System monitorowania zgłoszeń, rozszerzeń i defektów aplikacji WWW, bazujący na mechanizmie przepływu zadań - Microsoft Workflow Foundation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System monitorowania zgłoszeń, rozszerzeń i defektów aplikacji WWW, bazujący na mechanizmie przepływu zadań - Microsoft Workflow Foundation"

Transkrypt

1 Rozdział 4 System monitorowania zgłoszeń, rozszerzeń i defektów aplikacji WWW, bazujący na mechanizmie przepływu zadań - Microsoft Workflow Foundation Streszczenie. Rozdział prezentuje system informatyczny wspomagający ewidencjonowanie zgłoszeń rozszerzeń oraz defektów, dotyczących monitorowanej aplikacji WWW. System pozwala na gromadzenie zgłoszeń oraz śledzenie procesu realizacji zgłoszeń i przebiegu zadań naprawy defektów aplikacji. W rozwiązaniu zastosowano specyficzny mechanizm identyfikujący elementy monitorowanych stron WWW, dla których generowane jest zgłoszenie, pozwalając przez to na łatwą lokalizację tych elementów podczas późniejszej analizy zgłoszenia. Ze względu na złożoność oraz w celu zapewnienia możliwości łatwej modyfikacji, proces obsługi zgłoszeń został zaimplementowany z wykorzystaniem tzw. silnika przepływu zadań Microsoft Workflow Foundation. System monitorowania został m.in. skutecznie użyty do obsługi zgłoszeń związanych z publikacją WWW, wygenerowaną na podstawie repozytorium opisów procesów wytwórczych, utworzonych z wykorzystaniem Eclipse Process Framework. 1 Wstęp System FeedWeb to intranetowa aplikacja zaimplementowana w technologii.net 3.0, która została stworzona w celu usprawnienia obsługi zgłoszeń rozszerzeń oraz defektów do oprogramowania aplikacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań webowych. Dodatkowo wymóg definiowania odrębnych ścieżek obsługi zgłoszeń rozszerzeń oraz defektów dla różnych produktów programowych, spowodował potrzebę stworzenia rozwiązania umożliwiającego elastyczne definiowanie i obsługę tych ścieżek przez projektanta lub administratora, co stanowiło przesłankę do wykorzystania w implementacji mechanizmu przepływu zadań technologii.net 3.0 (ang. Microsoft Workflow Foundation). Aplikacje wykonane w technologii cienkiego klienta, w tym również rozwiązania portalowe oraz systemy CMS (ang. content management system), z założenia wymagają dostępu do sieci Internet (intranet). Fakt ten wykorzystywany jest przez twórców poszczególnych rozwiązań również do stworzenia mechanizmów umożliwiających potencjalnym użytkownikom zgłaszanie defektów i potencjalnych rozszerzeń związanych Dariusz Rafał Augustyn, Łukasz Wyciślik, Łukasz Warchał Politechnika Śląska, Instytut Informatyki, ul. Akademicka 16, Gliwice, Polska {draugustyn,

2 D.R. Augustyn, Ł. Wyciślik, Ł. Warchał z właśnie obsługiwaną zawartością, prezentowaną przez przeglądarkę WWW. Funkcjonalność ta najczęściej wspomagana jest przez systemy CMS poprzez umożliwienie określenia przez projektanta witryny zwrotnego adresu mailowego lub strony wspomagającego serwisu, odnośnik (ang. link), do którego zostanie umieszczony na wybranych stronach wygenerowanych przez system CMS. Podobnie jest w sytuacji wytwarzania aplikacji dedykowanych. Takie rozwiązania obsługi zgłoszeń defektów i potencjalnych rozszerzeń są wysoce niedoskonałe i obarczone szeregiem uciążliwości: osoba zgłaszająca poza opisaniem li-tylko napotkanego problemu obarczana jest opisem jego lokalizacji, kontekstu wystąpienia oraz wersji aplikacji WWW, w której problem wystąpił, w przypadku braku autoryzacji, osoba zgłaszająca nie czuje się odpowiedzialna za wprowadzaną zawartość, co negatywnie rzutuje na jakość opisu problemu, w przypadku konieczności autoryzacji w serwisie wspomagającym dodatkowa pracochłonność może stanowić czynnik zniechęcający do zgłaszania defektów i potencjalnych rozszerzeń, osoby kwalifikujące i analizujące zgłoszenia oprócz analizy natury problemu obarczane są określaniem wersji aplikacji, do której zgłoszono defekt oraz jego lokalizacją na podstawie być może nieprecyzyjnego opisu osoby zgłaszającej. Niedogodności te zostały wyeliminowane przez proponowany system, co zostało praktycznie wykazane na przykładzie witryny WWW, będącej publikacją z narzędzia EPF (ang. Eclipse Process Framework) [10]. 2 Propozycja mechanizmu zgłaszania defektów i rozszerzeń dla intranetowych aplikacji WWW Propozycja mechanizmu zgłaszania defektów lub rozszerzeń wypracowana została w oparciu o założenie wyeliminowania niedogodności opisanych we wstępie, a identyfikowanych w wielu istniejących systemach. Polega ona na tym, że użytkownik przeglądając zawartość witryny WWW ma możliwość zgłoszenia swoich uwag do aktualnie przeglądanej strony poprzez kliknięcie linka prezentowanego na każdej ze stron danej witryny, co spowoduje automatycznie wyświetlenie okna przeglądarki z omawianą aplikacją. Ponieważ przyjęto założenie, że zgłaszanie defektów lub rozszerzeń realizowane jest w ramach sieci intranet, tak więc, potencjalny użytkownik nie musi interaktywnie uczestniczyć w procesie autoryzacji, gdyż jego tożsamość przejmowana jest z systemu operacyjnego i wykorzystana do weryfikacji uprawnień do wykonania operacji zgłaszania uwag. Aplikacja prezentuje okno do zgłaszania uwag będąc świadoma tego kto zgłasza (tożsamość systemu operacyjnego) oraz do której strony i której wersji witryny zgłasza (jest to zapewnione przez odpowiedni kod java-script ukryty za odnośnikami prezentowanymi na każdej ze stron). Użytkownikowi pozostaje więc tylko merytoryczne opisanie problemu, na który się natknął podczas przeglądania zawartości witryny WWW. Obsługa zgłoszonego problemu może być realizowana w oparciu o wcześniej zdefiniowany przez projektanta schemat przepływu zadań obsługi zgłoszeń błędów i rozszerzeń. Projektant, definiując schemat przepływu zadań dla zgłoszeń do danego systemu, ma możliwość definiowania stanów zgłoszeń, z których wynikają bezpośrednio czynności konieczne do wykonania przez poszczególnych uczestników, określając jednocześnie role, które muszą oni pełnić w systemie, aby być dopuszczonymi do wykonania tych zadań. 44

3 System monitorowania zgłoszeń rozszerzeń i defektów aplikacji WWW, bazujący na mechanizmie przepływu zadań 3 Mechanizm przepływu zadań Microsoft Workflow Foundation Mechanizm Windows Workflow Foundation [1], [2], [3] został bardzo niedawno wprowadzony na rynek narzędzi wytwórczych przez firmę Microsoft Corporation jako element infrastruktury.net w wersji 3.0. Koncepcja WF zakłada wyodrębnienie elementów systemu odpowiedzialnych za wyrażenie przepływu i reguł decyzyjnych oraz obsługę ich przetwarzania (wyodrębniona definicja i obsługa logiki przetwarzania). WF jest pewną ideą architektury systemów informatycznych oraz infrastrukturą programową pozwalającą na wizualny, komponentowy sposób definiowania logiki przetwarzania (sekwencje czynności, przepływy stanów, reguły biznesowe) oraz zapewniający jej efektywną, systemową obsługę. Definicja sposobu przetwarzania w ramach przepływu w znacznej mierze możliwa jest do utworzenia i modyfikacji w trybie wizualnym przez projektanta systemu. Logika przetwarzania może być wyrażana w postaci przepływu sekwencyjnego działań lub przepływu stanów. Sposób wyrażania przepływu można uznać, w uproszczeniu, jako wzorowany na diagramach czynności lub stanów języka UML. Wśród wielu funkcjonalności dostarczanych w ramach mechanizmu WF, poniżej wymieniono i krótko scharakteryzowano tylko niektóre, wykorzystane w omawianym systemie FeedWeb: określanie przepływów z wykorzystaniem predefiniowanych aktywności lub aktywności własnych (inaczej czynności użytkownika ang. custom activities); WF pozwala na tworzenie bibliotek elementarnych własnych czynności lub całych reużywalnych przepływów. Przykładowo, w systemie FeedWeb, wykorzystano mechanizm aktywności użytkownika do utworzenia bibliotecznych działań powiadamiających, m.in. poprzez . uruchamianie (ang. debugging) na poziomie wizualnego projektanta przepływu; Środowisko uruchomieniowe Visual Studio 2005, pozwala na obsługę punktów kontrolnych (ang. break point) ustawianych nie tylko w kodzie programu, ale również na poziomie graficznej reprezentacji przepływu, przez co ułatwiony jest proces uruchamiania systemu. utrwalanie/odtwarzanie stanu przebiegu; Integralną częścią infrastruktury WF jest moduł implementujący systemową usługę dołączaną SQLWorkflowPresistanceService oraz skrypty tworzące strukturę i procedury bazy danych dla DBMS MS SQL Server, pozwalające utrwalać i odtwarzać stan przepływu. Utrwalanie polega na tzw. serializacji instancji przepływu, identyfikowanej poprzez GUID, deponowanej w tablicy bazy danych, albo na żądanie aplikacji sterującej, albo w chwilach bezczynności przepływu. śledzenie/monitorowanie przebiegu przepływu; Integralną częścią infrastruktury WF jest moduł implementujący systemową usługę dołączaną SQLTrackingService oraz skrypty tworzące strukturę i procedury bazy danych dla DBMS MS SQL Server, pozwalające utrwalać i przeglądać wystąpienia zdarzeń związanych z uruchomionymi aktywnościami przepływów. Możliwa jest obserwacja przebiegu przepływu w ramach przeglądu zawartości tablic poprzez zapytania SQL ad hoc albo, dzięki funkcjonalności klasy SqlTrackingQuery, można dokonać monitorowania przebiegu przepływu w trybie programowym. Możliwe jest użycie narzędzi zewnętrznych (np. przykładowej aplikacji WorkflowMonitor, dostarczanej w ramach.net Framework

4 D.R. Augustyn, Ł. Wyciślik, Ł. Warchał SDK [4]), pozwalających na przegląd stanu przepływu i stanu poszczególnych aktywności w wizualnym trybie projektanta. WF dostarcza funkcjonalność określenia zakresu monitorowania poprzez mechanizm profili śledzenia, pozwalając na wskazanie w przepływie: miejsc podlegających śledzeniu tzw. lokalizacji w nomenklaturze WF oraz zagadnień agregujących lokalizacje tzw. punktów w nomenklaturze WF. Dzięki użyciu klasy TrackingProfile można filtrować zdarzenia stanu aktywności, zdarzenia stanu przepływu, zdarzenia użytkownika. Funkcjonalność śledzenia zdarzeń i zmian stanów przepływów działań jest pomocna zarówno na etapie uruchamiania i wdrażania systemu, jak i w trakcie eksploatacji. obsługa transakcji zgodnie z modelem rozproszonych transakcji X/Open (model XA [3]) oraz wykorzystanie mechanizmu transakcji otaczających; W systemie FeedWeb wykorzystano wariant transakcji klasycznego modelu XA oraz transakcji otaczających (ang. ambient transaction) i poprzez wykorzystanie działania typu TransactionScope zapewniono objęcie jednym zakresem transakcji operacji dotyczących utrwalania stanu przepływu oraz operacji dotyczących zawartości dziedzinowej bazy danych (tzn. merytorycznej bazy danych systemu FeedWeb). wykorzystanie reguł deklaratywnego mechanizmu sterującego wykonaniem przepływów działań; W systemie FeedWeb mechanizm reguł pozwolił na wyodrębnienie formuł wykorzystywanych przy ocenie warunków dla działań sterujących typu IfElseActivity, WhileActivity, itp., zwiększając przejrzystość definicji przepływu i potencjalną łatwość jego modyfikacji. Reguły te wykorzystane są do sprawdzania ról aktualnie zalogowanego użytkownika aplikacji FeedWeb, a tym samym decydują o spełnieniu/niespełnieniu warunków dozoru, pokazanych na krawędziach diagramu stanów zgłoszenia (rys.7). użycie przepływów równoległych; Model przetwarzania infrastruktury WF pozwala na równoległą realizację działań, przepływów. W systemie FeedWeb zostało to wykorzystane w celu zrównoleglenia wykonania administracyjnej czynności powiadamiania o wejściu przepływu do określonego stanu (czynność monitująca właściwych użytkowników) z wykonaniem czynności istotnych merytorycznie (operacji na danych zgłoszenia). tworzenie/modyfikacja definicji przepływu zadań spoza narzędzia Visual Studio; WF umożliwia wizualne tworzenie i modyfikację definicji przepływu z poziomu środowiska wytwórczego Visual Studio 2005 (dzięki programowemu dodatkowi Windows Workflow Foundation Tools for Visual Studio), ostatecznie prowadząc do utworzenia wykonywalnego podzespołu DLL. WF umożliwia również deklaratywny model tworzenia i modyfikacji definicji przepływu, wyrażonej w języku XML z wykorzystaniem słownictwa XAML [6]. Aby użyć (uruchomić) prosty przepływ wyrażony w języku XML, można utworzyć instancję tego przepływu bezpośrednio na podstawie czytnika XML (ang. XmlTextReader), inicjowanego definicją tego przepływu. Aby uruchomić złożony przepływ wyrażony w języku XML, trzeba jednak skompilować jego definicję do podzespołu DLL z wykorzystaniem narzędzia wfc (ang. workflow compiler). WF udostępnia mechanizm obsługi wizualnego tworzenia definicji przepływu wyrażonego w XML (ang. Re-Hosting Workflow Designer) API dla programistów [5]. Mechanizm ten może pozwolić na zbudowanie aplikacji, 46

5 System monitorowania zgłoszeń rozszerzeń i defektów aplikacji WWW, bazujący na mechanizmie przepływu zadań pozwalającej nie tylko tworzyć/modyfikować/pokazywać definicje przepływu, ale również prezentować w trybie graficznym stan przetwarzania przepływu (poprzez wykorzystanie informacji dostarczanych przez wspomnianą usługę śledzenia). Funkcjonalność tę można wykorzystać do stworzenia własnego narzędzia do wizualizacji przepływu, ale istnieją gotowe programy realizujące w pewnych zakresach tę funkcjonalność (np. przykładowa aplikacja Workflow Designer [5]). System FeedWeb uzupełniono o prostą, narzędziową aplikację w technologii grubego klienta (technologia WinForm), pozwalającą na prezentację i modyfikację grafu głównego przepływu działań, określającego zmiany stanów zgłoszenia. Takie podejście pozwala na bezpośredni udział w czynności definiowania przepływów na etapie wdrożenia i konfiguracji (kastomizacji) systemu przez innych użytkowników (w tym użytkowników końcowych i przedstawicieli zamawiającego), a nie tylko projektantów systemu. określenie i realizacja sposobu przechodzenia pomiędzy ekranami aplikacji z wykorzystaniem przepływu stanów, zdefiniowanego przez projektanta; Nawigacja stron WWW w omawianej aplikacji, zrealizowanej w technologii ASP.NET jest obsługiwana przez mechanizm WF. 4 Architektura rozwiązania Architektura omawianego systemu FeedWeb została zaprezentowana w ujęciu perspektywy logicznej, tzn. modelu aplikacji w kontekście pakietów klas (rys. 1) oraz fizycznej, tzn. komponentowej (rys. 2) i wdrożeniowej (rys. 3). Na rys. 1 zobrazowano strukturę logiczną omawianego rozwiązania przy pomocy diagramu pakietów (ang. UML package diagram [7]). Wykorzystane na diagramie regiony (ang. boundaries) pokazują rozdzielenie w systemie warstwy prezentacji (aplikacja WWW) od warstwy przetwarzania (moduły i przepływy). Poszczególne pakiety grupują w sobie klasy i interfejsy pełniące podobną rolę. Taki podział wynika pośrednio z wykorzystania do realizacji projektu WebClient Software Factory [8] zbioru gotowych bibliotek oraz wskazówek, pomagających tworzyć systemy elastyczne i implementujące uznane wzorce projektowe. 47

6 D.R. Augustyn, Ł. Wyciślik, Ł. Warchał Obsługa zgłoszeń Aplikacja WWW FeedWeb Views Workflow s + ObslugaZgloszenPageFlow + ObslugaZgloszenWorkflow + AkceptowanieZgloszeniaPresenter + AnulowanieZgloszeniaPresenter + DefaultViewPresenter + PodgladZgloszeniaPresenter + PodsumowaniePresenter + Presenter + Zgloszenie + ZgloszeniePresenter + IAkceptowanieZgloszenia + IAnulowanieZgloszenia + IDefaultView + IPodgladZgloszenia + IPodsumowanie + IZgloszenie «use» ASP.NET Pages + AkceptowanieZgloszeniaPage + AnulowanieZgloszeniaPage + DefaultPage + PodgladZgloszeniaPage + PodsumowaniePage + ZgloszeniePage «use» Controllers + ObslugaZgloszenController + ObslugaZgloszenModuleInitializer «use» User Controls + ArtefaktUploadUserControl + FiltrZgloszenUserControl + ZestawArtefaktowUserControl Services + ArtefaktyDbService + DbServiceBase + ZadaniaDbService + ZgloszeniaDbService + IArtefaktyDbService + IDbServiceBase + IDisposable + IZadaniaDbService + IZgloszeniaDbService BusinessEntieties + Artefakt + FlitrWyszukiwania + Zadanie + Zgloszenie Rys. 1. Diagram przedstawiający model logiczny systemu FeedWeb. Jednym z takich wzorców projektowych jest MVP (ang. Model View Presenter) [9]. W omawianym rozwiązaniu każda strona ASP.NET (klasa z pakietu ASP.NET Pages) traktowana jest jako widok (w nomenklaturze MVP) i posiada swój interfejs i prezenter (klasy z pakietu Views). Działania użytkownika powodują wyzwalanie zdarzeń, których obsługą zajmuje się prezenter. Ten z kolei wywołuje odpowiednie metody kontrolera aplikacji/modułu (klasy z pakietu Controllers), które uruchamiają odpowiednie przepływy (klasy z pakietu Workflows) i usługi (klasy z pakietu Services). Wszystkie wymienione wyżej klasy wykorzystują do przekazywania danych obiekty, których definicje zawiera pakiet BusinessEntities. Klasy pakietu BusinessEntities modelują pojęcia z dziedziny przedmiotowej systemu i mają swoje bezpośrednie odwzorowanie w tabelach bazy danych. Z powyższego opisu wynika, że mamy tu do czynienia z nieco bardziej rozbudowanym wzorcem projektowym, niż klasyczny MVP. Jest to tak zwany Model View Presenter with Application Controller [8]. 48

7 System monitorowania zgłoszeń rozszerzeń i defektów aplikacji WWW, bazujący na mechanizmie przepływu zadań Workflow s «library» Zgloszenia Workflow «library» Zgloszenia Pageflow Aplication Modules IZadaniaDbService IZgloszeniaDbService «module» Obsługa zgłoszeń «module» Shell View Interface ISiteMapBuilderService UI View Interface Site Map Service WebSite Rys. 2. Diagram komponentów przedstawiający powiązania i interfejsy pomiędzy poszczególnymi składnikami systemu. Na rys. 2, przy pomocy diagramu komponentów (ang. UML component diagram [7]), pokazano składniki, z których zbudowany jest system. Komponentem najwyższego poziomu jest aplikacja WWW - WebSite. Korzysta ona z dwóch systemowych modułów (w rozumieniu WebClient Software Factory [9]). Komponent Obsługa zgłoszeń zawiera wszystkie klasy i interfejsy potrzebne do obsługi poszczególnych stron ASP.NET. W tym celu korzysta z przepływów zdefiniowanych w bibliotekach Zgłoszenia Workflow i Zgłoszenia Pageflow. Aplikacja WWW korzysta także z usług komponentu Shell, który dostarcza infrastrukturę wspierającą tworzenie GUI (np. menu, mapa strony, historia ekranów itp.). Dzięki zdefiniowaniu interfejsów, poszczególne składniki systemu nie są ze sobą ściśle związane (ang. loosely coupled). Zapewnia to dużą elastyczność całego rozwiązania podmiana jednego ze składników nie wymaga rekompilacji całego systemu, jeśli tylko implementuje on odpowiedni interfejs. 49

8 D.R. Augustyn, Ł. Wyciślik, Ł. Warchał Rys. 3. Diagram wdrożenia systemu FeedWeb, uwzględniający wykorzystanie podsystemów testowanej aplikacji i podsystemu autentykacji/autoryzacji oraz modułów obsługujących mechanizm przepływów. Proponowany model wdrożenia omawianego systemu został pokazany na rys. 3 na diagramie wdrożenia (ang. UML deployment diagram [7]). Oczywiście istnieją możliwości innego rozkładu elementów systemu, np. zakładające intranetową infrastrukturę FeedWeb i internetowy dostęp do testowanej aplikacji WWW. W szczególności nie wyklucza się opcji wykorzystania innego systemu zarządzania bazą danych niż MS SQLServer w roli serwera bazy danych, obsługującego bazą dziedzinową systemu 50

9 System monitorowania zgłoszeń rozszerzeń i defektów aplikacji WWW, bazujący na mechanizmie przepływu zadań FeedWeb, a nawet w roli serwera baz danych dla systemowych usług WF utrwalania i monitorowania. 5 Przykładowe wdrożenie i podsumowanie Jednym z pierwszych, praktycznych zastosowań systemu FeedWeb było wykorzystanie do obsługi witryny WWW, będącej publikacją pochodzącą z systemu EPF (ang. Eclipse Process Framework). Publikacja ta, będąca bazą wiedzy o metodach i procesach wytwórczych, stanowiła dostosowanie (ang. tailoring) zawartości istniejącej bazy procesów (Basic Unified Process) do potrzeb konkretnego projektu realizacyjnego. Domyślnie, w witrynach publikowanych przez system EPF, mechanizm zgłaszania uwag dostępny jest z każdej ze stron witryny (rys. 4) i realizowany jest poprzez mechanizm , tzn. wskazanie odnośnika Feedback na stronie WWW powoduje otwarcie okna (rys. 5), wywołującego program tzw. domyślnego klienta pocztowego z wpisanym adresem , określonym podczas publikacji. Rys. 4. Okno przeglądarki zawierające przykładową stronę publikacji EPF. 51

10 D.R. Augustyn, Ł. Wyciślik, Ł. Warchał Rys. 5. Okno z programem domyślnego klienta pocztowego. Realizowane jest to przez funkcję javascript o nazwie sendfeedback, która zdefiniowana jest w pliku topnav.js. W celu integracji testowanej publikacji WWW z systemem FeedWeb, kod źródłowy tej funkcji zastąpiony został w taki sposób, że uaktywnienie wspomnianego odnośnika Feedback z dowolnej strony, spowoduje otwarcie okna (rys. 6) z aplikacją FeedWeb (z autoryzacją w tle bez udziału użytkownika). Pola formularza nowego zgłoszenia zostają wstępnie wypełnione: adresem strony WWW obsługiwanej witryny, wersją publikacji, czasem zgłoszenia oraz danymi identyfikującymi użytkownika. Zgłaszającemu pozostaje więc tylko opisanie problemu na poziomie merytorycznym. Użytkownik ten ma również możliwość zapoznania się ze stanem swoich wcześniejszych zgłoszeń. 52

11 System monitorowania zgłoszeń rozszerzeń i defektów aplikacji WWW, bazujący na mechanizmie przepływu zadań Rys. 6. Okno przeglądarki z systemem FeedWeb służące do rejestracji nowych zgłoszeń. Obsługa zarejestrowanych zgłoszeń możliwa jest przy pomocy homogenicznego interfejsu graficznego (rys. 8), a dopuszczalny, przykładowy przepływ stanów zgłoszeń został zdefiniowany dla obsługiwanego systemu zgodnie z diagramem (rys. 7) i zaimplementowany w oparciu o mechanizm WF. 53

12 D.R. Augustyn, Ł. Wyciślik, Ł. Warchał Initial [rola in Zgłaszający] Zgłoszone [rola in Dopuszczający] [rola in { Zgłaszający, Dopuszczający }] Do analizy [rola in Planujący analizę] Anulow ane [rola in Planujący analizę] Analiza [rola in Weryfikujący analizę] [rola in Weryfikujący analizę] [rola in Analizujący] [rola in Weryfikujący analizę] Weryfikacja analizy [rola in Weryfikujący implementację] [rola in Weryfikujący analizę] Do implementacji [rola in Planujący implementację] [rola in Weryfikujący implementację] Implementacja [rola in Implementujący] [rola in Weryfikujący implementację] Weryfikacja implementacji [rola in Weryfikujący implementację] Zrealizow ane Rys. 7. Przykładowy przepływ stanów zgłoszeń zdefiniowany do obsługi publikacji EPF. 54

13 System monitorowania zgłoszeń rozszerzeń i defektów aplikacji WWW, bazujący na mechanizmie przepływu zadań Rys. 8. Przykładowe okno systemu FeedWeb związane z obsługą zgłoszeń. Podsumowując, należy stwierdzić, że przedstawione rozwiązanie umożliwia zbudowanie elastycznego i ergonomicznego informacyjnego kanału zwrotnego (ang. feedback), wspomagającego śledzenie funkcjonowania szerokiej klasy systemów opartych o technologię cienkiego klienta. Końcowy użytkownik wprowadza tylko informację dotyczącą merytorycznej strony problemu, ale dzięki automatycznej autentykacji, ma świadomość odpowiedzialności za wprowadzane treści. Stan zgłoszonych uwag może być również przez niego na bieżąco monitorowany. Obsługa zgłoszonych zastrzeżeń odbywa się w homogenicznym, do końcowego użytkownika, środowisku a zastosowanie mechanizmu Workflow Foundation umożliwia łatwą zmianę (kastomizację) przepływu zadań, adekwatną do sposobu obsługi poszczególnych publikacji WWW. Literatura 1. Kitta T.: Professional Windows Workflow Foundation, Wrox Press, Shukla D.Schmidt B.: Essential Windows Workflow Foundation, Addison-Wesley, Scribner K.: Microsoft Windows Workflow Foundation Step by Step, Microsoft Press, Windows Workflow Foundation Samples, 5. Windows Workflow Foundation, Everything About Re-Hosting the Workflow Designer, 55

14 D.R. Augustyn, Ł. Wyciślik, Ł. Warchał 6. Petzold Ch.: Applications = Code + Markup. A Guide to the Microsoft Windows Presentation Foundation, Microsoft Press, Booch G., Rubmaugh, Jacobson I.: UML przewodnik użytkownika, WNT, Patterns & Practices - Web Client Software Factory, 9. Metsker S.J.: C# Design Patterns, Addison-Wesley, Eclipse Process Framework Project (EPF), 56

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Akademia MetaPack Uniwersytet Zielonogórski Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Krzysztof Blacha Microsoft Certified Professional Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Agenda:

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015 Warszawa, 23.01.2015r. NIP: 521-32-79-750 Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015 I. Wstęp W związku z realizacją projektu Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS eakceptacje,

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii

Hurtownie danych - przegląd technologii Hurtownie danych - przegląd technologii Problematyka zasilania hurtowni danych - Oracle Data Integrator Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu.

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura Systemu Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura jest zbiorem decyzji dotyczących: organizacji systemu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe.

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. Warstwa integracji wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. 1. Ukrycie logiki dostępu do danych w osobnej warstwie 2. Oddzielenie mechanizmów trwałości od modelu obiektowego Pięciowarstwowy

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności WEBCON Business Process Suite 7.7 Lista zmian i nowych funkcjonalności Wersja 7.7 systemu WEBCON Business Process Suite niesie ze nową funkcjonalność i znaczące usprawnienia. Całkowitą nowością jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wykład 7 Metodyki wytwarzania oprogramowania internetowego (2) Wykładowca: dr inż. Mariusz Trzaska

Wykład 7 Metodyki wytwarzania oprogramowania internetowego (2) Wykładowca: dr inż. Mariusz Trzaska Wykład 7 Metodyki wytwarzania oprogramowania internetowego (2) Wykładowca: dr inż. Mariusz Trzaska Zagadnienia Wprowadzenie MDD Model Analityczny Projektowy Przykład Podsumowanie Wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express -

Oracle Application Express - Oracle Application Express - Wprowadzenie Wprowadzenie Oracle Application Express (dawniej: HTML DB) to narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji Web owych korzystających z bazy danych Oracle. Od użytkownika

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE. Jacek Panachida

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE. Jacek Panachida Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE Jacek Panachida Cel pracy Analiza wybranych ram projektowych dostępnych dla platformy Java Warunki selekcji napisany z wykorzystaniem języka Java oraz

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE Jacek Panachida promotor: dr Dariusz Król Przypomnienie Celem pracy jest porównanie wybranych szkieletów programistycznych o otwartym kodzie źródłowym

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First)

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. W ramach projektu budowana jest prosta

Bardziej szczegółowo

To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski, okna, menu) i

To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski, okna, menu) i Aleksandra Dębiecka To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i ich aplikacje

Bazy danych i ich aplikacje ORAZ ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH Celem Studiów jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami tworzenia i administrowania bazami oraz systemami informacyjnymi. W trakcie

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do J2EE

1 Wprowadzenie do J2EE Wprowadzenie do J2EE 1 Plan prezentacji 2 Wprowadzenie do Java 2 Enterprise Edition Aplikacje J2EE Serwer aplikacji J2EE Główne cele V Szkoły PLOUG - nowe podejścia do konstrukcji aplikacji J2EE Java 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej WORTAL Państwowej Inspekcji Pracy po stronie INTRANETOWEJ powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Koszalin, 15.06.2012 r. Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Zespół projektowy: Daniel Czyczyn-Egird Wojciech Gołuchowski Michał Durkowski Kamil Gawroński Prowadzący: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie architektury systemu rozproszonego Jarosław Kuchta Zagadnienia Typy architektury systemu Rozproszone przetwarzanie obiektowe Problemy globalizacji Problemy ochrony Projektowanie architektury

Bardziej szczegółowo

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012 Visual Basic Michael Halvorson Przekład: Joanna Zatorska APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp...................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do narzędzia CASE. Materiały dla nauczyciela

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do narzędzia CASE. Materiały dla nauczyciela Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do narzędzia CASE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Istotne warunki zamówienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie pakietu usług programistycznych

Załącznik Nr 1. Istotne warunki zamówienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie pakietu usług programistycznych Załącznik Nr 1 Do pisma IMP PAN l.dz. ZDN/1234/2007 z 2007-06-19 o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na pakiet usług programistycznych, których wartość nie przekracza progu, od którego obowiązuje prawo

Bardziej szczegółowo

Forum Client - Spring in Swing

Forum Client - Spring in Swing Forum Client - Spring in Swing Paweł Charkowski. 0. Cel projektu Celem projektu jest próba integracji Spring Framework z różnymi technologiami realizacji interfejsu użytkownika, oraz jej ocena. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone Typy przetwarzania Przetwarzanie zcentralizowane Systemy typu mainfame Przetwarzanie rozproszone Architektura klient serwer Architektura jednowarstwowa Architektura dwuwarstwowa Architektura trójwarstwowa

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

Budowanie aplikacji biznesowych przy użyciu. Presentation Foundation i wzorca MVVM

Budowanie aplikacji biznesowych przy użyciu. Presentation Foundation i wzorca MVVM Budowanie aplikacji biznesowych przy użyciu Windows Presentation Foundation i wzorca MVVM Raffaele Garofalo Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi Definicja procesu Proces jest jednostką pracy obejmującą wiele czynności, wykonywanych w ogólności przez różnych wykonawców i w sposób współbieżny. Proces

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 4 Narzędzie do wyliczania wielkości oraz wartości parametrów stanu Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 30 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

System zarządzający grami programistycznymi Meridius

System zarządzający grami programistycznymi Meridius System zarządzający grami programistycznymi Meridius Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski 20 września 2011 Promotor: prof. Krzysztof Loryś Gry komputerowe a programistyczne Gry komputerowe Z punktu

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6 Projektowanie systemów informatycznych wykład 6 Iteracyjno-przyrostowy proces projektowania systemów Metodyka (ang. methodology) tworzenia systemów informatycznych (TSI) stanowi spójny, logicznie uporządkowany

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne przedmioty.

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością ProMoS Każde działanie można ująć w formie procesu i odpowiednio doskonalić. (W.E. Deming) ProMoS

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Paweł Parys. Nr albumu: 209216. Aukcjomat

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Paweł Parys. Nr albumu: 209216. Aukcjomat Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Paweł Parys Nr albumu: 209216 Aukcjomat Praca licencjacka na kierunku INFORMATYKA w zakresie INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Funkcje systemu infokadra

Funkcje systemu infokadra System Informacji Zarządczej - infokadra jest rozwiązaniem skierowanym dla kadry zarządzającej w obszarze administracji publicznej. Jest przyjaznym i łatwym w użyciu narzędziem analityczno-raportowym,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

<Nazwa firmy> <Nazwa projektu> Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0>

<Nazwa firmy> <Nazwa projektu> Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0> Wersja [Uwaga: Niniejszy wzór dostarczony jest w celu użytkowania z Unified Process for EDUcation. Tekst zawarty w nawiasach kwadratowych i napisany błękitną kursywą

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI WYTYCZNE DO MODELU DANIEL WOJEWÓDZKI Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami System adresowany do małych przedsiębiorstw do

Bardziej szczegółowo

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą Lena Szymanek 1, Jacek Seń 1, Krzysztof Skibicki 2, Sławomir Szydłowski 2, Andrzej Kunicki 1 1 Morski

Bardziej szczegółowo

Projekt i Implementacja Systemu Ewidencji Oprogramowania z wykorzystaniem silnika reguł biznesowych. Katarzyna Kun

Projekt i Implementacja Systemu Ewidencji Oprogramowania z wykorzystaniem silnika reguł biznesowych. Katarzyna Kun Projekt i Implementacja Systemu Ewidencji Oprogramowania z wykorzystaniem silnika reguł biznesowych Katarzyna Kun 1 Spis treści Wykaz użytych skrótów i oznaczeń...3 1. Wstęp...4 1.1 Opis dziedziny problemowej

Bardziej szczegółowo

Międzyplatformowy interfejs systemu FOLANessus wykonany przy użyciu biblioteki Qt4

Międzyplatformowy interfejs systemu FOLANessus wykonany przy użyciu biblioteki Qt4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Agnieszka Holka Nr albumu: 187396 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Reporting Services. WinProg 2011/2012. Krzysztof Jeliński Dawid Gawroński 1 / 11

Reporting Services. WinProg 2011/2012. Krzysztof Jeliński Dawid Gawroński 1 / 11 Reporting Services WinProg 2011/2012 Krzysztof Jeliński Dawid Gawroński 1 / 11 1. SSRS SQL Server Reporting Services SQL Server Reporting Services udostępnia pełen zakres gotowych do użycia narzędzi i

Bardziej szczegółowo

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Marcin Nowak nr albumu: 254118 Praca inżynierska na kierunku informatyka stosowana Webowy generator wykresów wykorzystujący

Bardziej szczegółowo

Moduł raportowy systemu MGśP. Dokumentacja użytkownika

Moduł raportowy systemu MGśP. Dokumentacja użytkownika Moduł raportowy systemu MGśP Dokumentacja użytkownika 1 Opis dokumentu: Tytuł: Modernizacja systemu MGśP oraz świadczenie usług asysty technicznej dla Platformy Integracyjnej Typ dokumentu: Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel Narzędzia CASE dla.net Autor: Łukasz Popiel 2 Czym jest CASE? - definicja CASE (ang. Computer-Aided Software/Systems Engineering) g) oprogramowanie używane do komputerowego wspomagania projektowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60

FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60 FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60 W KAMELEON.SQL 7.5.60 została dodana funkcjonalność klasy B2B (na tą funkcjonalność wymagana jest dodatkowa licencja, którą można wykupić w naszej firmie)

Bardziej szczegółowo

Zalety projektowania obiektowego

Zalety projektowania obiektowego Zalety projektowania obiektowego Łatwe zarządzanie Możliwość powtórnego użycia klas obiektów projektowanie/programowanie komponentowe W wielu przypadkach występuje stosunkowo proste mapowanie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Stworzenie platformy internetowej na potrzeby projektu. 1 Wykonanie portalu internetowego na potrzeby e-usługi, obejmującego

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Przykład procesu zarządzania wymaganiami przy użyciu Enterprise Architect

Przykład procesu zarządzania wymaganiami przy użyciu Enterprise Architect Przykład procesu zarządzania wymaganiami przy użyciu Enterprise Architect Karolina Zmitrowicz Zarządzanie wymaganiami w projekcie może być trudne i czasochłonne, może być chaotyczne jeśli brak odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz UML w Visual Studio Michał Ciećwierz UNIFIED MODELING LANGUAGE (Zunifikowany język modelowania) Pozwala tworzyć wiele systemów (np. informatycznych) Pozwala obrazować, specyfikować, tworzyć i dokumentować

Bardziej szczegółowo

WZORCE LOGIKI APLIKACJI Reużywalne składniki wymagań

WZORCE LOGIKI APLIKACJI Reużywalne składniki wymagań WZORCE LOGIKI APLIKACJI Reużywalne składniki wymagań Albert Ambroziewicz, Michał Śmiałek Politechnika Warszawska KKIO 0, SCR 0 27-29.09.200 Treść prezentacji Wprowadzenie powtarzalność rozwiązań w IO Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Przypisywanie bibliotek w architekturze SAS

Przypisywanie bibliotek w architekturze SAS SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Przypisywanie bibliotek w architekturze SAS Platforma SAS pozwala na zdefiniowanie wspólnych zasobów w metadanych oraz ustalanie praw dostępu dla użytkowników i grup. Ze

Bardziej szczegółowo