REGULAMIN KONKURSU. Z Pudliszkami na Grilla 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU. Z Pudliszkami na Grilla 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Z Pudliszkami na Grilla 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Z Pudliszkami na Grilla zwanego dalej Konkursem jest firma InCubi Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: ), ul. 17 Stycznia 72, KRS ; REGON: ; NIP: , zwana dalej Organizatorem. 2. Konkurs prowadzony jest na terenie wybranych sklepów Carrefour. Lista sklepów biorących udział w Konkursie znajduje się w załączniku nr Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 26 kwietnia 2017 r. i trwać będzie do dnia 9 maja 2017 r. 5. Regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie przez cały okres trwania Konkursu. 6. Organizator powołuje wewnętrzną Komisję Konkursową, która będzie czuwać nad prawidłowością urządzenia i prowadzenia Konkursu. W skład Komisji wejdą osoby wskazane przez Organizatora. Do obowiązków Komisji będzie należało wyłonienie zwycięzców w Konkursie i rozstrzyganie reklamacji. 7. Uczestnictwo w Konkursie i podanie wymaganych danych jest dobrowolne. 8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w regulaminie zasad. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, jest zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i jest użytkownikiem sieci komórkowej GSM. 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy hipermarketów Carrefour, pracownicy agencji ochrony zatrudnieni na terenie sklepów Carrefour biorących udział w Konkursie oraz inne osoby współpracujące przy organizacji lub obsłudze Konkursu, wszyscy niezależnie od rodzaju umowy z pracodawcą, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. 3. W Konkursie mogą wziąć udział uczestnicy spełniający warunki określone w 2 ust. 1, ust. 2, którzy w dniach od 26 kwietnia 2017 r. do 9 maja 2017 r.: a. Dokonają jednorazowego zakupu za kwotę minimum 15 złotych brutto, dowolnych produktów oznaczonych logo Pudliszki, w dowolnym sklepie Carrefour biorącym udział w Konkursie i pobiorą oryginał dowodu zakupu tj. paragon fiskalny albo imienną fakturę VAT. Zakup musi być udokumentowany jednym dowodem zakupu. b. Zachowają oryginał dowodu zakupu, o którym mowa powyżej. c. Wykonają pracę konkursową tj. odpowiedzą na pytanie: Jak Pudliszki doprawiają Twojego grilla? Odpowiedź nie może zawierać wulgaryzmów. Praca konkursowa nie może naruszać praw

2 osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku. d. Zgłoszą się prawidłowo do Konkursu za pomocą wiadomości SMS na numer Koszt wysłania jednego SMS-a na numer 7157 wynosi 1,00 zł netto (bez VAT) / 1,23 zł z VAT. Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą uczestnicy Konkursu. W Konkursie są uwzględnione jedynie SMS-y wysłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, z możliwością identyfikacji numeru telefonu, z którego SMS będzie wysyłany, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu. Każdy uczestnik Konkursu powinien mieć wyłączoną blokadę SMS Premium. e. W treści SMS należy wpisać: PUDLISZKI.praca konkursowa. Całkowita długość treści wiadomości SMS przesłanej przez uczestnika Konkursu na numer wskazany powyżej nie może przekraczać 160 znaków (ze spacjami). UWAGA: W zależności od sposobu rozliczania wiadomości SMS stosowanego przez operatorów telefonii komórkowej lub/i uwarunkowań technicznych modelu telefonu użytego w tym celu przez uczestnika Konkursu, faktyczna długość wiadomości SMS zgłoszonej do Konkursu przez uczestnika może być różna. W szczególności dotyczy to wiadomości SMS zawierających polskie znaki diakrytyczne. W związku z czym przed wysłaniem zgłoszenia uczestnik powinien upewnić się, że treść zgłoszenia nie przekracza ilości znaków wskazanej powyżej. 4. Uczestnik może dokonać dowolnej liczby zgłoszeń do Konkursu z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. 5. Do udziału w Konkursie Organizator przyjmuje zgłoszenia zawierające zarówno małe, jak i wielkie litery. 6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie prawidłowe zgłoszenia, zawierające wszystkie dane i informacje, o których mowa w Regulaminie. 7. Po przesłaniu przez uczestnika prawidłowego zgłoszenia do Konkursu uczestnik otrzyma potwierdzenie przystąpienia do Konkursu w postaci zwrotnej wiadomości tekstowej SMS, przesłanej na numer telefonu, z którego dokonano zgłoszenie. 8. Zgłoszenia nieprawidłowe, tj. nie spełniające zapisów z 2 ust. 3 nie będą brały udziału w Konkursie. 9. Wszystkie zgłoszenia w Konkursie będą rejestrowane w centralnym komputerze z dokładnością do 0,1 sekundy. Data i godzina nadesłanego zgłoszenia musi być późniejsza niż data i godzina umieszczona na dowodzie zakupu. 10. Uczestnik Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu, wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnej wiadomości tekstowej SMS informującej o przyjęciu do Konkursu zgłoszenia wysłanego za pomocą wiadomości tekstowej SMS, o której mowa w 2 ust NAGRODY ZASADY PRZYZNAWANIA 1. Konkurs ma na celu przyznanie nagród tym spośród uczestników Konkursu, którzy najciekawiej, w najbardziej kreatywny sposób w ocenie Komisji wykonali pracę konkursową. 2. Komisja Konkursowa wybierze 55 autorów najciekawszych odpowiedzi na pytanie i 12 osób rezerwowych. 3. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonych czynności. 4. Komisja dokonua wyboru zwycięzców najpóźniej do 19 maja 2017 roku. 5. W Konkursie zostanie przyznanych 55 nagród. Nagrody będą przyznawane w kolejności:

3 Zestaw 3 rowerów o wartości złotych wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 555 złotych. W skład zestawu rowerów wchodzą: 1 rower męski Kross, 1 rower damski Kross, 1 rower dziecięcy Kross 5 nagród Bony towarowe Carrefour o wartości 200 złotych wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 23 złotych 50 nagród. 6. Komisja dokona wyboru wszystkich zwycięzców do 19 maja 2017 r. Zostanie przygotowany protokół z wyboru zwycięzców. 7. Wyniki Konkursu w postaci: imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości zostaną ogłoszone na stronie najpóźniej do dnia 16 czerwca 2017 r. 8. Nagrody podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 361). Kwotę podatku, na mocy art. 41 ust. 4 ww ustawy, Organizator potrąca z kwoty nagrody pieniężnej i odprowadza do właściwego urzędu skarbowego. 9. Każdy uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę. 10. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę, ani zmiany jej na inną nagrodę. 11. Nagroda przysługuje tylko i wyłącznie zwycięzcy, nie może on przenieść praw do nagrody na osoby trzecie. 12. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do nagrody. 4. POWIADOMIENIE O NAGRODZIE I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD 1. W przeciągu 3 dni roboczych od wyłonienia zwycięzców zostanie do nich wysłana wiadomość SMS z informacją o nagrodzie. W wiadomości zwycięzca zostanie poproszony o nadanie w przeciągu 5 dni roboczych listu zawierającego: imię, nazwisko, adres do korespondencji, wiek, numer telefonu, z którego dokonano zgłoszenia do Konkursu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu, złożenie oświadczenia potwierdzającego możność uczestnictwa zgodnie z zapisem w 2 ust.2 oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i jego zaakceptowanie. Dodatkowo należy załączyć kopię dowodu zakupu, o którym mowa w 2 ust. 3, a którego data wystawienia przypada przed zarejestrowaniem zgłoszenia w Konkursie. Wzór wymaganego dokumentu będzie dostępny na stronie Powyższe dane, oświadczenia i dokumenty należy przesłać na adres: InCubi Sp. z o.o., ul. 17 stycznia 72, Warszawa (z dopiskiem Pudliszki) lub zeskanowane dokumenty na adres poczty (w temacie maila należy wpisać Pudliszki) 2. O zachowaniu terminu wymaganego nadania listu zgodnie z ust.1 powyżej decyduje data nadania (data stempla pocztowego, data nadania przesyłki kurierskiej), z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę nadania zgodną z powyższymi terminami, które wpłynęły do Organizatora nie później niż 10 dni roboczych od wymaganego dnia nadania listu. 3. W przypadku, gdy nie zostaną do Organizatora przesłane zgodnie z opisem w ust. 1 i 2 dane, oświadczenia i dokumenty, wówczas traci on prawo do nagrody. W takiej sytuacji zostaje przeprowadzona zgodnie z opisem w ust. 1 i 2 powyżej weryfikacja rezerwowego uczestnika. Całość jest powtarzana do pozytywnego zakończenia weryfikacji zwycięzcy, jednak nie dłużej niż do wyczerpania uczestników z listy rezerwowej. 4. Nagrody zostaną wydane, po spełnieniu wszystkich przewidzianych niniejszym Regulaminem warunków, najpóźniej do 14 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników Konkursu na stronie Nagrody zostaną przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera.

4 5. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Dodatkowa nagroda pieniężna w całości zostanie potrącona na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz ze zm.) i zostanie przekazana na rachunek właściwego urzędu skarbowego 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Konkursu na piśmie w czasie trwania Konkursu, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty wydania nagród. 2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora ul. 17 Stycznia 72, Warszawa z dopiskiem REKLAMACJA. 3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia uczestnika o wyniku reklamacji. 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie. 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem są rozstrzygane przez sąd powszechny. 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu firma InCubi Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 72, Warszawa. 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 3. Dane uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane doraźnie, tj. wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Każdy z uczestników Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. 4. Uczestnicy Konkursu przystępując do Konkursu mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych w tym na przesyłanie drogą elektroniczną materiałów informacyjnych i handlowych zgodnie z ustawą z dnia r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 1422) Administratorowi zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest obowiązkowa i jej brak nie wyklucza udziału uczestnika w Konkursie. 5. Uczestnicy Konkursu mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora swoich danych osobowych oraz wizerunku za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia.

5 ZAŁĄCZNIK NR 1 LISTA SKLEPÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE Lista Hipermarketów Lp Sklep Adres 1 Carrefour Łódź ul. Kolumny 6/36; Łódź 2 Carrefour Kraków ul. Zakopiańska 62; Kraków 3 Carrefour Warszawa ul. Głębocka 15; Warszawa 4 Carrefour Warszawa ul. Jerozolimskie 148; Warszawa 5 Carrefour Wrocław ul. Gen. Hallera 52; Wrocław 6 Carrefour Katowice ul. Roździeńskiego 200; Katowice 7 Carrefour Warszawa ul. Powstańców Śląskich 126; Warszawa 8 Carrefour Bytom ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 25; Bytom 9 Carrefour Szczecin ul. Bohaterów Warszawy 42; Szczecin 10 Carrefour Gdańsk ul. Schuberta 102 A; Gdańsk 11 Carrefour Warszawa ul. Targowa 72; Warszawa 12 Carrefour Kraków ul. M.Medweckiego 2; Kraków 13 Carrefour Toruń ul. Olsztyńska 8; Toruń 14 Carrefour Bydgoszcz ul. Fordońska 141; Bydgoszcz 15 Carrefour Sosnowiec ul. Staszica 8B; Sosnowiec 16 Carrefour Warszawa ul. Jana Pawła II 82; Warszawa 17 Carrefour Zielona Góra ul. Dąbrówki 5; Zielona Góra 18 Carrefour Legnica ul. Piłsudskiego 84; Legnica 19 Carrefour Bielsko-Biała Sarni Stok 2; Bielsko-Biała 20 Carrefour Elbląg ul. Dąbka 152; Elbląg 21 Carrefour Kraków ul. Witosa 7; Kraków 22 Carrefour Łódź ul. Szparagowa 7; Łódź 23 Carrefour Łódź ul. Przybyszewskiego 176/178; Łódź 24 Carrefour Poznań ul. Solidarności 47; Poznań 25 Carrefour Szczecin Mieszka I 73; Szczecin 26 Carrefour Kalisz ul. Poznańska ; Kalisz 27 Carrefour Chorzów ul. Parkowa 20; Chorzów 28 Carrefour Zamość ul. Lwowska 56; Zamość 29 Carrefour Zgorzelec ul. Jeleniogórska 42; Zgorzelec 30 Carrefour Tarnowskie Góry Kościuszki 5; Tarnowskie Góry 31 Carrefour Gliwice ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 1; Gliwice 32 Carrefour Olsztyn ul. Krasickiego 1b; Olsztyn 33 Carrefour Rybnik ul. Gliwicka 45; Rybnik 34 Carrefour Grudziądz ul. Konarskiego 45; Grudziądz 35 Carrefour Bydgoszcz ul. Jana Pawła II 115; Bydgoszcz 36 Carrefour Jaworzno Wojska Polskiego 2D; Jaworzno 37 Carrefour Puławy Goscińczyk 2; Puławy 38 Carrefour Radomsko Piastowska 28; Radomsko 39 Carrefour Inowrocław Wojska Polskiego 10; Inowrocław 40 Carrefour Pabianice Popławska 4/20; Pabianice 41 Carrefour Łódź Bandurskiego 49; Łódź 42 Carrefour Gliwice ul. Lipowa 1; Gliwice 43 Carrefour Dębica Ks. Nosala 2; Dębica 44 Carrefour Mińsk Maz. ul. Warszawska 61; Mińsk Mazowiecki Stojadła 45 Carrefour Głogów Ks. Józefa Poniatowskiego 12; Głogów 46 Carrefour Starogard Gd. Niepodległości 2a; Starogard Gdański 47 Carrefour Chojnice Bayeux 1; Chojnice

6 48 Carrefour Gniezno Pałucka 2; Gniezno 49 Carrefour Konin ul. Paderewskiego 8; Konin 50 Carrefour Bełchatów Kolejowa 4; Bełchatów 51 Carrefour Kędzierzyn -Koźle ul. Kozielska 20; Kędzierzyn-Koźle 52 Carrefour Olkusz ul. Rabsztyńska 2; Olkusz 53 Carrefour Tczew Braci Grimm 4; Tczew 54 Carrefour Kwidzyń 3 Maja 26; Kwidzyń 55 Carrefour Kutno ul. Oporowska 6A; Kutno 56 Carrefour Sochaczew Warszawska 119; Sochaczew 57 Carrefour Bolesławiec 10-go Marca 1; Bolesławiec 58 Carrefour Bydgoszcz Skarżyńskiego 2; Bydgoszcz 59 Carrefour Poznań Górecka 30; Poznań 60 Carrefour Warszawa Wołoska 12; Warszawa 61 Carrefour Kraków Pawia 5; Kraków 62 Carrefour Gdańsk Grunwaldzka 141; Gdańsk 63 Carrefour Białystok ul. Wrocławska 20; Białystok 64 Carrefour Lubllin ul. Witosa 6; Lublin 65 Carrefour Szczecin ul. Wiosenna 32; Szczecin 66 Carrefour Kraków Pokoju 44; Kraków 67 Carrefour Białystok Wysockiego 67; Białystok 68 Carrefour Wrocław Graniczna 2A; Wrocław 69 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9; Biała Podlaska 70 Carrefour Wodzisław Śląski Matuszczyka 2; Wodzisław Śląski 71 Carrefour Chełm Lwowska 81; Chełm 72 Carrefour Mława Targowa 13; Mława 73 Carrefour Kłodzko Noworudzka 2; Kłodzko 74 Carrefour Jastrzębie Zdrój ul. Podhalańska 26; Jastrzębie Zdrój 75 Carrefour Nowy Sącz Węgierska 170; Nowy Sącz 76 Carrefour Oświęcim Powstańców Śląskich 1; Oświęcim 77 Carrefour Gdańsk ul. Przywidzka 6; Gdańsk 78 Carrefour Opole ul. Dębowa 1; Zawada 79 Carrefour Sieradz Jana Pawła II 63a; Sieradz 80 Carrefour Gniezno Sobieskiego 17; Gniezno 81 Carrefour Krosno Krakowska 187; Krosno 82 Carrefour Tomaszów Mazowiecki Jana Pawła II 22; Tomaszów Mazowiecki 83 Carrefour Piła 14 Lutego 26; Piła 84 Carrefour JAWORZNO ul. Grunwaldzka 59; Jaworzno 85 Carrefour POZNAŃ ul. Pleszewska 1 86 Carrefour WOŁOMIN ul. Geodetów 2 Lista Supermarketów Lp Sklep Adres 1 Carrefour Piechowice Żymierskiego 52 2 Carrefour Warszawa Czerska 18 3 Carrefour Janów Lubelski Wiejska 14 4 Carrefour Sopot Kościuszki 26 5 Carrefour Zabrze Pośpiecha 22 6 Carrefour Pruszków Powstańców 44 7 Carrefour Warszawa Puławska 39 8 Carrefour Zakopane Orkana 1 9 Carrefour Rybnik Broniewskiego 23

7 10 Carrefour Zabrze Jordana Carrefour Jędrzejów go Listopada Carrefour Łódź Legionów Carrefour Kęty Jana III Sobieskiego Carrefour Kowary Staszica Carrefour Pawłowice Ludowego Wojska Polskiego Carrefour Łódź Rydza Śmigłego 32A 17 Carrefour Myślenice Słowackiego Carrefour Sosnowiec Główna Carrefour Żyrardów De Girarda 10A 20 Carrefour Kraków Juliusza Lea Carrefour Czechowice Plac Targowy Carrefour Poznań Nowogrodzka 13/15 23 Carrefour Będzin Zwycięstwa Carrefour Ustroń Brody 6 25 Carrefour Lubliniec Karola Miarki 11A 26 Carrefour Krosno Czajkowskiego Carrefour Strzelin Piłsudskiego Carrefour Koziegłowy k/poznania Poznańska Carrefour Gdańsk Kołobrzeska Carrefour Rabka Zakopianska 6A 31 Carrefour Żywiec Żeromskiego 32 Carrefour Warszawa Rondo ONZ 1 33 Carrefour Łódź Rydla Carrefour Wrocław ul. Grunwaldzka Carrefour Dąbrowa Górnicza Majakowskiego Carrefour Ciechanów Ściegiennego 10/1 37 Carrefour Nowy Dwór Mazowiecki Spacerowa 2 38 Carrefour Bydgoszcz Wyzwolenia Carrefour Nowy Sącz Armii Krajowej Carrefour Warszawa Góralska 7 41 Carrefour Warszawa Solec 32/34 42 Carrefour Warszawa Przymierza 6 43 Carrefour Katowice Św. Wojciecha 3 44 Carrefour Warszawa Abrahama Carrefour Warszawa Wojciechowskiego Carrefour Kraśnik Urzędowska 44A 47 Carrefour Bogatynia Kossaka 25D 48 Carrefour Tarnów Romanowicza Carrefour Łomianki Baczyńskiego Carrefour Pszczyna Bielska Carrefour Lędziny Lędzinska 1 52 Carrefour Zabrze Chopina Carrefour Myszków Pułaskiego 9 54 Carrefour Warszawa Belgradzka 6

8 55 Carrefour Radom Gagarina 9 56 Carrefour Gdańsk Cygańska Góra 3F 57 Carrefour Warszawa Sierpińskiego 1 58 Carrefour Skierniewice Szarych Szeregów 4 59 Carrefour Hrubieszów Kolejowa 8 60 Carrefour Kraków Bobrzyńskiego Carrefour Łódź Codzienna 1 62 Carrefour Warszawa Conrada Carrefour Warszawa Modzelewskiego 42/44 64 Carrefour Jasło Baczyńskiego Carrefour Bytom Reptowska Carrefour Warszawa Marszałkowska 104/ Carrefour Łódź Zarzewska Carrefour Legionowo Piłsudskiego 43a 69 Carrefour Włocławek Pogodna Carrefour Kraków Łokietka 5 71 Carrefour Płońsk Północna 1A 72 Carrefour Opoczno Słowackiego 2 73 Carrefour Bielsko-Biała Babiogórska Carrefour Brzesko Królowej Jadwigi 3 75 Carrefour Pruszków Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 1 76 Carrefour Koszalin Krakusa i Wandy Carrefour Grodzisk Mazowiecki Królewska Carrefour Leszno Jana Pawła II Carrefour Pyskowice Armii Krajowej 25/27 80 Carrefour Warszawa Rembielińska 7 81 Carrefour Siemianowice Śląskie Jagiełły 4 82 Carrefour Sandomierz Błonie 2 83 Carrefour Kościerzyna Miodowa Carrefour Wadowice J. Putka 2 85 Carrefour Rawa Mazowiecka Tomaszowska 8a 86 Carrefour Gdańsk Rogalińska 1 87 Carrefour Zabrze Gen. De Gaulle'a Carrefour Jasło Kazimierza Wielkiego Carrefour Starachowice Prądzyńskiego 1 90 Carrefour Sanok Traugutta 78/1 91 Carrefour Zabrze Janika Carrefour Gostyń Energetyka 1 D 93 Carrefour Wrocław Bardzka 3 94 Carrefour Łódź Grabieniec Carrefour Koło Sienkiewicza 30c 96 Carrefour Warszawa Klaudyny Carrefour Jaworzno Grunwaldzka Carrefour Swarzędz Graniczna Carrefour Pisz Warszawska 48

9 100 Carrefour Rzeszów Rejtana Carrefour Ostrów Mazowiecka Mieczkowskiego Carrefour Toruń Ślaskiego Carrefour Stalowa Wola Jana Pawła II Carrefour Żyrardów Maja Carrefour Poznań Osiedle Kosmonautów Carrefour Sieradz Wojska Polskiego Carrefour Kraśnik Słowackiego Carrefour Tarnobrzeg Kazimierza Wielkiego Carrefour Krosno Lewakowskiego Carrefour Opole Niemodlińska Carrefour Wieluń Stycznia Carrefour Lublin Andersa Carrefour Tarnów ul. Krakowska Carrefour Skarżysko Kamienna Marszałka Piłsudskiego Carrefour Nowa Sól Staszica Carrefour Rzeszów Obrońców Poczty Gdańskiej Carrefour Otwock Matejki Carrefour Przemyśl Listopada Carrefour Ostróda Jana Pawła II 9/4 120 Carrefour Katowice Przemysłowa Carrefour Siedlce Monte Cassino Carrefour Ruda Śląska go Maja Carrefour Kozienice Warszawska Carrefour Zduńska Wola Żeromskiego 20/ Carrefour Lipienice k. Chojnic Podmiejska 2a 126 Carrefour Ostrowiec Świętokrzyski Iłżecka Carrefour Szczytno Wielbarska Carrefour Świdnik Lotników Polskich Carrefour Kraków Mieczysławy Ćwiklińskiej Carrefour Wrocław Plac Dominikański Carrefour Ciechanów Armii Krajowej Carrefour Warszawa Powsińska Carrefour Płock Przemysłowa Carrefour Starachowice Krzosa Carrefour Warszawa Złota Carrefour Warszawa Światowida Carrefour Warszawa Wilanowska 138 Carrefour Stare Babice Stare Babice 139 Carrefour Warszawa Zaułek 140 Carrefour Warszawa Białołęcka 141 Carrefour Grodzisk Mazowiecki Grodzisk Grodzisk 142 Carrefour Podkowa Leśna Podkowa Leśna 143 Carrefour Nowy Dwór Nowy Nowy Dwór 144 Carrefour Leszno Leszno Leszno

10

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Białystok 15-660 Wrocławska 20 Białystok 15-168 Wysockiego 67

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Będzin Zwycięstwa 12 Market Bielsko-Biała Babiogórska 73 Market Brzesko Królowej Jadwigi

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Będzin Zwycięstwa 12 Market Bielsko-Biała Babiogórska 73 Market Brzesko Królowej Jadwigi Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Market Bielsko-Biała 43-300 Babiogórska 73 Market Brzesko 32-800 Królowej Jadwigi 3 Market Bydgoszcz 85-709 Wyzwolenia 66 Market Bytom

Bardziej szczegółowo

Krosno Lewakowskiego 5 Krosno Czajkowskiego 98 Krosno Krakowska 187. Kwidzyn 3 Maja 26

Krosno Lewakowskiego 5 Krosno Czajkowskiego 98 Krosno Krakowska 187. Kwidzyn 3 Maja 26 Miasto Adres Bełchatów Kolejowa 4 Będzin Zwycięstwa 12 Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Białystok Wrocławska 20 Białystok Wysockiego 67 Bielsko-Biała Sarni Stok 2 Bielsko-Biała Babiogórska 73 Bogatynia

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Sklep Miasto Kod pocztowy Adres

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Ciechanów 06-413 Armii Krajowej 24 Market Kozienice 26-900 Warszawska 34 Market Kraków 30-663 Mieczysławy Ćwiklińskiej 12 Market Nowa Sól 67-100 Staszica 10 Market

Bardziej szczegółowo

Kraków Witosa 7 Kraków Pawia 5 Kraków Pokoju 44 Kraków Mieczysławy Ćwiklińskiej 12 Kraśnik Słowackiego 72. Kraśnik Słowackiego 72.

Kraków Witosa 7 Kraków Pawia 5 Kraków Pokoju 44 Kraków Mieczysławy Ćwiklińskiej 12 Kraśnik Słowackiego 72. Kraśnik Słowackiego 72. Miasto Adres Bełchatów Kolejowa 4 Będzin Zwycięstwa 12 Będzin Zwycięstwa 12 Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Białystok Wrocławska 20 Białystok Wysockiego 67 Bielsko-Biała Babiogórska 73 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa Miasto Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Nazwa Miasto Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Nazwa Miasto Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Wrocławska 20 Carrefour Białystok Wysockiego 67 Market

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Hipermarkety Carrefour Mazowiecki Warszawska 61 Hipermarkety Carrefour Głogów Ks. Józefa Poniatowskiego 12

Hipermarkety Carrefour Mazowiecki Warszawska 61 Hipermarkety Carrefour Głogów Ks. Józefa Poniatowskiego 12 Hipermarkety Carrefour Łódź 93-342 Kolumny 6/36 Hipermarkety Carrefour Kraków 30-418 Zakopiańska 62 Hipermarkety Carrefour Warszawa 03-287 Głębocka 15 Hipermarkety Carrefour Warszawa 02-326 Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Ciechanów 06-413 Armii Krajowej 24 Market Iłżecka 85 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Market Jana Pawła II 9/4 14-100 Ostróda Market Krzosa 6 27-200 Starachowice Market

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Format Miasto Kod pocztowy Carrefour Bełchatów Market Będzin Carrefour Biała Podlaska Carrefour Białystok Carrefour

Format Miasto Kod pocztowy Carrefour Bełchatów Market Będzin Carrefour Biała Podlaska Carrefour Białystok Carrefour Format Miasto Kod pocztowy Carrefour Bełchatów 97-400 Market Będzin 42-500 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Carrefour Białystok 15-660 Carrefour Białystok 15-168 Market Bielsko-Biała 43-300 Carrefour Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Będzin Zwycięstwa 12 Market Bielsko-Biała Babiogórska 73 Market Bogatynia Kossaka 25D

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Będzin Zwycięstwa 12 Market Bielsko-Biała Babiogórska 73 Market Bogatynia Kossaka 25D Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Market Bielsko-Biała 43-300 Babiogórska 73 Market Bogatynia 59-920 Kossaka 25D Market Brzesko 32-800 Królowej Jadwigi 3 Market Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Miasto Kod pocztowy Adres

Miasto Kod pocztowy Adres Miasto Kod pocztowy Adres Łódź 93-342 Kolumny 6/36 Kraków 30-418 Zakopiańska 62 Warszawa 03-287 Głębocka 15 Warszawa 02-326 Jerozolimskie 148 Wrocław 50-984 Gen. Hallera 52 Katowice 40-315 Roździeńskiego

Bardziej szczegółowo

Lista supermarketów i hipermarketów Carrefour

Lista supermarketów i hipermarketów Carrefour Lista supermarketów i hipermarketów Carrefour Lp. Adres 1 Łódź 93-342 Kolumny 6/36 2 Kraków 30-418 Zakopiańska 62 3 Warszawa 03-287 Głębocka 15 4 Warszawa 02-326 Jerozolimskie 148 5 Wrocław 50-984 Gen.

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od L.P. Miasto Kod pocztowy Adres Marka

zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od L.P. Miasto Kod pocztowy Adres Marka zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od 01.04.2017 L.P. Miasto Kod pocztowy Adres Marka 1 Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour 2 Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Market 3 Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od L.P. Miasto Kod pocztowy Adres Marka

zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od L.P. Miasto Kod pocztowy Adres Marka zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od 01.06.2017 L.P. Miasto Kod pocztowy Adres Marka 1 Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour 2 Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour 3 Białystok 15-660

Bardziej szczegółowo

Kod. Kod Miasto Sklepu

Kod. Kod Miasto Sklepu 1 PLA001 Łódź 93-342 Kolumny 6/36 2 PLA002 Kraków 30-418 Zakopiańska 62 3 PLA003 Warszawa 03-287 Głębocka 15 4 PLA004 Warszawa 02-326 Jerozolimskie 148 5 PLA005 Kraków 31-870 M.Medweckiego 2 6 PLA006 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Warszawa Targowa 72 Kraków M.Medweckiego 2 Toruń Olsztyńska 8 Bydgoszcz Fordońska 141

Warszawa Targowa 72 Kraków M.Medweckiego 2 Toruń Olsztyńska 8 Bydgoszcz Fordońska 141 MIASTO ADRES Łódź Kolumny 6/36 Kraków Zakopiańska 62 Warszawa Głębocka 15 Warszawa Jerozolimskie 148 Wrocław Gen. Hallera 52 Katowice Roździeńskiego 200 Warszawa Powstańców Śląskich 126 Bytom Jana Nowaka

Bardziej szczegółowo

Lista Sklepów Carrefour, biorących udział w Promocji "Visa - Trolle"

Lista Sklepów Carrefour, biorących udział w Promocji Visa - Trolle 1 156 Hipermarket 97-400 Bełchatów Kolejowa 4 2 335 Supermarket 42-500 Będzin Zwycięstwa 12 3 176 Hipermarket 21-500 Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 4 170 Hipermarket 15-660 Białystok Wrocławska

Bardziej szczegółowo

zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od L.p. Miasto Kod pocztowy Adres Marka

zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od L.p. Miasto Kod pocztowy Adres Marka zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od 03.08.2016 L.p. Miasto Kod pocztowy Adres Marka 1 Łódź 93-342 Kolumny 6/36 Carrefour 2 Kraków 30-418 Zakopiańska 62 Carrefour 3 Warszawa 03-287 Głębocka 15 Carrefour

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Lista Placówek biorących udział w Akcji promocyjnej wraz z kodami do rezerwacji SMS/TEL:

Załącznik nr 1 Lista Placówek biorących udział w Akcji promocyjnej wraz z kodami do rezerwacji SMS/TEL: Załącznik nr 1 Lista Placówek biorących udział w Akcji promocyjnej wraz z kodami do rezerwacji SMS/TEL: 4278 Carrefour Market Babice Stare Sienkiewicza 77 3997 Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 3999 Carrefour

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od

Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od 01.04.2017 Kod Aplikacja Produkty w PROGRAM PROGRAM specjalnej cenie L.P. Miasto pocztowy Adres Marka mobilna SENIOR RODZINKA promocyjnej 1 Bełchatów 97-400 Kolejowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od

Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od 01.03.2017 Kod Aplikacja Produkty w PROGRAM PROGRAM specjalnej cenie L.P. Miasto pocztowy Adres Marka mobilna SENIOR RODZINKA promocyjnej 1 Bełchatów 97-400 Kolejowa

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Kod Thales. Miasto. Ulica

Kod pocztowy. Kod Thales. Miasto. Ulica PLA001 Łódź 93-342 Kolumny 6/36 PLA002 Kraków 30-418 Zakopiańska 62 PLA003 Warszawa 03-287 Głębocka 15 PLA004 Warszawa 02-326 Jerozolimskie 148 PLA005 Kraków 31-870 M.Medweckiego 2 PLA006 Wrocław 50-984

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Wzór e Kuponu KDR. Załącznik nr 2 - Wzór Karty Dużej Rodziny

Załącznik nr 1 - Wzór e Kuponu KDR. Załącznik nr 2 - Wzór Karty Dużej Rodziny Załącznik nr 1 - Wzór e Kuponu KDR Załącznik nr 2 - Wzór Karty Dużej Rodziny zał. Nr 3 - lista sklepów KDR obowiązująca od 08.11.2017 Kod l.p Miasto pocztowy Adres Marka 1 Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od

Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od 25.07.2017 Kod Aplikacja Produkty w PROGRAM PROGRAM specjalnej cenie L.P. Miasto pocztowy Adres Marka mobilna SENIOR RODZINKA promocyjnej 1 Bełchatów 97-400 Kolejowa

Bardziej szczegółowo

Nr sklepu Nazwa Miasto Kod Adres Województwo

Nr sklepu Nazwa Miasto Kod Adres Województwo Nr sklepu Nazwa Miasto Kod Adres Województwo 156 Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 łódzkie 335 Carrefour Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 śląskie 176 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

LP Miasto Ulica Kod pocztowy Województwo 1 Bełchatów Kolejowa łódzkie 2 Będzin Zwycięstwa śląskie 3 Biała Podlaska Jana III

LP Miasto Ulica Kod pocztowy Województwo 1 Bełchatów Kolejowa łódzkie 2 Będzin Zwycięstwa śląskie 3 Biała Podlaska Jana III LP Miasto Ulica Kod pocztowy Województwo 1 Bełchatów Kolejowa 4 97-400 łódzkie 2 Będzin Zwycięstwa 12 42-500 śląskie 3 Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 21-500 lubelskie 4 Białystok Wrocławska 20 15-660

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów Carrefour, biorących udział w Promocji "Spraw sobie cały dzień dobry z Visa"

Lista sklepów Carrefour, biorących udział w Promocji Spraw sobie cały dzień dobry z Visa 1 93-342 ul. Kolumny 6/36, 93-610 Łódź 2 30-418 ul. Zakopiańska 62, 30-418 Kraków 3 03-287 ul. Głębocka 15, 03-287 Warszawa 4 02-326 Al.. Jerozolimskie 148, 02-326 Warszawa 5 50-984 ul. aleja Generała

Bardziej szczegółowo

zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od Numer L.P. sklepu Miasto Kod pocztowy Adres Marka

zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od Numer L.P. sklepu Miasto Kod pocztowy Adres Marka zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od 01.09.2016 Numer L.P. sklepu Miasto Kod pocztowy Adres Marka 1 101 Łódź 93-342 Kolumny 6/36 Carrefour 2 102 Kraków 30-418 Zakopiańska 62 Carrefour 3 103 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła!

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła! Regulamin promocji Lokomotywki do dzieła! I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Lokomotywki do dzieła! ( Promocja ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014

313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014 313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014 nr sklepu Gica logo sklepu sklep kod pocztowy 176 Carrefour CARREFOUR BIALA PODLASKA 21-500 430 Carrefour Market CARREFOUR MARKET BIELSKO-BIALA3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Międzynarodowy Dzień Zwierząt 2017

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Międzynarodowy Dzień Zwierząt 2017 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Międzynarodowy Dzień Zwierząt 2017 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Międzynarodowy Dzień Zwierząt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę

REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Kup jeden

Bardziej szczegółowo

Hipermarket Kolejowa Bełchatów Kolejowa 4

Hipermarket Kolejowa Bełchatów Kolejowa 4 Kolejowa Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Jana III Sobieskiego Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Zielone Wzgórze Białystok 15-660 Wrocławska 20 Outlet Białystok Białystok 15-168 Wysockiego 67 Sarni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Genialna promocja 20 dniowa

REGULAMIN AKCJI Genialna promocja 20 dniowa REGULAMIN AKCJI Genialna promocja 20 dniowa I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Genialna promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Genialna promocja 20 dniowa

REGULAMIN AKCJI Genialna promocja 20 dniowa REGULAMIN AKCJI Genialna promocja 20 dniowa I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Genialna promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę

REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Kup jeden

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN -20% w e-bonie: Kurtki, kombinezony i akcesoria zimowe

REGULAMIN -20% w e-bonie: Kurtki, kombinezony i akcesoria zimowe REGULAMIN -20% w e-bonie: Kurtki, kombinezony i akcesoria zimowe I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja

Bardziej szczegółowo

1. W celu dokonania Transakcji Kwalifikującej za pośrednictwem Partnera Promocji Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Uczestnik powinien:

1. W celu dokonania Transakcji Kwalifikującej za pośrednictwem Partnera Promocji Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Uczestnik powinien: Załącznik nr 1: Lista Partnerów: 1. Allegro 2. Carrefour 3. Claire s 4. Salony Empik Warunki Partnera Promocji, Allegro, tj. Grupa Allegro sp. z o.o. 1. W celu dokonania Transakcji Kwalifikującej za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN -20% w e-bonie: Wszystkie t-shirty, bluzki damskie, męskie oraz dziecięce.

REGULAMIN -20% w e-bonie: Wszystkie t-shirty, bluzki damskie, męskie oraz dziecięce. REGULAMIN 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja akcja: -20% w e-bonie: Wszystkie t-shirty, bluzki damskie,

Bardziej szczegółowo

Carrefour Express Marszałkowska Warszawa Marszałkowska 104/ Carrefour Market Złota Warszawa Złota

Carrefour Express Marszałkowska Warszawa Marszałkowska 104/ Carrefour Market Złota Warszawa Złota Marka Nazwa sklepu Adres Kod pocztowy Carrefour Express Marszałkowska Warszawa Marszałkowska 104/122 00-017 Carrefour Market Złota Warszawa Złota 59 00-120 Carrefour Express ONZ Warszawa Rondo ONZ 1 00-124

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów dla produktów Karkówka, Piwo Żubr, Czekolada Milka, Pampersy Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow

Lista sklepów dla produktów Karkówka, Piwo Żubr, Czekolada Milka, Pampersy Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow Lista sklepów dla produktów Karkówka, Piwo Żubr, Czekolada Milka, Pampersy Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow ul. Zakopianska 62 Carrefour Warszawa ul. Glebocka 15

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Typ sklepu Nazwa skrócona Województwo Miasto. Adres

Kod pocztowy. Typ sklepu Nazwa skrócona Województwo Miasto. Adres Typ sklepu Nazwa skrócona Województwo Miasto Kod pocztowy Adres Hipermarkety Carrefour Łodź Kolumny łódzkie Łódź 93-342 Kolumny 6/36 Hipermarkety Carrefour Zakopianka małopolskie Kraków 30-418 Zakopiańska

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Łódź Kolumny 6/36 Carrefour Kraków Zakopiańska 62

Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Łódź Kolumny 6/36 Carrefour Kraków Zakopiańska 62 Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Carrefour Katowice Al. Roździeńskiego 200 Carrefour Warszawa Al. Powstańców Śląskich 126 Carrefour Zielona Góra Dąbrówki 5 Carrefour Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr Rodzaj sklepu Miasto Adres 1 101 Carrefour Łódź, 93-423 ul. Kolumny 36 2 102 Carrefour Kraków, 30-418 ul. Zakopiańska 62 3 103 Carrefour

Lp. Nr Rodzaj sklepu Miasto Adres 1 101 Carrefour Łódź, 93-423 ul. Kolumny 36 2 102 Carrefour Kraków, 30-418 ul. Zakopiańska 62 3 103 Carrefour Lp. Nr Rodzaj sklepu Miasto Adres 1 101 Carrefour Łódź, 93-423 ul. Kolumny 36 2 102 Carrefour Kraków, 30-418 ul. Zakopiańska 62 3 103 Carrefour Warszawa, 03-287 ul. Głębocka 15 4 104 Carrefour Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Ten samochód nie jest kwestią przypadku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Ten samochód nie jest kwestią przypadku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Ten samochód nie jest kwestią przypadku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Ten samochód nie jest kwestią przypadku zwanego dalej Konkursem jest firma InCubi Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Recykling aluminiowych puszek napojowych

REGULAMIN Recykling aluminiowych puszek napojowych Polska Sp. z o.o. REGULAMIN Recykling aluminiowych puszek napojowych I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU Back to school w Carrefour POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu pod nazwą Back to school w Carrefour (dalej zwanego Programem ) jest Swiift Agencja Reklamowa Sp. z o.o., z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 24 RATY 1 ORGANIZATOR PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI 24 RATY 1 ORGANIZATOR PROMOCJI REGULAMIN PROMOCJI 24 RATY 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorami promocji 24 raty zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym Regulaminie, są: a) Credit Agricole Bank S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Brabantia i Carrefour. Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Brabantia i Carrefour. Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Brabantia i Carrefour 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja Promocyjna akcja

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Miasto. Adres

Kod pocztowy. Miasto. Adres Miasto Kod pocztowy Adres Bełchatów 97-400 ul.kolejowa 4 Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Biała Podlaska 21-500 ul.jana III Sobieskiego 9 Białystok 15-168 ul.wysockiego 67 Białystok Ziel.Wzgórze 15-660 ul.wrocławska

Bardziej szczegółowo

Produkty - artykuły spożywcze, drogeryjne i przemysłowe. Z udziału w Akcji wykluczone są:

Produkty - artykuły spożywcze, drogeryjne i przemysłowe. Z udziału w Akcji wykluczone są: REGULAMIN AKCJI PromoStrefa Sodexo Boże Narodzenie 2013 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1 Organizator - Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat na kolekcję marki Tefal Emotion. Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat na kolekcję marki Tefal Emotion. Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat na kolekcję marki Tefal Emotion. 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja Promocyjna akcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Marinex i Carrefour pojemniki szkalna -80% Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Marinex i Carrefour pojemniki szkalna -80% Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Marinex i pojemniki szkalna -80% 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30. Postanowienia wstępne

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30. Postanowienia wstępne REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się udzielanie kredytu konsumenckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Szalony weekend w Carrefour. 1. Definicje

REGULAMIN AKCJI. Szalony weekend w Carrefour. 1. Definicje REGULAMIN AKCJI Szalony weekend w 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1 - Spółka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Twoja przygoda z polską przyrodą. Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Twoja przygoda z polską przyrodą. Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Twoja przygoda z polską przyrodą 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja Promocyjna akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje REGULAMIN AKCJI Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PromoStrefa Sodexo Wielkanoc 2014

REGULAMIN AKCJI PromoStrefa Sodexo Wielkanoc 2014 REGULAMIN AKCJI PromoStrefa Sodexo Wielkanoc 2014 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1 Organizator - Spółka Carrefour

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Christian LacroixChristian Lacroix. Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Christian LacroixChristian Lacroix. Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Christian LacroixChristian Lacroix 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT 0%

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT 0% REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT 0% 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorami promocji 5 i 10 rat 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie, są: a) Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat z BonCard. Definicje

REGULAMIN AKCJI Rabat z BonCard. Definicje REGULAMIN AKCJI Rabat z BonCard 1 Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Organizatorzy: a) Spółka Carrefour Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup nakręcaną łyżeczkę Nestlé za 1 gr.

REGULAMIN. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup nakręcaną łyżeczkę Nestlé za 1 gr. REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup nakręcaną łyżeczkę Nestlé za 1 gr. 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Regulamin )

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Regulamin ) REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Akcja ). 2. Organizatorem Akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Edenred - kupon rabatowy do 7% Wielkanoc 2014

REGULAMIN AKCJI. Edenred - kupon rabatowy do 7% Wielkanoc 2014 REGULAMIN AKCJI Edenred - kupon rabatowy do 7% Wielkanoc 2014 I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Recykling aluminiowych puszek napojowych

REGULAMIN Recykling aluminiowych puszek napojowych Polska Sp. z o.o. REGULAMIN Recykling aluminiowych puszek napojowych I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje REGULAMIN AKCJI Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych za zakup zabawek I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje REGULAMIN AKCJI Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI KUPONÓW PREMIOWYCH CARREFOUR

ZASADY REALIZACJI KUPONÓW PREMIOWYCH CARREFOUR ZASADY REALIZACJI KUPONÓW PREMIOWYCH CARREFOUR I. Definicje Terminy użyte w niniejszych zasadach realizacji, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Kupon premiowy Carrefour

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0%

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% I. Organizator Promocji. Organizatorami promocji 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gotuj z nami. Magiczna księga zdrowych przepisów. Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gotuj z nami. Magiczna księga zdrowych przepisów. Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gotuj z nami. Magiczna księga zdrowych przepisów 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow ul. Zakopianska 62 Carrefour Warszawa ul.

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow ul. Zakopianska 62 Carrefour Warszawa ul. Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour 90-001 Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour 30-001 Krakow ul. Zakopianska 62 Carrefour 03-100 Warszawa ul. Glebocka 15 Carrefour 02-200 Warszawa Al. Jerozolimskie 148

Bardziej szczegółowo

Kod Nazwa centrum Miasto Adres 325 Carrefour Market Andrychów Krakowska 83 e 547 Carrefour Market Bełchatów Okrzei 35/ Carrefour Bełchatów

Kod Nazwa centrum Miasto Adres 325 Carrefour Market Andrychów Krakowska 83 e 547 Carrefour Market Bełchatów Okrzei 35/ Carrefour Bełchatów Kod Nazwa centrum Miasto Adres 325 Carrefour Market Andrychów Krakowska 83 e 547 Carrefour Market Bełchatów Okrzei 35/39 156 Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 335 Carrefour Market Będzin Syberka Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI KUPONÓW PREMIOWYCH CARREFOUR

ZASADY REALIZACJI KUPONÓW PREMIOWYCH CARREFOUR ZASADY REALIZACJI KUPONÓW PREMIOWYCH CARREFOUR I. Definicje Terminy użyte w niniejszych zasadach realizacji, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Kupon premiowy Carrefour

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Lipton i Kasia. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Lipton i Kasia. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Lipton i Kasia 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Lipton i Kasia zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Banderii 4 lok.

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne. Warunki uczestnictwa.

Zasady ogólne. Warunki uczestnictwa. REGULAMIN PROMOCJI DEPILATOR 100 ZŁ TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA I. Słowniczek użytych pojęć. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI KUPONÓW PREMIOWYCH CARREFOUR

ZASADY REALIZACJI KUPONÓW PREMIOWYCH CARREFOUR ZASADY REALIZACJI KUPONÓW PREMIOWYCH CARREFOUR I. Definicje Terminy użyte w niniejszych zasadach realizacji, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Kupon premiowy Carrefour

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Przyjdź ze stara wyjdziesz z nową

REGULAMIN AKCJI Przyjdź ze stara wyjdziesz z nową REGULAMIN AKCJI Przyjdź ze stara wyjdziesz z nową I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Przyjdź z

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Express Lębork Krzywoustego 25 Express Miedziana Góra Urzędnicza 11a Express Świerklany Rybnicka

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Express Lębork Krzywoustego 25 Express Miedziana Góra Urzędnicza 11a Express Świerklany Rybnicka Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Express Lębork 84-300 Krzywoustego 25 Express Miedziana Góra 26-085 Urzędnicza 11a Express Świerklany 44-266 Rybnicka 58 Express Warszawa 03-802 Skaryszewska 2 Carrefour

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Sprzedaży Premiowej Szybko i przyjemnie

REGULAMIN Sprzedaży Premiowej Szybko i przyjemnie REGULAMIN Sprzedaży Premiowej Szybko i przyjemnie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa warunki i zasady przeprowadzenia sprzedaży premiowej pod nazwą Szybko i przyjemnie,

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów biorących udział w promocji

Lista sklepów biorących udział w promocji Lista sklepów biorących udział w promocji Numer Back Office Kod Thale s Typ sklepu Marka Nazwa skrócona Województwo Miasto Kod pocztow y 101 A001 Hipermarkety Carrefour Carrefour Łodź Kolumny łódzkie Łódź

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Szalona 5

Regulamin Akcji Szalona 5 Regulamin Akcji Szalona 5 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Edenred - kupon rabatowy 5% Wielkanoc 2013

REGULAMIN AKCJI. Edenred - kupon rabatowy 5% Wielkanoc 2013 REGULAMIN AKCJI Edenred - kupon rabatowy 5% Wielkanoc 2013 I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Organizator - Carrefour

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Express Bełżyce Spółdzielcza 2 Market Będzin Zwycięstwa 12

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Express Bełżyce Spółdzielcza 2 Market Będzin Zwycięstwa 12 Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Express Bełżyce 24-200 Spółdzielcza 2 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER Z NIVEA

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER Z NIVEA REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER Z NIVEA przeprowadzany na terenie sieci Sklepów CARREFOUR w terminie 15.06. - 27.06.2016 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Zapij głoda w drodze

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Zapij głoda w drodze REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Zapij głoda w drodze POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zapij głoda w drodze ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach sieci Carrefour,

Bardziej szczegółowo