1 Wykaz działań naprawczych i harmonogram ich wdrażania stanowi załącznik nr 1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Wykaz działań naprawczych i harmonogram ich wdrażania stanowi załącznik nr 1."

Transkrypt

1 Plan Działań Naprawczych (Remedial Action Plan, RAP) Ministerstwo Administracji I Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (w celu poprawy zarządzania I kontroli projektów powstających w ramach 7 osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) 1. Działania strategicznie i koordynacyjne a) Celem podstawowym RAP jest wzmocnienie systemu zarządzania i kontroli tak, aby zapewnić dalszą efektywną realizację inwestycji informatycznych. Instytucje zaangażowane we wdrażanie 7 osi priorytetowej PO IG zaimplementują szereg działań naprawczych 1, które pozwolą na wykonanie zaleceń Komisji Europejskiej wskazanych w piśmie z 20 kwietnia 2012 roku. b) Należy podkreślić, iż strona polska traktując jako priorytetowe inwestycje informatyczne utworzyła odrębne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC), które skupia w jednym miejscu wszystkie zadania należące do tego działu administracji. MAiC zostało utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. (Dz. U. 250 poz. 1501) m.in. w celu skoordynowania procesów informatyzacyjnych państwa, usprawnienia budowy usług e-administracji, wsparcia budowy społeczeństwa informacyjnego. W celu efektywniejszego wdrażania funduszy strukturalnych pozostających w kompetencjach MAiC został powołany na mocy nowego Regulaminu Organizacyjnego MAiC Departament Funduszy Strukturalnych skupiający w jednym miejscu funkcje Instytucji Pośredniczącej dla 7 i 8 osi priorytetowej PO IG. Przedmiotowa zmiana przyczyniła się do wzmocnienia nadzoru nad procesem wdrażania oraz pozwoliła na uporządkowanie procesów wewnętrznych Instytucji Pośredniczącej. c) Instytucja Zarządzająca organizowała cyklicznie (z częstotliwością ok. półroczną, a nawet wyższą w przypadku najważniejszych projektów) spotkania monitoringowe z beneficjentami projektów 7 osi priorytetowej PO IG., w trakcie których omawiany był aktualny stan ich realizacji, opóźnienia i ryzyka w projektach. Dzięki temu Instytucja Zarządzająca oraz pozostałe instytucje zaangażowane w realizację 7. osi priorytetowej PO IG miały możliwość bieżącego zbierania informacji o projektach i udzielania beneficjentom wsparcia w zakresie problemów w ich realizacji. d) Ponadto w dniu 5 stycznia 2012 r. powołany został Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC). W skład Komitetu wchodzi przewodniczący (minister właściwy do spraw informatyzacji) oraz dwóch wiceprzewodniczących, w tym jeden reprezentujący Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z Regulaminem KRMC obligatoryjnie podlegają przeglądowi projekty informatyczne i teleinformatyczne (budżet powyżej 5 mln zł) realizowane przez administrację publiczną w Polsce, pod kątem wzmocnienia koordynacji pomiędzy realizowanymi inwestycjami, interoperacyjności wdrażanych rozwiązań oraz efektywności wydatkowania środków publicznych. W skład KRMC wchodzą wyznaczeni przez właściwych ministrów sekretarze lub podsekretarze stanu, po jednym z każdego ministerstwa. Do chwili obecnej KRMC dokonał przeglądu postępu prac i ryzyk w 14 projektach finansowanych w ramach 7 osi POIG. W trakcie kolejnych posiedzeń KRMC do 15 lipca 2012 r. zostanie poddanych przeglądowi 15 pozostałych projektów z listy podstawowej, realizowanych w ramach 7 osi priorytetowej POIG. W dalszej części RAP zostanie wskazana rola KRMC w egzekwowaniu działań naprawczych. 1 Wykaz działań naprawczych i harmonogram ich wdrażania stanowi załącznik nr 1. 1

2 e) W kwietniu br. Minister Administracji i Cyfryzacji opublikował raport Polska 2.0. Nowy start dla e-administracji, który ma dwa cele: przedstawienie syntetycznej informacji na temat stanu realizacji projektów dotyczących informatyzacji i cyfryzacji wchodzących w zakres kompetencji MAiC oraz prezentację kierunków dalszych działań w obszarze informatyzacji i cyfryzacji Polski, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz rozwoju i poprawy e-administracji. W rekomendacjach tego dokumentu jest wyraźne nawiązanie do działań naprawczych, które są przewidziane w RAP. Raport Polska 2.0. wskazuje również, iż w celu rzetelnej oceny projektów i ich efektów, wskazana byłaby etapowa ocena ich realizacji. Podkreśla on również znaczenie uspójnienia projektów i wdrażanych poprzez nie systemów w taki sposób, by spełnić wymogi interoperacyjności. Ponadto wskazuje on na potrzebę jakościowych zmian w administracji związanych z orientacją na obywatela wszelkich działań. f) Wprowadzono również szereg zmian instytucjonalnych, organizacyjnych i personalnych w celu poprawy systemu zarządzania w następujących jednostkach: Centrum Projektów Informatycznych (CPI), Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Szczegóły powyższych zmian w odniesieniu do każdej z instytucji są przedstawione w załącznikach nr 2 (CPI), 3 (WWPE) i 4 (CSIOZ). 2. Specyfika projektów informatycznych Projekty informatyczne realizowane w ramach 7 osi priorytetowej POIG stanowią szczególną grupę inwestycji realizowanych w administracji publicznej. Przedsięwzięcia te są realizowane w ramach szybko zmieniającego się otoczenia gospodarczego, prawnego i społecznego. Przedsięwzięcia informatyczne wdrażane w administracji publicznej charakteryzują się następującymi cechami: - są skomplikowane i wymagają długotrwałych przygotowań, a następnie długiego okresu wdrożeń i testów, - skala przetwarzanych danych jest nieporównywalna w stosunku do dostępnych rozwiązań tego typu w biznesie i wymaga zapewnienia najwyższej jakości rozwiązań technicznych w zakresie niezawodności, bezpieczeństwa i stabilności, - przetwarzane są informacje o szczególnej wrażliwości, wymagające zastosowania technologii zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa, np. dane zdrowotne obywateli lub informacje objęte ochroną danych osobowych. - elementy systemu są ze sobą ściśle powiązane, a ich niezależne funkcjonowanie jest technicznie niemożliwe. Projekty i produkty informatyczne charakteryzują się szczególną złożonością ze względu na naturę oprogramowania, która jest produktem niematerialnym. Tego typu projekty mogą dotyczyć nieograniczonej liczby zmieniających się w czasie dziedzin problemowych (finanse, inżynieria techniczna, zarządzanie), które uzależnione są od zmieniającego się prawa, rynku i technologii. 3. Poprawa kontroli zarządczej I stopnia 3.1 Wzmocnienie procedur weryfikacji wniosków o płatność Dotychczasowy system sprawozdawczości 7 osi POIG zakłada przekazywanie do WWPE wniosków o płatność zawierających część merytoryczną i finansową w okresach dwumiesięcznych. Wnioski o płatność składane przez Beneficjenta zawierały dotychczas minimalny opis realizacji projektu nie odnoszący się do kamieni milowych założonych w projekcie. Opisy wprowadzane przez Beneficjentów były w niewielkim zakresie aktualizowane. 2

3 Po wprowadzeniu zmian część sprawozdawcza będzie przedstawiana przez Beneficjenta w układzie kamieni milowych, następnie poddawana analizie, a ryzyka związane z opóźnieniami wyjaśniane w procesie weryfikacji wniosku o płatność przez WWPE. Aktualny system weryfikacji wniosków o płatność zostanie rozszerzony o środki naprawcze określone poniżej. Zostaną one zaimplementowane do 20 czerwca 2012 r. poprzez opracowanie i wdrożenie nowych procedur stanowiących załączniki do Instrukcji Wykonawczej WWPE. Zatwierdzenie nowej Instrukcji WWPE nastąpi do 17 września 2012 r. a. Zmiany Instrukcji wypełniania wniosku Instrukcja wypełniania przez Beneficjenta wniosku o płatność [wersja z dnia r.] zostanie uszczegółowiona o informację na temat postępu rzeczowego, z uwzględnieniem osiągania/nieosiągania wskaźników produktu realizowanego projektu oraz procesu udzielania zamówień publicznych. Wniosek o płatność będzie składany przez Beneficjenta z aktualną informacją nt. postępu prac w ramach projektu oraz stanu identyfikowanych i monitorowanych przez niego zagrożeń dla realizacji jego projektu. Weryfikacja złożonego wniosku o płatność będzie prowadzona we WWPE z wykorzystaniem nowego formularza monitorowania miesięcznego jako narzędzia monitoringu merytorycznego. Proces zostanie uzupełniony o element weryfikacji tych zmian w zespole projektowym, które mają lub mogą mieć wpływ na realizację założeń projektu (kamieni milowych przedsięwzięcia oraz wskaźników produktu). Wynik weryfikacji wniosku o płatność w postaci listy sprawdzającej będzie opatrzony adnotacją w zakresie potwierdzenia aktualnej i terminowej informacji od Beneficjenta, albo zmian możliwych do zaakceptowania i w związku z tym poświadczenia wydatków b. Raportowanie według kamieni milowych W efekcie wprowadzenia raportowania wg kamieni milowych, zostanie wzmocniony proces weryfikacji wniosku o płatność. W przypadku stwierdzenia opóźnień w realizacji projektu polegających na nieosiągnięciu zakładanych kamieni milowych wszczęta zostanie procedura wyjaśniająca. Następnie w zależności od wagi problemu zastosowane zostaną następujące działania: wizytacje monitoringowe wezwanie beneficjenta do ustosunkowania się do zidentyfikowanych problemów na posiedzeniu KRMC wstrzymanie płatności rozwiązanie umowy o dofinansowanie. c. Modyfikacja pytań do listy sprawdzającej Równolegle do zmian w instrukcji wypełniania wniosku o płatność, doprecyzowaniu ulegną pytania w listach sprawdzających, w trakcie weryfikacji wniosku o płatność przez IW (termin realizacji 20 czerwca 2012 r.) Listy sprawdzające zostaną rozszerzone o pytania mające na celu zobrazowanie tempa rozwoju (wdrażania) projektu w czasie w stosunku do ustanowionych kamieni milowych. Analiza stanu zaawansowania projektu w oparciu o dodatkowe pytania w kontekście założonych kamieni milowych pozwoli stwierdzić, czy osiągnięcie kolejnego kamienia milowego jest zagrożone oraz czy w stosunku do wynikłych opóźnień realizacja całego projektu nie jest zagrożona. 3.2 Wzmocnienie monitoringu projektów. 3

4 Obecnie obowiązuje jednomiesięczny system monitoringu postępu realizacji projektów, z naciskiem na terminowość realizacji poszczególnych produktów przewidzianych w projekcie. W zakres monitoringu wchodzi raportowanie o postępach w realizacji kamieni milowych, postęp kluczowych przetargów, stopień realizacji usług w projekcie, a także informacja o aktualnym harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz planowanych wydatkach w kolejnych miesiącach. Dotychczas w systemie monitoringu Instytucja Wdrażająca nie brała udziału w sposób dostateczny i efektywny. a. Zmiany w formularzu monitoringowym W celu wczesnego wykrywania powstałych nieprawidłowości oraz umożliwienia szybkiej reakcji na potencjalne ryzyka w projektach, do 20 czerwca 2012 r. zostaną wprowadzone zmiany w formularzu monitoringu projektów w ramach 7 osi priorytetowej PO IG poprzez dodanie: a) monitoringu stanu wdrażania niezbędnych aktów prawnych; b) monitoringu fluktuacji kadr i potencjału kadrowego niezbędnego do realizacji projektu, c) monitoringu deklarowania i ponoszenia wydatków związanych z rzeczowym postępem realizacji projektu/usługi w związku z ponoszeniem ogólnych kosztów/wydatków, zgodnie z aktualnym HRF; d) monitoringu harmonogramów pod kątem kumulowania wydatków na koniec realizacji projektów e) monitoringu uwzględniania naliczonych korekt finansowych we wniosku o płatność wraz z informacją na temat ich wpływu na finansowanie projektu przez Beneficjenta; b. Zmiany w systemie monitoringu Oprócz korekty formularza monitoringowego zostanie wzmocniona efektywność zaimplementowanych zmian w systemie monitorowania. Podstawową zmianą będzie włączenie w ten proces Instytucji Wdrażającej, która będzie jako pierwsza weryfikować informacje przekazywane przez Beneficjentów w ramach monitoringu miesięcznego. WWPE po przeprowadzonej weryfikacji i sporządzeniu zestawienia będzie przekazywać informacje do Instytucji Pośredniczącej wraz ze zidentyfikowanymi ewentualnymi zagrożeniami w realizacji projektów. W przypadku stwierdzenia przez Instytucje Wdrażającą nieosiągania kamieni milowych w projektach lub podania błędnych lub nierealnych danych podejmie ona działania zgodnie z procedurą wskazaną w pkt Instytucja Pośrednicząca będzie sporządzać Raport zawierający zbiorcze, usystematyzowane oraz przeanalizowane informacje na temat postępów w projektach wraz ze zidentyfikowanymi zagrożeniami, które będzie przekazywane następnie do Instytucji Zarządzającej w celu dalszej analizy i podjęcia ewentualnych działań zaradczych Wyżej wskazane zmiany zostaną zaimplementowane do 20 czerwca 2012 r. poprzez opracowanie i wdrożenie nowych procedur stanowiących załączniki do Instrukcji Wykonawczej WWPE i IP. Zatwierdzenie nowych Instrukcji nastąpi do 17 września 2012 r. c. Powiązanie procesowe wyników działań kontrolnych i monitoringowych z procesem weryfikacji wniosków o płatność Powiązanie procesowe będzie możliwe dzięki wprowadzeniu na poziomie WWPE ściślejszego związania monitoringu równolegle i krzyżowo: z procedurą weryfikacji wniosku o płatność, z procedurami kontroli. 4

5 Do 20 czerwca 2012 r. zostanie opracowana i wdrożona szczegółowa procedura jako załącznik do Instrukcji Wykonawczej WWPE. Zatwierdzenie nowej Instrukcji WWPE nastąpi do 17 września 2012 r. Formularz monitoringowy będzie przekazywany przez Beneficjentów do WWPE w trybie comiesięcznym, a w przypadku pokrywania się terminu monitoringu z terminem do złożenia wniosku o płatność, będzie on stanowić załącznik do części sprawozdawczej wniosku o płatność. Osoba weryfikująca wniosek o płatność, dysponując danymi z monitoringu, zobowiązana będzie do zasięgnięcia opinii komórki kontrolnej na temat aktualnych wyników kontroli projektu, w szczególności w zakresie stwierdzonych ewentualnych nieprawidłowości. W przypadku wyników weryfikacji, wskazujących na możliwość zaistnienia zagrożenia dla realizacji projektu, zwłaszcza w zakresie kamieni milowych, zostanie zastosowana procedura zgodnie z pkt. 3.1 lit. b 3.3. Wzmocnienie nadzoru nad wprowadzaniem zmian do umowy o dofinansowanie Po planowanym w dniach 4-6 czerwca 2012 r. przeglądzie kamieni milowych w projektach przez Wspólny Zespół Zadaniowy z udziałem Komisji Europejskiej ds. 7 osi priorytetowej PO IG, zostaną do 20 czerwca 2012 r. aneksowane umowy o dofinansowanie wszystkich projektów poprzez wprowadzenie załącznika, określającego zaktualizowane kamienie milowe. Ponieważ WWPE dotychczas nie uczestniczyła w procesie monitoringu, zawartość załącznika wymaganego wprowadzanym aneksem będzie określona po powyższym przeglądzie. Wprowadzenie ww. zmiany do umowy zobowiąże beneficjentów do uzyskania zgody Instytucji Wdrażającej na zmianę w Harmonogramie rzeczowo finansowym, gdy będzie miała ona negatywny wpływ na osiągnięcie kamieni milowych projektu. Zmiany będzie wymagał par. 8 ust.12 oraz par. 14 ust. 6 dotychczasowej umowy o dofinansowanie. W przypadku zmian istotnych, wpływających na realizację i ostateczny harmonogram projektu Instytucja Wdrażająca przed udzieleniem zgody musi uzyskać akceptację Instytucji Pośredniczącej. 4. Wczesne wykrywanie nieprawidłowości 4.1 Poprawa systemu przepływu informacji w zakresie wczesnego wykrywania nieprawidłowości Konieczne jest odpowiednio wczesne wykrycie ryzyk i nieprawidłowości w projekcie, gdyż wówczas mamy możliwość ograniczenia ich wpływu na projekt. Istotnymi instrumentami służącymi wykrywaniu nieprawidłowości na możliwie wczesnym etapie są w aktualnym systemie zarządzania i kontroli: a) monitoring, b) weryfikacja wniosków o płatność, c) kontrola procedur udzielania zamówień publicznych oraz kontrola dokumentacji przetargowej, d) kontrola projektów: sporządzenie Rocznego Planu Kontroli w oparciu o analizę ryzyka, przeprowadzanie kontroli projektów w miejscu, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli 5

6 WWPE dokonała wstępnego przeglądu skontrolowanych przez IZ oraz IP procedur udzielania zamówień publicznych oraz dokumentacji przetargowej. Do 20 czerwca 2012 r. zostaną uporządkowane w formie tabeli, według poszczególnych projektów, dane nt. wszystkich wyników kontroli postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez Beneficjentów. W wyniku dokonanego wstępnego przeglądu okazało się niezbędne wprowadzenie procedury przekazywania wyników kontroli dokonywanych przez IZ oraz IP do IW, aby jako strona umowy posiadała pełną wiedzę o wynikach przeprowadzonych kontroli. Będzie to wymagało wprowadzenia zmian w procedurach Instrukcji wykonawczych IP, IW oraz IZ. Zostaną one zaimplementowane do 20 czerwca 2012 r. poprzez opracowanie i wdrożenie nowych procedur jako załączników do Instrukcji Wykonawczych. Zatwierdzenie nowych Instrukcji nastąpi do 17 września 2012 r. W celu wzmocnienia systemu zarządzania i kontroli pierwszego stopnia, poza zastosowanymi mechanizmami kontrolnymi, zostanie wprowadzona do 20 czerwca 2012 r. specjalna procedura informowania o nieprawidłowościach. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości/podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości, w szczególności dotyczących naruszeń przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (pzp), dokonywana będzie kilkuetapowa analiza w nowopowstającym Departamencie Systemu Zarządzania i Kontroli WWPE: W przypadku stwierdzenia/podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości pracownik IW wypełnia Informację o nieprawidłowości oraz wypełnia Rejestr wyników kontroli ( ) w części dotyczącej stwierdzonych uchybień/ nieprawidłowości. W przypadku, gdy wyniki kontroli prowadzonej przez instytucję zewnętrzną budzą wątpliwości, sporządza do Dyrektora WWPE Notatkę służbową w tej sprawie. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji od instytucji, która sporządziła wynik kontroli przygotowuje pismo w tej sprawie. W przypadku podjęcia decyzji o kontroli doraźnej, postępowanie zgodnie z właściwą procedurą kontroli. W przypadku konieczności dokonania potrącenia z wniosku o płatność lub odzyskania kwot wypłaconych, informuje komórki rozliczające wniosek o płatność oraz komórki właściwe dla monitoringu merytorycznego. Powyższe procedury będą stosowane niezwłocznie po przekazaniu informacji o nieprawidłowości. Każdorazowo wykonanie wszystkich ww. działań zajmie 30 dni. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych niezbędny czas realizacji może przedłużyć się maksymalnie do 3 miesięcy. 4.2 Usprawnienia przekazywania wyników kontroli przez organy kontroli spoza systemu zarządzania i kontroli do instytucji kontroli pierwszego stopnia. Wszyscy beneficjenci zostali zobowiązani w 9 ust. 22 umowy o dofinansowanie do przekazywania do Instytucji Wdrażającej w terminie 7 dni od dnia otrzymania, kopii informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów sporządzonych przez instytucje, inne niż Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia, jeżeli wyniki kontroli dotyczą Projektu. Dotychczas przekazywane w tym trybie do WWPE wyniki kontroli nie podlegały analizie. Obecnie każdy wynik kontroli podlegać będzie weryfikacji i analizie pod kątem zagrożeń dla realizacji projektu. Jeżeli wynik powyższej analizy będzie wskazywał zagrożenia dla realizacji projektu lub dla całego systemu zarządzania i kontroli raportowany będzie na KRMC. Niezbędne zmiany zostaną zaimplementowane do 20 czerwca 2012 r. poprzez opracowanie i wdrożenie procedury stanowiącej załącznik do Instrukcji Wykonawczej WWPE. Zatwierdzenie nowej Instrukcji nastąpi do 17 września 2012 r. 6

7 Projekt nowej procedury opracowanej przez WWPE będzie wprowadzał obowiązek analizy wyników kontroli innych organów, który obejmie: weryfikację naruszenia/podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości na podstawie: a) informacji o nieprawidłowości wykrytej przez pracowników WWPE [opracowany zostanie nowy formularz], b) dokumentów innych jednostek realizujących czynności kontrolne na podstawie przepisów prawa (m.in. NIK, UKS, UZP, IP, IZ). na podstawie wstępnej oceny pisemnej zostanie ustalona kwalifikacja nieprawidłowości. wskazany będzie sposób usunięcia nieprawidłowości. w przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości podlegających raportowaniu, pracownik IW sporządzi raport dotyczący nieprawidłowości podlegających niezwłocznemu raportowaniu do KE /raport kwartalny zgodnie z PION 4.3 Kontrole ex-ante WWPE we współpracy z Beneficjentami dokona weryfikacji ex-ante nie ogłoszonych kluczowych postępowań wskazanych w zestawieniu zamówień publicznych, którym mowa w pkt Kontrole ex-ante zostaną dokonane do 17 września 2012 r. Proces i wynikające ze zmian nowe procedury zostały opisane w pkt Udział przedstawicieli IP w posiedzeniach Komitetów Sterujących W ramach Instytucji Pośredniczącej zostali powołani opiekunowie dla wszystkich projektów realizowanych w ramach 7 osi priorytetowej PO IG, którzy ściśle współpracują z beneficjentem na każdym etapie ich przygotowania i realizacji. Opiekunowie projektów uczestniczą w posiedzeniach Komitetów Sterujących projektów. Dokonują oni bieżącej analizy materiałów ze spotkań Komitetów Sterujących (zagadnienia projektowe, rejestr zagrożeń i zarządzanie ryzykiem). System ten jest realizowany na poziomie IP od sierpnia 2011 r. Beneficjenci zostaną zobowiązani do przesyłania do WWPE protokołów z każdego posiedzenia Komitetów Sterujących. 4.5 Wsparcie beneficjentów w ramach projektu systemowego WWPE WWPE zwiększy intensywność wsparcia doradczego dla beneficjentów w zakresie zamówień publicznych. W tym celu WWPE przeprowadzi do 17 września 2012 r. obowiązkowe szkolenia dla osób uczestniczących w projektach w zakresie zamówień publicznych, w tym szkolenie z zakresu działań antykorupcyjnych. 5. Sprawna i efektywna realizacja projektu 5.1. Zarządzanie projektami Instytucja Pośrednicząca zebrała od Beneficjentów informacje na temat przyjętych przez nich systemów zarządzania projektami. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż większość beneficjentów 7 osi priorytetowej PO IG stosuje powszechnie przyjęte metodyki zarządzania projektami. Wszystkie projekty realizowane są w oparciu o metodykę PRINCE 2 lub inną uznaną międzynarodową metodykę. Istotnym problem w zakresie zarządzania projektami w ramach 7 osi priorytetowej PO IG jest problem nałożenia ogólnej struktury organizacyjnej danego beneficjenta na system zarządzania projektem. Powoduje to liczne utrudnienia i generuje opóźnienia w podejmowaniu istotnych decyzji projektowych. Kultura organizacyjna administracji publicznej 7

8 wyrosła na silosowej strukturze hierarchicznej. Struktura taka pozostaje w zdecydowanej opozycji do struktur projektowych, jak wiadomo opartych o uznane metodyki zarządzania (np. PRINCE2) o charakterze wybitnie zadaniowym, przebiegającym w poprzek organizacji beneficjenta. Problem ten zostanie przedstawiony na posiedzeniu KRMC do 20 czerwca 2012 r., na którym zostanie powołany specjalny Zespół Zadaniowy mający wypracować zalecenia w tym zakresie, przekazane następnie do wdrożenia przez wszystkich beneficjentów. Instytucje Pośrednicząca i Wdrążająca, przy wykorzystaniu projektu systemowego, przeprowadzą do końca III kwartału 2012 r. przegląd stosowanych w projektach metodyk zarządzania projektami i ich wpływu na skuteczną realizację projektów. Na tej podstawie przygotowane zostaną rekomendacje dla beneficjentów dotyczące metod implementacji metodyk zarządzania projektami. 5.2 Sposób realizacji projektów W marcu br., Instytucja Pośrednicząca zwróciła się pismem do Beneficjentów z prośbą o szczególną uwagę przy definiowaniu sposobu i terminów realizacji projektów, w szczególności zwracając uwagę na rozważenie możliwości przyjęcia etapowego modelu realizacji i rozliczeń, również na etapie redagowania treści umów z wykonawcami systemów powstających w ramach projektów. Beneficjenci zostali poproszeni również o takie definiowanie harmonogramów rzeczowo finansowych, aby nie zaistniała sytuacja, w której większa część płatności zostałaby przesunięta na koniec realizacji projektów. Powyższe działanie miało na celu uświadomienie Beneficjentom konieczności realizacji projektu zgodnie z harmonogramem. Równocześnie, w celu usprawnienia realizacji projektów, w trakcie przeglądu przez Wspólny Zespół Zadaniowy przy Komisji Europejskiej ds. 7 osi priorytetowej PO IG przeprowadzona zostanie wraz z Beneficjentami analiza mająca na celu ustalenie potencjalnych możliwości etapowania umów z wykonawcami. Ma to na celu umożliwienie odbierania częściowo zakończonych prac poszczególnych etapów, rozliczanie wydatków i nie doprowadzanie do kumulowania się wydatków na koniec realizacji projektu oraz umożliwienia udostępniania usług i funkcjonalności w trakcie trwania inwestycji. Powyższe działanie naprawcze dotyczyć będzie jedynie nie zakończonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez Beneficjentów. 6. Niewystarczająca liczba pracowników Zasoby ludzkie, ich umiejętności, doświadczenie, mają kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. Stan osobowy zespołów projektowych, jego przygotowanie (umiejętności) oraz fluktuacja podlegać będzie bieżącej analizie w trakcie procesu monitoringu i weryfikacji wniosków o płatność zgodnie z procedurami wskazanymi w pkt. 3.1 i 3.2. Instytucje zaangażowane w realizację 7. osi priorytetowej PO IG dokonały przeglądu projektów pod kątem zasobów kadrowych, w tym z zakresu IT. W wyniku tej analizy można stwierdzić, iż problem z niewystarczająca liczbą pracowników jest jednostkowy (dotyczy tylko CSIOZ). Wakaty w zespole projektowym CSIOZ wynikają z faktu, że nie przyznano rezerwy celowej na zwiększenie liczby etatów. Zidentyfikowano istotny problem systemowy w podejściu do zatrudnienia w administracji publicznej osób na etaty finansowane z funduszy strukturalnych. Przygotowywana jest obecnie analiza w tej sprawie, z której wnioski zostaną przedstawione na posiedzeniu KRMC do 20 czerwca 2012 r. Zostanie powołany również specjalny Zespół Zadaniowy przy KRMC mający wypracować zalecenia w tym zakresie. Implementowanie tych zaleceń będzie wymagało ścisłej współpracy Ministra Finansów i Ministra Rozwoju Regionalnego. Bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektów 7 osi priorytetowej jest obecnie ok. 960 osób, z czego 30% stanowi wykwalifikowana kadra IT. Należy podkreślić, iż istotnym 8

9 problemem jest postrzeganie projektów informatycznych wyłącznie z perspektywy IT. Natomiast projekt informatyczny jest również projektem o charakterze biznesowym. Stąd technologia IT jest jedynie narzędziem, które może zostać efektywnie wykorzystane tylko wtedy, gdy nastąpią zmiany organizacyjne w jednostce realizującej projekt umożliwiające wykorzystanie potencjału zawartego w tych narzędziach. Postrzeganie zatem projektu informatycznego wyłącznie przez pryzmat IT i dopasowywanie zespołu projektowego tylko do zrealizowania postawionych wymagań technologicznych uniemożliwi osiągnięcie postawionych celów. Dlatego niezwykle istotne jest zapewnienie w trakcie realizacji projektów informatycznych odpowiedniego wsparcia ze strony osób mających wykształcenie i doświadczenie biznesowe. weryfikując dodatkowo w skład zespołu, należy również brać pod uwagę osoby o wykształceniu zapewniającym m.in. obsługę zamówień publicznych i zarządzanie projektem. Ze wstępnej analizy dokonanej przez IP wynika, że w zespołach projektowych projektów realizowanych w ramach 7 osi priorytetowej PO IG jest odpowiednia liczba pracowników mających wykształcenie IT. Potencjał kadrowy i jego zmiany w poszczególnych projektach będą podlegały co miesięcznej kontroli w ramach procedur wskazanych w pkt. 3.1 i 3.2. Wszystkie informacje o potencjale kadrowym zebrane przez IP zostaną poddane analizie wykonanej w ramach projektu systemowego WWPW i jej wyniki w formie rekomendacji dla każdego projektu zostaną sporządzone do końca III kwartału 2012 r. 7. Podsumowanie Działania naprawcze w ramach całego systemu zarządzania i kontroli będą wielopłaszczyznowe i kilkustopniowe oraz obejmą wszystkie projekty realizowane w ramach 7 osi priorytetowej PO IG. Przedkładając niniejszy dokument zobowiązujemy się zrealizować wszystkie działania naprawcze do 20 czerwca 2012 r. Natomiast zmiany Instrukcji Wykonawczych nastąpią do 17 września 2012 r. co nie będzie miało żadnego wpływu na wdrożenie mechanizmów naprawczych z dniem 20 czerwca 2012 r. W tym samym terminie zostaną wyznaczone zmodyfikowane kamienie milowe dla wszystkich projektów. Równocześnie zostanie wprowadzone ścisłe powiązanie wprowadzanych w projektach zmian z kamieniami milowymi. Najważniejszym aspektem wprowadzanych zmian będzie wzmocnienie powiązań istniejących form monitoringu i sprawozdawczości z procedurą weryfikacji wniosków o płatność oraz wynikami kontroli. Takie działania pozwolą na pełne wykorzystywanie wszystkich narzędzi w celu wzmocnienia wcześniejszej identyfikacji i reakcji na ryzyka i nieprawidłowości powstałe w projektach. Szczególnie ważną zmianę stanowi aneksowanie wszystkich umów do 17 września 2012 r. w celu lepszej kontroli zmian Harmonogramów rzeczowo finansowych. Należy podkreślić, iż powyższe działania naprawcze będą powiązane z zastosowaniem sankcji dyscyplinujących beneficjentów. Wstrzymanie płatności wezwanie beneficjenta do ustosunkowania się do zidentyfikowanych problemów na posiedzeniu KRMC rozwiązanie umowy o dofinansowanie Wyrażamy głębokie przekonanie, że wprowadzenie zmian opisanych w niniejszym dokumencie umożliwi wyeliminowanie problemów w systemie zarządzania i kontroli 7 osi priorytetowej PO IG, zidentyfikowanych przez Komisję Europejską w piśmie z dnia 20 kwietnia 2012 r. oraz pozwoli Komisji Europejskiej na podjecie decyzji o odblokowaniu płatności. 9

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI KNO-4101-03-00/2012 Nr ewid. 168/2013/P/12/064/KNO Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - PROJEKT - (ZATWIERDZAM) -/- Maria

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Planowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Spis

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 STAN SPEŁNIENIA WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego MRR/H/10(5)06/2012 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS...

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS... Podręcznik wdrażania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów oraz Projektów Sieciowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 czerwiec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo