Rozwiązanie: Oracle Projekty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwiązanie: Oracle Projekty"

Transkrypt

1 Rozwiązanie: Oracle Projekty ORACLE PROJECT MANAGEMENT R12 Oracle Project Management (Zarządzanie Projektami) zapewnia kierownikom projektów dostęp do informacji oraz moŝliwości kontroli niezbędne dla pomyślnej realizacji projektu. Dzięki Oracle Project Management wszystkie etapy cyklu realizacji projektu są zintegrowane oraz przechowywane w jednym repozytorium, co umoŝliwia bardziej efektywne kierowanie projektem. Oracle Project Management jest częścią Oracle Projects kompleksowego zestawu rozwiązań, które ułatwiają przewidywalną i pomyślną realizację globalnych projektów w przedsiębiorstwach dzięki integracji, wsparciu zarządzania oraz umoŝliwieniu dogłębnego wglądu w informację o projekcie. Z kolei Oracle Projecst wchodzi w skład pakietu Oracle E-Business Suite zintegrowanego zestawu aplikacji zaprojektowanych z myślą o wydajnym współdziałaniu. Proste i kompleksowe tworzenie, konfigurowanie i planowanie projektów Uproszczona konfiguracja projektu Oracle Project Management udostępnia szablony projektów, które upraszczają konfigurowanie projektu i zapewniają realizację najlepszych procedur przy minimalnym nakładzie pracy. Szablony projektów zawierają podstawowe informacje o projekcie, takie jak jego klasyfikacja, uczestnicy i struktura podziału zadań. Szablon moŝe równieŝ zawierać kompletną konfigurację finansową, co pozwala na standaryzację uŝycia struktur finansowych, harmonogramów obciąŝenia, harmonogramów rozliczania oraz opcji planowania finansowego. Sumaryczna informacja o projekcie Kierownik projektu moŝe wybrać projekt z listy i uszczegółowić widok w celu uzyskania precyzyjnych informacji o projekcie. SłuŜy do tego Project Home łatwy w uŝyciu interfejs WWW, który pozwala wyświetlić najwaŝniejsze informacje o projekcie oraz zapewnia szybki dostęp do często uŝywanych funkcji. Strona podsumowania projektu moŝe być dostosowana tak, aby zawierała informacje istotne dla danego przedsiębiorstwa na przykład moŝe wyróŝniać zadania, problemy i zmiany o kluczowym znaczeniu, których realizacja sprawia trudności bądź jest zagroŝona. Oprócz tego moŝna włączać dodatkowe elementy, takie jak wykresy wartości realizacji, informacje o nakładach pracy, dane finansowe dotyczące kosztów, przychodów i zysków, sumaryczne informacje związane z obszarami kluczowymi dla realizacji projektu czy informacje o sytuacjach wyjątkowych. Oracle Projekty Strona 1

2 Rys. 1 Strona Domowa projektu prezentuje informacje o wybranym projekcie oraz udostępnia łącza z nim związane Intuicyjne zarządzanie planem prac Prace w ramach projektu mogą być planowane za pomocą struktury podziału prac w ramach zadań. Stopień szczegółowości tej struktury jest nieograniczony. Plan prac moŝe być tworzony od zera lub na podstawie szablonu projektu, na podstawie innego istniejącego projektu bądź przy uŝyciu odpowiedniego zintegrowanego narzędzia do tworzenia harmonogramów. MoŜliwe jest takŝe skopiowanie, w całości lub w części, struktury podziału prac z innego projektu. Oracle Project Management pozwala śledzić całość planu prac w ramach projektu, planowane nakłady i jednostki prac, punkty etapowe, ścieŝki krytyczne oraz fazy cyklu realizacji projektu. MoŜliwe jest określanie zaleŝności pomiędzy zadaniami, zarówno w ramach jednego projektu, jak i pomiędzy projektami. W ramach takiego definiowania moŝna wskazać element poprzedni, element następny oraz typ zaleŝności (np. startstart, start-koniec, koniec-start, koniec-koniec). Dla kaŝdego zadania ujętego w planie prac moŝna określić róŝne zbiory dat, statusów i priorytetów. Do zadań moŝna przydzielać zasoby, takie jak ludzie, wyposaŝenie, środki materialne i środki finansowe. W przypadku kaŝdego przydziału zasobów moŝna śledzić szczegółowe Oracle Projekty Strona 2

3 informacje harmonogramowe, stopień wykonania do danego momentu oraz koszty ponoszone w poszczególnych okresach. MoŜliwe jest takŝe samodzielne definiowanie atrybutów i dzięki temu określanie dodatkowych informacji, które będą śledzone w ramach danego projektu czy zadania. Zapewnia to pełną elastyczność i moŝliwość dokładnego dostosowania planu prac do potrzeb przedsiębiorstwa. Ponadto moŝliwe jest porównywanie poszczególnych wersji planu prac z wersjami wcześniejszymi lub wersjami odniesienia, co pozwala na wychwytywać i analizować zmiany, rozpoznawać istotne tendencje, opóźnienia w stosunku do harmonogramu lub róŝnice w czasie realizacji poszczególnych zadań. Oracle Project Management umoŝliwia przedstawienie planu prac w formie wykresu Gantta, który reprezentuje graficznie harmonogram zadań, zaleŝności, postępy, zasoby przydzielone do zadań oraz róŝnice pomiędzy poszczególnymi wersjami planu. Ponadto taka forma prezentacji zapewnia informowanie na bieŝąco o postępie projektu we wszystkich fazach realizacji oraz dostarczanie przejrzystych informacji o aktualnym etapie projektu. Rys. 2 Widok planu prac w formie wykresu Gantta Oracle Projekty Strona 3

4 Oracle Project Management umoŝliwia utrzymywanie wielu róŝnych wersji roboczych planu, a tym samym opracowywanie róŝnych scenariuszy. Przygotowany plan prac zostaje sprawnie poddany procesowi zatwierdzania biznesowego, a następnie przedstawiony zainteresowanym stronom. Równocześnie członkowie zespołu zostają powiadomieni o najnowszej wersji planu. Dostępne online repozytorium planu projektu zapewnia, Ŝe wszyscy jego uczestnicy mogą łatwo znaleźć aktualny plan prac i go realizować. MoŜliwe jest elastyczne określanie zaleŝności pomiędzy wykonaniem prac w ramach projektu a planowaniem i śledzeniem jego finansowania. Na przykład moŝna planować prace, koszty i przychody w oparciu o pojedynczą strukturę zadań albo zdefiniować odrębne struktury projektu uwzględniające poszczególne zadania na potrzeby realizacji prac oraz sumaryczne zadania z łącznymi kosztami na potrzeby kontroli finansowej. Efektywne zarządzanie materiałami wyjściowymi MoŜliwe jest określanie i monitorowanie wytwarzanych w ramach projektu materiałów wyjściowych, takich jak produkty i dokumenty, a takŝe wszystkich działań niezbędnych do ich przygotowania. Z danym materiałem wyjściowym moŝna powiązać róŝne pliki. W niektórych przypadkach materiały wyjściowe są znane przed zaplanowaniem struktury podziału prac, natomiast w innych przypadkach struktura podziału prac jest ukierunkowana na realizację takich materiałów. Oracle Project Management obsługuje oba te scenariusze, gdyŝ materiały wyjściowe oraz struktura podziału prac mogą być określane niezaleŝnie lub łącznie, z uŝyciem powiązań pomiędzy zadaniami i materiałami. Materiały wyjściowe mogą być powiązane z zadaniami w ramach planu prac w celach jedynie informacyjnych bądź w celach śledzenia ogólnego postępu. W przypadku, gdy dany materiał wyjściowy został powiązany z zadaniem w celu śledzenia postępu, postęp realizacji zadania moŝe być obliczany na podstawie postępu w dostarczaniu powiązanych z nim materiałów. Postęp ten moŝe być aktualizowany, w tym przez wprowadzenie stopnia fizycznej realizacji w procentach. Jeśli zadanie i materiał wyjściowy są powiązane, dane dotyczące fizycznej realizacji mogą być zestawione i wykorzystane do reprezentowania stopnia realizacji zadania w ramach planu prac. W kaŝdym momencie moŝliwe jest przejrzenie historii postępu prac nad danym materiałem wyjściowym. Materiały wyjściowe w ramach danego projektu mogą być zintegrowane z innymi produktami Oracle. Integracja z aplikacjami Oracle Master Scheduling/MRP i Oracle Supply Chain Planning umoŝliwia opracowanie odpowiedniego harmonogramu zapotrzebowania na materiał wyjściowy (dotyczy to materiałów o charakterze produktów wytwarzanych w ramach projektu). Integracja z aplikacją Oracle Shipping Execution umoŝliwia przechwytywanie informacji o wysyłce, stanowiących część definicji materiału wyjściowego, oraz przekazywanie do tej aplikacji Ŝądań wysyłki. Integracja z aplikacją Oracle Purchasing umoŝliwia przechwytywanie informacji związanych z zaopatrzeniem, stanowiących część definicji materiału wyjściowego, oraz wysyłanie do tej aplikacji zapotrzebowań na zakupy. Wreszcie integracja z aplikacją Oracle Project Billing umoŝliwia przechwytywanie informacji związanych z rozliczaniem, stanowiących część definicji materiału wyjściowego, oraz przetwarzanie zdarzeń dających podstawę do fakturowania po zakończeniu etapu. Oracle Projekty Strona 4

5 Łatwe tworzenie budŝetu, zarządzanie jego wersjami oraz zatwierdzanie Oracle Project Management umoŝliwia śledzenie róŝnych planów finansowych, takich jak budŝet czy prognoza. W przypadku kaŝdego typu planu moŝna ustawiać odpowiednie opcje, w tym elementy planowania, kwoty, okresy i poziom planowania. Planowanie kosztów i przychodów moŝe być realizowane z róŝnymi opcjami planowania, co pozwala na elastyczne śledzenie kwot w ramach planu finansowego. Kwoty mogą być wprowadzane w dowolnej walucie, a przeliczanie walut odbywa się automatycznie, podobnie jak zestawianie kwot. MoŜliwe jest takŝe dołączanie dokumentacji w postaci dokumentów-załączników. BudŜet moŝe być wprowadzany przy uŝyciu intuicyjnego interfejsu WWW, a plany finansowe mogą być importowane z zewnętrznych systemów przy uŝyciu publicznych interfejsów API. Kwoty budŝetowe mogą być wprowadzane na dowolnym poziomie struktury finansowej. MoŜliwe jest takŝe generowanie budŝetu z planu finansowego (np. oferty czy wyceny), planu obsady kadrowej bądź planu prac. Kwoty kosztów są obliczane automatycznie na podstawie ilości i stawek przypisanych do danej wersji budŝetu. Kwoty przychodów są obliczane przy uŝyciu metody przyrostu przychodów zastosowanej w danym projekcie, tj. w oparciu o wymiar pracy, koszty lub zdarzenia. Kwoty budŝetowe są zestawiane, co zapewnia informację o kwotach łącznych na kaŝdym poziomie struktury finansowej i struktury podziału zasobów oraz umoŝliwia szczegółową analizę budŝetu. W celu analizy budŝet moŝe być prezentowany w formie wykresów. Dla kaŝdego typu budŝetu lub prognozy moŝliwe jest przechowywanie róŝnych wersji roboczych, na podstawie których moŝna rozwaŝać róŝne scenariusze planowania projektu i ostatecznie wybrać plan najbardziej odpowiedni. Wybrany plan jest kierowany do zatwierdzenia w poprzez mechanizm Workflow. Po zatwierdzeniu moŝna ustalić aktualną wersję planu jako wersję odniesienia, w stosunku do której w celach kontrolnych śledzone będą inne wersje (oryginalna, aktualna, historyczne). Project Management i zarządzanie wieloma projektami Oracle Project Management pozwala śledzić programy powiązanie projektów w ramach struktury hierarchicznej daje obraz całościowego harmonogramu programu. Hierarchia projektów w ramach programu jest nieograniczona. W zaleŝności od integracji struktury poszczególnych projektów, moŝliwe jest utrzymywanie hierarchii programu obejmującej poszczególne struktury planów prac i poszczególne struktury finansowe. Informacje o planach prac, takie jak daty planowane w harmonogramach, są zestawiane w obrębie całej hierarchii, przy czym na kaŝdym poziomie powiązanych projektów ustanowione są punkty kontrolne. Na podstawie łącznej informacji o harmonogramach przygotowywane są raporty o sytuacjach wyjątkowych (rozbieŝnościach w stosunku do harmonogramu) w skali całego programu. Integracja ze stosowanymi narzędziami do tworzenia harmonogramów Rozwiązanie Oracle Projects moŝna połączyć z dowolnym stosowanym w przedsiębiorstwie narzędziem do tworzenia harmonogramów projektów. W ten sposób zalety Oracle Projects, takie jak definicje przedsiębiorstwa, szablony, reguły biznesowe, bezpieczeństwo i scentralizowane repozytorium projektu, moŝna wykorzystać wraz z moŝliwościami wcześniej wykorzystywanego narzędzia do tworzenia harmonogramów, takimi jak szczegółowe harmonogramy projektów, poziomy zasobów czy inne specyficzne moŝliwości. Oracle Project Management za pośrednictwem interfejsu WWW zapewnia natychmiastową dwukierunkową integrację z aplikacją Microsoft Project. Integracja z innymi narzędziami do tworzenia Oracle Projekty Strona 5

6 harmonogramów, takimi jak Primavera i Artemis, wykorzystuje standardowe publiczne interfejsy API oraz inne specyficzne interfejsy. Narzędzie do tworzenia harmonogramów moŝe w trakcie opracowywania projektu pobierać róŝne zasoby (na przykład stawki, hierarchię zadań czy informacje o zaleŝnościach i przydziałach zadań) z szablonów projektów bądź z innych projektów przechowywanych w systemie Oracle Projects. Pozwala to tworzyć bardziej szczegółowe harmonogramy. Następnie plan prac moŝna przenieść z powrotem do Oracle Projects, co ułatwi nadzór nad pracami w ramach projektu. Oracle Projects umoŝliwia gromadzenie aktualnych informacji o realizacji projektu, takich jak postęp prac, i przekazywanie ich do narzędzia do tworzenia harmonogramów. Zmodyfikowane tam plany moŝna przekazać ponownie do Oracle Projects w celu realizacji. Oprócz harmonogramu prac i informacji o kosztach moŝna przekazywać dane dotyczące prac (na poziomie zadań i przydziałów) oraz kwoty kosztów (w postaci budŝetów) do struktur finansowych, a takŝe pobierać dane dotyczące rzeczywistych kosztów i rzeczywistych nakładów pracy w celu porównania ze zleceniami prac. MoŜna takŝe przesłać plik harmonogramu, wygenerowany przez narzędzie do tworzenia harmonogramów i przechowywać go w charakterze załącznika w systemie Oracle Projects. Synchroniczna realizacja projektu Scentralizowane repozytorium dokumentów Oracle Project Management udostępnia scentralizowane repozytorium dokumentów, którym moŝna zarządzać i z którego moŝna korzystać przy uŝyciu prostego interfejsu WWW. Repozytorium moŝna udostępnić (w odpowiednim kontekście danego projektu) wszystkim uczestnikom projektu. Do projektu moŝna załączać pliki, adresy URL lub notatki tekstowe, na poziomie zarówno projektu, jak i poszczególnych zadań. MoŜliwe jest takŝe kontrolowanie aktualizacji takich załączników. Dokumenty-załączniki mogą być podzielone na róŝne kategorie, co ułatwi ich wyszukiwanie. Oracle Projekty Strona 6

7 Rys. 3 Dostęp do repozytoriów dokumentów w kontekście projektu Dokumenty załączone do projektów i szablonów są zorganizowane w postaci folderów oraz przestrzeni roboczych aplikacji Oracle Files (składnika Oracle Collaboration Suite), która zapewnia rozbudowane moŝliwości zarządzania dokumentami, takie jak kontrola wersji i ochrona. Alternatywnie, w celu skorzystania z szerszych moŝliwości śledzenia dokumentów w trakcie realizacji projektu, moŝna z projektem zintegrować istniejące niestandardowe repozytorium dokumentów, pod warunkiem, Ŝe jest ono zgodne z formatem WebDAV Web-based Distributed Authoring and Versioning (rozproszone tworzenie dokumentów i kontrola wersji w oparciu o WWW). Ponadto aplikacja Oracle CADView-3D umoŝliwia członkom zespołu przeglądanie rysunków CAD i dodawanie komentarzy do nich, co przyśpiesza przekazywanie informacji pomiędzy uczestnikami. Efektywne zarządzanie problemami występującymi przy projekcie Kierownicy projektów oraz członkowie zespołów mogą szybko i łatwo tworzyć wpisy dotyczące problemów, a takŝe zarządzać problemami i je rozwiązywać. Informacje o problemach są udostępniane zespołowi projektowemu za pośrednictwem interfejsu Project Home w ten sposób właściwe informacje docierają do właściwych osób. Problemom moŝna przypisywać priorytety na podstawie takich informacji, jak status, priorytet, wymagany termin, źródło i klasyfikacja. Status problemów moŝna określać dowolnie, w zaleŝności od potrzeb przedsiębiorstwa. Do wpisów moŝna załączać dokumenty oraz wiązać je z zadaniami lub postulatami i zamówieniami zmian. MoŜna takŝe generować wykazy działań, takich jak analiza problemu czy aktualizacja, ewentualnie z obowiązkiem odbioru przez członów zespołu bądź przez inne osoby. W przypadku przydzielenia działania lub problemu danej osobie, a takŝe w przypadku zmiany statusu lub osoby Oracle Projekty Strona 7

8 odpowiedzialnej za rozwiązanie problemu, poprzez mechanizm Workflow przesyłane są powiadomienia. Funkcja pełnej historii interakcji umoŝliwia śledzenie historii przydziałów, zmian osób odpowiedzialnych, informacji zwrotnych uzyskanych w wyniku podjętych działań oraz komentarzy od członków zespołu projektowego. Takie scentralizowane zarządzanie informacją jest dla uczestników projektu spójną metodą identyfikacji problemów i komunikowania się w związku z nimi, co przyśpiesza rozwiązywanie problemów. Synchroniczna kontrola nad projektem Kompleksowe monitorowanie projektu Istnieje moŝliwość klasyfikacji projektu z uŝyciem dowolnej liczby kategorii, odpowiednio do potrzeb danego przedsiębiorstwa w zakresie raportowania i zarządzania. Funkcje kontroli statusu projektu umoŝliwiają nadzór nad procesami biznesowymi dopuszczonymi na róŝnych etapach projektu. MoŜliwe jest takŝe określanie działań dopuszczonych przy danym statusie, w tym tworzenia transakcji, korygowania transakcji, generowania przychodów, generowania faktur, kapitalizacji aktywów oraz włączania projektu do formularza raportu z wykonania projektu. MoŜliwe jest takŝe zastosowanie mechanizmów Workflow do wysyłania osobom odpowiedzialnym powiadomień z Ŝądaniem odpowiedzi przed zmianą statusu projektu. Elastyczne zarządzanie postępem realizacji Funkcje raportowania postępu realizacji udostępniane przez Oracle Project Management zwiększają efektywność i terminowość rejestrowania informacji o postępie projektu w stosunku do planu prac. Zapoznawanie się ze stanem wykonania prac ułatwiają takie udogodnienia, jak ikony z kolorowymi kodami, procentowe wskaźniki wykonania, jednostki nakładów pracy, jednostki wykonanej pracy, faktyczne i szacowane terminy zadań oraz komentarze na temat postępów. Do wprowadzanych aktualizacji moŝna załączać dokumenty. Zdecentralizowane zbieranie i zestawianie danych o postępach ogranicza ilość prac administracyjnych niezbędnych do sporządzenia sumarycznego raportu z realizacji. Kierownicy zadań i osoby przydzielone do pracy w ramach zadań mogą raportować ilość faktycznie wykonanej pracy, szacowaną ilość pracy pozostałej do wykonania, faktycznie poniesione koszty, szacowany termin zakończenia, faktyczny termin zakończenia oraz procent fizycznej realizacji. Dane o realizacji fizycznej są zestawiane z uŝyciem wag przypisanych poszczególnym zadaniom. Wagi te mogą być określone przez kierownika projektu lub wyliczone na podstawie czasu trwania zadania. Dane mogą być takŝe zestawiane przy uŝyciu metody wartości realizacji w odniesieniu do kosztu lub nakładu pracy. Aktualizacje danych o postępach mogą być synchronizowane przy uŝyciu cyklu raportowania postępu. W celu zapewnienia kontroli nad procesem, kierownicy zadań i projektów mogą ręcznie korygować zestawione informację o postępie zadań, za które ponoszą odpowiedzialność. Alternatywnie kierownik projektu moŝe włączyć scentralizowane zbieranie danych o postępie wszystkich zadań. Po zestawieniu danych o postępach na poziomie projektu analizę moŝna przeprowadzić metodą wartości realizacji i wygenerować prognozę finansową opartą na procentowym wykonaniu fizycznym w stosunku do planu prac. MoŜna takŝe wykorzystać najnowsze dane o postępie do skorygowania w roboczej wersji planu prac planowanych kosztów i nakładów pracy, co zwiększy efektywność ponownego Oracle Projekty Strona 8

9 planowania. Oprócz tego z biegiem czasu moŝna śledzić wszystkie aktualizacje danych o postępie kaŝdego zadania i całego projektu, co ułatwia rozpoznawanie istotnych tendencji związanych z realizacją projektu. Zarządzanie zmianami Koszty oraz skutki zmian w projekcie mogą być kontrolowane przez śledzenie postulatów i zleceń zmian we wszystkich fazach od utworzenia, poprzez niezbędne zatwierdzenia, do implementacji. Postulaty i zlecenia zmian lepiej uświadamiają członkom zespołu projektowego, a takŝe wszystkim osobom zainteresowanym, jaki jest charakter danej zmiany, jej skutki, status, priorytet oraz klasyfikacja na potrzeby raportowania. Postulaty i zlecenia zmian mogą zawierać opis skutków z punktu widzenia planu prac związanych z projektem, budŝetu, planu obsady kadrowej oraz realizacji kontraktu. Dla kaŝdego postulatu i zlecenia zmiany moŝna ustalić właściciela, termin oraz odpowiednie niezbędne dokumenty. Postulowanie i zlecanie zmian jest usprawnione dzięki moŝliwości kopiowania informacji lub bezpośredniego jej wprowadzania. Postulat zmiany moŝe być utworzony z poziomu wpisu problemu, a zlecenie zmiany moŝe obejmować jeden lub więcej postulatów. Problemy i dokumenty zmian mogą zostać odpowiednio powiązane, co ułatwi ich wykorzystanie w przyszłości. Procesy analizy, dyskusji i wyboru podejścia do zmiany odbywają się szybko dzięki funkcjom przydzielania działań (takich jak przegląd czy odbiór) poszczególnym członkom zespołu lub osobom zainteresowanym. Dziennik interakcji pozwala śledzić cały obieg informacji oraz zmiany własności związane ze zleceniami zmian. Statusy uŝytkowników dokumentów związanych ze zmianami mogą być określane dowolnie, odpowiednio do potrzeb danego przedsiębiorstwa. W oparciu o nie moŝna przeprowadzać działania takie, jak przetwarzanie, zatwierdzanie i implementacja zmian. Po przydzieleniu działań odpowiednie powiadomienia są przesyłane przy uŝyciu mechanizmu Workflow. Kontrola wprowadzania skutków zmian (w aspekcie kosztów i przychodów) do budŝetu lub prognozy odbywa się w oparciu o status zlecenia zmiany, typ zlecenia zmiany oraz typ planu finansowego. Dokumentacja skutków finansowych moŝe być dołączana do kolejnych wersji planów róŝnego typu, np. budŝetów czy prognoz. Koszt i przychód mogą być aktualizowane niezaleŝnie, na podstawie statusu dokumentu zmiany. Na przykład przychód moŝe być aktualizowany etapami w ramach zatwierdzonego budŝetu. Oracle Projekty Strona 9

10 Rys. 4 Szybkie przeglądanie zmian oraz ocena skutków dla finansów projektu, planu prac, obsady kadrowej i realizacji kontraktów Kierownicy projektów mogą przechwytywać informacje o skutkach zmian, w tym skutkach dla kosztów i przychodów projektu, a następnie kierować, za pośrednictwem mechanizmu Workflow, postulat lub zlecenie zmiany do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu skutki finansowe zapisane w zleceniu zmiany mogą być w sposób systematyczny wprowadzane do aktualnego budŝetu bez potrzeby ręcznego modyfikowania danych. Wygodny nadzór nad prognozami Oracle Project Management zapewnia sprawne prognozowanie na potrzeby projektu, w tym szybsze i łatwiejsze wprowadzanie oraz utrzymywanie prognoz. Prognozy mogą być wprowadzane przy uŝyciu intuicyjnego interfejsu WWW lub przez import planów z systemów zewnętrznych za pośrednictwem publicznych interfejsów API. Ponadto prognozy mogą być generowane na podstawie planu finansowego, planu obsady kadrowej lub planu prac, a takŝe na podstawie uśrednienia faktycznie przeprowadzonych transakcji lub ilości wykonanej pracy. Plany mogą być łatwo aktualizowane przez kopiowanie i korygowanie o określony współczynnik procentowy. MoŜliwe jest teŝ rejestrowanie skutków finansowych postulatów lub zleceń zmian oraz włączanie zmian finansowych do prognozy. Do modyfikacji prognoz moŝna dołączać odpowiednie dokumenty uzasadniające. Po zakończeniu wprowadzania zmian, prognoza moŝe zostać skierowana do zatwierdzania przy uŝyciu automatycznego, działającego na bieŝąco mechanizmu Workflow. Oracle Projekty Strona 10

11 Zarządzanie realizacją projektu w czasie rzeczywistym Terminowa i dokładna informacja umoŝliwia kierownikowi projektu podejmowanie lepszych decyzji dotyczących projektu. Oracle Project Management zapewnia kierownikom projektów łatwy dostęp do informacji dotyczących faktycznych kosztów, przychodów i fakturowania, przetwarzanych przez aplikacje Oracle Project Costing i Oracle Project Billing. Przeglądanie wydatków i rozliczeń projektu Wydatki, którymi zostaje obciąŝony projekt, moŝna w wygodny sposób przeglądać, ze szczegółowością widoku aŝ do poziomu dokumentów źródłowych w aplikacjach Oracle Payables i Oracle Purchasing. RównieŜ faktury związane z projektem mogą być przeglądane i zatwierdzane, ze szczegółowością widoku aŝ do poziomu poszczególnych transakcji. MoŜna takŝe przeglądać podsumowanie finansowania projektu, w tym kwotę finansowania, przychody narosłe i fakturowane, naleŝności nierozliczone, przychody niezrealizowane oraz salda rozliczeń z klientami. Zapytania o status projektu Postępem realizacji projektu moŝna w czasie rzeczywistym zarządzać w kontekście planowania całkowitego kosztu budŝetowanego i prognozowanego kosztu pozostałego, przepływów pienięŝnych (dzięki integracji z aplikacją Oracle Cash Management) oraz rentowności. Dostępny jest widok zarówno sumaryczny, jak i szczegółowy. Funkcja zapytania o status projektu pozwala takŝe na przeglądanie aktualnego stanu finansowego projektu, z moŝliwością uszczegóławiania poziomu analizy. Dostępne są takie informacje, jak liczba przepracowanych godzin, dane ilościowe, przychód, koszt i budŝetowane kwoty, w ujęciu narastająco od początku okresu, narastająco od początku roku oraz narastająco od początku projektu na poziomie projektu, poszczególnych zadań i poszczególnych zasobów. Istnieje moŝliwość tworzenia własnych pól, w tym obliczanych, które będą wyświetlane w ramach funkcji zapytania o status projektu. Raporty z realizacji projektu Raporty z realizacji projektu dają dogłębny wgląd w informacje o realizacji. UmoŜliwiają prezentowanie ich w ujęciu czasowym oraz porównywanie wielkości budŝetowanych z faktycznymi w odniesieniu do kosztów, marŝy i przychodów. Oprócz tego pozwalają na dokładne szacowanie kosztów pozostałych do zakończenia projektu. Wykorzystujące HTML raporty z realizacji projektów pozwalają na przeglądanie informacji równieŝ w widoku sumarycznym, według zadań, zasobów lub okresów. Widok moŝna teŝ uszczegółowić do poziomu jednostkowych informacji o rzeczywistych kosztach, wydatkach, zdarzeniach i zobowiązaniach. Funkcja zapytania o status projektu udostępnia sumaryczną i szczegółową informację o nakładach pracy, kosztach, przychodach, rentowności, rozliczeniach, egzekucji naleŝności, zaległościach oraz wartości realizacji. W raportach moŝna stosować ponad 140 miar uŝywanych w róŝnych branŝach. Oprócz tego uŝytkownicy mają moŝliwość tworzenia własnych mierników zgodnie ze specyficznymi potrzebami biznesowymi. Informacje są dostępne w postaci zarówno tabelarycznej, jak i graficznej. UŜytkownik moŝe konfigurować wszystkie części strony raportu z realizacji projektu, tak aby układ prezentowanej informacji jak najlepiej dostosować do potrzeb. Oracle Projekty Strona 11

12 Rys. 5 Strona widoku sumarycznego realizacji projektu zawiera wszystkie informacje finansowe oraz wartości realizacji i nakłady pracy. Oracle Projekty Strona 12

13 Raporty dotyczące sytuacji wyjątkowych związanych z realizacją Rozpoznanie pierwotnej przyczyny problemów i trudności ułatwia sumaryczny widok problemów i trudności związanych z projektem, podkreślający sytuacje wyjątkowych za pomocą wskaźników statusu sygnalizujących wizualnie status krytyczny, status zagroŝony i status normalny. Funkcja zarządzania sytuacjami wyjątkowymi związanymi z projektem umoŝliwia podejmowanie na bieŝąco działań zaradczych. Sytuacje wyjątkowe są sygnalizowane w kontekście najwaŝniejszych mierników, a takŝe zestawiane w celu określenia statusu obszarów kluczowych dla realizacji projektu. Rys. 6 Raport z sytuacji wyjątkowych związanych z realizacją prezentuje sytuacje wyjątkowe w odniesieniu do kluczowych miar Właściwe i terminowe informowanie o statusie projektu Oracle Project Management zapewnia sprawne tworzenie dokładnych i terminowych raportów o statusie projektu oraz ich przekazywanie do uczestników projektu i innych zainteresowanych stron. Raporty mogą być udostępniane przez WWW lub pocztę elektroniczną w ramach mechanizmu Workflow. Do raportów moŝna dołączać informacje o sytuacjach wyjątkowych i statusie obszarów kluczowych dla realizacji, a takŝe informacje o problemach, zleceniach zmian, listach prac i realizacji projektu. Raporty zawierają intuicyjne ikony z kolorowymi kodami, które umoŝliwiają odbiorcom szybką orientację w statusie. Przed Oracle Projekty Strona 13

14 opublikowaniem raport o statusie projektu moŝna zatwierdzić za pomocą efektywnego procesu zatwierdzania biznesowego. Ponadto moŝna opracować harmonogram regularnego wysyłania raportu statusu do osób związanych z projektem. Po publikacji raportu odbiorcy mogą recenzować raport w ramach procesu Workflow opartego na poczcie elektronicznej lub WWW. Wszystkie opublikowane raporty o statusie projektu mogą być śledzone, moŝna się do nich takŝe odwoływać w przyszłości i je porównywać. Rys. 7 Sprawne przekazywanie członkom zespołu raportu o statusie projektu Oracle Projekty Strona 14

15 Raport z informacji zawartych w centralnym repozytorium projektu Z kaŝdym projektem moŝe być związanych wiele róŝnych raportów o jego statusie. Pozwala to efektywnie przekazywać informacje o projekcie w sposób zróŝnicowany pod względem zawartości, formatu, terminów i zabezpieczeń, w zaleŝności od odbiorcy. Wszystkie raporty zawierają informacje pochodzące z centralnego repozytorium projektu, ale mogą być konfigurowane tak, aby prezentować róŝne zbiory informacji pochodnych, odpowiednio do potrzeb odbiorców. Odbiorcy mogą być identyfikowani przez role pełnione w projekcie bądź przynaleŝność do zespołu projektowego; odbiorcami mogą teŝ być osoby spoza tego zespołu. Istnieje moŝliwość wysyłania do kierowników projektów pocztą elektroniczną powiadomień przypominających o terminach przygotowania raportów statusu. Informacja o spóźnionych lub brakujących raportach jest łatwo dostępna, a powiadomienia o brakujących raportach moŝna wysyłać przy uŝyciu mechanizmu Workflow, w oparciu o przyjęty cykl raportowania o statusie. Bezpieczeństwo projektu i kontrola dostępu Dostęp uŝytkownika do informacji i funkcji związanych z projektem jest uzaleŝniony od roli tego uŝytkownika. Dany uŝytkownik moŝe odgrywać róŝne role w ramach róŝnych projektów. Oprócz tego dostęp do specyficznych projektów moŝna ograniczyć wszystkim uŝytkownikom, bez względu na ich role. Monitorowanie projektów i dostęp do nich odbywa się za pośrednictwem jednej lub kilku list projektów znajdujących się w portalu. UŜytkownik moŝe określać zawartość listy za pomocą zapytań wyszukujących projekty na podstawie takich kryteriów jak nazwa, numer, typ, organizacja, rola, klasyfikacja, raportowany status i itd. Kontrola zawartości własnej listy projektów umoŝliwia zdefiniowanie podzbioru zawierającego projekty, do których uŝytkownik najczęściej chce uzyskiwać dostęp. UŜytkownik moŝe szybko wyszukiwać projekty przy uŝyciu wyszukiwania prostego, zaawansowanego oraz wyszukiwania szybkiego ze słowami kluczowymi. Integracja z uŝywanymi na co dzień narzędziami Oracle Project Management zapewnia integrację z narzędziami biurowymi uŝywanymi na co dzień przez kierowników projektów, takimi jak arkusze kalkulacyjne czy poczta elektroniczna. Listy projektów, dokumenty dotyczące problemów i zmian oraz inne informacje mogą być przekazywane do aplikacji Microsoft Excel. Szczegółowymi informacjami dotyczącymi projektu moŝna zarządzać w narzędziu do tworzenia harmonogramów, takim jak Microsoft Project, skąd mogą być przekazywane do aplikacji Oracle Projects. Przy uŝyciu stosowanego na co dzień systemu poczty elektronicznej moŝna odbierać powiadomienia w ramach mechanizmu Workflow oraz odpowiadać na nie. Oracle Projekty Strona 15

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Opis produktu - Oracle Agile Product Lifecycle Management

Opis produktu - Oracle Agile Product Lifecycle Management Opis produktu - Oracle Agile Product Lifecycle Management Oracle Agile Product Lifecycle Management Oracle Agile Product Lifecycle Management jest samodzielnym modułem Aplikacji Oracle służącym do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Spis treści Spis treści... 2 Charakterystyka platformy Business Navigator... 3 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Budżetowanie... 8 Moduł: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0

Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Co nowego SAP Business One Wersja dokumentu: 1.1 2012-10-04 MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Wszystkie kraje Konwencje pisowni Styl czcionki Przykład Słowa lub

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo