Załącznik nr 3. Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3. Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt"

Transkrypt

1 Instytucja Kultury EC1 Łódź Miasto Kultury Załącznik nr 3 Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Kwiecień 2012 Ten raport zawiera 24 strony/stron Raport nr 4 z dnia 8 kwietnia KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezalenych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative, podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeone.

2 Spis treści 1 Wstęp Zakres dokumentu Zastosowanie metodyki Prince2 4 2 Definicje Projektu Cele Projektu Załoenia Projektu 5 3 Harmonogram 6 4 Organizacja Projektu Opis ról w strukturze organizacyjnej Projektu 7 5 Formuła realizacji Projektu 9 6 Rejestr ryzyk 10 7 Procedury Projektowe Procedura Raportowania i Monitorowania Procedura Zarządzania Budetem Procedura Zarządzania Dokumentacją Procedura Zarządzania Harmonogramem Procedura Zarządzania Jakością Procedura Zarządzania Ryzykiem Procedura Zarządzania Zmianą Procedura Zarządzania Komunikacją Procedura Zarządzania Wiedzą 23 2

3 1 Wstęp 1.1 Zakres dokumentu Dokumentacja Inicjująca Projekt (Plan realizacji Projektu) jest elementem Dokumentacji Inicjującej Projekt (DIP). DIP spełnia 2 zasadnicze funkcje: Tworzy podstawy do zarządzania Projektem oraz umoliwia całościową ocenę powodzenia Projektu, po jego zakończeniu. DIP wyznacza kierunek i zakres Projektu oraz stanowi swoisty kontrakt" na realizację Projektu, zawarty pomiędzy Kierownikiem Projektu a Komitetem Sterującym Projektu. Zapewnia jednolite źródło informacji dotyczących Projektu tak, aby osoby przystępujące do Projektu mogły szybko i łatwo dowiedzieć się, czego on dotyczy i w jaki sposób jest zarządzany. DIP obejmuje następujące składniki: Cel Projektu Harmonogram Projektu Organizacja Projektu Zakres Formuła realizacji Rejestr Ryzyk Mechanizmy decyzyjne - mechanizmy opisujące zasady podejmowania decyzji na kadym szczeblu zarządzania Projektem, wraz z opisem mechanizmów eskalacji decyzji oraz uprawnieniami. Mechanizmy te zostaną opisane w procedurach zarządzania Projektem. Obejmą one: o o o o o o o o Procedurę Zarządzania Ryzykiem; Procedurę Zarządzania Zagadnieniami; Procedurę Zarządzania Zmianą; Procedurę Zarządzania Jakością; Procedurę Zarządzania Harmonogramem; Procedurę Zarządzania Budetem; Procedurę Zarządzania Dokumentacją; Procedurę Raportowania i Monitorowania. 3

4 Niniejszy dokument, podobnie jak cała Dokumentacja Inicjująca, stanowi wersję inicjalną, która powinna być aktualizowana wraz z postępem prac Projektowych. Częstej aktualizacji ulegają w szczególności harmonogram oraz budet Projektu. W związku z tym, e Projekt, którego dotyczy poniszy dokument jest częścią składową Programu Nowe Centrum Łodzi jego treść jest zgodna z treścią Master Planu, w którym znajdują się podstawowe zasady zarządzania Programem. 1.2 Zastosowanie metodyki Prince2 Metodyka Prince2 jest wiodącą metodyką zarządzania Projektami uznaną na całym świecie Jedynie wybrane elementy metodyki Prince2 mogą zostać wdroone w projekcie, jednak wszystkie wymagane w Master Planie procedury powinny zostać opracowane dla kadego projektu realizowanego w ramach programu NCŁ. 4

5 2 Definicje Projektu 2.1 Cele Projektu W niniejszym podrozdziale powinny zostać opisane cele Projektu. 2.2 Załoenia Projektu 5

6 3 Harmonogram W poniszym rozdziale powinien zostać zawarty szczegółowy harmonogram prac Projektu, określający terminy realizacji działań Projektowych oraz dostarczenia i odbioru produktów prac Projektowych. 6

7 4 Organizacja Projektu W niniejszym rozdziale powinna zostać przedstawiona struktura organizacyjna projektu spójna ze strukturą organizacyjną Programu NCŁ przedstawioną w Master Planie Programu. 4.1 Opis ról w strukturze organizacyjnej Projektu W poniszym rozdziale powinny zostać opisane zadania, obowiązki i uprawnienia ról występujących w strukturze projektu. Opis ról mona przedstawić w tabeli. Poniszej przykłady opisu podstawowych ról w projekcie. Podległość Komitet Sterujący Projektu Prezydent Miasta Łodzi Opis roli Komitet Sterujący Projektu jest jednostką organizacyjną o najwyszym poziomie uprawnień decyzyjnych w ramach struktury organizacyjnej Projektu, stanowiącą o ostatecznym kształcie jego efektów. Komitet Sterujący działa w oparciu o uchwałę / zarządzenie, w którym ustalono równie skład osobowy Komitetu Sterującego, wyznacza jego Przewodniczącego, którym jest Sponsor Programu, zatwierdza Regulamin organizacji i pracy Komitetu Sterującego. Komitet Sterujący Projektu jest odpowiedzialny za sukces Projektu. W zakresie jego kompetencji ley nadzór nad realizacją Projektu oraz kluczowe decyzje dotyczące zakresu i budetu Projektu. Komitet Sterujący składa się z Przewodniczącego Komitetu Sterującego oraz Członków Komitetu Sterującego. Rolę Przewodniczącego Komitetu pełnić będzie Sponsor Projektu. Przewodniczący Komitetu Sterującego jest odpowiedzialny za wszelkie decyzje podejmowane w ramach Komitetu Sterującego. Równocześnie powinien monitorować kwestie zewnętrzne do projektu, a wpływające na jego realizację. Jednocześnie naley mieć na uwadze, aby skład Komitetu był relatywnie mały, tak aby jego rozmiar nie uniemoliwiał efektywnego podejmowania decyzji. W spotkaniach Komitetu Sterującego powinny równie uczestniczyć osoby nie będące członkami Komitetu: - Dyrektor projektu, - Nadzór projektu, Osoby te nie będą miały prawa do podejmowania decyzji a ich zadaniem jest zgodnie z zakresem obowiązków odpowiednie informowanie oraz uzyskiwanie decyzji Komitetu Sterującego Projektu. Komitet Sterujący powinien spotykać się regularnie, co najmniej raz na dwa miesiące oraz dodatkowo zdarzeniowo, tzn. wtedy gdy zaistnieje konieczność podjęcia szybkich strategicznych dla Projektu decyzji, wykraczających poza kompetencje Kierownika Projektu. O bieącym stanie prac projektowych członkowie Komitetu Sterującego Projektu informowani są przez Dyrektora Projektu za pośrednictwem raportów okresowych. Zadania i obowiązki Ustalenie strategii, definicji Projektu, planu wdroenia, głównego harmonogramu Projektu, całkowitego budetu pienięnego i osobowego Projektu oraz przedłoenie go Komitetowi Sterującemu Programem NCŁ do akceptacji; Określenie struktur Projektu; Potwierdzenie, uszczegółowienie oraz Uprawnienia Zatwierdzanie strategii, definicji Projektu, planu wdroenia, głównego harmonogramu Projektu, całkowitego budetu pienięnego i osobowego Projektu oraz przedłoenie go Komitetowi Sterującemu Programem do akceptacji; Podjęcie decyzji o uruchomieniu bądź zamknięciu projektów w ramach Projektu; 7

8 zaakceptowanie celów i priorytetów programowych; Nadzór nad realizacją Projektu; Nadzór nad jakością i terminowością całości prac Projektu; Nadzór nad zakresem i budetem Projektu; Powoływanie kluczowych stanowisk w ramach Projektu, w szczególności powołanie Kierownika Projektu; Akceptacja głównych zmian osobowych oraz powoływanie ekspertów w celu realizacji Projektu; Koncentrowanie się na kluczowych i strategicznych kwestiach; Wsparcie Komitetu Sterującego Programem NCŁ w podejmowaniu decyzji organizacyjnych (zmiany regulaminowe lub proceduralne) niezbędnych dla sprawnego wdroenia rezultatów Projektu; Wsparcie Kierownika Projektu w realizacji kluczowych zadań projektowych i uzgodnień organizacyjnych; Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez innych uczestników programu w sytuacjach, gdy przekraczają ich kompetencje, w ramach zatwierdzonych ścieek decyzyjnych; Motywowanie uczestników Projektu; Zatwierdzanie rozliczenia Projektu (budetu pienięnego i osobowego oraz wykonania harmonogramu projektu); Opracowanie trybu postępowania w procesie rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej uczestników Projektu oraz roli, uprawnień i współzaleności pomiędzy jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w realizacji Projektu; Opis obowiązków, uprawnień oraz trybu pracy Komitetu Sterującego zawarty jest w Regulaminie Komitetu Sterującego Projektu. Zatwierdzenie szczegółowego budetu pienięnego i osobowego w ramach zatwierdzonego budetu całkowitego; Zatwierdzenie szczegółowego zakresu i harmonogramu prac w ramach zatwierdzonej definicji Projektu oraz zatwierdzonego głównego harmonogramu Projektu; Podejmowanie decyzji dotyczących realizacji Projektu w ramach jego definicji, budetu, harmonogramu zatwierdzonego przez Komitet Sterujący Programem NCŁ; Zatwierdzanie zmian w harmonogramie Projektu w ramach zatwierdzonej definicji Projektu, wpływających na wydłuenie realizacji prac wykraczających poza ustaloną wcześniej tolerancję; Zatwierdzanie zmian w całkowitym budecie Projektu wykraczających poza ustaloną wcześniej tolerancję; Zatwierdzanie potrzeb dotyczących niezbędnej infrastruktury projektowej koniecznej do realizacji prac; Zatwierdzanie zmian w definicji Projektu; Rozstrzyganie wszelkich kwestii spornych powstałych w trakcie realizacji Programu o ile ich temat nie jest przedmiotem decyzji Komitetu Sterującego Programem NCŁ. Rozstrzygnięcia przyjęte przez Komitet Sterujący traktuje się jako ostateczne; Określenie zasad rekrutacji (wewnętrznej oraz zewnętrznej) członków Projektu. Zasady rekrutacji będą podlegały zatwierdzeniu przez Komitet Sterujący Programem NCŁ. 8

9 5 Formuła realizacji Projektu Formuła realizacji dotyczy sposobu realizacji Projektu. Formuła decyduje o takich kwestiach, jak: które zadania zlecać wykonawcom zewnętrznym, które realizować siłami wewnętrznymi; czy produkt tworzony od nowa czy w ramach przebudowy istniejącego; jaka jest ustalona procedura wyboru partnera; który wariant realizacji Projektu wybrać (spośród zidentyfikowanych opcji); Formuła realizacji Projektu powinna być zgodna z formułą realizacji Programu załooną w Master Planie Programu NCŁ. 9

10 6 Rejestr ryzyk Niniejszy rozdział zawiera rejestr ryzyk zidentyfikowanych dla przedmiotowego Projektu. Rejestr ryzyk Programu NCŁ zawarty Docelowo wdroona zostanie Procedura Zarządzania Ryzykiem (jako jeden z mechanizmów sterowania), która doprecyzuje kwestie dotyczące zarządzania ryzykiem w Projekcie. Wpływ ryzyka moe być następujący: Akceptowalny, Niski, Wysoki, Krytyczny. Ryzyko o krytycznym wpływie to takie, które moe bezpośrednio spowodować niepowodzenie realizacji Projektu. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jest równie oceniane przy uyciu czterostopniowej skali - od 1 (najnisze) do 4 (najwysze), według poniszych zasad: Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka z przedziału (0% - 25%]; Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka z przedziału (25% - 50%]; Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka z przedziału (50% - 75%]; Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka z przedziału (75% - 100%). Ryzyka, które mają wysoki i krytyczny wpływ na realizację projektu oraz, których prawdopodobieństwo wystąpienia zawiera się w przedziale 75%-100% będą automatycznie uwzględniane w rejestrze ryzyk Programu NCŁ. Ryzyka mogą zostać take przyporządkowane do poniszych obszarów: Ryzyka rynkowe Ryzyka dotyczące działań inwestycyjnych Ryzyka opóźnień działań w ramach projektu Ryzyka braku lub niewystarczającego finansowania Pozostałe ryzyka Poniej przykładowa tabela w rejestrem ryzyk. 10

11 Tab. 6. Wyciąg z Rejestru Ryzyka Projektu Nr ID Nazwa ryzyka Opis ryzyka Przeciwdziałanie Prawd. Wpływ 1 Powiązanie z innymi Projektami realizowanymi przez inne podmioty 2 Wzrost kosztów Projektu w stosunku do planu. 3 Zakłócenia zakładanych przepływów finansowych 4 Trudności w koordynacji prac Konsorcjum. Planowane oddziaływanie rezultatów Projektu jest powiązane z realizacją innych Projektów. Na etapie przygotowania Studium Wykonalności nie było moliwe do przewidzenia wszystkich zmian cen towarów i usług, których zakup stanowić będzie koszt dla Projektu. Poniewa szczegółowa identyfikacja dostępnych zasobów danych oraz moliwości ich integracji z opracowywanym systemem zostanie przeprowadzona, jako jeden z etapów realizacji Projektu istnieje ryzyko, e środki zaplanowane na integrację dostępnych zasobów z tworzonym systemem okaą się niewystarczające. Ryzykiem dla Projektu NCŁ jest wystąpienie ewentualnych opóźnień w realizacji płatności przez Instytucję Wdraającą w stosunku do zakładanego harmonogramu. Moe to spowodować konieczność dostosowania harmonogramu realizacji Projektu i skutkować ewentualnym wydłueniem czasu realizacji Projektu. W wyjątkowych sytuacjach sytuacja taka moe zachwiać płynnością finansową przedsięwzięcia. Zarządzanie Projektem, który będzie realizowany róne niezalene instytucje jest zadaniem skomplikowanym. Dodatkowe utrudnienie stanowi fakt, i działalność kadej z tych Szczegółowe zaplanowanie zadań powiązanych z zewnętrznymi inicjatywami oraz ścisła współpraca i komunikacja z kierownictwem zewnętrznych inicjatyw pozwoli zminimalizować ryzyko. Monitorowanie trendów rynkowych. Wykorzystanie innych form finansowania bądź finansowanie własne. Szczegółowe uregulowanie zadań kadego z Konsorcjantów oraz zasad współpracy pomiędzy instytucjami poprzez opracowanie planu prac

12 Nr ID Nazwa ryzyka Opis ryzyka Przeciwdziałanie Prawd. Wpływ 5 Niewystarczające zaangaowanie przedstawicieli wszystkich resortów, których merytorycznie dotyczy NCŁ 6 Większe koszty wynikające ze zmian w wymaganiach wobec Projektu. 7 Ryzyko przyjęcia nieprawidłowych załoeń wynikające z braku kompletnej wiedzy na etapie przygotowania SW. 8 Ryzyko przekroczenia harmonogramu w wyniku trudności w prowadzeniu postępowań przetargowych. instytucji regulują odrębne przepisy prawne. Zrónicowanie organizacyjne powoduje take konieczność zrónicowania sposobu przekazywania środków finansowych na realizację Projektu w zakresie realizowanym przez poszczególnych Partnerów. Złooność przedsięwzięcia stwarza ryzyko, e działania kadej ze stron nie będą ze sobą skoordynowane. Stwarza to równie istotne ryzyko przekroczenia budetu i harmonogramu Projektu. Brak odpowiedniej koordynacji pracami rónych słub spowodować moe niepowodzenie przedsięwzięcia. Po zakończeniu realizacji Projektu moe wymagać większych ni przewidywane nakładów na aktualizację funkcjonalności do zmieniających się wymagań odbiorców produktów Projektu Na etapie przygotowania Studium Wykonalności Zespół realizujący Proejkt nie posiada pełnej wiedzy na temat potrzeb infrastruktury oraz standardów technologicznych wykorzystanych w Projekcie. Istnieje ryzyko, e brak pełnej informacji będzie mieć wpływ na oszacowanie czasu oraz kosztów zaplanowanych prac. Zadania Projektu przewidują znaczący udział w pracach dostawców zewnętrznych. Dostawcy w projekcie wybierani będą w ramach zamówień publicznych. Przyjęte szacunki dotyczące czasu przeprowadzenia postępowań przetargowych mogą się rónić uwzględniającego specyfikę kadej z instytucji oraz zawierającego odpowiednie rezerwy czasowe i finansowe na realizację zadań. Opracowanie procedur Projektowych, które będą obejmowały metody komunikacji na temat statusu Projektu, ryzyk i problemów Projektowych. Wdroenie efektywnego procesu zarządzania zmianą zarówno w trakcie realizacji Projektu jak i w okresie jego eksploatacji. Precyzyjne opisanie wymagań systemowych w zapytaniu ofertowym zabezpieczy interesy Konsorcjum w stosunku do niezbędnych standardów technologicznych. Szczegółowe zaplanowanie postępowań przetargowych, w tym określenie liczby niezbędnych postępowań, czasu potrzebnego na przeprowadzenie kadego z nich oraz jego kosztu. Utworzenie rezerw czasowych i budetowych

13 Nr ID Nazwa ryzyka Opis ryzyka Przeciwdziałanie Prawd. Wpływ 9 Ryzyko zmian kursów walut, stop procentowych, które mogą wpłynąć na koszt realizacji Projektu. 10 Ryzyko nieodpowiedniego zabezpieczenia danych wraliwych. 11 Ryzyko braku umiejętności efektywnego wykorzystania funkcjonalności systemu, co moe negatywnie wpłynąć na odbiór systemu wśród uytkowników. 12 Ryzyko forsowania rozwiązań, które są korzystne z punktu widzenia określonych grup interesów (np. wykonawcy lub dostawcy), co moe prowadzić do wyboru rozwiązań nieoptymalnych z punktu widzenia kosztów i jakości. od rzeczywistych. W wyniku realizacji postępowań przetargowych przekroczony moe zostać harmonogram Projektu. Zmiany kursów walutowych mogą wpływać na koszty elementów infrastruktury, które wyceniane w walucie obcej a denominowanej w PLN istotnie rónić się będą od wcześniejszych szacunków. Projekt dotyczyć będzie danych wraliwych z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju. Oznacza to konieczność zapewnienia takich standardów bezpieczeństwa, aby nie narazić kraju na ryzyko wycieku takich danych. Poziom umiejętności specjalistów uytkowników Projektu jest kluczowy do osiągnięcia celu Projektu związanego z - poprawą bezpieczeństwa społeczeństwa. Brak odpowiednich kompetencji uytkowników systemu stwarza ryzyko, e cel Projektu nie zostanie osiągnięty. Ryzyko forsowania rozwiązań, które są korzystne z punktu widzenia określonych grup interesów, co moe prowadzić do wyboru rozwiązań nieoptymalnych z punktu widzenia kosztów i jakości. związanych z postępowaniami przetargowymi. Tworzenie odpowiednich rezerw walutowych na wypadek zmaterializowania się ryzyka Przyjęcie w projekcie systemu optymalnych rozwiązań dotyczących zabezpieczenia danych oraz przewidzenie moliwości modernizacji mechanizmów bezpieczeństwa bez konieczności szerokiej ingerencji w konstrukcję rozwiązania. Wdroenie w ramach Projektu odpowiednich polityk i procedur zarządzania dostępem do danych wraliwych. Zaplanowanie oraz przeprowadzenia szkoleń docelowych uytkowników Projektu. Szczegółowo określony zakres postępowań przetargowych bazujące na precyzyjnym opisie przedmiotu zamówienie (Projekt techniczny i funkcjonalny rozwiązania) zminimalizują ryzyko zakupu technologii nieoptymalnej z punktu widzenia kosztów i jakości Projektu

14 Nr ID Nazwa ryzyka Opis ryzyka Przeciwdziałanie Prawd. Wpływ 13 Ryzyko przekroczenia harmonogramu ze względu na złooność przedsięwzięcia i bardzo napięte terminy. Na etapie przygotowania Studium Wykonalności przyjęto czas realizacji poszczególnych zadań z małą tolerancją przekroczenia. Poszczególne zadania są od siebie ściśle zalene, co oznacza brak tolerancji dla wydłuenia prowadzonych zadań. Precyzyjne ustalenie długości trwania poszczególnych zadań, stały monitoring stanu realizacji zadań, Szczegółowe przypisanie zasobów

15 7 Procedury Projektowe 7.1 Procedura Raportowania i Monitorowania Procedura Raportowania i Monitorowania zawiera zbiór działań pozwalający na opracowanie Raportów dotyczących realizacji Projektu oraz poszczególnych Zadań znajdujących się w jego zakresie. Procedura pozwala na stałe monitorowanie prac Projektowych za pośrednictwem zawartych w Procedurze miar i raportów Cel Podstawowymi celami procesu raportowania i monitorowania w Projekcie są: Dostarczenie poszczególnym poziomom zarządzania Projektem informacji o stanie realizacji Projektu i poszczególnych Zadań, pozwalającej na podejmowanie racjonalnych decyzji w zakresie posiadanych uprawnień; Dostarczenie spójnej i standardowej informacji o pracach wykonanych oraz o planowanych działaniach; Utrzymanie miar, które pozwalają śledzić postęp prac w Projekcie; Zmniejszenie pracochłonności przygotowania wymaganej informacji zarządczej wspierającej monitorowanie postępów oraz zarządzanie Zadaniami i Projektem Zakres Procedura obejmuje swoim zakresem działania związane z dostarczaniem zagregowanej informacji na wszystkie poziomy zarządcze Projektu oraz przygotowanie Raportów dla najwaniejszych instytucji zaangaowanych w realizację Projektu. Opisane kroki procesu pozwolą na stałe monitorowanie realizacji prac Projektowych oraz będą wspierać proces decyzyjny poprzez dostarczanie informacji zarządczej. Procedura Raportowania i Monitorowania powinna obejmować: zdefiniowanie ról i obowiązków w procesie raportowania w Projekcie. określenie i opisanie kroków procesu raportowania: zebranie informacji, opracowanie Raportu, archiwizacja Raportu w Bibliotece Projektu oraz akceptację Raportu przez Odbiorcę; zdefiniowanie podstawowych miar dostarczających obiektywną informację o postępach Zadań i w konsekwencji Projektu; zdefiniowanie podstawowych Raportów takich, jak: o Raport z Realizacji Zadań; 15

16 o o o o Raport Okresowy dla Komitetu Sterującego; Raport o Istotnych Odchyleniach; Raport z Doświadczeń; Raport Końcowy Projektu. dostarczenie szablonów Raportów Zastosowanie Niniejsza Procedura ma zastosowanie do raportowania i monitorowania Projektu oraz Zadań realizowanych przez Zespoły. Dla kadego raportu powinna zostać określona osoba odpowiedzialna za jego opracowanie zgodnie z szablonem. 7.2 Procedura Zarządzania Budetem Niniejsza procedura opisuje zbiór działań pozwalający na systematyczną ewidencję i monitoring Budetu Projektu NCL. Stosowanie działań opisanych w tej procedurze: zwiększy prawdopodobieństwo realizacji Projektu bez przekroczenia zakładanego budetu; zminimalizuje ryzyko uznania wydatków za niekwalifikowalne przez IW; zminimalizuje ryzyko wystąpienia konieczności zapłaty odsetek z tytułu nierozliczenia zaliczki zgodnie z harmonogramem Cel Podstawowymi celami procesu zarządzania Budetem Projektu są: Dostarczenie mechanizmu śledzenia i kontroli kosztów Projektu; Określenie czynności związanych z prowadzeniem dokumentacji budetowej wymaganej przez IW oraz inne instytucje; Zapewnienie, e wykonanie Projektu nie przekroczy planowanych kosztów kwalifikowanych budetu; Dostarczenie danych dotyczących wczesnego rozpoznania ryzyka przekroczenia budetu; Ograniczenia ilości zmian do Budetu Projektu Zakres Procedura zarządzania budetem obejmuje swoim zakresem zagadnienia związane z zarządzaniem finansami Projektu niezbędnymi do zapewnienia kontroli nad Budetem Projektu. 16

17 Opisane elementy procesu pozwolą na prowadzenie rzetelnej ewidencji kosztów oraz przewidywania odchyleń od planowanego budetu. Procedura Zarządzania Budetem Projektu obejmuje: Zdefiniowanie ról i odpowiedzialności w procesie zarządzania Budetem Projektu; Określenie i opisanie procesów zarządzania budetem; Zdefiniowanie zaleności (punktów styku) pomiędzy niniejszą procedurą a innymi procedurami mającymi zastosowanie w Projekcie Wskaźniki Aby dostarczyć obiektywną informację dla raportów Zespół realizujący projekt powinien utrzymywać obligatoryjne wskaźniki ora aktualizować ich wartość i udostępniać na potrzeby przygotowania raportów. 7.3 Procedura Zarządzania Dokumentacją Zarządzanie dokumentacją w Projekcie spełnia następujące funkcje: umoliwia utrzymywanie uporządkowanej Biblioteki Projektu oraz proste i funkcjonalne wyszukiwanie potrzebnych dokumentów; zapewnia dostęp uprawnionym uczestnikom do zasobów dokumentacyjnych Projektu, zapobiegając jednocześnie przed niepowołanym dostępem do informacji; dostarcza informacje na temat autorów, zawartości i tematyki dokumentu; daje moliwość łatwego śledzenia wersji i historii zmian dokumentów. Procedura Zarządzania Dokumentacją ustanawia reguły i obowiązki odnoszące się do tworzenia, dostępu i obsługi dokumentów oraz danych w Projekcie i dotyczy np.: planów, specyfikacji, Opisów Produktów, raportów, rejestrów, szablonów itp. Określa zasady identyfikacji dokumentów i miejsce ich przechowywania Cel Celem Procedury jest: uzyskanie spójnej dokumentacji, tworzonej według reguł i standardów ustalonych w DIP; stosowanie jednolitego nazewnictwa w celu łatwej identyfikacji pochodzenia dokumentu; utworzenie struktury Projektu umoliwiającej przechowywanie dokumentacji według spójnych zasad w formie papierowej i elektronicznej; 17

18 utrzymanie zgodności dokumentów Projektowych z wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi informacji i promocji dla projektów finansowanych ze środków UE Zakres Procedura swoim zakresem obejmuje zasady tworzenia oraz obsługi dokumentów powstających w ramach Projektu, które będą przechowywane w jednostce odpowiedzialnej za realizację Projektu. W ramach procedury zarządzania dokumentacją powinny zostać ustalone take rodzaje dokumentów przekazywane do biblioteki Programu NCŁ Zastosowanie Zapisy Procedury mają zastosowanie do wszystkich dokumentów powstających w ramach Projektu. Procedura ta nie stosuje się do dokumentów, których szablon został określony przez instytucje zewnętrzne, np. Wniosek o płatność. 7.4 Procedura Zarządzania Harmonogramem Niniejsza procedura opisuje proces zarządzania harmonogramem Projektu. Stosowanie działań opisanych w procedurze zwiększy prawdopodobieństwo realizacji Projektu w zakładanym terminie Cele procesu Harmonogram prac pozwala na podział Projektu na dające się zarządzać elementy zadania i podzadania. Na najbardziej szczegółowym poziomie, zasoby mogą być przypisywane działaniom w ramach podzadań, co pozwala na kontrolę przebiegu prac i wczesną identyfikację ryzyka opóźnień istotnych przesunięć harmonogramu. Podstawowymi celami procesu zarządzania harmonogramem w Projekcie są: dostarczenie Harmonogramów Bazowych Projektu; dostarczenie mechanizmu utrzymania aktualnej informacji o realizacji prac w Projekcie i jego zadań (Kamienie Milowe, zaleności i ograniczenia pomiędzy zadaniami, stan zaawansowania prac, odchylenie od Harmonogramu Bazowego, identyfikacja zadań na Ściece Krytycznej); monitorowanie postępu prac w Projekcie; wczesna identyfikacja ryzyka istotnych przesunięć harmonogramu realizacji Projektu. 18

19 7.4.2 Zakres Procedura zarządzania harmonogramem obejmuje swoim zakresem opis działań mających na celu ustalenie Harmonogramu Bazowego Projektu, operacyjne zarządzanie aktualnym harmonogramem prac oraz utrzymanie informacji o Kamieniach Milowych. Procedura obejmuje ponadto: zdefiniowanie ról i odpowiedzialności w procesie zarządzania harmonogramem Projektu; zdefiniowanie zaleności (punktów styku) pomiędzy niniejszą procedurą, a innymi procedurami mającymi zastosowanie w Projekcie NCL Zastosowanie Niniejsza Procedura ma zastosowanie do harmonogramu Projektu. Procedura ta powinna take określać w jaki sposób zmiany w harmonogramie Projektu (szczególnie dotyczące zmian terminów realizacji kamieni milowych) będą uwzględniane w Harmonogramie Programu NCŁ zawartym z Master Planie. 7.5 Procedura Zarządzania Jakością Niniejsza procedura przedstawia zasady postępowania w procesie Przeglądu Jakości Produktów Projektu. Procedura ta stanowi fragment procesu odbioru Produktów Projektu Cele procesu Celem procedury jest zagwarantowanie: uczestnictwa w przeglądzie wymaganych przedstawicieli stron wykonawcy i odbiorcy produktu; właściwego dokumentowania wad i usterek produktów oraz usuwania usterek; właściwego dokumentowania podjętych decyzji w odniesieniu do produktów objętych przeglądem. Przegląd Jakości ma na celu sprawdzenie, e Produkt wytwarzany w ramach Projektu jest zgodny z wymaganiami jego uytkownika i e spełnia określone dla niego kryteria jakości zapisane w Opisie Produktu. Przeglądy Jakości są metodą oceny Produktu stosowaną przez Zespoły uczestniczące w wytworzeniu danego Produktu przed jego akceptacją. Kontrola Jakości ma na celu sprawdzenie, e działania zmierzające do wytworzenia Produktów Projektu są wykonywane prawidłowo, zgodnie z przyjętymi wytycznymi i standardami oraz zmierzają do realizacji celu Projektu. Kontrole Jakości są metodą oceny stosowaną przez Nadzór Projektu, bądź przez niezalenych kontrolerów na zlecenie Komitetu Sterującego. 19

20 7.5.2 Zakres Zakresem procedury są objęte działania procesu Przeglądu Jakości produktów, w tym działania inicjujące Przegląd Jakości, ocenę jakości oraz realizację działań naprawczych. Nieodłącznym elementem regulacji są wytyczne dotyczące odpowiedzialności za realizację procesu oraz uprawnień w zakresie realizacji procesu Zastosowanie Procedura ma zastosowanie dla wszystkich produktów (rezultatów) dostarczanych Projektu, zarówno produktów dostarczanych przez wykonawców zewnętrznych oraz produktów wytwarzanych wewnętrznie przez jednostki realizujące Projekt. Procedura nie ma zastosowania dla produktów zarządczych projektu. 7.6 Procedura Zarządzania Ryzykiem Cele procesu Celem zarządzania ryzykiem jest identyfikacja ryzyk Projektu oraz stworzenie planów, które minimalizowałyby do poziomu akceptowalnego prawdopodobieństwo ich wystąpienia, bądź wpływ ich wystąpienia na przebieg Projektu. Ryzykiem projektowym jest potencjalne przyszłe wydarzenie, które moe negatywnie wpłynąć na projekt przez spowodowanie jednego lub więcej niekorzystnych dla projektu zdarzeń. Zarządzanie ryzykiem w Programie dotyczy zabezpieczania Programu przed negatywnymi skutkami zdarzeń. Zarządzanie ryzykiem obejmuje następujące kroki: Identyfikację potencjalnych ryzyk; Analizę prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz, w przypadku zmaterializowania się ryzyka, jego wpływu na harmonogram, budet i zakres/jakość; Opracowanie planów przeciwdziałania ryzyku (np. określenie strategii mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie wpływów ryzyk, których prawdopodobieństwo wystąpienia jest bardzo wysokie). Narzędziem wspierającym zarządzanie ryzykami w jest Rejestr Ryzyk prowadzony w zakresie Projektu oraz Rejestr Ryzyka prowadzony w ramach Programu Zakres Procedura określa proces Zarządzania Ryzykiem Projektowym od momentu jego zidentyfikowania do formalnego zamknięcia Ryzyka. Niniejsza procedura określa take, które ryzyka z Projektu powinny stać się częścią Rejestru Ryzyk prowadzonego w ramach Master Planu Programu NCŁ. Procedura ta powinna take opisywać proces eskalacji ryzyka na poziom Programu NCŁ. 20

21 7.6.3 Zastosowanie Procedura jest elementem procesu zarządczego i ma zastosowanie w Projekcie dla kadego Ryzyka Projektu, w szczególności Ryzyka zagraającego: przekroczeniem budetu Projektu; opóźnieniem wdroenia Projektu; obnieniem jakości Produktów Projektu Kategorie Ryzyka Poniej przedstawiono Kategorie Ryzyka uywane w Projekcie, odpowiadające głównym obszarom, w których Ryzyko moe wystąpić wraz z przykładami takiego Ryzyka. Kade ryzyko powinno zostać przyporządkowane do kategorii Wpływ ryzyka moe być następujący: Ryzyka rynkowe Ryzyka dotyczące działań inwestycyjnych Ryzyka opóźnień działań w ramach projektu Ryzyka braku lub niewystarczającego finansowania Pozostałe ryzyka. 7.7 Procedura Zarządzania Zmianą Cele procesu Celem procesu jest zarządzanie wprowadzaniem zmian m.in. zakresu, budetu i harmonogramu w ramach Programu oraz projektów wchodzących w jego skład. Celem procedury jest zagwarantowanie, e w procesie zarządzania zmianą: Uczestniczą wszystkie niezbędne strony realizacji Projektu; Kada wdraana zmiana w Projekcie jest zaakceptowana i oszacowana pod względem wpływu na zakres prac, produkty projektowe, harmonogram i budet; Czytelny jest podział odpowiedzialności i uprawnień w podejmowaniu decyzji; Wszystkie decyzje dotyczące wprowadzania zmian w Projekcie są właściwie dokumentowane i archiwizowane. Narzędziem wspierającym zarządzanie zmianą w Programie jest Rejestr Zmian, prowadzony przez Zespół realizujący Projekt. 21

Instytucja Kultury EC1 Łódź Miasto Kultury. Załącznik nr 2. Szablon Struktury Master Planu dla Programu Nowe Centrum Łodzi do 2030 roku

Instytucja Kultury EC1 Łódź Miasto Kultury. Załącznik nr 2. Szablon Struktury Master Planu dla Programu Nowe Centrum Łodzi do 2030 roku Instytucja Kultury EC1 Łódź Miasto Kultury Załącznik nr 2 Szablon Struktury Master Planu dla Programu Nowe Centrum Łodzi do 2030 roku KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Kwiecień

Bardziej szczegółowo

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Zarządzanie projektem Kontroluj Planuj Monitoruj Deleguj 6 aspektów efektywności projektu Koszty Terminy Jakość Zakres Ryzyko Korzyści 4 zintegrowane elementy metodyki

Bardziej szczegółowo

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Ewa Szczepańska Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Agenda Zarządzanie strategiczne Zarządzanie operacyjne Dostarczanie produktów Role

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia i zadań Rady Portfela Projektów oraz zasad

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Kierownik zespołu Team Leader dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 24 listopada 2013 r. Działania organizacji składają się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Spis treści Słownik pojęć... 1 Cz. 1 Inicjatywy Projektów Strategicznych... 2 Cz. 2 Realizacja Projektów

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or. 0152-38/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 31 grudnia 2010 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek celem procedury jest zapewnienie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH

SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH Załącznik 2 do Instrukcji Zarządzania Projektami Strategicznymi SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH Spis treści 1. Założenia Projektu... 2 2. Dokumentacja Inicjowania Projektu... 6 3. Grupa Zadań... 11 4.

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Załącznik nr 2 do zarządzenia Celem procedury jest zapewnienie mechanizmów identyfikowania ryzyk zagraŝających realizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia Polityki zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin A. Środowisko wewnętrzne 1. Przestrzeganie wartości etycznych: należy zapoznać, uświadomić i promować

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4855/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu 1 1. Określenia stosowane w niniejszej procedurze:

Bardziej szczegółowo

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt dr inż. Marek WODA 1. Wprowadzenie Czasochłonność 2h/tydzień Obligatoryjne konto na portalu Assembla Monitoring postępu Aktywność ma wpływ na ocenę 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2010/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2011r.

Zarządzenie Nr 43/2010/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2011r. Zarządzenie Nr 43/2010/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie: Polityki Zarządzania Ryzykiem w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1.1.Ilekroć w dokumencie jest mowa o: 1) ryzyku należy przez to rozumieć możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację

Bardziej szczegółowo

Procedury zarządzania ryzykiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Procedury zarządzania ryzykiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/12/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 28 grudnia 2015r. Procedury zarządzania ryzykiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

OPIS RÓL PROJEKTOWYCH

OPIS RÓL PROJEKTOWYCH Załącznik 1 do Instrukcji Zarządzania Projektami Strategicznymi OPIS RÓL PROJEKTOWYCH Spis treści 1. Biuro Programów i Rozwoju... 1 2. Kierownik Jednostki Merytorycznej... 1 3. Komitet Sterujący... 2 4.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Planowania Strategicznego P5 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 213 DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR * 1. DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH. z dnia34maja 2012 r.

DECYZJA NR * 1. DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH. z dnia34maja 2012 r. DECYZJA NR DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH z dnia34maja 2012 r. w sprawie ustalenia zasad zarządzania projektami informatycznymi w Centrum Projektów Na podstawie 6 ust. 6 Statutu Centrum Projektów,

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO. Wrocław, 13 maja 2010r.

BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO. Wrocław, 13 maja 2010r. BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO Wrocław, 13 maja 2010r. ZASADY BUDOWANIA PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO Zasady budowania partnerstwa Istotą partnerstwa jest: dobrowolność udziału uczestników (określenie

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W GIŻYCKU

INFORMACJA W GIŻYCKU INFORMACJA MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GIŻYCKU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015r. Spis treści 1. Informacja o działalności Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku

Bardziej szczegółowo

H PUNKTÓW OPIS KRYTERIUM

H PUNKTÓW OPIS KRYTERIUM KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ DLA OBSZARU TEMATYCZNEGO OCHRONA ZDROWIA W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Cel I Promocja zdrowego trybu Ŝycia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie

Bardziej szczegółowo

PRINCE Foundation

PRINCE Foundation PRINCE2 2009 Foundation Istota PRINCE2 Metodyka PRINCE2 stanowi doskonałą podstawę do realizacji wszelkich projektów w przedsiębiorstwach i organizacjach dowolnej wielkości i branży. Pozwala w zorganizowany

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak PRINCE2 Metodyka zarządzania projektami Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak Metodyka PRINCE2 PRINCE2 Project IN Controlled Environments v.2 Określa: Co należy zrobić Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 58/2016 Starosty Poznańskiego z dnia 22 lipca 2016 roku

Zarządzenie Nr 58/2016 Starosty Poznańskiego z dnia 22 lipca 2016 roku Zarządzenie Nr 58/2016 Starosty Poznańskiego z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie: powołania zespołu projektowego dla potrzeb przygotowania i realizacji projektu pn.: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A.

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Działający w Banku Pocztowym S.A. (dalej: Bank) system kontroli wewnętrznej stanowi jeden z elementów systemu zarządzania Bankiem.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 z 5

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 z 5 Zakres obowiązków Koordynatora merytorycznego: 1) Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac przewidzianych do realizacji w ramach zadania nr 1 (zgodnie z etapami 1-17 harmonogramu będącego elementem

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE MYŚLENIE - WYKORZYSTANIU NARZĘDZI IT KONTROLA ZARZĄDCZA PRZY. Szczyrk, 2-3 czerwiec 2016

STRATEGICZNE MYŚLENIE - WYKORZYSTANIU NARZĘDZI IT KONTROLA ZARZĄDCZA PRZY. Szczyrk, 2-3 czerwiec 2016 STRATEGICZNE MYŚLENIE - KONTROLA ZARZĄDCZA PRZY WYKORZYSTANIU NARZĘDZI IT Szczyrk, 2-3 czerwiec 2016 CELE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Określenie celów strategicznych i operacyjnych dla organizacji. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM SECUS ASSET MANAGEMENT S.A. dotyczy art. 110w ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku tekst zmieniony ustawą z 05-08-2015 Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem

Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Wyszków, 2016r. Spis treści 1. Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Spis treści Słownik pojęć... 1 Wprowadzenie... 2 Kroki zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Samorządzie Kalisza Miasta na prawach powiatu. Na

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2010 Starosty Nowomiejskiego z dnia 10 grudnia 2010r. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 1 Niniejszym dokumentem ustala się zasady zarządzania ryzykiem, mające przyczynić

Bardziej szczegółowo

"Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny".

Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny. "Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny". CZYNNIKI PROJEKTU Cel (zakres) projektu: wyznacza ramy przedsięwzięcia, a tym samym zadania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr.44/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 stycznia 2016 r. PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Słupsku 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. 1. Informacje ogólne

WYTYCZNE. 1. Informacje ogólne Załącznik Nr 1 do Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w projekcie pt. Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV Metodyka wdrożenia Bartosz Szczęch Starszy Konsultant MS Dynamics NAV bartosz.szczech@it.integro.pl Wyróżniamy następujące etapy wdrożenia rozwiązania ERP: Analiza Projekt Budowa Uruchomienie Działanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 94. Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD)

Zarządzenie nr 94. Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD) Strona1 Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu pt.: Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD)

Bardziej szczegółowo

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI 4 Kilka słów o metodyce Prince2 Do czego słuŝy? 5 Kilka słów o metodyce Prince2 Skąd się wzięła? Prince2 PRoject IN Controlled Environments Metodyka zarządzania projektem, nie realizacji projektu!!! Projekty

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Polityka zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Załącznik nr do zarządzenia nr 156 Rektora UMK z 15 listopada 011r. Polityka zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 1 1. Polityka zarządzania ryzykiem, zwana dalej Polityką,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE wynikająca z art. 111a i 111b ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Wyszków, 2017r. Spis treści Spis treści... 2 1. Opis systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 2. Zarządzanie programami

Szkolenie 2. Zarządzanie programami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO Załącznik nr 2 do WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego Zatwierdzony 18 maja 2011r. uchwałą nr 8/2011

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011/2012 DYREKTORA PRZEDSZKOLA KRÓLA Maciusia I w Komornikach z dnia w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej

ZARZĄDZENIE NR 19/2011/2012 DYREKTORA PRZEDSZKOLA KRÓLA Maciusia I w Komornikach z dnia w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej ZARZĄDZENIE NR 19/2011/2012 DYREKTORA PRZEDSZKOLA KRÓLA Maciusia I w Komornikach z dnia 30.11.2011 w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Partnerstwo Publiczno-Prywatne Partnerstwo Publiczno-Prywatne Grabówko, dnia 27 września 2017 Agnieszka Pasztaleniec-Szczerkowska, Agencja Rozwoju Pomorza S.A. e-mail: agnieszka.pasztaleniec-szczerkowska@arp.gda.pl kom.: 607 970 007

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A Z A R Z Ą D Z A N I A R Y Z Y K I E M W UNIWERSYTECIE JANA K O CH ANOWSKIEGO W KIELCACH

P O L I T Y K A Z A R Z Ą D Z A N I A R Y Z Y K I E M W UNIWERSYTECIE JANA K O CH ANOWSKIEGO W KIELCACH Załącznik do zarządzenia Rektora UJK nr 69/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. P O L I T Y K A Z A R Z Ą D Z A N I A R Y Z Y K I E M W UNIWERSYTECIE JANA K O CH ANOWSKIEGO W KIELCACH 1 Podstawowe definicje

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW. WOJCIECHA W KRAKOWIE

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW. WOJCIECHA W KRAKOWIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2013/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie z dnia 21. stycznia 2014 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW.

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku

Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku ZARZĄDZENIE nr 31/2012 Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku z dnia 17 października 2012 r. w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w GZS w Ozimku Na podstawie art.. 68 oraz art. 69 ust.1 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie

Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Grupa BPS Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie wynikająca z art. 111a ustawy Prawo Bankowe według stanu na dzień 31.12.2016 r. 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A.

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. Cel i elementy systemu kontroli wewnętrznej 1. System kontroli wewnętrznej umożliwia sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku. System kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie Załącznik do Uchwały Nr 94/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 31.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 11/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 11.03.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

dokonać ustalenia kategorii zdarzenia/ryzyka, wg. podziału określonego w kolumnie G arkusza.

dokonać ustalenia kategorii zdarzenia/ryzyka, wg. podziału określonego w kolumnie G arkusza. Instrukcja wypełniania Karty Oceny Ryzyka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych Krok 1 - Ustalanie katalogu celów i zadań/obszarów

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM. Rozdział I Postanowienia ogólne ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ustala się zasady zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, zwanym dalej Uczelnią. 1 2. Ustalone zasady mają przyczynić

Bardziej szczegółowo

Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość

Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim Lp. CEL Nazwa 1. Przejrzysty proces zatrudniana zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 32/2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie z dnia 23 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE nr 32/2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie z dnia 23 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE nr 32/2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem Na

Bardziej szczegółowo

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego Projekt ProLog - wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: PROLOG wzrost

Bardziej szczegółowo

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 10.12.2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 12.12.2014r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk Zarządzanie projektami Porównanie podstawowych metodyk Porównanie podstawowych metodyk w zarządzaniu projektami PRINCE 2 PMBOK TENSTEP AGILE METODYKA PRINCE 2 Istota metodyki PRINCE 2 Project IN Controlled

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie REGULAMIN

REGULAMIN realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie REGULAMIN REGULAMIN realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie I. Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, iż działania związane z zarządzaniem Miastem odbywają się w sposób planowy, zgodny z przyjętą Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 178/11 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 września 2013 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 września 2013 r. Zarządzenie wewnętrzne Nr 19/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Środzie Wielkopolskiej. Na

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERENCIE

INFORMACJE O OFERENCIE INFORMACJE O OFERENCIE Doradztwo i Szkolenia Europejskie 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 4/20 Telefon/fax: (+42) 678 57 34, Telefon komórkowy: 604 477 754 e-mail: m.feter@dise.com.pl www: www.dise.com.pl Działalność

Bardziej szczegółowo

Usługi Edukacyjne S.C. Grodków, dnia r. Krzysztof Ząbkowski, Jolanta Pietruk ul. Krakowska 31 K Grodków

Usługi Edukacyjne S.C. Grodków, dnia r. Krzysztof Ząbkowski, Jolanta Pietruk ul. Krakowska 31 K Grodków Usługi Edukacyjne S.C. Grodków, dnia 22.07.2016 r. Krzysztof Ząbkowski, Jolanta Pietruk ul. Krakowska 31 K 49-200 Grodków ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU Usługi Edukacyjne Spółka Cywilna Jolanta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 41/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 26 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 41/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 26 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 41/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Właściwe środowisko wewnętrzne w sposób zasadniczy wpływa na jakość kontroli zarządczej.

Właściwe środowisko wewnętrzne w sposób zasadniczy wpływa na jakość kontroli zarządczej. Samoocena może dotyczyć zarówno procesów zachodzących w jednostce, jak i poszczególnych elementów systemu jakie uwzględnia kontrola zarządcza. W procesie samooceny biorą udział pracownicy jednostki bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Corporate governance wpływ na efektywność i minimalizację ryzyka procesów biznesowych

Corporate governance wpływ na efektywność i minimalizację ryzyka procesów biznesowych Corporate governance wpływ na efektywność i minimalizację ryzyka procesów biznesowych Seminarium Podkomisji ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej Polskiej Izby Ubezpieczeń 21 maja 2015 Beata Szeląg Agenda

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM w Zespole Szkół w Otocznej

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM w Zespole Szkół w Otocznej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9H/2010/2011 Dyrektora Zespołu Szkół w Otocznej z dnia 31.12.2010 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM w Zespole Szkół w Otocznej ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Słownik

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec.

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec. PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010 Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz www.omec.pl W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Agenda Wstęp

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REGULUJĄCY SPOSÓB ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

REGULAMIN REGULUJĄCY SPOSÓB ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Załącznik do Zarządzenia Nr 11 / 2012 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 23 stycznia 2012 roku. REGULAMIN REGULUJĄCY SPOSÓB ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Na podstawie 39 regulaminu jednostki oraz działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Co badamy? Zgodność ponoszenia wydatków z przepisami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 3 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 3 sierpnia 2010 r. Ministra Spraw Zagranicznych Nr 4 287 Poz. 58 58 ZARZĄDZENIE Nr 18 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zarządzania projektami w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C24S PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 3 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące podejście

Bardziej szczegółowo

ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ.

ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ. Załącznik do Zarządzenia Nr 204/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015r. ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ. Cel wprowadzenia polityki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania.

Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Głównym narzędziem dbania o wydatkowanie funduszy europejskich jest monitoring i ewaluacja. Korzystanie z funduszy UE oznacza konieczność

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie (będące częścią Polityki zgodności stanowiącej integralną część Polityk w zakresie zarządzania ryzykami w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Zasady systemu kontroli zarządczej Urzędu Miasta Ciechanów

Zasady systemu kontroli zarządczej Urzędu Miasta Ciechanów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 04 stycznia 2017r. Zasady systemu kontroli zarządczej Urzędu Miasta Ciechanów I. Definicje i skróty Prezydent Prezydent Miasta

Bardziej szczegółowo