SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, al. Niepodległości 188/192 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/31/2013 Strona 1

2 WPROWADZENIE 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. 2. Wykonawca powinien złożyć ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, al. Niepodległości 188/192 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy i nast. odnoszących się do zamówień, których wartość szacunkowa przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest : 1. przeprowadzenie analizy oraz przygotowanie koncepcji i projektu graficznego systemu intranetowego Zamawiającego składającego się z witryny startowej i witryny Mój Profil obejmującej obsługę procesów pracy (workflow) i współpracującej z systemem zarządzania tożsamością IM, 2. przeprowadzenie analizy oraz przygotowanie koncepcji wdrożenia systemu zarządzania tożsamością IM, 3. wykonanie i wdrożenie na platformie Microsoft SharePoint 2013 Server lub równoważnej witryny startowej i witryny Mój Profil na sprzęcie i w środowisku Zamawiającego wraz z dokumentacją powykonawczą, 4. skonfigurowanie i wdrożenie oprogramowania do zarządzania tożsamością IM, zgodnie z przeprowadzoną analizą i zintegrowanie jej z witryną Mój Profil, na sprzęcie i w środowisku Zamawiającego wraz z dokumentacją powykonawczą, 5. przeprowadzenie szkoleń dla administratorów systemu intranetowego i systemu zarządzania tożsamością IM, 6. udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisowych na witrynę Mój Profil oraz na system zarządzania tożsamością IM, 7. dostawa do siedziby Zamawiającego następującego oprogramowania i udzielenie licencji: a) na serwer dla gromadzenia dokumentów i obsługi procesów przepływu pracy 1 szt., b) dostępowej na serwer dla gromadzenia dokumentów i obsługi procesów przepływu pracy 600 szt., c) na zintegrowane środowisko programistyczne 1 szt., d) na zintegrowane środowisko programistyczne w wersji uproszczonej 1 szt., e) na system zarządzania tożsamością (IM) - dla 600 użytkowników. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/31/2013 Strona 2

3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. NAZWY I KODY WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego Pakiety oprogramowania dla internetu i intranetu Usługi opracowywania oprogramowania dla internetu i intranetu Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania konfiguracją Usługi opracowywania oprogramowania do edycji stron WWW IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wykonawca dostarczy sprzęt i oprogramowanie oraz zapewni pełną funkcjonalność oprogramowania i sprzętu w terminie do dnia 6 grudnia 2013 r. VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania); 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia wymaganego do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia wymaganego do realizacji zamówienia jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/31/2013 Strona 3

4 okresie, należycie zrealizował lub realizuje (przy czym część zrealizowana obejmuje) usługi (w liczbie wymienionej poniżej), polegające na zaprojektowaniu, zaimplementowaniu i produkcyjnym wdrożeniu rozwiązań informatycznych, spełniających następujące założenia: 1. co najmniej dwa zamówienia dotyczyły rozwiązań internetowych służących do gromadzenia dokumentów i obsługi procesów przepływu pracy, 2. co najmniej jedno z rozwiązań internetowych służących do gromadzenia dokumentów i obsługi procesów przepływu pracy zostało wdrożone w organizacji posiadającej co najmniej 300 użytkowników, 3. co najmniej jedno z rozwiązań internetowych służących do gromadzenia dokumentów i obsługi procesów przepływu pracy zostało zintegrowane z MS Active Directory, 4. co najmniej jedno z rozwiązań internetowych służących do gromadzenia dokumentów i obsługi procesów przepływu pracy zostało zintegrowane z systemem poczty elektronicznej, 5. co najmniej jedno z rozwiązań internetowych służących do gromadzenia dokumentów i obsługi procesów przepływu pracy zostało zintegrowane z systemem gospodarki własnej, 6. co najmniej jedno z rozwiązań internetowych służących do gromadzenia dokumentów i obsługi procesów przepływu pracy dotyczyło wdrożenia w architekturze wieloserwerowej, 7. co najmniej jedno z rozwiązań dotyczyło zarządzania tożsamością użytkowników systemów informatycznych. Zamawiający uzna za spełnienie warunku opisanego w punkcie 2 realizację wszystkich wymienionych w nim usług, niezależnie od liczby zamówień, w ramach których te usługi były świadczone 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, posiadającymi poniższe kwalifikacje (lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia): 1. Kierownika projektu osoba spełnia następujące wymagania: - posiada wiedzę w zakresie kierowania projektami potwierdzoną aktualnym certyfikatem PRINCE2 Practitioner lub innym (równoważnym) potwierdzającym znajomość metodyki zarządzania sprawdzonej i uznanej, udzielonej przez firmy edukacyjne, uprawnione przez instytucję certyfikującą, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/31/2013 Strona 4

5 - pełniła funkcję kierownika projektu w co najmniej jednym projekcie informatycznym. 2. Eksperta ds. Architektury systemów informatycznych osoba spełnia następujące wymagania: - posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie projektowania (tworzenia) architektury systemów informatycznych, - posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie projektowania architektury: systemów zorientowanych na usługi (SOA), - posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie projektowania systemów w architekturze wielowarstwowej, - posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie projektowania systemów o wysokiej wydajności i niezawodności, - posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie projektowania systemów wykorzystujących bazy danych, - była odpowiedzialna za zaprojektowanie architektury IT systemu co najmniej w dwóch projektach, - posiada certyfikat VCP potwierdzający znajomość oprogramowania wirtualnego. 3. Eksperta ds. wdrożenia i utrzymania - osoba spełnia następujące wymagania: - posiada doświadczenie w zakresie wdrażania systemów informatycznych, w tym odpowiadała za przeprowadzenie co najmniej jednego wdrożenia produkcyjnego, w którym liczba użytkowników końcowych przekraczała 300 osób, - posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów zapewniających ciągłość funkcjonowania (synchronizowanie i przełączanie ośrodków przetwarzania, systemy backupu, systemy do odtwarzania po awarii, rozwiązania o wysokiej niezawodności i dostępności); - posiada doświadczenie we wdrażaniu i utrzymaniu systemów informatycznych, projektowaniu procesów utrzymaniowych, ról i odpowiedzialności, - była odpowiedzialna za zaprojektowanie wdrożenie systemu zapewniającego ciągłość funkcjonowania co najmniej w jednym projekcie. 4. Eksperta ds. zapewnienia jakości osoba spełnia następujące wymagania: - posiada doświadczenie w testowaniu aplikacji oraz znajomość narzędzi testowych, procedur i metod zapewnienia jakości oprogramowania, - posiada doświadczenie, w roli eksperta ds. zapewnienia jakości, potwierdzone udziałem w tej roli w co najmniej dwóch różnych projektach informatycznych. 5. Analityka biznesowego 1 (pierwszy analityk) osoba spełnia następujące wymagania: - posiada doświadczenie, w roli analityka wiodącego, potwierdzone udziałem w tej roli co najmniej w trzech różnych projektach opartych o oferowaną platformę internetową, w tym co najmniej w jednym z projektów, - w ciągu ostatnich trzech lat, w co najmniej dwóch projektach, modelowała procesy biznesowe z zastosowaniem języka UML 2.0, - w ciągu ostatnich trzech lat, przez okres co najmniej dwunastu miesięcy, zarządzała zespołem zadaniowym. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/31/2013 Strona 5

6 6. Analityka biznesowego 2 (drugi analityk) osoba spełnia następujące wymagania: - posiada doświadczenie, w roli analityka wiodącego, potwierdzone udziałem w tej roli co najmniej w dwóch różnych projektach opartych o oferowaną platformę internetową, - w ciągu ostatnich dwóch lat, w co najmniej dwóch projektach, modelowała procesy biznesowe z zastosowaniem języka UML Eksperta ds. wytwarzania oprogramowania 1 (pierwszy ekspert) osoba spełnia następujące wymagania: - posiada doświadczenie, w roli eksperta ds. wytwarzania oprogramowania, potwierdzone udziałem w tej roli w co najmniej trzech różnych projektach, - posiada minimum pięcioletnie doświadczenie w programowaniu przy użyciu oferowanego środowiska informatycznego, potwierdzone udziałem co najmniej w dwóch różnych projektach informatycznych, - posiada kwalifikacje w zakresie tworzenia rozwiązań dla gromadzenia dokumentów i obsługi procesów przepływu pracy potwierdzone przynajmniej jednym z następujących certyfikatów: MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2007 Application Development, MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2010 Application Development, MCPD: SharePoint Developer 2010 lub innym potwierdzającym znajomość problematyki projektowania I programowania systemów internetowych i wystawionych przez firmy edukacyjne lub uprawnioną instytucję certyfikującą. 8. Eksperta ds. wytwarzania oprogramowania 2 (drugi ekspert) osoba spełnia następujące wymagania: - posiada doświadczenie, w roli eksperta ds. wytwarzania oprogramowania, potwierdzone udziałem w tej roli w co najmniej czterech różnych projektach, - posiada minimum trzyletnie doświadczenie w programowaniu przy użyciu oferowanego środowiska informatycznego, potwierdzone udziałem co najmniej w dwóch różnych projektach informatycznych, - posiada kwalifikacje w zakresie tworzenia rozwiązań dla gromadzenia dokumentów i obsługi procesów przepływu pracy potwierdzone przynajmniej jednym z następujących certyfikatów: MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2007 Application Development, MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2010 Application Development, MCPD: SharePoint Developer 2010 lub innym potwierdzającym znajomość problematyki projektowania I programowania systemów internetowych i wystawionych przez firmy edukacyjne lub uprawnioną instytucję certyfikującą. 9. Eksperta ds. bezpieczeństwa osoba spełnia następujące wymagania: - posiada doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego projektu informatycznego w roli wiodącego eksperta ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego, - posiada trzyletnie doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów opartych o PKI (zabezpieczenia sieci LAN/WAN, zabezpieczanie transmisji w oparciu o PKI, uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników), - brała udział w co najmniej jednym projekcie, - posiada doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa informatycznego potwierdzone przynajmniej jednym z następujących zdanych egzaminów tj. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/31/2013 Strona 6

7 CISSP (Certified Information Systems Security Professional), CISA (Certified Information Systems Auditor), CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z wymienionych powyżej funkcji. 4) Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; oraz: Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych; 2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy, Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy. 3. Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia przez Wykonawców występujących wspólnie, w przypadku, gdy przynajmniej jeden z członków konsorcjum będzie spełniał wymagane warunki bądź warunki te będą spełniali łącznie. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. IX. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 i 2 USTAWY, ORAZ W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY I USŁUGI ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKRESLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, a których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ. W tym celu Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 1) Oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy w związku z art. 22 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/31/2013 Strona 7

8 załącznik nr 3 do SIWZ; 2) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 3) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Wykaz musi obejmować następujące osoby: 1. Kierownika projektu 2. Eksperta ds. Architektury systemów informatycznych 3. Eksperta ds. wdrożenia i utrzymania 4. Eksperta ds. zapewnienia jakości 5. Analityka biznesowego 1 (pierwszy analityk) 6. Analityka biznesowego 2 (drugi analityk) 7. Eksperta ds. wytwarzania oprogramowania 1 (pierwszy ekspert) 8. Eksperta ds. wytwarzania oprogramowania 2 (drugi ekspert) 9. Eksperta ds. bezpieczeństwa 2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W tym celu Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; 2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/31/2013 Strona 8

9 potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunku określonego w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. W tym celu Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 4.Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 5.Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych: 1) w pkt. 2 ppkt 2-4 i ppkt 6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) w pkt. 2 ppkt 5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/31/2013 Strona 9

10 6.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 7.W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej): 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane jest przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy; 2) dokumenty wymienione w pkt. 2 i 3 składa każdy z wykonawców oddzielnie, 3) do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2. 9.Dokumenty określone w pkt 1 oraz pkt 3 należy złożyć w formie oryginału. Pozostałe dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 10.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 11.Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/31/2013 Strona 10

11 oraz informacje faksem lub mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba, że wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w punkcie 2 oświadczy, że ww. wiadomości nie otrzymał. 4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Urząd Patentowy RP, al. Niepodległości 188/192, Warszawa, fax Zamawiającego , - p. Marcin Kochel tel. (22) , w sprawach merytorycznych; - p. Beata Sokołowska-Odeh tel. (22) , w sprawach proceduralnych. XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Oferta składana przez Wykonawcę musi być zabezpieczona wadium w kwocie ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy) przez cały okres związania ofertą. Kopia dowodu wniesienia wadium powinna być załączona do oferty. 2. Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, Wykonawca wpłaca przelewem na konto Urzędu Patentowego RP w Banku Gospodarstwa Krajowego BP I o/w-wa; nr konta Wadium powinno się znaleźć na koncie Zamawiającego najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert do godz Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu powinno zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 6. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, albo w poręczeniach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy, należy złożyć w oryginale w kasie Urzędu najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert do godz Do oferty powinna być dołączona kopia gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej lub poręczenia. 7. Zwrot wadium nastąpi w trybie art. 46 ustawy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/31/2013 Strona 11

12 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferta powinna zawierać: 1) Formularz ofertowy (wzór formularza stanowi załącznik nr 2), 2) Formularz cenowy (wzór formularza stanowi załącznik nr 6), 3) Opis przedmiotu zamówienia : 4) Dokumenty wymienione w pkt IX SIWZ, 5) Pełnomocnictwo (jeżeli upoważnienie do reprezentacji podmiotu nie wynika z dokumentów rejestrowych). 2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). 4. Formularz ofertowy, formularz cenowy oraz oświadczenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym umocowanie (pełnomocnictwo) musi być załączone do oferty. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 6. Każda kartka oferty winna być ponumerowana kolejnymi numerami i parafowana, a w Formularzu ofertowym winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych kartek składa się oferta wraz z załącznikami. 7. Kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte), z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 8. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/31/2013 Strona 12

13 8. Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U r. Nr 153 poz. 1503). Informacje te winny być umieszczone w innej osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty). W szczególności, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy, nie można zastrzec informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. 9. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować i opisać według poniższego wzoru: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, al. Niepodległości 188/192 Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji Nr sprawy BG-II/211/31/2013 Kopertę należy również opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy. 10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Ofertę należy złożyć do dnia 9 września 2013 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Ogólnej UP RP w Warszawie, pokój nr 11, al. Niepodległości 188/192. Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 września 2013 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 524. XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich i podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym wszelkie opłaty, cła i podatki oraz musi uwzględniać wynagrodzenie za przeniesienie licencji na oprogramowanie dostarczone w ramach niniejszego zamówienia. 4. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/31/2013 Strona 13

14 takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Kryterium Waga w % Cena oferty brutto W kryterium Cena najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: Najniższa cena oferty brutto Wx = x 100 = liczba punktów Cena oferty brutto w ofercie ocenianej gdzie: Wx ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę; Cmin najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach; Cx cena brutto oferty ocenianej. 3. Ocena zostanie dokonana z dokładnością co do dwóch miejsc po przecinku. 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony telefonicznie lub pocztą elektroniczną pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana. XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny oferty brutto). Zabezpieczenie będzie wniesione w jednej z następujących form: a) w pieniądzu; b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/31/2013 Strona 14

15 oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) w gwarancjach bankowych; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; e) w poręczeniach, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 5 ustawy. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa al. Niepodległości 188/192 Bank Gospodarstwa Krajowego BP I o/w-wa, Nr z adnotacją: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji nr sprawy BG-II/211/31/ Zwrot wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zabezpieczenie to nie zostanie zarachowana na pokrycie roszczeń Zamawiającego, nastąpi w dwóch częściach. Pierwsza część w wysokości 70 % kwoty, o której mowa w pkt 1 nastąpi w terminie 30 dni po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Drugą część zabezpieczenia w wysokości 30% kwoty, o której mowa w pkt 1, Zamawiający pozostawi celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 4. W przypadku ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zwanej dalej gwarancją, warunki gwarancji oraz bank/ubezpieczyciel powinny być uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego. 5. Gwarancję stanowić powinno nieodwołalne zobowiązanie banku / ubezpieczyciela, do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu na jego pierwsze pisemne żądanie kwot kar umownych lub odszkodowań, należnych od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem całości lub części obowiązków wynikających z Umowy. Zobowiązanie wynikające dla banku / ubezpieczyciela udzielającego takiej gwarancji pozostaje dla niego wiążące przez okres wykonywania Umowy, przedłużony o czas, przez który służyć będą Zamawiającemu przeciwko Wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi za wady. 6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wymienionych w pkt 1, przy czym zmiana ta może być dokonana wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/31/2013 Strona 15

16 Istotne Postanowienia Umowy zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: 1/ Skarbem Państwa - Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 188/192, Warszawa, NIP , REGON , zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: a 2/ z siedzibą w., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy. pod numerem KRS.., NIP, REGON., zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:, Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia wypisu z właściwego rejestru Wykonawcy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 1. Podstawa zawarcia umowy. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.zm.). 2. Definicje 1. Umowa niniejsza Umowa wraz ze wszystkimi załącznikami powołanymi w jej treści i stanowiącymi jej część integralną; 2. System witryna intranetowa Mój Profil dostarczona w ramach zamówienia wraz z systemem zarządzania tożsamością; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/31/2013 Strona 16

17 3. Oprogramowanie wszystkie aplikacje, moduły i bazy danych, oraz wszelkie ich aktualizacje, nowe wersje i Korekty, objęte prawami własności intelektualnej, wykorzystywane i niezbędne dla prawidłowej pracy Systemu; 4. Kierownik Projektu - osoba fizyczna, do której obowiązków należy nadzór i koordynacja prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy; 5. Dzień Roboczy oznacza dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 6. Elementy Autorskie wszelkie utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego, które są dostarczane lub powstaną w ramach Umowy; 7. Zespół Ekspertów osoby imiennie wskazane w ofercie Wykonawcy do wykonywania niniejszej Umowy; 8. Usterka działanie modułów Systemu lub Oprogramowania niezgodnie z Dokumentacją; 9. Wada niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie któregokolwiek lub wszystkich elementów stanowiących przedmiot Umowy, brak zasadniczej bezbłędności w działaniu Systemu lub Oprogramowania, nie ergonomiczność pracy Systemu; 10. Awaria błąd uniemożliwiający eksploatację Systemu lub Oprogramowania i nie pozwalający na znalezienie takiego sposobu wykorzystywania, aby skutecznie obejść jego przyczyny; 11. Korekta poprawka, której zainstalowanie powoduje usunięcie błędu w Oprogramowaniu lub w Systemie; 12. Asysta techniczna konsultacje z zakresu obsługi technicznej Systemu udzielane administratorom Systemu drogą telefoniczną lub poprzez ; 13. Wdrożenie - wszelkie czynności, w tym analiza, przygotowanie rozwiązania informatycznego, instalacja na sprzęcie Zamawiającego oraz wszelkie inne usługi mające na celu prawidłowe uruchomienie Systemu; 14. Wada prawna - wada unormowana w kodeksie cywilnym; 15. Personel wszelkie osoby fizyczne zatrudnione przez każdą ze Stron na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych; 16. Protokół Przekazania Licencji dokument podpisany przez należycie upoważnionych przedstawicieli obu Stron potwierdzający, iż prawo do używania określonego w jego treści Oprogramowania zostało przeniesione na Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy, a Oprogramowanie i dokumenty licencyjne zostały odebrane przez Zamawiającego; 17. Protokół Odbioru Końcowego dokument podpisany przez należycie upoważnionych przedstawicieli obu Stron potwierdzający, iż określony w jego treści przedmiot i inne zobowiązania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/31/2013 Strona 17

18 Wykonawcy zostały wykonane zgodnie z Umową. 18. Dokumentacja Powykonawcza dokumentacja techniczna wszystkich wykonanych instalacji, opis funkcjonalny zainstalowanego Systemu, opis struktur i relacji w bazach danych, wykaz zainstalowanego Oprogramowania z instrukcjami obsługi oraz podręczniki użytkownika końcowego, szczegółowe procedury administracyjne. Dokumentacja powinna być dostarczona w języku polskim w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz na nośniku elektronicznym (format PDF, płyta CD/DVD) 3. Przedmiot Umowy 1. Zamawiający na podstawie niniejszej Umowy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji 1. przeprowadzenie analizy oraz przygotowanie koncepcji i projektu graficznego Systemu intranetowego Zamawiającego składającego się z witryny startowej i witryny Mój Profil obejmującej obsługę procesów pracy (workflow) i współpracującej z systemem zarządzania tożsamością IM, 2. przeprowadzenie analizy oraz przygotowanie koncepcji Wdrożenia systemu zarządzania tożsamością IM, 3. wykonanie i Wdrożenie na platformie witryny startowej i witryny Mój Profil na sprzęcie i w środowisku Zamawiającego wraz z Dokumentacją Powykonawczą, 4. skonfigurowanie i Wdrożenie oprogramowania do zarządzania tożsamością IM, zgodnie z przeprowadzoną analizą i zintegrowanie jej z witryną Mój Profil, na sprzęcie i w środowisku Zamawiającego wraz z Dokumentacją Powykonawczą, 5. przeprowadzenie szkoleń dla administratorów systemu intranetowego i systemu zarządzania tożsamością IM, 6. udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisowych na witrynę Mój Profil oraz na system zarządzania tożsamością IM, 7. dostawa do siedziby Zamawiającego następującego Oprogramowania i udzielenie licencji: a) na serwer dla gromadzenia dokumentów i obsługi procesów przepływu pracy 1 szt., b) dostępowej na serwer dla gromadzenia dokumentów i obsługi procesów przepływu pracy szt., c) na zintegrowane środowisko programistyczne.. 1 szt., d) na zintegrowane środowisko programistyczne w wersji uproszczonej.. 1 szt., e) na system zarządzania tożsamością (IM) - dla 600 użytkowników. 2. Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczone Oprogramowanie oraz zainstalowany System będzie spełniać funkcje określone w załączniku. do Umowy zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/31/2013 Strona 18

19 3. Serwis gwarancyjny i wsparcie techniczne sprawowany będzie na warunkach określonych w 15 Umowy. 4. Przedmiot Umowy musi spełniać wymogi określone w SIWZ, jej modyfikacjach i odpowiedziach na pytania Wykonawców oraz ofercie Wykonawcy stanowiących odpowiednio, jako integralne części Umowy, Załączniki nr.i nr do Umowy 4. Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy 1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne prawa własności intelektualnej oraz dysponuje niezbędnym zapleczem organizacyjnym, kadrowym i finansowym, pozwalającym na zgodne z Umową zrealizowanie przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem przy realizacji rozwiązań podobnych do Systemu, a prace związane z przygotowaniem Systemu będą świadczone przez specjalistów, których doświadczenie jest potwierdzone przez odpowiednie certyfikaty dziedzinowe i udział w projektach informatycznych. 3. Niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do: a. terminowej i zgodnej z zasadami sztuki zawodowej realizacji przedmiotu Umowy; b. bieżącego udzielania upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, w tym także niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach, mających wpływ na jakość wykonywanych prac oraz dotrzymanie terminu ich wykonania; c. wykonania wszystkich prac objętych Umową ze szczególną starannością i zgodnie z obowiązującymi normami, w sposób nieuciążliwy dla Zamawiającego; d. przestrzegania przepisów organizacyjnych i porządkowych obowiązujących u Zamawiającego; e. zapewnienia wykonywania prac specjalistycznych przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i uprawnienia. 4. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dostarczony System i Oprogramowanie spełniać będzie wymogi określone w: a. Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy; b. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/31/2013 Strona 19

20 (Dz. U. z 2004 r Nr 100, poz. 1024) w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, 5. Zobowiązania Zamawiającego 1. Zamawiający zobowiązuje się do: a. udzielania niezbędnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia w takim zakresie w jakim Zamawiający będzie mógł ich udzielić, b. zapewnienia w terminach uzgodnionych przez obie Strony dostępu do serwerów, na których będzie przeprowadzana instalacja dostarczonego Oprogramowania oraz wykonanego w ramach umowy Systemu, c. odbioru od Wykonawcy przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie z warunkami Umowy, d. terminowego uregulowania prawidłowo wystawionej faktury. 6. Termin realizacji Umowy 1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy określony w 3 w terminie do 6 grudnia 2013 roku. 2. Szczegółowy harmonogram prac z podziałem na etapy realizacji projektu, sporządzony zostanie przez Strony, w terminie 3 dni od podpisania Umowy. 7. Czas trwania umowy 1. Umowa niniejsza zawarta została na czas realizacji jej przedmiotu tj. do dnia 6 grudnia 2013 roku, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3. poniżej. 2. Zobowiązania Wykonawcy i prawa Zamawiającego z tytułu udzielonych licencji obowiązują przez okres, na który licencje zostały udzielone. 3. Zobowiązania Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji obowiązują przez okres, przewidziany w Wynagrodzenie 1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w 3 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości. (słownie:.) netto plus należny podatek VAT co Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BG-II/211/31/2013 Strona 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-34/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo