ZARZĄDZENIE NR 893/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 25 lipca 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 893/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 25 lipca 2016 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 893/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, których koszty funkcjonowania ponosi Miasto Racibórz Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446.), art.32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 191 z późn. zm.) 1. Zarządzenie określa: zarządzam, co następuje : 1) zasady korzystania ze sprzętu transportowego oraz prowadzenia ewidencji pracy sprzętu motorowego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, których koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ponosi Miasto Racibórz, zwanych dalej jednostkami OSP ; 2) zasady tankowania, dokumentowanie pracy oraz sposób rozliczania zużycia paliw sprzętu transportowego; 3) metody utrzymywania sprawności technicznej sprzętu motorowego. 2. Pod pojęciem sprzętu transportowego należy rozumieć: 1) pojazdy w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.); 2) łodzie ratunkowe i patrolowe zwane dalej sprzętem pływającym ; 3) motopompy agregaty oraz inny sprzęt zasilany paliwami silnikowymi, zwany dalej sprzętem silnikowym. 3. Sprzęt transportowy, o którym mowa w 2, może być wykorzystywany wyłącznie do działań ratowniczo gaśniczych z zastrzeżeniem 8 zarządzenia Pojazdy eksploatowane w jednostkach OSP, muszą spełniać wymagania określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.). 2. Pojazdy samochodowe muszą spełniać warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 305 z późn. zm.). Elementy oznakowania muszą być trwale zamocowane Prezesi (Naczelnicy) jednostek OSP decydują o sposobie korzystania z pojazdów, sprzętu pływającego oraz pozostałego sprzętu silnikowego w granicach określonych w zarządzeniu. 2. Konserwatorzy sprzętu ppoż. zatrudnieni przez Miasto Racibórz w jednostkach OSP zapewniają sprawność i niezawodność pojazdów, sprzętu pływającego oraz pozostałego sprzętu silnikowego uwzględniając zalecenia producentów poprzez: 1) wykonanie czynności obsługi codziennej w zakresie przygotowania sprzętu do eksploatacji; 2) przeprowadzenie napraw bieżących i okresowych badań obsług technicznych;

2 3) właściwe garażowanie lub przechowywanie; 4) tankowanie pojazdów i sprzętu silnikowego Koszty wyposażenia, utrzymania i eksploatacji sprzętu transportowego ponosi Miasto Racibórz zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia z 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 191 z późn. zm.). 2. Miasto Racibórz, poprzez upoważnionych pracowników Biura Zarządzania Kryzysowego prowadzi nadzór merytoryczny i formalny nad funkcjonowaniem gospodarki transportowej, w jednostkach OSP, finansowanej z budżetu miasta. 7. W jednostkach OSP stosuje się oznakowanie pojazdów, sprzętu pływającego i sprzętu silnikowego zgodnie z wymogami określonymi przez Państwową Straż Pożarną. 8. Pojazdy OSP mogą być nieodpłatnie użyte za zgodą Prezesa (Naczelnika) jednostki OSP do: 1) udzielenia pomocy strażakom ochotnikom w przypadkach losowych; 2) udzielania doraźnej pomocy w sytuacjach kryzysowych instytucjom, organizacjom społecznym lub charytatywnym; 3) przewozu sprzętu pożarniczego oraz drużyn pożarniczych na zawody, ćwiczenia i szkolenia; 4) przewozu członków OSP na uroczystości organizowane przez jednostki straży pożarnej i Urząd Miasta Racibórz; 5) działań prewencyjnych i logistycznych na rzecz Urzędu Miasta Racibórz; 6) innych wyjazdów związanych z zapewnieniem funkcjonowania jednostek na rzecz ochrony przeciwpożarowej. 9. Osoby kierujące pojazdami uprzywilejowanymi OSP, muszą posiadać dokument uprawniający do kierowania takimi pojazdami, wydany w trybie i na zasadach stanowionych przez właściwe przepisy, regulujące kwestię uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. 10. Zasady dokumentowania oraz rozliczania zużycia paliwa przez sprzęt transportowy określa regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia W celu wykonywania okresowych badań technicznych i remontów środków transportowych jednostki OSP korzystają z obcego zaplecza obsługowonaprawczego na zasadzie odpłatności. 2. Konserwatorzy sprzętu przeciwpożarowego w jednostkach OSP, w miarę posiadanych możliwości, kierując się zasadą minimalizacji kosztów eksploatacji sprzętu transportowego, powinni wykorzystywać własne zaplecze obsługowonaprawcze do wykonywania własnymi siłami drobnych napraw oraz zabiegów konserwacyjnych. 12. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Zarządzania Kryzysowego, a nadzór nad wykonaniem będę sprawował osobiście. 13. Traci moc Zarządzenie nr 1434/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, których koszty funkcjonowania ponosi Miasto Racibórz.

3 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Mirosław Lenk

4 Uzasadnienie Problematyka dotycząca prowadzenia gospodarki transportowej w jednostkach OSP nie jest uregulowana w żadnym dostępnym akcie prawnym. W związku z powyższym gmina ponosząc koszty wyposażenia i funkcjonowania jednostek OSP winna sama określić podstawowe zasady dokumentowania i rozliczania wydatkowanych środków finansowych na zakup usług i materiałów niezbędnych do prowadzenia gospodarki transportowej w oparciu o jasne kryteria i normy rozliczeń. Wydanie nowego zarządzenia w powyższej sprawie podyktowane jest zakupem nowego sprzętu na wyposażenie jednostek OSP i modyfikacją obecnych uregulowań prawnych w tym zakresie.

5 Załącznik do Zarządzenia Nr 893/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 lipca 2016 r. Regulamin tankowania, dokumentowania i rozliczania norm zużycia paliwa przez środki transportowe OSP w Mieście Racibórz. 1. Tankowanie środków transportowych 1) tankowanie pojazdów pożarniczych, sprzętu pływającego oraz sprzętu silnikowego odbywa się na wyznaczonych stacjach paliw. Szczegółowe zasady tankowania, wystawiania faktur oraz zapłaty za paliwo określają umowy zawarte pomiędzy Miastem Racibórz a podmiotem prowadzącym stację paliw; 2) osoba tankująca pojazd, sprzęt pływający lub sprzęt silnikowy niezwłocznie po zatankowaniu odnotowuje ten fakt w karcie pracy środka transportowego; 3) jednostki, które tankują paliwo na podstawie podpisanych umów odnotowują ten fakt w karcie pracy środka transportowego na podstawie otrzymanego potwierdzenia WZ. 2. Dokumentowanie pracy sprzętu transportowego 1) prace pojazdu odnotowuje się w okresowej karcie pracy pojazdu, której wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 2) okresową kartę pracy pojazdu należy prowadzić w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie: a) trasy i celu przejazdu, b) czasu i miejsca postoju, c) czasu pracy na postoju i czasu pracy urządzeń napędzanych silnikiem głównym lub zasilanych ze zbiornika paliwa pojazdu; 3) dysponent pojazdu jest zobowiązany informować kierującego pojazdem o celu jazdy; 4) kierujący czytelnie i zgodnie ze stanem faktycznym odnotowuje w okresowej karcie pracy pojazdu: a) trasę przejazdu, b) wskazania drogomierza, c) godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy pojazdu; d) czas pracy urządzeń napędzanych silnikiem głównym lub zasilanych ze zbiornika paliwa pojazdu, e) potwierdzając powyższe dane własnoręcznym czytelnym podpisem; 5) w przypadku zainstalowania w pojeździe liczników czasu pracy urządzeń napędzanych silnikiem głównym lub zasilanych ze zbiornika pojazdu, czas pracy tych urządzeń należy odnotować w okresowej karcie pracy pojazdu na podstawie wskazań zainstalowanych liczników; 6) pracę sprzętu pływającego i silnikowego odnotowuje się w karcie pracy sprzętu, której wzór określa załącznik nr 2. do regulaminu; 7) okresową kartę pracy sprzętu o którym mowa w pkt 6 należy prowadzić w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie celu użycia i czasu pracy;

6 3. Rozliczanie zużycia paliwa przez sprzęt transportowy. 1) pracownik do spraw logistycznych Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Racibórz zobowiązany jest do: a) prowadzenia bieżącej kontroli zużycia paliwa przez pojazdy i sprzęt, b) inicjowania i wdrażania działań zmierzających do racjonalnego gospodarowania paliwem i ustalania nadzoru nad tankowaniem; 2) rozliczenie ze zużycia paliwa dokonuje się po zakończeniu okresu rozliczeniowego; 3) ilość rzeczywiście zużytego paliwa w okresie rozliczeniowym ustala się przez zsumowanie wszystkich tankowań w okresie rozliczeniowym. Zbiornik paliwa pojazdu powinien być zatankowany do pełna podczas każdego tankowania oraz na koniec okresu rozliczeniowego; 4) w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Racibórz może zezwolić na rozliczenie pojazdu z niepełnym zbiornikiem paliwa; 5) ilość rzeczywiście przejechanych kilometrów lub przepracowanych motogodzin ustala się na podstawie wskazań drogomierza lub licznika przepracowanych motogodzin. Dla ustalenia przepracowanych motogodzin dla sprzętu nieposiadającego liczników przepracowanych motogodzin wartości te ustala się na podstawie zapisów w karcie pracy sprzętu; 6) ilość przejechanych kilometrów, przepracowanych motogodzin oraz normy zużycia paliwa stanowiące załącznik nr 3 do regulaminu stanowią podstawę do rozliczenia zużycia paliwa w środkach transportowych OSP; 7) rozliczenia zużycia paliwa, olejów i pozostałych płynów eksploatacyjnych dokonują konserwatorzy sprzętu przeciwpożarowego w okresach kwartalnych, każdorazowo do 5tego następnego kwartału i przekładają do sprawdzenia na stanowisku ds. logistycznych Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Racibórz. 4. Normy zużycia paliwa, rozruchy kontrolne, wymiana olejów i płynów eksploatacyjnych 1) normy podstawowe zużycia paliwa ustala się na podstawie: a) norm zużycia paliwa podanych przez producenta, b) pomiaru zużycia paliwa, przeprowadzonego w sposób określony w załączniku nr 4 do regulaminu, c) norm zużycia paliwa ustalonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej; 2) pomiar, o którym mowa w pkt 1 lit. b, przeprowadza komisja powołana każdorazowo przez Prezydenta Miasta Racibórz w składzie: a) przedstawiciel Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Racibórz, b) przedstawiciel właściwej jednostki OSP, c) konserwator sprzętu ppoż. w jednostce; 3) komisja z przeprowadzonych czynności sporządza protokół, którego wzór stanowi załączniki nr 5 do regulaminu. Kopie protokołu otrzymuje właściwa jednostka OSP; 4) norma podstawowa zużycia paliwa (NP) może być zwiększona w przypadku: a) wyjazdu alarmowego do 8 % normy, b) jazdy w ruchu miejskim w miastach do 10% normy, c) używania pojazdu w trudnych warunkach pracy w okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca do 10% normy, d) jazdy po drogach gruntowych, błotnistych i bezdrożach do 30% normy;

7 5) łącznie suma zwiększenia normy podstawowej zużycia paliwa (NP) nie może przekraczać 30% tej normy; 6) normę pracy silnika na postoju ustala się na podstawie podstawowej normy zużycia paliwa na 100 km przebiegu, przyjmując, że jedna motogodzina pracy silnika w takim przypadku stanowi równowartość 25 km przebiegu; 7) dla pojazdów pozostających w gotowości do działań ratowniczych dopuszcza się wykonywanie rozruchów kontrolnych w ilości, co 6 dób jeden rozruch, jeżeli silnik nie był uruchamiany wcześniej w innym celu. Czas pracy silnika podczas każdego rozruchu nie powinien przekraczać 6 minut pracy silnika na postoju; 8) zużycie paliwa na rozruchy ustala się poprzez podzielenie podstawowej normy zużycia paliwa wyrażonej w motogodzinach przez współczynnik 60, to jest ilość minut w godzinie, a następnie pomnożenie przez ilość minut efektywnej pracy silnika na postoju; 9) praca silnika na postoju obejmuje: a) kontrole sprawności i regulacje, b) postój w strefie zagrożenia, c) oświetlenie terenu akcji, d) ładowanie akumulatorów, e) uzupełnianie ciśnienia w ogumieniu i układzie pneumatycznym, f) ochronę przed zamarznięciem wody w instalacji; 10) całkowite dopuszczalne zużycie oleju silnikowego na bieżące uzupełnienie ubytków w silniku nie powinno przekraczać objętościowo: a) 1% zużycia paliwa dla silników o zapłonie iskrowym, b) 2% zużycia paliwa dla silników o zapłonie samoczynnym; 11) okresowe wymiany oleju silnikowego należy wykonywać: a) według wskazań producenta sprzętu motorowego, b) według wskazań producenta oleju jeżeli pojazd nie osiągnie norm przebiegu, a urządzenie motorowe godzin pracy ustalonej przez producenta, jednak nie rzadziej jak raz na dwa lata; 12) wymiany oleju przekładniowego należy dokonywać według wskazań producentów, a przy małych przebiegach raz na pięć lat; 13) płyny hydrauliczne, eksploatacyjne i smary należy stosować według potrzeb i zaleceń producentów sprzętu motorowego; 14) pojazdy przekraczające systematycznie podstawowe normy zużycia paliwa należy: a) poddać litrażowaniu, b) ustalić ewentualne przyczyny ponadnormatywnego zużycia, c) dokonać przeglądu, regulacji lub naprawy, d) po usunięciu usterek wprowadzić do dalszej eksploatacji.

8 Załącznik nr 1 do Regulaminu tankowania, dokumentowania i rozliczania norm zużycia paliwa przez środki transportowe OSP w Mieście Racibórz ROZLICZENIE MATERIAŁÓW PĘDNYCH Numer ewidencyjny Karty Pracy...../.../20... Dnia Pobrano (w litrach) Nr Paliwa dowodu Oleju Podpis konserwatora Podpis kierowcy, dysponenta KWARTALNA KARTA DROGOWA POŻARNICZEGO POJAZDU SAMOCHODOWEGO Na... kwartał 20...r. Pobrano ogółem Zużyto litrów Paliwa Oleju Pozostało z ubiegłego kwartału Pobrano w ciągu kwartału bieżącego Razem Przebyto km Przebyto km z dodatkiem Przepracowano godzin na postoju Automotopompa godzin pracy Nagrzewnica godzin pracy Zużyto w ciągu kwartału razem Przepał oszczędność Pozostało na następny kwartał Marka: Typ: Rodzaj: Nr rej: Nr operacyjny: Norma zużycia paliwa na 100 km przebiegu:...litrów Norma zużycia paliwa na jedną minutę pracy na postoju:...litra Urządzenie specjalne: Norma zużycia paliwa na jedną minutę pracy urządzeń spec.:...litra Urządzenie specjalne: Norma zużycia paliwa na jedną godz. pracy urządzeń spec.:...litra Rozruchy kontrolne: jeden rozruch do... minut pracy silnika. ZAPISY DOTYCZĄCE OBSŁUGI URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH itp. Wymiana oleju silnikowego:...termin Wymiana oleju przekładniowego:... termin Inne (przeglądy, remonty, wymiany, konserwacje) wpisywać na bieżąco: Rozliczył: Sprawdził: nazwisko i imię, data) nazwisko i imię, data)

9 Data Nazwisko dysponenta (kierowcy) Trasa jazdy skąddokąd Cel wykorzystania pojazdu Godz. Wyjazd Powrót Parametry pracy Stan licznika Godz. Stan licznika Rozruch kontrolny (min) Praca na postoju (min) Napęd urządzeń (min) Praca nagrzew. (min) Podpis dysponenta (kierowcy) Z przeniesienia

10 Załącznik nr 2 do Regulaminu tankowania, dokumentowania i rozliczania norm zużycia paliwa przez środki transportowe OSP w Mieście Racibórz Numer ewidencyjny Karty Pracy.../.../20... r. KWARTALNA KARTA PRACY SPRZĘTU SILNIKOWEGO na...kwartał r. Marka: Rodzaj: Typ: Nr operacyjny: Norma eksploatacyjna na 1 godzinę pracy: Norma na 1 minutę pracy: Rozruch kontrolny do... minut pracy silnika Nazwisko Data Czas pracy Cel użycia Podpis dysponenta obsługującego

11 Data Nazwisko obsługującego Czas pracy Cel użycia Podpis dysponenta Razem minut pracy ROZLICZENIE MATERIAŁÓW PĘDNYCH Dnia Pobrano (w litrach) Nr Paliwa dowodu Oleju Podpis konserwatora Podpis motorzysty dysponenta Pobrano ogółem Zużyto litrów Paliwa Oleju Pozostało z ubiegłego kwartału Pobrano w ciągu kwartału bieżącego Razem Przepracowano godzin Zużyto w ciągu kwartału razem Pozostało na następny kwartał Obliczył: (Nazwisko i imię, data) Sprawdził: (Nazwisko i imię, data)

12 Załącznik nr 3 do Regulaminu tankowania, dokumentowania i rozliczania norm zużycia paliwa przez środki transportowe OSP w Mieście Racibórz L.p. TABELA NORM PODSTAWOWYCH ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH DLA ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU JEDNOSTEK OSP W MIEŚCIE RACIBÓRZ Marka typ pojazdu, urządzenia silnikowego 1. Land Rover Land Rover Mercedes 1019F Automotopompa Webasto Star 244 Automotopompa Webasto Jelcz 315D Automotopompa Webasto Norma podstawowa zużycia w dcm³/100 km 10,0 11,0 30,0 30,4 33,0 Norma podstawowa zużycia dcm³/godz. 20,0 1,2 20,0 1,2 22,0 1,2 Ford Transit FGD6 15,00 Mercedes UNIMOG Automotopompa Webasto IVECO Daily 65C15 D Automotopompa Webasto 27,2 21,0 16,0 1,2 25,0 0,15 Podstawa wprowadzenia normy Zalecenia producenta Zalecenia producenta Zalecenia producenta Zalecenia producenta Zalecenia producenta Zalecenia producenta Zalecenia producenta Zalecenia producenta Agregat Sumera Motor SMG150NS 32,5 Zalecenia producenta 12. Agregat FOGO FH ,0 Zalecenia producenta 13. Agregat 0,8 kw MATRIX 1,2 Zalecenia producenta 14. Agregat 2,2 kw EC2000 1,6 Zalecenia producenta 15. Agregat 2,2 kw EC2200 1,8 Zalecenia producenta 16. Agregat 4,5 kw 2,3 Zalecenia producenta 17. Agregat 6,5 kw 2,7 Zalecenia producenta 18. Agregat LAMBORGINI GBA 15 5,2 Zalecenia producenta 13,5 kw 19. Agregat Honda EC 2200/GW 2,2kW 1,6 Zalecenia producenta 20. Agregat Honda E ,0 Zalecenia producenta 21. Agregat Honda MC ,5 Zalecenia producenta 22. Agregat Honda ECTM6500 3,0 Zalecenia producenta 23. Agregat Aries Power Equipment LWT 250K 4,3 Zalecenia producenta

13 24. Agregat FOGO FH ,5 Zalecenia producenta 25. Agregat BRIGGS&STRATTON P 1,0 Zalecenia producenta Agregat hydrauliczny LUKAS P650 1,0 Zalecenia producenta 4,2 kw 27. Wysokociśnieniowy agregat gaśniczy 3,0 Zalecenia producenta FIRECO B 28. Motopompa PO5 Polonia 10,0 Zalecenia producenta 29. Pompa PS 75S z silnikiem GX 240 2,0 Zalecenia producenta 30. Pompa PS 75S z silnikiem IM 35 2,0 Zalecenia producenta 31. Pompa Niagara z silnikiem GX 160 1,0 Zalecenia producenta 32. Pompa PSP 250 z sinikiem GX 160 1,0 Zalecenia producenta 33. Pompa szlamowa Honda WT 30X 2,0 Zalecenia producenta 34. Pompa szlamowa Robin EY 20 1,5 Zalecenia producenta 35. Pompa szlamowa Robin EY 40 D 2,5 Zalecenia producenta 36. Pompa szlamowa DAISHIN AWT 100HX 2,0 Zalecenia producenta 37. Pompa pływająca POSEJDON 1,2 Zalecenia producenta 38. Pompa hydrauliczna HOLMATRO 2,0 Zalecenia producenta SR20PC2 39. Pompa hydrauliczna LUKAS 1,5 Zalecenia producenta 40. Przecinarka STIHL TS400 2,0 Zalecenia producenta 41. Pilarka spalinowa STIHL MS362 1,5 Zalecenia producenta 42. Pilarka spalinowa STIHL MS261 1,5 Zalecenia producenta 43. Piła spalinowa STIHL MS290 1,5 Zalecenia producenta 44. Piła spalinowa HUSQWARNA 55 1,0 Zalecenia producenta 45. Piła spalinowa HUSQWARNA 262 1,0 Zalecenia producenta 46. Piła spalinowa HUSQWARNA 365 1,0 Zalecenia producenta 47. Piła spalinowa SOLO 645 1,2 Zalecenia producenta 48. Piła spalinowa STIHL MS461 1,5 Zalecenia producenta 49. Piła tarczowa STIHL TS420 2,0 Zalecenia producenta Kosiarka spalinowa P53675 DWAR 1,0 Zalecenia producenta Wentylator oddymiający KOBRA H34 1,1 Zalecenia producenta Łódź z silnikiem MERCURY 40 KM 22,0 Zalecenia producenta 58. Łódź z silnikiem JOHSON 50 KM 25,0 Zalecenia producenta Turbowentylator RAMFAN GX350 1,7 Zalecenia producenta

14 Załącznik nr 4 do Regulaminu tankowania, dokumentowania i rozliczania norm zużycia paliwa przez środki transportowe OSP w Mieście Racibórz Sposób pomiaru zużycia paliwa przez pojazd: 1) Badany pojazd musi być sprawny technicznie. 2) Pomiar eksploatacyjny zużycia paliwa przeprowadza się przy dokładności do 2%. 3) Pomiar eksploatacyjnego zużycia paliwa przeprowadza się w następujących warunkach: a) w okresie letnim od 1 kwietnia do 31 października z wyłączeniem warunków ekstremalnych, b) przy wykorzystaniu 50% ładowności dla pojazdów używanych do celów specjalnych. 4) Droga po której przeprowadza się pomiar powinna: a) przebiegać poza tereny miejskie, w terenie nizinnym, po drogach twardych i składać się z odcinków różnej kategorii, stanowić zamkniętą pętle o długości nie mniejszej niż 100 km, b) prędkość jazdy powinna być dostosowana do warunków w jakich odbywa się jazda, i zgodna z art. 20 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

15 Protokół nr... pomiaru zużycia paliwa przez pojazd 1. Data przeprowadzenia pomiaru: Cel przeprowadzenia pomiaru: Rodzaj, marka i typ pojazdu Numer rejestracyjny: Masa własna pojazdu: Ładowność: Dopuszczalna masa całkowita: Marka, rodzaj i typ silnika: Pojemność/ moc silnika: Rodzaj napędu: Rok produkcji: Charakterystyka trasy na której przeprowadzono pomiar: rodzaj nawierzchni... stan techniczny nawierzchni... wzniesienia... zawilgocenie... inne Warunki atmosferyczne w czasie prowadzenia pomiaru: temperatura powietrza... siła wiatru... inne Wykorzystanie ładowności (przewożona liczba osób, masa ładunkuwyposażenia) Sposób przeprowadzenia pomiaru Przebieg całkowity podczas pomiaru Całkowite zużycie paliwa w dm 3...dm Zużycie paliwa w dm 3 /100 km, obliczone według wzoru: (17):(16)x100...dm 3 /100 km 19. Imię, nazwisko i stanowisko osoby prowadzącej pojazd w czasie pomiaru Imię, nazwisko i stanowisko oraz podpisy członków komisji: 1) ) ) Racibórz, dnia...

16 Załącznik nr 5 do Regulaminu tankowania, dokumentowania i rozliczania norm zużycia paliwa przez środki transportowe OSP w Mieście Racibórz Sposób pomiaru zużycia paliwa przez sprzęt pływający i sprzęt silnikowy: 1) Badany sprzęt pływający lub silnikowy musi być sprawny technicznie. 2) Pomiar eksploatacyjny zużycia paliwa przeprowadza się przy dokładności do 2%. 3) Silnik sprzętu pływającego lub sprzętu silnikowego powinien być całkowicie dotarty. 4) Pomiar eksploatacyjnego zużycia paliwa przeprowadza się w następujących warunkach: a) temperatura otoczenia powyżej C. b) badanie przeprowadza się na biegu jałowym oraz przy 50 % i 100 % nominalnego obciążenia silnika. c) czas badania przy każdym obciążeniu powinien wynosić 20 minut. 5) Dla silników łodzi badania przeprowadza się podczas pracy na wodzie. W przypadku badania na wodzie bieżącej (rzece) wybrany odcinek pomiarowy należy przebyć z prądem i pod prąd wody. 6) Z przeprowadzonych pomiarów zużycia paliwa sporządza się protokół według załączonego wzoru.

17 Protokół nr... pomiaru zużycia paliwa przez sprzęt pływający/sprzęt silnikowy/ 1. Data przeprowadzenia pomiaru: Cel przeprowadzenia pomiaru: Rodzaj, marka i typ sprzętu pływającego/sprzętu silnikowego: Marka, rodzaj i typ silnika: Pojemność/ moc silnika:...cm 3...kW/KM 6. Rok produkcji sprzętu pływającego/sprzętu silnikowego... 7.Parametry pracy sprzętu pływającego/sprzętu silnikowego w trakcie pomiaru: obciążenie... ładunek... ilość osób... inne Warunki atmosferyczne w czasie prowadzenia pomiaru: temperatura powietrza... siła wiatru... inne Czas przeprowadzenia badań:...min 10. Całkowite zużycie paliwa w dm 3...dm Zużycie paliwa w litrach wynosi:... dm 3 /mtg... dm 3 /min pracy 12. Imię, nazwisko i stanowisko osoby obsługującej sprzęt pływający/ sprzęt silnikowy w czasie pomiaru: Imię, nazwisko i stanowisko oraz podpisy członków komisji: 1) ) ) Racibórz, dnia...

Przepisy zarządzenia dotyczą:

Przepisy zarządzenia dotyczą: Zarządzenie Nr 0050 3/2014 w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Iławie. Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/12 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 maja 2012 roku

Zarządzenie Nr 45/12 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 maja 2012 roku Zarządzenie Nr 45/12 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RG.0151.119.2012 WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 31 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR RG.0151.119.2012 WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 31 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR RG.0151.119.2012 WÓJTA GMINY ŁONIÓW z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie: ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, używanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2018/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC. z dnia 23 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2018/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC. z dnia 23 stycznia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11/2018/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC w sprawie zasad zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe i sprzęt silnikowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 Wójta Gminy Borowie z dnia 08 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15 Wójta Gminy Borowie z dnia 08 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 15 Wójta Gminy Borowie z dnia 08 kwietnia 2009 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014

ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014 ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014 w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego używanego przez jednostkę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/12 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 maja 2012 roku

Zarządzenie Nr 44/12 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 maja 2012 roku Zarządzenie Nr 44/12 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach i sprzęcie przeciwpożarowym będącym w dyspozycji jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RG WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 22 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR RG WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 22 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR RG.0151.59.2015 WÓJTA GMINY ŁONIÓW z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, używanego przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RG WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 20 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR RG WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 20 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR RG.0151.218.2017 WÓJTA GMINY ŁONIÓW z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, używanego przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RG WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 31 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR RG WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 31 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR RG.0151.257.2018 WÓJTA GMINY ŁONIÓW z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, używanego przez

Bardziej szczegółowo

Norma pracy silnika na postoju 1. Gać Volvo BL , ,40 8,64. Norma 1 godz. pracy z pługiem. Norma na 33, ,90 11,00

Norma pracy silnika na postoju 1. Gać Volvo BL , ,40 8,64. Norma 1 godz. pracy z pługiem. Norma na 33, ,90 11,00 Zarządzenie Nr 277/17 Wójta Gminy Łomża z dnia 07 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia norm paliw płynnych w eksploatacji pojazdów i sprzętu silnikowego używanego przez jednostki Ochotniczych Straży

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-06-16. Numer aktu 54. Akt prawa miejscowego NIE. Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym

Data utworzenia 2014-06-16. Numer aktu 54. Akt prawa miejscowego NIE. Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Tomice z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie gospodarki transportowej oraz gospodarki materiałami pędnymi, norm zużycia paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 313/2017 Wójta Gminy Wińsko. z dnia 21 marca 2017 roku

Zarządzenie nr 313/2017 Wójta Gminy Wińsko. z dnia 21 marca 2017 roku Strona 1 z 7 Wójta Gminy Wińsko w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 46/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 46/2015 w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych i olejów dla pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Ostróda

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 22 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR OR. 0050.26.2018 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 174/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 listopada 2017 r. Zarządzenie Nr 174/2017 w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych i olejów dla pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Ostróda

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 Wójta Gminy Samborzec z dnia 3 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 Wójta Gminy Samborzec z dnia 3 stycznia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2018 Wójta Gminy Samborzec z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie aktualizacji norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0151/OC/78/2008 BURMISTRZA MIASTA USTKA z dnia 15 kwietnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 0151/OC/78/2008 BURMISTRZA MIASTA USTKA z dnia 15 kwietnia 2008 r. Zarządzenie Nr 0151/OC/78/2008 BURMISTRZA MIASTA USTKA z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie: powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa dla pojazdu marki Mercedes 1113 GBA 2,4/16 nr rej. SGC 3179

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 171/2011

ZARZĄDZENIE nr 171/2011 ZARZĄDZENIE nr 171/2011 PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie norm zużycia paliw dla samochodów pożarniczych i urządzeń specjalnych eksploatowanych przez jednostki ochotniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 225/2016 WÓJTA GMINY MIELEC. z dnia 17 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 225/2016 WÓJTA GMINY MIELEC. z dnia 17 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 225/2016 WÓJTA GMINY MIELEC z dnia 17 października 2016 r. w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 261/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 261/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 31 grudnia 2012 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka woj. małopolskie ZARZĄDZENIE NR 261/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie norm zużycia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY GRZEGORZEW z dnia 23 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY GRZEGORZEW z dnia 23 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY GRZEGORZEW z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 15 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 15 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 0050.48.2015 WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji wewnętrznej dotyczącej norm eksploatacyjnych, wydawania i rozliczania zużycia paliw przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2011 Burmistrza Nasielska z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 163/2011 Burmistrza Nasielska z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 6/0 Burmistrza Nasielska z dnia grudnia 0 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia zarządzenia dotyczą: Data utworzenia 2012-03-30. Numer aktu 26. Akt prawa miejscowego TAK

1. Postanowienia zarządzenia dotyczą: Data utworzenia 2012-03-30. Numer aktu 26. Akt prawa miejscowego TAK ZARZĄDZENIE NR 26/2012 Wójta Gminy Osiek z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie gospodarki materiałami pędnymi i smarami, norm zużycia paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych dla pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2016 r. Poz. 5

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2016 r. Poz. 5 Warszawa, dnia 11 kwietnia 2016 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE NR 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr ORG. 0151-87/08 Wójta Gminy Wilków z dnia 28 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr ORG. 0151-87/08 Wójta Gminy Wilków z dnia 28 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr ORG. 0151-87/08 w sprawie użytkowania i eksploatacji pojazdów samochodowych będących na stanie mienia komunalnego gminy Wilków Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 101/2011 BURMISTRZA WĘGORZEWA. z dnia 18 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 101/2011 BURMISTRZA WĘGORZEWA. z dnia 18 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 101/2011 BURMISTRZA WĘGORZEWA z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie gospodarki transportowej oraz określenia norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe i sprzęt silnikowy będący na

Bardziej szczegółowo

OR JC ZARZĄDZENIE NR 253/17 Burmistrza Michałowa z dnia 3 kwietnia 2017 r.

OR JC ZARZĄDZENIE NR 253/17 Burmistrza Michałowa z dnia 3 kwietnia 2017 r. OR.0050.253.2017.JC ZARZĄDZENIE NR 253/17 w sprawie norm zużycia paliw płynnych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Michałowo oraz kontroli i obiegu dokumentów w zakresie zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 283/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 30 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 283/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 30 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 283/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy pożarnicze i sprzęt z napędem silnikowym eksploatowanym w jednostkach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 8 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 10 kwietnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 10 kwietnia 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 8 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 31/2012 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji gospodarki paliwowo - materiałowej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej". Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 169/2014. Burmistrza Bolkowa z dnia 15 grudnia 2014

ZARZĄDZENIE NR 169/2014. Burmistrza Bolkowa z dnia 15 grudnia 2014 ZARZĄDZENIE NR 169/2014 Burmistrza Bolkowa z dnia 15 grudnia 2014 w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia przez pojazdy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Brzeszcz Z dnia r.

Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Brzeszcz Z dnia r. Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Brzeszcz Z dnia 12.10.2015r. W sprawie: gospodarki paliwowej i obiegu dokumentów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Brzeszcze. Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Sposób pomiaru zużycia paliwa przez sprzęt: pływający, silnikowy, pożarniczy

Sposób pomiaru zużycia paliwa przez sprzęt: pływający, silnikowy, pożarniczy Załącznik nr 11 Sposób pomiaru zużycia paliwa przez sprzęt: pływający, silnikowy, pożarniczy 1. Badany sprzęt musi być sprawny technicznie. 2. Silnik sprzętu powinien być całkowicie dotarty, jeżeli potrzeba

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OA Burmistrza Miasta Koła z dnia 01 września 2017 r.

Zarządzenie Nr OA Burmistrza Miasta Koła z dnia 01 września 2017 r. Zarządzenie Nr OA.0050.160.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 01 września 2017 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Brzeziny, dnia 23 lutego 2012 r. KZ.1711 2C/12. PROTOKÓŁ nr II/2012

Brzeziny, dnia 23 lutego 2012 r. KZ.1711 2C/12. PROTOKÓŁ nr II/2012 Brzeziny, dnia 23 lutego 2012 r. KZ.1711 2C/12 PROTOKÓŁ nr II/2012 kontroli doraźnej Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Brzezinach, przy ul. Reformackiej 9. Kontrolę na podstawie upoważnienia Nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 104/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 września 2016 roku

Zarządzenie nr 104/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 września 2016 roku Zarządzenie nr 104/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie sposobu ustalania i stosowania norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Id: 64F753F B87-A57E-AC485589E103. Podpisany Strona 1

Id: 64F753F B87-A57E-AC485589E103. Podpisany Strona 1 ZARZĄDZENIE NR 169/2016 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie gospodarki paliwowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Na podstawie art.7 ust 1 pkt 14 i art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r.

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r. Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 07.06.2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2012 S t a r o s t y K o l n e ń s k i e g o z dnia 5 listopada 2012r.

Zarządzenie Nr 21/2012 S t a r o s t y K o l n e ń s k i e g o z dnia 5 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 21/2012 S t a r o s t y K o l n e ń s k i e g o z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Kolnie. Na podstawie art.34

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 6 maja 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 6 maja 2019 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie norm zużycia paliw płynnych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Konina oraz kontroli i obiegu dokumentów w zakresie zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU Z DNIA 09.09.2015

ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU Z DNIA 09.09.2015 ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU Z DNIA 09.09.2015 w sprawie ustalenia Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta Sopotu Na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28/2016 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 28/2016 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 4 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 28/2016 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA w sprawie norm zużycia paliwa oraz zasad prowadzenia gospodarki transportowej i paliwowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dębnica

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r. ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r. w sprawie określenia instrukcji użytkowania samochodów służbowych, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliw. Na

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia normy zużycia paliwa płynnego dla pojazdu eksploatowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie

w sprawie wprowadzenia normy zużycia paliwa płynnego dla pojazdu eksploatowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie Zarządzenie Nr 7 /13 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie w sprawie wprowadzenia normy zużycia paliwa płynnego dla pojazdu eksploatowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 15 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 23.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia. Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (.Dz. U. z 2013r. poz. 594

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe.

Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe. Załącznik Nr 1 Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe. 1. Ilekroć mowa w instrukcji o: 1) pojeździe należy przez to rozumieć samochody służbowe, będące własnością Gminy Skąpe,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 85/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. z dnia 11 września 2008 r.

Zarządzenie Nr 85/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. z dnia 11 września 2008 r. Zarządzenie Nr 85/2008 gospodarki samochodowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu w sprawie norm zużycia paliw płynnych i oleju silnikowego dla samochodu będącego własnością Gminy i Miasta Jastrowie.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów /-/ Leszek Kopeć

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów /-/ Leszek Kopeć ZARZĄDZENIE Nr 37/2018r. Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 26.02.2018r. w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 2 ZARZĄDZENIE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 19 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 2 ZARZĄDZENIE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 19 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 2 ZARZĄDZENIE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie rozliczenia zużycia

Bardziej szczegółowo

Okresowa karta pracy pojazdu nr

Okresowa karta pracy pojazdu nr 6. Pobrane paliwo i olej silnikowy. Pobrano paliwa do: Stan L.p. Data Ilość paliwa i oleju z poprzedniego okresu rozliczeniowego: zbiorników kanistrów Pobrano oleju Numer dokumentu wydania pobierającego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 27 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 27 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) ZARZĄDZENIE NR 54/16 WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania samochodu służbowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Lubasz z dnia 02 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Lubasz z dnia 02 marca 2015 roku 'hoj i GMNY LUBASZ ul. B. Chrobrego 37 64 720 LUBASZ Zarządzenie Nr 18.2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 02 marca 2015 roku w sprawie: określenia norm eksploatacyjnych zużycia paliw płynnych dla pojazdów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0152 / 46 / 08 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 19 września 2008 roku

ZARZĄDZENIE NR 0152 / 46 / 08 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 19 września 2008 roku ZARZĄDZENIE NR 0152 / 46 / 08 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 19 września 2008 roku w sprawie ustalenia instrukcji zużycia paliwa przez samochód ciężarowy VW SRC 69RE oraz kompaktor Dino

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 101 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 31 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 101 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 31 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 101 BURMISTRZA MIROSŁAWCA w sprawie zasad korzystania, eksploatacji i odpowiedzialności za samochód służbowy będący własnością Gminy i Miasta Mirosławiec Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 Wójta Gminy Żukowice z dnia 3 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 Wójta Gminy Żukowice z dnia 3 marca 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 Wójta Gminy Żukowice z dnia 3 marca 2015r. w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 429/2016 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 5 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 429/2016 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 5 grudnia 2016 roku Zarządzenie Nr 429/2016 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 10 listopada 2015 r.

Zarządzenie nr 18/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 10 listopada 2015 r. Zarządzenie nr 18/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarki paliwem dla samochodu służbowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie

Bardziej szczegółowo

Prezydenta Miasta Zgierza. września 2013 roku

Prezydenta Miasta Zgierza. września 2013 roku Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Zgierza z dnia Ą 1 ) września 2013 roku w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych bedacvch w dyspozycji Urzędu Miasta Zuierz.a Na podstaw ie art. 33

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 42 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 26 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 26 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 42 w sprawie: przejęcia regulaminu określającego zasady korzystania z samochodu służbowego Urzędu Miasta i Gminy Pasym. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 43 Wójta Gminy Świątki z dnia 31 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43 Wójta Gminy Świątki z dnia 31 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 43 Wójta Gminy Świątki z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: przejęcia Regulaminu zasad korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy w Świątkach. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 25 luty 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 6/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 25 luty 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 6/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 25 luty 2014 roku w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania i wykonywania obsługi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0152 / 42 / 09 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 27 LIPCA 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 0152 / 42 / 09 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 27 LIPCA 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 0152 / 42 / 09 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 27 LIPCA 2009 roku w sprawie ustalenia instrukcji zużycia paliwa przez samochód ciężarowy VW SRC 69RE, samochód osobowy VW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 194/13

ZARZĄDZENIE NR 194/13 ZARZĄDZENIE NR 194/13 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 października 2013 r. w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego ciężarowego pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Jemielnica

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania samochodami służbowymi przez Urząd Gminy w Dobromierzu

w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania samochodami służbowymi przez Urząd Gminy w Dobromierzu ZARZĄDZENIE NR 46/09 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania samochodami służbowymi Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 97/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 24 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 97/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 24 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr 97/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu finansowania i prowadzenia gospodarki transportowej oraz określenia norm zużycia paliw płynnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1730/RK/10 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 marca 2010r.

Zarządzenie Nr 1730/RK/10 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 marca 2010r. Zarządzenie Nr 1730/RK/10 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem komunalnym i ujętymi w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle środkami finansowymi,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 125/2012 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 12 listopada 2012 roku

Zarządzenie Nr 125/2012 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 12 listopada 2012 roku Zarządzenie Nr 125/2012 z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw przez pojazdy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 26 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 26 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Szydłowca w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach służbowych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 23/2007 STAROSTY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2007r.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2007 STAROSTY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2007r. ZARZĄDZENIE Nr 23/2007 STAROSTY POWIATU MALBORSKIEGO Na podstawie 9 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Malborku zarządzam, co następuje: 1 Ustala się: 1. Instrukcję gospodarki paliwami

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 02 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 6/15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 02 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Gminy Hajnówka Zarządzenie Nr 6/15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 02 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Gminy Hajnówka Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2013/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 26 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2013/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 26 lutego 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2013/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie użytkowania służbowych pojazdów samochodowych i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 73/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów służbowych.

ZARZĄDZENIE NR 73/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów służbowych. ZARZĄDZENIE NR 73/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów służbowych. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1. . REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Prezydencie/Zastępcach Prezydenta rozumie się przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 215/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 215/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Gminy Hajnówka Zarządzenie Nr 215/13 z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Gminy Hajnówka Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4 /12 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie z dnia 6 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 4 /12 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie z dnia 6 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 4 /12 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich z dnia 6 lutego 2012 r. wprowadzające Instrukcję w sprawie zasad gospodarowania samochodami służbowymi stanowiącymi własność Zarządu Dróg Miejskich.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski

Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski Zarządzenie Nr 69/15 Burmistrza Pasłęka z dnia 23 lipca 20115 r. w sprawie nadania regulaminu korzystania z samochodu służbowego marki Dacia Duster w Urzędzie Miejskim w Pasłęku Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 19 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 19 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE w sprawie Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Siemiatycze. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i logistyka pojazdów Państwowej Straży Pożarnej

Zarządzanie i logistyka pojazdów Państwowej Straży Pożarnej SZYSZKO Grzegorz 1 OPIELAK Katarzyna 2 Zarządzanie i logistyka pojazdów Państwowej Straży Pożarnej WSTĘP Flota pojazdów jest jednym z głównych filarów systemu logistycznego Państwowej Straży Pożarnej (PSP).

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2015 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych.

ZARZĄDZENIE NR 53/2015 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych. ZARZĄDZENIE NR 53/2015 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych. Na podstawie art. 33 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 1 1. Samochody będące własnością Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (dalej: ASP) mogą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/17 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie z dnia 17 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/17 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie z dnia 17 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 7/17 Dyrektora z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu używania samochodu służbowego i gospodarki paliwami płynnymi Na podstawie 8 pkt 8 lit a Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 19/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 października 2011 r. Zarządzenie Nr 19/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad korzystania z samochodu służbowego Działając na podstawie 13, ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad udziału w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposobie ich rozliczania i

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. 1. Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają:

ZASADY KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. 1. Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają: ZAŁĄCZNIK nr 1 DO ZARZĄDZENIA nr 28/ 2015 r. DYREKTORA GENERALNEGO Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 18 listopada 2015 r. ZASADY KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 89/12 BURMISTRZA MYSZYŃCA. z dnia 16 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 89/12 BURMISTRZA MYSZYŃCA. z dnia 16 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 89/12 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Myszyniec Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Szubin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 września 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 93/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 września 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 93/2013 z dnia 18 września 2013 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Książ Wlkp. w działaniach

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594) zarządzam, co następuje:

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594) zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr A l ld P ^ Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia49j.qdi..2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z pojazdów służbowych oraz ewidencji i rozliczania kart drogowych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Tematyka kontroli : rozliczenie sprzętu spalinowego z paliwa za okres II kwartału 2015 roku.

PROTOKÓŁ. Tematyka kontroli : rozliczenie sprzętu spalinowego z paliwa za okres II kwartału 2015 roku. NK.0811.10.2015 PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Bazie Sprzętu i Transportu MZUiM w dniach od 27 lipca 2015 roku do 30 lipca 2015 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej.... Tematyka kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 313/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 31 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 313/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 31 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 313/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej zasad korzystania z samochodów służbowych stanowiących własność Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku WÓJT GMINY ŁAPSZE NIŻNE (Pieczątka organu) ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie: norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposób ich rozliczania

Bardziej szczegółowo

Wprowadza następujące zmiany: tekst jednolity zmienionego regulaminu stanowi załącznik nr. 2 do zarządzenia. 3

Wprowadza następujące zmiany: tekst jednolity zmienionego regulaminu stanowi załącznik nr. 2 do zarządzenia. 3 Zarządzenie nr 18, z dnia 2019r. zmieniające zarządzenie nr 14 z dnia 18 marca marca 2015 r. oraz zarządzenie nr 29 z dnia 23 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z samochodów służbowych

Bardziej szczegółowo