HP Deskjet 6980 series. Instalační příručka Telepítési útmutató Instrukcja instalacji Kurulum Kılavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HP Deskjet 6980 series. Instalační příručka Telepítési útmutató Instrukcja instalacji Kurulum Kılavuzu"

Transkrypt

1 HP Deskjet 6980 series Instalační příručka Telepítési útmutató Instrukcja instalacji Kurulum Kılavuzu

2

3 První kroky Česky Podle následujících krok nastavíte hardware a p ipojíte tiskárnu HP Deskjet k síti nebo p ímo k počítači. Pokud b hem instalace zjistíte potíže s p ipojením, prostudujte část Odstra ování problém s p ipojením k bezdrátové síti nebo část Odstra ování problém s p ipojením k síti Ethernet v p íručce pro práci v síti. P ehled součástí Odstran ní pásky a obalového materiálu z vnit ní a vn jší části tiskárny. Jednotka pro automatický oboustranný tisk (duplexní jednotka) Zdroj napájení Napájecí kabel Trojbarevná tisková kazeta Černá tisková kazeta Kabel sít Ethernet Kabel USB* Referenční p íručka P íručka pro práci v síti * V p ípad pot eby jej lze zakoupit samostatn. Obsah balení se m že lišit. Další vybavení pot ebné pro sí ovou instalaci je určeno dále v této p íručce. Disk CD se softwarem tiskárny (pro systém Windows nebo Macintosh) (obsahuje elektronickou uživatelskou p íručku) Sejmutí zadních dví ek a p ipojení p íslušenství Instalační p íručka k tiskárn HP Deskjet 6980 series 1

4 Zapojení a zapnutí tiskárny Česky 1 2 Vložení papíru 1 2 Vložte bílý papír. Sklopte zásobník. Otev ení krytu 2 Instalaèní pøíruèka k tiskárnì HP Deskjet 6980 series

5 Odstran ní r žové pásky Nedotýkejte se m d ného pásku ani jej neodstra ujte. Česky Vložení tiskových kazet U každé kazety uvoln te západky kolébky, vložte tiskovou kazetu a pak západky kolébky zajist te. Zav ení krytu tiskárny Po nainstalování obou tiskových kazet zav ete horní kryt. Tiskárna automaticky zarovná nové tiskové kazety. Instalační p íručka k tiskárn HP Deskjet 6980 series 3

6 Výb r JEDNOHO z typ p ipojení (A, B nebo C) Česky Poznámka: Pokud používáte jinou osobní bránu firewall než bránu integrovanou v systému Windows XP, p ed p ipojením tiskárny k síti postupujte podle pokyn v části Konfigurace tiskárny pro softwarovou bránu firewall v p íručce pro práci v síti. A: Bezdrátové p ipojení (pomocí p ístupového bodu WAP) Tento typ p ipojení použijte v p ípad, že chcete tiskárnu p ipojit k síti pomocí bezdrátového p ipojení (802.11b nebo g). Vyžaduje použití bezdrátového rozbočovače nebo p ístupového bodu.* Chcete-li provést p ipojení pomocí bezdrátového p ístupového bodu (WAP), postupujte podle pokyn v části A (strana 5). *Nemáte-li k dispozici p ístupový bod, ale p esto chcete počítač p ipojit k tiskárn, postupujte podle části Instalace bezdrátové sít ad hoc na stran 12. B: P ipojení k síti Ethernet (kabelové p ipojení) Tento typ p ipojení použijte v p ípad, že chcete tiskárnu p ipojit k síti pomocí kabelu sít Ethernet. Nutné vybavení: rozbočovač nebo sm rovač nebo p epínač a kabel sít Ethernet. Chcete-li provést p ipojení k síti Ethernet, postupujte podle pokyn v části B (strana 11). C: P ipojení prost ednictvím rozhraní USB Tento typ p ipojení použijte v p ípad, že chcete tiskárnu p ipojit p ímo k jednomu počítači. Nutné vybavení: kabel USB. Chcete-li provést p ipojení prost ednictvím rozhraní USB, postupujte podle pokyn v části C (strana 11). 4 Instalaèní pøíruèka k tiskárnì HP Deskjet 6980 series

7 Část A. Bezdrátová sí (s použitím bod WAP) Volba JEDNOHO zp sobu zadání nastavení bezdrátové sít Česky A1 Pomocí softwaru SecureEasySetup Vyžaduje: P ístupový bod se softwarem SecureEasySetup a aktuáln nastavenou sí se zabezpečením WPA Informace ohledn softwaru SecureEasySetup naleznete v části A1. NEBO A2 Pomocí funkce Connect Now Vyžaduje: Windows XP SP 2 a jednotka Flash pro rozhraní USB pro použití funkce Windows Connect Now Informace ohledn funkce Connect Now naleznete v části A2. NEBO A3 Pomocí kabelu Ethernet Pokud váš p ístupový bod nepodporuje použití funkcí SecureEasySetup nebo Connect Now, m žete bezdrátové p ipojení nastavit ručn. Vyžaduje: Kabel Ethernet (používán dočasn p i instalaci softwaru tiskárny a konfiguraci jích bezdrátových nastavení v pr b hu první instalace v síti) Vypište si následující nastavení bezdrátové sít, které budete pot ebovat b hem instalace: Sí ový název (neboli SSID) Heslo nebo fráze pro WEP/WPA (v p ípad pot eby) Pokud tyto informace nemáte k dispozici, informace naleznete v elektronické uživatelské p íručce nebo v dokumentaci dodané společn s bodem WAP. Informace ohledn ručního p ipojení naleznete v části A3. Instalační p íručka k tiskárn HP Deskjet 6980 series 5

8 Česky A1 Bezdrátové pøipojení: Pomocí softwaru SecureEasySetup Podle následujících krok nastavíte bezdrátové p ipojení k síti pomocí softwaru SecureEasySetup: 1. Stiskn te tlačítko funkce SecureEasySetup na sm rovači nebo p ístupovém bod. 2. Zvedn te kryt tiskárny a stiskn te tlačítko funkce SecureEasySetup na tiskárn. Nyní je nastaven sí ový název neboli SSID (Service Set Identifier) a je aktivováno zabezpečení WPA (Wi-Fi Protected Access). 3. Zav ete kryt tiskárny. 4. Vložte disk CD se softwarem tiskárny do jednotky CD-ROM počítače a postupujte podle pokyn na obrazovce. 5. V okn Typ p ipojení vyberte možnost Bezdrátové a klepn te na tlačítko Další. 6. Podle pokyn na obrazovce dokončete instalaci softwaru. Pokud kontrolka stavu bezdrátového p ipojení i kontrolka sí ového p ipojení na p edním panelu tiskárny p estanou blikat a začnou svítit, potom p ipojení pomocí softwaru SecureEasySetup prob hlo úsp šn. Pokud jsou k síti p ipojeny další počítače, které budou používat tuto tiskárnu, nainstalujte software tiskárny do každého počítače podle pokyn na strana Instalaèní pøíruèka k tiskárnì HP Deskjet 6980 series

9 A2 Bezdrátové pøipojení: Pomocí funkce Connect Now Chcete-li ke konfiguraci tiskárny v bezdrátové síti použít funkci Windows Connect Now a jednotku pro rozhraní USB, postupujte takto: 1. Na ovládacím panelu systému Windows klepn te na položku Pr vodce instalací bezdrátové sít. Postupujte podle pokyn na obrazovce. 2. Až budete vyzváni, zadejte sí ový název bezdrátové sít a prove te jeden z následujících krok : Chcete-li, aby bylo nastavení provedeno systémem Windows, vyberte automatickou volbu. Chcete-li nastavení provést sami, vyberte ruční volbu. Poznámka: Pokud sm rovač v síti nepodporuje použití funkce Windows Connect Now, musíte vybrat ruční volbu. Vyberete-li ruční volbu, musíte znát nastavení zabezpečení bezdrátové sít. Nastavení zabezpečení určíte podle konfiguračního programu pro sí ovou kartu pro bezdrátové p ipojení počítače nebo pro p ístupový bod WAP (Wireless Access Point) sít. 3. Postupujte podle pokyn na obrazovce, dokud nebudete vyzváni k odpojení jednotky pro rozhraní USB od počítače. 4. Je-li tiskárna zapnutá, zapojte jednotku pro rozhraní USB do portu USB na p ední stran tiskárny. Česky 5. Počkejte, až kontrolky tiskárny všechny zárove t ikrát zablikají. 6. Zapojte jednotku pro rozhraní USB do počítače a dokončete pr vodce nastavením bezdrátové sít podle pokyn na obrazovce. 7. Vložte disk CD se softwarem tiskárny do jednotky CD-ROM počítače a postupujte podle pokyn na obrazovce. 8. V okn Typ p ipojení vyberte možnost Bezdrátové a klepn te na tlačítko Další. 9. Dokončete instalaci softwaru podle pokyn na obrazovce. Pokud jsou k síti p ipojeny další počítače, které budou používat tuto tiskárnu, nainstalujte software tiskárny do každého počítače podle pokyn na strana 12. Instalační p íručka k tiskárn HP Deskjet 6980 series 7

10 A3 Bezdrátové pøipojení: Pomocí kabelu Ethernet Česky Chcete-li nakonfigurovat tiskárnu pro použití v bezdrátové síti, dočasn p ipojte kabel sít Ethernet podle t chto krok : Poznámka: Jakmile bude tiskárna nakonfigurována pro bezdrátovou komunikaci, pr vodce instalací vás vyzve k odpojení kabelu. 1. P ipojte tiskárnu kabelem Ethernet k portu Ethernet v síti, nap íklad k dostupnému portu Ethernet na p ístupovém bodu WAP (Wireless Access Point), sm rovači, rozbočovači nebo v zásuvce na st n. 2. Zkontrolujte, zda svítí ikona sí ového p ipojení. Pokud ne, zkontrolujte zapojení kabel. 3. Instalace softwaru tiskárny Pro systém Windows a. Vložte disk CD se softwarem tiskárny do jednotky CD-ROM počítače a postupujte podle pokyn na obrazovce. b. V okn Typ p ipojení vyberte možnost Bezdrátové a klepn te na tlačítko Další. c. Podle pokyn na obrazovce dokončete instalaci softwaru. 8 Instalaèní pøíruèka k tiskárnì HP Deskjet 6980 series

11 Pro systém Macintosh a. Do jednotky CD-ROM počítače vložte disk CD se softwarem tiskárny. Potom poklepejte na ikonu disku CD na ploše. b. Poklepejte na ikonu programu HP Deskjet 6980 installer a postupujte podle pokyn na obrazovce. c. V okn Typ p ipojení vyberte možnost Bezdrátové (protokol ) a klepn te na tlačítko Další. d. Projd te n kolik dalších oken a vyhledejte tiskárnu v síti. e. V okn Potvrdit nebo zm nit nastavení klepn te na tlačítko Zm nit nastavení. Česky f. V okn Zm nit nastavení klepn te na tlačítko Zm nit nastavení. Spustí se integrovaný webový server (EWS) tiskárny. g. V softwaru serveru EWS klepn te na kartu Sí. h. V části P ipojení klepn te na možnost Bezdrátové (protokol ). i. V okn Bezdrátové rozhraní (802.11) spus te pr vodce konfigurací bezdrátové sít klepnutím na tlačítko Spustit pr vodce. Instalační p íručka k tiskárn HP Deskjet 6980 series 9

12 Česky j. Nakonfigurujte nastavení tiskárny podle pokyn na obrazovce. k. Až dokončíte pr vodce konfigurací bezdrátové sít, ukončete server EWS. l. V okn Potvrdit nebo zm nit nastavení klepn te na tlačítko Další. m. Dokončete instalaci softwaru tiskárny podle pokyn na obrazovce. n. V okn P idat tiskárnu klepn te na tlačítko Otev ít centrum tisku (Mac OS X 10.2) nebo Otev ít nastavení tiskárny (Mac OS X 10.3 a nov jší). o. Klepn te na možnost P idat tiskárnu. p. Postupujte podle pokyn týkajících se verze Mac OS X, kterou používáte: Mac OS X v nebo nov jší Mac OS X v nebo starší Vyberte možnost Rendezvous (v systému Mac OS X 10.4 p ejmenováno na Bonjour). Vyberte možnost Tisk HP IP a klepn te na tlačítko Najít. q. Vyberte tiskárnu a klepn te na tlačítko P idat. r. Zav ete okno Centrum tisku (Mac OS X 10.2) nebo Nastavení tiskárny (Mac OS X 10.3 a nov jší) Pokud jsou k síti p ipojeny další počítače, které budou používat tuto tiskárnu, nainstalujte software tiskárny do každého počítače podle pokyn na strana Instalaèní pøíruèka k tiskárnì HP Deskjet 6980 series

13 B. P ipojení k síti Ethernet (kabelové p ipojení) 1. Pomocí kabelu Ethernet p ipojte tiskárnu k sí ovému rozbočovači, p epínači nebo sm rovači. Poznámka: Sí ový kabel a kabel USB nelze používat současn. Česky 2. Zkontrolujte, zda svítí ikona sí ového p ipojení. Pokud ne, zkontrolujte zapojení kabel. 3. Vložte disk CD se softwarem tiskárny do jednotky CD-ROM počítače a postupujte podle pokyn na obrazovce. Další počítače nastavte podle návodu na stran 12.. Část C. P ipojení prost ednictvím rozhraní USB 1. P ipojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB. Počkejte na otev ení obrazovky pr vodce. 2. Vložte disk CD se softwarem tiskárny do jednotky CD-ROM počítače a postupujte podle pokyn na obrazovce. Windows XP: Pokud budete b hem instalace vyzváni, vyberte soubor hpfipna.inf. Instalační p íručka k tiskárn HP Deskjet 6980 series 11

14 Instalace softwaru do dalších poèítaèù Česky Pokud jsou k síti p ipojeny další počítače, nainstalujte software tiskárny do každého počítače, který bude používat tuto tiskárnu. Postupujte podle pokyn na obrazovce. Zkontrolujte, zda jste zvolili typ p ipojení tiskárny do sít (nikoli p ipojení počítače do sít ). Pokud je tiskárna do sít p ipojena kabelovým p ipojením, vyberte možnost Kabelové, a pokud je tiskárna do sít p ipojena bezdrátovým p ipojením, vyberte možnost Bezdrátové. Jakmile provedete nastavení tiskárny v síti, nebude již zapot ebí ji po p idání dalších počítač znovu konfigurovat. B hem instalace bezdrátového p ipojení software zjistí sí ový název (SSID) existující sít. Instalace bezdrátové sítì ad hoc Bezdrátová sí ad hoc je p ímým bezdrátovým propojením počítače a tiskárny bez použití bezdrátového rozbočovače nebo sm rovače. Toto p ipojení není zabezpečené a liší se od všech ostatních existujících sítí. P ipojení ad hoc se n kdy používá ke konfiguraci tiskárny pro bezdrátovou sí. M že být použito také tehdy, když neexistuje žádná bezdrátová sí. Za ízení v síti ad hoc musí: být kompatibilní s technologií b (včetn za ízení g), mít nastaven komunikační režim Ad hoc, mít stejný sí ový název (SSID), být ve stejné podsíti, být na stejném kanálu, mít stejná nastavení zabezpečení pro bezdrátovou sí. 12 Instalaèní pøíruèka k tiskárnì HP Deskjet 6980 series

15 Chcete-li tiskárnu p ipojit pomocí výchozího nastavení sít ad hoc od výrobce, postupujte takto: Pro systém Windows 1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a nečinná a zda svítí modrá kontrolka stavu bezdrátového p ipojení. Když nesvítí kontrolka bezdrátového p ipojení: a. Zvedn te horní kryt tiskárny. b. Dvakrát stiskn te tlačítko SES (dv stisknutí b hem 3 sekund). Bezdrátový vysílač (a kontrolka stavu bezdrátového p ipojení) se zapne a z stane zapnutý. c. Zav ete horní kryt tiskárny. 2. Vyhledejte bezdrátovou sí Ad hoc s názvem hpsetup a p ipojte se k ní. Informace o vyhledávání a p ipojování k bezdrátové síti naleznete v dokumentaci dodávané s počítačem nebo s bezdrátovou sí ovou kartou. 3. Počkejte dv minuty, až tiskárna získá adresu IP. Potom stisknutím tlačítka stavové stránky na tiskárn vytiskn te stavovou stránku HP. Poznámka: Jakmile tiskárna získá adresu IP, kontrolka sít se rozsvítí a z stane svítit. Česky 4. Na stavové stránce HP zkontrolujte následující nastavení: Sí ový název (SSID) je hpsetup. Režim komunikace je Ad hoc. Maska a kanál podsít jsou stejné jako u bezdrátové sít. Adresa IP má jinou hodnotu než Pokud je n který z údaj nastaven jinak, opakujte kroky 1 až Vložte disk CD se softwarem tiskárny do jednotky CD-ROM počítače a postupujte podle pokyn na obrazovce. 6. V okn Typ p ipojení vyberte možnost Bezdrátové a klepn te na tlačítko Další. 7. Dokončete instalaci softwaru podle pokyn na obrazovce. Instalační p íručka k tiskárn HP Deskjet 6980 series 13

16 Česky Další počítače Nainstalujte software tiskárny do každého počítače, který bude tiskárnu používat. P i instalaci softwaru tiskárny do ostatních počítač v síti postupujte podle pokyn ve výše uvedených krocích 5 až 7. Up es ující nastavení Pokyny pro konfiguraci tiskárny pro provoz v jiných sítích ad hoc, než je sí hpsetup nastavená podle výchozích parametr od výrobce, naleznete na webových stránkách společnost Hewlett- Packard na adrese g Tiskárna ve výchozím nastavení pracuje v síti ad hoc s technologií b, čímž je zajišt na kompatibilita s nejširším spektrem za ízení pro bezdrátovou sí Pokud v síti máte pouze za ízení podporující technologii g, m žete tiskárnu nakonfigurovat pro provoz v režimu g, a optimalizovat tak výkon sít. Chcete-li nakonfigurovat tiskárnu p ipojenou k síti ad hoc pro provoz v režimu g, postupujte takto: 1. Spus te integrovaný webový server (EWS) tiskárny. Další informace o spušt ní serveru EWS naleznete v p íručce pro práci v síti. 2. Klepn te na kartu Sí. 3. V části P ipojení klepn te na možnost Bezdrátové (protokol ). 4. Klepn te na kartu Up esnit. 5. P ejd te na dolní okraj webové stránky a zrušte zaškrtnutí políčka V sítí typu ad hoc použít technologii b. 6. Klepn te na tlačítko Použít a zav ete integrovaný webový server. Pro systém Macintosh Sí ad hoc nebo počítač-počítač 1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a nečinná a zda svítí modrá kontrolka stavu bezdrátového p ipojení. Když nesvítí kontrolka bezdrátového p ipojení: a. Zvedn te horní kryt tiskárny. b. Dvakrát stiskn te tlačítko SES (dv stisknutí b hem 3 sekund). Bezdrátový vysílač (a kontrolka stavu bezdrátového p ipojení) se zapne a z stane zapnutý. c. Zav ete horní kryt tiskárny. 2. Zkontrolujte, zda je zapnutý protokol AirPort. Chcete-li nakonfigurovat protokol AirPort, otev ete dialogové okno P edvolby systému, poklepejte na položku Sí a potom v místní nabídce Zobrazit vyberte možnost Airport. 3. Do jednotky CD-ROM počítače vložte disk CD se softwarem tiskárny. Potom poklepejte na ikonu disku CD na ploše. 4. Poklepejte na ikonu programu HP Deskjet 6980 installer a postupujte podle pokyn na obrazovce. 14 Instalaèní pøíruèka k tiskárnì HP Deskjet 6980 series

17 5. V okn Typ p ipojení vyberte možnost Bezdrátové (protokol ) a klepn te na tlačítko Další. Česky 6. Projd te n kolik dalších oken a vyhledejte tiskárnu v síti. 7. V okn Potvrdit nebo zm nit nastavení klepn te na tlačítko Zm nit nastavení. 8. V okn Zm nit nastavení klepn te na tlačítko Zm nit nastavení. Spustí se integrovaný webový server (EWS) tiskárny. 9. V softwaru serveru EWS klepn te na kartu Sí. 10. V části P ipojení klepn te na možnost Bezdrátové (protokol ). 11. V okn Bezdrátové rozhraní (802.11) klepn te na kartu Up esnit. Instalační p íručka k tiskárn HP Deskjet 6980 series 15

18 Česky 12. Zadejte nastavení bezdrátové sít, ke které chcete tiskárnu p ipojit. Ve skupin Název sít zadejte název sít (nap íklad: MojeSit) do pole SSID. V části Nastavení sít : Vyberte možnost Ad hoc. V místním seznamu Kanál vyberte požadovaný kanál. Zadejte nastavení zabezpečení bezdrátové sít. 13. Po zadání nastavení zabezpečení bezdrátové sít klepn te na tlačítko Použít a zav ete server EWS. 14. V okn P idat tiskárnu klepn te na možnost Otev ít centrum tisku. 15. Klepn te na možnost P idat tiskárnu. 16. Postupujte podle pokyn týkajících se verze Mac OS X, kterou používáte: Mac OS X v nebo nov jší Mac OS X v nebo starší Vyberte možnost Rendezvous (v systému Mac OS X 10.4 p ejmenováno na Bonjour). Vyberte možnost Tisk HP IP a klepn te na tlačítko Najít. 17. Vyberte tiskárnu a klepn te na tlačítko P idat. 18. Zav ete okno Centrum tisku. 16 Instalaèní pøíruèka k tiskárnì HP Deskjet 6980 series

19 Další počítače P i instalaci softwaru tiskárny na každý počítač, který ji bude používat, postupujte takto: 1. Do jednotky CD-ROM počítače vložte disk CD se softwarem tiskárny. Potom poklepejte na ikonu disku CD na ploše. 2. Poklepejte na ikonu programu HP Deskjet 6980 installer a postupujte podle pokyn na obrazovce. 3. Až se zobrazí program HP Deskjet 6980 series printer Setup Assistant, zav ete ho. Tento program nemusíte použít, protože tiskárna již byla pro provoz v síti nakonfigurována. 4. Otev ete okno Centrum tisku a prove te kroky 14 až 18 uvedené v p edchozí části. Česky g Tiskárna ve výchozím nastavení pracuje v síti ad hoc s technologií b, čímž je zajišt na kompatibilita s nejširším spektrem za ízení pro bezdrátovou sí Pokud v síti máte pouze za ízení podporující technologii g, m žete tiskárnu nakonfigurovat pro provoz v režimu g, a optimalizovat tak výkon sít. Chcete-li tiskárnu p ipojenou k síti ad hoc nakonfigurovat pro provoz v režimu g, postupujte podle pokyn v části g na stran 14. Instalační p íručka k tiskárn HP Deskjet 6980 series 17

20

21 Először ezt olvassa el Az alábbi lépések végrehajtásával helyezze üzembe a készüléket, és csatlakoztassa a HP Deskjet nyomtatót a hálózathoz vagy közvetlenül a számítógéphez. Ha az üzembe helyezés során kapcsolódási problémák lépnének fel, tanulmányozza át a Hálózati kézikönyv Vezeték nélküli kapcsolat hibaelhárítása, illetve a Ethernet kapcsolat hibaelhárítása című szakaszát. Készítse elő az alkatrészeket Távolítsa el a szalagot és a csomagolóanyagot belülről és a nyomtatóról. Automatikus kétoldalas nyomtatási tartozék (duplexer) Magyar Tápegység Tápkábel Háromszínű nyomtatópatron Fekete nyomtató patron Ethernet-kábel USB-kábel* Felhasználói útmutató Hálózati kézikönyv * Külön kapható, ha szükséges. Az Ön csomagja ettől eltérhet. A hálózati üzembe helyezéshez szükséges további berendezést később ismertetjük ebben az útmutatóban. Nyomtatószoftver CD-je (Win/Mac) (A képernyőn megjelenő Felhasználói kézikönyvvel együtt) Távolítsa el a hátsó ajtót, és csatolja fel a tartozékot HP Deskjet 6980 Series Telepítési útmutató 1

22 Wi-Fi Csatlakoztassa és kapcsolja be a nyomtatót 1 2 Magyar Helyezzen be papírt 1 2 Helyezzen be papírt. Engedje le a tálcát. Nyissa fel a fedőt 2HP Deskjet 6980 Series Telepítési útmutató HP Deskjet 6980 Series Telepítési útmutató

23 Távolítsa el a rózsaszín szalagot Ne érintse, se ne távolítsa el a réz szalagot. Helyezze be a nyomtatópatronokat Magyar Patrononként emelje fel a foglalat reteszét, helyezze be a nyomtatópatront, majd zárja le a foglalat reteszét. Csukja le a fedőt A két nyomtatópatron behelyezése után csukja le a fedőt. A nyomtató automatikusan beigazítja az új nyomtatópatronokat. HP Deskjet 6980 Series Telepítési útmutató 3

24 Válasszon EGY csatlakozási módot (A, B vagy C) Megjegyzés: Ha a Windows XP tűzfalától eltérő, más személyes tűzfalat használ, kövesse a Hálózati kézikönyv A nyomtató konfigurálása egy tűzfal szoftverhez című szakaszának utasításait. A: Vezeték nélküli (elérési pont) kapcsolat Akkor használja ezt a módot, ha vezeték nélküli (802.11b vagy g) kapcsolattal szeretné a nyomtatót a hálózatra csatlakoztatni. Magyar Ehhez egy vezeték nélküli hubra vagy hozzáférési pontra van szükség.* Vezeték nélküli hozzáférési ponton keresztüli kapcsolathoz az 5. oldal A szakaszának utasításait kövesse. *Ha nem rendelkezik hozzáférési ponttal, de csatlakoztatni szeretné a nyomtatót a számítógéphez, a következő szakaszt tanulmányozza: Alkalmi vezeték nélküli hálózat beállítása (12. oldal). B: Ethernet (vezetékes) hálózat Akkor használja ezt a módot, ha Ethernet-kábelen keresztüli kapcsolattal szeretné a nyomtatót a hálózatra csatlakoztatni. A szükséges berendezés: hub/útválasztó/kapcsoló és Ethernet kábel. Ethernet-kábelen keresztüli kapcsolathoz az 11. oldal B szakaszának utasításait kövesse. C: USB kapcsolat Akkor használja ezt a módot, ha a nyomtatót közvetlenül akarja csatlakoztatni a számítógéphez. A szükséges berendezés: USB-kábel. Az USB-kábelen keresztüli kapcsolathoz az 11. oldal C szakaszának utasításait kövesse. 4HP Deskjet 6980 Series Telepítési útmutató HP Deskjet 6980 Series Telepítési útmutató

25 A szakasz. Vezeték nélküli (elérési pont) hálózat A vezeték nélküli kapcsolat beállításához válasszon EGY módszert A1 Biztonságos, könnyű beállítás Szükséges: Egy SecureEasySetup beállítási lehetőséggel rendelkező elérési pont és egy WPA biztonságra konfigurált hálózat A2 A biztonságos, könnyű beállítás (SecureEasySetup) utasításait az A1 szakaszban olvashatja. VAGY Azonnali csatlakoztatás Magyar Szükséges: Windows XP Service Pack 2 és egy USB flash meghajtó a Windows Connect Now lehetőségének használatához. Az azonnali csatlakoztatásra vonatkozó utasításokat az A2 szakaszban olvashatja. VAGY A3 Ethernet-kábel használata Ha a hozzáférési pontja nem támogatja sem a SecureEasySetup, sem a Connect Now protokollokat, a vezeték nélküli beállítások manuálisan is megadhatók. Szükséges: Ethernet-kábel (az első hálózati konfigurációnál a nyomtatószoftver telepítéséhez és a vezeték nélküli konfiguráció megadásához ideiglenesen szükséges) A későbbi hivatkozás végett, jegyezze fel a következő vezeték nélküli hálózati beállításokat: Hálózat neve (SSID-nek is nevezik) WEP/WPA jelszó vagy kulcs (ha szükséges) Ha nem rendelkezik ezzel az információval, nézzen utána a képernyőn megjelenő Felhasználói kézikönyvben vagy a vezeték nélküli elérési ponttal kapott dokumentációban. A manuális csatlakoztatásra vonatkozó utasításokat az A3 szakaszban olvashatja. HP Deskjet 6980 Series Telepítési útmutató 5

26 A1 Vezeték nélküli: Biztonságos, könnyű beállítás A nyomtató vezeték nélküli hálózatra történő, SecureEasySetup protokollon keresztüli beállításához kövesse az alábbi lépéseket: 1. Nyomja meg az útválasztón illetve a hozzáférési ponton lévő SecureEasySetup gombot. 2. Emelje fel a nyomtató fedőlapját, és nyomja meg az SecureEasySetup gombot a nyomtatón. Magyar A hálózatnév, más néven a szolgáltatásazonosító (SSID) beállításra kerül, és a védett hozzáférésű Wi-Fi (WPA) biztonság aktiválódik. 3. Csukja le a nyomtatófedőt. 4. Helyezze be a nyomtatószoftver CD-jét a számítógép CD-ROM meghajtójába, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 5. A Kapcsolat típusa ablakban válassza a Vezeték nélküli hálózat elemet, majd kattintson a Tovább gombra. 6. A szoftvertelepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A SecureEasySetup beállítás akkor sikeres, ha a nyomtató előlapján lévő, vezeték nélküli kapcsolatot jelző állapotjelző fénye és a hálózati jelzőfény villogóról folyamatosan világítóra vált. Ha több olyan számítógép van a hálózaton, mely használni fogja a nyomtatót, kövesse a 12. oldal utasításait a nyomtatószoftver további számítógépekre történő telepítéséhez. 6HP Deskjet 6980 Series Telepítési útmutató HP Deskjet 6980 Series Telepítési útmutató

27 A2 Vezeték nélküli: Azonnali csatlakoztatás A nyomtató vezeték nélküli hálózatra történő, Windows Connect Now protokollon és egy USB meghajtón keresztüli beállításához kövesse az alábbi lépéseket: 1. A Windows Vezérlőpultjában kattintson a Vezeték nélküli kapcsolat beállítása varázslóra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 2. Amikor kérik, adja meg a vezeték nélküli hálózat nevét, majd tegye a következők egyikét: Ha szeretné, hogy a Windows hozza létre a beállításokat, válassza az automatikus lehetőséget. Ha Ön szeretné létre hozni a beállításokat, válassza a manuális lehetőséget. Megjegyzés: Ha a hálózaton lévő útválasztó nem támogatja a Windows Connect Now protokollt, a manuális lehetőséget kell választania. Ha a manuális lehetőséget választja, ismernie kell a vezeték nélküli hálózat biztonsági beállításait. A biztonsági beállításokat a vezeték nélküli hálózat számítógépben lévő kártyája, illetve a vezeték nélküli hozzáférési pont (WAP) konfigurációs segédprogramjának segítségével tudhatja meg. 3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat addig, amíg fel nem szólítják arra, hogy távolítsa el az USB meghajtót a számítógépből. 4. Amikor a nyomtató bekapcsolódik, csatlakoztassa az USB meghajtót a nyomtató elülső USB portjára. Magyar 5. Várjon, míg a nyomtató jelzőfényei egyszerre hármat nem villannak. 6. Csatlakoztassa az USB meghajtót a számítógépbe, majd a vezeték nélküli kapcsolat beállítása varázsló befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 7. Helyezze be a nyomtatószoftver CD-jét a számítógép CD-ROM meghajtójába, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 8. A Kapcsolat típusa ablakban válassza a Vezeték nélküli hálózat elemet, majd kattintson a Tovább gombra. 9. A szoftvertelepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha több olyan számítógép van a hálózaton, mely használni fogja a nyomtatót, kövesse a 12. oldal utasításait a nyomtatószoftver további számítógépekre történő telepítéséhez. HP Deskjet 6980 Series Telepítési útmutató 7

28 A3 Vezeték nélküli: Ethernet-kábel használata A nyomtató ideiglenes Ethernet-kábelen keresztüli, vezeték nélküli hálózathoz történő beállításához kövesse az alábbi lépéseket: Megjegyzés: Miután a nyomtató be lett állítva a vezeték nélküli kommunikációhoz, a telepítő varázsló felszólít a kábel eltávolítására. 1. Egy Ethernet-kábellel kösse össze a nyomtató Ethernet-portját és a vezeték nélküli elérési pont (WAP), útválasztó, hub vagy fali csatlakozó egy szabad Ethernet-portját. Magyar 2. Ellenőrizze, hogy a Hálózat jelzőfény világít-e. Ha nem, ellenőrizze a kábelkapcsolatokat. 3. Telepítse a nyomtatószoftvert. Windows felhasználók a. Helyezze be a nyomtatószoftver CD-jét a számítógép CD-ROM meghajtójába, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. b. A Kapcsolat típusa ablakban válassza a Vezeték nélküli hálózat elemet, majd kattintson a Tovább gombra. c. A szoftvertelepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 8HP Deskjet 6980 Series Telepítési útmutató HP Deskjet 6980 Series Telepítési útmutató

29 Macintosh felhasználók a. Helyezze be a nyomtatószoftver CD-jét a számítógép CD-ROM meghajtójába, és kattintson duplán a CD desktop ikonra. b. Kattintson duplán a HP Deskjet 6980 installer (telepítő) ikonra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. c. A Kapcsolat típusa ablakban válassza a Vezeték nélküli hálózat (802.11) elemet, majd kattintson a Tovább gombra. d. A további képernyőkön végighaladva keresse meg a nyomtatót a hálózaton. e. A Confirm or Change Settings (Beállítások megerősítése vagy megváltoztatása) ablakban kattintson a Change Settings (Beállítások megváltoztatása) gombra. Magyar f. A Change Settings (Beállítások megváltoztatása) ablakban kattintson a Change Settings (Beállítások megváltoztatása) gombra. Megjelenik a nyomtató beágyazott webszervere (EWS). g. Az EWS-ben kattintson a Hálózat fülre. h. A Kapcsolatok fejléc alatt kattintson a Vezeték nélküli (802.11) pontra. i. A Vezeték nélküli (802.11) interfész ablakban kattintson a Varázsló indítása gombra. HP Deskjet 6980 Series Telepítési útmutató 9

30 j. A nyomtatóbeállítások megadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. k. A Vezeték nélküli hálózat beállítása varázsló befejeződése után zárja be az EWS ablakot. l. A Confirm or Change Settings (Beállítások megerősítése vagy megváltoztatása) ablakban kattintson a Tovább gombra. m. A nyomtatószoftver telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. n. Az Add Printer (Nyomtató hozzáadása) képernyőn kattintson az Open Print Center (Nyomtatóközpont megnyitása) (Mac OS X 10.2) vagy a Open Printer Setup Utility (Nyomtatóbeállító segédprogram) (Mac OS X 10.3 vagy újabb) elemre. o. Kattintson az Add Printer (Nyomtató hozzáadása) gombra. p. A használt Mac OS X verziójától függően tegye a következők egyikét: Mac OS X és újabb Mac OS X és korábbi Magyar Válassza a Rendezvous (Randevú)(Bonjour a Mac OS X 10.4-ben) pontot. Válassza a HP IP Printing (HP IP nyomtatás) pontot, majd kattintson a Discover (Felfedezés) gombra. q. Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson az Add (hozzáadás) gombra. r. Zárja be a Print Center (Nyomtatóközpont) ablakot (Mac OS X 10.2) vagy a Printer Setup Utility (Nyomtatóbeállító segédprogram) ablakot (Mac OS X 10.3 vagy újabb) Ha több olyan számítógép van a hálózaton, mely használni fogja a nyomtatót, kövesse a 12. oldal utasításait a nyomtatószoftver további számítógépekre történő telepítéséhez. 10HP Deskjet 6980 Series Telepítési útmutató HP Deskjet 6980 Series Telepítési útmutató

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas

Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas XR Elektroniczna drukarka etykiet Podręcznik użytkownika Elektronický štítkovač Pokyny k obsluze Elektronický štítkovač Návod na obsluhu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Pirelli 226 AG. Ustawienie automatycznej adresacji IP Microsoft Windows XP/2000.

Pirelli 226 AG. Ustawienie automatycznej adresacji IP Microsoft Windows XP/2000. Pirelli 226 AG Ustaw swój komputer Router potrafi automatycznie przyznać adres ip komputerom w sieci dzięki funkcji DHCP Serwer. Jednakże, twój komputer musi być właściwie skonfigurowany aby ruter mógł

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Uwaga: całkowite naładowanie akumulatora trwa dłużej, jeśli tablet jest włączony.

Uwaga: całkowite naładowanie akumulatora trwa dłużej, jeśli tablet jest włączony. 1. Wygląd tabletu Rozmieszczenie elementów urządzenia: MENU ON OFF RJ45 HDMI USB USB LED RESET 2. Pierwsze kroki Uwaga: nieustannie dążymy do zwiększania jakości oferowanych produktów. Jeśli z powodu aktualizacji

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015)

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) Spis treści 8 Rozdział 1: ipad przegląd 8 ipad przegląd 9 Akcesoria 10 Ekran Multi-Touch 10 Przycisk Uśpij/Obudź 11 Przycisk Początek 12 Przyciski

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

RO - Manual de utilizare HU - Felhasználói kézikönyv PL - Instrucja dla użytkownika CZ - Instrukční knížka pro užitele

RO - Manual de utilizare HU - Felhasználói kézikönyv PL - Instrucja dla użytkownika CZ - Instrukční knížka pro užitele RO - Manual de utilizare HU - Felhasználói kézikönyv PL - Instrucja dla użytkownika CZ - Instrukční knížka pro užitele Manual de utilizare Stimaţi Clienţi, Dorim să vă mulţumim că aţi optat pentru cumpărarea

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

TALIA GREEN EVO SYSTEM

TALIA GREEN EVO SYSTEM PL IT CZ 2 25 35 on/off reset esc menu/ok mode sra comfort R V00 Część ogólna... 3 Normy bezpieczeństwa... 3 Ostrzeżenia... 4 Uwagi do instalatora... 4 Umiejscowienie kotła... 5 Czyszczenie instalacji

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 Instrukcja obsługi 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 WSTĘP Aparat cyfrowy Kidizoom to wytrzymały aparat pozwalający dzieciom robić własne zdjęcia, nakręcać filmy i grać w gry! Aparat Kidizoom ma

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo