SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY CHEŁM, MARZEC 2012

2 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Władze Spółki 4 3. Struktura organizacyjna 5 4. Sytuacja kadrowo-płacowa 8 5. Informacje o posiadanych nieruchomościach Działalność zakładów Spółki Biuro Obsługi Klienta - wielkość i struktura sprzedaŝy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Zakład Oczyszczania Miasta Działalność Cmentarza Komunalnego Działalność Zakładu Usług Pogrzebowych Realizacja planu inwestycyjnego i planu remontów Struktura wieku parku maszynowego i zmiany w tym zakresie WaŜniejsze osiągnięcia w zakresie badań i rozwoju technicznego Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno kanalizacyjnego Budowa systemów informatycznych Zintegrowany System Zarządzania Akredytacja Laboratorium Badawczego przez PCA Ochrona środowiska z uwzględnieniem sankcji i opłat groŝących jednostce z tego tytułu Plany rozwoju Dane ekonomiczno-finansowe 46 2

3 1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Spółki: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Siedziba Spółki: MIASTO CHEŁM, UL. WOŁYŃSKA 57, CHEŁM Numer w rejestrze przedsiębiorców: Sąd Rejestrowy w którym przechowywane są akta rejestrowe: SĄD REJONOWY LUBLIN- WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS NIP: REGON: Tel.: , Fax: PrzewaŜająca działalność według PKD 2007: Z - ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, Z - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY. Struktura własnościowa: GMINA MIASTO CHEŁM 100 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM. Kapitał zakładowy: ,00 zł. Kapitał zakładowy składa się udziałów o wartości po 500 zł kaŝdy. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie jest spółką uŝyteczności publicznej wykonującą zadania na rzecz miasta Chełm oraz mieszkańców miasta Chełm i przyległych Gmin. Spółka zajmuje się poborem, uzdatnianiem i rozprowadzaniem wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, odbieraniem i transportem odpadów komunalnych, utrzymywaniem czystości i porządku w mieście. Spółka ponadto prowadzi działalność w zakresie usług pogrzebowych, administruje cmentarzem komunalnym w Chełmie oraz wykonuje badania laboratoryjne wody i ścieków. Spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Akt przekształcenia zawarto w dniu 30 grudnia 1992 roku w kancelarii notarialnej notariusza Jacka Przetockiego w Chełmie. 3

4 2. WŁADZE SPÓŁKI Andrzej Roguski, Prezes Zarządu Kieruje Spólką od 1 marca 2008 r. W dniu 30 kwietnia 2010 r. powołany przez Radę Nadzorczą do jednoosobowego Zarządu Spółki VII kadencji. RADA NADZORCZA Henryk DŜaman Andrzej Suski Krzysztof Koziczyński Tadeusz Łuchtaj Tomasz Otkała Ryszard Pastuszak Przewodniczący Rady Nadzorczej Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Na podstawie 14 Umowy Spółki do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upowaŝniony jest Prezes Zarządu albo dwóch prokurentów łącznie. Prokurentami w Spółce są Pan MARIAN TARASEWICZ oraz Pan RYSZARD ZAJĄCZKOWSKI. Skład Rady Nadzorczej w roku 2011 zmieniał się. Uchwałą Nr XXXV/95/VII/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPGK sp. z o.o. w Chełmie z dnia 1 marca 2011 r. ze skałdu rady odwołano Pana Piotra Miachalskiego z dniem 1 marca 2011 r. oraz Ewę Bielak z dniem 10 marca 2011 r. Odwołanie Ewy Belak miało związek ze złoŝoną rezygnacją. Po tej dacie Rada Nadzorcza obradowała w czteroosobowym składzie: 1. Pan Andrzej Suski Wiceprzewodniczący, 2. Pan Krzysztof Koziczyński, 3. Pan Tadeusz Łuchtaj, 4. Pan Ryszard Pastuszak. W związku z upływem VIII kadencji Rady Nadzorczej Spółki, w dniu 28 kwietnia 2011 r. przeprowadzono wybory dwóch członków rady z pośród pracowników Spółki. Do Rady Nadzorczej IX kadencji pracownicy Spółki ponownie wybrali Pana Tadeusza Łuchtaja i Pana Andrzeja Suskiego. 4

5 Na mocy Uchwały Nr XXXVI/108/VII/2011 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPGK sp. z o.o. w Chełmie z dnia 9 maja 2011 r. do składu Rady Nadzorczej IX kadencji powołano Pana Krzysztofa Koziczyńskiego i Pana Ryszarda Pastuszaka oraz wybranych w wyborach przez pracowników Spółki: Pana Tadeusza Łuchtaja i Pana Andrzeja Suskiego. W dniu 28 czerwca 2011 r. na podstawie Uchwały Nr XXXVII/111/VII/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPGK sp. z o.o. w Chełmie uzupełniono skład Rady Nadzorczej. Do jej składu powołano Pana Henryka DŜaman i Pana Tomasza Otkałę. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 1 lipca 2011 r. wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan Henryk DŜaman, natomiast wiceprzewodniczącym został Pan Andrzej Suski. 3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny przyjęty uchwałą Zarządu MPGK sp. z o.o. z dnia 23 lutego 2007 r. Zgodnie z 26 ust. 1 umowy Spółki regulamin organizacyjny oraz zmiany do regulaminu zatwierdza Rada Nadzorcza. W roku 2011 struktura organizacyjna Spółki zmieniana była dwukrotnie. 1. Uchwałą Nr 2/2011 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Chełmie z dnia 23 lutego 2011 r. zlikwidowano stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. Pozyskiwania Funduszy Pomocowych. Stanowisko Pełnomocnika powołano w listopadzie 2006 r. kierując się potrzebą modernizacji oczyszczalni ścieków i koniecznością pozyskania środków na finansowanie inwestycji. W roku 2011 zadania Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Pomocowych przejęła Jednostka Realizująca Projekt podległa Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu (MAO). 2. Uchwałą Nr 5/2011 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Chełmie z dnia 31 marca 2011 r. zlikwidowano stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. Informacji Niejawnych. Zmiana podyktowana była wejściem w Ŝycie w dniu 1 stycznia 2011 r. Ustawy o ochronie informacji niejawnych, zgodnie z którą przedsiębiorstwa (spółki) komunalne nie są obowiązane do jej stosowania. 5

6 PoniŜej przedstawiono schemat organizacyjny MPGK sp. z o.o. w Chełmie wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Zmiany na przestrzeni roku 2011 zaznaczono kursywą lub kursywą z przekreśleniem. Struktura organizacyjna MPGK sp. z o.o. wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW RADA NADZORCZA PREZES ZARZĄDU Pełnomocnik ds. realizacji projektu - MAO Jednostka Realizująca Projekt Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Zespół księgowofinansowy Zespół Techniczny Zespół prawno administracyjny Pełnomocnik Zarządu ds. Pozyskiwania Funduszy Pomocowych Stanowisko pozyskiwania funduszy pomocowych Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji Zakład Wodociągów i Kanalizacji Zakład Oczyszczania Miasta Zakład Usług Pogrzebowych Dział Techniczno- Inwestycyjny Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny Księgowy Dział Księgowości Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ Biuro Obsługi Klienta Dział Organizacji i Nadzoru Radca Prawny Inspektor ds. BHP i P.poŜ. Dział Kadr i Płac Laboratorium MPGK sp. z o.o. w Chełmie Inspektor ds. OC, Pełnomocnik Zarządu ds. Informacji Niejawnych Cmentarz Komunalny Dział Zamówień Publicznych i Zakupów 6

7 Struktura organizacyjna MPGK sp. z o.o. wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW RADA NADZORCZA PREZES ZARZĄDU Pełnomocnik ds. realizacji projektu - MAO Dział - Jednostka Realizująca Projekt Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Zespół księgowofinansowy Zespół Techniczny Zespół prawno administracyjny Pełnomocnik Zarządu ds. Pozyskiwania Funduszy Pomocowych Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji Zakład Wodociągów i Kanalizacji Zakład Oczyszczania Miasta Zakład Usług Pogrzebowych Dział Techniczno- Inwestycyjny Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny Księgowy Dział Księgowości Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ Biuro Obsługi Klienta Dział Organizacji i Nadzoru Radca Prawny Inspektor ds. BHP i P.poŜ. Dział Kadr i Płac Laboratorium MPGK sp. z o.o. w Chełmie Inspektor ds. Obrony Cywilnej Pełnomocnik Zarządu ds. Informacji Niejawnych Cmentarz Komunalny Dział Zamówień Publicznych i Zakupów *** Stanowisko pozyskiwania funduszy pomocowych *** Stanowisko pozyskiwania funduszy pomocowych przestało funkcjonować z początkiem roku

8 4. SYTUACJA KADROWO-PŁACOWA Na dzień 31 grudnia 2011 r. Spółka zatrudniała 304 osoby, co oznacza spadek zatrudnienia rok do roku o 9 osób. Szczegółową strukturę zatrudnienia obrazuje poniŝsza tabela. Zatrudnienie w MPGK sp. z o.o. Stan na r. Stan na r. Zmiana 2010/2011 (-/+) Zatrudnienie wg stanowisk Zatrudnienie wg etatów 311,25 302,25-9 z tego w poszczególnych komórkach organizacyjnych: Administracja Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Zakład Oczyszczania Miasta Zakład Usług Pogrzebowych Cmentarz Komunalny Biuro Obsługi Klienta Laboratorium Jednostka Realizująca Projekt Spadek zatrudnienia nastąpił w grupie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych. W grupie stanowisk robotniczych spadek zatrudnienia wystąpił w zakładzie wodociągów i kanalizacji w ilości 5 osób, z czego: 1 osoba na stanowisku elektromontera, 1 osoba na stanowisku konserwatora sieci kanalizacyjnej, 1 osoba na stanowisku konserwatora maszyn i urządzeń, 1 osoba na stanowisku kierowcy i 1 osoba na stanowisku mechanika. Spadek zatrudnienia nastąpił równieŝ w grupie stanowisk nierobotniczych w ilości 4 osób, w tym: 1 osoba na stanowisku kierownika w zakładzie oczyszczania miasta, 1 osoba na stanowisku mistrza w zakładzie oczyszczania miasta, 1 osoba na stanowisku zastępcy dyrektora, 1 osoba na stanowisku pełnomocnika zarządu. W dniu 30 grudnia 2011 r. wypowiedziano umowy o pracę piętnastu pracownikom zakładu oczyszczania miasta świadczącym prace na terenie Cementowni Chełm, ze skutkiem na dzień 31 marca 2012 r. Spółka Cemex Polska w sierpniu 2011 r. złoŝyła zapytanie ofertowe na usługę sprzątania terenu Cementowni Chełm w okresie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2012 r. W odpowiedzi na zapytanie MPGK sp. z o.o. w dniu 17 października 2011 r. złoŝyła ofertę. Strony w drodze 8

9 rokowań starały się kolejno uzgodnić poszczególne postanowienia przyszłej umowy. Po bezskutecznych rokowaniach w dniu 22 grudnia 2011 r. Cemex Polska sp. z o.o. wypowiedziała umowę z dnia 14 lipca 2007 r. dotyczącą świadczenia usług w zakresie sprzątania cementowni, z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień 31 marca 2012 r. W roku 2011 rozpoczęła działalność wcześniej powołana Jednostka Realizująca Projekt (JRP). Zatrudnienie w jednostce znalazły osoby przesunięte z innych komórek organizacyjnych Spółki. Porównanie średniego zatrudnienia w roku 2010 i w roku Średnie zatrudnienie w MPGK sp. z o.o. Rok 2010 Rok 2011 Ogółem 308,7 311,8 z tego: pracownicy produkcyjni 211,3 210,8 pracownicy nieprodukcyjni 97,4 101 Zatrudnienie wg rodzaju umowy o pracę: Zatrudnienie w MPGK sp. z o.o. wg rodzaju umowy o pracę Stan na r. Stan na r. Umowa na czas nieokreślony Umowa na czas określony Razem Sytuacja płacowa. System płac w Spółce reguluje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zawarty w dniu 17 marca 2009 r., zarejestrowany w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie. Układ obowiązuje od 1 maja 2009 r. Układ obejmuje pracowników zatrudnionych w Spółce z wyjątkiem Prezesa Zarządu oraz głównego księgowego, których wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o ustawę z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.). 9

10 W dniu 6 września 2011 r. zawarto protokół dodatkowy Nr 1 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zmieniający treść układu. Zasadniczą przesłanką do zmian w układzie jest prowadzenie przez Spółkę inwestycji pod nazwą Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego i ujawnienie w układzie działu Jednostka Realizując Projekt. W protokole korzystniej, z uwagi na zwiększony zakres odpowiedzialności oraz wymagane kwalifikacje od pracowników, uregulowano zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych we wspomnianej jednostce. Średnia miesięczna płaca brutto w Spółce w roku 2011 wyniosła 2.765,11 zł, co oznacza wzrost o 1,97 % w stosunku do roku Na wzrost wynagrodzeń miała wpływ m.in. podwyŝka płacy minimalnej od 1 stycznia 2011 r. oraz wzrost wypłaconych odpraw emerytalno-rentowych, co miało związek ze zmianami w ustawie o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych. W grudniu 2011 roku wypłacono pracownikom jednorazowe świadczenia pienięŝne z okazji Świąt BoŜego Narodzenia, w kwocie po 500 zł brutto. Szkolenia. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w roku 2011 odbywało się w ramach kursów i szkoleń tematycznych. W roku 2011 r. przeszkolono 122 pracowników, w tym: - w ramach szkoleń zewnętrznych : 35 pracowników, - w ramach szkoleń wewnętrznych dotyczących spraw bezpieczeństwa i higieny pracy: 87 pracowników. Na kursach specjalistycznych kształciło się 25 pracowników. Tematyka kursów obejmowała: - kurs operatorów oczyszczalni ścieków 2 pracowników, - kurs spawania łukowego - 1 pracownik, Szkolenie okresowe dla kierowców kat. C 22 pracowników. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pracodawca, stosownie do moŝliwości i warunków, zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników. Podstawową formą aktywności socjalnej jest tworzony w Spółce zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Katalog rodzajów działalności socjalnej prowadzonej w Spółce określa Regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Katalog obejmuje następujące rodzaje świadczeń: udzielanie pomocy materialnej rzeczowej lub finansowej (tzw. zapomogi), zwrotna i bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe, w tym udzielanie poŝyczek na remont mieszkania, budowę lub kupno domu 10

11 mieszkalnego, wypoczynek pracowników tzw. wczasy pod gruszą, wypłacane pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego w wymiarze 14 kolejnych dni kalendarzowych, wypoczynek dzieci i młodzieŝy. Ponadto świadczenia socjalne obejmują dzielność kulturalno-oświatową, w tym organizacja zabawy choinkowej dla dzieci. Przyznawanie ulgowych świadczeń i usług oraz wysokość dopłat uzaleŝnione jest od sytuacji materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Decyzja o przyznaniu świadczenia naleŝy do Prezesa Zarządu na wniosek międzyzwiązkowej komisji socjalnej, utworzonej przez działające w Spółce związki zawodowe, to jest ZZ Budowlani, ZZ Solidarność, ZZ Kontra. Wysokość odpisu na fundusz określa art. 5 ust. 2 ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, jest to 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego. Łączna wysokość odpisu na fundusz w roku 2011 wyniosła ,74 zł, z czego wysokość odpisu podstawowego ,76 zł, odsetki od udzielonych poŝyczek 6.862,95 zł oraz odsetki od środków pienięŝnych na rachunku 11,03 zł, odpłatności 30,00 zł. 5. INFORMACJA O POSIADANYCH NIERUCHOMOŚCIACH Wykaz gruntów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Lp. Adres, (obręb), opis działki, KW - nr księgi wieczystej Numer ewidencyjny 1. Chełm ul. Bieławin (7) Teren po zapleczu budowy oczyszczalni 306/ ścieków. KW Razem: Chełm ul. Bieławin (7) Stara oczyszczalnia ścieków, KW Chełm ul. Bieławin (7) Stara oczyszczalnia ścieków, KW /2 214/11 214/13 214/15 214/10 214/12 214/14 214/5 214/6 214/7 214/8 214/9 Powierzchnia (m 2 ) Razem: Status prawny UŜytkownik wieczysty Właściciel Właściciel budynków UŜytkownik wieczysty gruntów 11

12 4. Chełm ul. śeromskiego 22 Litewska 46 (26) Przepompownia wody KW Razem: Razem: Chełm ul. Wołyńska 57 (16) 375/1 434 Biurowiec zarządu spółki. 390/ KW Razem: Chełm ul. Wołyńska 57 (16) Biurowiec zarządu spółki, KW Chełm ul. Poległych 1 (22) Zakład Usług Pogrzebowych, KW /3 375/5 375/8 70/2 71/ Razem: Razem: Chełm ul. Poleska (1) 73/ Przepompownia ścieków KW Razem: Chełm ul. Fabryczna (18) Ujęcie wody Bariera, KW Chełm ul. Bieławin (7) Nowa oczyszczalnia ścieków KW /1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 Razem: /2 48/ Razem: Chełm ul. Mościckiego, Cmentarz komunalny. Razem: 512 (do celów podatkowych) 12. Chełm ul. Fabryczna Kolejowa, Przepompownia ścieków KW /1 1/ Razem: Chełm ul. Metalowa (20) Ujęcie wody Trubaków Właściciel budynków UŜytkownik wieczysty gruntów Właściciel budynków UŜytkownik wieczysty gruntów Właściciel budynków UŜytkownik wieczysty gruntów Właściciel budynków UŜytkownik wieczysty gruntów Właściciel Właściciel Właściciel Zarządca Właściciel 12

13 A Studnia 1 B KW Studnia 2, 3 i Stacja pomp KW LU1C/ /5 dotyczy działki nr /4 101/ Razem: Razem: C Studnia 8 101/ / KW Razem: D Studnia 10 KW E Studnia 11 KW /1 124/4 124/5 124/6 125/3 125/4 60/1 60/2 61/1 61/ Razem: Razem: 1994 Studnia KW (31584) Razem: 1498 F Studnia 12 KW - brak G Studnia 13 KW KW H Trubaków Gmina Chełm Studnia 14 KW Chełm ul. Bieławin (7) dojazd do stacji zlewnej i magazynu osadu 74/ /1 68/1 238/2 239/1 35/4 36/4 37/4 Razem: Razem: Razem: KW Razem: Chełm ul. Bieławin (7) dojazd do 34/ stacji zlewnej i magazynu osadu KW Razem: Chełm ul. Słowackiego (15) Budynek socjalny Park XXX lecia, KW /3 85 Razem: 85 Posiadacz samoistny Dz. nr 106 Miasto Chełm właścicielem gruntów. Właściciel budynków UŜytkownik wieczysty gruntów Posiadacz samoistny Właściciel Właściciel Posiadacz samoistny Posiadacz samoistny Właściciel Umowa uŝyczenia do 31 grudnia 2014 r. Umowa uŝyczenia do 30 listopada 2014 r. 17. Chełm ul. Kosynierów (28) 56/11 21 Właściciel 13

14 KW Razem: Strupin Mały KW Chełm, ul. Pszenna, obręb ewidencyjny 21. KW /10 302/11 302/14 302/17 302/18 302/19 17/10 16/ Razem: m 2 13 m 2 Razem 25 Właściciel budynków UŜytkownik wieczysty gruntów Właściciel 20. Strupin Mały KW /4 68 Właściciel W roku 2011 nie wystąpiły zmiany w zakresie posiadanych nieruchomości. 6. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW SPÓŁKI 6.1. BIURO OBSŁUGI KLIENTA - WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAśY Podstawowy asortyment sprzedaŝy r r. Odprowadzenie wody w celu odwodnienia Kopalni kredy CEMEX [m 3 ] SprzedaŜ wody ogółem [m 3 ] Odbiór i oczyszczanie ścieków ogółem [m 3 ] w tym: MIASTO CHEŁM SprzedaŜ wody ogółem [m 3 ] Odbiór i oczyszczanie ścieków ogółem [m 3 ] GMINA CHEŁM SprzedaŜ wody ogółem [m 3 ] Odbiór i oczyszczanie ścieków ogółem [m 3 ] GMINA KAMIEŃ SprzedaŜ wody ogółem [m 3 ]

15 Usługi związane z odczytywaniem wodomierzy oraz abonamentem za rozliczanie. W Biurze Obsługi Klienta Spółka zatrudnia 6 osób w charakterze odczytywaczy wodomierzy w mieście Chełm, 2 osoby w gminie Chełm oraz 1 osobę w gminie Kamień. Średniomiesięczna ilość dokonywanych odczytów w Chełmie wyniosła od do wodomierzy na jednego odczytywacza, w gminie Chełm od 600 do 700, a w gminie Kamień 1063 wodomierzy na odczytywacza kwartalnie. Odczyty wodomierzy w mieście Chełm dokonywane są raz w miesiącu - osoby prowadzące działalność gospodarczą i instytucje - oraz raz na dwa miesiące osoby fizyczne gospodarstwa domowe. W Gminie Chełm i Gminie Kamień odczyty przeprowadzane są raz na trzy miesiące ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Zakład Wodociągów i Kanalizacji naszej Spółki ze względu na zadania, które wykonuje w zakresie produkcji, uzdatniania i dostawy wody, a takŝe odbioru i oczyszczania ścieków na terenie miasta Chełm, Gminy Chełm oraz dostawy wody na terenie Gminy Kamień jest organizacją wykonującą usługi na rzecz społeczeństwa. Właściwa organizacja pracy, gotowość techniczna, niezawodność, sprawność i niska awaryjność sieci i urządzeń wpływają na ocenę działalności naszej Spółki wobec odbiorców usług. Prawidłowa eksploatacja obiektów gospodarki wodno-ściekowej wymaga utrzymania właściwych parametrów w zakresie jakości wody i składu ścieków oczyszczanych odprowadzanych do rzeki Uherki, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych na pobór wód i odprowadzenie ścieków, a takŝe decyzjach organów Inspekcji Sanitarnej i Ochrony Środowiska. Woda. Dostawa wody do sieci miejskiej odbywa się z dwóch ujęć wód podziemnych: - Bariera zlokalizowane na terenie kopalni kredy Cemex Polska Sp. z o.o. Cementownia Chełm w Chełmie 15 szt. studni o głębokości m oraz pompowni II stopnia Strupin, - Trubaków przy ul. Nadtorowej 9 studni o głębokości m i pomp II stopnia. Woda dostarczana z tych ujęć odpowiada obowiązującym wymogom. Jak wynika z badań woda z ujęcia Bariera jest doskonałej jakości i dostawa jej do sieci miejskiej odbywa się bez uzdatniania, natomiast woda ze studni ujęcia Trubaków zawiera zwiększoną 15

16 zawartość Ŝelaza, stąd teŝ istnieje konieczność odŝelazienia w celu redukcji Ŝelaza w stopniu gwarantującym utrzymanie właściwych parametrów w wodzie dostarczanej odbiorcom. W celu ograniczenia strat wody w Przedsiębiorstwie działa komórka aktywnej kontroli wycieków, która prowadzi diagnostykę sieci wodociągowej. Praca polega zarówno na monitorowaniu przepływów wody w poszczególnych strefach oraz na znajdowaniu i lokalizacji awarii wodociągowych, w których woda nie wypływa na powierzchnię ziemi. W 2011 roku takie wycieki wody wykryto m.in. w ulicach: Szkolnej, Kolejowej, Muzyki, SzwoleŜerów oraz Hrubieszowskiej. W III kwartale Zakład wzbogacił się o nowy lokalizator instalacji. Urządzenie słuŝy do lokalizowania rur i przewodów znajdujących się w ziemi w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót ziemnych, a takŝe umoŝliwia pomiar głębokości i trasowanie instalacji. Wydzielono strefę osiedla Włodawskie. Wykonano 3 komory pomiarowe w ulicach Szpitalna, Poprzeczna, Aleja Przyjaźni. UmoŜliwia to szybką detekcję wycieków i redukcję strat wody. 16

17 Eksploatujemy nową platformę internetową Hydra Net umoŝliwiającą zdalne sterowanie ciśnieniem za zaworem redukcyjnym (zamknięcie powoduje obniŝenie ciśnienia) w wydzielonej strefie (komora pomiarowa w ulicy Poprzecznej). Kanalizacja. Miasto Chełm posiada rozdzielczy system kanalizacji tzn. ścieki sanitarne odprowadzane są kanałami i kolektorami sanitarnymi do oczyszczalni ścieków, natomiast wody opadowe do rzeki Uherki. Sieć kanalizacyjna w większości pracuje systemem grawitacyjnym, jednak z powodu znacznego zróŝnicowania terenu eksploatujemy w systemie przepompownie ścieków. Stan techniczny sieci kanalizacyjnej jest średni i zaleŝny jest od czasu eksploatacji, rodzaju materiału oraz warunków gruntowo-wodnych. Przewody uliczne w większości wykonane zostały z rur betonowych i kamionkowych, młodsze wiekiem zaś z rur PVC, natomiast kolektory z rur betonowych. W celu poprawy eksploatacji sieci kanalizacyjnej zakupiono nowoczesny samochód specjalistyczny firmy Assmann, który przyczynia się do poprawy jakości udraŝniania kanałów sanitarnych z zanieczyszczeń zapobiegając powstawaniu zatorów blokujących przepływ ścieków. Samochód dzięki systemowi recyklingu (odzysk wody) minimalizuje koszt czyszczenia kanalizacji, poniewaŝ oprócz wody znajdującej się w zbiorniku moŝliwe jest wykorzystanie wody ze ścieków, co umoŝliwia ciągłą i skuteczną pracę. W roku sprawozdawczym dokonano monitorowania kamerą telewizyjną niektórych odcinków kanałów sanitarnych. W wyniku tej inspekcji określone zostały potrzeby dotyczące wymiany lub uszczelnienia kanałów metodą tradycyjną bądź teŝ bezwykopową. W ramach tegorocznych prac warsztatu kanalizacyjnego związanych z wymianą włazów zastosowano nowe rozwiązania włazy bezkołnierzowe i samopoziomujące, których zaletą jest elastyczność współpracy z gruntem. Wymieniono i wyregulowano łącznie 25 włazów m.in. w ulicach Rampa Brzeska, Rejowiecka, Kolejowa, Szpitalna, ks. Brzóski, Litewska. System zgłoszeń 994. Faza testowa internetowego systemu zgłoszeń z telefonu 994 została bardzo wysoko oceniona podczas auditu przez audytorów. UmoŜliwia rejestrację zgłoszeń naszych klientów przyjmowanych na telefon 994 oraz w siedzibie firmy, na ujęciach (dowolny obiekt) i zdalny podgląd przez zarząd firmy. W dalszym okresie planowane jest wprowadzenie śledzenia stanu 17

18 zgłoszenia przez zgłaszającego awarię, (kto załatwia sprawę, na jakim jest etapie). System umoŝliwia analizę przyczyn zgłoszeń, miejsca występowania oraz czego dotyczą. UmoŜliwia szybkie wyszukiwanie po adresie lub nazwisku. Zestawienie produkcji, sprzedaŝy i strat wody na przestrzeni 11 lat. Woda Suma produkcja P [m3] Suma sprzedaŝ S [m3] ZuŜycie własne Z [m3] Strata * Str [%] , , , , , , , , , , , ,20 *Uwaga od 2007 roku w obliczeniach strat uwzględniono zuŝycie własne odczytane z wodomierzy zainstalowanych na obiektach MPGK. Strata liczona jest z wzoru Str = (P-S-Z)/P*100 W roku 2011 zanotowano 221 awarii na sieci wodociągowej, z czego awarie na przyłączach stanowiły 58%, tj. 128 sztuk. W celu szybszego usuwania awarii podjęto sukcesywną wymianę zasuw w punktach węzłowych. UmoŜliwi to pewne i szybkie odcięcie miejsca awarii oraz pozwoli ograniczyć strefę zamknięcia wody. Roboty wodociągowo kanalizacyjne. Roboty wykonane siłami własnymi w ramach realizacji planu inwestycyjnego. Lp. Określenie inwestycji wartość (netto zł) 1. Budowa sieci wodociągowej przesyłowej ul. Okszowska spięcie z DPS Dokończenie budowy sieci wodociągowej ul. Kurpińskiego Modernizacja węzłów zasuw oraz hydrantów Budowa sieci wodociągowej ul. Bogdanowicza Budowa kanału sanitarnego ul. Bogdanowicza Razem

19 Roboty wykonane siłami własnymi w wyniku wygranych przetargów inwestorom zewnętrznym. Lp. Określenie inwestycji wartość (netto zł) 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Krańcowa Włodawska ,73 2. Utrzymanie kanalizacji burzowej na terenie miasta Chełm ,13 3. Modernizacja kanalizacji deszczowej przy budynku Przychodni nr 1 przy ul. Wołyńskiej w Chełmie ,53 4. Konserwacja cieku wodnego Janówka na kwotę ,17 Razem ,24 Zlecenia na wykonanie włączenia do sieci wodociągowo kanalizacyjnych na kwotę ,68 PLN. Ogółem roboty wodociągowo kanalizacyjne wykonano na kwotę zł ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA Zbieranie odpadów komunalnych i nieczystości płynnych. Zakład prowadzi odbiór odpadów komunalnych na podstawie zawartych umów stałych oraz jednorazowych zleceń. Odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach o pojemności od 110 dm 3 do 1100 dm 3 w zabudowie jednorodzinnej, w pojemnikach POK 2,2 m 3, KP- 7 w zabudowie wielorodzinnej. Do realizacji usług przeznaczonych jest 13 specjalistycznych pojazdów słuŝących do wywozu nieczystości stałych: 3 szt. SM -11 (pojemniki POK - 2,2m 3 ), 4 szt. STAR hakowiec (kontenery KP - 7; 3,5 m 3 ), 1 szt. SM-200 (pojemniki 110 l, 120 l, 240 l, 250 l,1100 l), 1szt. MAN o duŝym zgniocie (pojemniki 110 l, 120 l, 240 l, 250 l, 1100 l, KP-7), 2 szt. MAN wielofunkcyjny (solanka, kontenerowiec, asenizacyjny 6,7m 3 i 8,5 m 3 ), 1 szt. MAN o wysokim zgniocie (pojemniki POK - 2,2; l), 1 szt. MAN o wysokim zgniocie (pojemniki KP- 7; l, l). W roku 2011 zakład pozyskał: samochód wielofunkcyjny z HDS na podwoziu MAN do obsługi pojemników typu dzwon (załadunek od góry), pojemników od L (załadunek od tyłu) dostawa luty 2011 r. kontener asenizacyjny (beczka o poj. 4,0m 3 ) dostawa luty 2011 r. 19

20 ciągnik ZETOR 125 KM przyczepa ciągnikowa 4 t odśnieŝarka wirnikowa. Ilość przewiezionych odpadów komunalnych na składowisko w m. Srebrzyszcze w latach przedstawia poniŝsza tabela: Rok Ilość wywiezionych odpadów [t] Nieczystości płynne przyjmowane są w zakładowej zlewni ścieków zlokalizowanej przy ul. Bieławin 5. W omawianym okresie wywieziono m 3 nieczystości płynnych z 520 zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie miasta Chełm i okolicznych gmin. Zadania w zakresie realizacji wywozu nieczystości płynnych realizowane są niŝej wymienionym taborem mechanicznym: Samochód MAN asenizacyjny o poj. beczki 8,5 m 3 Samochód MAN asenizacyjny o poj. beczki 6,7 m 3 Samochód STAR asenizacyjny o poj. beczki 4,5 m 3 Ciągnik URSUS asenizacyjny o poj. beczki 3,5 m 3 Realizacja programu selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów do ich powtórnego wykorzystania. Na obszarze miasta Chełm rozstawionych jest 100 zestawów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Do zbiórki makulatury pojemniki w kolorze niebieskim, do tworzyw sztucznych i puszek aluminiowych w kolorze Ŝółtym, do szkła w kolorze zielonym. Osoby fizyczne, które mają podpisaną umowę stałą na wywóz odpadów komunalnych, otrzymują bezpłatnie zestaw oznakowanych worków do selektywnej zbiórki odpadów. Worki są odbierane bezpłatnie wtedy, gdy nie zawierają innych zanieczyszczeń takich jak niesegregowane odpady komunalne lub inne odpady. Mieszkańcy otrzymują informacje o segregacji odpadów. W 2011 r. odzyskano do powtórnego przerobu niŝej wymienione ilości surowców wtórnych: 20

Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o. BENEFICJENT: PREZES: mgr inŝ. Artur Witek. ul. Kołłątaja Kluczbork

Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o. BENEFICJENT: PREZES: mgr inŝ. Artur Witek. ul. Kołłątaja Kluczbork BENEFICJENT: Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 7 46-203 Kluczbork PREZES: mgr inŝ. Artur Witek Umowa o dofinansowanie nr: 15/POIiŚ/2014 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Zakładu Komunalnego w Dziemianach za rok 2010

Informacja o działalności Zakładu Komunalnego w Dziemianach za rok 2010 Informacja o działalności Zakładu Komunalnego w Dziemianach za rok 2010 I. Postanowienia ogólne Zakład Komunalny został powołany Uchwałą Rady Gminy w Dziemianach Nr.XX/100/04 z dnia 7 października 2004

Bardziej szczegółowo

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W GRYFINIE NA LATA 2010 2014 Załącznik do uchwały nr LIII/571/10 WIELOLETNI

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Autor: inż. Wiesław Klaus, główny technolog PWiK Sp. z o.o. w Olecku Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Olecku

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu korekty zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o. w MUSZYNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o. w MUSZYNIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o. w MUSZYNIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie jest jednoosobową spółką

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RAZEM DLA ŚRODOWISKA Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Lokalizacja Projektu

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Załącznik do uchwały Rady Gminy Wydminy Nr XXXIII/130/2012 z dnia 03.10.2012r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011

PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/ 215/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.10.2008r. PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Czatkowska 8 83-110

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 45/ 2015 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 18 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 45/ 2015 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 18 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 45/ 2015 WÓJTA GMINY POSTOMINO w sprawie powierzenia do wykonania Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu sp. z. o. o w Postominie zadań własnych Gminy Postomino w zakresie utrzymania cmentarzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/271/2017 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

UCHWAŁA NR XXXV/271/2017 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę UCHWAŁA NR XXXV/271/2017 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Rybnika uchwala:

Rada Miasta Rybnika uchwala: Or.0007.85.2014 2014-214525 UCHWAŁA NR 723/XLVII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. od 2010 roku rozpoczęła realizację Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 BRZEZINY, SIERPIEŃ 2008 Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata

Bardziej szczegółowo

Cennik usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych Krośnice z/s w Wierzchowicach ul. Lipowa 5, 56-320 Krośnice

Cennik usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych Krośnice z/s w Wierzchowicach ul. Lipowa 5, 56-320 Krośnice Cennik usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych Krośnice z/s w Wierzchowicach ul. Lipowa 5, 56-320 Krośnice Podstawa prawna: 1. Zarządzenie nr 28/2012/RGPOŚiI Wójta Gminy Krośnice z dnia 31 maja

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata 2008-2010

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata 2008-2010 Załącznik do Uchwały Nr XIX/156/08 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 marca 2008 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Wydminy z dnia 25 listopada 2015 roku TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści: strona: 1. Rodzaje prowadzonej

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W RUCIANEM-NIDZIE NA LATA

WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W RUCIANEM-NIDZIE NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXIX/89/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2008r WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W RUCIANEM-NIDZIE NA LATA 2009-2013 Ruciane-Nida,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 października 2016 r. Poz. 4946 UCHWAŁA NR XXIX/223/2016 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU z dnia 28 września 2016 r. w sprawie nadania statutu jednostce

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/2010 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 15 października 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 35/2010 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 15 października 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 35/2010 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 15 października 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2010 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie:

Bardziej szczegółowo

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji śory Spółka z o.o. 44-240 śory, ul. Wodociągowa 10 Załącznik do Uchwały RM śory Nr 327/XXXII/09 z dnia 26.02.2009r. TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 167/05 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 30.12.2005r. R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A Gdynia, ul. Rotterdamska 9

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A Gdynia, ul. Rotterdamska 9 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 9 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY WODNO KANALIZACYJNEJ NA LATA 2012 2014 Gdynia, październik 2011 r. 1 I. Planowany

Bardziej szczegółowo

GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie Gminy Pawłowice na okres od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31

Bardziej szczegółowo

b) zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,

b) zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, REGULAMIN korzystania z usług publicznych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubartowie Niniejszy Regulamin opracowany został przez Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 2018 Legnickiego

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014:

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Rozbudowa oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim Od listopada 2013 roku trwa

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice Sp. z o. o Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Stare Babice, wrzesień 2015r. KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE STARE BABICE KANALIZACJA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miasta Konina z dnia. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU 1. 1. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zwany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJII PWIK SPÓŁKA Z O.O. W ORNECIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zatwierdzony Uchwałą Nr z dnia. Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji PWiK Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż ścieków w latach

Sprzedaż ścieków w latach Sprzedaż ścieków w latach 2003-2014 Sprzedaż ścieków w latach 2003-2014 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Wąbrzeźno+ Wałycz/Wronie 537 773 477 911 474 508 476 249 475 759 475

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 14/2013 Wójta Gminy Godkowo z dnia 13 marca 2013 roku. I n f o r m a c j a

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 14/2013 Wójta Gminy Godkowo z dnia 13 marca 2013 roku. I n f o r m a c j a Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 14/2013 Wójta Gminy Godkowo z dnia 13 marca 2013 roku I n f o r m a c j a z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2012 rok Zakład zatrudnia siedmiu pracowników

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 29 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 29 sierpnia 2016 r. Projekt z dnia Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015-2017,

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do Uchwały nr XXXIV/510/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 listopada 2009 roku TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie Węgrów, ul. Gdańska

Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie Węgrów, ul. Gdańska Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie 07-100 Węgrów, ul. Gdańska REGON 710240111 NIP 824-000-26-81 Tel/fax: (025) 792 32 54, (025) 792 29 68, (022) 489 52 81 e-mail: zmwikw@post.pl

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Modernizacja i rozbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Skwierzyna, 08.03.2013 r. Wyjaśnienia do aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna w latach 2012-2014. Wprowadzony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał. Nr 1 do umowy Nr.. 1. Mechaniczne czyszczenie wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem -450 szt

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał. Nr 1 do umowy Nr.. 1. Mechaniczne czyszczenie wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem -450 szt SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał. Nr 1 do umowy Nr.. 1. Mechaniczne czyszczenie wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem -450 szt Wyszczególnienie robót 1) zdjęcie kraty, 2) wyjęcie osadu z osadnika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez ZUOK Rudno Sp. z o.o. w Rudnie

Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez ZUOK Rudno Sp. z o.o. w Rudnie REGULAMIN korzystania z usług publicznych świadczonych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudnie Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) opracowany

Bardziej szczegółowo

13. Koszty realizacji przedsięwzięcia i inwestycji odtworzeniowych...

13. Koszty realizacji przedsięwzięcia i inwestycji odtworzeniowych... 13. Koszty realizacji przedsięwzięcia i inwestycji odtworzeniowych... Spis treści 13.1. Koszty przygotowawcze.... 2 13.2. Koszty prac budowlano-montaŝowych, w tym nakłady na majątek trwały.... 2 13.3.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny w Śmiglu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sierpień 2014 r. SPIS TREŚCI I. Informacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/52/2011 Rady Gminy Żukowice z dnia 25 lipca 2011 r.

UCHWAŁA Nr X/52/2011 Rady Gminy Żukowice z dnia 25 lipca 2011 r. UCHWAŁA Nr X/52/2011 Rady Gminy Żukowice z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych oraz opłat obowiązujących na Cmentarzach Komunalnych w miejscowościach Kłoda i Żukowice.

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik do Uchwały Nr XX/151/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 28 grudnia 2012r. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Obowiązuje na terenie Gminy Krzanowice na okres: od dnia 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/201/2013 RADY GMINY BEJSCE. z dnia 14 czerwca 2013 r.

Kielce, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/201/2013 RADY GMINY BEJSCE. z dnia 14 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 2504 UCHWAŁA NR XXV/201/2013 RADY GMINY BEJSCE z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia komunalnego

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH na lata 2005 2008 Komunalny Zakład Gospodarczy Gminy Zielona Góra z/s w Zawadzie Styczeń 2005 1 Podstawa prawna i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2 /2012 z dnia 18 stycznia 2012 r

Zarządzenie nr 2 /2012 z dnia 18 stycznia 2012 r Zakład Usług Komunalnych ul. Słowiańska 13 58-210 Łagiewniki tel. (74) 89-39-364 fax: (74) 89-40-092 e-mail: zuk@lagiewniki.pl Łagiewniki 18.01.2012 r. Zarządzenie nr 2 /2012 z dnia 18 stycznia 2012 r

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI NA LATA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI NA LATA ZAKŁAD USŁUG WODNYCH SPÓŁKA z O.O. W KONINIE WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI NA LATA 2013-2015 ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR.../2012 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KONINIE

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU

STATUT. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU Załącznik do Uchwały Nr 151 Rady Miasta Konina z dnia 20 lipca 2015 roku STATUT ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KONINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU 1. 1. Zarząd Dróg Miejskich zwany

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Poznań, dnia 7 lipca 2011 r. LPO-4110-01-06/2011 R/11/004 Pan Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/132/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/132/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/132/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nysa Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/211/2017 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 27 lutego 2017 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/211/2017 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 27 lutego 2017 r. UCHWAŁA Nr XVIII/211/2017 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2017 i 2018. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXI/190/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2016 r.

Uchwała nr XXI/190/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2016 r. Uchwała nr XXI/190/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2016 r. w sprawie statutu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Starogardzie Gdańskim Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Czynności i prac wykonywanych przez Spółkę WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE Sp. z o.o. z siedzibą : 32-005 Niepołomice Ul. Droga Królewska 27

CENNIK. Czynności i prac wykonywanych przez Spółkę WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE Sp. z o.o. z siedzibą : 32-005 Niepołomice Ul. Droga Królewska 27 CENNIK Czynności i prac wykonywanych przez Spółkę WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE Sp. z o.o. z siedzibą : -00 Niepołomice Ul. Droga Królewska 7 cennik zawiera: cz. A warunki techniczne, uzgodnienia, wizja w terenie,

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązująca na terenie miasta Ustki dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ZAŁĄCZNIK NR 2 do wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zabrodzie. UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO

Bardziej szczegółowo

Statut Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie

Statut Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie Załącznik do uchwały nr XLII/553/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 5 listopada 2010r. Statut Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, zwany w dalszej

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Działalność Zakładu Gospodarki. Komunalnej w Kcyni Sp z o.o. w latach 2011-2014

Działalność Zakładu Gospodarki. Komunalnej w Kcyni Sp z o.o. w latach 2011-2014 Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kcyni Sp z o.o. w latach 2011-2014 Kapitał zakładowy Spółki na dzień 01-01-2011 50 000,00 aport rzeczowy 975 037,00 aport pieniężny 63,00 na dzień 31-12-2012

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W NĘDZY NA LATA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W NĘDZY NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXXI/248/2012 Rady Gminy w Nędzy z dnia 17.12.2012r WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W

Bardziej szczegółowo

9. Koszty zarządzania zasobami 9.1. Stan osobowy Spółdzielni

9. Koszty zarządzania zasobami 9.1. Stan osobowy Spółdzielni 9. Koszty zarządzania zasobami 9.1. Stan osobowy Spółdzielni KOMÓRKA ORGANIZACYJNA 16.09.2002r. 08.09.2003r. ILOŚĆ ETATÓW 05.09.2005r. 01.01. 2006r. 01.01.2007r. Dział techniczny 32 32 32,5 32,5 31,5 Księgowość

Bardziej szczegółowo

KASA Tel. 8509-653. DZIAŁ ZBYTU Tel. 8509-683, 8509 694. Dział Techniczny Tel. 8509-671, (-667, - 676)

KASA Tel. 8509-653. DZIAŁ ZBYTU Tel. 8509-683, 8509 694. Dział Techniczny Tel. 8509-671, (-667, - 676) CO, GDZIE, KIEDY w MPWiK... Temat sprawy Gdzie i kiedy można temat zrealizować Wymagane dokumenty i inne warunki potrzebne dla zrealizowania tematu Cena jednostkowa usługi (netto), forma rozliczania, czasokres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 CENNIK USŁUG świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Komunalnego Pegimek Sp. z o.o.

Załącznik nr 2 CENNIK USŁUG świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Komunalnego Pegimek Sp. z o.o. Załącznik nr 2 CENNIK USŁUG świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Komunalnego Pegimek Sp. z o.o. w Świdniku L.p. Nazwa usługi Cena zł netto Montaż wodomierza 1kpl. 20,00 zł

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej Bystrzyca Kłodzka ul.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej Bystrzyca Kłodzka ul. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej 57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Młynarska 4 tel. 74 811 17 40, fax 74 811 41 26, e-mail:zwik@bystrzyca.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/409/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/409/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/409/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 24 ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 kwietnia 2017 r. Poz. 2075 UCHWAŁA NR XLIV/293/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/297/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/297/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXIX/297/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie : uchwalenia Statutu Zakładu Komunalnego w Kleszczewie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/20/2015 Rady Gminy w Jeziorzanach z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr VI/20/2015 Rady Gminy w Jeziorzanach z dnia 21 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr VI/20/2015 Rady Gminy w Jeziorzanach z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu.

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. 1 Niniejszy Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T 2. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

K O M U N I K A T 2. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI K O M U N I K A T Na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH na lata 2004 2008 Komunalny Zakład Gospodarczy Gminy Zielona Góra z/s w Zawadzie Marzec 2004 1 Podstawa prawna i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/112/16 RADY GMINY W REGIMINIE. z dnia 28 października 2016 r.

Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/112/16 RADY GMINY W REGIMINIE. z dnia 28 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz. 9418 UCHWAŁA NR XXI/112/16 RADY GMINY W REGIMINIE z dnia 28 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2

Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2 Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i przyczynia

Bardziej szczegółowo

TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA OKRES r r.

TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA OKRES r r. .. Spółka Komunalna Wschowa Spółka z o.o. ul. Daszyńskiego 10 67 400 Wschowa TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA OKRES 01.01.2015 r. 31.12.2015 r. Wschowa, październik

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW załącznik Nr 1 TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Rodzaj prowadzonej działalności 3. Rodzaj i struktura taryfy 4. Taryfowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE Załącznik nr 5 do Warunków Przetargu SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE Na dzierżawę nieruchomości stanowiącej Parking GROBLICE przy drodze krajowej nr 94 w km 111+600 strona prawa z przeznaczeniem na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/354/06 z dnia 24 stycznia 2006r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla gminy Łaziska Górne. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/199/04 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 2 lutego 2004 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pabianicach TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/186/10 RADY GMINY RACZKI. z dnia 28 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/186/10 RADY GMINY RACZKI. z dnia 28 września 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/186/10 RADY GMINY RACZKI z dnia 28 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŁOBZIE PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ ŁOBEZ STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Do zadań Wydziału Inżynierii Miejskiej (GIM) należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Do zadań Wydziału Inżynierii Miejskiej (GIM) należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Do zadań Wydziału Inżynierii Miejskiej (GIM) należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); 2) wydawanie zezwoleń na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 7 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za I półrocze 2011 r.

załącznik Nr 7 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za I półrocze 2011 r. załącznik Nr 7 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za I półrocze 2011 r. ROZLICZENIE USŁUG ZA I PÓŁROCZE 2011 R. ZREALIZOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CEDYNI KOTŁOWNIE

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPÓŁKI POD FIRMĄ WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GŁUCHOŁAZACH

TEKST JEDNOLITY REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPÓŁKI POD FIRMĄ WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GŁUCHOŁAZACH TEKST JEDNOLITY REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPÓŁKI POD FIRMĄ WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GŁUCHOŁAZACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wodociągi Sp. z o.o. w Głuchołazach, są spółką

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/136/2012 RADY GMINY PIASKI. z dnia 11 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/136/2012 RADY GMINY PIASKI. z dnia 11 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/136/2012 RADY GMINY PIASKI z dnia 11 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/132/2012 Rady Gminy Piaski z dnia 16 października 2012r. w sprawie utworzenia spółki komunalnej.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa i adres obiektu budowlanego Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/15 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 1 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/15 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 1 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 1060 UCHWAŁA NR VIII/44/15 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE z dnia 1 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/259/2014 RADY GMINY MURÓW z dnia 13 listopada 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLI/259/2014 RADY GMINY MURÓW z dnia 13 listopada 2014 r. UCHWAŁA Nr XLI/259/2014 RADY GMINY MURÓW z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze gminy Murów na rok 2015 Na

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RUDNEJ.

S T A T U T ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RUDNEJ. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/237/2013 Rady Gminy Rudna z dnia 23.12.2013 r. S T A T U T ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RUDNEJ. I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1373

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1373 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1373 POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Sulejówek wykonania części zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/133/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 28 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/133/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 28 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/133/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/ 2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 grudnia 2014, w sprawie uchwalenia Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia..

Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. Ceny i stawki taryfowe stosowane w rozliczeniach za dostawę wody z gminnych urządzeń wodociągowych i odprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 23 września 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia... 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą

Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2010r. posiada mienie komunalne o wartości brutto 34 880 411,63 zł, które

Bardziej szczegółowo