DOKUMENT INFORMACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii KOM12C Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A oraz BondSpot S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Oferujący: NWAI Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 64, Warszawa data sporządzenia: 27 lipca 2012 r.

2 WSTĘP Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji serii KOM12C Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu do alternatywnego obrotu systemu na Catalyst Nazwa (firma) i siedziba Emitenta Nazwa (firma): Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Siedziba: Sosnowiec Adres siedziby: ul. Jagiellońska 40, Sosnowiec Adres do korespondencji: ul. Jagiellońska 40, Sosnowiec Telefon: +48 (32) Fax: +48 (32) Adres WWW: REGON: NIP: Nazwa (firma) i siedziba Doradców Emitenta Oferującym Obligacje Emitenta jest: Strona 2 Nazwa (firma): Forma prawna: Kraj siedziby: Siedziba: Adres siedziby: Adres do korespondencji: Telefon: Fax: www: REGON: NIP: NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna Rzeczpospolita Polska Warszawa Nowy Świat 64, Warszawa Nowy Świat 64, Warszawa 1.3 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji obligacji objętych niniejszym Dokumentem Niniejszym Dokumentem Informacyjnym objętych jest (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset pięć) obligacji na okaziciela, niemających formy dokumentu, serii KOM12C, o jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) PLN. Obligacje były oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w sposób wskazany w art. 7 ust. 3 pkt 2) tej ustawy, tj. poprzez ofertę kierowaną wyłącznie do Inwestorów, z których każdy nabywa Obligacje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej EUR. Oferta Obligacji nie wymagała w związku z tym sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, o których mowa w Ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

3 1.1 Nazwa (firma) i siedziba Emitenta Nazwa (firma) i siedziba Doradców Emitenta Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji obligacji objętych niniejszym Dokumentem CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim Emitent prowadzi działalność, w tym czynniki ryzyka związane z działalnością jaką prowadzi Emitent Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym Emitenta Ryzyko związane z niepozyskaniem dodatkowego kapitału na inwestycje Ryzyko związane z utratą dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej Ryzyko związane z kredytowanie bankowym Ryzyko utraty posiadanego statusu Zakładu Pracy Chronionej i urzędowych ulg z nim związanych Ryzyko związane z wdrożeniem nowatorskiej technologii Ryzyko związane z nieosiągnięciem stosownej liczby abonentów Ryzyko opóźnień w strategicznych projektach Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych Ryzyko związane z doświadczeniem Emitenta na rynku telekomunikacyjnym Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego Ryzyko związane z niestabilnością systemu prawnego Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym Ryzyko związane z płynnością i zmiennością kursu rynkowego obligacji Ryzyko zawieszenia notowań Obligacji Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu i wykluczenia Obligacji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Ryzyko związane ze zmianami w przepisach podatkowych Ryzyko związane z stopą procentową OŚWIADCZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM Osoby odpowiedzialne Oświadczenie Emitenta DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH OBJĘTYCH NINIEJSZYM DOKUMENTEM Cele emisji Wielkość emisji Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Warunki wykupu Przedterminowy wykup na żądanie Obligatariusza Przedterminowy wykup na żądanie Emitenta Warunki wypłaty oprocentowania Wysokość i forma zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Szacunkowe dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 marca 2012 r. oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji Ogólne informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego obligacjom Dodatkowe prawa z tytułu posiadania obligacji Ogólne informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami objętymi niniejszym dokumentem DANE O EMITENCIE Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba, adres i dane teleadresowe Emitenta Identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer według właściwej klasyfikacji podatkowej Czas trwania Emitenta Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru Krótki opis historii Emitenta Rodzaje i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasady ich tworzenia Nieopłacona część kapitału zakładowego Przewidywane zmiany kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez Obligatariuszy przysługujących im uprawnień Rynki, na których są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta Powiązania organizacyjne i kapitałowe Emitenta Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne Działalność Emitenta Informacje o produktach, towarach lub usługach Emitenta Patenty i znaki towarowe Przewagi konkurencyjne spółki Strona 3

4 Nagrody i wyróżnienia Wyniki finansowe Strategia rozwoju Emitenta Rynek telekomunikacyjny w Polsce Główne inwestycje krajowe i zagraniczne Emitenta Wszczęte wobec Emitenta postępowania: upadłościowe, układowe lub likwidacyjne Wszczęte wobec Emitenta postępowania: ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne Wszystkie inne postępowania, które mogą mieć wpływ na sytuację finansową Emitenta Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy obligacji Zobowiązania pozabilansowe Emitenta oraz ich struktura w podziale rodzajowym i czasowym Nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczone w niniejszym Dokumencie Istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz inne informacje istotne dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu sprawozdania finansowego zamieszczonego w niniejszym Dokumencie Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta Dane o Członkach Zarządu Dane o Członkach Rady Nadzorczej Udziałowcy Emitenta SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania finansowe Emitenta za 2011 r Sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2012 r INFORMACJE DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI Ujednolicony aktualny tekst Umowy Spółki Aktualny KRS Emitenta Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji obligacji objętych niniejszym Dokumentem Dokument określający warunki emisji obligacji Definicje i objaśnienia skrótów Strona 4

5 2 CZYNNIKI RYZYKA W rozdziale "Czynniki ryzyka" zamieszcza się informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy instrumentów finansowych objętych Dokumentem Informacyjnym, a w szczególności czynników związanych z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej mającej na celu dokonanie inwestycji w Obligacje Emitenta, każdy inwestor powinien zapoznać się z przedstawionymi poniżej czynnikami ryzyka związanymi z tą inwestycją, jak również zapoznać się ze wszelkimi innymi informacjami zamieszczonymi w niniejszym Dokumencie. Przedmiotowe czynniki ryzyka mogą znacząco wpływać na działalność Emitenta, a także jego wyniki finansowe i zdolność do regulowania zobowiązań. W konsekwencji tego inwestorzy będący w posiadaniu Obligacji Emitenta mogą stracić część bądź całość zainwestowanych środków. Poniżej przedstawiono opis czynników ryzyka specyficznych dla Emitenta, dla branży w której działa, a także tych związanych z obrotem Obligacjami na rynku Catalyst. W przyszłości mogą pojawić się jednak dodatkowe ryzyka, o których Spółce nie wiadomo w chwili obecnej, mogące mieć negatywny wpływ na działalność oraz kondycję finansową Spółki. 2.1 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim Emitent prowadzi działalność, w tym czynniki ryzyka związane z działalnością jaką prowadzi Emitent Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym Emitenta Sytuacja finansowa Spółki uzależniona jest od sytuacji ekonomicznej na rynku. W związku z tym wyniki finansowe Grupy uzależnione są od czynników związanych z sytuacją makroekonomiczną, a w szczególności od: stopy wzrostu PKB, poziomu dochodów ludności i bezrobocia, poziomu inflacji. Ewentualne negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej mogą stwarzać ryzyko dla prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Dobra koniunktura wpływa natomiast na poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstw, wzrost nakładów inwestycyjnych, oraz zwiększoną chęć finansowania inwestycji przez banki, a co za tym idzie powoduje zwiększenie stopy zwrotu z realizowanych inwestycji. Strona Ryzyko związane z niepozyskaniem dodatkowego kapitału na inwestycje W celu sfinansowania kolejnych projektów inwestycyjnych, Emitent, poza realizacją zysku z bieżącej działalności, planuje też pozyskać środki poprzez emisję obligacji. Istnieje ryzyko, że Emitent nie uzyska planowanej kwoty środków, bądź uzyska je w późniejszym okresie. W takim przypadku istnieje ryzyko braku możliwości sfinansowania nowych projektów inwestycyjnych lub opóźnień w ich realizacji. Powyższe może skutkować ograniczeniem tempa rozwoju Emitenta Ryzyko związane z utratą dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej Dla powodzenia projektu NetMaks, kluczowe jest udzielenie wsparcia z funduszy Unii Europejskiej. W ramach realizacji przedsięwzięcia, Emitent uzyskał już wsparcie ze środków strukturalnych. Niemniej jednak, istnieje ryzyko utraty już przyznanego dofinansowania. Z uwagi na stale rosnące zainteresowanie dofinansowaniem unijnym ze strony przedsiębiorstw oraz kończącymi się środkami z dotacji firmy muszą przechodzić coraz bardziej rygorystyczny proces selekcji i kontroli oraz bardzo dobrze uzasadniać potrzeby dodatkowego finansowania. Staranne planowanie, przestrzeganie harmonogramów oraz zatrudnienie doświadczonej na rynku telekomunikacyjnym i w zarządzaniu projektami kadry zarządzającej i operacyjnej jest ograniczeniem wpływu tego czynnika Ryzyko związane z kredytowanie bankowym Działalność Emitenta jest finansowana zarówno ze środków własnych jak i kapitału obcego, w tym kredytów bankowych. Wykorzystanie kredytów bankowych wiąże się z ryzykiem zmiany kosztów obsługi kredytów w przypadku zmian stóp procentowych oraz możliwością wystąpienia ryzyka związanego z koniecznością wcześniejszej spłaty kredytów bankowych. W opinii Emitenta wyżej wymienione czynniki ryzyka są minimalizowane poprzez planowanie finansowe, a prognozowane wyniki finansowe wskazują na możliwość

6 pokrywania kosztów zadłużenia bankowego. Portfel podpisanych umów kredytowych jest zdywersyfikowany, co znacząco ogranicza wpływ ryzyka konieczności wcześniejszej spłaty kredytu Ryzyko utraty posiadanego statusu Zakładu Pracy Chronionej i urzędowych ulg z nim związanych Wskutek prowadzenia prorynkowych działań skutkujących systemową organizacją stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych i w efekcie posiadaniu statusu Zakładu Pracy Chronionej (ZPChr), Emitent w pewnym stopniu redukuje koszty zatrudnienia, koszty podatkowe oraz związane z niektórymi opłatami urzędowymi. Ewentualna zmiana regulacji prawnych dotyczących ZPChr prowadząca zgodnie z polityką państwa do zrównania zasad zatrudniania osób niepełnosprawnych na rynku pracy przy ujednoliconym wsparciu wszystkich pracodawców, zmieniłaby strukturę pozostałych przychodów operacyjnych Emitenta, w sposób mało znaczący. Poza tym Emitent ma bardzo duże doświadczenie w obszarze zagadnień związanych z obsługą rynku osób niepełnosprawnych, prowadząc ją od roku 1995, posiadając przy tym wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną powołaną do bieżącego, elastycznego działania w zakresie monitorowania zmian regulacji prawnych dotyczących ZPChr i podejmowania odpowiednich działań w tym zakresie Ryzyko związane z wdrożeniem nowatorskiej technologii Inwestycje Emitenta oparte są na nowoczesnych technologiach teleinformatycznych, w tym obejmujących coraz dynamiczniej wprowadzane na rynek technologie mobilne. Wykorzystanie takich technologii jest związane z ryzykiem malejącego cyklu życia technologii wywołanego rozwojem technologicznym i intensywnym rozwojem sektora teleinformatycznego. Stosowanie nowatorskich technologii jest również związane z możliwością wystąpienia ryzyka pojawienia się trudności technicznych przy wdrożeniu nowych technologii. Strona 6 Emitent minimalizuje powyższe ryzyka poprzez współpracę z partnerem technologicznym, dostawcą technologii i urządzeń, tj. z korporacją Airspan Networks Inc.- USA/ Airspan Communicatons Ltd Wielka Brytania, Izrael. Dodatkowo Emitent posiada ośrodek badawczo-rozwojowy, który zajmuje się testowaniem technologii oraz dedykowanych im urządzeń, przed ich komercyjnym wprowadzeniem na rynek Ryzyko związane z nieosiągnięciem stosownej liczby abonentów Jednym z najważniejszych elementów strategii firmy jest zdobycie możliwie największej liczby abonentów i związana z tym maksymalizacja wypełnienia budowanej sieci. W przypadku nieosiągnięcia stosownej liczby abonamentów, przedsięwzięciu mogłoby grozić osiągnięcie zbyt małych przychodów i zysku, potrzebnych do kontynuowania strategii dalszego rozwoju. Dla rynku telekomunikacyjnego maksymalizacja liczby abonamentów stanowi o wartości rynkowej budowanej sieci. W tym celu Emitent dostosowuje strategię marketingową oraz związaną z nią ofertę, do bieżących tendencji rynkowych, istniejącego na nim naturalnego popytu i w opinii Emitenta powyższe działanie zapewni odpowiednie zainteresowanie klientów na docelowych terenach działalności. Rynkowa struktura produktów i zróżnicowane grupy docelowej wraz z konkurencyjną, atrakcyjną rynkowo ofertą, zapewne zminimalizuje ryzyka ew. niepozyskania korzystnej ilości abonentów. Zastosowana szerokopasmowa, profesjonalna technologia dodatkowo umożliwiająca dotarcie do potencjalnych abonentów na obszarach pobawionych efektywnych łącz kablowych, oraz pozyskane z nią znaczące dotacyjne dofinansowanie, pozwalają prowadzić bardzo ekspansywne, wyjątkowo mocno konkurencyjne działania rynkowe Ryzyko opóźnień w strategicznych projektach Istotnym elementem rozwoju Emitenta, w szczególności zaś projektu NetMaks, jest realizacja określonych etapów przedsięwzięcia w zaplanowanym czasie. Jest to istotne głównie z powodu finansowania znacznej części projektu z dotacji unijnych, które wymagają regularnego rozliczania postępów prac. Jeśli nie wykorzysta się istniejącej teraz niszy dostępu do Internetu ostatniej mili, na rynku mogą znaleźć się rozwiązania konkurencyjne w stosunku do technologii oferowanej przez Emitenta. Zarówno zaawansowanie projektu i wynikające z niego doświadczenia w działalności operacyjnej pokazują, że harmonogramy są realizowane zgodnie z założeniami.

7 2.1.9 Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych Działalność firm konkurencyjnych w zakresie działań rynkowych, prowadzonych inwestycji w infrastrukturę oraz wprowadzane przez nie zmiany technologiczne mogą w istotny sposób wpływać na kształt rynku teleinformatycznego oraz osiągane przez Emitenta wyniki z prowadzonego projektu. Zmiany technologiczne i ich komercyjne wykorzystanie przez konkurentów mogą w przyszłości spowodować konieczność przeprowadzenia dodatkowych inwestycji lub zmian w dalszej strategii marketingowej Emitenta. Jednak wysoki potencjał rynku oraz stosowanie zaawansowanych, profesjonalnych technologii z wykorzystaniem licencjonowanych mało podatnych na zakłócenia pasm częstotliwościowych, a ponadto urzędowo chronionych przed zakłóceniami, połączone z ponad 50% unijnym dofinansowaniem prowadzonej szerokopasmowej inwestycji pozwalającym radykalizować konkurencyjność działań rynkowych zamierzonych przez Emitenta, jego doświadczona kadra zarządcza i operacyjna, oraz coraz większa skłonność klientów do akceptowania nowych rozwiązań technologicznych, będą miały decydujący korzystny wpływ na osiągnięcie rynkowego sukcesu. Emitent na bieżąco analizuje sytuację rynkową i działania konkurencji w celu bieżącego dostosowywania strategii marketingowej i wykorzystania możliwości na rynkach lokalnych. Dodatkowo zawiązana współpraca z partnerem technologicznym umożliwia Spółce na przewidywanie zmian technologicznych i przygotowywanie Emitenta oraz posiadanej infrastruktury do działania w zmieniających się warunkach Ryzyko związane z doświadczeniem Emitenta na rynku telekomunikacyjnym Emitent nie prowadził do tej pory w dużej skali działalności na rynku operatorskim telekomunikacyjnym. Stwarza to pewne ryzyko związane z dostosowaniem organizacyjnym Spółki do specyfiki działania dużych firm telekomunikacyjnych. Realizowane zatrudnienie doświadczonej na rynku telekomunikacyjnym kadry zarządzającej i operacyjnej, bardzo duże doświadczenie dotychczasowej kadry w branży teleinformatycznej oraz znaczące wsparcie partnera technologicznego w postaci międzynarodowej korporacji Airspan, pozwala jednak na zdecydowaną minimalizację tego ryzyka. Dodatkowo w opinii Emitenta nowo utworzona struktura organizacyjna i system zarządzania, w tym i zamierzone do utworzenia w 2013 roku, wspólnie z wyżej wymienioną korporacją, Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Bezprzewodowych WiMAX/LTE, także współfinansowane przez Unię Europejską, stwarzają duże możliwości elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację rynkową i zmiany w technologiach. Strona Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego Istnieje ryzyko, że przyszłe zmiany przepisów podatkowych w Polsce będą miały negatywny wpływ na opodatkowanie firm funkcjonujących na rynku, w tym i Emitenta. W szczególności systemy podatkowe w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej charakteryzują się częstymi zmianami przepisów; również interpretacja dużej ich części podlega częstym modyfikacjom. Wynikające z różnic interpretacji ryzyko uznania, że działalność Spółki jest niezgodna z przepisami podatkowymi, jest większe niż w przypadku podmiotów działających w bardziej stabilnych systemach podatkowych. W tej sytuacji nie można wykluczyć ryzyka kwestionowania przez organy skarbowe, stosujące w danym przypadku odmienne interpretacje przepisów od interpretacji stosowanych przez Spółkę, prawidłowości dokonanych rozliczeń podatkowych dokonywanych zarówno w toku bieżącej działalności, jak i w ramach poszczególnych transakcji różnego rodzaju. Złożone deklaracje i zapłacone podatki mogą podlegać kontroli organów podatkowych raz bądź wielokrotnie. Przyjęcie przez urzędy podatkowe odmiennych interpretacji obowiązujących przepisów podatkowych może mieć istotny negatywny wpływ na działalność i wyniki operacyjne Spółki Ryzyko związane z niestabilnością systemu prawnego Działalność Spółki podlega przepisom prawa obowiązującym w państwie, w którym prowadzi swoją działalność gospodarczą. Istotne znaczenie dla działalności Spółki mają w szczególności przepisy prawa polskiego. Działalność gospodarcza Spółki uzależniona jest od istniejącego otoczenia prawnego. Ewentualne zmiany w tym otoczeniu mogą w sposób istotny wpływać na prowadzoną działalność gospodarczą. Częste zmiany przepisów mogą skutkować trudnościami w ich interpretacji, a tym samym trudnościami w zakresie zaadoptowania się Spółki do zmienionego otoczenia prawnego. Częste zmiany przepisów mogą również skutkować brakiem jednolitości w praktyce organów skarbowych i innych organów administracji publicznej oraz w orzecznictwie sądowym.

8 Nieprzewidywalność zmian przepisów prawa (w szczególności przepisów z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, prawa działalności gospodarczej, prawa ubezpieczeń społecznych) w państwach, w których Spółka działa, może prowadzić do wystąpienia w przyszłości negatywnych skutków finansowych dla Spółki. 2.2 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym Ryzyko związane z płynnością i zmiennością kursu rynkowego obligacji Nabywca Obligacji powinien zdawać sobie sprawę, iż po wprowadzeniu instrumentów dłużnych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, kurs Obligacji kształtuje się pod wpływem relacji popytu i podaży, która jest wypadkową wielu czynników i trudno przewidywalnych zachowań inwestorów. Na te zachowania wpływ mają różne czynniki niezwiązane z wynikami działalności Emitenta i jego sytuacją finansową oraz niezależne od Emitenta, takie jak sytuacja na światowych rynkach, czy sytuacja makroekonomiczna Polski oraz regionu. Obligatariusze powinni mieć świadomość, iż notowania Obligacji mogą znacznie odbiegać od ceny emisyjnej Obligacji i powinni zdawać sobie sprawę, iż w przypadku znacznego wahania kursów, mogą być narażeni na niezrealizowanie zaplanowanego zysku. Ponadto, należy brać pod uwagę ryzyko związane z ograniczoną płynnością obligacji w Alternatywnym Systemie Obrotu, co dodatkowo może skutkować brakiem możliwości zbycia Obligacji w spodziewanym czasie i po satysfakcjonującej inwestora cenie Ryzyko zawieszenia notowań Obligacji Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu i wykluczenia Obligacji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, GPW i BondSpot ma obowiązek zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Strona 8 Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub powodowałby naruszenie interesów inwestorów, na żądanie KNF, GPW i BondSpot ma obowiązek wykluczyć z obrotu te instrumenty finansowe. Ponad powyższe, zgodnie z 11 Regulaminu ASO, GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem 12 ust. 3 i 17c ust. 2 Regulaminu ASO w następujących sytuacjach: a) na wniosek Emitenta, b) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, c) jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w ASO. W przypadkach określonych przepisami prawa GPW zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Dodatkowo zgodnie z 12 Regulaminu ASO, GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: a) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, b) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, c) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, d) wskutek otwarcia likwidacji emitenta. GPW wyklucza natomiast instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: a) w przypadkach określonych przepisami prawa, b) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, c) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,

9 d) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia 11 ust. 1 Regulaminu ASO. Ponad powyższe, zgodnie z 13 i 14 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Bondspot S.A., Bondspot może, w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w tych postanowieniach, zarówno zawiesić obrót określonymi instrumentami finansowymi, jaki wykluczyć określone instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Wymienione powyżej przypadki zawieszenia notowań Obligacji w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz wykluczenia Obligacji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą skutkować dla Obligatariuszy utrudnieniami w sprzedaży Obligacji Ryzyko związane ze zmianami w przepisach podatkowych Polski system podatkowy, jego interpretacje i stanowiska organów podatkowych odnoszące się do przepisów prawa podatkowego ulegają zmianom. Dlatego też, posiadacze Obligacji mogą zostać narażeni na nieprzewidywalne zmiany, głównie w odniesieniu do stawek podatkowych. Może to niekorzystnie bądź korzystnie wpływać na zwrot z zainwestowanego w Obligacje kapitału Ryzyko związane z stopą procentową Strona 9 Wartość godziwa Obligacji rozumiana jako wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych dla Obligatariuszy może podlegać wahaniom związanym ze zmianami rynkowych stóp procentowych poprzez zmianę stopy dyskonta właściwej dla tych przepływów. Fakt ten może znajdować odzwierciedlenie w rynkowej cenie Obligacji Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF sankcji na Emitenta Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W przypadku nałożenia takiej kary obrót instrumentami finansowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź niemożliwy. W szczególności należy wskazać na sankcję wynikającą z art. 96 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 10 ust. 5 pkt. 1 lit. b Ustawy o ofercie i związaną z nieprzekazaniem przez Emitenta zawiadomienia do KNF o wprowadzeniu obligacji do ASO w terminie 14 dni od tego wprowadzenia. W takiej sytuacji KNF może podjąć decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1 mln zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.

10 3 OŚWIADCZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 3.1 Osoby odpowiedzialne Za informacje zawarte w niniejszym Dokumencie odpowiedzialny jest Emitent reprezentowany przez: Maxymilian Bylicki Andrzej Gabrych - Wiceprezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych 3.2 Oświadczenie Emitenta Reprezentując Emitenta oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, aby zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami. Strona 10

11 4 DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH OBJĘTYCH NINIEJSZYM DOKUMENTEM 4.1 Cele emisji Cel emisji Obligacji serii KOM12C, w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony. 4.2 Wielkość emisji Przedmiotem emisji było (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset pięć) sztuk Obligacji na okaziciela serii KOM12C o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) PLN każda. 4.3 Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Wartość nominalna jednej Obligacji serii KOM12C: Łączna wartość nominalna Obligacji serii KOM12C: Cena emisyjna jednej Obligacji serii KOM12C: 1.000,00 PLN ,00 PLN 1.000,00 PLN 4.4 Warunki wykupu Wykup Obligacji serii KOM12C zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu Obligacji, tj. 25 kwietnia 2014 r. poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj ,00 zł za każdą Obligację. Strona 11 Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 (sześć) dni roboczych przed Dniem Wykupu, czyli 16 kwietnia 2014 r. Wykup Obligacji zostanie dokonany poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza Przedterminowy wykup na żądanie Obligatariusza Oprócz prawa do otrzymania świadczeń z tytułu wypłaty odsetek i wykupu Obligacji Serii KOM12C Obligatariuszom przysługuje prawo do żądania wcześniejszego wykupu obligacji. Emitent jest zobowiązany, na żądanie Obligatariusza, dokonać przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji poprzez wypłatę kwoty w wysokości sumy wartości nominalnej Obligacji (1.000 PLN) oraz narosłych odsetek naliczonych od początku danego Okresu Odsetkowego. Opcja przedterminowego wykupu obligacji na żądanie Obligatariusza może zostać zrealizowana w następujących okolicznościach: a) otwarcie Postępowania Upadłościowego w stosunku do Emitenta, b) otrzymanie pisemnego zawiadomienia od instytucji finansującej, o postawieniu w stan natychmiastowej wymagalności, przed umówionym terminem, zobowiązania z tytułu umowy kredytu lub pożyczki lub kilku umów kredytu lub pożyczek zawartych przez Emitenta, których łączna wartość przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta, jednak nie mniej niż 6 mln zł, c) od Dnia Emisji do Dnia Wykupu wydane zostaną prawomocne orzeczenia sądu lub wykonane zostaną decyzje administracyjne nakazujące Emitentowi zapłatę kwot, których suma przekroczy łącznie 20% kapitałów własnych Emitenta PLN, jednak nie mniej niż 6 mln zł d) niewywiązywanie się Emitenta z obowiązku udostępnienia Obligatariuszom rocznych sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta, e) podjęcie przez odpowiedni organ Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy przekraczającej 50% zysku Emitenta za poprzedni rok.

12 Emitent zobowiązany jest do przekazywania informacji o wystąpieniu ww. okoliczności w formie Raportu Bieżącego lub Raportu Okresowego. Niedopełnienie tego obowiązku jest również podstawą żądania przedterminowego wykupu obligacji posiadanych przez danego Obligatariusza. Żądanie wykupu będzie skuteczne jeśli zostanie dostarczone Emitentowi w formie Zawiadomienia O Wymagalności do 10 dnia roboczego po dniu publikacji Raportu Bieżącego lub Raportu Okresowego, na podstawie którego można stwierdzić, iż którakolwiek ww. okoliczność, miała miejsce bądź do 10 dnia roboczego po powzięciu przez Obligatariusza informacji o niedopełnieniu obowiązku przekazania tej informacji o tej okoliczności w formie Raportu Bieżącego lub Raportu Okresowego. Dzień Spłaty obligacji przypadnie każdorazowo w 30 dniu roboczym po dniu publikacji Raportu Bieżącego lub Raportu Okresowego na podstawie którego można stwierdzić, iż okoliczność, która jest przyczyną wykupu miała miejsce bądź do 30 dnia roboczego po powzięciu przez Obligatariusza informacji o niedopełnieniu obowiązku przekazania tej informacji o tej okoliczności w formie Raportu Bieżącego lub Raportu Okresowego. Przesyłając Zawiadomienie O Wymagalności, Obligatariusz złoży świadectwo depozytowe dotyczące posiadanych Obligacji. Powyższe zapisy dotyczące trybu i terminów składania Zawiadomienia o Wymagalności, nie uchybiają Obligatariuszowi do składania odpowiednich oświadczeń i dokonywania odpowiednich czynności zgodnie z regulacjami KDPW. Dodatkowo w terminie 5 dni roboczych od dnia 28 sierpnia 2012 r. Obligatariusze mają prawo żądania przedterminowego wykupu Obligacji. Prawo to wygasa w sytuacji, gdy do 28 sierpnia 2012 r. Emitent ustanowi zabezpieczenie Obligacji w postaci zastawu rejestrowego na kwotę równą lub przekraczającą 200% wartości wyemitowanych Obligacji. W celu realizacji tej opcji Obligatariusz w terminie 5 dni roboczych od 28 sierpnia 2012 r. zobowiązany jest do dostarczenia Emitentowi oraz podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych Obligatariusza pisemnego zawiadomienia, że posiadane przez niego Obligacje stają się natychmiast wymagalne i podlegają spłacie w kwocie określonej zgodnie z pkt. 16.2, a Emitent jest zobowiązany, na żądanie Obligatariusza, dokonać przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji poprzez wypłatę kwoty określonej zgodnie z pkt do 28 września 2012 r. (Dzień Spłaty). Strona 12 Opcja Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza zostanie zrealizowana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. Szczegółowy opis warunków skorzystania przez Obligatariusza z opcji wcześniejszego wykupu znajduje się w Warunkach Emisji Obligacji Serii KOM12C Emitenta Przedterminowy wykup na żądanie Emitenta Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie własne (Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta) w dniu 25 kwietnia 2013 r. Informacja o zgłoszeniu żądania przedterminowego wykupu Obligacji Emitenta wraz ze wskazaniem Dnia Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta oraz dnia ustalenia prawa do świadczenia z Obligacji, przekazana zostanie Obligatariuszom w formie Raportu Bieżącego w terminie nie krótszym niż 20 dni roboczych przed Dniem Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta. Kwota na jedną Obligację w jakiej Obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta równa będzie sumie wartości nominalnej Obligacji (1.000 PLN). Niezależnie od powyższego pozostają w mocy zapisy pkt. 15 Warunków Emisji Obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 (słownie: sześć) dni roboczych przed Dniem Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta, tj. 17 kwietnia 2013 r.

13 Opcja Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta zostanie zrealizowana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza Szczegółowy opis warunków skorzystania przez Obligatariusza z opcji wcześniejszego wykupu znajduje się w Warunkach Emisji Obligacji Serii KOM12C Emitenta. Należy podkreślić, że skorzystanie przez Emitenta z prawa do przedterminowego wykupu obligacji, będzie wymagało zawieszenia obrotu Obligacjami w ASO. Przewidywany okres zawieszenia obrotu obligacjami będzie wynosił od dnia poprzedzającego dzień ustalenia praw do wykupu w ramach przedterminowego wykupu do dnia przedterminowego wykupu. Decyzje o zawieszeniu obrotu obligacjami podejmuje GPW lub BondSpot i podaje do publicznej wiadomości. Emitent będzie występował z wnioskiem do GPW i BondSpot o zawieszenie obrotu obligacjami na co najmniej 7 dni przed zawieszeniem. 4.5 Warunki wypłaty oprocentowania Posiadaczom Obligacji będzie wypłacany półrocznie kupon w zmiennej wysokości, stały w Okresie Odsetkowym. Stawką Referencyjną kuponu jest 6-miesięczna stopa procentowa WIBOR (WIBOR 6M) ustalana dla każdego Okresu Odsetkowego na fixingu 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego Okresu Odsetkowego. Do stawki referencyjnej doliczana będzie Marża w wysokości 6,30% (słownie: sześć i trzy dziesiąte procenta). Wysokość kuponu będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w Okresie Odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem wskazanego w Tabeli 1. dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek. Strona 13 Wysokość kuponu będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem: Informacje dotyczące kolejnych płatności kuponowych przedstawia poniższa tabela: Tabela 1. Terminarz płatności kuponowych. Nr Okresu Odsetkowego Data Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego Data Ustalenia Prawa Do Odsetek Ostatni Dzień Okresu Odsetkowego i wypłata kuponu Liczba dni w Okresie Odsetkowym W przypadku, gdy Stawka Referencyjna nie będzie mogła być ustalona w Dacie Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej wskazanym w Tabeli 1. powyżej, zostanie ona ustalona w oparciu o stawkę referencyjną ustaloną w najbliższym dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym tą Datę Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej. W przypadku, gdy dana Data Ustalenia Praw Do Odsetek wskazana w Tabeli 1. powyżej nie będzie przypadała w dniu roboczym lub będzie przypadała na mniej niż 6 dni roboczych przed najbliższym Ostatnim Dniem danego Okresu Odsetkowego wskazanego w Tabeli 1 powyżej, prawa do odsetek zostaną ustalone w oparciu o dzień roboczy przypadający na 6 dni roboczych przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego.

14 Wypłata odsetek zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. 4.6 Wysokość i forma zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia W dniu 6 czerwca 2012 r. Emitent podpisał z kancelarią Dyrda. Szymański. Kondratowicz. Kancelaria Adwokacko-Radcowska Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 56, wpisaną do krajowego rejestru sądowego nr KRS , REGON , umowę zastawu rejestrowego na pakiecie rezerwacji częstotliwości w paśmie 3,5 GHz, będącym zabezpieczeniem Obligacji oraz umowę o administrowanie wskazanym zastawem rejestrowym. W dniu 4 lipca 2012 r. Emitent podpisał z ww. kancelarią umowę zastawu rejestrowego, na mocy której została podwyższona o 2 miliony zł maksymalna suma zabezpieczenia, wynosząca po zmianie zł. W dniu 14 czerwca 2012 r. Emitent złożył wnioski do Sądu Rejonowego Katowice - Wschód IX Wydział Gospodarczy o ustanowienie ww. zastawów rejestrowych. Po rozpoznaniu wskazanych wniosków Sąd Rejonowy Katowice - Wschód IX Wydział Gospodarczy wydał postanowienia o wpisaniu odpowiednich zastawów do Rejestru Zastawów, zgodnie z poniższą tabelą: Decyzja UKE dot. Zasób Wycena Data postanowienia Pozycja w Rejestrze Miasto Województwo Lp. częstotliwości [MHz] rzeczoznawcy sądu Zastawów 1 LR 2160/06 Biała Podlaska lubelskie ,00 zł LR 2160/06 Radzyń Podlaski lubelskie ,00 zł LR 3127/05 Gorzów Wlkp. lubuskie ,00 zł LR 3127/05 Zielona Góra lubuskie ,00 zł DZC-WSZ /10 (9) Nasielsk gm.m-w mazowieckie ,00 zł LR3696/05 Opole opolskie ,00 zł LR3130/06 Hajnówka podlaskie 17, ,00 zł LR2343/06 Łomża podlaskie ,00 zł DZC-WSZ /09 Łomża m. podlaskie ,00 zł LR2347/06 Zambrów podlaskie ,00 zł DZC-WSZ /09 Zambrów m. podlaskie ,00 zł LR2326/05 Bielsko-Biała śląskie 31, ,00 zł LR488/06 Brenna śląskie 31, ,00 zł LR487/06 Istebna śląskie 31, ,00 zł LR 3127/05 Racibórz śląskie ,00 zł LR2832/05 Rybnik śląskie 31, ,00 zł LR494/06 Wodzisław Śląski śląskie 31, ,00 zł LR2345/06 Skarżysko Kamienna świętokrzyskie 17, ,00 zł DZC-37/08 Gniezno gm gw wielkopolskie ,00 zł DZC-43/08 Piła wielkopolskie ,00 zł LR2349/06 Piła wielkopolskie ,00 zł DZC-36/08 Wągrowiec gm gw wielkopolskie ,00 zł kujawskopomorskie LR 3127/05 Grudziądz ,00 zł Strona 14 Suma: ,00 zł Warunki Emisji Obligacji przewidują, że jeżeli do 28 sierpnia 2012 r. Emitent nie ustanowi zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na kwotę równą lub przekraczającą 200% wartości wyemitowanych Obligacji, to Obligatariusze mają prawo przedterminowego wykupu Obligacji. W związku z ustanowieniem powyższych zastawów, wskazana opcja wcześniejszego wykupu wygasła. 4.7 Szacunkowe dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 marca 2012 r. oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji.

15 Łączna wartość zobowiązań na dzień 31 marca 2012 roku według sprawozdania za I kwartał 2012 r. to 207,8 mln zł. Na tę sumę składały się m.in.: - zobowiązania długoterminowe: 20,4 mln zł w tym zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek 0,6 mln zł inne zobowiązania finansowe 19,8 mln zł - zobowiązania krótkoterminowe 73,9 mln zł w tym zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek 5,8 mln zł w tym zobowiązania z tyt. emisji obligacji 31,9 mln zł w tym zobowiązania z tyt. dostaw i usług 12,7 mln zł - rozliczenia międzyokresowe 113,5 mln zł Dodatkowo w dniu 9 lipca 2012 r. Spółka przydzieliła dodatkowo obligacji serii KOM12B o łącznej wartości zł. Wg szacunków Emitenta na koniec 2012 r. łączne zobowiązania wyniosą ok. 192,8 mln zł, z czego 58,3 mln zł to będą zobowiązania długoterminowe, 67,3 mln zł to będą zobowiązania krótkoterminowe, natomiast 67,2 mln zł to będą rozliczenia międzyokresowe. Wg szacunków Emitenta na koniec 2013 r. łączne zobowiązania wyniosą ok.139,2 mln zł, z czego 10,3 mln zł to będą zobowiązania długoterminowe, 80,6 mln zł to będą zobowiązania krótkoterminowe, natomiast 48,2 mln zł to będą rozliczenia międzyokresowe. Strona 15 Wg szacunków Emitenta na koniec 2014 r. łączne zobowiązania wyniosą ok.72,2 mln zł, z czego 4,3 mln zł to będą zobowiązania długoterminowe, 38,7 mln zł to będą zobowiązania krótkoterminowe, natomiast 29,2 mln zł to będą rozliczenia międzyokresowe. Wysoka wartość rozliczeń międzyokresowych wynika z przyznanych Emitentowi dotacji. Wraz z ich rozliczaniem pozycja ta ulega zmniejszeniu, jednocześnie pozytywnie wpływając na wynik operacyjny poprzez pozostałe przychody operacyjne. Emitent do czasu wykupu Obligacji planuje utrzymywać poziom zobowiązań na poziomie bezpiecznym dla prowadzonej działalności gospodarczej, sukcesywnie zmniejszając poziom zobowiązań do czasu wykupu Obligacji.. Należy podkreślić, że wskazane wartości przyszłych zobowiązań Emitenta są szacunkami, a ich ostateczna wartość uzależniona będzie m. in. od dynamiki rozwoju projektów Spółki, dostępności kapitału. Oraz sytuacji na rynkach finansowych. 4.8 Ogólne informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego obligacjom. Emitentowi ani emitowanym przez niego obligacjom nie przyznano ratingu. 4.9 Dodatkowe prawa z tytułu posiadania obligacji. Oprócz prawa do otrzymania świadczeń z tytułu wypłaty odsetek i wykupu Obligacji Serii KOM12C Obligatariuszom przysługuje prawo do żądania wcześniejszego wykupu obligacji. Prawo to zostało opisane w pkt niniejszego Dokumentu, natomiast szczegółowy i wiążący opis warunków skorzystania przez Obligatariusza z opcji wcześniejszego wykupu znajduje się w Warunkach Emisji Obligacji Ogólne informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami objętymi niniejszym dokumentem.

16 Poniższa informacja ma jedynie charakter ogólny i orientacyjny. W celu zasięgnięcia dokładnych informacji należy zapoznać się bezpośrednio z obowiązującymi przepisami prawa lub zasięgnąć opinii doradcy podatkowego. Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami zależy od źródła osiągniętego dochodu: zysk z odsetek (płatności kuponowej) i dyskonta lub zysk kapitałowy (tj. osiągnięty dzięki sprzedaży obligacji po cenie wyższej od ceny zakupu) oraz od statusu prawnego podatnika: osoba prawna lub osoba fizyczna. Ogólną charakterystykę opodatkowania dochodów uzyskanych z obligacji w rozbiciu na wyżej wymienione rodzaje dochodów i podatników prezentuje poniższa tabela: Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami: Osoba fizyczna Osoba prawna Dochód z tytułu odsetek (płatności Zysk kapitałowy kuponowych) i dyskonta Cały przychód z tytułu odsetek i dyskonta Przychody z tytułu zbycia obligacji oraz jest opodatkowany stawką 19% i nie łączy powiązane z nimi koszty podatnik wykazuje w się go z dochodami opodatkowanymi rocznym zeznaniu podatkowym. Podatek według art. 27 Ustawy o podatku wynosi zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o dochodowym od osób fizycznych. podatku dochodowym od osób fizycznych Płatnikiem jest podmiot prowadzący 19% dochodu (czyli różnicy pomiędzy rachunek papierów wartościowych wykazanymi przychodami a powiązanymi z podatnika (podatek jest potrącany u nimi kosztami). Płatnikiem jest sam podatnik. źródła ). Dochody związane z posiadaniem i obrotem obligacjami przez osobę prawną łączy się z pozostałymi dochodami uzyskiwanymi przez podatnika i są one opodatkowane na zasadach ogólnych obowiązujących ten podmiot. Płatnikiem podatku jest sam podatnik. Strona 16 Osoby zagraniczne powinny mieć na uwadze przepisy dotyczące unikania podwójnego opodatkowania. Skorzystanie z opodatkowania stawką wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku może mieć miejsce pod warunkiem posiadania przez podatnika (czy to osobę prawną czy fizyczną) certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwy organ podatkowy. Odrębną od podatku dochodowego kwestią jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Umowy sprzedaży obligacji objętych niniejszym Dokumentem są zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1) lit b) Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych objęte stawka podatku w wysokości 1%. Jednak zgodnie z art. 9 pkt. 9) tej ustawy zwolniona z podatku jest sprzedaż obligacji objętych niniejszym Dokumentem: a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, b) dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, c) dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, d) dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego.

17 5 DANE O EMITENCIE 5.1 Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba, adres i dane teleadresowe Emitenta. Nazwa (firma): Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Siedziba: Sosnowiec Adres siedziby: ul. Jagiellońska 40, Sosnowiec Adres do korespondencji: ul. Jagiellońska 40, Sosnowiec Telefon: +48 (32) Fax; +48 (32) Adres www: 5.2 Identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer według właściwej klasyfikacji podatkowej. REGON: NIP: Czas trwania Emitenta Strona 17 Czas trwania Emitenta nie jest oznaczony. 5.4 Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent Emitent został utworzony na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności na podstawie Kodeksu Handlowego, który został zastąpiony ustawą z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych z późń. zm. 5.5 Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru Sąd rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 5.6 Krótki opis historii Emitenta Najważniejsza wydarzenia z historii Emitenta podsumowane zostały poniżej: Rok Wydarzenie 1989 założenie firmy Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o podpisanie pierwszych umów partnerskich z istotnymi na rynku IT producentami sprzętu i oprogramowania 1993 decyzja Zarządu o rozwoju Spółki, jako firmy oferującej najwyższej klasy programy do zarządzania przedsiębiorstwami (Simple Business/Simple System); rozwój profesjonalnej działalności serwisowo szkoleniowej; podpisanie umowy z Uniwersytetem Śląskim na uruchomienie Ośrodka Szkoleniowego i rozpoczęcie realizacji szkoleń informatycznych oraz biznesowych na rzecz uczelni, jak też zorganizowanie kursów dla śląskich przedsiębiorstw 1994 poszerzenie oferty o autorskie oprogramowanie do obsługi fiskalnej sprzedaży detalicznej na potrzeby firm handlowych, sklepów i supermarketów - Detal Business, które uzyskało homologację Ministerstwa Finansów, zostało zintegrowane z systemem Simple i wprowadzone do użytkowania na kasach, komputerach i w fiskalnych systemach sieciowych 1995 umowa partnerska ze Scala Polska, wprowadzenie oprogramowania Scala International

18 Business Software, wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwami, grupami kapitałowym i firmami średniego biznesu 1996 rozpoczęcie pierwszych dostaw i wdrożenia systemów informatycznych, integrujących w sobie oprogramowanie, sieci oraz sprzęt komputerowy; uzyskanie autoryzacji partnerskich firm Novell, IBM, 3Com 1999 autoryzacja Compaq Authorized Solution Partner i Microsoft Certified Solution Provider, nawiązanie współpracy z Sun Microsystems z jednoczesnym przyjęciem do dystrybucji i serwisu serwerów Sun Enterprise oraz stacji sieciowych i systemu operacyjnego Solaris 2000 podjęcie współpracy z Cisco w zakresie projektowania i instalacji sieci z zastosowaniem telefonii VoIP oraz z Logotec Engineering w zakresie dystrybucji i serwisu systemów do zarządzanie dokumentami, automatyzacji tworzenia oraz emisji raportów finansowych i sprawozdań finansowo - księgowych Scala Sprawozdawczość Finansowo Księgowa 2001 rozpoczęcie współpracy z producentem oprogramowania Softlab w zakresie instalacji i wdrażania zintegrowanych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie firmami handlowymi i usługowymi; otrzymanie statusu Cisco Authorized Reseller oraz 3Com Bronze 2002 wprowadzenie na rynek oprogramowania kadrowego, opracowanego na potrzeby integracji z systemem Scala/Scala Płace - Scala Kadry; rozszerzenie oferty rozwiązań aplikacyjnych o segment dużych przedsiębiorstw poprzez podjęcie współpracy z firmą Oracle Polska 2003 nawiązanie współpracy z Microsoft Business Solutions Polska, wprowadzenie do oferty aplikacji MBS Dynamics AX; podpisanie umowy partnerskiej z SAP Polska w zakresie sprzedaży oraz wdrożeń systemu SAP Business One 2004 SAP Polska wielokrotnie wyróżnia MILMEX tytułem profesjonalnego lidera sprzedaży systemu SAP Business One wśród firm sektora MSP 2005 rozpoczęcie działań nakierowanych na rynek bezprzewodowych usług telekomunikacyjnych. We współpracy z SOMA Networks Inc. USA, wprowadzenie propozycji dla gmin w zakresie rozwoju oraz eksploatacji dostępnych w dowolnym czasie i miejscu usług telekomunikacyjnych i monitoringu. Zapoczątkowanie wspólnie z SOMA Networks Inc., realizacji w obszarze B+R projektu związanego z budową bezprzewodowych usług dostępowych "Ostatniej Mili" z wykorzystaniem technologii WCDMA 2006 nawiązanie współpracy z Teta S.A. z Wrocławia, rozszerzenie oferty w zakresie zintegrowanych systemów ERP o aplikację Teta 2000 (Teta Constellation) zaawansowany system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem; otwarcie w Krakowie oddziału dedykowanego wprowadzaniu na rynek nowych rozwiązań i technologii szerokopasmowych do bezprzewodowych transmisji danych w usługach telekomunikacyjnych i będącego pilotażowym Punktem Obsługi Klienta 2006/2007 uruchomienie pierwszej w Polsce, zintegrowanej lokalnej sieci szerokopasmowego, bezprzewodowego dostępu do usług internetowych i telefonicznych, pracującej w standardzie WCDMA (instalacja o charakterze B+R; wspierana przez Unię Europejską w ramach realizacji programu przedakcesyjnego Phare 2003) 2007 podpisanie umowy partnerskiej z wiodącym polskim producentem oprogramowania dla przedsiębiorstw - Comarch z Krakowa, rozszerzenie oferty Spółki o rozwiązania ERP CDN XL dla dużych i średnich przedsiębiorstw oraz CDN OPT!MA - dla mniejszych firm, w tym i dla biur rachunkowych; wprowadzenie na rynek oprogramowania SmartGSM do zarządzania telefonią mobilną, komórkową w organizacjach administracyjnych i biznesowych 2008/2009 Milmex kontynuował strategię rozwoju już w oparciu o technologię WiMAX. W 2009 roku została zawiązana współpraca z Politechniką Śląską w Gliwicach w celu przyjęcia standardu WiMAX Mobile e-2005 dla projektu NetMaks. Milmex uzyskał z Urzędu Komunikacji Elektronicznej ponad 50 regionalnych licencji dla częstotliwości 3,5 GHz. Terytorium objęte pozwoleniami obejmuje ok. 6,8 mln mieszkańców Milmex wygrał konkursy, pozyskując 75,7 mln PLN dotacji UE dla projektu NetMaks, Pozyskanie 40 regionalnych licencji na częstotliwości 3,5 GHz. To rozszerzyło terytorium objęte pozwoleniami na ponad 13 mln mieszkańców; Nawiązanie współpracy z Airspan Networks Inc, USA/Airspan Networks Communications Ltd /GB; Strona 18

19 Podjęcie współpracy z ECI Telecom, Izrael; Otwarcie oddziałów w 6 regionach Polski i powołanie 5 nowych spółek dla rozwoju specjalistycznych produktów (EUROGMINA Sp. z o.o., E-SENIOR Sp. z o.o., OPENCAM.PL Sp. z o.o, Telekomunikacja Gminna S.A., OstatniaMila1 Sp. z o.o.). Spółki te rozpoczną działalność w 3Q 2012 roku 5.7 Rodzaje i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasady ich tworzenia Na dzień 31 marca 2012 r. kapitał własny Emitenta wynosił 161,26 mln zł natomiast kapitał zakładowy Emitenta wynosił zł i dzielił się na 1000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Znaczący wzrost zysku netto i kapitałów własnych w 2011 r. wynika z aktualizacji wartości inwestycji długoterminowych, która jest wydarzeniem jednorazowym. Szczegółowe zestawienie składników kapitałów własnych zawiera poniższa tabela: dane w tys. PLN Kapitał (fundusz) własny , , , ,9 Kapitał (fundusz) podstawowy 50,0 50,0 50,0 50,00 Kapitał (fundusz) zapasowy , , , ,6 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny , , ,3 Zysk (strata) netto 691, , , ,9 5.8 Nieopłacona część kapitału zakładowego Strona 19 Kapitał zakładowy emitenta został opłacony w całości. 5.9 Przewidywane zmiany kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez Obligatariuszy przysługujących im uprawnień. Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa, zatem nie przewiduje zmian kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez Obligatariuszy przysługujących im uprawnień Rynki, na których są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta Instrumenty finansowe Emitenta nie są i nie były notowane na żadnym rynku Powiązania organizacyjne i kapitałowe Emitenta Emitent posiada udziały w poniższych spółkach celowych, powołanych do realizacji określonych projektów. Projekty te są obecnie na wczesnym etapie rozwoju i nie mają istotnego wpływu na obecną działalność Emitenta. Udziały w tych spółkach Emitent traktuje jako inwestycje i nie konsoliduje ich w sprawozdaniach finansowych. Teleplus Sp. z o.o. Operator telekomunikacyjny z Lublina, którego akwizycji Milmex dokonał w początkach 2011 roku. Firma od 2002 roku posiada zezwolenie prezesa UKE na świadczenie usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem stacjonarnej sieci publicznej, usług zapewniania dostępu do Internetu oraz transmisji danych. Spółka będzie dedykowana do obsługi technicznej sieci NetMaks, a posiadane przez nią częstotliwości zostaną wykorzystane w projekcie. Emitent posiada w tej spółce 100% udziałów. E-SENIOR Sp. z o.o. - spółka celowa z siedzibą w Sosnowcu, założona na przełomie 2010/2011 roku, której główny obszar działalności związany będzie z rozwojem produktów i usług dla grupy tzw. e-wykluczonych, a także działalność edukacyjna. Emitent posiada w tej spółce 50% udziałów. Działalność operacyjna zamierzona do podjęcia w 3Q 2012 roku.

20 EUROGMINA Sp. z o.o. - spółka celowa z siedzibą w Zabierzowie, założona na przełomie 2010/2011 roku. Głównym obszarem działalności spółki będą produkty informatyczne, teleinformatyczne oraz specjalistyczny kontent dla samorządów i administracji. Emitent posiada w tej spółce 50% udziałów. Działalność operacyjna zamierzona do podjęcia w 3Q 2012 roku. OPENCAM.PL Sp. z o.o. - z siedzibą w Zabierzowie, założona w 2011 roku. Docelowa działalność spółki ma polegać na rozwoju nowych produktów i usług związanych z linią produktową Kamera Online oraz usług związanych z telekomunikacją. Emitent posiada w tej spółce 50% udziałów. Działalność operacyjna zamierzona do podjęcia w 3Q 2012 roku. Telekomunikacja Gminna S.A. z siedzibą w Katowicach, założona w 2012 roku. Działalność spółki związana będzie z pozyskiwaniem rynku samorządowego. Emitent posiada 51% akcji założycielskich. Działalność operacyjna zamierzona do podjęcia w 3Q 2012 roku. OstatniaMila1 Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, założona w 2012 roku. Działalność założona jako spółka celowa o charakterze regionalnego Operatora Telekomunikacyjnego do działań w wyodrębnionym obszarze kraju. Emitent posiada 100% udziałów w tej spółce. Działalność operacyjna zamierzona do podjęcia w 3Q 2012 roku Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne Poniżej wskazani Członkowie Zarządu Emitenta są również udziałowcami Emitenta, posiadającymi po 25% udziałów w kapitale zakładowym Emitenta każdy: Zbigniew Krzyśko Marek Kawala Stanisław Omyła Andrzej Gabrych - Prezes Zarządu, - Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych - Wiceprezes Zarządu ds. Organizacji - Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych Strona 20 Poza wskazanymi powiązaniami nie istnieją inne powiązania osobowe, majątkowe lub organizacyjne pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta bądź Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi udziałowcami Emitenta Działalność Emitenta Emitent prowadzi działalność telekomunikacyjną oraz informatyczną, integratorską, bazującą na współpracy z dostawcami rozwiązań klasy ERP i systemów BI (m. in. UNIT4TETA SA - dawniej TETA SA). Działalność ta będzie kontynuowana i sukcesywnie reprofilowana w stronę rynku teleinformatycznego, telekomunikacyjnego i kontentu. Emitent posiada własne innowacyjne rozwiązania informatyczne do zarządzania telefonią mobilną i stacjonarna w firmach - Smart GSM/FIX oraz jest wyłącznym posiadaczem praw na Polskę dla oprogramowania wspierającego korzystanie z komputera i Internetu w grupie dotychczas e-wykluczonych ELDY. Podczas 20 lat działalności Emitent stał się jednym z istotniejszych integratorów systemów informatycznych na terenie południowej Polski w zakresie zaawansowanych systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Oferuje również związany z tą działalnością, niezbędny sprzęt oraz usługi konsultingowe, wdrożeniowe i szkoleniowe. Emitent jest także autorem i właścicielem innowacyjnych programów do zarządzania on-line telefonią mobilną i stacjonarną w firmach - Smart GSM/FIX. Rozwiązanie kierowane dotychczas dla dużych przedsiębiorstw jest aktualnie rozwijane, jako e-usługa i zostanie zaadresowane do praktycznie całego rynku biznesowego Emitent rozwija się dynamicznie na rynku telekomunikacyjnym (jako inwestor i operator). Wykorzystując pozyskane z różnych programów fundusze dedykowane rozwojowi sieci szerokopasmowych Milmex buduje własną sieć umożliwiającą dostęp do Internetu w oparciu o technologię mobilną WiMax e/ docelowo 16m, LTE. W celu maksymalizacji przychodów Spółka nawiązała współpracę międzyoperatorską umożliwiającą jej świadczenie usług przy wykorzystaniu innych technologii (NGE, BSA, LLU).

21 Oferta Spółki obejmuje usługi szerokopasmowego, bezprzewodowego dostępu do Internetu oraz szeroką gamę usług opartych o transmisje danych w tym, telefonii VoIP. Usługi i produkty skierowane są do klientów indywidualnych i biznesowych (rynek MSP) oraz do jednostek samorządu terytorialnego (JST). Celem długoterminowym Spółki jest wdrażanie nowatorskich produktów, przy wykorzystaniu których będzie można aktywnie walczyć z wykluczeniem cyfrowym i medialnym oraz zwiększenie stopnia wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych opracowanych przez Emitenta przez szeroko rozumianych użytkowników Internetu. Usługi te będą kreowane we współpracy z bankami, instytucjami finansowymi i organizacjami pozarządowymi. W ramach uzupełnienia palety usług spółka rozważa również rozpoczęcie świadczenia usług jako operator MVNO. Równolegle w ramach prowadzonych przedsięwzięć unijnych, Spółka intensywnie rozwija działalność w obszarze digital signage, budując sieć nomadycznych i mobilnych stanowisk reklamowych opartą na kilku tysiącach ekranów LCD. W tym zakresie oferta Spółki kierowana jest na rynek interaktywnej reklamy biznesu oraz organizacji publicznych i samorządowych, dużych jak i lokalnych agencji reklamowych i domów mediowych. Cele krótkoterminowe to wdrożenie usługi szybkiego Internetu w atrakcyjnej cenie w miejscach określanych przez UKE jako białe plamy, na terenach podmiejskich, na terenie gmin wiejskich przylegających do aglomeracji miejskich. Swoje produkty i usługi zamierza aktywnie promować i sprzedawać wykorzystując do tego między innymi zewnętrzne sieci franczyzowe, sieci partnerskie, call center, własne punkty sprzedaży, sprzedawców D2D i sklep internetowy. Milmex efektywnie współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi, w tym zwłaszcza z organizacjami skupiającymi osoby niepełnosprawne. Realizując swoje strategiczne założenia Firma zmierza tworzyć nowe miejsca pracy, w tym zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych. Strona 21 Działalność badawczo-rozwojowa Emitent stawia na innowacyjność. W styczniu 2012 roku został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach działania PO IG na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie rozwoju technologii i produktów mobilnych (LTE, WiMAX) wraz z sieciami transmisji danych w standardach LTE i WiMAX w paśmie 3,5 GHz, w oparciu o które świadczone będą pilotażowe usługi dostępu do Internetu w technologii LTE oraz WiMAX 16m, jak również pilotażowe usługi monitoringu, telemetrii i zarządzania urządzeniami w kilku miastach na terenie północnej Polski (planowane lokalizacje to Toruń, Bydgoszcz, Inowrocław, Grudziądz i Elbląg). Projekt będzie realizowany we współpracy z Airspan Networks Inc / Airspan Ltd. Posiadane patenty i zgłoszenia patentowe - Emitent jest posiadaczem patentu na wynalazek "Sposób wykonania szczelnego pakietu baterii i pakiet bateryjny wykonany tym sposobem". W 2009 r. firma dokonała zgłoszenia wynalazku "Sposób zagwarantowania odbioru treści reklamowej przez użytkownika publicznej sieci komputerowej" polegającego na wykorzystywaniu tzw. portalu przechwytującego do dystrybucji treści reklamowych z zagwarantowaniem odbioru tych treści przez użytkowników. Autorskie innowacyjne rozwiązania - Dział badawczo-rozwojowy Emitenta opracował remix systemu operacyjnego Linux bazujący na dystrybucji Ubuntu przeznaczony dla osób z minimalną znajomością obsługi komputera i korzystających ze starego używanego sprzętu (głównie osoby starsze, wykluczone cyfrowo). Instalacja systemu następuje w sposób automatyczny z pojedynczej płyty CD bez względu na dotychczasową zawartość dysków komputera, po instalacji użytkownik ma do dyspozycji przyjazny, prosty interfejs oparty na specjalnej aplikacji ułatwiającej korzystanie z zasobów Internetu. Wersja beta powstała w 2011 r. Do wykonania na zewnętrznym firmom zostało zlecone inne innowacyjne rozwiązania oparte na własnej koncepcji: sieciowy terminal systemu WiMAX uproszczony komputer dla osób z minimalną znajomością obsługi komputera, z wbudowaną kartą WiMAX, możliwością podłączenia zewnętrznej anteny, niewielkim dyskiem SSD i zainstalowanym systemem operacyjnym Linux oraz uruchamiającą się automatycznie specjalną aplikacją ułatwiającą seniorom korzystanie z zasobów Internetu. Współfinansowanie Projektu NetMaks z funduszy UE

22 Emitent pozyskał dotacje z funduszy UE na realizację Projektu NetMaks w łącznej kwocie 75,7 mln PLN, wygrywając wiele konkursów regionalnych i krajowych. Uczestniczy też w kolejnych postępowaniach, z dużymi szansami pozyskanie dalszego dofinansowania. W tabeli poniżej, stan na grudzień 2011r. Tabela 2 Dotacje z funduszy UE Dotacje UE Wartość inwestycji Wartość dotacji Poziom dotacji Przyznane dotacje 140,0 mln zł 75,7 mln zł 54,1% Wniosku oczekujące 57,0 mln zł 32,5mln zł 57,1% Wnioski w przygotowaniu 34,6 mln zł 17,5 mln zł 50,5% Razem 231,6 mln zł 125,7 mln zł 54,3% Strona Informacje o produktach, towarach lub usługach Emitenta Oferta Milmex obejmuje produkty i usługi zgodne z oczekiwaniami rynku oraz ogólnymi trendami, które wpływają na rozwój rynku telekomunikacyjnego oraz IT. Podstawowa dotychczasowa działalność informatyczna, integratorska, bazująca na współpracy z dostawcami rozwiązań klasy ERP i systemów BI (m. in. UNIT4TETA SA - dawniej TETA SA, SAP Polska) będzie kontynuowana. Emitent posiada własne innowacyjne rozwiązania informatyczne do zarządzania telefonią mobilną i stacjonarną w firmach Smart GSM/FIX oraz jest wyłącznym posiadaczem praw na Polskę dla oprogramowania ELDY, wspierającego korzystanie z komputera i Internetu w grupie e-wykluczonych, osób starszych oraz początkujących. Oferta dotycząca rynku telekomunikacyjnego obejmująca dostęp do szerokopasmowego Internetu, telefonii VIP, usług monitoringu domowego i gminnego oraz usług telemetrycznych, wspierana produktami IT, obejmuje także usługi reklamowe świadczone na portalu przechwytującym dostępnym z każdego udostępnianego terminala abonenckiego jak i w ramach budowanej sieci digital signage obejmujące kilka tysięcy ekranów LCD. Oferta będzie kierowana zarówno do klientów indywidualnych i biznesowych (MSP) oraz do jednostek samorządu terytorialnego (JST). Dotychczasowa Oferta Emitenta zawiera między innymi: 1. Usługi integratorskie IT Podczas dwudziestu lat działalności, Emitent nie tylko pozyskał wiedzę wszechstronnego zarządzania biznesem i integrowania jej z doświadczeniem w obszarze technologii informatycznych, ale stał się jednym z istotniejszych integratorów systemów informatycznych na terenie południowej Polski w zakresie zaawansowanych systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Oferuje również związany z tą działalnością, niezbędny sprzęt oraz usługi konsultingowe, wdrożeniowe i szkoleniowe. Między innymi od 2006 roku współpracuje z firmą Teta SA z Wrocławia (obecnie UNIT4TETA SA) w zakresie zintegrowanych systemów ERP; 2. Systemy Smart GSM/FIX Emitent jest autorem i właścicielem innowacyjnych programów Smart GSM/FIX do zarządzania on-line telefonią mobilną i stacjonarną w firmach i urzędach. Rozwiązania adresowane dotychczas dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz urzędów, JST, jest aktualnie rozwijane jako e-usługa i zostanie zaadresowane do praktycznie całego rynku biznesowego;

23 W ramach Sieci NetMaks w ofercie znajdą się: 1. Pakiety usług telekomunikacyjnych Spółka proponuje usługę dostępu do szerokopasmowego Internetu, w połączeniu z bezpłatną usługą telefonii stacjonarnej oraz z kontentem. W zależności od indywidualnych preferencji poszczególnych użytkowników oraz oferty konkurencji, Spółka zapewni swoim klientom możliwość wyboru czasu trwania umowy, przepustowości Internetu oraz dodatkowych usług w postaci VoD lub kontentu tematycznego indywidualnie przygotowanego i zgodnego z profilem poszczególnych użytkowników. Spółka rozpocznie współprace z lokalnymi oraz ogólnopolskimi operatorami telewizji kablowej w celu zapewnienia klientom kompleksowych usług. Kompleksowe podejście do konstrukcji oferty o usługi dodatkowe pozwoli na budowanie przewagi konkurencyjnej. 2. Pakiety usług dodatkowych Spółka planuje uruchomić usługi dodatkowe przygotowane we współpracy z bankami lub instytucjami finansowymi. Pakiet usług będzie obejmował Internet, telefon stacjonarny, oraz konto oszczędnościowe powiązane z kartą kredytową. Utrzymywanie środków o określonej wartości na koncie bankowym zapewni klientowi dodatkowe bezpłatne minuty do wykorzystania poza wykupionym wcześniej pakietem, ułatwi otrzymanie określonego limitu kredytowego na karcie oraz zapewni bezprowizyjne opłacenie rachunków; 3. Internet Spółka dostarczy potencjalnym klientom Internet, o przepustowości od 512 Kb\s do 10 Mb\s z nielimitowanym dostępem do ilości przesyłanych danych. W zależności od wybranego wariantu klient będzie mógł dokonać wyboru dotyczącego czasu trwania kontraktu, usług dodatkowych oraz kwoty abonamentu; 4. Usługi telefonii Spółka dostarczy potencjalnym klientom usługi bezprzewodowej telefonii stacjonarnej, nomadycznje i mobilnej, w ramach których abonenci będą mogli skorzystać z darmowych połączeń w sieci NetMaks oraz zdecydować o wyborze atrakcyjnych pakietów minut do wykorzystania na połączenia na telefony komórkowe i stacjonarne do innych sieci; Strona Kontent Zgodnie z tendencją rynku, obejmującą personalizacje świadczonych klientowi usług oraz zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie telekomunikacji i komunikacji wizualnej przy wykorzystaniu Internetu, Spółka dostarczy swoim klientom wybrane, atrakcyjne treści zgodne z profilem użytkowników. Odpłatność z tytułu dostarczonych treści będzie odbywała się za pomocą SMS, lub połączeni telefonicznego; 6. Usługi reklamowe na ekranach LCD i portalu przechwytujacym Spółka w ramach budowanej sieci digital signage stworzy możliwość emitowania reklam na kilku tysiącach ekranach LCD w biznesowo dedykowanych lokalizacjach. Usługa reklamowa co do treści będzie skierowana zarówno do klienta indywidualnego jaki biznesowego a emitowana przez agencje reklamowe, domy mediowie jak i samodzielnie przez biznes rynku MSP z wykorzystaniem strony www (innowacja). Równolegle w ramach telekomunikacyjnej sieci dostępowej NetMaks, opartej początkowo na terminalach abonenckich, dostępny będzie mechanizm emisji reklam na portalu przechwytującym, dedykowanych użytkującym te terminal abonentom, spersonalizowanym co do ich upodobań, zainteresowań, cech osobowościowych. 7. Kamera Online Usługa umożliwia podgląd/ prowadzenie nadzoru on-line w wybranych miejscach, identyfikację oraz transmisje wybranych treści zgodnie z indywidualnymi potrzebami i zamówieniem wraz z zapisem na dedykowanym serwerze w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa danych. Usługa dedykowana jest dla monitoringu domowego oraz monitoringu biznesowego, samorządowego, instytucjonalnego.

24 8. Usługi telemetryczne Usługa umożliwia przesyłanie wartości pomiarowych na odległość w sposób bezprzewodowy. Oferta skierowana jest do rynku samorządowego, energetycznego, biznesowego, mająca zastosowanie do: automatycznego zbierania danych potrzebnych do dystrybucji, sprzedaży i rozliczania zużycia rozmaitych towarów masowych (gaz, prąd elektryczny, woda, ciepło, itp.), zbierania danych o ruchu drogowym, morskim i lotniczym, zbierania danych naukowych - np. danych sejsmologicznych, klimatycznych czy ekologicznych, zbierania danych z przebiegu sterowania w systemach automatyka przemysłowa; elektronicznego badania zachowań widowni telewizyjnej, 9. Rozwiązania ELDY - Internet dla Seniorów, dla początkujących, dla e-wykluczonych Spółka oferuje prostą w obsłudze aplikację, stworzoną z myślą o osobach początkujących w korzystaniu z Internetu. Pozwala ona na pracę w przejrzystym dla użytkownika środowisku, skonstruowanym na bazie intuicyjnych narzędzi oraz łatwo przyswajalnej grafiki. Jej podstawowe funkcjonalności obejmują: przeglądarkę stron internetowych; program do obsługi poczty ; komunikatory, czat w czasie rzeczywistym; Eldy TV; 10. Towary, usługi uzupełniające Sprzedaż towarów ma na celu uzupełnienie oferty usług internetowych i telekomunikacyjnych oraz innych produktów związanych z nowymi technologiami i nowinkami technicznymi. Produkty będą dostępne w sklepie internetowym oraz w Punktach Obsługi Klientów. Spółka oferować będzie oferować m.in.: terminale, telefony, smartfony, atrakcyjne aplikacje softwarowe, gry, ekrany LCD, itp. Równolegle w punktach Obsługi Klienta świadczone będą przez Spółkę usługi bankowe i ubezpieczeniowe, na podstawie zawieranych umów partnerskich, franczyzowych. Strona Patenty i znaki towarowe Emitent dotychczas zgłosił do Urzędu Patentowego następujące rozwiązania: Nazwa Zgłoszenie patentowe Sposób zagwarantowania odbioru treści reklamowej przez użytkownika publicznej sieci komputerowej Współwłaściciel patentu nr Sposób Czego dotyczyły (krótki opis) i przez kogo wydane/zatwierdzone Innowacyjność w stosunku do istniejących obecnie na rynku (praktycznie tylko w hotspotach) podobnych usług polega na uniemożliwieniu blokowania reklamy przez oprogramowanie blokujące w przeglądarce - jeśli użytkownik to zrobi, nie będzie mógł uzyskać dostępu do Internetu, ponieważ dostęp ten będzie przyznawany po kliknięciu w reklamę. Daje to reklamodawcy gwarancję obejrzenia jego reklamy przez odbiorcę (a nawet gwarancję otworzenia przez niego jego strony internetowej po kliknięciu). Patent dotyczący wykonania szczelnego pakietu baterii oraz pakietu bateryjnego wykonanego tym Rok przyznania, wprowadzenia ( data zgłoszenia patentowego ) Data przyznania

25 wykonania szczelnego pakietu baterii i pakiet bateryjny wykonany tym sposobem sposobem polegający na tym, że na połączone ze sobą baterie nasuwa się odcinek węża termokurczliwego z klejem termoplastycznym wyprowadzając przewody elektryczne. Data zakupu patentu Dodatkowo Spółka posiada praw ochronne zastrzezone przez Urząd Patentowy, na znaki towarowe NetMaks, Milmex, Smart Strona Przewagi konkurencyjne spółki Segment rynku Wartość (dane według raportów UKE i PMR) CAGR Główne przewagi NetMaks Internet stacjonarny 4 mld PLN 8% - niskie koszty inwestycji i wsparcie dotacjami, - możliwość znacznego poszerzenia obszaru, - szybkość i łatwość instalacji, - mobilność w ramach sieci - konkurencyjna cena usług Internet mobilny 1,3 mld PLN 32% - niskie koszty inwestycji i wsparcie dotacjami, - granty UE na urządzenia abonenckie, - brak limitu wielkości transferu - możliwość znacznego poszerzenia obszaru,

26 Telefonia stacjonarna 9,7 mld PLN -0,6% - ceny połączeń na poziomie stawek VoIP, - zachowanie dotychczasowego numeru, - aparat gratis Usługi dodane 9,6 mld PLN 17% - najtańsza masowa usługa kamery online - specjalny program i portal ELDY dla osób cyfrowo wykluczonych - usługi reklamowo-informacyjne na sieci paneli LCD Nagrody i wyróżnienia 2012 Diament Forbesa 2012 wyróżnienie w rankingu Diamenty Forbesa 2012 w którym Emitent został nagrodzony już po raz trzeci, tym razem w kategorii firm o poziomie przychodów 5-50 mln PLN w województwie śląskim Gazela Biznesu wyróżnienie, które Emitent otrzymał już po raz czwarty, to z kolei nagroda przyznawana przez ogólnopolski dziennik gospodarczy Puls Biznesu. Firma zajęła wysoką pozycję na liście przedsiębiorstw sklasyfikowanych w województwie śląskim, w latach osiągając wzrost przychodów o 230% Diament Forbesa spółka Milmex Systemy Komputerowe po raz drugi znalazła się w prestiżowym gronie laureatów wyróżnienia, przyznawanego przez magazyn Forbes przy współpracy z wywiadownią gospodarczą Dun & Bradstreet. Lista Diamentów opracowana została na podstawie analizy danych finansowych z lat Jak co roku, ranking podzielono na 3 kategorie, w zależności od poziomu przychodów firmy. Najważniejsze dane uwzględnione przy sporządzaniu listy, stanowiły: wartość aktywów trwałych, zysk netto, dynamika wzrostu sprzedaży, wolumen zapasów, należności i wielkość nakładów na inwestycje. Strona Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, Dun & Bradstreet, przyznawany firmom o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności finansowej Gazela Biznesu kolejne potwierdzenie przynależności firmy do elitarnego grona Gazel ; tym razem odnotowany w okresie wzrost przychodów firmy sięgnął blisko 210% Diament Forbesa 3 miejsce wśród 202 sklasyfikowanych przedsiębiorstw z województwa śląskiego, które w 2009r. uzyskały dochody ze sprzedaży pomiędzy 5 a 50 mln PLN. Na analogicznej ogólnopolskiej liście laureatów Milmex uplasował się na 33 pozycji pośród ponad 2700 podmiotów gospodarczych. Diamentami honorowane są firmy najszybciej zwiększające wartość majątku przy uwzględnieniu wielkości realizowanych inwestycji oraz potencjału do powiększania zysków Gazela Biznesu przyznana w ramach 10. edycji rankingu; Milmex doceniono za dynamikę rozwoju oraz przejrzystość polityki finansowej. Przy sporządzaniu klasyfikacji brano pod uwagę dane finansowe za lata , zaś okres ten zakończył się kryzysem na globalnym rynku finansowym, który nie pozostał bez wpływu również na polską gospodarkę. Z kryzysowych miesięcy Milmex wyszedł obronną ręką, odnotowując w 2008r. wzrost przychodów aż o 193,97 % w stosunku do roku te miejsce pod względem dynamiki wzrostu przychodów w Rankingu 100 najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw z sektora IT, sporządzonym przez Gazetę Finansową Gazela Biznesu, prestiżowa statuetka, przyznawana najbardziej dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwom przez Puls Biznesu. Z biznesowego punktu widzenia, Gazela to firma średniej wielkości, stawiająca na innowacyjność i dynamiczny rozwój w konkurencyjnym, globalnym otoczeniu, a także umiejąca

27 szybko reagować na pojawiające się okazje i dostosowywać do nich strategię. Dodatkowo cechująca się nienaganną reputacją nowa siedziba firmy w Sosnowcu, przy ul. Jagiellońskiej 40, wyróżniona prestiżową nominacją do tytułu Modernizacji roku 2003 w ogólnopolskim konkursie realizowanym pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wyniki finansowe Ostatnie lata to okres dynamicznego rozwoju Emitenta. W 2011 r. Spółka dwukrotnie zwiększyła przychody, które osiągnęły 89,1 mln zł. Wysoka wartość rozliczeń międzyokresowych wynika z przyznanych dotacji. Wraz z ich rozliczaniem pozycja ta ulega zmniejszeniu, jednocześnie pozytywnie wpływając na wynik operacyjny poprzez pozostałe przychody operacyjne. Znaczący wzrost wyniku operacyjnego oraz aktywów trwałych w 2011 r. wynika z aktualizacji wartości inwestycji długoterminowych, która jest wydarzeniem jednorazowym. Bilans [mln zł] Suma bilansowa 91,5 198,4 331,0 369,1 Aktywa trwałe 62,2 135,1 230,3 272,5 Aktywa obrotowe 29,3 63,3 100,7 96,6 Kapitał własny 62,3 68,5 160,6 161,3 Zobowiązania i rezerwy 29,2 129,9 170,4 207,9 Zob. długoterminowe 0,3 14,8 12,8 20,4 Zob. krótkoterminowe 21,9 32,8 48,7 73,9 w tym zob. handlowe 19,9 27,1 26,9 12,7 Rozliczenia międzyokresowe 6,9 82,3 108,9 113,5 Strona 27 Rachunek wyników [mln zł] Przychody ze sprzedaży 27,4 46,1 89,1 21,6 Zysk operacyjny 2,3 7,5 147,9 1,07 EBITDA 3,6 9,5 150,2 1,5 Zysk netto 2,0 6,2 144,2 0, Strategia rozwoju Emitenta Najważniejszymi założeniami strategii Milmex Sp. z o.o. są: Rozwój bezprzewodowej sieci telekomunikacyjnej WiMax Mobile/LTE, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których można wykorzystać przewagę technologiczną; Bezpośrednie udostępnienie oferty dla osób wykluczonych cyfrowo z uwagi na brak przez te osoby dostępu do internetu, wysokie ceny lub niewystarczającą jakość dotychczas świadczonych na rynku usług; Wprowadzenie bardzo konkurencyjnej, szerokiej i zróżnicowanej produktowo oferty w celu szybkiego wejścia na rynek i zdobycie masy krytycznej abonentów; Stopniowa migracja dotychczasowej działalności informatycznej w obszarze ERP, w stronę teleinformatycznej i telekomunikacyjno - kontentowej; Wspieranie rozwoju nowoczesnych, nowatorskich technologii i usług. Na obszarach pokrywających 1/3 populacji kraju, realizowane jest przedsięwzięcie, w znacznej części finansowane przez Unię Europejską, budowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu i Telefonii. W skali globalnej sieci umożliwiające szybką transmisję danych (tzw. czwarta generacja (4G)), obejmują obecnie zasięgiem ok. 430

28 milionów osób. Liczba ta pod koniec przyszłego roku może wzrosnąć do ok. 800 milionów. Uruchomiana przez firmę Milmex szerokopasmowa, sieć NetMaks (standard 16e) umożliwia użytkownikom korzystanie z transmisji danych (w tym dostępu do Internetu) o szybkości do 15 Mbps w łączu do abonenta. Technologia. Milmex wykorzystuje szerokopasmową technologię w mobilnym standardzie 16e (WiMAX Mobile e-2005). W kolejnym kroku planowane jest wdrożenie standardu WiMAX Mobile m, i/lub ewentualna unifikacja standardów WiMAX2 i next LTE. Wybór technologii najnowszych generacji zapewnia znaczącą przewagę konkurencyjną nad działającymi w kraju operatorami stacjonarnych sieci WiMAX powstałych w minionych latach w standardzie 16d (Era, Netia) jak i Wi-Fi, zarazem pozwala uniknąć największych ograniczeń poprzednich standardów takich jak: zasięg, przepustowość i cena urządzeń abonenckich. Mapa 1 Obszary objęte rezerwacjami częstotliwości Milmex Strona 28 Partner technologiczny. Partnerem technologicznym w realizowanym przez Milmex szerokopasmowym przedsięwzięciu jest międzynarodowa korporacja Airspan Networks Inc.- USA / Airspan Communicatons Ltd Wielka Brytania / Airspan Ltd - Izrael. Koszty inwestycji. W związku z pozyskanymi unijnymi dotacjami na realizację szerokopasmowych przedsięwzięć, Milmex uzyskał znaczące dofinansowanie do kosztów inwestycji. Średni poziom wysokości pozyskanych grantów wynosi 54,3% kosztów inwestycji. Ponadto koszt urządzeń sieciowych i terminali abonenckich WiMAX Mobile jest wyraźnie niższy niż stosowanych w urządzeniach WiMAX poprzednich generacji. Koszty operacyjne. W strukturze kosztów znaczącą pozycję stanowi amortyzacja wynikająca z poniesionych nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem i eksploatacją projektu NetMaks. Bieżące koszty związane

29 z funkcjonowaniem infrastruktury teleinformatycznej są ujmowane głównie w kosztach materiałów i energii oraz kosztach usług obcych. Dotacje wykazywane są w pozostałych przychodach operacyjnych. Produkt. Opracowana gama produktów obejmuje od standardowych, obecnych w ofertach wszystkich operatorów telekomunikacyjnych, nowe, nowatorskie (kamera on-line wraz usługami dodatkowymi, rozwiązania telemetrii i monitoringu gminnego, systemy smartgsm zarządzania telefonią on-line, systemy reklam LCD online, rozwiązania ELDY - Internet dla Seniorów etc.), adresowane do wszystkich jak i specyficznych grup klientów ( w tym przede wszystkim do rynku klienta indywidualnego, do uczniów i rynku akademickiego, do seniorów i osób cyfrowo wykluczonych, do rynku MSP i samorządów gminnych ). Osobną linią usługową realizowaną w ramach projektu jest system dystrybucji reklam i sieć reklamowoinformacyjna na panelach LCD 42.(digital signage) Cena. Przyjęta strategia cenowa pozwala na konkurowanie ceną usług podstawowych nie tylko z operatorami mobilnymi ale również z operatorami stacjonarnymi. Zwiększanie i osiągnięcie docelowego ARPU, następuje poprzez świadczenia atrakcyjnych dla klienta usług dodatkowych. Celem Projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu, a następnie usług transmisji danych, komunikacji głosowej oraz usług dodanych jak Kamera Online, ELDY, Smart GSM/FIX, monitoring, telemetria, wideo na żądanie (VoD), usługi reklamowe itp., szczególnie na obszarach, gdzie nie ma infrastruktury stacjonarnej (kablowej). Dodatkowym celem projektu jest między innymi wdrożenie pakietu rozwiązań przeciwdziałających tzw. wykluczeniu cyfrowemu, czyli skierowanych do osób, które zarówno z powodów lokalizacji i braku infrastruktury, jak też z powodu wieku, sytuacji społecznej, stanu zdrowia itp. nie mają dostępu lub nie były dotychczas w stanie uzyskać dostępu i zacząć korzystać z szybkiego Internetu. Strona 29 Z założenia sieć NetMaks ma przede wszystkim charakter lokalny i pozwala na mieszany dostęp do Internetu stacjonarno-mobilny. W promieniu od stacji bazowej mogą być instalowane odbiorniki (terminale abonenckie), które zapewniają łączność z siecią i dostęp do oferowanych usług w danej lokalizacji użytkownika (biuro, mieszkanie). Równocześnie użytkownik może przemieszczać się i korzystać z przenośnych urządzeń dostępu do usług zawsze, gdy jest w zasięgu sieci Rynek telekomunikacyjny w Polsce Według danych zagregowanych przez UKE z formularzy informacyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych wartość polskiego rynku dostępu do internetu wyniosła w 2010 r. prawie 4,8 mld zł i urosła w stosunku do 2009 r. o 16,5 proc. Wedle danych UKE 1,684 mld zł przychodów z dostępu przypadło na operatorów sieci xdsl, 1,277 mld zł na sieci mobilne, 1,034 mld zł na sieci telewizji kablowej, a 590 mln zł na sieci LAN i WLAN pośród których największa jest należąca do Netii Internetia. Tym razem UKE potraktował łącznie dostęp stacjonarny i mobilny wskazując na substytucyjność usług w sieciach komórkowych oraz dynamiczny ich rozwój. Ciekawostką jest możliwość oszacowania na niespełna 22 tys. liczby linii BSA, na jakich na koniec 2010 r. obsługiwała klientów stacjonarnego dostępu Polska Telefonia Cyfrowa, Telefonia Dialog niecałe 7 tys. 2,1 mln abonentów operatorów telekomunikacyjnych korzystało z ofert wiązanych z czego ponad połowa z pakietów: dostęp do internetu + telewizja, a 17 proc. z pakietów: dostęp do internetu + telewizja + telefonia stacjonarna. Wartość usług w sieciach mobilnych wyniósł na koniec 2010 r. prawie 19 mld zł, co oznaczało wzrost o 1,5 proc. Największym operatorem pod względem liczby użytkowników była PTK Centertel. Całkowity wolumen połączeń wychodzących wyniósł 57,7 mld minut, a średnie zużycie na użytkownika 125 min miesięcznie. Wartość rynku telefonii stacjonarnej spadła w 2010 r. o 1,2 mld zł, a liczba użytkowników tych usług o 1,2 mln. Rynek Internetu w Polsce rozwijał się bardzo dynamicznie, obejmując swoim zasięgiem coraz szersze grono odbiorców. Bezpośrednim tego odzwierciedleniem była rosnąca wartość segmentu i liczba klientów. Blisko 6,1 mln osób posiadało stacjonarny i około 2,8 mln dostęp modemami 2G/3G do Internetu.

30 Mapa 3. Dostęp do internetu w Polsce Strona 30 W 2010 roku o 0,3 mld zł wzrosła wartość segmentu dostępu do Internetu, zaś o ok.1 mln liczba odbiorców usług szerokopasmowych. Dynamicznie rozwijał się rynek dostępu mobilnego, a jego penetracja przekroczyła średnią dla UE o 1,9 punktów procentowych. Penetracja stacjonarnego dostępu do Internetu rosła wolniej niż usługami mobilnymi 15,5% w stosunku do 33,3%. Głównymi graczami w segmencie byli: TP S.A. oraz czterej infrastrukturalni operatorzy MNO P4 Sp. z o.o., PTK Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A. oraz PTC Sp. z o.o. Najpopularniejszą technologią dostępową wśród użytkowników Internetu były łącza xdsl oraz modemy 2G/3G. Systematycznie rosła liczba użytkowników modemów TVK. W ofertach rosła przepustowość łączy, w konsekwencji czego łącza wąskopasmowe stanowiły tylko 0,22% ogółu. W porównaniu z rokiem 2009 o 11,9% wzrosła penetracja usługami BSA i aż ponad 145% LLU, a operatorzy alternatywni (OA) rozbudowywali własną infrastrukturę do świadczenia usług telekomunikacyjnych. Oferta dostępu do Internetu operatorów TVK była atrakcyjniejsza pod względem ceny oraz przepustowości łączy w porównaniu z innymi przedsiębiorcami świadczącymi usługę. Największym pod względem liczby łączy oraz wysokości przychodów przedsiębiorcą w segmencie hurtowej dzierżawy łączy pozostała TP. Badanie konsumenckie przeprowadzone w grudniu 2010 roku wykazało, że średnia kwota możliwa do zaakceptowania przez abonenta za dostęp do Internetu, wynosiła ok. 54 zł. Oznacza to, że dla umowy na okres roczny przeciętny użytkownik mógł skorzystać z usługi dostępu do Internetu o prędkości 512Kbit/s - 2 Mbit/s. Przewiduje się, że ze względu na niewielką dynamikę budowy nowej infrastruktury dostępowej przy jednoczesnym wzroście popytu na usługi dodatkowe (TV, wideo, mobilność, monitoring, telemetria, telemedycyna, teleedukacja, etc.) jak i usługi podstawowe (seniorzy, turyści, uczniowie, dzieci, wykluczeni cyfrowo, etc.), począwszy od 2013 roku nastąpi przeciążenie istniejących sieci telekomunikacyjnych, co spowoduje stopniowy, znaczący wzrost cen na usługi dostępowe.

31 Segmentacja Rynku Mapa 4. % gospodarstw domowych z dostępem do Internetu Sieć NetMaks projektowano tak, aby jej zasięg obejmował w maksymalnym stopniu te obszary posiadanych przez Milmex WiMAX-owych rezerwacji częstotliwości, gdzie udział wskazywanych przez UKE białych plam jest maksymalny (mniejsze miejscowości i tereny podmiejskie, także tereny wiejskie) oraz w których wielcy operatorzy nie mają stosownej infrastruktury kablowej przystosowanej do szerokopasmowej transmisji (znaczące obszary dużych miast, obszary objęte nadzorem konserwatora zabytków). Również bardzo istotnym elementem lokalizowania położenia sieci NetMaks było definiowane przez samorządy gminne zapotrzebowanie na usługę Bezpłatnej Telefonii Gminnej, oferowaną przez Milmex w ramach sieci NetMaks, jak i na usługi telemetryczne (zdalne pomiary zużycia wody, ciepła, energii elektrycznej i gazu), monitoringu gminnego, informacyjnej obsługi rynku turystycznego oraz komunikacji gminnej. Plany pozyskania klientów będących osobami fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi na rynku, przyjęto na bazie udostępnianych przez UKE danych rynkowego zapotrzebowania na usługi Internet & Telefon, popartych indywidualnymi badaniami marketingowymi. Strona 31 Konkurencja Operatorzy DSL Sieci DSL oferują zazwyczaj dostęp do Internetu z prędkością 2 Mbps, oraz maksymalną dostępną przepustowość Mbps. Niemniej jednak, infrastruktura umożliwiająca osiągnięcie takich poziomów jest bardzo ograniczona geograficznie. Oferty operatorów DSL mają zazwyczaj niską elastyczność w zakresie warunków przyłączenia (np. wymóg formalnego zamieszkiwanie w miejscu świadczenia usługi). Ponadto, ceny tego typu usług są najdroższe na rynku. Konkurencja Milmex-u jest możliwa dzięki cenie i ofercie bezpłatnych usług głosowych w ramach abonamentu. Operatorzy Telewizji Kablowych (CATV) Operatorzy telewizji kablowych, mają bardzo silną pozycję w zasięgu swoich sieci poprzez oferowanie najlepszych pakietów TV (płatna TV jest jedną z najbardziej popularnych usług telekomunikacyjnych w Polsce). Sieci telewizji kablowych oferują najszybsze połączenia z Internetem (do 120 Mbps) z najlepszą jakością w Polsce. Oferty operatorów kablowych charakteryzują się najwyższą elastycznością w odniesieniu do wymogów (np. można zmienić miejsce zamieszkania w okresie obowiązywania umowy). Bezpośrednia konkurencja jest niemożliwa, CATV są w stanie zaoferować większe prędkości transferu z cenami podobnymi do oferty Milmex-u. Operatorzy ISP (Internet Service Provider) Operatorzy ISP mają stosunkowo silną pozycję w zasięgu swoich sieci. Mają ograniczoną ofertę usług, ale ich ceny i koszty są niskie. Ze względu na specyfikę swoich klientów, sieci Ethernet zazwyczaj oferują stosunkowo słabe

32 pakiety usług (1-2 Mbps). Konkurencja Milmex-u jest możliwa dzięki cenie i ofercie usług głosowych w ramach jednego abonamentu. Operatorzy telefonii komórkowej Operatorzy telefonii komórkowej nie są w stanie zaoferować wysokiej wydajność przesyłu danych, zwłaszcza poza dużymi obszarami metropolitalnymi, chociaż zapewniają pełną mobilność połączenia niezależnie od miejsca zamieszkania. Konkurencja Milmex-u jest możliwa dzięki cenie, jak i szybkości połączenia. Operatorzy FWA (Fixed Wireless Access) Operatorzy FWA mogą zaoferować usługi na warunkach podobnych jak Milmex. Konkurencja jest tutaj możliwa, a pomoc ze środków UE zwiększy przewagę konkurencyjną Milmex-u. Prognozy dla wybranych segmentów polskiego rynku telekomunikacyjnego Rynek stacjonarnego dostępu do Internetu Rynek stacjonarnego dostępu do Internetu po okresie relatywnie szybkiego wzrostu wchodzi powoli w fazę nasycenia. Jego obecną wartość szacuje się na ok. 4 mld zł. Oczekuje się, że średnioroczne tempo wzrostu rynku w latach spadnie o około połowę w porównaniu z okresem Historycznie wzrost rynku był napędzany przez rosnącą liczbę klientów. Trendowi temu towarzyszył stały spadek cen oraz umiarkowany wzrost przepustowości. W 2009 roku tempo rozwoju sieci stacjonarnych znacząco spadło, a dostawcy Internetu skoncentrowali się na utrzymywaniu ARPU za pomocą zwiększania przepustowości i pakietyzacji usług. Należy zauważyć, że pomimo malejącego tempa terytorialnego rozwoju infrastruktury, ok. 37% gospodarstw domowych nie posiada dostępu do sieci stacjonarnej. W nadchodzących latach wzrost rynku będzie napędzany przede wszystkim inwestycjami w 1,2 mln nowych szerokopasmowych łączy abonenckich wynikającymi z porozumienia TP z UKE. Pomiędzy 2010 rokiema rokiem 2013 nowe roczne przychody powstałe w wyniku wzrostu rynku osiągną wartość ok. 1 mld zł. ten wzrost konkurować będą m.in. TP, Netia, Dialog, MNI/Hyperion, Multimedia Polska, Vectra, UPC, Aster, Inea i pozostałe sieci CaTV oraz ISP. Polski rynek stacjonarnego dostępu do Internetu charakteryzuje się jednak penetracją ludności niższą od średniej dla UE (18,5% w porównaniu do 23,5%), co wskazuje na potencjał do dalszego wzrostu tego segmentu. Strona 32 Rynek mobilnego dostępu do Internetu Rynek mobilnego Internetu w Polsce charakteryzował się w ostatnich latach bardzo dynamicznym rozwojem i obecnie ma wartość ok. 1,3 mld zł. Liczba użytkowników mobilnego Internetu wynosi ponad 1,6 mln. Oczekuje się, że w latach tempo wzrostu przychodów operatorów mobilnego Internetu wyniesie średniorocznie ponad 32%. Prognozuje się, że w 2012 ten segment rynku wzrośnie o ponad 23%, co sugeruje, że nadal nie będzie nasycony. Pomiędzy 2010 a 2012 nowe roczne przychody powstałe w wyniku wzrostu rynku osiągną wartość ok. 1,1 mld zł. Rozwój mobilnego Internetu w Polsce będzie napędzany nie tylko nowoczesnymi usługami multimedialnymi, ale także istnieniem rozproszonych lokalnie obszarów o braku dostępu do usług stacjonarnych. Szacuje się, że w 2012 roku 20% gospodarstw domowych z dostępem do Internetu będzie korzystać wyłącznie z Internetu mobilnego. Historycznie rynek mobilnego Internetu był rozwijany przez 4 operatorów komórkowych. Na początku 2010 roku usługi tego typu uruchomiła także Sferia (we współpracy z Cyfrowym Polsatem), a niedługo powinna ruszyć sieć Aero 2. Tempo wzrostu i wartość rynku powoduje, że jest on atrakcyjny dla nowych operatorów.

33 Telefonia stacjonarna. Cechą charakterystyczną segmentu jest stały spadek jego wartości mierzonej przychodami z działalności telekomunikacyjnej oraz liczby abonentów usługi. Rok 2010 nie przyniósł pod tym względem zmian w obowiązujących trendach. Liczba użytkowników wyniosła około 8 mln, o 1,2 mln mniej niż w roku Towarzyszyła temu ujemna dynamika zmian wartości rynku (1,7 mld zł). W minionych pięciu latach przychody z telefonii stacjonarnej spadły aż o 43%. Rok 2010 charakteryzował dalszy spadek wartości telefonii stacjonarnej (o 1,7mld zł) oraz liczby abonentów (o 1,2 mln). Zwiększając udziały w liczbie abonentów o 1,5% oraz w wielkości przychodów o 8,1% w stosunku do operatorów alternatywnych, głównym graczem pozostała TP. Abonent wykorzystywał telefon przede wszystkim do wykonywania połączeń strefowych (67,8% wolumenu) oraz międzystrefowych (21%). W strukturze przychodów z połączeń wykonywanych dominowały rozmowy do sieci komórkowych (34,2% wartości) oraz strefowe (33,9%). Koszty korzystania z telefonu stacjonarnego w ofertach operatorów alternatywnych były niższe niż u operatora zasiedziałego. Liczba użytkowników VoIP oraz przychody wzrosły odpowiednio o 23,7% i 15,2%. W porównaniu z 2009 rokiem, kiedy te wskaźniki osiągnęły poziom 226 i 122,2%, dynamika zmian była mniejsza. Wartość miesięcznego koszyka usług telefonii stacjonarnej wahała się od 44,9 zł do 113,7 zł, przy średniej na poziomie 65,7 zł. Jak wynika z raportu sporządzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, rynek telekomunikacyjny ulega niezwykle dynamicznym przemianom i to zarówno pod względem technologicznym, jak i pod względem wymagań klientów. Strona Główne inwestycje krajowe i zagraniczne Emitenta Do marca 2012r. Emitent, w ramach projektu NetMaks, zrealizował zakupy inwestycyjne na kwotę ponad 92 mln złotych. W samym roku 2011 w ramach zawartych umów o dotację wykonano inwestycje o wartości 22,2 mln zł, z czego kwota 12,9 mln zł pochodziła ze środków unijnych. Poza istotnymi wydatkami poniesionymi w ramach realizacji projektu NetMaks, Milmex na początku 2011 roku dokonał przejęcia 100% udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą TelePlus. Spółka będąca operatorem telekomunikacyjnym od 2002 roku posiada zezwolenie prezesa UKE na świadczenie usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem stacjonarnej sieci publicznej, usług zapewniania dostępu do Internetu oraz transmisji danych. Celem dokonanego przejęcia było pozyskanie kolejnych zakresów częstotliwości, co umożliwiło zwiększenie udziału w bazie konsumenckiej w Polsce Wszczęte wobec Emitenta postępowania: upadłościowe, układowe lub likwidacyjne Wobec Emitenta nie zostały wszczęte postępowania upadłościowe, układowe ani likwidacyjne Wszczęte wobec Emitenta postępowania: ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne Wobec Emitenta nie zostały wszczęte postępowania ugodowe, arbitrażowe ani egzekucyjne Wszystkie inne postępowania, które mogą mieć wpływ na sytuację finansową Emitenta Wobec Emitenta nie wszczęto postępowań, które mogą mieć wpływ na jego sytuację finansową.

34 5.17 Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy obligacji Łączna wartość zobowiązań bilansowych Spółki na dzień 31 marca 2012 roku to 207,9 mln zł. Na sumę tę składały się m.in.: [mln PLN] 31 marca 2012 Zobowiązania i rezerwy 207,9 Rezerwy 0,0 Zobowiązania długoterminowe 20,4 kredyty i pożyczki 0,6 Zobowiązania krótkoterminowe 73,9 kredyty i pożyczki 5,8 inne zob. finansowe 5,6 zobowiązania handlowe 12,7 zob. z tytułu obligacji 31,9 inne 4,0 Rozliczenia międzyokresowe 113,6 Wysoka wartość rozliczeń międzyokresowych wynika z przyznanych dotacji. Wraz z ich rozliczaniem pozycja ta ulegać będzie zmniejszeniu, jednocześnie pozytywnie wpływając na wartość zobowiązań ogółem oraz wynik operacyjny poprzez pozostałe przychody operacyjne. Strona 34 Perspektywy zobowiązań Emitenta do czasu wykupu Obligacji opisane zostały w rozdziale 4.7 Dokumentu Informacyjnego Zobowiązania pozabilansowe Emitenta oraz ich struktura w podziale rodzajowym i czasowym Na dzień sporządzenie niniejszego Dokumentu Emitent nie posiada zobowiązań pozabilansowych 5.19 Nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczone w niniejszym Dokumencie Niniejszy dokument zawiera w załączeniu sprawozdania finansowe Emitenta za 2011 r. oraz I kwartał 2012 r. W opinii Emitenta w tym okresie, poza aktualizacją wartości inwestycji długoterminowych w 2011 r., nie wystąpiły nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z jego działalności gospodarczej Istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz inne informacje istotne dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu sprawozdania finansowego zamieszczonego w niniejszym Dokumencie Załącznik do niniejszego dokumentu zawiera sprawozdania finansowe Emitenta za 2011 r. oraz I kwartał 2012 r. Emitent nie dostrzega istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej, które powstały po sporządzeniu zamieszczonych sprawozdań finansowych.

35 5.21 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta Dane o Członkach Zarządu W skład Zarządu wchodzą obecnie następujące osoby. Zbigniew Krzyśko - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Wykształcenie wyższe techniczne (Politechnika Śląska, Wydział Automatyki i Informatyki -1973). Na stanowiskach kierowniczych w branży IT/ICT od 1976 roku. Od 1991 Prezes Zarządu Zakładu Automatyki i Informatyki Przemysłowej Milmex Sp. z o.o., a następnie i nadal Prezes Zarządu Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. - Dyrektor Generalny; wcześniej pracownik Politechniki Śląskiej Instytutu Konstrukcji Urządzeń Automatyki i Informatyki, później Główny Specjalista ds. Informatyki i Telekomunikacji, Kierownik Ośrodka Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Zakładach Przemysłu Precyzyjnego Prema - Milmet. Współzałożyciel Spółki. Maxymilian Bylicki - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Zarządzający Wykształcenie wyższe, Master of Business Administration University of Calgary (Kanada) oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Business Administration, University of Michigan (USA). Brał udział w tworzeniu Polskiej Telefonii Komórkowej CENTERTEL (Orange) jako odpowiedzialny za kwestie strategiczne, oraz Dyrektor Okręgu Warszawskiego PTK ( ). Pełnił funkcję Wiceprezesa w Netii SA ( ). W latach był Wiceprezesem Wykonawczym ds. Rozwoju w KGHM Polska Miedź SA, odpowiedzialnym m.in. za rynek telekomunikacyjny (Dialog i Polkomtel), a także przewodniczącym rady nadzorczej POLKOMTEL SA oraz Telefonii Dialog SA. Dyrektor ds. Sektora Publicznego IBM Polska. Od 2010 roku odpowiada za realizację przedsięwzięcia NetMaks w Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Strona 35 Marek Kawala Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych Wykształcenie wyższe techniczne (Politechnika Śląska, Wydział Automatyki i Informatyki -1973). Na stanowiskach kierowniczych od ponad 25 lat. Od 1992 roku w Zarządzie Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. jako dyr. ds. technicznych; wcześniej kierownik pionu technicznego Ośrodka Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Zakładów Przemysłu Precyzyjnego Prema - Milmet; specjalista ds. sieci teleinformatycznych. Współzałożyciel Spółki. Stanisław Omyła - Wiceprezes Zarządu ds. Organizacji Wykształcenie wyższe(uniwersytet Śląski; Matematyka -1974). Na stanowiskach kierowniczych od ponad 25 lat w obszarze IT/ICT, w tym jako zarządzający wydziałem informatyki i automatyki w kombinacie Huty Katowice. Od 2004 roku w Zarządzie Spółki; Specjalista w zakresie systemów informatycznych i sieci telekomunikacyjnych. Andrzej Gabrych - Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych i Dyrektor Finansowy Wykształcenie wyższe techniczne (Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki 1985). Studia podyplomowe w zakresie finansów i rachunkowości w Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2010). W latach specjalista ds. projektowania systemów informatycznych w Zakładach Przemysłu Precyzyjnego Prema-Milmex/Fabryce Łożysk Tocznych w Sosnowcu. Od roku 1992 w Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. jako specjalista projektant - programista, następnie dyr. ds. konsultingu, wdrożeń i oprogramowania, od 2010 roku jako dyr. finansowy. Od 2004 roku w zarządzie Spółki. Członkowie Zarządu nie pełnili w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości. Mandaty Członków Zarządu Emitenta są ważne przez jeden rok. Mandaty obecnych Członków Zarządu Emitenta wygasną w dniu zatwierdzeniu sprawozdania rocznego Emitenta za 2012 r. Członkowie Zarządu nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członkowie Zarządu nie zostali pozbawieni przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

36 Członkowie Zarządu nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych. Wobec Członków Zarządu w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się i nie toczą postępowania cywilne, karne, administracyjne lub karno-skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności Emitenta Dane o Członkach Rady Nadzorczej Emitent nie posiada rady nadzorczej Udziałowcy Emitenta Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosił zł i dzielił się na 1000 udziałów zgodnie z poniższą strukturą. Należy podkreślić, że wszyscy udziałowcy Spółki są członkami Zarządu: Udziałowiec Liczba udziałów Wartość nominalna udziałów % udziałów Zbigniew Krzyśko % Stanisław Omyła % Strona 36 Andrzej Gabrych % Marek Kawala % Suma: %

37 6 SPRAWOZDANIA FINANSOWE W niniejszym Dokumencie zamieszczono sprawozdanie finansowe Emitenta za 2011 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdania finansowe Emitenta za I kwartał 2012 r. Ze względu na fakt, iż na dzień sporządzania załączonych sprawozdań finansowych Emitent nie tworzył grupy kapitałowej, załączone sprawozdania finansowe to sprawozdania jednostkowe. 6.1 Sprawozdania finansowe Emitenta za 2011 r. Strona 37

38 Strona 38

39 Strona 39

40 Strona 40

41 Strona 41

42 Strona 42

43 Strona 43

44 Strona 44

45 Strona 45

46 Strona 46

47 Strona 47

48 Strona 48

49 Strona 49

50 Strona 50

51 Strona 51

52 Strona 52

53 Strona 53

54 Strona 54

55 Strona 55

56 Strona 56

57 Strona 57

58 Strona 58

59 Strona 59

60 Strona 60

61 Strona 61

62 Strona 62

63 Strona 63

64 Strona 64

65 Strona 65

66 Strona 66

67 Strona 67

68 Strona 68

69 Strona 69

70 Strona 70

71 Strona 71

72 Strona 72

73 Strona 73

74 Strona 74

75 Strona 75

76 Strona 76

77 Strona 77

78 Strona 78

79 Strona 79

80 Strona 80

81 Strona 81

82 Strona 82

83 Strona 83

84 Strona 84

85 Strona 85

86 Strona 86

87 Strona 87

88 Strona 88

89 Strona 89

90 Strona 90

91 Strona 91

92 Strona 92

93 Strona 93

94 Strona 94

95 Strona 95

96 Strona 96

97 Strona 97

98 Strona 98

99 Strona 99

100 Strona 100

101 Strona 101

102 Strona 102

103 Strona 103

104 Strona 104

105 Strona 105

106 Strona 106

107 Strona 107

108 Strona 108

109 Strona 109

110 Strona 110

111 Strona 111

112 Strona 112

113 Strona 113

114 Strona 114

115 Strona 115

116 Strona 116

117 Strona 117

118 Strona 118

119 Strona 119

120 Strona 120

121 Strona 121

122 6.2 Sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2012 r. Strona 122

123 Strona 123

124 Strona 124

125 Strona 125

126 7 INFORMACJE DODATKOWE Emitentowi nie przyznano żadnego ratingu kredytowego. Emitent nie zamierza ubiegać się o taki rating. Strona 126

127 8 ZAŁĄCZNIKI 8.1 Ujednolicony aktualny tekst Umowy Spółki Strona 127

128 Strona 128

129 Strona 129

130 Strona 130

131 Strona 131

132 Strona 132

133 Strona 133

134 8.2 Aktualny KRS Emitenta Strona 134

135 Strona 135

136 Strona 136

137 Strona 137

138 Strona 138

139 Strona 139

140 Strona 140

141 Strona 141

142 Strona 142

143 Strona 143

144 8.3 Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji obligacji objętych niniejszym Dokumentem Strona 144

145 Strona 145

146 8.4 Dokument określający warunki emisji obligacji Strona 146

147 Strona 147

148 Strona 148

149 Strona 149

150 Strona 150

151 Strona 151

152 Strona 152

153 Strona 153

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie NOTA INFORMACYJNA dla obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 180.000.000 zł Emitent: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU Spółki Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ul. Rynek 28, 59-220 Legnica, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Nota informacyjna dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Emitent: GPM Vindexus Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Serocka 3 lok. B2, 04-333 Warszawa Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN

Nota Informacyjna. dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN Nota Informacyjna dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN Emitent: BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań Oferujący:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu DOKUMENT INFORMACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Załącznik określa formę, zakres oraz szczegółowe zasady sporządzania przez emitentów

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z SIEDZIBĄ W POZNANIU

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z SIEDZIBĄ W POZNANIU PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PUBLICZNEJ EMISJI OBLIGACJI SERII C EMITOWANYCH PRZEZ POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z SIEDZIBĄ W POZNANIU 1) CEL EMISJI OBLIGACJI Cel emisji nie został określony.

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F. o łącznej wartości nominalnej 3.870.

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F. o łącznej wartości nominalnej 3.870. NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 3.870.000- PLN Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. dla obligacji serii AX o łącznej wartości 21.000.000,00 PLN

Nota Informacyjna. dla obligacji serii AX o łącznej wartości 21.000.000,00 PLN Nota Informacyjna dla obligacji serii AX o łącznej wartości 21.000.000,00 PLN Emitent: GANT DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą: ul. Rynek 28, 59-220 Legnica Niniejsza nota informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. dla obligacji serii D o łącznej wartości 5.280.000,00 PLN. Emitent: WIDOK ENERGIA S.A. z siedzibą: ul. Parkowa 24, 81-726 Sopot

Nota Informacyjna. dla obligacji serii D o łącznej wartości 5.280.000,00 PLN. Emitent: WIDOK ENERGIA S.A. z siedzibą: ul. Parkowa 24, 81-726 Sopot Nota Informacyjna dla obligacji serii D o łącznej wartości 5.280.000,00 PLN Emitent: WIDOK ENERGIA S.A. z siedzibą: ul. Parkowa 24, 81-726 Sopot Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna Invista S.A.

Nota Informacyjna Invista S.A. Nota Informacyjna Invista S.A. 3.865 Obligacji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii G. o łącznej wartości nominalnej 8.600.

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii G. o łącznej wartości nominalnej 8.600. NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 8.600.000- PLN Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE Poniższa Propozycja Nabycia Obligacji składana jest w ramach prowadzonej przez Budostal-5 S.A. publicznej oferty obligacji serii A. Oferta publiczna jest kierowana

Bardziej szczegółowo

Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes.

Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes. 1 Informacja to najcenniejszy towar. Zgodzisz się ze mną? - Gordon Gekko Wall Sreet Oliver a Stone a. Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją.

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNA NOTA AGENT EMISJI

INFORMACYJNA NOTA AGENT EMISJI NOTA INFORMACYJNA NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY WPROWADZENIA OBLIGACJI SERII H1, H2, H3 DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. Białystok, 13 listopada 2014 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI DWULETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA

WARUNKI EMISJI DWULETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA WARUNKI EMISJI DWULETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA Spółki Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 49/13, 60-842 Poznań, wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D emitowanych przez Spółkę LK Designer Spółka Akcyjna Warszawa, 8 września 2015 roku - 1 - 1 EMITENT 1.1 Obligacje

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Projekty uchwał Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje: Wybór

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna Leasing-Experts S.A.

Nota Informacyjna Leasing-Experts S.A. Nota Informacyjna Leasing-Experts S.A. 1.071 Obligacji zabezpieczonych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY EMISJI OBLIGACJI - Spotkanie Koła Naukowego Prawa Spółek WPiA UW. adw. Leszek Rydzewski, LL.M.

WYBRANE ASPEKTY EMISJI OBLIGACJI - Spotkanie Koła Naukowego Prawa Spółek WPiA UW. adw. Leszek Rydzewski, LL.M. WYBRANE ASPEKTY EMISJI OBLIGACJI - Spotkanie Koła Naukowego Prawa Spółek WPiA UW adw. Leszek Rydzewski, LL.M. Program Zagadnienia wprowadzające Istota obligacji Źródła regulacji Funkcja ekonomiczna Cechy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w wartościach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA AGENT EMISJI. Data sporządzenia Noty Informacyjnej: 15 lipca 2011 r.

NOTA INFORMACYJNA AGENT EMISJI. Data sporządzenia Noty Informacyjnej: 15 lipca 2011 r. NOTA INFORMACYJNA Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii BPS0718 do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla 10.000 obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł Emitent: Pragma Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-748 Katowice,

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez

Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez LC Corp Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław www.lcc.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 64 / 2013 Emisja obligacji serii J

Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 64 / 2013 Emisja obligacji serii J Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 64 / 2013 Emisja obligacji serii J Zarząd BBI Zeneris S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Emitent, "Spółka"), działając na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Emitent zwraca uwagę, że w celu polepszenia czytelności niniejszego Aneksu, zmieniane fragmenty treści Prospektu zostały pogrubione i podkreślone.

Emitent zwraca uwagę, że w celu polepszenia czytelności niniejszego Aneksu, zmieniane fragmenty treści Prospektu zostały pogrubione i podkreślone. Aneks nr 4 do prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00 PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Presto S.A.

Bardziej szczegółowo

2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych. Obligacje zwykłe na okaziciela, emitowane w formie zdematerializowanej.

2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych. Obligacje zwykłe na okaziciela, emitowane w formie zdematerializowanej. Nota informacyjna dla dłużnych instrumentów finansowych emitowanych przez The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15, 44-102 Gliwice (sporządzana

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku uzasadniające połączenie Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z Datera Spółka Akcyjna Gdańsk, dnia 6 grudnia 2013 roku W związku z podpisaniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie Zarządu z działalności OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od dnia 25 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. I. Podstawowe informacje o Spółce

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

Bank Spółdzielczy w Przeworsku I WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTOWEJ LINII HIPOTECZNEJ/ POŻYCZKI I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Regon/ NIP Nr telefonu e-mail Forma

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI 3-LETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B Fundusz Hipoteczny DOM S.A. Spółka Komandytowo- Akcyjna z siedzibą w Warszawie

WARUNKI EMISJI 3-LETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B Fundusz Hipoteczny DOM S.A. Spółka Komandytowo- Akcyjna z siedzibą w Warszawie WARUNKI EMISJI 3-LETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B Fundusz Hipoteczny DOM S.A. Spółka Komandytowo- Akcyjna z siedzibą w Warszawie Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1/2015 z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. dla 12.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł. Emitent: VOXEL Spółka Akcyjna

NOTA INFORMACYJNA. dla 12.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł. Emitent: VOXEL Spółka Akcyjna NOTA INFORMACYJNA dla 12.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł Emitent: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielicka 265 Niniejsza nota informacyjna została

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM gotówka dla Firm Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu Szybka WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba Wnioskodawcy Regon

Bardziej szczegółowo

Emitent: Wyemitowano 60 000 sztuk Obligacji, w ramach emisji do 100 000 sztuk Obligacji.

Emitent: Wyemitowano 60 000 sztuk Obligacji, w ramach emisji do 100 000 sztuk Obligacji. Nota informacyjna dla obligacji zwykłych na okaziciela serii A (Obligacje), o łącznej wartości nominalnej w wysokości 6 000 000 zł (sześć milionów złotych) wyemitowanych przez REDAN Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII B EMITOWANYCH PRZEZ: LOKUM DEWELOPER SA z siedzibą we Wrocławiu

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII B EMITOWANYCH PRZEZ: LOKUM DEWELOPER SA z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 7 grudnia 2015 r. LOKUM DEWELOPER SA ul. Krawiecka 1/101 50-148 Wrocław ( Emitent ) w imieniu którego działa: DOM MAKLERSKI NAVIGATOR S.A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa Fax: +48 22 630 83

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Spółki na dzień 31 marca 2014 r. Paproć, 17 kwiecień 2014 r.

Zobowiązania Spółki na dzień 31 marca 2014 r. Paproć, 17 kwiecień 2014 r. Zobowiązania Spółki na dzień 31 marca 2014 r. Paproć, 17 kwiecień 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Dane finansowe - zobowiązania na dzień 31 marca 2014 r.... 4 3. Wykres

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2016 r. sporządzone w związku z art Kodeksu Spółek

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2016 r. sporządzone w związku z art Kodeksu Spółek SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2016 r. sporządzone w związku z art. 536 1 Kodeksu Spółek Handlowych uzasadniające podział ESOTIQ & HENDERSON S.A. z

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 13 MARCA 2013 Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotne skutki dla kondycji

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje Inwestowanie w obligacje Ile zapłacić za obligację aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu? Jaką stopę zwrotu uzyskamy kupując obligację po danej cenie? Jak zmienią się ceny obligacji, kiedy Rada olityki ieniężnej

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TERMINÓW OFERTY ORAZ ZMIANA TABELI ODSETKOWEJ

ZMIANA TERMINÓW OFERTY ORAZ ZMIANA TABELI ODSETKOWEJ ANEKS NR 1 Z DNIA 10 GRUDNIA 2013 r. DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO Spółki Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzonego w związku z ofertą publiczną 10.000 zabezpieczonych Obligacji na okaziciela

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r. Białystok, 13 kwietnia 2015 r. Strona 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo