Załącznik nr 5 do SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 5 do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation

2 W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie w dniu r., pomiędzy: Muzeum Pałacem w Wilanowie z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, Warszawa, posiadającym osobowość prawną, wpisanym do rejestru RIK pod numerem 39/95 prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, NIP , Regon , reprezentowanym przez: Pawła Jaskanisa Dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie, Magdalenę Całkę Głównego Księgowego, zwanym dalej Zamawiającym, a... reprezentowaną przez..., z siedzibą w... przy ul.... (kod pocztowy: ), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla... pod numerem KRS..., zwaną dalej Wykonawcą, wspólnie zwanymi dalej Stronami. W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm.), tj. w trybie przetargu nieograniczonego, Strony ustalają, co następuje: 1 Umowa określa zasady, warunki oraz uprawnienia i obowiązki Stron w realizacji zamówienia w postaci przygotowania i przeprowadzenia usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation, dla co najmniej 32 (trzydziestu dwóch) osób, wskazanych przez dyrekcję pracowników Muzeum Pałacu w Wilanowie Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na przeprowadzeniu certyfikowanej przez APM Group usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem w tym egzaminem poprawkowym dla nie mniej niż 32 (trzydziestu dwóch) osób ukierunkowanych na wzmocnienie kompetencji zarządczych w Muzeum Pałacu w Wilanowie. 2. Sesje szkoleniowe trwać będą trzy dni i zostaną przeprowadzone w grupach szkoleniowych liczących nie więcej niż 16 osób i zostaną przeprowadzone na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie, zgodnie ze SOPZ stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 1

3 3. Egzamin PRINCE2 Foundation zostanie przeprowadzony każdorazowo następnego dnia po zakończeniu sesji szkoleniowej, na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie, zgodnie ze SOPZ. 4. W ramach realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 1) zapewnienia zespołu osób realizujących zamówienie, o którym mowa w 5 ust. 1; 2) opracowania i przeprowadzenia programu szkolenia dostosowanego do uwarunkowań muzeum, zgodnie z SOPZ; 3) zapewnienia i przekazania w sposób oraz w terminie określonym w SOPZ, materiałów szkoleniowych, ich powielenia i dostarczenia wraz z materiałami piśmienniczymi każdemu uczestnikowi danej sesji szkoleniowej oraz Zamawiającemu; w tym: a) akredytowane przez APM Group ogólne materiały szkoleniowe dotyczące metodyki PRINCE2, wraz z podręcznikiem pochodzącym od oficjalnego wydawcy PRINCE2, b) materiały szkoleniowe o charakterze pomocniczym, które zostaną opracowane przez Wykonawcę w celu dostosowania metodyki PRINCE2 do warunków muzeum. c) Pracy przed kursowej przygotowującej uczestników do szkolenia w zakresie metodyki PRINCE2 i egzaminu PRINCE2 Foundation. 4) opracowania i powielenia w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników każdego szkolenia wzoru Arkusza Indywidualnej Oceny Szkolenia (AIOS) i przedłożenia go do wypełnienia każdemu uczestnikowi szkolenia na koniec każdej sesji szkoleniowej. Wykonawca odbierze od uczestników szkoleń wypełnione kwestionariusze AIOS i załączy do sprawozdania końcowego, o którym mowa w 3 ust. 5, oraz opracuje na ich podstawie raport zbiorczy, zawierający analizę zebranych danych w AIOS, obrazujący stopień zadowolenia uczestników oraz użyteczność przeprowadzonych szkoleń; 5) przeprowadzenia egzaminu zakończonego wydaniem certyfikatu PRINCE2 Foundation. 6) Zorganizowania i przeprowadzenia w sposób określony w SOPZ jednego egzaminu poprawkowego dla wszystkich uczestników szkolenia, którzy w egzaminie PRINCE2 Foundation uzyskali wynik negatywny, oraz wydania certyfikatów PRINCE2 Foundation w przypadku uzyskania przez nich wyniku pozytywnego na egzaminie poprawkowym. Egzamin poprawkowy powinien odbyć się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia przeprowadzenia Egzaminu PRINCE2 Foundation, 5. Zastrzega się, że: 1) program szkolenia oraz treść materiałów szkoleniowych uwzględniać będą specyfikę funkcjonowania muzeów, ich zakres zadań i strukturę organizacyjną; 2

4 2) każda sesja szkoleniowa, o której mowa w ust. 2, trwać będzie łącznie co najmniej 21 (dwadzieścia jeden) godzin zegarowych; 3) materiały szkoleniowe i pomocnicze, przygotowane przez Wykonawcę w formie papierowej i elektronicznej, będą opatrzone nagłówkami zawierającymi logotyp Zamawiającego, czyli Muzeum Pałac w Wilanowie; materiały będą datowane i będą zawierały paginację; 4) sesje szkoleniowe, o których mowa w ust. 2, na żądanie Zamawiającego mogą być realizowane równolegle. 6. Szkolenia, o których mowa w ust. 2, Wykonawca będzie realizował na podstawie uzgodnionego przez Strony harmonogramu, z wyjątkiem sytuacji wystąpienia nieprzewidzianej absencji wśród uczestników poszczególnych sesji szkoleniowych. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w celu osiągnięcia zakładanego wskaźnika nie mniej niż 32 (trzydziestu dwóch) przeszkolonych osób, Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w uzgodnieniu z Zamawiającym i przeprowadzenia dodatkowej sesji szkoleniowej dla liczby osób odpowiadającej liczbie nieobecnych na sesjach. 7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie ze SOPZ, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, własną ofertą oraz bieżącymi ustaleniami z Zamawiającym. 8. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby osiągnąć zakładany wskaźnik co najmniej 32 (trzydziestu dwóch) przeszkolonych osób, które przystąpiły do egzaminu. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby osób objętych szkoleniami do ok. 25 (dwudziestu pięciu), przy zachowaniu kosztu przeszkolenia jednego uczestnika, określonego w 6 ust Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w części dotyczącej szkoleń i egzaminów od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2011 r., zaś w części dotyczącej analizy i sprawozdania końcowego do dnia 15 grudnia 2011 r. 2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu przeprowadzenia sesji szkoleniowej najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed jej organizacją. 3. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić do akceptacji Zamawiającego, w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia podpisania umowy, propozycje: 1) programów szkoleń; 2) materiałów szkoleniowych. 4. Zamawiający zatwierdzi lub zwróci z uwagami propozycje, o których mowa w ust. 3, w terminie do 4 (czterech) dni od dnia ich otrzymania. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia i przekazania poprawionych wersji w terminie do 4 (czterech) dni od dnia ich otrzymania. Dopuszcza się dwukrotną procedurę zgłaszania uwag przez Zamawiającego i przesyłania poprawionych wersji przez Wykonawcę. Po jej wyczerpaniu ponowne przekazanie przez Wykonawcę propozycji, o których mowa w ust. 3, niepoprawionych lub zawierających nową treść, w stosunku do której Zamawiający zgłasza uwagi, uznane będzie za niewypełnienie dyspozycji niniejszego ustępu i skutkować będzie nałożeniem kary umownej. Natomiast poprawione propozycje Zamawiający zaakceptuje w terminie do 3 (trzech) dni od dnia ich 3

5 otrzymania. 5. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić w terminie do 5 (pięciu) dni od dnia zakończenia realizacji szkoleń (przeprowadzenia ostatniej sesji szkoleniowej), sprawozdanie końcowe z realizacji wszystkich działań/szkoleń, łącznie obejmujące cały okres realizacji zamówienia. 6. W zakresie akceptacji sprawozdania, o którym mowa w ust. 5, postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania w każdym czasie dodatkowych informacji lub sprawozdań o stanie realizacji zamówienia. Wykonawca przedstawi informacje lub sprawozdania, o których mowa, w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni. 8. W zakresie akceptacji dodatkowych informacji lub sprawozdań, o których mowa w ust. 7 postanowienia, ust. 4 stosuje się odpowiednio Wykonawca zobowiązany jest wydać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wszystkim uczestnikom sesji szkoleniowych, którzy wzięli udział w każdym dniu szkolenia. 2. Wykonawca, w sposób uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu umowy, zorganizuje przeprowadzenie egzaminu PRINCE2 Foundation, oraz po jego weryfikacji dostarczy certyfikat każdemu uczestnikowi. 3. Wykonawca, w sposób uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu umowy, zorganizuje przeprowadzenie jednego egzaminu poprawkowego PRINCE2 Foundation, dla osób które uzyskały wynik negatywny podczas kończącego egzaminu PRINCE2 Foundatin kończącego każdą z sesji szkoleniowych, oraz po jego weryfikacji dostarczy certyfikat każdemu uczestnikowi Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zespołu realizującego zamówienie składającego się, zgodnie ze SOPZ i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, ze specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, dającego rękojmię realizacji przedmiotu umowy na wymaganym przez Zamawiającego poziomie. Zespół realizujący zamówienie, zwany dalej Wykazem osób, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy, powinien składać się z osób spełniających warunki i kryteria (w przypadku ich zadeklarowania w ofercie przez Wykonawcę) określone w SOPZ i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: 1) z 1 (jednej) osoby pełniącej funkcję kierownika projektu, która będzie odpowiedzialna za sprawy organizacyjne i kontakty bieżące z Zamawiającym; 2) z 1 (jednego) trenera, który przeprowadzi szkolenia. 2. Zmiany w zakresie osób składających się na zespół realizujący zamówienie, o których mowa w ust. 1, w tym dokooptowanie dodatkowych trenerów, dopuszczalne są, z zastrzeżeniem ust. 3, w uzasadnionych przypadkach. Osoby zastępujące muszą spełniać co najmniej analogiczne warunki i kryteria jak osoby zastępowane, zgodnie ze SOPZ. 3. Wykonawca niezwłocznie zgłosi każdą zmianę personalną w zespole osób realizujących 4

6 zamówienie, o którym mowa w ust Zamawiający niezwłocznie zatwierdzi lub zwróci z uwagami zmianę personalną, o której mowa w ust. 3. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia i ponownego przekazania poprawionej propozycji osób w terminie do 2 (dwóch) dni od dnia otrzymania uwag. Zamawiający niezwłocznie dokona pisemnej akceptacji poprawionej propozycji osób. 5. Zamawiający zastrzega, że może żądać od Wykonawcy dokonania zmian personalnych w zakresie osób, o których mowa w ust. 1, w każdym czasie i okolicznościach, w szczególności, jeżeli osoby realizujące zadanie czynią to w sposób nienależyty (w sposób odbiegający od wymaganego przez Zamawiającego poziomu). Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przedstawić nowe propozycje personalne. 6. Zmiany personalne w zakresie osób, o których mowa powyżej, nie stanowią zmian postanowień niniejszej umowy Z tytułu realizacji zamówienia określonego w 2 Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 2, otrzyma wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej kwoty... złotych brutto (słownie:... złotych brutto), tj.... złotych netto (słownie:... złotych netto), z zastrzeżeniem, że koszt przeszkolenia jednego uczestnika wynosi złotych brutto (słownie:... złotych brutto), tj.... złotych netto (słownie:... złotych netto). 2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowiło iloczyn liczby przeszkolonych uczestników poszczególnych sesji szkoleniowych oraz kosztów przeszkolenia jednego uczestnika, określonych w ust. 1, z tym, że łączne wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty łącznej, ustalonej w ust Z tytułu przeszkolenia większej liczby osób od łącznie określonej w 2 ust. 1 Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 4. Wypłata wynagrodzenia dla Wykonawcy nastąpi po zaakceptowaniu przez Zamawiającego sprawozdania końcowego, o którym mowa w 3 ust Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, z zastrzeżeniem postanowień ust Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Strony ustalają, iż datą zapłaty należności będzie data złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego. 8. Określone w ust. 1 wynagrodzenie nie podlega waloryzacji W ramach wynagrodzenia, określonego w 6 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie wraz z prawami zależnymi do materiałów, o których mowa w 2 ust. 4 pkt. 2 i 3 lit. b (zwanych dalej ogólnie utworem). 5

7 Przeniesienie praw autorskich do utworu następuje bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie poniższych pól eksploatacji: 1) utrwalanie utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier; 2) zwielokrotnianie utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, w ramach systemu on-line; 3) wprowadzenie utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania utworu w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line; 4) rozpowszechnianie utworu, w tym wprowadzanie go do obrotu, w szczególności drukiem, w postaci książkowej (w tym również w ramach utworu zbiorowych), w czasopismach, w ramach produktów elektronicznych, w tym w ramach elektronicznych baz danych, na nośnikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych, elektronicznych, również w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych (np. typu Intranet), jak również Internetu, w systemie on-line, poprzez komunikowanie na życzenie, w drodze użyczania utworu; 5) wypożyczanie, najem, użyczanie, dzierżawa lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono, utrwalonych i zwielokrotnionych stosownie do niniejszego ustępu pkt 1 i pkt 2, przy zastosowaniu dowolnej techniki udostępnienia utworu, w szczególności określonej w pkt 3 i 4 niniejszego ustępu; 6) nadawanie utworu za pomocą wizji (przewodowej albo bezprzewodowej) przez stację naziemną, jak również za pośrednictwem satelity; 7) odtwarzanie i wystawianie utworu; 8) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 9) wykorzystywanie utworu i jego fragmentów w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych; 10) dokonywanie lub zlecanie osobom trzecim dokonywania opracowań utworu, w tym jego skrótów i streszczeń, oraz korzystanie z tych opracowań i rozporządzanie nimi na polach eksploatacji określonych w ust. 1; 11) udzielenie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z utworu, w tym również zezwoleń do jego opracowania i dokonania tłumaczeń; 12) łączenie utworu w całości lub w części z innymi materiałami szkoleniowymi lub innymi dokumentami oraz jego tłumaczenie. 2. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując zamówienie, nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże utwór w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne zamówienia, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw autorskich, w tym za nieprzestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 8 Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli merytorycznej i finansowej w zakresie realizowanego przez niego przedmiotu umowy, a także współpracy z osobami przeprowadzającymi kontrolę, w szczególności poprzez: 6

8 1) umożliwianie przeprowadzenia kontroli, tak przez Zamawiającego, jak też przez wyznaczone przez niego osoby oraz inne uprawnione podmioty, w zakresie prawidłowości realizacji przedmiotu umowy; 2) zapewnienie kontrolującym wglądu we wszelkie dokumenty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym dokumenty finansowe (bez względu na rodzaj nośnika, na którym są przechowywane) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia lub jego części, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości do 20% wynagrodzenia brutto, określonego w 6 ust. 1 umowy. Tak naliczona kara może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy lub z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia lub jego części, czyli realizacji niezgodnie z terminami, o których mowa w 3 ust. 1 i 2, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% łącznej kwoty brutto określonej w 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia po terminie wskazanym w 3 ust. 1 i 2. Tak naliczona kara może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy lub z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w Jeżeli Wykonawca opóźni się z realizacją zamówienia, tak że terminy wynikające z niniejszej umowy nie będą mogły być zrealizowane, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia Wykonawcy terminu dodatkowego. Odstąpienie od umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego. 4. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi propozycji, o których mowa w 3 i 5, lub przedstawi propozycje, które nie zostaną zaakceptowane w trybie 3 ust. 4, 6 i 8, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia Wykonawcy terminu dodatkowego. Odstąpienie od umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego. 5. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z jej postanowieniami, Zamawiający może, niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych, wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy. 6. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, naruszając w sposób istotny jej postanowienia, a w szczególności: odmawia poddania się kontroli, nie uwzględnia uwag zgłaszanych przez Zamawiającego do przedstawianych propozycji, nie zgłasza w terminach umownych zmian w zespole osób, nie poprawia sprawozdań z realizacji zamówienia z uwzględnieniem uwag Zamawiającego, nie dochowuje należytej staranności, Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części. 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust. 3 6, jak również w przypadku nieprawidłowości w zakresie weryfikacji i dostarczenia uczestnikom certyfikatów PRINCE2 Foundation, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości do 20% wynagrodzenia brutto, określonego w 6 ust. 1 umowy. Uprawnienie to przysługuje niezależnie od naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 i Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych określonych w ust. 1 6 z jego 7

9 wynagrodzenia lub z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej. 10. Strony postanawiają, że w przypadku wykonania prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 3 6, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo zwrotu kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1 i W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do momentu otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. 10 Wykonawca ma prawo powierzyć realizację części zamówienia uprawnionym do szkolenia i egzaminowania w procedurze PRINCE2 podwykonawcom z wyłączeniem zadań dotyczących sprawozdawczości i nadzoru, ponosząc jednocześnie pełną odpowiedzialność prawną i finansową za ich działania i zaniechania jak za działania i zaniechania własne Osobą uprawnioną do prowadzenia oficjalnej korespondencji z Wykonawcą w imieniu Zamawiającego jest.., nr tel.:., faks:..., Osobą uprawnioną do kontaktów w kwestiach merytorycznych związanych z realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest.., nr tel.:., faks:..., Osobą uprawnioną do prowadzenia oficjalnej korespondencji z Zamawiającym w imieniu Wykonawcy jest.., nr tel.:., faks:..., Osobą uprawnioną do kontaktów w kwestiach związanych z realizacją umowy ze strony Wykonawcy jest.., nr tel.:., faks:..., Zmiana osoby uprawnionej do kontaktów nie stanowi zmiany umowy i może być dokonana w każdym czasie, w formie pisemnej Korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy będzie prowadzona w formie pisemnej (pocztą tradycyjną lub elektroniczną, a w przypadku sprawozdań i faktury/rachunku oraz kluczowych dla realizacji zamówienia ustaleń pocztą w formie tradycyjnej i elektronicznej). 2. Sprawozdania, o których mowa w 3, faktura/rachunek, o których mowa w 6, oraz korespondencja dotycząca kluczowych dla realizacji zamówienia ustaleń będą kierowane na poniższe adresy: Do Zamawiającego: 8

10 Do Wykonawcy: 3. Wykonawca i Zamawiający są zobowiązani do wzajemnego informowania o zmianach adresu w formie pisemnej niezwłocznie od zaistnienia zmiany. 4. Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany umowy i może być dokonana w każdym czasie, w formie pisemnej Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie w jakikolwiek sposób wykorzystywać, rozpowszechniać lub udostępniać osobom trzecim informacji lub materiałów zdobytych (powstałych) podczas realizacji niniejszej umowy. 2. Informacje uzyskane w związku z realizacją zamówienia niezbędne do realizacji umowy Wykonawca udostępnia wyłącznie tym swoim pracownikom, którym są one niezbędne do wykonywania powierzonych zadań. Zakres udostępnianych pracownikom informacji uzależniony jest od zakresu powierzonych zadań. 3. Powielanie oraz kopiowanie dokumentów zawierających informacje związane z realizacją umowy, a niemające charakteru powszechnie znanego w celach niezwiązanych z realizacją zamówienia wymaga zgody osób wskazanych w 12 ust. 1 i Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dopuszczalna jest jedynie w następujących przypadkach: 1) zmiana stanu prawnego regulującego właściwość zamówienia jedynie w zakresie wynikającym z tej zmiany; 2) zmiana stanu faktycznego powodującego nieracjonalność lub niecelowość dalszej realizacji zamówienia jedynie w zakresie wynikającym z tej zmiany; 3) działanie siły wyższej uniemożliwiającej realizację w części lub w całości zamówienia jedynie w zakresie wynikającym z działania tej siły wyższej; 4) działanie osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności jedynie w zakresie wynikającym z tego działania. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 5 ust. 6, 11 ust. 5 oraz 12 ust W przypadku uznania jakiegokolwiek sformułowania lub postanowienia niniejszej umowy za niezgodne z prawem i uznania tego sformułowania lub postanowienia za nieważne Strony 9

11 zobowiązują się uzgodnić nowe sformułowanie lub postanowienie, którego znaczenie będzie najbardziej zbliżone do pierwotnej intencji Stron. 16 Wszelkie spory wynikłe na tle umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 17 Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednego dla Wykonawcy. 18 W stosunku do sposobu naliczania terminów wskazanych w umowie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego. 19 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie akty prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), a także Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 20 Integralną część umowy stanowią: Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation ; Załącznik nr 2 Wykaz osób; Załącznik nr 3 Oferta Wykonawcy. 21 Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej podpisania. W imieniu Zamawiającego:. W imieniu Wykonawcy:. 10

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012 Umowa nr.../2012 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2012 r. w Krasnymstawie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015

UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015 UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015 zawarta w Warszawie, w dniu..., pomiędzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1...

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1... Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy pn. Wzór Umowy zawarta w dniu r pomiędzy Muzeum Zamkowym w Malborku z siedzibą przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy Część II

Istotne postanowienia umowy Część II Załącznik nr 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy Część II zawarta w dniu.2014r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, zwanym w dalszej części Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR...

WZÓR UMOWY UMOWA NR... Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY UMOWA NR.... Zawarta w dniu. 2016 r. w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2, NIP: 956-19-69-536, REGON: 092350613 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 10/DWF/PN/2013 UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do siwz ZP 2/2015/CSW UMOWA. Umowa nr RARR/CSW/ /2015. Zawarta w dniu r. w Rzeszowie,

Załącznik nr 2 do siwz ZP 2/2015/CSW UMOWA. Umowa nr RARR/CSW/ /2015. Zawarta w dniu r. w Rzeszowie, Strona1 Załącznik nr 2 do siwz ZP 2/2015/CSW Umowa nr RARR/CSW/ /2015 UMOWA Zawarta w dniu... 2015 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., z siedzibą w Rzeszowie, ul. Szopena

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR. -..., NIP., REGON zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

U M O W A NR. -..., NIP., REGON zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Część II SIWZ U M O W A NR zawarta w dniu.. r. w Gdańsku po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Umowa o dzieło wzór zawarta w dniu... 2006 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa organizacja spotkań Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Dialogu Edukacyjnego Kraje

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną Umowa Nr../2016 Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie 00-608, przy al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy:

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: załącznik nr 5 do specyfikacji nr AZ-5/2012 - wzór umowy Umowa nr AZ 5/2012 Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, 61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 WZÓR UMOWY

Załącznik 1 WZÓR UMOWY Załącznik 1 WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta wdniu... w pomiędzy Ptaki Polskie stowarzyszeniem Ptaki Polskie, z siedzibą w Goniądzu przy ul. Dolistowskiej 21, kod pocztowy 19-110, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy:

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy: WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania ZP/ 465/055/U/11 POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy:

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13 Podlaską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 ( PROJEKT UMOWY )

UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 ( PROJEKT UMOWY ) UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 ( PROJEKT UMOWY ) Zawarta w dniu, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA O DZIEŁO Nr zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: Toruńską Infrastrukturą Sportową Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 27 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR /2017. na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach

U M O W A NR /2017. na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach U M O W A NR /2017 Załącznik nr 3 na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach 2017-2025 zawarta w dniu...2017 roku, pomiędzy Gminą Tuszyn z siedzibą w Tuszynie, 95-080

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do siwz ZP 18/2015/COI

Załącznik nr 2 do siwz ZP 18/2015/COI Załącznik nr 2 do siwz ZP 18/2015/COI UMOWA Umowa nr RARR/COI/ /2015 Zawarta w dniu... 2015 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy UMOWA nr... na realizację usługi w zakresie zaprojektowania i budowy dwujęzycznej strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Twoje Serce Twoim Życiem wraz z usługą

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015

UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015 UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015 Zawarta w dniu, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA Nr. zawarta w Opolu, w dniu.. pomiędzy: Województwem Opolskim, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez., zwanym dalej Zamawiającym a. z siedzibą w.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, Regon 092350613, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dot. część nr 2 UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ zawarta w Olsztynie w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwaną w treści umowy Wykonawcą", reprezentowanym przez:...

UMOWA nr. zwaną w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:... UMOWA nr. zawarta w dniu 2017 roku, w Krasnymstawie pomiędzy: Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 5a, 22-300 Krasnystaw NIP 564-125-70-37 REGON 000861305 reprezentowanym przez: 1. Marka

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ zawarta w dniu....2017 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach,

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, pomiędzy: Gminą Starachowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy Umowa o dzieło zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Joannę Niedziałkowską Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r)

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r) Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia 23.11.2017r) W dniu w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, zarejestrowanymi przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie Pl. Piłsudskiego 9,00-078 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

na opracowanie raportu dotyczącego rynku spotkań w województwie lubelskim w 2016 roku

na opracowanie raportu dotyczącego rynku spotkań w województwie lubelskim w 2016 roku UMOWA na opracowanie raportu dotyczącego rynku spotkań w województwie lubelskim w 2016 roku zawarta w dniu 2017 roku pomiędzy: Województwem Lubelskim - Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr zawarta w dniu. pomiędzy

UMOWA Nr zawarta w dniu. pomiędzy Wzór UMOWA Nr zawarta w dniu. pomiędzy Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan, ul. Warszawska 25/4, 25-512 Kielce, NIP 959 182 42 45, REGON: 260096530, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.*/ wspólnie zwanymi w dalszej części umowy Stronami, o następującej treści:

UMOWA Nr.*/ wspólnie zwanymi w dalszej części umowy Stronami, o następującej treści: UMOWA Nr.*/ Wzór zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej Ministrem, z siedzibą ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: (WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul.

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy (wzór umowy)

Istotne postanowienia umowy (wzór umowy) Istotne postanowienia umowy (wzór umowy) zawarta w Poznaniu w dniu...września 2014 r. pomiędzy: Załącznik Nr 4 do SIWZ Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 Oznaczenie sprawy IPS.4011-4/D1/14 -zał. do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 zawarta w Opolu, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

4. Prawidłowość realizacji zadania potwierdzi osoba wskazana 6pkt 2. 5. Szkolenie w całości jest finansowane ze środków publicznych

4. Prawidłowość realizacji zadania potwierdzi osoba wskazana 6pkt 2. 5. Szkolenie w całości jest finansowane ze środków publicznych PROJEKT UMOWA NR. /... /2014 zawarta w dniu.2014 roku w Białymstoku pomiędzy: 25 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 70, 15-601 Białystok, NIP: 542-32-24-755, REGON:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych)

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych) WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych) Załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania ZP/434/055/U/12 Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa:

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo