SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY CHEŁM, MARZEC 2012

2 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Władze Spółki 4 3. Struktura organizacyjna 5 4. Sytuacja kadrowo-płacowa 8 5. Informacje o posiadanych nieruchomościach Działalność zakładów Spółki Biuro Obsługi Klienta - wielkość i struktura sprzedaŝy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Zakład Oczyszczania Miasta Działalność Cmentarza Komunalnego Działalność Zakładu Usług Pogrzebowych Realizacja planu inwestycyjnego i planu remontów Struktura wieku parku maszynowego i zmiany w tym zakresie WaŜniejsze osiągnięcia w zakresie badań i rozwoju technicznego Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno kanalizacyjnego Budowa systemów informatycznych Zintegrowany System Zarządzania Akredytacja Laboratorium Badawczego przez PCA Ochrona środowiska z uwzględnieniem sankcji i opłat groŝących jednostce z tego tytułu Plany rozwoju Dane ekonomiczno-finansowe 46 2

3 1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Spółki: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Siedziba Spółki: MIASTO CHEŁM, UL. WOŁYŃSKA 57, CHEŁM Numer w rejestrze przedsiębiorców: Sąd Rejestrowy w którym przechowywane są akta rejestrowe: SĄD REJONOWY LUBLIN- WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS NIP: REGON: Tel.: , Fax: PrzewaŜająca działalność według PKD 2007: Z - ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, Z - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY. Struktura własnościowa: GMINA MIASTO CHEŁM 100 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM. Kapitał zakładowy: ,00 zł. Kapitał zakładowy składa się udziałów o wartości po 500 zł kaŝdy. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie jest spółką uŝyteczności publicznej wykonującą zadania na rzecz miasta Chełm oraz mieszkańców miasta Chełm i przyległych Gmin. Spółka zajmuje się poborem, uzdatnianiem i rozprowadzaniem wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, odbieraniem i transportem odpadów komunalnych, utrzymywaniem czystości i porządku w mieście. Spółka ponadto prowadzi działalność w zakresie usług pogrzebowych, administruje cmentarzem komunalnym w Chełmie oraz wykonuje badania laboratoryjne wody i ścieków. Spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Akt przekształcenia zawarto w dniu 30 grudnia 1992 roku w kancelarii notarialnej notariusza Jacka Przetockiego w Chełmie. 3

4 2. WŁADZE SPÓŁKI Andrzej Roguski, Prezes Zarządu Kieruje Spólką od 1 marca 2008 r. W dniu 30 kwietnia 2010 r. powołany przez Radę Nadzorczą do jednoosobowego Zarządu Spółki VII kadencji. RADA NADZORCZA Henryk DŜaman Andrzej Suski Krzysztof Koziczyński Tadeusz Łuchtaj Tomasz Otkała Ryszard Pastuszak Przewodniczący Rady Nadzorczej Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Na podstawie 14 Umowy Spółki do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upowaŝniony jest Prezes Zarządu albo dwóch prokurentów łącznie. Prokurentami w Spółce są Pan MARIAN TARASEWICZ oraz Pan RYSZARD ZAJĄCZKOWSKI. Skład Rady Nadzorczej w roku 2011 zmieniał się. Uchwałą Nr XXXV/95/VII/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPGK sp. z o.o. w Chełmie z dnia 1 marca 2011 r. ze skałdu rady odwołano Pana Piotra Miachalskiego z dniem 1 marca 2011 r. oraz Ewę Bielak z dniem 10 marca 2011 r. Odwołanie Ewy Belak miało związek ze złoŝoną rezygnacją. Po tej dacie Rada Nadzorcza obradowała w czteroosobowym składzie: 1. Pan Andrzej Suski Wiceprzewodniczący, 2. Pan Krzysztof Koziczyński, 3. Pan Tadeusz Łuchtaj, 4. Pan Ryszard Pastuszak. W związku z upływem VIII kadencji Rady Nadzorczej Spółki, w dniu 28 kwietnia 2011 r. przeprowadzono wybory dwóch członków rady z pośród pracowników Spółki. Do Rady Nadzorczej IX kadencji pracownicy Spółki ponownie wybrali Pana Tadeusza Łuchtaja i Pana Andrzeja Suskiego. 4

5 Na mocy Uchwały Nr XXXVI/108/VII/2011 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPGK sp. z o.o. w Chełmie z dnia 9 maja 2011 r. do składu Rady Nadzorczej IX kadencji powołano Pana Krzysztofa Koziczyńskiego i Pana Ryszarda Pastuszaka oraz wybranych w wyborach przez pracowników Spółki: Pana Tadeusza Łuchtaja i Pana Andrzeja Suskiego. W dniu 28 czerwca 2011 r. na podstawie Uchwały Nr XXXVII/111/VII/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPGK sp. z o.o. w Chełmie uzupełniono skład Rady Nadzorczej. Do jej składu powołano Pana Henryka DŜaman i Pana Tomasza Otkałę. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 1 lipca 2011 r. wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan Henryk DŜaman, natomiast wiceprzewodniczącym został Pan Andrzej Suski. 3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny przyjęty uchwałą Zarządu MPGK sp. z o.o. z dnia 23 lutego 2007 r. Zgodnie z 26 ust. 1 umowy Spółki regulamin organizacyjny oraz zmiany do regulaminu zatwierdza Rada Nadzorcza. W roku 2011 struktura organizacyjna Spółki zmieniana była dwukrotnie. 1. Uchwałą Nr 2/2011 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Chełmie z dnia 23 lutego 2011 r. zlikwidowano stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. Pozyskiwania Funduszy Pomocowych. Stanowisko Pełnomocnika powołano w listopadzie 2006 r. kierując się potrzebą modernizacji oczyszczalni ścieków i koniecznością pozyskania środków na finansowanie inwestycji. W roku 2011 zadania Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Pomocowych przejęła Jednostka Realizująca Projekt podległa Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu (MAO). 2. Uchwałą Nr 5/2011 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Chełmie z dnia 31 marca 2011 r. zlikwidowano stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. Informacji Niejawnych. Zmiana podyktowana była wejściem w Ŝycie w dniu 1 stycznia 2011 r. Ustawy o ochronie informacji niejawnych, zgodnie z którą przedsiębiorstwa (spółki) komunalne nie są obowiązane do jej stosowania. 5

6 PoniŜej przedstawiono schemat organizacyjny MPGK sp. z o.o. w Chełmie wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Zmiany na przestrzeni roku 2011 zaznaczono kursywą lub kursywą z przekreśleniem. Struktura organizacyjna MPGK sp. z o.o. wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW RADA NADZORCZA PREZES ZARZĄDU Pełnomocnik ds. realizacji projektu - MAO Jednostka Realizująca Projekt Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Zespół księgowofinansowy Zespół Techniczny Zespół prawno administracyjny Pełnomocnik Zarządu ds. Pozyskiwania Funduszy Pomocowych Stanowisko pozyskiwania funduszy pomocowych Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji Zakład Wodociągów i Kanalizacji Zakład Oczyszczania Miasta Zakład Usług Pogrzebowych Dział Techniczno- Inwestycyjny Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny Księgowy Dział Księgowości Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ Biuro Obsługi Klienta Dział Organizacji i Nadzoru Radca Prawny Inspektor ds. BHP i P.poŜ. Dział Kadr i Płac Laboratorium MPGK sp. z o.o. w Chełmie Inspektor ds. OC, Pełnomocnik Zarządu ds. Informacji Niejawnych Cmentarz Komunalny Dział Zamówień Publicznych i Zakupów 6

7 Struktura organizacyjna MPGK sp. z o.o. wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW RADA NADZORCZA PREZES ZARZĄDU Pełnomocnik ds. realizacji projektu - MAO Dział - Jednostka Realizująca Projekt Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Zespół księgowofinansowy Zespół Techniczny Zespół prawno administracyjny Pełnomocnik Zarządu ds. Pozyskiwania Funduszy Pomocowych Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji Zakład Wodociągów i Kanalizacji Zakład Oczyszczania Miasta Zakład Usług Pogrzebowych Dział Techniczno- Inwestycyjny Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny Księgowy Dział Księgowości Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ Biuro Obsługi Klienta Dział Organizacji i Nadzoru Radca Prawny Inspektor ds. BHP i P.poŜ. Dział Kadr i Płac Laboratorium MPGK sp. z o.o. w Chełmie Inspektor ds. Obrony Cywilnej Pełnomocnik Zarządu ds. Informacji Niejawnych Cmentarz Komunalny Dział Zamówień Publicznych i Zakupów *** Stanowisko pozyskiwania funduszy pomocowych *** Stanowisko pozyskiwania funduszy pomocowych przestało funkcjonować z początkiem roku

8 4. SYTUACJA KADROWO-PŁACOWA Na dzień 31 grudnia 2011 r. Spółka zatrudniała 304 osoby, co oznacza spadek zatrudnienia rok do roku o 9 osób. Szczegółową strukturę zatrudnienia obrazuje poniŝsza tabela. Zatrudnienie w MPGK sp. z o.o. Stan na r. Stan na r. Zmiana 2010/2011 (-/+) Zatrudnienie wg stanowisk Zatrudnienie wg etatów 311,25 302,25-9 z tego w poszczególnych komórkach organizacyjnych: Administracja Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Zakład Oczyszczania Miasta Zakład Usług Pogrzebowych Cmentarz Komunalny Biuro Obsługi Klienta Laboratorium Jednostka Realizująca Projekt Spadek zatrudnienia nastąpił w grupie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych. W grupie stanowisk robotniczych spadek zatrudnienia wystąpił w zakładzie wodociągów i kanalizacji w ilości 5 osób, z czego: 1 osoba na stanowisku elektromontera, 1 osoba na stanowisku konserwatora sieci kanalizacyjnej, 1 osoba na stanowisku konserwatora maszyn i urządzeń, 1 osoba na stanowisku kierowcy i 1 osoba na stanowisku mechanika. Spadek zatrudnienia nastąpił równieŝ w grupie stanowisk nierobotniczych w ilości 4 osób, w tym: 1 osoba na stanowisku kierownika w zakładzie oczyszczania miasta, 1 osoba na stanowisku mistrza w zakładzie oczyszczania miasta, 1 osoba na stanowisku zastępcy dyrektora, 1 osoba na stanowisku pełnomocnika zarządu. W dniu 30 grudnia 2011 r. wypowiedziano umowy o pracę piętnastu pracownikom zakładu oczyszczania miasta świadczącym prace na terenie Cementowni Chełm, ze skutkiem na dzień 31 marca 2012 r. Spółka Cemex Polska w sierpniu 2011 r. złoŝyła zapytanie ofertowe na usługę sprzątania terenu Cementowni Chełm w okresie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2012 r. W odpowiedzi na zapytanie MPGK sp. z o.o. w dniu 17 października 2011 r. złoŝyła ofertę. Strony w drodze 8

9 rokowań starały się kolejno uzgodnić poszczególne postanowienia przyszłej umowy. Po bezskutecznych rokowaniach w dniu 22 grudnia 2011 r. Cemex Polska sp. z o.o. wypowiedziała umowę z dnia 14 lipca 2007 r. dotyczącą świadczenia usług w zakresie sprzątania cementowni, z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień 31 marca 2012 r. W roku 2011 rozpoczęła działalność wcześniej powołana Jednostka Realizująca Projekt (JRP). Zatrudnienie w jednostce znalazły osoby przesunięte z innych komórek organizacyjnych Spółki. Porównanie średniego zatrudnienia w roku 2010 i w roku Średnie zatrudnienie w MPGK sp. z o.o. Rok 2010 Rok 2011 Ogółem 308,7 311,8 z tego: pracownicy produkcyjni 211,3 210,8 pracownicy nieprodukcyjni 97,4 101 Zatrudnienie wg rodzaju umowy o pracę: Zatrudnienie w MPGK sp. z o.o. wg rodzaju umowy o pracę Stan na r. Stan na r. Umowa na czas nieokreślony Umowa na czas określony Razem Sytuacja płacowa. System płac w Spółce reguluje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zawarty w dniu 17 marca 2009 r., zarejestrowany w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie. Układ obowiązuje od 1 maja 2009 r. Układ obejmuje pracowników zatrudnionych w Spółce z wyjątkiem Prezesa Zarządu oraz głównego księgowego, których wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o ustawę z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.). 9

10 W dniu 6 września 2011 r. zawarto protokół dodatkowy Nr 1 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zmieniający treść układu. Zasadniczą przesłanką do zmian w układzie jest prowadzenie przez Spółkę inwestycji pod nazwą Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego i ujawnienie w układzie działu Jednostka Realizując Projekt. W protokole korzystniej, z uwagi na zwiększony zakres odpowiedzialności oraz wymagane kwalifikacje od pracowników, uregulowano zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych we wspomnianej jednostce. Średnia miesięczna płaca brutto w Spółce w roku 2011 wyniosła 2.765,11 zł, co oznacza wzrost o 1,97 % w stosunku do roku Na wzrost wynagrodzeń miała wpływ m.in. podwyŝka płacy minimalnej od 1 stycznia 2011 r. oraz wzrost wypłaconych odpraw emerytalno-rentowych, co miało związek ze zmianami w ustawie o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych. W grudniu 2011 roku wypłacono pracownikom jednorazowe świadczenia pienięŝne z okazji Świąt BoŜego Narodzenia, w kwocie po 500 zł brutto. Szkolenia. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w roku 2011 odbywało się w ramach kursów i szkoleń tematycznych. W roku 2011 r. przeszkolono 122 pracowników, w tym: - w ramach szkoleń zewnętrznych : 35 pracowników, - w ramach szkoleń wewnętrznych dotyczących spraw bezpieczeństwa i higieny pracy: 87 pracowników. Na kursach specjalistycznych kształciło się 25 pracowników. Tematyka kursów obejmowała: - kurs operatorów oczyszczalni ścieków 2 pracowników, - kurs spawania łukowego - 1 pracownik, Szkolenie okresowe dla kierowców kat. C 22 pracowników. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pracodawca, stosownie do moŝliwości i warunków, zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników. Podstawową formą aktywności socjalnej jest tworzony w Spółce zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Katalog rodzajów działalności socjalnej prowadzonej w Spółce określa Regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Katalog obejmuje następujące rodzaje świadczeń: udzielanie pomocy materialnej rzeczowej lub finansowej (tzw. zapomogi), zwrotna i bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe, w tym udzielanie poŝyczek na remont mieszkania, budowę lub kupno domu 10

11 mieszkalnego, wypoczynek pracowników tzw. wczasy pod gruszą, wypłacane pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego w wymiarze 14 kolejnych dni kalendarzowych, wypoczynek dzieci i młodzieŝy. Ponadto świadczenia socjalne obejmują dzielność kulturalno-oświatową, w tym organizacja zabawy choinkowej dla dzieci. Przyznawanie ulgowych świadczeń i usług oraz wysokość dopłat uzaleŝnione jest od sytuacji materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Decyzja o przyznaniu świadczenia naleŝy do Prezesa Zarządu na wniosek międzyzwiązkowej komisji socjalnej, utworzonej przez działające w Spółce związki zawodowe, to jest ZZ Budowlani, ZZ Solidarność, ZZ Kontra. Wysokość odpisu na fundusz określa art. 5 ust. 2 ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, jest to 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego. Łączna wysokość odpisu na fundusz w roku 2011 wyniosła ,74 zł, z czego wysokość odpisu podstawowego ,76 zł, odsetki od udzielonych poŝyczek 6.862,95 zł oraz odsetki od środków pienięŝnych na rachunku 11,03 zł, odpłatności 30,00 zł. 5. INFORMACJA O POSIADANYCH NIERUCHOMOŚCIACH Wykaz gruntów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Lp. Adres, (obręb), opis działki, KW - nr księgi wieczystej Numer ewidencyjny 1. Chełm ul. Bieławin (7) Teren po zapleczu budowy oczyszczalni 306/ ścieków. KW Razem: Chełm ul. Bieławin (7) Stara oczyszczalnia ścieków, KW Chełm ul. Bieławin (7) Stara oczyszczalnia ścieków, KW /2 214/11 214/13 214/15 214/10 214/12 214/14 214/5 214/6 214/7 214/8 214/9 Powierzchnia (m 2 ) Razem: Status prawny UŜytkownik wieczysty Właściciel Właściciel budynków UŜytkownik wieczysty gruntów 11

12 4. Chełm ul. śeromskiego 22 Litewska 46 (26) Przepompownia wody KW Razem: Razem: Chełm ul. Wołyńska 57 (16) 375/1 434 Biurowiec zarządu spółki. 390/ KW Razem: Chełm ul. Wołyńska 57 (16) Biurowiec zarządu spółki, KW Chełm ul. Poległych 1 (22) Zakład Usług Pogrzebowych, KW /3 375/5 375/8 70/2 71/ Razem: Razem: Chełm ul. Poleska (1) 73/ Przepompownia ścieków KW Razem: Chełm ul. Fabryczna (18) Ujęcie wody Bariera, KW Chełm ul. Bieławin (7) Nowa oczyszczalnia ścieków KW /1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 Razem: /2 48/ Razem: Chełm ul. Mościckiego, Cmentarz komunalny. Razem: 512 (do celów podatkowych) 12. Chełm ul. Fabryczna Kolejowa, Przepompownia ścieków KW /1 1/ Razem: Chełm ul. Metalowa (20) Ujęcie wody Trubaków Właściciel budynków UŜytkownik wieczysty gruntów Właściciel budynków UŜytkownik wieczysty gruntów Właściciel budynków UŜytkownik wieczysty gruntów Właściciel budynków UŜytkownik wieczysty gruntów Właściciel Właściciel Właściciel Zarządca Właściciel 12

13 A Studnia 1 B KW Studnia 2, 3 i Stacja pomp KW LU1C/ /5 dotyczy działki nr /4 101/ Razem: Razem: C Studnia 8 101/ / KW Razem: D Studnia 10 KW E Studnia 11 KW /1 124/4 124/5 124/6 125/3 125/4 60/1 60/2 61/1 61/ Razem: Razem: 1994 Studnia KW (31584) Razem: 1498 F Studnia 12 KW - brak G Studnia 13 KW KW H Trubaków Gmina Chełm Studnia 14 KW Chełm ul. Bieławin (7) dojazd do stacji zlewnej i magazynu osadu 74/ /1 68/1 238/2 239/1 35/4 36/4 37/4 Razem: Razem: Razem: KW Razem: Chełm ul. Bieławin (7) dojazd do 34/ stacji zlewnej i magazynu osadu KW Razem: Chełm ul. Słowackiego (15) Budynek socjalny Park XXX lecia, KW /3 85 Razem: 85 Posiadacz samoistny Dz. nr 106 Miasto Chełm właścicielem gruntów. Właściciel budynków UŜytkownik wieczysty gruntów Posiadacz samoistny Właściciel Właściciel Posiadacz samoistny Posiadacz samoistny Właściciel Umowa uŝyczenia do 31 grudnia 2014 r. Umowa uŝyczenia do 30 listopada 2014 r. 17. Chełm ul. Kosynierów (28) 56/11 21 Właściciel 13

14 KW Razem: Strupin Mały KW Chełm, ul. Pszenna, obręb ewidencyjny 21. KW /10 302/11 302/14 302/17 302/18 302/19 17/10 16/ Razem: m 2 13 m 2 Razem 25 Właściciel budynków UŜytkownik wieczysty gruntów Właściciel 20. Strupin Mały KW /4 68 Właściciel W roku 2011 nie wystąpiły zmiany w zakresie posiadanych nieruchomości. 6. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW SPÓŁKI 6.1. BIURO OBSŁUGI KLIENTA - WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAśY Podstawowy asortyment sprzedaŝy r r. Odprowadzenie wody w celu odwodnienia Kopalni kredy CEMEX [m 3 ] SprzedaŜ wody ogółem [m 3 ] Odbiór i oczyszczanie ścieków ogółem [m 3 ] w tym: MIASTO CHEŁM SprzedaŜ wody ogółem [m 3 ] Odbiór i oczyszczanie ścieków ogółem [m 3 ] GMINA CHEŁM SprzedaŜ wody ogółem [m 3 ] Odbiór i oczyszczanie ścieków ogółem [m 3 ] GMINA KAMIEŃ SprzedaŜ wody ogółem [m 3 ]

15 Usługi związane z odczytywaniem wodomierzy oraz abonamentem za rozliczanie. W Biurze Obsługi Klienta Spółka zatrudnia 6 osób w charakterze odczytywaczy wodomierzy w mieście Chełm, 2 osoby w gminie Chełm oraz 1 osobę w gminie Kamień. Średniomiesięczna ilość dokonywanych odczytów w Chełmie wyniosła od do wodomierzy na jednego odczytywacza, w gminie Chełm od 600 do 700, a w gminie Kamień 1063 wodomierzy na odczytywacza kwartalnie. Odczyty wodomierzy w mieście Chełm dokonywane są raz w miesiącu - osoby prowadzące działalność gospodarczą i instytucje - oraz raz na dwa miesiące osoby fizyczne gospodarstwa domowe. W Gminie Chełm i Gminie Kamień odczyty przeprowadzane są raz na trzy miesiące ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Zakład Wodociągów i Kanalizacji naszej Spółki ze względu na zadania, które wykonuje w zakresie produkcji, uzdatniania i dostawy wody, a takŝe odbioru i oczyszczania ścieków na terenie miasta Chełm, Gminy Chełm oraz dostawy wody na terenie Gminy Kamień jest organizacją wykonującą usługi na rzecz społeczeństwa. Właściwa organizacja pracy, gotowość techniczna, niezawodność, sprawność i niska awaryjność sieci i urządzeń wpływają na ocenę działalności naszej Spółki wobec odbiorców usług. Prawidłowa eksploatacja obiektów gospodarki wodno-ściekowej wymaga utrzymania właściwych parametrów w zakresie jakości wody i składu ścieków oczyszczanych odprowadzanych do rzeki Uherki, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych na pobór wód i odprowadzenie ścieków, a takŝe decyzjach organów Inspekcji Sanitarnej i Ochrony Środowiska. Woda. Dostawa wody do sieci miejskiej odbywa się z dwóch ujęć wód podziemnych: - Bariera zlokalizowane na terenie kopalni kredy Cemex Polska Sp. z o.o. Cementownia Chełm w Chełmie 15 szt. studni o głębokości m oraz pompowni II stopnia Strupin, - Trubaków przy ul. Nadtorowej 9 studni o głębokości m i pomp II stopnia. Woda dostarczana z tych ujęć odpowiada obowiązującym wymogom. Jak wynika z badań woda z ujęcia Bariera jest doskonałej jakości i dostawa jej do sieci miejskiej odbywa się bez uzdatniania, natomiast woda ze studni ujęcia Trubaków zawiera zwiększoną 15

16 zawartość Ŝelaza, stąd teŝ istnieje konieczność odŝelazienia w celu redukcji Ŝelaza w stopniu gwarantującym utrzymanie właściwych parametrów w wodzie dostarczanej odbiorcom. W celu ograniczenia strat wody w Przedsiębiorstwie działa komórka aktywnej kontroli wycieków, która prowadzi diagnostykę sieci wodociągowej. Praca polega zarówno na monitorowaniu przepływów wody w poszczególnych strefach oraz na znajdowaniu i lokalizacji awarii wodociągowych, w których woda nie wypływa na powierzchnię ziemi. W 2011 roku takie wycieki wody wykryto m.in. w ulicach: Szkolnej, Kolejowej, Muzyki, SzwoleŜerów oraz Hrubieszowskiej. W III kwartale Zakład wzbogacił się o nowy lokalizator instalacji. Urządzenie słuŝy do lokalizowania rur i przewodów znajdujących się w ziemi w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót ziemnych, a takŝe umoŝliwia pomiar głębokości i trasowanie instalacji. Wydzielono strefę osiedla Włodawskie. Wykonano 3 komory pomiarowe w ulicach Szpitalna, Poprzeczna, Aleja Przyjaźni. UmoŜliwia to szybką detekcję wycieków i redukcję strat wody. 16

17 Eksploatujemy nową platformę internetową Hydra Net umoŝliwiającą zdalne sterowanie ciśnieniem za zaworem redukcyjnym (zamknięcie powoduje obniŝenie ciśnienia) w wydzielonej strefie (komora pomiarowa w ulicy Poprzecznej). Kanalizacja. Miasto Chełm posiada rozdzielczy system kanalizacji tzn. ścieki sanitarne odprowadzane są kanałami i kolektorami sanitarnymi do oczyszczalni ścieków, natomiast wody opadowe do rzeki Uherki. Sieć kanalizacyjna w większości pracuje systemem grawitacyjnym, jednak z powodu znacznego zróŝnicowania terenu eksploatujemy w systemie przepompownie ścieków. Stan techniczny sieci kanalizacyjnej jest średni i zaleŝny jest od czasu eksploatacji, rodzaju materiału oraz warunków gruntowo-wodnych. Przewody uliczne w większości wykonane zostały z rur betonowych i kamionkowych, młodsze wiekiem zaś z rur PVC, natomiast kolektory z rur betonowych. W celu poprawy eksploatacji sieci kanalizacyjnej zakupiono nowoczesny samochód specjalistyczny firmy Assmann, który przyczynia się do poprawy jakości udraŝniania kanałów sanitarnych z zanieczyszczeń zapobiegając powstawaniu zatorów blokujących przepływ ścieków. Samochód dzięki systemowi recyklingu (odzysk wody) minimalizuje koszt czyszczenia kanalizacji, poniewaŝ oprócz wody znajdującej się w zbiorniku moŝliwe jest wykorzystanie wody ze ścieków, co umoŝliwia ciągłą i skuteczną pracę. W roku sprawozdawczym dokonano monitorowania kamerą telewizyjną niektórych odcinków kanałów sanitarnych. W wyniku tej inspekcji określone zostały potrzeby dotyczące wymiany lub uszczelnienia kanałów metodą tradycyjną bądź teŝ bezwykopową. W ramach tegorocznych prac warsztatu kanalizacyjnego związanych z wymianą włazów zastosowano nowe rozwiązania włazy bezkołnierzowe i samopoziomujące, których zaletą jest elastyczność współpracy z gruntem. Wymieniono i wyregulowano łącznie 25 włazów m.in. w ulicach Rampa Brzeska, Rejowiecka, Kolejowa, Szpitalna, ks. Brzóski, Litewska. System zgłoszeń 994. Faza testowa internetowego systemu zgłoszeń z telefonu 994 została bardzo wysoko oceniona podczas auditu przez audytorów. UmoŜliwia rejestrację zgłoszeń naszych klientów przyjmowanych na telefon 994 oraz w siedzibie firmy, na ujęciach (dowolny obiekt) i zdalny podgląd przez zarząd firmy. W dalszym okresie planowane jest wprowadzenie śledzenia stanu 17

18 zgłoszenia przez zgłaszającego awarię, (kto załatwia sprawę, na jakim jest etapie). System umoŝliwia analizę przyczyn zgłoszeń, miejsca występowania oraz czego dotyczą. UmoŜliwia szybkie wyszukiwanie po adresie lub nazwisku. Zestawienie produkcji, sprzedaŝy i strat wody na przestrzeni 11 lat. Woda Suma produkcja P [m3] Suma sprzedaŝ S [m3] ZuŜycie własne Z [m3] Strata * Str [%] , , , , , , , , , , , ,20 *Uwaga od 2007 roku w obliczeniach strat uwzględniono zuŝycie własne odczytane z wodomierzy zainstalowanych na obiektach MPGK. Strata liczona jest z wzoru Str = (P-S-Z)/P*100 W roku 2011 zanotowano 221 awarii na sieci wodociągowej, z czego awarie na przyłączach stanowiły 58%, tj. 128 sztuk. W celu szybszego usuwania awarii podjęto sukcesywną wymianę zasuw w punktach węzłowych. UmoŜliwi to pewne i szybkie odcięcie miejsca awarii oraz pozwoli ograniczyć strefę zamknięcia wody. Roboty wodociągowo kanalizacyjne. Roboty wykonane siłami własnymi w ramach realizacji planu inwestycyjnego. Lp. Określenie inwestycji wartość (netto zł) 1. Budowa sieci wodociągowej przesyłowej ul. Okszowska spięcie z DPS Dokończenie budowy sieci wodociągowej ul. Kurpińskiego Modernizacja węzłów zasuw oraz hydrantów Budowa sieci wodociągowej ul. Bogdanowicza Budowa kanału sanitarnego ul. Bogdanowicza Razem

19 Roboty wykonane siłami własnymi w wyniku wygranych przetargów inwestorom zewnętrznym. Lp. Określenie inwestycji wartość (netto zł) 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Krańcowa Włodawska ,73 2. Utrzymanie kanalizacji burzowej na terenie miasta Chełm ,13 3. Modernizacja kanalizacji deszczowej przy budynku Przychodni nr 1 przy ul. Wołyńskiej w Chełmie ,53 4. Konserwacja cieku wodnego Janówka na kwotę ,17 Razem ,24 Zlecenia na wykonanie włączenia do sieci wodociągowo kanalizacyjnych na kwotę ,68 PLN. Ogółem roboty wodociągowo kanalizacyjne wykonano na kwotę zł ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA Zbieranie odpadów komunalnych i nieczystości płynnych. Zakład prowadzi odbiór odpadów komunalnych na podstawie zawartych umów stałych oraz jednorazowych zleceń. Odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach o pojemności od 110 dm 3 do 1100 dm 3 w zabudowie jednorodzinnej, w pojemnikach POK 2,2 m 3, KP- 7 w zabudowie wielorodzinnej. Do realizacji usług przeznaczonych jest 13 specjalistycznych pojazdów słuŝących do wywozu nieczystości stałych: 3 szt. SM -11 (pojemniki POK - 2,2m 3 ), 4 szt. STAR hakowiec (kontenery KP - 7; 3,5 m 3 ), 1 szt. SM-200 (pojemniki 110 l, 120 l, 240 l, 250 l,1100 l), 1szt. MAN o duŝym zgniocie (pojemniki 110 l, 120 l, 240 l, 250 l, 1100 l, KP-7), 2 szt. MAN wielofunkcyjny (solanka, kontenerowiec, asenizacyjny 6,7m 3 i 8,5 m 3 ), 1 szt. MAN o wysokim zgniocie (pojemniki POK - 2,2; l), 1 szt. MAN o wysokim zgniocie (pojemniki KP- 7; l, l). W roku 2011 zakład pozyskał: samochód wielofunkcyjny z HDS na podwoziu MAN do obsługi pojemników typu dzwon (załadunek od góry), pojemników od L (załadunek od tyłu) dostawa luty 2011 r. kontener asenizacyjny (beczka o poj. 4,0m 3 ) dostawa luty 2011 r. 19

20 ciągnik ZETOR 125 KM przyczepa ciągnikowa 4 t odśnieŝarka wirnikowa. Ilość przewiezionych odpadów komunalnych na składowisko w m. Srebrzyszcze w latach przedstawia poniŝsza tabela: Rok Ilość wywiezionych odpadów [t] Nieczystości płynne przyjmowane są w zakładowej zlewni ścieków zlokalizowanej przy ul. Bieławin 5. W omawianym okresie wywieziono m 3 nieczystości płynnych z 520 zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie miasta Chełm i okolicznych gmin. Zadania w zakresie realizacji wywozu nieczystości płynnych realizowane są niŝej wymienionym taborem mechanicznym: Samochód MAN asenizacyjny o poj. beczki 8,5 m 3 Samochód MAN asenizacyjny o poj. beczki 6,7 m 3 Samochód STAR asenizacyjny o poj. beczki 4,5 m 3 Ciągnik URSUS asenizacyjny o poj. beczki 3,5 m 3 Realizacja programu selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów do ich powtórnego wykorzystania. Na obszarze miasta Chełm rozstawionych jest 100 zestawów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Do zbiórki makulatury pojemniki w kolorze niebieskim, do tworzyw sztucznych i puszek aluminiowych w kolorze Ŝółtym, do szkła w kolorze zielonym. Osoby fizyczne, które mają podpisaną umowę stałą na wywóz odpadów komunalnych, otrzymują bezpłatnie zestaw oznakowanych worków do selektywnej zbiórki odpadów. Worki są odbierane bezpłatnie wtedy, gdy nie zawierają innych zanieczyszczeń takich jak niesegregowane odpady komunalne lub inne odpady. Mieszkańcy otrzymują informacje o segregacji odpadów. W 2011 r. odzyskano do powtórnego przerobu niŝej wymienione ilości surowców wtórnych: 20

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Autor: inż. Wiesław Klaus, główny technolog PWiK Sp. z o.o. w Olecku Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Olecku

Bardziej szczegółowo

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W GRYFINIE NA LATA 2010 2014 Załącznik do uchwały nr LIII/571/10 WIELOLETNI

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu korekty zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RAZEM DLA ŚRODOWISKA Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Lokalizacja Projektu

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Załącznik do uchwały Rady Gminy Wydminy Nr XXXIII/130/2012 z dnia 03.10.2012r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011

PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/ 215/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.10.2008r. PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Czatkowska 8 83-110

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 BRZEZINY, SIERPIEŃ 2008 Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata 2008-2010

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata 2008-2010 Załącznik do Uchwały Nr XIX/156/08 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 marca 2008 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. od 2010 roku rozpoczęła realizację Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Cennik usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych Krośnice z/s w Wierzchowicach ul. Lipowa 5, 56-320 Krośnice

Cennik usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych Krośnice z/s w Wierzchowicach ul. Lipowa 5, 56-320 Krośnice Cennik usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych Krośnice z/s w Wierzchowicach ul. Lipowa 5, 56-320 Krośnice Podstawa prawna: 1. Zarządzenie nr 28/2012/RGPOŚiI Wójta Gminy Krośnice z dnia 31 maja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 167/05 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 30.12.2005r. R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice Sp. z o. o Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Stare Babice, wrzesień 2015r. KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE STARE BABICE KANALIZACJA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014:

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Rozbudowa oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim Od listopada 2013 roku trwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015-2017,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

13. Koszty realizacji przedsięwzięcia i inwestycji odtworzeniowych...

13. Koszty realizacji przedsięwzięcia i inwestycji odtworzeniowych... 13. Koszty realizacji przedsięwzięcia i inwestycji odtworzeniowych... Spis treści 13.1. Koszty przygotowawcze.... 2 13.2. Koszty prac budowlano-montaŝowych, w tym nakłady na majątek trwały.... 2 13.3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez ZUOK Rudno Sp. z o.o. w Rudnie

Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez ZUOK Rudno Sp. z o.o. w Rudnie REGULAMIN korzystania z usług publicznych świadczonych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudnie Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) opracowany

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Modernizacja i rozbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Skwierzyna, 08.03.2013 r. Wyjaśnienia do aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna w latach 2012-2014. Wprowadzony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

Działalność Zakładu Gospodarki. Komunalnej w Kcyni Sp z o.o. w latach 2011-2014

Działalność Zakładu Gospodarki. Komunalnej w Kcyni Sp z o.o. w latach 2011-2014 Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kcyni Sp z o.o. w latach 2011-2014 Kapitał zakładowy Spółki na dzień 01-01-2011 50 000,00 aport rzeczowy 975 037,00 aport pieniężny 63,00 na dzień 31-12-2012

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Czynności i prac wykonywanych przez Spółkę WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE Sp. z o.o. z siedzibą : 32-005 Niepołomice Ul. Droga Królewska 27

CENNIK. Czynności i prac wykonywanych przez Spółkę WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE Sp. z o.o. z siedzibą : 32-005 Niepołomice Ul. Droga Królewska 27 CENNIK Czynności i prac wykonywanych przez Spółkę WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE Sp. z o.o. z siedzibą : -00 Niepołomice Ul. Droga Królewska 7 cennik zawiera: cz. A warunki techniczne, uzgodnienia, wizja w terenie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2 /2012 z dnia 18 stycznia 2012 r

Zarządzenie nr 2 /2012 z dnia 18 stycznia 2012 r Zakład Usług Komunalnych ul. Słowiańska 13 58-210 Łagiewniki tel. (74) 89-39-364 fax: (74) 89-40-092 e-mail: zuk@lagiewniki.pl Łagiewniki 18.01.2012 r. Zarządzenie nr 2 /2012 z dnia 18 stycznia 2012 r

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu.

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. 1 Niniejszy Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/409/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/409/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/409/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 24 ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE Załącznik nr 5 do Warunków Przetargu SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE Na dzierżawę nieruchomości stanowiącej Parking GROBLICE przy drodze krajowej nr 94 w km 111+600 strona prawa z przeznaczeniem na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

KASA Tel. 8509-653. DZIAŁ ZBYTU Tel. 8509-683, 8509 694. Dział Techniczny Tel. 8509-671, (-667, - 676)

KASA Tel. 8509-653. DZIAŁ ZBYTU Tel. 8509-683, 8509 694. Dział Techniczny Tel. 8509-671, (-667, - 676) CO, GDZIE, KIEDY w MPWiK... Temat sprawy Gdzie i kiedy można temat zrealizować Wymagane dokumenty i inne warunki potrzebne dla zrealizowania tematu Cena jednostkowa usługi (netto), forma rozliczania, czasokres

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW załącznik Nr 1 TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Rodzaj prowadzonej działalności 3. Rodzaj i struktura taryfy 4. Taryfowe

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŁOBZIE PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ ŁOBEZ STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 7 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za I półrocze 2011 r.

załącznik Nr 7 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za I półrocze 2011 r. załącznik Nr 7 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za I półrocze 2011 r. ROZLICZENIE USŁUG ZA I PÓŁROCZE 2011 R. ZREALIZOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CEDYNI KOTŁOWNIE

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązująca na terenie gminy Zawadzkie na okres: od 1 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 23 września 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia... 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach Instrukcja przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach Projektu pn.: Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia..

Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. Ceny i stawki taryfowe stosowane w rozliczeniach za dostawę wody z gminnych urządzeń wodociągowych i odprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU Zdzieszowice, 31.07.2006r. ZGKiM L.dz.492/06 Urząd Miejski w Zdzieszowicach OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Planowane przychody i rozchody oraz ich wykonanie za I półrocze bieŝącego roku przedstawia

Bardziej szczegółowo

CZERWIONKA LESZCZYNY, 2005 r.

CZERWIONKA LESZCZYNY, 2005 r. Załącznik do Uchwały Nr XL/341/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2005 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ Lokalizacja: Wola Rzędzińska 487c, gm. Tarnów około 12km od centrum Tarnowa; 2,5km od drogi krajowej Tarnów Rzeszów drogą powiatową Ładna Wola Rzędzińska

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inwestycji ZGK w latach 2010-2014

Podsumowanie inwestycji ZGK w latach 2010-2014 Podsumowanie inwestycji ZGK w latach 2010-2014 ZGK Świebodzice jest Spółką prawa handlowego, która powstała 1 maja 2013r z przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej, który istniał od 2005r. W ostatnich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1373

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1373 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1373 POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Sulejówek wykonania części zadania

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE WÓLKA W LATACH 2012 2015

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE WÓLKA W LATACH 2012 2015 Załącznik do Uchwały Nr XVII/95/12 Rady Gminy Wólka z dnia 16 lutego 2012 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE WÓLKA W LATACH 2012 2015 Opracowany

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ustalona na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9h i art.

Bardziej szczegółowo

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Finansowanie inwestycji wodno- ściekowych z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pawłowice, 2 września 2014 roku Nakłady Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy.

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach ul. Czecha 1 zgodnie z Art.24 ust.7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.2015, poz.139) ogłasza

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/43/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2002 roku

UCHWAŁA Nr III/43/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2002 roku UCHWAŁA Nr III/43/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Kaliszu na 2003

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC. na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC. na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Raciborzu 1

Bardziej szczegółowo

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

GOSPODARSTWO POMOCNICZE F. GOSPODARSTWO POMOCNICZE W skład jednostek organizacyjnych miasta wchodzi równieŝ Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 1. Działalność gospodarstwa pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Nazwa usługi w PKWiU // nazwa usługi w Tarnowskich Wodociągach Sp. z o.o.

Nazwa usługi w PKWiU // nazwa usługi w Tarnowskich Wodociągach Sp. z o.o. Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2015 z 10 kwietnia 2015 roku Cennik opłat za roboty budowlano - montażowe oraz pozostałe usługi świadczone przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. obowiązujący od 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 22 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 22 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2017

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik Nr 2 do wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Aleksandrów Kujawski. UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF DLA

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Poznań, dnia 7 lipca 2011 r. LPO-4110-01-03/2011 R/11/004 Pan Piotr Juszczak Wójt Gminy Grodziec Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/76/12 RADY MIASTA SEJNY. z dnia 15 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVI/76/12 RADY MIASTA SEJNY. z dnia 15 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVI/76/2 RADY MIASTA SEJNY z dnia 5 lutego 202 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 202 205 dla miasta Sejny. Na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTET I GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA Cel inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świebodzin w latach 2011-2021 Świebodzin, marzec 2012 Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia... 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Zakład Gospodarki Komunalnej

Regulamin - Zakład Gospodarki Komunalnej Regulamin - Zakład Gospodarki Komunalnej I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY. 1 Zakładem zarządza Kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz. 2. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej działają piony:. 1 Pion organizacyjno

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 14 lipca 2011 r. LKA-4101-06-02/2011/P/11/148 Pan Arkadiusz Ziemba Wójt Gminy Bobrowniki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Środa Wlkp. OFERTA W związku z poważnymi zmianami w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie gmin i związków

Bardziej szczegółowo

Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa

Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa Opracowany budŝet na 2007 rok w wysokości: - dochody w kwocie - 4.175.000 zł - wydatki w kwocie - 4.175.000 zł przedstawiony będzie do zatwierdzenia Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.

LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica, tel. 76 856 63 50, fax. 76 856 63 55, www.lpgk.pl LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019. Załącznik do uchwały Nr IV/ /15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 stycznia 2015 r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019. Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

A/ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

A/ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ nr 151 40 / 06 z dnia 18 maja 2006r. WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia PPNT S1 i S1-3 w Jasionce, S2 w Rogoźnicy oraz magistrala wodociągowo-sanitarna Rzeszów S1-3 Jasionka.

Opis przedmiotu zamówienia PPNT S1 i S1-3 w Jasionce, S2 w Rogoźnicy oraz magistrala wodociągowo-sanitarna Rzeszów S1-3 Jasionka. 1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 20/2014/CZP Opis przedmiotu zamówienia PPNT S1 i S1-3 w Jasionce, S2 w Rogoźnicy oraz magistrala wodociągowo-sanitarna Rzeszów S1-3 Jasionka. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY CISEK. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY CISEK. z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY CISEK z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na obszarze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok. 685.349,53 zł 672.298,78 zł

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok. 685.349,53 zł 672.298,78 zł ) Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 125/08 z 12 marca 2008 roku Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2007 rok. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia - kosztorys ofertowy

Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia - kosztorys ofertowy Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia - kosztorys ofertowy Lp zadanie zakres Krotność Ilość Jednostka Cena jednostkowa netto (zł) 1 1. koszenie trawników 2 64000 1 m 2 Utrzymanie terenów zieleni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/223/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 25 lipca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/223/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 25 lipca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/223/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015"

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W EŁKU TARYFA

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W EŁKU TARYFA PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W EŁKU TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 01.01.2013 R. DO 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

XII. INWESTYCJE. 12.1. Nakłady finansowe na realizację najwaŝniejszych inwestycji w latach 2004-2006

XII. INWESTYCJE. 12.1. Nakłady finansowe na realizację najwaŝniejszych inwestycji w latach 2004-2006 59 XII. INWESTYCJE 12.1. Nakłady finansowe na realizację najwaŝniejszych inwestycji w latach 2004-2006 Zgodnie z przyjętymi załoŝeniami w strategii rozwoju gminy, planie rozwoju lokalnego oraz kolejnych

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o. Załącznik do uchwały Nr XXXI / 235 / 2013 Rady Gminy w Świętajnie z dnia 22 listopada 2013 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXIX/1184/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2010 roku

Uchwała Nr LXIX/1184/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2010 roku Uchwała Nr LXIX/1184/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2014 rok

Wykonanie planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2014 rok Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 11/2015 roku Wójta Gminy Godkowo z dnia 17 marca 2015 roku Wykonanie planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2014 rok Zakład zatrudnia siedmiu pracowników

Bardziej szczegółowo

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU 1. Rodzaje prowadzonej działalności Wodociągi Płockie Sp. z o.o. prowadzą działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/214/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 28 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XIX/214/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 28 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XIX/214/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/368/09 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 września 2009r.

UCHWAŁA NR XXXII/368/09 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 września 2009r. UCHWAŁA NR XXXII/368/09 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

OFERTA usługowa ZGKiM

OFERTA usługowa ZGKiM Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. OFERTA usługowa ZGKiM Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę na usługi

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Opis techniczny 1. Podstawa pracowania... 2 2. Przedmiot i zakres inwestycji... 2 3. Stan istniejący zagospodarowania terenu... 2 4. Przydatność gruntu dla celów budowlanych...

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE CENNIK USŁUG (ceny netto, bez podatku VAT) Wołomin, 2 kwiecień 2012 roku SPIS TREŚCI (WYKAZ USŁUG

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV.278.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 2 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV.278.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 2 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXV.278.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo

3. Pojemniki, kontenery i worki dostarczane przez Firmę wywozową muszą być trwale oznakowane, zawierać minimum nazwę i numer telefonu przedsiębiorcy.

3. Pojemniki, kontenery i worki dostarczane przez Firmę wywozową muszą być trwale oznakowane, zawierać minimum nazwę i numer telefonu przedsiębiorcy. Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVI/211/2009 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 22 grudnia 2009r. WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE ZAŁĄCZNIK NR 1 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE W OKRESIE 01.04.2015-31.03.2016 Zatwierdzona uchwałą nr... Rady Gminy Kobierzyce

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r.

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXIX/206/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 listopada 2008r. Plan zawiera:

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXIX/206/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 listopada 2008r. Plan zawiera: Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXIX/206/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 listopada 2008r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu

Bardziej szczegółowo

Projekt nr POIS.01.01.00-00-204/09 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza IV. Warszawa, dnia 27.11.2012 r.

Projekt nr POIS.01.01.00-00-204/09 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza IV. Warszawa, dnia 27.11.2012 r. Projekt nr POIS.01.01.00-00-204/09 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza IV Warszawa, dnia 27.11.2012 r. W dniu 30.12.2009 r. została zawarta Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-204/09-00

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo