentowanie sytuacji wyjątkowych z wizualnymi wskaźnikami statusu Automatyczne powiadamianie o raportach o statusie Bezpieczny dostęp do informacji w oparciu o rolę lub zakres odpowiedzialności Określanie, przeglądanie i aktualizowanie ustawień ochrony projektu Kompleksowe monitorowanie projektu Elastyczna klasyfikacja projektów Konfigurowanie kontroli statusu projektu Integracja Bezproblemowa integracja z innymi Aplikacjami Oracle Otwarta i standardowa architektura ułatwiająca integrację z aplikacjami innych firm Interfejs uŝytkownika i łatwość konfigurowania Interfejs graficzny oparty na WWW Rozszerzenia zgodnie ze specyficznymi potrzebami biznesowymi Projektowanie widoków przystosowanych do potrzeb kaŝdego uŝytkownika lub zespołu. Oracle Projekty Strona 18

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2013 Krok po kroku

Microsoft Project 2013 Krok po kroku Carl Chatfield Timothy Johnson Microsoft Project 2013 Krok po kroku Przekład: Witold Sikorski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy projektu 1. Lekcja 2: Określanie zasobów 28. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 28

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy projektu 1. Lekcja 2: Określanie zasobów 28. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 28 Spis treści Lekcja 1: Podstawy projektu 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Rozpoczynanie pracy w programie Microsoft Project 3 Tworzenie planu projektu 5 Otwieranie nowego planu

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zarządzanie projektami. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych

Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych Wyceń, zaplanuj, rozlicz zarządzanie inwestycjami budowlanymi Szkolenie ma na celu przygotowanie do gospodarowania kosztami i zasobami w

Bardziej szczegółowo

QAD dla przemysłu Maj, 2010

QAD dla przemysłu Maj, 2010 QAD dla przemysłu Maj, 2010 Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie rozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych Produkcja KORZYŚCI: Zminimalizowanie czasów realizacji i lepsze zaspakajanie popytu i potrzeb klientów dzięki elastycznym opcjom planowania Możliwość kontrolowania wykorzystania zasobów produkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu

Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu \ Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu Atrybuty operacyjne projektów: lista zadań WBS (struktura podziału pracy)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza System e-kontrola Zarządcza Agenda O firmie IBT Wybrani klienci i partnerzy Koncepcja Systemu e-kz Założenia Systemu e-kz Funkcjonalności Systemu e-kz Przykładowe ekrany Systemu e-kz Przedstawienie firmy

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności WEBCON Business Process Suite 7.7 Lista zmian i nowych funkcjonalności Wersja 7.7 systemu WEBCON Business Process Suite niesie ze nową funkcjonalność i znaczące usprawnienia. Całkowitą nowością jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE CRM Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE Infomage CRM O produkcie Infomage CRM jest innowacyjnym systemem do wsparcia sprzedaży w firmie. Budując system Infomage CRM wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Rozdział 1. Zanim rozpoczniesz zarządzanie projektem za pomocą aplikacji Microsoft Project 2013

Spis treści. Wstęp. Rozdział 1. Zanim rozpoczniesz zarządzanie projektem za pomocą aplikacji Microsoft Project 2013 Spis treści Wstęp Rozdział 1. Zanim rozpoczniesz zarządzanie projektem za pomocą aplikacji Microsoft Project 2013 Uruchamianie programu Microsoft Project Interfejs użytkownika Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO

PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO I: NAZWA FORMY KSZTAŁCENIA; Trening umiejętności twardych związanych z obsługą programu AutoCAD w polskiej wersji językowej szkolenie. II: CEL Trening w załoŝeniu ma na celu

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Firma i adres: SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak Sp. K. 61-707 Poznań, ul. Libelta 26/2 Biura kancelarii: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów

Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów Narzędzia Zmień czas pracy W polu dla kalendarza wybieramy zasób dla którego chcemy zmienić czas pracy, np. wpisać urlop albo zmienić godziny pracy itp. Dalej

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

ORACLE COLLABORATIVE PLANNING

ORACLE COLLABORATIVE PLANNING ORACLE COLLABORATIVE PLANNING Wiele firm dąży do skrócenia cyklu planowania łańcucha dostaw i ograniczenia stanu magazynów, a także do zautomatyzowania procesu uzupełniania zapasów. Nagłe ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

QAD dla przemysłu czerwiec 2012

QAD dla przemysłu czerwiec 2012 QAD dla przemysłu czerwiec 2012 Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie rozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania.

Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania. Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania. Zlecanie transportu lotniczego szybciej, niż kiedykolwiek wcześniej. Nadchodzi zmiana KN FreightNet usprawni i uprości procesy transportu

Bardziej szczegółowo

MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Autor: Sebastian Wilczewski Planuj, zarządzaj i realizuj z Microsoft Project i Project Server 2013! Odkryj

Bardziej szczegółowo

SigmaMRP więcej niż tradycyjny system MRP

SigmaMRP więcej niż tradycyjny system MRP 1 z 9 SigmaMRP więcej niż tradycyjny system MRP Zarządzanie ofertami, zamówieniami i fakturami. Zakup oraz kontrola stanów magazynowych i usług. Kontrola hali produkcyjnej za pomocą kodów kreskowych. Standaryzacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

ORACLE DEMANTRA DEMAND MANAGEMENT

ORACLE DEMANTRA DEMAND MANAGEMENT ORACLE DEMANTRA DEMAND MANAGEMENT Wiele współczesnych przedsiębiorstw próbuje wdrożyć model działalności sterowany popytem. Muszą one zwiększać dokładność prognoz i szybko opracowywać prognozy zbiorcze

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0 Provider Sp. z o.o ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław tel./faks: 713418192 http://www.provider.pl info@provider.pl 3.0 System wspomagający zarządzanie firmą online Strona 1 z 13 2012 Provider Sp. z o.o. System

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie online do zarządzania opakowaniami

Rozwiązanie online do zarządzania opakowaniami Rozwiązanie online do zarządzania opakowaniami WebCenter WebCenter to rozbudowana internetowa platforma zarządzania opakowaniami, która umożliwia administrowanie procesami przedsiębiorstwa, cyklami zatwierdzania

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu.

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu. Opis funkcjonalności systemu Conectro Conectro jest systemem CRM nowej generacji, do którego można podłączyć dowolną centralę IP PBX lub usługi każdego dostawcy telefonii VoIP na ryku. Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym. Śledzenie projektu

Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym. Śledzenie projektu Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym Śledzenie projektu Plan bazowy Plan bazowy jest zapisanym planem oryginalnym projektu, jest trwałym zapisem harmonogramu i kosztów. Plan bazowy zawiera główny

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.6 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011 FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011 Prosimy zaznaczyć opcję czy wymaganie jest spełnione (kolumna TAK),

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku

Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku Olga M. Londer Penelope Coventry Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie...ix O autorkach...xvii Podziękowania...xviii

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech .. (otrzymałem dnia, pieczątka, podpis) Ostrów, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) Zaprojektowanie i wykonanie systemu B2B w ramach

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo : Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo 2016-07-07 Nowy : Twój elektroniczny klucz do przejrzystej logistyki Efektywne, szybkie i wygodne zarządzanie procesami logistycznymi

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services Instrukcja numer W01 Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services SharePoint Zasada działania Zasada działania SharePoint

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji 23 czerwca 2010 Agenda: 1. Umiejscowienie SIMPLE.APS 2. Funkcjonalność 3. Tworzenie modelu: Definiowanie wydziałów produkcyjnych Definiowanie umiejętnosci

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r.

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy systemu B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzujące procesy handlowe realizowane pomiędzy firmą Margola

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Gebauer B2B (wersja 0.4.1520)

Instrukcja obsługi systemu Gebauer B2B (wersja 0.4.1520) Instrukcja obsługi systemu Gebauer B2B (wersja 0.4.1520) 2013 Spis treści 1.Wstęp...3 2.System Gebauer B2B...3 2.1.Rozpoczęcie pracy w systemie...3 2.2.Resetowanie hasła...3 2.3.Pulpit partnera...4 2.4.Katalog

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości w postaci elektronicznej i papierowej

Księga Jakości w postaci elektronicznej i papierowej Księga Jakości w postaci elektronicznej i papierowej Wrocław, 26 marca 2009 Dokumentacja SZJ 1.Tworzenie dokumentów Proces (projekt?) tworzenia dokumentów (uczestnicy, etapy, terminy ) Standardy, wzorce,

Bardziej szczegółowo

ORACLE ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI

ORACLE ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI ORACLE ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI Aplikacja Oracle Zarządzanie Zamówieniami została zaprojektowana na potrzeby E-biznesu. Otwarta architektura oparta na przepływie pracy pozwala na automatyczną obsługę niestandardowych

Bardziej szczegółowo

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Jak usprawnić pracę w zespole IT? Wykorzystanie narzędzi do pracy grupowej na przykładzie zespołu Polska.pl Agnieszka Kukałowicz-Kolaszyńska, Starszy Specjalista IT

Bardziej szczegółowo

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Fragment instrukcji obsługi systemu SZOI przygotowanej przez P.I. Kamsoft - 09.02.2009 r. 9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Obszar Sprawozdawczość/Zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne systemu CRM

Wymagania funkcjonalne systemu CRM Wymagania funkcjonalne systemu CRM Moduł firm Celem modułu faktur jest umożliwienie zarządzania firmami i bezpośrednimi kontaktami personalnymi w tych firmach. Moduł ten umożliwi dodawanie, usuwanie, edycję

Bardziej szczegółowo

System do rekrutacji nowej generacji

System do rekrutacji nowej generacji System do rekrutacji nowej generacji PYTON Falcon pozwala usprawnić proces rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej, zarządza całym procesem rekrutacyjnym: wakatami, ofertami pracy, rozmowami kwalifikacyjnymi,

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA FAKTUR ZAAwAnsOwAnE FUnKCJOnAlnOśCi ZApEwniAJą przejrzystość i KOnTROlę w ZłOżOnYM procesie ZARZądZAniA płatnościami

AUTOMATYZACJA FAKTUR ZAAwAnsOwAnE FUnKCJOnAlnOśCi ZApEwniAJą przejrzystość i KOnTROlę w ZłOżOnYM procesie ZARZądZAniA płatnościami AUTOMATYZACJA FAKTUR ZaawansowanE funkcjonalności zapewniają przejrzystość i kontrolę w złożonym procesie Zarządzania Płatnościami Czy chcesz korzystać z zalet pełnej automatyzacji przetwarzania faktur

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

Koszty dodatkowe w projekcie, administracja i rozliczanie.

Koszty dodatkowe w projekcie, administracja i rozliczanie. Koszty dodatkowe w projekcie, administracja i rozliczanie. Prowadzenie dużych projektów produkcyjno-montażowych w firmie nie zawsze związane jest tylko z kosztami realizacji produkcji tj. kosztami materiałów,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Co to jest SUR-FBD? 3

Co to jest SUR-FBD? 3 1 Utrzymanie Ruchu Często firmy funkcjonują w swoistym błędnym kole, polegającym na skupieniu uwagi na naprawach tego co się psuje, tym samym powielają wzorce biernego utrzymania ruchu Z powodu braku danych,

Bardziej szczegółowo

W tym przewodniku. Omówienie MindManager

W tym przewodniku. Omówienie MindManager PRZEWODNIK PO MINDMANAGER Zarządzanie projektem Sukces projektu zależy w równym stopniu od skutecznego zarządzania informacjami oraz wydajnej koordynacji zasobów i harmonogramów. MindManager może Ci w

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

System udostępniania danych W1000

System udostępniania danych W1000 System udostępniania danych W1000 Dane ułatwiają życie odbiorcom energii Manage energy better Właściwa informacja dostarczona na czas jest kluczowym elementem sukcesu w procesie optymalizacji zarządzania

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM Str. 1/9 System zarządzania relacjami CRM to narzędzie niezbędne w każdym przedsiębiorstwie. System CRM pozwala na wsparcie strategii zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym laboratorium

Zarządzanie projektem informatycznym laboratorium Zarządzanie projektem informatycznym laboratorium Wprowadzenie do programu MS Project Cel zajęć Celem laboratorium jest zapoznanie się z interfejsem i konstrukcja programu MS Project, zapoznanie z dostępnymi

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia

Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia Zamówienia W ramach obszaru biznesowego związanego z zarządzaniem kosztami w firmie platforma Comarch DMS Infostore udostępnia moduły funkcjonalne obsługujące

Bardziej szczegółowo