Sieæ koordynatorów pobierania i przeszczepiania narz¹dów w Polsce w 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieæ koordynatorów pobierania i przeszczepiania narz¹dów w Polsce w 2013 r."

Transkrypt

1 Siæ kooryntorów poirni i przszzpini nrz¹ów w Pols w 2013 r. N koni 2013 r. unkjê trnsplntyjngo p³ni³o w Pols ³¹zni 274 osoy. Njwiêksz¹ zœæ, 228 osó, stnowili szpitlni kooryntorzy poirni nrz¹ów. Kooryntorzy rgionlni ztrunini w oœrokh trnsplntyjnyh to 38 osó. W iurz Poltrnsplntu ztrunionyh y³o 8 kooryntorów. Stnowisko szpitlngo trnsplntyjngo powst³o ³¹zni w 202 szpitlh, w 177 szpitlh pruj jn kooryntor, w 24 zspó³ wóh kooryntorów i w jnym szpitlu zspó³ z³o ony z trzh kooryntorów. Poltrnsplnt popis³ umowy z 215 mi w 196 szpitlh, w 6 innyh szpitlh 13 kooryntorów zost³o wyznzonyh przz yrktorów tyh jnostk. Wœró 215 ztrunionyh przz Poltrnsplnt kooryntorów y³o 131 lkrzy i 80 pilêgnirk, orz 4 osoy innyh spjlnoœi myznyh, spoœró nih 173 osoy n o ziñ pruj¹ w ozi³h, gzi mo liw jst intyikj zmr³yh wów (ozi³y intnsywnj trpii), 34 w innyh ozi³h szpitlnyh, 8 osó p³ni w swoih szpitlh unkj ministryjn (Tl 1). Tl 1. Struktur postwowgo ztrunini szpitlnyh kooryntorów poirni nrz¹ów ztrunionyh przz Poltrnsplnt (n ziñ 31 gruni 2013 r.). Postwow Ztrunini w ozi³h Ztrunini w innyh Ztrunini n stnowisku wykszt³ni intnsywnj trpii ozi³h szpitlnyh ministryjnym Rzm Pilêgnirki Lkrz Inni* Rzm *rtownik myzny, po³o n, psyholog, nlityk myzny Wœró 215 ztrunionyh przz Poltrnsplnt kooryntorów 119 ukoñzy³o Poyplomow Szkolni Kooryntorów Trnsplntyjnyh n WUM: 52 lkrzy, 63 pilêgnirki, 4 osoy innyh spjlnoœi myznyh. Spoœró nih 86 osó n o ziñ pruj w ozi³h, gzi mo liw jst intyikj zmr³yh wów, 25 w innyh ozi³h szpitlnyh, 8 p³ni w swoih szpitlh unkj ministryjn (Tl 2). Tl 2. Struktur postwowgo ztrunini szpitlnyh kooryntorów poirni nrz¹ów, którzy ukoñzyli Poyplomow Stui Kooryntorów Trnsplntyjnyh n WUM ztrunionyh przz Poltrnsplnt (n ziñ 31 gruni 2013 r.). Postwow Ztrunini w ozi³h Ztrunini w innyh Ztrunini n stnowisku wykszt³ni intnsywnj trpii ozi³h szpitlnyh ministryjnym Rzm Pilêgnirki Lkrz Inni* Rzm *rtownik myzny, po³o n, psyholog, nlityk myzny Ztrunini kooryntorów w 196 szpitlh przynios³o œrnio po 30 misi¹h ih pry, w porównniu z 30 misiêznym okrsm prz ih ztruninim, zminy nstêpuj¹yh wskÿników onyjnyh: l wzrost lizy zg³oszonyh o Poltrnsplntu potnjlnyh, zmr³yh wów o 33% (z 1546 o 2058) l wzrost lizy rzzywistyh zmr³yh wów nrz¹ów o 31,5% (z 1221 o 1605) 108

2 l zwiêkszni ostk porñ wilonrz¹owyh z 53,5% o 57,6% l wzrost lizy wykorzystnyh o przszzpini nrz¹ów o 933 (z 3248 o 4181; 28,7%) l zmnijszni wskÿnik liz wykorzystnyh nrz¹ów/liz wów rzzywistyh z 2,66 o 2,61 Po ¹ny kt ztrunini szpitlnyh kooryntorów poirni nrz¹ów mirzony poprw¹ wskÿnik porñ zost³ osi¹gniêty w 121 (62%) szpitlh; w grupi tj znjuj¹ siê szpitl gzi ni y³o porñ prz ztruninim kooryntorów, mi³y mijs po ih ztruniniu, gzi liz porñ wzros³ lu utrzym³ siê n poprznim poziomi. W 75 (38%) szpitlh ni y³o porñ prz, n kooryntorów, y³y prz ih ztruninim, l ni y³o po ztruniniu lu liz porñ zmnijszy³ siê. Njlpszy i wyrÿny kt ztrunini kooryntorów osrwowny y³ w szpitlh: l zloklizownyh w wojwóztwh o niskim wyjœiowo wskÿniku wstw l wiloproilowyh szpitlh u yh mist ê¹yh sizi¹ powitów grozkih orz w szpitlh kmikih l szpitlh, gzi ztruniony zost³ zspó³ z³o ony z wóh kooryntorów l szpitlh l osó oros³yh l szpitlh, gzi unkjê kooryntorów powirzono lkrzom W wojwóztwh o niskim wskÿniku wstw (jko wrtoœæ grnizn¹ przyjêto œrni wskÿnik l Polski w roku 2012 wynosz¹y 14,5 zmr³yh rzzywistyh wów n 1 milion miszkñów) (Tl 3), wzrost wskÿników wstw onotowno w 73 z ztrunionymi mi. W wojwóztwh luuskim, w k ym z tkih szpitli mi³ mijs wzrost, orz w wojwóztwi lulskim, gzi pozytywny kt ztrunini kooryntorów zosrwowno w 89% szpitli jk równi w wojwóztwh: pokrpkim, polskim i œwiêtokrzyskim, gzi w 80% szpitli ztrunini kooryntorów przynios³o wzrost wskÿników wstw (Tl 4). Njs³szy kt ztrunini kooryntorów mi³ mijs w wojwóztwi wilkopolskim, gzi n 27 szpitli w któryh zost³ ztruniony kooryntor w 16 szpitlh onotowno spk wskÿnik wstw, który wyniós³ 41%, orz wrmiñsko-mzurskim, gzi zlwi w 5 z 12 szpitli (42%) nst¹pi³ wzrost wskÿnik wstw nrz¹ów o osó zmr³yh. Tl 3. Porównni szpitli w równi ³ugim (wynosz¹ym 30 misiêy) okrsi prz szpitlnyh kooryntorów; wg wojwóztw o niskij i wysokij onyjnj. Wojwóztw (wg wskÿnik wstw pmp w 2012 r.) ztrunij¹yh kooryntorów By³y porni prz, ni y³o po ztruniniu Ni y³o porñ prz zml³ Brk lu pogorszni + + ni ulg³ zmini wzros³ Bz porñ prz, porni po ztruniniu Utrzymni lu wzrost O wskÿniku % 17 14% 25 21% 54 46% 13 11% 32 27% 19 16% 64 54% > 14,5 pmp O wskÿniku % 5 6% 8 10% 21 27% 8 10% 32 41% 17 22% 57 73% < 14,5 pmp Polsk % 22 11% 33 17% 75 38% 21 11% 6433% 36 18%12162%

3 Tl 4. Porównni szpitli w równi ³ugim (wynosz¹ym 30 misiêy) okrsi prz szpitlnyh kooryntorów poirni nrz¹ów, wg poszzgólnyh wojwóztw. Wojwóztwo ztrunij¹yh kooryntorów By³y porni prz, ni y³o po ztruniniu Ni y³o porñ prz zml³ Brk lu pogorszni + + ni ulg³ zmini wzros³ Bz porñ prz, porni po ztruniniu Utrzymni lu wzrost Dolnoœl¹ski % 1 10% 440% 5 50% 1 10% 3 30% 1 10% 5 50% Kujwsko-pomorski % 1 13% 1 13% 3 39% 2 25% 2 25% 1 13% 5 63% Lulski 9 0 0% 1 11% 0 0% 1 11% 1 11% 445% 3 34% 8 89% Luuski 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3 100% ózki % 1 7% 3 20% 5 33% 3 20% 5 34% 2 13% 10 67% M³opolski % 0 0% 2 13% 6 38% 1 6% 8 50% 1 6% 10 62% Mzowiki % 8 25% 413% 13 41% 3 10% 7 23% 8 26% 18 59% Opolski 3 0 0% 0 0% 1 34% 1 33% 0 0% 1 34% 1 34% 2 67% Pokrpki % 0 0% 2 20% 2 20% 1 10% 3 30% 440% 8 80% Polski 5 0 0% 1 20% 0 0% 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 4 80% Pomorski % 0 0% 3 25% 433% 0 0% 6 50% 2 17% 8 67% Œl¹ski % 2 9% 2 9% 6 27% 2 9% 12 55% 2 9% 16 73% Œwiêtokrzyski % 0 0% 0 0% 1 20% 0 0% 1 20% 3 60% 480% Wrmiñsko-mzurski % 434% 2 17% 7 58% 2 17% 1 9% 2 17% 5 42% Wilkopolski % 3 11% 6 22% 16 60% 0 0% 8 30% 3 11% 11 41% Zhoniopomorski % 0 0% 3 38% 450% 3 38% 0 0% 1 13% 450% POLSKA % 22 11% 33 17% 75 38% 20 10% 65 33% 36 18% % + + Njlpszy kt ztrunini kooryntorów zosrwowno w wiloproilowyh szpitlh mist powitów grozkih, gzi w 82 wzrós³ wskÿnik wstw orz w szpitlh kmikih, gzi wzrost mi³ mijs w 69. Njmnij n ztruniniu kooryntorów zysk³y szpitl powitów zimskih, w tj grupi wzrost wskÿników wstw nst¹pi³ w 52 (Tl 5). 110

4 Tl 5. Porównni szpitli o ró nym poziomi rrnyjnoœi w równi ³ugim (30 misiêy) okrsi prz szpitlnyh kooryntorów poirni nrz¹ów. Poziom rrnyjnoœi ztrunij¹yh kooryntorów By³y porni prz, ni y³o po ztruniniu Ni y³o porñ prz zml³ Brk lu pogorszni + + szpitl kmiki % 1 3% 8 28% 9 31% 6 21% 12 41% 2 7% 20 69% szpitl w misth 343 9% 2 6% 7 21% 12 35% 5 15% 13 38% 412% 22 65% wojwózkih szpitl w powith % 2 5% 411% 7 18% 3 8% 18 47% 10 26% 31 82% grozkih szpitl w powith % 17 18% 14 15% 46 48% 7 7% 23 24% 19 20% 49 52% zimskih POLSKA % 22 11% 33 17% 74 38% 21 11% 66 34% 35 18% % WskŸniki wstw wzros³y w 74, gzi ztruniono zspó³ z³o ony z wóh kooryntorów. W grupi 177 szpitli, gzi ztruniono jngo wskÿnik porñ ulg³ poprwi tylko w 107 szpitlh; 60% (Tl 6). ni ulg³ zmini wzros³ Bz porñ prz, porni po ztruniniu Utrzymni lu wzrost + + Tl 6. Porównni szpitli, w któryh ztruniony jst jn kooryntor z szpitlmi, gzi Poltrnsplnt ztruni 2 kooryntorów w równi ³ugim (30 misiêy) okrsi prz szpitlnyh kooryntorów poirni nrz¹ów. ztrunij¹yh kooryntorów By³y porni prz, ni y³o po ztruniniu Ni y³o porñ prz zml³ Brk lu pogorszni + + ni ulg³ zmini wzros³ Bz porñ prz, porni po ztruniniu Utrzymni lu wzrost ztruniony jn % 21 12% 29 16% 70 40% 17 10% 54 31% 36 20% % kooryntor ztruniony zspó³ % 1 5% 421% 5 26% 2 11% 11 58% 1 5% 1474% wóh kooryntorów POLSKA % 22 11% 33 17% 75 38% 19 10% 65 33% 37 19% %

5 WskŸnik wstw wzrós³ w 62 l osó oros³yh i w 56 pitryznyh (Tl 7). Tl 7. Porównni szpitli l oros³yh i szpitli pitryznyh w równi ³ugim (30 misiêy) okrsi prz. Proil szpitl ztrunij¹yh kooryntorów By³y porni prz, ni y³o po ztruniniu Ni y³o porñ prz zmnijszy³ siê Brk lu pogorszni + + ni ulg³ zmini zwiêkszy³ siê Bz porñ prz, porni po ztruniniu Utrzymni lu wzrost + + Dl oros³yh % 22 12% 30 16% 71 38% 18 10% 62 33% 36 19% % Pitryzny % 0 0% 3 33% 4 4% 2 22% 3 33% 0 0% 5 56% Polsk % 22 11% 33 17% 75 38% 20 10% 65 33% 36 18% % W szpitlh, gzi unkjê kooryntorów (lu g³ówngo w zspol) powirzono lkrzom, wskÿniki wstw y³y lpsz w porównniu z szpitlmi, gzi mi y³y pilêgnirki (Tl 8). Tl 8. Porównni szpitli, w któryh ztruniony jst jko g³ówny kooryntor lkrz vs pilêgnirk w równi ³ugim (30 misiêy) okrsi prz szpitlnyh kooryntorów poirni nrz¹ów. Postwow wykszt³ni g³ówngo orz mijs jgo ztrunini ztrunij¹yh kooryntorów By³y porni prz, ni y³o po ztruniniu Ni y³o porñ prz zmnijszy³ siê Brk lu pogorszni + + ni ulg³ zmini zwiêkszy³ siê Bz porñ prz, porni po ztruniniu Utrzymni lu wzrost + + Lkrz z OIT % 6 6% 21 19% 36 33% 13 12% 45 41% 16 15% 74 67% Lkrz spoz OIT % 2 18% 2 18% 436% 2 18% 4 36% 1 9% 7 64% Pilêgnirk z OIT % 7 14% 8 16% 22 45% 2 4% 10 20% 15 31% 27 55% Pilêgnirk spoz OIT % 7 27% 2 8% 13 50% 3 11% 6 23% 415% 13 50% POLSKA % 22 11% 33 17% 75 38% 20 10% 65 33% 36 18% % Trs Dnk, Poltrnsplnt Jros³w Czrwiñski, Poltrnsplnt; Zk³ Pilêgnirstw Chirurgizngo i Trnsplntyjngo, WUM Wioltt Kohut, Poltrnsplnt 112

Sieæ szpitalnych koordynatorów pobierania narz¹dów w Polsce w 2011 r.

Sieæ szpitalnych koordynatorów pobierania narz¹dów w Polsce w 2011 r. Siæ szpitlnyh poirni w ls w 2011 r. Do koñ 2011 roku stnowisko szpitlngo trnsplntyjngo powst³o ³¹zni w 186 szpitlh, unkjê p³ni³y 203 osoy. ltrnsplnt popis³ umowy ywilno-prwn z 200 mi w 184 szpitlh, w 2

Bardziej szczegółowo

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i Ukły yrow (loizn) 1.1. Ukły o zminy koów (kory, kory, nkory) i Są to ukły kominyjn, zminiją sposó koowni lu przstwini ny yrowy. 1.1.1. kory kory to ukły kominyjn, zminiją n yrow, zpisn w owolnym kozi innym

Bardziej szczegółowo

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka]

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka] Rozził moy Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EC Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EN 439-1/EC 439-1 Bni typu zgoni z EN 439-1 W trki ni typu systmu przprowzn zostją nstępują ni systmów szyn ziorzyh Rittl jk

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TERMINOWE ROZGRYWEK WRAZ Z ROZSTAWIENIEM WOJEWÓDZTW

ZAŁOŻENIA TERMINOWE ROZGRYWEK WRAZ Z ROZSTAWIENIEM WOJEWÓDZTW ZŁ NR 1 ZŁOŻNI TRMINOW ROZRYWK WRZ Z ROZSTWINIM WOJWÓZTW 1. Terminy zawodów: Lp. Kategoria rozgrywek Zakończenie rozgrywek wojewódzkich wraz z barażami 1/8 finałów ¼ finałów ½ finałów inał 1. Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r.

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw z 200 r. Portl sprwozwzy GUS

Bardziej szczegółowo

Ankieta absolwenta ANKIETA ABSOLWENTA. Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Raciborzu

Ankieta absolwenta ANKIETA ABSOLWENTA. Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Raciborzu 24 mj 2012 r. Ankit solwnt Wyni I Sttus oowiązująy Symol Stron 1/5 ANKIETA ABSOLWENTA Losy zwoow solwntów PWSZ w Riorzu Dro Asolwntko, Droi Asolwni! HASŁO DO ANKIETY: Prosimy o okłn przzytni pytń i zznzni

Bardziej szczegółowo

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2011 r.

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw meyznego z 20 r. Portl sprwozwzy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2013 r.

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw meyznego z 203 r. Portl sprwozwzy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Minimlny zkrs pytń. List moż yć rozszrzn przz KK w zlżnośi o wymgń ngo progrmu EWT LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ lp. Nr projktu Tytuł projktu Nzw nfijnt Okrs rlizji

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Stron 1 z 7 Połązni Instrukj otyzą systmu Winows w przypku rukrki połązonj loklni Uwg: Przy instlowniu rukrki połązonj loklni, jśli ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj ni osługuj ngo systmu opryjngo, nlży

Bardziej szczegółowo

Materiały tylko do użytku wewnętrznego PZU SA. ankieta HOSPI

Materiały tylko do użytku wewnętrznego PZU SA. ankieta HOSPI Mtriły tylko o użytku wwnętrzngo PZU SA. nkit HOSPI Ankit l komórk lznitw stjonrngo w zkłzi opiki zrowotnj Ankit otyzy łąz wszystkih komórk orgnizyjnyh zkłu opiki zrowotnj związnyh z lznitwm stjonrnym,

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Zł Nr 2 o Uhwły Nr XXX/161/2012 Ry Gminy Jktorów z ni 23 lip 2012r. Progrmy, projekty lu zni związne z progrmmi relizownymi z uziłem śroków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przesięwzięć

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzmin mturlny mj 009 INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Informtyk poziom podstwowy CZ I Nr zdni Nr podpunktu Mks. punktj z z zdni Mks. punktj z zdnie 1. Z poprwne uzupe nienie

Bardziej szczegółowo

Przykład 2.6. Przekrój złożony z trzech kształtowników walcowanych.

Przykład 2.6. Przekrój złożony z trzech kształtowników walcowanych. Przkłd 6 Przkrój złożon z trzh ksztłtowników wlownh Polni: Wznzć główn ntrln momnt bzwłdnośi orz kirunki główn dl poniższgo przkroju złożongo z trzh ksztłtowników wlownh 0800 0 80800 Dn dotzą ksztłtowników

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ ĆWICZENIE 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Opis kł pomirowego A) Wyzzie ogiskowej sozewki skpijąej z pomir oległośi przemiot i obrz o sozewki Szzególie proste, rówoześie

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin uchwala Rada Nadzorcza na podstawie 69 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Arka we Wrocławiu.

2. Regulamin uchwala Rada Nadzorcza na podstawie 69 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Arka we Wrocławiu. Rgulmin rmontów orz wykorzystywni śroków z funuszu rmontowgo Spółzilni Miszkniowj Ark w Wrołwiu złąznik o uhwły 67/03 I Postnowini ogóln 1. Rgulmin okrśl oowiązki Spółzilni i jj Członków w zkrsi nprw wwnątrz

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9 ELEMENTY PROSTOKĄTNE nomcj tcniczn 1 Knły 2 Koln 3 Tójniki 5 Oszki Czwóniki 7 Pzjści 8 ELEMENTY DACHOWE Postwy cow 9 Wyzutni 11 Czpni powitz 13 Wywitzki 15 Koln czpn 15 NOX STANLESS STEEL 58-512 St Kminic

Bardziej szczegółowo

Środowisko życia i zdrowie - edukacja ekologiczna

Środowisko życia i zdrowie - edukacja ekologiczna Zspół Szkół Mhniznyh Elktryznyh i Elktroniznyh mgr Grzgorz Gurzyński Śroowisko żyi i zrowi - ukj kologizn Projkt progrmu wyhowwzgo l wyhownków Intrntu ZSMEiE w Toruniu propgujągo ziłni prokologizn i zrowy

Bardziej szczegółowo

Stereochemia. Izomeria konformacyjna obrót wokół wiązania pojedynczego etan projekcja Newmana

Stereochemia. Izomeria konformacyjna obrót wokół wiązania pojedynczego etan projekcja Newmana Uniwrsytt Jgilloński, Collgium Mdicum, Ktdr Chmii rgnicznj Strochmi Izomri konformcyjn obrót wokół wiązni pojdynczgo tn projkcj Nwmn konformcj: nprzminlgł nprzciwlgł kąt torsyjny w ukłdzi cztrch tomów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LEGNICKIM W 2009 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LEGNICKIM W 2009 ROKU Powiatowy Urzą Pray ul. Anrsa 2 59 220 Lgnia MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LEGNICKIM W 2009 ROKU LIPIEC 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Źrółm inormaji w tj zęśi raportu są wyniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2011 r. PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1932/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2011 r. IŁYSTOK MRZE 2012

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Frgmnt rmowy uostępniony przz Wywnictwo w clch promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszlki prw nlżą o: Wywnictwo Zilon Sow Sp. z o.o. Wrszw 2015 www.zilonsow.pl Prw łoń, lw łoń. Przyłóż obywi łoni

Bardziej szczegółowo

Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny

Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny 1 Grfy hmiltonowski, problm komiwojżr lgorytm optymlny Wykł oprcowny n postwi książki: M.M. Sysło, N.Do, J.S. Kowlik, Algorytmy optymlizcji yskrtnj z progrmmi w języku Pscl, Wywnictwo Nukow PWN, 1999 2

Bardziej szczegółowo

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU Nzw i rs Wykonwy:. I. Systm o ony i trningu koorynji nrwowo-mięśniowj i momntów sił mięśniowyh rozwijnyh w stwh końzyn

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji z blach i profili

Projektowanie konstrukcji z blach i profili Projektownie konstrukji z lh i profili KAtlog 1.1 01/2011 zmówienie fksowe: +48 (0) 61 29 70 123 legend towr w opkowniu s Do prezentji n regłh z hkmi. W opkowniu typu skin i lister. opkownie hurtowe Pojedyńze

Bardziej szczegółowo

Gr. 100 i 125 mm INSTRUKCJA MONTA U KASETY. c f e. h g d. Systemy przesuwne do drzwi. System do œciany karton-gips

Gr. 100 i 125 mm INSTRUKCJA MONTA U KASETY. c f e. h g d. Systemy przesuwne do drzwi. System do œciany karton-gips Sstm przsuwn o rzwi INSTRUKCJA MONTA U KASETY Gr. 100 i 125 mm Sstm o œin krton-ips Zstwini poszzólnh lmntów h i m l ELEMENTY TYLKO DO KASET NA GR. 125 mm S³upki pionow kst 2 szt (komplt) i Klips s³u ¹

Bardziej szczegółowo

Toszek, 10.10.2012 r.

Toszek, 10.10.2012 r. Toszek, 10.10.2012 r. dotyzy: postępowni nr 22/PN/DEG/AC/2012 n świdze usług uezpiezeni od odpowiedzilnośi ywilnej i uezpiezeni mieni SP ZOZ Szpitl Psyhitryznego w Toszku N podstwie rt. 38 ust. 2 ustwy

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTKI DLA SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ TRÓJNIKI I REDUKCJE MIMOŚRODOWE

KSZTAŁTKI DLA SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ TRÓJNIKI I REDUKCJE MIMOŚRODOWE KSZTŁTKI DL SPECJLNYCH ZSTOSOWŃ 2 3 Pryzyjn rozwiązni dl szzgólnyh wymgń! TRÓJNIKI Z MIMOŚRODOWYM DOPŁYWEM. Ksztłtki kilihow/ zkilihow Siodł kilihow/ zkilihow.. Klsy nośnośi w zlżnośi od potrz klint Zminn

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wyœwietlaczami 7-segmentowymi LED w sprzêcie powszechnego u ytku

Sterowanie wyœwietlaczami 7-segmentowymi LED w sprzêcie powszechnego u ytku Wyœwitlz 7-smntow Strowni wyœwitlzmi 7-smntowymi LED w sprzêi powszhno u ytku Irnusz Lul Simiosmntow wyœwitlz ioow s¹ jnymi z njpopulrnijszyh lmntów u ywnyh w sprzêi lktroniznym o wyprowzni inormji o hrktrz

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J925DW OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J925DW OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-J925DW Prz skonigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni prwiłowj

Bardziej szczegółowo

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny!

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny! TEZA CHURCHA-TURINGA Mzyn Turing: m końzenie wiele tnów zpiuje po jenym ymolu n liniowej tśmie Co możn zroić z pomoą mzyny Turing? Wzytko! Mzyn Turing potrfi rozwiązć kży efektywnie rozwiązywlny prolem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 676/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2010 r. I. UWGI OGÓLNE Uchwałą Nr L/634/09 z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych 22.12.2009 Dzinnik Urzęowy Unii Europjskij L 342/59 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z ni 30 listop 2009 r. otyzą prouktów kosmtyznyh (wrsj przksztłon) (Tkst mjąy znzni

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2007

KATALOG PRODUKTÓW 2007 KTLOG PROUKTÓW 2007 30-063 Kraków, al. 3-go Maja 5, tel. 012 63 25 345; 032 798 3812, tel/fax 012 63 25 425 www.uchwyt.com.pl Wyroby zawarte w tym katalogu mogą ulegać modyfikacji. Zastrzega się również

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZEOŁU SZKÓŁ Bni nkietowe zostły przeprowzono w rmh relizji projektu eukyjnego Nie wyrzuj jk lei. Celem tyh ń yło uzysknie informji n temt świomośi ekologiznej uzniów

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. zobowiązuje się wykonać wymienione w l czynności w okresie od 01.07.2009 do

UMOWA ZLECENIE. zobowiązuje się wykonać wymienione w l czynności w okresie od 01.07.2009 do Dinter Polsk Sp. z o. O. ul Grżyny 15 02-548 Wrszw REGON 010406268 UMOWA ZLECENIE N/P 521-10-03-920 Zwrt dni 30 czerwc 2009.w Kozietułch.pomiędzy: DINTER POLSKA SP Z O.O.z siedzibą w Wrszwie, ul. Grżyny

Bardziej szczegółowo

Kolokwium II GRUPA A. Przy ka»dym z podpunktów wpisz, czy jest on prawdziwy (TAK) czy faªszywy (NIE).

Kolokwium II GRUPA A. Przy ka»dym z podpunktów wpisz, czy jest on prawdziwy (TAK) czy faªszywy (NIE). Mtmtyk dl Biologów Wrszw, 6 styzni 008. Imi i nzwisko:... nr indksu:... Kolokwium II GRUPA A Przy k»dym z podpunktów wpisz, zy jst on prwdziwy (TAK) zy fªszywy (NIE). 1. Przdstwiony n rysunku grf (wirzhoªki

Bardziej szczegółowo

ZMIÊKCZACZE JONOWYMIENNE AQUASET 500 i 1000

ZMIÊKCZACZE JONOWYMIENNE AQUASET 500 i 1000 ZMIÊKCZACZE JONOWYMIENNE AQUASET 5 i 1 op³yw woy iltr op³yw pop³uzyn P op³yw woy pnl struj¹y utl z z³o m korpus urz¹zni * ZMIÊ KCZANIE WODY W UK ADACH KOT OWYCH * KOMPAKTOWA OBUDOWA * URZ DZENIA W PE NI

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BURAKÓW CUKROWYCH W POLSCE PO WEJŒCIU DO UE NA TLE POZOSTA YCH KRAJÓW CZ ONKOWSKICH

PRODUKCJA BURAKÓW CUKROWYCH W POLSCE PO WEJŒCIU DO UE NA TLE POZOSTA YCH KRAJÓW CZ ONKOWSKICH STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe l tom XII l zeszyt 4 9 Arkadiusz Artyszak Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PRODUKCJA BURAKÓW CUKROWYCH W POLSCE PO WEJŒCIU

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia piątek, 23 czerwca 2017 r. Poz. 2345

Gdańsk, dnia piątek, 23 czerwca 2017 r. Poz. 2345 DZIEIK URZĘDWY WJEWÓDZTWA PMRSKIEG Gdńsk, dni piątk, 23 zrw 2017 r. Poz. 2345 GŁSZE WJEWDY PMRSKIEG z dni 20 zrw 2017 r. w sprwi podni do publiznj widomośi rjstru plówk udziljąh tmzsowgo shronini podstwi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy turystyki aktywnej

Organizatorzy turystyki aktywnej Pg 1 Orgniztorzy turystyki ktywnj br z GO D¹brow Bi³ostock ó nystok Suchowol s MOÑK SOKÓ K Stwiski Knyszyn Jdwbn Czrn Bi³ostock 64 OM izn silków Suprœl S u pr œ l Tykocin Choroszcz B YSTOK Z b. S imi nówk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 676/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2010 r. SPIS TREŚI strona I. UWGI OGÓLNE... 1 II. ZMINY

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Techniki relaksacyjne Relaxation techniques. mgr Elżbieta Sionko. Opis kursu (cele kształcenia)

KARTA KURSU. Techniki relaksacyjne Relaxation techniques. mgr Elżbieta Sionko. Opis kursu (cele kształcenia) KARTA KURSU Nz Nz j. ng. Tchniki rlkscjn Rlion chniqus Kod Punkcj CTS* 1 Koornor mgr lżbi Sionko Zspół dkczn mgr lżbi Sionko Opis kursu (cl kszłcni) Clm kursu js zpoznni sudn z pojęcim srsu i snu rlksu,

Bardziej szczegółowo

Wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami w przypadku 3 lub więcej drużyn tworzona jest małą tabele

Wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami w przypadku 3 lub więcej drużyn tworzona jest małą tabele REGULAMIN I PRZEPISY GRY W PIŁKĘ NOŻNA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS V EDYCJI LIGI LET S MOVE WIOSNA 2013 Rozgrywk Lt s mov mją hrktr mtorsk tzn., h uzstnkm n mogą yć zwony zynn grjąy lu zgłoszn o rozgrywk płkrskh

Bardziej szczegółowo

Definicje. r r r r. Struktura kryształu. Sieć Bravais go. Baza

Definicje. r r r r. Struktura kryształu. Sieć Bravais go. Baza Definije Sieć Brvis'go - Nieskońzon sieć punktów przestrzeni tkih, że otozenie kżdego punktu jest identyzne Nieskońzon sieć punktów przestrzeni otrzymnyh wskutek przesunięi jednego punktu o wszystkie możliwe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2012r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2012r. PREZYDENT MIASTA IAŁEGOSTOKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3168/13 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 28 marca 2013 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2012r. IAŁYSTOK MARZE

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA KWADRATOWA. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI DRUGIEGO STOPNIA.

FUNKCJA KWADRATOWA. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI DRUGIEGO STOPNIA. Oprownie: Elżiet Mlnowsk FUNKCJA KWADRATOWA. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI DRUGIEGO STOPNIA. Określeni podstwowe: Jeżeli kżdej lizie x z pewnego zioru lizowego X przporządkown jest dokłdnie jedn liz, to mówim,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ MGR INŻ. LSZK CHYBOWSKI Politchnik Szczcińsk Wydził Mchniczny Studium Doktorncki ANALIZA PRACY SYSTMU NRGTYCZNO-NAPĘDOWGO STATKU TYPU OFFSHOR Z WYKORZYSTANIM MTODY DRZW USZKODZŃ STRSZCZNI W mtril przdstwiono

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 1 Przedmiot. 2 Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Karta przedmiotu. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 1 Przedmiot. 2 Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów Polithnika Krakowska im. Tausza Kośiuszki Karta przmiotu Wyział Fizyki, Matmatyki i Informatyki oowiązuj w roku akamikim 01/013 Kirunk stuiów: Matmatyka Forma stuiów: Stajonarn Profil: Ogólnoakamiki Ko

Bardziej szczegółowo

Cwiczenia do wykladu FIZYKA IIA 2003/2004 - Seria 4

Cwiczenia do wykladu FIZYKA IIA 2003/2004 - Seria 4 wici o wyklu FIZYK II / - Sri Zi Olicyc pojmosc kostor plskigo o powirchi oklk S, or olglosci miy oklkmi. Zi. Olicyc pojmosc kostor kulistgo o promiiu wwtrym i wtrym Zi Olicyc pojmosc stpc uklu wirjcgo

Bardziej szczegółowo

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy Semntyk i Weryfikj Progrmów - Lortorium Dziłni n ułmkh, krotki i rekory Cz. I. Dziłni n ułmkh Prolem. Oprowć zestw funkji o ziłń rytmetyznyh n ułmkh zwykłyh posti q, gzie, są lizmi łkowitymi i 0. Rozwiąznie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKŁADU CHEMICZNEGO I JAKOŚCI ORGANOLEPTYCZNEJ MROŻONYCH PRODUKTÓW ZIEMNIACZANYCH POCHODZĄCYCH Z SIECI HANDLOWEJ

OCENA SKŁADU CHEMICZNEGO I JAKOŚCI ORGANOLEPTYCZNEJ MROŻONYCH PRODUKTÓW ZIEMNIACZANYCH POCHODZĄCYCH Z SIECI HANDLOWEJ ŻYWNOŚĆ. Nuk. Thnologi. Jkość, 27, 3 (52), 15 27 AGNIESZKA KITA, GRAŻYNA LISIŃSKA OCENA SKŁADU CHEMICZNEGO I JAKOŚCI ORGANOLEPTYCZNEJ MROŻONYCH PRODUKTÓW ZIEMNIACZANYCH POCHODZĄCYCH Z SIECI HANDLOWEJ S

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

3. Sytuacja w gospodarce w latach

3. Sytuacja w gospodarce w latach 3. Sytuacja w gospodarce w latach 1998 2006 3.1. Produkt krajowy brutto w Polsce Tempo wzrostu gospodarczego w 2006 r. by³o znacznie wiêksze ni w roku poprzednim i najwy sze od 9 lat (tab. 11). W roku

Bardziej szczegółowo

MODEL EKONOMETRYCZNY KLASYFIKACJA MODELI EKONOMETRYCZNYCH

MODEL EKONOMETRYCZNY KLASYFIKACJA MODELI EKONOMETRYCZNYCH Ekoomri mrił ( foli ) do wkłdu D.Miszczńsk, M.Miszczński MODEL EKONOMERYCZNY Modl js o schmcz uproszczi, pomijjąc iiso spk w clu wjśii wwęrzgo dziłi, form lub kosrukcji brdzij skomplikowgo mchizmu. (Lwrc

Bardziej szczegółowo

a) b) Rys. 6.1. Schemat ideowo-konstrukcyjny układu do przykładu 6.1 a) i jego schemat blokowy

a) b) Rys. 6.1. Schemat ideowo-konstrukcyjny układu do przykładu 6.1 a) i jego schemat blokowy 04 6. Ztoownie metod hemtów lokowh do nliz włśiwośi ukłdów utomtki Shemt lokow ukłdu utomtki jet formą zpiu mtemtznego modelu dnego ukłdu, n podtwie której, wkorztują zd przedtwione rozdzile 3.7, możn

Bardziej szczegółowo

Z INFORMATYKI RAPORT

Z INFORMATYKI RAPORT OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 2 Egzmin mturlny z informtyki zostł przeprowdzony w łym

Bardziej szczegółowo

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję:

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję: YZNACZNIKI Do opisu pewnh oiektów nie wstrz użć liz. ie n przkłd, że do opisni sił nleż użć wektor. Sił to przeież nie tlko wielkość le i jej punkt przłożeni, zwrot orz kierunek dziłni. Zte jedną lizą

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2007 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2007 r., według którego: ZRZĄDZENIE NR 1228/08 PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2007 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby. (Dz. U. z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby. (Dz. U. z dnia 24 lutego 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z n 14 luto 2006 r. w sprw wzorów okumntów stosowny n potrzy wnj opów (Dz. U. z n 24 luto 2006 r.) N postw rt. 36 ust. 14 ustwy z n 27 kwtn 2001 r. o op (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

III.3 Transformacja Lorentza prędkości i przyspieszenia. Efekt Dopplera

III.3 Transformacja Lorentza prędkości i przyspieszenia. Efekt Dopplera r. kd. 5/ 6 III.3 Trnsformj Lorentz prędkośi i przyspieszeni. Efekt Doppler Trnsformj prędkośi Trnsformj przyspieszeni Efekt Doppler Jn Królikowski Fizyk IBC r. kd. 5/ 6 Trnsformj prędkośi Bdmy ruh punktu

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

S CH E M A T M E CH A NI ZM U DŹ W IG NI FIN AN S O W EJ. U je m na D odatn ia D ź wignia finansow a dźw ignia finanso wa

S CH E M A T M E CH A NI ZM U DŹ W IG NI FIN AN S O W EJ. U je m na D odatn ia D ź wignia finansow a dźw ignia finanso wa R O E Zysk netto/k apita ł własny (w % % ) S CH E M A T M E CH A NI ZM U DŹ W IG NI FIN AN S O W EJ A ( z za dłuże niem ) R O E B (bez za dłuże nia) 0% E B IT E B IT IP E BIT (w zł) O dsetki [Punkt O boję

Bardziej szczegółowo

SITAG WAVE LICENSED BY SITAG

SITAG WAVE LICENSED BY SITAG SITG WV LINS Y SITG SITG WV ŚWIT UNKJONLNOŚI SITG WV to rewolucja w sposobie i estetyce siedzenia. To fotel, który czyta nasze ciało, rozumie nasze potrzeby, ale równocześnie podpowiada nam jak siedzieć.

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i Struktury Danych.

Algorytmy i Struktury Danych. Algorytmy i Struktury Dnyh. Gry. Drzwo rozpinj. Minimln rzwo rozpinj. Bożn Woźn-Szzśnik wozn@gmil.om Jn Długosz Univrsity, Poln Wykł 9 Bożn Woźn-Szzśnik (AJD) Algorytmy i Struktury Dnyh. Wykł 9 1 / 4 Pln

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmh Europejskiego Funuszu Społeznego est in trining E-Pr@ownik ojrzłe kry społezeństw informyjnego n Mzowszu Numer Projektu: POKL.08.01.01-14-217/09 PRE TEST

Bardziej szczegółowo

MEInecke CENNIK WODOMIERZY PRZEMYS OWYCH. Obowi¹zuje od 1 kwietnia 2007 r.

MEInecke CENNIK WODOMIERZY PRZEMYS OWYCH. Obowi¹zuje od 1 kwietnia 2007 r. ENNIK WOMIERZY PRZEMYS OWYH Obowi¹zuje od 1 kwietnia 2007 r. ennik obowi¹zuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej eny bez podatku VAT ennik wodomierzy przemys³owych Obowi¹zuje od 02 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

Prz d iot ra a autorski go doktryni i orz zni t i s dó olski h

Prz d iot ra a autorski go doktryni i orz zni t i s dó olski h DOI: 10.15503/onis2013-64-72 Prz d iot ra a autorski go doktryni i orz zni t i s dó olski h Bartosz C udzi ski U m. A m M P. h @. Z m m j p j p l p j m - p m p h p h 1 ( l j p.. ). W m l p l p j m p l

Bardziej szczegółowo

KARTA WZORÓW MATEMATYCZNYCH. (a + b) c = a c + b c. p% liczby a = p a 100 Liczba x, której p% jest równe a 100 a p

KARTA WZORÓW MATEMATYCZNYCH. (a + b) c = a c + b c. p% liczby a = p a 100 Liczba x, której p% jest równe a 100 a p KRT WZORÓW MTEMTYZNY WŁSNOŚI DZIŁŃ Pwo pzemiennośi dodwni + = + Pwo łąznośi dodwni + + = ( + ) + = + ( + ) Pwo zemiennośi mnoŝeni = Pwo łąznośi mnoŝeni = ( ) = ( ) Pwo ozdzielnośi mnoŝeni względem dodwni

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Übersetzen von operativen Texten d. dr Bogacki R. 113. Literaturgeschichte des deutschsprachigen. Kulturraumes. d+c. mgr Garufo R.

Übersetzen von operativen Texten d. dr Bogacki R. 113. Literaturgeschichte des deutschsprachigen. Kulturraumes. d+c. mgr Garufo R. SU FÜR RMSCH PHLL SUDPL DRKSUDUM 1. RDS WRSMSR KDMSCHS JHR 2014/2015 M U h r z t Münlh Kommunkton Swulsk R.304 nführung n Ltrturws s. () Swulsk nführung n Ltrturws s. () Swulsk R.110. SUDJHR. SUDJHR. SUDJHR

Bardziej szczegółowo

5. WYKORZYSTANIE GRAFÓW PRZEPŁYWU SYGNAŁÓW DO BUDOWY MODELI MATEMATYCZNYCH

5. WYKORZYSTANIE GRAFÓW PRZEPŁYWU SYGNAŁÓW DO BUDOWY MODELI MATEMATYCZNYCH 5. Worzstni grów rzłwu sgnłu o uow moli mtmtznh 5. WYKORZYSTANIE RAFÓW PRZEPŁYWU SYNAŁÓW DO UDOWY MODELI MATEMATYCZNYCH 5.. Wrowzni o grów rzłwowh Njzęśij sotną ostią grizną ułów utomti są shmt struturln

Bardziej szczegółowo

Od wzorów skróconego mnoŝenia do klasycznych nierówności

Od wzorów skróconego mnoŝenia do klasycznych nierówności Hery Pwłowsi IV LO Toruń O wzorów sróoego moŝei o lsyzyh ierówośi Uzą w szole wzorów sróoego moŝei zzymy o owozei wóh toŝsmośi: () ( ) () ( ) Nstępie uŝywmy ih o przesztłi wyrŝeń Tym rzem zrómy z ih iy

Bardziej szczegółowo

LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r. Komisja Egzamiacyja la Akuariuszy LIII Egzami la Akuariuszy z 3 paźzirika 0 r. Część II Mamayka ubzpiczń życiowych Imię i azwisko osoby gzamiowaj:... Czas gzamiu: 00 miu Warszawa, 3 paźzirika 0 r. Mamayka

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet na temat: Oczekiwania rodziców wobec przedszkola

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet na temat: Oczekiwania rodziców wobec przedszkola Oprow ziorze wyników nkiet n temt: Ozekiwni rodziów woe przedszkol Ankiet dotyzy potrze i ozekiwń rodziów odnoś opieki, wyhowni i nuzni dziei w nszym przedszkolu orz sposou orgnizji plówki. Uzyskne tą

Bardziej szczegółowo

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ 4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA 4.1. Ocena jakoœci powietrza w odniesieniu do norm dyspozycyjnych O jakoœci powietrza na danym obszarze decyduje œredni poziom stê eñ zanieczyszczeñ w okresie doby, sezonu, roku.

Bardziej szczegółowo

POMIAR OGNISKOWEJ SOCZEWEK METODĄ BESSELA

POMIAR OGNISKOWEJ SOCZEWEK METODĄ BESSELA Ćwiczenie 50 POMIAR OGNISKOWEJ SOCZEWEK METODĄ BESSELA 50.. Widomości ogólne Soczewką nzywmy ciło pzeźoczyste oczyste ogniczone dwiem powiezchnimi seycznymi. Post pzechodząc pzez śodki kzywizny ob powiezchni

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU 2012 r. 2011 2012 I-VI VII-XII VII VIII w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 93,17 76,10 90,83 89,70 118,8 98,8

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU 2012 r. 2011 2012 I-VI VII-XII VII VIII w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 93,17 76,10 90,83 89,70 118,8 98,8 Wrsw,.09.9 Produkty Zirno bóż (be siewnego) - dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU r. 20 I-VI VII-XII VII w otych CENY SKUPU 20 = 00 VII = 00 Psenic... 93,7 76,0 90,83 89,70 8,8 98,8 Żyto... 76,58 73,09

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl Regulmin współpry z psżem www.zkupy.pordnikzdrowie.pl 1 Definije 1 Murtor MURATOR Spółk Akyjn z siedzią w Wrszwie, 00-570 Wrszw, l. Wyzwoleni 14, NIP 526-00-08-745, wpisn do Krjowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ

WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ TEMAT NUMERU 13 Adam Wojaczek WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ W zreformowanych szkołach ponadgimnazjalnych kładziemy szczególny nacisk na praktyczne zastosowania matematyki. I bardzo dobrze! (Szkoda tylko,

Bardziej szczegółowo

%%'!)%'targzip gunzipcompressuncompressdiffpatch* %!+%,-./! Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece.

%%'!)%'targzip gunzipcompressuncompressdiffpatch* %!+%,-./! Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. !" #!"#"$" % $%&%'( %%'!)%'trgzip gunzipomprssunomprssdiffpth* &$ #$"" " %!+%,-./! #"'% 0%%! +%%1'%! 23 23 () *"!#!! Czionk o stłj szrokoi Nzwy progrmów, pol, ktlogów, wyniki dziłni wydwnyh pol. Czionk

Bardziej szczegółowo

Przykład 2.5. Figura z dwiema osiami symetrii

Przykład 2.5. Figura z dwiema osiami symetrii Przkłd 5 Figur z dwiem osimi smetrii Polecenie: Wznczć główne centrlne moment bezwłdności orz kierunki główne dl poniższej figur korzstjąc z metod nlitcznej i grficznej (konstrukcj koł Mohr) 5 5 5 5 Dl

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

ZRÓ NICOWANIE REGIONALNE KOSZTÓW ZAKUPU MIÊSA WO OWEGO W POLSCE W LATACH

ZRÓ NICOWANIE REGIONALNE KOSZTÓW ZAKUPU MIÊSA WO OWEGO W POLSCE W LATACH 146 B. Pepliñski STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe l tom IX l zeszyt 3 Benedykt Pepliñski Akademia Rolnicza w Poznaniu ZRÓ NICOWANIE REGIONALNE KOSZTÓW ZAKUPU MIÊSA WO

Bardziej szczegółowo

4. Przegl¹d sytuacji gospodarczej w wybranych sekcjach PKD

4. Przegl¹d sytuacji gospodarczej w wybranych sekcjach PKD 4. Przegl¹d sytuacji gospodarczej w wybranych sekcjach PKD 4.1. Przemys³ 4.1.1. Podmioty gospodarcze w przemyœle Wed³ug stanu na koniec 26 r. w opolskim przemyœle funkcjonowa³y 8683 podmioty gospodarcze

Bardziej szczegółowo

KaMa Katarzyna Macnar OFERTA 2013

KaMa Katarzyna Macnar OFERTA 2013 KaMa Katarzyna Macnar OFERTA 2013 KaMa Katarzyna Macnar 38-480 Rymanów, ul. Mała 2 NIP: 6842413177 REGON: 181020344 E-MAIL: kama.ogrody@gmail.com MAŁA ARCHITEKTURA DREWNIANA DO OGRODÓW I MIESZKAŃ Nowa

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKU PRODUKTÓW Z AMARANTUSA NA CECHY TEKSTURY MIĘKISZU PIECZYWA

WPŁYW DODATKU PRODUKTÓW Z AMARANTUSA NA CECHY TEKSTURY MIĘKISZU PIECZYWA At Agrophysi, 2008, 11(2), 499-508 WPŁYW DODATKU PRODUKTÓW Z AMARANTUSA NA CECHY TEKSTURY MIĘKISZU PIECZYWA Rnt RóŜyło, Jnusz Lskowski Ktr Eksplotji Mszyn Przmysłu SpoŜywzgo, Akmi Rolniz ul. Doświzln 44,

Bardziej szczegółowo

2. Tensometria mechaniczna

2. Tensometria mechaniczna . Tensometri mechniczn Wstęp Tensometr jk wskzywłby jego nzw to urządzenie służące do pomiru nprężeń. Jk jednk widomo, nprężeni nie są wielkościmi mierzlnymi i stnowią jedynie brdzo wygodne pojęcie mechniki

Bardziej szczegółowo

dla Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

dla Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005-2009

Ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005-2009 Perspektyw rozwoju i promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce Ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005-2009 2009 dr Andrzej Jagusiewicz dr Krzysztof opaci ski

Bardziej szczegółowo

OCENA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ BANKÓW SPÓ DZIELCZYCH W POLSCE PRZY WYKORZYSTANIU WSKA NIKA SYNTETYCZNEGO. Tomasz Siudek

OCENA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ BANKÓW SPÓ DZIELCZYCH W POLSCE PRZY WYKORZYSTANIU WSKA NIKA SYNTETYCZNEGO. Tomasz Siudek ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, SERIA G, T. 92, z., 2, 2006 OCENA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ BANKÓW SPÓ DZIELCZYCH W POLSCE... 7 OCENA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ BANKÓW SPÓ DZIELCZYCH W POLSCE PRZY

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo