Katowice, dnia 16 maja 2011 r. Nr 101

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katowice, dnia 16 maja 2011 r. Nr 101"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WO JE WÓDZ TWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 maja 2011 r. Nr 101 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY: 1917 Rady Powiatu w Żywcu nr III/29/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok Rady Miasta Chorzów nr IV/24/11 z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na 2011 rok Rady Gminy Gierałtowice nr IV/18/10 z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2011 rok Rady Miasta w Myszkowie nr IV/16/11 z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2011 rok Rady Gminy Psary nr IV/23/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 r Rady Miejskiej w Pszowie nr V/14/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok Rady Miejskiej w Toszku nr IV/19/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Toszek na rok UCHWAŁA NR III/29/2011 RADY POWIATU W ŻYWCU z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. c, d i e oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn.zm.) oraz art.89, art. 90, art.211, art.212, art.214 pkt.1, art.215, art.218, art.220, art.221 ust.1, art.222, art.233, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258, art.264 ust.3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz z późn.zm.) i art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590). Rada Powiatu w Żywcu, uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu w kwocie zł z tego : a) bieżące w kwocie zł b) majątkowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu w kwocie zł z tego: a) bieżące w kwocie zł b) majątkowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 3. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane

2 Województwa Œl¹skiego Nr Poz z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się wydatki majątkowe na 2011 rok nie ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata , stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały Źródłem pokrycia deficytu w 2011 roku w kwocie zł będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych 2. Na spłatę w 2011 roku rat wcześniej zaciągniętych: - długoterminowych kredytów bankowych w kwocie zł - pożyczek w kwocie zł przeznacza się: - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych w kwocie zł - dochody bieżące w kwocie zł 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych zł - pożyczki z WFOŚiGW na finansowanie inwestycji ujętych w ramach Przedsięwzięć stanowiących załącznik Nr 2 do WPF zł 4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu zł 5. Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków budżetu Powiatu zawiera załącznik Nr Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Tworzy się rezerwę : zł - ogólną w kwocie zł - celową na zadania oświatowe w kwocie zł - celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań: 1. do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie, 2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienie ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3. z tytułu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł., 2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych oraz w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3. dokonywania zmian wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych powiatu w zakresie określonym w punkcie 2, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, 5. upoważnienia w drodze Uchwał Zarządu kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań: a) do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie danej jednostki, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, c) z tytułu przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 12. Ustala się łączną kwotę, poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2011 w wysokości zł w ciągu roku budżetowego. 13. Ustala się w roku budżetowym 2011 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w wysokości zł na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł, 3) dofinansowanie inwestycji ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej (pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach) w kwocie zł. 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Edward Płonka

3 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Załącznik nr 1 do uchwały nr III/29/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 31 stycznia 2011 r. Plan dochodów budżetu powiatu na 2011r.

4 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Załącznik nr 2 do uchwały nr III/29/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 31 stycznia 2011 r. Plan wydatków budżetu na 2011rok

5 Województwa Œl¹skiego Nr Poz. 1917

6 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Załącznik nr 4 do uchwały nr III/29/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 31 stycznia 2011 r. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2011rok Załącznik nr 3 do uchwały nr III/29/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 31 stycznia 2011 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2011 rok

7 Województwa Œl¹skiego Nr Załącznik nr 5 do uchwały nr III/29/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 31 stycznia 2011 r. Poz Załącznik nr 7 do uchwały nr III/29/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 31 stycznia 2011 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu na rok 2011 Załącznik nr 6 do uchwały nr III/29/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 31 stycznia 2011 r. Wydatki majątkowe nie ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata Załącznik nr 8 do uchwały nr III/29/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 31 stycznia 2011 r. Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, podlegającego odprowadzeniu na rachunek dochodów budżetu państwa na 2011 rok

8 Województwa Œl¹skiego Nr Poz. 1917

9 Województwa Œl¹skiego Nr Poz. 1917

10 Województwa Œl¹skiego Nr Poz. 1917

11 Województwa Œl¹skiego Nr Poz UCHWAŁA NR IV/24/11 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z., poz z późn. zm.), art. 402 ust. 4 i 5, art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237,art. 242 ust. 1, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miasta Chorzów uchwala: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości zł, 1) dochody bieżące: zł; 2) dochody majątkowe: zł; - jak w tabeli nr Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości zł, 1) wydatki bieżące: zł; 2) wydatki majątkowe: zł; - jak w tabeli nr W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie zł; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie zł; 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie zł; 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie zł; 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta w łącznej kwocie zł; 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających do spłaty w roku 2011 w kwocie łącznej zł; 6) wydatki na obsługę długu w kwocie zł; jak w tabeli nr W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie zł; w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie zł; 2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie zł jak w tabeli nr Tworzy się w budżecie miasta rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł; 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi: a) z kredytów w kwocie zł b) z pożyczek w kwocie zł c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie zł Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości zł 2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości zł; zgodnie z tabelą nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł; 2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2011 w wysokości zł. 7. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2011, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów w wysokości zł Uzyskane przez jednostki budżetowe

12 Województwa Œl¹skiego Nr Poz zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu Miasta Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy Rady Osiedla Maciejkowice w kwocie zł zgodnie z tabelą nr Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej jednostki Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł, zgodnie z tabelą Nr Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zł, zgodnie z tabelą Nr Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2; 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i 2; 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z tabelą nr Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2011 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały Ustala się plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: 1) dochody zł 2) wydatki zł, - zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i kosztów gminnego zakładu budżetowego ZK PGM zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego ZK PGM w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Ustala się: 1) plan dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości zł, 2) plan wydatków na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości zł, - zgodnie z tabelą Nr Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2011 zgodnie z tabelą Nr Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami, 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty zł, 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty zł, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta. 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Chorzów mgr Henryk Wieczorek

13 Województwa Œl¹skiego Nr Poz TABELA Nr 1 PLAN DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ do uchwały Nr IV/24/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 13 stycznia 2011r. z tego: z tego: z tego: DZIAŁ Wyszczególnienie OGÓŁEM GMINA OGÓŁEM Dotacje celowe z Dotacje celowe z budżetu Państwa na Dotacje i środki na budżetu Państwa na zadania realizowane Dotacje na zadania programy Dotacje celowe z Dotacje z Dochody własne zadania zlecone z na podstawie realizowane finansowane z budżetu Państwa na funduszy celowych (GW) zakresu porozumień z wspólnie z innymi udziałem środków, o zadania własne (GF) administracji organami jst (GS) których mowa w art. (GC) rządowej (GZ) administracji 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP) rządowej (GR) POWIAT OGÓŁEM Dotacje celowe z Dotacje celowe z budżetu Państwa na Dotacje i środki na budżetu Państwa na zadania realizowane Dotacje na zadania programy Dotacje celowe z Dotacje z Dochody własne zadania zlecone z na podstawie realizowane finansowane z budżetu Państwa na funduszy celowych (PW) zakresu porozumień z wspólnie z innymi udziałem srodków, o zadania własne (PC) (PF) administracji organami jst (PS) których mowa w art. rządowej (PZ) administracji 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP) rządowej (PR) DOCHODY OGÓŁEM zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł DOCHODY BIEŻĄCE zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł DOCHODY MAJĄTKOWE zł zł zł zł zł zł zł zł 010 Rolnictwo i łowiectwo zł zł zł DOCHODY BIEŻĄCE zł zł zł DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zł zł zł zł zł zł 500 Handel zł zł zł DOCHODY BIEŻĄCE zł zł zł DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPŁATY OD ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH wpływy z różnych opłat zł zł zł zł zł zł 600 Transport i łączność zł zł zł zł zł zł zł DOCHODY BIEŻĄCE zł zł zł DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zł zł zł zł zł zł DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPŁATY OD ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH wpływy z różnych opłat wpływy z różnych dochodów zł zł zł zł zł zł zł zł zł DOCHODY MAJĄTKOWE zł zł zł zł zł zł DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i z budżetu Unii Europejskiej dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( 6207) dotacje z budzetów innych jst dotacje celowe otrzymane z gminy/powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł z tego: z tego: z tego: DZIAŁ Wyszczególnienie OGÓŁEM GMINA OGÓŁEM Dotacje celowe z Dotacje celowe z budżetu Państwa na Dotacje i środki na budżetu Państwa na zadania realizowane Dotacje na zadania programy Dotacje celowe z Dotacje z Dochody własne zadania zlecone z na podstawie realizowane finansowane z budżetu Państwa na funduszy celowych (GW) zakresu porozumień z wspólnie z innymi udziałem środków, o zadania własne (GF) administracji organami jst (GS) których mowa w art. (GC) rządowej (GZ) administracji 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP) rządowej (GR) POWIAT OGÓŁEM Dotacje celowe z Dotacje celowe z budżetu Państwa na Dotacje i środki na budżetu Państwa na zadania realizowane Dotacje na zadania programy Dotacje celowe z Dotacje z Dochody własne zadania zlecone z na podstawie realizowane finansowane z budżetu Państwa na funduszy celowych (PW) zakresu porozumień z wspólnie z innymi udziałem srodków, o zadania własne (PC) (PF) administracji organami jst (PS) których mowa w art. rządowej (PZ) administracji 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP) rządowej (PR) 630 Turystyka zł zł zł DOCHODY MAJĄTKOWE zł zł zł DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i z budżetu Unii Europejskiej dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( 6207) zł zł zł zł zł zł zł zł zł 700 Gospodarka mieszkaniowa zł zł zł zł zł zł zł DOCHODY BIEŻĄCE zł zł zł zł zł zł WPŁYWY Z OPŁAT innych, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów zł zł zł zł zł zł adiacencka zł zł zł planistyczna, opłata z tytułu wzrostu wartości gruntu w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego opłaty za niedotrzymanie terminów zagospodarowania nieruchomości zł zł zł zł zł zł DOCHODY Z MAJĄTKU wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł zł zł zł zł zł zł zł zł DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPŁATY OD ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH wpływy z różnych opłat wpływy z różnych dochodów zł zł zł zł zł zł zł zł zł ODSETKI odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy/ powiatu zł zł zł zł zł zł 5 % DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ B. P. W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, O ILE ODRĘBNE PRZEPISY NIE STANOWIĄ INACZEJ zł zł zł SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY/POWIATU zł zł zł DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami zł zł zł zł zł zł

14 Województwa Œl¹skiego Nr Poz z tego: z tego: z tego: DZIAŁ Wyszczególnienie OGÓŁEM GMINA OGÓŁEM Dotacje celowe z Dotacje celowe z budżetu Państwa na Dotacje i środki na budżetu Państwa na zadania realizowane Dotacje na zadania programy Dotacje celowe z Dotacje z Dochody własne zadania zlecone z na podstawie realizowane finansowane z budżetu Państwa na funduszy celowych (GW) zakresu porozumień z wspólnie z innymi udziałem środków, o zadania własne (GF) administracji organami jst (GS) których mowa w art. (GC) rządowej (GZ) administracji 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP) rządowej (GR) POWIAT OGÓŁEM Dotacje celowe z Dotacje celowe z budżetu Państwa na Dotacje i środki na budżetu Państwa na zadania realizowane Dotacje na zadania programy Dotacje celowe z Dotacje z Dochody własne zadania zlecone z na podstawie realizowane finansowane z budżetu Państwa na funduszy celowych (PW) zakresu porozumień z wspólnie z innymi udziałem srodków, o zadania własne (PC) (PF) administracji organami jst (PS) których mowa w art. rządowej (PZ) administracji 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP) rządowej (PR) DOCHODY MAJĄTKOWE zł zł zł zł DOCHODY Z MAJĄTKU zł zł zł dochody ze sprzedaży majątku zł zł zł wpływy z odpłatnego nabycia prawa zł zł zł własności sprzedaż lokali mieszkalnych zł zł zł sprzedaż lokali użytkowych zł zł zł dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności zł zł zł DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH dotacje udzielane przez WFOŚiGW zł zł zł zł zł zł 710 Działalność usługowa zł zł zł zł zł zł DOCHODY BIEŻĄCE zł zł zł zł zł zł DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartych porozumień zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPŁATY OD ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH wpływy z różnych opłat zł zł zł zł zł zł 5 % DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ B. P. W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, O ILE ODRĘBNE PRZEPISY NIE STANOWIĄ INACZEJ 200 zł 200 zł 200 zł DOCHODY MAJĄTKOWE 750 Administracja publiczna zł zł zł zł zł zł DOCHODY BIEŻĄCE ODSETKI odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł DOCHODY Z MAJĄTKU dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł zł zł zł zł zł DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPŁATY OD ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH wpływy z różnych opłat wpływy z różnych dochodów zł zł zł zł zł zł z tego: z tego: z tego: DZIAŁ Wyszczególnienie OGÓŁEM GMINA OGÓŁEM Dotacje celowe z Dotacje celowe z budżetu Państwa na Dotacje i środki na budżetu Państwa na zadania realizowane Dotacje na zadania programy Dotacje celowe z Dotacje z Dochody własne zadania zlecone z na podstawie realizowane finansowane z budżetu Państwa na funduszy celowych (GW) zakresu porozumień z wspólnie z innymi udziałem środków, o zadania własne (GF) administracji organami jst (GS) których mowa w art. (GC) rządowej (GZ) administracji 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP) rządowej (GR) POWIAT OGÓŁEM Dotacje celowe z Dotacje celowe z budżetu Państwa na Dotacje i środki na budżetu Państwa na zadania realizowane Dotacje na zadania programy Dotacje celowe z Dotacje z Dochody własne zadania zlecone z na podstawie realizowane finansowane z budżetu Państwa na funduszy celowych (PW) zakresu porozumień z wspólnie z innymi udziałem srodków, o zadania własne (PC) (PF) administracji organami jst (PS) których mowa w art. rządowej (PZ) administracji 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP) rządowej (PR) 5 % DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ B. P. W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, O ILE ODRĘBNE PRZEPISY NIE STANOWIĄ INACZEJ 505 zł 505 zł 505 zł DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł DOCHODY MAJĄTKOWE Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony zł zł zł prawa oraz sądownictwa DOCHODY BIEŻĄCE zł zł zł DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami zł zł zł zł zł zł DOCHODY MAJĄTKOWE Bezpieczenstwo publiczne i ochrona zł zł zł zł zł zł przeciwpożarowa DOCHODY BIEŻĄCE zł zł zł zł zł zł DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami na realizację zadań straży i inspekcji zł zł zł zł zł zł zł zł zł DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zł zł zł zł zł zł SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY/POWIATU zł zł zł DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPŁATY OD ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH wpływy z różnych dochodów zł zł zł zł zł zł

15 Województwa Œl¹skiego Nr Poz z tego: z tego: z tego: DZIAŁ Wyszczególnienie OGÓŁEM GMINA OGÓŁEM Dotacje celowe z Dotacje celowe z budżetu Państwa na Dotacje i środki na budżetu Państwa na zadania realizowane Dotacje na zadania programy Dotacje celowe z Dotacje z Dochody własne zadania zlecone z na podstawie realizowane finansowane z budżetu Państwa na funduszy celowych (GW) zakresu porozumień z wspólnie z innymi udziałem środków, o zadania własne (GF) administracji organami jst (GS) których mowa w art. (GC) rządowej (GZ) administracji 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP) rządowej (GR) POWIAT OGÓŁEM Dotacje celowe z Dotacje celowe z budżetu Państwa na Dotacje i środki na budżetu Państwa na zadania realizowane Dotacje na zadania programy Dotacje celowe z Dotacje z Dochody własne zadania zlecone z na podstawie realizowane finansowane z budżetu Państwa na funduszy celowych (PW) zakresu porozumień z wspólnie z innymi udziałem srodków, o zadania własne (PC) (PF) administracji organami jst (PS) których mowa w art. rządowej (PZ) administracji 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP) rządowej (PR) DOCHODY MAJĄTKOWE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i z budżetu Unii Europejskiej dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek zł zł zł zł zł nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem DOCHODY BIEŻĄCE zł zł zł zł zł WPŁYWY Z PODATKÓW podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn podatek od czynnosci cywilnoprawnych zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł WPŁYWY Z OPŁAT skarbowej targowej eksploatacyjnej innych, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł komunikacyjnej zł zł zł opłaty za wydanie zezwoleń na zł zł zł sprzedaż alkoholu opłaty za zajęcie pasa drogowego zł zł zł opłaty za przygotowanie i wydanie zł zł zł dziennika budowy INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych zł zł zł zł zł zł ODSETKI odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy/ powiatu zł zł zł zł zł zł UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO od osób fizycznych od osób prawnych zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł z tego: z tego: z tego: DZIAŁ Wyszczególnienie OGÓŁEM GMINA OGÓŁEM Dotacje celowe z Dotacje celowe z budżetu Państwa na Dotacje i środki na budżetu Państwa na zadania realizowane Dotacje na zadania programy Dotacje celowe z Dotacje z Dochody własne zadania zlecone z na podstawie realizowane finansowane z budżetu Państwa na funduszy celowych (GW) zakresu porozumień z wspólnie z innymi udziałem środków, o zadania własne (GF) administracji organami jst (GS) których mowa w art. (GC) rządowej (GZ) administracji 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP) rządowej (GR) POWIAT OGÓŁEM Dotacje celowe z Dotacje celowe z budżetu Państwa na Dotacje i środki na budżetu Państwa na zadania realizowane Dotacje na zadania programy Dotacje celowe z Dotacje z Dochody własne zadania zlecone z na podstawie realizowane finansowane z budżetu Państwa na funduszy celowych (PW) zakresu porozumień z wspólnie z innymi udziałem srodków, o zadania własne (PC) (PF) administracji organami jst (PS) których mowa w art. rządowej (PZ) administracji 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP) rządowej (PR) DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPŁATY OD ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH wpływy z różnych opłat 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł DOCHODY MAJĄTKOWE 758 Różne rozliczenia zł zł zł zł zł DOCHODY BIEŻĄCE zł zł zł zł zł SUBWENCJA OGÓLNA część oświatowa część równoważąca zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPŁATY OD ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH wpływy z różnych dochodów zł zł zł zł zł zł DOCHODY MAJĄTKOWE 801 Oświata i wychowanie zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł DOCHODY BIEŻĄCE zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPŁATY OD ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH wpływy z różnych opłat wpływy z usług wpływy z różnych dochodów zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł DOCHODY Z MAJĄTKU dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zł zł zł zł zł zł ODSETKI odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych zł zł zł zł zł 200 zł zł zł zł zł zł 200 zł DOTACJE Z BUDZETÓW INNYCH JST dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł zł zł zł zł zł

16 Województwa Œl¹skiego Nr Poz z tego: z tego: z tego: DZIAŁ Wyszczególnienie OGÓŁEM GMINA OGÓŁEM Dotacje celowe z Dotacje celowe z budżetu Państwa na Dotacje i środki na budżetu Państwa na zadania realizowane Dotacje na zadania programy Dotacje celowe z Dotacje z Dochody własne zadania zlecone z na podstawie realizowane finansowane z budżetu Państwa na funduszy celowych (GW) zakresu porozumień z wspólnie z innymi udziałem środków, o zadania własne (GF) administracji organami jst (GS) których mowa w art. (GC) rządowej (GZ) administracji 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP) rządowej (GR) POWIAT OGÓŁEM Dotacje celowe z Dotacje celowe z budżetu Państwa na Dotacje i środki na budżetu Państwa na zadania realizowane Dotacje na zadania programy Dotacje celowe z Dotacje z Dochody własne zadania zlecone z na podstawie realizowane finansowane z budżetu Państwa na funduszy celowych (PW) zakresu porozumień z wspólnie z innymi udziałem srodków, o zadania własne (PC) (PF) administracji organami jst (PS) których mowa w art. rządowej (PZ) administracji 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP) rządowej (PR) DOTACJE zł zł zł zł zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( 2009) zł zł zł zł zł ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( 2007) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżacych pozyskane z innych źródeł - Programy Wspólnoty Europejskiej zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł DOCHODY MAJĄTKOWE zł zł zł DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i z budżetu Unii Europejskiej dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( 6207) zł zł zł zł zł zł zł zł zł 851 Ochrona zdrowia zł zł zł zł zł zł DOCHODY BIEŻĄCE zł zł zł zł zł zł DOCHODY Z MAJĄTKU dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł zł zł zł zł zł DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPŁATY OD ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH wpływy z różnych opłat wpływy z usług wpływy z różnych dochodów zł zł zł zł zł zł zł zł zł DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł DOCHODY MAJĄTKOWE 852 Pomoc społeczna zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł DOCHODY BIEŻĄCE zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł DOCHODY Z MAJĄTKU dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł zł zł zł zł zł z tego: z tego: z tego: DZIAŁ Wyszczególnienie OGÓŁEM GMINA OGÓŁEM Dotacje celowe z Dotacje celowe z budżetu Państwa na Dotacje i środki na budżetu Państwa na zadania realizowane Dotacje na zadania programy Dotacje celowe z Dotacje z Dochody własne zadania zlecone z na podstawie realizowane finansowane z budżetu Państwa na funduszy celowych (GW) zakresu porozumień z wspólnie z innymi udziałem środków, o zadania własne (GF) administracji organami jst (GS) których mowa w art. (GC) rządowej (GZ) administracji 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP) rządowej (GR) POWIAT OGÓŁEM Dotacje celowe z Dotacje celowe z budżetu Państwa na Dotacje i środki na budżetu Państwa na zadania realizowane Dotacje na zadania programy Dotacje celowe z Dotacje z Dochody własne zadania zlecone z na podstawie realizowane finansowane z budżetu Państwa na funduszy celowych (PW) zakresu porozumień z wspólnie z innymi udziałem srodków, o zadania własne (PC) (PF) administracji organami jst (PS) których mowa w art. rządowej (PZ) administracji 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP) rządowej (PR) DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPŁATY OD ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wpływy z usług wpływy z różnych dochodów zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 556 zł 556 zł 5 % DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ B. P. W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, O ILE ODRĘBNE PRZEPISY NIE STANOWIĄ INACZEJ zł zł zł ODSETKI odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych zł zł zł zł zł zł DOTACJE Z BUDZETÓW INNYCH JST dotacje celowe otrzymane z gminy/powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł zł zł zł zł zł DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł DOTACJE dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( 2009) zł zł zł zł zł zł ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( 2007) zł zł zł zł zł zł DOCHODY MAJĄTKOWE Pozostałe zadania w zakresie polityki zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł społecznej DOCHODY BIEŻĄCE zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPŁATY OD ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH wpływy z róznych opłat wpływy z usług wpływy z różnych dochodów zł zł zł zł zł zł zł zł zł 168 zł 168 zł 168 zł

17 Województwa Œl¹skiego Nr Poz z tego: z tego: z tego: DZIAŁ Wyszczególnienie OGÓŁEM GMINA OGÓŁEM Dotacje celowe z Dotacje celowe z budżetu Państwa na Dotacje i środki na budżetu Państwa na zadania realizowane Dotacje na zadania programy Dotacje celowe z Dotacje z Dochody własne zadania zlecone z na podstawie realizowane finansowane z budżetu Państwa na funduszy celowych (GW) zakresu porozumień z wspólnie z innymi udziałem środków, o zadania własne (GF) administracji organami jst (GS) których mowa w art. (GC) rządowej (GZ) administracji 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP) rządowej (GR) POWIAT OGÓŁEM Dotacje celowe z Dotacje celowe z budżetu Państwa na Dotacje i środki na budżetu Państwa na zadania realizowane Dotacje na zadania programy Dotacje celowe z Dotacje z Dochody własne zadania zlecone z na podstawie realizowane finansowane z budżetu Państwa na funduszy celowych (PW) zakresu porozumień z wspólnie z innymi udziałem srodków, o zadania własne (PC) (PF) administracji organami jst (PS) których mowa w art. rządowej (PZ) administracji 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP) rządowej (PR) ODSETKI zł zł zł zł zł zł odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych zł zł zł zł zł zł DOTACJE Z BUDZETÓW INNYCH JST dotacje celowe otrzymane z gminy/powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł zł zł zł zł zł DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami zł zł zł zł zł zł DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH środki z Funduszu Pracy zł zł zł zł zł zł DOTACJE dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( 2009) zł zł zł zł zł zł ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( 2007) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżacych pozyskane z innych źródeł - Programy Wspólnoty Europejskiej zł zł zł zł zł zł zł zł zł DOCHODY MAJĄTKOWE zł zł zł DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i z budżetu Unii Europejskiej dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( 6207) zł zł zł zł zł zł zł zł zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł zł zł zł zł 180 zł zł zł DOCHODY BIEŻĄCE zł zł zł zł zł 180 zł zł zł DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPŁATY OD ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH wpływy z różnych dochodów zł zł zł 180 zł 180 zł zł zł zł 180 zł 180 zł z tego: z tego: z tego: DZIAŁ Wyszczególnienie OGÓŁEM GMINA OGÓŁEM Dotacje celowe z Dotacje celowe z budżetu Państwa na Dotacje i środki na budżetu Państwa na zadania realizowane Dotacje na zadania programy Dotacje celowe z Dotacje z Dochody własne zadania zlecone z na podstawie realizowane finansowane z budżetu Państwa na funduszy celowych (GW) zakresu porozumień z wspólnie z innymi udziałem środków, o zadania własne (GF) administracji organami jst (GS) których mowa w art. (GC) rządowej (GZ) administracji 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP) rządowej (GR) POWIAT OGÓŁEM Dotacje celowe z Dotacje celowe z budżetu Państwa na Dotacje i środki na budżetu Państwa na zadania realizowane Dotacje na zadania programy Dotacje celowe z Dotacje z Dochody własne zadania zlecone z na podstawie realizowane finansowane z budżetu Państwa na funduszy celowych (PW) zakresu porozumień z wspólnie z innymi udziałem srodków, o zadania własne (PC) (PF) administracji organami jst (PS) których mowa w art. rządowej (PZ) administracji 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP) rządowej (PR) DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH dotacje udzielane przez WFOŚiGW zł zł zł zł zł zł DOTACJE dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( 2009) zł zł zł zł zł zł ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( 2007) zł zł zł zł zł zł DOCHODY MAJĄTKOWE Gospodarka komunalna i ochrona zł zł zł zł zł środowiska DOCHODY BIEŻĄCE zł zł zł zł zł DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPŁATY OD ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH wpływy z różnych opłat wpływy z różnych dochodów zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł zł zł zł zł zł WPŁYWY Z OPŁAT innych, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów zł zł zł zł zł zł opłata produktowa zł zł zł POZOSTAŁE DOCHODY dywidendy zł zł zł zł zł zł DOCHODY MAJĄTKOWE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł zł zł DOCHODY BIEŻĄCE zł zł zł

18 Województwa Œl¹skiego Nr Poz z tego: z tego: z tego: DZIAŁ Wyszczególnienie OGÓŁEM GMINA OGÓŁEM Dotacje celowe z Dotacje celowe z budżetu Państwa na Dotacje i środki na budżetu Państwa na zadania realizowane Dotacje na zadania programy Dotacje celowe z Dotacje z POWIAT Dochody własne zadania zlecone z na podstawie realizowane finansowane z budżetu Państwa na funduszy celowych OGÓŁEM (GW) zakresu porozumień z wspólnie z innymi udziałem środków, o zadania własne (GF) administracji organami jst (GS) których mowa w art. (GC) rządowej (GZ) administracji 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP) rządowej (GR) Dotacje celowe z Dotacje celowe z budżetu Państwa na Dotacje i środki na budżetu Państwa na zadania realizowane Dotacje na zadania programy Dotacje celowe z Dotacje z Dochody własne zadania zlecone z na podstawie realizowane finansowane z budżetu Państwa na funduszy celowych (PW) zakresu porozumień z wspólnie z innymi udziałem srodków, o zadania własne (PC) (PF) administracji organami jst (PS) których mowa w art. rządowej (PZ) administracji 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP) rządowej (PR) DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i z budżetu Unii Europejskiej dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( 2007) zł zł zł zł zł zł zł zł zł DOCHODY MAJĄTKOWE 926 Kultura fizyczna zł zł zł zł DOCHODY BIEŻĄCE zł zł zł DOCHODY Z MAJĄTKU dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł zł zł zł zł zł DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPŁATY OD ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH wpływy z usług wpływy z różnych dochodów zł zł zł zł zł zł zł zł zł DOCHODY MAJĄTKOWE zł zł zł DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i z budżetu Unii Europejskiej dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( 6207) zł zł zł zł zł zł zł zł zł PLAN WYDATKÓW NA ROK 2011 Tabela Nr 2 do uchwały Nr IV/24/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 13 stycznia 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Wydatki jednostek wydatki związane z wynagrodzenia i składki realizacją ich od nich naliczane statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu udziałem środków o osób fizycznych poręczeń i gwarancji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcjii na programy udziałów oraz finansowane z wniesienie wkładów udziałem środków o do spółek prawa których mowa w art. handlowego 5 ust. 1 pkt 2 i I. Zadania Gminy zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 1. Zadania własne jst (GW) zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zł zł zł Izby Rolnicze zł zł zł WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ zł zł zł ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody zł zł zł 500 HANDEL zł zł zł zł Pozostała działalność zł zł zł zł 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Lokalny transport zbiorowy zł zł zł Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i zł zł zł zł Autostrad Drogi publiczne gminne zł zł zł zł zł zł zł Drogi wewnętrzne zł zł zł zł Pozostała działalność zł zł zł zł zł zł zł zł 630 TURYSTYKA zł zł zł zł Pozostała działalność zł zł zł zł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Zakłady gospodarki mieszkaniowej zł zł zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł zł zł zł zł zł zł zł Towarzystwa budownictwa społecznego zł zł zł Pozostała działalność zł zł zł zł zł zł 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zł zł zł zł zł Plany zagospodarowania przestrzennego zł zł zł zł Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i zł zł zł zł kartograficznej Cmentarze zł zł zł zł Pozostała działalność zł zł zł zł zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Urzędy wojewódzkie zł zł zł zł Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zł zł zł zł zł Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zł zł zł zł zł zł zł zł Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł zł zł zł zł zł Pozostała działalność zł zł zł zł zł 700 zł 700 zł 700 zł BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA zł zł zł zł zł zł zł PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna zł zł zł zł zł zł zł Straż gminna zł zł zł zł zł Pozostała działalność zł zł zł zł

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2010 ROK Gliwice, dnia 17 grudnia 2009 roku SPIS TREŚCI str. I. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 rok wraz z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. % wskaźnik % struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015 ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK

BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK PREZYDENT MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK Gliwice, dnia 22 grudnia 2011 roku SPIS TREŚCI str. I. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 rok wraz z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 13 listopada 2009 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 13 listopada 2009 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2010 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 13 listopada 2009 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej 1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej ( w złotych) Lp. Dział Źródło dochodów Plan wg uchwały Nr III/23/14 z dnia 30 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Gliwice, dnia 17 grudnia 2015 roku

Gliwice, dnia 17 grudnia 2015 roku RADA MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2016 ROK Gliwice, dnia 17 grudnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. UCHWAŁA RADY MIASTA GLIWICE W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA GLIWICE NA 2016 ROK... 1 Tabela nr 1. Planowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 22 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa Gminy Świdnica na rok 2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2010 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2010 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2011 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 15 listopada 2010 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok

Plan dochodów na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2015 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan na 2015 rok wsk. % wsk. strukt. 2014 (w złotych) wsk. strukt.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Dz. Nazwa - Treść Plan Wykonanie Realizacja % 010 Rolnictwo i łowiectwo 207 384,02 107 884,02 52,02% w tym dochody bieżące : 207 384,02

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2018 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012 BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012 SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LV/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 27 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LV/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 2490 UCHWAŁA NR LV/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok

Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok Nr / /.. Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia. - projekt- Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI, UZASADNIENIEM I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI, UZASADNIENIEM I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI Załącznik nr 1 do zarządzenia nr PM-1879/2015 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 listopada 2015 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2016 ROK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI, UZASADNIENIEM

Bardziej szczegółowo

Gliwice, dnia 18 grudnia 2014 roku

Gliwice, dnia 18 grudnia 2014 roku RADA MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2015 ROK Gliwice, dnia 18 grudnia 2014 roku SPIS TREŚCI I. UCHWAŁA RADY MIASTA GLIWICE W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA GLIWICE NA 2015 ROK... 1 Tabela nr 1. Planowane

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r.

U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r. U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/27/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/27/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok UCHWAŁA NR V/27/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 526/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5562 UCHWAŁA NR LIX-435-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia DOCHODY według źródeł Projekt budżetu na rok 2017 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 0,00 30 000,00 0970 Wpływy z różnych

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Szemud z.. w złotych Dział Nazwa Plan ogółem 1 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

MIASTA GLIWICE BUDŻET NA 2017 ROK. Gliwice, dnia 15grudnia 2016 roku

MIASTA GLIWICE BUDŻET NA 2017 ROK. Gliwice, dnia 15grudnia 2016 roku RADA MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2017 ROK Gliwice, dnia 15grudnia 2016 roku SPIS TREŚCI I. UCHWAŁA RADY MIASTA GLIWICE W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA GLIWICE NA 2017 ROK... 1 Tabela nr 1. Planowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1 NA 28R. DOCHODY BUDŻETU GMINY Zał. Nr 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 395 829 1 385 829 - wpływy z różnych dochodów 1 1 6 Transport i łączność -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

Bardziej szczegółowo

RADA MIEJSKA W GLIWICACH

RADA MIEJSKA W GLIWICACH RADA MIEJSKA W GLIWICACH BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2014 ROK Gliwice, dnia 19 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI I. UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA GLIWICE NA 2014 ROK... 1 Tabela

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 688/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 688/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2017 r. Zarządzenie Nr 688/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 1312 UCHWAŁA NR 10/IV/15 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ. z dnia 22 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 1312 UCHWAŁA NR 10/IV/15 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ. z dnia 22 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 1312 UCHWAŁA NR 10/IV/15 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ z dnia 22 stycznia 2015 r. uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU Poz. Dział OGÓŁEM 534 985 965,99 618 521 519,26 319 754 655,32 51,70 359 768 956,77 439 232 556,91 248 344 550,80 56,54 175 217 009,22 179 288 962,35 71 410 104,52 39,83 DOCHODY BIEŻĄCE 428 105 583,17

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 710 UCHWAŁA NR XLVIII/466/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2016 r. Poz. 3828 UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I Plan dochodów budŝetu miasta Konina na 2013 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. wskaźnik struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane 3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/740/16 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/740/16 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok UCHWAŁA NR XXXVIII/740/16 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo