Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym"

Transkrypt

1 Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią sp.k. Kwiecień 211 Ten dkument zawiera 53 strny/strn ISOK PP DIP - plan realizacji Prjektu v2..dcx dpwiedzialnścią sp.k. jest plską spółką kmandytwą i człnkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek człnkwskich stwarzysznych z KPMG Internatinal Cperative, pdmitem prawa szwajcarskieg. Wszelkie prawa zastrzeżne.

2 Histria zmian Wersja Autr Data Zmiana 1. KPMG KPMG Uwzględnienie uwag IMGW d struktury rganizacyjnej; drbne krekty. 1.2 KPMG Uwzględnienie uwag IŁ-PIB z dn (za wyjątkiem uwagi nr 7); autpprawki edycyjne 2. KPMG Uzupełnienie struktury rg. Wersja d dystrybucji. Odniesienia d innych dkumentów Kd Nazwa dkumentu Data pracwania STW1 Studium Wyknalnści dla prjektu w ramach VII si POIG - Infrmatyczny Marzec 211 system słny kraju przed nadzwyczajnymi zagrżeniami RR1 Rejestr Ryzyka Prjektu ISOK Marzec 211 KOP1 Kwestinariusz pisu prjektu zgłaszaneg d realizacji w ramach 7 si Maj 29 prirytetwej POIG ISOK UMO1 Umwa dfinanswanie nr POIG /9- zawarta pmiędzy WWPE a IMGW Lipiec 21 dpwiedzialnścią sp.k.. Wszelkie prawa zastrzeżne. i

3 Spis treści 1 Wykaz stswanych skrótów Wykaz stswanych skrótów Wykaz tabel Wykaz rysunków 2 2 Wstęp Zakres dkumentu Zastswanie metdyki PRINCE2 5 3 Wstępne uwarunkwania Prjektu 6 4 Cel Prjektu 8 5 Organizacja Prjektu Struktura rganizacyjna Opis ról w strukturze rganizacyjnej Prjektu Kmitet Sterujący Przewdniczący Kmitetu Sterująceg Spnsr Prjektu Główny Użytkwnik Główny Dstawca Kierwnik Prjektu Krdynatr ds. przygtwania map IMGW Kierwnik Zespłu Dstawca Nadzór Prjektu Biur Wsparcia Prjektu Kierwnik Biura Wsparcia 16 6 Załżenia Prjektu Zakres Diagram Następstwa Prduktów Opisy prduktów Prjektu Lista kntrlna prduktów Prjektu Wskaźniki prduktu Prjektu Pdział dpwiedzialnści Knsrcjantów za wytwrzenie prduktów Prjektu Określenie Etapów Prjektu Tlerancje dla zakresu Czas trwania prjektu Harmngram bazwy Prjektu Aktualizacje harmngramu Prjektu Tlerancje dla harmngramu Zasby 36 dpwiedzialnścią sp.k.. Wszelkie prawa zastrzeżne. ii

4 6.3.1 Budżet bazwy Prjektu Bazwy harmngram rzeczw-finanswy Aktualizacje harmngramu rzeczw-finansweg Budżet zmian i budżet rezerwwy Prjektu Tlerancje dla budżetu bazweg Prjektu Zasby sbwe Prjektu 4 7 Frmuła realizacji Warianty realizacji Prjektu Zaangażwanie dstawców zewnętrznych d realizacji prac Wykaz planwanych pstępwań przetargwych Spsób wytwrzenia kluczwych prduktów Prjektu 45 8 Rejestr ryzyka 46 dpwiedzialnścią sp.k.. Wszelkie prawa zastrzeżne. iii

5 1 Wykaz stswanych skrótów 1.1 Wykaz stswanych skrótów Tab. 1.1 Wykaz skrótów stswanych w dkumencie Skrót Rzwinięcie BDOT CMP CZK DIP Dyrektywa INSPIRE Dyrektywa pwdziwa GBDOT GIS GUGiK IP IŁ IMGW ISOK IW IZ KKM KS Baza danych biektów tpgraficznych Centrum mdelwania pwdziweg Centra zarządzania kryzysweg Dkumentacja Inicjująca Prjekt Dyrektywa 27/2/WE Parlamentu Eurpejskieg i Rady z dnia 14 marca 27 r. ustanawiająca infrastrukturę infrmacji przestrzennej we Wspólncie Eurpejskiej (INSPIRE) Dyrektywa 27/6/WE Parlamentu Eurpejskieg i Rady z dnia 23 października 27 r. w sprawie ceny ryzyka pwdziweg i zarządzania nim Gereferencyjna Baza Danych Obiektów Tpgraficznych System Infrmacji Gegraficznej (Gegraphic Infrmatin System) Główny Urząd Gedezji i Kartgrafii Instytucja Pśrednicząca (Departament Infrmatyzacji MSWiA) Instytut Łącznści Państwwy Instytut Badawczy (Lider Knsrcjum) Infrmatyczny system słny kraju przed nadzwyczajnymi zagrżeniami Instytucja Wdrażająca - Pśrednicząca II stpnia (WWPE) Instytucja Zarządzająca (MRR) Krajwy Katalg Metadanych Kmitet Sterujący Prjektu KZGW Metdyka pracwania map ryzyka pwdziweg Metdyka pracwania prduktów gedezyjnych i kartgraficznych MPHP Krajwy Zarząd Gspdarki Wdnej Metdyka pracwania map ryzyka pwdziweg pracwana na zlecenie KZGW przez DHI Plska w 29 rku. Metdyka pracwania prduktów gedezyjnych i kartgraficznych dla ptrzeb wdrażania Dyrektywy 27/6/WE w sprawie ceny ryzyka pwdziweg i zarządzania nim pracwana na zlecenie KZGW w 29 rku. Mapa Pdziału Hydrgraficzneg Plski MRP MZP NFOŚ NMT POIG PP Praw zamówień publicznych (PZP) Mapy ryzyka pwdziweg Mapy zagrżenia pwdziweg Nardwy Fundusz Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej Numeryczny mdel terenu Prgram Operacyjny Innwacyjna Gspdarka Plan Prjektu Ustawa z dnia 29 stycznia 24 r. Praw zamówień publicznych (Dz. U. 24 Nr 19, pz. 177 z późn. zm.) 1

6 Skrót Rzwinięcie PRG PRNG Prjekt PZGiK Ramwa Dyrektywa Wdna (RDW) RCB RZGW SIGW SMOK TBD UE Umwa dfinanswanie Ustawa Praw wdne WORP WWPE Państwwy rejestr granic Państwwy rejestr nazw gegraficznych Prjekt Infrmatyczny system słny kraju przed nadzwyczajnymi zagrżeniami Państwwy zasób gedezyjny i kartgraficzny Dyrektywa 2/6/WE Parlamentu Eurpejskieg i Rady z dnia 23 października 2 r. ustanawiająca ramy wspólntweg działania w dziedzinie plityki wdnej (Dz.U.UE L z dnia 22 grudnia 2 r.) Rządwe Centrum Bezpieczeństwa Reginalny Zarząd Gspdarki Wdnej / reginalne zarządy gspdarki wdnej System Infrmatyczny Gspdarki Wdnej System Mnitringu i Osłny Kraju Tpgraficzne Bazy Danych Unia Eurpejska Umwa nr POIG /9- dfinanswanie Prjektu Infrmatyczny system słny kraju przed nadzwyczajnymi zagrżeniami pmiędzy IMGW i WWPE Ustawa z dnia 18 lipca 21 r. - Praw wdne (Dz. U. 21 Nr 115 pz z pźn. zm.) Wstępna Ocena Ryzyka Pwdziweg Władza Wdrażająca Prgramy Eurpejskie 1.2 Wykaz tabel Tab. 1.1 Wykaz skrótów stswanych w dkumencie... 1 Tab. 6.1 Lista kntrlna prduktów Prjektu Tab. 6.2 Wskaźniki prduktu Prjektu... 3 Tab. 6.3Pdział dpwiedzialnści za wytwrzenie prduktów Prjektu ISOK Tab. 6.4 Zakres etapów Prjektu Tab. 6.5 Limity wydatków Knsrcjantów Tab. 6.6 Bazwy harmngram rzeczw-finanswy Prjektu Tab. 6.7 Przewidywana ilść zasbów sbwych... 4 Tab. 7.1 Wykaz pstępwań przetargwych; kwty w PLN Tab. 8.1 Wyciąg z Rejestru Ryzyka Prjektu ISOK Wykaz rysunków Rys. 5.1 Struktura rganizacyjna Prjektu ISOK... 9 Rys. 6.1 Struktura celów i prduktów Prjektu Rys. 6.2 Harmngram Prjektu w pdziale na etapy Rys. 6.3 Harmngram bazwy Prjektu

7 2 Wstęp Załżenia prjektu Infrmatyczny System Osłny Kraju przed nadzwyczajnymi zagrżeniami (ISOK) zstały p raz pierwszy przedstawine w kntekście Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka (POIG) w kwestinariuszu zgłaszającym Prjekt d realizacji w ramach 7. si prirytetwej POIG (nabór ; dkument KOP1). W dkumencie tym zawart m.in. skrócny pis Prjektu raz cel jeg realizacji. W październiku rku 29 zstała pracwana pierwsza wersja Studium Wyknalnści, w której zaplanwan Prjekt na wyższym pzimie szczegółwści. Umwę dfinanswanie Prjektu pdpisan 3 lipca 21 rku (umwa nr POIG /9- pmiędzy Władzą Wdrażającą Prgramy Eurpejskie a Instytutem Meterlgii i Gspdarki Wdnej; dkument UMO1). Część działań związanych z Prjektem rzpczęła się przed mmentem pdpisania umwy. Rzpczęcie zadań związanych z pdjęciem isttnych zbwiązań (zaangażwanie znacznych śrdków) mżliwe był dpier p pdpisaniu umwy dfinanswanie. P pwdzi 21 rku, w drdze ustaleń z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji zdecydwan włączeniu d zakresu prjektu ISOK niektórych zadań zaplanwanych wcześniej d realizacji z udziałem IMGW w ramach innych prjektów 7 si prirytetwej POIG. Prjekty te znajdwały się na liście rezerwwej 7 si POIG i są t System infrmatyczn-infrmacyjny wspmagający zarządzanie ryzykiem pwdziwym raz Budwa infrmatyczneg systemu katastru wdneg w Plsce wraz z wprwadzeniem danych. Głównym celem wprwadznych mdyfikacji był udstępnienie służbm zarządzania kryzysweg prduktów dtyczących zagrżenia pwdziweg w całym kraju (mapy zagrżenia pwdziweg, mapy ryzyka pwdziweg) raz zapewnienie terminweg wywiązania się Plski ze zbwiązań wynikających z Dyrektywy Pwdziwej. Pwyższe ustalenia zstały uwzględnine w zaktualizwanym Studium Wyknalnści, które pwstał w grudniu 21 rku, a następnie p uwzględnieniu uwag zstał pnwnie zaktualizwane w marcu 211. Niniejszy dkument dnsi się d zakresu Prjektu, który zstał pisany w Studium Wyknalnści z marca 211 rku (dkument STW1). Wszelkie dniesienia d Studium, jeśli nie wskazan inaczej, dtyczą wersji z marca Zakres dkumentu Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym (Plan realizacji Prjektu) jest elementem Dkumentacji Inicjującej Prjekt (DIP). DIP spełnia 2 zasadnicze funkcje: Twrzy pdstawy d zarządzania Prjektem raz umżliwia całściwą cenę pwdzenia Prjektu, p jeg zakńczeniu. DIP wyznacza kierunek i zakres Prjektu raz stanwi swisty kntrakt" na realizację Prjektu, zawarty pmiędzy Kierwnikiem Prjektu a Kmitetem Sterującym Prjektu. 3

8 Zapewnia jednlite źródł infrmacji dtyczących Prjektu tak, aby sby przystępujące d Prjektu mgły szybk i łatw dwiedzieć się, czeg n dtyczy i w jaki spsób jest zarządzany. DIP bejmuje następujące składniki: Cel Prjektu Organizacja Prjektu Zakres Plan (harmngram i budżet) Frmuła realizacji Plan zarządzania jakścią Plan kmunikacji Mechanizmy decyzyjne (mechanizmy sterwania) Niniejszy dkument pisuje cel Prjektu, rganizację Prjektu, zakres, harmngram, budżet raz frmułę realizacji. Niektóre z tych zagadnień zstały już pisane w Studium Wyknalnści (dkument STW1) w takim przypadku w dkumencie występują dwłania d wybranych rzdziałów Studium. W sbnych dkumentach przedstawine zstaną: Plan Zarządzania Jakścią (Plan Jakści) kreślający gólne metdy zapewnienia, że prdukty prac Prjektu będą spełniały czekiwania, a w Prjekcie będą stswane wymagane metdyki prac; Plan Kmunikacji kreślający kt, kmu, w jakich dstępach czasu, w jakim frmacie i jaką infrmację przekazuje. Dbór tych zasad umżliwia analiza interesariuszy ze względu na ich wpływ na Prjekt raz wpływ Prjektu na tych interesariuszy. Mechanizmy decyzyjne - mechanizmy pisujące zasady pdejmwania decyzji na każdym szczeblu zarządzania prjektem, wraz z pisem mechanizmów eskalacji decyzji raz uprawnieniami. Mechanizmy te zstaną pisane w prcedurach zarządzania Prjektem. Obejmą ne: Prcedurę Zarządzania Ryzykiem; Prcedurę Zarządzania Zagadnieniami; Prcedurę Zarządzania Zmianą; Prcedurę Zarządzania Jakścią; Prcedurę Zarządzania Harmngramem; Prcedurę Zarządzania Budżetem; Prcedurę Zarządzania Dkumentacją; Prcedurę Raprtwania i Mnitrwania. 4

9 Ddatkw, w niniejszym dkumencie zawart wyciąg z Rejestru Ryzyka, zawierający listę wstępnych zagrżeń. Niniejszy dkument, pdbnie jak cała Dkumentacja Inicjująca, stanwi wersję inicjalną, która pwinna być aktualizwana wraz z pstępem prac prjektwych. Częstej aktualizacji ulegają w szczególnści harmngram raz budżet Prjektu. 2.2 Zastswanie metdyki PRINCE2 Na etapie pracwania Studium Wyknalnści wybran metdykę PRINCE2, jak metdykę zarządzania Prjektem. Wybór tej metdyki zstał uzasadniny następującymi przesłankami: rzmiar Prjektu (metdyka jest skalwalna i pzwala na zarządzanie dużymi Prjektami); uznanie raz znajmść metdyki na całym świecie; ppularnść metdyki w Plsce (czynnik decydujący znacząc ułatwia skmpletwanie kmpetentneg zespłu prjektweg pprzez dstęp d specjalistów zarówn wewnątrz rganizacji, jak i pza nią). Pnieważ żadna w pwyższych przesłanek nie przestała bwiązywać, a zmiana metdyki prac w trakcie trwania Prjektu jest sama w sbie niepżądana, zakłada się kntynuację stswania elementów metdyki PRINCE2 w Prjekcie ISOK. Należy pdkreślić, że jedynie wybrane elementy metdyki PRINCE2 będą stswane w Prjekcie. Należą d nich w szczególnści: zarządzanie parte na prduktach wyniki prac Prjektu stanwią zdefiniwane prdukty specjalistyczne i zarządcze za wytwrzenie, których dpwiedzialni są Kierwnicy Zespłów; uprządkwanie Prjektu według zdefiniwanych przez metdykę prcesów raz tematów (w pprzedniej wersji metdyki: prcesów i kmpnentów). W Prjekcie ISOK przewiduje się dstępstwa d metdyki PRINCE2 i uzupełnienia d niej. Obejmują ne m.in.: Równczesną realizację prcesów Przygtwanie Prjektu raz Inicjwanie Prjektu etap bejmujący ba prcesy. Zapewnienie finanswania na cały czas trwania wdrżenia Prjektu, a nie tak, jak jest t wymagane w metdyce wyłącznie na najbliższy etap Prjektu; Knsekwencją punktu pprzednieg jest wydrębnienie etapów zarządczspecjalistycznych, których terminy realizacji zachdzą na siebie (w metdyce PRINCE2 etapy zarządcze pwinny być realizwane jeden p drugim, a etapy specjalistyczne mgą być d etapów zarządczych niezależne). Etapy te zstały wydrębnine w parciu główne grupy prduktów (gedezyjne rejestry referencyjne, mapy, system ISOK). 5

10 3 Wstępne uwarunkwania Prjektu Zapewnienie efektywneg systemu słny kraju przed nadzwyczajnymi zagrżeniami naturalnymi (w szczególnści pwdzią) i technlgicznymi jest szczególnie isttne z uwagi na rsnącą liczbę teg typu zdarzeń raz craz większą skalę skutków zarówn śrdwiskwych, eknmicznych jak i spłecznych, które ne pwdują. Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej (IMGW) d wielu lat realizuje swje zadania statutwe związane z grmadzeniem, przetwarzaniem i dystrybuwaniem infrmacji zjawiskach hydrlgicznych i meterlgicznych. Zadania te w szczególnści dtyczą prgnzwania i wczesneg strzegania zjawiskach i katastrfach naturalnych występujących w atmsferze i hydrsferze stwarzających zagrżenie dla bezpieczeństwa publiczneg, zdrwia i życia ludzi raz ich mienia. Działania IMGW zmierzają d szybkieg infrmwania państwwych służb zarządzania kryzysweg prgnzwanej i bieżącej sytuacji hydrlgicznej i meterlgicznej. Wśród prblemów związanych z zarządzaniem sytuacjami kryzyswymi w Plsce należy wymienić: Brak jednlitej i jednlicie krdynwanej struktury zarządzania kryzysweg; Brak dpwiednich map i baz danych gereferencyjnych; Brak standardów grmadzenia infrmacji grźnych zdarzeniach; Brak dedykwaneg systemu łącznści elektrnicznej dla wymiany danych i infrmacji grźnych zdarzeniach; Brak map ceny ryzyka wszelkich mżliwych d wystąpienia w Plsce zagrżeń; Brak skuteczneg spsbu zasilania baz danych z infrmacjami grźnych zdarzeniach; Brak ujednlicneg i gtweg d pwszechneg użycia sytemu infrmatyczneg pzwalająceg grmadzić, analizwać, raz wspmagać pdejmwanie decyzji w przypadku wystąpienia grźnych zdarzeń; Brak zintegrwaneg systemu służąceg administracji rządwej dpwiedzialnej za zarządzanie ryzykiem pwdziwym; Brak spójnści i harmnizacji pmiędzy (prwadznymi przez służbę gedezyjną i kartgraficzną) gereferencyjnymi bazami danych raz twarzyszącym tym bazm danych usługami sieciwymi (Geprtal), a danymi i systemami twrznymi dla celu zarządzania ryzykiem pwdziwym; Brak skuteczneg systemu infrmwania spłeczeństwa występujących lub prgnzwanych zagrżeniach; Niewystarczające pwiązanie chrny przed pwdzią z planwaniem przestrzennym, a szczególnie z prcesem inwestycyjnym; Brak kmplekswej infrmacji zagrżeniu pwdziwym; Niski pzim wiedzy spłeczeństwa zagrżeniach naturalnych i pzstałych. W latach IMGW zrealizwał kmplekswy i wielwątkwy prjekt infrmatyczny pd nazwą System Mnitringu i Ochrny Kraju przed skutkami pwdzi SMOK. 6

11 Dświadczenia z realizacji teg prjektu wskazywały na t, iż SMOK pwinien stanwić isttny fragment znacznie większeg systemu infrmacji bejmująceg swim działaniem cały kraj raz uwzględniająceg większą liczbę zagrżeń, niż tylk elementy hydrlgiczne i meterlgiczne, który dcierałby z infrmacją zagrżeniach w frmie przystępnych wizualizacji i kmunikatów nie tylk d Centrów Zarządzania Kryzysweg CZK, ale też i d spłeczeństwa. 7

12 4 Cel Prjektu Prjekt ISOK ma na celu stwrzenie systemu słny spłeczeństwa, gspdarki i śrdwiska przed nadzwyczajnymi zagrżeniami przez stwrzenie elektrnicznej platfrmy infrmatycznej wraz z niezbędnymi rejestrami referencyjnymi, która stanwić będzie narzędzie wspierające zarządzanie kryzyswe na wszystkich szczeblach administracji państwwej i samrządwej. Cel główny Prjektu, czyli stwrzenie Infrmatyczneg Systemu Osłny Kraju zstanie siągnięty pprzez realizację celów szczegółwych wymieninych pniżej: Identyfikacja dstępnych zasbów danych w zakresie zarządzania kryzysweg utwrzenie Katalgu zidentyfikwanych systemów infrmacyjnych umżliwiających zbieranie, przetwarzanie, dystrybucję i przechwywanie danych isttnych dla ISOK. Zaprjektwanie rzwiązania funkcjnaln-techniczneg dla ISOK, Budwa referencyjnych baz danych, Budwa WORP, MZP raz MRP, Budwa ISOK i jeg wdrżenie, Udstępnienie infrmacji zagrżeniach generwanych przez ISOK służbm państwwym, dpwiedzialnym za bezpieczeństw Państwa, Zwiększenie świadmści spłecznej w zakresie sytuacji kryzyswych pprzez uruchmienie publiczneg Prtalu Infrmacyjneg ISOK. D najważniejszych efektów spłecznych, które zstaną siągnięte dzięki Prjektwi ISOK, należą: Umżliwienie świadmeg pdejmwania decyzji inwestycyjnych dnśnie ich lkalizacji; Zwiększenie pczucia bezpieczeństwa spłeczeństwa; Usprawnienie działania jednstek zarządzania kryzysweg; Ograniczenie ksztów bezpśrednich i pśrednich związanych ze stratami w wyniku pwdzi; Ograniczenie fiar w ludziach związanych z występwaniem zagrżeń naturalnych, w szczególnści pwdzi. 8

13 5 Organizacja Prjektu W celu realizacji Prjektu ISOK, IMGW utwrzył Knsrcjum pięciu instytucji publicznych, w któreg skład pza IMGW wchdzą: Główneg Urząd Gedezji i Kartgrafii GUGiK; Krajwy Zarząd Gspdarki Wdnej KZGW; Instytut Łącznści Państwwy Instytut Badawczy IŁ; Rządwe Centrum Bezpieczeństwa RCB. Wszyscy Knsrcjanci dyspnują wiedzą i dświadczeniem pzwalającymi na efektywną realizację zadań Prjektu a IMGW wypełnia rlę Lidera Knsrcjum. 5.1 Struktura rganizacyjna Pniższy schemat przedstawia strukturę rganizacyjną Prjektu ISOK. Mżliwść udziału dstawców zewnętrznych znaczn drębnym klrem. Stanwiska bsadzne zstały patrzne imieniem i nazwiskiem sby zajmującej dane stanwisk (reguła ta dtyczy wyłącznie nazwisk pracwników Knsrcjum). Rys. 5.1 Struktura rganizacyjna Prjektu ISOK KOMITET STERUJĄCY ISOK RCB p.. Dyrektra Marek Kmrwski KZGW Prezes Leszek Karwwski PRZEWODNICZĄCY Kmitetu Sterująceg IMGW Dyrektr Mieczysław Ostjski GUGiK Wiceprezes Jacek Jarząbek IŁ Dyrektr Wjciech Hałka Bgdan Chjnacki Nadzór Prjektu ISOK, w tym Nadzór Autrski Maciej Maciejewski KIEROWNIK PROJEKTU ISOK Wiceprezes KZGW Janusz Wiśniewski BIURO WSPARCIA PROJEKTU ISOK Zastępca Kierwnika Prjektu Janna Harasiewicz Knsultacje RCB Kierwnik Zespłu KZGW Rbert Kęsy Krdynatr ds. przygtwania map IMGW Tmasz Walczykiewicz Kierwnik Zespłu IT IMGW, Marek Janiec Kierwnik Zespłu GUGiK Pitr Wźniak Kierwnik Zespłu IŁ Bgdan Chjnacki Dstawca 1 Dstawcy CMP - zakres WORP, MZP, MRP IMGW, Beata Grznka Dstawca SIGW KZGW, Pitr Piórkwski Dstawcy NMT - mdel Dstawca Dstawca Map Zagrżeń Mete IMGW, Zbigniew Ustrnul Dstawca ISOK Dstawcy NMT - system Hydrlgia IMGW, Tamara Tkarczyk Dstawca Map Innych Zagrżeń IMGW, Magdalena Kwiecień Dstawca MPHP IMGW, Tmasz Walczykiewicz Dstawca... Dstawcy BDOT Dstawcy Ortftmapa LEGENDA: Mżliwść udziału pdmitu zewnętrzneg Funkcja realizwana przez zasby wewnętrzne Knsrcjum Wszystkie kluczwe stanwiska wymagają znajmści metdyki PRINCE2. 9

14 5.2 Opis ról w strukturze rganizacyjnej Prjektu Kmitet Sterujący Kmitet Sterujący Prjektu ISOK jest złżny z przedstawicieli wszystkich Knsrcjantów, według pdziału na następujące rle: Przewdniczący Kmitetu Sterująceg Dyrektr IMGW, Główny Dstawca przedstawiciele IMGW, GUGiK, KZGW raz IŁ w zakresie zaplanwanym d realizacji przez daneg Knsrcjanta, Główny Użytkwnik Przedstawiciel KZGW we współpracy z przedstawicielem RCB, Wszystkie wyżej wymienine rle są człnkami Kmitetu Sterująceg. Przedstawiciel RCB bierze udział w psiedzeniach Kmitetu Sterująceg wyłącznie w rli knsultacyjnej, której celem jest zapewnienie wytwrzenia w Prjekcie takiej infrmacji dla administracyjnych i samrządwych służb zarządzania kryzysweg raz spłeczeństwa, której jakść dpwiada czekiwanim wszystkich grup interesariuszy Prjektu. W psiedzeniach Kmitetu Sterująceg mże uczestniczyć Nadzór Prjektu, tj. sby mianwane przez pszczególnych człnków Kmitetu Sterująceg, którym, w celu zapewnienie bieżąceg mnitrwania pstępu Prjektu, delegwana jest rla nadzru, czyli rla kntrlndradcza. Mianwanie Nadzru w Prjekcie w żadnym wypadku nie zdejmuje dpwiedzialnści z człnków Kmitetu Sterująceg za pwdzenie Prjektu. Kmitet Sterujący jest właścicielem prcesu zarządczeg PRINCE2 Zarządzanie Strategiczne Prjektem. Kluczwe kmpetencje człnków Kmitetu Sterująceg bejmują: uprawnienia d pdejmwania decyzji, uprawnienia d przydzielania zasbów d Prjektu, zdlnść d właściweg reprezentwania i rzumienia interesów biznesu, użytkwnika i dstawcy a przez t d negcjwania i rzwiązywania knfliktów. Kmitet Sterujący dpwiada za: pmyślną realizację Prjektu przed IW, IP raz IZ, zapewnienie zasadnści realizacji Prjektu uszczegółwine uzasadnienie bizneswe Prjektu zstał zawarte w Studium Wyknalnści, ustalenie z Kierwnikiem Prjektu zakresu jeg bwiązków i stawianych przed nim celów, sprawwanie nadzru, nad jakścią Prjektu, zarówn specjalistyczną, jak i zarządczą, zarządzanie strategiczne Prjektem, tj. decyzje kierunkwe, w tym zatwierdzanie: planów Prjektu i etapów raz planów nadzwyczajnych, pisu główneg prduktu Prjektu (w tym pisów przedmitu zamówienia dla prduktów zamawianych zgdnie z PZP), 1

15 raz: zasad zarządzania Prjektem, skali cen dla ryzyka i zagadnień a w tym zasad eskalacji ryzyka i zagadnień prjektwych d Kmitetu Sterująceg, zezwleń na rzpczęcie Prjektu i etapów, zakńczenia etapów i Prjektu, przydzielanie wymaganych zasbów d Prjektu, mnitrwanie pstępów realizacji Prjektu, finalny dbiór prduktów, rzwiązywanie sprów i prblemów w trakcie realizacji Prjektu w przypadku braku mżliwści rzwiązania ich na niższych pzimach. kntakty z tczeniem Prjektu, mnitrwanie ryzyka i zagadnień Prjektu zgłaszanie tych ryzyk w tczeniu Prjektu, które mgą wpływać na jeg realizację lub zasadnść bizneswą d IW. Decydujący głs w bradach Kmitetu Sterująceg ma przewdniczący KS Przewdniczący Kmitetu Sterująceg Spnsr Prjektu Przewdniczący Kmitetu Sterująceg dpwiada za: zagwarantwanie ukierunkwania Prjektu na siągnięcie zamierznych celów i dstarczenie przewidzianych prduktów pprzez właściwą rganizację i ustalenie lgiczneg zestawu planów, dbałść wyważenie interesów biznesu, użytkwnika raz dstawcy, decyzje pdejmwane w Kmitecie Sterującym, przy wsparciu Główneg Użytkwnika i Główneg Dstawcy, ciągłą zasadnść bizneswą Prjektu w kntekście zewnętrznych wydarzeń raz w aspekcie pstępów Prjektu - właściciel uzasadnienia biznesweg, realizację Prjektu zgdnie z załżeniami Prjektu i zapisami zawartymi w Umwie dfinanswanie raz w Umwie Knsrcjum, mnitrwanie i kntrla Prjektu na pzimie strategicznym, tj. pd kątem mżliwści zmiany uzasadnienia biznesweg, mnitrwanie finansów prjektu, ryzyka biznesweg, wszelkich płatnści dla dstawców i wyknawców, zmian w Prjekcie i ich wpływu na uzasadnienie bizneswe, pstępów głównych etapów i prjektu w prównywaniu z uzgdninymi tlerancjami dla Prjektu, kmunikację z IW, IZ, IP raz Zespłem Prjektwym dtyczącą pstępów w Prjekcie, rganizwanie psiedzeń Kmitetu Sterująceg i przewdniczenie im, trska przyszłe działania w Prjekcie, np.: w przypadku przekrczenia tlerancji Prjektu, 11

16 zatwierdzanie Raprtu kńcweg Prjektu i Raprtu dświadczeniach, przeprwadzenie przeglądu pprjektweg w celu inwentaryzacji wszystkich krzyści siągniętych w Prjekcie w prównaniu d zakładanych w Planie realizacji Prjektu, zapewnienie zgdnści Prjektu ze strategią użytkwników Główny Użytkwnik Rla ta mże wymagać zaangażwania więcej niż jednej sby w celu uwzględnienia interesów wszystkich użytkwników stąd zaangażwanie KZGW we współpracy z RCB d wypełnienia tej rli. Główny Użytkwnik dpwiada za: kreślenie ptrzeb wszystkich tych, którzy będą wykrzystywali prdukty Prjektu w kategriach: jakści, funkcjnalnści raz łatwści użytkwania i zapewnienie istnienia specyfikacji pżądaneg wyniku, reprezentację interesów wszystkich sób krzystających z prduktów i efektów Prjektu, zapewnianie dkładnej, kmpletnej i jednznacznej specyfikacji wymagań użytkwnika, zapewnienie zasbów użytkwnika d udziału w przeglądach jakści i mnitrwanie spełniania wymagań użytkwników przez prdukty Prjektu, zatwierdzanie pisów prduktów (pśrednich lub kńcwych), które są prduktami wejściwymi lub wyjściwymi d/ d dstawcy lub będą na nie miały bezpśredni wpływ, zapewnienie, że prdukty będą frmalnie debrane p ich wytwrzeniu, ustalanie prirytetów i przekazywanie pinii użytkwnika w związku z ewentualnymi decyzjami Kmitetu Sterująceg dtyczącymi wdrażania prpnwanych zmian cenianie wpływu zmian z punktu widzenia użytkwnika, rzwiązywanie knfliktów dtyczących wymagań i prirytetów użytkwnika, zapewnienie efektywnej łącznści z użytkwnikiem Główny Dstawca Rla ta mże wymagać więcej niż jednej sby, aby uwzględnić interesy wszystkich Dstawców. Główny Dstawca reprezentuje interesy tych, którzy dstarczają prdukty Prjektu. Każdy Knsrcjant pza RCB jest w Prjekcie dstawcą pewnej części prduktów. Przedstawiciele IMGW, GUGiK, IŁ raz KZGW w Kmitecie Sterującym są, zatem przedstawicielami dstawców wewnętrznych Prjektu. Każdy z nich pełni rlę Główneg Dstawcy w zakresie prduktów przez nich wyknywanych. Główny Dstawca dpwiada za: zapewnienie jakści prduktów dstarcznych przez dstawcę, uzgadnianie celów działalnści dstawcy, zapewnienie lgiki djścia d prduktu główneg Prjektu z punktu widzenia dstawcy, 12

17 zagwarantwanie zasbów dstawcy, zatwierdzanie pisów prduktów dstawcy, prezentwanie pinii dstawcy przy pdejmwaniu decyzji ewentualnych zmianach przez Kmitet Sterujący, rzwiązywanie knfliktów wymagań i prirytetów p strnie dstawcy, dradzanie w sprawach wybru strategii wytwarzania, knstruwania i stswanych metd, mnitrwanie wszelkich zagrżeń dtyczących wytwórczych aspektów Prjektu, zagwarantwanie pprawnści metdycznej kntrli jakści zapewniających zgdnść dstarcznych prduktów z wymaganiami. Dstawcy zewnętrzni nie psiadają swjeg przedstawiciela w Kmitecie Sterującym ISOK. Interesy dstawców zewnętrznych pwinny być reprezentwane przez dpwiadających im przedstawicieli Knsrcjantów występujących w rli Główneg Dstawcy Kierwnik Prjektu Kluczwe kmpetencje Kierwnika Prjektu bejmują: znajmść przedmitu Prjektu ISOK, umiejętnść zarządzania czasem i zasbami, umiejętnści negcjacyjne, rzwiązywanie prblemów i zarządzanie knfliktami. Kierwnik Prjektu dpwiada za: bieżące zarządzanie Prjektem w celu wytwrzenia prduktów Prjektu w ramach kreślnych graniczeń czasu i ksztów z jednczesnym zapewnieniem standardów jakści, decyzje w zakresie nadanych mu przez Kmitet Sterujący tlerancji, dtyczących budżetu i przesunięć budżetwych, kierwanie i mtywwanie zespłu prjektweg, ustanawianie i zarządzanie prcedurami zarządczymi Prjektu, zarządzanie kmunikacją i przepływem infrmacji pmiędzy Kmitetem Sterującym a pszczególnymi Zespłami realizującymi wytwarzanie prduktów Prjektu, planwanie i mnitrwanie Prjektu, przygtwanie: planu Prjektu, etapu, lub planów nadzwyczajnych wspólnie z Kierwnikami Zespłów raz sbami wyznacznymi d rli Nadzru Prjektu raz uzgadnianie ich treści z Kmitetem Sterującym, zarządzanie zagrżeniami i pracwywanie planów rezerwwych, zarządzanie zagadnieniami, zmianami i knfiguracją, 13

18 utrzymywanie łącznści z Kmitetem Sterującym lub sbami z Nadzru Prjektu raz z IW w celu uniknięcia duplikacji zadań wśród prjektów teg sameg Prgramu, utrzymywanie kntaktu z dstawcami, pstępy Prjektu, wykrzystanie zasbów raz inicjwanie działań krygujących, sterwanie zmianami w ramach istniejących tlerancji i zarządzanie knfiguracją, pwiadamianie Kmitetu Sterująceg wszelkich dchyleniach d planu Prjektu, raprtwanie d Kmitetu Sterująceg, zapewnienie spełniania standardów jakści, raz graniczeń czasu i ksztów wytwarzania prduktów Prjektu przy jednczesnym wytwrzeniu rezultatów zdlnych d siągnięcia zdefiniwanych krzyści bizneswych Krdynatr ds. przygtwania map IMGW Rlą Krdynatra ds. przygtwania map IMGW jest krdynacja prac Zespłów specjalistycznych pracwujących WORP, MZP, MRP, MPHP, mapy zagrżeń meterlgicznych raz mapy innych zagrżeń. Celem jest takie zaplanwanie pszczególnych zadań z Kierwnikami Zespłów IMGW, aby efektywnie wykrzystać dstępne zasby i siągnąć zakładane wskaźniki Kierwnik Zespłu Głównym zdaniem Kierwnika Zespłu jest realizacja zadań przypisanych w Prjekcie jeg jednstce raz dstarczenie sprecyzwanych prduktów d Kierwnika Prjektu. Kierwnik Zespłu jest dpwiedzialny za peracyjne zarządzanie Zespłem Prjektwym. Kierwnik Zespłu ma za zadanie nadzrwać i rganizwać prace Zespłu w celu skutecznej jeg realizacji przy załżeniu celów wskazanych przez Kierwnika Prjektu. Kierwnik Zespłu dpwiada w zakresie swjeg zespłu za takie same bszary zarządcze jak Kierwnik Prjektu na pzimie całeg Prjektu. Obszary te t m. in.: bszar ryzyka, zagadnienia, jakść, kmunikacja, raprtwanie, budżet. W zadaniach związanych z realizacją prcedur Kierwnika Zespłu wspiera Biur Prjektu. Kluczwe kmpetencje Kierwnika Zespłu ISOK bejmują: znajmść specyfiki wytwarzanych prduktów, preferwane certyfikaty specjalistyczne w zależnści d specjalizacji zespłu, umiejętnść zarządzania czasem i zasbami, umiejętnści negcjacyjne, rzwiązywanie prblemów i zarządzanie knfliktami. Odpwiada za: zarządzanie peracyjnie Zespłem prjektwym, przygtwanie Planu Zespłu z uwzględnieniem mżliwści dstawcy (jeśli dtyczy), 14

19 mnitrwanie pstępu prac, w tym pstępu prac dstawcy i raprtwanie zaawanswania realizacji zadań w przumieniu z dstawcą w raprtach z punktów kntrlnych, uzgdninych z Kierwnikiem Prjektu, współpracę z Nadzrem Prjektu, Kierwnikiem Prjektu i Biurem Wsparcia Prjektu, bezpśrednią współpracę z dstawcą w zakresie spraw rganizacyjnych, krdynacji działań, planwania prac, terminów i zasbów, kntrli pstępu prac i innych działań wynikających z zakresu jeg dpwiedzialnści, infrmwanie Kierwnika Prjektu wszelkich dchyleniach d Planu Zespłu, wskazywanie (wspólnie z dstawcą) Kierwnikwi Prjektu zagrżeń dla realizacji zadań i rekmendwanie działań naprawczych (zarządzanie ryzykiem), zarządzanie zagadnieniami i ryzykami wyznacznymi zgdnie z pleceniami Kierwnika Prjektu, przygtwywanie, dstswanie, aktualizacja i utrzymanie (wspólnie z dstawcą) planów zarządczych dla planwanych zadań w czasie ich trwania, przekazywanie dstawcy infrmacji zidentyfikwanych zagrżeniach wraz z rekmendacjami działań, jakie winny być pdjęte, rganizwanie przeglądów jakści wytwarzanych prduktów raz ich dbirów - przygtwywanie dkumentów d dknania dbirów, zgłaszanie zastrzeżeń d przedstawinych d dbiru przedmitów dbiru, wniskwanie (wspólnie z dstawcą) d Kierwnika Prjektu dknanie dbiru prac, zapewnienie warunków d realizacji prac (sprzęt, pmieszczenia, niezbędne prgramwanie), prwadzenie (wspólnie z dstawcą), wspólnych rejestrów (prblemów i ryzyka, raz spdziewanych zmian, p wcześniejszym ich mówieniu z Kierwnikiem Prjektu) Dstawca Dstawcą będzie nazywany każdy dstawca zewnętrzny, który będzie realizwał dstawę przedmitu zamówienia według przedstawinej wcześniej specyfikacji prduktu specjalistyczneg dla danej Grupy zadań daneg Knsrcjanta. Kluczwe kmpetencje Dstawcy będą zależne d przedmitu zamówienia. Dstawca dpwiada za: zapewnienie jakści prduktów przez siebie dstarcznych zgdnie ze specyfikacją przedmitu zamówienia, uzgadnianie celów działalnści dstawcy z Kierwnikiem Zespłu, zapewnienie lgiki djścia d prduktu główneg Prjektu z punktu widzenia Dstawcy, zagwarantwanie zasbów Dstawcy, zatwierdzanie pisów prduktów Dstawcy, 15

20 prezentwanie pinii Dstawcy przy pdejmwaniu decyzji ewentualnych zmianach przez Kmitet Sterujący, rzwiązywanie knfliktów wymagań i prirytetów p strnie dstawcy, dradzanie w sprawach wybru strategii wytwarzania, knstruwania i stswanych metd, mnitrwanie wszelkich zagrżeń dtyczących wytwórczych aspektów Prjektu, zagwarantwanie pprawnści metdycznej kntrli jakści zapewniających zgdnść dstarcznych prduktów z wymaganiami Nadzór Prjektu Nadzór bejmuje interesy wszystkich strn uczestniczących w Prjekcie, tj. biznesu, użytkwnika i dstawcy reprezentuje interesariuszy Prjektu. Musi być niezależny d Kierwnika Prjektu. Człnkwie Kmitetu Sterująceg mgą ddelegwać d rli Nadzru Prjektu, każdy p jednej sbie niezależnej d Kierwnika Prjektu. Nadzór Prjektu bejmuje też Nadzór Autrski IMGW, któreg celem jest wspieranie merytryczne Kierwnika Prjektu w realizacji celów bizneswych Prjektu Biur Wsparcia Prjektu Kierwnik Biura Wsparcia Kluczwe kmpetencje Kierwnika Biura Wsparcia Prjektu bejmują: Znajmść specyfiki prjektów dfinanswanych z funduszy UE, Dświadczenie w pracy administracyjnej, Znajmść specjalistycznych narzędzi i technik używanych w Prjekcie d archiwizacji dkumentów, Znajmść standardów zarządczych rganizacji birących udział w Prjekcie. Odpwiada za: wsparcie administracyjne np. rzliczanie Prjektu, wsparcie w zakresie zarządzania Prjektem np.: zapewnienie zgdnści realizacji Prjektu z metdyką PRINCE2, wsparcie w zakresie PZP; wsparcie specjalistyczne np.: w zakresie: prwadzenia repzytrium dkumentacji prjektwej zarządczej i specjalistycznej z uwzględnieniem administrwania knfiguracją, przygtwania i wsparcia psiedzeń Kmitetu Sterująceg, aktualizacji planów, administracji przeglądów jakści, przygtwania wstępnych wersji raprtów dla Kierwnika Prjektu we współpracy z Kierwnikami pszczególnych Zespłów, 16

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania Instrumenty wsparcia finansweg dla układów OZE przegląd mżliwści kredytwych / dfinanswania Imię i nazwisk prezentera: mgr Janna Kawa - NEXUM Data prezentacji: 19-04-2013 r. Plityka Państwa w zakresie finanswania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW Knferencja skierwana d człnków i ich zastępców plskiej delegacji w Kmitecie Reginów WARSZAWA, 27-28 WRZEŚNIA 2012 Zasada pmcniczści jak

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane Załącznik 15 Stawki jednstkwe bwiązujące w knkursie na prjekty mbilnści pnadnardwej ukierunkwane na aktywizację zawdwą sób młdych zagrżnych wykluczeniem spłecznym w ramach Prgramu IdA Stawki jednstkwe

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo