Atrybutach Standardowych rozumie się elementy charakteryzujące, opisujące i wartościujące obiekty lub ich cechy w Systemie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Atrybutach Standardowych rozumie się elementy charakteryzujące, opisujące i wartościujące obiekty lub ich cechy w Systemie."

Transkrypt

1 Załącznik 11 do SIWZ słownik wyrażeo i terminów SIWZ Ilekrod w SIWZ mowa o: Asyście rozumie się wszelkie działania Wykonawcy, które mają na celu wsparcie Użytkowników w zakresie obsługi Systemu na etapie Rozruchu Systemu zgodnie z zapisami SIWZ, w szczególności rozdziału 7.9 OPZ. Asyście Stanowiskowej rozumie się świadczenie usług Asysty w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z zapisami SIWZ, w szczególności rozdziału 7.9 OPZ Administratorze rozumie się osobę posiadającą uprawnienia do dokonywania modyfikacji w ustawieniach i konfiguracji Systemu. Pod pojęciem mieści się Administrator merytoryczny i Administrator techniczny. Analizie Wymagao rozumie się sformalizowane iteracyjne prace analityczne wykonane przez Wykonawcę, których wynikiem jest pełne zidentyfikowanie i opisanie pożądanych przez Zamawiającego wymagao funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, zachowania i cech Systemu, które zostaną udokumentowane w Dokumencie Analiza Wymagao. Atrybutach Standardowych rozumie się elementy charakteryzujące, opisujące i wartościujące obiekty lub ich cechy w Systemie. Błędzie opis stanu Produktu niezgodny z zapisami SIWZ i Umowy, w szczególności Nienormalne Działanie Systemu, lub niepoprawnie zrealizowany element Dokumentacji. Centralnym Repozytorium Danych (CRD) rozumie się element Systemu, w którym gromadzi się, przetwarza, przechowuje i Zasoby Informacyjne Systemu. Czas Reakcji na Zgłoszenie - Czas Reakcji (na Zgłoszenie) jest to czas liczony od momentu zarejestrowania Zgłoszenia w Systemie Rejestracji Zgłoszeo lub od przekazania Zgłoszenia Wykonawcy do powiadomienia zgłaszającego (lub innej właściwej osoby) o sposobie i terminie realizacji Zgłoszenia. Członkach Zespołu Projektowego rozumie się osoby biorące udział w Projekcie IBL. Danych Badawczych rozumie się wszelkie szczegółowe dane pozyskiwane i przetwarzane w ramach Projektów IBL. Danych Operacyjnych rozumie się przechowywane w Systemie źródłowe dane jednostkowe, bezpośrednio wprowadzane przez Użytkowników lub generowane przez urządzenia badawcze. Danych Podstawowych rozumie się przechowywany w Systemie zasób o wysokiej jakości, przeznaczony do specjalistycznych analiz wykonywanych przez Użytkowników Systemu. Dokument Inicjujący Projekt (DIP) Produkt zarządczy według Metodyki Prince2, zawierający Cele Projektu, Zakres Projektu, Produkty Projektu, Tolerancje w Projekcie, Formułę Realizacji Projektu, Strona 1 z 12 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2 elementy sterowania Projektem, Uzasadnienie Biznesowe, Plan Projektu, Rejestr Ryzyka, strukturę organizacyjną Projektu, Plan Komunikacji i Plan Jakości Projektu. Dokumencie Analiza Wymagao (Dokumentacja Analizy Wymagao) element Dokumentacji Analitycznej będący Produktem procesu Analiza Wymagao. Dokumencie Projekt Techniczny Systemu - patrz: Projekt Techniczny Systemu. Dokumentacji rozumie się wszelkiego rodzaju dokumenty wytworzone w ramach realizacji Projektu. Pojęcie obejmuje Dokumentację Projektową oraz Dokumentację Systemu. Dokumentacji Analitycznej rozumie się wszelakie dokumenty charakteryzujące System, w tym co najmniej: o opis Systemu i wszystkich jego elementów w notacji nieformalnej, o model przypadków użycia wraz z scenariuszami, o model analityczny, o inne dokumenty uzgodnione przez Strony Dokumentacji Technicznej rozumie się zestaw dokumentów dotyczących Systemu, w tym co najmniej: o model projektowy, o model wdrożeniowy, o model danych, o model warstwy prezentacji, o dokument architektury oprogramowania, o specyfikacja migracji danych, o inne dokumenty uzgodnione przez Strony Dokumentacji Użytkownika rozumie się wszelkie instrukcje dotyczące obsługi Systemu w szczególności Instrukcje Użytkownika i instrukcje administratora Systemu. Dokumentacji Projektowej rozumie się dokumenty związane z zarządzaniem Projektu, w szczególności Produkty Zarządcze w myśl metodyki Prince 2. Dokumentacji Systemu rozumie się dokumenty dotyczące budowy i eksploatacji Systemu, w szczególności Dokumentacja Analityczna, Dokumentacja Techniczna Systemu, Dokumentacja Użytkownika Systemu. Strona 2 z 12

3 Etapie rozumie się przez to fazę realizacji przedmiotu Zamówienia, stanowiącą funkcjonalną całośd, podlegającą odrębnym odbiorom. Gwarancji Jakości rozumie się świadczenia realizowane przez Wykonawcę na warunkach opisanych w załączniku nr 8 SIWZ Harmonogramie Realizacji Projektu rozumie się przez to szczegółowy terminarz wykonania przedmiotu Zamówienia zaprojektowany do poziomu Produktu, składający się co najmniej z wykresu Gantta wraz z zależnościami między zadaniami oraz tabeli z zadaniami i ich krótką charakterystyką. Helpdesku (Help-Desk) rozumie się świadczenie usług Asysty, z wyłączeniem Asysty Stanowiskowej oraz usług opisanych w punkcie 11 ppkt: 11.6a, 11.6b, 11.6e Umowy. Hurtowni patrz Hurtownia Danych. Hurtowni Danych rozumie się element Systemu, miejsce składowania i integrowania wybranych danych pochodzących z CRD oraz zewnętrznych źródeł danych. IBL - patrz: Zamawiający IIP rozumie się Infrastrukturę Informacji Przestrzennej, zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Incydencie rozumie się każde Zdarzenie leżące po stronie Systemu lub po stronie prawidłowej obsługi i użytkowania Systemu, niebędące częścią normalnego działania Systemu, w szczególności działanie Systemu niezgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ i Dokumentacji Systemu. Ze względu na powód wystąpienia Incydenty podzielone zostały na dwie grupy: incydenty wynikające z awarii sprzętu (np. awaria drukarki, monitora) oraz incydenty wynikające z awarii oprogramowania (np. brak dostępu do bazy danych, aplikacji). Instytucji Pośredniczącej rozumie się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Instytucie patrz: Zamawiający. Instytucie Badawczym Leśnictwa patrz: Zamawiający. Informacjach Operacyjnych rozumie się etapowe wyniki przeprowadzonych analiz dokonanych na Danych Podstawowych. Informacjach Podstawowych rozumie się zasób o wysokiej jakości będący wynikiem przetworzenia Danych Podstawowych, przeznaczonych do specjalistycznych opracowao naukowych. ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library) - rozumie się zbiór zaleceo dotyczących efektywnego i skutecznego zarządzania usługami informatycznymi w wersji III opublikowanej w 2007 roku. Strona 3 z 12

4 Kierowniku Projektu IBL rozumie się Użytkownika Systemu, osobę odpowiedzialną za realizację zadao w Projekcie IBL, nadzorująca całośd prac. Kodach Źródłowych rozumie się, słowniki, skrypty, definicje, pliki źródłowe bazy danych, jak również biblioteki, algorytmy oraz jakiekolwiek inne symboliczne lub konwencjonalne przedstawienie zapisu informacji, niezbędne do kompilacji, wykonania i utrzymania, funkcjonowania i utrzymania Systemu, z wyłączeniem Oprogramowania Standardowego. Kryteriach Jakości patrz Kryteria Akceptacji. Kryteria Akceptacji - rozumie się kryteria względem jakości danego Produktu, które muszą zostad spełnione przez Produkt, zdefiniowane w Planie Jakości, określone w miarę możliwości w mierzalnych kategoriach, które będą jedną z podstaw odbioru Produktu. LCI Leśne Centrum Informacji, patrz System. LiDAR (ang. Light Detection And Ranging) rozumie się skaning laserowy. LIMS (ang. Laboratory Information Management System) rozumie się system klasy LIMS wspomagający zarządzanie danymi w laboratorium badawczym. Metadanych rozumie się informacje o danych. Module rozumie się częśd Systemu tworzącą logiczną całośd, dostarczającą zbiór funkcjonalności określony w OPZ. Modyfikacji patrz: Propozycja zmian Systemu Nienormalne Działanie Systemu - stan Systemu lub jego działanie w sposób nie zgodny z SIWZ i Dokumentacja. Normalne Działanie Systemu - stan Systemu lub jego działanie w sposób zgodny z SIWZ i Dokumentacja. Obiekt odniesienia Produkt po kontroli jakości, zatwierdzony przez obie Strony, obiektem do którego odnosi się zmiany. stający się Oczekiwania Jakościowe Oświadczenia Zamawiającego zebrane podczas etapu I Projektu dotyczące jakości Produktu koocowego. OPZ patrz: Opis Przedmiotu Zamówienia Opisie Przedmiotu Zamówienia rozumie się dokument zgodny z ustawą Prawo Zamówieo Publicznych, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. Oprogramowaniu Dedykowanym rozumie się oprogramowanie komputerowe o nowych funkcjonalnościach wytworzone w ramach Umowy, co do którego autorskie prawa majątkowe zostaną przeniesione na Zamawiającego, o funkcjonalności określonej w OPZ i Dokumentacji. Strona 4 z 12

5 Oprogramowaniu Standardowym (oprogramowaniu producenta, oprogramowaniu producenckim) rozumie się wszelkie pozostałe oprogramowanie poza Oprogramowaniem Dedykowanym dostarczone w ramach Umowy, niezbędne do prawidłowego działania Systemu LCI (w tym sterowniki, systemy operacyjne, oprogramowanie bazodanowe, oprogramowanie narzędziowe, itp.), do którego Zamawiający nabędzie prawa licencyjne w wyniku przeniesienia praw licencyjnych nabytych pierwotnie przez Wykonawcę a następnie przeniesionych na Zamawiającego w toku realizacji Umowy, o funkcjonalności określonej w SIWZ i Dokumentacji. Plan Jakości Projektu- element Sytemu Zarządzania Jakością Projektu, dokument zgodny z Metodyką Prince2 zawierający oczekiwania jakościowe Zamawiającego wobec Zamówienia w tym Systemu, Kryteria Akceptacji, obowiązki dotyczące jakości w Projekcie i Zamówieniu stawiane Wykonawcy, odniesienia do standardów jakości, opis procesów Kontroli Jakości, Procedury Zarządzania Konfiguracją, procedury Zarządzania Zmianą, wykaz narzędzi wykorzystywanych dla zapewnienie jakości w Projekcie i Zamówieniu. Planie Komunikacji dokument zgodny z Metodyką Prince2, częśd Dokumentu Inicjującego Projekt opisującą, jak interesariusze Projektu będą nawzajem komunikowali się w trakcie trwania Projektu. Planie Projektu - rozumie się plan wysokiego poziomu, pokazujący główne Produkty Projektu, terminy ich dostarczenia i koszty. Planie rezerwowym plan zawierający informację o działaniach, które powinny zostad podjęte w momencie zmaterializowania się Zagrożenia Planie Szkoleo rozumie się dokument zawierający informacje o planowanych szkoleniach. Planie Testów rozumie się dokument powstały w wyniku procesu planowania testów. Określa m.in. funkcje podlegające testowaniu, środowiska testowe, przypadki i narzędzia testowe. Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (POIG) rozumie się program współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powołany decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) Portalu rozumie się aplikację dostarczającą zbiór funkcjonalności Systemu poprzez strony WWW. Portal Mapowy rozumie się częśd Portalu odpowiadającą za prezentację danych przestrzennych w postaci kompozycji mapowej. Problemie rozumie się nieznaną przyczynę Incydentu. Propozycji zmian Systemu (Modyfikacji) każda proponowana zmiana Systemu lub jego funkcjonalności, odbiegająca od stanu i funkcjonalności Systemu opisanego w SIWZ i Dokumentacji, zgłoszona przez Użytkownika Systemu w formie Zgłoszenia. Prototypie Systemu rozumie się działający z ograniczoną funkcjonalnością System w takim zakresie aby Zamawiający mógł zweryfikowad wymagania funkcjonalne dla Systemu oraz wygląd i zachowanie UI Strona 5 z 12

6 PRINCE2 rozumie się metodykę zarządzania projektami wg podręcznika PRINCE2 Skuteczne Zarządzanie Projektami, Office of Government Commerce, Londyn, wydanie 2005, wersja polska. Produkcie rozumie się produkt zarządczy i specjalistyczny rozumiany w myśl metodyki Prince2, który ma byd dostarczony przez Wykonawcę w ramach Zamówienia zgodne z SIWZ, w szczególności Sprzęt i Oprogramowanie komputerowe, Dokumentacja, a także wszelkie materiały i informacje, w tym nie podlegające ochronie prawa autorskiego, stworzone lub opracowane przez Wykonawcę i dostarczone Zamawiającemu w ramach realizacji niniejszej Umowy. Projekcie patrz: Projekt LCI Projekcie IBL rozumie się organizację stworzoną na określony czas w celu realizacji zadao statutowych Instytutu Badawczego Leśnictwa. Projekcie LCI rozumie się projekt Leśne Centrum Informacji platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekcie Technicznym Systemu (dokumencie Projekt Techniczny Systemu) rozumie się podlegający odbiorowi dokument opracowany przez Wykonawcę w sposób zgodny z Umową i SIWZ, na podstawie założeo przedstawionych w Dokumencie Analiza Wymagao. Protokole Odbioru Koocowego rozumie się protokół potwierdzający realizację zadao w ramach Etapów 1-5. Protokole Odbioru Etapu rozumie się protokół potwierdzający realizację wskazanych w OPZ zadao do wykonania w ramach danego Etapu,. Protokole Odbioru Produktu rozumie się protokół będący dowodem odbioru przez Zamawiającego produktu. Przegląd Jakości- działania wykonywane przez Wykonawcę i Zamawiającego mające na celu zapewnienie kompletności Produktu o zakresie zgodnym z SIWZ i z ustaleniami dokonanymi podczas Etapu 1 Projektu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Rejestr Jakości dokument zawierający zapis wszelkich planowanych działao w zakresie Systemu Jakości w Projekcie. Rejestr Zagadnieo Projektowych dokument zawierający wszelkie zapytania, obawy, sugestie, odstępstw i inne informacje związane z Projektem i mogące mied na niego wpływ. Rola zbiór uprawnieo do uruchomiania i wykorzystywania zdefiniowanych funkcji w Systemie i zbiór uprawnieo do dostępu do Zasobów Informacyjnych. Strona 6 z 12

7 Rozruchu systemu wszelkie działania będące w obowiązku Wykonawcy mające doprowadzid do efektywne i bezbłędnego uruchomienie docelowej wersji Systemu u Zamawiającego, w tym realizowanie Asysty i wsparcie w zasileniu Systemu Zasobami Informacyjnymi Zamawiającego. Rozwiązaniu Zgłoszenia o dla Incydentu i Problemu: spowodowanie przez Wykonawcę Normalnego Działania Systemu, w tym Zarządzanie Incydentem i Zarządzanie Problemem. o dla Zapytania: spowodowanie przez Wykonawcę odpowiedzi na Zapytanie w taki sposób, aby wyjaśnid wszystkie przyczyny i przesłanki Zgłoszenia Zapytania przez Użytkownika, o dla Modyfikacji wypełnienie wszystkich zadao Wykonawcy wynikających z Zarządzania Zmianą, o dla Zmiany Konfiguracji Systemu - wypełnienie wszystkich zadao Wykonawcy wynikających z Zarządzania Zmianą i Zarządzania Konfiguracją SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, element dokumentacji przetargowej w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP na usługę stworzenia kompleksowej platformy informatycznej Leśne Centrum Informacji platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego. Sprzęcie Infrastruktura techniczna, infrastruktura teleinformatyczna i infrastruktura informatyczna z niezbędnym Oprogramowaniem Dedykowanym i Oprogramowaniem Standardowym wraz z prawami licencyjnymi umożliwiającymi przeniesienie tych praw na Zamawiającego dostarczona w ramach Umowy. Strukturze Organizacyjnej Projektu struktura osób zatrudnionych w projekcie zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy wraz z opisanymi rolami i przyporządkowanym zakresem odpowiedzialności i podległości dla poszczególnych zaangażowanych osób. Stronach rozumie się Wykonawcę i Zamawiającego. Systemie rozumie się spójną całośd wszystkich wdrożonych elementów składających się na Przedmiot Umowy, w szczególności Oprogramowanie Dedykowane, Oprogramowanie Standardowe i Sprzęt wraz z Zasobem Informacyjnym zgromadzonym w Systemie. Systemie LCI patrz System. Systemie Zarządzania Bazą Danych (SZBD) rozumie się oprogramowanie służące do zarządzania bazą danych. Systemie Zarządzania Jakością (System Jakości) - kompletny i spójny zbiór standardów jakości, procedur, obowiązków dla Projektu obowiązujący Zamawiającego i Wykonawcę, opisany w OPZ oraz uszczegółowiony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego podczas Etapu 1 Projektu. Strona 7 z 12

8 Systemie Zarządzania Konfiguracją (Zarządzanie Konfiguracją) - kompletny i spójny zbiór zasad, procedur i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, mający na celu kontrolę odbioru i wydawania Produktów, śledzenie statusu Produktów, zabezpieczenie Produktów ukooczonych oraz kontrolę zmian na Produktach. Zakres Systemu Zarządzania Konfiguracją opisany jest w OPZ oraz zostanie uszczegółowiony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego podczas Etapu 1 Projektu. Systemie Zarządzania Ryzykiem (Zarządzanie ryzykiem) - kompletny i spójny zbiór zasad, procedur i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, mający na celu kontrolę identyfikowanie, zarządzanie, ograniczanie wpływu nieplanowanych zdarzeo na Projekt. Zakres Systemu Zarządzania Ryzykiem opisany jest w OPZ oraz zostanie uszczegółowiony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego podczas Etapu 1 Projektu. Systemie Zarządzania Treścią (CMS) rozumie się aplikację dostarczającą zbiór funkcjonalności umożliwiających zarządzanie treścią udostępnianą na stronach Portalu. Systemie Zarządzania Zmianą (Zarządzanie zmianą) - kompletny i spójny zbiór zasad, procedur i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, mający na celu kontrolę identyfikowanie, zarządzanie, badanie wpływu i podejmowanie decyzji o potencjalnych zmianach w Projekcie. Zakres Systemu Zarządzania Zmianą opisany jest w OPZ oraz zostanie uszczegółowiony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego podczas Etapu 1 Projektu. Systemie Zgłoszeniowym rozumie się spójny system procedur, narzędzi informatycznych mający na celu zrealizowanie wszystkich wymagao Zamawiającego dotyczących przyjmowania i Rozwiązywania Zgłoszeo, w szczególności uruchomienie usługi Help-Desk w ramach Asysty i Gwarancji Jakości. Szkoleniach spójny, zorganizowany, dostarczony przez Wykonawcę system dedykowanych dla Zamawiającego szkoleo, o których mowa w SIWZ, przeprowadzony w sposób umożliwiający samodzielne użytkowanie oraz samodzielną obsługę i utrzymanie całego Systemu i jego wszystkich elementów przez Zamawiającego. Testy Systemu, rozumie się w szczególności: o Testy Akceptacyjne - rozumie się testy, których celem jest uzyskanie praktycznej wiedzy i potwierdzenia, że System spełnia wymagania ujęte w Planie Jakości. o Testy Funkcjonalne rozumie się testy mające potwierdzid, że System spełnia wymagania funkcjonalne wskazane w OPZ i w Dokumentacji Systemu. o Testy Niezawodności rozumie się testy mające potwierdzid, że System spełnia wymagania w zakresie niezawodności wskazane z OPZ i w Dokumentacji Systemu. o Testy Przeciążeniowe rozumie się testy mające potwierdzid, że System prawidłowo działa przy próbie obciążenia. Strona 8 z 12

9 o Testy Użyteczności rozumie się testy mające potwierdzid, że System spełnia wymagania w zakresie użyteczności wskazane w OPZ i w Dokumentacji Systemu. o Testy Zabezpieczeo rozumie się testy mające potwierdzid, ze System spełnia wymagania w zakresie bezpieczeostwa wskazane w OPZ i w Dokumentacji Systemu. TOGAF (ang. The Open Group Architecture Framework) rozumie się szkielet dla architektury korporacyjnej, który zapewnia kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania informacyjną architekturą przedsiębiorstwa. Treści rozumie się tekst wprowadzony na formatkach edycyjnych Portalu. Umowie rozumie się Umowę wraz z jej Załącznikami i wszelkimi Aneksami zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w wyniku udzielenia Zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę stworzenia kompleksowej platformy informatycznej Leśne Centrum Informacji. Utworze - wykonane w ramach Umowy przez Wykonawcę wszelkie projekty koncepcje, opracowania, bazy danych, programy komputerowe oraz wszelkie inne utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn.zm.). Urządzenie - element Sprzętu. Usterce- rozumie się każdy stan lub działanie Systemu lub Produktu, w tym działanie w trybie awaryjnym, niezgodne z SiWZ i Dokumentacją. Użytkowniku rozumie się osobę lub inny system informatyczny korzystający z Systemu. Uwadze opis niezgodności Produktu z wymaganiami SIWZ i Umowy, w szczególności każda Wada, Błąd lub Usterka. Wadzie wada konstrukcyjna, materiałowa lub wykonawcza powodująca nienormalny stan lub nienormalne działanie Systemu lub Dokumentacji. Wiedzy Podstawowej rozumie się zatwierdzone ostateczne wersje dokumentów naukowych np. publikacji, sprawozdao koocowych, ekspertyz, abstraktów. Wiedzy Operacyjnej rozumie się robocze wersje dokumentów naukowych np. publikacji, sprawozdao koocowych, ekspertyz, abstraktów. Właścicielu Danych rozumie się pracownika merytorycznego, a jednocześnie Członka Zespołu Projektowego, który jest osobą odpowiedzialną za Dane Badawcze wprowadzone do Systemu. Wprowadzającym Dane rozumie się osobę zasilającą System Danymi Badawczymi na rzecz Właściciela Danych. Strona 9 z 12

10 Wydzielonych Strukturach Danych (WSD) rozumie się struktury bazodanowe służące do przechowywania Danych Badawczych, obejmujące zdefiniowany obszar badawczy w ramach CRD. Wykonawcy rozumie się podmiot wyłoniony w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, który będzie realizował Zamówienie. Wymaganiach Jakościowych rozumie się szczegółowy opis tego czego oczekuje Zamawiający w stosunku do każdego z Produktów, w tym jak Produkt powinien wyglądad, z czego Produkt ma się składad, jak Produkt ma funkcjonowad, z czym Produkt powinien współpracowad. Zagrożeniu dla Projektu (Zagrożeniu) wszelkie okoliczności mogące wpłynąd negatywnie na realizację Zamówienia zgodnie z Umową. Zamawiającym rozumie się Instytut Badawczy Leśnictwa będący zamawiającym w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę stworzenia kompleksowej platformy informatycznej Leśne Centrum Informacji. Zapytaniu rozumie się rodzaj Zgłoszenia polegający na zdefiniowaniu pytania do Wykonawcy dotyczącego Systemu jego obsługi i funkcjonowania przez Użytkownika Systemu. Zarządzanie Incydentem - efektywna działalnośd Wykonawcy mająca na celu przywrócenie Normalnego Działania Systemu w możliwie jak najkrótszym czasie, minimalizując zakłócenia w pracy w taki sposób, aby zapewnid osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu dostępności Systemu. Zarządzanie Problemem efektywna działalnośd Wykonawcy mająca na celu znalezienie przyczyny Incydentu i sposobu na przywrócenie poprawnego działania Systemu poprzez usunięcie przyczyny Incydentu. Minimalizuje niekorzystne konsekwencje występowania błędów w Infrastrukturze. Zasoby Informacyjne Systemu (Zasoby Informacyjne) (Zasoby LCI) zbiór danych i ich metadanych lub inna informacja przechowywana i przetwarzana w Systemie będących własnością IBL. W skład Zasobów Informacyjnych będą wchodzid Dane Badawcze. Zdarzeniu każde nienormalne działanie Systemu, które ma negatywny wpływ na działanie Systemu, jego elementów lub funkcjonalności oraz Zapytanie, Modyfikacja, Zmiana Konfiguracji Systemu. o Rodzaje kategorii Zdarzeo: Kategoria A (sytuacja awaryjna / awaria) (Zdarzenie Krytyczne) - oznacza wynikające z przyczyn leżących po stronie Systemu lub po stronie prawidłowej obsługi i użytkowania Systemu zdarzenie powodujące całkowite zatrzymanie pracy lub niedostępnośd Systemu lub jednego z Modułów, utratę danych, naruszenie ich spójności lub zdarzenie uniemożliwiające działanie jednej z funkcji Systemu lub Modułu, tak, że dalsza praca dowolnej części Systemu lub jednego z Modułów uniemożliwia prowadzenie bieżącej działalności Zamawiającego przy użyciu Systemu. Do kategorii A należą, między innymi takie zdarzenia jak: Strona 10 z 12

11 - spadek wydajności Systemu (Wydłużenie czasu odpowiedzi Systemu powyżej 1 minuty), - Użytkownik nie może zapisad lub odtworzyd wyników pracy; - System nie odpowiada na żądania Użytkownika; - System generuje komunikat błędu; - System pomimo posiadanych przez Użytkownika uprawnieo odmawia dostępu, lub udostępnia zasób osobie nieuprawnionej; - działania w Systemie nie są możliwe do zrealizowania; - nastąpiła utrata Zasobów Informacyjnych z Systemu; Kategoria B oznacza wynikające z przyczyn leżących po stronie Systemu lub po stronie prawidłowej obsługi i użytkowania Systemu zdarzenie powodujące nieprawidłowe działanie Systemu lub jednego z Modułów, ale umożliwiający jego użytkowanie. Błąd kategorii B charakteryzuje się zmniejszeniem funkcjonalności Systemu lub Aplikacji, znacząco utrudniającym korzystanie z Systemu lub Aplikacji. Do kategorii B należą, między innymi takie zdarzenia jak: - spadek wydajności Systemu (Wydłużenie czasu odpowiedzi Systemu od 10 do 60 sekund) - nieprawidłowe działanie Systemu, lub jego części tj. każde działanie niezgodne z przeznaczeniem Systemu, Modułu, usługi Systemu, lub niespełnienie wymogów stawianych Systemowi przez Zamawiającego w Dokumentacji Systemu. - występują istotne ograniczenia w działaniu Systemu, (ale nie powodujące przeciążenia systemu); - nastąpiła awaria powodująca ograniczenie wydajności Systemu lub koniecznośd przełączenia się na rozwiązanie zapasowe z wyłączeniem sytuacji objętych kategorią A; - wystąpiły błędy odczytu/zapisu danych bez utraty danych; tzn. nieprawidłowe wyświetlanie odczytanych danych, lub niepoprawna forma zapisania danych; Kategoria C - wynikające z przyczyn leżących po stronie Systemu lub po stronie prawidłowej obsługi i użytkowania Systemu zdarzenie, inne niż w kategoriach A i B, w wyniku, którego, dowolna częśd Systemu oprogramowanie, platforma sprzętowa, akcesoria, itp.; utraciła swoją funkcjonalnośd. Do kategorii C należą, między innymi takie zdarzenia jak: Strona 11 z 12

12 - spadek wydajności Systemu (Wydłużenie czasu odpowiedzi Systemu od 5 do 10 sekund), Zgłoszeniu rozumie się Incydent lub Problem zgłoszony przez Użytkowników dotyczący Systemu. W szczególności Zgłoszeniem mogą byd również Modyfikacje, Zapytania oraz Zmiany Konfiguracji Systemu. Zgłoszeniu Projektowym każde zapytanie, obawa, sugestia, odstępstwo i inna informacja zgłoszona Kierownikowi Projektu, związane z Projektem i mogące mied na niego wpływ. Zmianie Konfiguracji Systemu jakakolwiek zmiana parametrów Systemu wobec zdefiniowanych w SIWZ i Dokumentacji Zleceniu rozumie się dokument będący podstawą rozpoczęcia Projektu IBL. Strona 12 z 12

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego:

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego: I. Opis stanu obecnego Załącznik nr 1 do SIWZ Obecnie system SAP jest wspólnie użytkowany przez Zamawiającego oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. (dalej GAZ-SYSTEM). W chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2 Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Co to jest projekt? Inicjowanie Zamknięcie Planowanie Kontrola Realizacja Czym jest

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Warszawa, styczeń 2013 Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej ma na celu przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - PROJEKT - (ZATWIERDZAM) -/- Maria

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo