SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY CHEŁM, MARZEC 2012

2 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Władze Spółki 4 3. Struktura organizacyjna 5 4. Sytuacja kadrowo-płacowa 8 5. Informacje o posiadanych nieruchomościach Działalność zakładów Spółki Biuro Obsługi Klienta - wielkość i struktura sprzedaŝy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Zakład Oczyszczania Miasta Działalność Cmentarza Komunalnego Działalność Zakładu Usług Pogrzebowych Realizacja planu inwestycyjnego i planu remontów Struktura wieku parku maszynowego i zmiany w tym zakresie WaŜniejsze osiągnięcia w zakresie badań i rozwoju technicznego Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno kanalizacyjnego Budowa systemów informatycznych Zintegrowany System Zarządzania Akredytacja Laboratorium Badawczego przez PCA Ochrona środowiska z uwzględnieniem sankcji i opłat groŝących jednostce z tego tytułu Plany rozwoju Dane ekonomiczno-finansowe 46 2

3 1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Spółki: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Siedziba Spółki: MIASTO CHEŁM, UL. WOŁYŃSKA 57, CHEŁM Numer w rejestrze przedsiębiorców: Sąd Rejestrowy w którym przechowywane są akta rejestrowe: SĄD REJONOWY LUBLIN- WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS NIP: REGON: Tel.: , Fax: PrzewaŜająca działalność według PKD 2007: Z - ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, Z - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY. Struktura własnościowa: GMINA MIASTO CHEŁM 100 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM. Kapitał zakładowy: ,00 zł. Kapitał zakładowy składa się udziałów o wartości po 500 zł kaŝdy. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie jest spółką uŝyteczności publicznej wykonującą zadania na rzecz miasta Chełm oraz mieszkańców miasta Chełm i przyległych Gmin. Spółka zajmuje się poborem, uzdatnianiem i rozprowadzaniem wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, odbieraniem i transportem odpadów komunalnych, utrzymywaniem czystości i porządku w mieście. Spółka ponadto prowadzi działalność w zakresie usług pogrzebowych, administruje cmentarzem komunalnym w Chełmie oraz wykonuje badania laboratoryjne wody i ścieków. Spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Akt przekształcenia zawarto w dniu 30 grudnia 1992 roku w kancelarii notarialnej notariusza Jacka Przetockiego w Chełmie. 3

4 2. WŁADZE SPÓŁKI Andrzej Roguski, Prezes Zarządu Kieruje Spólką od 1 marca 2008 r. W dniu 30 kwietnia 2010 r. powołany przez Radę Nadzorczą do jednoosobowego Zarządu Spółki VII kadencji. RADA NADZORCZA Henryk DŜaman Andrzej Suski Krzysztof Koziczyński Tadeusz Łuchtaj Tomasz Otkała Ryszard Pastuszak Przewodniczący Rady Nadzorczej Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Na podstawie 14 Umowy Spółki do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upowaŝniony jest Prezes Zarządu albo dwóch prokurentów łącznie. Prokurentami w Spółce są Pan MARIAN TARASEWICZ oraz Pan RYSZARD ZAJĄCZKOWSKI. Skład Rady Nadzorczej w roku 2011 zmieniał się. Uchwałą Nr XXXV/95/VII/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPGK sp. z o.o. w Chełmie z dnia 1 marca 2011 r. ze skałdu rady odwołano Pana Piotra Miachalskiego z dniem 1 marca 2011 r. oraz Ewę Bielak z dniem 10 marca 2011 r. Odwołanie Ewy Belak miało związek ze złoŝoną rezygnacją. Po tej dacie Rada Nadzorcza obradowała w czteroosobowym składzie: 1. Pan Andrzej Suski Wiceprzewodniczący, 2. Pan Krzysztof Koziczyński, 3. Pan Tadeusz Łuchtaj, 4. Pan Ryszard Pastuszak. W związku z upływem VIII kadencji Rady Nadzorczej Spółki, w dniu 28 kwietnia 2011 r. przeprowadzono wybory dwóch członków rady z pośród pracowników Spółki. Do Rady Nadzorczej IX kadencji pracownicy Spółki ponownie wybrali Pana Tadeusza Łuchtaja i Pana Andrzeja Suskiego. 4

5 Na mocy Uchwały Nr XXXVI/108/VII/2011 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPGK sp. z o.o. w Chełmie z dnia 9 maja 2011 r. do składu Rady Nadzorczej IX kadencji powołano Pana Krzysztofa Koziczyńskiego i Pana Ryszarda Pastuszaka oraz wybranych w wyborach przez pracowników Spółki: Pana Tadeusza Łuchtaja i Pana Andrzeja Suskiego. W dniu 28 czerwca 2011 r. na podstawie Uchwały Nr XXXVII/111/VII/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPGK sp. z o.o. w Chełmie uzupełniono skład Rady Nadzorczej. Do jej składu powołano Pana Henryka DŜaman i Pana Tomasza Otkałę. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 1 lipca 2011 r. wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan Henryk DŜaman, natomiast wiceprzewodniczącym został Pan Andrzej Suski. 3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny przyjęty uchwałą Zarządu MPGK sp. z o.o. z dnia 23 lutego 2007 r. Zgodnie z 26 ust. 1 umowy Spółki regulamin organizacyjny oraz zmiany do regulaminu zatwierdza Rada Nadzorcza. W roku 2011 struktura organizacyjna Spółki zmieniana była dwukrotnie. 1. Uchwałą Nr 2/2011 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Chełmie z dnia 23 lutego 2011 r. zlikwidowano stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. Pozyskiwania Funduszy Pomocowych. Stanowisko Pełnomocnika powołano w listopadzie 2006 r. kierując się potrzebą modernizacji oczyszczalni ścieków i koniecznością pozyskania środków na finansowanie inwestycji. W roku 2011 zadania Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Pomocowych przejęła Jednostka Realizująca Projekt podległa Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu (MAO). 2. Uchwałą Nr 5/2011 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Chełmie z dnia 31 marca 2011 r. zlikwidowano stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. Informacji Niejawnych. Zmiana podyktowana była wejściem w Ŝycie w dniu 1 stycznia 2011 r. Ustawy o ochronie informacji niejawnych, zgodnie z którą przedsiębiorstwa (spółki) komunalne nie są obowiązane do jej stosowania. 5

6 PoniŜej przedstawiono schemat organizacyjny MPGK sp. z o.o. w Chełmie wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Zmiany na przestrzeni roku 2011 zaznaczono kursywą lub kursywą z przekreśleniem. Struktura organizacyjna MPGK sp. z o.o. wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW RADA NADZORCZA PREZES ZARZĄDU Pełnomocnik ds. realizacji projektu - MAO Jednostka Realizująca Projekt Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Zespół księgowofinansowy Zespół Techniczny Zespół prawno administracyjny Pełnomocnik Zarządu ds. Pozyskiwania Funduszy Pomocowych Stanowisko pozyskiwania funduszy pomocowych Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji Zakład Wodociągów i Kanalizacji Zakład Oczyszczania Miasta Zakład Usług Pogrzebowych Dział Techniczno- Inwestycyjny Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny Księgowy Dział Księgowości Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ Biuro Obsługi Klienta Dział Organizacji i Nadzoru Radca Prawny Inspektor ds. BHP i P.poŜ. Dział Kadr i Płac Laboratorium MPGK sp. z o.o. w Chełmie Inspektor ds. OC, Pełnomocnik Zarządu ds. Informacji Niejawnych Cmentarz Komunalny Dział Zamówień Publicznych i Zakupów 6

7 Struktura organizacyjna MPGK sp. z o.o. wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW RADA NADZORCZA PREZES ZARZĄDU Pełnomocnik ds. realizacji projektu - MAO Dział - Jednostka Realizująca Projekt Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Zespół księgowofinansowy Zespół Techniczny Zespół prawno administracyjny Pełnomocnik Zarządu ds. Pozyskiwania Funduszy Pomocowych Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji Zakład Wodociągów i Kanalizacji Zakład Oczyszczania Miasta Zakład Usług Pogrzebowych Dział Techniczno- Inwestycyjny Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny Księgowy Dział Księgowości Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ Biuro Obsługi Klienta Dział Organizacji i Nadzoru Radca Prawny Inspektor ds. BHP i P.poŜ. Dział Kadr i Płac Laboratorium MPGK sp. z o.o. w Chełmie Inspektor ds. Obrony Cywilnej Pełnomocnik Zarządu ds. Informacji Niejawnych Cmentarz Komunalny Dział Zamówień Publicznych i Zakupów *** Stanowisko pozyskiwania funduszy pomocowych *** Stanowisko pozyskiwania funduszy pomocowych przestało funkcjonować z początkiem roku

8 4. SYTUACJA KADROWO-PŁACOWA Na dzień 31 grudnia 2011 r. Spółka zatrudniała 304 osoby, co oznacza spadek zatrudnienia rok do roku o 9 osób. Szczegółową strukturę zatrudnienia obrazuje poniŝsza tabela. Zatrudnienie w MPGK sp. z o.o. Stan na r. Stan na r. Zmiana 2010/2011 (-/+) Zatrudnienie wg stanowisk Zatrudnienie wg etatów 311,25 302,25-9 z tego w poszczególnych komórkach organizacyjnych: Administracja Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Zakład Oczyszczania Miasta Zakład Usług Pogrzebowych Cmentarz Komunalny Biuro Obsługi Klienta Laboratorium Jednostka Realizująca Projekt Spadek zatrudnienia nastąpił w grupie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych. W grupie stanowisk robotniczych spadek zatrudnienia wystąpił w zakładzie wodociągów i kanalizacji w ilości 5 osób, z czego: 1 osoba na stanowisku elektromontera, 1 osoba na stanowisku konserwatora sieci kanalizacyjnej, 1 osoba na stanowisku konserwatora maszyn i urządzeń, 1 osoba na stanowisku kierowcy i 1 osoba na stanowisku mechanika. Spadek zatrudnienia nastąpił równieŝ w grupie stanowisk nierobotniczych w ilości 4 osób, w tym: 1 osoba na stanowisku kierownika w zakładzie oczyszczania miasta, 1 osoba na stanowisku mistrza w zakładzie oczyszczania miasta, 1 osoba na stanowisku zastępcy dyrektora, 1 osoba na stanowisku pełnomocnika zarządu. W dniu 30 grudnia 2011 r. wypowiedziano umowy o pracę piętnastu pracownikom zakładu oczyszczania miasta świadczącym prace na terenie Cementowni Chełm, ze skutkiem na dzień 31 marca 2012 r. Spółka Cemex Polska w sierpniu 2011 r. złoŝyła zapytanie ofertowe na usługę sprzątania terenu Cementowni Chełm w okresie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2012 r. W odpowiedzi na zapytanie MPGK sp. z o.o. w dniu 17 października 2011 r. złoŝyła ofertę. Strony w drodze 8

9 rokowań starały się kolejno uzgodnić poszczególne postanowienia przyszłej umowy. Po bezskutecznych rokowaniach w dniu 22 grudnia 2011 r. Cemex Polska sp. z o.o. wypowiedziała umowę z dnia 14 lipca 2007 r. dotyczącą świadczenia usług w zakresie sprzątania cementowni, z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień 31 marca 2012 r. W roku 2011 rozpoczęła działalność wcześniej powołana Jednostka Realizująca Projekt (JRP). Zatrudnienie w jednostce znalazły osoby przesunięte z innych komórek organizacyjnych Spółki. Porównanie średniego zatrudnienia w roku 2010 i w roku Średnie zatrudnienie w MPGK sp. z o.o. Rok 2010 Rok 2011 Ogółem 308,7 311,8 z tego: pracownicy produkcyjni 211,3 210,8 pracownicy nieprodukcyjni 97,4 101 Zatrudnienie wg rodzaju umowy o pracę: Zatrudnienie w MPGK sp. z o.o. wg rodzaju umowy o pracę Stan na r. Stan na r. Umowa na czas nieokreślony Umowa na czas określony Razem Sytuacja płacowa. System płac w Spółce reguluje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zawarty w dniu 17 marca 2009 r., zarejestrowany w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie. Układ obowiązuje od 1 maja 2009 r. Układ obejmuje pracowników zatrudnionych w Spółce z wyjątkiem Prezesa Zarządu oraz głównego księgowego, których wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o ustawę z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.). 9

10 W dniu 6 września 2011 r. zawarto protokół dodatkowy Nr 1 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zmieniający treść układu. Zasadniczą przesłanką do zmian w układzie jest prowadzenie przez Spółkę inwestycji pod nazwą Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego i ujawnienie w układzie działu Jednostka Realizując Projekt. W protokole korzystniej, z uwagi na zwiększony zakres odpowiedzialności oraz wymagane kwalifikacje od pracowników, uregulowano zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych we wspomnianej jednostce. Średnia miesięczna płaca brutto w Spółce w roku 2011 wyniosła 2.765,11 zł, co oznacza wzrost o 1,97 % w stosunku do roku Na wzrost wynagrodzeń miała wpływ m.in. podwyŝka płacy minimalnej od 1 stycznia 2011 r. oraz wzrost wypłaconych odpraw emerytalno-rentowych, co miało związek ze zmianami w ustawie o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych. W grudniu 2011 roku wypłacono pracownikom jednorazowe świadczenia pienięŝne z okazji Świąt BoŜego Narodzenia, w kwocie po 500 zł brutto. Szkolenia. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w roku 2011 odbywało się w ramach kursów i szkoleń tematycznych. W roku 2011 r. przeszkolono 122 pracowników, w tym: - w ramach szkoleń zewnętrznych : 35 pracowników, - w ramach szkoleń wewnętrznych dotyczących spraw bezpieczeństwa i higieny pracy: 87 pracowników. Na kursach specjalistycznych kształciło się 25 pracowników. Tematyka kursów obejmowała: - kurs operatorów oczyszczalni ścieków 2 pracowników, - kurs spawania łukowego - 1 pracownik, Szkolenie okresowe dla kierowców kat. C 22 pracowników. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pracodawca, stosownie do moŝliwości i warunków, zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników. Podstawową formą aktywności socjalnej jest tworzony w Spółce zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Katalog rodzajów działalności socjalnej prowadzonej w Spółce określa Regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Katalog obejmuje następujące rodzaje świadczeń: udzielanie pomocy materialnej rzeczowej lub finansowej (tzw. zapomogi), zwrotna i bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe, w tym udzielanie poŝyczek na remont mieszkania, budowę lub kupno domu 10

11 mieszkalnego, wypoczynek pracowników tzw. wczasy pod gruszą, wypłacane pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego w wymiarze 14 kolejnych dni kalendarzowych, wypoczynek dzieci i młodzieŝy. Ponadto świadczenia socjalne obejmują dzielność kulturalno-oświatową, w tym organizacja zabawy choinkowej dla dzieci. Przyznawanie ulgowych świadczeń i usług oraz wysokość dopłat uzaleŝnione jest od sytuacji materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Decyzja o przyznaniu świadczenia naleŝy do Prezesa Zarządu na wniosek międzyzwiązkowej komisji socjalnej, utworzonej przez działające w Spółce związki zawodowe, to jest ZZ Budowlani, ZZ Solidarność, ZZ Kontra. Wysokość odpisu na fundusz określa art. 5 ust. 2 ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, jest to 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego. Łączna wysokość odpisu na fundusz w roku 2011 wyniosła ,74 zł, z czego wysokość odpisu podstawowego ,76 zł, odsetki od udzielonych poŝyczek 6.862,95 zł oraz odsetki od środków pienięŝnych na rachunku 11,03 zł, odpłatności 30,00 zł. 5. INFORMACJA O POSIADANYCH NIERUCHOMOŚCIACH Wykaz gruntów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Lp. Adres, (obręb), opis działki, KW - nr księgi wieczystej Numer ewidencyjny 1. Chełm ul. Bieławin (7) Teren po zapleczu budowy oczyszczalni 306/ ścieków. KW Razem: Chełm ul. Bieławin (7) Stara oczyszczalnia ścieków, KW Chełm ul. Bieławin (7) Stara oczyszczalnia ścieków, KW /2 214/11 214/13 214/15 214/10 214/12 214/14 214/5 214/6 214/7 214/8 214/9 Powierzchnia (m 2 ) Razem: Status prawny UŜytkownik wieczysty Właściciel Właściciel budynków UŜytkownik wieczysty gruntów 11

12 4. Chełm ul. śeromskiego 22 Litewska 46 (26) Przepompownia wody KW Razem: Razem: Chełm ul. Wołyńska 57 (16) 375/1 434 Biurowiec zarządu spółki. 390/ KW Razem: Chełm ul. Wołyńska 57 (16) Biurowiec zarządu spółki, KW Chełm ul. Poległych 1 (22) Zakład Usług Pogrzebowych, KW /3 375/5 375/8 70/2 71/ Razem: Razem: Chełm ul. Poleska (1) 73/ Przepompownia ścieków KW Razem: Chełm ul. Fabryczna (18) Ujęcie wody Bariera, KW Chełm ul. Bieławin (7) Nowa oczyszczalnia ścieków KW /1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 Razem: /2 48/ Razem: Chełm ul. Mościckiego, Cmentarz komunalny. Razem: 512 (do celów podatkowych) 12. Chełm ul. Fabryczna Kolejowa, Przepompownia ścieków KW /1 1/ Razem: Chełm ul. Metalowa (20) Ujęcie wody Trubaków Właściciel budynków UŜytkownik wieczysty gruntów Właściciel budynków UŜytkownik wieczysty gruntów Właściciel budynków UŜytkownik wieczysty gruntów Właściciel budynków UŜytkownik wieczysty gruntów Właściciel Właściciel Właściciel Zarządca Właściciel 12

13 A Studnia 1 B KW Studnia 2, 3 i Stacja pomp KW LU1C/ /5 dotyczy działki nr /4 101/ Razem: Razem: C Studnia 8 101/ / KW Razem: D Studnia 10 KW E Studnia 11 KW /1 124/4 124/5 124/6 125/3 125/4 60/1 60/2 61/1 61/ Razem: Razem: 1994 Studnia KW (31584) Razem: 1498 F Studnia 12 KW - brak G Studnia 13 KW KW H Trubaków Gmina Chełm Studnia 14 KW Chełm ul. Bieławin (7) dojazd do stacji zlewnej i magazynu osadu 74/ /1 68/1 238/2 239/1 35/4 36/4 37/4 Razem: Razem: Razem: KW Razem: Chełm ul. Bieławin (7) dojazd do 34/ stacji zlewnej i magazynu osadu KW Razem: Chełm ul. Słowackiego (15) Budynek socjalny Park XXX lecia, KW /3 85 Razem: 85 Posiadacz samoistny Dz. nr 106 Miasto Chełm właścicielem gruntów. Właściciel budynków UŜytkownik wieczysty gruntów Posiadacz samoistny Właściciel Właściciel Posiadacz samoistny Posiadacz samoistny Właściciel Umowa uŝyczenia do 31 grudnia 2014 r. Umowa uŝyczenia do 30 listopada 2014 r. 17. Chełm ul. Kosynierów (28) 56/11 21 Właściciel 13

14 KW Razem: Strupin Mały KW Chełm, ul. Pszenna, obręb ewidencyjny 21. KW /10 302/11 302/14 302/17 302/18 302/19 17/10 16/ Razem: m 2 13 m 2 Razem 25 Właściciel budynków UŜytkownik wieczysty gruntów Właściciel 20. Strupin Mały KW /4 68 Właściciel W roku 2011 nie wystąpiły zmiany w zakresie posiadanych nieruchomości. 6. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW SPÓŁKI 6.1. BIURO OBSŁUGI KLIENTA - WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAśY Podstawowy asortyment sprzedaŝy r r. Odprowadzenie wody w celu odwodnienia Kopalni kredy CEMEX [m 3 ] SprzedaŜ wody ogółem [m 3 ] Odbiór i oczyszczanie ścieków ogółem [m 3 ] w tym: MIASTO CHEŁM SprzedaŜ wody ogółem [m 3 ] Odbiór i oczyszczanie ścieków ogółem [m 3 ] GMINA CHEŁM SprzedaŜ wody ogółem [m 3 ] Odbiór i oczyszczanie ścieków ogółem [m 3 ] GMINA KAMIEŃ SprzedaŜ wody ogółem [m 3 ]

15 Usługi związane z odczytywaniem wodomierzy oraz abonamentem za rozliczanie. W Biurze Obsługi Klienta Spółka zatrudnia 6 osób w charakterze odczytywaczy wodomierzy w mieście Chełm, 2 osoby w gminie Chełm oraz 1 osobę w gminie Kamień. Średniomiesięczna ilość dokonywanych odczytów w Chełmie wyniosła od do wodomierzy na jednego odczytywacza, w gminie Chełm od 600 do 700, a w gminie Kamień 1063 wodomierzy na odczytywacza kwartalnie. Odczyty wodomierzy w mieście Chełm dokonywane są raz w miesiącu - osoby prowadzące działalność gospodarczą i instytucje - oraz raz na dwa miesiące osoby fizyczne gospodarstwa domowe. W Gminie Chełm i Gminie Kamień odczyty przeprowadzane są raz na trzy miesiące ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Zakład Wodociągów i Kanalizacji naszej Spółki ze względu na zadania, które wykonuje w zakresie produkcji, uzdatniania i dostawy wody, a takŝe odbioru i oczyszczania ścieków na terenie miasta Chełm, Gminy Chełm oraz dostawy wody na terenie Gminy Kamień jest organizacją wykonującą usługi na rzecz społeczeństwa. Właściwa organizacja pracy, gotowość techniczna, niezawodność, sprawność i niska awaryjność sieci i urządzeń wpływają na ocenę działalności naszej Spółki wobec odbiorców usług. Prawidłowa eksploatacja obiektów gospodarki wodno-ściekowej wymaga utrzymania właściwych parametrów w zakresie jakości wody i składu ścieków oczyszczanych odprowadzanych do rzeki Uherki, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych na pobór wód i odprowadzenie ścieków, a takŝe decyzjach organów Inspekcji Sanitarnej i Ochrony Środowiska. Woda. Dostawa wody do sieci miejskiej odbywa się z dwóch ujęć wód podziemnych: - Bariera zlokalizowane na terenie kopalni kredy Cemex Polska Sp. z o.o. Cementownia Chełm w Chełmie 15 szt. studni o głębokości m oraz pompowni II stopnia Strupin, - Trubaków przy ul. Nadtorowej 9 studni o głębokości m i pomp II stopnia. Woda dostarczana z tych ujęć odpowiada obowiązującym wymogom. Jak wynika z badań woda z ujęcia Bariera jest doskonałej jakości i dostawa jej do sieci miejskiej odbywa się bez uzdatniania, natomiast woda ze studni ujęcia Trubaków zawiera zwiększoną 15

16 zawartość Ŝelaza, stąd teŝ istnieje konieczność odŝelazienia w celu redukcji Ŝelaza w stopniu gwarantującym utrzymanie właściwych parametrów w wodzie dostarczanej odbiorcom. W celu ograniczenia strat wody w Przedsiębiorstwie działa komórka aktywnej kontroli wycieków, która prowadzi diagnostykę sieci wodociągowej. Praca polega zarówno na monitorowaniu przepływów wody w poszczególnych strefach oraz na znajdowaniu i lokalizacji awarii wodociągowych, w których woda nie wypływa na powierzchnię ziemi. W 2011 roku takie wycieki wody wykryto m.in. w ulicach: Szkolnej, Kolejowej, Muzyki, SzwoleŜerów oraz Hrubieszowskiej. W III kwartale Zakład wzbogacił się o nowy lokalizator instalacji. Urządzenie słuŝy do lokalizowania rur i przewodów znajdujących się w ziemi w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót ziemnych, a takŝe umoŝliwia pomiar głębokości i trasowanie instalacji. Wydzielono strefę osiedla Włodawskie. Wykonano 3 komory pomiarowe w ulicach Szpitalna, Poprzeczna, Aleja Przyjaźni. UmoŜliwia to szybką detekcję wycieków i redukcję strat wody. 16

17 Eksploatujemy nową platformę internetową Hydra Net umoŝliwiającą zdalne sterowanie ciśnieniem za zaworem redukcyjnym (zamknięcie powoduje obniŝenie ciśnienia) w wydzielonej strefie (komora pomiarowa w ulicy Poprzecznej). Kanalizacja. Miasto Chełm posiada rozdzielczy system kanalizacji tzn. ścieki sanitarne odprowadzane są kanałami i kolektorami sanitarnymi do oczyszczalni ścieków, natomiast wody opadowe do rzeki Uherki. Sieć kanalizacyjna w większości pracuje systemem grawitacyjnym, jednak z powodu znacznego zróŝnicowania terenu eksploatujemy w systemie przepompownie ścieków. Stan techniczny sieci kanalizacyjnej jest średni i zaleŝny jest od czasu eksploatacji, rodzaju materiału oraz warunków gruntowo-wodnych. Przewody uliczne w większości wykonane zostały z rur betonowych i kamionkowych, młodsze wiekiem zaś z rur PVC, natomiast kolektory z rur betonowych. W celu poprawy eksploatacji sieci kanalizacyjnej zakupiono nowoczesny samochód specjalistyczny firmy Assmann, który przyczynia się do poprawy jakości udraŝniania kanałów sanitarnych z zanieczyszczeń zapobiegając powstawaniu zatorów blokujących przepływ ścieków. Samochód dzięki systemowi recyklingu (odzysk wody) minimalizuje koszt czyszczenia kanalizacji, poniewaŝ oprócz wody znajdującej się w zbiorniku moŝliwe jest wykorzystanie wody ze ścieków, co umoŝliwia ciągłą i skuteczną pracę. W roku sprawozdawczym dokonano monitorowania kamerą telewizyjną niektórych odcinków kanałów sanitarnych. W wyniku tej inspekcji określone zostały potrzeby dotyczące wymiany lub uszczelnienia kanałów metodą tradycyjną bądź teŝ bezwykopową. W ramach tegorocznych prac warsztatu kanalizacyjnego związanych z wymianą włazów zastosowano nowe rozwiązania włazy bezkołnierzowe i samopoziomujące, których zaletą jest elastyczność współpracy z gruntem. Wymieniono i wyregulowano łącznie 25 włazów m.in. w ulicach Rampa Brzeska, Rejowiecka, Kolejowa, Szpitalna, ks. Brzóski, Litewska. System zgłoszeń 994. Faza testowa internetowego systemu zgłoszeń z telefonu 994 została bardzo wysoko oceniona podczas auditu przez audytorów. UmoŜliwia rejestrację zgłoszeń naszych klientów przyjmowanych na telefon 994 oraz w siedzibie firmy, na ujęciach (dowolny obiekt) i zdalny podgląd przez zarząd firmy. W dalszym okresie planowane jest wprowadzenie śledzenia stanu 17

18 zgłoszenia przez zgłaszającego awarię, (kto załatwia sprawę, na jakim jest etapie). System umoŝliwia analizę przyczyn zgłoszeń, miejsca występowania oraz czego dotyczą. UmoŜliwia szybkie wyszukiwanie po adresie lub nazwisku. Zestawienie produkcji, sprzedaŝy i strat wody na przestrzeni 11 lat. Woda Suma produkcja P [m3] Suma sprzedaŝ S [m3] ZuŜycie własne Z [m3] Strata * Str [%] , , , , , , , , , , , ,20 *Uwaga od 2007 roku w obliczeniach strat uwzględniono zuŝycie własne odczytane z wodomierzy zainstalowanych na obiektach MPGK. Strata liczona jest z wzoru Str = (P-S-Z)/P*100 W roku 2011 zanotowano 221 awarii na sieci wodociągowej, z czego awarie na przyłączach stanowiły 58%, tj. 128 sztuk. W celu szybszego usuwania awarii podjęto sukcesywną wymianę zasuw w punktach węzłowych. UmoŜliwi to pewne i szybkie odcięcie miejsca awarii oraz pozwoli ograniczyć strefę zamknięcia wody. Roboty wodociągowo kanalizacyjne. Roboty wykonane siłami własnymi w ramach realizacji planu inwestycyjnego. Lp. Określenie inwestycji wartość (netto zł) 1. Budowa sieci wodociągowej przesyłowej ul. Okszowska spięcie z DPS Dokończenie budowy sieci wodociągowej ul. Kurpińskiego Modernizacja węzłów zasuw oraz hydrantów Budowa sieci wodociągowej ul. Bogdanowicza Budowa kanału sanitarnego ul. Bogdanowicza Razem

19 Roboty wykonane siłami własnymi w wyniku wygranych przetargów inwestorom zewnętrznym. Lp. Określenie inwestycji wartość (netto zł) 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Krańcowa Włodawska ,73 2. Utrzymanie kanalizacji burzowej na terenie miasta Chełm ,13 3. Modernizacja kanalizacji deszczowej przy budynku Przychodni nr 1 przy ul. Wołyńskiej w Chełmie ,53 4. Konserwacja cieku wodnego Janówka na kwotę ,17 Razem ,24 Zlecenia na wykonanie włączenia do sieci wodociągowo kanalizacyjnych na kwotę ,68 PLN. Ogółem roboty wodociągowo kanalizacyjne wykonano na kwotę zł ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA Zbieranie odpadów komunalnych i nieczystości płynnych. Zakład prowadzi odbiór odpadów komunalnych na podstawie zawartych umów stałych oraz jednorazowych zleceń. Odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach o pojemności od 110 dm 3 do 1100 dm 3 w zabudowie jednorodzinnej, w pojemnikach POK 2,2 m 3, KP- 7 w zabudowie wielorodzinnej. Do realizacji usług przeznaczonych jest 13 specjalistycznych pojazdów słuŝących do wywozu nieczystości stałych: 3 szt. SM -11 (pojemniki POK - 2,2m 3 ), 4 szt. STAR hakowiec (kontenery KP - 7; 3,5 m 3 ), 1 szt. SM-200 (pojemniki 110 l, 120 l, 240 l, 250 l,1100 l), 1szt. MAN o duŝym zgniocie (pojemniki 110 l, 120 l, 240 l, 250 l, 1100 l, KP-7), 2 szt. MAN wielofunkcyjny (solanka, kontenerowiec, asenizacyjny 6,7m 3 i 8,5 m 3 ), 1 szt. MAN o wysokim zgniocie (pojemniki POK - 2,2; l), 1 szt. MAN o wysokim zgniocie (pojemniki KP- 7; l, l). W roku 2011 zakład pozyskał: samochód wielofunkcyjny z HDS na podwoziu MAN do obsługi pojemników typu dzwon (załadunek od góry), pojemników od L (załadunek od tyłu) dostawa luty 2011 r. kontener asenizacyjny (beczka o poj. 4,0m 3 ) dostawa luty 2011 r. 19

20 ciągnik ZETOR 125 KM przyczepa ciągnikowa 4 t odśnieŝarka wirnikowa. Ilość przewiezionych odpadów komunalnych na składowisko w m. Srebrzyszcze w latach przedstawia poniŝsza tabela: Rok Ilość wywiezionych odpadów [t] Nieczystości płynne przyjmowane są w zakładowej zlewni ścieków zlokalizowanej przy ul. Bieławin 5. W omawianym okresie wywieziono m 3 nieczystości płynnych z 520 zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie miasta Chełm i okolicznych gmin. Zadania w zakresie realizacji wywozu nieczystości płynnych realizowane są niŝej wymienionym taborem mechanicznym: Samochód MAN asenizacyjny o poj. beczki 8,5 m 3 Samochód MAN asenizacyjny o poj. beczki 6,7 m 3 Samochód STAR asenizacyjny o poj. beczki 4,5 m 3 Ciągnik URSUS asenizacyjny o poj. beczki 3,5 m 3 Realizacja programu selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów do ich powtórnego wykorzystania. Na obszarze miasta Chełm rozstawionych jest 100 zestawów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Do zbiórki makulatury pojemniki w kolorze niebieskim, do tworzyw sztucznych i puszek aluminiowych w kolorze Ŝółtym, do szkła w kolorze zielonym. Osoby fizyczne, które mają podpisaną umowę stałą na wywóz odpadów komunalnych, otrzymują bezpłatnie zestaw oznakowanych worków do selektywnej zbiórki odpadów. Worki są odbierane bezpłatnie wtedy, gdy nie zawierają innych zanieczyszczeń takich jak niesegregowane odpady komunalne lub inne odpady. Mieszkańcy otrzymują informacje o segregacji odpadów. W 2011 r. odzyskano do powtórnego przerobu niŝej wymienione ilości surowców wtórnych: 20

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI Załącznik do Uchwały Nr X/102/07 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2007 r. Janów Podlaski grudzień 2007 roku 1. Wstęp Od

Bardziej szczegółowo

III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie

III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (11) marzec 2015 III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie W Jeziorze Łętowskim po raz trzeci kąpały się morsy, ku uciesze własnej i zgromadzonej

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lentex

Grupa Kapitałowa Lentex Grupa Kapitałowa Lentex SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 PRZYCHODY 370,86 mln zł EBITDA 57,14 mln zł ZYSK NETTO 65,22 mln zł 20 marca 2015 roku 1 1. Informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/128 Wdrażanie innowacji

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM LLO-4101-013-00/2013 Nr ewid. 162/2014/P/13/160/LLO Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Data zatwierdzenia: 5 lutego 2008 r. Oferujący:

Data zatwierdzenia: 5 lutego 2008 r. Oferujący: Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym praw poboru akcji serii E, praw do akcji

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31 QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. W 2012 ROKU I. Informacje ogólne Firma:

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

Bardziej szczegółowo

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Grudzień 2013 roku Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Spis treści Strona 3 Strona 6 Strona 9 Strona 12 Strona 13 DIALOG

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Warszawa, grudzień 2003r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo