SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W STAROGARDZIE GDAŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W STAROGARDZIE GDAŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2014/2015"

Transkrypt

1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W STAROGARDZIE GDAŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lutego 2002 r. ( DZ.U. z 2002r. Nr 51, poz. 458 ) wszystkie treści i oddziaływania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców zostały wyodrębnione z Programu Wychowawczego Szkoły tworząc Szkolny Program Profilaktyki. Program profilaktyki wynika z Programu Wychowawczego Szkoły tworząc z nim spójną całość i stanowi podstawę wychowania uczniów w naszej szkole. Cele Szkolnego Programu Profilaktyki są zbieżne z ogólnowychowawczymi celami szkoły i uwzględniają priorytety Pomorskiego Kuratorium Oświaty, które w roku szkolny 2013/2014 podkreśla WSPIERA- NIE ROZWOJU DZIECKA MŁODSZEGO, PROFILAKTYKA AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE ORAZ EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Cele szczegółowe naszego programu są następujące: - dostarczenie wiedzy o dobrym i zdrowym życiu, - poznanie potrzeb swojego organizmu, - przedstawienie podstawowych zagrożeń dla zdrowia, - wprowadzenie norm sprzyjających zdrowemu stylowi życia bez substancji odurzających, - dostarczenie podstawowych informacji o substancjach uzależniających, - zwrócenie uwagi na właściwe proporcje życia w świecie realnym i wirtualnym - dostarczenie wiedzy o przyczynach i sposobach rozwiązywania konfliktów, - przedstawienie sposobów radzenia sobie w sytuacji kryzysowej,

2 - próba zmiany przekonań dotyczących używania środków odurzających, - nabycie umiejętności spędzania czasu wolnego bez potrzeby używania środków odurzających, - nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i pokonywania niepowodzeń, - pomoc w realizacji pasji i odkrywania talentów jako alternatywnego sposobu na zdrowe spędzanie czasu i rozwój ucznia, - uwrażliwienie na potrzeby innych poprzez działanie w wolontariacie, - pomoc uczniom wykluczonym i izolowanym z grupy rówieśniczej w poprawie funkcjonowania w grupie, - wsparcie rozwoju kompetencji społecznych u dzieci młodszych, - włączanie uczniów niepełnosprawnych do uczestniczenia w tych samych sytuacjach edukacyjnych, co pozostali uczniowie oraz rozwijanie poczucia przynależności do grupy. Powyższy cel realizowany będzie poprzez: - wplatanie treści profilaktycznych w codzienne życie szkoły, - wplatanie treści profilaktycznych na zajęciach godzina wychowawcza, - realizację treści programowych na zajęciach wychowanie do życia w rodzinie, - organizowanie spotkań ze specjalistami zajmującymi się profilaktyką, - omawianie treści profilaktycznych podczas wywiadówek, - organizowanie zajęć warsztatowych dla uczniów, nauczycieli i rodziców, - organizowanie zabaw i dyskotek ( tworzenie tradycji trzeźwej zabawy ), - organizowanie cyklu działań w ramach TYGODNIA PROFILAKTYKI pod hasłem: SPÓJRZ DOOKOŁA KTOŚ POTRZEBUJE TWOJEJ PO- MOCY! - spektakle teatralne i prezentacje filmów o tematyce profilaktycznej, - wyjazdy na wycieczki klasowe.

3 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W STAROGARDZIE GDAŃSKIM Szkolny Program Profilaktyki obejmuje trzy zakresy działań: - działania w wymiarze szkolnym, - działania w wymiarze klasy, - działania na rzecz indywidualnych osób. Działania w wymiarze szkolnym: - zaprezentowanie programu Radzie Pedagogicznej (przedyskutowanie jego treści, struktury i kolejności działań), - zaprezentowanie programu rodzicom, zaproszenie ich do współpracy poprzez udział w ogólnoszkolnych imprezach, - zorganizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami zajmującymi się profilaktyką, - przeprowadzenie pogadanek przez radiowęzeł dotyczących zagadnień profilaktycznych, - przygotowanie materiałów informacyjnych na tematy dotyczące profilaktyki i ich prezentacja w gablocie, - zaangażowanie specjalistów zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką do współpracy, - udział uczniów w szkolnych i pozaszkolnych imprezach kulturalnych i konkursach o tematyce profilaktycznej.

4 Działania w wymiarze klasy: - diagnoza istniejących w środowisku szkolnym zjawisk patologicznych, - udział dzieci klasy 0 w zajęciach integracyjno adaptacyjnych prowadzonych przez psychologa i pedagoga szkolnego (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci młodszych), - udział uczniów klas I w zajęciach integracyjno adaptacyjnych prowadzonych przez psychologa i pedagoga szkolnego (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci młodszych), - udział uczniów klas młodszych w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa w drodze do szkoły i do domu, - udział uczniów klas II w zajęciach warsztatowych dotyczących zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego: Trzymaj Formę, - udział uczniów klas IV w zajęciach warsztatowych dotyczących praw i obowiązków: Mam swoje prawa, - udział uczniów klas IV VI w zajęciach integracyjnych i interwencyjnych prowadzonych przez psychologa i pedagoga (w miarę potrzeb), - udział uczniów klas IV VI zajęciach warsztatowych dotyczących profilaktyki, - udział uczniów klas V w zajęciach warsztatowych pn. dotyczących korzyści i zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu, - wprowadzenie tematyki profilaktycznej na godzinach wychowawczych, - zapraszanie specjalistów zajmujących się profilaktyką na zajęcia, - współpraca wychowawców klas z rodzicami i omawianie problemów związanych z ochroną dzieci przez zagrożeniami podczas spotkań klasowych, - udział dziewcząt klas VI w zajęciach dotyczących problematyki okresu dojrzewania pn. Między nami kobietkami,

5 - przeprowadzenie ankiety dotyczącej poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole. Działania na rzecz indywidualnych osób. Ten zakres działań dotyczy gównie uczniów wykazujących zaburzenia w zachowaniu, gdyż są oni najbardziej narażeni na uleganie wszelkiego rodzaju nałogom. Szkolny Program Profilaktyki przewiduje przygotowanie dla takich uczniów przy współpracy z rodzicami indywidualnych programów wychowawczych oraz w miarę możliwości kierowanie ich na specjalistyczne zajęcia. Tworząc Szkolny Program Profilaktyki w szkole podstawowej położono szczególny nacisk na kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju. Działania skoncentrowano na następujących zagadnieniach: 1. Przynależność do różnych grup. W tym zakresie głównym celem jest uczenie reguł i norm współżycia z innymi, co pozwala dostrzegać i szanować potrzeby otoczenia. Budowane w ten sposób udane relacje z innymi sprzyjają otwartej komunikacji, a to sprzyja uczeniu się zachowań alternatywnych w stosunku do tych, jakie towarzysza nałogom. Bowiem umiejętność obcowania z innymi ludźmi pozwala dziecku wpływać na swoje życie i otoczenie, decyduje o relacjach z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami i innymi dorosłymi. 2. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć. W tym zakresie ważne jest uczenie dzieci rozpoznawania uczuć, umiejętności ich wyrażania oraz rozumienia i akceptowania uczuć własnych i innych. Na za-

6 jęciach tej grupy tematycznej będziemy zajmować się również kształtowaniem pozytywnego obrazu własnej osoby. 3. Rozwiązywanie problemów. Celem naszych oddziaływań w tym zakresie będzie nauka rozstrzygania problemów i podejmowania samodzielnych decyzji, analizowanie przyczyn powstawania konfliktów i szukanie sposobów ich rozwiązywania. 4. Dbanie o zdrowie W tym zakresie będziemy rozwijać u dzieci świadomość tego, że zdrowie ma ogromny wpływ na nasze życie. Uczniowie zapoznają się ze sposobami dbania o swoje zdrowie. Uczniom klas IV-VI dostarczone zostaną elementarne informacje na temat środków uzależniających. Przedstawienie tego typu zagadnień w klasach młodszych byłoby zbyt wczesne. W tym zakresie działań uczniowie nabędą umiejętności przeciwstawiania się presji otoczenia. Analizując przedstawione zagadnienia wyraźnie widać, że nie jest możliwe oddzielenie treści profilaktycznych od wychowawczych. Wynika to z tego, że treści z zakresu obu tych funkcji często przenikają się wzajemnie. Jednakże pewne zagadnienia bardziej, niż inne mieszczą się w prezentowanym programie. Nie chcąc powielać treści zawartych w programie wychowawczym, prezentując główne treści programowe do realizacji w klasach, wybrano jedynie te, które mają kluczowe znaczenie dla realizacji celów profilaktycznych. Przewidziane treści programowe do realizacji w klasach: KLASA 0 1. Adaptacja dziecka w nowych warunkach i do pełnienia nowej roli integra cja. 2. Zasady zgodnego współżycia w grupie.

7 3. Troska o zdrowie ( dbanie o higienę, zwracanie uwagi na odpowiedni ubiór, bezpieczeństwo podczas zabaw ). 4. Doceniamy znaczenie wzajemnej pomocy. 5. Jak postępować w kontaktach z obcymi. 6. Bezpieczna droga do szkoły i do domu. 7. Jak wezwać pomoc telefony alarmowe. 8. Bezpieczne wakacje. KLASA I 1. Adaptacja ucznia w nowych warunkach i do pełnienia nowej roli integra cja. 2.Zasady zgodnego współżycia w grupie ( klasie ). 3.Znaczenie rodziny i rola dziecka w rodzinie. 4.Rozpoznawanie i nazywanie uczuć swoich i innych. 5.Troska o zdrowie ( dbanie o higienę, zwracanie uwagi na odpowiedni ubiór, bezpieczeństwo podczas zabaw ). 6.Jak postępować w kontaktach z obcymi. 7.Bezpieczna droga do szkoły i do domu. 8.Jak wezwać pomoc telefony alarmowe. 9.Bezpieczne wakacje. KLASA II 1. Doskonalenie umiejętności współżycia w grupie i przestrzegania zasad. 2. Jak rozwiązywać konflikty między uczniami. 3. Dlaczego się kłócimy. 4. Doceniamy znaczenie wzajemnej pomocy. 5. Poczucie własnej wartości u dzieci ( doświadczenie sytuacji, w których uczniowie są ważni i niepowtarzalni ). 6. Mój sukces i sukces kolegów.

8 7. Uczucia (odkrywanie uczuć swoich i innych ludzi, umiejętność wyrażania uczuć). 8. Troska o własne zdrowie co korzystnie wpływa na organizm, a co jest szkodliwe. 9. Zasady bezpiecznego używania lekarstw. 10. Jak postępować w kontaktach z obcymi. 11. Jak wezwać pomoc telefony alarmowe. KLASA III 1. Doceniamy znaczenie wzajemnej pomocy. 2. Umiejętność dzielenia się z innymi. 3. Uczymy się kontrolować nasze emocje. 4. Atmosfera w klasie doskonalimy stosunki klasowe. 5. Dbamy o zdrowie ( higiena, ruch na świeżym powietrzu, zasady bezpieczeństwa podczas zabaw ). 6. Zasady bezpiecznego zażywania lekarstw. 7. Jak postępować w kontaktach z obcymi. 8. Szanujemy prawa innych. KLASA IV 1. Jaki jestem docenianie samego siebie i innych. 2. Jak radzić sobie z emocjami. 3. Czy plotka szkodzi? 4. Tolerancja jak traktujemy innych. 5. Prawa człowieka i ich przestrzeganie. 6. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach i gdzie zwrócić się o pomoc. 7. Agresja dlaczego ludzie są agresywni. 8. Sztuka odmawiania określanie swoich granic i odwaga mówienia nie. 9. Potrzeby naszego organizmu.

9 10. Co to jest przemoc i cyberprzemoc? 11. NIKOTYNA co wiemy o szkodliwości palenia papierosów. 12. Jak alkohol wpływa na nasz organizm. 13. Zdrowy styl życia. KLASA V 1. Przynależność do grupy i jej znaczenie w życiu człowieka. 2. Nasze relacje z rodzicami. 3. Przyjaźń i jej wpływ na nasze życie. 4. Jak lepiej zrozumieć innych. 5. Komunikacja werbalna uważne słuchanie innych. 6. Język ciała komunikacja niewerbalna. 7. Współdziałanie w grupie. 8. Moje mocne strony istota poczucia własnej wartości. 9. Moje potrzeby i ich zaspokajanie. 10. Szacunek dla praw i potrzeb innych. 11. Jak mogę poprawić swój nastrój. 12. Okazywanie uczuć radzenie sobie z trudnymi uczuciami. 13. Podejmowanie decyzji. 14. Jak rozwiązujemy problemy. 15. NIKOTYNA i jej wpływ na ludzki organizm. 16. ALKOHOL co wiemy o alkoholu. 17. Jak radzić sobie z agresją i przemocą (m.in. problem cyberprzemocy ). 18. Zdrowy styl życia. KLASA VI 1. Poczucie własnej wartości dlaczego ważne jest pozytywne myślenie o sobie. 2. Wszyscy przeżywamy lęki i niepokoje.

10 3. Jak radzić sobie ze wstydem. 4. Moje problemy i sposoby ich rozwiązywania. 5. Zmiany zachodzące w moim życiu. 6. Umiejętność dokonywania wyboru. 7. Jakim chcę być człowiekiem. 8. Różnice w zachowaniu i odczuwaniu dziewcząt i chłopców. 9. Jak pielęgnować przyjaźń. 10. Przynależność do grup zyski i straty z tego wynikające. 11. Asertywność. Umiem poradzić sobie z naciskiem grupy. 12. Wpływ treści przekazywanych w środkach masowego przekazu na nasze zachowanie i postawy. 13. Toksyczne substancje zawarte w papierosach i ich wpływ na nasze zdrowie. 14. Jak alkohol wpływa na nasz organizm. 15. NARKOTYKI co wiemy o narkotykach. 16. Czym jest uzależnienie od narkotyków i jaki ma wpływ na ludzkie życie. 17. Jak się odpowiednio odżywiać? Problem bulimii i anoreksji. 18. Szczęście i sposoby jego poszukiwania. Rozwijanie pasji. 19. Odpowiedzialność za własny rozwój. Program został tak skonstruowany, że każdy następny etap opiera się na treściach wyniesionych z poprzedniego. Przedstawione powyżej treści programowe mogą być modyfikowane. Poszczególne tematy można na bieżąco zastępować innymi, aby mogły być one z powodzeniem realizowane w poszczególnych przedziałach wiekowych.

11 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 4 Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum Nr 4 jest kontynuacją Szkolnego Programu Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6. Wybierając treści programowe do realizacji w klasach gimnazjalnych brano pod uwagę zagadnienia opracowane w szkole podstawowej. Program profilaktyczny obejmuje ( tak jak w szkole podstawowej ) trzy zakresy działań. Działania w wymiarze szkolnym oraz na rzecz indywidualnych osób pozostają takie, jak w szkole podstawowej. Nieco inne są jednak działania w wymiarze klasy. Przedstawiają się one następująco: - udział uczniów klas I w zajęciach integracyjnych prowadzonych przez psychologa i pedagoga szkolnego, - udział uczniów klas I w zajęciach z profilaktyki uzależnień: Uzależnieniom mówimy NIE, - udział uczniów klas II w zajęciach pn. dotyczących korzyści i zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu, - udział uczniów klas III w zajęciach warsztatowych pn. Nie przegraj dotyczących ryzykownych zachowań seksualnych oraz handlu ludźmi, - udział uczniów w zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnień prowadzonych przez terapeutów PLU, - udział uczniów w zajęciach z zakresu radzenia sobie ze stresem, prowadzonych przez terapeutów PLU, - udział uczniów klas III w zajęciach warsztatowych z zakresu wyboru szkoły i zawodu, - wprowadzenie tematyki profilaktycznej na godzinach wychowawczych, - udział uczniów klas I III w zajęciach warsztatowych interwencyjnych prowadzonych przez psychologa i pedagoga szkolnego (w miarę potrzeb),

12 - zapraszanie specjalistów zajmujących się profilaktyką na zajęcia, - włączenie klas do ogólnoszkolnych imprez o charakterze profilaktycznym, - przeprowadzenie ankiety dotyczącej poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole, - nawiązanie współpracy wychowawców klas z rodzicami i omawianie problemów związanych z ochroną młodzieży przed zagrożeniami podczas spotkań klasowych. Tworząc program profilaktyki w gimnazjum działania skoncentrowano na następujących zagadnieniach: 1. Życie w grupie. Celem oddziaływań w tym zakresie będzie integracja poprzez wzajemne poznanie się, budowanie zaufania i otwartości, przypomnienie i dostarczenie wiadomości na temat komunikacji interpersonalnej. Podczas zajęć uczniowie zapoznają się, jak rodzą się uczucia i stany emocjonalne. Oprócz tego będą umieli określać granice własnego JA,znali techniki odmawiania i umieli je zastosować adekwatnie do sytuacji. 2. My i używki. W tym bloku tematycznym gimnazjalistom zostanie dostarczona podstawowa wiedza o substancjach uzależniających, o sposobach oddziaływania tych substancji na organizm człowieka oraz sposobach radzenia sobie w sytuacji kryzysowej. 3. Zdrowe i dobre życie. W tym zakresie głównym celem jest troska o zdrowie i pokazanie sposobów dbania o nie. Podstawowe treści to: ideał zdrowego życia, podstawowe zagrożenia dla zdrowia, normy niepalenia, niepicia i niebrania. W tym bloku tematycznym poruszona zostanie tematyka miłości i przyjaźni oraz głównych celów i wartości życiowych.

13 Przewidziane treści programowe do realizacji w klasach: KLASA I 1. Poznajemy się lepiej. 2. Tworzymy naszą klasę. 3. Budowanie zaufania i rozwijanie empatii. 4. Doskonalimy umiejętności komunikowania się. 5. Wzmacniamy poczucie własnej wartości. 6. Czy potrafimy rozpoznać i wspierać osoby potrzebujące pomocy? 7. Zachowania asertywne. 8. Rozwijamy nasze pasje! 9. Sposoby radzenia sobie ze stresem. 10. Przyczyny i sposoby rozwiązywania konfliktów. 11. Rodzina jako wartość. 12. Rola autorytetów w życiu człowieka. 13. Odpowiednie nawyki żywieniowe. Problem bulimii i anoreksji. 14. Wpływ substancji odurzających na organizm człowieka. 15. Prawa człowieka. KLASA II 1. Konflikt pokoleń przyczyny i sposoby rozwiązywania konfliktów. 2. Atmosfera rodzinna. 3. Jakim jestem człowiekiem? 4. Tolerancja i sztuka bycia tolerancyjnym. 5. NIE dla przemocy. 6. Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie pierwsze fascynacje. 7. Zagrożenia okresu dojrzewania. 8. Czy potrafimy rozpoznać i wspierać osoby potrzebujące pomocy? 9. Nikotyna i jej szkodliwy wpływ na organizm człowieka.

14 10. Poznajemy mechanizm działania choroby alkoholowej. 11. Narkotyki najlepsze wyjście nie wchodzić. 12. Zachowujemy się asertywnie. 13. Znam swoje prawa i przestrzegam praw innych. KLASA III 1. Umiemy cieszyć się życiem (nasze pasje). 2. Moje miejsce w rodzinie. 3. Tożsamość płciowa. 4. Inicjacja seksualna. 5. Miłość i odpowiedzialność. 6. AIDS. 7. Prawa człowieka i ich przestrzeganie. 8. Agresja i przemoc nie jest sposobem rozwiązywania konfliktów. 9. Negatywny wpływ substancji odurzających na życie człowieka. 10. Umiemy bawić się bez używek. 11. Piramida żywienia (problem bulimii i anoreksji). 12. Czy potrafimy rozpoznać i wspierać osoby potrzebujące pomocy? 13. Sposoby spędzania czasu wolnego. 14. Co warto wiedzieć o sektach? Treści programowe do realizacji w klasach gimnazjalnych są również na bieżąco poddawane weryfikacji i mogą być zmieniane. Opracowali: Zbigniew Kozłowski Justyna Laser - Ruszkowska

Program Profilaktyki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sulejowie

Program Profilaktyki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sulejowie Program Profilaktyki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sulejowie Szkolny Program Profilaktyki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulejowie uwzględnia specyfikę i potrzeby dzieci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONEM

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONEM PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONEM Program profilaktyczny jest uzupełnieniem programu wychowawczego szkoły i ukierunkowany na wszechstronny rozwój ucznia. PODSTAWA PRAWNA DO WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015.

Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015. Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015. Program jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Działania wychowawcze, edukacyjne, informacyjne i zapobiegawcze zawarte w szkolnym Programie Profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19 PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/15 2018/19 1 Proponowany Program Profilaktyczny wynika z Programu Wychowawczego szkoły, którego głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BYTONI

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BYTONI PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BYTONI BYTONIA - rok szkolny 2010 / 2011 Wstęp Wraz z rozwojem dziecka i jego samodzielności musimy coraz bardziej liczyć się z koniecznością wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Zajęcia psychoedukacyjne

Zajęcia psychoedukacyjne Zajęcia psychoedukacyjne W szkole prowadzone są w obszarze profilaktyki wychowawczej zajęcia psychoedukacyjne realizowane w klasach gimnazjum i liceum ogólnokształcącego przez pedagoga. W trakcie roku

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE Chalin, wrzesień 2012r. KONCEPCJA PROGRAMU Program przewidziany jest do realizacji dla klas I III oraz IV VI. Założenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU na rok szkolny 2015-2018 Podstawą prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych w ramach szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY REALIZOWANY W KLASACH 4-6 PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRABOWIE NAD PILICĄ

PROGRAM PROFILAKTYCZNY REALIZOWANY W KLASACH 4-6 PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRABOWIE NAD PILICĄ PROGRAM PROFILAKTYCZNY REALIZOWANY W KLASACH 4-6 PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRABOWIE NAD PILICĄ Program profilaktyczny przeznaczony jest do realizacji w klasach 4-6 szkoły podstawowej i w swoim założeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach klasy IV-VI rok szk. 2016/2017 I. Podstawy prawne opracowania Programu Profilaktyki 1. Konstytucja RP z dnia 17.10.1997 r. 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi:

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE: 1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: 1. Integracja zespołu klasowego 2. Poznawanie prawidłowych zasad współżycia społecznego -uświadomienie uczniom, co to znaczy być

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim na rok 2013/2014 Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku rodzinnym, m i lokalnym, a obowiązkiem

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp. Działania skierowane do uczniów Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 1 Integracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POPOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POPOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POPOWIE 0 SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna programu.. 2 2. Założenia programu 3 1. Działania w wymiarze szkolnym.. 5 2. Działania w wymiarze klasy.. 6 3. Działania

Bardziej szczegółowo

Formy realizacji. cały rok

Formy realizacji. cały rok Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach PROGRAM PROFILAKTYKI W GIMNAZJUM 2016/2017 Strategie profilaktyczne - zadania Działania informacyjne: Zwiększenie wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY TECHNIKUM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAJWIALNEJ 2014/2015 1 1.Wstęp Oto trzy obszary, w których będziemy pracować: I. Profilaktyka uzależnień II. Profilaktyka problemów zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU PROGRAM PROFILAKTYKI CELE GŁÓWNE - kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia - wdrażanie do dbałości o własne prawa i do poszanowania praw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BYTONI

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BYTONI PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BYTONI BYTONIA - rok szkolny 2010 / 2011 Wstęp Wraz z rozwojem dziecka i jego samodzielności musimy coraz bardziej liczyć się z koniecznością wyposażenia go

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

TEMATYKA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 TEMATYKA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Lp Klasa Tematyka Realizujący 1. Oddział Bezpieczeństwo w drodze do i ze

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W OCIĄŻU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W OCIĄŻU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W OCIĄŻU Wstęp Prawdziwa cywilizacja nie polega na sile, ale jest owocem zwycięstw nad samym sobą, nad mocami niesprawiedliwości, egoizmu, nienawiści,

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy KLASA I. Kształtowanie poczucia więzi klasowej

RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy KLASA I. Kształtowanie poczucia więzi klasowej RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy Główne kierunki Organizacja zespołu klasowego Integracja społeczności klasowej KLASA I Zapoznanie z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA Na podstawie ewaluacji ubiegłorocznego programu profilaktyki, ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2013/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA Rok szkolny 2013/2014 1 1. Cel główny Prowadzenie dziecka ku dojrzałości i ochrona przed zagrożeniami,

Bardziej szczegółowo

ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO

ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W ŁABUNIACH Łabunie 2015 r. 1 WSTĘP W dzisiejszym świecie przemoc, alkohol, narkotyki, dopalacze niestety coraz częściej pojawiają się w środowisku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 6 w Gnieźnie jest związany z głównymi blokami tematycznymi istniejącego w szkole Programu Wychowawczego oraz z treściami zawartymi

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE W RADOMIU PROGRAM PROFILAKTYCZNY

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE W RADOMIU PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE W RADOMIU PROGRAM PROFILAKTYCZNY RADOM Wrzesień 2016 I. Koncepcja pracy szkoły. Koncepcją pracy naszej szkoły jest wspomaganie procesu wychowania,

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny realizowany w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej Salomon na lata 2015 2018

Program Profilaktyczny realizowany w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej Salomon na lata 2015 2018 Program Profilaktyczny realizowany w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej Salomon na lata 2015 2018 Program wychowawczo - profilaktyczny "Spójrz Inaczej" to zbiór scenariuszy zajęć do systematycznej pracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016 Lp. Działania skierowane do uczniów Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 1 Integracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI 2011-2014 Opracowała: H. Polaska Ewaluacja programu: I.WSTĘP Program profilaktyki był w ciągu 3 lat jego wdrażania ewaluowany. Po przeprowadzeniu ankiet wśród uczniów i rodziców stwierdzono.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Profilaktyka jest spotkaniem z drugim człowiekiem W atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia. Jest czasem

Bardziej szczegółowo

Instytucje i osoby wspomagające Działania informacyjne: Formy realizacji. cały rok. cały rok

Instytucje i osoby wspomagające Działania informacyjne: Formy realizacji. cały rok. cały rok Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach PROGRAM PROFILAKTYKI W GIMNAZJUM 2015/2016 Strategie profilaktyczne Działania informacyjne: Zwiększenie wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających z uzależnień.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31.01.2002r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH Nie musimy dokonywać wielkich rzeczy, możemy poprzestać na małych uczynkach, ale spełnionych z wielką miłością. Matka Teresa z Kalkuty

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ... PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2015/2016 2016/2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOŁASZYNIE Gołaszyn, 1 września 2015 r. SPIS TREŚCI Założenia programu... 3 Cele i zadania... 4 Zalecane metody pracy...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Obszar profilaktyki Zakres działań profilaktycznych Szczegółowe zadania Odpowiedzialni Termin realizacji I. Profilaktyka dotycząca bezpiecznej drogi do szkoły

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 25 im. Czesława Niemena. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017

GIMNAZJUM NR 25 im. Czesława Niemena. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 GIMNAZJUM NR 25 im. Czesława Niemena Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 Program uchwalony przez Radę iczną w dn. 13.09.2016 r. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnie 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 Utworzony w oparciu o: - SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2013/2014-2015/2016 - PROGRAM WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI S t r o n a 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce Grzegorzówka, wrzesień 2015 S t r o n a 2 ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Szkolny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM NR 15

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM NR 15 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM NR 15 PODSTAWY PRAWNE 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY NA PIERWSZY ROK NAUKI

PROGRAM WYCHOWAWCZY NA PIERWSZY ROK NAUKI PROGRAM WYCHOWAWCZY NA PIERWSZY ROK NAUKI CEL GŁÓWNY CELE SZCZEGÓŁOWE ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY I. Dobre komunikowanie się 1. Podstawowe zasady dobrej komunikacji Poznanie zasad dobrej komunikacji:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH w roku szkolnym 2014/2015 Celem nadrzędnym profilaktyki w naszej szkole jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami występującymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM W GŁUCHOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM W GŁUCHOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM W GŁUCHOWIE CEL GŁÓWNY: PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI -uczeń radzi sobie z własnymi emocjami i stresem funkcjonować w grupie rówieśniczej -uczeń ponosi konsekwencje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE WSTĘP DO PROGRAMU W związku ze zwiększającą się potrzebą przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI I ZAŁOśENIA PROGRAMU PROGRAM PROFILAKTYKI 1. Profilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowania niepoŝądanych procesów i zjawisk określonych jako przejawy patologii Ŝycia społecznego, jako system działań

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła. Wstęp

Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła. Wstęp Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła Wstęp Powstanie dwóch bardzo ważnych dokumentów tj.: Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki sprawiły, że zaistniała potrzeba

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU Główne cele Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 - kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia - wdrażanie do dbałości o własne prawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Cele programu profilaktycznego zbieżne są z celami ogólno wychowawczymi. Istotą profilaktyki szkolnej jest ochrona uczniów

Bardziej szczegółowo

V. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

V. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH V. PLAN DZAŁAŃ PROFLAKTYCZNYCH OBSZARY 1 - występowanie zjawiska wagarowania CELE -Zwiększenie motywacji do systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne -Podniesienie poziomu swoje zachowanie -Wykształcanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach na rok szkolny 2013/2014 Program działań profilaktycznych w szkole opracowany zostal na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie

Program Profilaktyki Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie Załącznik Nr 2 do Statutu Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie Program Profilaktyki Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie Szkoła stawia na ten rok nadrzędne zadanie Kształtowanie postaw. Wychowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II W MIEJSCU PIASTOWYM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II W MIEJSCU PIASTOWYM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II W MIEJSCU PIASTOWYM Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów naszego gimnazjum oraz potrzeb środowiska wychowawczego

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5 56 504 Dziadowa Kłoda Tel. 62 785 1780 e-mail: gimdk@wp.p Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie rok 2013/2014-1 - - 2 - Główne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie

Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2014-2017 1 CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w szkole Diagnoza zagrożeń w szkole Wczesna interwencja

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 67 PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 67 PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 67 PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Na rok szkolny 2015/2016 Program szkolnej profilaktyki uzupełnia program wychowawczy szkoły, odpowiadając na problemy oraz zagrożenia pojawiające się w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ NR 100 STO W WARSZAWIE. na rok szkolny 2015/2016. Warszawa 24 sierpnia 2015 r

PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ NR 100 STO W WARSZAWIE. na rok szkolny 2015/2016. Warszawa 24 sierpnia 2015 r PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ NR 100 STO W WARSZAWIE na rok 2015/2016 Warszawa 24 sierpnia 2015 r Poniższy Program Profilaktyki uzupełnia Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2013/2014 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. STANISŁAWA

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Stojadła 2010 PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYCZNY Rozporządzenie MEN i Sportu z 26.02.2002r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Obszar profilaktyki Zakres działań profilaktycznych Szczegółowe zadania Odpowiedzialni Termin realizacji I. Profilaktyka dotycząca bezpiecznej drogi do szkoły

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2016/2017

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2016/2017 Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Francis Bacon SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2016/2017 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łańcucie Profilaktyka to podejmowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 WSTĘP Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chodlu uzupełnia program

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Osieku. Rok szkolny 2016/2017

Program profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Osieku. Rok szkolny 2016/2017 Program profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Osieku Rok szkolny 2016/2017 WSTĘP Profilaktyka szkolna obejmuje działania zmierzające do ochrony uczniów przed wpływem czynników destrukcyjnych, zakłócających

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015 (załącznik do Szkolnego Programu Profilaktyki na lata 2014-2018) Problem: Palenie papierosów

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna programu: Rozporządzenie MEN z 18.08.2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach

Bardziej szczegółowo

Technikum czteroletnie

Technikum czteroletnie Technikum czteroletnie Klasa I 1. Lekcja organizacyjna bezpieczeństwo w drodze do szkoły i ze szkoły oraz na jej terenie. 2. Spacer po szkole - zasady bhp, plan budynku szkolnego, plan ewakuacji 3. Wybór

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH Cele programu Cel główny: - kształtowanie umiejętności społecznych - przygotowanie uczniów do radzenia sobie w trudnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła Podstawowa ( klasy IV-VI) im. Jana Pawła II w Michałowicach rok szk. 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła Podstawowa ( klasy IV-VI) im. Jana Pawła II w Michałowicach rok szk. 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa ( klasy IV-VI) im. Jana Pawła II w Michałowicach rok szk. 2014/2015 I. Podstawy prawne opracowania Programu Profilaktyki 1. Konstytucja RP z dnia 17.10.1997 r. 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2. w PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2. w PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 w PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU III. ZADANIA PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyczny dla uczniów klas I-VI Żyjmy zdrowo i bezpiecznie

Szkolny program profilaktyczny dla uczniów klas I-VI Żyjmy zdrowo i bezpiecznie "Co szlachetne i wielkie -przyjmij co płytkie i nikczemne -odrzucaj" /Ł.Ciepliński/ Szkolny program profilaktyczny dla uczniów klas I-VI Żyjmy zdrowo i bezpiecznie Szkoła Podstawowa nr 28 im ppłk Łukasza

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Główny cel profilaktyki szkolnej: Wspomaganie wychowania młodzieży dbającej o swoje zdrowie, bezpieczeństwo, mającej świadomość zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych w ZSO nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach w roku szkolnym 2015/2016

Plan działań profilaktycznych w ZSO nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach w roku szkolnym 2015/2016 Plan działań profilaktycznych w ZSO nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach w roku szkolnym 2015/2016 Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 1. Diagnoza zagrożeń istniejących w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 W RACIBORZU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowany przez zespół: Katarzyna Adamek Iwona Keler Anna Kobylnik Bożena Machelska Szkolny Program Profilaktyki rok 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM w ŚWIERZNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM w ŚWIERZNIE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM w ŚWIERZNIE Profilaktyka szkolna ma na celu objęcie ochroną uczniów przed wpływem czynników destrukcyjnych, zakłócających prawidłowy rozwój oraz udzielanie wsparcia w trudnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE Podstawę prawną opracowanego Programu Profilaktyki stanowią: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MANIOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MANIOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MANIOWIE Opracowany na trzyletni cykl kształcenia. Przyjęty przez Radę Pedagogiczną dnia 14.09.2016 r. pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM WSTĘP Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi Zatwierdzony uchwałą nr 4/06/07 Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2007 r. 1 1. Podstawa prawna: a) Ustawa

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki. Zespołu Szkół Salezjańskich Lux Sapientiae w Sokołowie Podlaskim

Program Profilaktyki. Zespołu Szkół Salezjańskich Lux Sapientiae w Sokołowie Podlaskim Program Profilaktyki Zespołu Szkół Salezjańskich Lux Sapientiae w Sokołowie Podlaskim Sokołów Podlaski 2016/2017 1 WSTĘP Szkolny program profilaktyczny funkcjonujący w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Szkoła realizuje cele i zadania wychowawcze na podstawie Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

OBSZARY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH OBSZARY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ZDROWY STYL ŻYCIA Zadania Forma podejmowanych działań Osiągnięcia uczniów Osoby odpowiedzialne Dostarczenie uczniom, rodzicom informacyjnych dotyczących wielu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 1. Przeciwdziałanie pojawianiu się ryzykownych,

Bardziej szczegółowo