Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server

2 SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi dokumentacji kancelaryjnej Biblioteka aktów normatywnych Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) - Portal na bazie SharePoint Dziennik spraw wychodz¹cych i przychodz¹cych e-system Zarz¹dzania Help Desk JADE CRMtools Mapa witryny Modu³ szkoleñ elektronicznych elearning Obieg dokumentów przychodz¹cych / wychodz¹cych wraz z archiwizacj¹ Obieg faktur w firmie Rejestr rocznych planów urlopowych z akceptacj¹ i obieg wniosków urlopowych Sekcje informacyjne w Windows SharePoint Services System opracowania i obs³ugi dystrybucji dokumentów dla kontrahentów zewnêtrznych TETA portal TETA webpart - bie ¹cy stan urlopu TETA webpart - wnioski urlopowe do akceptacji Web part - Baza wiedzy szybkie przeszukiwanie dokumentacji Web part - Struktura organizacyjna i wyszukiwarka teleadresowa Web part do samodzielnej modyfikacji wybranych danych osobistych w bazie Active Directory Wnioski HR w oparciu o Microsoft Office SharePoint Portal Server 2007 Workflow Ad-hoc system dynamicznego tworzenia procedur obiegu dokumentów Wsparcie Biura i dzia³u zasobów ludzkich WSPOMAGANIE ZARZ DZANIA PROJEKTAMI NA BAZIE SYSTEMU SHAREPOINT Zarz¹dzanie zasobami w oparciu o Microsoft Office SharePoint Portal Server 2007 Zmiana skór

3 Absence and Timesheet Management Application (ATMA) ATMA jest to system, który wspiera wszystkie etapy procesu sk³adania i zarz¹dzania wnioskami urlopowymi w przedsiêbiorstwie. W ka dym przedsiêbiorstwie proces sk³adania i monitorowania wniosków wi¹ e siê z du ym nak³adem mudnej, aczkolwiek koniecznej pracy. Proces sk³adania i akceptacji wniosków, mimo i teoretycznie wydaje siê prosty i generyczny jest bardzo czêsto opatrzony b³êdami. Zadaniem aplikacji ATMA jest pe³ne zautomatyzowanie procesów przep³ywu wniosków urlopowych oraz raportowania czasu pracy. Model uprawnieñ i funkcjonalnoœæ wspiera dedykowane role Pracownika, Managera oraz Pracownika dzia³u HR oraz Administratora. Aplikacja kontroluje dostêpne dni urlopu pracownika i wyró nia wnioski na liczbê dni przekraczaj¹cych dostêpne dni urlopu. Aplikacja monitoruje procesy akceptacji i przesy³a em notyfikacje w przypadku przekroczenia dozwolonych terminów. Dane z systemu s¹ raportowane na potrzeby procesów zarz¹dzania HR. pe³na automatyzacja przep³ywu wniosków urlopowych, pe³na integracja ze struktur¹ organizacyjn¹ firmy zapisan¹ w AD, organizacja i usystematyzowanie obiegu wniosku urlopowych w firmie, pe³en wgl¹d dla pracownika w status sk³adanych przez niego wniosków urlopowych, rejestrowanie ca³ej historii przep³ywu wniosku urlopowego, logika zamkniêcia miesiêcy rozliczeniowych, mo liwoœæ integracji z zewnêtrznymi kalendarzami zajêtoœci zasobów, raporty z wykorzystanych dni urlopowych przez pracowników. Microsoft Office SharePoint Server 2007 Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services Microsoft Active Directory Microsoft ASP.NET Web Parts Microsoft Windows Workflow Foundation Wsparcie dzia³u HR w dowolnej firmie. Pracownik mo e on-line planowaæ swoje nieobecnoœci, a nastêpnie z³o yæ wniosek urlopowy. Wniosek urlopowy jest automatycznie kierowany do bezpoœredniego prze³o onego wnioskuj¹cego (zgodnie z Active Directory), w przypadku jego nieobecnoœci do dzia³u HR. Pracownik jest informowany o akceptacji lub o odrzuceniu jego wniosku. Z³o ony wniosek, za aprobat¹ managera lub dzia³u HR, mo e zostaæ anulowany. Rozmiar organizacji, dla której dedykowane jest rozwi¹zanie Aplikacja oparta jest o wysoko skalowalne rozwi¹zanie, jakim jest Microsoft Office SharePoint Server 2007, dziêki czemu doskonale nadaje siê zarówno dla kilkunasto-osobowych jak i kilkuset-osobowych przedsiêbiorstw. 2

4 Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Specyfika pracy dzia³ów BHP i Ochrony Œrodowiska polega, na wype³nianiu okreœlonych formularzy (m.in. Karta Niezgodnoœci, Karta Zdarzenia Wypadkowego, Raporty z audytów zew. wew., kontroli bhp itp.) oraz nadzorem nad ich wype³nianiem oraz obs³ug¹ informacji merytorycznych zawartych w tych dokumentach. Aby usprawniæ obieg informacji zosta³a stworzona aplikacja intranetowa maj¹ca obs³ugiwaæ obieg informacji i formularzy. W ca³oœci aplikacja zosta³a oparta o technologiê Microsoft SharePoint Portal Server 2007 Ent. Do wype³nienia zaawansowanych formularzy mo na u yæ aplikacji InfoPath lub us³ugi prezentacji formularzy Forms Server. Poziom zawansowania procesów, odbywaj¹cych siê w przedsiêbiorstwach, oraz stopieñ jego skomplikowania wp³yn¹³ na szerokie wykorzystanie funkcjonalnoœci technologii MOSS. Aplikacja nie wymaga zainstalowania adnych dodatkowych sk³adników i komponentów. W ca³oœci mo na j¹ obs³ugiwaæ przez przegl¹darkê internetow¹. Do wydruków raportu wykorzystane s¹ standardowe aplikacje pakietu MS Office. Realizacja projektu obs³ugi formularzy dzia³y BHP i Ochrony Œrodowiska jest bardzo ciekawym przyk³adem zaawansowanego wykorzystania mo liwoœæ SharePoint Portal Server oraz Forms Server. Aplikacja obs³uguje poni sze, specyficzne dla dzia³ów BHP i OŒ, funkcjonalnoœci: Audyty Baza pozwoleñ na wykonywanie prac niebezpiecznych Charakterystyka substancji (substancje i preparaty) Choroby zawodowe Æwiczenia przeciwpo arowe Dokumenty wewnêtrzne dzia³u Karta Niezgodnoœci Kontrole BHP Ocena ryzyka procesowego Ocena ryzyka zawodowego Obs³uga recepcji i szkoleñ (podwykonawcy, ocena szkoleñ i podwykonawców, rejestracja) Pomiary œrodowiska naturalnego Pomiary œrodowiska pracy Rejestr wymagañ prawnych Harmonogramy (audytów BHP, OŒ, pomiarów) Karta Zdarzenia Wypadkowego Rejestr wypadków przy pracy Obs³uga zwolnieñ chorobowych Wizytacje/komisje lekarskie Aplikacja sk³ada siê z zestawu odpowiednio przygotowanych formularzy, bibliotek dokumentów, szablonów dokumentów oraz procesów ich obiegu. Ka dy dokument elektroniczny jest specjalnie przygotowany i oprogramowany do obs³ugi procesu, do którego jest przeznaczony. Formularze mog¹ byæ wype³nianie przez przegl¹darkê internetow¹ jak i za pomoc¹ aplikacji InfoPath. Aplikacja, z uwagi na wykorzystan¹ do jej budowy technologiê, jest bardzo elastyczna i skalowalna. Pozwala to na zastosowanie jej do specyficznych wymagañ poszczególnych klientów na podstawie specyfiki dzia³añ dzia³ów BHP i OŒ. Poni ej przedstawione zosta³y przyk³adowe formularze i widoki aplikacji. Rysunek 1. Formularz badania przyczyn zdarzenia. Poza obs³ug¹ formularzy, aplikacja zarz¹dza obiegiem poszczególnych dokumentów, nadzoruje terminy wykonania poszczególnych akcji, zarz¹dza uprawnieniami oraz wysy³a przypomnienia. Formularze mo na wype³niaæ u ywaj¹c aplikacji Microsoft InfoPath lub za pomoc¹ przegl¹darki internetowej. Poszczególne elementy aplikacji s¹ przygotowane do integracji z aplikacjami Microsoft Office 2007 (synchronizacja zadañ, bibliotek dokumentów, list i kontaktów). 3

5 podniesienie wydajnoœci obs³ugi dokumentów dzia³ów BHP i OŒ, skrócenie czasu dostêpu do poszczególnych dokumentów, formularzy, wizualizacja statystyk, kontrola dostêpu do okreœlonych danych, wydruki wype³nionych formularzy na szablonach zgodnych z aktualnymi regulacjami prawnymi, automatyczne uzupe³nianie okreœlonych formularzy wczeœniej wprowadzon¹ treœci¹, nadzór na terminami realizacji dzia³añ z harmonogramów. Microsoft Office SharePoint Server 2007 Ent. Microsoft Office 2007 Microsoft InfoPath 2007 Rysunek 2. Rejestr aspektów œrodowiskowych. Wszystkie bran e zobowi¹zanie do utrzymania dzia³ów BHP i Ochrony Œrodowiska Ka dy rozmiar organizacji. Rysunek 3. Karta oceny ryzyka zawodowego. 4

6 Aplikacja obs³ugi dokumentacji kancelaryjnej System OPIS jest systemem intranetowym umo liwiaj¹cym rejestracjê (modu³ Elektroniczne archiwum) i obs³ugê (modu³ Dekretacja i/lub modu³ Obieg dokumentów) ró nego rodzaju pism w firmie. System wdra any jest modu³ami wobec czego istnieje ³atwe dostosowanie systemu do potrzeb biznesowych Klienta. System sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów, przy czym modu³y wymagaj¹ zakupionej i zainstalowanej licencji na modu³ Elektroniczne archiwum. Elektroniczne archiwum Dekretacja Obieg dokumentów (work-flow) Podpis elektroniczny Wsparcie przy realizacji pisma Graficzna obs³uga s³owników, zastêpstwa Poniewa system w ca³oœci oparty jest o portal MOSS 2007 istnieje mo liwoœæ dostosowania funkcjonalnoœci systemu do konkretnych potrzeb biznesowych (rozbudowa lub zmiana istniej¹cej funkcjonalnoœci) w dowolnym z modu³ów systemu. MODU - ELEKTRONICZNE ARCHIWUM Modu³ ten jest g³ównym elementem systemu pozwalaj¹cym na archiwizacjê ró nego rodzaju dokumentów (zarówno elektronicznych jak i papierowych). Modu³ zapewnia nastêpuj¹c¹ funkcjonalnoœæ: centralne przechowywanie wszystkich informacji rejestracja pism: podzia³ pism na przychodz¹ce, wychodz¹ce, wewnêtrzne wprowadzenie opisu pisma wype³nienie atrybutów metryczki (ró ne atrybuty zale noœci od typu pisma) np. data otrzymania/wys³ania, s³owa kluczowe, informacja czego dotyczy pismo okreœlenie sposobu obs³ugi (np. dla pism przychodz¹cych do realizacji z odpowiedzi¹, do realizacji bez odpowiedzi, do wiadomoœci) za³¹czenie dokumentów w formie elektronicznej (za³¹czniki elektroniczne lub skany dokumentów papierowych system wspiera skanowanie dokumentów bezpoœrednio z aplikacji itp) wskazanie pism powi¹zanych przypisanie pisma do sprawy (teczka) w przypadku pism wymagaj¹cych realizacji - okreœlenie terminu realizacji pisma realizacja pism - system pilnuje rozpatrzenia pisma oraz pozwala na okreœlenie, e dane pismo zosta³o zrealizowane (oznaczenie rêcznie przez u ytkownika lub automatycznie np. w czasie rejestrowania odpowiedzi dotycz¹cej pisma, które odpowiedzi wymaga³o). umo liwienie skanowania dokumentów (zintegrowany z systemem mechanizm skanowania wspó³pracuj¹cy z dowolnym skanerem posiadaj¹cym interfejs TWAIN z obs³ug¹ skanerów dwustronnych z podajnikiem), za³¹czania dokumentu w formie elektronicznej (np. pliki pakietu Office) lub te poczty elektronicznej (w przypadku Exchange). Modu³ skanowania posiada rozbudowany interfejs pozwalaj¹cy na obróbkê obrazu, rêczny lub automatyczny podzia³ dokumentu na kilka dokumentów, rozpoznawanie tekstu w zaznaczonym fragmencie dokumentu i przepisanie danego tekstu do metryczki dokumentu wspó³praca z systemami zewnêtrznymi mo liwoœæ pobrania danych dotycz¹cych metryczki pisma z zewnêtrznych systemów wyszukiwanie pism i spraw - system zapewnia mo liwoœæ wyszukiwania spraw i pism wed³ug ró nych kryteriów. Wynik wyszukiwania jest zawsze ograniczany tylko do tych pism, do których dany u ytkownik ma dostêp. mo liwoœæ obejrzenia pliku (plików) pisma wersjonowanie plików z mo liwoœci¹ obejrzenia wersji historycznych rejestracja spraw mo liwoœæ grupowania pism w sprawy zarz¹dzanie uprawnieniami (grupy uprawnieñ do wykonywania poszczególnych funkcji systemu) wspó³praca z Active Directory w zakresie pobrania danych o u ytkowniku lub dane u ytkowników zarz¹dzane w systemie wysy³anie wiadomoœci z danymi pisma raporty generowanie raportów zwi¹zanych z przechowywanymi pismami i sprawami dziennik zdarzeñ - system przechowuje oraz zapewnia dostêp do zgromadzonych informacji dotycz¹cych operacji wykonanych w systemie. Dodatkowo w dzienniku zdarzeñ przechowywane s¹ dodatkowe informacje zwi¹zane z dzia³aniem systemu (np. logowane s¹ informacje o b³êdach systemowych w celu ³atwej diagnozy ich przyczyny) archiwizacja dokumentów udostêpnianie pism - system zapewnia mechanizmy udostêpniania pism - nadanie uprawnieñ okreœlonym u ytkownikom do pism do przegl¹dania pisma lub wys³anie pisma przy u yciu poczty elektronicznej (dane metryczki pisma znajduj¹ siê w treœci wiadomoœci do której zostaj¹ do³¹czone wszystkie lub wybrane za³¹czniki). Treœæ i tytu³ wiadomoœci mo na zmieniaæ. MODU DEKRETACJA PISMA Modu³ zapewnia nastêpuj¹c¹ funkcjonalnoœæ: Udostêpnienie mo liwoœci dekretowania pism z ró nymi poziomami dekretacji np.: odpowiedzialny, do wykonania, do wiadomoœci z mo liwoœci¹ okreœlenia komentarza do dekretacji. Wszystkie osoby zaanga owane w drodze dekretacji mog¹ równie dekretowaæ pismo dalej, anulowaæ swoj¹ dekretacjê, wykonywaæ okreœlone czynnoœci zwi¹zane z obs³ug¹ pisma w zale noœci od typu dekretacji oraz swojej roli. Dekretowanie przez u ytkownika powoduje budowanie drzewa dekretacji. Mo liwoœæ anulowania i zmiany dekretacji - u ytkownik dekretuj¹cy mo e anulowaæ lub zmieniæ swoj¹ dekretacjê. Skutkuje to anulowaniem okreœlonej dekretacji oraz wszystkich dekretacji bêd¹cych poni ej w drzewie dekretacji. Dekretacja mo e byæ wykonywana na wskazane osoby w tej samej komórce organizacyjnej lub do wskazanej komórki organizacyjnej. 5

7 MODU - S OWNIKI, ZASTÊPSTWA Modu³ zapewnia nastêpuj¹c¹ funkcjonalnoœæ: Graficzne zarz¹dzanie s³ownikami np. struktura organizacyjna Wspó³praca z Active Directory Obs³uga zastêpstw - system zapewnia mo liwoœæ okreœlania zastêpstw. Osoba zastêpuj¹ca otrzymuje powiadomienia i przypomnienia dotycz¹ce pism osoby zastêpowanej oraz posiada dostêp do funkcjonalnoœci systemu, do której dostêp ma osoba zastêpowana. poprawê efektywnoœci pracy dziêki: umo liwieniu œledzenia i kontroli odpowiedzi na pisma, umo liwieniu wspó³dzielonego dostêpu do informacji poprzez sk³adowanie skanów pism w centralnym repozytorium z mo liwoœci¹ nadania u ytkownikom systemu uprawnieñ do poszczególnych pism, mo liwoœci kompleksowego przeszukiwania ca³oœci korespondencji wed³ug okreœlonych kryteriów (wed³ug pól z metryczki dokumentu), dostosowanie procesu sk³adowania i obs³ugi korespondencji do standardów firmy, wyeliminowanie dokumentów papierowych w wymianie informacji pomiêdzy pracownikami firmy, a tak e przy wykorzystaniu certyfikatów elektronicznych z kontrahentami firmy. Microsoft Office SharePoint Server 2007 Ent Microsoft Office 2007 Wszystkie bran e Brak ograniczeñ dla rozmiaru organizacji Rysunek 1. OPIS - Rejestracja sprawy. Rysunek 2. Szczegó³y pisma. 6

8 Biblioteka aktów normatywnych Biblioteka aktów normatywnych stanowi odpowiedÿ na potrzeby du ych przedsiêbiorstw odnoœnie przechowywania usystematyzowanych zbiorów dokumentów o hierarchicznej strukturze i licznych powi¹zaniach miêdzy dokumentami. Natura powstawania aktów normatywnych w organizacjach, kolejne rozszerzenia zapisów, zmiany i za³¹czniki, ustalanie tekstu ci¹g³ego aktów normatywnych, wyszukiwanie pe³no tekstowe oraz koniecznoœæ prezentowania skanów dokumentów w interfejsie przegl¹darki internetowej wszystkie te wymogi sprawiaj¹, e standardowe biblioteki dokumentów nie spe³niaj¹ oczekiwañ du ych organizacji. Legal documents library with addendum registry and visual snapshots. Baza aktów normatywnych oparta jest o rozbudowan¹ funkcjonalnoœæ bibliotek dokumentów, z po³¹czonymi relacjami bibliotekami dokumentów normatywnych, aneksów do aktów normatywnych, za³¹czników i skanów plików edytowanych za pomoc¹ odpowiednich interfejsów. Wszystkie informacje zawarte w bazie s¹ w dogodny sposób prezentowane u ytkownikom systemu w ramach dedykowanych widoków rejestru aktów normatywnych i widoków poszczególnych dokumentów. W bazie dostêpne s¹ widoki grupuj¹ce jednostki organizacyjne (miejsca publikowania), lata rejestrowe oraz typy dokumentów w dowolnej gradacji. Ka dy akt normatywny posiada zestaw meta danych stanowi¹cych metrykê dokumentu, numer pisma nadawany jest automatycznie w rozdzielnych ci¹gach numerycznych wed³ug lat i miejsc publikowania, w oparciu o specyficzne parametry dokumentu wed³ug zdefiniowanych zasad. Mo liwe jest definiowanie wielu kategorii dokumentów. organizacja i usystematyzowanie aktów normatywnych w firmie, przejrzystoœæ dokumentacji zwi¹zanej z funkcjonowaniem spó³ki, rejestrowanie pe³nego obrazu i historii aktów normatywnych wraz z wszystkimi aktami powi¹zanymi, mo liwoœæ podpiêcia i przegl¹du w przegl¹darce wielu usystematyzowanych skanów dla jednego dokumentu, mo liwoœæ ewidencji i œledzenia aktów uchylonych, elastycznoœæ w definiowaniu widoków. Przegl¹d pojedynczych aktów normatywnych jest realizowany w oparciu o dedykowane widoki, na których prezentowane s¹: metryka dokumentu, pliki skanów stron dokumentu oraz linki do za³¹czników do aktu normatywnego oraz lista kolejnych aneksów (w tym uchylonych) i link do tekstu jednolitego. Microsoft Office SharePoint Server 2007 Biuro Zarz¹du, Dzia³ Prawny, Biuro organizacji powy ej 500 pracowników 7

9 Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) - Portal na bazie SharePoint Kompleksowe rozwi¹zanie Biuletynu Informacji Publicznej zgodne z wymaganiami prawnymi. Dodatkowo wyposa one w wiele kana³ów dostêpu, w tym poprzez urz¹dzenia mobilne, poprzez RSS, a tak e dla osób niepe³nosprawnych. Opisywane rozwi¹zanie pozwala instytucjom tworzyæ portale BIP z zachowaniem wszystkich wymagañ prawnych. Dziêki wykorzystaniu nowoczesnych technologii tworzenie treœci jest bardzo wygodne i wymaga umiejêtnoœci podobnych jak przy obs³udze edytora tekstu. Jednoczeœnie publikowane treœci s¹ bezpieczne gdy przestrzegany jest restrykcyjny system uprawnieñ oraz œcie ka akceptacji treœci przed publikacj¹. Rejestrowana jest równie pe³na historia zmian wersji. Mo liwe jest m.in. przejrzenie wersji historycznych i porównanie zmian i organizacji. Wszystkie dokumenty posiadaj¹ wersjê do druku: Mo liwe jest dostosowywanie wygl¹du i sposobu nawigacji portalu w celu zachowania zgodnoœci z wizualizacj¹ internetow¹ i dotychczasowymi witrynami. System zapewnia wiele kana³ów dostêpu: RSS Dostêp WAP z urz¹dzeñ mobilnych (telefony komórkowe) Dostêp dla osób niepe³nosprawnych Wersjê angielsk¹ realizacja wymagañ prawnych w wygodny sposób, ³atwoœæ zarz¹dzania treœci¹, du a wydajnoœæ, bezpieczeñstwo informacji. Pojedynczy serwer mo e obs³ugiwaæ wiele portali BIP (o ró nej szacie graficznej) i mo e byæ wspó³dzielony przez kilka organizacji lub jednostek organizacyjnych. Zgodnie z wymaganiami prawnymi ka dy dokument posiada metryczkê z informacj¹ o osobach publikuj¹cych oraz rejestr historii zmian. Microsoft Office SharePoint Server 2007 Microsoft SQL Server 2005 Active Directory Sektor publiczny Dotychczasowe wdro enia obejmowa³y organizacje od 3 autorów do autorów treœci (1 500 portali BIP na wspólnej architekturze serwerowej!) Referencje/Wdro enia 8

10 Dziennik spraw wychodz¹cych i przychodz¹cych Aplikacja pozwala na uporz¹dkowanie korespondencji w firmie. Prace, które prowadzimy u klientów pozwalaj¹ nam zdobyæ informacjê na temat zapotrzebowania przedsiêbiorstw na niewielkie aplikacje, które mog¹ pomóc w codziennej pracy. Jedn¹ z takich aplikacji jest dziennik. W tej aplikacji rejestrowane s¹ zdarzenia zwi¹zane z obs³ug¹ korespondencji przychodz¹cej i wychodz¹cej z organizacji. Aplikacja powiadamia u ytkowników o wp³yniêciu spraw, którymi powinni siê zaopiekowaæ, œledzi status spraw oraz umo liwia przeprowadzenie analiz (np. czasu reakcji). Witryna dziennika. uporz¹dkowanie dokumentacji w organizacji, zwiêkszenie wydajnoœci poprzez mo liwoœæ œledzenia, spraw i ich statusu. Microsoft Office SharePoint Server 2007 Microsoft Office SharePoint Server 2007 Forms Services Microsoft InfoPath 2007 Active Directory Dowolna bran a Bez ograniczeñ Przyk³adowy formularz sprawy. Rozwi¹zanie umo liwia równie dostosowanie narzêdzia pod konkretne potrzeby firm wdra aj¹cych t¹ aplikacje. 9

11 e-system Zarz¹dzania e-sz optymalizuje procesy zarz¹dzania organizacj¹ jako ca³oœci¹ oraz dokumentacj¹ i procedurami ISO, jest równie rozwi¹zaniem do wsparcia obiegu dokumentów, pracy grupowej i komunikacji, w wielu firmach pe³ni role portalu korporacyjnego. e-sz to system usprawniaj¹cy procesy tworzenia i zarz¹dzania dokumentami zbudowany na bazie Microsoft Office SharePoint Server Rola e-sz w organizacji polega na gromadzeniu dokumentów w jednym miejscu, udostêpnianiu ich w czasie rzeczywistym, zredukowaniu operacji na dokumentach papierowych oraz zautomatyzowaniu procedur organizacji. Rozwi¹zanie to u³atwia pracê u ytkowników, zapewniaj¹c im szybki dostêp i wgl¹d do obowi¹zuj¹cych dokumentów oraz procedur ISO. Dostarcza równie sprawne narzêdzie dla kierownictwa firmy / organizacji, które uzyskuje przejrzysty obraz przebiegu procesów tworzenia i publikowania dokumentów, umo liwia komunikacjê oraz zarz¹dzanie projektami i grupami zadaniowymi. Rozwi¹zanie obejmuje równie wdro enie narzêdzi usprawniaj¹cych procesy w innych dzia³ach, np. HR - obieg dokumentów (w tym np. wniosków urlopowych, kart organizacyjnych, instrukcji ISO). System posiada wewnêtrzn¹ pocztê, listy wiadomoœci, kalendarze i inne funkcjonalnoœci, które usprawniaj¹ proces komunikacji. Funkcjonalnoœci aplikacji s¹ zgodne z wymaganiami systemów jakoœci. organizacja i usystematyzowanie obiegu dokumentów w systemie ISO, optymalizacja i automatyzacja procedur, wsparcie komunikacji i pracy zespo³owej, oszczêdnoœæ czasu zwi¹zana z odnajdywaniem dokumentów, eliminacja dokumentów papierowych, kontrola nad dostêpem do dokumentów. Microsoft Office SharePoint Server 2007 (opcjonalnie WSS 3.0) Microsoft Office Active Directory Microsoft Exchange 2007 (opcjonalnie) Microsoft SQL Server 2005 Dzia³ Zarz¹dzania Jakoœci¹, Zarz¹d/Kierownictwo firmy, Dzia³ Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi itd. Firma lub jednostka organizacyjna (np. szpital) powy ej 100 pracowników, najlepiej po lub w trakcie wdro enia systemu zarz¹dzania jakoœci¹ ISO. Referencje/Wdro enia Firmy produkcyjno handlowe notowane na GPW. Centrum Onkologii w Bydgoszczy (wg rankingu Forbes najlepiej zarz¹dzania placówka s³u by zdrowia w Polsce). 10

12 Help Desk System umo liwia sprawne dzia³anie i kontrolowanie pracy dzia³ów IT w firmach. Fakt, e sami pracujemy w bran y IT pozwala nam na dobre rozpoznanie problemu jakim jest sprawna praca dzia³ów IT. Z doœwiadczenia wiemy, e brak kontroli nad wykonywanymi pracami owocuje bardzo nisk¹ wydajnoœci¹ dzia³u IT co skutkuje obni eniem wydajnoœci innych dzia³ów zale nych od sprawnej infrastruktury IT w przedsiêbiorstwie. Rozwi¹zanie umo liwia równie dostosowanie narzêdzia pod konkretne potrzeby firm wdra aj¹cych t¹ aplikacje. utrzymanie wysokiej wydajnoœci dzia³u IT, a w nastêpstwie sprawnej i nowoczesnej struktury informatycznej w firmie., mo liwoœæ rozliczenia pracy pracowników serwisu. Microsoft Office SharePoint Server 2007 Forms Services Microsoft InfoPath 2007 Active Directory itd. Dzia³ IT Bez ograniczeñ Aplikacja umo liwia rejestracjê zg³oszeñ u ytkowników, rozdzielenie jej na zasoby IT monitoring wykonywanych prac, a tak e rozliczenie pracowników IT z wykonywanych zleceñ. Wykorzystuj¹c to rozwi¹zanie nie pozostawiamy miejsca na niedomówienia. Poniewa zachowana jest ca³a historia pracy nad danym zg³oszeniem mo emy odtworzyæ przebieg prac dotycz¹cy konkretnego zg³oszenia i poinformowaæ u ytkownika w jaki stopniu zaawansowania s¹ zlecone przez niego prace. Aplikacja pozwala okreœliæ ile osób zajmowa³o siê dan¹ spraw¹, jakie prace wykonali, ile czasu poœwiêcili oraz jaki by³ charakter ich pracy (zdalny, u u ytkownika, w serwisie). Dodatkowo mamy do dyspozycji statystyki przedstawiaj¹ce ile czasu zajê³o wykonanie zlecenia. 11

13 JADE CRMtools JADE CRMtools jest zintegrowanym rozwi¹zaniem optymalizuj¹cym i automatyzuj¹cym pracê zespo³ów oraz zarz¹dzanie relacjami z klientami w du ych firmach / korporacjach. Platforma sk³ada siê z autonomicznych modu³ów, takich jak: Centrum Zarz¹dzania Relacjami z Klientami, Portal Korporacyjny, Portal Spo³ecznoœciowy, System Lojalnoœciowy, Portal Sprzeda owy na urz¹dzenia mobilne. Platforma dzia³a w oparciu o dwa kluczowe produkty firmy Microsoft: Dynamics CRM 4.0 oraz Office SharePoint Server 2007 i jest innowacyjnym rozwi¹zaniem wspieraj¹cym zarz¹dzanie oraz komunikacjê firmy z jej pracownikami, partnerami i klientami. W wyniku po³¹czenia nowoczesnych rozwi¹zañ technologicznych z nasz¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem powsta³ wysokiej jakoœci produkt pozwalaj¹cy na kompleksowe zarz¹dzanie procesami wystêpuj¹cymi w relacjach firmy z jej otoczeniem. Na jego bazie tworzymy rozwi¹zania spe³niaj¹ce najbardziej wyszukane potrzeby i cele biznesowe naszych Klientów. W oparciu o platformê CRMtools i autonomiczne modu³y powstaj¹ równie dedykowane rozwi¹zania, które wdra amy na specjalne zamówienia Klientów. Do podstawowych zadañ realizowanych przez system mo na zaliczyæ: optymalizacjê komunikacji z klientami organizacjê Dzia³ów Sprzeda y i Marketingu obs³ugê posprzeda ow¹ (serwis / Help Desk) wsparcie si³ sprzeda y narzêdzia i programy lojalnoœciowe obs³ugê zamówieñ i kana³ów dystrybucji Przyk³ad ca³oœciowego wykorzystania platformy obrazuje za³¹czona architektura. Firma, która wdro y³a nasz produkt objê³a jego funkcjonowaniem dzia³y sprzeda y i marketingu, gdzie planowane i wdra ane s¹ kampanie, promocje, akcje sprzeda owe oraz programy lojalnoœciowe. Nastêpnie w zale noœci od odbiorcy komunikatu jest wykorzystywany konkretny kana³: Portal Spo³ecznoœciowy dla Klientów (komunikacja, crossselling, wsparcie), System Lojalnoœciowy dla Partnerów (komunikacja, punkty, system zamówieñ) lub Portal Korporacyjny dla Przedstawicieli (komunikacja, praca grupowa, obieg dokumentów, raporty, szkolenia). Dodatkowo platforma umo liwia integracjê z systemem kart (punkty lojalnoœciowe), urz¹dzeniami mobilnymi czy komunikacj¹ przez SMSy. automatyzacja procesów w sprzeda y i marketingu, innowacyjnoœæ podejœcia do komunikacji w firmie, nowy / rozwojowy kana³ sprzeda y, wywieranie wp³ywu na dzia³ania przedstawicieli, podnoszenie jakoœci komunikacji z Klientami, obni anie kosztów komunikacji z Klientami, budowanie spo³ecznoœci Klientów, budowanie relacji i wartoœci dodanej w firmie. Microsoft Office SharePoint Server 2007 (opcjonalnie WSS 3.0) Microsoft Dynamics CRM 4.0 Microsoft Office Microsoft Exchange 2007 (opcjonalnie) Microsoft SQL Server 2005 Dzia³ Marketingu, Dzia³ Sprzeda y. Bran e: FMCG, Farmaceutyczna, Produkcja i Dystrybucja Firma lub korporacja powy ej 300 pracowników, kieruj¹ca swoje produkty do klienta indywidualnego. Referencje/Wdro enia Miêdzynarodowe koncerny produkcyjno handlowe, liderzy bran : FMCG, Farmaceutycznej. 12

14 Mapa witryny Krótki opis rozwiazania Aplikacja u³atwiaj¹ca nawigacje po witrynach portalu. Aplikacja umo liwia szybsze dotarcie do informacji zawartych na witrynach portalu poprzez wyœwietlenie mapy witryn portalu, do których u ytkownik posiada dostêp. Po dostosowaniu do potrzeb klienta mo liwe jest tak e wyœwietlanie stron oraz linków do bibliotek dokumentów i list. Mapa Witryny dostêpna jest z ka dego miejsca portalu poprzez ³¹cze znajduj¹ce siê w menu Akcje witryny. oszczêdnoœæ czasu zwi¹zana z odnajdywaniem informacji na witrynach portalu. Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 Microsoft Office SharePoint Server 2007 Dowolna bran a. Rozmiar organizacji, dla której dedykowane jest rozwi¹zanie Bez ograniczeñ Mapa pokazuje elementy witryny, do których u ytkownik ma co najmniej prawa odczytu. 13

15 Modu³ szkoleñ elektronicznych elearning Rozwi¹zanie dla firm, które chc¹ dostarczaæ pracownikom wiedzê za poœrednictwem szkoleñ realizowanych w intranecie za poœrednictwem prostego interfejsu, bez koniecznoœci zakupu dodatkowego oprogramowania. elearning solution for internal users Rozwi¹zanie zawiera narzêdzia pozwalaj¹ce na tworzenie i publikowanie zawartoœci szkoleñ, wraz z definiowaniem pytañ i odpowiedzi do ka dej jednostki informacyjnej, uruchamianie szkoleñ i ustalanie list pracowników zobowi¹zanych do ukoñczenia szkolenia, samoobs³ugowe zapisy na dostêpne szkolenia przez pracowników oraz narzêdzia raportowania pozwalaj¹ce przegl¹daæ statystyki szkoleñ przeznaczone dla koordynatorów szkoleñ lub ich uczestników. Elementy rozwi¹zania 1. Konfigurator szkoleñ, 2. Katalog szkoleñ: aktualne szkolenia, szkolenia zakoñczone, 3. Scheduler, 4. Przypomnienia mailowe, 5. Kalkulacja ocen, 6. Historia i statystyki szkolenia, 7. Moje szkolenia. Ka dy szablon szkolenia w systemie sk³ada siê z metryki szkolenia, serii widoków zawartoœci informacyjnej oraz skojarzonych z nimi pytañ i opcji odpowiedzi. Pracownicy mog¹ w dogodnym dla siebie momencie rozpocz¹æ lub przerwaæ szkolenie. System przechowuje historiê odpowiedzi do momentu zakoñczenia szkolenia, kiedy oblicza koñcowy wynik pracownika, rejestruje status szkolenia oraz wysy³a stosowne raporty i powiadomienia. W zale noœci od ca³kowitej liczby pytañ w szkoleniu, ostateczna ocena ze szkolenia jest podawana jako wartoœæ procentowa uzyskanej sumy punktów do maksymalnej sumy punktów. W toku pojedynczego szkolenia dla konkretnego pracownika, kolejnoœæ pytañ do widoku oraz opcji odpowiedzi w pojedynczych pytaniach bêdzie losowa tak aby ró ne osoby przechodz¹ce to samo szkolenie mia³y do czynienia z innymi uk³adami pytañ i odpowiedzi do pojedynczego widoku. W oparciu o szablony szkoleñ uruchamiane s¹ szkolenia. Uruchamiaj¹c szkolenie, jego koordynator mo e budowaæ listê uczestników szkolenia (jeœli szkolenie jest obowi¹zkowe), wraz z ustaleniem obowi¹zkowego terminu ukoñczenia oraz warunków brzegowych dotycz¹cych wymaganego progu punktowego do zaliczenia szkolenia. dystrybucja wiedzy w firmie, systematyczne szkolenia i sprawdzanie poziomu wiedzy pracowników, proste narzêdzia do rozpowszechniania wiedzy na tematy z kategorii: BHP, procedur wewnêtrznych, systemów zarz¹dzania jakoœci¹, itp. Microsoft Office SharePoint Server 2007 Powy ej 100 pracowników 14

16 Obieg dokumentów przychodz¹cych / wychodz¹cych wraz z archiwizacj¹ Modu³ szczególnie przydatny dla du ych i œrednich przedsiêbiorstw posiadaj¹cych sekretariaty odpowiedzialne za dystrybucjê korespondencji w firmie. Dla potrzeb dokumentów przychodz¹cych i wychodz¹cych (listy papierowe, faksy, przesy³ki tradycyjne) stworzony zosta³ pakiet szablonów i Web part wspieraj¹cy obs³ugê korespondencji. Prezentowany pakiet sk³ada siê z szablonów i sk³adnika Web part obs³uguj¹cego kategoryzowanie i dystrybucjê korespondencji obs³ugiwanej przez sekretariat. Po otrzymaniu nowego dokumentu pracownik sekretariatu zak³ada now¹ pozycjê w systemie, której system nadaje automatyczny, unikalny numer. Nastêpnie numer ten jest wpisywany na dokumencie, a sam dokument skanowany. Po zeskanowaniu pracownik dysponuje gotowym szablonem wymuszaj¹cym jego prawid³owe opisanie wczeœniej ustalonymi atrybutami. Oprócz nadania atrybutów mo liwe jest tak e powi¹zanie dokumentu z innym dokumentem w ten sposób tworzy siê historiê sprawy obrazuj¹c¹ jej przebieg i gromadzi wszystkie dokumenty w jednym miejscu. Nadany automatycznie numer dokumentu umo liwia póÿniejsze ³atwe znalezienie papierowego listu w segregatorze. Po uzupe³nieniu pól opisuj¹cych dokument pracownik sekretariatu przydziela zadanie odpisania na list indywidualnemu adresatowi lub jednostce odpowiedzialnej za dany temat. zast¹pienie obiegu papierowej korespondencji jej elektroniczn¹ wersj¹, œledzenie i kontrola ca³oœci korespondencji, œledzenie przestrzegania dat reakcji na korespondencjê, eliminacja problemu zaginionej korespondencji. Windows SharePoint Services 3.0 Wa n¹ i u³atwiaj¹c¹ pracê funkcjonalnoœci¹ jest funkcja archiwizacji danych. Jeœli dokument ma trafiæ do archiwum nie trzeba przenosiæ go rêcznie. Wystarczy zaznaczyæ check box archiwum. 15

17 Obieg faktur w firmie Zastosowanie systemu umo liwia przyjmowanie wszystkich faktur przychodz¹cych w jednej lokalizacji firmy. Papierowe faktury s¹ skanowane i poddane procedurze OCR. Zaczytane i rozpoznane pola faktury s¹ przenoszone na dedykowane listy SharePoint, a skan faktury w formie graficznej staje siê za³¹cznikiem. Dziêki integracji z systemem ERP sprawdzenie poprawnoœci danych na fakturze odbywa siê automatycznie. Przypisanie opiekuna do faktury odbywa siê w analogiczny sposób. Osoba odpowiedzialna za akceptacjê faktury np. kierownik dzia³u otrzymuje zadanie do wykonania oraz alert o nowym zadaniu. Nastêpnie akceptuje fakturê oraz przeprowadza dekretacjê. Kolejnym krokiem jest skierowanie faktury do osoby odpowiedzialnej za ostateczn¹ akceptacje do p³atnoœci np. Prezesa, Dyrektora Generalnego itp. Osoba ta korzystaj¹c z podpisu cyfrowego w celu weryfikacji, akceptuje fakturê. Po tej czynnoœci nie mo na ju wprowadziæ zmian do rekordu, a status faktury w systemie ERP zmienia siê na zaakceptowane do zap³aty. System zosta³ tak zaprojektowany, aby uwzglêdnia³ zastêpstwa podczas urlopów czy zwolnieñ chorobowych. Wszystkie faktury po zakoñczeniu procesu akceptacji s¹ automatycznie przenoszone do archiwum. skrócenie czasu akceptacji faktury, sta³a kontrola nad przebiegiem procesu, mo liwoœæ przegl¹dania historii procesu, dekretacja w intranecie, dane wprowadzane s¹ automatycznie do systemu, wgl¹d do archiwum procesów. Microsoft Office SharePoint Server 2007 Active Directory dzia³ ksiêgowoœci, kierownicy dzia³ów 16

18 Rejestr rocznych planów urlopowych z akceptacj¹ i obieg wniosków urlopowych Rozwi¹zanie obs³uguje obieg wniosków urlopowych oraz proces tworzenia pracowniczych planów urlopowych. Plany urlopowe ustalane i akceptowane s¹ w trybie rocznym i generuj¹ informacjê w formie komentarza do ka dego sk³adanego wniosku urlopowego. Wnioski urlopowe podlegaj¹ce obiegowi w oparciu o dane o strukturze organizacyjnej firmy, rejestrowane s¹ przez pracowników lub mog¹ byæ rejestrowane w ich imieniu. System pozwala na rejestracjê ró nych typów nieobecnoœci oraz przechowuje informacje o dostêpnych limitach urlopów okreœlonych kategorii i bie ¹cym saldzie, udostêpniaj¹c j¹ pracownikowi oraz jego prze³o onym. W oparciu o dane z systemu, administratorzy rejestru mog¹ generowaæ dowolne zestawienia i raporty odnoœnie urlopów i nieobecnoœci pracowniczych.vacation plans and leave of absencje registry with approval workflows. Rozwi¹zanie obs³uguje obieg wniosków urlopowych oraz proces tworzenia pracowniczych planów urlopowych. W systemie rejestrowane s¹ plany urlopowe, w oparciu o jednoetapowy obieg akceptacyjny z udzia³em bezpoœredniego prze³o onego pracownika. Planowane daty urlopów rejestrowane s¹ w ramach jednego, dynamicznie rozbudowywanego wniosku i s¹ negocjowane oraz akceptowane zbiorczo przez prze³o onego jako jeden dokument. Ka dy pracownik ma mo liwoœæ z³o enia wniosku o udzielenie mu urlopu, przy czym typy urlopów dostêpne w tym trybie dla pracownika s¹ definiowane zgodnie z wewnêtrznymi zarz¹dzeniami organizacji. Pracownik za poœrednictwem systemu ma tak e mo liwoœæ zarejestrowania dla siebie urlopu na ¹danie oraz wstêpnej rejestracji tych nieobecnoœci, które zgodnie z prawem nie wymagaj¹ zgody prze³o onego a jedynie dostarczenia stosownych dokumentów potwierdzaj¹cych prawo pracownika do zarejestrowanej nieobecnoœci. Administrator rejestru ma mo liwoœæ z³o enia wniosku o urlop w imieniu pracownika, zarejestrowania urlopu na ¹danie dla pracownika oraz zarejestrowania na podstawie dostarczonych, wymaganych przez prawo dokumentów tak e innych nieobecnoœci pracownika. 17

19 Obieg wniosku urlopowego jest inicjowany przez wype³nienie formularza wniosku. System kieruje wniosek do prze³o onych pracownika. Kontrola dostêpnoœci urlopu jest realizowana przez algorytm obiegu wniosków. W przypadku gdy wnioskowany urlop przekracza dostêpny limit urlopu danego typu (wypoczynkowego / na ¹danie), obieg zostaje przerwany, a pracownik otrzymuje stosowny komunikat. Informacja o saldzie urlopu jest przechowywana w systemie jest aktualizowana zgodnie z zarejestrowanymi w systemie, wykorzystanymi urlopami. Mo liwa jest zaoczna rejestracja nieobecnoœci przez wyznaczone osoby z jednostek organizacyjnych. Rozwi¹zanie dopuszcza integracjê z systemami HR. organizacja i usystematyzowanie obiegu wniosków urlopowych w firmie, informowanie o wnioskach i ich statusie zainteresowane osoby, pe³ny rejestr wniosków urlopowych i planów urlopowych w skali organizacji wraz z mo liwoœci¹ zapewnienia kontroli realizacji planów urlopowych przy ka dym rozpatrywanym wniosku, zawsze aktualna informacja dla pracownika, odci¹ enie dzia³ów kadr / HR. Microsoft Office SharePoint Server 2007 Active Directory Ka da organizacja powy ej 50 pracowników 18

20 Sekcje informacyjne w Windows SharePoint Services W celu umo liwienia publikowania treœci statycznych w WSS zaprojektowany zosta³ modu³ sekcji informacyjnych, który nie wymaga funkcjonalnoœci CMS dostêpnej w MS Office SharePoint Server. Modu³ zosta³ przygotowany na bazie WIKI i umo liwia publikacjê treœci do odczytu. Informacje zamieszczane s¹ przez kilku redaktorów. Edytorzy mog¹ grupowaæ treœci w sekcje i okreœlaæ czas ich dostêpnoœci ( czas publikacji ). Mog¹ równie decydowaæ czy dany artyku³ jest publiczny, czy dostêpny tylko dla okreœlonej grupy u ytkowników. Wyznaczeni u ytkownicy edytorzy mog¹ w ³atwy sposób: Tworzyæ nowe sekcje informacyjne i usuwaæ istniej¹ce. Tworzyæ nowe strony w ramach sekcji oraz je publikowaæ. Edytowaæ istniej¹ce / opublikowane strony (z zachowaniem historii wersji). Anulowaæ publikacjê strony i usuwaæ strony. Ka dy z u ytkowników czytelnik mo e: Przegl¹daæ strony g³ówne sekcji informacyjnych listy odnoœników do stron opublikowanych w danym momencie w danej sekcji. Przegl¹daæ strony opublikowane w danym momencie w sekcjach informacyjnych. Wyszukiwaæ treœci umieszczone w sekcjach z pomoc¹ standardowej wyszukiwarki mo liwoœæ publikacji treœci statycznych mimo braku modu³u CMS Windows SharePoint Services Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa 19

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. Kraków, 09.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 2 aplikacji Web to Print oraz Print od Demand w ramach działania 2.1 schemat B Wspólne przedsięwziecia

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O.

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Logowanie Aby zalogować się do platformy zakupowej VECTOR należy otworzyć naszą stronę internetową i wejść na zakładkę Sklep internetowy Twój

Bardziej szczegółowo

Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją

Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją Znak sprawy: OR.042.14.2013 Nawojowa, 06.12.2013 r. Z A P Y T A N I E na realizację zadania pn. O F E R T O W E Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją Zapytanie w ramach

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PPZ-1. Nadzór nad dokumentami i zapisami SPIS TREŚCI

PROCEDURA PPZ-1. Nadzór nad dokumentami i zapisami SPIS TREŚCI U G ŻUKOWO PROCEDURA Z 30.03.2012 Strona 1 z 7 Opracował : Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Brygida Markowska Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.14.2-15 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Budowa rozwiązań Rozwiązania dla programistów Narzędzia integracyjne Zarządzanie infrastrukturą Zarządzanie stacjami, urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa

Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa Data: 28 wrze nia 2010 r. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan,

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Marek Soko owski Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Oracle Polska Podej cie procesowe w administracji publicznej Micha Boni, minister administracji i cyfryzacji, zaprezentowa raport

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności WEBCON Business Process Suite 7.7 Lista zmian i nowych funkcjonalności Wersja 7.7 systemu WEBCON Business Process Suite niesie ze nową funkcjonalność i znaczące usprawnienia. Całkowitą nowością jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Lp. Nazwa systemu Opis zadania do wykonania Cena netto 1. Extranet 1. Zapisywanie do bazy nowo dodanych przez redaktorów slajdów w oryginalnym rozmiarze oraz następnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO Wersja 1.0 Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL PODATNIKA Spis treści Instrukcja Użytkownika Spis treści... 2 1 Opis systemu... 4 2 Logowanie do systemu:... 4 3 Panel podatnika... 6 4 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE O KONKURSIE

OG OSZENIE O KONKURSIE UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzêdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

Monitoring oraz rozliczenie zu ycia. energii i mediów. Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja

Monitoring oraz rozliczenie zu ycia. energii i mediów. Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja Monitoring oraz rozliczenie zu ycia energii i mediów Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja Zacznij mierzyæ i zobacz swój zysk O firmie Metronic Systems jest nowoczesn¹ firm¹ in

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych lub specjalistycznych z następującego zakresu oraz we wskazanych miejscowościach:

FORMULARZ OFERTOWY. organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych lub specjalistycznych z następującego zakresu oraz we wskazanych miejscowościach: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, o

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Jakub Bajer Biblioteka Politechniki Poznańskiej Krzysztof Ober Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Plan prezentacji 1. Cel prezentacji 2. Proces

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony APLIKACJE MOBILNE Liczba aplikacji mobilnych stale rośnie i mierzona jest w milionach! Współczesne smartfony obsługują ich dziesiątki, każda może służyć

Bardziej szczegółowo

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH wykorzystaj moc multimediów! System Editems to inteligentne rozwiązanie stworzone z myślą o Klientach poszukujących innowacyjnych, eleganckich i elastycznych

Bardziej szczegółowo

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o.

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Ostateczna. Grontmij Polska Pozna, 12.10.12 Autoryzacja Title : Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford Wdro enie systemu umo liwiaj¹cego analizê kondycji firmy i kluczowych wskaÿników jej dzia³alnoœci oraz monitorowanie osi¹gniêcia celów w Berendsen Textile Service Sp. z o.o. Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Projekt pn. System elektronicznych usług publicznych w Bogatyni- Wrota Bogatyni współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu nr 2 Rozwój społeczeństwa społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna ul. Obr.Westerplatte 89 40-335 Katowice Sekretariat: 32 25 54 810 Fax: 32 78 82 503 kancelaria@wodociagi.katowice.pl http://www.wodociagi.katowice.pl/oradnik/efaktura-regulamin.html

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX www.inspectorex.pl SYSTEM DO PROWADZENIA PASZPORTYZACJI ORAZ EFEKTYWNEJ KONTROLI URZĄDZEŃ ZLOKALIZOWANYCH W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM. Inspector-Ex

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tel/FAKS 52 3322280w46 EMAIL; sekretarz@swiekatowo.pl. Ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.swiekatowo.lo.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tel/FAKS 52 3322280w46 EMAIL; sekretarz@swiekatowo.pl. Ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.swiekatowo.lo. Tel/FAKS 52 3322280w46 EMAIL; sekretarz@swiekatowo.pl GMINA ŚWIEKATOWO ul. Dworcowa 20a 86-182 Świekatowo (Nazwa i adres firmy lub pieczątka firmowa/ Imię i nazwisko, adres, tel. ) Ogłoszenie na stronie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

System dzięki wykorzystywaniu technologii internetowych, pozwala w dogodny

System dzięki wykorzystywaniu technologii internetowych, pozwala w dogodny System rejestracji czasu pracy (RCP) oraz kontroli dostępu do chronionych stref jest rozwiązaniem dla przedsiębiorstw wielozakładowych i wielooddziałowych. System dzięki wykorzystywaniu technologii internetowych,

Bardziej szczegółowo