WYDZIAŁ NAWIGACYJNY KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA. Fotogrametria i teledetekcja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ NAWIGACYJNY KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA. Fotogrametria i teledetekcja"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ NAWIGACYJNY KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA Fotogrametria i teledetekcja 1. Pojęcie fotogrametrii. Zalety i ograniczenia fotogrametrii. 2. Produkty, zastosowanie i podział fotogrametrii 3. Fotogrametria jednoobrazowa. 4. Fotogrametria dwuobrazowa 5. Fotointerpretacja, metodyka postępowania fotointerpretacyjnego, cechy rozpoznawcze obiektów Fotogrametria bliskiego zasięgu, lotnicza i satelitarna 1. Rzut środkowy. Dystorsja obiektywu, inne wady optyki, 2. Elementy orientacji wewnętrznej, zewnętrznej, wzajemnej, bezwzględnej, 3. Transformacja perspektywiczna 2D, DLT 4. Metody wykonywania zdjęć pojedynczych i stereoskopowych. 5. Kalibracja i testowanie naziemnych kamer pomiarowych 6. Parametry lotu fotogrametrycznego. 7. Opracowanie ortofotomapy ze zdjęć lotniczych 8. Cyfrowe obrazy teledetekcyjne (rozdzielczość przestrzenna, rozdzielczość czasowa, rozdzielczość radiometryczna, rozdzielczość spektralna, zapis kolorów, model barw) 9. Wysokorozdzielcze zobrazowania satelitarne, zastosowania 10. Opracowanie zobrazowań satelitarnych, korekcja danych obrazowych (radiometryczna, geometryczna), ortorektyfikacja, ortoforomapa, ortoobraz 11. Mozaikowanie obrazów satelitarnych i lotniczych. 12. Opracowanie NMT metodą fotogrametryczną Teledetekcja 1. Teoria promieniowania elektromagnetycznego, użyteczne zakresy stosowane w obrazowaniu powierzchni Ziemi, zastosowanie zobrazowań róznego typu 2. Sensory teledetekcyjne, zasady działania, typy 3. Metody polepszania jakości obrazów teledetekcyjnych 4. Klasyfikacja obrazów wielospektralnych. 5. Zobrazowania radarowe SLAR i SAR, zastosowania systemów radarowych. 6. Lotniczy skaning laserowy, produkty, wykorzystanie 7. Opracowanie NMT z danych lidarowych 8. Naziemny skaning laserowy, pozyskiwanie danych naziemnym skanerem laserowym Systemy geoinformatyczne w zastosowaniach 1. Systemy geoinformatyczne w rolnictwie (LPIS) 2. Geoportale i ich wykorzystanie w pozyskiwaniu danych geoprzestrzennych. 3. Systemy geoinformatyczne w ochronie środowiska 4. Zastosowanie SIP w planowaniu przestrzennym do wyznaczania lokalizacji inwestycji. 5. Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)

2 Geowizualizacja 1. Zasady/etapy redakcji map tematycznych, makieta mapy 2. Hipermapa 3. Metody wizualizacji NMT 4. CityGML, obszar zastosowań, poziomy szczegółowości, wymagania dokładnościowe 5. Zastosowanie serwisów GIS do wizualizacji danych geograficznych. 6. Zmienne graficzne, barwy w kartografii Modelowanie geodanych 1. Podstawowe modele danych przestrzennych, modele proste, modele złożone, Obiekty wieloczęściowe, dane o charakterze ciągłym, dyskretnym 2. Geobaza, funkcjonalność geobazy, typy geobaz, podstawowa i rozszerzona struktura geobazy, topologia, budowa geobazy danych, rozdzielczość, domeny, podtypy, relacje, SQL 3. Modele siatki kwadratów, modele nieregularnej siatki trójkątów, ocena metod pod kątem optymalizacji parametrów, ocena metod na podstawie rozkładu przestrzennego danych, interpolacja przestrzenna, wykorzystanie metod interpolacyjnych z odniesieniu do gęstości danych 4. Generalizacja danych, typy generalizacji (ilościowa, jakościowa), wady generalizacji, algorytmy punktów sąsiednich, algorytm Langa, algorytm Reumanna Witkama, algorytm Douglasa-Peuckera, wygładzanie a generalizacja 5. Metody konwersji danych wektorowych/rastrowych Systemy informacji geograficznej 1. Wdrażanie i zarządzanie projektem SIG ( struktura SIG, strategia wdrożenia SIG, analiza, projekt, implementacja, analiza SWOT, etapy i fazy projektowania i wdrażania, podstawy PRINCE2 i studium wykonalności) 2. Metody pozyskiwania danych dla SIG 3. Etapy projektowania geobazy danych w SIG 4. Porównanie modelu rastrowego i wektorowego. 5. Analizy przestrzenne na danych wektorowych i rastrowych. Podstawy hydrografii: 1. Echosondy hydrograficzne - rodzaje, zasada działania, różnice. 2. Sonary - klasyfikacja, przeznaczenie, podstawowe różnice oraz zalety i wady poszczególnych rozwiązań. 3. Kalibracja echosondy wielowiązkowej. 4. Zasady planowania profili w pomiarach batymetrycznych. 5. Sonarowe przeszukania dna - 100%, 200% i 400% pokryciem

3 Systemy informacji przestrzennej: 1. Model wektorowy prosty, topologiczny i model rastrowy. 2. Etapy projektowania systemów GIS. 3. Triangulacja w budowie DTM. 4. Metody budowy siatki kwadratów. 5. Metody redukcji siatki kwadratów, siatki trójkątów i redukcji danych pomiarowych. Podstawy geoinformacji: 1. Dane przestrzenne, infrastruktura informacji przestrzennej, interoperacyjność. 2. Komponenty jakości danych. 3. Definicja, przeznaczenie i funkcje metadanych. 4. Źródła błędów danych geograficznych. 5. Metody pozyskiwania geodanych Metody analiz przestrzennych: 1. Analizy przestrzenne: definicja, podział, przegląd analiz stosowanych w geoinformatyce. 2. Algorytmy optymalnych ścieżek. 3. Sztuczne sieci neuronowe w budowie DTM. 4. Filtrowanie przestrzenne. 5. Metody eksploracji danych. Zarządzanie systemami geoinformatycznymi: 1. Wstępna i szczegółowa specyfikacja systemu geoinformatycznego. 2. Rola i elementy studium wykonalności projektu geoinformatycznego. 3. Cechy oprogramowania geoinformatycznego, metody i etapy tworzenia oprogramowania. 4. Pryncypia metodyki PRINCE2. 5. Tematy metodyki PRINCE2. Hydrograficzne przyrządy i systemy pomiarowe: 1. Systemy i techniki inne niż hydroakustyczne w pozyskiwaniu danych batymetrycznych. 2. Rozróżnialność i zniekształcenia geometryczne obrazu sonaru bocznego. 3. AUV - definicja, podział, koncepcja działania, zastosowania. 4. ROV - definicja, podział, zastosowania. 5. Magnetometr podział, zasada działania, gradiometr, zastosowania. Pomiary hydrograficzne: 1. Standaryzacja w pracach hydrograficznych. 2. Sprawozdanie z pomiarów batymetrycznych i z sonarowych. 3. System profili pomiarowych i jego elementy. 4. Pomiary uzupełniające wykonane za pomocą ROV. 5. Gromadzenie danych z pomiarów geofizycznych, oceanograficznych i hydrologicznych Elektroniczne mapy nawigacyjne: 1. Standaryzacja w zakresie ENC. 2. Metody pozyskiwania danych topograficznych dla potrzeb produkcji ENC.

4 3. Specyfikacja ENC - granice komórek, wytyczne nazewnictwa komórek ENC. 4. Kategorie standardowych obiektów ENC i ich atrybuty. 5. ENC śródlądowe, portowe, batymetryczne, dodatkowe warstwy wojskowe (AML). Geomatyka, Geodezyjne pomiary szczegółowe, Geodezyjna technika pomiarowa 1. Służba geodezyjna i kartograficzna w świetle aktualnych regulacji prawnych. 2. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny; cele i zadania. 3. Mapa do celów projektowych; pojęcie, zasady i wymogi sporządzania 4. Podział i wymogi dokładnościowe poziomej osnowy geodezyjnej. 5. Treść mapy zasadniczej, skale, formy sporządzania, przeznaczenie. 6. Klasyfikacja i wymogi dokładnościowe wysokościowej osnowy geodezyjnej. 7. Osnowy geodezyjne podział, podstawowe charakterystyki dokładnościowe. 8. Niwelacja trygonometryczna trygonometryczny pomiar wysokości z uwzględnieniem wpływu krzywizny Ziemi i refrakcji. 9. Tachimetria zasady pomiaru, instrumenty. 10. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w świetle obowiązujących przepisów. 11. Metody pomiaru kątów poziomych. 12. Czynniki wpływające na dokładność pomiarów kątowych. 13. Dane źródłowe wykorzystywane w procesie opracowania map. 14. Mapy do celów prawnych. 15. Kodeks etyki zawodowej geodety. 16. Prawa i obowiązki geodety uprawnionego. 17. Standardy wymiany danych geodezyjnych. 18. Mapy do celów prawnych. 19. Kodeks etyki zawodowej geodety. 20. Prawa i obowiązki geodety uprawnionego. 21. Standardy wymiany danych geodezyjnych. Geodezja inżynieryjna: 1. Zasady tyczenia obiektów i konstrukcji. 2. Zasady geodezyjnej kontroli wykonania obiektów i konstrukcji. 3. Geodezyjne pomiary dźwigarów dachowych. 4. Omówić sposób przenoszenia na aktualne poziomy położenia głównego punktu centralnego przy budowie komina. 5. Omówić sposoby tyczenia punktów osiowych przyczółków oraz filarów mostu. 6. Podać różnicę pomiędzy precyzją a dokładnością pomiaru. 7. Proszę określić główne płaszczyzny układu współrzędnych w procesie montażu kadłuba statku na pochylni. 8. Proszę określić pojęcie tolerancja i wymiar nominalny. Podstawy budownictwa i planowania przestrzennego: 1. Materiały budowlane ( kamień, ceramika, beton, żelbet, stal, drewno, izolacyjne). 2. Rodzaje konstrukcji (murowane, szkieletowe, prefabrykowane, monolityczne).

5 3. Elementy konstrukcyjne ( fundamenty, ściany, stropy, dachy). 4. Elementy budowlane (pokrycia dachowe, podłogi, tynki, schody). 5. Obciążenia ( rodzaje, stałe, zmienne, ciężar własny, technologiczne, środowiskowe). 6. Obliczenia powierzchni i kubatury budynków, kalkulacja kosztorysowa. Geodezja i astronomia geodezyjna: 1. Podaj definicje i scharakteryzuj geoidę. 2. Co jest przedmiotem geodezji wyższej. 3. Scharakteryzuj okresy historii geodezji. 4. Przedstaw, jakie wynikają wnioski z twierdzenia Eulera. 5. Wymień podstawowe powody powiązania geodezji z polem siły ciężkości. Nawigacja satelitarna: 1. Architektura satelitarnych systemów nawigacyjnych. 2. Zasada obliczania odległości w stadiometrycznych satelitarnych systemach nawigacyjnych. 3. Współczynniki geometryczne satelitarnego systemu nawigacyjnego. 4. Zasady funkcjonowania i obszary wykorzystania systemu Egnos. Matematyczne Podstawy Kartografii: 1. Układy współrzędnych w państwowym systemie odniesień przestrzennych parametry techniczne i zastosowanie. 2. Charakterystyka wybranych odwzorowań kartograficznych: Merkatora, Gaussa-Krűgera, UTM, Quasi-stereograficzne, azymutalne równopowierzchniowe Lamberta oraz stożkowe równokątne Lamberta. 3. Odwzorowanie kartograficzne definicja, etapy tworzenia i własności. 4. Skala główna, skala poszczególna i skala zniekształceń odwzorowawczych oraz wzajemne zależności między nimi. 5. Zniekształcenia odwzorowawcze I i II twierdzenie Tissota, miary zniekształceń odwzorowawczych i sposoby ich prezentacji. 6. Problematyka układów lokalnych transformacja współrzędnych prostokątnych płaskich. 7. Klasyfikacja odwzorowań kartograficznych opisz wybraną rodzinę odwzorowań. 8. Odwzorowania konforemne ich własności. 9. Zniekształcenia odwzorowawcze a redukcje odwzorowawcze geodezyjne. Kartografia: 1. Mapa zasadnicza definicja, akty prawne, instrukcje i wytyczne techniczne, skale, odwzorowania, forma, zasady prowadzenia, metryka (nie będzie symboli), pierworys. 2. Czym jest Baza Danych Topograficznych i jakie zasoby obejmuje? 3. Pojęcie generalizacji kartograficznej czynniki, rodzaje, operatory. 4. Graficzne zmienne wizualne i poziomy pomiarowe w tworzeniu systemów znaków kartograficznych. 5. Klasyfikacja metod prezentacji kartograficznych opisz wybraną metodę. 6. Mapy tematyczne definicja, klasyfikacja, skale, odwzorowania, akty prawne, instrukcje i wytyczne techniczne.

6 Projektowanie Systemów Geoinformatycznych: 1. Ekstrakcja i opis wymagań użytkowników przy projektowaniu SIP. 2. Logiczny model danych przestrzennych w SIP relacyjny, obiektowy, relacyjno-obiektowy. 3. Wykorzystanie UML w procesie projektowania systemu SIP opis wybranych diagramów. 4. Zakres systemu SIP dane, architektura, plan wdrożenia. 5. Projektowanie GUI w systemach SIP Bazy danych przestrzennych: 1. Omówić budowę relacyjnej bazy danych. 2. Omówić etapy modelowania danych przestrzennych. 3. Omówić różnice pomiędzy przestrzennymi i nie przestrzennymi bazami danych. 4. Omówić relacyjno-obiektowy model danych. 5. Co to jest System Zarządzania Bazą Danych (omówić na przykładzie oprogramowania GIS)? 6. Omówić topologiczny model danych. 7. Omówić zastosowanie języka SQL w bazach danych przestrzennych. 8. Omówić pojęcia: baza danych topograficznych, baza danych kartograficznych, georeferencyjna baza danych Systemy geoinformatyczne: 1. Wyjaśnić pojęcie: wieloreprezentacyjna, wielorozdzielcza (wieloskalowa) baza danych przestrzennych. 2. Omówić pojęcie: infrastruktura geoinformacyjna. 3. Omówić budowę systemu katastralnego. 4. Scharakteryzować języki: UML, GML, XML i podać ich zastosowanie w systemach geoinformatycznych. 5. Omówić proces standaryzacji danych geoprzestrzennych. 6. Omówić proces opracowania map topograficznych na przykładzie Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT). 7. Omówić klasyfikację i rodzaje systemów geoinformatycznych, scharakteryzować wybrany system geoinformatyczny (zgodnie z omówionym podziałem). Informatyka geodezyjno-kartograficzna: 1. Opisz relacyjny model danych. 2. Na czym polega transakcyjne przetwarzanie danych. 3. Wyjaśnij przeznaczenie kwerend w bazach danych. 4. Co oznacza współbieżny dostęp do geobazy. 5. Wyjaśnij pojęcie informacji. Podaj przykłady form reprezentacji informacji w systemach GIS. Geodezja satelitarna: 1. Omówić model matematyczny pomiaru kodowego GNSS: równanie, objaśnienie zmiennych, wielkości mierzone, wielkości niewiadome, metoda wyznaczenia niewiadomych. 2. Omówić model matematyczny pomiaru fazowego GNSS na przykładzie pomiarów statycznych: równanie, objaśnienie zmiennych, wielkości mierzone, wielkości niewiadome, metoda wyznaczenia niewiadomych.

7 3. Omówić model matematyczny pomiaru fazowego GNSS na przykładzie pomiarów kinematycznych: równanie, objaśnienie zmiennych, wielkości mierzone, wielkości niewiadome, metoda wyznaczenia niewiadomych. 4. Zasada wyznaczania i interpretacji współczynników DOP (rodzaje terminologia angielska i polska, wpływ na dokładność pomiarów, minimalizacja). 5. Omówić serwisy systemu ASG EUPOS (rodzaje usług, metody pomiarowe, łącza transmisji danych, zakładana dokładność usług, minimalne wymagania sprzętowe). Geodezyjne pomiary szczegółowe, Geodezyjna technika pomiarowa 1. Proszę scharakteryzować przedmiot pomiarów sytuacyjnych w aspekcie niezbędnych tolerancji dokładnościowych. 2. Na czym polegają prace przygotowawcze do wykonania pomiarów sytuacyjnowysokościowych? 3. Jakie informacje winien zebrać geodeta w czasie wykonywania pomiarów sytuacyjnych, które charakteryzują mierzony obiekt lub szczegóły terenowe? 4. Wymienić i scharakteryzować metody pomiarów sytuacyjnych oraz sposób ich dokumentowania. 5. Co to jest szkic polowy? 6. Na czym polega i od czego zależy stopień generalizacji szczegółów terenowych w czasie pomiaru? 7. Szczegółowa osnowa pozioma III klasy. Podać definicję i cechy charakterystyczne. 8. Projekt poziomej osnowy geodezyjnej III klasy. Jakie czynności wykonuje geodeta przy realizacji tego zadania? 9. Opis topograficzny punktu geodezyjnej osnowy poziomej, do czego służy i co powinien zawierać? 10. Omówić sposób stabilizacji punktów poziomej osnowy geodezyjnej III klasy. 11. Kiedy i dla jakich celów wykonywane są sytuacyjne pomiary wysokościowe? 12. Co jest przedmiotem pomiarów wysokościowych? 13. Z jaką dokładnością względem punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej należy określić wysokości charakterystycznych punktów terenowych? 14. Jakimi metodami może być wykonany pomiar rzeźby terenu? 15. Kiedy i dla jakich celów wykonywane są wysokościowe pomiary uzupełniające? Kataster: 1. Proszę podać definicję ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) oraz organ prowadzący egib. Czemu służy ewidencja gruntów i budynków? 2. Jakie informacje obejmuje ewidencja gruntów i budynków? 3. Co to jest i z jakich elementów składa się operat ewidencyjny? 4. Jaki obszar obejmuje ewidencja gruntów i budynków? Proszę omówić jednostki podziału powierzchniowego kraju dla potrzeb ewidencji. 5. Proszę omówić procedurę wznowienia znaków granicznych oraz wyznaczania punktów granicznych. 6. Co to jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków?

8 1. Warunki geometryczne teodolitu optycznego. 2. Sprawdzenie i identyfikacja teodolitu optycznego w warunkach polowych. 3. Omówić systemy i urządzenia odczytowe w teodolitach optycznych. 4. Warunki geometryczne niwelatora. 5. Sprawdzenie i rektyfikacja niwelatora w warunkach polowych. 6. Omówić sposób obliczenia współrzędnych punktów w ciągu poligonowym otwartym, dwustronnie nawiązanym. 7. Omówić sposób wykonania niwelacji i obliczenia wysokości punktów w ciągu niwelacyjnym zamkniętym. Szacowanie nieruchomości Teoria i technika i wyceny nieruchomości 1. Omówić pojęcie NIERUCHOMOŚĆ oraz przedstawić rodzaje nieruchomości. 2. Przedstawić PODEJŚCIA I METODY stosowane w określaniu wartości nieruchomości. 3.Przedstawić PODSTAWĘ PRAWNĄ ORAZ FORMĘ I TREŚĆ OPERATU SZACUNKOWEGO w określaniu wartości nieruchomości. 4. Omówić cel i sposób działania oraz uwarunkowania planowania przestrzennego wskazane w treści USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM. 5.Omówić formę i ZAWARTOŚĆ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Geodezji Szczegółowej Specjalność: Geodezja i Geoinformatyka PROMOTOR TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny 2.1. Podstawy prawne i technologiczne tworzenia i prowadzenia zasobu Przepisy prawne Ustawa z 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Adres publikacyjny

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT r.ak. 2009/2010 5 1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Informacja przestrzenna towarzyszy człowiekowi od zawsze i kojarzy się głównie z położeniem

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Streszczenie Zadania nałożone

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Zaawansowane metody obliczeń numerycznych Nazwa w języku angielskim Advanced numerical calculation

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04

Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Bogumiła Wiatr Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o.

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Możliwość wykorzystania map cyfrowych i interaktywnych w zadaniach administracji (planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

ROLA MORSKIEJ INFORMACJI GEOPRZESTRZENNEJ DLA ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ MORSKICH

ROLA MORSKIEJ INFORMACJI GEOPRZESTRZENNEJ DLA ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ MORSKICH Kmdr Krzysztof KUBICKI Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej ROLA MORSKIEJ INFORMACJI GEOPRZESTRZENNEJ DLA ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ MORSKICH 1. Pojęcie morskiej informacji geoprzestrzennej 1 Pojęcie Morskiej

Bardziej szczegółowo

7. Metody pozyskiwania danych

7. Metody pozyskiwania danych 7. Metody pozyskiwania danych Jedną z podstawowych funkcji systemu informacji przestrzennej jest pozyskiwanie danych. Od jakości pozyskanych danych i ich kompletności będą zależały przyszłe możliwości

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Betke Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym Opracowanie projektu standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych na potrzeby realizacji projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU ---------------------------------- Warszawa 1987 r. Wytyczne opracował zespół w składzie: Marian

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 25 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

1. Pozyskane w trybie określonym wart. 12 ustawy:

1. Pozyskane w trybie określonym wart. 12 ustawy: Dziennik Ustaw Nr 49-2722- Poz. 493 Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. (poz. 493) Załącznik nr 1 RODZAJE MATERIAŁÓW STANOWIĄCYCH PAŃSTWOWY ZASÓB

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych 1. WPROWADZENIE Paweł J. Kowalski Kiedy w pracy zawodowej lub życiu codziennym zasiadam przed komputerem podłączonym

Bardziej szczegółowo

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q WZÓR WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW CENTRALNEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Geografia to lubię! SPIS TREŚCI: str. 1. Koncepcja programu... 2 2. Cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania... 4 3. Treści

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2010 r.

Katowice, styczeń 2010 r. Projekt: KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Tytuł Zadania

Bardziej szczegółowo