1 Wykaz działań naprawczych i harmonogram ich wdrażania stanowi załącznik nr 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Wykaz działań naprawczych i harmonogram ich wdrażania stanowi załącznik nr 1."

Transkrypt

1 Plan Działań Naprawczych (Remedial Action Plan, RAP) Ministerstwo Administracji I Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (w celu poprawy zarządzania I kontroli projektów powstających w ramach 7 osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) 1. Działania strategicznie i koordynacyjne a) Celem podstawowym RAP jest wzmocnienie systemu zarządzania i kontroli tak, aby zapewnić dalszą efektywną realizację inwestycji informatycznych. Instytucje zaangażowane we wdrażanie 7 osi priorytetowej PO IG zaimplementują szereg działań naprawczych 1, które pozwolą na wykonanie zaleceń Komisji Europejskiej wskazanych w piśmie z 20 kwietnia 2012 roku. b) Należy podkreślić, iż strona polska traktując jako priorytetowe inwestycje informatyczne utworzyła odrębne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC), które skupia w jednym miejscu wszystkie zadania należące do tego działu administracji. MAiC zostało utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. (Dz. U. 250 poz. 1501) m.in. w celu skoordynowania procesów informatyzacyjnych państwa, usprawnienia budowy usług e-administracji, wsparcia budowy społeczeństwa informacyjnego. W celu efektywniejszego wdrażania funduszy strukturalnych pozostających w kompetencjach MAiC został powołany na mocy nowego Regulaminu Organizacyjnego MAiC Departament Funduszy Strukturalnych skupiający w jednym miejscu funkcje Instytucji Pośredniczącej dla 7 i 8 osi priorytetowej PO IG. Przedmiotowa zmiana przyczyniła się do wzmocnienia nadzoru nad procesem wdrażania oraz pozwoliła na uporządkowanie procesów wewnętrznych Instytucji Pośredniczącej. c) Instytucja Zarządzająca organizowała cyklicznie (z częstotliwością ok. półroczną, a nawet wyższą w przypadku najważniejszych projektów) spotkania monitoringowe z beneficjentami projektów 7 osi priorytetowej PO IG., w trakcie których omawiany był aktualny stan ich realizacji, opóźnienia i ryzyka w projektach. Dzięki temu Instytucja Zarządzająca oraz pozostałe instytucje zaangażowane w realizację 7. osi priorytetowej PO IG miały możliwość bieżącego zbierania informacji o projektach i udzielania beneficjentom wsparcia w zakresie problemów w ich realizacji. d) Ponadto w dniu 5 stycznia 2012 r. powołany został Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC). W skład Komitetu wchodzi przewodniczący (minister właściwy do spraw informatyzacji) oraz dwóch wiceprzewodniczących, w tym jeden reprezentujący Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z Regulaminem KRMC obligatoryjnie podlegają przeglądowi projekty informatyczne i teleinformatyczne (budżet powyżej 5 mln zł) realizowane przez administrację publiczną w Polsce, pod kątem wzmocnienia koordynacji pomiędzy realizowanymi inwestycjami, interoperacyjności wdrażanych rozwiązań oraz efektywności wydatkowania środków publicznych. W skład KRMC wchodzą wyznaczeni przez właściwych ministrów sekretarze lub podsekretarze stanu, po jednym z każdego ministerstwa. Do chwili obecnej KRMC dokonał przeglądu postępu prac i ryzyk w 14 projektach finansowanych w ramach 7 osi POIG. W trakcie kolejnych posiedzeń KRMC do 15 lipca 2012 r. zostanie poddanych przeglądowi 15 pozostałych projektów z listy podstawowej, realizowanych w ramach 7 osi priorytetowej POIG. W dalszej części RAP zostanie wskazana rola KRMC w egzekwowaniu działań naprawczych. 1 Wykaz działań naprawczych i harmonogram ich wdrażania stanowi załącznik nr 1. 1

2 e) W kwietniu br. Minister Administracji i Cyfryzacji opublikował raport Polska 2.0. Nowy start dla e-administracji, który ma dwa cele: przedstawienie syntetycznej informacji na temat stanu realizacji projektów dotyczących informatyzacji i cyfryzacji wchodzących w zakres kompetencji MAiC oraz prezentację kierunków dalszych działań w obszarze informatyzacji i cyfryzacji Polski, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz rozwoju i poprawy e-administracji. W rekomendacjach tego dokumentu jest wyraźne nawiązanie do działań naprawczych, które są przewidziane w RAP. Raport Polska 2.0. wskazuje również, iż w celu rzetelnej oceny projektów i ich efektów, wskazana byłaby etapowa ocena ich realizacji. Podkreśla on również znaczenie uspójnienia projektów i wdrażanych poprzez nie systemów w taki sposób, by spełnić wymogi interoperacyjności. Ponadto wskazuje on na potrzebę jakościowych zmian w administracji związanych z orientacją na obywatela wszelkich działań. f) Wprowadzono również szereg zmian instytucjonalnych, organizacyjnych i personalnych w celu poprawy systemu zarządzania w następujących jednostkach: Centrum Projektów Informatycznych (CPI), Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Szczegóły powyższych zmian w odniesieniu do każdej z instytucji są przedstawione w załącznikach nr 2 (CPI), 3 (WWPE) i 4 (CSIOZ). 2. Specyfika projektów informatycznych Projekty informatyczne realizowane w ramach 7 osi priorytetowej POIG stanowią szczególną grupę inwestycji realizowanych w administracji publicznej. Przedsięwzięcia te są realizowane w ramach szybko zmieniającego się otoczenia gospodarczego, prawnego i społecznego. Przedsięwzięcia informatyczne wdrażane w administracji publicznej charakteryzują się następującymi cechami: - są skomplikowane i wymagają długotrwałych przygotowań, a następnie długiego okresu wdrożeń i testów, - skala przetwarzanych danych jest nieporównywalna w stosunku do dostępnych rozwiązań tego typu w biznesie i wymaga zapewnienia najwyższej jakości rozwiązań technicznych w zakresie niezawodności, bezpieczeństwa i stabilności, - przetwarzane są informacje o szczególnej wrażliwości, wymagające zastosowania technologii zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa, np. dane zdrowotne obywateli lub informacje objęte ochroną danych osobowych. - elementy systemu są ze sobą ściśle powiązane, a ich niezależne funkcjonowanie jest technicznie niemożliwe. Projekty i produkty informatyczne charakteryzują się szczególną złożonością ze względu na naturę oprogramowania, która jest produktem niematerialnym. Tego typu projekty mogą dotyczyć nieograniczonej liczby zmieniających się w czasie dziedzin problemowych (finanse, inżynieria techniczna, zarządzanie), które uzależnione są od zmieniającego się prawa, rynku i technologii. 3. Poprawa kontroli zarządczej I stopnia 3.1 Wzmocnienie procedur weryfikacji wniosków o płatność Dotychczasowy system sprawozdawczości 7 osi POIG zakłada przekazywanie do WWPE wniosków o płatność zawierających część merytoryczną i finansową w okresach dwumiesięcznych. Wnioski o płatność składane przez Beneficjenta zawierały dotychczas minimalny opis realizacji projektu nie odnoszący się do kamieni milowych założonych w projekcie. Opisy wprowadzane przez Beneficjentów były w niewielkim zakresie aktualizowane. 2

3 Po wprowadzeniu zmian część sprawozdawcza będzie przedstawiana przez Beneficjenta w układzie kamieni milowych, następnie poddawana analizie, a ryzyka związane z opóźnieniami wyjaśniane w procesie weryfikacji wniosku o płatność przez WWPE. Aktualny system weryfikacji wniosków o płatność zostanie rozszerzony o środki naprawcze określone poniżej. Zostaną one zaimplementowane do 20 czerwca 2012 r. poprzez opracowanie i wdrożenie nowych procedur stanowiących załączniki do Instrukcji Wykonawczej WWPE. Zatwierdzenie nowej Instrukcji WWPE nastąpi do 17 września 2012 r. a. Zmiany Instrukcji wypełniania wniosku Instrukcja wypełniania przez Beneficjenta wniosku o płatność [wersja z dnia r.] zostanie uszczegółowiona o informację na temat postępu rzeczowego, z uwzględnieniem osiągania/nieosiągania wskaźników produktu realizowanego projektu oraz procesu udzielania zamówień publicznych. Wniosek o płatność będzie składany przez Beneficjenta z aktualną informacją nt. postępu prac w ramach projektu oraz stanu identyfikowanych i monitorowanych przez niego zagrożeń dla realizacji jego projektu. Weryfikacja złożonego wniosku o płatność będzie prowadzona we WWPE z wykorzystaniem nowego formularza monitorowania miesięcznego jako narzędzia monitoringu merytorycznego. Proces zostanie uzupełniony o element weryfikacji tych zmian w zespole projektowym, które mają lub mogą mieć wpływ na realizację założeń projektu (kamieni milowych przedsięwzięcia oraz wskaźników produktu). Wynik weryfikacji wniosku o płatność w postaci listy sprawdzającej będzie opatrzony adnotacją w zakresie potwierdzenia aktualnej i terminowej informacji od Beneficjenta, albo zmian możliwych do zaakceptowania i w związku z tym poświadczenia wydatków b. Raportowanie według kamieni milowych W efekcie wprowadzenia raportowania wg kamieni milowych, zostanie wzmocniony proces weryfikacji wniosku o płatność. W przypadku stwierdzenia opóźnień w realizacji projektu polegających na nieosiągnięciu zakładanych kamieni milowych wszczęta zostanie procedura wyjaśniająca. Następnie w zależności od wagi problemu zastosowane zostaną następujące działania: wizytacje monitoringowe wezwanie beneficjenta do ustosunkowania się do zidentyfikowanych problemów na posiedzeniu KRMC wstrzymanie płatności rozwiązanie umowy o dofinansowanie. c. Modyfikacja pytań do listy sprawdzającej Równolegle do zmian w instrukcji wypełniania wniosku o płatność, doprecyzowaniu ulegną pytania w listach sprawdzających, w trakcie weryfikacji wniosku o płatność przez IW (termin realizacji 20 czerwca 2012 r.) Listy sprawdzające zostaną rozszerzone o pytania mające na celu zobrazowanie tempa rozwoju (wdrażania) projektu w czasie w stosunku do ustanowionych kamieni milowych. Analiza stanu zaawansowania projektu w oparciu o dodatkowe pytania w kontekście założonych kamieni milowych pozwoli stwierdzić, czy osiągnięcie kolejnego kamienia milowego jest zagrożone oraz czy w stosunku do wynikłych opóźnień realizacja całego projektu nie jest zagrożona. 3.2 Wzmocnienie monitoringu projektów. 3

4 Obecnie obowiązuje jednomiesięczny system monitoringu postępu realizacji projektów, z naciskiem na terminowość realizacji poszczególnych produktów przewidzianych w projekcie. W zakres monitoringu wchodzi raportowanie o postępach w realizacji kamieni milowych, postęp kluczowych przetargów, stopień realizacji usług w projekcie, a także informacja o aktualnym harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz planowanych wydatkach w kolejnych miesiącach. Dotychczas w systemie monitoringu Instytucja Wdrażająca nie brała udziału w sposób dostateczny i efektywny. a. Zmiany w formularzu monitoringowym W celu wczesnego wykrywania powstałych nieprawidłowości oraz umożliwienia szybkiej reakcji na potencjalne ryzyka w projektach, do 20 czerwca 2012 r. zostaną wprowadzone zmiany w formularzu monitoringu projektów w ramach 7 osi priorytetowej PO IG poprzez dodanie: a) monitoringu stanu wdrażania niezbędnych aktów prawnych; b) monitoringu fluktuacji kadr i potencjału kadrowego niezbędnego do realizacji projektu, c) monitoringu deklarowania i ponoszenia wydatków związanych z rzeczowym postępem realizacji projektu/usługi w związku z ponoszeniem ogólnych kosztów/wydatków, zgodnie z aktualnym HRF; d) monitoringu harmonogramów pod kątem kumulowania wydatków na koniec realizacji projektów e) monitoringu uwzględniania naliczonych korekt finansowych we wniosku o płatność wraz z informacją na temat ich wpływu na finansowanie projektu przez Beneficjenta; b. Zmiany w systemie monitoringu Oprócz korekty formularza monitoringowego zostanie wzmocniona efektywność zaimplementowanych zmian w systemie monitorowania. Podstawową zmianą będzie włączenie w ten proces Instytucji Wdrażającej, która będzie jako pierwsza weryfikować informacje przekazywane przez Beneficjentów w ramach monitoringu miesięcznego. WWPE po przeprowadzonej weryfikacji i sporządzeniu zestawienia będzie przekazywać informacje do Instytucji Pośredniczącej wraz ze zidentyfikowanymi ewentualnymi zagrożeniami w realizacji projektów. W przypadku stwierdzenia przez Instytucje Wdrażającą nieosiągania kamieni milowych w projektach lub podania błędnych lub nierealnych danych podejmie ona działania zgodnie z procedurą wskazaną w pkt Instytucja Pośrednicząca będzie sporządzać Raport zawierający zbiorcze, usystematyzowane oraz przeanalizowane informacje na temat postępów w projektach wraz ze zidentyfikowanymi zagrożeniami, które będzie przekazywane następnie do Instytucji Zarządzającej w celu dalszej analizy i podjęcia ewentualnych działań zaradczych Wyżej wskazane zmiany zostaną zaimplementowane do 20 czerwca 2012 r. poprzez opracowanie i wdrożenie nowych procedur stanowiących załączniki do Instrukcji Wykonawczej WWPE i IP. Zatwierdzenie nowych Instrukcji nastąpi do 17 września 2012 r. c. Powiązanie procesowe wyników działań kontrolnych i monitoringowych z procesem weryfikacji wniosków o płatność Powiązanie procesowe będzie możliwe dzięki wprowadzeniu na poziomie WWPE ściślejszego związania monitoringu równolegle i krzyżowo: z procedurą weryfikacji wniosku o płatność, z procedurami kontroli. 4

5 Do 20 czerwca 2012 r. zostanie opracowana i wdrożona szczegółowa procedura jako załącznik do Instrukcji Wykonawczej WWPE. Zatwierdzenie nowej Instrukcji WWPE nastąpi do 17 września 2012 r. Formularz monitoringowy będzie przekazywany przez Beneficjentów do WWPE w trybie comiesięcznym, a w przypadku pokrywania się terminu monitoringu z terminem do złożenia wniosku o płatność, będzie on stanowić załącznik do części sprawozdawczej wniosku o płatność. Osoba weryfikująca wniosek o płatność, dysponując danymi z monitoringu, zobowiązana będzie do zasięgnięcia opinii komórki kontrolnej na temat aktualnych wyników kontroli projektu, w szczególności w zakresie stwierdzonych ewentualnych nieprawidłowości. W przypadku wyników weryfikacji, wskazujących na możliwość zaistnienia zagrożenia dla realizacji projektu, zwłaszcza w zakresie kamieni milowych, zostanie zastosowana procedura zgodnie z pkt. 3.1 lit. b 3.3. Wzmocnienie nadzoru nad wprowadzaniem zmian do umowy o dofinansowanie Po planowanym w dniach 4-6 czerwca 2012 r. przeglądzie kamieni milowych w projektach przez Wspólny Zespół Zadaniowy z udziałem Komisji Europejskiej ds. 7 osi priorytetowej PO IG, zostaną do 20 czerwca 2012 r. aneksowane umowy o dofinansowanie wszystkich projektów poprzez wprowadzenie załącznika, określającego zaktualizowane kamienie milowe. Ponieważ WWPE dotychczas nie uczestniczyła w procesie monitoringu, zawartość załącznika wymaganego wprowadzanym aneksem będzie określona po powyższym przeglądzie. Wprowadzenie ww. zmiany do umowy zobowiąże beneficjentów do uzyskania zgody Instytucji Wdrażającej na zmianę w Harmonogramie rzeczowo finansowym, gdy będzie miała ona negatywny wpływ na osiągnięcie kamieni milowych projektu. Zmiany będzie wymagał par. 8 ust.12 oraz par. 14 ust. 6 dotychczasowej umowy o dofinansowanie. W przypadku zmian istotnych, wpływających na realizację i ostateczny harmonogram projektu Instytucja Wdrażająca przed udzieleniem zgody musi uzyskać akceptację Instytucji Pośredniczącej. 4. Wczesne wykrywanie nieprawidłowości 4.1 Poprawa systemu przepływu informacji w zakresie wczesnego wykrywania nieprawidłowości Konieczne jest odpowiednio wczesne wykrycie ryzyk i nieprawidłowości w projekcie, gdyż wówczas mamy możliwość ograniczenia ich wpływu na projekt. Istotnymi instrumentami służącymi wykrywaniu nieprawidłowości na możliwie wczesnym etapie są w aktualnym systemie zarządzania i kontroli: a) monitoring, b) weryfikacja wniosków o płatność, c) kontrola procedur udzielania zamówień publicznych oraz kontrola dokumentacji przetargowej, d) kontrola projektów: sporządzenie Rocznego Planu Kontroli w oparciu o analizę ryzyka, przeprowadzanie kontroli projektów w miejscu, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli 5

6 WWPE dokonała wstępnego przeglądu skontrolowanych przez IZ oraz IP procedur udzielania zamówień publicznych oraz dokumentacji przetargowej. Do 20 czerwca 2012 r. zostaną uporządkowane w formie tabeli, według poszczególnych projektów, dane nt. wszystkich wyników kontroli postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez Beneficjentów. W wyniku dokonanego wstępnego przeglądu okazało się niezbędne wprowadzenie procedury przekazywania wyników kontroli dokonywanych przez IZ oraz IP do IW, aby jako strona umowy posiadała pełną wiedzę o wynikach przeprowadzonych kontroli. Będzie to wymagało wprowadzenia zmian w procedurach Instrukcji wykonawczych IP, IW oraz IZ. Zostaną one zaimplementowane do 20 czerwca 2012 r. poprzez opracowanie i wdrożenie nowych procedur jako załączników do Instrukcji Wykonawczych. Zatwierdzenie nowych Instrukcji nastąpi do 17 września 2012 r. W celu wzmocnienia systemu zarządzania i kontroli pierwszego stopnia, poza zastosowanymi mechanizmami kontrolnymi, zostanie wprowadzona do 20 czerwca 2012 r. specjalna procedura informowania o nieprawidłowościach. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości/podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości, w szczególności dotyczących naruszeń przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (pzp), dokonywana będzie kilkuetapowa analiza w nowopowstającym Departamencie Systemu Zarządzania i Kontroli WWPE: W przypadku stwierdzenia/podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości pracownik IW wypełnia Informację o nieprawidłowości oraz wypełnia Rejestr wyników kontroli ( ) w części dotyczącej stwierdzonych uchybień/ nieprawidłowości. W przypadku, gdy wyniki kontroli prowadzonej przez instytucję zewnętrzną budzą wątpliwości, sporządza do Dyrektora WWPE Notatkę służbową w tej sprawie. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji od instytucji, która sporządziła wynik kontroli przygotowuje pismo w tej sprawie. W przypadku podjęcia decyzji o kontroli doraźnej, postępowanie zgodnie z właściwą procedurą kontroli. W przypadku konieczności dokonania potrącenia z wniosku o płatność lub odzyskania kwot wypłaconych, informuje komórki rozliczające wniosek o płatność oraz komórki właściwe dla monitoringu merytorycznego. Powyższe procedury będą stosowane niezwłocznie po przekazaniu informacji o nieprawidłowości. Każdorazowo wykonanie wszystkich ww. działań zajmie 30 dni. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych niezbędny czas realizacji może przedłużyć się maksymalnie do 3 miesięcy. 4.2 Usprawnienia przekazywania wyników kontroli przez organy kontroli spoza systemu zarządzania i kontroli do instytucji kontroli pierwszego stopnia. Wszyscy beneficjenci zostali zobowiązani w 9 ust. 22 umowy o dofinansowanie do przekazywania do Instytucji Wdrażającej w terminie 7 dni od dnia otrzymania, kopii informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów sporządzonych przez instytucje, inne niż Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia, jeżeli wyniki kontroli dotyczą Projektu. Dotychczas przekazywane w tym trybie do WWPE wyniki kontroli nie podlegały analizie. Obecnie każdy wynik kontroli podlegać będzie weryfikacji i analizie pod kątem zagrożeń dla realizacji projektu. Jeżeli wynik powyższej analizy będzie wskazywał zagrożenia dla realizacji projektu lub dla całego systemu zarządzania i kontroli raportowany będzie na KRMC. Niezbędne zmiany zostaną zaimplementowane do 20 czerwca 2012 r. poprzez opracowanie i wdrożenie procedury stanowiącej załącznik do Instrukcji Wykonawczej WWPE. Zatwierdzenie nowej Instrukcji nastąpi do 17 września 2012 r. 6

7 Projekt nowej procedury opracowanej przez WWPE będzie wprowadzał obowiązek analizy wyników kontroli innych organów, który obejmie: weryfikację naruszenia/podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości na podstawie: a) informacji o nieprawidłowości wykrytej przez pracowników WWPE [opracowany zostanie nowy formularz], b) dokumentów innych jednostek realizujących czynności kontrolne na podstawie przepisów prawa (m.in. NIK, UKS, UZP, IP, IZ). na podstawie wstępnej oceny pisemnej zostanie ustalona kwalifikacja nieprawidłowości. wskazany będzie sposób usunięcia nieprawidłowości. w przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości podlegających raportowaniu, pracownik IW sporządzi raport dotyczący nieprawidłowości podlegających niezwłocznemu raportowaniu do KE /raport kwartalny zgodnie z PION 4.3 Kontrole ex-ante WWPE we współpracy z Beneficjentami dokona weryfikacji ex-ante nie ogłoszonych kluczowych postępowań wskazanych w zestawieniu zamówień publicznych, którym mowa w pkt Kontrole ex-ante zostaną dokonane do 17 września 2012 r. Proces i wynikające ze zmian nowe procedury zostały opisane w pkt Udział przedstawicieli IP w posiedzeniach Komitetów Sterujących W ramach Instytucji Pośredniczącej zostali powołani opiekunowie dla wszystkich projektów realizowanych w ramach 7 osi priorytetowej PO IG, którzy ściśle współpracują z beneficjentem na każdym etapie ich przygotowania i realizacji. Opiekunowie projektów uczestniczą w posiedzeniach Komitetów Sterujących projektów. Dokonują oni bieżącej analizy materiałów ze spotkań Komitetów Sterujących (zagadnienia projektowe, rejestr zagrożeń i zarządzanie ryzykiem). System ten jest realizowany na poziomie IP od sierpnia 2011 r. Beneficjenci zostaną zobowiązani do przesyłania do WWPE protokołów z każdego posiedzenia Komitetów Sterujących. 4.5 Wsparcie beneficjentów w ramach projektu systemowego WWPE WWPE zwiększy intensywność wsparcia doradczego dla beneficjentów w zakresie zamówień publicznych. W tym celu WWPE przeprowadzi do 17 września 2012 r. obowiązkowe szkolenia dla osób uczestniczących w projektach w zakresie zamówień publicznych, w tym szkolenie z zakresu działań antykorupcyjnych. 5. Sprawna i efektywna realizacja projektu 5.1. Zarządzanie projektami Instytucja Pośrednicząca zebrała od Beneficjentów informacje na temat przyjętych przez nich systemów zarządzania projektami. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż większość beneficjentów 7 osi priorytetowej PO IG stosuje powszechnie przyjęte metodyki zarządzania projektami. Wszystkie projekty realizowane są w oparciu o metodykę PRINCE 2 lub inną uznaną międzynarodową metodykę. Istotnym problem w zakresie zarządzania projektami w ramach 7 osi priorytetowej PO IG jest problem nałożenia ogólnej struktury organizacyjnej danego beneficjenta na system zarządzania projektem. Powoduje to liczne utrudnienia i generuje opóźnienia w podejmowaniu istotnych decyzji projektowych. Kultura organizacyjna administracji publicznej 7

8 wyrosła na silosowej strukturze hierarchicznej. Struktura taka pozostaje w zdecydowanej opozycji do struktur projektowych, jak wiadomo opartych o uznane metodyki zarządzania (np. PRINCE2) o charakterze wybitnie zadaniowym, przebiegającym w poprzek organizacji beneficjenta. Problem ten zostanie przedstawiony na posiedzeniu KRMC do 20 czerwca 2012 r., na którym zostanie powołany specjalny Zespół Zadaniowy mający wypracować zalecenia w tym zakresie, przekazane następnie do wdrożenia przez wszystkich beneficjentów. Instytucje Pośrednicząca i Wdrążająca, przy wykorzystaniu projektu systemowego, przeprowadzą do końca III kwartału 2012 r. przegląd stosowanych w projektach metodyk zarządzania projektami i ich wpływu na skuteczną realizację projektów. Na tej podstawie przygotowane zostaną rekomendacje dla beneficjentów dotyczące metod implementacji metodyk zarządzania projektami. 5.2 Sposób realizacji projektów W marcu br., Instytucja Pośrednicząca zwróciła się pismem do Beneficjentów z prośbą o szczególną uwagę przy definiowaniu sposobu i terminów realizacji projektów, w szczególności zwracając uwagę na rozważenie możliwości przyjęcia etapowego modelu realizacji i rozliczeń, również na etapie redagowania treści umów z wykonawcami systemów powstających w ramach projektów. Beneficjenci zostali poproszeni również o takie definiowanie harmonogramów rzeczowo finansowych, aby nie zaistniała sytuacja, w której większa część płatności zostałaby przesunięta na koniec realizacji projektów. Powyższe działanie miało na celu uświadomienie Beneficjentom konieczności realizacji projektu zgodnie z harmonogramem. Równocześnie, w celu usprawnienia realizacji projektów, w trakcie przeglądu przez Wspólny Zespół Zadaniowy przy Komisji Europejskiej ds. 7 osi priorytetowej PO IG przeprowadzona zostanie wraz z Beneficjentami analiza mająca na celu ustalenie potencjalnych możliwości etapowania umów z wykonawcami. Ma to na celu umożliwienie odbierania częściowo zakończonych prac poszczególnych etapów, rozliczanie wydatków i nie doprowadzanie do kumulowania się wydatków na koniec realizacji projektu oraz umożliwienia udostępniania usług i funkcjonalności w trakcie trwania inwestycji. Powyższe działanie naprawcze dotyczyć będzie jedynie nie zakończonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez Beneficjentów. 6. Niewystarczająca liczba pracowników Zasoby ludzkie, ich umiejętności, doświadczenie, mają kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. Stan osobowy zespołów projektowych, jego przygotowanie (umiejętności) oraz fluktuacja podlegać będzie bieżącej analizie w trakcie procesu monitoringu i weryfikacji wniosków o płatność zgodnie z procedurami wskazanymi w pkt. 3.1 i 3.2. Instytucje zaangażowane w realizację 7. osi priorytetowej PO IG dokonały przeglądu projektów pod kątem zasobów kadrowych, w tym z zakresu IT. W wyniku tej analizy można stwierdzić, iż problem z niewystarczająca liczbą pracowników jest jednostkowy (dotyczy tylko CSIOZ). Wakaty w zespole projektowym CSIOZ wynikają z faktu, że nie przyznano rezerwy celowej na zwiększenie liczby etatów. Zidentyfikowano istotny problem systemowy w podejściu do zatrudnienia w administracji publicznej osób na etaty finansowane z funduszy strukturalnych. Przygotowywana jest obecnie analiza w tej sprawie, z której wnioski zostaną przedstawione na posiedzeniu KRMC do 20 czerwca 2012 r. Zostanie powołany również specjalny Zespół Zadaniowy przy KRMC mający wypracować zalecenia w tym zakresie. Implementowanie tych zaleceń będzie wymagało ścisłej współpracy Ministra Finansów i Ministra Rozwoju Regionalnego. Bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektów 7 osi priorytetowej jest obecnie ok. 960 osób, z czego 30% stanowi wykwalifikowana kadra IT. Należy podkreślić, iż istotnym 8

9 problemem jest postrzeganie projektów informatycznych wyłącznie z perspektywy IT. Natomiast projekt informatyczny jest również projektem o charakterze biznesowym. Stąd technologia IT jest jedynie narzędziem, które może zostać efektywnie wykorzystane tylko wtedy, gdy nastąpią zmiany organizacyjne w jednostce realizującej projekt umożliwiające wykorzystanie potencjału zawartego w tych narzędziach. Postrzeganie zatem projektu informatycznego wyłącznie przez pryzmat IT i dopasowywanie zespołu projektowego tylko do zrealizowania postawionych wymagań technologicznych uniemożliwi osiągnięcie postawionych celów. Dlatego niezwykle istotne jest zapewnienie w trakcie realizacji projektów informatycznych odpowiedniego wsparcia ze strony osób mających wykształcenie i doświadczenie biznesowe. weryfikując dodatkowo w skład zespołu, należy również brać pod uwagę osoby o wykształceniu zapewniającym m.in. obsługę zamówień publicznych i zarządzanie projektem. Ze wstępnej analizy dokonanej przez IP wynika, że w zespołach projektowych projektów realizowanych w ramach 7 osi priorytetowej PO IG jest odpowiednia liczba pracowników mających wykształcenie IT. Potencjał kadrowy i jego zmiany w poszczególnych projektach będą podlegały co miesięcznej kontroli w ramach procedur wskazanych w pkt. 3.1 i 3.2. Wszystkie informacje o potencjale kadrowym zebrane przez IP zostaną poddane analizie wykonanej w ramach projektu systemowego WWPW i jej wyniki w formie rekomendacji dla każdego projektu zostaną sporządzone do końca III kwartału 2012 r. 7. Podsumowanie Działania naprawcze w ramach całego systemu zarządzania i kontroli będą wielopłaszczyznowe i kilkustopniowe oraz obejmą wszystkie projekty realizowane w ramach 7 osi priorytetowej PO IG. Przedkładając niniejszy dokument zobowiązujemy się zrealizować wszystkie działania naprawcze do 20 czerwca 2012 r. Natomiast zmiany Instrukcji Wykonawczych nastąpią do 17 września 2012 r. co nie będzie miało żadnego wpływu na wdrożenie mechanizmów naprawczych z dniem 20 czerwca 2012 r. W tym samym terminie zostaną wyznaczone zmodyfikowane kamienie milowe dla wszystkich projektów. Równocześnie zostanie wprowadzone ścisłe powiązanie wprowadzanych w projektach zmian z kamieniami milowymi. Najważniejszym aspektem wprowadzanych zmian będzie wzmocnienie powiązań istniejących form monitoringu i sprawozdawczości z procedurą weryfikacji wniosków o płatność oraz wynikami kontroli. Takie działania pozwolą na pełne wykorzystywanie wszystkich narzędzi w celu wzmocnienia wcześniejszej identyfikacji i reakcji na ryzyka i nieprawidłowości powstałe w projektach. Szczególnie ważną zmianę stanowi aneksowanie wszystkich umów do 17 września 2012 r. w celu lepszej kontroli zmian Harmonogramów rzeczowo finansowych. Należy podkreślić, iż powyższe działania naprawcze będą powiązane z zastosowaniem sankcji dyscyplinujących beneficjentów. Wstrzymanie płatności wezwanie beneficjenta do ustosunkowania się do zidentyfikowanych problemów na posiedzeniu KRMC rozwiązanie umowy o dofinansowanie Wyrażamy głębokie przekonanie, że wprowadzenie zmian opisanych w niniejszym dokumencie umożliwi wyeliminowanie problemów w systemie zarządzania i kontroli 7 osi priorytetowej PO IG, zidentyfikowanych przez Komisję Europejską w piśmie z dnia 20 kwietnia 2012 r. oraz pozwoli Komisji Europejskiej na podjecie decyzji o odblokowaniu płatności. 9

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA Załącznik nr 6 Wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej LISTA SPRAWDZAJĄCA do przeprowadzanych kontroli systemowych (ogólna) 1 Nazwa jednostki kontrolowanej: Zakres kontroli:. Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 94. Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD)

Zarządzenie nr 94. Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD) Strona1 Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu pt.: Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD)

Bardziej szczegółowo

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kategoria: Urząd Marszałkowski - Departamenty / Biura - Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej stycznia 2015 r.

Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej stycznia 2015 r. Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 19 stycznia 2015 r. Podstawy desygnacji Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

Wojciech Motelski. Kierownik Działu Wdrażania XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ Ośrodek Przetwarzania Informacji. ddd. 1 30.09.2010 r.

Wojciech Motelski. Kierownik Działu Wdrażania XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ Ośrodek Przetwarzania Informacji. ddd. 1 30.09.2010 r. Doświadczenia związane z rozliczaniem wydatków w projektach inwestycyjnych w ramach wdrażania Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ Wojciech Motelski Kierownik

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kontrola Kontrola jest podstawowym działaniem przeprowadzanym zarówno przez Instytucję Zarządzającą, Instyrucję Pośredniczącą

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Tylko do użytku służbowego Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Seminarium na temat środków zwalczania korupcji i nadużyć finansowych w ramach europejskich

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia MINISTERSTWO ADMINISTRACJI i CYFRYZACJI Warszawa, dnia 04 kwietnia 2014 r. DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Wstęp Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Przewodniczący Komitetu: a) zalecił GUGiK analizę możliwości przyspieszenia procesu certyfikacji wydatkowanych środków

PROTOKÓŁ. Przewodniczący Komitetu: a) zalecił GUGiK analizę możliwości przyspieszenia procesu certyfikacji wydatkowanych środków Michał MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI DSI-SOP-002 1-2-11/2013 PROTOKÓŁ Dotyczy: Przebiegu obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 8 maja 2013 r. Obradom Komitetu Rady Ministrów do spraw

Bardziej szczegółowo

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 ZATWIERDZAM -/- Waldemar Sługocki Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 19

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów

Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów w ramach wdrażania Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ Izabela Erecińska Zastępca Dyrektora Ośrodka Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. PROTOKÓŁ Dotyczy: Przebiegu obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 24 kwietnia 2013 r.

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. PROTOKÓŁ Dotyczy: Przebiegu obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 24 kwietnia 2013 r. wnioskodawca Michał MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI DSI-SOP-002 1-2-10/2013 PROTOKÓŁ Dotyczy: Przebiegu obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 24 kwietnia 2013 r. Obradom Komitetu Rady

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia organizacyjnego nr 2/2016 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia organizacyjnego nr 2/2016 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia r. Załącznik do Zarządzenia organizacyjnego nr 2/2016 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 21.01.2016 r. Metodologia procesu monitorowania i sprawozdawczości dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2010 Starosty Nowomiejskiego z dnia 10 grudnia 2010r. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 1 Niniejszym dokumentem ustala się zasady zarządzania ryzykiem, mające przyczynić

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr A-0220-25/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniony Zarządzeniem Nr A-0220-43/12 z dnia 12 października 2012 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 63 O B W I E S Z C Z E N I E. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 63 O B W I E S Z C Z E N I E. z dnia 29 grudnia 2014 r. Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 63 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Planowania Strategicznego P5 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 213 DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO Rozwój Polski Wschodniej ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 1 PLAN PREZENTACJI 1. Monitoring definicja i rodzaje 2. System sprawozdawczości - jako narzędzie monitoringu 3.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu niżej wymienionych funkcji w Zespole Zarządzającym projektu Szkoła Równych Szans

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wytyczne programowe wskazujące minimalne wymagania w zakresie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania.

Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Głównym narzędziem dbania o wydatkowanie funduszy europejskich jest monitoring i ewaluacja. Korzystanie z funduszy UE oznacza konieczność

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r. KRYTERIA FORMALNE I MERYTORYCZNE WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY DLA DZIAŁANIA 7.3 Wsparcie działalności gospodarczej OŚ PRIORYTETOWA VII Konkurencyjny rynek pracy Oś priorytetowa Działanie

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Załącznik nr do Pozakonkursowej procedury wyboru projektów dotyczącej projektu złożonego w ramach: KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO 201-2020

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r.

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r. Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 214 22 według stanu na 31.12.216 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przedstawia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 76/29/15 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 18 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr 76/29/15 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 18 czerwca 2015 roku Uchwała Nr 76/29/15 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury pozyskiwania środków zewnętrznych w Powiecie Goleniowskim. Na podstawie 61 ust. 2 Statutu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego

Karta Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.12.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 11 lutego 2016 r. Karta Audytu Wewnętrznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Karta Audytu Wewnętrznego określa zasady

Bardziej szczegółowo

PO IG 4.3 Kredyt technologiczny

PO IG 4.3 Kredyt technologiczny 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 4.3 Kredyt technologiczny Ponieważ Działanie 4.3 Kredyt technologiczny jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano dla niego jedną Instytucję Wdrażającą na cały kraj. Jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Samorządzie Kalisza Miasta na prawach powiatu. Na

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ Autorzy: Bartosz Ledzion, Anna Borowczak, dr Seweryn Krupnik, dr Adam Płoszaj, dr Janusz Dudczyk, Monika Ledzion Badanie ewaluacyjne finansowane

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4200/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 4200/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 4200/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Planu zatrudnienia kadr na rok 2014 przewidzianych do realizacji zadań z zarządzaniem i wdrażaniem

Bardziej szczegółowo

Remedial Action Plan in Center for IT Projects (RAP CPI)

Remedial Action Plan in Center for IT Projects (RAP CPI) Remedial Action Plan in Center for IT Projects (RAP CPI) Dokument został opracowany w oparciu o ustalenia ze spotkania Ministra Administracji i Cyfryzacji Pana Michała Boniego z unijnym komisarzem ds.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i

Bardziej szczegółowo

Projekt Mazurski wilk przedsiębiorczości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Mazurski wilk przedsiębiorczości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Znak: Or.272.1.5.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia dla Części I: Koordynator projektu praca na umowę zlecenie w okresie kwiecień 2013 r. czerwiec 2015 r. w wymiarze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta 1) Kontrole wniosków o płatność beneficjenta są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.41.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO PG VII G 020/40/14 ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie kontroli zarządczej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Zarządzenie nr 75

WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Zarządzenie nr 75 Strona1 Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji Projektu pt.:,,wykształcona KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz. 58. z dnia 29 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz. 58. z dnia 29 lipca 2016 r. Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz. 58 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r. Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata SYSTEM WDRAŻANIA FUNDUSZY NA PRZYKŁADZIE KILKU PROGRAMÓW OPERACYJNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2013 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Zmiany instytucjonalne umiejscowienie IP Na mocy trójstronnego porozumienia zawartego w Warszawie w dniu 1

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Projektu MAO

Pełnomocnik ds. Projektu MAO Pełnomocnik ds. Projektu MAO (Measure Authorising Officer) 2 1 FUNKCJA MAO MAO Osoba właściwa do reprezentowania beneficjenta w kontaktach z Instytucjami, w tym Instytucją Wdrażającą, w sprawach związanych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, Informacja o systemie monitorowania i sprawozdawczości, systemie ewaluacji, systemie kontroli, systemie informatycznym, systemie informacji i promocji oraz o zarządzaniu finansowym POIR elementy Programu,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr.44/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 stycznia 2016 r. PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Słupsku 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 22 stycznia 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego

z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego PROJEKT Z DNIA 12 CZERWCA 2015 R. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak PRINCE2 Metodyka zarządzania projektami Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak Metodyka PRINCE2 PRINCE2 Project IN Controlled Environments v.2 Określa: Co należy zrobić Dlaczego

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu.. 2012 roku pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu.. 2012 roku pomiędzy: POROZUMIENIE dotyczące partnerskiej współpracy w realizacji projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, realizowanego w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko

Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko 39 nowych inwestycji polskich uczelni realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko

Bardziej szczegółowo

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach LSR 2014-2020 dla obszaru 1. Monitoring i ewaluacja LSR 2014-2020 W niniejszym rozdziale przedstawiono opis prowadzenia ewaluacji i monitoringu w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1099/2010 z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów unijnych w sektorze publicznym

Realizacja projektów unijnych w sektorze publicznym 1 Grzegorz Karwatowicz Marek Dominik Peda Realizacja projektów unijnych w sektorze publicznym Spis treści Realizacja projektów unijnych w sektorze publicznym Wstęp..3 Rozdział I Monitoring, ewaluacja i

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Definicje

Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Definicje Załącznik do Zarządzenia nr 70/2015 Rektora UEP z dnia 27 listopada 2015 roku Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Definicje Określenia użyte w Polityce zarządzania

Bardziej szczegółowo

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny Badanie ewaluacyjne Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny CEL GŁÓWNY BADANIA Identyfikacja i ocena komplementarności projektów

Bardziej szczegółowo

wniosku o płatność końcową przy projektach Pomocy Technicznej RPO WK-P wprowadzono zapis informujący, ze warunkiem certyfikacji wydatków jest

wniosku o płatność końcową przy projektach Pomocy Technicznej RPO WK-P wprowadzono zapis informujący, ze warunkiem certyfikacji wydatków jest UZASADNIENIE W celu usprawnienia procesu zarządzania i wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dokonano zmiany w poniŝej wymienionych obszarach Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Informacja podsumowująca wyniki samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPO WK-P Toruń, czerwiec 2016 r.

Informacja podsumowująca wyniki samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPO WK-P Toruń, czerwiec 2016 r. Załącznik do uchwały Nr 26/964/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. Informacja podsumowująca wyniki samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPO WK-P 2014-2020 Toruń,

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 z 5

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 z 5 Zakres obowiązków Koordynatora merytorycznego: 1) Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac przewidzianych do realizacji w ramach zadania nr 1 (zgodnie z etapami 1-17 harmonogramu będącego elementem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA KONTROLI W PODMIOTACH, Z KTÓRYMI PLUS BANK S.A. ZAWARŁ UMOWY OUTSOURCINGU

REGULAMIN WYKONYWANIA KONTROLI W PODMIOTACH, Z KTÓRYMI PLUS BANK S.A. ZAWARŁ UMOWY OUTSOURCINGU REGULAMIN WYKONYWANIA KONTROLI W PODMIOTACH, Z KTÓRYMI PLUS BANK S.A. ZAWARŁ UMOWY OUTSOURCINGU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II... 6 KONTROLA INSTYTUCJONALNA PROWADZONA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności

Zarządzanie ryzykiem w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności Szkolenie Zarządzanie ryzykiem w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności Warszawa, 23-24 czerwca 2008 Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej ul. Wawelska 56; sala: 309 00-922

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Zarządzanie projektem Kontroluj Planuj Monitoruj Deleguj 6 aspektów efektywności projektu Koszty Terminy Jakość Zakres Ryzyko Korzyści 4 zintegrowane elementy metodyki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 514/14 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 514/14 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie. z dnia 29 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr 514/14 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu realizacji i zarządzania Projektem Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

Rola Najwyższa Izba Kontroli wobec systemu zarządzania i kontroli środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Rola Najwyższa Izba Kontroli wobec systemu zarządzania i kontroli środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej Rola Najwyższa Izba Kontroli wobec systemu zarządzania i kontroli środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej Wykorzystanie środków Unii Europejskiej należy do priorytetowych kierunków badań Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur zaliczkowych (wykazywanych we wnioskach o płatność) oraz protokołów odbioru

Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur zaliczkowych (wykazywanych we wnioskach o płatność) oraz protokołów odbioru Poradnik Beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia zaliczki oraz aktualizacji harmonogramów rzeczowo finansowych część 3b (plan finansowy / harmonogram Płatności) Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 8. Postanowienia ogólne

ZAŁĄCZNIK 8. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK 8 Regulamin prac Zespołu ds. Samooceny działającego w Instytucji Zarzadzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 2020 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 138 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 28 grudnia 2004 r.

DECYZJA Nr 138 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 28 grudnia 2004 r. DECYZJA Nr 138 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej - Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa -

Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa - Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Audyt Systemu lata 2007-2013 Krajowe ramy prawne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 lipca 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 lipca 2015 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 lipca 2015 r. PROCEDURA POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWANYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016 AW/AS/1/2017 INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016 1. Audyt realizowano w Komunikacyjnym Związku Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Komunalnego w Katowicach ADRES: ul. Barbary

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej. w NEST BANK S.A. Stan na dzień r.

Opis systemu kontroli wewnętrznej. w NEST BANK S.A. Stan na dzień r. Opis systemu kontroli wewnętrznej w NEST BANK S.A. Stan na dzień 20.11.2017 r. Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Nazwa programu Dane aktualne na dzień* DD/MM/RR Data i miejsce sporządzenia DD/MM/RR Instytucja sporządzająca informację kwartalną w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Rozwój systemu kluczowych

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr143/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 marca 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU Postanowienia ogólne 1. 1. Karta audytu wewnętrznego jest

Bardziej szczegółowo

Projekt pn.: Przedsiębiorczy Przedszkolak. dofinansowany jest ze środków europejskich w

Projekt pn.: Przedsiębiorczy Przedszkolak. dofinansowany jest ze środków europejskich w Projekt pn.: Przedsiębiorczy Przedszkolak. dofinansowany jest ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia. DZIEŃ 1 (8.12.2011 r.) Szkolenie 09:00 11:00 11:00 11:15. Szkolenie 11:15 13:00. Przerwa obiadowa 13:00 13:30.

Harmonogram szkolenia. DZIEŃ 1 (8.12.2011 r.) Szkolenie 09:00 11:00 11:00 11:15. Szkolenie 11:15 13:00. Przerwa obiadowa 13:00 13:30. Zarządzanie projektami dla Pełnomocników ds. Realizacji Projektów (MAO) i ich zastępców realizujących projekty środowiskowe współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Harmonogram

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ

Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Zespół ds. Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Gdańsku Gdynia, 17 grudnia 2012 r. Kontrole projektu Umowa o dofinansowanie Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem nadużyć popełnianych przez beneficjentów środków UE

Zarządzanie ryzykiem nadużyć popełnianych przez beneficjentów środków UE Iwona Gawrycka Zarządzanie ryzykiem nadużyć popełnianych przez beneficjentów środków UE Materiały przygotowane na Konferencję IIA Polska Warszawa 18-19 czerwca 2015 r. Nadużycie finansowe a nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził SYSTEM PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH SZWAJCARSKO POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda Zatwierdził 19 marca 2015 Zgodnie z przyjętym systemem, wydatki Instytucji Realizujących oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2874/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 stycznia 2017 roku

Zarządzenie Nr 2874/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 stycznia 2017 roku Zarządzenie Nr 2874/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania Zespołów zadaniowych oraz określenia obowiązków jego członków związanych z realizacją projektu pn.: Sprawność

Bardziej szczegółowo

zarządzam co następuje

zarządzam co następuje ZARZĄDZENIE NR 2/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU Z DNIA 01.09.2010R. W SPRAWIE OKREŚLENIA SPOSOBU PROWADZENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ORAZ ZASAD JEJ

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka

PO IG 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka PO IG 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo