Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 17"

Transkrypt

1 Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Zagadnienia wstępne Rys historyczny Istota i charakter ryczałtów podatkowych Cele i funkcje ryczałtu Rodzaje ryczałtów podatkowych Ryczałty historyczne Klasyfikacja ryczałtów podatkowych. Podobieństwa i różnice Rozdział II. Ogólne zasady regulacji procesowych ryczałtów podatkowych Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Karta podatkowa Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych Ryczałt procesowy w podatku tonażowym Ryczałt w podatku od towarów i usług Rolnik ryczałtowy Podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych Rozdział III. Przepisy o ryczałtach podatkowych Ryczałt podatkowy a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Przepisy szczegółowe o ryczałtach podatkowych, procesowych i materialnoprawnych Rozdział IV. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych A. Zakres podmiotowy opodatkowania ryczałtem Osoby fizyczne Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych Uwagi ogólne Wspólnicy spółki cywilnej Wspólnicy spółki jawnej

2 3. Warunki opodatkowania Limit przychodów Podatnicy rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego Rozpoczęcie działalności i oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem Wyłączenia od opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych Uwagi ogólne Podatnicy opodatkowani kartą podatkową Podatnicy korzystający z okresowych zwolnień od podatku dochodowego Podatnicy osiągający przychody z niektórych rodzajów działalności Uwagi wstępne Klasyfikacja działalności, których prowadzenie i osiąganie z nich przychodów wyłącza z opodatkowania ryczałtem Podatnicy osiągający przychody z tytułu prowadzenia aptek Podatnicy osiągający przychody z tytułu udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów) Podatnicy osiągający przychody z tytułu prowadzenia działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych Podatnicy osiągający przychody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów Podatnicy osiągający przychody z tytułu świadczenia usług Podatnicy osiągający przychody z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych Podatnicy wytwarzający wyroby akcyzowe Podatnicy lub ich małżonkowie podejmujący naprzemiennie wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności Podatnicy podejmujący działalność dla swoich pracodawców B. Przedmiot opodatkowania Uwagi wstępne Pozarolnicza działalność gospodarcza jako przedmiot opodatkowania Umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub inne umowy o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej Najem Podnajem Dzierżawa Poddzierżawa Umowy podobne do najmu, podnajmu, dzierżawy oraz poddzierżawy C. Przychód jako podstawa wymiaru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Uwagi ogólne Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej Przychody z umów Przychody z najmu i podnajmu Przychody z dzierżawy i poddzierżawy D. Zwolnienia od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Uwagi ogólne Zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43 u.p.d.o.f Zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a i 47c u.p.d.o.f

3 4. Zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 111 u.p.d.o.f Zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 u.p.d.o.f Zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 122 u.p.d.o.f Zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 u.p.d.o.f Zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 u.p.d.o.f Zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 i 137 u.p.d.o.f Kredyt podatkowy E. Odliczenia dotyczące podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych Odliczenia od przychodu Uwagi ogólne Odliczanie straty Odliczanie ulg podatkowych Odliczenia od ryczałtu Odliczanie składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne Odliczanie ulgi abolicyjnej Przekazywanie 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego Doliczenia do ryczałtu F. Wysokość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Uwagi ogólne Opodatkowanie przychodów ryczałtem w zależności od rodzaju usług lub prowadzonej działalności Stawka 20-proc Stawka 17-proc Stawka 8,5-proc Stawka 5,5-proc Stawka 3-proc Podział przychodów osiąganych w spółce oraz przez małżonków, w tym z uwzględnieniem ulg podatkowych Opodatkowanie 10-proc. stawką ryczałtu uzyskanego przychodu z odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości Opodatkowanie przychodów ze zbycia nieruchomości mieszkalnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej 19-proc. stawką liniową na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych G. Obowiązki ewidencyjne i dokumentacyjne Brak obowiązku prowadzenia ksiąg przez podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych Ewidencje u podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych Dowody zakupu Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Ewidencja wyposażenia Ewidencja przychodów Obowiązek sporządzania spisu z natury oraz wykazu składników majątku Spis z natury Podatnicy zobowiązani do dokonania spisu z natury Przypadki, w których sporządzany jest spis z natury

4 Niezbędne dane, które powinien zawierać spis z natury Wycena składników majątku objętego spisem z natury Wykaz składników majątku H. Sankcje podatkowe Uwagi ogólne Przesłanki opodatkowania stawką sankcyjną Nieprowadzenie bądź nierzetelność ewidencji Istnienie związków gospodarczych podatnika z podmiotami zagranicznymi i krajowymi Określenie przychodu przez organ podatkowy Oszacowanie przychodu jako jedna z metod ustalania przychodu Decyzja o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody transakcyjnej między podmiotami powiązanymi Charakter sankcyjnego zobowiązania w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych I. Obowiązki sprawozdawcze i terminy płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Obowiązek comiesięcznego obliczania i płatności ryczałtu Możliwość kwartalnego obliczania i płatności ryczałtu Skutki podatkowe zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej Obowiązek złożenia zeznania rocznego o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu Rozdział V. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej Podmioty podatku dochodowego w formie karty podatkowej Uwagi ogólne Osoba fizyczna jako podatnik karty podatkowej Organy podatkowe uprawnione w sprawach karty podatkowej Uwagi ogólne Naczelnik urzędu skarbowego jako organ właściwy w sprawie wymiaru karty podatkowej Naczelnik urzędu skarbowego oraz przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego jako organy współdecydujące w sprawach stosowania ulg w karcie podatkowej Zakres przedmiotowy podatku dochodowego w formie karty podatkowej Uwagi ogólne Działalność usługowa lub wytwórczo-usługowa określona w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Działalność handlowa Działalność gastronomiczna Działalność w zakresie usług transportowych Działalność w zakresie usług rozrywkowych Działalność w zakresie posiłków domowych Działalność w zakresie wolnych zawodów Działalność w zakresie opieki domowej Działalność w zakresie usług edukacyjnych Działalność osób fizycznych (w tym rolników)

5 3. Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej Uwagi ogólne Stawki kwotowe miesięczne obowiązujące na rok 2012 dla podatników uzyskujących przychody z poszczególnych rodzajów działalności Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa (Część I) Usługi parkingowe (Część V) Usługi rozrywkowe (Część VI) Sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach (Część VII) Wolne zawody świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (Część VIII) Wolne zawody świadczenie usług weterynaryjnych (Część IX) Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi (Część X) Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny (Część XI) Stawki kwotowe miesięczne określone w przedziałach (od do), obowiązujące na rok 2012 dla podatników uzyskujących przychody z poszczególnych rodzajów działalności Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione Usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami (Część II) Usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi (Część III) Usługi osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy (Część XII) Obniżenie lub podwyższenie stawek karty podatkowej Warunki opodatkowania podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej (wniosek). Decyzja w sprawie karty podatkowej Uwagi ogólne Wniosek w sprawie karty podatkowej Decyzja w sprawie karty podatkowej Zrzeczenie się i utrata opodatkowania podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej Zrzeczenie się opodatkowania podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej Utrata prawa do opodatkowania podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej Rozdział VI. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych Podmioty podatku dochodowego od przychodów osób duchownych Uwagi ogólne Osoba duchowna (osoba fizyczna) jako podatnik zryczałtowanego podatku dochodowego Organ podatkowy uprawniony w sprawach podatku dochodowego od przychodów osób duchownych Uwagi ogólne Naczelnik urzędu skarbowego jako organ właściwy w sprawach podatku dochodowego od przychodów osób duchownych Zakres przedmiotowy podatku dochodowego od przychodów osób duchownych

6 2.1. Uwagi ogólne Przychód z opłat osoby duchownej jako przedmiot opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym osób duchownych Wysokość i stawki podatku dochodowego od przychodów osób duchownych Uwagi ogólne Ogólne zasady przyjmowania kwartalnych stawek od przychodów proboszczów i od przychodów wikariuszy Kwartalne stawki od przychodów proboszczów Kwartalne stawki od przychodów wikariuszy Obniżenie z mocy ustawy stawki ryczałtu dla osoby duchownej. Obniżenie stawki ryczałtu dla osoby duchownej na wniosek Warunki opodatkowania podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych. Decyzja w sprawie ryczałtu dla osoby duchownej Uwagi ogólne Decyzja w sprawie ryczałtu dla osoby duchownej. Płatność ryczałtu dla osoby duchownej Zrzeczenie się ryczałtu od przychodów osób duchownych Uwagi ogólne Zrzeczenie się opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych Rozdział VII. Ryczałt w podatku od towarów i usług Uwagi ogólne Istota podatku od towarów i usług i jego konstrukcja Podmiot podatku od towarów i usług Mały podatnik jako podmiot podatku od towarów usług Podmioty zwolnione od podatku od towarów i usług Przedmiot podatku od towarów i usług czynności podlegające opodatkowaniu Zwolnienia przedmiotowe w podatku od towarów i usług Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług Stawki podatku od towarów i usług Rolnik ryczałtowy jako podmiot podatku od towarów i usług Podstawowe pojęcia związane z instytucją rolnika ryczałtowego Pojęcie rolnika ryczałtowego Zryczałtowany zwrot podatku Podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego obowiązki szczególne Sprzedaż majątku przez rolnika ryczałtowego Podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych Rozdział VIII. Ryczałty w podatku tonażowym Uwagi ogólne Ogólna charakterystyka podatku tonażowego. Podatek tonażowy a podatki dochodowe Podatnik podatku tonażowego w ryczałcie procesowym Osoby fizyczne i osoby prawne jako podatnicy podatku tonażowego w ryczałcie procesowym. Przedsiębiorcy zagraniczni Wspólnicy spółki cywilnej oraz wspólnicy osobowych spółek handlowych jako podatnicy podatku tonażowego w ryczałcie procesowym

7 3.3. Uprawianie żeglugi, zarządzanie statkiem. Dokument Zgodności Właściciel statku nieuprawiający żeglugi we własnym imieniu jako podatnik podatku tonażowego w ryczałcie procesowym Zarządca cudzym statkiem jako podatnik podatku tonażowego w ryczałcie procesowym Przedmiot opodatkowania w ryczałcie tonażowym procesowym Uwagi ogólne Ujęcie ustawowe przedmiotu opodatkowania w ryczałcie procesowym Wybór formy opodatkowania w podatku tonażowym w ryczałcie procesowym Przedłużenie wyboru opodatkowania i jego zakończenie Przekształcenia prawne a ryczałtowe opodatkowanie podatkiem tonażowym Podstawa opodatkowania podatkiem tonażowym Uwagi ogólne Podstawa opodatkowania w ryczałcie tonażowym procesowym Obniżenia i odliczenia od podstawy opodatkowania w ryczałcie procesowym Sposób, formy i termin zapłaty podatku tonażowego Uwagi ogólne Sposób, formy i termin zapłaty podatku tonażowego w ryczałcie procesowym Stawka podatkowa w ryczałcie tonażowym procesowym Uwagi ogólne Stawka podatkowa w ryczałcie procesowym podatku tonażowego Obowiązki instrumentalne w ryczałcie procesowym podatku tonażowego Uwagi ogólne Obowiązki instrumentalne w ryczałcie procesowym podatku tonażowego Sposób powstania zobowiązania podatkowego w ryczałcie procesowym podatku tonażowego Uwagi ogólne Zobowiązanie podatkowe w ryczałcie procesowym podatku tonażowego Właściwości organu podatkowego Uwagi ogólne Właściwość organów podatkowych w sprawach opodatkowania ryczałtem procesowym podatku tonażowego Ryczałt materialnoprawny w podatku tonażowym Uwagi ogólne Opodatkowanie ryczałtowe przychodu w podatku tonażowym Rozdział IX. Ryczałt od przychodów (dochodów) w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych Uwagi ogólne Opodatkowanie przychodów podatników podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (art. 29 u.p.d.o.f.) Podmiot podatkowy Przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania. Stawki podatkowe Sposób i termin zapłaty podatku Unikanie podwójnego opodatkowania przychodów określonych w art. 29 u.p.d.o.f

8 2.5. Uwzględnienie prawa Unii Europejskiej przy opodatkowaniu przychodów z art. 29 u.p.d.o.f Opodatkowanie przychodów wymienionych w art. 30 u.p.d.o.f Uwagi wstępne Przychód z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową (art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.) Przychody z tytułu świadczeń od byłych zakładów pracy na rzecz emerytów i rencistów (art. 30 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f.) Przychody z tytułu świadczeń pieniężnych otrzymanych po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy (art. 30 ust. 1 pkt 4a u.p.d.o.f.) Przychody z tytułu wynagrodzenia za udzielanie pomocy organom państwowym (art. 30 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f.) Przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście (art. 30 ust. 1 pkt 5a u.p.d.o.f.) Jednorazowe odszkodowania dla żołnierzy (art. 30a ust. 1 pkt 13 u.p.d.o.f.) Sposób i termin poboru podatku Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości (art. 30e u.p.d.o.f.) Podmiot i przedmiot opodatkowania Zwolnienia przedmiotowe Sposób i termin zapłaty podatku Unikanie podwójnego opodatkowania Opodatkowanie przychodów (dochodów) kapitałowych (art. 30a u.p.d.o.f.) Uwagi wstępne Przychody z odsetek od pożyczek (art. 30a ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.) Przychód z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych (art. 30a ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.) Przychód z tytułu odsetek lub przychód od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania (art. 30a ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.) Przychód z tytułu dywidend i z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (art. 30a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f.) Dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (art. 30a ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f.) Przychód z tytułu kwot wypłacanych po śmierci członka OFE (art. 30a ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f.) Dochody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunku ilościowym do aktywów tego funduszu (art. 30a ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f.) Przychód z tytułu zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu (art. 30a ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f.) Przychód z tytułu kwot wypłacanych jednorazowo przez otwarty fundusz emerytalny członkowi funduszu, któremu rachunek funduszu otwarto w związku ze śmiercią jego małżonka (art. 30a ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f.) Dochody z tytułu kwot jednorazowo wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z subkonta, o którym mowa w art. 40a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku ze śmiercią współmałżonka ubezpieczonego (art. 30a ust. 1 pkt 9a u.p.d.o.f.)

9 5.12. Dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym (art. 30a ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f.) Dochody uczestnika pracowniczego programu emerytalnego (art. 30a ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.f.) Przychody z tytułu wypłat gwarantowanych z funduszy emerytur kapitałowych (art. 30a ust. 1 pkt 12 u.p.d.o.f.) Unikanie podwójnego opodatkowania przychodów (dochodów) kapitałowych Unikanie podwójnego opodatkowania dochodów z oszczędności uzyskiwanych w państwach stosujących system przejściowy Opodatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną (art. 30b u.p.d.o.f.) Uwagi wstępne Podmiot podatkowy, przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania, stawka podatkowa Sposób i termin zapłaty podatku Zwolnienie przedmiotowe (art. 52 u.p.d.o.f.) Unikanie podwójnego opodatkowania Rozdział X. Ryczałt w podatku dochodowym od osób prawnych Ryczałt w podatku dochodowym od osób prawnych uwagi ogólne Zakres przedmiotowy Należności wymienione w art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p Odsetki Należności licencyjne Uwagi ogólne Prawa autorskie i prawa pokrewne Programy komputerowe Prawa do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych Użytkowanie urządzenia przemysłowego, handlowego i naukowego Udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego oraz know-how Usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej Usługi niematerialne Zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi morskiej i powietrznej Dywidendy i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych Uwagi ogólne Dywidendy Dochody z umorzenia udziałów (akcji) Dochody z likwidacji Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych spółki Podział i połączenie spółek Zapłata przy wymianie udziałów Niepodzielone zyski przy przekształceniu Podstawa opodatkowania podatkiem ryczałtowym Stawka podatku

10 4.1. Przepisy krajowe a postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Certyfikat rezydencji Zwolnienie od opodatkowania ryczałtowego Zwolnienie wynikające z implementacji przepisów wspólnotowych Zwolnienie dla odsetek i należności licencyjnych Zwolnienie dla dywidend Zwolnienie od opodatkowania ryczałtowego warunki formalne Zwolnienie przy przeznaczeniu dochodów na cele statutowe Zwolnienie podmiotowe art. 6 u.p.d.o.p Opodatkowanie zakładu Obowiązki płatnika podatku ryczałtowego Uwagi ogólne Pojęcie płatnika Termin poboru i wpłaty podatku ryczałtowego Obowiązki sprawozdawcze Rozdział XI. Ryczałt w podatku od gier hazardowych Uwagi ogólne Ryczałt materialnoprawny w podatku od gier Rozdział XII. Ocena rozwiązań w ryczałcie Uwagi ogólne Zakładane funkcje ryczałtów podatkowych Zrealizowane funkcje ryczałtów podatkowych Bibliografia

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Podstawowe elementy opodatkowania 1.1. Pojęcia podatku, opłaty, składek 1.2. Przegląd głównych zagadnień techniki opodatkowania 1.3. Klasyfikacja podatków i ich charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników.

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników. INFORMACJA dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok Liczba podatników 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Departament Podatków Dochodowych. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2011 rok. Liczba podatników. www.mf.gov.

INFORMACJA. Departament Podatków Dochodowych. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2011 rok. Liczba podatników. www.mf.gov. Liczba podatników INFORMACJA dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2011 rok 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe (podstawowe informacje)

Podatki dochodowe (podstawowe informacje) Podatki dochodowe (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Elementy konstrukcji prawnej podatku Podmiot podatku Przedmiot podatku Podstawa opodatkowania Stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Ryczałty. w prawie podatkowym. Stefan Babiarz Stanisław Bogucki Anna Dumas Ryszard Pęk Sławomir Presnarowicz Jowita Pustuł.

Ryczałty. w prawie podatkowym. Stefan Babiarz Stanisław Bogucki Anna Dumas Ryszard Pęk Sławomir Presnarowicz Jowita Pustuł. Ryczałty w prawie podatkowym Stefan Babiarz Stanisław Bogucki Anna Dumas Ryszard Pęk Sławomir Presnarowicz Jowita Pustuł Wydanie 1 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opracowanie redakcyjne:

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

Ustawa. z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18.08.2004 r. Ustawa z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS PIT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Sposoby rozliczenia podatku dochodowego: 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych: Karta podatkowa Ryczałt od przychodów

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE. Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki

USTAWA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE. Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki USTAWA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki Warszawa 2011 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Wprowadzenie...11

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) U S T A W A z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe Spis treści str. Akty prawne 9 CZĘŚĆ I PODATKI DOCHODOWE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 11 1. Podatek dochodowy od osób prawnych 11 1.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 11 1.1.1. Podmioty podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Charakterystyka ogólna... 15 Istota podatku... 17 1. Pojęcie podatku... 17 2. Elementy konstrukcji podatku... 21 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe (podstawowe informacje)

Podatki dochodowe (podstawowe informacje) Podatki dochodowe (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Elementy konstrukcji prawnej podatku Podmiot podatku Przedmiot podatku Podstawa opodatkowania Stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU UL. GARNCARSKA 10 59-700- BOLESŁAWIEC poniedziałek wtorek 7:30 15:30, środa -7:30 18:00, czwartek piątek 7:30 15:30 telefon (075) 6465200 telefaks (075) 6465201

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W. Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A

M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W. Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2010 rok Liczba podatników 1 400 000 1 200 000 1 000 000

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r.

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Informator PIT 2009. Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy:

Informator PIT 2009. Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy: Informator PIT 2009 Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy: - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA Obciążenia przedsiębiorstw z tytułu podatków...

CZĘŚĆ PIERWSZA Obciążenia przedsiębiorstw z tytułu podatków... B 380135 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2009 Spis treści Wstęp 13 CZĘŚĆ PIERWSZA Obciążenia przedsiębiorstw z tytułu podatków... n Rozdział I Wybrane aspekty systemu podatkowego w teorii i praktyce...

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2017 Pn Wt Śr Czw Pt So Nd

Styczeń 2017 Pn Wt Śr Czw Pt So Nd Styczeń 2017 Pn Wt Śr Czw Pt So Nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 / 2 stycznia 2017 r. upływa termin na: Złożenie do urzędu skarbowego zawiadomienia

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy pamiętać o obowiązku wyboru formy opodatkowania zakładanej firmy. Musimy zdecydować się na jedną z czterech

Bardziej szczegółowo

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Podstawowe zagadnienia związane z transportem 7 1. Pojęcie i funkcje transportu 7 2. Pojęcie i zakres spedycji 8 3. Kiedy ma miejsce transport międzynarodowy 9 4. Jak zatrudnić kierowcę

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. www.mf.gov.pl. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. www.mf.gov.pl. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, sierpień 2015 r. www.mf.gov.pl I. Wstęp Ryczałt

Bardziej szczegółowo

Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw Janina Ickiewicz

Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw Janina Ickiewicz Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw Janina Ickiewicz Książka zawiera całościową analizę i ocenę problematyki podatkowej. W części pierwszej opisano poszczególne podatki, zmiany w ich konstrukcjach i ich

Bardziej szczegółowo

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/4 obowiązuje od 18.02.2014 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika 23-12-2014 Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr.

Bardziej szczegółowo

3. Uchylanie się od podatku. Nielegalne formy ucieczki przed podatkiem i ich przejawy

3. Uchylanie się od podatku. Nielegalne formy ucieczki przed podatkiem i ich przejawy Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym Autor: Dolata Stanisław Część I Podstawy wiedzy z teorii podatku Rozdział 1 Podatek i system podatkowy 1. Pojęcie podatku 2. Pojęcie systemu podatkowego 3.

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015 Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. 1. Zagraniczne spółki kontrolowane 2. Niedostateczna kapitalizacja 3. Ograniczenie zwolnień dla polis

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. Zakres podstawowy

I N F O R M A T O R. Zakres podstawowy I N F O R M A T O R Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie osób fizycznych

Opodatkowanie osób fizycznych Podatki Opodatkowanie osób fizycznych Najważniejsze podatki mające zastosowanie w stosunku do osób fizycznych w Polsce Podatek dochodowy od osób fizycznych stawki progresywne (stosowany np. do przychodów

Bardziej szczegółowo

Obowiązki podatników i płatników w styczniu 2016 roku

Obowiązki podatników i płatników w styczniu 2016 roku Obowiązki podatników i płatników w styczniu 2016 roku Autor: Łukasz Zalewski Do 20 stycznia podatnicy muszą złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16). W tym samym terminie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok 1,89% 98,11% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 280815 Temat: odw-kompendium podatkowe - VAT I CIT. Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 27 Sierpień Częstochowa, Hotel Mercure, Kod szkolenia: 280815

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 6. Podatek dochodowy - wybór formy opodatkowania

Poradnik przedsiębiorcy 6. Podatek dochodowy - wybór formy opodatkowania Poradnik przedsiębiorcy 6. Podatek dochodowy - wybór formy opodatkowania 6.1 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 6.1 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych W wyniku nowelizacji ustawy dokonanej ustawą

Bardziej szczegółowo

Dr Krzysztof Jonas 1

Dr Krzysztof Jonas 1 Dr Krzysztof Jonas 1 Karta podatkowa. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych. Zasady ogólne podatkowa księga przychodów

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż wyrobów tradycyjnych, regionalnych oraz lokalnych, a podatek dochodowy od osób fizycznych

Sprzedaż wyrobów tradycyjnych, regionalnych oraz lokalnych, a podatek dochodowy od osób fizycznych Sprzedaż wyrobów tradycyjnych, regionalnych oraz lokalnych, a podatek dochodowy od osób fizycznych Lublin, 13 października 2015 r. Zasady opodatkowania, źródła przychodów Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, październik 2015 r. www.mf.gov.pl I. Dane

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.), zwana dalej ustawą.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Katarzyna BronŜewska, Edyta Klimek, Joanna Kordal, Ziemowit Kukulski, Adam Mariański, Tomasz Miłek, Aneta Nowak-Piechota, Włodzimierz Nykiel, Dariusz Strzelec, Mikołaj Turzyński, Michał Wilk Komentarz

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax:

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa 2016 r. www.mf.gov.pl I. Dane ogólne Informacja

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Żanetta Rudzka

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Żanetta Rudzka Formy opodatkowania podatkiem dochodowym Żanetta Rudzka Formy opodatkowania Plan przebiegu szkolenia Karta podatkowa Ryczały od przychodów ewidencjonowanych Podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce Opodatkowanie działalności gospodarczej Łódź, 2012-09-06 Nieograniczony obowiązek podatkowy Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych,

Bardziej szczegółowo

I. POBÓR PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

I. POBÓR PODATKU PRZEZ PŁATNIKA I. POBÓR PODATKU PRZEZ PŁATNIKA - art. 30a updof (dodany z dniem 01.01.2004 r.) ZEZNANIE PODATKOWE Dochodów opodatkowanych zgodnie z art. 30a nie wykazuje się w zeznaniu podatkowym (za wyjątkiem należności

Bardziej szczegółowo

Kazusy zaczerpnięte z książki: A. Buczek, R. Kowalczyk, J. Serwacki, K. Święch, Prawo podatkowe. Kazusy, Warszawa 2008

Kazusy zaczerpnięte z książki: A. Buczek, R. Kowalczyk, J. Serwacki, K. Święch, Prawo podatkowe. Kazusy, Warszawa 2008 Kazusy zaczerpnięte z książki: A. Buczek, R. Kowalczyk, J. Serwacki, K. Święch, Prawo podatkowe. Kazusy, Warszawa 2008 Kazus 1. Józef T., który ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Obowiązki podatników i płatników w styczniu 2016 roku

Obowiązki podatników i płatników w styczniu 2016 roku Obowiązki podatników i płatników w styczniu 2016 roku Autor: Łukasz Zalewski Do 20 stycznia również ryczałtowcy, którzy chcą opłacać podatek co kwartał, muszą zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego.

Bardziej szczegółowo

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY ROLNICZY HANDEL DETALICZNY Obowiązujące przepisy Ustawa z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2016r poz. 2032 ze zm.) - ustawa PIT; Ustawa z dnia 20 listopada 1998r

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Symbole formularza/tytułu płatności

Symbole formularza/tytułu płatności Załącznik 4 Symbol formularza/tytułu płatności *) Symbole formularza/tytułu płatności Opis Rodzaj rachunku bankowego (/// ) 1) 1 2 3 *) podatek dochodowy od osób prawnych -10Z **) -11R **) -6R **) -6AR

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

WZÓR nr 1 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

WZÓR nr 1 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. WZÓR nr 1 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

II WIELKOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PODATKACH

II WIELKOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PODATKACH II WIELKOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PODATKACH ETAP PISEMNY Zadanie 1 Zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodu mają zastosowanie : A. w umowach menadżerskich, B. w umowach z matkami samotnie wychowującymi

Bardziej szczegółowo

WZÓR nr 2 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WZÓR nr 2 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WZÓR nr 2 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych/niepodatkowych

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Kazusy zaczerpnięte z książki: A. Buczek, R. Kowalczyk, J. Serwacki, K. Święch, Prawo podatkowe. Kazusy, Warszawa 2008

Kazusy zaczerpnięte z książki: A. Buczek, R. Kowalczyk, J. Serwacki, K. Święch, Prawo podatkowe. Kazusy, Warszawa 2008 Kazusy zaczerpnięte z książki: A. Buczek, R. Kowalczyk, J. Serwacki, K. Święch, Prawo podatkowe. Kazusy, Warszawa 2008 Kazus 1. Józef T., który ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR KSIĘGOWEGO. Podatki Rachunkowość Odsetki Samochód w firmie Składki ZUS Kary za błędy w rozliczeniach

INFORMATOR KSIĘGOWEGO. Podatki Rachunkowość Odsetki Samochód w firmie Składki ZUS Kary za błędy w rozliczeniach INFORMATOR KSIĘGOWEGO Podatki Rachunkowość Odsetki Samochód w firmie Składki ZUS Kary za błędy w rozliczeniach Informator księgowego Podatki Rachunkowość Odsetki Samochód w firmie Składki ZUS Kary za błędy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 27

Warszawa, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 27 Warszawa, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 27 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 czerwca 2012 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych W obwieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 3TE1, 3TE2 LP Temat Zakres treści Finanse przedsiębiorstw 1-2 Aktywa podmiotów gospodarczych Klasyfikacja aktywów trwałych Metody amortyzacji środków trwałych Ustalanie

Bardziej szczegółowo

E-DEKLARACJE OPIS DEKLARACJI. Deklaracja dla podatku od towarów i usług, składana za okresy miesięczne

E-DEKLARACJE OPIS DEKLARACJI. Deklaracja dla podatku od towarów i usług, składana za okresy miesięczne TABELA E- VAT VAT-7 VAT-7D VAT-7K VAT-8 VAT-9M VAT-10 VAT-11 VAT-12 VAT-13 VAT-21 składana za okresy miesięczne składana przez innych niż mali podatnicy za okresy kwartalne składana przez małych podatników

Bardziej szczegółowo

Informator księgowego

Informator księgowego Informator księgowego 2017 Podatki Rachunkowość Odsetki Składki ZUS Kary za błędy w rozliczeniach Samochód w firmie BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Informator księgowego 2017 Podatki Rachunkowość Odsetki

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz z dnia 29 listopada 2016 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 1926 USTAWA z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r.

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r. Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów PIT-28 za 2014 r. Wybór aktualnego wariantu formularza do rozliczenia Numer wariantu znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza podatkowego. Przy składaniu

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu nr K-052/4 Urząd Skarbowy w Trzebnicy Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy,

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Przy dokonywaniu zapisów w księdze, wynikających z prowadzonych przez podatnika: a) ewidencji sprzedaży, b) ewidencji kupna i sprzedaży wartości

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 680510 Temat: Kurs: Doradca podatkowy - przygotowanie do egzaminu państwowego 16 Kwiecień - 3 Lipiec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia: 680510 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych?

Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych? Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych? Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo