Atrybutach Standardowych rozumie się elementy charakteryzujące, opisujące i wartościujące obiekty lub ich cechy w Systemie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Atrybutach Standardowych rozumie się elementy charakteryzujące, opisujące i wartościujące obiekty lub ich cechy w Systemie."

Transkrypt

1 Załącznik 11 do SIWZ słownik wyrażeo i terminów SIWZ Ilekrod w SIWZ mowa o: Asyście rozumie się wszelkie działania Wykonawcy, które mają na celu wsparcie Użytkowników w zakresie obsługi Systemu na etapie Rozruchu Systemu zgodnie z zapisami SIWZ, w szczególności rozdziału 7.9 OPZ. Asyście Stanowiskowej rozumie się świadczenie usług Asysty w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z zapisami SIWZ, w szczególności rozdziału 7.9 OPZ Administratorze rozumie się osobę posiadającą uprawnienia do dokonywania modyfikacji w ustawieniach i konfiguracji Systemu. Pod pojęciem mieści się Administrator merytoryczny i Administrator techniczny. Analizie Wymagao rozumie się sformalizowane iteracyjne prace analityczne wykonane przez Wykonawcę, których wynikiem jest pełne zidentyfikowanie i opisanie pożądanych przez Zamawiającego wymagao funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, zachowania i cech Systemu, które zostaną udokumentowane w Dokumencie Analiza Wymagao. Atrybutach Standardowych rozumie się elementy charakteryzujące, opisujące i wartościujące obiekty lub ich cechy w Systemie. Błędzie opis stanu Produktu niezgodny z zapisami SIWZ i Umowy, w szczególności Nienormalne Działanie Systemu, lub niepoprawnie zrealizowany element Dokumentacji. Centralnym Repozytorium Danych (CRD) rozumie się element Systemu, w którym gromadzi się, przetwarza, przechowuje i Zasoby Informacyjne Systemu. Czas Reakcji na Zgłoszenie - Czas Reakcji (na Zgłoszenie) jest to czas liczony od momentu zarejestrowania Zgłoszenia w Systemie Rejestracji Zgłoszeo lub od przekazania Zgłoszenia Wykonawcy do powiadomienia zgłaszającego (lub innej właściwej osoby) o sposobie i terminie realizacji Zgłoszenia. Członkach Zespołu Projektowego rozumie się osoby biorące udział w Projekcie IBL. Danych Badawczych rozumie się wszelkie szczegółowe dane pozyskiwane i przetwarzane w ramach Projektów IBL. Danych Operacyjnych rozumie się przechowywane w Systemie źródłowe dane jednostkowe, bezpośrednio wprowadzane przez Użytkowników lub generowane przez urządzenia badawcze. Danych Podstawowych rozumie się przechowywany w Systemie zasób o wysokiej jakości, przeznaczony do specjalistycznych analiz wykonywanych przez Użytkowników Systemu. Dokument Inicjujący Projekt (DIP) Produkt zarządczy według Metodyki Prince2, zawierający Cele Projektu, Zakres Projektu, Produkty Projektu, Tolerancje w Projekcie, Formułę Realizacji Projektu, Strona 1 z 12 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2 elementy sterowania Projektem, Uzasadnienie Biznesowe, Plan Projektu, Rejestr Ryzyka, strukturę organizacyjną Projektu, Plan Komunikacji i Plan Jakości Projektu. Dokumencie Analiza Wymagao (Dokumentacja Analizy Wymagao) element Dokumentacji Analitycznej będący Produktem procesu Analiza Wymagao. Dokumencie Projekt Techniczny Systemu - patrz: Projekt Techniczny Systemu. Dokumentacji rozumie się wszelkiego rodzaju dokumenty wytworzone w ramach realizacji Projektu. Pojęcie obejmuje Dokumentację Projektową oraz Dokumentację Systemu. Dokumentacji Analitycznej rozumie się wszelakie dokumenty charakteryzujące System, w tym co najmniej: o opis Systemu i wszystkich jego elementów w notacji nieformalnej, o model przypadków użycia wraz z scenariuszami, o model analityczny, o inne dokumenty uzgodnione przez Strony Dokumentacji Technicznej rozumie się zestaw dokumentów dotyczących Systemu, w tym co najmniej: o model projektowy, o model wdrożeniowy, o model danych, o model warstwy prezentacji, o dokument architektury oprogramowania, o specyfikacja migracji danych, o inne dokumenty uzgodnione przez Strony Dokumentacji Użytkownika rozumie się wszelkie instrukcje dotyczące obsługi Systemu w szczególności Instrukcje Użytkownika i instrukcje administratora Systemu. Dokumentacji Projektowej rozumie się dokumenty związane z zarządzaniem Projektu, w szczególności Produkty Zarządcze w myśl metodyki Prince 2. Dokumentacji Systemu rozumie się dokumenty dotyczące budowy i eksploatacji Systemu, w szczególności Dokumentacja Analityczna, Dokumentacja Techniczna Systemu, Dokumentacja Użytkownika Systemu. Strona 2 z 12

3 Etapie rozumie się przez to fazę realizacji przedmiotu Zamówienia, stanowiącą funkcjonalną całośd, podlegającą odrębnym odbiorom. Gwarancji Jakości rozumie się świadczenia realizowane przez Wykonawcę na warunkach opisanych w załączniku nr 8 SIWZ Harmonogramie Realizacji Projektu rozumie się przez to szczegółowy terminarz wykonania przedmiotu Zamówienia zaprojektowany do poziomu Produktu, składający się co najmniej z wykresu Gantta wraz z zależnościami między zadaniami oraz tabeli z zadaniami i ich krótką charakterystyką. Helpdesku (Help-Desk) rozumie się świadczenie usług Asysty, z wyłączeniem Asysty Stanowiskowej oraz usług opisanych w punkcie 11 ppkt: 11.6a, 11.6b, 11.6e Umowy. Hurtowni patrz Hurtownia Danych. Hurtowni Danych rozumie się element Systemu, miejsce składowania i integrowania wybranych danych pochodzących z CRD oraz zewnętrznych źródeł danych. IBL - patrz: Zamawiający IIP rozumie się Infrastrukturę Informacji Przestrzennej, zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Incydencie rozumie się każde Zdarzenie leżące po stronie Systemu lub po stronie prawidłowej obsługi i użytkowania Systemu, niebędące częścią normalnego działania Systemu, w szczególności działanie Systemu niezgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ i Dokumentacji Systemu. Ze względu na powód wystąpienia Incydenty podzielone zostały na dwie grupy: incydenty wynikające z awarii sprzętu (np. awaria drukarki, monitora) oraz incydenty wynikające z awarii oprogramowania (np. brak dostępu do bazy danych, aplikacji). Instytucji Pośredniczącej rozumie się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Instytucie patrz: Zamawiający. Instytucie Badawczym Leśnictwa patrz: Zamawiający. Informacjach Operacyjnych rozumie się etapowe wyniki przeprowadzonych analiz dokonanych na Danych Podstawowych. Informacjach Podstawowych rozumie się zasób o wysokiej jakości będący wynikiem przetworzenia Danych Podstawowych, przeznaczonych do specjalistycznych opracowao naukowych. ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library) - rozumie się zbiór zaleceo dotyczących efektywnego i skutecznego zarządzania usługami informatycznymi w wersji III opublikowanej w 2007 roku. Strona 3 z 12

4 Kierowniku Projektu IBL rozumie się Użytkownika Systemu, osobę odpowiedzialną za realizację zadao w Projekcie IBL, nadzorująca całośd prac. Kodach Źródłowych rozumie się, słowniki, skrypty, definicje, pliki źródłowe bazy danych, jak również biblioteki, algorytmy oraz jakiekolwiek inne symboliczne lub konwencjonalne przedstawienie zapisu informacji, niezbędne do kompilacji, wykonania i utrzymania, funkcjonowania i utrzymania Systemu, z wyłączeniem Oprogramowania Standardowego. Kryteriach Jakości patrz Kryteria Akceptacji. Kryteria Akceptacji - rozumie się kryteria względem jakości danego Produktu, które muszą zostad spełnione przez Produkt, zdefiniowane w Planie Jakości, określone w miarę możliwości w mierzalnych kategoriach, które będą jedną z podstaw odbioru Produktu. LCI Leśne Centrum Informacji, patrz System. LiDAR (ang. Light Detection And Ranging) rozumie się skaning laserowy. LIMS (ang. Laboratory Information Management System) rozumie się system klasy LIMS wspomagający zarządzanie danymi w laboratorium badawczym. Metadanych rozumie się informacje o danych. Module rozumie się częśd Systemu tworzącą logiczną całośd, dostarczającą zbiór funkcjonalności określony w OPZ. Modyfikacji patrz: Propozycja zmian Systemu Nienormalne Działanie Systemu - stan Systemu lub jego działanie w sposób nie zgodny z SIWZ i Dokumentacja. Normalne Działanie Systemu - stan Systemu lub jego działanie w sposób zgodny z SIWZ i Dokumentacja. Obiekt odniesienia Produkt po kontroli jakości, zatwierdzony przez obie Strony, obiektem do którego odnosi się zmiany. stający się Oczekiwania Jakościowe Oświadczenia Zamawiającego zebrane podczas etapu I Projektu dotyczące jakości Produktu koocowego. OPZ patrz: Opis Przedmiotu Zamówienia Opisie Przedmiotu Zamówienia rozumie się dokument zgodny z ustawą Prawo Zamówieo Publicznych, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. Oprogramowaniu Dedykowanym rozumie się oprogramowanie komputerowe o nowych funkcjonalnościach wytworzone w ramach Umowy, co do którego autorskie prawa majątkowe zostaną przeniesione na Zamawiającego, o funkcjonalności określonej w OPZ i Dokumentacji. Strona 4 z 12

5 Oprogramowaniu Standardowym (oprogramowaniu producenta, oprogramowaniu producenckim) rozumie się wszelkie pozostałe oprogramowanie poza Oprogramowaniem Dedykowanym dostarczone w ramach Umowy, niezbędne do prawidłowego działania Systemu LCI (w tym sterowniki, systemy operacyjne, oprogramowanie bazodanowe, oprogramowanie narzędziowe, itp.), do którego Zamawiający nabędzie prawa licencyjne w wyniku przeniesienia praw licencyjnych nabytych pierwotnie przez Wykonawcę a następnie przeniesionych na Zamawiającego w toku realizacji Umowy, o funkcjonalności określonej w SIWZ i Dokumentacji. Plan Jakości Projektu- element Sytemu Zarządzania Jakością Projektu, dokument zgodny z Metodyką Prince2 zawierający oczekiwania jakościowe Zamawiającego wobec Zamówienia w tym Systemu, Kryteria Akceptacji, obowiązki dotyczące jakości w Projekcie i Zamówieniu stawiane Wykonawcy, odniesienia do standardów jakości, opis procesów Kontroli Jakości, Procedury Zarządzania Konfiguracją, procedury Zarządzania Zmianą, wykaz narzędzi wykorzystywanych dla zapewnienie jakości w Projekcie i Zamówieniu. Planie Komunikacji dokument zgodny z Metodyką Prince2, częśd Dokumentu Inicjującego Projekt opisującą, jak interesariusze Projektu będą nawzajem komunikowali się w trakcie trwania Projektu. Planie Projektu - rozumie się plan wysokiego poziomu, pokazujący główne Produkty Projektu, terminy ich dostarczenia i koszty. Planie rezerwowym plan zawierający informację o działaniach, które powinny zostad podjęte w momencie zmaterializowania się Zagrożenia Planie Szkoleo rozumie się dokument zawierający informacje o planowanych szkoleniach. Planie Testów rozumie się dokument powstały w wyniku procesu planowania testów. Określa m.in. funkcje podlegające testowaniu, środowiska testowe, przypadki i narzędzia testowe. Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (POIG) rozumie się program współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powołany decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) Portalu rozumie się aplikację dostarczającą zbiór funkcjonalności Systemu poprzez strony WWW. Portal Mapowy rozumie się częśd Portalu odpowiadającą za prezentację danych przestrzennych w postaci kompozycji mapowej. Problemie rozumie się nieznaną przyczynę Incydentu. Propozycji zmian Systemu (Modyfikacji) każda proponowana zmiana Systemu lub jego funkcjonalności, odbiegająca od stanu i funkcjonalności Systemu opisanego w SIWZ i Dokumentacji, zgłoszona przez Użytkownika Systemu w formie Zgłoszenia. Prototypie Systemu rozumie się działający z ograniczoną funkcjonalnością System w takim zakresie aby Zamawiający mógł zweryfikowad wymagania funkcjonalne dla Systemu oraz wygląd i zachowanie UI Strona 5 z 12

6 PRINCE2 rozumie się metodykę zarządzania projektami wg podręcznika PRINCE2 Skuteczne Zarządzanie Projektami, Office of Government Commerce, Londyn, wydanie 2005, wersja polska. Produkcie rozumie się produkt zarządczy i specjalistyczny rozumiany w myśl metodyki Prince2, który ma byd dostarczony przez Wykonawcę w ramach Zamówienia zgodne z SIWZ, w szczególności Sprzęt i Oprogramowanie komputerowe, Dokumentacja, a także wszelkie materiały i informacje, w tym nie podlegające ochronie prawa autorskiego, stworzone lub opracowane przez Wykonawcę i dostarczone Zamawiającemu w ramach realizacji niniejszej Umowy. Projekcie patrz: Projekt LCI Projekcie IBL rozumie się organizację stworzoną na określony czas w celu realizacji zadao statutowych Instytutu Badawczego Leśnictwa. Projekcie LCI rozumie się projekt Leśne Centrum Informacji platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekcie Technicznym Systemu (dokumencie Projekt Techniczny Systemu) rozumie się podlegający odbiorowi dokument opracowany przez Wykonawcę w sposób zgodny z Umową i SIWZ, na podstawie założeo przedstawionych w Dokumencie Analiza Wymagao. Protokole Odbioru Koocowego rozumie się protokół potwierdzający realizację zadao w ramach Etapów 1-5. Protokole Odbioru Etapu rozumie się protokół potwierdzający realizację wskazanych w OPZ zadao do wykonania w ramach danego Etapu,. Protokole Odbioru Produktu rozumie się protokół będący dowodem odbioru przez Zamawiającego produktu. Przegląd Jakości- działania wykonywane przez Wykonawcę i Zamawiającego mające na celu zapewnienie kompletności Produktu o zakresie zgodnym z SIWZ i z ustaleniami dokonanymi podczas Etapu 1 Projektu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Rejestr Jakości dokument zawierający zapis wszelkich planowanych działao w zakresie Systemu Jakości w Projekcie. Rejestr Zagadnieo Projektowych dokument zawierający wszelkie zapytania, obawy, sugestie, odstępstw i inne informacje związane z Projektem i mogące mied na niego wpływ. Rola zbiór uprawnieo do uruchomiania i wykorzystywania zdefiniowanych funkcji w Systemie i zbiór uprawnieo do dostępu do Zasobów Informacyjnych. Strona 6 z 12

7 Rozruchu systemu wszelkie działania będące w obowiązku Wykonawcy mające doprowadzid do efektywne i bezbłędnego uruchomienie docelowej wersji Systemu u Zamawiającego, w tym realizowanie Asysty i wsparcie w zasileniu Systemu Zasobami Informacyjnymi Zamawiającego. Rozwiązaniu Zgłoszenia o dla Incydentu i Problemu: spowodowanie przez Wykonawcę Normalnego Działania Systemu, w tym Zarządzanie Incydentem i Zarządzanie Problemem. o dla Zapytania: spowodowanie przez Wykonawcę odpowiedzi na Zapytanie w taki sposób, aby wyjaśnid wszystkie przyczyny i przesłanki Zgłoszenia Zapytania przez Użytkownika, o dla Modyfikacji wypełnienie wszystkich zadao Wykonawcy wynikających z Zarządzania Zmianą, o dla Zmiany Konfiguracji Systemu - wypełnienie wszystkich zadao Wykonawcy wynikających z Zarządzania Zmianą i Zarządzania Konfiguracją SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, element dokumentacji przetargowej w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP na usługę stworzenia kompleksowej platformy informatycznej Leśne Centrum Informacji platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego. Sprzęcie Infrastruktura techniczna, infrastruktura teleinformatyczna i infrastruktura informatyczna z niezbędnym Oprogramowaniem Dedykowanym i Oprogramowaniem Standardowym wraz z prawami licencyjnymi umożliwiającymi przeniesienie tych praw na Zamawiającego dostarczona w ramach Umowy. Strukturze Organizacyjnej Projektu struktura osób zatrudnionych w projekcie zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy wraz z opisanymi rolami i przyporządkowanym zakresem odpowiedzialności i podległości dla poszczególnych zaangażowanych osób. Stronach rozumie się Wykonawcę i Zamawiającego. Systemie rozumie się spójną całośd wszystkich wdrożonych elementów składających się na Przedmiot Umowy, w szczególności Oprogramowanie Dedykowane, Oprogramowanie Standardowe i Sprzęt wraz z Zasobem Informacyjnym zgromadzonym w Systemie. Systemie LCI patrz System. Systemie Zarządzania Bazą Danych (SZBD) rozumie się oprogramowanie służące do zarządzania bazą danych. Systemie Zarządzania Jakością (System Jakości) - kompletny i spójny zbiór standardów jakości, procedur, obowiązków dla Projektu obowiązujący Zamawiającego i Wykonawcę, opisany w OPZ oraz uszczegółowiony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego podczas Etapu 1 Projektu. Strona 7 z 12

8 Systemie Zarządzania Konfiguracją (Zarządzanie Konfiguracją) - kompletny i spójny zbiór zasad, procedur i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, mający na celu kontrolę odbioru i wydawania Produktów, śledzenie statusu Produktów, zabezpieczenie Produktów ukooczonych oraz kontrolę zmian na Produktach. Zakres Systemu Zarządzania Konfiguracją opisany jest w OPZ oraz zostanie uszczegółowiony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego podczas Etapu 1 Projektu. Systemie Zarządzania Ryzykiem (Zarządzanie ryzykiem) - kompletny i spójny zbiór zasad, procedur i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, mający na celu kontrolę identyfikowanie, zarządzanie, ograniczanie wpływu nieplanowanych zdarzeo na Projekt. Zakres Systemu Zarządzania Ryzykiem opisany jest w OPZ oraz zostanie uszczegółowiony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego podczas Etapu 1 Projektu. Systemie Zarządzania Treścią (CMS) rozumie się aplikację dostarczającą zbiór funkcjonalności umożliwiających zarządzanie treścią udostępnianą na stronach Portalu. Systemie Zarządzania Zmianą (Zarządzanie zmianą) - kompletny i spójny zbiór zasad, procedur i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, mający na celu kontrolę identyfikowanie, zarządzanie, badanie wpływu i podejmowanie decyzji o potencjalnych zmianach w Projekcie. Zakres Systemu Zarządzania Zmianą opisany jest w OPZ oraz zostanie uszczegółowiony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego podczas Etapu 1 Projektu. Systemie Zgłoszeniowym rozumie się spójny system procedur, narzędzi informatycznych mający na celu zrealizowanie wszystkich wymagao Zamawiającego dotyczących przyjmowania i Rozwiązywania Zgłoszeo, w szczególności uruchomienie usługi Help-Desk w ramach Asysty i Gwarancji Jakości. Szkoleniach spójny, zorganizowany, dostarczony przez Wykonawcę system dedykowanych dla Zamawiającego szkoleo, o których mowa w SIWZ, przeprowadzony w sposób umożliwiający samodzielne użytkowanie oraz samodzielną obsługę i utrzymanie całego Systemu i jego wszystkich elementów przez Zamawiającego. Testy Systemu, rozumie się w szczególności: o Testy Akceptacyjne - rozumie się testy, których celem jest uzyskanie praktycznej wiedzy i potwierdzenia, że System spełnia wymagania ujęte w Planie Jakości. o Testy Funkcjonalne rozumie się testy mające potwierdzid, że System spełnia wymagania funkcjonalne wskazane w OPZ i w Dokumentacji Systemu. o Testy Niezawodności rozumie się testy mające potwierdzid, że System spełnia wymagania w zakresie niezawodności wskazane z OPZ i w Dokumentacji Systemu. o Testy Przeciążeniowe rozumie się testy mające potwierdzid, że System prawidłowo działa przy próbie obciążenia. Strona 8 z 12

9 o Testy Użyteczności rozumie się testy mające potwierdzid, że System spełnia wymagania w zakresie użyteczności wskazane w OPZ i w Dokumentacji Systemu. o Testy Zabezpieczeo rozumie się testy mające potwierdzid, ze System spełnia wymagania w zakresie bezpieczeostwa wskazane w OPZ i w Dokumentacji Systemu. TOGAF (ang. The Open Group Architecture Framework) rozumie się szkielet dla architektury korporacyjnej, który zapewnia kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania informacyjną architekturą przedsiębiorstwa. Treści rozumie się tekst wprowadzony na formatkach edycyjnych Portalu. Umowie rozumie się Umowę wraz z jej Załącznikami i wszelkimi Aneksami zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w wyniku udzielenia Zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę stworzenia kompleksowej platformy informatycznej Leśne Centrum Informacji. Utworze - wykonane w ramach Umowy przez Wykonawcę wszelkie projekty koncepcje, opracowania, bazy danych, programy komputerowe oraz wszelkie inne utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn.zm.). Urządzenie - element Sprzętu. Usterce- rozumie się każdy stan lub działanie Systemu lub Produktu, w tym działanie w trybie awaryjnym, niezgodne z SiWZ i Dokumentacją. Użytkowniku rozumie się osobę lub inny system informatyczny korzystający z Systemu. Uwadze opis niezgodności Produktu z wymaganiami SIWZ i Umowy, w szczególności każda Wada, Błąd lub Usterka. Wadzie wada konstrukcyjna, materiałowa lub wykonawcza powodująca nienormalny stan lub nienormalne działanie Systemu lub Dokumentacji. Wiedzy Podstawowej rozumie się zatwierdzone ostateczne wersje dokumentów naukowych np. publikacji, sprawozdao koocowych, ekspertyz, abstraktów. Wiedzy Operacyjnej rozumie się robocze wersje dokumentów naukowych np. publikacji, sprawozdao koocowych, ekspertyz, abstraktów. Właścicielu Danych rozumie się pracownika merytorycznego, a jednocześnie Członka Zespołu Projektowego, który jest osobą odpowiedzialną za Dane Badawcze wprowadzone do Systemu. Wprowadzającym Dane rozumie się osobę zasilającą System Danymi Badawczymi na rzecz Właściciela Danych. Strona 9 z 12

10 Wydzielonych Strukturach Danych (WSD) rozumie się struktury bazodanowe służące do przechowywania Danych Badawczych, obejmujące zdefiniowany obszar badawczy w ramach CRD. Wykonawcy rozumie się podmiot wyłoniony w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, który będzie realizował Zamówienie. Wymaganiach Jakościowych rozumie się szczegółowy opis tego czego oczekuje Zamawiający w stosunku do każdego z Produktów, w tym jak Produkt powinien wyglądad, z czego Produkt ma się składad, jak Produkt ma funkcjonowad, z czym Produkt powinien współpracowad. Zagrożeniu dla Projektu (Zagrożeniu) wszelkie okoliczności mogące wpłynąd negatywnie na realizację Zamówienia zgodnie z Umową. Zamawiającym rozumie się Instytut Badawczy Leśnictwa będący zamawiającym w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę stworzenia kompleksowej platformy informatycznej Leśne Centrum Informacji. Zapytaniu rozumie się rodzaj Zgłoszenia polegający na zdefiniowaniu pytania do Wykonawcy dotyczącego Systemu jego obsługi i funkcjonowania przez Użytkownika Systemu. Zarządzanie Incydentem - efektywna działalnośd Wykonawcy mająca na celu przywrócenie Normalnego Działania Systemu w możliwie jak najkrótszym czasie, minimalizując zakłócenia w pracy w taki sposób, aby zapewnid osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu dostępności Systemu. Zarządzanie Problemem efektywna działalnośd Wykonawcy mająca na celu znalezienie przyczyny Incydentu i sposobu na przywrócenie poprawnego działania Systemu poprzez usunięcie przyczyny Incydentu. Minimalizuje niekorzystne konsekwencje występowania błędów w Infrastrukturze. Zasoby Informacyjne Systemu (Zasoby Informacyjne) (Zasoby LCI) zbiór danych i ich metadanych lub inna informacja przechowywana i przetwarzana w Systemie będących własnością IBL. W skład Zasobów Informacyjnych będą wchodzid Dane Badawcze. Zdarzeniu każde nienormalne działanie Systemu, które ma negatywny wpływ na działanie Systemu, jego elementów lub funkcjonalności oraz Zapytanie, Modyfikacja, Zmiana Konfiguracji Systemu. o Rodzaje kategorii Zdarzeo: Kategoria A (sytuacja awaryjna / awaria) (Zdarzenie Krytyczne) - oznacza wynikające z przyczyn leżących po stronie Systemu lub po stronie prawidłowej obsługi i użytkowania Systemu zdarzenie powodujące całkowite zatrzymanie pracy lub niedostępnośd Systemu lub jednego z Modułów, utratę danych, naruszenie ich spójności lub zdarzenie uniemożliwiające działanie jednej z funkcji Systemu lub Modułu, tak, że dalsza praca dowolnej części Systemu lub jednego z Modułów uniemożliwia prowadzenie bieżącej działalności Zamawiającego przy użyciu Systemu. Do kategorii A należą, między innymi takie zdarzenia jak: Strona 10 z 12

11 - spadek wydajności Systemu (Wydłużenie czasu odpowiedzi Systemu powyżej 1 minuty), - Użytkownik nie może zapisad lub odtworzyd wyników pracy; - System nie odpowiada na żądania Użytkownika; - System generuje komunikat błędu; - System pomimo posiadanych przez Użytkownika uprawnieo odmawia dostępu, lub udostępnia zasób osobie nieuprawnionej; - działania w Systemie nie są możliwe do zrealizowania; - nastąpiła utrata Zasobów Informacyjnych z Systemu; Kategoria B oznacza wynikające z przyczyn leżących po stronie Systemu lub po stronie prawidłowej obsługi i użytkowania Systemu zdarzenie powodujące nieprawidłowe działanie Systemu lub jednego z Modułów, ale umożliwiający jego użytkowanie. Błąd kategorii B charakteryzuje się zmniejszeniem funkcjonalności Systemu lub Aplikacji, znacząco utrudniającym korzystanie z Systemu lub Aplikacji. Do kategorii B należą, między innymi takie zdarzenia jak: - spadek wydajności Systemu (Wydłużenie czasu odpowiedzi Systemu od 10 do 60 sekund) - nieprawidłowe działanie Systemu, lub jego części tj. każde działanie niezgodne z przeznaczeniem Systemu, Modułu, usługi Systemu, lub niespełnienie wymogów stawianych Systemowi przez Zamawiającego w Dokumentacji Systemu. - występują istotne ograniczenia w działaniu Systemu, (ale nie powodujące przeciążenia systemu); - nastąpiła awaria powodująca ograniczenie wydajności Systemu lub koniecznośd przełączenia się na rozwiązanie zapasowe z wyłączeniem sytuacji objętych kategorią A; - wystąpiły błędy odczytu/zapisu danych bez utraty danych; tzn. nieprawidłowe wyświetlanie odczytanych danych, lub niepoprawna forma zapisania danych; Kategoria C - wynikające z przyczyn leżących po stronie Systemu lub po stronie prawidłowej obsługi i użytkowania Systemu zdarzenie, inne niż w kategoriach A i B, w wyniku, którego, dowolna częśd Systemu oprogramowanie, platforma sprzętowa, akcesoria, itp.; utraciła swoją funkcjonalnośd. Do kategorii C należą, między innymi takie zdarzenia jak: Strona 11 z 12

12 - spadek wydajności Systemu (Wydłużenie czasu odpowiedzi Systemu od 5 do 10 sekund), Zgłoszeniu rozumie się Incydent lub Problem zgłoszony przez Użytkowników dotyczący Systemu. W szczególności Zgłoszeniem mogą byd również Modyfikacje, Zapytania oraz Zmiany Konfiguracji Systemu. Zgłoszeniu Projektowym każde zapytanie, obawa, sugestia, odstępstwo i inna informacja zgłoszona Kierownikowi Projektu, związane z Projektem i mogące mied na niego wpływ. Zmianie Konfiguracji Systemu jakakolwiek zmiana parametrów Systemu wobec zdefiniowanych w SIWZ i Dokumentacji Zleceniu rozumie się dokument będący podstawą rozpoczęcia Projektu IBL. Strona 12 z 12

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik składa się z 5 ponumerowanych stron

Niniejszy załącznik składa się z 5 ponumerowanych stron ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ PROCEDURA TESTOWANIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 5 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S

Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S Projekt MCA Spotkanie Przedsiębiorc biorców w z Przedstawicielami Służby S Celnej Zbigniew Juzoń Warszawa, 19 grudnia 2012 r. Kierownik Projektu MCA Izba Celna w Kielcach Projekt Program e-cło,, POIG.07.01.00-00

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH załącznik do ZR 154/2014 Spis treści I. CEL I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA INSTRUKCJI... 3 II. DEFINICJE I SKRÓTY... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Zarządzanie projektem Kontroluj Planuj Monitoruj Deleguj 6 aspektów efektywności projektu Koszty Terminy Jakość Zakres Ryzyko Korzyści 4 zintegrowane elementy metodyki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 Gdańsk, 23-05-2017 (data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu e-przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym POZ i AOS

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan wdrożenia M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel.......................................... 3 1.2 Zakres........................................

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 94. Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD)

Zarządzenie nr 94. Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD) Strona1 Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu pt.: Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD)

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP zwanego dalej Systemem wraz z

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Projektu Leśne Centrum Informacji

Charakterystyka Projektu Leśne Centrum Informacji Charakterystyka Projektu Leśne Centrum Informacji Damian Korzybski Zakład Informatyki i Modelowania Instytut Badawczy Leśnictwa Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 19 do Umowy nr... z dnia... Plan Testów Systemu. Projekt ZEFIR 2

Załącznik nr 19 do Umowy nr... z dnia... Plan Testów Systemu. Projekt ZEFIR 2 Załącznik nr 19 do Umowy nr... z dnia... Plan Testów Systemu Projekt ZEFIR 2 1 Metryka dokumentu Nazwa projektu Właściciel projektu Izba Celna Wykonawca* Produkt Autorzy Plik_wersja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF Warszawa, 10 grudnia 2014 r. STRATEGIA zamówień publicznych Robert Kietliński Zastępca Dyrektora Departament Informatyzacji Usług Publicznych Z czym mamy do czynienia? Skala informatycznych zamówień w

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy 1. Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej

Bardziej szczegółowo

Testy akceptacyjne w administracji publicznej

Testy akceptacyjne w administracji publicznej Testy akceptacyjne w administracji publicznej PRO PUBLICO BONO? Michał Kruszewski Skąd zapotrzebowanie na testy? Narodowa Strategia Spójności (NSS) 2007-2013 ok. 85,6* mld euro Wzrost jakości odbieranego

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa dnia 25 lutego 2013 r. Szanowni Państwo,, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 3A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę analizy przedwdrożeniowej i wdrożenia dla aplikacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych Szablon Planu Testów Akceptacyjnych strona 1 z 10 SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE 3 2 STRATEGIA TESTÓW AKCEPTACYJNYCH 4 2.1 Założenia do przeprowadzenia testów akceptacyjnych 4 2.1.1 Warunki przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia 1 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 9040-2014 z dnia 2014-01-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia administracyjnego i merytorycznego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej

ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej w ramach projektu "Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Roztoczański Park Narodowy

Roztoczański Park Narodowy Roztoczański Park Narodowy ul. Plażowa 2 22 470 Zwierzyniec tel./fax. 0-84 687 20 66 NIP: 922 30 45 949 e-mail sekretariat@roztoczanskipn.pl, www.roztoczaoskipn.pl Znak sprawy: OP-28/1/13bk Zwierzyniec,

Bardziej szczegółowo

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV...

Bardziej szczegółowo

PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.3 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego

UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego ( Umowa ) zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy: Starostwem Powiatu/ Urzędem Miasta/ Urzędem Gminy.. z siedzibą w.., ul., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

FORMULARZ OFERTOWY. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki FORMULARZ OFERTOWY Projekt Wdrożenie internetowego systemu B2B dla TLC Rental integrującego zarządzanie systemami logistycznymi w zakresie zamówień, dostaw i kontrolingu realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI 4 Kilka słów o metodyce Prince2 Do czego słuŝy? 5 Kilka słów o metodyce Prince2 Skąd się wzięła? Prince2 PRoject IN Controlled Environments Metodyka zarządzania projektem, nie realizacji projektu!!! Projekty

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Załącznik nr 3 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania środowiskiem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ) dotyczący postępowania na zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem pomiędzy systemem ZSRK,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów.

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Stosownie do art. 139 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Organizacja szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających na potrzeby realizacji projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Autor: RWE GBS Polska Wersja: 1.0 Status: opublikowany Copyright RWE GBS. Any use or form of reproduction, in whole or part, of any

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadad określoną strategię działania i na tej bazie budowad system

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi doradztwa technicznego,

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia MINISTERSTWO ADMINISTRACJI i CYFRYZACJI Warszawa, dnia 04 kwietnia 2014 r. DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Wstęp Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, 11 kwietnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia technicznego, utrzymania oraz rozwoju systemu Soprano, Phoenix oraz Register Plus

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach

Polityka Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach Polityka Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach 1. Podstawa prawna Niniejszy dokument reguluje sprawy ochrony danych osobowych przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach i

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), zawierający wymagania Zamawiającego do Umowy na świadczenie usług serwisowych systemu zapewniającego, przy wykorzystaniu interfejsu

Bardziej szczegółowo

Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi

Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi Załącznik nr 3 do umowy Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi 1. a) Rozszerzenia funkcjonalności systemu (nie zmieniające generalnej struktury programu). Usługa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o.

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. 1 Typowy model w zarządzaniu IT akceptacja problem problem aktualny stan infrastruktury propozycja

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV Metodyka wdrożenia Bartosz Szczęch Starszy Konsultant MS Dynamics NAV bartosz.szczech@it.integro.pl Wyróżniamy następujące etapy wdrożenia rozwiązania ERP: Analiza Projekt Budowa Uruchomienie Działanie

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.6 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 BDG.WZP.311.23.2014.13.JG Warszawa: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową Numer ogłoszenia: 248432-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Ewa Szczepańska Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Agenda Zarządzanie strategiczne Zarządzanie operacyjne Dostarczanie produktów Role

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15 http://www.szpital.zabrze.pl ; mail: sekretariat@szpital.zabrze.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt pn Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

Projekt pn Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy Projekt pn Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Marek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku Prince2 : skuteczne zarządzanie projektami / OGC ; [tł. i oprac. wersji polskiej zespół red. Iwona Semik-Żbikowska et al.]. wyd. 2, pol. Londyn, cop. 2010 Spis treści Spis rysunków Spis tabel Przedmowa

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 9 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 9 maja 2011 r. 36 ZARZĄDZENIE Nr 10 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wdrożenia i eksploatacji systemu Wiza-Konsul w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 do siwz. UMOWA (projekt)

Załącznik Nr 6 do siwz. UMOWA (projekt) Załącznik Nr 6 do siwz UMOWA (projekt) zawarta w dniu... r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Parczewie 21-200, ul. Kościelna 136, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup usługi doradczej z zakresu integracji systemu z istniejącym w firmie oprogramowaniem sztuk 1.

Zapytanie ofertowe. zakup usługi doradczej z zakresu integracji systemu z istniejącym w firmie oprogramowaniem sztuk 1. 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 10.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Projektu. Plan testów. Wersja N.NN

Nazwa Projektu. Plan testów. Wersja N.NN Nazwa Projektu Plan testów Wersja N.NN Projekt realizowany jest w ramach Programu e-cło współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Wykonanie, wdrożenie i utrzymanie systemu Broker SI PSZ 1 Spis treści: 1. WSTĘP... 4 1.1. DEFINICJE... 4 1.2. ZAKRES ZAMÓWIENIA... 7 2. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/03/2014

Zapytanie ofertowe nr 01/03/2014 Zapytanie ofertowe nr 01/03/2014 Wdrożenie środowiska integrującego klasy B2B pt. MEPP PRO PLUS. Warszawa, 14.03.2014 r. 1. Zamawiający MEPP EUROPEAN FREIGHT SOLUTIONS SPÓŁKA z. o. o ul. Mińska 63A, 03-828

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA WZP.6151.25.2015 2015-05578 Warszawa, 2015-05-15 Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ Załącznik nr 1 do OPZ Procedura usuwania wad w oprogramowaniu 1. Na potrzeby niniejszego załącznika Strony ustalają następujące definicje: Kategoryzacja Wad, Kategoria Wady Administrator Systemu Kategoryzacja

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Krzysztof Wertejuk audytor wiodący ISOQAR CEE Sp. z o.o. Dlaczego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 993200/370/IN-402/2012 Warszawa, dnia 22.05.2012 r. Informacja dla

Bardziej szczegółowo