Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona."

Transkrypt

1 Zmiany w wersji: Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej z bazy w wersji niezgodnej z wersją dodatku zostanie wyświetlony stosowny komunikat. Raporty AWW (wersja enova w MS Excel). Umożliwiono wczytywanie kilku zdjęć danych jednocześnie. Należy w trakcie wczytywania danych zaznaczyć wybrane zdjęcia danych i potwierdzić okno przyciskiem OK. Dane zostaną wprowadzone na jedną zakładkę arkusza, do jednej tabeli, jedne pod drugimi w sposób ciągły. Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. W raportach AWW wprowadzono utrzymywania wiersza podsumowania na liście danych. Jeśli jest włączona suma dla kolumny, to jest ona zapisywana do bazy przy zapisie raportu oraz wyliczana każdorazowo przy odświeżaniu danych. W bazach demo dodano kilka przykładowych analiz AWW dotyczących sprzedaży, zakupów, marży, zasobów magazynowych i płatności. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmieniono sposób działania listy po zmianie wartości w polach filtra. Dotychczas w takiej sytuacji dane były usuwane. Obecnie zmienione pola filtra zostają wyróżnione żółtym tłem. W oknie listy folderów otwieranej w trybie do wyboru przed wczytaniem listy dodano przyciski "Zaloguj" i "Wyloguj". Umożliwiają one zmianę operatora (przelogowanie się) podczas pracy z analizą. Umożliwiono wczytanie do arkusza listy wskazanej poprzez folder podglądu tabel. Zmiana funkcjonalności Umożliwiono usuwanie zdjeć danych bez ich wczytywania. Na liście zdjęć otwieranej przyciskiem "Wybierz" dodano przycisk "Usuń". Dodano automatyczne wyświetlanie panelu filrtowania po otwarciu analizy zapisanej w bazie, jeśli lista ma połączenie z bazą. Dotychczas panel filtrów był wyświetlane dopiero po odświeżeniu danych. Ulepszono automatyczne łączenie listy z bazą danych podczas otwierania analizy zapisanej w bazie danych. Obecnie z bazą łączą się automatycznie wszyskie listy w skoroszycie (jeśli zawierają dane z tej samej bazy). Poprawione funkcje Poprawiono tworzenie zdjęć danych. W specyficznych przypadkach zdjęcie danych z określonymi filtrami zawierało inne wiersze niż wynikające z ustawień filtrów. AWW- Poprawiono błąd przy tworzeniu zdjęcia danych z poziomu Projekty-> Dane analityczne-> Pozycje budżetów.

2 Poprawiono wczytywanie kolumn zawierających dane złożone, np. kwota z walutą. Dotychczas druga część takiego pola (symbol waluty) była zawsze ustawiana jako ostatnia kolumna, zamiast jako sąsiednia dla tej, której dotyczy. Obecnie symbol jednostki/waluty umieszczany jest obok ilości/kwoty. W drzewie folderów w enova umożliwiono rozwijanie opcji "Analizy" do poziomu folderów z plikami. Umożliwiono dodawanie kolumn w arkuszu również wtedy, gdy nie zawiera żadnych wierszy z danymi ze względu na ustawienia filtrowania. Poprawiono formatowanie kolumn logicznych podczas wczytywania zdjęć danych. Obecnie formatują się one jako 0/1, jak w przypadku wczytywania innych list. AWW. Konwersja standardowych raportów (Moduł Analiz z konfiguracją arkusze w enova ). Udostępniono konwersję standardowych analiz wielowymiarowych do ich nowej wersji (Moduł Analiz z konfiguracją enova w MS Excel ). Po wejściu na konkretną listę analiz np. Obroty wg kontrahentów, na górnym panelu należy nacisnąć przycisk Konwertuj. Pojawi się okno zapisu raportu, na którym określa się jego nazwę i miejsce (pola są wypełnione domyślnie). Potwierdzenie formularza konwertuje i zapisuje raport w nowej wersji. Po tej operacji należy zmienić konfigurację dla analiz z arkusze w enova na enova w MS Excel. Dalsza obsługa zgodna z opisem w podręczniku. Poprawiono konwersję raportów AWW zapisanych w pliku MS Excel (w starym wariancie ) do wariantu nowego, a bazujących na listach zdjęć danych. Poprawiono błąd polegający na utracie połączenia z listy bazą w następującej sytuacji: przy otwartej analizie z połączeniem z bazą zostaje otwarty, zapisany i zamknięty inny skoroszyt. Po tej operacji pierwszy skoroszyt tracił połączenie z bazą. Moduł: CRM Nowa funkcjonalność Na definicji Zadania/Zdarzenia/Zlecenia serwisowego przy tworzeniu formularza użytkownika NET, dodano możliwość zaczytania domyślnego (uproszczonego) układu pól za pomocą przycisku "Domyślny układ". Dodano możliwość kopiowania Zadań oraz Zdarzeń z częstotliwością X dni, do wybranej daty. Czynność pozwala na kopiowanie aktywności zarówno z poziomu listy jak i formularza. Na formularzy kontrahenta dodano przycisk "Dane GUS". Po wprowadzeniu numeru NIP enova umożliwia zaimportowanie danych kontrahenta z bazy GUS. Kliknięcie przycisku "Dane GUS" wywołuje okno pośrednie, które wymaga wpisania kodu 'captcha'. Dodano możliwość wybrania czynności "Przeliczanie kwot zrealizowanych" z poziomu listy projektów. Korespondencja masowa - umożliwiono dodawania obrazków do treści korespondencji masowej. Po kliknięciu w "Nowy element" należy wybrać "Osadzony załącznik", a następnie wczytać obraz za pomocą przycisku na organizatorze. Przy wykorzystywaniu wysyłki z załącznikiem należy pamiętać, że nie każdy klient pocztowy potrafi obsłużyć tego typu załączniki.

3 Poprawione funkcje Poprawiono wyświetlanie zakładki "Pozycje" na formularzach zadań. Dotychczas problem z wyświetlaniem tej zakładki występował w przypadku korzystania z licencji Projekty. Moduł: Członkowie i szkolenia Nowa funkcjonalność Generowanie certyfikatów - do czynności 'Generuj certyfikaty' na grupie szkoleniowej dodano parametr 'Ogranicz do definicji'. Jeżeli parametr nie jest uzupełniony, wówczas czynność działa tak jak do tej pory, czyli generuje wszystkie typy zaświadczeń, które wprowadzone są na rodzaju szkolenia. Wybranie jakiejś wartości w tym parametrze, powoduje, że generowane będą tylko zaświadczenia o wskazanej definicji. W dostępnej liście wyboru widoczne są tylko te definicji zaświadczeń, które wprowadzono na rodzaju szkolenia. Moduł: Handel Nowa funkcjonalność Kartoteka kontrahenta: umożliwiono automatyczne ustawianie lokalizacji kontrahenta jako miejsca dostawy w dokumencie handlowym. Do lokalizacji można przypisywać rodzaje, np. biuro, miejsce dostawy oraz oznaczać ją jako domyślną danego rodzaju. W ten sposób można w karcie kontrahenta określić domyślne miejsce dostawy. Automatyczne przypisanie takiej lokalizacji jako miejsca dostawy w dokumencie nastąpi po ustawieniu odpowiedniego parametru w definicji tego dokumentu. Kartoteka kontrahenta: za zakładce Handel/Dokumenty dodano możliwość wyświetlania dokumentów, w których kontrahent jest odbiorcą/dostawcą. Dotychczas standardowo były tam wyświetlane dokumenty, w których jest on sprzedawcą/nabywcą. Kartoteka towaru: jednego dostawcę zastąpiono listą dostawców, z których jeden jest domyślny. Dla każdego z nich można określić czas dostawy w dniach. W związku z tym rozszerzono działanie generatora zamówień, w którym można teraz określić, w jaki sposób wybierany ma być dostawca. Dostępne są dwie opcje: domyślny oraz z najkrótszym czasem dostawy. Kartoteka kontrahenta: na zakładce Handel/Cennik indywidualny do funkcji wyliczającej (Worker) CennikKontrahenta dodano właściwości (liczone w stosunku do ostatniej ceny zakupu z dowolnego magazynu): Marża, Narzut, MarżaKwota. Lista towary i usługi i stany magazynowe: rozszerzono działanie Czynności "Utwórz dokument" dostępnej na liście Cennika i Stanów magazynowych. Parametr "Zerowe ilości" został zamieniony na "Ilości" z listą rozwijalną i dostępnymi opcjami do wyboru: Domyślne, Zerowe, Stan Razem, Stan dostępny. W przypadku wybrania definicji dokumentu Inwentaryzacji (INW) domyślnie ustawiana jest wartość "Zerowe" z możliwością zmiany tylko na "Stan Razem". Dokument handlowy: wprowadzono standardową definicję dokumentu: korekta faktury zaliczkowej zakupu KZZAL. Produkcja: dodano czynność "Aktualizuj technologie" dostępną dla operacji wzorcowej. Jej wykonanie skutkuje zaktualizowaniem kopii operacji danej wzorcowej w wskazanych technologiach, w których została ona użyta. Aktualizacji podlegają wszystkie parametry

4 operacji oraz surowce, produkty i koszty łącznie z przypisanymi cechami. Umożliwia to przeniesienie zmian w operacji wzorcowej na technologie, w których została ona użyta. Produkcja: rozszerzono możliwości kalkulacji kosztu wytworzenia produktów w technologii i zleceniu produkcyjnym w przypadku, gdy technologia zawiera wiele produktów. Wprowadzono wybór metody podziału kosztów na produkty: 1. Wg ilości (jak dotąd), 2. Wg współczynnika (określanego dla każdego produktu), 3. Wg współczynnika i ilości (czyli proporcjonalnie do iloczynu współczynnika i ilości). Zatwierdzanie dokumentów w wielu kasach: Przy włączonej funkcjonalności "zatwierdzania dokumentów handlowych w wielu kasach" umożliwiono rozliczanie wpłat w walutach obcych wprowadzanych na rachunki prowadzone w walucie PLN razem z dokumentami faktur zaliczkowych wystawionych w całości w walucie obcej. Produkcja: umożliwiono generowanie dokumentów zbiorczych w relacjach produkcyjnych, czyli np. jednego RWP z wielu zleceń produkcyjnych. Uwaga. W obecnej wersji nie jest dostępne grupowanie pozycji. Zaimplementowano using System.Linq w obszarach Handel: własny algorytm obliczania limitu kredytowego oraz definicji ceny. Dokument handlowy / Opis analityczny: Dodano czynności 'Opis analityczny - zatwierdź' umożliwiającą zatwierdzanie opisu analitycznego dodanego na pozycji dokumentu handlowego oraz 'Opis analityczny - do bufora' umożliwiającą przesunięcie do bufora zatwierdzonego opisu. Obie funkcje są dostępne w menu Czynności, ale tylko w kontekście zakładki Opis analityczny, z poziomu otwartego formularza dokumentu handlowego. Kartoteka kontrahenta: dodano nowy kod Państwa Serbia - RS. Dodano Chorwację do listy krajów Unii Europejskiej Zmiana funkcjonalności Generator zamówień: dodano możliwość ustawienia magazynu dla dokumentu zamówienia do dostawcy. Umowy dostawy: dodano funkcjonalność przy wypełnianiu pozycji umowy dostawy. Polega na przepisywaniu daty realizacji (odczytu) i stanu realizacji (odczytu) do kolejnej pozycji, jeśli jest ona powiązana z tym samym urządzeniem. Limity kredytowe: dodano możliwość stosowania kontroli limitu kredytowego dla płatnika, zamiast dla kontrahenta głównego. O sposobie działania systemu w tym zakresie decyduje dodatkowy paramter konfiguracji: Obliczanie zadłużenia dla: Kontrahenta głównego/płatnika. Faktury zaliczkowe: Umożliwiono zatwierdzenie faktury końcowej (FV) generowanej z faktury zaliczkowej (FZAL), gdy na fakturze zaliczkowej pozycje były w PLN, a płatność (wartość dokumentu) w innej walucie. Ewidencja dokumentów: zmieniono sposób ustalania wartości dla dokumentów magazynowych. W sytuacji, gdy powstaje dokument KWZ związany ze zmianą ilości, w ewidencji dokumentów jego wartość jest widoczna od razu. Wcześniej trzeba było nadać stan wprowadzony.

5 Zestawienia: na liście Obroty wg opiekunów umożliwiono dodanie kolumny Marża (Workers.ObrotyOpiekuna.Wartosci.Marża). W celu odszukania workera należy dodatkowo w Organizatorze na zakładce Pola włączyć parametr Właściwości biznesowe. Dokument handlowy: ulepszono działanie automatycznego wskazania dostawy podczas wystawiania dokumentu rozchodu. Obecnie, jeśli ilość towaru wprowadzona przez operatora przekracza ilość dostępną z jednej dostawy, automatycznie dodawane są pozycje pobierające zasoby z innych dostaw. Poprawiono sposób ustalania kolejności pozycji dokumentu w przypadku, gdy w oknie wyboru zasobu zaznaczono wiele wierszy. W takim przypadku powstaje wiele pozycji dokumentu. Obecnie ich kolejność ustalana jest zgodnie z chronologią zasobów. Relacje między dokumentami: zmieniono działanie algorytmu poszukiwania dokumentów handlowych wystawianych w relacjach. W obiegu dokumentów WZ 2 -> KWZ 2 -> FV2 w polu DokumentHandlowyNumer pokazuje się numer wystawionej do KWZ2 faktury FV2. Przed zmianą działania system nie pokazywał tego numeru. Zestawienia: na liście Sprzedaż i Zakupy wg towarów dodano możliwość filtrowania danych wg wybranego kontrahenta. Numeracja dokumentów: zmiana w sposobie prezentacji zmian zapisu w przypadku korzystania z numeracji w buforze, po zmianach prezentowany będzie Numer Pełny Zapisany. Zestawienia: na liście Zestawienia/Obroty wg kontrahentów, zmodyfikowano prezentację danych uzależniając je od ustawienia filtra Okres zamiast Okres magazynowy. Umożliwia to wybranie dowolnego okresu czasu. Obsługa kodów kreskowych: w poprzednich wersjach system szukał pierwszego towaru z kodem obcym, obecnie weryfikuje przypisanie tego kodu kontrahentowi wybranemu na dokumencie. Kartoteka towaru: zmieniono reguły edycji ostatniej ceny przyjęcia w karcie towaru. Obecnie edycja jest dostępna, jeśli nie ma żadnego dokumentu, którym zarejestrowano przyjęcie tego towaru do magazynu. Poprzednio edycja była dostępna tylko dla wpisania pierwszej wartości, czyli jednorazowo. Kartoteka towaru: umożliwiono przypisanie do jednego towaru wielu kodów obcych dla tego samego kontrahenta. W przypadku korzystania z cennika indywidualnego (grupowego), gdy do towaru przypisano więcej niż jeden kod dla danego kontrahenta, brany będzie pod uwagę wyłącznie pierwszy, a jego edycja z poziomu cennika indywidualnego będzie zablokowana. Produkcja: dodano kopiowanie cech z obiektów podrzędnych podczas kopiowania operacji. W szczególności podczas kopiowania operacji przenoszone są cechy z surowców, produktów i kosztów z nią związanych. Dotyczy to również dodawania operacji do technologii oraz tworzenia zleceń. Cechy produktów, surowców i kosztów są zawsze kopiowane z wzorcowej operacji lub technologii. Lista towary i usługi: do listy rozwijalnej w filtrze 'Stan mag.' dodano dwie wartości: 'zerowy' oraz 'ujemny'. Licencjonowanie: rozszerzono licencję na moduł Produkcja. W przypadku korzystania przez operatora wyłącznie z licencji na moduł Produkcji, w bazie, w której zdefiniowanych jest

6 więcej magazynów (w przypadku firmy posiadającej licencję co najmniej Handel Złoty i operatora korzystającego tylko z licencji Produkcyjnej) możliwa będzie zmiana magazynu dla Zleceń Produkcyjnych. Dokument handlowy: opis analityczny na pozycjach dokumentu handlowego: zmieniono sposób ustalania kwoty opisu analitycznego na dokumentach korygujących. Do podstawy opisu analitycznego pozycji dok. handlowego pobierana jest kwota - zmiana wartości. Przenoszenie dokumentów do bufora: zablokowano przesunięcie do bufora korekty faktury zaliczkowej, jeśli podlegała ona rozliczeniu z fakturą końcową. Prawa: poprawiono weryfikację praw przy stosowaniu zamówień z subzasobami. Obecne działanie jest mniej restrykcyjne. Jeśli dokument zamówienia był z magazynu, do którego operator miał tylko prawo podglądu, to nie mógł on zatwierdzić Przyjęcia z subzasobem z tego zamówienia. Drukarki fiskalne: w konfiguracji drukarki fiskalnej zmieniono nazwę parametru odpowiadającego za wybór protokołu komunikacyjnego między urządzeniem a enova. Poprzednia nazwa: "Model", nowa nazwa: "Protokół" Definicje cen: ujednolicono działanie parametru definicji ceny decydującego o obliczaniu cen dla odbiorcy (a nie kontrahenta głównego). Obecnie parametr ten decyduje o wykonaniu całego algorytmu obliczania ceny i rabatu pozycji dokumentu albo dla odbiorcy, albo dla kontrahenta głównego. Uwaga. Mechanizm działa w przypadku, gdy przed dodaniem pozycji w dokumencie wybrano właściwego odbiorcę. Kartoteka towaru: poprawiono warunki blokowania karty towarowej. Poprzednio był problem z blokowaniem, gdy towar miał stan niezerowy w zamkniętym okresie magazynowym. Definicja dokumentu: zmodyfikowano parametr "Wybór partii i zasobu" definicji dokumentu, zakładka Wprowadzanie. Po wybraniu wartości "Automatyczny" pole "Dotyczy" zostanie ustawione na wartość "Zasobu", bez możliwości zmiany. Automatyczne wskazywanie dostawy działa wyłącznie dla zasobów. Eksport dokumentów do xml: do wynikowego pliku XML powstającego przy wykorzystaniu polecenia "Eksport dokumentu - do pliku" dostępnego z poziomu formularza dokumentu (menu Czynności, Narzędziowe), dodano pola "Data otrzymania" oraz "Numer obcy". Grupowanie towarów: w bazach demo dodano cechy grupujące dla towarów: wielopoziomowe grupowanie wg asortymentu oraz jednopoziomowe według producenta. Produkcja: zmieniono sposób rozciągania list na zakładce Ogólne okna technologii. Obecnie obie listy (operacji i surowców/produktów) zmieniają wysokość przy zmianie wysokości okna. Poprzednio lista operacji miała stałą wysokość. Dokument handlowy: zmieniono sposób działania w zakresie wyliczania rabatu pozycji dokumentu handlowego po zmianie towaru w tej pozycji. Obecnie w takiej sytuacji następuje przeliczenie rabatu dla nowego towaru. Poprawione funkcje

7 Magazyn: zmodyfikowano działanie mechanizmu zamykania okresów magazynowych. Prawa: poprawiono działanie prawa weryfikującego sprzedaż poniżej ceny zakupu. Weryfikacja działa także na fakturach (FV2) wystawianych z wydania (WZ2). Kopiowanie dokumentów: poprawiono działanie czynności kopiuj dokument tak aby w przypadku wystawiania dokumentu ZO walutowego na kontrahenta unijnego i kopiowania go do dokumentu PZ2 na PZ2 podpowiadała się ostatnia cena zakupu towaru występującego na tych dokumentach. Lista towary i usługi: poprawiono działanie funkcji wyliczającej (Workera) StanFizyczny. Na liście towary i usługi poprzednio worker zliczał zamówienia z wszystkich magazynów zamiast z wybranego. Obsługa kodów kreskowych: dodano weryfikację powtórzenia kodu EAN dla towaru również w przypadku, gdy jest on wpisywany na liście kodów umieszczonej na zakładce "Kody". Dotychczas kontrola działała tylko w przypadku, gdy kod był wpisywany na zakładce "Ogólne". Dokument handlowy: poprawiono wyliczanie terminu płatności dokumentu handlowego oraz podstawiania ilości dni w polu termin. Podczas wystawiania dokumentu handlowego jeżeli w pierwszej kolejności zostanie zmieniony termin płatności a następnie zostanie zmieniona data wystawienia dokumentu to w polu termin płatności nie zostanie zmieniona ilość dni która została tam uprzednio wstawiona ręcznie. Natomiast data płatności zostaje obliczona uwzględniając nową datę wystawienia dokumentu oraz ilość dni wpisaną uprzednio ręczenie. Produkcja: poprawiono błąd edycji ilości w pozycjach technologii polegający na tym, że nie była przy tym uwzględniana precyzja jednostki ustalona w konfiguracji. Produkcja: poprawiono działanie czynności "Korekta wartości przyjęcia" dostępnej dla zlecenia produkcyjnego. Czynność pozwalała wygenerować korektę do niezatwierdzonego dokumentu przyjęcia. Produkcja: poprawiono generowanie korekty wartości przyjęcia dla zlecenia produkcyjnego. Działało ono niewłaściwie w przypadku, gdy w technologii związanej ze zleceniem występowało wiele produktów (tworzyły się zbędne kolejne korekty). Produkcja: poprawiono błąd zaznaczania pozycji w oknie pośrednim relacji produkcyjnej. Jeśli było ono wywoływane z poziomu otwartego formularza zlecenia, to po wybraniu opcji "Zaznacz wszystkie", zaznaczał się tylko podświetlony wiersz. Problem nie występował przy wywoływaniu okna relacji z poziomu listy zleceń. Drukarki fiskalne: zmodyfikowano obsługę protokołu POSNET dla drukarek fiskalnych pod kątem obsługi sprzedaży ze stawką Zwolnioną (ZW). Wcześniej przy sprzedaży towaru ze stawką ZW i ustawionym protokole POSNET na paragonie drukowała się stawka "0%". Produkcja: poprawiono następujący błąd: Podczas kalkulacji kalkulacji kosztu zlecenia produkcyjnego system zamykał się w przypadku, gdy dokumenty przyjęcia surowców użytych w zleceniu były wcześniej korygowane w określony, specyficzny sposób. Generator zamówień: dokonano poprawek w generatorze zamówień, gdy do obliczeń miały być uwzględniane zamówienia odbiorców z wielu magazynów.

8 Dokument handlowy: zmodyfikowano odświeżanie rabatów na dokumencie w przypadku zmiany kontrahenta, gdy są używane rabaty grupowe. Zestawienia: zmieniono sposób filtrowania danych wg okresu na liście Zestawienia/Obroty wg kontrahentów. Obecnie o sposobie filtrowania decyduje jedynie filtr "Okres". Dotychczas uwzględniany był również filtr "Okres zamknięty", co utrudniało uzyskanie filtrowania wg okresów, które nie odpowiadały zamkniętym magazynowym. Ujednolicono tym samym działanie tych filtrów na listach "Obroty wg kontrahentów" i "Obroty wg towarów". Relacje między dokumentami: zmodyfikowano sposób agregacji pozycji na dokumencie wystawianym w relacji z innego dokumentu. Jeżeli oba dokumenty są liczone od brutto to kryterium agregacji jest zgodność cen brutto po rabacie, w każdym innym przypadku weryfikowane są ceny netto po rabacie. Obsługa kodów kreskowych: poprawiono błąd nadawania kodów EAN w zadanym zakresie w przypadkach, gdzie są karty towarowe z numerami wybiegającymi poza zadany zakres. Kompletacja: poprawiono błąd, który polegał na braku możliwości wskazywania zasobów na kompletacji, gdy wśród składników była usługa. Korekty dokumentów zakupowych: poprawiono działanie zatwierdzania korekt zakupu na towarze rozchodowanym Korekty dokumentów: poprawiono błąd polegający na tym, że jeśli zablokowano kontrahenta bez wskazania nadrzędnego (nie mylić z blokadą sprzedaży), nie mógł powstać KWPZ z tym kontrahentem. Mogło to więc prowadzić do braku możliwości zatwierdzenia wartościowej korekty zakupu, czego skutkiem było automatyczne generowanie takiego KWPZ. Blokada kontrahenta jest teraz ignorowana przy tworzeniu KWPZ. Dokument handlowy: poprawiono naliczanie rabatów po zmianie kontrahenta w dokumencie sprzedaży. Po takiej zmianie w pozycjach naliczał się tylko rabat z karty kontrahenta, nie naliczały się pozostałe rabaty (np. grupowe). Korekty dokumentów MM: poprawiono błąd polegający na niemożliwości zatwierdzenia ręcznej korekty do dokumentu MM w przypadku kiedy ilość była korygowana do zera. Wydruki Lista kontrahentów: dodano raport Spadek sprzedaży. Działa dla zaznaczonych kartotek. Przeceny okresowe: do formularza przeceny okresowej został dodany wydruk prezentujący sprzedaż towarów objętych daną przeceną. Lista faktur sprzedaży: do raportu Raport porównawczy wg cech towarów dodano kolumny wyliczające marże. Lista faktur sprzedaży: do raportu Raport porównawczy wg towarów dodano kolumny wyliczające marże. Magazyn: zmieniono wygląd wydruku dokumentu magazynowego. Zmiana dotyczy korekt układu tabel Przed i Po korekcie. Prosimy o zapoznanie się z nowym wydrukiem. Lista faktur sprzedaży: W wydruku Raport porównawczy wg cech kontrahentów dodano kolumny z marżą.

9 Lista Lista faktur sprzedaży: W wydruku Raport porównawczy dla kontrahentów dodano kolumny z marżą. Magazyn: wprowadzono drobne poprawki w układzie wydruków stanów magazynowych, poprawiające ich czytelność. Magazyn: dostosowano wydruki stanu towarów do zmiany w filtrowaniu danych na liście stanów (gdzie dodano możliwość wybrania wielu magazynów). Poprawiono wydruk dokumentów magazynowych. W wydruku magazyn.aspx jako cena drukowana była cena początkowa. Obecnie drukowana jest cena po rabacie. Magazyn: poprawiono stronicowanie wydruku tekstowego dokumentów magazynowych. Lista dokumentów sprzedaży: zmodyfikowano Raport porównawczy według kontrahentów znajdujący się na liście Faktur sprzedaży. W przypadku, gdy w analizowanych okresach były wygenerowane dokumenty typu RW, PW występował problem, pojawiał się komunikat i nie można było wygenerować raportu. Raporty dotyczące kosztów zakupu: Poprawiono działanie raportów dot. kosztów zakupu z uwzględnieniem korekt Raporty - Poprawiono raport sprzedaży wg towarów (cechy). Raport w poprzednich wersjach z dokumentów korekt zamiast wartości korekty pobierał wartość po korekcie. Dodatki Komunikaty EDI, e-faktura: umożliwiono umieszczanie zawartości dowolnych plików (np. pdf) jako danych binarnych (Base64) wewnątrz plików xml generowanych za pomocą mechanizmów EDI. Komunikaty EDI: zmodyfikowano standardowe definicje komunikatów EDI. Dodano identyfikację kontrahenta po NIP, jeśli GLN nie jest podany. Moduł: Kadry Płace Nowa funkcjonalność Zmodyfikowano algorytm naliczania zajęć wynagrodzeń. Na dzień dzisiejszy program obsługuje: zajęcia alimentacyjne, zajęcia komornicze z wynagrodzenia pracowniczego, zasiłku chorobowego, umów cywilnoprawnych. W algorytmie uwzględniono obsługę dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia pracowniczego. Algorytm nie obsługuje potrąceń z zaliczek i kar pieniężnych udzielonych pracownikowi. KP Art.87 (bez 1.3),4)), Art.87.1, Art.88, Art.90,Art.91. Uwaga: Nowa funkcjonalność wymaga wdrożenia przez partnera firmy enova. Konfiguracja elementu wynagrodzenia: umożliwiono rozdzielenie naliczania odchyłek czasu pracy na kilka różnych elementów wynagrodzenia. Dotychczas opcja na definicji elementu Odchyłek czasu pracy mogła przyjmować wartość Tak lub Nie, co oznaczało naliczenie odchyłek czasu pracy w całości lub wcale. Obecnie mamy możliwość rozdzielenia odchyłek na: -odchyłki na plus -odchyłki na minus -odchyłki akordowe

10 Dodatkowo w przypadku odchyłek na plus możemy wyodrębnić części przypadające na: -50% -100% -Świąteczne -Pozostałe Umowy: Stosując czynność "Kopiuj umowę..." umożliwiono kopiowanie dodatków przypiętych do umowy cywilnoprawnej. Po zaznaczeniu flagi "Kopiuj dodatki" na TAK zostanie skopiowany ostatni zapis historyczny z dodatku wraz z podstawami, a okres dodatków zostanie ustawiony na okres zgodny z trwaniem umowy. Ustawienie flagi "Kopiuj dodatki" na NIE spowoduje tylko skopiowanie umowy bez przypiętych do niej dodatków. Wersja platynowa, definicja kalendarza: W definicji kalendarza umożliwiono oprogramowanie dodatkowych weryfikatorów do czasu pracy (zakładka Algorytm). Weryfikatory działają po włączeniu flagi "Kontrola zgodności czasu rzeczywiście przepracowanego" na TAK. Flaga dostępna w Narzędzia / Opcje / Kadry i Płace / Kalendarze / Czas pracy. Oprogramowano metody:public override string SprawdźDzieńPracy(DzienPracy dzień) - metoda sprawdzająca dzień pracy; public override string SprawdźZestawieniePracy(ZestawieniePracy zestawienie) - metoda sprawdzająca zestawienie pracy; public override string SprawdźPracę(Pracownik pracownik, YearMonth miesiąc) - metoda sprawdzająca czas pracy w kontekście miesiąca. Dokumenty dodatkowe: Na wydruku Świadectwa pracy wykazano dodatką informację na temat przejęcia pracowników na podstawie art. 23' KP. Deklaracje PIT: W deklaracji PIT-4R na zakładce 'Obliczenie należnego podatku' uaktualniono opis do pozycji 9 i 10. Kalendarz pracownika: Zmieniono sposób wyświetlania zawartości pola CzasRozliczanyWyliczony, po wyciągnięciu pola na listę i wyborze strefy "Rozliczenie nadgodzin (prac) pojawiał się napis (stop). Płace - czynności: Zablokowano historyczną czynność do generowania pliku o obniżonych składkach NFZ. Wersja Platynowa, kolorowanie nieobecności: Dodano opcję umożliwiającą kolorowanie nieobecności ze względu na przyczynę. Wybór koloru odbywa się na definicji nieobecności, zakładka Kolory (Narzędzia>Opcje>Kadry i Płace>Kalendarze>Definicje nieobecności). Urlop rodzicielski: w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy, która wchodzi w życie 17 czerwca i dotyczy rodziców wszystkich dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012r wprowadzono nową definicję nieobecności o nazwie Urlop rodzicielski. W przypadku wprowadzenia urlopu rodzicielskiego mamy do dyspozycji dwie opcje wyboru w polu rozliczenie: - Urlop rodzicielski (80%) - Urlop rodzicielski (60%) Do nieobecności Urlop macierzyński dodano następujące sposoby rozliczenia: - Urlop macierzyński (100%) - Urlop macierzyński (80%) - Urlop macierzyński (bez zasiłku)

11 Zmiana funkcjonalności Kartoteka pracownika: Kadry / Historia zatrudnienia / 'Nalicz okresy niewliczane' - w przypadku, gdy pracownik ma wprowadzone dwa zapisy dotyczące tego samego okresu np. całego roku 2012, wybranie opcji 'Nalicz okresy niewliczane' nie skracało zatrudnienia poza firmą do 1 roku, tylko sumowało oba wpisy - poprawiono. Deklaracje PIT: W związku z interpretacją zamieszczoną na stronach Ministerstwa Finansów zmodyfikowano algorytm wykazywania niedopłaconych składek ZUS na deklaracji PIT-11 w roku korekty. Zgodnie z interpretacją składki niedopłacone w latach ubiegłych a uregulowane w roku bieżącym zamiast pomniejszać przychód na deklaracji PIT-11 powinny zostać wykazane w pozycji 75 tej deklaracji. Czynność - Import RCP: W przypadku importu czasu pracy z pliku RCP w dniu, w którym wprowadzono nieobecności w logu zostaje wyświetlona dodatkowa informacja o nieobecności. Zaaktualizowano od wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, przyjętego do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego: 106,5%. Poprawione funkcje Wersja platynowa, definicja stanowiska: W definicji stanowiska na zakładce 'Dodatkowe' dodano pola: Pełna nazwa stanowiska pracy, Pełna nazwa pełnionej funkcji. W kartotece pracownika dane z przypisanej definicji stanowiska są widoczne na zakładce Etat / Umowa o pracę. Deklaracja PIT: Na listach deklaracji IFT-1 oraz IFT-1R dodano wydruki tych deklaracji w wersji 9. Deklaracje ZUS: Na deklaracji ZUS ZCNA poprawiono wykazywanie daty utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny. Data wyrejestrowania powinna być o dzień późniejsza niż data kończąca okres posiadania uprawnienia do ubezpieczenia na zakładce Członek rodziny / Ubezpieczenie. Definicja nieobecności: Na definicji nieobecności, w zakładce Dodatkowe dodano nowy parametr "Nieobecność pomniejsza limit urlopu wypoczynkowego dla pracowników tymczasowych". Parametr ma zastosowanie w przypadku pracowników tymczasowych, nie pozostających w dyspozycji pracowdawcy z powodu nieobecności, która powinna pomniejszać limit urlopu wypoczynkowego. Parametr domyślnie zaznaczony jest na 'Nie'. Przykład. Pracownik ma umowę od do , jeśli na definicji nieobecności 'Zwolnienie chorobowe' oznaczymy parametr Nieobecność pomniejsza limit urlopu wypoczynkowego dla pracowników tymczasowych na 'Tak'; a pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym przez 7 dni, to ma prawo do urlopu dopiero po upływie 37 dni faktycznego pozostawania w dyspozycji. Czyli za okres trwania umowy zostanie naliczony pomniejszony limit urlopu wypoczynkowego w wysokości 2 dni. Korekty nieobecności: Poprawiono naliczanie składnika płacowego "Wyrównanie do minimalnej płacy". W przypadku, gdy na elemencie "Wynagrodzenia chorobowego" parametr 'Przyrównuj do najniższego wynagrodzenia' zaznaczony jest na 'Tak', podczas naliczania

12 korekty, dotyczącej zmiany chorobowego na urlop, generowało się Wyrównanie do minimalnej płacy na kwotę storna Wynagrodzenia chorobowego, a nie powinnno. Podstawa urlopu wypoczynkowego: Zmodyfikowano algorytm naliczania urlopu wypoczynkowego. W przypadku zmiany stawki z godzinowej na miesięczną lub z miesięcznej na godzinową program naliczał niewłaściwe dopełnienie podstaw składników zmiennych. Limit 50% kosztów uzyskania przychodów: Zmodyfikowano algorytm naliczania 50% kosztów uzyskania przychodów. W sytuacji, gdy element wynagrodzenia rodzaju Umowa miał w parametrze 'Koszty uzyskania przychodu' wybraną opcje 'procentowe' lub 'procentowe warunkowo' a wypłaty w miesiącu przekroczenia limitu 50% kosztów uzyskania przychodów zostały naliczone w kolejności: 1. Wypłata wynikająca z etatu, 2. Wypłata wynikająca z umowy cywilnoprawnej wówczas na wypłacie umowy cywilnoprawnej nie były ograniczane koszty 50 %. Wynagrodzenie minimalne: Przy zatrudnieniu na stawce minimalnej niepoprawnie wyliczało się wynagrodzenie w przypadku, gdy pracownik był zatrudniany na okresy tygodniowe w miesiącu. Wynagrodzenie za miesiąc wyliczało się w w kwocie 1599,99 a powinno Wprowadzono poprawki w algorytmie w powyższym zakresie. Wydruki Ewidencja normy czasu pracy: Na liście Kadry i płace / Kadry / Pracownicy pod drukarką zmieniono nazwę folderu 'Ewidencja czasu pracy' na 'Ewidencja normy, czasu pracy'. Dodatkowo w tej części dodano wydruk 'Ewidencja normy czasu pracy'. Zestawienie PIT-40: Z poziomu Kadry i Płace/Deklaracje PIT/PIT-40 dodano wydruk o nazwie "Zestawienie PIT-40". Na wydruku uwzględniono dane wynikające z deklaracji PIT-40, w szczególności Nadpłatę i Niedopłatę, którą należy rozliczyć w kolejnych wypłatach. Wspólna pełna lista płac według stopni niepełnosprawności: Poprawiono wykazywanie wypłat dla osób niepełnosprawnych w przypadku, gdy na wypłacie pracownika pierwszy element wynagrodzenia był nieoskładkowany. W takiej sytuacji pracownik nie pojawiał się na wydruku. Pasek wypłaty: Na opcjach wydruku dodano parametr 'Oświadczenie płatnika' standardowo ustawiony na TAK. Parametr ten powoduje pojawienie się na wydruku następującej treści: 'Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy (-ma) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.' Urlop rodzicielski: w związku z wprowadzeniem nieobecności Urlop rodzicielski wprowadzono adekwatne zmiany na wydrukach czasu pracy oraz statystycznych: - ewidencja czasu pracy - roczna - podsumowanie - ewidencja czasu pracy - roczna - ewidencja czasu pracy - szczegółowa - RCP - ewidencja czasu pracy - szczegółowa - ewidencja czasu pracy - Zestawienie DG-1 - Zestawienie Z-03

13 Tabela PracownikIdx: W wersji 9.3 została usunięta tabela PracownikIdx. W związku ze zmianą uaktualniono poniższe wydruki. Lista wydruków: 1. Raport błędów import RCP, 2. Błędy kalendarza obecności, 3. Miesięczne zestawienie dodatków i potrąceń, 4. Ewidencja czasu pracy - roczna - podsumowanie,5. Ewidencja czasu pracy - roczna, 6. Ewidencja czasu pracy - rozliczenie nadgodzin, 7. Ewidencja czasu pracy szczegółowa, RCP, 8. Ewidencja czasu pracy - szczegółowa, 9. Ewidencja czasu pracy, 10. Zestawienie GUS DG , 11. Zestawienie GUS DG-1, 12. Zestawienie GUS Z , 13. Zestawienie GUS Z , 14. Zestawienie GUS Z-02, 15. Zestawienie GUS Z , 16. Zestawienie GUS Z , 17. Zestawienie GUS Z-03, 18. Zestawienie GUS Z , 19. Zestawienie GUS Z , 20. Zestawienie GUS Z , 21. Zestawienie GUS Z , 22. Zestawienie GUS Z , 23. Zestawienie GUS Z , 24. Zestawienie GUS Z-06, 25. Zestawienie GUS Z , 26. Zestawienie GUS Z-12, 27. Karty RCP, 28. Konta bankowe pracowników, 29. Limity nieobecności, 30. Lista nieobecności RSA, 31. Lista nieobecności wg def., 32. Lista nieobecności ZUS, 33. Lista nieobecności, 34. Koniec okresu zasiłkowego, 35. Pracownicy - Lista pełna, 36. Pracownicy - Lista skrócona, 37. Praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 38. Raport o stażu pracy, 39. Pracownicy wg wydziałów, 40. Raport o zmianie warunków zatrudnienia, 41. Pracownicy tymczasowi - Zestawienie okresów zatrudnienia, 42. Lista pracowników przekraczających próg urlopowy z 20 na 26 dni, 43. Lista członków rodziny pracowników, 44. Świadczenia socjalne, 45. Ukończone szkolenia, 46. Uzyskane uprawnienia, 47. Zajęcia wynagrodzenia, 48. Zestawienie do nagrody jubileuszowej, 49. Zestawienie nieobecności, 50. Ewidencja zleceniobiorców, 51. Historia zmian warunków zatrudnienia, 52. Znajomość języków obcych, 53. Karta przychodów w pracownika, 54. Karta wynagrodzeń, 55. Karta wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, 56. Karta zasiłkowa, 57. PIT-11 Zestawienie, 58. PIT-8AR Zestawienie, 59. PIT-8b Zestawienie, 60. Podsumowanie wykonania akordów, 61. Zestawienie wypłaconych zasiłków i wynagrodzeń. Pełna lista płac: W opcjach wydruku włączono parametry: Ubezp.zdrowotne, Fundusze na 'TAK'. W związku z tym na wydruku pojawiła sie informacja o wysokości naliczonych składek FP i FGŚP oraz składki zdrowotnej. Umowa zlecenie/o dzieło: Na opcjach wydruków 'Umowa zlecenie', 'Umowa o dzieło' dodano parametry: KRS - parametr standardowo zaznaczony jest na 'TAK' i powoduje wyświetlenie na wydruku numer KRS. KRS pobierany jest z konfiguracji systemu, z zakładki Firma/ Dane o działalności. Sąd - pole tekstowe do uzupełnienia. W przypadku nie uzpełnienia pola na wydruku pojawi się tekst 'Sąd w [oznaczenie sądu]...'. GUS DG-1: Na opcjach wydruku dodano parametr 'Elementy wg okresu LP'. Po zaznaczeniu parametru na "TAK" elementy wynagrodzenia do zestawienia DG-1 będą uwzględniane według okresu listy płac. GUS Z-02: Zmodyfikowano pobieranie liczby nadgodzin w dziale 'Czas Pracy' w wierszu 'Godziny przepracowane w czasie nadliczbowym' zestawienia GUS Z-02. W przypadku, gdy odchyłki były wypłacane oddzielnym elementem wynagrodzenia w dziale 3, wierszu 3 pokazywały się zera. Świadectwo pracy: W opcjach wydruku dodano nowy parametr: Url. dod. z url. wyp. Parametr domyślnie zaznaczony jest na 'Nie'.

14 Po zaznaczeniu na 'Tak': - w punkcie 4.1 łącznie wykazywany jest wykorzystany urlop wypoczynkowy i urlop dodatkowy. Z wydruku usunięto pozycję numer EKD. Zestawienie list płac: Poprawiono wykazywanie na wydruku zestawienia list płac elementów nieopodatkowanych i nieoskładkowanych. W przypadku wypłacenia takiego elementu na wydruku był on wykazywany w tabeli 'Nieopodatkowane elementy wynagrodzenia ( podst. ubezp. społecznych)', podczas gdy powinien pojawić się w tabeli 'Nieopodatkowane elementy wynagrodzenia'. Elementy ze znakiem ujemnym zostały przeniesione do kolumny 'Potrącenia'. Przywrócono pozycję 'Koszty' w tabeli 'Podatki'. Pełna lista płac: Poprawiono wydruk "Pełna lista płac". Po zaznaczeniu w opcjach wydruku parametru "Podstawy składek" na TAK, tabelka z kwotą do wypłaty nie mieściła sie na wydruku. Podstawa naliczania zasiłków ( ZUS Z-3): Zmodyfikowano punkt 1 wydruku. W przypadku zmiany wymiaru etatu zamiast daty aktualizacji danych pracownika, wprowadzona została data zatrudnienia. Dodatki Dll UCZELNIA: Na kartotece pracownika został rozbudowany słownik kariery naukowej o 'Kwalifikacje I stopnia' odpowiadające uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz 'Kwalifikacje II stopnia' odpowiadające uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego. Podstawa prawna art 37 ust.1 ustawy z 12 września 1990 o tytule naukowym i stopniach naukowych. Dz. U. Nr65, poz 386i z 1997r. nr 43, poz Zaświadcza się, że uprawnienia wynikające z uzyskania kwalifikacji I i II stopnia w dziedzinie sztuki i dyscyplinie artystycznej są równoważne uprawnieniom wynikającym z uzyskania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego. Dll PROKURATURA: Został dodany nowy dodatek Prokuratura. Dodatek umożliwia szczegółową ewidencję danych prokuratorów oraz ewidencję przebiegu służby wraz z wydrukiem "Przebieg służby prokuratorskiej". Dodatek jest odpłatny. Do dodatku Prokuratura został przeniesiony moduł Biegli. Dll ODZIEŻ ROBOCZA: Wprowadzone zmiany na poziomie zestawienia stanu wydanej odzieży (dll i wydruk): 1. Zniszczenie odzieży przy braku magazynu zwrotów. W systemie istnieje możliwość odnotowania faktu zniszczenia wydanej odzieży roboczej na pozycji dokumentu handlowego Wydania Odzieży, na zakładce Cechy pole o nazwie Ilość zniszczona. W przypadku, gdy użytkownik odzieży zgłosi zniszczenie konkretnego asortymentu, operator może wprowadzić taką informację w tym polu. Skutkuje to brakiem konieczności zwracania takiego towaru na magazyn zwrotów, a generowane zestawienie odzieży roboczej traktuje ilość towaru wg wzoru: ilość na dokumencie WDO wartość cechy Ilość zniszczona. Automatycznie zatem, po wpisaniu ilości zniszczonej do systemu, będzie możliwość wydania kolejnego asortymentu z magazynu wg zestawu pracownika. 2. Zarządzanie kartami towarowymi. Karta towarowa, oprócz swojej nazwy, posiada dodatkowo zdefiniowaną cechę Nazwa. W niej możemy określić ogólną nazwę towaru (wyłączając z niej ew. informacje o rozmiarze,

15 Moduł: Kasa kolorze itp.). Zastosowanie tej cechy jest w momencie, gdy chcemy aby mechanizm zestawienia odzieży roboczej dokonał zbicia wydanych pozycji towarowych do jednej, grupowanej po dodatkowej nazwie. Standardowo mechanizm rozróżnia towary po ich nazwie, fakt każdego kolejnego wydania asortymentu z danej grupy lecz o innej nazwie, wykazywany jest w osobnych wierszach, rozbijając pozycje wg ilości. W momencie, gdy dla użytkownika systemu istotna jest informacja zbiorcza, bez szczegółowego rozbicia na towary o różnej nazwie, stosuje się dodatkową cechą grupującą ( Nazwa ) w niej możemy zapisać nazwę wspólną dla pewniej grupy towarów, np.: buty classic 42, buty classic 45, itp. ustawiamy na kartach towarowych cechę Nazwa na buty classic dla systemu jest to informacja, iż pomimo rożnych nazw kart towarowych dla zestawienia towarów będzie to ta sama pozycja. Cecha wykorzystywana jest w sytuacjach, gdy pracownikowi wydawana jest ta sama pozycja asortymentowa ale połączona z różnymi towarami magazynowymi ze względu na rozmiar, kolor lub inną cechę towaru zapisaną w jej nazwie. Nowa funkcjonalność Rozrachunki wg kontrahentów: filtr 'Ukryj podmioty bez rozrachunków' zastąpiono filtrem 'Pokaż podmioty' z możliwością wyboru rozrachunków dla: - wszystkich kontrahentów, - kontrahentów z rozrachunkami (odpowiednik dotychczasowego 'ukryj bez rozrachunków'), - kontrahentów do rozliczenia (kontrahenci którzy mają do rozliczenia zobowiązania i należności), - kontrahentów do rozliczenia całkowitego (kontrahenci dla których kwota zobowiązań jest równa kwocie należności). Zmiana terminu na rozrachunkach: w parametrach czynności zmiany terminu dodano parametry w celu informacyjnym czy dana płatność powiązana jest z przelewem oraz czy istnieją rozliczenia EŚP. Dzięki tym informacjom użytkownik może zdecydować czy mimo istniejących rozliczeń/przelewów będzie taką czynność wykonywał. Generowanie przelewów: Do czynności Przygotuj przelewy dodano parametr 'Rachunek wg płatości' którego zaznaczenie pozwala stworzyć przelewy dla ewidencji śp wskazanych wcześniej na zobowiązaniu. Możliwe jest generowanie zbiorczo przelewów dla różnych ewidencji. Uaktualniono odsetki od zaległości podatkowych. Od 6 czerwca 2013 r. obowiązuje stopa 10,5%. Uaktualniono odsetki maksymalne. Od 6 czerwca 2013 r. obowiązuje stopa 17%. Uaktualniono odsetki od zaległości podatkowych. Od 4 lipca 2013 r. obowiązuje stopa 10%. Uaktualniono odsetki maksymalne. Od 4 lipca 2013 r. obowiązuje stopa 16%. Zmiana funkcjonalności Termin płatności: umożliwiono pozostawienie na formularzu płatności pustego pola 'Termin płatności' (na liście wyświetlany termin max), pole 'Termin dni' jest uzupełniane wartością Zmiana pozwala obsłużyć sytuacje, kiedy w umowach handlowych między podmiotami nie określa się terminu płatności.

16 Rozliczenia płatności PLN z zapłatami w walucie obcej: wprowadzono nowy mechanizm rozliczeń w przypadkach gdy zapłata wprowdzona jest w walucie obcej (kwota i kwota raportu w tej samej walucie, innej niż PLN) a płatność w PLN. Takie rozliczenia odbywają się według proporcji w oparciu o kwotę w walucie obcej i kwotę księgi (w PLN). Rozliczenia w różnych walutach: zmieniono sposób rozliczania kilku płatności w różnych walutach z zapłatą w walucie obcej. Dodawane płatności w walucie obcej przeliczane są na złotówki po kursie zapłaty. Tak przeliczone wartości walutowe oraz rozliczane płatności w złotówkach sumowane są i kontrolowane względem wartości w polu Kwota (deklarowana kwota). Termin płatności - weryfikator: umożliwiono zmianę terminu płatności dla rozrachunków z rozliczeniem EŚP oraz dla płatności, które mają wygenerowany przelew. Brak możliwości zmiany terminu nastąpi, jeżeli rozliczenie jest zablokowane np. dokumentem noty odsetkowej lub gdy płatność jest powiązana z rozliczeniem kasowym VAT. Rozrachunki wg dokumentów: zmieniono prezentację wartości NależnośćPLN, ZobowiązaniePLN, SaldoPLN. Pola te prezentują wartości rozrachunków wg aktualnego kursu z tabeli Kursów średnich NBP wg daty ogłoszenia. Jeżeli w danym dniu nie został jeszcze określony kurs, pola prezentują zero (dotychczas pokazywała się informacja 'stop'). Rozrachunki wg dokumentów: dla parametru Rozliczaj zapłaty w czynności rozliczania dokumentów zmieniono listę doboru rozliczeń na: 1. Wg Kwoty Raportu - działanie jak dotychczas wg kwot raportu. 2. Wg Kwoty (deklarowanej/księgi) - dwa dotychczasowe sprowadzono do jednego sposobu obliczania; zgodność kwot oraz proporcja rozliczenia ustalane są na podstawie kwoty deklarowanej na zapłacie (pole Kwota), a w przypadku rozliczeń typu 'płatność w PLN - zapłata w walucie obcej' dodatkowo w oparciu o kwotę księgi na zapłacie (pole 'W walucie systemowej'). Rozrachunki wg dokumentów: dokonano ujednolicenia logiki obliczania kwot Ksi i KsiOpe. Zmiany widoczne na polach Workers.Info.ZobowiązanieKsi/NależnośćKsi oraz Workers.Info.ZobowiązanieKsiOpe/NależnośćKsiOpe. Obie wartości liczą się teraz na podstawie wartości z zapisów księgowych i rozliczeń księgowych. Rozrachunki Wg dokumentów: zmieniono sposób przeliczenia właściowści Workers/Info/ZobowiązaniePLNHist i Workers/Info/NależnośćPLNHist dla rozrachunków w walutach obcych. Wartości rozliczone częściowo obliczane są jako sumy przeliczonych na PLN dotychczasowych rozliczeń. Dotychczas wartości rozliczone częściowo obliczane były poprzez przeliczenie na PLN sumy rozliczeń w walucie. Wartości rozliczone obliczane są jako różnica wartości całego rozrachunku i wartości rozliczonej. Poprawione funkcje Raporty ewidencji środków pieniężnych: zablokowano edycję pozycji na raporcie kasowym z poziomu Ewidencji Dokumentów po wycofaniu się z rezultatu predekretacji. Rozrachunki wg kontrahentów: poprawiono działanie klawisza Backspace, dotychczas jego użycie w filtrach nad listą powodowało powrót do wyższego poziomu, po zmianie Backspace powoduje powrót do wyższego poziomu tylko wtedy, kiedy lokator ustawiony jest na liście.

17 Opis na płatności: zablokowano kasowanie opisu w trakcie zmiany typu przelewu. Na zobowiązaniu po zmianie typu przelewu na standardowy lub walutowy, opis nie ulega zmianie. Import wyciągów bankowych (Soneta.Banki): poprawiono błąd polegający na dostępności czynności importu bez zainstalowanej biblioteki dodatku. Wydruki Rozrachunki wg dokumentów: udostępniono wydruk 'Wycena rozrachunków walutowych' umożliwiający wycenę nierozliczonych rozrachunków wg dowolnego kursu. Rozrachunki Wg dokumentów: zmieniono sposób obliczania wartości we wszystkich wydrukach struktury wiekowej. Dotychczas niektóre wartości były obliczane bezpośrednio w wydruku. Po zmianach wszystkie wartości uzyskiwane są za pośrednictwem właściwości rozrachunków obliczanych w enova (Worker.Rozrachunek.Info). Dla obliczeń w trybie rozliczeń księgowych wszystkie wartości obliczane są na podstawie zapisów księgowych powiązanych z rozrachunkami i rozliczeń księgowych. Dodatki Import wyciągów bankowych (Soneta Banki): filtr BPH (MT940) podniesiono do wersji 2. Import wyciągów bankowych (Soneta Banki): do filtru Multibank dodano możliwość importu wyciągów z MULTIKONTO_E-BUSINESS_CLASS. Import wyciągów bankowych (Soneta Banki oraz Wirtualne Rachunki Bankowe): dodatki zostały dostosowane do pracy z wersją 9.3. UWAGA! Do pracy z wersją 9.3 konieczne są nowe wersje dodatków. Moduł: Księga Nowa funkcjonalność Schematy księgowe: istotna zmiana w zakresie działania całego mechanizmu automatycznej predekretacji. Zmieniony został sposób kompilacji algorytmu schematów księgowych. Dotychczas algorytm schematów przygotowywany był odrębnie dla każdego typu dokumentów, ale taka kompilacja była odświeżana przy każdej predekretacji. W wersji 9.3 wprowadzono następujące zmiany: 1. Kompilacja algorytmu schematów wykonywana jest jeden raz przy pierwszej predekretacji i jest zapamiętywana do czasu zakończenia pracy z programie lub zmian w definicji schematów. 2. Kompilowane są jednocześnie wszystkie aktywne schematy (schematy do wszystkich typów dokumentów, ze wszystkich okresów obrachunkowych). 3. Błąd algorytmu w którymkolwiek aktywnym schemacie uniemożliwia wykonanie predekretacji jakiegokolwiek dokumentu. 4. Do kompilacji nie wchodzą zablokowane schematy (parametr na definicji schematu). 5. Nieaktywność schematów można ustawić dla całego okresu obrachunkowego (nowy parametr na definicji okresu obrachunkowego). Konwersja bazy podczas przejścia z wersji wcześniejszej niż Na wszystkich okresach obrachunkowych z wyjątkiem dwóch ostatnich ustawiana jest nieaktywność schematów księgowych. 2. W obrębie dwóch ostatnich okresów obrachunkowych sprawdzana jest poprawność

18 definicji schematów księgowych. Niepoprawnie zdefiniowane schematy mają ustawianą blokadę. Aby mechanizm predekretacji działał wydajnie należy w kolejnych latach wyłączać aktywność schematów księgowych w zakończonych okresach obrachunkowych. Schematy księgowe / Deklaracja VAT-7: umożliwiono wykorzystanie w schemacie księgowym zaokrągleń podatku należnego i naliczonego. Deklaracje VAT-7 i VAT-7K: na wydrukach w pozycji 9. Nazwa pełna, REGON * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia, PESEL ** wprowadzono automatyczne pomniejszanie rozmiaru czcionki, gdy ilość znaków przekracza 80. Deklaracje VAT: na wydrukach załączników VAT-ZT, VAT-ZZ, NAD-ZP w pozycjach 4. Nazwa pełna* / Nazwisko** i 5. Nazwa skrócona* / Piersze imię** wprowadzono automatyczne pomniejszanie rozmiaru czcionki, w sytuacji gdy ilość znaków jest równa lub większa 35. Zmiana funkcjonalności Ewidencja ryczałt Zaliczka na podatek ryczałtowy: dodano możliwość tworzenia zobowiązania podatkowego podlegającego rozliczeniu w eśp z tytułu zaliczki na podatek ryczałtowy. Wygenerowanie płatności możliwe jest po zaznaczeniu na kartotece właściciela /właściciel PIT-5 parametru 'Licz zobowiązania wobec urzędu skarbowego'. KPiR domyślna data księgowania: w konfiguracji Narzędzia / Opcje / Ewidencja Dokumentów / Ogólne, dodano Domyślną Datę Księgowania Sprzedaży - standardowo ustawiona jako data dokumentu, z możliwością zmiany na: datę operacji, datę ewidencji. Domyślna data księgowania zakupu pozostaje bez zmian. edeklaracje: przy próbie użycia podpisu nieweryfikowanego dla deklaracji innych niż VAT-7, VAT-7D, VAT-7K wprowadzono komunikat w logu "Podpisanie deklaracji... jest niemożliwe przy pomocy podpisu nieweryfikowanego". Zgodnie z ustawą z podpisu nieweryfikowanego mogą korzystać osoby fizyczne dla w/w trzech typów deklaracji VAT. Ewidencja dokumentów: ukryto czynność kopiowania dokumentów sprzedaży/zakupu/pk w przypadku, gdy nie ma licencji na KPiR lub KH. Schematy księgowe: usprawniono księgowanie dokumentów z dużą ilością zapisów dla których w schematach księgowych włączono opcję 'Sumuj zapisy'. Dokumenty ewidencji / Zakładka VAT: wprowadzono możliwość zmiany proporcji podziału zakładki pomiędzy listą elementy VAT a rozliczeniem VAT. Ewidencja Pojazdów: na formatce naliczania kosztu dodano dodatkowe pole 'ilość (kg)', wartości wpisane w tym polu są automatycznie przeliczane na 'ilość paliwa (dm3)' - przeliczenie następuje również w drugą stronę. PK na konta rozrachunkowe: Dla czynności 'Utwórz płatność z zapisu' zmieniono skrót klawiaturowy z F8 na F6. edeklaracje VAT-7: usunięto wymagalność pola Regon. edeklaracje VAT-UE: usunięto wymagalność pola Regon. Rozliczenia kasowo-księgowe: Udoskonalono działanie mechanizmu rozliczeń kasowoksięgowych w sytuacji gdy jeden zapis księgowy jest w PLN, a drugi w walucie obcej.

19 Wprowadzone zmiany eliminują powstawnie groszowych różnic kursowych wynikających z zaokrągleń. Poprawione funkcje Predekretacja dokumentów księgowych: zoptymalizowano operacje predekretowania dokumentów z dużą ilością zapisów w dekrecie. Zoptymalizowano również usuwanie tego typu dekretów. Generowanie BO z poprzedniego okresu / salda: zmieniono sposób generowania bilansu otwarcia dla sald kont zwykłych jeśli na saldo konta składają się zapisy w różnych walutach. Po zmianie przenoszone jest saldo dla konta bilansowego wraz z saldem konta pozabilansowego (dotyczy kont które posiadają tylko jedno powiązane konto walutowe z saldem). Rozliczenia księgowe: Poprawiono działanie dodatkowego wiersza na górze listy pozwalającego na filtrowanie danych. Rozliczenia księgowe: poprawiono błąd pojawiający się po wywołaniu rozliczenia, wywołaniu w tym kontekście czynności 'Pokaż dekret zapisu' i próbie wyjścia z zapisów lub ich rozliczenia. Dekretacja dokumentów: udoskonalono mechanizm dynamicznego tworzenia analityk słownikowych w przypadku zapisów powiązanych z rozrachunkami księgowanych na konta z wieloma poziomami analityk słownikowych. Błąd występował w przypadku niegodności typu podmiotu rozrachunku (np. Kontrahent) z typem tabeli słownika konta (np. Projekty, CRM). Kopiowanie dokumentu sprzedaży/zakupu w Ewidencji Dokumentów: występował problem z kopiowaniem Numeru dodatkowego i kontrolą jego unikalności. Po zmianach Numer dodatkowy jest kopiowany jeśli w konfiguracji wyłączona jest kontrola jego unikalności (Opcje/Ewidencja dokumentów/ogólne > 'Nr dodatkowy - unikalność'). Rozliczanie rozrachunków i zapisów księgowych na przełomie roku: poprawiono błąd polegający na tym, że po wygenerowaniu BO zapisów nierozliczonych, naliczeniu rozliczeń kasowych i usunięciu zapisów z BO nie aktualizował się stan rozliczenia zapisów księgowych w poprzednim okresie. Schematy podziałowe: zmieniono algorytm agregowania elementów opisu analitycznego. Nie są agregowane elementy opisu analitycznego generowane za pomocą różnych pozycji schematu podziałowgo. Rozliczenia księgowe: poprawiono filtrowanie według kont w zależności od okresu obrachunkowego w obszarach rozliczeń księgowych, obrotów i sald, planu kont, zapisów księgowych oraz zapisów księgowych BO. Jeżeli w filtrze zostanie wybrane konto w polu: - Konto, - Od konta, - Do konta. Po zmianie okresu obrachunkowego konto ustawia się w kontekście okresu. Pola te zostaną puste, jeżeli w danym okresie konto nie istnieje. Ewidencja dokumentów / Dokumenty: poprawiono wyświetlanie wartości dla dokumentów korygujących sprzedaż i zakup jeśli w konfiguracji Ewidencja dokumentów / Definicje

20 dokumentów / Rozszerzone definicje dokumentów, włączono parametr przeliczaj od walutowe. Opis analityczny - Maski wymiaru opisu analitycznego do rozpisywania podstawy: poprawiono weryfikację kwot opisu w sytuacji gdy ulega zmianie kwota podstawy (np. kwoty elementu VAT lub kwota pozycji dokumentu magazynowego). Konto księgowe / Pokaż element słownika: poprawiony błąd związany z próbą wyświetlenia elementu słownika pracownicy powiązanego z kontem. Funkcje zapisów w zestawieniach księgowych: poprawiono kod z użyciem cech referencyjnych na zapisie. Do ID cechy dodano brakujący cudzysłów. Rozszerzenie definicji PK Ewidencja: poprawiono działanie domyślnej daty ksiegowania ewidencji dla definicji PK Ewidencja. Wybór daty księgowania z daty wpływu, dokumentu lub ewidencji możliwy jest z poziomu konfiguracji (Opcje/Ewidencja Dokumentów/definicje dokumentów, typ PK Ewidencja) po zaznaczeniu parametru "Rozszerzenie definicji aktywne" na TAK. Bez aktywnego parametru na definicji dokumentu będzie brana data wpływu jako domyślna data na dekrecie. Plan kont: dodano weryfikator uniemożliwiający dodanie analityki do konta z zapisami z poziomu nowego zapisu księgowego. Obecnie weryfikator uruchamia się w momencie dodania konta, wcześniej uruchamiał się podczas zapisu całego dokumentu. Kopiowanie dokumentu PK z dekretami: poprawiono błąd dublowania zapisów na konta pozabilansowe walutowe. Zestawienie księgowe: poprawiono algorytm obliczania zestawień porównawczych (dla kolumny bieżący i poprzedni względem bieżącego) uwzględniający w analizach rok przestępny. Schematy ksiegowe/zestawienia księgowe: poprawiono błąd odwołania w schemacie księgowym do komórki zestawienia, które korzystało w obliczeniach z funkcji zapisów lub opisów analitycznych. Import planu kont z pliku xml: uniemożliwiono tworzenie segmentu konta z myślnikiem. Myślnik podczas importu zamieniany jest na podkreślnik analogicznie jak podczas tworzenia kont ręcznie. CIT-8 pole 96 "Nadpłata": poprawiono algorytm wyliczania kwoty nadpłaty skorygowanej o zaległości lub nadpłaty z poprzednich okresów oraz zmieniono sposób prezentacji na formularzu deklaracji informacji o zaległościach i nadpłatach z poprzednich okresów. Funkcje opisów w zestawieniach księgowych: poprawiono kod z użyciem cech referencyjnych na opisie analitycznym. Do ID cechy dodano brakujący cudzysłów. CIT-8: poprawiono błąd związany z polami Okres (rok,typ,numer) na płatności powstałej w wyniku przeliczenia deklaracji CIT. Program nie pobierał poprawnie informacji o okresie sprawozdawczym dla CIT. Niezależnie od ustawień (Narzędzia/Opcje/Księgowość/Deklaracje/PIT-5,CIT-2(CIT-8)) zawsze podpowiadał się kwartał. Zestawienia księgowe - Funkcje opisów: dodano obejmowanie wartości cechy w znaki cudzysłowu przy użyciu kreatora opisów analitycznych.

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 2 HANDEL... 4 2.1 NOWOŚCI... 4 2.2 POPRAWIONO... 4 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.16.012 z dnia 30.12.2009 wersja 3.16.011 z dnia 17.12.2009 wersja 3.16.009 z dnia 07.12.2009 wersja 3.16.006 z dnia 23.11.2009 wersja 3.16.005

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany wersji 9.6.5156... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

enova365 Preliminarz EŚP

enova365 Preliminarz EŚP enova365 Preliminarz EŚP Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Preliminarz EŚP Konfiguracja Preliminarz EŚP Ogólne Algorytm cech Definicje dokumentu

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364

InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364 InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364 Spis treści 1. Faktury kosztowe... 3 2. Nowy wygląd list... 3 3. Kontrahenci... 8 4. Zlecenia FTL...10 5. Zlecenia morskie...11 6. Schematy Importu Danych...12 7.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.7

System Comarch OPT!MA v. 17.7 System Comarch OPT!MA v. 17.7 Ulotka v.17.7 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Ulotka - opis zmian do wersji 9.4.5017, 9.3.4986, 9.3.4962 oraz 9.3.4934.

Ulotka - opis zmian do wersji 9.4.5017, 9.3.4986, 9.3.4962 oraz 9.3.4934. Ulotka - opis zmian do wersji 9.4.5017, 9.3.4986, 9.3.4962 oraz 9.3.4934. Spis treści 9.4.5017... 6 Moduł: Handel... 6... 6 Wydruki... 6 Moduł: Kadry Płace... 6 Nowa funkcjonalność... 6 Zmiana funkcjonalności...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax Wersja 3.09.012 z dnia 23.06.2008 Wersja 3.09.010 z dnia 02.06.2008 Wersja 3.09.008 z dnia 15.05.2008 Wersja 3.09.006 z dnia 07.05.2008 Wersja 3.09.012

Bardziej szczegółowo

enova 6.0 Spis treści

enova 6.0 Spis treści enova 6.0 Instrukcja Spis treści Kadry i Płace... 2 I. Korekta wynagrodzenia i zasiłku chorobowego... 2 II. Storno płacowe przykłady wykorzystania... 13 Księgowość... 19 I. Definicja analityki konta księgowego...

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce Opis zmian dla Pulpitów enova365 w wersjach: 12.1 (12.1.6192) i 12.0 (12.0.6137) (Pulpity HR, Pulpit Kontrahenta, Pulpit Klienta Biura Rachunkowego, Workflow w Pulpitach) Przed rozpoczęciem pracy z programem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Symfonia Kadry i Płace 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Spis treści: Zmiany w wersji 2012 2 Paczka Parametry i zmiany na rok 2012 2 Paczka SOD współpracująca z aplikacją

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Ewidencja zajęcia komorniczego w pracowniku... 2 Naliczenie przykładowej

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ EŚP PO ZMIANACH

PRELIMINARZ EŚP PO ZMIANACH PRELIMINARZ EŚP PO ZMIANACH Strona 1 z 18 Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 3 2. Nowe elementy w systemie... 4 2.2 Odrębny folder Preliminarz... 4 2.3 Dokumenty preliminarza i pozycje preliminarza...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.6.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.6.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.6.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 1.3 POPRAWIONO... 3 2 HANDEL... 3 2.1 NOWOŚCI... 3 2.2 ZMIANY... 4 2.3 POPRAWIONO...

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT oznaczoną numerem 19.07. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt Specyfikacja pliku importu dokumentów do programu Fakt (wersja 2011.03) Arkadiusz Kukliński arek@fakt.com.pl Fakt Dystrybucja Sp z o. o. ul. Wielkopolska 21/2 81-552 Gdynia Spis treści 1. Ogólny format

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Serwis www.miedzyfirmami.pl

Serwis www.miedzyfirmami.pl Symfonia Start 2014 Opis wersji e-faktura w Symfonii Start Serwis www.miedzyfirmami.pl Serwis www.miedzyfirmami.pl to biznesowy serwis internetowy, umożliwiający jego użytkownikom szybką i bezpieczną wymianę

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe RAPORTY Spis treści Raporty Płacowo Kadrowe 1. Aktualne zatrudnienie... 4 2. Aneks Uwowy o Prace... 5 3. Dane osobowe... 6 4. Dane osobowe filtr poprawności dat... 7 5. Dane pracownika... 8 6. Dane rodzina...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono PLP wersja 7.00b 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku Dochód deklarowany (skł.społ.) 2247,60 zł Dochód deklarowany (skł.zdr.) 3004,48 zł Podstawa

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.3.1

System CDN OPT!MA v. 13.3.1 System CDN OPT!MA v. 13.3.1 Ulotka v. 13.3.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1 Ulotka v. 2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

dla biznesu Ulotka opisująca najważniejsze zmiany w wersji 9.2. systemu enova

dla biznesu Ulotka opisująca najważniejsze zmiany w wersji 9.2. systemu enova dla biznesu Ulotka opisująca najważniejsze zmiany w wersji 9.2. systemu enova enova 9.2. opis zmian (data publikacji 15.02.2013 r.) Stale rozwijamy system enova. Program na bieżąco aktualizowany jest do

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych.

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. W wersji 6.61.0 programu ProLider została wprowadzona możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walucie oraz faktur korygujących

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Automatyczne rozliczenia i rozrachunki

Biuletyn techniczny. Automatyczne rozliczenia i rozrachunki Biuletyn techniczny Automatyczne rozliczenia i rozrachunki Data ostatniej aktualizacji: 15.07.2015 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 OD CZEGO ZACZĄĆ?... 4 2.1 DEFINIOWANIE SCHEMATÓW KSIĘGOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab5 Strona 1 Plan zajęć 1 Otwarcie okresu płacowego... 3 2 Dostosowanie ustawień modułu do eksportu wynagrodzeń... 3 3 Określenie sposobu księgowania

Bardziej szczegółowo

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym ze sklepem internetowym Rozwiązanie umożliwia pełną dwukierunkową integrację Symfonia ERP Handel ze sklepem internetowym shopgold i zostało przygotowane w sposób umożliwiający dostęp i zarządzanie sklepem

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Dodatkowa kolumna w raporcie Zestawienie rachunków bankowych Dodawanie nowych kontrahentów i pracowników Edycja danych kontrahentów i pracowników

Bardziej szczegółowo