Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym"

Transkrypt

1 Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią sp.k. Kwiecień 211 Ten dkument zawiera 53 strny/strn ISOK PP DIP - plan realizacji Prjektu v2..dcx dpwiedzialnścią sp.k. jest plską spółką kmandytwą i człnkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek człnkwskich stwarzysznych z KPMG Internatinal Cperative, pdmitem prawa szwajcarskieg. Wszelkie prawa zastrzeżne.

2 Histria zmian Wersja Autr Data Zmiana 1. KPMG KPMG Uwzględnienie uwag IMGW d struktury rganizacyjnej; drbne krekty. 1.2 KPMG Uwzględnienie uwag IŁ-PIB z dn (za wyjątkiem uwagi nr 7); autpprawki edycyjne 2. KPMG Uzupełnienie struktury rg. Wersja d dystrybucji. Odniesienia d innych dkumentów Kd Nazwa dkumentu Data pracwania STW1 Studium Wyknalnści dla prjektu w ramach VII si POIG - Infrmatyczny Marzec 211 system słny kraju przed nadzwyczajnymi zagrżeniami RR1 Rejestr Ryzyka Prjektu ISOK Marzec 211 KOP1 Kwestinariusz pisu prjektu zgłaszaneg d realizacji w ramach 7 si Maj 29 prirytetwej POIG ISOK UMO1 Umwa dfinanswanie nr POIG /9- zawarta pmiędzy WWPE a IMGW Lipiec 21 dpwiedzialnścią sp.k.. Wszelkie prawa zastrzeżne. i

3 Spis treści 1 Wykaz stswanych skrótów Wykaz stswanych skrótów Wykaz tabel Wykaz rysunków 2 2 Wstęp Zakres dkumentu Zastswanie metdyki PRINCE2 5 3 Wstępne uwarunkwania Prjektu 6 4 Cel Prjektu 8 5 Organizacja Prjektu Struktura rganizacyjna Opis ról w strukturze rganizacyjnej Prjektu Kmitet Sterujący Przewdniczący Kmitetu Sterująceg Spnsr Prjektu Główny Użytkwnik Główny Dstawca Kierwnik Prjektu Krdynatr ds. przygtwania map IMGW Kierwnik Zespłu Dstawca Nadzór Prjektu Biur Wsparcia Prjektu Kierwnik Biura Wsparcia 16 6 Załżenia Prjektu Zakres Diagram Następstwa Prduktów Opisy prduktów Prjektu Lista kntrlna prduktów Prjektu Wskaźniki prduktu Prjektu Pdział dpwiedzialnści Knsrcjantów za wytwrzenie prduktów Prjektu Określenie Etapów Prjektu Tlerancje dla zakresu Czas trwania prjektu Harmngram bazwy Prjektu Aktualizacje harmngramu Prjektu Tlerancje dla harmngramu Zasby 36 dpwiedzialnścią sp.k.. Wszelkie prawa zastrzeżne. ii

4 6.3.1 Budżet bazwy Prjektu Bazwy harmngram rzeczw-finanswy Aktualizacje harmngramu rzeczw-finansweg Budżet zmian i budżet rezerwwy Prjektu Tlerancje dla budżetu bazweg Prjektu Zasby sbwe Prjektu 4 7 Frmuła realizacji Warianty realizacji Prjektu Zaangażwanie dstawców zewnętrznych d realizacji prac Wykaz planwanych pstępwań przetargwych Spsób wytwrzenia kluczwych prduktów Prjektu 45 8 Rejestr ryzyka 46 dpwiedzialnścią sp.k.. Wszelkie prawa zastrzeżne. iii

5 1 Wykaz stswanych skrótów 1.1 Wykaz stswanych skrótów Tab. 1.1 Wykaz skrótów stswanych w dkumencie Skrót Rzwinięcie BDOT CMP CZK DIP Dyrektywa INSPIRE Dyrektywa pwdziwa GBDOT GIS GUGiK IP IŁ IMGW ISOK IW IZ KKM KS Baza danych biektów tpgraficznych Centrum mdelwania pwdziweg Centra zarządzania kryzysweg Dkumentacja Inicjująca Prjekt Dyrektywa 27/2/WE Parlamentu Eurpejskieg i Rady z dnia 14 marca 27 r. ustanawiająca infrastrukturę infrmacji przestrzennej we Wspólncie Eurpejskiej (INSPIRE) Dyrektywa 27/6/WE Parlamentu Eurpejskieg i Rady z dnia 23 października 27 r. w sprawie ceny ryzyka pwdziweg i zarządzania nim Gereferencyjna Baza Danych Obiektów Tpgraficznych System Infrmacji Gegraficznej (Gegraphic Infrmatin System) Główny Urząd Gedezji i Kartgrafii Instytucja Pśrednicząca (Departament Infrmatyzacji MSWiA) Instytut Łącznści Państwwy Instytut Badawczy (Lider Knsrcjum) Infrmatyczny system słny kraju przed nadzwyczajnymi zagrżeniami Instytucja Wdrażająca - Pśrednicząca II stpnia (WWPE) Instytucja Zarządzająca (MRR) Krajwy Katalg Metadanych Kmitet Sterujący Prjektu KZGW Metdyka pracwania map ryzyka pwdziweg Metdyka pracwania prduktów gedezyjnych i kartgraficznych MPHP Krajwy Zarząd Gspdarki Wdnej Metdyka pracwania map ryzyka pwdziweg pracwana na zlecenie KZGW przez DHI Plska w 29 rku. Metdyka pracwania prduktów gedezyjnych i kartgraficznych dla ptrzeb wdrażania Dyrektywy 27/6/WE w sprawie ceny ryzyka pwdziweg i zarządzania nim pracwana na zlecenie KZGW w 29 rku. Mapa Pdziału Hydrgraficzneg Plski MRP MZP NFOŚ NMT POIG PP Praw zamówień publicznych (PZP) Mapy ryzyka pwdziweg Mapy zagrżenia pwdziweg Nardwy Fundusz Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej Numeryczny mdel terenu Prgram Operacyjny Innwacyjna Gspdarka Plan Prjektu Ustawa z dnia 29 stycznia 24 r. Praw zamówień publicznych (Dz. U. 24 Nr 19, pz. 177 z późn. zm.) 1

6 Skrót Rzwinięcie PRG PRNG Prjekt PZGiK Ramwa Dyrektywa Wdna (RDW) RCB RZGW SIGW SMOK TBD UE Umwa dfinanswanie Ustawa Praw wdne WORP WWPE Państwwy rejestr granic Państwwy rejestr nazw gegraficznych Prjekt Infrmatyczny system słny kraju przed nadzwyczajnymi zagrżeniami Państwwy zasób gedezyjny i kartgraficzny Dyrektywa 2/6/WE Parlamentu Eurpejskieg i Rady z dnia 23 października 2 r. ustanawiająca ramy wspólntweg działania w dziedzinie plityki wdnej (Dz.U.UE L z dnia 22 grudnia 2 r.) Rządwe Centrum Bezpieczeństwa Reginalny Zarząd Gspdarki Wdnej / reginalne zarządy gspdarki wdnej System Infrmatyczny Gspdarki Wdnej System Mnitringu i Osłny Kraju Tpgraficzne Bazy Danych Unia Eurpejska Umwa nr POIG /9- dfinanswanie Prjektu Infrmatyczny system słny kraju przed nadzwyczajnymi zagrżeniami pmiędzy IMGW i WWPE Ustawa z dnia 18 lipca 21 r. - Praw wdne (Dz. U. 21 Nr 115 pz z pźn. zm.) Wstępna Ocena Ryzyka Pwdziweg Władza Wdrażająca Prgramy Eurpejskie 1.2 Wykaz tabel Tab. 1.1 Wykaz skrótów stswanych w dkumencie... 1 Tab. 6.1 Lista kntrlna prduktów Prjektu Tab. 6.2 Wskaźniki prduktu Prjektu... 3 Tab. 6.3Pdział dpwiedzialnści za wytwrzenie prduktów Prjektu ISOK Tab. 6.4 Zakres etapów Prjektu Tab. 6.5 Limity wydatków Knsrcjantów Tab. 6.6 Bazwy harmngram rzeczw-finanswy Prjektu Tab. 6.7 Przewidywana ilść zasbów sbwych... 4 Tab. 7.1 Wykaz pstępwań przetargwych; kwty w PLN Tab. 8.1 Wyciąg z Rejestru Ryzyka Prjektu ISOK Wykaz rysunków Rys. 5.1 Struktura rganizacyjna Prjektu ISOK... 9 Rys. 6.1 Struktura celów i prduktów Prjektu Rys. 6.2 Harmngram Prjektu w pdziale na etapy Rys. 6.3 Harmngram bazwy Prjektu

7 2 Wstęp Załżenia prjektu Infrmatyczny System Osłny Kraju przed nadzwyczajnymi zagrżeniami (ISOK) zstały p raz pierwszy przedstawine w kntekście Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka (POIG) w kwestinariuszu zgłaszającym Prjekt d realizacji w ramach 7. si prirytetwej POIG (nabór ; dkument KOP1). W dkumencie tym zawart m.in. skrócny pis Prjektu raz cel jeg realizacji. W październiku rku 29 zstała pracwana pierwsza wersja Studium Wyknalnści, w której zaplanwan Prjekt na wyższym pzimie szczegółwści. Umwę dfinanswanie Prjektu pdpisan 3 lipca 21 rku (umwa nr POIG /9- pmiędzy Władzą Wdrażającą Prgramy Eurpejskie a Instytutem Meterlgii i Gspdarki Wdnej; dkument UMO1). Część działań związanych z Prjektem rzpczęła się przed mmentem pdpisania umwy. Rzpczęcie zadań związanych z pdjęciem isttnych zbwiązań (zaangażwanie znacznych śrdków) mżliwe był dpier p pdpisaniu umwy dfinanswanie. P pwdzi 21 rku, w drdze ustaleń z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji zdecydwan włączeniu d zakresu prjektu ISOK niektórych zadań zaplanwanych wcześniej d realizacji z udziałem IMGW w ramach innych prjektów 7 si prirytetwej POIG. Prjekty te znajdwały się na liście rezerwwej 7 si POIG i są t System infrmatyczn-infrmacyjny wspmagający zarządzanie ryzykiem pwdziwym raz Budwa infrmatyczneg systemu katastru wdneg w Plsce wraz z wprwadzeniem danych. Głównym celem wprwadznych mdyfikacji był udstępnienie służbm zarządzania kryzysweg prduktów dtyczących zagrżenia pwdziweg w całym kraju (mapy zagrżenia pwdziweg, mapy ryzyka pwdziweg) raz zapewnienie terminweg wywiązania się Plski ze zbwiązań wynikających z Dyrektywy Pwdziwej. Pwyższe ustalenia zstały uwzględnine w zaktualizwanym Studium Wyknalnści, które pwstał w grudniu 21 rku, a następnie p uwzględnieniu uwag zstał pnwnie zaktualizwane w marcu 211. Niniejszy dkument dnsi się d zakresu Prjektu, który zstał pisany w Studium Wyknalnści z marca 211 rku (dkument STW1). Wszelkie dniesienia d Studium, jeśli nie wskazan inaczej, dtyczą wersji z marca Zakres dkumentu Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym (Plan realizacji Prjektu) jest elementem Dkumentacji Inicjującej Prjekt (DIP). DIP spełnia 2 zasadnicze funkcje: Twrzy pdstawy d zarządzania Prjektem raz umżliwia całściwą cenę pwdzenia Prjektu, p jeg zakńczeniu. DIP wyznacza kierunek i zakres Prjektu raz stanwi swisty kntrakt" na realizację Prjektu, zawarty pmiędzy Kierwnikiem Prjektu a Kmitetem Sterującym Prjektu. 3

8 Zapewnia jednlite źródł infrmacji dtyczących Prjektu tak, aby sby przystępujące d Prjektu mgły szybk i łatw dwiedzieć się, czeg n dtyczy i w jaki spsób jest zarządzany. DIP bejmuje następujące składniki: Cel Prjektu Organizacja Prjektu Zakres Plan (harmngram i budżet) Frmuła realizacji Plan zarządzania jakścią Plan kmunikacji Mechanizmy decyzyjne (mechanizmy sterwania) Niniejszy dkument pisuje cel Prjektu, rganizację Prjektu, zakres, harmngram, budżet raz frmułę realizacji. Niektóre z tych zagadnień zstały już pisane w Studium Wyknalnści (dkument STW1) w takim przypadku w dkumencie występują dwłania d wybranych rzdziałów Studium. W sbnych dkumentach przedstawine zstaną: Plan Zarządzania Jakścią (Plan Jakści) kreślający gólne metdy zapewnienia, że prdukty prac Prjektu będą spełniały czekiwania, a w Prjekcie będą stswane wymagane metdyki prac; Plan Kmunikacji kreślający kt, kmu, w jakich dstępach czasu, w jakim frmacie i jaką infrmację przekazuje. Dbór tych zasad umżliwia analiza interesariuszy ze względu na ich wpływ na Prjekt raz wpływ Prjektu na tych interesariuszy. Mechanizmy decyzyjne - mechanizmy pisujące zasady pdejmwania decyzji na każdym szczeblu zarządzania prjektem, wraz z pisem mechanizmów eskalacji decyzji raz uprawnieniami. Mechanizmy te zstaną pisane w prcedurach zarządzania Prjektem. Obejmą ne: Prcedurę Zarządzania Ryzykiem; Prcedurę Zarządzania Zagadnieniami; Prcedurę Zarządzania Zmianą; Prcedurę Zarządzania Jakścią; Prcedurę Zarządzania Harmngramem; Prcedurę Zarządzania Budżetem; Prcedurę Zarządzania Dkumentacją; Prcedurę Raprtwania i Mnitrwania. 4

9 Ddatkw, w niniejszym dkumencie zawart wyciąg z Rejestru Ryzyka, zawierający listę wstępnych zagrżeń. Niniejszy dkument, pdbnie jak cała Dkumentacja Inicjująca, stanwi wersję inicjalną, która pwinna być aktualizwana wraz z pstępem prac prjektwych. Częstej aktualizacji ulegają w szczególnści harmngram raz budżet Prjektu. 2.2 Zastswanie metdyki PRINCE2 Na etapie pracwania Studium Wyknalnści wybran metdykę PRINCE2, jak metdykę zarządzania Prjektem. Wybór tej metdyki zstał uzasadniny następującymi przesłankami: rzmiar Prjektu (metdyka jest skalwalna i pzwala na zarządzanie dużymi Prjektami); uznanie raz znajmść metdyki na całym świecie; ppularnść metdyki w Plsce (czynnik decydujący znacząc ułatwia skmpletwanie kmpetentneg zespłu prjektweg pprzez dstęp d specjalistów zarówn wewnątrz rganizacji, jak i pza nią). Pnieważ żadna w pwyższych przesłanek nie przestała bwiązywać, a zmiana metdyki prac w trakcie trwania Prjektu jest sama w sbie niepżądana, zakłada się kntynuację stswania elementów metdyki PRINCE2 w Prjekcie ISOK. Należy pdkreślić, że jedynie wybrane elementy metdyki PRINCE2 będą stswane w Prjekcie. Należą d nich w szczególnści: zarządzanie parte na prduktach wyniki prac Prjektu stanwią zdefiniwane prdukty specjalistyczne i zarządcze za wytwrzenie, których dpwiedzialni są Kierwnicy Zespłów; uprządkwanie Prjektu według zdefiniwanych przez metdykę prcesów raz tematów (w pprzedniej wersji metdyki: prcesów i kmpnentów). W Prjekcie ISOK przewiduje się dstępstwa d metdyki PRINCE2 i uzupełnienia d niej. Obejmują ne m.in.: Równczesną realizację prcesów Przygtwanie Prjektu raz Inicjwanie Prjektu etap bejmujący ba prcesy. Zapewnienie finanswania na cały czas trwania wdrżenia Prjektu, a nie tak, jak jest t wymagane w metdyce wyłącznie na najbliższy etap Prjektu; Knsekwencją punktu pprzednieg jest wydrębnienie etapów zarządczspecjalistycznych, których terminy realizacji zachdzą na siebie (w metdyce PRINCE2 etapy zarządcze pwinny być realizwane jeden p drugim, a etapy specjalistyczne mgą być d etapów zarządczych niezależne). Etapy te zstały wydrębnine w parciu główne grupy prduktów (gedezyjne rejestry referencyjne, mapy, system ISOK). 5

10 3 Wstępne uwarunkwania Prjektu Zapewnienie efektywneg systemu słny kraju przed nadzwyczajnymi zagrżeniami naturalnymi (w szczególnści pwdzią) i technlgicznymi jest szczególnie isttne z uwagi na rsnącą liczbę teg typu zdarzeń raz craz większą skalę skutków zarówn śrdwiskwych, eknmicznych jak i spłecznych, które ne pwdują. Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej (IMGW) d wielu lat realizuje swje zadania statutwe związane z grmadzeniem, przetwarzaniem i dystrybuwaniem infrmacji zjawiskach hydrlgicznych i meterlgicznych. Zadania te w szczególnści dtyczą prgnzwania i wczesneg strzegania zjawiskach i katastrfach naturalnych występujących w atmsferze i hydrsferze stwarzających zagrżenie dla bezpieczeństwa publiczneg, zdrwia i życia ludzi raz ich mienia. Działania IMGW zmierzają d szybkieg infrmwania państwwych służb zarządzania kryzysweg prgnzwanej i bieżącej sytuacji hydrlgicznej i meterlgicznej. Wśród prblemów związanych z zarządzaniem sytuacjami kryzyswymi w Plsce należy wymienić: Brak jednlitej i jednlicie krdynwanej struktury zarządzania kryzysweg; Brak dpwiednich map i baz danych gereferencyjnych; Brak standardów grmadzenia infrmacji grźnych zdarzeniach; Brak dedykwaneg systemu łącznści elektrnicznej dla wymiany danych i infrmacji grźnych zdarzeniach; Brak map ceny ryzyka wszelkich mżliwych d wystąpienia w Plsce zagrżeń; Brak skuteczneg spsbu zasilania baz danych z infrmacjami grźnych zdarzeniach; Brak ujednlicneg i gtweg d pwszechneg użycia sytemu infrmatyczneg pzwalająceg grmadzić, analizwać, raz wspmagać pdejmwanie decyzji w przypadku wystąpienia grźnych zdarzeń; Brak zintegrwaneg systemu służąceg administracji rządwej dpwiedzialnej za zarządzanie ryzykiem pwdziwym; Brak spójnści i harmnizacji pmiędzy (prwadznymi przez służbę gedezyjną i kartgraficzną) gereferencyjnymi bazami danych raz twarzyszącym tym bazm danych usługami sieciwymi (Geprtal), a danymi i systemami twrznymi dla celu zarządzania ryzykiem pwdziwym; Brak skuteczneg systemu infrmwania spłeczeństwa występujących lub prgnzwanych zagrżeniach; Niewystarczające pwiązanie chrny przed pwdzią z planwaniem przestrzennym, a szczególnie z prcesem inwestycyjnym; Brak kmplekswej infrmacji zagrżeniu pwdziwym; Niski pzim wiedzy spłeczeństwa zagrżeniach naturalnych i pzstałych. W latach IMGW zrealizwał kmplekswy i wielwątkwy prjekt infrmatyczny pd nazwą System Mnitringu i Ochrny Kraju przed skutkami pwdzi SMOK. 6

11 Dświadczenia z realizacji teg prjektu wskazywały na t, iż SMOK pwinien stanwić isttny fragment znacznie większeg systemu infrmacji bejmująceg swim działaniem cały kraj raz uwzględniająceg większą liczbę zagrżeń, niż tylk elementy hydrlgiczne i meterlgiczne, który dcierałby z infrmacją zagrżeniach w frmie przystępnych wizualizacji i kmunikatów nie tylk d Centrów Zarządzania Kryzysweg CZK, ale też i d spłeczeństwa. 7

12 4 Cel Prjektu Prjekt ISOK ma na celu stwrzenie systemu słny spłeczeństwa, gspdarki i śrdwiska przed nadzwyczajnymi zagrżeniami przez stwrzenie elektrnicznej platfrmy infrmatycznej wraz z niezbędnymi rejestrami referencyjnymi, która stanwić będzie narzędzie wspierające zarządzanie kryzyswe na wszystkich szczeblach administracji państwwej i samrządwej. Cel główny Prjektu, czyli stwrzenie Infrmatyczneg Systemu Osłny Kraju zstanie siągnięty pprzez realizację celów szczegółwych wymieninych pniżej: Identyfikacja dstępnych zasbów danych w zakresie zarządzania kryzysweg utwrzenie Katalgu zidentyfikwanych systemów infrmacyjnych umżliwiających zbieranie, przetwarzanie, dystrybucję i przechwywanie danych isttnych dla ISOK. Zaprjektwanie rzwiązania funkcjnaln-techniczneg dla ISOK, Budwa referencyjnych baz danych, Budwa WORP, MZP raz MRP, Budwa ISOK i jeg wdrżenie, Udstępnienie infrmacji zagrżeniach generwanych przez ISOK służbm państwwym, dpwiedzialnym za bezpieczeństw Państwa, Zwiększenie świadmści spłecznej w zakresie sytuacji kryzyswych pprzez uruchmienie publiczneg Prtalu Infrmacyjneg ISOK. D najważniejszych efektów spłecznych, które zstaną siągnięte dzięki Prjektwi ISOK, należą: Umżliwienie świadmeg pdejmwania decyzji inwestycyjnych dnśnie ich lkalizacji; Zwiększenie pczucia bezpieczeństwa spłeczeństwa; Usprawnienie działania jednstek zarządzania kryzysweg; Ograniczenie ksztów bezpśrednich i pśrednich związanych ze stratami w wyniku pwdzi; Ograniczenie fiar w ludziach związanych z występwaniem zagrżeń naturalnych, w szczególnści pwdzi. 8

13 5 Organizacja Prjektu W celu realizacji Prjektu ISOK, IMGW utwrzył Knsrcjum pięciu instytucji publicznych, w któreg skład pza IMGW wchdzą: Główneg Urząd Gedezji i Kartgrafii GUGiK; Krajwy Zarząd Gspdarki Wdnej KZGW; Instytut Łącznści Państwwy Instytut Badawczy IŁ; Rządwe Centrum Bezpieczeństwa RCB. Wszyscy Knsrcjanci dyspnują wiedzą i dświadczeniem pzwalającymi na efektywną realizację zadań Prjektu a IMGW wypełnia rlę Lidera Knsrcjum. 5.1 Struktura rganizacyjna Pniższy schemat przedstawia strukturę rganizacyjną Prjektu ISOK. Mżliwść udziału dstawców zewnętrznych znaczn drębnym klrem. Stanwiska bsadzne zstały patrzne imieniem i nazwiskiem sby zajmującej dane stanwisk (reguła ta dtyczy wyłącznie nazwisk pracwników Knsrcjum). Rys. 5.1 Struktura rganizacyjna Prjektu ISOK KOMITET STERUJĄCY ISOK RCB p.. Dyrektra Marek Kmrwski KZGW Prezes Leszek Karwwski PRZEWODNICZĄCY Kmitetu Sterująceg IMGW Dyrektr Mieczysław Ostjski GUGiK Wiceprezes Jacek Jarząbek IŁ Dyrektr Wjciech Hałka Bgdan Chjnacki Nadzór Prjektu ISOK, w tym Nadzór Autrski Maciej Maciejewski KIEROWNIK PROJEKTU ISOK Wiceprezes KZGW Janusz Wiśniewski BIURO WSPARCIA PROJEKTU ISOK Zastępca Kierwnika Prjektu Janna Harasiewicz Knsultacje RCB Kierwnik Zespłu KZGW Rbert Kęsy Krdynatr ds. przygtwania map IMGW Tmasz Walczykiewicz Kierwnik Zespłu IT IMGW, Marek Janiec Kierwnik Zespłu GUGiK Pitr Wźniak Kierwnik Zespłu IŁ Bgdan Chjnacki Dstawca 1 Dstawcy CMP - zakres WORP, MZP, MRP IMGW, Beata Grznka Dstawca SIGW KZGW, Pitr Piórkwski Dstawcy NMT - mdel Dstawca Dstawca Map Zagrżeń Mete IMGW, Zbigniew Ustrnul Dstawca ISOK Dstawcy NMT - system Hydrlgia IMGW, Tamara Tkarczyk Dstawca Map Innych Zagrżeń IMGW, Magdalena Kwiecień Dstawca MPHP IMGW, Tmasz Walczykiewicz Dstawca... Dstawcy BDOT Dstawcy Ortftmapa LEGENDA: Mżliwść udziału pdmitu zewnętrzneg Funkcja realizwana przez zasby wewnętrzne Knsrcjum Wszystkie kluczwe stanwiska wymagają znajmści metdyki PRINCE2. 9

14 5.2 Opis ról w strukturze rganizacyjnej Prjektu Kmitet Sterujący Kmitet Sterujący Prjektu ISOK jest złżny z przedstawicieli wszystkich Knsrcjantów, według pdziału na następujące rle: Przewdniczący Kmitetu Sterująceg Dyrektr IMGW, Główny Dstawca przedstawiciele IMGW, GUGiK, KZGW raz IŁ w zakresie zaplanwanym d realizacji przez daneg Knsrcjanta, Główny Użytkwnik Przedstawiciel KZGW we współpracy z przedstawicielem RCB, Wszystkie wyżej wymienine rle są człnkami Kmitetu Sterująceg. Przedstawiciel RCB bierze udział w psiedzeniach Kmitetu Sterująceg wyłącznie w rli knsultacyjnej, której celem jest zapewnienie wytwrzenia w Prjekcie takiej infrmacji dla administracyjnych i samrządwych służb zarządzania kryzysweg raz spłeczeństwa, której jakść dpwiada czekiwanim wszystkich grup interesariuszy Prjektu. W psiedzeniach Kmitetu Sterująceg mże uczestniczyć Nadzór Prjektu, tj. sby mianwane przez pszczególnych człnków Kmitetu Sterująceg, którym, w celu zapewnienie bieżąceg mnitrwania pstępu Prjektu, delegwana jest rla nadzru, czyli rla kntrlndradcza. Mianwanie Nadzru w Prjekcie w żadnym wypadku nie zdejmuje dpwiedzialnści z człnków Kmitetu Sterująceg za pwdzenie Prjektu. Kmitet Sterujący jest właścicielem prcesu zarządczeg PRINCE2 Zarządzanie Strategiczne Prjektem. Kluczwe kmpetencje człnków Kmitetu Sterująceg bejmują: uprawnienia d pdejmwania decyzji, uprawnienia d przydzielania zasbów d Prjektu, zdlnść d właściweg reprezentwania i rzumienia interesów biznesu, użytkwnika i dstawcy a przez t d negcjwania i rzwiązywania knfliktów. Kmitet Sterujący dpwiada za: pmyślną realizację Prjektu przed IW, IP raz IZ, zapewnienie zasadnści realizacji Prjektu uszczegółwine uzasadnienie bizneswe Prjektu zstał zawarte w Studium Wyknalnści, ustalenie z Kierwnikiem Prjektu zakresu jeg bwiązków i stawianych przed nim celów, sprawwanie nadzru, nad jakścią Prjektu, zarówn specjalistyczną, jak i zarządczą, zarządzanie strategiczne Prjektem, tj. decyzje kierunkwe, w tym zatwierdzanie: planów Prjektu i etapów raz planów nadzwyczajnych, pisu główneg prduktu Prjektu (w tym pisów przedmitu zamówienia dla prduktów zamawianych zgdnie z PZP), 1

15 raz: zasad zarządzania Prjektem, skali cen dla ryzyka i zagadnień a w tym zasad eskalacji ryzyka i zagadnień prjektwych d Kmitetu Sterująceg, zezwleń na rzpczęcie Prjektu i etapów, zakńczenia etapów i Prjektu, przydzielanie wymaganych zasbów d Prjektu, mnitrwanie pstępów realizacji Prjektu, finalny dbiór prduktów, rzwiązywanie sprów i prblemów w trakcie realizacji Prjektu w przypadku braku mżliwści rzwiązania ich na niższych pzimach. kntakty z tczeniem Prjektu, mnitrwanie ryzyka i zagadnień Prjektu zgłaszanie tych ryzyk w tczeniu Prjektu, które mgą wpływać na jeg realizację lub zasadnść bizneswą d IW. Decydujący głs w bradach Kmitetu Sterująceg ma przewdniczący KS Przewdniczący Kmitetu Sterująceg Spnsr Prjektu Przewdniczący Kmitetu Sterująceg dpwiada za: zagwarantwanie ukierunkwania Prjektu na siągnięcie zamierznych celów i dstarczenie przewidzianych prduktów pprzez właściwą rganizację i ustalenie lgiczneg zestawu planów, dbałść wyważenie interesów biznesu, użytkwnika raz dstawcy, decyzje pdejmwane w Kmitecie Sterującym, przy wsparciu Główneg Użytkwnika i Główneg Dstawcy, ciągłą zasadnść bizneswą Prjektu w kntekście zewnętrznych wydarzeń raz w aspekcie pstępów Prjektu - właściciel uzasadnienia biznesweg, realizację Prjektu zgdnie z załżeniami Prjektu i zapisami zawartymi w Umwie dfinanswanie raz w Umwie Knsrcjum, mnitrwanie i kntrla Prjektu na pzimie strategicznym, tj. pd kątem mżliwści zmiany uzasadnienia biznesweg, mnitrwanie finansów prjektu, ryzyka biznesweg, wszelkich płatnści dla dstawców i wyknawców, zmian w Prjekcie i ich wpływu na uzasadnienie bizneswe, pstępów głównych etapów i prjektu w prównywaniu z uzgdninymi tlerancjami dla Prjektu, kmunikację z IW, IZ, IP raz Zespłem Prjektwym dtyczącą pstępów w Prjekcie, rganizwanie psiedzeń Kmitetu Sterująceg i przewdniczenie im, trska przyszłe działania w Prjekcie, np.: w przypadku przekrczenia tlerancji Prjektu, 11

16 zatwierdzanie Raprtu kńcweg Prjektu i Raprtu dświadczeniach, przeprwadzenie przeglądu pprjektweg w celu inwentaryzacji wszystkich krzyści siągniętych w Prjekcie w prównaniu d zakładanych w Planie realizacji Prjektu, zapewnienie zgdnści Prjektu ze strategią użytkwników Główny Użytkwnik Rla ta mże wymagać zaangażwania więcej niż jednej sby w celu uwzględnienia interesów wszystkich użytkwników stąd zaangażwanie KZGW we współpracy z RCB d wypełnienia tej rli. Główny Użytkwnik dpwiada za: kreślenie ptrzeb wszystkich tych, którzy będą wykrzystywali prdukty Prjektu w kategriach: jakści, funkcjnalnści raz łatwści użytkwania i zapewnienie istnienia specyfikacji pżądaneg wyniku, reprezentację interesów wszystkich sób krzystających z prduktów i efektów Prjektu, zapewnianie dkładnej, kmpletnej i jednznacznej specyfikacji wymagań użytkwnika, zapewnienie zasbów użytkwnika d udziału w przeglądach jakści i mnitrwanie spełniania wymagań użytkwników przez prdukty Prjektu, zatwierdzanie pisów prduktów (pśrednich lub kńcwych), które są prduktami wejściwymi lub wyjściwymi d/ d dstawcy lub będą na nie miały bezpśredni wpływ, zapewnienie, że prdukty będą frmalnie debrane p ich wytwrzeniu, ustalanie prirytetów i przekazywanie pinii użytkwnika w związku z ewentualnymi decyzjami Kmitetu Sterująceg dtyczącymi wdrażania prpnwanych zmian cenianie wpływu zmian z punktu widzenia użytkwnika, rzwiązywanie knfliktów dtyczących wymagań i prirytetów użytkwnika, zapewnienie efektywnej łącznści z użytkwnikiem Główny Dstawca Rla ta mże wymagać więcej niż jednej sby, aby uwzględnić interesy wszystkich Dstawców. Główny Dstawca reprezentuje interesy tych, którzy dstarczają prdukty Prjektu. Każdy Knsrcjant pza RCB jest w Prjekcie dstawcą pewnej części prduktów. Przedstawiciele IMGW, GUGiK, IŁ raz KZGW w Kmitecie Sterującym są, zatem przedstawicielami dstawców wewnętrznych Prjektu. Każdy z nich pełni rlę Główneg Dstawcy w zakresie prduktów przez nich wyknywanych. Główny Dstawca dpwiada za: zapewnienie jakści prduktów dstarcznych przez dstawcę, uzgadnianie celów działalnści dstawcy, zapewnienie lgiki djścia d prduktu główneg Prjektu z punktu widzenia dstawcy, 12

17 zagwarantwanie zasbów dstawcy, zatwierdzanie pisów prduktów dstawcy, prezentwanie pinii dstawcy przy pdejmwaniu decyzji ewentualnych zmianach przez Kmitet Sterujący, rzwiązywanie knfliktów wymagań i prirytetów p strnie dstawcy, dradzanie w sprawach wybru strategii wytwarzania, knstruwania i stswanych metd, mnitrwanie wszelkich zagrżeń dtyczących wytwórczych aspektów Prjektu, zagwarantwanie pprawnści metdycznej kntrli jakści zapewniających zgdnść dstarcznych prduktów z wymaganiami. Dstawcy zewnętrzni nie psiadają swjeg przedstawiciela w Kmitecie Sterującym ISOK. Interesy dstawców zewnętrznych pwinny być reprezentwane przez dpwiadających im przedstawicieli Knsrcjantów występujących w rli Główneg Dstawcy Kierwnik Prjektu Kluczwe kmpetencje Kierwnika Prjektu bejmują: znajmść przedmitu Prjektu ISOK, umiejętnść zarządzania czasem i zasbami, umiejętnści negcjacyjne, rzwiązywanie prblemów i zarządzanie knfliktami. Kierwnik Prjektu dpwiada za: bieżące zarządzanie Prjektem w celu wytwrzenia prduktów Prjektu w ramach kreślnych graniczeń czasu i ksztów z jednczesnym zapewnieniem standardów jakści, decyzje w zakresie nadanych mu przez Kmitet Sterujący tlerancji, dtyczących budżetu i przesunięć budżetwych, kierwanie i mtywwanie zespłu prjektweg, ustanawianie i zarządzanie prcedurami zarządczymi Prjektu, zarządzanie kmunikacją i przepływem infrmacji pmiędzy Kmitetem Sterującym a pszczególnymi Zespłami realizującymi wytwarzanie prduktów Prjektu, planwanie i mnitrwanie Prjektu, przygtwanie: planu Prjektu, etapu, lub planów nadzwyczajnych wspólnie z Kierwnikami Zespłów raz sbami wyznacznymi d rli Nadzru Prjektu raz uzgadnianie ich treści z Kmitetem Sterującym, zarządzanie zagrżeniami i pracwywanie planów rezerwwych, zarządzanie zagadnieniami, zmianami i knfiguracją, 13

18 utrzymywanie łącznści z Kmitetem Sterującym lub sbami z Nadzru Prjektu raz z IW w celu uniknięcia duplikacji zadań wśród prjektów teg sameg Prgramu, utrzymywanie kntaktu z dstawcami, pstępy Prjektu, wykrzystanie zasbów raz inicjwanie działań krygujących, sterwanie zmianami w ramach istniejących tlerancji i zarządzanie knfiguracją, pwiadamianie Kmitetu Sterująceg wszelkich dchyleniach d planu Prjektu, raprtwanie d Kmitetu Sterująceg, zapewnienie spełniania standardów jakści, raz graniczeń czasu i ksztów wytwarzania prduktów Prjektu przy jednczesnym wytwrzeniu rezultatów zdlnych d siągnięcia zdefiniwanych krzyści bizneswych Krdynatr ds. przygtwania map IMGW Rlą Krdynatra ds. przygtwania map IMGW jest krdynacja prac Zespłów specjalistycznych pracwujących WORP, MZP, MRP, MPHP, mapy zagrżeń meterlgicznych raz mapy innych zagrżeń. Celem jest takie zaplanwanie pszczególnych zadań z Kierwnikami Zespłów IMGW, aby efektywnie wykrzystać dstępne zasby i siągnąć zakładane wskaźniki Kierwnik Zespłu Głównym zdaniem Kierwnika Zespłu jest realizacja zadań przypisanych w Prjekcie jeg jednstce raz dstarczenie sprecyzwanych prduktów d Kierwnika Prjektu. Kierwnik Zespłu jest dpwiedzialny za peracyjne zarządzanie Zespłem Prjektwym. Kierwnik Zespłu ma za zadanie nadzrwać i rganizwać prace Zespłu w celu skutecznej jeg realizacji przy załżeniu celów wskazanych przez Kierwnika Prjektu. Kierwnik Zespłu dpwiada w zakresie swjeg zespłu za takie same bszary zarządcze jak Kierwnik Prjektu na pzimie całeg Prjektu. Obszary te t m. in.: bszar ryzyka, zagadnienia, jakść, kmunikacja, raprtwanie, budżet. W zadaniach związanych z realizacją prcedur Kierwnika Zespłu wspiera Biur Prjektu. Kluczwe kmpetencje Kierwnika Zespłu ISOK bejmują: znajmść specyfiki wytwarzanych prduktów, preferwane certyfikaty specjalistyczne w zależnści d specjalizacji zespłu, umiejętnść zarządzania czasem i zasbami, umiejętnści negcjacyjne, rzwiązywanie prblemów i zarządzanie knfliktami. Odpwiada za: zarządzanie peracyjnie Zespłem prjektwym, przygtwanie Planu Zespłu z uwzględnieniem mżliwści dstawcy (jeśli dtyczy), 14

19 mnitrwanie pstępu prac, w tym pstępu prac dstawcy i raprtwanie zaawanswania realizacji zadań w przumieniu z dstawcą w raprtach z punktów kntrlnych, uzgdninych z Kierwnikiem Prjektu, współpracę z Nadzrem Prjektu, Kierwnikiem Prjektu i Biurem Wsparcia Prjektu, bezpśrednią współpracę z dstawcą w zakresie spraw rganizacyjnych, krdynacji działań, planwania prac, terminów i zasbów, kntrli pstępu prac i innych działań wynikających z zakresu jeg dpwiedzialnści, infrmwanie Kierwnika Prjektu wszelkich dchyleniach d Planu Zespłu, wskazywanie (wspólnie z dstawcą) Kierwnikwi Prjektu zagrżeń dla realizacji zadań i rekmendwanie działań naprawczych (zarządzanie ryzykiem), zarządzanie zagadnieniami i ryzykami wyznacznymi zgdnie z pleceniami Kierwnika Prjektu, przygtwywanie, dstswanie, aktualizacja i utrzymanie (wspólnie z dstawcą) planów zarządczych dla planwanych zadań w czasie ich trwania, przekazywanie dstawcy infrmacji zidentyfikwanych zagrżeniach wraz z rekmendacjami działań, jakie winny być pdjęte, rganizwanie przeglądów jakści wytwarzanych prduktów raz ich dbirów - przygtwywanie dkumentów d dknania dbirów, zgłaszanie zastrzeżeń d przedstawinych d dbiru przedmitów dbiru, wniskwanie (wspólnie z dstawcą) d Kierwnika Prjektu dknanie dbiru prac, zapewnienie warunków d realizacji prac (sprzęt, pmieszczenia, niezbędne prgramwanie), prwadzenie (wspólnie z dstawcą), wspólnych rejestrów (prblemów i ryzyka, raz spdziewanych zmian, p wcześniejszym ich mówieniu z Kierwnikiem Prjektu) Dstawca Dstawcą będzie nazywany każdy dstawca zewnętrzny, który będzie realizwał dstawę przedmitu zamówienia według przedstawinej wcześniej specyfikacji prduktu specjalistyczneg dla danej Grupy zadań daneg Knsrcjanta. Kluczwe kmpetencje Dstawcy będą zależne d przedmitu zamówienia. Dstawca dpwiada za: zapewnienie jakści prduktów przez siebie dstarcznych zgdnie ze specyfikacją przedmitu zamówienia, uzgadnianie celów działalnści dstawcy z Kierwnikiem Zespłu, zapewnienie lgiki djścia d prduktu główneg Prjektu z punktu widzenia Dstawcy, zagwarantwanie zasbów Dstawcy, zatwierdzanie pisów prduktów Dstawcy, 15

20 prezentwanie pinii Dstawcy przy pdejmwaniu decyzji ewentualnych zmianach przez Kmitet Sterujący, rzwiązywanie knfliktów wymagań i prirytetów p strnie dstawcy, dradzanie w sprawach wybru strategii wytwarzania, knstruwania i stswanych metd, mnitrwanie wszelkich zagrżeń dtyczących wytwórczych aspektów Prjektu, zagwarantwanie pprawnści metdycznej kntrli jakści zapewniających zgdnść dstarcznych prduktów z wymaganiami Nadzór Prjektu Nadzór bejmuje interesy wszystkich strn uczestniczących w Prjekcie, tj. biznesu, użytkwnika i dstawcy reprezentuje interesariuszy Prjektu. Musi być niezależny d Kierwnika Prjektu. Człnkwie Kmitetu Sterująceg mgą ddelegwać d rli Nadzru Prjektu, każdy p jednej sbie niezależnej d Kierwnika Prjektu. Nadzór Prjektu bejmuje też Nadzór Autrski IMGW, któreg celem jest wspieranie merytryczne Kierwnika Prjektu w realizacji celów bizneswych Prjektu Biur Wsparcia Prjektu Kierwnik Biura Wsparcia Kluczwe kmpetencje Kierwnika Biura Wsparcia Prjektu bejmują: Znajmść specyfiki prjektów dfinanswanych z funduszy UE, Dświadczenie w pracy administracyjnej, Znajmść specjalistycznych narzędzi i technik używanych w Prjekcie d archiwizacji dkumentów, Znajmść standardów zarządczych rganizacji birących udział w Prjekcie. Odpwiada za: wsparcie administracyjne np. rzliczanie Prjektu, wsparcie w zakresie zarządzania Prjektem np.: zapewnienie zgdnści realizacji Prjektu z metdyką PRINCE2, wsparcie w zakresie PZP; wsparcie specjalistyczne np.: w zakresie: prwadzenia repzytrium dkumentacji prjektwej zarządczej i specjalistycznej z uwzględnieniem administrwania knfiguracją, przygtwania i wsparcia psiedzeń Kmitetu Sterująceg, aktualizacji planów, administracji przeglądów jakści, przygtwania wstępnych wersji raprtów dla Kierwnika Prjektu we współpracy z Kierwnikami pszczególnych Zespłów, 16

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przeprwadzenie kampanii prmcyjnej Małplskieg Parku Technlgii Infrmacyjnych - Ośrdka Innwacyjnści Krakwskieg Parku Technlgiczneg raz wyknanie prtalu internetweg stanwiąceg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj. Pawłwiczki: Unieszkdliwienie wyrbów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłwiczki - IV nabór Numer głszenia: 204898-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

LIFE 08/NAT/PL/000511

LIFE 08/NAT/PL/000511 Gniądz: Usługa w zakresie przygtwania d druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk ffsetwy, prawa, przygtwanie d dystrybucji i dystrybucja książki rliku grubdzibym, wydanej w ramach prjektu LIFE 08/NAT/PL/000511

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług dradczych związanych z nadzrem merytrycznym nad pstępwaniami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.plin.pl/pl/glszenia-przetargi-praca Warszawa: Przeprjektwanie, wyknanie, zainstalwanie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer ogłoszenia: 501134-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer ogłoszenia: 501134-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminalchw.pl Łchów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer głszenia: 501134-2013; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków: Druk map raz wydawnictw infrmacyjn - prmcyjnych MSIT Numer głszenia: 297000-2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gv.pl Warszawa: Opracwanie Studium Wyknalnści Prjektu OPUZ (Otwarta Platfrma Ubezpieczeń Zdrwtnych)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Usługa przygtwania nakręcenia i emisji filmu prmcyjneg raz sptu reklamweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Łańcut: Budwa dcinka kanalizacji deszczwej wraz z przepmpwnią wód deszczwych i zasilaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrh.pl Wałbrzych: Budwa piętra nad częścią Hali nr 2 Wałbrzyskieg Rynku Hurtweg S.A. przy ul. Wysckieg

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Sekretariat Knkursu: Centralny Instytut Ochrny Pracy - Państwwy Instytut Badawczy www.cip.pl/knkurs-bhp ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Utrzymywanie Bazy danych Intranet, świadczenie usług telefnicznych PSTN raz sieci

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD ZP.2.2014 Żary, 26.09.2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane N. sprawy: DRK-2111-1/14 MUZEUM STUTTHOF w SZTUTOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Rewitalizacja byłeg grdnictwa bzweg w [V!uzeum Stutthf w Sztutwie. Rbty budwlane przy biektach szklarniwych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.kul.lublin.pl/pstepwania-zgdnie-z-ustawa-pzp,16320.html Lublin: Dstawa nweg sprzętu kmputerweg d

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glwna.php?idpm=2 Ożarów Mazwiecki: Usługa dtycząca przygtwania, dstawy i pdania psiłków w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Knin: Budwa placu zabaw w ramach rządweg prgramu Radsna Szkła przy Szkle Pdstawwej nr 3 w Kninie. Numer głszenia: 93275-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Wyknanie materiałów prmcyjnych na ptrzebę prmcji prjektu pn.: Rzbudwa Inkubatra

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku. Sprawzdanie z działalnści Rady Nadzrczej TESGAS S.A. w 2014 rku. Rada Nadzrcza zgdnie z treścią Statutu spółki TESGAS S.A. składa się z nie mniej niż 5 nie więcej niż z 9 Człnków pwływanych przez Walne

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Nr sprawy: DRK-2111-2/14 MUZEUM STUHHOF W SZTUTOWIE ul. Muzealna6. 82-1iOSztutw W. 055 247^3-53 fax 055 247-83-58 NIP 578-10-36-000 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Prace budwlane przy biektach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraków: Druk i dstawa map dla ptrzeb MSIT Numer głszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa i mntaż regałów przesuwnych wraz z wyknaniem prac adaptacyjnych pmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Pełnienie funkcji redaktra strny internetwej www.plska-szkla.pl. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl Warszawa: Usługi dtyczące Systemu Infrmatyczneg Elektrniczny Krajwy System Mnitringu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kampania promocyjno-informacyjna projektu

Warszawa: Kampania promocyjno-informacyjna projektu Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl/bip/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Kampania prmcyjn-infrmacyjna prjektu Równść kbiet

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.jawr.dlnyslask.pl/ raz www.jawr.bip.net.pl Jawr: Wymiana dcinków kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług gastrnmiczn-htelarskich na ptrzeby rganizacji: Rady Naukwej

Bardziej szczegółowo

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE -ZDRÓJ

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE -ZDRÓJ Gczałkwice-Zdrój: Zakup wraz z dstawą leków na ptrzeby Uzdrwiska Gczałkwice-Zdrój Sp. z.. Numer głszenia: 8786-2015; data zamieszczenia: 14.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS Gdańsk: usługa tłczenia płyt DVD i druk przewdnika dydaktyczneg d kmputerwej gry edukacyjnej Klimatyczna ruletka w ramach prjektu Kmputerwa gra edukacyjna Klimatyczna Ruletka dfinanswaneg ze śrdków Nardweg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. Ople: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO- ROWEROWEGO W MIEJSCOWOŚCI KUP W KM 17+575 DO KM 19+340 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikłów: Świadczenie usługi w zakresie prwadzenia księgwści prjektu Ocena stanu ppulacji raz chrna ex situ wybranych dzik rsnących gatunków rślin rzadkich i zagrżnych na terenie Plski Numer głszenia: 91069-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniewo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniewo.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniew.pl Braniew: Przetarg na przeprwadzenie kursu menedżera gastrnmii dla 10 uczniów Zespłu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Dstawa 1 kpl. spektrmetru Elektrnweg Reznansu Paramagnetyczneg (EPR) dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Świadczenie pmcy prawnej na rzecz Oddziału Reginalneg AMW w Gdyni Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Usługa przygtwania i przeprwadzenia cyklu szkleń w ramach prjektu Pneumatyczna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ms.gv.pl Warszawa: Publikacje głszeń prmujących Prgram Infrastruktura i Śrdwisk raz fundusze EOG

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Usługa druku dwóch publikacji zawierających raprty z przeprwadznych badań ewaluacyjnych Numer głszenia: 127270-2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Wyknanie usługi serwiswej raz dnwienie systemu aparatury Applied Bisystem

Bardziej szczegółowo