Program Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa na lata Urząd Miasta w Dzierżoniowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa na lata 2012-2014. Urząd Miasta w Dzierżoniowie"

Transkrypt

1 Program Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa na lata Urząd Miasta w Dzierżoniowie

2 Plan Spotkania I. Sprawy organizacyjne i informacyjne (14:00 14:30) 1. Przekazanie informacji z Konferencji Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim 6 listopada 2012 roku. 2. Przekazanie wyników ankiety z badania satysfakcji uczestników Dnia Przedsiębiorczości. II. Monitoring PRPD (14:30 15:45) 1. Informacje na temat procedury monitoringu - opis procesu wraz z przykładem działania. 2. Ostateczne opracowanie Karty Monitoringowej - dyskusja na temat zakresu tematycznego karty, przypisanie zadań poszczególnym osobom z zespołu. 3. Praca w grupach dyskusja na temat wskaźników dla konkretnego celu. 4. Przedstawienie wyników prac zespołów. III. Podsumowanie spotkania (15:55-16:00) Page 2

3 Z wizytą w Pałacu Prezydenckim 6 listopada 2012 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja pod nazwą Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych. Celem konferencji było wypracowanie wspólnego stanowiska władz samorządowych i organizacji pozarządowych w sprawie form i metod konsultacji społecznych. Dyskusja odbyła się w oparciu o przykłady dobrych praktyk zgłoszonych do Witryny Obywatelskiej, kandydujących jednocześnie do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP. Page 3

4 Czym jest Witryna Obywatelska? Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest miejscem gromadzenia i rozpowszechniania dobrych praktyk, które są podzielone na trzy kategorie: Wspólnota Obywatelska, Partnerstwo Samorządów, Obywatelska Inicjatywa Lokalna. Nagroda Obywatelska będzie przyznawana za najwybitniejsze osiągnięcia, wybrane spośród działań zamieszczonych na Witrynie Obywatelskiej. Prezydent, ustanawiając Nagrodę Obywatelską, chce wyróżnić nowatorskie formy współpracy obywateli na rzecz dobra wspólnego oraz współpracy obywateli i władz lokalnych na rzecz rozwoju lokalnego. Po raz pierwszy Nagrody Obywatelskie zostaną wręczone w dniu Samorządu Terytorialnego, w maju 2013 roku. Page 4

5 Dobra praktyka z Dzierżoniowa Za dobrą praktykę został uznany proces opracowania i konsultowania Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa, który był realizowany od lutego 2011 roku w ramach projektu Decydujmy Razem. Opis procesu został zamieszczony w Witrynie Obywatelskiej w kategorii Wspólnota Obywatelska. Umieszczenie praktyki w Witrynie jest równoznaczne z kandydowaniem do Nagrody Obywatelskiej. Prezydent, ustanawiając Nagrodę Obywatelską, chce wyróżnić nowatorskie formy współpracy obywateli na rzecz dobra wspólnego oraz współpracy obywateli i władz lokalnych na rzecz rozwoju lokalnego. Page 5

6 Dobra praktyka z Dzierżoniowa Prezydent RP Bronisław Komorowski, podczas Konferencji wręczył nominacje dla członków Kapituły Nagrody Obywatelskiej. Na jej czele stanął Doradca Prezydenta RP - prof. Jerzy Regulski. Nasza praktyka została wyróżniona - wybrana spośród kilkudziesięciu innych propozycji i została zaprezentowana podczas Konferencji w Pałacu Prezydenckim, jako dobry przykład działań partycypacyjnych. Page 6

7 Wnioski z debaty! Obecny system prawny w zakresie konsultacji jest optymalny.! System prawny nie powinien narzucać form konsultacji ale określać zakres minimum, który konsultacje powinny spełniać.! Konsultacje społeczne są potrzebne, ponieważ budują w obywatelach poczucie, że państwo, w którym żyją, jest ich państwem oraz że mają realny wpływ na kształtowanie kierunków jego rozwoju.! Warunkiem rozwoju naszego kraju jest budowanie kapitału społecznego, czyli społeczeństwa zdolnego do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.! Musimy uczyć mieszkańców uczestnictwa w życia publicznym rozpoczynając od angażowania ich w rozwiązywanie prostych problemów. Page 7

8 Wnioski z debaty! Świadomość obywatelską należy rozwijać już od najmłodszych pokoleń edukacja w przedszkolach i szkołach podstawowych.! Należy szeroko upowszechniać dobre praktyki w zakresie konsultacji i partycypacji, a także efekty konsultacji i partycypacji.! Należy pamiętać, że konsultacje to także przekazywanie informacji.! Należy dążyć do uproszczenia terminologii związanej z partycypacją i konsultacjami. Page 8

9 Ankieta badania satysfakcji uczestników Dnia Przedsiębiorczości Pytanie 1. Jak ocenia Pan /Pani pomysł organizacji Dnia Przedsiębiorczości w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza źle a 5 bardzo dobrze) Podsumowanie: 90% ankietowanych oceniło Dzień Przedsiębiorczości bardzo dobrze lub dobrze. Należy zatem podjąć decyzję o kontynuowania tej formy współpracy i wspierania przedsiębiorczości. Page 9

10 liczba odpowiedzi Ankieta badania satysfakcji uczestników Dnia Przedsiębiorczości Pytanie 2. Który element Dnia Przedsiębiorczości oceniłby Pan/Pani najwyżej? Najwyżej oceniony element Dnia Przedsiębiorczości Spotkanie ze znaną osobistością ze świata biznesu 0 Folder informacyjny 4 Lokalny Informator Biznesowy 7 Stoiska informacyjno doradcze Podsumowanie: Za najbardziej wartościowy element Dnia Przedsiębiorczości zostało uznane spotkanie ze znaną osobistością ze świata biznesu. Należy zatem uwzględnić podobne wydarzenia w kolejnych edycjach Dnia Przedsiębiorczości. Page 10

11 Ankieta badania satysfakcji uczestników Dnia Przedsiębiorczości Pytanie 3. Który element Dnia Przedsiębiorczości oceniłby Pan/Pani najniżej? Podsumowanie: Uczestnicy Dnia Przedsiębiorczości najniżej ocenili Lokalny Informator Biznesowy, jako element Dnia Przedsiębiorczości. Należy zastanowić się nad zmianą formuły tego elementu. Page 11

12 Ankieta badania satysfakcji uczestników Dnia Przedsiębiorczości Pytanie 4. Czy Pana /Pani zdaniem Dzień Przedsiębiorczości powinien zostać na stałe włączony w Dzierżoniowskie Prezentacje? Podsumowanie: 96% ankietowanych oceniło, że Dzień Przedsiębiorczości powinien stać się stałym punktem w organizacji Dzierżoniowskich Prezentacji. Należy zatem podjąć decyzję o kontynuowania tej formy wspierania przedsiębiorczości. Page 12

13 Ankieta badania satysfakcji uczestników Dnia Przedsiębiorczości Co by Pan/Pani zmienił/ a w obecnej formule Dnia Przedsiębiorczości? frekwencję przedsiębiorców, wydłużenie czasu na spotkanie z osobistością - zaprosić jeszcze raz P. Domareckiego, intensywniej, krócej, podzielone w czasie, znane osobistości lokalne, przedsiębiorcy lokalni w wystąpieniach przekazać swoje twórcze i wykonawcze sukcesy, więcej informacji, kilku prelegentów, wszystko, mniej prezentacji, czas otwarcia stoisk w relacji do prelekcji o przedsiębiorczości, wprowadzenie punktu o edukacji na terenie gminy, powiększenie informacji o biznesie, zmniejszenie czasu wystąpień - 3 godz. to stanowczo za długo. Podsumowanie: Odpowiedzi udzielone na pytanie nr 4 świadczą iż należy kontynuować pomysł organizacji Dnia Przedsiębiorczości w kolejnych latach. Wskazówki i propozycje ankietowanych zawarte w ramach odpowiedzi na pytanie nr 5, powinny zostać rozpatrzone podczas spotkań Zespołu ds. Organizacji Dzierżoniowskich Prezentacji oraz Zespołu ds. Wdrażania, monitoringu i ewaluacji Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa. Page 13

14 Wdrażanie, monitoring i ewaluacja PRPD Burmistrz (Przewodniczący Komitetu Sterującego) ponosi ostateczną odpowiedzialność przed Radą Miejską za wdrażanie i efekty Główny Użytkownik Zastępca Burmistrza i Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego PKS powołuje Kierownika Projektu Page 14 Kierownik projektu kompletuje skład Zespołu oraz jest odpowiedzialny za nadzorowanie przebiegu procesu wdrażania i monitorowania postępów w realizacji projektu

15 PRINCE2 Kierownicy Grupy Zadań CEL 1:,,Pozyskiwanie nowych inwestorów oraz wspieranie już istniejących CEL 2:,,Zachęcanie mieszkańców do bycia przedsiębiorczymi Cel 3: Rozwój współpracy pomiędzy szkołami i przedsiębiorcami w celu dostosowania szkolnictwa zawodowego i technicznego do rynku pracy Cel 1 Wzmocnienie współpracy pomiędzy gminami powiatu dla rozwoju przedsiębiorczości Kierownicy grupy zadań odpowiedzialni za: bezpośredni kontakt i współpracę ze stroną społeczną, zaangażowaną w realizację poszczególnych działań w ramach PRPD, stworzenie planów realizacji przypisanego celu, wdrażanie działań przy współudziale strony społecznej sporządzanie kwartalnych raportów monitoringowych dla przypisanych celów dbanie o zaangażowanie i dobrą atmosferę w grupie. Page 15

16 PRINCE2 Realizacja zadań Kierownik Grupy Zadań 1. Już działam, ale przydadzą się szkolenia branżowe i handlowe CEL 2:,,Zachęcanie mieszkańców do bycia przedsiębiorczymi 2.Planuję działać, ale potrzebuję wiedzy i wsparcia. 3. Dzień Przedsiębiorczości, czyli inspiracje, prezentacje, wymiana doświadczeń 4. Wszystko zaczyna się w szkole, czyli edukacja młodych w zakresie przedsiębiorczości. Możliwość szybkiego reagowania na istniejące problemy lub potencjalne zagrożenia podjęcie działań zaradczych Raz na kwartał - spotkanie monitoringowe dot. postępów realizacji zadania Podczas kwartalnych spotkań Zespołu każdy osoba odpowiedzialna za zadanie przekazuje KGZ owi informacje na temat zadań wykonanych, problemów napotkanych w trakcie realizacji i przedstawia plan do wykonania na kolejny kwartał. Page 16

17 PRINCE2 Kierownicy Grupy Zadań Raporty monitoringowe kwartalne CEL 1:,,Pozyskiwanie nowych inwestorów oraz wspieranie już istniejących CEL 2:,,Zachęcanie mieszkańców do bycia przedsiębiorczymi Raport kwartalny zbiorczy Kierownik Projektu Raport roczny zatwierdza Burmistrz Cel 3: Rozwój współpracy pomiędzy szkołami i przedsiębiorcami w celu dostosowania szkolnictwa zawodowego i technicznego do rynku pracy Cel 1: Wzmocnienie współpracy pomiędzy gminami powiatu dla rozwoju przedsiębiorczości Raport kwartalny zatwierdza Zastępca Burmistrza Page 17

18 Dziękuję za uwagę Małgorzata Krupska Animator społeczny Tel Page 18

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PART YCYPACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY. PRZYKŁAD. MŁODZIEżOWYCH RAD GMIN

PART YCYPACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY. PRZYKŁAD. MŁODZIEżOWYCH RAD GMIN PART YCYPACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY. PRZYKŁAD MŁODZIEżOWYCH RAD GMIN Aktywne uczestnictwo młodych w decyzjach i przedsięwzięciach na szczeblu lokalnym i regionalnym jest niezbędne, jeżeli chcemy budować

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Rekomendacje powstałe na podstawie warsztatów prowadzonych w ramach programu NOVUS z udziałem przedstawicieli urzędów miejskich Ełku, Lublina, Łodzi, Poznania

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba?

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba? Partnerstwo konieczność czy potrzeba? Opracowanie Partnerstwo konieczność czy potrzeba? powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Raport Końcowy Przygotowany dla Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo