SYSTEMY WORKFLOW W PODEJŚCIU PROCESOWYM DO ORGANIZACJI. Marek Dziembała

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY WORKFLOW W PODEJŚCIU PROCESOWYM DO ORGANIZACJI. Marek Dziembała"

Transkrypt

1 SYSTEMY WORKFLOW W PODEJŚCIU PROCESOWYM DO ORGANIZACJI Marek Dziembała Wprowadzenie W. Edwards Deming [Latzko95] odnotował, iŝ zarządzanie organizacją powinno skupić się na zarządzaniu w czasie rzeczywistym i przyszłym. Bez efektywnego systemu zarządzania przepływem pracy organizacje nie posiądą wiedzy na temat tego, co dzieje się z efektami pracy w danej chwili. Innymi słowy, organizacje w większości zarządzają, bazując na rezultatach przeszłych okresów. Proponowanym sposobem pozwalającym organizacjom adoptować się do turbulentnych warunków otoczenia, w których konkurencja i klienci wymuszają elastyczność i szybkość reakcji, jest stosowanie nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania [Bril02]. Jednym z dominujących aktualnie kierunków w wielu róŝnych współczesnych koncepcjach zarządzania jest procesowe podejście do działalności organizacji. Aktualnie orientację procesową wykorzystuje się w organizacji nie tylko jako platformę przejścia do zarządzania firmą poprzez zarządzanie procesami biznesowymi, ale takŝe jako metodę pozwalającą skuteczniej i efektywniej wprowadzać wszelkie zmiany: wdraŝanie systemów informatycznych, systemów zarządzania jakością, systemów zarządzania relacjami z klien-

2 tem, doskonalenia łańcucha dostaw oraz przy przechodzeniu do e-biznesu [Rutk05]. Zarządzanie procesami biznesowymi W pracach T.Davenporta, M.Hammera, J.Champy, I.Durlika i innych moŝemy znaleźć róŝne definicje pojęcia procesu biznesowego. Na podstawie tych prac moŝna określić istotę pojęcia procesu biznesowego [Graj03]: 1. Proces jest łańcuchem sekwencyjnych czynności, które transformują mierzalne wejścia (materiały, informacja, ludzie, urządzenia, metody) w mierzalne wyjścia (produkty, usługi, informacje) - polega on zatem na dodaniu do zasileń nowej wartości (dodanej). 2. Proces ma mierzalny cel - najogólniej jest nim tworzenie wartości uznanej i zweryfikowanej przez odbiorcę, zawartej w produkcie, usłudze, informacji lub innym moŝliwym do zdefiniowania efekcie końcowym. 3. Proces ma dostawcę i klienta, a zatem jego granice wyznaczane są przez jakiś zdefiniowany rodzaj transakcji zakupu zasileń i sprzedaŝy wytworu. 4. Proces moŝe być powtarzany, co oznacza, Ŝe moŝliwe jest jego zapisanie w formie umoŝliwiającej odczytanie jego przebiegu przez realizatorów. KaŜdą czynność lub zbiór czynności moŝna przedstawić jako proces, w wyniku którego z pewnej wartości początkowej, czyli nakładu otrzymujemy rezultat, którym w istocie jest nakład

3 przekształcony i wzbogacony o wartość dodaną stanowiącą wynik procesu. RóŜnica między zadaniem a procesem jest taka jak między częścią a całością. Proces to powiązana grupa zadań, których wspólny rezultat stanowi wartość dla klienta [Hamm99]. Zarządzanie procesami biznesowymi to skoordynowane działania jakie moŝe podjąć organizacja w celu zoptymalizowania procesów biznesowych lub dostosowania ich do nowych potrzeb. Zarządzanie procesami biznesowymi ma na celu odpowiedź na jedno z najwaŝniejszych pytań stojących przed przedsiębiorstwami - w jaki sposób stworzyć silną (ale elastyczną) oś dla wszystkich operacji firmy, która usprawni przepływ informacji i pracy, a nie przeciąŝy organizację niepotrzebnymi procedurami i opóźnieniami w procesie podejmowania decyzji. Procesy biznesowe są zwykle dostosowywane na podstawie modeli najlepszych praktyk dostarczonych przez zewnętrzne zespoły konsultingowe i/lub na podstawie doświadczenia pracowników. Nadmierna złoŝoność procesów moŝe być wyeliminowana poprzez ich redefiniowanie w określonych okresach bądź w momencie zajścia większej zmiany w organizacji np. wprowadzania systemów klasy ERP. Systemy zarządzania dokumentami Pomimo coraz powszechniejszego wykorzystywania systemów zarządzania dokumentami trudno znaleźć precyzyjne dane o polskim rynku czy nawet światowym. Wynika to m.in. z problemu rozmycia granic przenikania się kompetencji tworzonych systemów informatycznych oraz problemów wielości sformułowań opisujących podobne obszary kompeten-

4 cyjne a takŝe róŝnorodność skrótów i tłumaczeń stosowanych w nomenklaturze opisu zarządzania dokumentami: BPM (Business Proces Management) - zarządzanie procesami biznesowymi, DAM (Digital Asset Management) - zarządzanie zasobami cyfrowymi przedsiębiorstwa, DDM (Document Data Management) zarządzanie obiegiem dokumentów, DMS (Document Management System) - system zarządzania dokumentami, ECM (Enterprise Content Management) - zarządzanie zasobami informacyjnymi przedsiębiorstwa, EDM (Electronic Document Management) - systemy do zarządzania obiegiem dokumentów, EDM (Enterprise Document Management) - zarządzanie dokumentami przedsiębiorstwa, ILM (Information Lifecycle Management) - zarządzanie cyklem Ŝycia informacji, PDM (Project Data Management) - zarządzanie danymi o projekcie, RM (Records Management) - zarządzanie archiwami/rekordami, WCM (Web Content Management) - zarządzanie treścią portali intemetowych, Workflow (work flow) - przepływ pracy. Workflow, w sensie szerszym, jest pojęciem określającym sposób przepływu informacji pomiędzy rozmaitymi obiektami biorącymi udział w jej przetwarzaniu. W sensie węŝszym jest to określenie sposobu prze-

5 pływu dokumentów pomiędzy pracownikami wykonującymi pewien algorytmizowany zespół czynności. Według koalicji WFMC (WorkFlow Management Coalition) workflow to [www1]: "automatyzacja procesów biznesowych, w całości lub w części, podczas której dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego, według odpowiednich procedur zarządczych". Pojęcie Workflow jest uŝywane w odniesieniu do oprogramowania, zwłaszcza słuŝącego wspomagania pracy grupowej. Oprogramowanie takie pozwala na określenie jakie role w przetwarzaniu dokumentów pełnią osoby uczestniczące w wykonywaniu danej czynności oraz jakie są stany pośrednie dokumentów. Jako przykład moŝna podać realizację obiegu delegacji w firmie. Osoby zlecające wykonanie pracy związanej z podróŝą słuŝbową generują dane, powstaje dokument zgłoszenia delegacji. Dane są następnie odbierane przez osobę realizującą zadanie, ze zgłoszenia powstaje dokument delegacji. Informacje te trafiają z powrotem do decydentów, którzy akceptują informacje o realizacji zlecenia, dokument delegacji zostaje zatwierdzony do wykonania. Pracownicy realizują zlecenie, potwierdzają odbycie delegacji u klienta, po czym następuje akceptacja zwrotu kosztów podroŝy. Jak widać kaŝdy z etapów przetwarzania takiej informacji charakteryzuje się określonym zbiorem osób wykonujących określone operacje na dokumentach oraz określonym zestawem moŝliwych stanów dokumentu. Istnieje szereg narzędzi komputerowego wspomagania tworzenia procesów przepływu pracy, włącznie z narzędziami pozwalającymi w sposób graficzny projektować i programować gotowe systemy przepływu informacji.

6 Wydaje się iŝ, o prawdziwym zarządzaniu dokumentami moŝna mówić jedynie w przypadku systemów ECM, na które w klasycznej ich wersji składają się takie podsystemy, narzędzia informatyczne, jak: zarządzanie treścią portali internetowych WCM, zarządzanie zasobami cyfrowymi przedsiębiorstwa DAM, zarządzanie archiwami/rekordami RM, współpraca grupowa (workgroup collaboration) i wąsko pojęte zarządzanie dokumentami (document management). Systemy DDM słuŝą do przechowywania, zarządzania dokumentami oraz kontrolowania dostępu do nich, niezaleŝnie od ich postaci (listy, faksy, notatki słuŝbowe, polecenia słuŝbowe, pliki powstałe z uŝyciem dowolnych aplikacji komputerowych). Z kolei systemy DMS zapewniają sprawne sterowanie przepływem pracy i informacji w przedsiębiorstwie. Idea DMS polega na maksymalnym ograniczeniu obiegu tradycyjnych, papierowych dokumentów i uporządkowaniu procesu przekazywania informacji. Wspólna baza dokumentów umoŝliwia bieŝącą kontrolę realizacji zadań oraz identyfikację osób zajmujących się daną sprawą. Upraszcza wyszukiwanie dokumentów i gwarantuje aktualność wersji, eliminując jednocześnie potrzebę powielania i rozprowadzania dokumentów. KaŜda korespondencja w firmie przychodząca, wychodząca lub wewnętrzna jest dokładnie opisana. W dowolnym momencie moŝna sprawdzić realizację konkretnego zadania, kto, kiedy i jak tworzył oraz modyfikował związane z nim dokumenty. Systemy do zarządzania obiegiem dokumentów muszą spełniać wiele róŝnorodnych kryteriów związanych z przyjmowaniem, obiegiem, wysyłaniem oraz przechowywaniem plików. Muszą takŝe radzić sobie z prze-

7 twarzaniem dokumentów papierowych, których na razie nie daje się wyeliminować w pracy biurowej. Z systemów PDM korzystają nie tylko inŝynierowie (projekty konstrukcyjne), ale i informatycy (projekty aplikacji), a nawet pracownicy działów marketingu (projekty kampanii reklamowych). PDM to baza danych, która gromadzi wszystkie dokumenty związane z projektem, umoŝliwia jednoczesną pracę wielu osób (przydziela prawa dostępu), kontroluje proces wprowadzania poprawek (z moŝliwością ich cofnięcia), ułatwia przeszukiwanie dokumentów według rozmaitych kryteriów, generuje odpowiednie raporty (np. listy materiałów potrzebne dla działu zamówień). Systemy do zarządzania obiegiem dokumentów, przepływem zadań, do monitorowania i zarządzania procesami biznesowymi przenikają się więc wzajemnie, tworząc zestaw róŝnego typu powiązań. MoŜna jednak wskazać miejsce systemów Workflow w strukturze warstwowej tych powiązań, jako warstwy technicznej/zasobowej między modelem biznesowym, a modelem wykonawczym konkretnych systemów informatycznych (Rys. 1.).

8 Rys1.Powiązania między modelami: biznesowym, Workflow i wykonania Źródło: opracowanie własne na podstawie [www2] Światowy rynek systemów zarządzania dokumentami Według niektórych szacunków światowy rynek oprogramowania do zarządzania obiegiem dokumentów, workflow i BPM wzrasta o ok. 20% rocznie [MIS0306]. Większość firm implementuje systemy BPM małymi krokami, stosunkowo rzadko decydując się na objęcie nimi od razu wszystkich procesów biznesowych. Do najbardziej znanych na świecie producentów systemów do zarządzania dokumentami i treścią zalicza się firmy FileNet oraz Documentum, która w 2004 r. połączyła się z EMC Corporation. Produkty EMC Documentum mają znaczący udział w światowym rynku rozwiązań klasy ECM. Według Gartnera EMC Documentum jest liderem w dziedzinie zarządzania treścią dla przedsiębiorstw (badanie z listopada 2005 r.). Opinię tę podziela Forrester Research [Gart05][Forr05]. Według Gartnera na światowym rynku działa obecnie kilkuset producentów oprogramowania BPM, w ramach którego oferowane są aplikacje do zarządzania dokumentami. Wśród nich trudno znaleźć choćby dwie firmy o podobnej ofercie. Oprócz oczywistych róŝnic w zakresach funkcjonalnych, specyfiki branŝowej, w róŝnych ofertach podkreślane są róŝne zastosowania. Do liczących się firm na tym rynku zaliczyć moŝna jeszcze: IBM, Open Text, SAP, Xerox, Oracle, Microsoft (Rys.2).

9 Rys. 2. Magic Quadrant for Enterprise Content Management, 2005 Źródło: [Gart05] EMC konsekwentnie rozwija strategię ILM, która polega na optymalizowaniu wykorzystania infrastruktury z uwzględnieniem wpływu zmiany wartości przechowywanych informacji na działalność firmy, co umoŝliwia obniŝenie całkowitego kosztu utrzymania systemów. Dzięki przejęciu firm Legato, Documentum, VMware, Dantz oraz Smarts firma EMC poszerzyła ofertę o zaawansowane rozwiązania, niezbędne do budowy systemów składowania, archiwizacji i zarządzania informacją. Platforma ECM Documentum zapewnia zarządzanie dokumentami i obszernymi

10 archiwami oraz treścią cyfrową: plikami multimedialnymi i zawartością serwisów internetowych. Przeznaczona jest dla instytucji finansowych, operatorów telekomunikacyjnych oraz duŝych firm produkcyjnych [Dziem05]. Jednym z największych dostawców systemów ECM w Europie jest firma SER Solutions, producent rozwiązań zintegrowanego zarządzania zasobami informacyjnymi przedsiębiorstwa (iecm), reprezentowana w Polsce przez S.E.R. Solutions Polska. Polski rynek systemów zarządzania dokumentami Rynek systemów zarządzania dokumentami w Polsce ma bogatą ofertę, ale według wielu ekspertów branŝa przemysłowa w niewielkim stopniu korzysta z proponowanych rozwiązań. W dodatku na rynku jest tyle róŝnego typu systemów, Ŝe trudno połapać się w oferowanych przez nie funkcjach. W Polsce prognozowano wzrost rynku systemów zarządzania dokumentami w 2005 r. o 35 40%. [MIS0306] Liczne krajowe firmy informatyczne opracowują własne systemy Workflow, starając się trafić w nisze rynkowe. Odpowiadają one tym samym na potrzeby mniejszych przedsiębiorstw, dla których rozwiązania FileNet czy Documentum są zbyt drogie i zbyt rozbudowane. Wśród polskich producentów moŝna wymienić [Dziem05]: Altkom Akademię, która stworzyła własny Workflow Management System, Humandialog, producenta oryginalnego systemu HumanWork.

11 Logotec Engineering, który specjalizuje się w systemach do zarządzania obiegiem dokumentów technicznych - System Zarządzania Dokumentami i Przepływem Informacji, System Workflow, opracowany przez Altkom Akademię, słuŝy przede wszystkim do automatyzacji procesów biznesowych. Oparto go na technologii J2EE (Java2 Enterprise Edition) i zbudowano na bazie modelu referencyjnego WfMC. Program zgodny jest ze standardem WfMC XPDL 1.0. Dzięki XPDL oprogramowanie Altkom moŝna integrować z narzędziami i aplikacjami innych producentów, pod warunkiem, Ŝe te równieŝ będą zgodne z tym standardem. System HumanWork produkt wrocławskiej firmy Humandialog, umoŝliwia zarządzanie projektami, obsługuje przepływ pracy i obieg dokumentów. Oprogramowanie wykorzystuje nowe, dotychczas niestosowane rozwiązania umoŝliwiające zarządzanie pracą i dokumentami zarówno w procesach powtarzalnych opartych na zestawie zdefiniowanych procedur i formularzy, jak i w procesach sterowanych indywidualnie. HumanWork jest połączeniem systemów do zarządzania projektami i narzędziami klasy BPM. Aplikacja umoŝliwia graficzne modelowanie procedur biznesowych i planowanie przedsięwzięć przy wykorzystaniu diagramów Gantta. Zdefiniowane w programie procedury biznesowe pełnią rolę wzorca projektu, a system automatycznie tworzy projekt v momencie uruchomienia procedury. System ten moŝe następnie automatycznie modyfikować projekt, dodając do niego nowe zadania na podstawie analizy decyzji podejmowanych w trakcie realizacji projektu. Wzorzec procedury jest potrzebny jedynie do uruchomienia nowego procesu, a po wygenerowaniu planu wykonania moŝe być usunięty.

12 W tabeli 1 przedstawiono zestawienie wybranych firm oferujących w Polsce produkty umoŝliwiające zarządzania przepływem pracy. Tabela 1 Zestawienie wybranych firm oferujących w Polsce produkty umoŝliwiające zarządzania przepływem pracy Nazwa firmy Odnośnik do strony Advatech Altcom Aptus Autodesk COIG Katowice Compare Contium S.A. DAT Computer Concepts ELO Digital Office PL Euroscript Polska HEUTHES Sp. z o.o. Hoga.pl firma.hoga.pl/default.aspx?docid=202 Humandialog IBM Polska Ideo Logotec Enterprise MacioSoft Matrix.pl MIS PrimeSoft Ricoh Rodan S.E.R. Solutions Softex Data TOT.NET ZETO w Lublinie Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów reklamowych

13 Do zalet ze stosowania zarządzaniem dokumentami moŝna zaliczyć: usprawnienie pracy poprawa wydajności i stopnia zadowolenia klientów poprzez wprowadzenie ustalonych przebiegów pracy oraz pracy grupowej, usprawnienie zarządzania łańcuchem dostaw, wsparcie portali korporacyjnych do komunikacji wewnętrznej i/lub zewnętrznej, większa dostępność danych firmowych, wsparcie zarządzania zagadnieniami związanymi z prawami autorskimi i pokrewnymi, uporządkowanie danych nieustrukturyzowanych w korporacjach, w tym przede wszystkim rosnącej liczby plików multimedialnych, dochowanie wierności uregulowaniom prawnym w UE i USA, związane zwłaszcza z restrykcyjnym podejściem do archiwizacji i dostępności danych w oprogramowaniu do nadzoru korporacyjnego. Czy jednak wizję biura bez papieru uda się zrealizować jeszcze w naszych czasach, gdy komputer jest waŝnym narzędziem, ale jednym z wielu, czy raczej to pieśń przyszłości, którą zrealizuje następne pokolenie, dla którego komputer jest ekwiwalentem ksiąŝki, kina, teatru... Ŝycia? Literatura [Latzko95] [Bril02] Four Days with Dr Deming: A Strategy for Modern Methods of Menagement, Lazko&Saunders. Addison Wesley Publishing, New York Brilman J.: Nowoczesne koncepcje I metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.

14 [Rutk05] Rutkowska J.: Podejście procesowe w zarządzaniu a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADO- NIS. W : Problemy zarządzania. 1/2005: ss UW [Graj03] Grajewski P.: Koncepcja struktury organizacji procesowej. TNOiK, Toruń [Hamm99] Hammer M.: ReinŜynieria i jej następstwa. PWN, Warszawa [MIS0306] MIS marzec 2006 [www1] [www2] [Gart05] Lundy J. Shegda K.M. i in.: Magic Quadrant for Enterprise Content Management, Gartner 2005, Note Number: G [Forr05] McNabb K.: The Forrester Wave : Enterprise Content Management Suites, Q [Dziem05] Dziembała M.: Miejsce przepływu pracy w systemach e- biznesu. W: Strategie i metodyka budowy systemów e- biznesu. Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Sroki. AE, Katowice ss Informacje o autorze Mgr inŝ. Marek Dziembała Akademia Ekonomiczna ul. Bogucicka Katowice Polska Numer telefonu (fax) +48/32/

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr hab. inŝ. Ludosław Drelichowski

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie wiedzą. Zarządzanie wiedzą. Technologie związane z zarządzaniem wiedzą. Technologie związane z zarządzaniem wiedzą

Systemy wspomagające zarządzanie wiedzą. Zarządzanie wiedzą. Technologie związane z zarządzaniem wiedzą. Technologie związane z zarządzaniem wiedzą Zarządzanie wiedzą Systemy wspomagające zarządzanie wiedzą Wybrane aspekty technologiczne związane z wiedzą i zarządzaniem wiedzą Technologie związane z zarządzaniem wiedzą Rola technologii w ZW: służebna

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Mgr inŝ. Marcin Paprocki, email: paprockm@uek.krakow.pl Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów

Mgr inŝ. Marcin Paprocki, email: paprockm@uek.krakow.pl Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów Mgr inŝ. Marcin Paprocki, email: paprockm@uek.krakow.pl Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów MODELOWANIE I SYMULACJA ROZWOJU WYROBU W FAZIE PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Logistycznego Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Informatyczne Wspomaganie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Ewelina Niewiadomska*

Ewelina Niewiadomska* ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 829 STUDIA INFORMATICA NR 35 2014 Ewelina Niewiadomska* Urząd Statystyczny, Szczecin WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW WORKFLOW W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I OKOŁOPROJEKTOWĄ

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I OKOŁOPROJEKTOWĄ Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (29) nr 1, 2012 Tomasz JĘCZAREK ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I OKOŁOPROJEKTOWĄ Streszczenie: W artykule opisano skuteczną komunikację jako warunek przygotowania

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Redaktor naukowy Jerzy Gołuchowski

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o. platformę in-memory SAP HANA

Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o. platformę in-memory SAP HANA Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o platformę in-memory SAP HANA OPINIA O NOWEJ TECHNOLOGII Kraków 2013 2/31 Spis treści: 1. Przedmiot opinii... 5 2. Streszczenie opinii dotyczącej innowacyjności...

Bardziej szczegółowo

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE ZN WSH Zarządzanie 2015 (2), s. 151-168 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Data wpływu/received: 12.12.2014 Data recenzji/accepted: 15.01.2015/23.01.2015 Data publikacji/published: 2.06.2015 DOI:

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo