Załącznik nr 5 do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 5 do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation

2 W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie w dniu r., pomiędzy: Muzeum Pałacem w Wilanowie z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, Warszawa, posiadającym osobowość prawną, wpisanym do rejestru RIK pod numerem 39/95 prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, NIP , Regon , reprezentowanym przez: Pawła Jaskanisa Dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie, Magdalenę Całkę Głównego Księgowego, zwanym dalej Zamawiającym, a... reprezentowaną przez..., z siedzibą w... przy ul.... (kod pocztowy: ), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla... pod numerem KRS..., zwaną dalej Wykonawcą, wspólnie zwanymi dalej Stronami. W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm.), tj. w trybie przetargu nieograniczonego, Strony ustalają, co następuje: 1 Umowa określa zasady, warunki oraz uprawnienia i obowiązki Stron w realizacji zamówienia w postaci przygotowania i przeprowadzenia usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation, dla co najmniej 32 (trzydziestu dwóch) osób, wskazanych przez dyrekcję pracowników Muzeum Pałacu w Wilanowie Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na przeprowadzeniu certyfikowanej przez APM Group usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem w tym egzaminem poprawkowym dla nie mniej niż 32 (trzydziestu dwóch) osób ukierunkowanych na wzmocnienie kompetencji zarządczych w Muzeum Pałacu w Wilanowie. 2. Sesje szkoleniowe trwać będą trzy dni i zostaną przeprowadzone w grupach szkoleniowych liczących nie więcej niż 16 osób i zostaną przeprowadzone na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie, zgodnie ze SOPZ stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 1

3 3. Egzamin PRINCE2 Foundation zostanie przeprowadzony każdorazowo następnego dnia po zakończeniu sesji szkoleniowej, na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie, zgodnie ze SOPZ. 4. W ramach realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 1) zapewnienia zespołu osób realizujących zamówienie, o którym mowa w 5 ust. 1; 2) opracowania i przeprowadzenia programu szkolenia dostosowanego do uwarunkowań muzeum, zgodnie z SOPZ; 3) zapewnienia i przekazania w sposób oraz w terminie określonym w SOPZ, materiałów szkoleniowych, ich powielenia i dostarczenia wraz z materiałami piśmienniczymi każdemu uczestnikowi danej sesji szkoleniowej oraz Zamawiającemu; w tym: a) akredytowane przez APM Group ogólne materiały szkoleniowe dotyczące metodyki PRINCE2, wraz z podręcznikiem pochodzącym od oficjalnego wydawcy PRINCE2, b) materiały szkoleniowe o charakterze pomocniczym, które zostaną opracowane przez Wykonawcę w celu dostosowania metodyki PRINCE2 do warunków muzeum. c) Pracy przed kursowej przygotowującej uczestników do szkolenia w zakresie metodyki PRINCE2 i egzaminu PRINCE2 Foundation. 4) opracowania i powielenia w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników każdego szkolenia wzoru Arkusza Indywidualnej Oceny Szkolenia (AIOS) i przedłożenia go do wypełnienia każdemu uczestnikowi szkolenia na koniec każdej sesji szkoleniowej. Wykonawca odbierze od uczestników szkoleń wypełnione kwestionariusze AIOS i załączy do sprawozdania końcowego, o którym mowa w 3 ust. 5, oraz opracuje na ich podstawie raport zbiorczy, zawierający analizę zebranych danych w AIOS, obrazujący stopień zadowolenia uczestników oraz użyteczność przeprowadzonych szkoleń; 5) przeprowadzenia egzaminu zakończonego wydaniem certyfikatu PRINCE2 Foundation. 6) Zorganizowania i przeprowadzenia w sposób określony w SOPZ jednego egzaminu poprawkowego dla wszystkich uczestników szkolenia, którzy w egzaminie PRINCE2 Foundation uzyskali wynik negatywny, oraz wydania certyfikatów PRINCE2 Foundation w przypadku uzyskania przez nich wyniku pozytywnego na egzaminie poprawkowym. Egzamin poprawkowy powinien odbyć się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia przeprowadzenia Egzaminu PRINCE2 Foundation, 5. Zastrzega się, że: 1) program szkolenia oraz treść materiałów szkoleniowych uwzględniać będą specyfikę funkcjonowania muzeów, ich zakres zadań i strukturę organizacyjną; 2

4 2) każda sesja szkoleniowa, o której mowa w ust. 2, trwać będzie łącznie co najmniej 21 (dwadzieścia jeden) godzin zegarowych; 3) materiały szkoleniowe i pomocnicze, przygotowane przez Wykonawcę w formie papierowej i elektronicznej, będą opatrzone nagłówkami zawierającymi logotyp Zamawiającego, czyli Muzeum Pałac w Wilanowie; materiały będą datowane i będą zawierały paginację; 4) sesje szkoleniowe, o których mowa w ust. 2, na żądanie Zamawiającego mogą być realizowane równolegle. 6. Szkolenia, o których mowa w ust. 2, Wykonawca będzie realizował na podstawie uzgodnionego przez Strony harmonogramu, z wyjątkiem sytuacji wystąpienia nieprzewidzianej absencji wśród uczestników poszczególnych sesji szkoleniowych. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w celu osiągnięcia zakładanego wskaźnika nie mniej niż 32 (trzydziestu dwóch) przeszkolonych osób, Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w uzgodnieniu z Zamawiającym i przeprowadzenia dodatkowej sesji szkoleniowej dla liczby osób odpowiadającej liczbie nieobecnych na sesjach. 7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie ze SOPZ, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, własną ofertą oraz bieżącymi ustaleniami z Zamawiającym. 8. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby osiągnąć zakładany wskaźnik co najmniej 32 (trzydziestu dwóch) przeszkolonych osób, które przystąpiły do egzaminu. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby osób objętych szkoleniami do ok. 25 (dwudziestu pięciu), przy zachowaniu kosztu przeszkolenia jednego uczestnika, określonego w 6 ust Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w części dotyczącej szkoleń i egzaminów od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2011 r., zaś w części dotyczącej analizy i sprawozdania końcowego do dnia 15 grudnia 2011 r. 2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu przeprowadzenia sesji szkoleniowej najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed jej organizacją. 3. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić do akceptacji Zamawiającego, w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia podpisania umowy, propozycje: 1) programów szkoleń; 2) materiałów szkoleniowych. 4. Zamawiający zatwierdzi lub zwróci z uwagami propozycje, o których mowa w ust. 3, w terminie do 4 (czterech) dni od dnia ich otrzymania. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia i przekazania poprawionych wersji w terminie do 4 (czterech) dni od dnia ich otrzymania. Dopuszcza się dwukrotną procedurę zgłaszania uwag przez Zamawiającego i przesyłania poprawionych wersji przez Wykonawcę. Po jej wyczerpaniu ponowne przekazanie przez Wykonawcę propozycji, o których mowa w ust. 3, niepoprawionych lub zawierających nową treść, w stosunku do której Zamawiający zgłasza uwagi, uznane będzie za niewypełnienie dyspozycji niniejszego ustępu i skutkować będzie nałożeniem kary umownej. Natomiast poprawione propozycje Zamawiający zaakceptuje w terminie do 3 (trzech) dni od dnia ich 3

5 otrzymania. 5. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić w terminie do 5 (pięciu) dni od dnia zakończenia realizacji szkoleń (przeprowadzenia ostatniej sesji szkoleniowej), sprawozdanie końcowe z realizacji wszystkich działań/szkoleń, łącznie obejmujące cały okres realizacji zamówienia. 6. W zakresie akceptacji sprawozdania, o którym mowa w ust. 5, postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania w każdym czasie dodatkowych informacji lub sprawozdań o stanie realizacji zamówienia. Wykonawca przedstawi informacje lub sprawozdania, o których mowa, w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni. 8. W zakresie akceptacji dodatkowych informacji lub sprawozdań, o których mowa w ust. 7 postanowienia, ust. 4 stosuje się odpowiednio Wykonawca zobowiązany jest wydać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wszystkim uczestnikom sesji szkoleniowych, którzy wzięli udział w każdym dniu szkolenia. 2. Wykonawca, w sposób uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu umowy, zorganizuje przeprowadzenie egzaminu PRINCE2 Foundation, oraz po jego weryfikacji dostarczy certyfikat każdemu uczestnikowi. 3. Wykonawca, w sposób uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu umowy, zorganizuje przeprowadzenie jednego egzaminu poprawkowego PRINCE2 Foundation, dla osób które uzyskały wynik negatywny podczas kończącego egzaminu PRINCE2 Foundatin kończącego każdą z sesji szkoleniowych, oraz po jego weryfikacji dostarczy certyfikat każdemu uczestnikowi Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zespołu realizującego zamówienie składającego się, zgodnie ze SOPZ i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, ze specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, dającego rękojmię realizacji przedmiotu umowy na wymaganym przez Zamawiającego poziomie. Zespół realizujący zamówienie, zwany dalej Wykazem osób, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy, powinien składać się z osób spełniających warunki i kryteria (w przypadku ich zadeklarowania w ofercie przez Wykonawcę) określone w SOPZ i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: 1) z 1 (jednej) osoby pełniącej funkcję kierownika projektu, która będzie odpowiedzialna za sprawy organizacyjne i kontakty bieżące z Zamawiającym; 2) z 1 (jednego) trenera, który przeprowadzi szkolenia. 2. Zmiany w zakresie osób składających się na zespół realizujący zamówienie, o których mowa w ust. 1, w tym dokooptowanie dodatkowych trenerów, dopuszczalne są, z zastrzeżeniem ust. 3, w uzasadnionych przypadkach. Osoby zastępujące muszą spełniać co najmniej analogiczne warunki i kryteria jak osoby zastępowane, zgodnie ze SOPZ. 3. Wykonawca niezwłocznie zgłosi każdą zmianę personalną w zespole osób realizujących 4

6 zamówienie, o którym mowa w ust Zamawiający niezwłocznie zatwierdzi lub zwróci z uwagami zmianę personalną, o której mowa w ust. 3. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia i ponownego przekazania poprawionej propozycji osób w terminie do 2 (dwóch) dni od dnia otrzymania uwag. Zamawiający niezwłocznie dokona pisemnej akceptacji poprawionej propozycji osób. 5. Zamawiający zastrzega, że może żądać od Wykonawcy dokonania zmian personalnych w zakresie osób, o których mowa w ust. 1, w każdym czasie i okolicznościach, w szczególności, jeżeli osoby realizujące zadanie czynią to w sposób nienależyty (w sposób odbiegający od wymaganego przez Zamawiającego poziomu). Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przedstawić nowe propozycje personalne. 6. Zmiany personalne w zakresie osób, o których mowa powyżej, nie stanowią zmian postanowień niniejszej umowy Z tytułu realizacji zamówienia określonego w 2 Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 2, otrzyma wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej kwoty... złotych brutto (słownie:... złotych brutto), tj.... złotych netto (słownie:... złotych netto), z zastrzeżeniem, że koszt przeszkolenia jednego uczestnika wynosi złotych brutto (słownie:... złotych brutto), tj.... złotych netto (słownie:... złotych netto). 2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowiło iloczyn liczby przeszkolonych uczestników poszczególnych sesji szkoleniowych oraz kosztów przeszkolenia jednego uczestnika, określonych w ust. 1, z tym, że łączne wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty łącznej, ustalonej w ust Z tytułu przeszkolenia większej liczby osób od łącznie określonej w 2 ust. 1 Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 4. Wypłata wynagrodzenia dla Wykonawcy nastąpi po zaakceptowaniu przez Zamawiającego sprawozdania końcowego, o którym mowa w 3 ust Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, z zastrzeżeniem postanowień ust Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Strony ustalają, iż datą zapłaty należności będzie data złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego. 8. Określone w ust. 1 wynagrodzenie nie podlega waloryzacji W ramach wynagrodzenia, określonego w 6 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie wraz z prawami zależnymi do materiałów, o których mowa w 2 ust. 4 pkt. 2 i 3 lit. b (zwanych dalej ogólnie utworem). 5

7 Przeniesienie praw autorskich do utworu następuje bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie poniższych pól eksploatacji: 1) utrwalanie utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier; 2) zwielokrotnianie utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, w ramach systemu on-line; 3) wprowadzenie utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania utworu w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line; 4) rozpowszechnianie utworu, w tym wprowadzanie go do obrotu, w szczególności drukiem, w postaci książkowej (w tym również w ramach utworu zbiorowych), w czasopismach, w ramach produktów elektronicznych, w tym w ramach elektronicznych baz danych, na nośnikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych, elektronicznych, również w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych (np. typu Intranet), jak również Internetu, w systemie on-line, poprzez komunikowanie na życzenie, w drodze użyczania utworu; 5) wypożyczanie, najem, użyczanie, dzierżawa lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono, utrwalonych i zwielokrotnionych stosownie do niniejszego ustępu pkt 1 i pkt 2, przy zastosowaniu dowolnej techniki udostępnienia utworu, w szczególności określonej w pkt 3 i 4 niniejszego ustępu; 6) nadawanie utworu za pomocą wizji (przewodowej albo bezprzewodowej) przez stację naziemną, jak również za pośrednictwem satelity; 7) odtwarzanie i wystawianie utworu; 8) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 9) wykorzystywanie utworu i jego fragmentów w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych; 10) dokonywanie lub zlecanie osobom trzecim dokonywania opracowań utworu, w tym jego skrótów i streszczeń, oraz korzystanie z tych opracowań i rozporządzanie nimi na polach eksploatacji określonych w ust. 1; 11) udzielenie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z utworu, w tym również zezwoleń do jego opracowania i dokonania tłumaczeń; 12) łączenie utworu w całości lub w części z innymi materiałami szkoleniowymi lub innymi dokumentami oraz jego tłumaczenie. 2. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując zamówienie, nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże utwór w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne zamówienia, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw autorskich, w tym za nieprzestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 8 Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli merytorycznej i finansowej w zakresie realizowanego przez niego przedmiotu umowy, a także współpracy z osobami przeprowadzającymi kontrolę, w szczególności poprzez: 6

8 1) umożliwianie przeprowadzenia kontroli, tak przez Zamawiającego, jak też przez wyznaczone przez niego osoby oraz inne uprawnione podmioty, w zakresie prawidłowości realizacji przedmiotu umowy; 2) zapewnienie kontrolującym wglądu we wszelkie dokumenty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym dokumenty finansowe (bez względu na rodzaj nośnika, na którym są przechowywane) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia lub jego części, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości do 20% wynagrodzenia brutto, określonego w 6 ust. 1 umowy. Tak naliczona kara może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy lub z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia lub jego części, czyli realizacji niezgodnie z terminami, o których mowa w 3 ust. 1 i 2, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% łącznej kwoty brutto określonej w 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia po terminie wskazanym w 3 ust. 1 i 2. Tak naliczona kara może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy lub z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w Jeżeli Wykonawca opóźni się z realizacją zamówienia, tak że terminy wynikające z niniejszej umowy nie będą mogły być zrealizowane, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia Wykonawcy terminu dodatkowego. Odstąpienie od umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego. 4. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi propozycji, o których mowa w 3 i 5, lub przedstawi propozycje, które nie zostaną zaakceptowane w trybie 3 ust. 4, 6 i 8, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia Wykonawcy terminu dodatkowego. Odstąpienie od umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego. 5. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z jej postanowieniami, Zamawiający może, niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych, wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy. 6. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, naruszając w sposób istotny jej postanowienia, a w szczególności: odmawia poddania się kontroli, nie uwzględnia uwag zgłaszanych przez Zamawiającego do przedstawianych propozycji, nie zgłasza w terminach umownych zmian w zespole osób, nie poprawia sprawozdań z realizacji zamówienia z uwzględnieniem uwag Zamawiającego, nie dochowuje należytej staranności, Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części. 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust. 3 6, jak również w przypadku nieprawidłowości w zakresie weryfikacji i dostarczenia uczestnikom certyfikatów PRINCE2 Foundation, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości do 20% wynagrodzenia brutto, określonego w 6 ust. 1 umowy. Uprawnienie to przysługuje niezależnie od naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 i Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych określonych w ust. 1 6 z jego 7

9 wynagrodzenia lub z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej. 10. Strony postanawiają, że w przypadku wykonania prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 3 6, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo zwrotu kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1 i W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do momentu otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. 10 Wykonawca ma prawo powierzyć realizację części zamówienia uprawnionym do szkolenia i egzaminowania w procedurze PRINCE2 podwykonawcom z wyłączeniem zadań dotyczących sprawozdawczości i nadzoru, ponosząc jednocześnie pełną odpowiedzialność prawną i finansową za ich działania i zaniechania jak za działania i zaniechania własne Osobą uprawnioną do prowadzenia oficjalnej korespondencji z Wykonawcą w imieniu Zamawiającego jest.., nr tel.:., faks:..., Osobą uprawnioną do kontaktów w kwestiach merytorycznych związanych z realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest.., nr tel.:., faks:..., Osobą uprawnioną do prowadzenia oficjalnej korespondencji z Zamawiającym w imieniu Wykonawcy jest.., nr tel.:., faks:..., Osobą uprawnioną do kontaktów w kwestiach związanych z realizacją umowy ze strony Wykonawcy jest.., nr tel.:., faks:..., Zmiana osoby uprawnionej do kontaktów nie stanowi zmiany umowy i może być dokonana w każdym czasie, w formie pisemnej Korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy będzie prowadzona w formie pisemnej (pocztą tradycyjną lub elektroniczną, a w przypadku sprawozdań i faktury/rachunku oraz kluczowych dla realizacji zamówienia ustaleń pocztą w formie tradycyjnej i elektronicznej). 2. Sprawozdania, o których mowa w 3, faktura/rachunek, o których mowa w 6, oraz korespondencja dotycząca kluczowych dla realizacji zamówienia ustaleń będą kierowane na poniższe adresy: Do Zamawiającego: 8

10 Do Wykonawcy: 3. Wykonawca i Zamawiający są zobowiązani do wzajemnego informowania o zmianach adresu w formie pisemnej niezwłocznie od zaistnienia zmiany. 4. Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany umowy i może być dokonana w każdym czasie, w formie pisemnej Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie w jakikolwiek sposób wykorzystywać, rozpowszechniać lub udostępniać osobom trzecim informacji lub materiałów zdobytych (powstałych) podczas realizacji niniejszej umowy. 2. Informacje uzyskane w związku z realizacją zamówienia niezbędne do realizacji umowy Wykonawca udostępnia wyłącznie tym swoim pracownikom, którym są one niezbędne do wykonywania powierzonych zadań. Zakres udostępnianych pracownikom informacji uzależniony jest od zakresu powierzonych zadań. 3. Powielanie oraz kopiowanie dokumentów zawierających informacje związane z realizacją umowy, a niemające charakteru powszechnie znanego w celach niezwiązanych z realizacją zamówienia wymaga zgody osób wskazanych w 12 ust. 1 i Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dopuszczalna jest jedynie w następujących przypadkach: 1) zmiana stanu prawnego regulującego właściwość zamówienia jedynie w zakresie wynikającym z tej zmiany; 2) zmiana stanu faktycznego powodującego nieracjonalność lub niecelowość dalszej realizacji zamówienia jedynie w zakresie wynikającym z tej zmiany; 3) działanie siły wyższej uniemożliwiającej realizację w części lub w całości zamówienia jedynie w zakresie wynikającym z działania tej siły wyższej; 4) działanie osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności jedynie w zakresie wynikającym z tego działania. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 5 ust. 6, 11 ust. 5 oraz 12 ust W przypadku uznania jakiegokolwiek sformułowania lub postanowienia niniejszej umowy za niezgodne z prawem i uznania tego sformułowania lub postanowienia za nieważne Strony 9

11 zobowiązują się uzgodnić nowe sformułowanie lub postanowienie, którego znaczenie będzie najbardziej zbliżone do pierwotnej intencji Stron. 16 Wszelkie spory wynikłe na tle umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 17 Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednego dla Wykonawcy. 18 W stosunku do sposobu naliczania terminów wskazanych w umowie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego. 19 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie akty prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), a także Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 20 Integralną część umowy stanowią: Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation ; Załącznik nr 2 Wykaz osób; Załącznik nr 3 Oferta Wykonawcy. 21 Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej podpisania. W imieniu Zamawiającego:. W imieniu Wykonawcy:. 10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław NIP 896-100-43-97; REGON 930818255 -

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ. zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowaną przez zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. I. Definicje Ilekroć w niniejszych ogólnie obowiązujących warunkach stosuje się poniższe określenia i definicje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo