Zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR"

Transkrypt

1 Zaproszenie do udziału w licytacji na zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie licytacji elektronicznej Zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR Nr. postępowania Strona 1 z 11 Warszawa, Czerwiec 2013

2 Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej Warszawa KRS Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy -XII Wydz. Gosp. REGON , NIP Kapitał zakładowy Spółki zł w całości wpłacony Korespondencja w sprawie zamówienia z Zamawiającym prowadzona będzie za pośrednictwem portalu https://eb2b.pl adres strony internetowej Zamawiającego: Numer rachunku bankowego do wpłaty wadium: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Składając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w Zaproszeniu do licytacji (dalej zwanej Zaproszeniem) wraz ze wszystkim załącznikami stanowiącymi jej integralną część. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest w trybie licytacji elektronicznej na podstawie Procedury udzielania zamówień w PKP S.A. zwanej dalej Procedurą, przyjętej do stosowania uchwałą nr 127 Zarządu PKP S.A z dnia 19 marca 2013r. (nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych). 3. Postępowanie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie oznaczone jest znakiem Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 4. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR, szczegółowy opis określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia. III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie; c) posiadają potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Strona 2 z 11

3 zamówienia; d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów szczególnych; 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców: a) którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; b) których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze, a z którymi nie doszło do zawarcia umowy z przyczyn leżących po ich stronie w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania; c) wobec których Zamawiający odstąpił od umowy lub którym wypowiedział umowę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli to odstąpienie lub wypowiedzenie nastąpiło w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia; d) którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń, lub złożyli wadliwe oświadczenia albo mimo wezwania do złożenia uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień, nie uzupełnili oferty lub nie złożyli wymaganych wyjaśnień; e) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; f) którzy nie wnieśli wadium w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, o ile wadium było wymagane; g) którzy nie złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności lub nie złożyli stosownego zobowiązania w tym zakresie, o ile Zamawiający wymagał takiego oświadczenia lub zobowiązania. 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza także: a) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; b) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale IV pkt 1 niniejszego dokumentu; d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, Strona 3 z 11

4 przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 4. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, co do którego wszczęto postępowanie o czyn, o którym mowa w ust. 3 pkt d-i poprzedzającym. 5. Z postępowania wyklucza się także Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. 6. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania. 7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wniosek musi być przygotowany na formularzu wniosku (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zaproszenia) i powinien zawierać: a. oświadczenie o posiadaniu opinii bankowej lub oświadczenia, że Dostawca lub Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie dostawy lub usługi, zgodnie z załącznikiem nr 3,3a b. oświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem podatków bądź opłat lub że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności bądź wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3,3a c. oświadczenia że Dostawca lub Wykonawca nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności bądź wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu oświadczenia od osób wchodzących w skład organów Dostawcy lub Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu o niekaralności, zgodnie z załącznikiem nr 3,3a d. oświadczenia, że Dostawca lub Wykonawca nie jest w stanie likwidacji, upadłości oraz że w stosunku do niego nie jest prowadzone postępowanie układowe, zgodnie z załącznikiem nr 3,3a e. oświadczenie o posiadaniu aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego Strona 4 z 11

5 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (Organizator dopuszcza dokumenty pobrane ze stron https://ems.ms.gov.pl/ oraz https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx) f. umowy spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza Dostawcy lub Wykonawcy prowadzona jest w formie spółki cywilnej, g. oświadczenie opowiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie z załącznikiem nr 3,3a h. oświadczenie posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz że Dostawca lub Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 3,3a i. oświadczenie o posiadaniu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Dostawca lub Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z załącznikiem nr 3,3a j. oświadczenie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji uzyskanych w ramach lub w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia, w szczególności stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa PKP S.A., nie będą ujawniane jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że przepis prawa stanowi inaczej, zgodnie z załącznikiem nr 9 k. minimum 2 zamówień wskazanych w Wykazie Wykonanych Zamówień (Załącznik nr 6) na świadczenie dostaw sprzętu informatycznego o wartości nie mniejszej niż PLN brutto wraz z dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi np.: list referencyjny, skan faktury etc. l. innych dokumentów, których złożenie Zamawiający uzna za istotne ze względu na specyfikę zamówienia m. oświadczenie o dostarczeniu przedmiotu Zamówienia zgodnie z opisem przedstawionym w Załączniku nr 1 do Zaproszenia (Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu załączniki nr.3). n. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania oraz o niezgłaszaniu roszczeń wobec Zamawiającego na podstawie pkt. III ust. 2 i 3 zgodnie z Załącznikiem nr 3 i 3 a do Zaproszenia. 2. Wykonawcy składający wspólną ofertę, dokumenty wymienione w ust. 2. pkt 1 do 8 winni przedłożyć każdy z osobna. 3. Oświadczenie wymienione w ust 1.pkt 1 w przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę winno być przedłożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców albo przez każdego Wykonawcę odrębnie. 4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w licytacji elektronicznej wymaganych od Wykonawców składających wspólną ofertę, dokumenty wymienione w ust 1 pkt. k winny być złożone przez każdego Wykonawcę odrębnie. 5. Wymagane załączniki, powinny być podpisane przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i Wykonawcy, upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być dołączone, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę 6. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika i składają oświadczenie o ponoszeniu solidarnej odpowiedzialności zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 i 8 do Zaproszenia. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dostarczenia oryginałów zaświadczeń wskazanych w ust 1 pkt. b-e. dokumentów spełniających w postępowaniu Strona 5 z 11

6 8. Warunkiem dopuszczenia Oferenta do licytacji jest wysłanie w formie elektronicznej wniosku o dopuszczenie do licytacji oraz ww. aktualnych dokumentów w terminie do dnia r., do godz. 12:00, Wysłane dokumenty muszą być odpowiedniej jakości minimum 180 dpi czarnobiałe (umożliwiające bezproblemowe odczytanie treści zawartej w dokumencie) w formacie PDF (skan). Dokumenty należy umieszczać na platformie https://eb2b.pl/ w sekcji Załączniki. Jeden dokument nie może przekraczać wagi 7MB. Brak któregokolwiek z ww. dokumentów wyklucza firmę z przystąpienia do licytacji elektronicznej. Najpóźniej na 2 dni przed terminem licytacji Oferent uzyska informację o dopuszczeniu do licytacji pod względem poprawności złożonych dokumentów technicznych. Informacji udziela osoba kontaktowa odpowiedzialna za specyfikację przedmiotu licytacji (PKP SA), Przystąpienie do licytacji na Platformie eb2b jest równoznaczne z akceptacją wzorów dokumentów, na podstawie których zostanie zawarta umowa lub złożone zamówienie. V. PRAWA I OBOWIĄZKI OGŁASZAJĄCEGO: 1. Termin realizacji umowy 30 dni od dnia podpisania Umowy, z zastrzeżeniem możliwości wypowiedzenia umowy zgodnie z zapisami 10 Umowy stanowiącej Załącznik nr 4 do Zaproszenia 2. Ogłaszającemu licytację elektroniczną przysługuje prawo odwołania licytacji lub zmiany jej warunków. 3. Ogłaszającemu licytację elektroniczną przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, prawo unieważnienia lub odstąpienia od licytacji, w całości lub części, również po jej zakończeniu oraz prawo zakończenia licytacji bez wyboru ofert bez podania przyczyny. 4. Oferty złożone w toku licytacji przestają wiązać, gdy inny uczestnik licytacji złoży ofertę korzystniejszą lub gdy licytację unieważniono lub odstąpiono od niej lub zakończono bez wyboru oferty. 5. Licytacja elektroniczna zostanie powtórzona jedynie w wypadku niemożliwości jej przeprowadzenia z winy Operatora lub Zamawiającego. Problemy techniczne po stronie Wykonawców nie będą miały wpływu na bieg licytacji. VI. INNE INFORMACJE: Oferent może zadawać pytania do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia oraz załączników w trakcie całego procesu przetargowego. Kontakt odbywać się będzie przy pomocy platformy https://eb2b.pl/ Oferta będzie porównywana przez system w postaci miejsca w rankingu. System ustala miejsce w rankingu w kolejności: wynik wg wzoru poniżej oraz czasu złożenia oferty. Wynik obliczany będzie wg wzoru: Strona 6 z 11

7 Wynik = 100% cena 1. Cena ofertowa zostanie obliczona przez Wykonawcę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Cena netto określona w ofercie musi być wynikiem sumy iloczynów cen jednostkowych poszczególnych asortymentów przez liczbę sztuk asortymentów. 2. Cena ofertowa ustalona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 3. Cena jednostkowa jest niezmienna w trakcie realizacji zamówienia. 4. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 5. Oferent biorący udział w licytacji zobowiązany jest w ciągu dwóch godzin po zakończeniu licytacji wczytać do systemu aktualny formularz cenowy (Załącznik nr 5a do Zaproszenia). Suma cen jednostkowych zawartych w formularzu musi być równa ostatniej ofertcie złożonej przez Oferenta w toku licytacji. 6. W przypadku niezłożenia formularza cenowego w wyznaczonym czasie, o których mowa w ust. VI pkt. 5, Zamawiający może uznać oferte jako niekompletną i ma prawo do wyboru kolejnej oferty z rankingu. Organizator gwarantuje podpisanie umowy w ciągu 7 dni od daty poinformowania o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli oferowana cena jest niższa od kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania. VII. WADIUM 1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie PLN. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku formach, w zależności od wyboru Wykonawcyy tj. 1) w pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy zawsze jest poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 275 z późniejszymi zmianami). 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą (do momentu podpisania ostatecznego protokołu odbioru). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Handlowy S.A. nr rachunku z adnotacją Zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR na zakup nr Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w pieniądzu za spełniony, jeżeli kwota, o której mowa w ust. 1 przed upływem terminu składania ofert zostanie wpłacona na rachunek bankowy Zamawiającego. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna za spełniony, jeżeli dokument wadium będzie zawierał co najmniej elementy wymienione w ust. 6 i jego oryginał zostanie złożony w Departamencie Teleinformatyki Centrali PKP S.A. w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 62, pokój nr Strona 7 z 11

8 013, Warszawa, przed upływem terminu rozpoczęcia licytacji. Kopia dokumentu wadium powinna zostać załączona do oferty. 6. Dokument wadium winien zawierać co najmniej następujące elementy: 1) nazwę i dokładny adres gwaranta, 2) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości ustalonego wadium, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył koniecznych dokumentów lub oświadczeń, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, - Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, - Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy. 3) zobowiązanie gwaranta do wypłacenia pełnej kwoty wadium w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty, 4) okres ważności wadium musi pokrywać się z terminem związania ofertą wskazanym w Zaproszeniu. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w ust. 1, w formie lub formach, o których mowa w ust. 2 zostanie wykluczony z postępowania. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Wadium złożone w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wadium złożone w formie innej niż pieniężna Zamawiający zwróci poprzez przekazanie oryginału dokumentu. 11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył koniecznych dokumentów, oświadczeń lub Strona 8 z 11

9 pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. VIII. ZABEZPIECZENIE 1. Wykonawca najpóźniej wraz z podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesienie w jednej lub kilku formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. IX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. O wyborze oferty zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom. 2. O dacie i miejscu zawarcia umowy, zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę pismem z zastrzeżeniem, że umowa zostanie zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony, a nie z chwilą zawiadomienia Wykonawcy o wyborze jego oferty. X. LICYTACJA ELEKTRONICZNA: 1. Przedmiotowe postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie licytacji elektronicznej, która zostanie przeprowadzona na platformie przetargowej eb2b w dniu r. o godz. 12:00 2. Licytacja testowa (szkoleniowa) zostanie przeprowadzona o godz. 12: Wykonawca może zostać zaproszony do udziału w licytacji elektronicznej pod warunkiem złożenia wszelkich wymaganych dokumentów, przy czym Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym zaproszeniu. O dopuszczeniu do udziału w licytacji elektronicznej Zamawiający niezwłocznie poinformuje drogą elektroniczną dopuszczonych wykonawców. 4. Aby wziąć udział w licytacji elektronicznej należy zalogować się do platformy eb2b na stronie: https://.eb2b.pl/ Strona 9 z 11

10 5. Dane do logowania (Login wraz hasłem) do platformy eb2b zostaną przesłane drogą e mailową po samodzielnej rejestracji wykonawcy w portalu. 6. Udział w licytacji elektronicznej wymaga posiadania urządzeń informatycznych, spełniających następujące minimalne wymagania techniczne: komputer z procesorem 1GHz lub szybszym, co najmniej 128 MB pamięci RAM, system operacyjny MS-Windows w wersji XP lub wyższej, przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer MSIE 7,Mozilla Firefox, Chrome, połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 128 kb/s. 7. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej Zamawiający i wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje wyłącznie drogą elektroniczną. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert telefonicznie w przypadku wystąpienia problemów natury technicznej w sposób opisany w pkt 11 poniżej. 8. Podstawowy Czas Trwania licytacji elektronicznej to 30 minut. Dogrywka będzie miała miejsce, jeśli w ciągu ostatnich 3 minut czasu trwania licytacji elektronicznej zostanie złożona nowa oferta. Dogrywka automatycznie przedłuży czas trwania licytacji o 3 minuty, każdorazowo, gdy w ciągu ostatnich 3 minut do zakończenia licytacji zostanie złożona nowa oferta. Po zakończeniu trwania czasu dogrywek system licytacyjny zablokuje możliwość składania nowych ofert. Licytacja elektroniczna odbywać się będzie według reguły zniżkowej aukcji angielskiej, co oznacza, że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie ona niższa od aktualnie najniższej oferty co najmniej o minimalne postąpienie (1000 PLN). Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia uprzednio zaproponowanej przez siebie oferty cenowej. 9. Dostępna widoczność na konsoli ofert: 1) wartość oferty prowadzącej, 2) wartość własnej oferty. 10. Pomoc techniczna podczas licytacji elektronicznej. Podczas licytacji elektronicznej wykonawca może skorzystać z pomocy technicznej pod numerem telefonu: , W przypadku wystąpienia problemów natury technicznej, wykonawca będzie miał możliwość składania ofert telefonicznie pod numerami wskazanymi powyżej. W takim przypadku oferty będą składane telefonicznie w następujący sposób: 1) wykonawca identyfikuje się poprzez podanie adresu użytkownika biorącego udział w licytacji, nr postępowania w którym bierze udział, a następnie zgłasza problem natury technicznej, 2) wykonawca zgłasza swoje oferty telefonicznie, a Operator licytacji elektronicznej wprowadza je do systemu licytacyjnego, obsługującego licytację elektroniczną, 3) w przypadku zgłoszenia problemu technicznego na minutę przed planowanym czasem zamknięcia licytacji elektronicznej Operator licytacji elektronicznej nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udzielenia pomocy technicznej. 11. Operator licytacji elektronicznej: eb2b Sp. z o.o., al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lokal U21, Warszawa. 13. W sprawach technicznych i organizacyjnych licytacji prosimy o kontakt w godzinach 9-16 pod poniższymi numerami telefonicznymi: , , lub pod poniższym adresem Regulamin Warunki Udziału w Licytacji Elektronicznej znajduje się w Załączniku nr 2 Strona 10 z 11

11 do niniejszego zaproszenia. 15. Szczegółowe instrukcje dotyczące licytacji elektronicznej zawarte są w systemie w zakładce Instrukcje. Przed przystąpieniem do licytacji elektronicznej wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z przedmiotowymi instrukcjami. ZAŁĄCZNIKI: 1. Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2. Załącznik nr 2. Regulamin warunki udziału w licytacji elektronicznej. 3. Załącznik nr 3. Oświadczenie, o spełnieniu warunków uczestnictwa w postepowaniu. 4. Załącznik nr 3a. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o nie zgłaszaniu roszczeń wobec 5. Załącznik nr 4. Wzór Umowy wraz z załącznikami. 6. Załącznik nr 5. Formularz wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej. 7. Załącznik nr 5a. Formularz cenowy 8. Załącznik nr 6. Wykaz wykonanych dostaw. 9. Załącznik nr 7. Ustanowienie pełnomocnika 10. Załącznik nr 8. Oświadczenie o ponoszeniu solidarnej odpowiedzialności. 11. Załącznik nr 9. Oświadczenie o zachowaniu poufności Strona 11 z 11

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany Z A M A W I A JĄ C Y : Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany 01-882 Warszawa, ul. śeromskiego 29 OPIS WARUNKÓW UCZESTNICTWA W LICYTACJI w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo