POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM"

Transkrypt

1 - LOKAL UŻYTKOWY Sątopy Samulewo nr 30, Bisztynek (gmina Bisztynek, powiat bartoszycki, woj. warmińsko- mazurskie) Przedmiot wynajmu: lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 66,76 m 2, składający się z 5 pomieszczeń: wiatrołapu o pow. użytkowej 3,06 m 2, pomieszczenia usługowego pow. użytkowej 29,29m 2, pomieszczenia użytkowego pow. użytkowej 10,37m 2, pomieszczenia użytkowego pow. użytkowej 20,03m 2 oraz WC o powierzchni użytkowej 4,01m 2 Stawka czynszu: 1. 8,00 zł netto miesięcznie za 1m 2 powierzchni użytkowej lokalu, Okres wynajmu: czas nieoznaczony Tryb wynajmu: przetarg w formie składania pisemnych ofert. Data przetargu: 7 listopada 2016 roku, godzina Wadium w wysokości 1313,84 zł. ( słownie: jeden tysiąc trzysta trzynaście złotych 84 grosze ), Postąpienie: Wysokość postąpienia : nie dotyczy POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcia budynku Poczty Polskiej S.A. w Sątopach Samulewo Kliknij i zlokalizuj na mapie

2 Opis przedmiotu wynajmu: Lokal użytkowy nr 1 położony na parterze budynku o łącznej powierzchni użytkowej 66,76 m 2 składający się z 5 pomieszczeń tj.: wiatrołapu o pow. Użytkowej 3,06 m 2, pomieszczenia usługowego pow. użytkowej 29,29m 2, pomieszczenia użytkowego pow. użytkowej 10,37m 2, pomieszczenia użytkowego pow. użytkowej 20,03m 2 oraz WC o powierzchni użytkowej 4,01m 2 lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania ( z sieci cieplnej ) wodną i kanalizacyjną. W celu korzystania z energii elektrycznej w lokalu wymagane będzie zawarcie umowy z dostawcą energii elektrycznej przez przyszłego najemcę we własnym zakresie i na własny koszt. Zawarcie umowy na wywóz nieczystości stałych we własnym zakresie przez przyszłego najemcę. Niezależnie od czynszu Najemca będzie ponosił opłaty za dostawę: energii cieplnej, wody zimnej, odprowadzania ścieków. W stawce czynszu zawarte są koszty podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. Lokal nr 1 pomieszczenie ułśugowe WC Pomieszczenie użytkowe

3 Opis nieruchomości: Miejscowość Sątopy Samulewo Ulica, nr budynku 30 Powierzchnia budynku, w których zlokalizowany jest przedmiot wynajmu Nr działki ewidencyjnej, obręb 119,84m² 353/2, Sątopy. Księga wieczysta, Sąd Rejonowy, Nr Wydziału EL1B/ /8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Biskupcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Stan prawny gruntu Działka nr 353/2 będąca w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A..

4 Lokalizacja i dostępność komunikacyjna: Nieruchomość zlokalizowana jest w centrum wsi, przy drodze prowadzącej przez wieś w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się budynek dworca kolego oraz budynki mieszkalne. Miejscowość położona jest 8 km od Bisztynka i 9 km od Reszla. Budynek garażowy położony jest obok budynku biurowego w którym znajdują się dwa wolne lokale mieszkalny i usługowy.

5 Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym i gospodarczym

6 OBWIESZCZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NA NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Białymstoku ogłasza przetarg w formie składania pisemnych ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 66,76 m 2 znajdującego się w miejscowości Sątopy Samulewo nr 30, gmina Bisztynek, powiat bartoszycki woj. warmińskomazurskie. Wynajmujący: POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8. Prowadzący przetarg pisemny : Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Białymstoku, ul. Kolejowa 26, Białystok. Miejsce i termin składania pisemnych ofert: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Wydział Zarządzania Nieruchomościami ul. 11 listopada 3, Bartoszyce, pokój nr 213. w terminie do dnia roku. Otwarcie ofert odbędzie się pod tym samym adresem w dniu roku o godzinie Okres trwania umowy czas nieoznaczony. Charakterystyka nieruchomości: Nieruchomość zlokalizowana jest w centrum wsi, przy drodze prowadzącej przez wieś, w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się budynek dworca kolego oraz budynki mieszkalne. Miejscowość położona jest 8 km od Bisztynka i 9 km od Reszla. Budynek garażowy położony jest obok budynku biurowego w którym znajdują się dwa wolne lokale mieszkalny i usługowy.. Przedmiot najmu: lokal użytkowy zlokalizowany na parterze budynku składający się z 5 pomieszczeń tj.: wiatrołapu o pow. użytkowej 3,06 m 2, pomieszczenia usługowego pow. użytkowej 29,29m 2, pomieszczenia użytkowego pow. użytkowej 10,37m 2, pomieszczenia użytkowego pow. użytkowej 20,03m 2 oraz WC o powierzchni użytkowej 4,01m 2 -o łącznej powierzchni użytkowej 66,76 Stan techniczny lokalu dobry. Lokal wyposażony jest w czynne instalacje: wodno kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, oraz instalację elektryczna, telefoniczna- umowy do zawarcia we własnym zakresie Wywoławcza stawka czynszu netto wynosi: 8,00 PLN za 1m 2 miesięcznie. Stawka czynszu zawiera: podatek od nieruchomości i opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu i ubezpieczenie. Stawka czynszu nie zawiera podatku VAT.

7 Warunkiem przystąpienia do przetargu pisemnego w formie składania pisemnych ofert jest: 1.Wniesienie wadium w wysokości 1313,84 zł. ( słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt osiem złotych 16/100 ), Wadium w podanej wyżej kwocie należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy w Banku Pocztowym S.A. w Bydgoszczy nr konta: w terminie do dnia : r., przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunku Poczty Polskiej S.A. z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem: PI Białystok przetarg lokal użytkowy Sątopy Samulewo. 2. Złożenie przez Oferenta pisemnej oferty zawierającej: nazwę i adres oferenta, wskazanie lokalu użytkowego wraz z powierzchnią, cenę netto za najem 1m 2 powierzchni miesięcznie, podpis oferenta. Oferta powinna być w zamkniętej kopercie, na której należy napisać Przetarg pisemny Sątopy Samulewo nr Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z projektem umowy najmu i przyjęciu zawartych w nim warunków bez zastrzeżeń, jak również oświadczenia, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu najmu. Informacje dodatkowe: Wadium wpłacone przez wyłonionego w przetargu najemcę, ulega zaliczeniu na poczet kaucji, o której mowa w 6 ust. 1 i 2 umowy najmu. Pozostałą do zapłaty kwotę kaucji najemca zobowiązany jest wpłacić na konto Poczty Polskiej S.A w terminie 7 dni od powzięcia informacji o zatwierdzeniu przez Dyrektora Operacyjnego ds. Nieruchomości wyboru oferenta. Wadium przepada na rzecz Poczty Polskiej S.A.: -jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się w wyznaczonym terminie od zawarcia i wprowadzenia w życie umowy najmu. -jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, podlega zwrotowi na podane konto, bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty lub unieważnieniu przetargu. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Jedna złożona oferta wystarcza do odbycia konkursu ofert. Bliższe informacje na temat stanu technicznego garażu oraz termin oględzin można uzgodnić w dni powszednie od godz z administratorem obiektu pod nr telefonu: lub komórkowy POCZTA POLSKA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYN I PONOSZENIA SKUTKÓW PRAWNYCH I FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁ

8 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROCEDURZE WYŁONIENIA NAJEMCY Dotyczy wynajmu lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 66,76 m 2. zlokalizowanego na parterze w budynku Poczty Polskiej S.A. w Sątopach Samulewo nr 30 składającego się z 5 pomieszczeń, na czas nieoznaczony. Dane uczestnika: Imię i nazwisko/firma:..... Adres zamieszkania/adres Firmy:..... Telefon:... Adres owy. Nr dowodu osobistego:.... Stan cywilny:.... Oświadczenie: 1. Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem ze z treścią obwieszczenia o przetargu oraz ze stanem technicznym powierzchni przeznaczonej do wynajmu, a także z treścią projektu umowy najmu i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu wynajmowania, wydzierżawiania lub użyczania nieruchomości Poczty Polskiej S.A. o funkcji użytkowej. 3. Przyjmuje do wiadomości że: a) Administratorem danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie , przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8. b) Dane osobowe będą przetwarzane przez PP S.A. w celu realizacji procesu wynajmowania, wydzierżawiania lub użyczenia nieruchomości Poczty Polskiej S.A. o funkcji użytkowej, c) Poczta Polska S.A. zapewnia osobom, których dane dotyczą prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji procesu, o którym mowa w lit. b. (data i podpis oferenta)

9 Nieruchomości Poczty Polskiej S.A. Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu ogólno informacyjnym i nie stanowi ze strony Poczty Polskiej S.A. oferty w rozumieniu prawa cywilnego, oświadczenia woli ani wiedzy, jak również jakiegokolwiek zapewnienia odnośnie nieruchomości, jej stanu lub poszczególnych treści objętych broszurą.

10 Nieruchomości Poczty Polskiej S.A. Kontakt: Krzysztof Kalisz Wydział Zarządzania Nieruchomościami Adres: ul. 11 listopada 3, Bartoszyce Telefon: , kom Marek Janukowicz- administrator obiektu Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji Adres: ul. 11 Listopada 3, Bartoszyce Telefon: , kom

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL UŻYTKOWY Chruściel nr 28 (gmina Płoskinia, powiat braniewski, woj. warmińsko- mazurskie) Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 44,10 m 2, 1. Lokal użytkowy o powierzchni

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POMIESZCZENIA GOSPODARCZE - Chruściel nr 28 (gmina Płoskinia, powiat braniewski, woj. warmińsko- mazurskie) Przedmiot wynajmu: Dwa Pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni użytkowej 24,40 m 2, 1.

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM DZIERŻAWA -GRUNTU Chruściel nr 28 (gmina Płoskinia, powiat braniewski, woj. warmińsko- mazurskie) Przedmiot dzierżawy: Dwa Pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni użytkowej 24,40 m 2, 1. Pomieszczenie

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL UŻYTKOWY Chruściel nr 28 (gmina Płoskinia, powiat braniewski, woj. warmińsko- mazurskie) Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 44,10 m 2, 1. Lokal użytkowy o powierzchni

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE Chruściel nr 28 (gmina Płoskinia, powiat braniewski, woj. warmińsko- mazurskie) Przedmiot wynajmu: Pomieszczenie gospodarcze nr 2 o łącznej powierzchni użytkowej 13,20 m 2,

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Adres nieruchomości Tykocin ul. 11 Listopada 36 Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy o łącznej pow. użytkowej 78,42m 2, - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcia budynku Poczty Polskiej S.A. przy ul.

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE UŻYTKOWE Szczuczyn ul. Kilińskiego 61, 19-230 Szczuczyn (gmina Szczuczyn, powiat grajewski, woj. podlaskie) - Zdjęcia budynków Poczty Polskiej S.A. Szczuczyn

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE UŻYTKOWE SUWAŁKI ul. PUŁASKIEGO 52, 16-400 SUWAŁKI (gm. Suwałki, powiat suwalski, woj. podlaskie) Przedmiot wynajmu: 1) lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 148,50 m2 2) lokal użytkowy o powierzchni

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY CZOSNÓW UL. STRAŻACKA 10 (gmina Czosnów, powiat nowodworski, województwo mazowieckie)

LOKAL MIESZKALNY CZOSNÓW UL. STRAŻACKA 10 (gmina Czosnów, powiat nowodworski, województwo mazowieckie) LOKAL MIESZKALNY CZOSNÓW UL. STRAŻACKA 10 (gmina Czosnów, powiat nowodworski, województwo mazowieckie) - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA NAJEM Zdjęcie Kliknij przedmiotu wynajmu i zlokalizuj na mapie Przedmiot

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - DZIERŻAWA GRUNTU Chruściel nr 28 (gmina Płoskinia, powiat braniewski, woj. warmińsko- mazurskie) Przedmiot dzierżawy: grunt o pow. użytkowej 1508 m 2. stanowiący część działek oznaczonych nr geodezyjnymi

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - LOKALE UŻYTKOWE Bakałarzewo ul. Filipowska 2, 16-423 Bakałarzewo (gmina Bakałarzewo, powiat suwalski, woj. podlaskie) lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 116,51 m 2, 1.

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY ŁUKTA UL. WARMIŃSKA 9. (gmina Łukta, powiat ostródzki województwo warmińsko-mazurskie)

LOKAL MIESZKALNY ŁUKTA UL. WARMIŃSKA 9. (gmina Łukta, powiat ostródzki województwo warmińsko-mazurskie) LOKAL MIESZKALNY ŁUKTA UL. WARMIŃSKA 9. (gmina Łukta, powiat ostródzki województwo warmińsko-mazurskie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 51,10 m 2 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY PUSZCZA MARIAŃSKA ul. Konstytucji 3 Maja 8 (gmina Puszcza Mariańska, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie)

LOKAL MIESZKALNY PUSZCZA MARIAŃSKA ul. Konstytucji 3 Maja 8 (gmina Puszcza Mariańska, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie) LOKAL MIESZKALNY PUSZCZA MARIAŃSKA ul. Konstytucji 3 Maja 8 (gmina Puszcza Mariańska, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 47,0 m 2 -

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY KONOPKI UL.KWIATOWA14 (gmina Stupsk, powiat mławski, województwo mazowieckie)

LOKAL MIESZKALNY KONOPKI UL.KWIATOWA14 (gmina Stupsk, powiat mławski, województwo mazowieckie) LOKAL MIESZKALNY KONOPKI UL.KWIATOWA14 (gmina Stupsk, powiat mławski, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 37,70 m 2 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY Gąbin ul. Płocka 1 (gmina Gąbin, powiat płocki, województwo mazowieckie)

LOKAL MIESZKALNY Gąbin ul. Płocka 1 (gmina Gąbin, powiat płocki, województwo mazowieckie) LOKAL MIESZKALNY Gąbin ul. Płocka 1 (gmina Gąbin, powiat płocki, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 54,35 m 2 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY FROMBORK UL. POCZTOWA 9. (gmina Frombork, powiat braniewski województwo warmińsko-mazurskie)

LOKAL MIESZKALNY FROMBORK UL. POCZTOWA 9. (gmina Frombork, powiat braniewski województwo warmińsko-mazurskie) LOKAL MIESZKALNY FROMBORK UL. POCZTOWA 9. (gmina Frombork, powiat braniewski województwo warmińsko-mazurskie) Przedmiot wynajmu: 1. Lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 47,70m 2 - POWIERZCHNIE

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Adres nieruchomości 68-200 Żary, ul. Pocztowa 3 (gmina Żary, powiat żarski, województwo lubuskie) Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy o powierzchni 38,10 m 2 POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Rzut pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY CHORZELE UL. MOSTOWA 13 (gmina Chorzele, powiat przasnyski, województwo mazowieckie)

LOKAL MIESZKALNY CHORZELE UL. MOSTOWA 13 (gmina Chorzele, powiat przasnyski, województwo mazowieckie) LOKAL MIESZKALNY CHORZELE UL. MOSTOWA 13 (gmina Chorzele, powiat przasnyski, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 73,62 m 2 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE UŻYTKOWE KOLNO, UL. MARII KONOPNICKIEJ 2, 18-500 KOLNO (gm. Kolno, powiat kolneński, woj. podlaskie) Przedmiot wynajmu: 1) lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 16,70 m2, 2) lokal użytkowy o powierzchni

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL UŻYTKOWY ZAWADY, UL. AKACJOWA 3, 16-075 ZAWADY (gm. Zawady, powiat białostocki, woj. podlaskie) Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy położony na parterze budynku biurowego, składający się z 5 pomieszczeń,

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY Glinojeck UL. Generała Józefa Bema 1 (gmina Glinojeck, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie)

LOKAL MIESZKALNY Glinojeck UL. Generała Józefa Bema 1 (gmina Glinojeck, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie) LOKAL MIESZKALNY Glinojeck UL. Generała Józefa Bema 1 (gmina Glinojeck, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 67,0 m 2 - POWIERZCHNIE

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY JADÓW UL. AL.JANA PAWŁA II 23 (gmina Jadów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie)

LOKAL MIESZKALNY JADÓW UL. AL.JANA PAWŁA II 23 (gmina Jadów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie) LOKAL MIESZKALNY JADÓW UL. AL.JANA PAWŁA II 23 (gmina Jadów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 56,60 m 2 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE

Bardziej szczegółowo

wynajmu POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE MIESZKALNE MŁYNARY UL. 1 MAJA 8, Kliknij i zlokalizuj na mapie

wynajmu POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE MIESZKALNE MŁYNARY UL. 1 MAJA 8, Kliknij i zlokalizuj na mapie LOKALE MIESZKALNE MŁYNARY UL. 1 MAJA 8, (gmina Młynary, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie) - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie Kliknij przedmiotu i zlokalizuj na mapie wynajmu

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM DZIERŻAWA GRUNTU LELKOWO NR 23. (gmina Lelkowo, powiat braniewski województwo warmińsko-mazurskie) Przedmiot dzierżawy: 1. Dzierżawa gruntu o powierzchni 800 m 2, pozostającego w użytkowaniu wieczystym

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA NAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA NAJEM - LOKALE UŻYTKOWE KOZIENICE UL. RADOMSKA 23 (gmina Kozienice, powiat kozienicki, województwo mazowieckie) Przedmiot najmu: 1. Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 35,79 m², 2. Lokal użytkowy o powierzchni

Bardziej szczegółowo

GARAŻ MŁYNARY UL. 1 MAJA 8

GARAŻ MŁYNARY UL. 1 MAJA 8 GARAŻ MŁYNARY UL. 1 MAJA 8 (gmina Młynary, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie) Przedmiot wynajmu: Pomieszczenie garażowe nr 1 o powierzchni użytkowej 19,60 m 2 Stawka czynszu: 3,65 netto

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL MIESZKALNY Bakałarzewo ul. Filipowska 2, 16-423 Bakałarzewo (gmina Bakałarzewo, powiat suwalski, woj. podlaskie) POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcia budynku Poczty Polskiej S.A. w Bakałarzewie

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Adres nieruchomości Śniadowo ul. Rynek 22 Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 47,19m 2, POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie Śniadowo, budynek

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA NAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA NAJEM - LOKALE MIESZKALNE WARSZAWA PL. PIOTRA SZEMBEKA 1 (gmina m.st. Warszawa, powiat m. Warszawa, województwo mazowieckie) Przedmiot najmu: 1. Lokal mieszkalny nr 14 o powierzchni użytkowej 19,40 m², 2. Lokal

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Grabowo Plac 3 Maja 10 (gmina Grabowo, powiat kolneński, województwo podlaskie) Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 125,85m 2, POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM mapie

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA NAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA NAJEM - ul. Ratuszowa 7/9 Warszawa (m.st. Warszawy, województwo mazowieckie) POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA NAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot najmu: Lokal użytkowy o charakterze handlowo-usługowym

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY JEDWABNO (ul. 1 Maja 43, gmina Jedwabno, powiat szczycieński, województwo warmińsko - mazurskie) Przedmiot wynajmu: - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL MIESZKALNY KOLNO, UL. MARII KONOPNICKIEJ 2 (gm. Kolno, powiat kolneński, woj. podlaskie) Przedmiot wynajmu: lokal mieszkalny Nr 1 usytuowany na II piętrze budynku biurowego, o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

LOKALE MIESZKALNE MŁYNARY UL. 1 MAJA 8. (gmina Młynary, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie)

LOKALE MIESZKALNE MŁYNARY UL. 1 MAJA 8. (gmina Młynary, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie) LOKALE MIESZKALNE MŁYNARY UL. 1 MAJA 8. (gmina Młynary, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie) Przedmiot wynajmu: 1. Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 77,77 m 2 2. Lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

LOKALE MIESZKALNE LELKOWO NR 23. (gmina Lelkowo, powiat braniewski województwo warmińsko-mazurskie)

LOKALE MIESZKALNE LELKOWO NR 23. (gmina Lelkowo, powiat braniewski województwo warmińsko-mazurskie) LOKALE MIESZKALNE LELKOWO NR 23. (gmina Lelkowo, powiat braniewski województwo warmińsko-mazurskie) Przedmiot wynajmu: 1. Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 24,90 m 2. 2. Lokal mieszkalny nr

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POMIESZCZENIA GOSPODARCZE LELKOWO NR 23. (gmina Lelkowo, powiat braniewski województwo warmińsko-mazurskie) Przedmiot wynajmu: 1. Trzy pomieszczenia gospodarcze; nr 3 o powierzchni użytkowej 13,12 m 2

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE UŻYTKOWE WYSOKIE MAZOWIECKIE UL. JAGIELLOŃSKA 55 (gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie) - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Budynek administracyjno - biurowy

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL MIESZKALNY KOLNO, UL. MARII KONOPNICKIEJ 2 (gm. Kolno, powiat kolneński, woj. podlaskie) Przedmiot wynajmu: lokal mieszkalny Nr 2 usytuowany na II piętrze budynku biurowego, o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POMIESZCZENIA GOSPODARCZE LELKOWO NR 23. (gmina Lelkowo, powiat braniewski województwo warmińsko-mazurskie) Przedmiot wynajmu: 1. Trzy pomieszczenia gospodarcze; nr 3 o powierzchni użytkowej 13,12 m 2

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. LOKALE UŻYTKOWE KOLNO UL. MARII KONOPNICKIEJ 2 (gmina Kolno, powiat kolneński, województwo podlaskie)

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. LOKALE UŻYTKOWE KOLNO UL. MARII KONOPNICKIEJ 2 (gmina Kolno, powiat kolneński, województwo podlaskie) LOKALE UŻYTKOWE KOLNO UL. MARII KONOPNICKIEJ 2 (gmina Kolno, powiat kolneński, województwo podlaskie) Przedmiot wynajmu: lokale użytkowe zlokalizowane w budynkach Poczty Polskiej S.A. w Kolnie przy ul.

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. LOKAL UŻYTKOWY - SOKOŁY UL. RYNEK MICKIEWICZA 12 (gmina Sokoły, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie)

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. LOKAL UŻYTKOWY - SOKOŁY UL. RYNEK MICKIEWICZA 12 (gmina Sokoły, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie) LOKAL UŻYTKOWY - SOKOŁY UL. RYNEK MICKIEWICZA 12 (gmina Sokoły, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie) Przedmiot najmu: Lokal użytkowy położony na I piętrze budynku biurowego, składający się z

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL UŻYTKOWY. Wargowo Wargowo (gmina Oborniki, powiat obornickii, woj.

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL UŻYTKOWY. Wargowo Wargowo (gmina Oborniki, powiat obornickii, woj. LOKAL UŻYTKOWY Wargowo 71 64-605 Wargowo (gmina Oborniki, powiat obornickii, woj. wielkopolskie) - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy o

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Adres nieruchomości Przemyśl ul. 3 Maja 25 powiat przemyski, województwo podkarpackie Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy nr PS.2.1 o pow. użytkowej 16,20 m 2, Lokal

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE UŻYTKOWE WYSOKIE MAZOWIECKIE UL. JAGIELLOŃSKA 55 (gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie) - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij Budynek administracyjno

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL UŻYTKOWY ŚWIĘTAJNO UL. DWORCOWA 17. i zlokalizuj Budynek na główny Poczty Polskiej S.A. w m.

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL UŻYTKOWY ŚWIĘTAJNO UL. DWORCOWA 17. i zlokalizuj Budynek na główny Poczty Polskiej S.A. w m. LOKAL UŻYTKOWY ŚWIĘTAJNO UL. DWORCOWA 17 (gm. Świętajno, powiat szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie) - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj Budynek na główny Poczty Polskiej S.A.

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Adres nieruchomości ci Braniewo ul. Hozjusza 1 Kliknij i zlokalizuj na mapie Zdjęcie przedmiotu wynajmu powiat braniewski, województwo warmińsko - mazurskie. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Adres nieruchomości Miłomłyn ul. Twarda 3 Zdjęcie przedmiotu wynajmu Kliknij i zlokalizuj na mapie powiat ostródzki, województwo warmińsko - mazurskie. Przedmiot wynajmu:

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY SUSZ UL. SŁOWIAŃSKA 24 (gmina Susz, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie)

LOKAL MIESZKALNY SUSZ UL. SŁOWIAŃSKA 24 (gmina Susz, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie) LOKAL MIESZKALNY SUSZ UL. SŁOWIAŃSKA 24 (gmina Susz, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 75,17 m 2 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE

Bardziej szczegółowo

LOKAL UŻYTKOWY LELKOWO NR 23. (gmina Lelkowo, powiat braniewski województwo warmińsko-mazurskie)

LOKAL UŻYTKOWY LELKOWO NR 23. (gmina Lelkowo, powiat braniewski województwo warmińsko-mazurskie) LOKAL UŻYTKOWY LELKOWO NR 23. (gmina Lelkowo, powiat braniewski województwo warmińsko-mazurskie) Przedmiot wynajmu: 1. Pomieszczenie użytkowe; nr 3 o powierzchni użytkowej 7,60m 2 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY SUSZ UL. SŁOWIAŃSKA 24 (gmina Susz, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie)

LOKAL MIESZKALNY SUSZ UL. SŁOWIAŃSKA 24 (gmina Susz, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie) LOKAL MIESZKALNY SUSZ UL. SŁOWIAŃSKA 24 (gmina Susz, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 75,17 m 2 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY DŹWIERZUTY ul. Niepodległości 13 (gmina Dźwierzuty, powiat szczycieński, województwo warmińsko - mazurskie) Przedmiot wynajmu: - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY GOŁYMIN UL. SZOSA CIECHANOWSKA 10 (gmina Gołymin, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie)

LOKAL MIESZKALNY GOŁYMIN UL. SZOSA CIECHANOWSKA 10 (gmina Gołymin, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie) LOKAL MIESZKALNY GOŁYMIN UL. SZOSA CIECHANOWSKA 10 (gmina Gołymin, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 50 m 2 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot najmu: - LOKALE UŻYTKOWE ŁÓDŹ UL. TUWIMA 38 (gmina Łódź, powiat łódzki, województwo łódzkie) 1. Lokalu użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej - 105,31 m 2 2. Lokalu użytkowy nr 2 o powierzchni

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: Budynek A - Zdjęcie przedmiotu wynajmu LOKALE UŻYTKOWE i zlokalizuj na mapie TARNÓW UL. MICKIEWICZA 6 (gmina Tarnów, powiat Tarnów, województwo małopolskie)

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY ŁĘCZYCA UL. BELWEDERSKA 7 (gmina Łęczyca, powiat Łęczycki, województwo łódzkie) Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu: 1. Lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

LOKAL UŻYTKOWY LELKOWO NR 23. (gmina Lelkowo, powiat braniewski województwo warmińsko-mazurskie)

LOKAL UŻYTKOWY LELKOWO NR 23. (gmina Lelkowo, powiat braniewski województwo warmińsko-mazurskie) LOKAL UŻYTKOWY LELKOWO NR 23. (gmina Lelkowo, powiat braniewski województwo warmińsko-mazurskie) Przedmiot wynajmu: 1. Trzy pomieszczenia użytkowe; nr 1 o powierzchni użytkowej 12,80m 2, nr 2 o powierzchni

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. LOKALE UŻYTKOWE ŁOMŻA PLAC POCZTOWY 1 (gm. M. Łomża, powiat łomżyński, woj. podlaskie)

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. LOKALE UŻYTKOWE ŁOMŻA PLAC POCZTOWY 1 (gm. M. Łomża, powiat łomżyński, woj. podlaskie) LOKALE UŻYTKOWE ŁOMŻA PLAC POCZTOWY 1 (gm. M. Łomża, powiat łomżyński, woj. podlaskie) Przedmioty wynajmu: lokale użytkowe łącznie szt. 5, w tym: cztery lokale usytuowane na II piętrze budynku głównego:

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. LOKAL MIESZKALNY PĘZINO 22/2 (gmina Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie)

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. LOKAL MIESZKALNY PĘZINO 22/2 (gmina Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie) LOKAL MIESZKALNY PĘZINO 22/2 (gmina Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie) - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY CZOSNÓW UL. STRAŻACKA 10 (gmina Czosnów, powiat nowodworski, województwo mazowieckie)

LOKAL MIESZKALNY CZOSNÓW UL. STRAŻACKA 10 (gmina Czosnów, powiat nowodworski, województwo mazowieckie) LOKAL MIESZKALNY CZOSNÓW UL. STRAŻACKA 10 (gmina Czosnów, powiat nowodworski, województwo mazowieckie) Przedmiot najmu: Lokal mieszkalny nr 9 o powierzchni użytkowej 54,30 m 2 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY PŁOŃSK UL. GRUNWALDZKA 42 (gmina Płońsk, powiat płoński, województwo mazowieckie)

LOKAL MIESZKALNY PŁOŃSK UL. GRUNWALDZKA 42 (gmina Płońsk, powiat płoński, województwo mazowieckie) LOKAL MIESZKALNY PŁOŃSK UL. GRUNWALDZKA 42 (gmina Płońsk, powiat płoński, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 62,04 m 2 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM DZIERŻAWA GRUNTU LELKOWO NR 23. (gmina Lelkowo, powiat braniewski województwo warmińsko-mazurskie) Przedmiot dzierżawy: Dzierżawa gruntu o powierzchni 800 m 2, pozostającego w użytkowaniu wieczystym Poczty

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY KONOPKI UL.KWIATOWA14 (gmina Stupsk, powiat mławski, województwo mazowieckie)

LOKAL MIESZKALNY KONOPKI UL.KWIATOWA14 (gmina Stupsk, powiat mławski, województwo mazowieckie) LOKAL MIESZKALNY KONOPKI UL.KWIATOWA14 (gmina Stupsk, powiat mławski, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 37,70 m 2 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Pomieszczenia biurowo - usługowe Olsztyn, ul. Towarowa 4 (gmina Olsztyn M., powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie) Przedmiot wynajmu: 1) pomieszczenie biurowe nr 2.4 o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY Gąbin ul. Płocka 1 (gmina Gąbin, powiat płocki, województwo mazowieckie)

LOKAL MIESZKALNY Gąbin ul. Płocka 1 (gmina Gąbin, powiat płocki, województwo mazowieckie) LOKAL MIESZKALNY Gąbin ul. Płocka 1 (gmina Gąbin, powiat płocki, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 54,35 m 2 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL UŻYTKOWY DOLICE UL. WIEJSKA 15 (Dolice, powiat stargardzki, Gmina Dolice, woj. zachodniopomorskie) Przedmiot wynajmu: lokal użytkowy o powierzchni 42,92 m2, usytuowany na parterze nieruchomości PP

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Adres nieruchomości mapie PIĄTNICA PODUCHOWNA, UL. SZKOLNA 30 (gmina Piątnica, powiat łomżyński, województwo podlaskie) Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy o łącznej

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE UŻYTKOWE ŻARY UL. POCZTOWA 3. Kliknij i zlokalizuj na mapie. Lokal użytkowy. Przedmiot wynajmu:

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE UŻYTKOWE ŻARY UL. POCZTOWA 3. Kliknij i zlokalizuj na mapie. Lokal użytkowy. Przedmiot wynajmu: Przedmiot wynajmu: LOKALE UŻYTKOWE ŻARY UL. POCZTOWA 3 Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni 131,40 m 2 Lokal użytkowy nr 2 o powierzchni 99,70 m 2 Lokal użytkowy nr 3 o powierzchni 131,40 m 2 - POWIERZCHNIE

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL UŻYTKOWY GRYFINO UL. 11 LISTOPADA 8 (Gryfino, powiat Gryfiński, Gmina Gryfino, woj. zachodniopomorskie) Przedmiot wynajmu: lokal użytkowy (pomieszczenie) o powierzchni 22,08 m2, usytuowany na parterze

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE UŻYTKOWE TARNÓW UL. MICKIEWICZA 6 (gmina Tarnów, powiat Tarnów, województwo małopolskie) Przedmiot wynajmu: Budynek A - lokal użytkowy nr 14 o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY PIESZYCE UL. KOPERNIKA 2 (gmina Pieszyce, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie)

LOKAL MIESZKALNY PIESZYCE UL. KOPERNIKA 2 (gmina Pieszyce, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie) LOKAL MIESZKALNY PIESZYCE UL. KOPERNIKA 2 (gmina Pieszyce, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 38,26 m 2 - LOKAL MIESZKALNY

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE Wielbark ul. Władysława Jagiełły 1, 12-160 Wielbark (gmina Wielbark, powiat szczycieński, woj. warmińsko- mazurskie) Przedmiot wynajmu: 1. Pomieszczenie gospodarcze nr 5 o powierzchni

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE MIESZKALNE Szczecin ul. Zamknięta 2/1 i 2/3 (gmina Szczecin, powiat Szczecin, województwo zachodniopomorskie) Przedmiot wynajmu: 1. Lokal mieszkalny 2/1 o powierzchni użytkowej 53,14 m 2 + pom.

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - CHRZANÓW ul. PIŁSUDSKIEGO 2a (gmina Chrzanów, powiat chrzanowski, województwo małopolskie) Przedmiot wynajmu: LOKAL MIESZKALNY Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 56,78m 2 usytuowany w budynku

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY ŚWIĘTAJNO UL. DWORCOWA 17 (gmina Świętajno, powiat szczycieński, województwo warmińsko - mazurskie) Przedmiot wynajmu: - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Zdjęcie przedmiotu wynajmu LOKAL MIESZKALNY i zlokalizuj na mapie FRYDMAN UL. JANA III SOBIESKIEGO 57 (gmina Łapsze Niżne, powiat nowotarski województwo małopolskie)

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - LOKALE MIESZKALNE ŚWIDWIN PL. JANA PAWŁA II (gmina Świdwin, powiat Świdwiński, województwo zachodniopomorskie) 1. Lokal mieszkalny 2 o powierzchni użytkowej 76,64 m 2 + pom. przynależne

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Zdjęcie przedmiotu wynajmu LOKAL MIESZKALNY i zlokalizuj na mapie OLKUSZ UL. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO 58A (gmina Olkusz, powiat olkuski, województwo małopolskie)

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE Braniewo ul. Hozjusza 1, 14-500 Braniewo (gmina Braniewo M, powiat braniewski, woj. warmińsko- mazurskie) Przedmiot wynajmu: lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 298,08 m 2,

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL MIESZKALNY (miasto Moryń, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie) Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny położony w Moryniu

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL MIESZKALNY Suchań ul. Pomorska 43/2 (gmina Suchań, powiat stargardzki województwo zachodniopomorskie) Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu: Lokal

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Adres nieruchomości Olkusz ul. Kazimierza Wielkiego 58A (powiat olkuski, województwo małopolskie) Przedmiot wynajmu: PARTER: Lokal użytkowy nr 1 o łącznej pow. użytkowej

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE UŻYTKOWE JAROSŁAW UL. JANA PAWŁA II 10 (gmina Jarosław, powiat jarosławski, województwo podkarpackie) Przedmiot wynajmu: 1. Lokal użytkowy nr J_2P_1 o powierzchni

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY GOŁYMIN UL. SZOSA CIECHANOWSKA 10 (gmina Gołymin, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie)

LOKAL MIESZKALNY GOŁYMIN UL. SZOSA CIECHANOWSKA 10 (gmina Gołymin, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie) LOKAL MIESZKALNY GOŁYMIN UL. SZOSA CIECHANOWSKA 10 (gmina Gołymin, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 49,65 m 2 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE

Bardziej szczegółowo

Adres nieruchomości POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. Ryjewo, ul. Lipowa 2. Zdjęcie przedmiotu wynajmu

Adres nieruchomości POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. Ryjewo, ul. Lipowa 2. Zdjęcie przedmiotu wynajmu Adres nieruchomości Ryjewo, ul. Lipowa 2 (gmina Ryjewo, powiat kwidzyński, woj. pomorskie) - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie przedmiotu wynajmu Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu:

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Adres nieruchomości DZIAŁYŃ 8 Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 18,59 m 2 POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie przedmiotu wynajmu Kliknij i zlokalizuj na mapie Stawka

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE UŻYTKOWE - Rzepin, ul. Wojska Polskiego 25, 69-110 Rzepin (gimina Rzepin, powiat słubicki, woj. lubuskie) POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie Zdjęcie budynku w Rzepinie

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Zdjęcie przedmiotu wynajmu LOKALE UŻYTKOWE i zlokalizuj na mapie LUBACZÓW UL. MICKIEWICZA 3 (gmina Lubaczów, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie) Przedmiot

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY Słubice ul. Płocka 41 (gmina Słubice, powiat płocki, województwo mazowieckie)

LOKAL MIESZKALNY Słubice ul. Płocka 41 (gmina Słubice, powiat płocki, województwo mazowieckie) LOKAL MIESZKALNY Słubice ul. Płocka 41 (gmina Słubice, powiat płocki, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 64,81 m 2 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

Bardziej szczegółowo

LOKALE MIESZKALNE WARSZAWA UL. RYNEK STAREGO MIASTA 15 (gmina Centrum, powiat warszawski, województwo mazowieckie)

LOKALE MIESZKALNE WARSZAWA UL. RYNEK STAREGO MIASTA 15 (gmina Centrum, powiat warszawski, województwo mazowieckie) LOKALE MIESZKALNE WARSZAWA UL. RYNEK STAREGO MIASTA 15 (gmina Centrum, powiat warszawski, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie Kliknij przedmiotu wynajmu

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE Miedzna ul. Bednarska 7 (gmina Miedzna, powiat węgrowski, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: 1. lokal użytkowy o powierzchni 13,1 m2 2. lokal użytkowy o powierzchni 12,5 m2 3.

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL UŻYTKOWY Celestynów ul. Regucka 3A (gmina Celestynów, powiat otwocki, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: 1. Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 32,,89 m², POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE

Bardziej szczegółowo

Adres nieruchomości POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 23 (gmina Tuchomie, powiat bytowski, woj.

Adres nieruchomości POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 23 (gmina Tuchomie, powiat bytowski, woj. Adres nieruchomości Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 23 (gmina Tuchomie, powiat bytowski, woj. pomorskie) - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie przedmiotu wynajmu Kliknij i zlokalizuj na mapie

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY CHOCIWEL UL. ARMII KRAJOWEJ 39/1 (gmina Chociwel, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie) - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu:

Bardziej szczegółowo

Adres nieruchomości POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

Adres nieruchomości POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Adres nieruchomości Piotrków Kujawski, ul. Włocławska 46 (gmina Piotrków Kujawski, powiat radziejowski, woj. kujawsko - pomorskie) - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie przedmiotu wynajmu Kliknij

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Dębnica Kaszubska ul. ks. Antoniego Kani 18/1 (powiat słupski, woj. pomorskie) Lokal mieszkalny Przedmiotem wynajmu jest lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 43,71 m 2, składający

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Zdjęcie przedmiotu wynajmu i zlokalizuj na mapie LOKALE UŻYTKOWE PRZEMYŚL UL. MICKIEWICZA 13-15 (gmina Przemyśl, powiat przemyski, województwo

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY GOŁYMIN UL. SZOSA CIECHANOWSKA 10 (gmina Gołymin, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie)

LOKAL MIESZKALNY GOŁYMIN UL. SZOSA CIECHANOWSKA 10 (gmina Gołymin, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie) LOKAL MIESZKALNY GOŁYMIN UL. SZOSA CIECHANOWSKA 10 (gmina Gołymin, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 49,65 m 2 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE

Bardziej szczegółowo

- LOKAL MIESZKALNY SZCZYTNA, UL. SIENKIEWICZA 10/1 (gmina Szczytna, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie)

- LOKAL MIESZKALNY SZCZYTNA, UL. SIENKIEWICZA 10/1 (gmina Szczytna, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie) - LOKAL MIESZKALNY SZCZYTNA, UL. SIENKIEWICZA 10/1 (gmina Szczytna, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie) LOKAL MIESZKALNY POŁOŻONY W SZCZYTNEJ PRZY UL. SIENKIEWICZA 10/1 Przedmiot wynajmu: lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo