Zasady organizacji biura projektów systemów informatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady organizacji biura projektów systemów informatycznych"

Transkrypt

1 Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 1 Zasady organizacji biura projektów systemów informatycznych u użytkownika dr inz. Grzegorz Blizniuk Instytut Systemów Informatycznych Wydzial Cybernetyki WAT, Warszawa, 2002

2 Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 2 Plan wypowiedzi: Geneza problemu Analizowane metodyki Organizacja biura projektu w ZUS Wnioski, podsumowanie

3 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 3 1. Geneza problemu Struktura organizacyjna ZUS Złożoność Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS Powód zarządzania pracami projektowymi po stronie ZUS

4 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 4 Struktura organizacyjna ZUS W ogólnym zarysie ZUS jest instytucją zorganizowaną w hierarchii pionowej (oddziały terenowe, pion informatyki, ekonomiczny, świadczeniowy, organizacyjno-kadrowy) poszczególne piony i ich składowe (np. departamenty, oddziały terenowe) zachowują stosunkowo dużą autonomię decyzyjną ZUS nie został powołany do życia jako organizacja projektowa, a realizacja KSI ZUS nakłada na nią wyłącznie dodatkowe obciążenie nowa i precyzowana legislacja powoduje niestabilność wymagań względem KSI ZUS w niektórych jego obszarach

5 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 5 Powody zarządzania projektem w ZUS zasady reformy systemu ubezpieczeń społecznych narzucają konieczność powstania KSI ZUS, ZUS jest bardzo dużym odbiorcą oprogramowania (jeden z większych systemów w Europie), ZUS, który pierwotnie nie jest organizacją projektową musi: definiować wymagania na poszczególne elementy systemu informatycznego, udzielać wytwórcy informacje o sposobie działania ZUS, określać kryteria akceptacji elementów KSI ZUS, testować poszczególne elementy KSI ZUS, eksploatować oprogramowanie KSI ZUS, wpływać na poprawę jakości oprogramowania eksploatowanego w ZUS sprawnie zarządzać odbiorem elementów KSI, zarządzać zmianami wymagań na elementy KSI, zarządzać konfiguracją projektu i wersjami oprogramowania

6 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 6 Duża złożoność KSI ZUS Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z 1998 r. powoduje, że ZUS z założenia jest wąskim gardłem całego systemu informatycznego obsługującego reformę: konieczność współpracy z: o rejestrami zewnętrznymi (MSWiA, GUS, MF), o z funduszami emerytalnymi, kasami chorych (na bieżąco) o z urzędem pracy, o z płatnikiem składek (tryb on-line), o w przyszłości: z ubezpieczonymi konieczność wspierania obecnej działalności statutowej ZUS (świadczenia długoterminowe i krótkoterminowe, wspieranie innej działalności ZUS)

7 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 7 Duża złożoność KSI ZUS ZUS jest tematem bardzo wrażliwym dotyczy nas wszystkich (płatników i ubezpieczonych) od prawidłowego działania systemu ZUS zależy funkcjonowanie funduszy emerytalnych i kas chorych legislacja w obszarze ZUS była szczególnie niestabilna w 1999r. wiele tematów merytorycznych w związku z reformą systemu ubezpieczeń społecznych jest trudnych również dla pracowników ZUS (często wymaga to opracowywania nowych przepisów wykonawczych)

8 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 8 MSWiA Duża złożoność KSI ZUS Ministerstwo Finansów PESEL, dane osobowe KEP,NIP, dane podatników Centralny Rejestr Ubezpieczonych Centralny Rejestr Członków OFE, KCh Centralny Rejestr Płatników Konta Ubezpieczonych Konta Płatników GUS Składki FUNDUSZE UBEZPIECZENIOWE Dane rejestracyjne, składki KASY CHORYCH Dane rejestracyjne, składki URZĄD PRACY NBP REGON dane podmiotów gospodarczych, Dokumenty zgłoszeniowe Dokumenty rozliczeniowe Wyciągi bankowe, zlecenia przelewu ELIXIR Płatnik składek Przelewy, przekazy, POCZTA zł źródło: ZUS

9 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 9 Duża złożoność KSI ZUS REGON KEP PESEL Okręgowy Ośrodek Przetwarzania System zasilania informacyjnego System identyfikacji i ewidencji podmiotów rejestrów krajowych Poczta Program Płatnika Składek Płatnicy składek źródło: ZUS System weryfikacji danych Centralny system ewidencji informacji Banki Kasy Chorych Fundusze Emerytalne System obsługi wyjść informacyjnych System obsługi świadczeń Systemy jednostek ZUS Płatnicy składek, Ubezpieczeni, Świadczeniobiorcy

10 Struktura Systemu Centralnego OOP - y dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe System aktualizacji stanów kont Rejestr zdarzeń dot. płatników Rejestr zdarzeń dot. ubezpieczonych Rejestr członków OFE 7 6 System rejestracji członków OFE System identyfikacji podstawowej System weryfikacji System identyfikacji członków OFE Baza dokumentów zidentyfikowanych Baza księgowań System dystrybucji danych OFE 1 źródło: ZUS Dokumenty bankowe Dokumenty niezidentyfikowane i negatywnie zweryfikowane Baza dokumentów zweryfikowanych System Obsługi Wyjść Informacyjnych KSI -MAIL wyjście off - line Serwer jednostki terenowej 9 WAN Linia masowych wydruków KCh

11 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd Analizowane metodyki CCTA Prince2 Project Management Institute elementy Chestra v. 2.0 z Siemens Business Services zarządzanie konfiguracją z Rational Unified Process

12 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 12 Prince2, pochodzenie Metodyka Prince2 została opracowana w 1996 r. przez brytyjską organizację CCTA (Central Computer and Telecommunication Agency). Początki jej koncepcji są jednak dużo starsze (lata 80-te). W dużym stopniu Prince2 jest związana z popularną w Polsce metodyką LBMS (firma LBMS była twórcą poprzedniej wersji Prince), jak też z metodyką Unii Europejskiej o nazwie MAXIME. Obecnie Prince2 jest obowiązkową metodyką wszystkich organizacji rządowych w Wielkiej Brytanii. Jest również stosowana w innych krajach europejskich. Studiując metodyką Prince2 można odnieść nieodparte wrażenie, że jest ona mocno sugerowana osiągnięciami standardów PMI. Wydaje się, że autorom metodyki Prince2 zależało przede wszystkim na pewnym zagregowaniu, usystematyzowaniu i przełożeniu zasad określonych w standardach północno-amerykańskich na uwarunkowania rynku europejskiego.

13 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 13 Prince2, główne założenia W Prince2 skoncentrowano się na określeniu zasad organizacji i zarządzania projektem, co ma w przekonaniu jej autorów gwarantować prawidłowe jego rozpoczęcie i doprowadzenie do pomyślnego zakończenia oraz wypracowanie oczekiwanych produktów, przy jednoczesnym dotrzymaniu planowanego czasu, budżetu i jakości projektu. Dzięki oddzieleniu grupy zarządczej, odpowiedzialnej za organizację i kierowanie, od technicznej wytwarzającej produkt, może ona znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach Założenia metodyki Prince2 zostały uznane w ZUS za kluczowe, jeżeli chodzi o określenie zasad zarządzania projektem KSI ZUS po stronie jego użytkownika.

14 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 14 Prince2, definicja projektu Projekt, to sposób prowadzenia przedsięwzięć gospodarczych zmierzający do wytworzenia produktu uzasadnionego biznesowo, w ramach określonego czasu, budżetu, z odpowiednią strukturą organizacyjną, rolami i zakresami odpowiedzialności.

15 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 15 Prince2, wymiary zarządzania Prince2 wymiary zarządzania projektem Produkt Koszt Harmonogram Jakość Poszczególne wymiary zarządzania projektem mają na siebie istotny wpływ. Powinny być one analizowane przez kierownika projektu łącznie (również ocena ryzyka)

16 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 16 Prince2 wymiary Prince2, wymiar produktu Produkt Harmonogram Koszt Jakość Przez produkty projektu rozumie się wszystkie jego elementy, które mogą powstać w wyniku jego realizacji. Może to być gotowe oprogramowanie, zainstalowane systemy, dokumentacja oprogramowania, różnego rodzaju procedury, wykształcone kadry ludzkie itp. Opracowanie planów działań w wymiarze produktów odbywa się na podstawie definicji zakresu projektu.

17 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 17 Prince2 wymiary Prince2, wymiar czasu Produkt Harmonogram Koszt Jakość Na podstawie precyzyjnie zdefiniowanego zakresu projektu można zdefiniować drugi wymiar projektu, czyli czas, który jest najczęściej zapisywany w postaci harmonogramu. Często spotykaną formą prezentacji harmonogramu są na przykład tabele lub arkusze kalkulacyjne, jak również wykresy Gantta, które przedstawiają poszczególne czynności projektowe w sieci uwzględniającej wzajemne ich zależności, następstwa i zasoby niezbędne do ich wykonania w odpowiednio zdefiniowanej skali czasu.

18 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 18 Prince2 wymiary Prince2, wymiar budżetu Produkt Harmonogram Koszt Jakość Budżet projektu stanowi zestawienie kosztów realizacji projektu. Koszt ten powinien być podzielony na poszczególne jego kategorie. Mogą to być koszty osobowe, koszty sprzętu, administracji projektu, delegacji, szkoleń itp.

19 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 19 Prince2 wymiary Prince2, wymiar jakości Produkt Harmon ogram Koszt Jakość Wymiar jakości dotyczy oceny zarówno poszczególnych produktów projektowych: o dokumentacji, o oprogramowania, o platformy techniczno-systemowej itp. jak i oceny organizacji procesu projektowego: o planu wzajemnych oddziaływań procesów projektowych, o zasobów ludzkich zaangażowanych w projekt, o zarządzania poszczególnymi wymiarami projektu itp.

20 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 20 Prince2, struktura projektu Elementy nadrzędne względem biura projektu: Sponsor, Rada, Zarząd Elementy merytorycznie powiązane z biurem projektu: Szef jakości, Kontroli Zmian, Akceptacyjny Pozostałe elementy są składowymi biura projektu Zarząd biznesu użytkownika Sponsor projektu Rada Projektu Szef Jakości Szef projektu u użytkownika Zarząd projektu Szef projektu u dostawcy analogicznie Sekretariat biura projektu Administracja biura projektu Menedżer Konfiguracji Biblioteka / Archiwum Projektu Planista Kontroli Zmian Akceptacyjny realizacyjny 2 realizacyjny 3 realizacyjny N

21 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 21 Zarząd biznesu użytkownika Prince2, Sponsor projektu Szef Jakości Sponsor projektu Rada Projektu Zarząd projektu Szef projektu (odpowiedni) Kontroli Zmian Sekretariat Administracja Najczęściej jest to członek zarządu klienta lub jego bezpośredni przedstawiciel. Jest on odpowiedzialny za finansowanie całego przedsięwzięcia i reprezentuje informatyzowany biznes. Zna on dokładnie wartość biznesową projektu i musi posiadać uprawnienia do podejmowania decyzji w zakresie zmian dotyczących projektu. Menedżer Konfiguracji Biblioteka / Archiwum Projektu Planista Akceptacyjny

22 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 22 Zarząd biznesu użytkownika Prince2, Sponsor projektu Szef Jakości Sponsor projektu Rada Projektu Zarząd projektu Szef projektu (odpowiedni) Kontroli Zmian Sponsor w początkowej fazie projektu: formułuje misję przedsięwzięcia informatycznego i uzasadnia ją biznesowo wyznacza budżet projektu ustala główne oczekiwane produkty projektu mianuje Przewodniczącego Rady Projektu, zatwierdza pozostałych członków Rady W pozostałych fazach projektu: zatwierdza odbiór produktów projektu, na poziomie taktycznym decyduje w kluczowych momentach projektu, (wstrzymuje projekt, przydziela dodatkowe finanse itp.), jest mediatorem w ważnych konfliktach, niemożliwych do rozstrzygnięcia na niższych szczeblach struktury projektu. Sekretariat Administracja Menedżer Konfiguracji Biblioteka / Archiwum Projektu Planista Akceptacyjny

23 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 23 Zarząd biznesu użytkownika Prince2, Sponsor projektu Szef Jakości Sponsor projektu Rada Projektu Zarząd projektu Szef projektu (odpowiedni) Kontroli Zmian Sekretariat Administracja Sponsor jest odpowiedzialny za utworzenie Dokumentu Inicjacji Projektu (PID), w którym określa się: określa się cel i zakres realizacji projektu, czas realizacji projektu, budżet realizacji projektu, plan prowadzenia projektu, plan zapewnienia jakości, kryteria akceptacji produktów projektu oczekiwane korzyści biznesowe pierwszą ocenę zagrożeń w projekcie plan zarządzania problemami Dokument inicjacji jest poprzedzany: Uzasadnieniem biznesowym projektu Oceną zagrożeń projektu Studium wykonalności projektu Menedżer Konfiguracji Biblioteka / Archiwum Projektu Planista Akceptacyjny

24 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 24 Zarząd biznesu użytkownika Prince2, Rada Projektu Szef Jakości Sponsor projektu Rada Projektu Zarząd projektu Szef projektu (odpowiedni) Kontroli Zmian Sekretariat Administracja Rada Projektu ( Sterujący) zawiera w swoim ciele reprezentację wszystkich uczestników projektu, takich jak: Sponsor, użytkownicy, dostawcy. Składa się on z: Przewodniczącego Rady, mianowanego przez Sponsora pozostałych członków Rady zaproponowanych przez Przewodniczącego Rady obraduje w kluczowych momentach projektu, takich jak: początek i koniec projektu oraz tzw. punktach krytycznych (ang. milestones) poszczególnych faz projektu spotyka się również doraźnie w przypadku występowania zagrożeń dla prawidłowej realizacji projektu Menedżer Konfiguracji Biblioteka / Archiwum Projektu Planista Akceptacyjny

25 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 25 Zarząd biznesu użytkownika Prince2, Rada Projektu Szef Jakości Sponsor projektu Rada Projektu Zarząd projektu Szef projektu (odpowiedni) Kontroli Zmian Sekretariat Administracja główne zadania Rady Projektu: mianowanie Szefów Projektu, okresowa i etapowa ocena stanu projektu i zatwierdzanie planów dalszych prac, rozstrzyganie sporów występujących na szczeblu Szefów Projektu zatwierdzanie Wniosków o Zmianę w zakresie funkcjonalnym i niefunkcjonalnym projektu zatwierdzanie akceptacji kolejnych produktów projektu Menedżer Konfiguracji Biblioteka / Archiwum Projektu Planista Akceptacyjny

26 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 26 Zarząd biznesu użytkownika Prince2, Szef Projektu Szef Jakości Sponsor projektu Rada Projektu Zarząd projektu Szef projektu (odpowiedni) Kontroli Zmian Sekretariat Administracja Szef Projektu jest personalnie odpowiedzialny za sukces lub porażkę projektu Szef Projektu decyduje na szczeblu operacyjnym Szefowie projektów ze strony wytwórcy i ze strony dostawcy tworzą Zarząd Projektu Zarząd Projektu decyduje na szczeblu taktycznooperacyjnym pozostałe szczeble decyzyjne: decyzje taktyczne Rada Projektu decyzje strategiczne Sponsor Projektu Menedżer Konfiguracji Biblioteka / Archiwum Projektu Planista Akceptacyjny

27 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 27 Zarząd biznesu użytkownika Prince2, Szef Projektu Szef Jakości Sponsor projektu Rada Projektu Zarząd projektu Szef projektu (odpowiedni) Kontroli Zmian Sekretariat Administracja Szef Projektu u wytwórcy odpowiada za: organizowanie (planowanie) projektu i prac oraz korygowanie planów, ustalenie założeń, wymagań użytkownika oraz kryteriów akceptacji produktów projektowych, kontrolę postępów i ich raportowanie (produkt, czas, budżet), mianowanie Szefów Zespołów i Sekretariatu Projektu, dostarczenie produktów do testów i akceptacji, zapewnienie zasobów ze strony dostawcy, zorganizowanie prac u Sterującego, kontakty z poddostawcami Menedżer Konfiguracji Biblioteka / Archiwum Projektu Planista Akceptacyjny

28 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 28 Zarząd biznesu użytkownika Prince2, Szef Projektu Szef Jakości Sponsor projektu Rada Projektu Zarząd projektu Szef projektu (odpowiedni) Kontroli Zmian Sekretariat Administracja Szef Projektu u użytkownika odpowiada za: współorganizację prac projektowych, zapewnienie zasobów dla projektu ze strony klienta, Menedżer Konfiguracji Biblioteka / Archiwum Projektu Planista Obaj Szefowie projektu: prowadzą i gromadzą dokumentację projektu, zapewniają warunki pracy zespołów realizacyjnych, realizują zatwierdzone zmiany, w zależności od potrzeb zajmują eskalacją odpowiednich problemów Akceptacyjny

29 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 29 Zarząd biznesu użytkownika Prince2, Szef Jakości Szef Jakości Sponsor projektu Rada Projektu Zarząd projektu Szef projektu (odpowiedni) Kontroli Zmian Sekretariat Administracja Szef Jakości jest współpracuje z Szefami Projektu uczestniczy we wszystkich pracach zespołów realizacyjnych (bardzo dyskusyjne) w zakresie jakości podlegają mu plany i dokumentacja projektu produkty i ich testy praca zespołów realizacyjnych kontakty z poddostawcami gospodarka finansowa projektu zarządzanie ryzykiem projektu Menedżer Konfiguracji Biblioteka / Archiwum Projektu Planista Akceptacyjny

30 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 30 Zarząd biznesu użytkownika Prince2, Kontroli Zmian Szef Jakości Sponsor projektu Rada Projektu Zarząd projektu Szef projektu (odpowiedni) Kontroli Zmian Sekretariat Administracja Kontroli Zmian składa się z przedstawicieli zarówno dostawcy jak i klienta. Jego skład wyznacza Rada Projektu Spotkania u odbywają się doraźnie, w przypadku konieczności rozpatrzenia Wniosków o zmianę w projekcie, składanych przez Szefów Projektów oraz w czasie przeglądów zatwierdzania etapów zarządczych. W przypadku niemożności podjęcia decyzji o dokonaniu zmian przedkłada on sprawę do rozstrzygnięcia Radzie Projektu. Menedżer Konfiguracji Biblioteka / Archiwum Projektu Planista Akceptacyjny

31 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 31 Zarząd biznesu użytkownika Prince2, Akceptacyjny Szef Jakości Sponsor projektu Rada Projektu Zarząd projektu Szef projektu (odpowiedni) Kontroli Zmian Sekretariat Administracja Akceptacyjny składa się przeważnie z przedstawicieli obu stron, często jednak spotyka się w nim wyłącznie przedstawicieli klienta. Podlega mu zespół testów akceptacyjnych. Podstawowym zadaniem u Akceptacyjnego jest wypracowanie decyzji odnośnie przyjęcia lub odrzucenia produktów, na podstawie wyników testów i opinii specjalistów, a następnie przedstawieniu jej Radzie Projektu, która podejmuje decyzję o akceptacji bądź braku akceptacji produktów projektu Menedżer Konfiguracji Biblioteka / Archiwum Projektu Planista Akceptacyjny

32 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 32 Prince2, sekretariat/administracja biura projektu Szef Jakości Zarząd biznesu użytkownika Sponsor projektu Rada Projektu Zarząd projektu Szef projektu (odpowiedni) Kontroli Zmian Wykonuje zadania w zakresie: prowadzenia biblioteki projektu, planów, raportów, Wniosków o Zmianę itp. zarządzania korespondencją, dokumentacją spotkań zbierania i konsolidacji raportów z zespołów technicznych, przygotowania materiałów do raportów Szefa Projektu spraw osobowych (urlopy, rozliczenia finansowe, sprawy pracownicze itp.) rozliczeń finansowych z dostawcami zewnętrznymi rozliczeń finansowych z klientem Sekretariat Administracja Menedżer Konfiguracji Biblioteka / Archiwum Projektu Planista w większych projektach powołuje się: Menedżera Konfiguracji (ang. Configuration Manager) Bibliotekarza Projektu (ang. Librarian) Planistę (ang. Planner) Akceptacyjny

33 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 33 Zarząd biznesu użytkownika Prince2, Zespoły Realizacyjne Szef Jakości Sponsor projektu Rada Projektu Zarząd projektu Szef projektu (odpowiedni) Kontroli Zmian Sekretariat Administracja Zespoły realizacyjne są wykonawcami produktów i dlatego od ich prawidłowego składu i organizacji zależy powodzenie realizacji projektu. często łączy się w nich fachowców tych samych specjalnościach. Szefów Zespołów powinni być oni doświadczonymi fachowcami z danej dziedziny przedmiotowej projektu, posiadających zdolności kierowania ludźmi. Szefowie Zespołów powinni pomagać Szefowi Projektu w zakresie definiowania produktów, planowania, oceny Wniosków o Zmianę, przygotowywania raportów z realizacji prac, czy wreszcie realizacji zadań. Najczęściej pełnią one również rolę zespołów testów (lub powoływany jest oddzielny zespół testów) Menedżer Konfiguracji Biblioteka / Archiwum Projektu Planista Akceptacyjny

34 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 34 Metodyka PMI, wymiary zarządzania PMI wymiary zarządzania projektem Zakres Koszt Harmonogram Jakość Komunikacja Integracja Ryzyko Zasoby ludzkie Zaopatrywanie / zlecenia / sprzedaż

35 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 35 PMI, wymiar zakresu Zarządzanie zakresem projektu obejmuje procesy wymagane dla uzyskania pewności, że projekt uwzględnia wszystkie konieczne czynności niezbędne dla pomyślnego zakończenia projektu i uzyskania oczekiwanego zakresu produktu. Procesy te w głównej mierze są skoncentrowane na permanentnym ustalaniu, co powinno mieścić się w zakresie projektu, czy w zakresie produktu Główne procesy: inicjowanie faz projektu planowanie zakresu definiowanie zakresu weryfikacja zakresu kontrola zmian zakresu PMI wymiary Zakres Koszt Czas Jakość Komunikacja Integracja Ryzyko Ludzie Zaopatrywanie/zlecenia/...

36 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 36 PMI, wymiar kosztu Zarządzanie kosztem projektu obejmuje procesy wymagane do zapewnienia, że projekt zostanie ukończony w ramach zaakceptowanego budżetu. Główne procesy: planowanie zasobów estymowanie kosztu przypisywanie kosztów (budżetowanie) kontrola kosztu zarządzanie zmianami budżetu PMI wymiary Zakres Koszt Czas Jakość Komunikacja Integracja Ryzyko Ludzie Zaopatrywanie/zlecenia/...

37 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 37 PMI, wymiar czasu Zarządzanie harmonogramem projektu obejmuje procesy wymagane do zapewnienia przestrzegania przez zespół projektowy ustalonych granic czasowych dla poszczególnych czynności w projekcie. Główne procesy: definiowanie czynności sekwencjonowanie czynności estymowanie czasu opracowanie harmonogramu kontrola wykonania harmonogramu zarządzanie zmianami harmonogramu PMI wymiary Zakres Koszt Czas Jakość Komunikacja Integracja Ryzyko Ludzie Zaopatrywanie/zlecenia/...

38 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 38 PMI, wymiar jakości Zarządzanie jakością projektu obejmuje procesy wymagane do zapewnienia zaspokojenia przez rezultaty projektu tych potrzeb, dla których został on powołany. Zalicza się tu wszystkie czynności z zakresu funkcji zarządzania, których wykonanie decyduje o celach i polityce jakości w projekcie. Główne procesy: planowanie jakości, zapewnienie jakości kontrola jakości PMI wymiary Zakres Koszt Czas Jakość Komunikacja Integracja Ryzyko Ludzie Zaopatrywanie/zlecenia/...

39 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 39 PMI, wymiar komunikacji Zarządzanie komunikacją obejmuje procesy służące zapewnieniu terminowego i właściwego tworzenia, gromadzenia, rozpowszechniania, przechowywania i usuwania informacji niezbędnej do efektywnego zarządzania projektem. Analizuje się tutaj wszystkie istotne połączenia między ludźmi, ideami oraz wszelkimi informacjami potrzebnymi dla osiągnięcia sukcesu przedsięwzięcia informatycznego. Każdy zatrudniony w projekcie musi być przygotowany do wysyłania i odbierania komunikatów w języku projektu i musi rozumieć w jaki sposób komunikacja, w której bierze udział, wpływa całość projektu. Główne procesy: planowanie komunikacji dystrybuowanie informacji sprawozdawczość PMI wymiary Zakres Koszt Czas Jakość Komunikacja Integracja Ryzyko Ludzie Zaopatrywanie/zlecenia/...

40 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 40 PMI, wymiar integracji Zarządzanie integracją projektu obejmuje procesy wymagane do zapewnienia poprawnej koordynacji wszystkich elementów projektu. Procesy te umożliwiają koordynację działań mających na celu: zaspokojenie wszystkich zidentyfikowanych potrzeb stron zainteresowanych projektem spełnienie ich oczekiwań w stopniu zapewniającym pomyślność projektu Główne procesy: wypracowanie planu projektu wykonywanie planu projektu ogólna kontrola zmian projektu PMI wymiary Zakres Koszt Czas Jakość Komunikacja Integracja Ryzyko Ludzie Zaopatrywanie/zlecenia/...

41 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 41 PMI, wymiar ryzyka Zarządzanie ryzykiem obejmuje procesy identyfikacji, analizowania i reakcji na zaistnienie czynników ryzyka w projekcie. Jest to związane z podejmowaniem przez Szefa Projektu decyzji w warunkach niepełnej i niepewnej wiedzy o skutkach tej decyzji dla projektu. Główne procesy: identyfikacja ryzyka estymowanie ryzyka optymalizacja ryzyka monitorowanie ryzyka PMI wymiary Zakres Koszt Czas Jakość Komunikacja Integracja Ryzyko Ludzie Zaopatrywanie/zlecenia/...

42 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 42 PMI, wymiar ludzki Zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje procesy ułatwiające efektywne wykorzystanie ludzi w projekcie (klientów, sponsorów i innych uczestników). Procesy te uwzględniają między innymi: przywództwo, komunikację, negocjacje, delegowanie, motywowanie, mentoring, budowę zespołów, rozwiązywanie konfliktów, rekrutację, różne regulacje Główne procesy: planowanie organizacji nabór personelu zarządzanie zespołami ludzkimi PMI wymiary Zakres Koszt Czas Jakość Komunikacja Integracja Ryzyko Ludzie Zaopatrywanie/zlecenia/...

43 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 43 PMI, zaopatrywanie Zarządzanie zaopatrywaniem/zleceniami/sprzedażą obejmuje zdobywanie dóbr i usług spoza organizacji wykonującej projekt. Obszar ten jest badany z perspektywy kupującego oraz relacji kupujący-dostawca. Relacja ta może istnieć na wielu szczeblach jednego projektu. Dla dostawcy kluczowym podmiotem jest odbiorca. Główne procesy: planowanie zleceń planowanie ofert realizacja ofert selekcja dostawców PMI wymiary Zakres Koszt Czas Jakość Komunikacja Integracja Ryzyko Ludzie Zaopatrywanie/zlecenia/...

44 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 44 Chestra SBS struktura biura projektu Silna pozycja Kierownika Projektu (Szefa Projektu), zakres projektu i zakres produktu jest określany przez Architekta Systemowego i Architekta Biznesowego, Menedżer Jakości podlega pod Szefa Projektu Menedżer Konfiguracji nie jest już w składzie administracji projektu wyróżniono obszary dokumentacji i testów Administracja Projektu Architekt Systemowy Architekt Biznesowy ZR 1 ZR 2 ZR n Sterujący (Rada Projektu) Kierownik Projektu Techniczne zarządzanie projektem Menedżer Budżetu Menedżer Jakości Dokumentacja użytkownika Menedżer Konfiguracji Integracja i Testy źródło: Siemens Konzern

45 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 45 RUP wybrane aspekty zarządzania konfiguracją Proces zarządzania konfiguracją oprogramowania jest realizowany w celu: identyfikacji i udokumentowania funkcjonalnych oraz niefunkcjonalnych charakterystyk produktów projektowych, monitorowania wszelkich zmian tych charakterystyk, zapisywania i raportowania tych zmian oraz stopnia implementacji tych zmian, weryfikacji poszczególnych produktów projektowych pod względem spełniania wymagań ustalonych dla tych produktów Zarządzanie konfiguracją jest związane z: zarządzaniem żądaniami zmian (ang. Change Request Management CRM), raportowaniem statusu konfiguracji, śledzeniem zmian zarządzaniem wersjami dokumentacji i oprogramowania zarządzaniem architekturą oprogramowania

46 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 46 RUP wybrane aspekty zarządzania konfiguracją Zarządzanie żądaniami zmian (ang. CRM) Raportowanie statusu konfiguracji Zarządzanie konfiguracją (ang. CM) źródło: Rational Corp.: usytuowanie zarządzania konfiguracją według RUP

47 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 47 RUP wybrane aspekty zarządzania konfiguracją Przeglądy konfiguracji przeprowadza się w dwóch etapach: przeglądy konfiguracji fizycznej, dotyczące identyfikacji produktów programowych podlegających wdrożeniu, przeglądy konfiguracji funkcjonalnej, mające na celu potwierdzenie zgodności konfiguracji z wymaganiami funkcjonalnymi nałożonymi na oprogramowanie. Wnioski z przeglądów konfiguracji stanowią podstawę dla: ustalenia wersji konfiguracji fizycznej i funkcjonalnej oprogramowania, identyfikacji konfiguracji podstawowej oprogramowania, identyfikacji wszystkich brakujących elementów konfiguracji, np.: o dokumentacji projektowej, o produktów programowych, o dokumentacji testów, o dokumentacji wymagań itp.), identyfikacji tych elementów konfiguracji fizycznej, które przeszły testy (bądź ich nie przeszły)

48 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 48 RUP wybrane aspekty zarządzania konfiguracją Plan kontroli konfiguracji i zmian Utworzenie środowiska zarządzania zmianami Zmiany, dostarczanie elementów konfiguracji Zarządzanie wersjami konfiguracji Monitorowanie i raportowanie statusu konfiguracji Zarządzanie zmianami wymagań źródło: Rational Corp.:. Przepływ prac w zarządzaniu zmianami i konfiguracją według RUP

49 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd Biuro projektu w ZUS Jako podstawę dla organizacji poszczególnych komórek biura projektu KSI ZUS i zakresów ich kompetencji wzięto pod uwagę zalecenia wynikające przede wszystkim z: regulaminu ZUS, zaleceń Zarządu ZUS, aktów normatywnych w obszarze zarządzania projektami, jakością itp. w zakresie metodyk projektowych: o zaleceń Prince2 podstawa działań, o wybranych zaleceń metodyki PMI - zakres niewielki, o niektórych sugestii RUP - zakres minimalny, o zasad organizacji komórek biura projektu z metody Chestra2.0 SBS - zakres istotny, wypracowanych mechanizmów współpracy interdepartamentowej wewnątrz ZUS, zasad współpracy ZUS z generalnym wykonawcą KSI ZUS, wyników audytów wewnętrznych i zewnętrznych, porad doradców i ekspertów ZUS

50 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 50 Struktura zarządzania projektem KSI w ZUS Elementy nadrzędne względem biura projektu: Sponsor, Rada, Zarząd Elementy merytorycznie powiązane z biurem projektu: Koordynatorzy Systemów, Zespoły Realizacyjne Pozostałe elementy są składowymi biura projektu Sponsor Projektu Rada Koordynacyjna Projektu Zarząd Projektu Kierownik Projektu Sekretariat Koordynatorzy systemów Administracja Projektu Menedżerowie obszarów Zakres, zmiany zakresu Dokumentacja projektowa, konfiguracja Archiwum, biblioteka projektu Harmonogram Budżet, zamówienia, zlecenia Menedżer zakresu, konfiguracji Menedżer jakości i ryzyka Menedżer harmonogramu Menedżer budżetu Lider obszaru komunikacji Lider ds. normatywnych realizacyjny / akceptacyjny 1 realizacyjny / akceptacyjny 2 realizacyjny / akceptacyjny 3 realizacyjny / akceptacyjny n

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie programami według Program Management Institute

Zarządzanie programami według Program Management Institute Barometr Regionalny Tom 12 nr 2 Zarządzanie programami według Program Management Institute Przemysław Sekuła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2 Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Co to jest projekt? Inicjowanie Zamknięcie Planowanie Kontrola Realizacja Czym jest

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 Założenia Warszawa, marzec 2009 - założenia Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1 Cele Programu... 5 1.2 Założenia Programu... 5 Adresaci Programu...

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo