Zasady organizacji biura projektów systemów informatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady organizacji biura projektów systemów informatycznych"

Transkrypt

1 Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 1 Zasady organizacji biura projektów systemów informatycznych u użytkownika dr inz. Grzegorz Blizniuk Instytut Systemów Informatycznych Wydzial Cybernetyki WAT, Warszawa, 2002

2 Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 2 Plan wypowiedzi: Geneza problemu Analizowane metodyki Organizacja biura projektu w ZUS Wnioski, podsumowanie

3 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 3 1. Geneza problemu Struktura organizacyjna ZUS Złożoność Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS Powód zarządzania pracami projektowymi po stronie ZUS

4 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 4 Struktura organizacyjna ZUS W ogólnym zarysie ZUS jest instytucją zorganizowaną w hierarchii pionowej (oddziały terenowe, pion informatyki, ekonomiczny, świadczeniowy, organizacyjno-kadrowy) poszczególne piony i ich składowe (np. departamenty, oddziały terenowe) zachowują stosunkowo dużą autonomię decyzyjną ZUS nie został powołany do życia jako organizacja projektowa, a realizacja KSI ZUS nakłada na nią wyłącznie dodatkowe obciążenie nowa i precyzowana legislacja powoduje niestabilność wymagań względem KSI ZUS w niektórych jego obszarach

5 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 5 Powody zarządzania projektem w ZUS zasady reformy systemu ubezpieczeń społecznych narzucają konieczność powstania KSI ZUS, ZUS jest bardzo dużym odbiorcą oprogramowania (jeden z większych systemów w Europie), ZUS, który pierwotnie nie jest organizacją projektową musi: definiować wymagania na poszczególne elementy systemu informatycznego, udzielać wytwórcy informacje o sposobie działania ZUS, określać kryteria akceptacji elementów KSI ZUS, testować poszczególne elementy KSI ZUS, eksploatować oprogramowanie KSI ZUS, wpływać na poprawę jakości oprogramowania eksploatowanego w ZUS sprawnie zarządzać odbiorem elementów KSI, zarządzać zmianami wymagań na elementy KSI, zarządzać konfiguracją projektu i wersjami oprogramowania

6 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 6 Duża złożoność KSI ZUS Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z 1998 r. powoduje, że ZUS z założenia jest wąskim gardłem całego systemu informatycznego obsługującego reformę: konieczność współpracy z: o rejestrami zewnętrznymi (MSWiA, GUS, MF), o z funduszami emerytalnymi, kasami chorych (na bieżąco) o z urzędem pracy, o z płatnikiem składek (tryb on-line), o w przyszłości: z ubezpieczonymi konieczność wspierania obecnej działalności statutowej ZUS (świadczenia długoterminowe i krótkoterminowe, wspieranie innej działalności ZUS)

7 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 7 Duża złożoność KSI ZUS ZUS jest tematem bardzo wrażliwym dotyczy nas wszystkich (płatników i ubezpieczonych) od prawidłowego działania systemu ZUS zależy funkcjonowanie funduszy emerytalnych i kas chorych legislacja w obszarze ZUS była szczególnie niestabilna w 1999r. wiele tematów merytorycznych w związku z reformą systemu ubezpieczeń społecznych jest trudnych również dla pracowników ZUS (często wymaga to opracowywania nowych przepisów wykonawczych)

8 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 8 MSWiA Duża złożoność KSI ZUS Ministerstwo Finansów PESEL, dane osobowe KEP,NIP, dane podatników Centralny Rejestr Ubezpieczonych Centralny Rejestr Członków OFE, KCh Centralny Rejestr Płatników Konta Ubezpieczonych Konta Płatników GUS Składki FUNDUSZE UBEZPIECZENIOWE Dane rejestracyjne, składki KASY CHORYCH Dane rejestracyjne, składki URZĄD PRACY NBP REGON dane podmiotów gospodarczych, Dokumenty zgłoszeniowe Dokumenty rozliczeniowe Wyciągi bankowe, zlecenia przelewu ELIXIR Płatnik składek Przelewy, przekazy, POCZTA zł źródło: ZUS

9 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 9 Duża złożoność KSI ZUS REGON KEP PESEL Okręgowy Ośrodek Przetwarzania System zasilania informacyjnego System identyfikacji i ewidencji podmiotów rejestrów krajowych Poczta Program Płatnika Składek Płatnicy składek źródło: ZUS System weryfikacji danych Centralny system ewidencji informacji Banki Kasy Chorych Fundusze Emerytalne System obsługi wyjść informacyjnych System obsługi świadczeń Systemy jednostek ZUS Płatnicy składek, Ubezpieczeni, Świadczeniobiorcy

10 Struktura Systemu Centralnego OOP - y dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe System aktualizacji stanów kont Rejestr zdarzeń dot. płatników Rejestr zdarzeń dot. ubezpieczonych Rejestr członków OFE 7 6 System rejestracji członków OFE System identyfikacji podstawowej System weryfikacji System identyfikacji członków OFE Baza dokumentów zidentyfikowanych Baza księgowań System dystrybucji danych OFE 1 źródło: ZUS Dokumenty bankowe Dokumenty niezidentyfikowane i negatywnie zweryfikowane Baza dokumentów zweryfikowanych System Obsługi Wyjść Informacyjnych KSI -MAIL wyjście off - line Serwer jednostki terenowej 9 WAN Linia masowych wydruków KCh

11 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd Analizowane metodyki CCTA Prince2 Project Management Institute elementy Chestra v. 2.0 z Siemens Business Services zarządzanie konfiguracją z Rational Unified Process

12 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 12 Prince2, pochodzenie Metodyka Prince2 została opracowana w 1996 r. przez brytyjską organizację CCTA (Central Computer and Telecommunication Agency). Początki jej koncepcji są jednak dużo starsze (lata 80-te). W dużym stopniu Prince2 jest związana z popularną w Polsce metodyką LBMS (firma LBMS była twórcą poprzedniej wersji Prince), jak też z metodyką Unii Europejskiej o nazwie MAXIME. Obecnie Prince2 jest obowiązkową metodyką wszystkich organizacji rządowych w Wielkiej Brytanii. Jest również stosowana w innych krajach europejskich. Studiując metodyką Prince2 można odnieść nieodparte wrażenie, że jest ona mocno sugerowana osiągnięciami standardów PMI. Wydaje się, że autorom metodyki Prince2 zależało przede wszystkim na pewnym zagregowaniu, usystematyzowaniu i przełożeniu zasad określonych w standardach północno-amerykańskich na uwarunkowania rynku europejskiego.

13 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 13 Prince2, główne założenia W Prince2 skoncentrowano się na określeniu zasad organizacji i zarządzania projektem, co ma w przekonaniu jej autorów gwarantować prawidłowe jego rozpoczęcie i doprowadzenie do pomyślnego zakończenia oraz wypracowanie oczekiwanych produktów, przy jednoczesnym dotrzymaniu planowanego czasu, budżetu i jakości projektu. Dzięki oddzieleniu grupy zarządczej, odpowiedzialnej za organizację i kierowanie, od technicznej wytwarzającej produkt, może ona znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach Założenia metodyki Prince2 zostały uznane w ZUS za kluczowe, jeżeli chodzi o określenie zasad zarządzania projektem KSI ZUS po stronie jego użytkownika.

14 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 14 Prince2, definicja projektu Projekt, to sposób prowadzenia przedsięwzięć gospodarczych zmierzający do wytworzenia produktu uzasadnionego biznesowo, w ramach określonego czasu, budżetu, z odpowiednią strukturą organizacyjną, rolami i zakresami odpowiedzialności.

15 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 15 Prince2, wymiary zarządzania Prince2 wymiary zarządzania projektem Produkt Koszt Harmonogram Jakość Poszczególne wymiary zarządzania projektem mają na siebie istotny wpływ. Powinny być one analizowane przez kierownika projektu łącznie (również ocena ryzyka)

16 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 16 Prince2 wymiary Prince2, wymiar produktu Produkt Harmonogram Koszt Jakość Przez produkty projektu rozumie się wszystkie jego elementy, które mogą powstać w wyniku jego realizacji. Może to być gotowe oprogramowanie, zainstalowane systemy, dokumentacja oprogramowania, różnego rodzaju procedury, wykształcone kadry ludzkie itp. Opracowanie planów działań w wymiarze produktów odbywa się na podstawie definicji zakresu projektu.

17 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 17 Prince2 wymiary Prince2, wymiar czasu Produkt Harmonogram Koszt Jakość Na podstawie precyzyjnie zdefiniowanego zakresu projektu można zdefiniować drugi wymiar projektu, czyli czas, który jest najczęściej zapisywany w postaci harmonogramu. Często spotykaną formą prezentacji harmonogramu są na przykład tabele lub arkusze kalkulacyjne, jak również wykresy Gantta, które przedstawiają poszczególne czynności projektowe w sieci uwzględniającej wzajemne ich zależności, następstwa i zasoby niezbędne do ich wykonania w odpowiednio zdefiniowanej skali czasu.

18 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 18 Prince2 wymiary Prince2, wymiar budżetu Produkt Harmonogram Koszt Jakość Budżet projektu stanowi zestawienie kosztów realizacji projektu. Koszt ten powinien być podzielony na poszczególne jego kategorie. Mogą to być koszty osobowe, koszty sprzętu, administracji projektu, delegacji, szkoleń itp.

19 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 19 Prince2 wymiary Prince2, wymiar jakości Produkt Harmon ogram Koszt Jakość Wymiar jakości dotyczy oceny zarówno poszczególnych produktów projektowych: o dokumentacji, o oprogramowania, o platformy techniczno-systemowej itp. jak i oceny organizacji procesu projektowego: o planu wzajemnych oddziaływań procesów projektowych, o zasobów ludzkich zaangażowanych w projekt, o zarządzania poszczególnymi wymiarami projektu itp.

20 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 20 Prince2, struktura projektu Elementy nadrzędne względem biura projektu: Sponsor, Rada, Zarząd Elementy merytorycznie powiązane z biurem projektu: Szef jakości, Kontroli Zmian, Akceptacyjny Pozostałe elementy są składowymi biura projektu Zarząd biznesu użytkownika Sponsor projektu Rada Projektu Szef Jakości Szef projektu u użytkownika Zarząd projektu Szef projektu u dostawcy analogicznie Sekretariat biura projektu Administracja biura projektu Menedżer Konfiguracji Biblioteka / Archiwum Projektu Planista Kontroli Zmian Akceptacyjny realizacyjny 2 realizacyjny 3 realizacyjny N

21 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 21 Zarząd biznesu użytkownika Prince2, Sponsor projektu Szef Jakości Sponsor projektu Rada Projektu Zarząd projektu Szef projektu (odpowiedni) Kontroli Zmian Sekretariat Administracja Najczęściej jest to członek zarządu klienta lub jego bezpośredni przedstawiciel. Jest on odpowiedzialny za finansowanie całego przedsięwzięcia i reprezentuje informatyzowany biznes. Zna on dokładnie wartość biznesową projektu i musi posiadać uprawnienia do podejmowania decyzji w zakresie zmian dotyczących projektu. Menedżer Konfiguracji Biblioteka / Archiwum Projektu Planista Akceptacyjny

22 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 22 Zarząd biznesu użytkownika Prince2, Sponsor projektu Szef Jakości Sponsor projektu Rada Projektu Zarząd projektu Szef projektu (odpowiedni) Kontroli Zmian Sponsor w początkowej fazie projektu: formułuje misję przedsięwzięcia informatycznego i uzasadnia ją biznesowo wyznacza budżet projektu ustala główne oczekiwane produkty projektu mianuje Przewodniczącego Rady Projektu, zatwierdza pozostałych członków Rady W pozostałych fazach projektu: zatwierdza odbiór produktów projektu, na poziomie taktycznym decyduje w kluczowych momentach projektu, (wstrzymuje projekt, przydziela dodatkowe finanse itp.), jest mediatorem w ważnych konfliktach, niemożliwych do rozstrzygnięcia na niższych szczeblach struktury projektu. Sekretariat Administracja Menedżer Konfiguracji Biblioteka / Archiwum Projektu Planista Akceptacyjny

23 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 23 Zarząd biznesu użytkownika Prince2, Sponsor projektu Szef Jakości Sponsor projektu Rada Projektu Zarząd projektu Szef projektu (odpowiedni) Kontroli Zmian Sekretariat Administracja Sponsor jest odpowiedzialny za utworzenie Dokumentu Inicjacji Projektu (PID), w którym określa się: określa się cel i zakres realizacji projektu, czas realizacji projektu, budżet realizacji projektu, plan prowadzenia projektu, plan zapewnienia jakości, kryteria akceptacji produktów projektu oczekiwane korzyści biznesowe pierwszą ocenę zagrożeń w projekcie plan zarządzania problemami Dokument inicjacji jest poprzedzany: Uzasadnieniem biznesowym projektu Oceną zagrożeń projektu Studium wykonalności projektu Menedżer Konfiguracji Biblioteka / Archiwum Projektu Planista Akceptacyjny

24 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 24 Zarząd biznesu użytkownika Prince2, Rada Projektu Szef Jakości Sponsor projektu Rada Projektu Zarząd projektu Szef projektu (odpowiedni) Kontroli Zmian Sekretariat Administracja Rada Projektu ( Sterujący) zawiera w swoim ciele reprezentację wszystkich uczestników projektu, takich jak: Sponsor, użytkownicy, dostawcy. Składa się on z: Przewodniczącego Rady, mianowanego przez Sponsora pozostałych członków Rady zaproponowanych przez Przewodniczącego Rady obraduje w kluczowych momentach projektu, takich jak: początek i koniec projektu oraz tzw. punktach krytycznych (ang. milestones) poszczególnych faz projektu spotyka się również doraźnie w przypadku występowania zagrożeń dla prawidłowej realizacji projektu Menedżer Konfiguracji Biblioteka / Archiwum Projektu Planista Akceptacyjny

25 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 25 Zarząd biznesu użytkownika Prince2, Rada Projektu Szef Jakości Sponsor projektu Rada Projektu Zarząd projektu Szef projektu (odpowiedni) Kontroli Zmian Sekretariat Administracja główne zadania Rady Projektu: mianowanie Szefów Projektu, okresowa i etapowa ocena stanu projektu i zatwierdzanie planów dalszych prac, rozstrzyganie sporów występujących na szczeblu Szefów Projektu zatwierdzanie Wniosków o Zmianę w zakresie funkcjonalnym i niefunkcjonalnym projektu zatwierdzanie akceptacji kolejnych produktów projektu Menedżer Konfiguracji Biblioteka / Archiwum Projektu Planista Akceptacyjny

26 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 26 Zarząd biznesu użytkownika Prince2, Szef Projektu Szef Jakości Sponsor projektu Rada Projektu Zarząd projektu Szef projektu (odpowiedni) Kontroli Zmian Sekretariat Administracja Szef Projektu jest personalnie odpowiedzialny za sukces lub porażkę projektu Szef Projektu decyduje na szczeblu operacyjnym Szefowie projektów ze strony wytwórcy i ze strony dostawcy tworzą Zarząd Projektu Zarząd Projektu decyduje na szczeblu taktycznooperacyjnym pozostałe szczeble decyzyjne: decyzje taktyczne Rada Projektu decyzje strategiczne Sponsor Projektu Menedżer Konfiguracji Biblioteka / Archiwum Projektu Planista Akceptacyjny

27 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 27 Zarząd biznesu użytkownika Prince2, Szef Projektu Szef Jakości Sponsor projektu Rada Projektu Zarząd projektu Szef projektu (odpowiedni) Kontroli Zmian Sekretariat Administracja Szef Projektu u wytwórcy odpowiada za: organizowanie (planowanie) projektu i prac oraz korygowanie planów, ustalenie założeń, wymagań użytkownika oraz kryteriów akceptacji produktów projektowych, kontrolę postępów i ich raportowanie (produkt, czas, budżet), mianowanie Szefów Zespołów i Sekretariatu Projektu, dostarczenie produktów do testów i akceptacji, zapewnienie zasobów ze strony dostawcy, zorganizowanie prac u Sterującego, kontakty z poddostawcami Menedżer Konfiguracji Biblioteka / Archiwum Projektu Planista Akceptacyjny

28 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 28 Zarząd biznesu użytkownika Prince2, Szef Projektu Szef Jakości Sponsor projektu Rada Projektu Zarząd projektu Szef projektu (odpowiedni) Kontroli Zmian Sekretariat Administracja Szef Projektu u użytkownika odpowiada za: współorganizację prac projektowych, zapewnienie zasobów dla projektu ze strony klienta, Menedżer Konfiguracji Biblioteka / Archiwum Projektu Planista Obaj Szefowie projektu: prowadzą i gromadzą dokumentację projektu, zapewniają warunki pracy zespołów realizacyjnych, realizują zatwierdzone zmiany, w zależności od potrzeb zajmują eskalacją odpowiednich problemów Akceptacyjny

29 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 29 Zarząd biznesu użytkownika Prince2, Szef Jakości Szef Jakości Sponsor projektu Rada Projektu Zarząd projektu Szef projektu (odpowiedni) Kontroli Zmian Sekretariat Administracja Szef Jakości jest współpracuje z Szefami Projektu uczestniczy we wszystkich pracach zespołów realizacyjnych (bardzo dyskusyjne) w zakresie jakości podlegają mu plany i dokumentacja projektu produkty i ich testy praca zespołów realizacyjnych kontakty z poddostawcami gospodarka finansowa projektu zarządzanie ryzykiem projektu Menedżer Konfiguracji Biblioteka / Archiwum Projektu Planista Akceptacyjny

30 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 30 Zarząd biznesu użytkownika Prince2, Kontroli Zmian Szef Jakości Sponsor projektu Rada Projektu Zarząd projektu Szef projektu (odpowiedni) Kontroli Zmian Sekretariat Administracja Kontroli Zmian składa się z przedstawicieli zarówno dostawcy jak i klienta. Jego skład wyznacza Rada Projektu Spotkania u odbywają się doraźnie, w przypadku konieczności rozpatrzenia Wniosków o zmianę w projekcie, składanych przez Szefów Projektów oraz w czasie przeglądów zatwierdzania etapów zarządczych. W przypadku niemożności podjęcia decyzji o dokonaniu zmian przedkłada on sprawę do rozstrzygnięcia Radzie Projektu. Menedżer Konfiguracji Biblioteka / Archiwum Projektu Planista Akceptacyjny

31 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 31 Zarząd biznesu użytkownika Prince2, Akceptacyjny Szef Jakości Sponsor projektu Rada Projektu Zarząd projektu Szef projektu (odpowiedni) Kontroli Zmian Sekretariat Administracja Akceptacyjny składa się przeważnie z przedstawicieli obu stron, często jednak spotyka się w nim wyłącznie przedstawicieli klienta. Podlega mu zespół testów akceptacyjnych. Podstawowym zadaniem u Akceptacyjnego jest wypracowanie decyzji odnośnie przyjęcia lub odrzucenia produktów, na podstawie wyników testów i opinii specjalistów, a następnie przedstawieniu jej Radzie Projektu, która podejmuje decyzję o akceptacji bądź braku akceptacji produktów projektu Menedżer Konfiguracji Biblioteka / Archiwum Projektu Planista Akceptacyjny

32 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 32 Prince2, sekretariat/administracja biura projektu Szef Jakości Zarząd biznesu użytkownika Sponsor projektu Rada Projektu Zarząd projektu Szef projektu (odpowiedni) Kontroli Zmian Wykonuje zadania w zakresie: prowadzenia biblioteki projektu, planów, raportów, Wniosków o Zmianę itp. zarządzania korespondencją, dokumentacją spotkań zbierania i konsolidacji raportów z zespołów technicznych, przygotowania materiałów do raportów Szefa Projektu spraw osobowych (urlopy, rozliczenia finansowe, sprawy pracownicze itp.) rozliczeń finansowych z dostawcami zewnętrznymi rozliczeń finansowych z klientem Sekretariat Administracja Menedżer Konfiguracji Biblioteka / Archiwum Projektu Planista w większych projektach powołuje się: Menedżera Konfiguracji (ang. Configuration Manager) Bibliotekarza Projektu (ang. Librarian) Planistę (ang. Planner) Akceptacyjny

33 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 33 Zarząd biznesu użytkownika Prince2, Zespoły Realizacyjne Szef Jakości Sponsor projektu Rada Projektu Zarząd projektu Szef projektu (odpowiedni) Kontroli Zmian Sekretariat Administracja Zespoły realizacyjne są wykonawcami produktów i dlatego od ich prawidłowego składu i organizacji zależy powodzenie realizacji projektu. często łączy się w nich fachowców tych samych specjalnościach. Szefów Zespołów powinni być oni doświadczonymi fachowcami z danej dziedziny przedmiotowej projektu, posiadających zdolności kierowania ludźmi. Szefowie Zespołów powinni pomagać Szefowi Projektu w zakresie definiowania produktów, planowania, oceny Wniosków o Zmianę, przygotowywania raportów z realizacji prac, czy wreszcie realizacji zadań. Najczęściej pełnią one również rolę zespołów testów (lub powoływany jest oddzielny zespół testów) Menedżer Konfiguracji Biblioteka / Archiwum Projektu Planista Akceptacyjny

34 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 34 Metodyka PMI, wymiary zarządzania PMI wymiary zarządzania projektem Zakres Koszt Harmonogram Jakość Komunikacja Integracja Ryzyko Zasoby ludzkie Zaopatrywanie / zlecenia / sprzedaż

35 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 35 PMI, wymiar zakresu Zarządzanie zakresem projektu obejmuje procesy wymagane dla uzyskania pewności, że projekt uwzględnia wszystkie konieczne czynności niezbędne dla pomyślnego zakończenia projektu i uzyskania oczekiwanego zakresu produktu. Procesy te w głównej mierze są skoncentrowane na permanentnym ustalaniu, co powinno mieścić się w zakresie projektu, czy w zakresie produktu Główne procesy: inicjowanie faz projektu planowanie zakresu definiowanie zakresu weryfikacja zakresu kontrola zmian zakresu PMI wymiary Zakres Koszt Czas Jakość Komunikacja Integracja Ryzyko Ludzie Zaopatrywanie/zlecenia/...

36 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 36 PMI, wymiar kosztu Zarządzanie kosztem projektu obejmuje procesy wymagane do zapewnienia, że projekt zostanie ukończony w ramach zaakceptowanego budżetu. Główne procesy: planowanie zasobów estymowanie kosztu przypisywanie kosztów (budżetowanie) kontrola kosztu zarządzanie zmianami budżetu PMI wymiary Zakres Koszt Czas Jakość Komunikacja Integracja Ryzyko Ludzie Zaopatrywanie/zlecenia/...

37 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 37 PMI, wymiar czasu Zarządzanie harmonogramem projektu obejmuje procesy wymagane do zapewnienia przestrzegania przez zespół projektowy ustalonych granic czasowych dla poszczególnych czynności w projekcie. Główne procesy: definiowanie czynności sekwencjonowanie czynności estymowanie czasu opracowanie harmonogramu kontrola wykonania harmonogramu zarządzanie zmianami harmonogramu PMI wymiary Zakres Koszt Czas Jakość Komunikacja Integracja Ryzyko Ludzie Zaopatrywanie/zlecenia/...

38 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 38 PMI, wymiar jakości Zarządzanie jakością projektu obejmuje procesy wymagane do zapewnienia zaspokojenia przez rezultaty projektu tych potrzeb, dla których został on powołany. Zalicza się tu wszystkie czynności z zakresu funkcji zarządzania, których wykonanie decyduje o celach i polityce jakości w projekcie. Główne procesy: planowanie jakości, zapewnienie jakości kontrola jakości PMI wymiary Zakres Koszt Czas Jakość Komunikacja Integracja Ryzyko Ludzie Zaopatrywanie/zlecenia/...

39 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 39 PMI, wymiar komunikacji Zarządzanie komunikacją obejmuje procesy służące zapewnieniu terminowego i właściwego tworzenia, gromadzenia, rozpowszechniania, przechowywania i usuwania informacji niezbędnej do efektywnego zarządzania projektem. Analizuje się tutaj wszystkie istotne połączenia między ludźmi, ideami oraz wszelkimi informacjami potrzebnymi dla osiągnięcia sukcesu przedsięwzięcia informatycznego. Każdy zatrudniony w projekcie musi być przygotowany do wysyłania i odbierania komunikatów w języku projektu i musi rozumieć w jaki sposób komunikacja, w której bierze udział, wpływa całość projektu. Główne procesy: planowanie komunikacji dystrybuowanie informacji sprawozdawczość PMI wymiary Zakres Koszt Czas Jakość Komunikacja Integracja Ryzyko Ludzie Zaopatrywanie/zlecenia/...

40 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 40 PMI, wymiar integracji Zarządzanie integracją projektu obejmuje procesy wymagane do zapewnienia poprawnej koordynacji wszystkich elementów projektu. Procesy te umożliwiają koordynację działań mających na celu: zaspokojenie wszystkich zidentyfikowanych potrzeb stron zainteresowanych projektem spełnienie ich oczekiwań w stopniu zapewniającym pomyślność projektu Główne procesy: wypracowanie planu projektu wykonywanie planu projektu ogólna kontrola zmian projektu PMI wymiary Zakres Koszt Czas Jakość Komunikacja Integracja Ryzyko Ludzie Zaopatrywanie/zlecenia/...

41 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 41 PMI, wymiar ryzyka Zarządzanie ryzykiem obejmuje procesy identyfikacji, analizowania i reakcji na zaistnienie czynników ryzyka w projekcie. Jest to związane z podejmowaniem przez Szefa Projektu decyzji w warunkach niepełnej i niepewnej wiedzy o skutkach tej decyzji dla projektu. Główne procesy: identyfikacja ryzyka estymowanie ryzyka optymalizacja ryzyka monitorowanie ryzyka PMI wymiary Zakres Koszt Czas Jakość Komunikacja Integracja Ryzyko Ludzie Zaopatrywanie/zlecenia/...

42 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 42 PMI, wymiar ludzki Zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje procesy ułatwiające efektywne wykorzystanie ludzi w projekcie (klientów, sponsorów i innych uczestników). Procesy te uwzględniają między innymi: przywództwo, komunikację, negocjacje, delegowanie, motywowanie, mentoring, budowę zespołów, rozwiązywanie konfliktów, rekrutację, różne regulacje Główne procesy: planowanie organizacji nabór personelu zarządzanie zespołami ludzkimi PMI wymiary Zakres Koszt Czas Jakość Komunikacja Integracja Ryzyko Ludzie Zaopatrywanie/zlecenia/...

43 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 43 PMI, zaopatrywanie Zarządzanie zaopatrywaniem/zleceniami/sprzedażą obejmuje zdobywanie dóbr i usług spoza organizacji wykonującej projekt. Obszar ten jest badany z perspektywy kupującego oraz relacji kupujący-dostawca. Relacja ta może istnieć na wielu szczeblach jednego projektu. Dla dostawcy kluczowym podmiotem jest odbiorca. Główne procesy: planowanie zleceń planowanie ofert realizacja ofert selekcja dostawców PMI wymiary Zakres Koszt Czas Jakość Komunikacja Integracja Ryzyko Ludzie Zaopatrywanie/zlecenia/...

44 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 44 Chestra SBS struktura biura projektu Silna pozycja Kierownika Projektu (Szefa Projektu), zakres projektu i zakres produktu jest określany przez Architekta Systemowego i Architekta Biznesowego, Menedżer Jakości podlega pod Szefa Projektu Menedżer Konfiguracji nie jest już w składzie administracji projektu wyróżniono obszary dokumentacji i testów Administracja Projektu Architekt Systemowy Architekt Biznesowy ZR 1 ZR 2 ZR n Sterujący (Rada Projektu) Kierownik Projektu Techniczne zarządzanie projektem Menedżer Budżetu Menedżer Jakości Dokumentacja użytkownika Menedżer Konfiguracji Integracja i Testy źródło: Siemens Konzern

45 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 45 RUP wybrane aspekty zarządzania konfiguracją Proces zarządzania konfiguracją oprogramowania jest realizowany w celu: identyfikacji i udokumentowania funkcjonalnych oraz niefunkcjonalnych charakterystyk produktów projektowych, monitorowania wszelkich zmian tych charakterystyk, zapisywania i raportowania tych zmian oraz stopnia implementacji tych zmian, weryfikacji poszczególnych produktów projektowych pod względem spełniania wymagań ustalonych dla tych produktów Zarządzanie konfiguracją jest związane z: zarządzaniem żądaniami zmian (ang. Change Request Management CRM), raportowaniem statusu konfiguracji, śledzeniem zmian zarządzaniem wersjami dokumentacji i oprogramowania zarządzaniem architekturą oprogramowania

46 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 46 RUP wybrane aspekty zarządzania konfiguracją Zarządzanie żądaniami zmian (ang. CRM) Raportowanie statusu konfiguracji Zarządzanie konfiguracją (ang. CM) źródło: Rational Corp.: usytuowanie zarządzania konfiguracją według RUP

47 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 47 RUP wybrane aspekty zarządzania konfiguracją Przeglądy konfiguracji przeprowadza się w dwóch etapach: przeglądy konfiguracji fizycznej, dotyczące identyfikacji produktów programowych podlegających wdrożeniu, przeglądy konfiguracji funkcjonalnej, mające na celu potwierdzenie zgodności konfiguracji z wymaganiami funkcjonalnymi nałożonymi na oprogramowanie. Wnioski z przeglądów konfiguracji stanowią podstawę dla: ustalenia wersji konfiguracji fizycznej i funkcjonalnej oprogramowania, identyfikacji konfiguracji podstawowej oprogramowania, identyfikacji wszystkich brakujących elementów konfiguracji, np.: o dokumentacji projektowej, o produktów programowych, o dokumentacji testów, o dokumentacji wymagań itp.), identyfikacji tych elementów konfiguracji fizycznej, które przeszły testy (bądź ich nie przeszły)

48 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 48 RUP wybrane aspekty zarządzania konfiguracją Plan kontroli konfiguracji i zmian Utworzenie środowiska zarządzania zmianami Zmiany, dostarczanie elementów konfiguracji Zarządzanie wersjami konfiguracji Monitorowanie i raportowanie statusu konfiguracji Zarządzanie zmianami wymagań źródło: Rational Corp.:. Przepływ prac w zarządzaniu zmianami i konfiguracją według RUP

49 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd Biuro projektu w ZUS Jako podstawę dla organizacji poszczególnych komórek biura projektu KSI ZUS i zakresów ich kompetencji wzięto pod uwagę zalecenia wynikające przede wszystkim z: regulaminu ZUS, zaleceń Zarządu ZUS, aktów normatywnych w obszarze zarządzania projektami, jakością itp. w zakresie metodyk projektowych: o zaleceń Prince2 podstawa działań, o wybranych zaleceń metodyki PMI - zakres niewielki, o niektórych sugestii RUP - zakres minimalny, o zasad organizacji komórek biura projektu z metody Chestra2.0 SBS - zakres istotny, wypracowanych mechanizmów współpracy interdepartamentowej wewnątrz ZUS, zasad współpracy ZUS z generalnym wykonawcą KSI ZUS, wyników audytów wewnętrznych i zewnętrznych, porad doradców i ekspertów ZUS

50 G.Bliźniuk - Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 50 Struktura zarządzania projektem KSI w ZUS Elementy nadrzędne względem biura projektu: Sponsor, Rada, Zarząd Elementy merytorycznie powiązane z biurem projektu: Koordynatorzy Systemów, Zespoły Realizacyjne Pozostałe elementy są składowymi biura projektu Sponsor Projektu Rada Koordynacyjna Projektu Zarząd Projektu Kierownik Projektu Sekretariat Koordynatorzy systemów Administracja Projektu Menedżerowie obszarów Zakres, zmiany zakresu Dokumentacja projektowa, konfiguracja Archiwum, biblioteka projektu Harmonogram Budżet, zamówienia, zlecenia Menedżer zakresu, konfiguracji Menedżer jakości i ryzyka Menedżer harmonogramu Menedżer budżetu Lider obszaru komunikacji Lider ds. normatywnych realizacyjny / akceptacyjny 1 realizacyjny / akceptacyjny 2 realizacyjny / akceptacyjny 3 realizacyjny / akceptacyjny n

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Zarządzanie projektem Kontroluj Planuj Monitoruj Deleguj 6 aspektów efektywności projektu Koszty Terminy Jakość Zakres Ryzyko Korzyści 4 zintegrowane elementy metodyki

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak PRINCE2 Metodyka zarządzania projektami Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak Metodyka PRINCE2 PRINCE2 Project IN Controlled Environments v.2 Określa: Co należy zrobić Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Warszawa, kwiecień 2012 r. Carrywater Group S.A. www.carrywater.com Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Centrum LIM, piętro XIV, lok. 14.07

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Ewa Szczepańska Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Agenda Zarządzanie strategiczne Zarządzanie operacyjne Dostarczanie produktów Role

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center studium przypadku Mirek Piotr Szydłowski Ślęzak Warszawa, 17.05.2011 2008.09.25 WWW.CORRSE.COM Firma CORRSE Nasze zainteresowania zawodowe

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

PRINCE Foundation

PRINCE Foundation PRINCE2 2009 Foundation Istota PRINCE2 Metodyka PRINCE2 stanowi doskonałą podstawę do realizacji wszelkich projektów w przedsiębiorstwach i organizacjach dowolnej wielkości i branży. Pozwala w zorganizowany

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu klasy ERP autorska metodyka

Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu klasy ERP autorska metodyka Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu klasy ERP autorska metodyka 1 Plan prezentacji Dlaczego potrzebna jest metodyka wdrożeń systemów ERP? Źródła metodyki Założenia metodyki Cykl życia projektu Kastomizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI 4 Kilka słów o metodyce Prince2 Do czego słuŝy? 5 Kilka słów o metodyce Prince2 Skąd się wzięła? Prince2 PRoject IN Controlled Environments Metodyka zarządzania projektem, nie realizacji projektu!!! Projekty

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt dr inż. Marek WODA 1. Wprowadzenie Czasochłonność 2h/tydzień Obligatoryjne konto na portalu Assembla Monitoring postępu Aktywność ma wpływ na ocenę 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Poz. 237 KOMUNIKAT MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 1 grudnia 2015 r.

Poz. 237 KOMUNIKAT MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 1 grudnia 2015 r. KOMUNIKAT MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej sprawiedliwość Na podstawie art. 69 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia i zadań Rady Portfela Projektów oraz zasad

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk Zarządzanie projektami Porównanie podstawowych metodyk Porównanie podstawowych metodyk w zarządzaniu projektami PRINCE 2 PMBOK TENSTEP AGILE METODYKA PRINCE 2 Istota metodyki PRINCE 2 Project IN Controlled

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 2 Zarządzanie projektem Plan wykładu Definicja zarzadzania projektami Typy podejść do zarządzania projektami Cykl życia projektu/cykl zarządzania projektem Grupy procesów

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektami IT Zarządzanie projektami IT Źródła Zarządzanie projektami, J. Betta, Politechnika Wrocławska, 2011 Zarządzanie projektami IT, P. Brzózka, CuCamp, styczeń 2011 Zarządzanie projektami IT w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO PG VII G 020/40/14 ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie kontroli zarządczej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

OPIS RÓL PROJEKTOWYCH

OPIS RÓL PROJEKTOWYCH Załącznik 1 do Instrukcji Zarządzania Projektami Strategicznymi OPIS RÓL PROJEKTOWYCH Spis treści 1. Biuro Programów i Rozwoju... 1 2. Kierownik Jednostki Merytorycznej... 1 3. Komitet Sterujący... 2 4.

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. KONTROLA ZARZĄDCZA Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 Program studiów opracował: Grzegorz Karpiuk CEL STUDIÓW 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR * 1. DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH. z dnia34maja 2012 r.

DECYZJA NR * 1. DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH. z dnia34maja 2012 r. DECYZJA NR DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH z dnia34maja 2012 r. w sprawie ustalenia zasad zarządzania projektami informatycznymi w Centrum Projektów Na podstawie 6 ust. 6 Statutu Centrum Projektów,

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr A-0220-25/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniony Zarządzeniem Nr A-0220-43/12 z dnia 12 października 2012 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

"Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny".

Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny. "Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny". CZYNNIKI PROJEKTU Cel (zakres) projektu: wyznacza ramy przedsięwzięcia, a tym samym zadania

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 w prezentacji wykorzystano również materiały przygotowane przez Michała Kolano

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Spis treści Słownik pojęć... 1 Cz. 1 Inicjatywy Projektów Strategicznych... 2 Cz. 2 Realizacja Projektów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Projektowanie antropocentryczne i PMBoK Podejście antropocentryczne do analizy i projektowania systemów informacyjnych UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Właściwe

Bardziej szczegółowo

W. 3. Zarządzanie projektami: potrzeba str. 30. W. 4. Odpowiedź na zmieniające się warunki str. 32. W. 5. Systemowe podejście do zarządzania str.

W. 3. Zarządzanie projektami: potrzeba str. 30. W. 4. Odpowiedź na zmieniające się warunki str. 32. W. 5. Systemowe podejście do zarządzania str. Spis treści O autorach str. 15 Przedmowa str. 17 Podziękowania str. 21 Wprowadzenie str. 23 W. 1. Dawno, dawno temu str. 23 W. 2. Projekt - co to takiego? str. 26 W. 3. Zarządzanie projektami: potrzeba

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz. 58. z dnia 29 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz. 58. z dnia 29 lipca 2016 r. Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz. 58 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Temat: Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Termin: do ustalenia Miejsce: do ustalenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Planowania Strategicznego P5 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 213 DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH

SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH Załącznik 2 do Instrukcji Zarządzania Projektami Strategicznymi SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH Spis treści 1. Założenia Projektu... 2 2. Dokumentacja Inicjowania Projektu... 6 3. Grupa Zadań... 11 4.

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec.

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec. PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010 Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz www.omec.pl W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Agenda Wstęp

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny aspekt projektu

Organizacyjny aspekt projektu Organizacyjny aspekt projektu Zarządzanie funkcjonalne Zarządzanie między funkcjonalne Osiąganie celów poprzez kierowanie bieżącymi działaniami Odpowiedzialność spoczywa na kierownikach funkcyjnych Efektywność

Bardziej szczegółowo

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza System e-kontrola Zarządcza Agenda O firmie IBT Wybrani klienci i partnerzy Koncepcja Systemu e-kz Założenia Systemu e-kz Funkcjonalności Systemu e-kz Przykładowe ekrany Systemu e-kz Przedstawienie firmy

Bardziej szczegółowo

Kompetencje w zarządzaniu projektem

Kompetencje w zarządzaniu projektem Kompetencje w zarządzaniu projektem Zarzadzanie projektami (ang: Project Management) to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin zarządzania. Dotyczy to szczególnie ludzkich aspektów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. Tomasz Janka KFDZOM Kołobrzeg, 21 września 2017

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. Tomasz Janka KFDZOM Kołobrzeg, 21 września 2017 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Tomasz Janka KFDZOM Kołobrzeg, 21 września 2017 A CO JA Z TEGO BĘDĘ MIAŁ? Oszczędność pieniędzy Zwiększenie wydajności Szybsze wdrożenie Skrócenie procesu decyzyjnego Osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie działań IT MF

Przedstawienie działań IT MF Przedstawienie działań IT MF Paweł Oracz Ministerstwa Finansów Maciej Puto Ministerstwa Finansów Radom, dn. 2 kwietnia 2009 r. Agenda spotkania Przedstawienie struktury IT resortu i roli poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 Określenie wymagań Testowanie Pielęgnacja Faza strategiczna

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Agile vs PRINCE2. 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka

Agile vs PRINCE2. 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka Agile vs PRINCE2 Ewa Solecka - specjalność ogólna- 1117627 Przemysław Mrozowski specjalność ogólna- 1121130 Michał Roztoczyński specjalność ogólna - 1118910 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. Jak zarządzać ryzykiem podatkowym?

TYTUŁ PREZENTACJI. Jak zarządzać ryzykiem podatkowym? TYTUŁ PREZENTACJI Jak zarządzać ryzykiem podatkowym? Ryzyko podatkowe to: niebezpieczeństwo pomyłkowego zaniżenia zobowiązania podatkowego i konieczności zapłaty odsetek oraz kar przewidzianych w polskim

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego Projekt ProLog - wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: PROLOG wzrost

Bardziej szczegółowo

Jednolity Model Zarządzania Portfelami

Jednolity Model Zarządzania Portfelami Jednolity Model Zarządzania (The Unified Portfolio Management Model, UPMM) Stanisław Gasik Referat pierwotnie prezentowany w ramach PMI Global Congress North America, październik 2007, Atlanta Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

Certified IT Manager Training (CITM ) Dni: 3. Opis:

Certified IT Manager Training (CITM ) Dni: 3. Opis: Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HK333S Certified IT Manager Training (CITM ) Dni: 3 Opis: Jest to trzydniowe szkolenie przeznaczone dla kierowników działów informatycznych oraz osób, które ubiegają się

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C24S PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 3 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące podejście

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji AGENDA 1. Uwarunkowania formalno-prawne 2. Czynności kontrolne w spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku Prince2 : skuteczne zarządzanie projektami / OGC ; [tł. i oprac. wersji polskiej zespół red. Iwona Semik-Żbikowska et al.]. wyd. 2, pol. Londyn, cop. 2010 Spis treści Spis rysunków Spis tabel Przedmowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne

Bardziej szczegółowo

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kategoria: Urząd Marszałkowski - Departamenty / Biura - Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zasady systemu kontroli zarządczej Urzędu Miasta Ciechanów

Zasady systemu kontroli zarządczej Urzędu Miasta Ciechanów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 04 stycznia 2017r. Zasady systemu kontroli zarządczej Urzędu Miasta Ciechanów I. Definicje i skróty Prezydent Prezydent Miasta

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6 Projektowanie systemów informatycznych wykład 6 Iteracyjno-przyrostowy proces projektowania systemów Metodyka (ang. methodology) tworzenia systemów informatycznych (TSI) stanowi spójny, logicznie uporządkowany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy:

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy: Regulamin Zarządzania i Realizacji Projektu w kontekście ogólnych zasad zarządzania Projektami z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r.

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gdańskiego Centrum Informatycznego Na podstawie 6 ust. 2

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Bogdan Miedziński PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dorocie żonie, wiernej towarzyszce życia 1 SPIS TREŚCI Wstęp................................................. 9 1. Zarządzanie projektami z lotu ptaka....................

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 63 O B W I E S Z C Z E N I E. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 63 O B W I E S Z C Z E N I E. z dnia 29 grudnia 2014 r. Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 63 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami Dr Sławomir Kotylak WYKŁAD 2 MENEDŻER PROJEKTU ODPOWIEDZIALNY ZA WSZYSTKIE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTU PLANOWANIE KONTAKTY Z KLIENTEM, NEGOCJACJE KIEROWANIE ZESPOŁEM: REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. (nie tylko) dla IT. czyli KIJEM W MROWISKO. Krzysztof Małus OMEC Sp. z o.o. Agenda

PRINCE2. (nie tylko) dla IT. czyli KIJEM W MROWISKO. Krzysztof Małus OMEC Sp. z o.o. Agenda PRINCE2 (nie tylko) dla IT czyli KIJEM W MROWISKO Krzysztof Małus OMEC Sp. z o.o. PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym OGC w Wielkiej Brytanii i innych krajach Logo Swirl TM jest znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Usługa: Audyt kodu źródłowego

Usługa: Audyt kodu źródłowego Usługa: Audyt kodu źródłowego Audyt kodu źródłowego jest kompleksową usługą, której głównym celem jest weryfikacja jakości analizowanego kodu, jego skalowalności, łatwości utrzymania, poprawności i stabilności

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DI Departamentem kieruje Dyrektor. Zależność służbowa : Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Technicznych Zakres odpowiedzialności : Dyrektor Departamentu Informatyki

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik nr 2 do zasad kontroli zarządczej II poziomu w powiatowych jednostkach organizacyjnych L.p. KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ TAK NIE NIE W PEŁN I

Bardziej szczegółowo

Koordynacja projektów IT w AGH

Koordynacja projektów IT w AGH Koordynacja projektów IT w AGH 24.11.2016 Zbigniew Kąkol Maciej Zygmunt Plan 1. Strategia IT w AGH 2. Model bramkowy 3. Zadania koordynator IT 4. Docelowy model zarządzania IT Inicjatywy Rozwiązania Zadowolenie

Bardziej szczegółowo

Feature Driven Development

Feature Driven Development Feature Driven Development lekka metodyka tworzenia oprogramowania Kasprzyk Andrzej IS II Wstęp Feature Driven Development (FDD) to metodyka tworzenia oprogramowania, która wspomaga zarządzanie fazami

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania projektami

Wprowadzenie do zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami Project Management dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 października 2012 r. Zawartość modułu (4h): wskazanie możliwości

Bardziej szczegółowo

Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZASADY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Witold Radzio zastępca dyrektora

Bardziej szczegółowo

Warsztaty FRAME. Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni

Warsztaty FRAME. Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni Warsztaty FRAME I. Cel Zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania Europejskiej Ramowej Architektury ITS FRAME (zwanej dalej FRAME ) oraz jej narzędzi

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa informacji Główne zagadnienia wykładu

Polityka bezpieczeństwa informacji Główne zagadnienia wykładu Polityka bezpieczeństwa informacji Główne zagadnienia wykładu Bezpieczeństwo systemów informatycznych Polityka bezpieczeństwa Zbigniew Suski 1 Polityka Bezpieczeństwa Jest zbiorem zasad i procedur obowiązujących

Bardziej szczegółowo