Plan Pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan Pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji"

Transkrypt

1 Plan Pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji styczeń czerwiec 2013 r.

2 Lp. Planowany termin przekazania pod obrady KRMC Tytu Organ odpowiedzialny Dokumenty legislacyjne 1 stycze 2 28 stycznia 3 28 lutego 4 luty/marzec 5 luty/marzec 6 luty/marzec 7 luty/marzec 8 4 marca 9 marzec Projekt rozporz dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polsk Agencj Rozwoju Przedsi biorczo ci pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Projekt nowelizacji rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 wrze nia 2010 r. w sprawie udzielania przez W adz Wdra aj Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie us ugi szerokopasmowego dost pu do Internetu na odcinku ostatniej mili w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Projekt rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci zmieniaj cego rozporz dzenie w sprawie szczegó owego trybu i sposobu dor czania pism s dowych w post powaniu cywilnym Projekt rozporz dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegó owych wymaga weterynaryjnych maj cych zastosowanie do nasienia wi Projekt rozporz dzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnej funkcjonalno ci oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników Projekt rozporz dzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesy ania zg osze oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny by opatrzone Projekt rozporz dzenia Ministra Finansów w sprawie okre lenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju s dów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie downictwa Projekt za projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwi zku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych MRR MS MRiRW MF MF MF MS MSW 10 marzec/kwiecie Projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach MKiDN Strona 1 z 7

3 11 I kwarta Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpiecze spo ecznych oraz zmianie niektórych ustaw w zwi zku z wdro eniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotycz cych Zabezpieczenia MPiPS Spo ecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 12 I kwarta Projekt za projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze S dowym i innych ustaw MS 13 3 kwietnia Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks post powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw MS kwietnia Projekt za projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks post powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw MS 15 kwiecie Projekt rozporz dzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, GUGiK 16 kwiecie Projekt rozporz dzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniaj cego rozporz dzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, GUGiK 17 maj/czerwiec Projekt rozporz dzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegó owych warunków wykonywania dzia alno ci telekomunikacyjnej MON 18 II kwarta Projekt za projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych 19 II kwarta Projekt rozporz dzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie okre lenia zasobu informacyjnego przeznaczonego do umieszczenia w centralnym repozytorium, wymaga technicznych jego opracowania oraz harmonogramu przekazywania 20 II kwarta Projekt rozporz dzenia Rady Ministrów w sprawie standardów technicznych prowadzenia centralnego repozytorium informacji publicznej 21 II kwarta Projekt ustawy o systemie statystyki publicznej GUS 22 II kwarta Projekt rozporz dzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morksiej w sprawie licencji maszynisty MTBiGM 23 II kwarta Projekt rozporz dzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morksiej w sprawie wiadectwa maszynisty MTBiGM 24 II kwarta Projekt rozporz dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego w sprawie dotacji przedmiotowych do podr czników akademickich MNiSW 25 I pó rocze Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji dzia alno ci podmiotów realizuj cych zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw Projekt rozporz dzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie szczegó owych wymaga dotycz cych 26 I pó rocze wiadczenia udogodnie dla osób niepe nosprawnych przez dostawców publicznie dost pnych us ug telekomunikacyjnych (art. 79c ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne) 27 I pó rocze Projekt rozporz dzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznacze Cz stotliwo ci (art. 111 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne) Strona 2 z 7

4 28 I pó rocze Projekt rozporz dzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwacj cz stotliwo ci lub zasobów orbitalnych (art. 120 ustawy Prawo telekomunikacyjne) 29 I pó rocze Projekt rozporz dzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie urz dze radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mog by u ywane bez pozwolenia (art. 144 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne) 30 I pó rocze Projekt rozporz dzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie pozwole dla s by radiokomunikacyjnej amatorskiej (art. 148 ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne) 31 I pó rocze Projekt rozporz dzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wiadectw operatora urz dze radiowych (art. 150 ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne) 32 I pó rocze Projekt rozporz dzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru formularza s cego do przekazywania informacji o naruszeniu bezpiecze stwa lub integralno ci sieci lub us ug, które mia o istotny wp yw na sieci lub us ugi, o podj tych dzia aniach zapobiegawczych i rodkach naprawczych oraz podj tych przez przedsi biorc dzia aniach (art. 175a ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne) 33 I pó rocze Projekt rozporz dzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wysoko ci, terminów i sposobu uiszczania op at za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji (art. 184 ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne) 34 I pó rocze Projekt rozporz dzenia Rady Ministrów w sprawie rocznych op at za prawo do dysponowania cz stotliwo ci (art. 185 ust. 11 ustawy Prawo telekomunikacyjne) Nowelizacja rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 pa dziernika 2004 r. w sprawie trybu 35 I pó rocze post powania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiada reklamacja us ugi telekomunikacyjnej (Dz.U. Nr 226, poz. 2291), wydanego na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne 36 I pó rocze Projekt za projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw MPiPS Projekt rozporz dzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymaga, jakim powinna odpowiada woda na 37 nieustalony ywalniach na podstawie art. 11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpiecze stwie osób przebywaj cych MZ na obszarach wodnych Projekt rozporz dzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morksiej w sprawie wzorów 38 nieustalony i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadaj cych uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytu u odpowiedzialno ci zawodowej w MTBiGM budownictwie. 39 nieustalony Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw MTBiGM Strona 3 z 7

5 40 nieustalony Projekt rozporz dzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie szczegó owych warunków, jakim odpowiada musz zabezpieczenia techniczne lub inne odpowiednie rodki, maj ce na celu ochron ma oletnich przed odbiorem audycji lub innych przekazów zawieraj cych szkodliwe dla nich tre ci. KRRiT Dokumenty pozalegislacyjne/inne dzia ania 1 luty Plan dostosowania Organów Administracji Pa stwowej do wspó pracy z Systemem Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II) MasterPlan SIS II PL MSW 2 luty Koncepcja funkcjonowania VIS Mail w Polsce wdra anie fazy 2 MSW 3 luty Plan wykorzystania sieci teleinformatycznej (Projekt OST 112) MSW 4 luty Architektura Systemów Informatycznych GUGiK (SIG) GUGiK 5 luty/marzec Narodowy Plan Szerokopasmowy 6 luty/marzec Informacja na temat proponowanych zmian w Programie Operacyjnym Kapita Ludzki MRR 7 luty/czerwiec Program Zintegrowanej Informatyzacji Pa stwa 8 I kwarta Projekt Strategii rozwoju spo eczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 MRR 9 czerwiec Umowa Partnerstwa (dokument strategiczny dotycz cy perspektywy finansowej UE na lata ) MRR 10 czerwiec Program Operacyjny Polska Cyfrowa, MRR 11 I pó rocze Uruchomienie w ramach priorytetu pn. Edukacja kulturalna mo liwo ci dofinansowywania przedsi wzi zwi zanych z edukacj medialn. Wyznaczono 3 rodzaje kwalifikuj cych si zada : 1. Zadania rozwijaj ce kompetencje wiadomego krytycznego i twórczego korzystania ze rodków 1. spo ecznego przekazu, w tym m.in. dotycz ce j zyka mediów, sposobu komunikacji w mediach. tworzenia. przetwarzania i prezentowania tre ci, etyki i prawa zwi zanego z przedmiotowym obszarem; 2. Zadania rozwijaj ce umiej tno ci zwi zane z korzystaniem z zasobów informacyjnych, w tym m.in. szukaniem róde informacji. krytyczn ocen, efektywnym wykorzystaniem; 3. Zadania obejmuj ce tworzenie, udost pnianie na jednaj z wolnych licencji i pilota otwartych zasobów edukacyjnych z zakresu edukacji kulturalnej i medialnej. 12 nieustalony Dokument elektroniczny w polskim porz dku prawnym ABW Projekty teleinformatyczne, warto powy ej 5 mln z MKiDN 1 luty Us ugi utrzymania i rozwoju systemu Workflow KRUS 2 luty Zamówienie uzue niaj ce do umowy na us ugi operatorskie sieci WAN KRUS 3 marzec pl.id MSW Strona 4 z 7

6 4 marzec CEPiK 2.0 MSW 5 marzec e-dok 4.0. Elektroniczne Zarz dzanie Dokumentacj w grupie MSW MSW 6 marzec Program Operacyjny PL03 "Wzmocnienie monitoringu rodowiska oraz dzia kontrolnych /Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) Projekt: Model bazy danych przestrzennych dotycz cych rodowiska przyrodniczego wraz z systemem zarz dzania w aspekcie GUGiK kartograficznych opracowa tematycznych marca Modyfikacja i rozwój oprogramowania KSI ZUS ZUS 8 20 marca Us uga wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS ZUS 9 20 marca Rozwój Elektronicznej Platformy Wymiany Danych i budowa Centralnego Rejestru Klientów Zak adu ZUS marca Budowa Korporacyjnej Hurtowni Danych dla ZUS ZUS marca Rozbudowa funkcjonalno ci Nowego Portalu Informacyjnego - Platforma Us ug Elektronicznych ZUS marca Budowa Systemu zapewniaj cego poprawno danych wykazywanych w dokumentach przekazywanych ZUS do ZUS marca Budowa nowego Systemu Ewidencji Kont i Funduszy ZUS marca Budowa i wdro enie archiwum dokumentów papierowych i elektronicznych ZUS marca Wdro enie Systemu Monitorowania Bezpiecze stwa rodowiska Teleinformatycznego ZUS ZUS marca Dostawa i wdro enie prze czników sieciowych w sieciach LAN w Terenowych Jednostkach Organizacyjnych ZUS ZUS marca Modernizacja i rozbudowa Infrastruktury Techniczno Systemowej rodowiska AIX i UNIX ZUS marca Us uga utrzymania rodowiska Monitorowania Us ug Nowego Regionalnego O rodka Informatyki oraz rodowiska MF ZUS 19 II kwarta Wdro enie protoko u elektronicznego MS 20 I pó rocze Monitorowanie losów absolwentów uczelni artystycznych w Polsce (obowi zek/potrzeba prowadzenia rejestru/e-us ugi wynika z Ustawy Prawo o szkolnictwie wy szym z dnia 18 marca 2011 r.) MKiDN 21 wrzesie Us ugi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych wspomagaj cych obs ug ubezpiecze i wiadcze krótkoterminowych KRUS 22 nieustalony Budowa, wdra anie i utrzymanie platformy komunikacyjnej MON 23 nieustalony Budowa, wdra anie i utrzymanie bazowych systemów i us ug platformy komunikacyjnej MON 24 nieustalony Budowa, wdra anie i utrzymanie systemu informatycznego zarz dzania zasobami MON 25 nieustalony Budowa, wdra anie i utrzymanie systemów i us ug bezpiecze stwa teleinformatycznego MON 26 nieustalony Pozyskanie i wdra anie podstawowych zasobów sprz towo - programowych MON 27 nieustalony Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagro DSA MSW Strona 5 z 7

7 28 nieustalony Paszportowy System Informacyjny (PSI) MSW 29 nieustalony Projekt Elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (ekuz) MZ/NFZ 30 nieustalony Rozbudowa Centralnego rodowiska Przetwrazania Danych NFZ 31 nieustalony Rozbudowa telefonii IP NFZ Realizacja zalece KRMC 1 stycze Zorganizowanie warsztatów, pod wspólnym patronatem NFZ i KRMC, dotycz cych Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz innych systemów. NFZ, KRMC 2 luty Sprawozdania z prac Zespo ów zadaniowych oraz Mi dzyinstytucjonalnych MG, MSW,, MZ 3 luty/marzec Informacja nt. projektów teleinformatycznych, których warto przekracza z, realizowanych w 2013 r. w ramach rodków w asnych przez w ciwe podmioty KRMC 4 marzec Informacja nt. stanu prac nad rozporz dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przep ywem takich danych (GDPR) 5 marzec Informacja nt. wyników dyskusji przeprowadzonej przez Zespo y Zadaniowego do spraw metod uwierzytelnienia oraz Mi dzyinstytucjonalnego Zespó u Wykonawczego do spraw Gospodarki Elektronicznej, zawieraj cych polskie oczekiwania wobec rozwi za zawartych w projekcie rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i us ug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewn trznym (eidas) MSW, MG 6 Przedstawienie przez Przewodnicz cego Zespo u zadaniowego ds. metod uwierzytelnienia informacji marzec/kwiecie nt. rejestrów publicznych MSW 7 Informacja nt. wyników prac Mi dzyinstytucjonalnego Zespó u Wykonawczego do spraw wdro enia marzec/kwiecie w Polsce Single Window w obrocie towarowym z zagranic MF 8 kwiecie Przegl d realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwój Polski Wschodniej MRR 9 zalecenie sta e Sprawozdanie z realizacji projektów teleinformatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej PO IG (aktualizacja fiszek projektów wraz z analizami oraz opisem ryzyk projektów) 10 zalecenie sta e Przegl d projektów realizowanych w ramach 8. osi priorytetowej PO IG 11 zalecenie sta e, Informacja o post pie prac nad projektem pilota u transgranicznych procedur podstawowych - Projekt co kwarta e-sens Electronic Simple European Networked Services ILiM 12 zalecenie sta e, co miesi c Informacja nt. prac nad projektem pl.id MSW 13 zalecenie sta e Monitorowanie przebiegu sprawy dot. rejestrowania nowych domen gov.pl. MNiSW Strona 6 z 7

8 14 zalecenie sta e, co kwarta 15 nieustalony Infomacja nt. przebiegu realizacji projektu Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej narz dzia wymiany do wiadcze i podnoszenia kompetencji Dokonanie analizy potrzeb w nast pnym okresie programowania, w celu osi gni cia synergii efektów prac nad wdra aniem dyrektywy INSPIRE. GUGiK, organy wiod ce przy wdra aniu dyrektywy INSPIRE 16 nieustalony Informacja nt. potencjalnych korzy ci dla organów i instytucji, wynikaj cych z propozycji GUGiK dot. przedsi wzi wspomagaj cych dzia ania we wdra aniu dyrektywy INSPIRE GUGiK 17 nieustalony Dyskucja nt. przegl du prawa pod k tem ujednolicenia terminologii informatycznej, inicjuj ca prace w przedmiotowym zakresie. 18 nieustalony Propozycja przygotowania mapy zagro zwi zanych z dost pno ci energii oraz omówienie tej tematyki na KRMC MG 19 nieustalony Poddanie pod ponown dyskusj Komitetu dokumentu "Poradnik antykorupcyjny" CBA 20 nieustalony Informacja na temat stanu udostepnienia e-us ug dla przedsi biorców zwi zanych z realizacj przepisów rozdzia u 2a ustawy o swobodzie dzia alno ci gospodarczej KRMC Strona 7 z 7

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Sylwia Religia ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Polityka regionalna Unii Europejskiej jest uporz dkowanym dzia aniem maj cym na celu likwidacj

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM Ma gorzata BIERNACKA Justyna PATALAS Uniwersytet Zielonogórski E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM 1. Wst p Mo liwo realizacji nauczania na odleg o, pojawi a si wraz z post pem technicznym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji KONGRES PRAWNIKÓW & COMPLIANCE MANAGERÓW IN-HOUSE EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji 22-23 Kwietnia 2015r. Warszawa, Hotel Sheraton

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE za 2013 rok.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE za 2013 rok. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE za 2013 rok. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo