Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednostkowy raport roczny za rok 2012"

Transkrypt

1 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103

2 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom, Jednostkowy Raport Roczny za rok Miniony 2012 rok był rokiem intensywnego rozwoju Spółki, skoncentrowanego w dwóch zasadniczych obszarach: 1. rozwój przedsięwzięcia budowy infostrady NetMaks bezprzewodowego, szerokopasmowego dostępu do Internetu i telefonii VoIP z wykorzystaniem technologii 4G WiMAX Mobile 16e/LTE ready, którego częścią jest realizacja finansowana w ramach projektów unijnych, 2. utrzymanie pozycji rynkowej w obszarze dostarczania kompleksowych rozwiązań IT do zarządzania biznesem i instytucjami pozabiznesowymi. Podsumowując działania z 2012 roku należy podkreślić, że Spółka zakończyła realizację 27 projektów, objętych dofinansowaniem UE o łącznej wartości 46,3 mln zł, w których wartość dotacji wynosi 22,1 mln zł. Z tego w 2012 r. Spółka otrzymała dotacje w kwocie 13,4 mln zł, wypłata pozostałej kwoty 8,7 mln zł przewidywana jest w 2013 r. Wykorzystując posiadane wysokie kompetencje, Spółka przygotowała też i złożyła kolejne wnioski o dofinansowanie z funduszy UE budowy szerokopasmowej infrastruktury i wdrożenia usług dostępu do szybkiego Internetu. W efekcie zostały zawarte umowy dotacyjne w trzech nowych obszarach na dotacyjną kwotę 4,5 mln zł, zaś kolejny wniosek w kwocie 5,6 mln zł dla realizacji sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu w obszarze Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego został zatwierdzony (umowa obecnie jest w trakcie podpisywania) o wniosek, natomiast wniosek o dotację w kwocie 5,7 mln zł dla projektu szerokopasmowego dostępu do Internetu w obszarze Wałbrzycha, Jeleniej Góry i Świdnicy uzyskał już akceptację merytoryczną. Wyemitowanie w 2012 roku w ofercie publicznej obligacji Spółki, które są notowane na platformie Catalyst, zwiększyło przejrzystość Spółki i stworzyło nową jakość w komunikacji z rynkiem finansowym. Terminowa wypłata odsetek od obligacji wzmocniła też wiarygodność finansową Spółki. Wskutek występujących szeregu problemów administracyjno-organizacyjnych na linii Milmex (NetMaks) operatorzy szkieletowi administratorzy obiektów na których zamontowane zostały stacje nadawczo-odbiorcze BTS, świadczenie usług komercyjnych rozpoczęto z 6.miesięcznym opóźnieniem, tj. w 2. połowie 2012 r., co przełożyło się na wolniejszy w stosunku do zaplanowanego przyrost liczby abonentów. Ponadto biorąc pod uwagę projektowo-unijne wymagania, w 2. półroczu 2012 r. przygotowano specjalną ofertę promocyjną we współpracy z wybranym bankiem i przeprowadzono sprzedaż pilotową w wybranych miejscowościach. W okresie przygotowań tej oferty sprzedaż tradycyjnych usług dostępu do Internetu taktycznie została ograniczona, a wdrożenie oferty nastąpiło w I kw r. Wzrost w 2012 r. liczby pracowników o 46 osób (do 189), tj. o blisko 30% wynikał z uruchomienia usług w kolejnych obszarach, zgodnie z planem. Jednak stanowiło to również poważne wyzwanie dla Spółki. Do korzystnych zdarzeń w 2012 r. należy także zaliczyć utrzymanie wysokich wyników sprzedaży w zakresie produktów/usług IT, jak również utrzymanie płynności finansowej oraz dobrych wskaźników finansowych, pomimo dużego obciążenia inwestycjami. Potwierdzeniem znaczącej pozycji Spółki było uzyskanie w 2012 r. prestiżowych nagród: Diamentów Forbes a dla najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw, tytułu Gazeli Biznesu za 2012r, oraz Certyfikatu Odpowiedzialni Społecznie (certyfikat wydany w styczniu 2013r). Priorytetem dla realizacji planu rozwoju Spółki jest szerokopasmowe przedsięwzięcie NetMaks, z którego przychody w latach powinny stanowić ponad 50% przychodów z działalności operacyjnej ogółem. Dlatego do najważniejszych zamierzeń na 2013 rok należą: Strona 2 z 103

3 Zakończenie realizacji prowadzonych projektów unijnych oraz pozyskanie dotacji dla kolejnych szerokopasmowych projektów w nowych lokalizacjach w zasięgu posiadanych częstotliwości Intensywna rozbudowa sieci sprzedażowej, w tym sieci partnerskiej franczyzowej Pozyskanie w ramach zrealizowanego inwestycyjnego Etapu ok. 55 tys. Abonentów, z czego ok. 45 tys. poprzez uruchomienie usług dostępowych w zasięgu wybudowanej sieci, a ok. 10 tys. poprzez przejęcia operatorów lokalnych Pozyskanie ogólnopolskiego pasma częstotliwości 2,5GHz lub 0,8 GHz. Rozpoczęcie kolejnego inwestycyjnego etapu rozbudowy szerokopasmowej infrastruktury NetMaks o kolejne 150 stacji BTS WiMAX Mobile/ LTE ready Uruchomienie Centrum Usług Biznesowych dla rynku SOHO Przygotowania do debiutu na GPW Ponadto Spółka rozważa przejęcie od dużych operatorów telekomunikacyjnych, infrastruktury wimaxowej wraz z abonentami i rezerwacjami częstotliwości/ trwają negocjacje. Plany rozwojowe w perspektywie 2-3 lat dotyczą rynku ogólnopolskiego. Jednakże wdrożenie z sukcesem modelu biznesowego w technologii 4G WiMAX Mobile e/LTE ready/ na rynku polskim, może stanowić naturalną bazę do ekspansji na teren innych krajów Europy Centralno- Wschodniej, gdzie występują duże braki infrastruktury kablowej i technologie bezprzewodowego szybkiego dostępu do Internetu mają największe perspektywy rozwoju. Strona 3 z 103

4 Spis treści 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe Roczne sprawozdanie finansowe Informacje wprowadzające do sprawozdania finansowego Informacje ogólne Przyjęte zasady rachunkowości w 2012 r Rachunek Zysków i Strat Bilans Zestawienie zmian w Kapitale Własnym Rachunek Przepływów Pieniężnych Noty objaśniające do sprawozdania Dodatkowe informacje i wyjaśnienia Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok Wstęp Nazwa i Siedziba Spółki Walne Zgromadzenie Wspólników zatwierdzające sprawozdania finansowe za rok 2011 i Dane o Spółce Dane identyfikacyjne Opis historii Spółki Rodzaje i wartości kapitałów własnych Spółki oraz zasad ich tworzenia Informacje o wyemitowanych instrumentach finansowych Rynki, na których są lub były notowane instrumenty finansowe Spółki Powiązania kapitałowe Spółki Informacje o produktach, towarach i usługach Spółki Sytuacja rynkowa Zobowiązania Spółki istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych Istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Spółki Osoby zarządzające i nadzorujące Spółką Struktura akcjonariatu/udziałowców Spółki Istotne zdarzenia wpływające na działalność Spółki w 2012 roku Zmiany w organach zarządczych i kontrolnych Istotne umowy w roku Działania związane z realizacją projektu NetMaks Istotne wydarzenia od dnia bilansowego do momentu sporządzenia raportu Czynniki ryzyka Ryzyka związane z działalnością Spółki Ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność Czynniki ryzyka specyficzne dla prowadzonych projektów inwestycyjnych Czynniki ryzyka związane z wyemitowanymi instrumentami finansowymi Spółki Strategia i plany rozwojowe Strategia działania Ocena wykonania prognozy finansowej Ocena sprawozdania finansowego Informacje dotyczące głównych pozycji sprawozdania finansowego Płynność finansowa Zadłużenie przedsiębiorstwa Rentowność przedsiębiorstwa... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 4. Oświadczenia Zarządu Spółki... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 5. Raport i opinia biegłego rewidenta Strona 4 z 103

5 Wybrane jednostkowe dane finansowe Tabela 1 Wybrane dane finansowe obejmujące okres Wyszczególnienie PLN EUR Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa razem Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał podstawowy Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Do przeliczenia danych Rachunku Zysków i Strat oraz Rachunku Przepływów Pieniężnych za rok 2012 został wykorzystany kurs średnioroczny euro NBP w wysokości 4,1852 Do przeliczenia danych Bilansu za rok 2012 został wykorzystany kurs średni NBP z dnia 31 grudnia 2012 r. w wysokości 4,0882 Do przeliczenia danych Rachunku Zysków i Strat oraz Rachunku Przepływów Pieniężnych za rok 2011 został wykorzystany kurs średnioroczny euro NBP w wysokości 4,1190 Do przeliczenia danych Bilansu za rok 2011 został wykorzystany kurs średni NBP z dnia 31 grudnia 2011 r. w wysokości 4,4168 Strona 5 z 103

6 1. Roczne sprawozdanie finansowe 1.1. Informacje wprowadzające do sprawozdania finansowego Informacje ogólne Podstawa prawna Sprawozdanie finansowe Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-200) ul. Jagiellońska 40 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Kodeksem Spółek Handlowych. Przedmiot działalności Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności wytwórczej, handlowej, usługowej w szczególności w zakresie: PKD Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD Z Działalność związana z oprogramowaniem PKD Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Organ rejestrowy Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. został utworzony na mocy przepisów prawa polskiego. Umowa Spółki została sporządzona w formie aktu notarialnego w dniu 5 kwietnia 1989 (Repetytorium A nr 308/1989). Spółka została wpisana do rejestru handlowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy w dniu r., następnie w dniu r. został dokonany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Oddziale Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach przy ulicy Lompy 14. Czas trwania spółki Czas trwania spółki jest nieograniczony. Organy zarządcze Na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład zarządu przedstawiał się następująco: Tabela 2 Skład Zarządu Spółki Osoba Funkcja Udział w kapitale i głosach Zbigniew Krzyśko Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 25% Marek Kawala Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych 25% Andrzej Gabrych Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno Finansowych 25% Stanisław Omyła Wiceprezes Zarządu ds. Organizacji 25% Maksymilian Bylicki Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający 0% Spółka nie tworzy Rady Nadzorczej/Komisji Rewizyjnej. Okres sprawozdania Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r., natomiast zamieszczone dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności. Strona 6 z 103

7 Przyjęte zasady rachunkowości w 2012 r. Sprawozdania finansowe Spółki zostały sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r (tekst jednolity Dz. U. z 2009r nr 152 poz z późniejszymi zmianami). W zakresie nieobjętym Ustawą Spółka stosuje Krajowe Standardy Rachunkowości. Zgodnie z zasadami wyceny bilansowej, wyceny aktywów i pasywów dokonuje się na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Dla wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych przyjęto następujące zasady: Odpisy amortyzacyjne dokonywane są ratalnie począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany środek lub wartość została przyjęta do użytkowania; Stawki amortyzacyjne zostały przyjęte zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową; Spółka na koniec okresu sprawozdawczego ocenia czy wystąpiły wydarzenia wymagające aktualizacji majątku trwałego. Dla środków trwałych w budowie przyjęto: Udokumentowanie ogółu kosztów pozostającym w bezpośrednim z nim związku; Nie dokonywano odpisów aktualizujących w wyniku trwałej utraty ich przydatności. W zakresie rzeczowych składników aktywów obrotowych przyjęto dla: Zapasów towarów i materiałów ewidencję ilościowo-wartościową według cen zakupu; Produkcji w toku wycena obejmuje wysokość kosztów materiałów bezpośrednich i usług obcych; Wyceny rozchodu składników rzeczowych aktywów obrotowych w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) niezależnie od daty ich zakupu lub wytworzenia. W zakresie inwestycji Do ujmowania w księgach przyjęto cenę zakupu na dzień ich powstania lub nabycia; Wycenę bilansową tych składników aktywów według wartości rynkowej dla inwestycji krótkoterminowych; Inwestycje w aktywa finansowe zostały podzielone na inwestycje krótkoterminowe (płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy) oraz długoterminowe (płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w okresie dłuższym niż 12 miesięcy). W zakresie należności przyjęto: Odpisów aktualizujących dokonuje się przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty, w szczególności dla: o Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości; o Należności od dłużników, których wniosek o ogłoszenie upadłości został oddalony; o Należności kwestionowane przez dłużników; o Należności jeszcze nie wymagalne o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności; o Należności skierowane na drogę postępowania sądowego oraz należności objęte wyrokiem. Rachunek zysków i strat został przygotowany w wersji porównawczej. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest: Metodą pośrednią; Aktywa finansowe płatne lub wymagane w ciągu 3 miesięcy od daty ich nabycia, wystawienia lub założenia ujmowane są jako aktywa z działalności finansowej. Sprawozdania finansowe: Dane liczbowe wykazywane są bez zaokrągleń Sprawozdanie finansowe składa się z następujących pozycji: o Bilans o Rachunek Zysków i Strat o Zestawienie zmian w kapitale własnym o Rachunek przepływów pieniężnych.. Strona 7 z 103

8 1.2. Rachunek Zysków i Strat Tabela 3 Rachunek Zysków i Strat za okres A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,85 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,80 II. Zmiana stanu produktów 0 0,00 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,05 B. Koszty działalności operacyjnej , ,56 I. Amortyzacja , ,83 II. Zużycie materiałów i energii , ,01 III. Usługi obce , ,24 IV. Podatki i opłaty , ,26 V. Wynagrodzenia , ,85 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,96 VII. Pozostałe koszty operacyjne , ,89 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,52 C. Zysk ( strata) ze sprzedaży ( A-B) , ,29 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,66 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,74 0,00 II. Dotacje , ,45 III. Inne przychody operacyjne , ,21 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,33 I. Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0, ,39 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych , ,78 III. Inne koszty operacyjne , ,16 F. Zysk (strata)z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,62 G. Przychody finansowe , ,69 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: , ,69 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji ,29 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 19,20 0,00 V. Inne 0,00 0,00 H. Koszty finansowe , ,89 I. Odsetki, w tym: , ,66 - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Strata za zbycia inwestycji 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 29,96 IV. Inne , ,27 I. Zysk( strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , ,42 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych(j.i.-j.ii.) 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. Zysk( strata) brutto (I+/-J) , ,42 L. Podatek dochodowy , ,00 - odroczony ( +) ,00-45,00 - bieżący (-) , ,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 N. Zysk(strata) netto (K-L-M) , ,42 Strona 8 z 103

9 1.3. Bilans Tabela 4 Bilans za okres AKTYWA r r A. AKTYWA TRWAŁE , ,16 I. Wartości niematerialne i prawne , ,02 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,02 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,41 1. Środki trwałe , ,87 a) grunty( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów) , ,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,19 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,35 d) środki transportu , ,49 e) inne środki trwałe , ,84 2. Środki trwałe w budowie , ,54 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe , ,73 1. Nieruchomości 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne , ,73 3. Długoterminowe aktywa finansowe , ,00 a) w jednostkach powiązanych , ,00 - udziały lub akcje , ,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0, ,00 - udziały lub akcje 0, ,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 480, ,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 480, ,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Strona 9 z 103

10 B. AKTYWA OBROTOWE , ,87 I. Zapasy , ,10 1. Materiały 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku , ,50 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary , ,60 5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,55 1. Należności od jednostek powiązanych ,75 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : ,75 0,00 - do 12 miesięcy ,75 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,55 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : , ,73 - do 12 miesięcy , ,73 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ.i zdrow. oraz b) innych świadczeń , ,95 c) inne , ,87 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,85 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,85 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach , ,60 - udziały lub akcje 88,80 69,60 - inne papiery wartościowe , ,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0, ,25 - środki pieniężne w kasie i na rachunku , ,25 - inne środki pieniężne ,32 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,37 AKTYWA RAZEM , ,03 AKTYWA POZABILANSOWE 1 Akt. wartości nieruchomości* , ,00 2 RPO Sosnowiec ,00 0,00 3 DOTACJA RPLD Tomaszów Mazowiecki, Kutno, Skierniewice, Wieluń, Sieradz , ,80 4 RPO Koszalin - Kołobrzeg ,00 5 POIG 8.4 Parczew ,40 6 Dotacja RPSL B-B, Cieszyn, Częstochowa, Istebna, Racibórz, Rybnik ,00 0,00 7 Dotacja LRPO Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski ,00 0,00 8 Dotacja MRPO Zakopane ,00 0,00 9 Dotacja POIG Centrum B&R ,00 Razem , ,20 Strona 10 z 103

11 PASYWA r r A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,00 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy(wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje)własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,58 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 VIII. Zysk (strata) netto , ,42 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,03 I. Rezerwy na zobowiązania ,00 0,00 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,00 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe , ,75 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,75 a) kredyty i pożyczki , ,94 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych ,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe , ,81 d) inne 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,42 1. Wobec jednostek powiązanych , ,36 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności : 4 540, ,36 - do 12 miesięcy 4 540, ,36 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne , ,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,06 a) kredyty i pożyczki , ,24 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych ,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe , ,04 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,78 do 12 miesięcy , ,78 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,06 h) z tytułu wynagrodzeń ,07 0,00 i) inne , ,94 3. Fundusze specjalne , ,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,86 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,86 - długoterminowe , ,75 - krótkoterminowe , ,11 PASYWA RAZEM , ,03 Strona 11 z 103

12 1.4. Zestawienie zmian w Kapitale Własnym Tabela 5 Zestawienie zmian w Kapitale Własnym za okres r r I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,03 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , ,03 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00 - inne wynikające z kodeksu handlowego 0,00 0,00 - wynikające z umowy spółki 0,00 0,00 - wynikające z decyzji uprawnionych organów 0,00 0,00 b) zmniejszające (z tytułu) 0,00 0,00 - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 - inne wynikające z kodeksu handlowego 0,00 0,00 - wynikające z umowy spółki 0,00 0,00 - wynikające z decyzji uprawnionych organów 0,00 0, Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0, Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - inne wynikające z kodeksu handlowego 0,00 0,00 - wynikające z umowy spółki 0,00 0,00 - wynikające z decyzji uprawnionych organów 0,00 0,00 b) zmniejszające (z tytułu) 0,00 0,00 - inne wynikające z kodeksu handlowego 0,00 0,00 - wynikające z umowy spółki 0,00 0,00 - wynikające z decyzji uprawnionych organów 0,00 0, Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 a) zwiększenie 0,00 0,00 b) zmniejszenie 0,00 0, Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego , ,83 a) zwiększenie (z tytułu) , ,83 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00 - z podziału zysku (ustawowo) , ,50 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00 - wynikające z decyzji uprawnionych organów , ,33 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - pokrycia straty - wynikające z decyzji uprawnionych organów 0,00 0, Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu , ,58 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0, , Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - różnic w aktualizacji wyceny środków trwałych 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0, ,78 - zbycia środków trwałych 0,00 0,00 Strona 12 z 103

13 - różnic w aktualizacji wyceny środków trwałych 0, , Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0, Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - inne wynikające z kodeksu handlowego 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - inne wynikające z kodeksu handlowego 0,00 0, Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , ,50 - korekty błędów podstawowych 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , ,50 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 - wynikające z decyzji uprawnionych organów 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) , ,50 - wynikające z decyzji uprawnionych organów , , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 - korekty błędów podstawowych 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00 - wynikające z decyzji uprawnionych organów 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - wynikające z decyzji uprawnionych organów 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 8. Wynik netto , ,42 a) zysk netto , ,42 b) strata netto 0,00 0,00 c) odpisy z zysku 0,00 0,00 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,00 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0,00 0,00 Strona 13 z 103

14 1.5. Rachunek Przepływów Pieniężnych Tabela 6 Rachunek Przepływów Pieniężnych za okres (wstępny) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,42 II. Korekty razem , ,14 1. Amortyzacja , ,83 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0, ,27 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,97 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -19, ,61 5. Zmiana stanu rezerw ,00 0,00 6. Zmiana stanu zapasów , ,45 7. Zmiana stanu należności , ,01 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , ,68 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty , ,65 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(i+/-ii) , ,28 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 0, ,64 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0, ,64 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 - odsetki 0,00 0,00 - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 II. Wydatki , ,02 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,53 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne , ,49 3. Na aktywa finansowe, w tym: ,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych ,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , ,38 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , ,13 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00 2. Kredyty i pożyczki , ,13 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych ,00 0,00 4. Inne wpływy finansowe ,39 0,00 II. Wydatki , ,37 Strona 14 z 103

15 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek , ,40 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 8. Odsetki , ,97 9. Inne wydatki finansowe ,79 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , ,24 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) , ,66 E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym: , ,66 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początku okresu , ,59 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: , ,25 - o ograniczonej możliwości dysponowania 1.6. Noty objaśniające do sprawozdania Tabela 7 Nota 1 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów Wyszczególnienie Sprzedaż usług , ,80 2. Sprzedaż materiałów 0,00 0,00 3. Sprzedaż towarów , ,05 4. Sprzedaż produktów , ,00 5. Inne przychody ze sprzedaży 0,00 0,00 Razem , ,85 w tym: Sprzedaż dla odbiorców krajowych , ,15 Sprzedaż eksportowa , ,70 Tabela 8 Nota 2 Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów Wyszczególnienie A. Koszty według rodzaju 1. Amortyzacja , ,83 2. Zużycie materiałów i energii , ,01 3. usługi obce , ,24 4. Podatki i opłaty, w tym: , ,26 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 5. Wynagrodzenia , ,85 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,96 7. Pozostałe koszty rodzajowe , ,89 Razem , ,04 Tabela 8 Nota 3 Struktura kosztów sprzedaży wyrobów własnych Wyszczególnienie B. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/- 1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych X X 2. Odpisania zaniechanej produkcji X X 3. Odpisania kosztów bez efektu gospodarczego X X 4. Inne X X Wyszczególnienie Strona 15 z 103

16 C. Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/- 1. Produkty gotowe X X 2. Półprodukty i produkty w toku X X 3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów X X Wyszczególnienie D. Koszt własny produkcji sprzedanej (A+/-B+/-C) koszt wytworzenia sprzedanych produktów X X koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby X X koszty sprzedaży X X koszty ogólnego zarządu x X Wyszczególnienie E. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,52 Tabela 9 Nota 3 Pozostałe przychody operacyjne Wyszczególnienie I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych ,74 0,00 II. Dotacje , ,45 III. Inne przychody operacyjne, w tym: , ,21 1. rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności 0,00 0,00 2. rozwiązane rezerwy z tytułu 0,00 0,00 3. zwrócone, umorzone podatki 0,00 0,00 4. otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego 1 320,00 0,00 5. z tytułu różnic inwentaryzacyjnych 0,00 0,00 6. przedawnione zobowiązania ,49 0,00 7. odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji 0,00 0,00 8. odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji 0,00 0,00 9. inne przeszacowanie wartości rezerwacji telekomunikacyjnych 0, ,21 10.inne ,83 0,00 Razem , ,66 Tabela 10 Nota 4 Pozostałe koszty operacyjne Wyszczególnienie I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0, ,39 wartość netto środków trwałych 0,00 0,00 koszty likwidacji środków trwałych 0, ,39 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: , ,78 odpis aktualizujący wartość zapasów 0,00 0,00 odpis aktualizujący wartość należności 0, ,78 odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji 0,00 0,00 odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji ,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne, w tym: , ,16 1) utworzone rezerwy z tyt.. 0,00 0,00 2) darowizny ,00 0,00 3) odpisane należności 1 436,51 0,00 4) koszty postępowania sądowego 370, ,61 5) koszty likwidacji zapasów 0,00 0,00 6)... 0,00 0,00 7) inne , ,55 Razem , ,33 Strona 16 z 103

17 Tabela 11 Nota 5 Przychody finansowe Wyszczególnienie I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym: 0,00 0,00 zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 zyski z tytułu udziału w innych jednostkach 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: , ,69 odsetki od spółek powiązanych 0,00 0,00 odsetki od pozostałych kontrahentów 208, ,54 odsetki od obligacji 0,00 0,00 odsetki budżetowe ,26 556,00 odsetki bankowe , ,32 odsetki pozostałe 6 847,12 39,83 - odsetki od pożyczek 0,00 0,00 III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym: ,29 0,00 Sprzedaż udziałów w spółce Teleplus Sp. z o.o. 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a 19,20 0,00 aktualizacja wartości posiadanych akcji Ciech 19,20 0,00 V. Inne, w tym: 0,00 0,00 1) różnice kursowe 0,00 0,00 różnice kursowe od kredytu 0,00 0,00 różnice kursowe od pożyczek 0,00 0,00 różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych 0,00 0,00 różnice kursowe od kontrahentów 0,00 0,00 2) pozostałe przychody finansowe 0,00 0,00 3)... 0,00 0,00 Razem , ,69 Tabela 12 Nota 6 Koszty finansowe Wyszczególnienie I. Odsetki, w tym: , ,66 odsetki do spółek powiązanych 0,00 0,00 odsetki do pozostałych kontrahentów , ,96 odsetki budżetowe , ,92 odsetki bankowe , ,97 odsetki pozostałe , ,46 II. Koszty zbycia inwestycji, w tym: 0,00 0, ,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji w tym: 0,00 29,96 udziały zakupionych spółek 0,00 29,96 zakupione akcje własne 0,00 0, ,00 0,00 IV. Inne, w tym: , ,27 1) różnice kursowe 1 0,00 0,00 różnice kursowe od kredytu 0,00 0,00 różnice kursowe od pożyczek 0,00 0,00 różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych 0,00 0,00 różnice kursowe od kontrahentów , ,27 2) utworzone rezerwy 0,00 0,00 3) pozostałe koszty finansowe 0,00 0,00 4) rozwiązanie rezerw 2 8 0,00 0,00 5)... 0,00 0,00 Razem , ,89 Strona 17 z 103

18 Tabela 13 Nota 7 Zyski i straty nadzwyczajne Wyszczególnienie Zyski losowe 0,00 0,00 2. Pozostałe zyski 0,00 0,00 Razem zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 1. Straty losowe 0,00 0,00 2. Pozostałe straty 0,00 0,00 Razem straty nadzwyczajne 0,00 0,00 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 Tabela 14 Nota 8 Rozliczenie głównych pozycji różnicujących podstawę podatku dochodowego Wyszczególnienie Zysk/strata brutto , ,42 Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów , ,41 - Odsetki budżetowe , ,92 - Darowizna , ,99 - Składki nieobowiązkowe na rzecz organizacji 2 400, ,00 - Amortyzacja i ubezpieczenia NKUP , ,02 - Odpisane należności 1 436,51 61,50 - Utworzenie odpisów na należności , ,78 - Delegacje niewypłacone w 2012r , ,79 - Wartość sprzedanych udziałów ,50 0,00 - Pozostałe usługi NKUP , ,96 - Amortyzacja od środków trwałych finansowanych ze środków PHARE 8 526, ,99 - Przeszacowanie papierów wartościowych 29,96 29,96 - Koszty refakturowane z WUP 0, ,50 Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych , ,25 Delegacje , ,07 Leasing , ,18 Odpisy należności ,75 0,00 Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych , ,49 - Amortyzacja budynku z części finansowanej z ZFRON , ,93 - Odszkodowanie 4 261,28 0,00 - Dotacja na środki trwałe finansowana z PHARE 8 526, ,99 - Przychody ze zbycia udziałów ,00 0,00 - SOD , ,07 - Zwrot odsetek budżetowych ,26 566,00 - Przeszacowanie papierów wartościowych 19,20 0,00 - Naliczone odsetki na dzień bilansowy 6 847,12 0,00 - Dotacja z WUP 0, ,50 - Odpis aktualizujący inwestycje długoterminowe 0, ,00 Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych , ,07 SOD , ,07 Odliczenie od dochodu (np. darowizny) 0,00 0,00 darowizny 0,00 0,00 50% straty roku 0,00 0,00 Podstawa opodatkowania , ,16 Podatek dochodowy bieżący , ,00 Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony ,00 0,00 Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony ,00 0,00 Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat , ,00 Strona 18 z 103

19 Tabela 15 Nota 9a Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego Wyszczególnienie Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochod. na początek okresu, w tym: 7 594, ,00 a) odniesionych na wynik finansowy 7 594, ,00 b) odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0,00 0,00 2. Zwiększenia 5 480,00 0,00 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi 0,00 0,00 odpis aktualizujący zapasy 0,00 0,00 rezerwa na niewykorzystane urlopy 0,00 0,00 rezerwa na nagrody jubileuszowe 0,00 0,00 odpis aktualizujący wyroby gotowe 0,00 0,00 rezerwa na koszty usług obcych 0,00 0,00 rezerwa na nie wypłacone wynagrodzenia 0,00 0,00 rezerwa na odpisy aktualizacyjne 0,00 0,00 rezerwa na różnice kursowe 0,00 0,00 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 5 480,00 0,00 niewypłacone delegacje 5 480,00 0,00 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi 0,00 0, ,00 0,00 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0,00 0, ,00 0,00 e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi 0,00 0,00 3. Zmniejszenia 7 594,00 0,00 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0,00 0,00 w związku z ujemnymi różnicami kursowymi 0,00 0, ,00 0,00 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0,00 0,00 niewypłacone delegacje 7 594,00 0,00 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0,00 0, ,00 0,00 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0,00 0, ,00 0,00 e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi 0,00 0, ,00 0,00 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 5 480, ,00 a) odniesionych na wynik finansowy 5 480, ,00 b) odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0,00 0,00 Strona 19 z 103

20 Tabela 16 Nota 9b Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Wyszczególnienie Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochod. na początek okresu, w tym: 0,00 0,00 a) odniesionej na wynik finansowy 0,00 0,00 b) odniesionej na kapitał własny 0,00 0,00 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0,00 0,00 2. Zwiększenia ,00 0,00 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych 0,00 0,00 nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt.... 0,00 0,00 SOD ,00 0,00 sprzedaży udziałów w spółce Teleplus Sp. z o.o ,00 0,00 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi 0,00 0, ,00 0,00 3. Zmniejszenia 0,00 0,00 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi 0,00 0,00 zapłaconych odsetek 0,00 0,00 inne 0,00 0,00 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi 0,00 0, ,00 0,00 c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi 0,00 0, ,00 0,00 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: ,00 0,00 a) odniesionej na wynik finansowy 0,00 0,00 b) odniesionej na kapitał własny ,00 0,00 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0,00 0,00 Strona 20 z 103

21 Tabela 17 Nota 10 Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2012 r. Wyszczególnienie Koszty prac rozwojowych Wartość firmy Koncesje, patenty, licencje Oprogramow anie komputerów Wartość brutto na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0, , ,05 Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 - nabycie 0,00 0,00 0,00 0, , ,58 - przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0, , ,02 - inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 - likwidacja 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 - aktualizacja wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Wartość brutto na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0, , ,65 Umorzenia na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0, , ,03 Umorzenia bieżące - zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0, , ,43 Umorzenia - zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0, , ,98 - likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0, , ,98 - przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem umorzenia na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość księgowa netto na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0, , ,17 Inne Razem Strona 21 z 103

22 Tabela 18 Nota 11a Zmiany w środkach trwałych w 2012 r. Wyszczególnienie Grunty własne Prawo wieczysteg o użytkowani a gruntów Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe Razem Wartość brutto na , ,00 początek okresu 146,49 966,74 002,17 877,19 712, ,00 0,00 0, ,14 Zwiększenia, w tym: 761,23 536,60 705, ,00 0,00 0, ,14 - nabycie 793,45 448,60 650,19 - przemieszczenie ,00 0,00 0,00 wewnętrzne 211,77 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 - inne - leasing 756,01 088,00 0, ,00 0,00 0,00 Zmniejszenia 781,90 863,08 694,52 339,50 - likwidacja 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,11 - aktualizacja wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,08 - sprzedaż 227,86 694,52 460,46 - przemieszczenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wewnętrzne 501,93 501,93 Wartość brutto na , ,00 koniec okresu 146,49 946,07 547,23 719,27 079,06 Umorzenia na ,00 0,00 początek okresu 499,30 017,39 952,68 312,35 781,72 Umorzenia bieżące ,00 0,00 zwiększenia 102,77 782,45 498,57 924,71 308,50 Umorzenia ,00 0,00 0, , ,08 zmniejszenia 473,71 034,17 - likwidacja 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,08 - sprzedaż 473,71 127,06 - przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem umorzenia na ,00 0,00 koniec okresu 602,07 662,46 028,17 763,35 056,05 Wartość księgowa , ,00 netto 647,19 949,35 049,49 564,84 930,87 Stopień zużycia od wartości początkowej (%) 0,00 21,82% 6,05% 53,84% 12,11% 7,17% 21,82% Strona 22 z 103

23 Tabela 19 Nota 11b Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów Rodzaj umowy Wyszczególnienie Najem Leasing O innym charakterze Razem Stan na początek roku ,00 0,00 0,00 0,00 - zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 - zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 Stan na koniec roku ,00 0,00 0,00 0,00 Tabela 20 Nota 12 Zmiany w należnościach długoterminowych Wyszczególnienie Należności brutto odpis aktualizujący Należności netto 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 Stan na początek roku obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00 Stan na koniec roku obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 Stan na początek roku obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00 Stan na koniec roku obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem na koniec roku obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00 Tabela 21 Nota 13 Zapasy Wyszczególnienie Materiały 0,00 0,00 Półprodukty i produkty w toku , ,50 Produkty gotowe 0,00 0,00 Towary , ,60 Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 Razem , ,10 Strona 23 z 103

24 Tabela 22 Nota 14 Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) Wyszczególnienie Należności krótkoterminowe brutto Odpis aktualizujący Należności krótkoterminowe netto 1. Należności od jednostek powiązanych X X X a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy X X X Stan na początek roku X X X Stan na koniec roku X X X nieprzeterminowane X X X do 1 miesiąca X X X powyżej 1 m-ca do 3 m-cy X X X powyżej 3 m-cy do 6 m-cy X X X powyżej 6 m-cy do 1 roku X X X powyżej 1 roku X X X Razem X X X b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy X X X Stan na początek roku X X X Stan na koniec roku X X X nieprzeterminowane X X X do 1 miesiąca X X X powyżej 1 m-ca do 3 m-cy X X X powyżej 3 m-cy do 6 m-cy X X X powyżej 6 m-cy do 1 roku X X X powyżej 1 roku X X X Razem X X X c) inne X X X Stan na początek roku X X X Stan na koniec roku X X X nieprzeterminowane X X X do 1 miesiąca X X X powyżej 1 m-ca do 3 m-cy X X X powyżej 3 m-cy do 6 m-cy X X X powyżej 6 m-cy do 1 roku X X X powyżej 1 roku X X X Razem X X X 2. Należności od pozostałych jednostek X X X a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy X X X Stan na początek roku X X X Stan na koniec roku X X X nieprzeterminowane X X X do 1 miesiąca X X X powyżej 1 m-ca do 3 m-cy X X X powyżej 3 m-cy do 6 m-cy X X X powyżej 6 m-cy do 1 roku X X X powyżej 1 roku X X X Razem X X X b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy X X X Stan na początek roku X X X Stan na koniec roku X X X Strona 24 z 103

25 nieprzeterminowane X X X do 1 miesiąca X X X powyżej 1 m-ca do 3 m-cy X X X powyżej 3 m-cy do 6 m-cy X X X powyżej 6 m-cy do 1 roku X X X powyżej 1 roku X X X Razem X X X c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ. X X X Stan na początek roku X X X Stan na koniec roku X X X nieprzeterminowane X X X do 1 miesiąca X X X powyżej 1 m-ca do 3 m-cy X X X powyżej 3 m-cy do 6 m-cy X X X powyżej 6 m-cy do 1 roku X X X powyżej 1 roku X X X Razem X X X d) inne należności X X X Stan na początek roku X X X Stan na koniec roku X X X nieprzeterminowane X X X do 1 miesiąca X X X powyżej 1 m-ca do 3 m-cy X X X powyżej 3 m-cy do 6 m-cy X X X powyżej 6 m-cy do 1 roku X X X powyżej 1 roku X X X Razem X X X e) należności dochodzone na drodze sądowej X X X Stan na początek roku X X X Stan na koniec roku X X X nieprzeterminowane X X X do 1 miesiąca X X X powyżej 1 m-ca do 3 m-cy X X X powyżej 3 m-cy do 6 m-cy X X X powyżej 6 m-cy do 1 roku X X X - powyżej 1 roku X X X Razem X X X Strona 25 z 103

26 Tabela 23 Nota 15 Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych Wyszczególnieni e Ogółe m a) w jednostkach powiązanych, w tym: a) w pozostałych jednostkach, w tym: - - należn należnoś ości z - inne ci z tytułu krótk tytułu dywide oterm dywiden nd inowe d i i innych aktyw innych udziałó a udziałów w w finans w zyskach owe zyskach Ogółe m Stan na początek okresu 9,90 w tym w cenie nabycia 0,00 Zwiększenia, w tym 0,00 - nabycie 0,00 - korekty aktualizujące wartość 19,20 - odsetki 0,00 - przemieszczenie wewnętrzne 0,00 Zmniejszenia, w tym: 0,00 - sprzedaż 0,00 - korekty aktualizujące wartość 0,00 - przemieszczenie wewnętrzne 0,00 Stan na koniec okresu 8,88 - inne krótko termi nowe aktyw a finans owe Raz em - udziały lub akcje - inne papie ry warto ściow e - udziel one pożyc zki Raze m - udział y lub akcje - inne papie ry warto ściow e - udziel one pożyc zki Inne inwes tycje krótk oterm inowe 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,90 69,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,20 19,20 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,88 88,80 0,00 0,00 Tabela 24 Nota 16 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Wyszczególnienie Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych , ,25 Inne środki pieniężne 0,00 0,00 Inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 Razem , ,25 Tabela 25 Nota 17 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Wyszczególnienie Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 5 480, ,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 480, ,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0,00 0,00 przychód nie stanowiący należności 0,00 0, ,00 0,00 Razem 5 480, ,00 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym: , ,37 prace rozwojowe , ,86 pozostałe , ,51 Strona 26 z 103

27 przychody na należności 0,00 0,00 Razem , ,37 Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym: , ,86 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0,00 0,00 a) długoterminowe, w tym: 0,00 0, ,00 0,00 b) krótkoterminowe, w tym: 0,00 0,00 rezerwa na niewykorzystane urlopy 0,00 0,00 rezerwa na świadczenia pracownicze 0,00 0,00 rezerwa na koszty usług obcych 0,00 0, ,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: , ,86 a) długoterminowe, w tym: , ,75 środki z tytułu przyszłych świadczeń , , ,00 0,00 inne 0,00 0,00 b) krótkoterminowe, w tym: , ,11 niezrealizowane różnice kursowe 0,00 0,00 przedpłaty 0,00 0,00 różnica wyceny aportów do spółek zależnych 0,00 0,00 wycena kontraktów budowlanych 0,00 0, ,00 0,00 inne 0,00 0,00 Tabela 26 Nota 18 Stan rezerw Wyszczególnienie Stan na pierwszy dzień roku obrotowego Zwiększenia Wykorzysta nie Rozwiązanie Stan na ostatni dzień roku obrotowego 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0, ,00 0,00 0, ,00 2. Na świadczenia pracownicze, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) długoterminowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) krótkoterminowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na udzielone gwarancje i poręczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwa urlopowa rok ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwa urlopowa rok ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 badanie sprawozdania finansowego rok ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 badanie sprawozdania finansowego rok ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 0, ,00 0,00 0, ,00 Strona 27 z 103

28 Tabela 27 Nota 19 Odpisy aktualizujące wartość aktywów Wyszczególnienie Stan na pierwszy dzień roku obrotowego Zwiększenia Wykorzysta nie Rozwiąza nie Stan na ostatni dzień roku obrotowego Wartości niematerialne i prawne , , ,98 0, ,48 Rzeczowe aktywa trwałe , , ,20 0, ,05 Inwestycje długoterminowe ,00 0, ,00 0, Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , , ,81 0, ,73 Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem , , ,99 0, ,26 Tabela 28 Nota 19a Kapitał podstawowy Wyszczególnienie Wysokość kapitału podstawowego 5 000, ,00 2. Ilość udziałów/akcji tworzących kapitał, w tym: akcje/udziały zwykłe akcje/udziały uprzywilejowane Struktura własności, w tym: - Zbigniew Krzyśko 25% 25% - Andrzej Gabrych 25% 25% - Marek Kawala 25% 25% - Stanisław Omyła 25% 25% 4. Wartość nominalna jednej akcji/jednego udziału 50,00 50,00 Tabela 29 Nota 19b Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych Kapitał zapasowy Wyszczególnienie Stan na początek okresu , ,75 Zwiększenia , ,83 dopłaty wspólników 0,00 0,00 z podziału zysku , ,50 z innych odpisów , ,33 ze sprzedaży akcji/udziałów powyżej ich wartości nominalnej 0,00 0,00 Zmniejszenia 0,00 0,00 pokrycie straty 0,00 0,00 inne 0,00 0,00 Stan na koniec okresu , ,58 Tabela 30 Nota 19b Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych Kapitał rezerwowy aktualizacji wyceny Wyszczególnienie Stan na początek okresu 0, ,78 + z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 + z tytułu aktualizacji środków trwałych netto 0, ,78 z tytułu sprzedaży bądź likwidacji środków trwałych 0,00 0,00 + z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych 0,00 0,00 z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych 0,00 0,00 + z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych 0,00 0,00 z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych 0,00 0,00 z tytułu aktualizacji innych aktywów 0,00 0,00 Stan na koniec okresu 0,00 0,00 Strona 28 z 103

29 Tabela 31 Nota 19b Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych Pozostałe kapitały rezerwowe Wyszczególnienie Stan na początek okresu 0,00 0,00 + zwiększenia 0,00 0,00 zmniejszenia 0,00 0,00 Stan na koniec okresu 0,00 0,00 Tabela 32 Nota 19b Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych Zysk (strata) z lat ubiegłych Wyszczególnienie Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , ,50 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 korekty błędów 0,00 0,00 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , ,50 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 odpis z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) , ,50 podział zysku (na kapitał zapasowy) , ,50 wypłata dywidendy 0,00 0,00 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 korekty błędów 0,00 0,00 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 pokrycie strat z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 Tabela 33 Nota 19c Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty) Wyszczególnienie ZYSK / STRATA NETTO , ,42 Fundusz zapasowy (+/-) , ,42 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 0,00 0,00 Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału) 0,00 0,00 Fundusz nagród 0,00 0,00 Cele społeczne 0,00 0,00 Dopłaty wspólników 0,00 0,00 Obniżenie kapitału podstawowego 0,00 0,00 Pokrycie straty z lat ubiegłych 0,00 0,00 * Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty) Strona 29 z 103

30 Tabela 34 Nota 20 Zobowiązania długoterminowe struktura czasowa 1. Wobec 2. Wobec pozostałych jednostek Razem Wyszczególnie nie/okres spłaty jednostek powiązan ych Razem a) z tytułu kredytów i pożyczek b) z tytułu emisji papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne x do roku Kwota do zapłaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od 1 do 3 lat Kwota do zapłaty 0,00 powyżej 3 lat do 5 lat Kwota do zapłaty 0, , , , , ,9 3 0,00 0, , , , 93 ponad 5 lat Kwota do zapłaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem Razem 0, , , , ,86 Nota obejmuje zobowiązania wykazane w pozycji pasywów BII sprawozdania za 2012 r ,29 Strona 30 z 103

31 Tabela 35 Nota 21 Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna) Wyszczególnie Stan na koniec roku obrotowego nie Stan na początek roku obrotoweg o nieprzetermi nowane do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy do 1 roku powyżej 1 roku 1. Wobec x jednostek powiązanych x x x x x x x a) z tytułu dostaw i usług, w tym: x x x x x x x x do 12 miesięcy x x x x x x x x powyżej 12 miesięcy x x x x x x x x b) pozostałe x x x x x x x x 2. Wobec pozostałych jednostek x x x x x x x x a) kredyty i pożyczki x x x x x x x x b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart. X x x x x x x x c) inne zobowiązania finansowe x x x x x x x x d) z tytułu dostaw i usług x x x x x x x x do 12 miesięcy x x x x x x x x powyżej 12 miesięcy x x x x x x x x e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw x x x x x x x x f) zobowiązania wekslowe x x x x x x x x g) z tytułu podatków, ceł, ubezp. społ. X x x x x x x x h) z tytułu wynagrodzeń x x x x x x x x i) inne x x x x x x x x Razem x x x x x x x x Razem na koniec roku obrotowego Strona 31 z 103

32 Tabela 36 Nota 21a Fundusze specjalne Wyszczególnienie Fundusze specjalne , ,00 Razem , ,00 Tabela 37 Nota 22 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach (które nie wymagają konsolidacji) Wyszczególnienie Opis szczegółowy Kwota 1. Nazwa i zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia X X 2. Procentowy udział jednostki w przedsięwzięciu X X 3. Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i pra X X 4. Zobowiązania zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia lub zakup używanych rzeczowych składników aktywów trwałych X X 5. Część zobowiązań wspólnie zaciągniętych X X 6. Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia X X 7. Koszty związane ze wspólnym przedsięwzięciem X X 8. Zobowiązania warunkowe dotyczące wspólnego przedsięwzięcia X X 9. Zobowiązania inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia x x Tabela 38 Nota 23a Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, które nie są objęte sprawozdaniem finansowym Opis Nazwa spółki Tabela 39 Nota 24 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych Wyszczególnienie Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym Ogółem, z tego: Zarząd kadra kierownicza 22 0 Pracownicy finansowo-ekonomiczni Pracownicy wsparcia administracyjnego Specjaliści (serwisanci, programiści, wdrożeniowcy, systemowcy) Pracownicy pozostali (handlowcy, marketing, logistyka) Tabela 40 Nota 25 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów Nadzorczych spółek kapitałowych Wyszczególnienie Zarząd , ,54 Rada Nadzorcza/Komisja Rewizyjna 0 0 Strona 32 z 103

33 Tabela 41 Nota 26 Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych Wyszczególnienie Organy nadzorcze Zarząd Stan na początek roku 0,00 0,00 - udzielone 0,00 0,00 - spłacone 0,00 0,00 Stan na koniec roku 0,00 0,00 Warunki oprocentowania i terminy spłaty pożyczek i innych świadczeń o podobnym charakterze udzielonym członkom Zarządu - w 2012 roku członkowie Zarządu nie korzystali z pożyczek lub innych świadczeń o podobnym charakterze Warunki oprocentowania i terminy spłaty pożyczek i innych świadczeń o podobnym charakterze udzielonym członkom organów nadzorczych - Spółka nie posiada Rady Nadzorczej/Komisji Rewizyjnej Tabela 42 Nota 27 Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych Wyszczególnienie Euro kurs średnioroczny 4,1852 4,1190 Euro - kurs na dzień bilansowy 4,0882 4,4168 Tabela 43 Nota 28 Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy Wyszczególnienie Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego Inne usługi poświadczające 0,00 0,00 Usługi doradztwa podatkowego 0,00 0,00 Pozostałe usługi 0,00 0,00 Razem Tabela 44 Nota 29 Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki Opis Kwota Strona 33 z 103

34 Strona 34 z 103

35 1.7. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia Poniższa informacja ma charakter uzupełniający do sprawozdania finansowego i przedstawia istotne czynniki mające wpływ na wybrane pozycje sprawozdania. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku zostały przeprowadzone następujące operacje mające charakter jednorazowy: Zawarcie umowy sprzedaży 44,37 procent udziałów w spółce zależnej Teleplus Sp. z o.o. za kwotę 43 mln zł, która została wykazana w Rachunku Zysków i Strat w pozostałych przychodach finansowych pozycja Zysk ze zbycia inwestycji ; Zostały poniesione wydatki inwestycyjne na poziomie tys. zł związane z budową infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu NetMaks; W związku z realizacją projektów informatycznych, przy których działania w toku są wykazywane w pozycji półprodukty i produkty w roku zmniejszył się z poziomu tys. zł na dzień 31 grudnia 2011 r. do poziomu tys. zł na dzień 31 grudnia 2012 r.; Uruchamianie sprzedaży w kolejnych obszarach wiązało się ze wzrostem wartości posiadanych przez Spółkę towarów z 569 tys. zł na początek 2012 r. do tys. zł na dzień 31 grudnia 2012 r. W miarę intensyfikacji działań sprzedażowych, wielkość utrzymywanego poziomu towarów będzie stopniowo malała; Wzrost aktywnych krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych jest głównie związany z projektem NetMaks, natomiast spadek biernych rozliczeń międzyokresowych jest związany z realizacją zobowiązań umów dotacyjnych; W 2012 roku Spółka przeprowadziła 3 emisje obligacji korporacyjnych; które są wykazane w sprawozdaniu jako zobowiązania długoterminowe (seria KOM12B o łącznej wartości nominalnej tys. zł oraz seria KOM12C o łącznej wartości nominalnej tys. zł) oraz jako zobowiązania krótkoterminowe (seria KOM11 o łącznej wartości nominalnej tys. zł oraz KOM12D o łącznej wartości nominalnej tys. zł); Pozostałe potrzeby finansowe Spółki były finansowane z zaciąganych kredytów bankowych i pożyczek, leasingu operacyjnego, dotacji unijnych, zobowiązań krótkookresowych wobec dostawców oraz z kapitału własnego. Wartość zobowiązań leasingowych została wykazana w zobowiązaniach krótkookresowych w pozycji inne. Sposób ujęcia dotacji unijnych: Spółka ujmuje przyznane dotacje w następujący sposób: przyznane dotacje zwiększają wartość rozliczeń międzyokresowych po stronie pasywów oraz należności po stronie aktywów wykazywane w pozycji inne należności krótkoterminowe; W miarę realizacji projektu NetMaks Spółka wykazuje dotacje w sposób ratalny (proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych nakładów inwestycyjnych) w ramach RZiS w pozycji pozostałe przychody operacyjne. Natomiast w momencie wpływu dotacji pomniejszane są należności dotacyjne (ujmowane w bilansie w pozycji inne należności), a kwota wpływu zostaje przeniesiona do inwestycji krótkoterminowych (środki pieniężne). Operacje przeprowadzone w 2011 roku mające wpływ na porównywalność wyników finansowych: Aktualizacja wartości inwestycji o wartości ,00 zł obejmująca aktualizacje wartości rezerwacji. Aktualizacja została wykazana w sprawozdaniu rocznym za 2011 r. (nie została ujęta w sprawozdaniu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.) w pozycji inne przychody operacyjne w RZiS oraz poprzez wzrostu wartości kapitału własnego (docelowo przeniesiono na kapitał zapasowy). Po stronie aktywów aktualizację wykazano poprzez zwiększenie wartości inwestycji długoterminowych wartości niematerialnych i prawnych, przy jednoczesnej korekcie wcześniejszych aktualizacji oraz pomniejszeniu pozycji inne inwestycje krótkoterminowe w kwocie tys. zł obejmujące posiadane rezerwacje częstotliwości 3,5 GHz; Strona 35 z 103

36 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok Wstęp Nazwa i Siedziba Spółki Milmex Systemy Komputerowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, przy ulicy Jagiellońskiej 40, Sosnowiec Walne Zgromadzenie Wspólników zatwierdzające sprawozdania finansowe za rok 2011 i 2012 Walne Zgromadzenie Wspólników w dniu 30 czerwca 2012 r. podjęło uchwały zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 i udzieliło absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz podjęło uchwałę o podziale zysku za rok Zgodnie z uchwałą zysk Spółki za rok 2011 został przeznaczony na zwiększenie kapitału (funduszu) zapasowego Spółki. Walne Zgromadzenie Wspólników w dniu 20 maja 2013 r. podjęło uchwały zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 i udzieliło absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz podjęło uchwałę o podziale zysku za rok 2012, który został w całości przeznaczony na zwiększenie kapitału (funduszu) zapasowego Dane o Spółce Dane identyfikacyjne Nazwa: Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Forma prawna: Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Siedziba Sosnowiec Adres siedziby: ul. Jagiellońska 40, Sosnowiec KRS: Forma prawna: Spółka z ograniczona odpowiedzialnością REGON: NIP Opis historii Spółki 2012 Komercyjne uruchomienie projektu NetMaks; Budowa infrastruktury infostrady NetMaks; Zawarcie umowy sprzedaży 44,37 procent udziałów spółki Teleplus za kwotę 43 mln zł; Powołanie spółki celowej Telekomunikacja Gminna w celu nawiązania współpracy z jednostkami samorządowymi w ramach projektu NetMaks Rozbudowa sieci sprzedaży Spółki na potrzeby projektu NetMaks; Przeprowadzenie emisji obligacji serii KOM11, KOM12B, KOM12C i KOM12D o łącznej wartości nominalnej 57 mln zł Otrzymanie wyróżnień biznesowych w postaci: Diamentów Forbes a dla najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw, tytułu Gazeli Biznesu za 2012r, oraz Certyfikatu Odpowiedzialni Społecznie 2010/2011 Milmex pozyskał prawie 80 mln PLN dotacji UE dla projektu NetMaks; Milmex nadal bardzo aktywnie aplikuje o kolejne bezzwrotne środki unijne dla rozwoju projektu NetMaks, jednocześnie wspólnie z korporacją Airspan podejmuje działania mające na celu utworzenie na terenie Polski, Centrum Badawczo Rozwojowego szerokopasmowych technologii mobilnych opartych o standard WiMAX 16e,m/LTE Nabycie TelePlus Sp. z o.o. - operatora telekomunikacyjnego, posiadającego 40 regionalnych licencji na częstotliwości 3,5 GHz. To rozszerzyło terytorium objęte pozwoleniami na ponad 11 mln mieszkańców; Otwarcie oddziałów w 5 regionach Polski i powołanie 3 nowych spółek dla, rozwoju specjalistycznych produktów (EUROGMINA, E-SENIOR, OPENCAM.PL); Strona 36 z 103

37 Nawiązanie strategicznej, technologicznej współpracy z Airspan Networks Inc, USA / Airspan Communications Ltd. Wielka Brytania; Rozpoczęcie strategicznej współpracy z ECI GmbH 2008/2009 Milmex wdrożył strategię rozwoju w oparciu o technologię WiMAX Mobile. Została zawiązana współpraca z Politechniką Śląską w Gliwicach w celu przyjęcia standardu WiMAX e dla projektu NetMaks ". Milmex uzyskał z Urzędu Komunikacji Elektronicznej ponad 50 regionalnych licencji dla częstotliwości 3,5 GHz. Terytorium objęte pozwoleniami obejmuje ok. 4,8 mln mieszkańców podpisanie umowy partnerskiej z wiodącym polskim producentem oprogramowania dla przedsiębiorstw - Comarch z Krakowa, rozszerzenie oferty Spółki o rozwiązania ERP CDN XL dla dużych i średnich przedsiębiorstw oraz CDN OPT!MA - dla mniejszych firm, w tym i dla biur rachunkowych; wprowadzenie na rynek autorskiego oprogramowania SmartGSM do zarządzania telefonią mobilną, komórkową w organizacjach administracyjnych i biznesowych uruchomienie pierwszej w Polsce, zintegrowanej sieci szerokopasmowego, bezprzewodowego dostępu do usług internetowych i telefonicznych, pracującej w standardzie WCDMA (instalacja była wspierana przez Unię Europejską w ramach realizacji programu przedakcesyjnego Phare 2003). nawiązanie współpracy z TETA S.A. z Wrocławia, rozszerzenie oferty w zakresie zintegrowanych systemów ERP o aplikację Teta 2000 (obecnie Teta Constellation) zaawansowany system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem; otwarcie w Krakowie oddziału dedykowanego wprowadzaniu na rynek nowych rozwiązań i technologii szerokopasmowych do bezprzewodowych transmisji danych w usługach telekomunikacyjnych i będącego pilotażowym Punktem Obsługi Klienta w projekcie budowy Infostrady NetMaks rozpoczęcie działań nakierowanych na rynek szerokopasmowych bezprzewodowych usług telekomunikacyjnych, poprzez współpracę z SOMA Networks, wprowadzenie propozycji dla gmin w zakresie rozwoju oraz eksploatacji, dostępnych w dowolnym czasie i miejscu, usług telekomunikacyjnych i monitoringu; zapoczątkowanie wspólnie z SOMA Networks - realizacji projektu związanego z budową bezprzewodowych, gminnych Infostrad NetMaks, z jednoczesnym świadczeniem usług dostępowych w obszarze "ostatniej mili" wielokrotne wyróżnienie Milmex tytułem profesjonalnego lidera sprzedaży systemu SAP Business One wśród firm sektora MSP przez SAP Polska 2003 nawiązanie współpracy z Microsoft Business Solutions Polska, wprowadzenie do oferty aplikacji MBS Dynamics AX; podpisanie umowy partnerskiej z SAP Polska w zakresie sprzedaży oraz wdrożeń systemu SAP Business One wprowadzenie na rynek oprogramowania kadrowego, opracowanego na potrzeby integracji z systemem Scala/Scala Płace - Scala Kadry; rozszerzenie oferty rozwiązań aplikacyjnych o segment dużych przedsiębiorstw poprzez podjęcie współpracy z firmą Oracle Polska 2001 rozpoczęcie współpracy z producentem oprogramowania Softlab w zakresie instalacji i wdrażania zintegrowanych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie firmami handlowymi i usługowymi; otrzymanie statusu Cisco Authorized Reseller oraz 3Com Bronze podjęcie współpracy z Cisco w zakresie projektowania i instalacji sieci z zastosowaniem telefonii VoIP oraz z Logotec Engineering w zakresie dystrybucji i serwisu systemów do zarządzania dokumentami, automatyzacji tworzenia oraz emisji raportów finansowych i sprawozdań finansowo - księgowych Scala Sprawozdawczość Finansowo Księgowa autoryzacja Compaq Authorized Solution Partner i Microsoft Certified Solution Provider, nawiązanie współpracy z Sun Microsystems z jednoczesnym przyjęciem do dystrybucji i serwisu serwerów Sun Enterprise oraz stacji sieciowych i systemu operacyjnego Solaris rozpoczęcie pierwszych dostaw i wdrożeń systemów informatycznych, integrujących w sobie oprogramowanie, sieci oraz sprzęt komputerowy; uzyskanie autoryzacji partnerskich firm Novell, IBM, 3Com Strona 37 z 103

38 1995 umowa partnerska ze Scala Polska, na podstawie której Spółka rozpoczęła sprzedaż oprogramowania Scala International Business Software, wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwami, grupami kapitałowym i firmami średniego biznesu poszerzenie oferty o autorskie oprogramowanie do obsługi fiskalnej sprzedaży detalicznej na potrzeby firm handlowych, sklepów i supermarketów -Detal Business, które uzyskało homologację Ministerstwa Finansów, zostało zintegrowane z systemem Simple i wprowadzone do użytkowania na kasach, komputerach i w fiskalnych systemach sieciowych decyzja Zarządu o rozwoju Spółki, jako firmy oferującej programy do zarządzania przedsiębiorstwami (Simple Business/Simple System); rozwój profesjonalnej działalności serwisowo szkoleniowej; podpisanie umowy z Uniwersytetem Śląskim na uruchomienie Ośrodka Szkoleniowego i rozpoczęcie realizacji szkoleń informatycznych oraz biznesowych na rzecz uczelni, jak też zorganizowanie kursów dla śląskich przedsiębiorstw; 1991 podpisanie pierwszych umów partnerskich z istotnymi na rynku IT producentami sprzętu i oprogramowania 1989 Założenie Spółki Rodzaje i wartości kapitałów własnych Spółki oraz zasad ich tworzenia Tabela 45 Kapitały (fundusze) własne Spółki na dzień 31 grudnia 2012 r. w PLN Wyszczególnienie Wartość Kapitał (fundusz) własny ,34 Kapitał (fundusz) podstawowy ,00 Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 Kapitał (fundusz) zapasowy ,00 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 Zysk (strata) netto ,34 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 Wysokość kapitału jest zgodna z wpisem do KRS i umową Spółki oraz wymogami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych. Kapitał podstawowy został wniesiony w całości gotówką. W okresie objętym niniejszym raportem nie wystąpiły zmiany wartości kapitału podstawowego. Emitent może podwyższyć kapitał zakładowy przez ustanowienie nowych udziałów, albo przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta przez podwyższenie dotychczasowych udziałów wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników. Emitent może podwyższyć kapitał zakładowy do wysokości zł (dziesięciu milionów złotych) w terminie do dnia roku, co nie będzie stanowić zmiany umowy Spółki i następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, która określi sposób podwyższenia Informacje o wyemitowanych instrumentach finansowych W okresie od dnia bilansowego do dnia sporządzenia niniejszego raportu Spółka wyemitowała następujące instrumenty finansowe (z wyłączaniem dotychczasowych udziałów) o łącznej wartości tys. zł: Krótkoterminowe obligacje serii KOM11 Krótkoterminowe obligacje korporacyjne serii KOM12B Krótkoterminowe obligacje korporacyjne serii KOM12C Krótkoterminowe obligacje korporacyjne serii KOM12D Krótkoterminowe obligacje serii KOM11 W dniu 24 stycznia 2012 r. Spółka wyemitowała 319 obligacji o wartości nominalnej zł każda i łącznej wartości nominalnej ,00 zł. Obligacje zostały zaoferowane w trybie oferty prywatnej oznaczonemu inwestorowi i objęte w dniu 24 stycznia 2012 r. po cenie nominalnej. Zgodnie z dyspozycją obligatariuszy obligacji korporacyjnych KOM11 z dnia 20 marca 2013r. obligacje zostały terminowo rozliczone w pełnej Strona 38 z 103

39 wysokości. Informacja o rozliczeniu obligacji KOM11 została upubliczniona Raportem bieżącym nr 3/2013 z dnia 21 marca 2013 r Obligacje zwykłe na okaziciela serii KOM12B Spółka wyemitowała obligacji na okaziciela o wartości nominalnej zł każda i łącznej wartości nominalnej zł. Obligacje zostały zaoferowane w trybie oferty prywatnej oznaczonemu inwestorowi objęte w dniu 9 lipca 2012 r. po cenie nominalnej. Termin wykupu został wyznaczony na 9 lipca 2014 r., przy czym Emitentowi przysługiwała opcja wcześniejszego wykupu, która wygasła w dniu 25 kwietnia 2013 r. Obligacje zostały zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze aktywów trwałych. Kupon obligacji jest oparty na stopie bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę 7,00 procent. Kupon jest wypłacany w okresach kwartalnych. Obligacje KOM12B zostały dopuszczone do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu na mocy uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych numer 1290/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r., a pierwszy dzień notowania został wyznaczony na dzień 20 grudnia 2012 r. Animatorem obligacji jest Dom Maklerski NWAI Krótkoterminowe obligacje serii KOM12C Spółka wyemitowała obligacji na okaziciela o wartości nominalnej zł każda i łącznej wartości nominalnej zł. Obligacje były oferowane w ramach oferty publicznej tj. skierowanej do nieoznaczonego inwestora i objęte w dniu 30 kwietnia 2012 r. po cenie nominalnej. Termin wykupu został wyznaczony na 25 kwietnia 2014 r., przy czym Emitentowi przysługiwała opcja wcześniejszego wykupu, która wygasła w dniu 25 kwietnia 2013 r. Obligacje zostały zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze rezerwacji częstotliwości. Kupon obligacji jest oparty na stopie bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę 6,30 procent. Kupon będzie wypłacany w okresach półrocznych. Obligacje serii KOM12C zostały wprowadzone do obrotu w ramach Catalyst w dniu 3 września 2012 r. Animatorem obligacji jest Dom Maklerski NWAI Krótkoterminowe obligacje serii KOM12D Spółka wyemitowała obligacji na okaziciela o wartości nominalnej zł każda i łącznej wartości nominalnej zł. Obligacje były oferowane w ramach oferty publicznej tj. skierowanej do nieoznaczonego inwestora i objęte w dniu 30 sierpnia 2012 r. po cenie nominalnej. Termin wykupu został wyznaczony na dzień 30 sierpnia 2013 r., przy czym Emitentowi przysługiwała opcja wcześniejszego wykupu, z która wygasła dniu 28 lutym 2013 r. Obligacje zostały zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze aktywów trwałych. Łącznie ustanowione zabezpieczenia w formie zastawów rejestrowych spełniają warunki określone w Warunkach Emisji obligacji serii KOM12D, w ramach których Spółka zobowiązała się do zabezpieczenia w/w serii obligacji w postaci zastawu rejestrowego na kwotę równą lub przekraczającą 200 procent wartości wyemitowanych obligacji KOM12D (tj. kwotę równą lub przekraczającą zł). Kupon obligacji jest wypłacany kwartalnie i jest oparty na stałej stopie w wysokości 11 procent w układzie rocznym. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu na Catalyst uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. numer 1256/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. oraz uchwałą Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna numer 209/12 z 11 grudnia 2012 r., a pierwszy dzień notowania został wyznaczony na dzień 19 grudnia 2012 r. Animatorem obligacji jest Dom Maklerski NWAI Rynki na których są lub były notowane instrumenty finansowe Spółki Instrumenty finansowe Spółki w okresie objętym niniejszym raportem były przedmiotem obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Bondspot. W okresie objętym niniejszym raportem przedmiotem obrotu były obligacje korporacyjne serii KOM12B, KOM12C i KOM12D Powiązania kapitałowe Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. jest w trakcie budowy grupy kapitałowej. Na dzień 31 grudnia 2012 r. w skład grupy kapitałowej wchodziły następujące podmioty: Teleplus Sp. z o.o. Operator telekomunikacyjny z Lublina, którego akwizycji Milmex dokonał w początkach 2011 roku. Firma od 2002 roku posiadała zezwolenie prezesa UKE na świadczenie usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem stacjonarnej sieci publicznej, usług zapewniania dostępu do internetu oraz transmisji danych. Spółka będzie dedykowana do obsługi technicznej sieci NetMaks, a posiadane przez nią częstotliwości zostaną wykorzystane w projekcie. Strona 39 z 103

40 E-Senior Sp. z o.o. Eurogmina Sp. z o.o. Opencam.pl Sp. z o.o. Telekomunikacja Gminna S.A. Ostatnia Mila1 Sp. z o.o. 1 czerwca 2012 r. Spółka sprzedała 44,37 procent udziałów w spółce zależnej Teleplus Sp. z o.o. za kwotę 43 mln zł. Po sprzedaży udziałów Milmex zachowuje kontrolę nad spółką zależną i kontroluje 55,63 procent udziału w kapitale Spółka celowa z siedzibą w Sosnowcu, powołana w 2010 roku, której główny obszar działalności związany będzie z rozwojem produktów i usług dla grupy tzw. e-wykluczonych, a także działalność edukacyjna. Emitent posiada w tej spółce 100% udziałów. Spółka celowa z siedzibą w Zabierzowie, istniejąca od 2010 roku. Głównym obszarem działalności spółki będą produkty informatyczne, teleinformatyczne oraz specjalistyczny kontent dla samorządów i administracji. Emitent posiada w tej spółce 100% udziałów. Spółka z siedzibą w Zabierzowie, założona na początku 2011 roku i świadcząca usługi związane z telekomunikacją oraz przewodowym i bezprzewodowym przesyłaniem obrazu. Docelowa działalność spółki ma polegać na rozwoju nowych produktów i usług związanych z linią produktową Kamera Online. Emitent posiada w tej spółce 100% udziałów. Spółka celowa z siedzibą w Katowicach, zawiązana w 2012 roku. Działalność spółki związana jest z pozyskiwaniem i realizacją kontraktów inwestycyjnych z sektora JST. Emitent posiada 51 procent akcji założycielskich. Spółka celowa z siedzibą w Sosnowcu, zawiązana w 2012 roku. Spółka w celu pełnienia roli regionalnego Operatora Telekomunikacyjnego do działań w wyodrębnionych obszarach kraju. Milmex posiada 100% udziałów. Zgodnie z art. 58 ust 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U Nr 121 poz. 591 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. nie przygotowuje skonsolidowanych sprawozdań finansowych Informacje o produktach, towarach i usługach Spółki Oferta Milmex obejmuje produkty i usługi zgodne z oczekiwaniami rynku oraz ogólnymi trendami, które wpływają na rozwój rynku telekomunikacyjnego oraz IT. Podstawowa dotychczasowa działalność informatyczna, integratorska, bazująca na współpracy z dostawcami rozwiązań klasy ERP i systemów BI (m. in. UNIT4 TETA SA - dawniej TETA SA, Comarch SA) będzie kontynuowana. Milmex posiada własne innowacyjne rozwiązania informatyczne do zarządzania telefonią mobilną i stacjonarną w firmach, tj. Smart GSM/FIX oraz jest wyłącznym posiadaczem praw na Polskę dla oprogramowania SUPER SENIOR, wspierającego korzystanie z komputera i Internetu w grupie e-wykluczonych, osób starszych oraz początkujących. Oferta dotycząca rynku telekomunikacyjnego obejmująca dostęp do szerokopasmowego Internetu, telefonii VoIP, usług monitoringu domowego i gminnego oraz usług telemetrycznych, wspierana produktami IT, obejmuje także usługi reklamowe świadczone na portalu przechwytującym dostępnym z każdego udostępnianego terminala abonenckiego jak i w ramach budowanej sieci digital signage obejmujące kilka tysięcy ekranów LCD/player/kamera. Oferta jest kierowana zarówno do klientów indywidualnych i biznesowych (rynek MSP) jak i do jednostek samorządu terytorialnego (JST). Dotychczasowa Oferta Spółki zawiera między innymi: 1. Usługi integratorskie IT Podczas dwudziestu lat działalności, Milmex nie tylko pozyskał wiedzę wszechstronnego zarządzania biznesem i integrowania jej z doświadczeniem w obszarze technologii informatycznych, ale stał się jednym z istotniejszych integratorów systemów informatycznych na terenie południowej Polski w zakresie zaawansowanych systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Oferuje również związany z tą działalnością, niezbędny sprzęt oraz usługi konsultingowe, wdrożeniowe i szkoleniowe. Między innymi od 2006 roku współpracuje z firmą Teta SA/ UNIT4 TETA SA w zakresie zintegrowanych systemów ERP; 2. Systemy Smart GSM/FIX MIlmex jest autorem i właścicielem innowacyjnych programów Smart GSM/FIX do zarządzania on-line telefonią mobilną i stacjonarną w firmach i urzędach. Rozwiązania adresowane dotychczas dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz Strona 40 z 103

41 urzędów JST, jest aktualnie rozwijane jako e-usługa i jest zaadresowane do praktycznie całego rynku biznesowego; W ramach przedsięwzięcia NetMaks oferowane są: 1. Pakiety usług telekomunikacyjnych Spółka proponuje usługę dostępu do szerokopasmowego Internetu, w połączeniu z bezpłatną usługą telefonii stacjonarnej oraz z kontentem. W zależności od indywidualnych preferencji poszczególnych użytkowników oraz oferty konkurencji, Spółka zapewni swoim klientom możliwość wyboru czasu trwania umowy, przepustowości Internetu oraz dodatkowych usług w postaci VoD lub kontentu tematycznego indywidualnie przygotowanego i zgodnego z profilem poszczególnych użytkowników. Spółka rozpocznie współpracę z lokalnymi oraz ogólnopolskimi operatorami telewizji kablowej w celu zapewnienia klientom kompleksowych usług. Kompleksowe podejście do konstrukcji oferty o usługi dodatkowe pozwoli na budowanie przewagi konkurencyjnej. 2. Pakiety usług dodatkowych Spółka uruchomia usługi dodatkowe przygotowane we współpracy z bankami lub instytucjami finansowymi. Pakiet usług będzie obejmował Internet, telefon stacjonarny, oraz konto oszczędnościowe powiązane z kartą kredytową. Utrzymywanie środków o określonej wartości na koncie bankowym zapewni klientowi dodatkowe bezpłatne minuty do wykorzystania poza wykupionym wcześniej pakietem, ułatwi otrzymanie określonego limitu kredytowego na karcie oraz zapewni bezprowizyjne opłacenie rachunków; 3. Internet Spółka dostarcza potencjalnym klientom szerokopasmowy Internet, o przepustowości od 512 Kb/s do 10 Mb/s (max. do 120 Mb/s) z nielimitowanym dostępem do ilości przesyłanych danych. W zależności od wybranego wariantu klient będzie mógł dokonać wyboru dotyczącego czasu trwania kontraktu, usług dodatkowych oraz kwoty abonamentu; 4. Usługi telefonii Spółka dostarcza potencjalnym klientom usługi bezprzewodowej telefonii stacjonarnej, nomadycznie i mobilnej, w ramach których abonenci będą mogli skorzystać z darmowych połączeń w sieci NetMaks oraz zdecydować o wyborze atrakcyjnych pakietów minut do wykorzystania na połączenia na telefony komórkowe i stacjonarne do innych sieci; 5. Kontent Zgodnie z tendencją rynku, obejmującą personalizację świadczonych klientowi usług oraz zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie telekomunikacji i komunikacji wizualnej przy wykorzystaniu Internetu, Spółka dostarczy swoim klientom wybrane, atrakcyjne treści zgodne z profilem użytkowników. Odpłatność z tytułu dostarczonych treści będzie odbywała się za pomocą SMS, lub połączenia telefonicznego; 6. Usługi reklamowe na ekranach LCD i portalu przechwytującym Spółka w ramach budowanej sieci digital signeage stworza możliwość emitowania reklam na kilku tysiącach ekranów LCD w biznesowo dedykowanych lokalizacjach. Usługa reklamowa co do treści jest skierowana zarówno do klienta indywidualnego jak i biznesowego, a emitowana przez agencje reklamowe, domy mediowe jak i samodzielnie przez biznes rynku SoHo i MSP z wykorzystaniem strony www (innowacja). Równolegle w ramach telekomunikacyjnej sieci dostępowej NetMaks, opartej początkowo na terminalach abonenckich, dostępny jest mechanizm emisji reklam na portalu przechwytującym, dedykowanych użytkującym ten terminal abonentom, spersonalizowanym co do ich upodobań, zainteresowań, cech osobowościowych. 7. Kamera Online Usługa umożliwia podgląd/ prowadzenie nadzoru on-line w wybranych miejscach, identyfikację oraz transmisje wybranych treści zgodnie z indywidualnymi potrzebami i zamówieniem wraz z zapisem na dedykowanym serwerze w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa danych. Usługa dedykowana jest dla monitoringu domowego oraz monitoringu biznesowego, samorządowego, instytucjonalnego. Strona 41 z 103

42 8. Usługi telemetryczne Usługi te umożliwiają przesyłanie wartości pomiarowych na odległość w sposób bezprzewodowy. Oferta skierowana jest do rynku samorządowego, korporacyjno-energetycznego, biznesowego, mająca zastosowanie do: automatycznego zbierania danych potrzebnych do dystrybucji, sprzedaży i rozliczania zużycia rozmaitych towarów masowych (gaz, prąd elektryczny, woda, ciepło, itp.), zbierania danych o ruchu drogowym, morskim i lotniczym, zbierania danych naukowych - np. danych sejsmologicznych, klimatycznych czy ekologicznych, zbierania danych z przebiegu sterowania w systemach automatyka przemysłowa; elektronicznego badania zachowań widowni telewizyjnej, 9. Rozwiązania SUPER SENIOR - Internet dla Seniorów, dla początkujących, dla e-wykluczonych Spółka oferuje innowacyjną, prostą w obsłudze aplikację, stworzoną z myślą o osobach początkujących w korzystaniu z Internetu. Pozwala ona na pracę w przejrzystym dla użytkownika środowisku, skonstruowanym na bazie intuicyjnych narzędzi oraz łatwo przyswajalnej grafiki. Jej podstawowe funkcjonalności obejmują: przeglądarkę stron internetowych; program do obsługi poczty ; komunikatory, czat w czasie rzeczywistym; Super Senior TV; 10. Towary, usługi uzupełniające Sprzedaż towarów ma na celu uzupełnienie oferty usług internetowych i telekomunikacyjnych oraz innych produktów związanych z nowymi technologiami i nowinkami technicznymi. Produkty będą dostępne w sklepie internetowym oraz w Punktach Obsługi Klientów. Spółka oferować będzie oferować m.in.: terminale, telefony, smartfony, atrakcyjne aplikacje softwarowe, gry, ekrany LCD, itp. Równolegle w punktach Obsługi Klienta świadczone będą przez Spółkę usługi bankowe i ubezpieczeniowe, na podstawie zawieranych umów partnerskich, franczyzowych. Działalność badawczo-rozwojowa Spółka stawia na innowacyjność i ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie rozwoju technologii i produktów mobilnych 4G (LTE, WiMAX) wraz z sieciami transmisji danych w standardach LTE i WiMAX w paśmie 3,5 GHz/2,5GHz/0,8 GHz/, w oparciu o które świadczone będą pilotażowe usługi dostępu do Internetu w technologii LTE, jak również pilotażowe usługi monitoringu, telemetrii i zarządzania urządzeniami w kilku miastach na terenie północnej Polski (planowane lokalizacje to Toruń, Bydgoszcz, Inowrocław, Grudziądz i Elbląg). Projekt będzie realizowany we współpracy z Airspan Networks Inc / Airspan Ltd. Rozpoczęcie plac planowane jest na IV kwartał br., a rozpoczęcie świadczenia usług na początek 1.pólrocza 2014 r. Posiadane patenty i zgłoszenia patentowe Spółka posiada patent na wynalazek "Sposób wykonania szczelnego pakietu baterii i pakiet bateryjny wykonany tym sposobem". W 2009 r. firma dokonała zgłoszenia wynalazku "Sposób zagwarantowania odbioru treści reklamowej przez użytkownika publicznej sieci komputerowej" polegającego na wykorzystywaniu tzw. portalu przechwytującego do dystrybucji treści reklamowych z zagwarantowaniem odbioru tych treści przez użytkowników. W maju br. zgłoszono wynalazek Sposób wykorzystania w warunkach zewnętrznych urządzenia telekomunikacyjnego pracującego wewnątrz pomieszczeń, polegający na instalowaniu urządzeń klienckich sieci bezprzewodowej (np. WiMAX) przeznaczonych do pracy wewnątrz budynku, w sposób umożliwiających ich montaż na zewnątrz budynku, co polepsza parametry sygnału. Autorskie innowacyjne rozwiązania Dział badawczo-rozwojowy firmy opracował remix systemu operacyjnego Linux bazujący na dystrybucji Ubuntu przeznaczony dla osób z minimalną znajomością obsługi komputera i korzystających ze starego używanego sprzętu (głównie osoby starsze, wykluczone cyfrowo). Instalacja systemu następuje w sposób automatyczny z pojedynczej płyty CD bez względu na dotychczasową zawartość dysków komputera, po instalacji użytkownik ma do dyspozycji przyjazny, prosty interfejs oparty na specjalnej aplikacji ułatwiającej korzystanie z zasobów Internetu. Wersja beta powstała w 2011 r. Do wykonania na zewnętrznym firmom zostało zlecone inne Strona 42 z 103

43 innowacyjne rozwiązania oparte na własnej koncepcji: sieciowy terminal systemu WiMAX uproszczony komputer dla osób z minimalną znajomością obsługi komputera, z wbudowaną kartą WiMAX, możliwością podłączenia zewnętrznej anteny, niewielkim dyskiem SSD i zainstalowanym systemem operacyjnym Linux oraz uruchamiającą się automatycznie specjalną aplikacją ułatwiającą seniorom korzystanie z zasobów Internetu (aplikacja ta, o nazwie SuperSenior, opracowana przez programistów firmy, jest obecnie wprowadzana na rynek ). Prototyp powstał w 2011 r. Opracowano również rozwiązanie polegające na połączeniu urządzeń klienckich (terminali) WiMAX przeznaczonych do użytku wewnątrz budynkowego (indoor) z zewnętrzną anteną typu MIMO. Rozwiązanie to pozwala na użycie takich terminali tam, gdzie ze względu na odległość od stacji bazowej lub niesprzyjające warunki terenowe można było do tej pory wykorzystać jedynie droższe urządzenia dedykowane do użytku zewnątrz budynkowego (outdoor), a co za tym idzie obniżkę kosztów. Współfinansowanie Projektu NetMaks z funduszy UE Emitent pozyskał dotacje z funduszy UE na realizację Projektu NetMaks wygrywając wiele konkursów regionalnych i krajowych. Uczestniczy też w kolejnych postępowaniach, z dużymi szansami pozyskanie dalszego dofinansowania. W tabeli poniżej, stan na dzień 31 grudnia 2012r. Tabela 46 Fundusze unijne w ramach realizacji projektu NetMaks na dzień 31 grudnia 2012 r. w tys. PLN Dotacje UE (mln PLN) Wartość inwestycji Wartość dotacji Poziom dotacji Przyznane dotacje Wnioski oczekujące Wnioski w przygotowaniu Razem Sytuacja rynkowa Rynek IT W ramach dotychczasowej działalności operacyjnej Spółka na terenie całego kraju prowadziła ekspansywną działalność integratorską, dostarczając na rynek i wdrażając systemy klasy ERP/CRM/BI, wspomagające zarządzanie, oferując i integrując z tymi systemami teleinformatyczną infrastrukturę. Spółka działa, zatem w najbardziej perspektywicznym segmencie sektora IT w Polsce (rynek usług oraz oprogramowania), natomiast w ramach projektu NetMaks rozpoczyna ekspansje w branży telekomunikacyjnej. Według raportu Rynek IT w Polsce Prognozy rozwoju na lata , opublikowany w lipcu 2011 r., przez firmę badawczą PMR, po kryzysie w roku 2009 rynek IT zanotował znaczną poprawę wyników. W roku 2011 wartość rynku IT w Polsce szacowana była na 28,7 mld zł, co rok do roku oznaczało prognozowaną dynamikę wzrostu na poziomie ponad 10%. W przytoczonym raporcie dalszy rozwój rynku był oczekiwany również w roku bieżącym. Przewidywania te bazowały na badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród kadry menedżerskiej 200 największych firm IT. Aż 90% ankietowanych uznawało, iż wartość rynku w roku 2012 zwiększy się, 8% badanych stwierdziło, iż nie ma sprecyzowanego zdania, natomiast jedynie 2% managerów oczekiwało spadku wartości rynku w roku Strona 43 z 103

44 Wykres 1 Wartość rynku IT w Polsce w (mld zł) CAGR( )=8,71% Źródło: Rynek IT w Polsce Prognozy rozwoju na lata , PMR W roku 2012 PMR powtórzyło badanie budując obraz rynku na informacjach przekazanych przez kadrę menedżerską 100 największych firm telekomunikacyjnych w Polsce. Ocena dotycząca 2013 r. jest równie optymistyczna jak ta dotycząca bieżącego roku. Ponad połowa respondentów (58%) spodziewa się, że w kolejnym roku wartość całego rynku wzrośnie, co czwarty badany sądzi, że utrzyma się ona na obecnym poziomie, jedynie co siódmy (16%) oczekuje spadku wartości rynku. Badani szacują dynamikę rynku na poziomie 2,8 %. Tabela 47 Przewidywania przedsiębiorstw odnośnie rozwoju rynku w 2013 roku Wyszczególnienie Średnia Minimum Kwartyl I Mediana Kwartyl III Maksimum Wzrost 6,3% 1% 3% 5% 9% 20% Spadek 4,9% 1% 3% 4% 5% 15% Źródło: Rynek IT w Polsce Przewidywania firm na lata , PMR Zbieżne z prognozami PMR na temat rynku IT w Polsce są również estymacje zawarte w raporcie opublikowanym przez Business Monitor International pt. Poland Information Technology Report - Q Zgodnie z nim w kolejnych latach ( ) Polska powinna utrzymać status jednego z najszybciej rozwijających się rynku IT w Europie Środkowo-Wschodniej z uwagi m.in. na znaczne kwoty pozyskane w ramach dotacji z Unii Europejskiej. Analitycy firmy Gartner prognozują, że w 2013 roku światowe wydatki na rozwiązania IT sięgną 3,8 bln USD. Ma to być wartość o 4,1% wyższa niż przed rokiem. Warto dodać, że według prognoz sprzed dwóch lat wartość branży IT miała przekroczyć poziom 3,8 bln USD już w 2012 roku. Ostatecznie jednak prognozy zrewidowano. W 2012 roku tempo wzrostu światowego rynku IT oszacowano na 2,1%. Jednocześnie, w 2013 roku motorem wzrostów ma być przede wszystkim rosnąca sprzedaż rozwiązań biznesowych oraz mobilnych. Zdaniem analityków podobne trendy utrzymają się na rynku również w 2014 roku. Analizy potwierdzają również, że niemal na wszystkich segmentach światowego rynku IT odbijają się zjawiska wynikające z popularyzacji rozwiązań mobilnych, technologii cloud computing, sieci społecznościowych, a także narzędzi związanych z zarządzaniem informacjami. Prawie połowa prognozowanej wartości rynku przypadać ma na rozwiązania i usługi telekomunikacyjne. Według prognoz ich wartość w 2013 roku przekroczy 1,69 bln USD, co stanowi ok. 45% łącznych wydatków na IT. Niemal 19% ogólnych wydatków na IT ma z kolei przypadać na rozwiązania sprzętowe. Według analityków Gartnera będzie to najszybciej rozwijający się sektor branży teleinformatycznej. Prognozowana wartość rynku rozwiązań sprzętowych ma na koniec 2013 roku wynieść 718 mld USD, o 8% więcej niż przed rokiem. Głównym źródłem wzrostów ma być rosnąca sprzedaż rozwiązań mobilnych, szczególnie smartfonów i tabletów. Prognozowane są jednak spadki sprzedaży rozwiązań wydruku. Sprzedaż komputerów osobistych ma pozostać na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Strona 44 z 103

45 Wykres 2 Prognoza wartości rynku IT w Polsce w latach (mld dolarów) Źródło: Poland Information Technology Report - Q2 2012, Business Monitor International Rynek Telekomunikacyjny Według danych zawartych przez UKE w raporcie o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2011r. (ze zmianami w 2Q 2012) wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła w 2011 r. blisko 43 mld zł i urosła w stosunku do 2010 r. o 1,1 proc. Wedle danych UKE wielkość sprzedaży z trzech segmentów rynku tj. dostępu do Internetu, telefonii stacjonarnej oraz komórkowej osiągnęła poziom ok 28,3 mld zł. Dostęp do Internetu tylko w 2011 roku przybyło ponad milion nowych użytkowników usług szerokopasmowych, z czego 52,2% zdecydowało się na dostęp mobilny. Penetracja usługi mobilnego Internetu wzrosła o 17,2%, dla usług świadczonych stacjonarnie wskaźnik ten wyniósł 10,8%. Udział łączy z przepustowością większą lub równą 2Mb/s wzrósł o 24,7 punktów procentowych. Zwiększanie prędkości było odpowiedzią na oczekiwania klientów, dla których wskaźnik ten stanowił najważniejsze kryterium wyboru oferty. Operatorzy alternatywni rozbudowywali własną infrastrukturę telekomunikacyjną jej udział w rynku wzrósł o 40,2%. Dodatnia dynamika zmian charakteryzowała również usługi LLU (41%), udział łączy BSA spadł natomiast o 7,6%. Telefonia ruchoma - w 2011 r. użytkowano ponad 50,1 mln kart SIM, co dało penetrację na poziomie ponad 131,6%. Większość (71%) przeniesionych numerów w sieciach telefonii ruchomej dotyczyła migracji do operatora sieci Play, dzięki temu P4 zanotowało największy wzrost udziału pod względem użytkowników (3,3%). Średnie ceny krajowych usług telefonii ruchomej spadły odpowiednio o 2,8% dla połączeń głosowych, 2,2% dla MMS, 11% dla transmisji danych. Jedynie ceny SMS pozostały bez zmian. Telefonia stacjonarna - rok 2011 charakteryzował dalszy spadek wartości rynku telefonii stacjonarnej (o 0,8 mld zł) oraz liczby abonentów (o 0,8 mln). Trend spadkowy był charakterystyczny dla usług głosowych świadczonych w tradycyjnych sieciach PSTN (POTS i ISDN). Jednocześnie wzrosła liczba łączy TVK i WLR odpowiednio o 21,8% i 6,4%. Z udziałami na poziomie 62,6% w liczbie abonentów oraz 60,6% w uzyskiwanych przychodach, głównym graczem pozostała TP. W strukturze przychodów z wykonywanych połączeń dominowały rozmowy do sieci komórkowych (40,6%) oraz strefowe (36,3%). W wolumenie ruchu dominowały krajowe połączenia stacjonarne strefowe (58,5%) oraz międzystrefowe (23,2%). Zahamowaniu uległ rozwój usług VoIP. Liczba korzystających z nich użytkowników spadła o 20,3%, wartość rynku wzrosła tylko o 6,8%. Cechą charakterystyczną rynku dostępu do Internetu była rosnąca popularność i zapotrzebowanie na tę usługę. Według stanu na koniec 2011 r. korzystało z niej ponad 10 mln użytkowników, blisko o 12% więcej niż w 2010 r. Przełożyło się to na penetrację na poziomie 74,4% w odniesieniu do gospodarstw domowych oraz 26% w przeliczeniu na 100 mieszkańców Polski. Prawie 6,7 mln osób posiadało dostęp stacjonarny, natomiast ponad 3,3 mln zakupiło usługę mobilną. Spośród ponad miliona nowych odbiorców aż 52,2% zdecydowało się na korzystanie z modemów 2G/3G, które stały się najpopularniejszą technologią dostępową w Polsce. Strona 45 z 103

46 Wykres 3 Wskaźnik penetracji Internetu szerokopasmowego Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej Wartość rynku mierzona wielkością przychodów z usług wyniosła blisko 4 mld zł, co stanowi niewielki spadek (1,8%) w porównaniu z 2010 r. Wynikał on przede wszystkim ze zmniejszenia wpływów z oferty na bazie łączy xdsl blisko o 10,7%. Przychody operatorów świadczących usługi w oparciu o pozostałe technologie dostępowe wzrosły, w przypadku WLAN było to aż 18,3%, natomiast w odniesieniu do modemów 2G/3G 10% Wykres 4 Wartość rynku pod względem wykorzystywanych technologii Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej Dynamicznie rozwijał się rynek dostępu mobilnego, a jego penetracja przekroczyła średnią dla UE o 0,2 procent. Obecnie Polska zajmuje 9 miejsce w tej klasyfikacji. Penetracja stacjonarnego dostępu do Internetu rosła wolniej niż usługami mobilnymi rok 2011 w Polsce zanotował wynik niższy o 10,4 punktu procentowego od średniej UE. Głównymi graczami w segmencie byli: TP S.A. oraz czterej infrastrukturalni operatorzy MNO P4 Sp. z o.o., PTK Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A. oraz PTC Sp. z o.o. a ich liczba użytkowników wyglądała następująco: Strona 46 z 103

47 Wykres 5 Udziały operatorów pod względem liczby użytkowników Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej Najpopularniejszą technologią dostępową wśród użytkowników Internetu były łącza xdsl oraz modemy 2G/3G. Systematycznie rosła liczba użytkowników modemów TVK. Oferta dostępu do Internetu operatorów TVK była atrakcyjniejsza pod względem ceny oraz przepustowości łączy w porównaniu z innymi przedsiębiorcami świadczącymi usługę. Przeprowadzone na zlecenie UKE badania konsumenckie wykazały, że prędkość łącza stanowiła najważniejsze kryterium wyboru dostawcy usługi (56,9% wskazań ), cena była natomiast na drugim miejscu (54,7%). W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rosła liczba łączy o wysokich przepustowościach. Około 73,8% z nich charakteryzowało się prędkością równą lub wyższą niż 2Mb/s, czyli o 24,7 procent więcej niż w 2010 r. Najwyższe przepustowości oferowali przede wszystkim operatorzy TVK należało do nich 70,9% łączy z przedziału 10Mb/s lub więcej. Udział łącz w porównaniu z rokiem 2010 wyglądał następująco: Strona 47 z 103

48 Wykres 6 Struktura rynku dostępu do Internetu pod względem prędkości łącza Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej Wysokość opłat za dostęp do Internetu zależała od trzech czynników prędkości łącza, rodzaju infrastruktury (TP czy własna OA) oraz długości trwania umowy. Usługi świadczone przez OA na własnej infrastrukturze były średnio o ok. 28,5% tańsze niż na łączach TP. W przypadku operatorów TVK dodatkowym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność oferty były wysokie prędkości łącza maksymalnie 120 Mb/s (UPC, Multimedia Polska i Multimedia Polska-Południe). Użytkownicy korzystający z technologii xdsl mogli zaś uzyskać nie więcej niż 50Mb/s (Telefonia Dialog). Na niższe koszty usługi wpływał również dłuższy okres obowiązywania umowy. Stanowiło to przede wszystkim efekt rozłożenia w czasie opłat jednorazowych ponoszonych przez abonenta, w tym przede wszystkim za przyłączenie. Zawarcie dwuletniego kontraktu obniżało średni miesięczny koszt o 19,9% w przypadku ofert na łączach TP i o 12% w odniesieniu do usług na bazie infrastruktury własnej OA. Wykres 7 Średnie miesięczne koszty korzystania z usługi dostępu do Internetu w umowach na 12 miesięcy Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej Strona 48 z 103

49 Zobowiązania Spółki istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych Łączna wartość zobowiązań bilansowych Spółki na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiła tys. zł, z czego zobowiązania długoterminowe stanowią tys. zł (należy zauważyć, że po dniu bilansowym Spółka przeprowadziła wykup obligacji KOM11 o wartości bilansowej tys. zł). Natomiast wartość zobowiązań krótkoterminowych wynosiła tys. zł, a wartość pasywnych rozliczeń międzyokresowych wynosiła tys. zł Wysoka wartość rozliczeń międzyokresowych w stosunku do całości zobowiązań Spółki wynika z przyznanych dotacji unijnych. Należy zaznaczyć, iż wraz z ich aktywowaniem (rozliczanie) pozycja ta ulegać będzie zmniejszeniu, co przekładać się będzie na zmniejszenie ogólnego wskaźnika zadłużenia. Rozliczenie pozycji będzie następowało poprzez księgowanie odpowiednich kwot dotacji w ramach pozostałych przychodów operacyjnych. W ocenie Zarządu wartość zobowiązań kształtuje się na poziomie bezpiecznym z punktu widzenia zapewnienia możliwości finansowania funkcjonowania i dalszego rozwoju Spółki Istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Spółki Zabezpieczenia obligacji serii KOM12B, KOM12C i KOM12D Krótkoterminowe obligacje emitowane przez Spółkę w 2012 r. (z wyjątkiem serii KOM11) zostały zabezpieczone w formie zastawów rejestrowych na zbiorach aktywów i wartości niematerialnych należących do Spółki. Administratorem zastawów jest kancelaria prawna Dyrda, Szymański, Kondratowicz Kancelaria Adwokacko- Radcowska Spółka Komandytowa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS : Tabela 48 Zabezpieczenia obligacji wyemitowanych w 2012 na majątku Emitenta Wartość Opis aktywów Wartość Rodzaj Seria nominalna zabezpieczenia zabezpieczenia obligacji zestaw abonencki, sprzęt Zastaw rejestrowy KOM12B telekomunikacyjny KOM12C KOM12D Razem Zastaw rejestrowy Zastaw rejestrowy Pozycja w rejestrze ; rezerwacja częstotliwości ; ; ; ; ; ; ; rezerwacja częstotliwości ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Strona 49 z 103

50 Osoby zarządzające i nadzorujące Spółką Tabela 49 Osoby zarządzające i nadzorujące Spółką Osoba Organ Funkcja Zbigniew Krzyśko Zarząd Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Maxymilian Bylicki Zarząd Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Marek Kawala Zarząd Wiceprezes Zarządu Stanisław Omyła Zarząd Wiceprezes Zarządu Andrzej Gabrych Zarząd Wiceprezes Zarządu W ramach Spółki nie funkcjonuje Rada Nadzorcza/Komisja Rewizyjna. Funkcje nadzorcze są wykonywane bezpośrednio przez udziałowców Spółki zgodnie z art. 212 Kodeksu Spółek Handlowych Struktura akcjonariatu/udziałowców Spółki Kapitał podstawowy Spółki wynosi zł i dzieli się na udziałów, każdy o wartości nominalnej 50 zł. Tabela 50 Struktura udziałowców Spółki na dzień 31 grudnia 2012 r. Osoba/podmiot Liczba udziałów Wartość nominalna udziałów Udział w kapitale na Walnym Zgromadzeniu Udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Zbigniew Krzyśko ,00 zł 25% 25% Marek Kawala ,00 zł 25% 25% Stanisław Omyła ,00 zł 25% 25% Andrzej Gabrych ,00 zł 25% 25% Razem ,00 zł 100% 100% 2.2. Istotne zdarzenia wpływające na działalność Spółki w 2012 roku Zmiany w organach zarządczych i kontrolnych W okresie objętym niniejszym raportem okresowym nie zostały przeprowadzone żadne zmiany w składzie organów zarządczych Spółki. Na dzień publikacji niniejszego raportu w ramach struktur Spółki nie funkcjonowały organy kontrolne. Nadzór nad działalnością Spółki jest wykonywany przez akcjonariuszy osobiście Istotne umowy w roku 2012 W 2012 roku Spółka zawarła następujące szczególnie istotne umowy (za kryterium istotności przyjęto wartość równą lub większą 20 procent kapitału własnego Spółki): Umowa sprzedaży z dnia 1 czerwca 2012 r., 44,37 procent udziałów w spółce zależnej Teleplus Sp. z o.o. za kwotę 43 mln zł. Po sprzedaży udziałów Milmex zachowuje kontrolę nad spółką zależną i kontroluje 55,63 procent udziału w kapitale. Umowy dotacyjne ( poza ww. kryterium istotności ):: W 2012 roku spółka zawarła umowy o pozyskanie dotacji dla budowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i telefonii VoIP: - Dostęp do Internetu w technologii WiMAX e-2005 dla mieszkańców gminy Zabierzów i okolic - Szerokopasmowy dostęp do Internetu i telefonii w Koszalinie i Kołobrzegu oraz usługi reklamowe - WiMAX e Dostęp do Internetu w technologii WiMAX e-2005 dla mieszkańców gminy Włodawa i okolic. Strona 50 z 103

51 Działania związane z realizacją projektu NetMaks W 2012 r. Spółka kontynuowała budowę infostrady NetMaks rozpoczętą w poprzednich latach. Poczynając od połowy 2012 roku Spółka rozpoczęła stopniowe uruchamianie zbudowanej infrastruktury w poszczególnych miastach/gminach obecnie infrastruktura została uruchomiona na obszarze następujących miast/gmin: Lublin, Zamość, Chełm, Przemyśl, Tarnów, Kraków, Zabierzów, Proszowice, Augustów, Suwałki, Bielsko Biała, Żywiec, Skoczów, Częstochowa, Brenna, Dębowiec, Goleszów, Haźlach, Istebna, Wisła, Wodzisław Sląski, Rydułtowy, Kępno, Kuźnia Raciborska, Wieluń. W ramach projektu NetMaks Spółka sukcesywnie uruchamia następujące produkty: dostęp do szerokopasmowego Internetu, telefonia oparta na technologii VoIP oraz usługi dodane, wśród których występują: kamera on-line i monitoring, Super Senior Internet dla Seniorów, Smart GSM/FIX zarządzanie telefonią komórkową i stacjonarną, wideo na żądanie, usługi reklamowe na ekranach LCD i portalu przechwytującym, produkty z zakresu telemetrii/ telemedycyny, oraz inne produkty i usługi oparte na rozwiązaniach internetowych Istotne wydarzenia od dnia bilansowego do momentu sporządzenia raportu W okresie od r. do dnia sporządzenia niniejszego raportu zaszły następujące wydarzenia mające istotny wpływ na sytuację majątkową i finansową Spółki: Spółka działając zgodnie z dyspozycją obligatariuszy obligacji korporacyjnych KOM11 z dnia 20 marca 2013r., dokonała rozliczenia obligacji KOM11 o wartości nominalnej tys. zł wraz z należnymi odsetkami. Spółka zawarła umowę dotacyjną na pozyskanie dotacji dla budowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i telefonii VoIP na obszarze Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego Spółka uzyskała akceptację merytoryczną Instytucji dotacyjnej, wniosku dotacyjnego dotyczącego budowy szerokopasmowej infrastruktury na obszarze Wałbrzycha, Jeleniej Góry i Świdnicy. Od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia publikacji niniejszego raportu nie zaszły inne jednostkowe okoliczności lub zdarzenia mający istotny wpływ na osiągane wyniki finansowe lub mogące negatywnie wpłynąć na perspektywy kształtowania się wyników finansowych Spółki w kolejnych okresach sprawozdawczych. Spółka przy ocenie istotności umowy stosuje kryterium 20 procent kapitału własnego (na dzień bilansowy ostatniego opublikowanego raportu okresowego Spółki w tym przypadku na dzień 31 grudnia 2012 r.) oraz definicję zawartą w art. 154 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Czynniki ryzyka Ryzyka związane z działalnością Spółki Ryzyko utraty posiadanego statusu Zakłady Pracy Chronionej i urzędowych ulg z nim związanych Spółka posiada status Zakładu Pracy Chronionej (ZPChr), który umożliwia w ograniczonym stopniu redukować koszty zatrudnienia, koszty podatkowe oraz związane z niektórymi opłatami urzędowymi. Ewentualna zmiana regulacji prawnych dotyczących ZPChr prowadząca zgodnie z polityką państwa do zrównania zasad zatrudniania osób niepełnosprawnych na rynku pracy przy ujednoliconym wsparciu wszystkich pracodawców mogłaby prowadzić do zmiany pozostałych przychodów operacyjnych Spółki, a tym samym w ograniczonym stopniu wpłynęłaby na osiągane wyniki finansowe. Spółka minimalizuje ryzyko posiadając wyspecjalizowaną kadrę powołaną do bieżącego monitorowania zmian regulacji prawnych dotyczących ZPChr i podejmowania odpowiednich działań w tym zakresie. Ryzyko związane z wdrożeniem technologii Inwestycje Spółki oparte są na nowoczesnych technologiach teleinformatycznych, w tym obejmujących coraz dynamiczniej wprowadzane na rynek technologie mobilne. Wykorzystanie takich technologii jest związane z ryzykiem malejącego cyklu życia technologii wywołanego rozwojem technologicznym i intensywnym rozwojem sektora teleinformatycznego. Stosowanie nowatorskich technologii jest również związane z możliwością wystąpienia ryzyka pojawienia się trudności technicznych przy wdrożeniu nowych technologii lub konieczności wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych przed osiągnieciem okresu zwrotu z posiadanych rozwiązań. Spółka minimalizuje powyższe ryzyka poprzez współpracę z partnerem technologicznym, dostawcą technologii i urządzeń, tj. z korporacją Airspan Networks Inc.- USA/ Airspan Communicatons Ltd Wielka Brytania, Izrael. Dodatkowo Spółka posiada ośrodek badawczo-rozwojowy, który zajmuje się testowaniem i rozwojem technologii WiMAX Mobile, LTE - oraz dedykowanych im urządzeń, przed ich komercyjnym wprowadzeniem na rynek. Strona 51 z 103

52 Ryzyko związane z nieosiągnięciem stosownej liczby abonentów Jednym z najważniejszych elementów strategii firmy jest zdobycie możliwie największej liczby abonentów i związana z tym maksymalizacja nasycenia budowanej sieci oraz osiągnięcie zakładanej rentowności działań operacyjnych. W przypadku nieosiągnięcia stosownej liczby klientów przedsięwzięciu mogłoby grozić opóźnienie w osiągnięciu progu rentowności. W celu skutecznego pozyskania docelowej liczby klientów Spółka dostosowuje strategię marketingową oraz związaną z nią ofertę produktową, do bieżących tendencji rynkowych, istniejącego na nim naturalnego popytu i w opinii Spółki powyższe działanie zapewni odpowiednie zainteresowanie klientów na docelowych terenach działalności. Rynkowa struktura produktów i zróżnicowane grupy docelowej wraz z konkurencyjną, atrakcyjną rynkowo ofertą, w opinii Spółki zminimalizuje ryzyka ewentualnego niepozyskania stosownej ilości abonentów. Zastosowana szerokopasmowa technologia umożliwia dotarcie do potencjalnych abonentów na każdym obszarze, w tym w szczególności w obszarach pozbawionych efektywnych łącz kablowych. Ryzyko związane z wartością osiąganego ARPU Spółka działa na rynku charakteryzującym się wysoką konkurencyjnością, zmiennością stosowanych technologii, a dodatkowo w 2013 będzie prowadziła działania zmierzające do pozyskania docelowego udziału w rynku. Spółka również wprowadza relatywnie nowe produkty i usługi oparte na rozwiązaniach internetowych, które będą stanowiły możliwość zwiększenia rentowności działań operacyjnych. W pierwszym okresie ekspansji, do momentu zdobycia odpowiedniej bazy klientów oraz akceptacji na rynku, produkty mogą generować mniejszą niż oczekiwana wartość przychodów. Aktywne działania sprzedażowe w opisanym wyżej otoczeniu mogą spowodować obniżenie ARPU (Average Revenue Per User średni przychód na użytkownika). Mniejsze ARPU może powodować wystąpienie odchyleń od wcześniejszych założeń biznesowych pomimo osiągniecia oczekiwanej bazy klientów. Spółka minimalizuje powyższe ryzyko poprzez monitoring obecnych i strategicznych rynków sprzedaży oraz rozwój i dostosowywanie do oczekiwań rynkowych oferty produktowej. Ryzyko opóźnień w strategicznych projektach Istotnym elementem rozwoju Spółki, w szczególności zaś projektu NetMaks, jest realizacja określonych etapów przedsięwzięcia w zaplanowanym czasie. Jest to istotne z powodu przyjętych harmonogramów w ramach działań objętych dofinansowaniem z funduszy unijnych realizowanych przez Spółkę i związanymi z nimi rozliczeniami, do osiągnięcia zakładanych wyników finansowych oraz ze względu na możliwość wykorzystania obecnej dynamiki wzrostu rynku teleinformatycznego. W opinii Spółki zarówno zaawansowanie projektu i wynikające z niego doświadczenia w działalności operacyjnej pokazują, że zasadniczo harmonogramy są realizowane zgodnie z założeniami. Ryzyko związane z doświadczeniem Spółki na rynku telekomunikacyjnym Spółka nie prowadziła do tej pory w dużej skali działalności na rynku operatorskim telekomunikacyjnym. Stwarza to pewne ryzyko związane z dostosowaniem organizacyjnym Spółki do specyfiki działania dużych firm telekomunikacyjnych. W tym celu Spółka pozyskała doświadczoną kadrę zarządzającą i operacyjną oraz prowadzi działania wewnętrzne mające na celu stałego doskonalenia procesów wewnętrznych oraz wzrostu ich efektywności. Składnik ryzyka związany z czynnikami technologicznymi jest ograniczany poprzez wykorzystanie doświadczeń kadry zarządzającej z wdrażania i zarządzania projektami teleinformatycznymi oraz poprzez współpracę z partnerem technologicznym międzynarodową korporacją Airspan. Docelowo Spółka razem z partnerem technologicznym zamierza stworzyć Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Bezprzewodowych WiMAX/LTE przy wykorzystaniu środków z programów pomocowych UE. Centrum, w opinii Spółki, stworzy duże możliwości elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację rynkową i zmiany w technologiach. Spółka oczekuje na decyzje instytucji unijnych Ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Sytuacja finansowa Spółki uzależniona jest od sytuacji ekonomicznej na rynku. W związku z tym wyniki finansowe Emitenta uzależnione są od czynników związanych z sytuacją makroekonomiczną, a w szczególności od: stopy wzrostu PKB, poziomu dochodów ludności i bezrobocia, poziomu inflacji. Ewentualne negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej mogą stwarzać ryzyko dla prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Dobra koniunktura wpływa natomiast na poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstw, wzrost Strona 52 z 103

53 nakładów inwestycyjnych, zwiększoną chęć finansowania inwestycji przez banki, spadek bezrobocia i dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych. Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych Działalność firm konkurencyjnych w zakresie działań rynkowych, prowadzonych inwestycji w infrastrukturę oraz wprowadzane przez nie zmiany technologiczne mogą w istotny sposób wpływać na kształt rynku teleinformatycznego oraz osiągane przez Spółkę wyniki z prowadzonego projektu. Zmiany technologiczne i ich komercyjne wykorzystanie przez konkurentów mogą w przyszłości spowodować konieczność przeprowadzenia dodatkowych inwestycji lub zmian w dalszej strategii marketingowej Emitenta. Ryzyko jest ograniczane poprzez wysoki potencjał wzrostu rynku, stosowanie przez Spółkę zaawansowanych technologii z wykorzystaniem licencjonowanych, mało podatnych na zakłócenia pasm częstotliwościowych i urzędowo chronionych przed zakłóceniami, połączone z ponad 50% unijnym dofinansowaniem. Dodatkowo na ograniczenie wpływu ryzyka pozytywny wpływ ma doświadczona kadra zarządcza i operacyjna, oraz coraz większa skłonność klientów do akceptowania nowych rozwiązań technologicznych. Spółka na bieżąco analizuje sytuację rynkową i działania konkurencji w celu bieżącego dostosowywania strategii marketingowej i wykorzystania możliwości na rynkach lokalnych. Dodatkowo zawiązana współpraca z partnerem technologicznym umożliwia Spółce na przewidywanie zmian technologicznych i przygotowywanie Emitenta oraz posiadanej infrastruktury do działania w zmieniających się warunkach. Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego Istnieje ryzyko, że przyszłe zmiany przepisów podatkowych w Polsce będą miały negatywny wpływ na opodatkowanie firm funkcjonujących na rynku, w tym i Spółki. W szczególności systemy podatkowe w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej charakteryzują się częstymi zmianami przepisów; również interpretacja dużej ich części podlega częstym modyfikacjom. Wynikające z różnic interpretacji ryzyko uznania, że działalność Spółki jest niezgodna z przepisami podatkowymi, jest większe niż w przypadku podmiotów działających w bardziej stabilnych systemach podatkowych. W tej sytuacji nie można wykluczyć ryzyka kwestionowania przez organy skarbowe, stosujące w danym przypadku odmienne interpretacje przepisów od interpretacji stosowanych przez Spółkę, prawidłowości dokonanych rozliczeń podatkowych dokonywanych zarówno w toku bieżącej działalności, jak i w ramach poszczególnych transakcji różnego rodzaju. Złożone deklaracje i zapłacone podatki mogą podlegać kontroli organów podatkowych raz bądź wielokrotnie. Przyjęcie przez urzędy podatkowe odmiennych interpretacji obowiązujących przepisów podatkowych może mieć istotny negatywny wpływ na działalność i wyniki operacyjne Spółki. Ryzyko związane z niestabilnością systemu prawnego Działalność Spółki podlega przepisom prawa obowiązującym w państwie, w którym prowadzi swoją działalność gospodarczą. Istotne znaczenie dla działalności Spółki mają w szczególności przepisy prawa polskiego. Działalność gospodarcza Spółki uzależniona jest od istniejącego otoczenia prawnego. Ewentualne zmiany w tym otoczeniu mogą w sposób istotny wpływać na prowadzoną działalność gospodarczą. Częste zmiany przepisów mogą skutkować trudnościami w ich interpretacji, a tym samym trudnościami w zakresie zaadoptowania się Spółki do zmienionego otoczenia prawnego. Częste zmiany przepisów mogą również skutkować brakiem jednolitości w praktyce organów skarbowych i innych organów administracji publicznej oraz w orzecznictwie sądowym. Nieprzewidywalność zmian przepisów prawa (w szczególności przepisów z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, prawa działalności gospodarczej, prawa ubezpieczeń społecznych) w państwach, w których Spółka działa, może prowadzić do wystąpienia w przyszłości negatywnych skutków finansowych dla Spółki Czynniki ryzyka specyficzne dla prowadzonych projektów inwestycyjnych Ryzyko związane z ew. nie pozyskaniem dodatkowego kapitału na inwestycje W celu sfinansowania kolejnych działań inwestycyjnych, Spółka, poza realizacją zysku z bieżącej działalności, planuje też pozyskać środki poprzez emisję obligacji, zaciągnięcie kredytów bankowych lub wykorzystanie leasingu. Istnieje ryzyko, że Emitent nie uzyska planowanej kwoty środków, bądź uzyska je w późniejszym okresie. W takim przypadku istnieje ryzyko braku możliwości sfinansowania nowych projektów inwestycyjnych lub opóźnień w ich realizacji. Powyższe może skutkować ograniczeniem tempa rozwoju Spółki. Strona 53 z 103

54 Ryzyko związane z utratą dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej Dla powodzenia projektu NetMaks, kluczowe jest wykorzystanie wsparcia z funduszy Unii Europejskiej zarówno w przypadku prowadzonych jak i planowanych działań. Wykorzystanie funduszy pozwala na obniżenie ostatecznego kosztu inwestycji, oraz pozwoli Spółce na zwiększenie skali działania. W przypadku uruchomionych w ramach projektu NetMaks działań Spółka uzyskała już wsparcie z funduszy strukturalnych. Niemniej każdy program unijny niesie ryzyko utraty lub ograniczenia przyznanego dofinansowania w przypadku niespełnienia określonych w umowie wskaźników. Spółka minimalizuje niniejsze ryzyko kompleksowymi działaniami obejmującymi działania planistyczne na etapie przygotowania wniosku oraz w ramach bieżących działań operacyjnych, działania operacyjne prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę oraz działania kontrolne prowadzone przez kadrę kierowniczą posiadającą znaczące doświadczenie w zarządzaniu projektami Czynniki ryzyka związane z wyemitowanymi instrumentami finansowymi Spółki Ryzyko związane z stopą procentową Wartość godziwa Obligacji rozumiana jako wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych dla Obligatariuszy może podlegać wahaniom związanym ze zmianami rynkowych stóp procentowych poprzez zmianę stopy dyskonta właściwej dla tych przepływów. Fakt ten może znajdować odzwierciedlenie w rynkowej cenie Obligacji. Dodatkowo wzrost stóp procentowych będzie miał negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Spółkę poprzez wzrost obciążeń odsetkowych. Zdecydowana większość wymagalnych obligacji Spółki jest oparta na zmiennej stopie procentowej (WIBOR 3M lub WIBOR 6M), powiększonej o specyficzną dla danej emisji marżę. Zastosowanie zmiennej stopy procentowej częściowo minimalizuje ryzyko obligatariuszy odnośnie reakcji cen obligacji na zmianę stopy bazowej Strategia i plany rozwojowe Strategia działania Spółka zakłada w latach stopniowe zwiększanie udziału w przychodach, przychodów z działalności operatora telekomunikacyjnego i działalności opartej na rozwiązaniach internetowych w oparciu o budowaną i rozwijaną infostradę NetMaks oraz posiadane know-how. W celu maksymalizacji przychodów Spółka nawiązała współpracę międzyoperatorską umożliwiającą jej świadczenie usług przy wykorzystaniu innych technologii (NGE, BSA, LLU). Działalność stricte integracyjna jest uzupełniana poprzez dostarczany sprzęt oraz usługi konsultingowe, wdrożeniowe i szkoleniowe. Milmex jest także autorem i właścicielem innowacyjnych programów do zarządzania on-line telefonią mobilną i stacjonarną w firmach - Smart GSM/FIX. Rozwiązanie kierowane dotychczas dla dużych przedsiębiorstw jest aktualnie rozwijane, jako e-usługa i zostanie zaadresowane do praktycznie całego rynku biznesowego. Milmex jest również wyłącznym posiadaczem praw na Polskę dla oprogramowania wspierającego korzystanie z komputera i Internetu w grupie dotychczas e-wykluczonych SUPER SENIOR. Na poziomie operacyjnym przyjętymi założeniami strategicznymi są m.in.: Rozwój bezprzewodowej szerokopasmowej sieci dostępowej w standardzie 4G WiMAX Mobile 16e/LTE ready (docelowo: WiMAX 16m/LTE,) ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których można wykorzystać przewagę technologiczną, Bezpośrednie udostępnienie oferty dla osób wykluczonych cyfrowo, Wprowadzenie możliwie najbardziej konkurencyjnej i zróżnicowanej oferty produktowej celem zdobycia masy krytycznej abonentów, W pierwszej połowie 2013 roku zostaną zakończone główne działania budowy infrastruktury teleinformatycznej z wykorzystaniem środków pozyskanych w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej. Nakłady związane z zakończeniem w/w działań zostały określone w pkt 7. Jednocześnie Spółka w celu zmniejszenia kapitałochłonności rozwoju sieci będzie ubiegała się o kolejne granty i w miarę ich przyznawania uruchamiać dodatkowe działania inwestycyjne. Spółka zachowuje przy tym możliwości przyspieszenia budowy kolejnych etapów projektu NetMaks w miarę dostępu do nowych źródeł finansowania. Strona 54 z 103

55 Źródłami finansowania w/w działalności będą środki wypracowane w ramach działalności operacyjnej, spływ należności z programów UE (specyfika przyznanych dotacji zakłada, że część działań inwestycyjnych jest prowadzona w oparciu o środki własne, które później są częściowo refundowane) oraz kapitał obcy pozyskiwany na określonych warunkach. Wysoki poziom wykorzystania dotacji przy budowie infrastruktury teleinformatycznej będzie pozytywnie wpływał na rentowność prowadzonej działalności operacyjnej. W 2013 roku intensyfikacji będą podlegać działania sprzedażowe. Oferta Spółki obejmuje usługi szerokopasmowego, bezprzewodowego dostępu do Internetu oraz szeroką gamę usług opartych o transmisje danych w tym, telefonii VoIP. Usługi i produkty skierowane są do klientów indywidualnych i biznesowych (rynek MSP) oraz do jednostek samorządu terytorialnego (JST). Celem długoterminowym Spółki jest wdrażanie nowatorskich produktów, przy wykorzystaniu których będzie można aktywnie walczyć z wykluczeniem cyfrowym i medialnym oraz zwiększenie stopnia wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych opracowanych przez Milmex przez szeroko rozumianych użytkowników Internetu. Usługi te będą kreowane we współpracy z bankami, instytucjami finansowymi i organizacjami pozarządowymi. W ramach uzupełnienia palety usług spółka rozważa również rozpoczęcie świadczenia usług jako operator MVNO. Na działania sprzedażowe pozytywny wpływ będzie miało wykorzystanie tzw. obszarów białych plam (terenów o relatywnie niskiej penetracji usług internetowych) przy wcześniejszym rozplanowaniu rozmieszczenia stacji bazowych. Pomijając fakt dofinansowania budowy sieci w takich obszarach, Spółka będzie mogła w nich zaoferować swoje usług przy relatywnie niskim poziomie konkurencji ze strony innych operatorów. Równolegle w ramach prowadzonych przedsięwzięć unijnych, Spółka intensywnie rozwija działalność w obszarze digital signage, budując sieć nomadycznych i mobilnych stanowisk reklamowych opartą na kilku tysiącach ekranów LCD/player/kamera. W tym zakresie oferta Spółki kierowana jest na rynek interaktywnej reklamy biznesu oraz organizacji publicznych i samorządowych, dużych jak i lokalnych agencji reklamowych i domów mediowych, a w znacznym stopniu na rynki lokalnego biznesu, lokalnej przedsiębiorczości. Cele krótkoterminowe, to wdrożenie usługi szybkiego Internetu w atrakcyjnej cenie w miejscach określanych przez UKE jako białe plamy, na terenach podmiejskich, na terenie gmin wiejskich przylegających do aglomeracji miejskich. Swoje produkty i usługi zamierza aktywnie promować i sprzedawać wykorzystując do tego między innymi zewnętrzne sieci franczyzowe, sieci partnerskie, call center, własne punkty sprzedaży, sprzedawców D2D i sklep internetowy. Milmex efektywnie współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi, w tym zwłaszcza z organizacjami skupiającymi osoby niepełnosprawne. Z punktu widzenia założeń technologicznych Spółka zamierza kontynuować rozwój sieci NetMaks według dotychczasowego modelu biznesowego. Z założenia sieć NetMaks ma mieć przede wszystkim charakter wieloregionalny, gminny i pozwalać na mieszany dostęp do Internetu tj. dostęp stacjonarno-mobilny. W promieniu kilku kilometrów od stacji bazowej mogą być instalowane odbiorniki (terminale abonenckie), które zapewniają łączność z siecią i dostęp do oferowanych usług w danej lokalizacji użytkownika (biuro, mieszkanie). Jednocześnie jednak użytkownik może przemieszczać się i korzystać z przenośnych urządzeń dostępu do usług zawsze, gdy jest w zasięgu sieci. Takie rozwiązanie powinno zatem spełnić swoje zadanie zarówno na obszarach ubogich w infrastrukturę kablową jak również w odpowiedzi na zgłoszone przez abonenta wymagania w zakresie mobilności usługi. Strona 55 z 103

56 Rysunek 1 Mobilność i nomadyczność rozwiązania 4G WiMAX Mobile 16e/LTE ready. Spółka zamierza stopniowo inkorporować rozwiązania technologiczne w ramach infostrady NetMaks, zarówno na etapie budowy kolejnych stacji bazowych jak i poprzez planowe działania związane z utrzymaniem i upgrade technologicznym posiadanych zasobów sprzętowych. W tym zakresie Spółka prowadzi współpracę z partnerem technologicznym Airspan Networks Inc. z USA/ Airspan Networks Ltd. Izrael/ Airspan Communications Ltd Wielka Brytania Ocena wykonania prognozy finansowej Prognoza finansowa z dnia 19 kwietnia 2012 r. została zamieszczona w dokumencie informacyjnym obligacji serii KOM12C i została zaktualizowana w memorandum ofertowym obligacji serii KOM12B przygotowanym na dzień 19 czerwca 2012 r. Przy emisji obligacji KOM12D, oferujący przedstawiał wyniki własnych, niezależnych od Milmex, symulacji finansowych, niemniej nie stanowią one dla Milmex wiążącej prognozy. Przedstawiona prognoza zakładała, że w 2012 r. spółka osiągnie ujemną wartość zysku operacyjnego (strata na poziomie 28 mln zł), co było związane z oddaniem do użytkowania całości infrastruktury NetMaks, wzrostem kosztów działania w związku ze wzrostem skali funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z uwagi na stopniowe uruchamianie infrastruktury dostosowane do działań sprzedażowych, Spółka optymalizowała koszty operacyjne. W rezultacie został osiągnięty dodatni zysk operacyjny, a marża zysku operacyjnego kształtowała się na poziomie 9,65 procent (w porównaniu z zakładaną na poziomie minus 22,8 procent) pomimo niższego poziomu przychodów. Analogicznie Spółka osiągnęła wyższą od prognozowaną wartość marży EBITDA w prognozie zakładano marżę EBITDA na poziomie 17,4 procent, natomiast zanotowana marża EBTDA wyniosła 64,82 procent a po wykluczeniu wpływu wydarzeń jednorazowych 20,90 procent. Wyżej opisane zmiany spowodowały różnice pomiędzy prognozowanymi a zanotowanymi wartościami bilansowymi. Prognozowana wartość aktywów trwałych na koniec 2012 roku miała wynosić 259,4 mln zł, podczas gdy zanotowana wynosi 295,6 mln zł. Jednocześnie Spółka utrzymuje relatywnie wysoki poziom zapasów, co jest związane ze zwiększaniem akcji sprzedażowej W dokumencie informacyjnym obligacji serii KOM12B przygotowanym na dzień 27 lipca 2012 r. zostały opublikowane zaktualizowane szacunki Emitenta dotyczące wysokości zobowiązań na koniec 2012 r. Łączna wartość zobowiązań została oszacowana na 192,8 mln zł, natomiast wartość na koniec 2012 r. wyniosła 236,8 mln zł. Wartość zobowiązań długoterminowych była szacowana na poziomie 58,3 mln zł, wartość osiągnięta wyniosła 38,7 mln zł. Natomiast wartość zobowiązań krótkoterminowych zostaną oszacowana na 67,3 mln zł, a wartość zanotowana wyniosła 105 mln. Wartość pasywnych rozliczeń międzyokresowych została estymowana na 67,2 mln, a wartość zanotowana wyniosła 84,7 mln zł. Różnice pomiędzy wartościami prognozowanymi a zanotowanymi na koniec 2012 r. wynikają z wczesnego etapu wdrażania projektu NetMaks (etap budowy i wprowadzania na rynek produktów i usług związanych z projektem) i dążenia Spółki do efektywnego wykorzystania dźwigni finansowej przy spadkowym trendzie stóp bazowych. Jednocześnie Emitent pozyskuje i wykorzystuje środki z programów pomocowych UE, co powoduje okresowy wzrost wartości pasywnych rozliczeń międzyokresowych. Strona 56 z 103

57 2.5. Ocena sprawozdania finansowego Informacje dotyczące głównych pozycji sprawozdania finansowego Poniższa informacja ma charakter uzupełniający do sprawozdania finansowego i przedstawia istotne czynniki mające wpływ na wybrane pozycje sprawozdania. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku zostały przeprowadzone następujące operacje mające charakter jednorazowy: Sprzedaż 44,37 procent udziałów w spółce zależnej Teleplus Sp. z o.o. za kwotę 43 mln zł wykazane w sprawozdaniu: w Rachunku Zysków i Strat w pozycji inne przychody finansowe oraz w bilansie w innych należnościach krótkoterminowych Spółki; Zostały poniesione wydatki inwestycyjne na poziomie 76,4 tys. zł związane z budową infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu NetMaks; W związku z realizacją projektów informatycznych, przy których działania w toku są wykazywane w pozycji półprodukty i produkty w roku zmniejszył się z poziomu tys. zł na dzień 31 grudnia 2011 r. do poziomu tys. zł na dzień 31 grudnia 2012 r.; Wzrost aktywnych krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych jest głównie związany z projektem NetMaks; Emisje obligacji korporacyjnych o terminie wykupu nie przekraczającym 2 lat: o KOM11 o łącznej wartości tys. zł, emisja była skierowana do oznaczonego inwestora. Obligacje zostały ujęte w pozycji zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i zostały rozliczone po dniu bilansowym; o KOM12B o łącznej wartości tys. zł obligacje ujmowane jako zobowiązania długoterminowe o KOM12C o łącznej wartości tys. zł, ujmowane w pozycji zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych; o KOM12D o wartości nominalnej tys. zł ujęte jako krótkookresowego zobowiązania z emisji papierów dłużnych Pozostałe potrzeby finansowe Spółki były finansowane z zaciąganych kredytów bankowych i pożyczek, leasingu operacyjnego, dotacji unijnych, zobowiązań krótkookresowych wobec dostawców oraz z kapitału własnego. Sposób ujęcia dotacji unijnych: Spółka ujmuje przyznane dotacje w następujący sposób: przyznane dotacje zwiększają wartość rozliczeń międzyokresowych po stronie pasywów oraz należności po stronie aktywów wykazywane w pozycji inne należności krótkoterminowe; W miarę realizacji projektu NetMaks Spółka wykazuje dotacje w sposób ratalny (proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych nakładów inwestycyjnych) w ramach RZiS w pozycji pozostałe przychody operacyjne. Natomiast w momencie wpływu dotacji pomniejszane są należności dotacyjne (ujmowane w bilansie w pozycji inne należności), a kwota wpływu zostaje przeniesiona do inwestycji krótkoterminowych (środki pieniężne). Operacje przeprowadzone w 2011 roku mające wpływ na porównywalność wyników finansowych: Aktualizacja wartości inwestycji o wartości ,00 zł obejmująca aktualizacje wartości rezerwacji. Aktualizacja została wykazana w sprawozdaniu rocznym za 2011 r. (nie została ujęta w sprawozdaniu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.) w pozycji inne przychody operacyjne w RZiS oraz poprzez wzrostu wartości kapitału własnego (docelowo przeniesiono na kapitał zapasowy). Po stronie aktywów aktualizację wykazano poprzez zwiększenie wartości inwestycji długoterminowych wartości niematerialnych i prawnych, przy jednoczesnej korekcie wcześniejszych aktualizacji oraz pomniejszeniu pozycji inne inwestycje krótkoterminowe w kwocie tys. zł obejmujące posiadane rezerwacje częstotliwości 3,5 GHz; Przeksięgowanie należności długookresowych od pozostałych jednostek do należności krótkookresowych (inne) ze względu na oczekiwany termin wpływu środków. W/w należności obejmują należności dotacyjne; Zmieniono sposób prezentacji leasingu operacyjnego. W poprzednich okresach sprawozdawczych leasing operacyjny był wykazywany jako suma obciążeń przypadających na dany okres. Natomiast zgodnie z art. 3 Ustawy o Rachunkowości oraz z zaleceniami Krajowego Standardu Rachunkowości Strona 57 z 103

58 leasing operacyjny jest obecnie wykazywany jako leasing operacyjny dla potrzeb podatkowych oraz jako leasing finansowy dla potrzeb sprawozdawczości finansowej. Zobowiązania leasingowe zostały obliczone z wykorzystaniem metody IRR i są wykazywane w pozycji długoterminowe oraz krótkoterminowe inne zobowiązania finansowe Płynność finansowa Wyniki za 2012 wskazują na nieznaczny spadek płynności finansowej przedsiębiorstwa wiążący się z finalizacją części inwestycyjnej projektu NetMaks i stopniowym uruchamianiu działań sprzedażowych. Obecny etap działania będzie wiązał się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy netto, co może powodować okresowy spadek płynności finansowej. Spółka wraz z rozliczaniem poszczególnych działań inwestycyjnych objętych dofinansowaniem ze środków pomocowych UE, będzie otrzymywała zwroty części zainwestowanych kwot, co będzie pozytywnie wpływać na płynność w kolejnych okresach. Tabela 51 Podstawowe wskaźniki płynności finansowej w latach Wyszczególnienie Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 1,30 1,25 1,00 Wskaźnik płynności przyspieszonej 1,00 1,07 0,84 Wskaźnik płynności gotówkowej 0,22 0,04 0,02 Wartość wskaźnika bieżącej płynności finansowej w poszczególnych okresach świadczy o posiadaniu przez spółkę wystarczających zasobów do terminowej obsługi zobowiązań krótkoterminowych. Analogiczne informacje dostarczają wskazania wskaźnika płynności przyspieszonej. W opinii Zarządu Spółki trend spadkowy widoczny na obu wskaźnikach zostanie zahamowany poprzez wpływ środków z dotacji unijnych (płatności ostateczne) oraz poprzez zwiększenie przychodów Spółki w ramach projektu NetMaks. Niska wartość wskaźnika płynności gotówkowej jest związana z optymalizacją procesów zarządzania gotówką w przedsiębiorstwie. Spółka do swojej dyspozycji posiada możliwości wykorzystania kredytów w rachunku bieżącym, z którego powodu mogła ograniczyć posiadane rezerwy bieżących środków pieniężnych Zadłużenie przedsiębiorstwa Z uwagi na przyjęty sposób księgowania dotacji przedsiębiorstwo wykazuje wysoki poziom pasywnych rozliczeń międzyokresowych związanych z realizacją i rozliczeniem projektu NetMaks. Na dzień 31 grudnia 2012 r. wartość RMK wynosiła tys. zł (zmniejszenie z poziomu tys. zł na dzień 31 grudnia 2011 r.). Jednocześnie oceniając poziom zadłużenia przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę spłatę obligacji KOM11 (wartość nominalna tys. zł) po dniu bilansowym oraz fakt, że Spółka jest w trakcie rozliczeń końcowych części uzyskanych dotacji, których wpływ będzie pozwalał na zmniejszenie wykorzystania kapitału obcego przez Spółkę. Tabela 52 Podstawowe wskaźniki zadłużenia w latach Wyszczególnienie Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,65 0,86 0,78 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 1,90 1,06 1,19 Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,22 0,08 0,19 Wskaźnik pokrycia zob. odsetkowych* 14,60 7,30 9,69 *Wskaźnik obliczany jako EBIT/wartość odsetek netto. EBIT Earnings Before Interests, Taxes) oznacza dochód Spółki przed potrąceniem odsetek i podatków. Przy porównywaniu wartości poszczególnych wskaźników należy uwzględnić jednorazowe przeszacowanie posiadanych rezerwacji częstotliwości telekomunikacyjnych w 2011 r., co miało pozytywny wpływ na wartość kapitału własnego Emitenta i spowodowało spadek wskaźników zadłużenia, w tym wskaźnika zadłużenia kapitału własnego z 1,90 do 1,06. Z uwagi na efektywne wykorzystanie dźwigni finansowej wartość zarówno wskaźnika ogólnego zadłużenia jak i zadłużenia kapitału własnego w kolejnym roku wzrosła do 1,19. W ocenie Zarządu Emitenta wartości wskaźników są bezpieczne z punktu widzenia obsługi zobowiązań i możliwości realizacji planów strategicznych. Strona 58 z 103

59 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Strona 59 z 103

60 3. Raport i opinia biegłego rewidenta Strona 60 z 103

61 Strona 61 z 103

62 Strona 62 z 103

63 Strona 63 z 103

64 Strona 64 z 103

65 Strona 65 z 103

66 Strona 66 z 103

67 Strona 67 z 103

68 Strona 68 z 103

69 Strona 69 z 103

70 Strona 70 z 103

71 Strona 71 z 103

72 Strona 72 z 103

73 Strona 73 z 103

74 Strona 74 z 103

75 Strona 75 z 103

76 Strona 76 z 103

77 Strona 77 z 103

78 Strona 78 z 103

79 Strona 79 z 103

80 Strona 80 z 103

81 Strona 81 z 103

82 Strona 82 z 103

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 KLUB JAGIELLOŃSKI 31-1 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-5 Sprawozdanie finansowe za rok 214 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 214 Bilans na dzień 31.12.214r. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Klub Jagielloński" 31-013 Kraków, ul. Rynek Główny 39/9 NIP : 676-178-81-05 Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 2011

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Poz. 9445. Zakład Produkcji Opakowań w Jaworze. [BMSiG-9032/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Zakład Produkcji Opakowań. Siedziba - 59-400 Jawor, ul.

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

MSIG 226/2013 (4343) poz

MSIG 226/2013 (4343) poz Poz. 16479. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń w Jaworze. [BMSiG8832/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 1. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń Siedziba 59400 Jawor,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 12627. Firma Handlowo-Produkcyjno-Transportowa w Gorczenicy. [BMSiG-9032/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK. ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały Nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2011 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANII POPIOŁEK

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

BILANS (zł) ESOTIQ & HENDERSON S.A.

BILANS (zł) ESOTIQ & HENDERSON S.A. BILANS (zł) ESOTIQ & HENDERSON S.A. AKTYWA 31.12.2011 PASYWA 31.12.2011 A. Aktywa trwałe 15 126 080,01 3 069 818,52 A. Kapitał (fundusz) własny 27 476 968,89 18 974 132,15 Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R.

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 19431. PPHU PAULO Paweł Szaniewski w Mostkach. [BMSiG-18864/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2013 Sprawozdanie finansowe dotyczy firmy PPHU PAULO Paweł

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. I. Rachunek wyników Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS Numer A Nazwa pozycji Wartość za rok ubiegly Wartość za rok obecny Przychody

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1.1. 211 r. do 31. 12. 211 r. 212-3-3 Spis treści: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego....... 3 2. Bilans... 5 3. Rachunek zysków i strat..... 7 4. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I.1. Zmiany w ciągu obrotowego wartości środków trwałych: - środki trwałe wartość początkowa Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo