Wdrożyć PRINCE2. Studium przypadku opracował Grzegorz Józefiak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wdrożyć PRINCE2. Studium przypadku opracował Grzegorz Józefiak 2009-10-26"

Transkrypt

1 Wdrożyć PRINCE2 Studium przypadku opracował Grzegorz Józefiak

2 Kontekst Urząd Miasta Bydgoszczy realizuje projekt "Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami", na który uzyskał dofinansowanie w wysokości euro z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Do czerwca 2010 r. Wydział Informatyki będzie wdrażał metodyki stworzone i rozwijane przez agendę rządu brytyjskiego - Office of Government Commerce (OGC) 1. Wdrożenie tego projektu, oznaczad będzie stosowanie w codziennej praktyce Urzędu systemu zasad i sposobów postępowania zwanych zbiorem dobrych praktyk 2. Przeszkolonych zostanie kilkudziesięciu pracowników, sprawujących nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem systemów informatycznych i korzystających z nich w ramach prac nad Programem Rozwoju Bydgoszczy. Projekt jest zarządzany zgodnie z metodyką PRINCE2 i, która w chwili podejmowania decyzji uruchamiającej projekt nie była w urzędzie znana. Jak wdrożyć metodykę zarządzania projektami PRINCE2 Wydaje się byd proste, pozyskad wiedzę i ją zastosowad. Jak pozyskad wiedzę? Metodyka PRINCE2 jest dostępna publicznie, można kupid książki, studiowad przypadki użycia, przejśd szkolenie. Wszystkiego można się nauczyd, jest tylko jedno ograniczenie... czas. Przyjmijmy, że już te wiedzę posiadamy i załóżmy, że pozyskaliśmy ją w nieskooczenie krótkim czasie, wiemy czym jest metodyka, jakimi procesami się posługuje jakiego instrumentarium używa, wydaje się nam, że wiemy, jak ją zastosowad do pierwszego projektu. Zaczynamy zarządzad pierwszym projektem najlepiej jak potrafimy, zgodnie z metodyką przygotowujemy założenia, inicjujemy projekt, i odkrywamy, że to co robimy jest hermetyczne niezrozumiałe przez otoczenie. Zadajemy sobie pytanie, po co nam metodyka, gdy środowisko, w którym chcemy ją stosowad, nie rozumie, nie chce, broni się skutecznie. Dlaczego? Bo inne projekty realizowane są inaczej. Bo inni mają swoje przyzwyczajenia wieża Babel. Można oczywiście przeszkolid wszystkich, wydad polecenie stosowania tej wiedzy. Scenariusz ten można obserwowad nadzwyczaj często. Jego skutkiem są nieefektywne inwestycje w szkolenia, które bez wcześniej przygotowanych procesów eksploatujących nową wiedzę marnieją z biegiem czasu. Dyrektor Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Bydgoszcz przyjął odmienną strategię. Założył, że do skutecznego przeprowadzenia zmiany potrzebny jest rozłożony w czasie proces uczenia. Zamierzał wykorzystad do tego jakiś konkretny projekt, który będzie istotny dla całego wydziału. Pozostało wybrad projekt. 1 Patrz 2 Patrz 2

3 Dobry start to 90% wygranej To naturalne, ale tylko dla kogoś, kto dobrze wystartował. Dobrze wystartował nie ten, kto pierwszy przeciął linię startu, ale ten, kto po starcie osiągnął prowadzenie. Ten kto spóźnił się na start lub pobieżnie i w pośpiechu czynił przygotowania odczuje go jako bolesną lekcję pokory. Czas poświęcony na przygotowanie, przemyślenie opcji możliwości zagrożeo czyli wyobrażenia sobie całego projektu jest nie do przecenienia. Taki sposób myślenia był kluczem do dalszych rozwiązao. Skąd wziął się pomysł na projekt? W wydziale IT Urzędu Miasta Bydgoszcz dostrzeżono, że koniecznośd podnoszenia efektywności pracy, rozwój technologii wymuszają zmiany, które w coraz większym stopniu oddziałują na sposób zarządzania środowiskiem IT, od którego klienci oczekują wsparcia w realizacji swoich celów. W granicznym przypadku to na IT przenoszona jest odpowiedzialnośd za efektywnośd wprowadzanych innowacji i zmian. Wydział IT stał się z krytycznym elementem w procesie podnoszenia efektywności całej organizacji. Wirtualne środowiska kontaktu klientem urzędu, systemy zarządzania zasobami (finanse, zasoby, kadry, ), wirtualna komunikacja wewnętrzna (poczta, telekonferencje, współpraca grup roboczych w środowisku wirtualnym), sied rozległa, wirtualizacja i centralizacja przetwarzania informacji, to elementy, które są codziennością Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Bydgoszczy. Tym samym stają się elementem pracy urzędu. Inwestycje wprowadzone w infrastrukturze IT, które utworzyły potencjał możliwości zwiększania zakresu usług oraz koniecznośd podnoszenia efektywności ponoszonych nakładów, wymusił istotną zmianę postrzegania roli IT przez osoby zarządzające informatyką w urzędzie. Nastąpiło przesunięcie punktu odniesienia od koncentracji na technologii do koncentracji na dostarczanych usługach, czyli od koncentracji na zarządzaniu komponentem do zarządzania procesem. Transformacja ta wymusiła na IT wprowadzenie takich sposobów pracy aby objęły one: wprowadzanie, obsługę i poprawianie eksploatowanych usług. W konsekwencji podmiotem pracy stał się klient, któremu IT zamierza dostarczad mierzalną wartośd przez niego oczekiwaną, której nośnikiem jest usługa IT. Usługę opisaną wskaźnikami, w naturalny sposób można będzie mierzyd i uzgadniad, tworząc biznesowofunkcjonalną płaszczyznę porozumienia pomiędzy wydziałem IT a jego klientem. Każda zmiana sposobu pracy nieuchronnie wiąże się z określeniem wizji docelowej i wymyśleniu sposobu dojścia do niej. Koniecznym staje się jednoczesna odpowiedź na kluczowe trzy pytania: dlaczego zmienid, co zmienid i jak doprowadzid do zmiany? Pomysłodawcy rozwiązao wdrażanych przez Wydział Informatyki, rozumiejąc, a raczej czując złożonośd postawionych przed sobą wyzwao odpowiedzieli tak: 1. Dlaczego zmienid? Wydział Informatyki UMB zintegrował swoją infrastrukturę w wirtualnym środowisku. Obserwując efekty ocenił, że rzeczywiście koncentracja mocy obliczeniowej, centralne jej zarządzanie pozwala zrobid więcej przy takim samym nakładzie pracy. Z drugiej strony 3

4 inwestycje infrastrukturalne dały poprawę efektywności nakładów, którą dalej można poprawiad w coraz mniejszym stopniu, asymptotycznie dążąc do granicy, która wydawała się już bliska. Odkryto, że dalszych zmian można szukad w sposobie organizacji pracy. 2. Co zmienid? Sposób pracy. Po to aby nakłady na informatykę, które koncentrują się w budżecie Wydziału Informatyki, ale w rzeczywistości są inwestycją Urzędu skierowaną poprzez budżet Wydziału Informatyki dla innych wydziałów korzystających z infrastruktury IT, były identyfikowalne i mierzalne. Powinno to spowodowad, że każdy klient infrastruktury IT będzie wiedział jakie są koszty używanych przez niego usług i jak wyliczana jest ich wartośd. W rezultacie klient Wydziału Informatyki będzie mógł zarządzad swoimi priorytetami w zakresie wykorzystania środowiska IT. Wydział Informatyki zamierza w ten sposób doprowadzid do sytuacji, w której uświadomiony klient nie będzie wymuszał pracy na przedwczoraj dla każdego zadania, bo pracowad będzie z wiarygodnym partnerem, który rozumiejąc potrzeby klienta zaproponuje mu odpowiednie rozwiązania. 3. Jak doprowadzid do zmiany? Odpowiedź na to pytanie wydała się prosta i oczywista: wprowadzid dobre praktyki i zasady, które istnieją a które są opisane i stosowane skutecznie przez innych. Po dokładnej analizie odkryto, że rzeczywistośd nie jest tak prosta jak wydawała się w chwili rodzenia się pomysłu. Wprowadzid sprawdzone przez innych praktyki oznaczało, zmienid swoje nawyki, zmienid samych siebie. Tylko jak to zrobid? Jak wykonując codzienne obowiązki nauczyd się nowych sposobów pracy? Jak zbudowad nowe środowisko pracy? Powracające kluczowe pytania wskazywały jedno, że cały czas nie wiadomo było jak doprowadzid do zmiany. To co cechuje Wydział Informatyki Urzędu Miasta w Bydgoszczy, to siła zespołu młodych ludzi, siła kreacji i dociekliwości, pytao, pytao i jeszcze raz pytao. których miałem szczęście doświadczyd w czasie dziesiątek godzin spędzonych na wspólnych warsztatach. Zespół ten, stając przed dylematem nie mogąc odpowiedzied na pytania, zmienia sposób pracy i wraca do zagadnienia po czasie bez emocji z dystansem. W trakcie analiz zidentyfikowano ograniczenie: brak środków na inwestycje w wiedzę i sposób jej implementacji. Efektem diagnozy był pomysł na projekt: "Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy". W taki sposób zaproponowano usunięcie tego ograniczenia. Inicjowanie projektu Wniosek, który został przygotowany przez Urząd Miasta Bydgoszczy, uzyskał aprobatę EOG. Podpisana została umowa o współfinansowanie. Projekt zakłada wdrożenie standardu ITIL zarządzania usługami teleinformatycznymi i standardów PRINCE2 i MSP dla zarządzania programami i projektami. 4

5 Istotnym założeniem, był fakt, że projekt ma byd zarządzany zgodnie z metodyką PRINCE2. Oznaczało to, że projekt, który ma wdrożyd standard zarządzania projektami ma byd zarządzany zgodnie z tym standardem, zanim standard zostanie zrozumiany przez urząd, zanim zostanie przygotowane środowisko wsparcia takiego projektu! Z pozoru kwadratura koła! Ale czy na pewno? Doświadczenia wielu organizacji, które mierzyły się ze zmianą, wskazuje na złożonośd i wielowątkowośd tego procesu. Nie ma praktycznej możliwości realizacji zmiany według zasady: opiszmy w szczegółach przyszłośd a następnie przeskoczmy do niej, bo jest to sprzeczne z praktycznymi doświadczeniami. Możliwości takie daje wehikuł czasu, ale ten na razie znany jest tylko z teorii. Skutecznośd wdrożenia nowych standardów w organizacji gwarantuje jedynie ich nauka poprzez praktykowanie. Najistotniejszym jest stworzenie warunków środowiskowych dla maksymalizacji wykorzystywania stopniowo nabywanej wiedzy. Jednocześnie trzeba prowadzid korektę dynamiki i zakresu zmian zależnych od zmieniającej się rzeczywistości. Praktycznego zarządzania projektami można nauczyd się jedynie poprzez studiowanie przykładów innych projektów, analizę doświadczeo. Tylko skąd je wziąd? Decyzja pierwsza mentor Projekt, czyli dzieło jest i musi byd owocem trudu i zmęczenia organizacji a nie konsultantów zewnętrznych, na których przeniesiemy nasze zmartwienia i oni rozwiążą je za nas. W rzeczywistości to każda organizacja albo sama zmierzy się ze swoimi projektami, albo będzie udawała, że nimi zarządza. Tej prawdy zarządzający projektem nie musieli odkrywad, mieli ją w sobie. Świetnie rozumieli, że nie jest dla nich żadnym rozwiązaniem odnalezienie jednego dostawcy w dużym przetargu, który jako generalny wykonawca zaprojektowałby rozwiązanie, dostarczył i zostawił jak kukułcze jajo. Kierownik Projektu wiedział, że nie chodzi mu o zakup gotowego produktu, ale celem jest zakup wiedzy i przykładu jej implementacji, dostrzeżenie praktyk, po to by po projekcie eksploatując jego produkty nie miał problemów z ciągłym powtarzaniem procesu tworzenia, eksploatacji i ciągłego poprawiania świadczonych przez Wydział Informatyki usług. Kierownik Projektu mierząc się z rzeczywistością, wiedział, że sam sobie nie poradzi. Czuł, że potrzebuje wsparcia i asekuracji. Mentor, konsultant, trener źródło wiedzy i doświadczeo. Wsparcie, które, co jest szczególnie stresujące, nigdy nie powie co mamy zrobid, jaką podjąd decyzję, ale zawsze pokaże alternatywy, zagrożenia. Konsultant musi byd szczery, rzetelny, niewrażliwy na naciski, niby jest ale go nie widad. Katalizator naszego projektu. Tylko gdzie go szukad? Inaczej, jakie warunki musi spełniad? Jeszcze inaczej, jakie wartości musi posiadad, by był dla projektu użyteczny? To było właściwe pytanie, po którego postawieniu było już tylko łatwiej. Pojawiły się rozwiązania, które były proste i mierzalne. Mentorem musiała zostad organizacja, nie jeden człowiek. Organizacja z dostępem do wiedzy o prowadzeniu programów i projektów i co istotniejsze bagażem własnych doświadczeo z poszukiwanego zakresu. Projekt dotyczy standardów, których właścicielem jest OGC: ITIL, MSP, PRINCE2, MOR. Naturalnym było poszukiwanie organizacji mogącej potwierdzid swoje kompetencje właściwym zbiorem certyfikatów uprawniających do stosowania rozwiązao OGC u strony trzeciej. 5

6 Tą drogą wybrana została firma, która dostarcza wiedzy z zakresu zarządzania projektami, programami i ryzykiem i jednocześnie pełni nadzór, chod prawdziwiej byłoby stwierdzid, asekuruje projekt, by osiągnął swoje cele. Dylemat pierwszy Wiadomo dokąd ale jak wybrać drogę W projekcie został wskazany zbiór spójnych, jednoznacznych i zupełnych celów cząstkowych, które powstały w wyniku dekompozycji celu koocowego: budowy środowiska dla wparcia zarządzania programami i projektami oraz wdrożenia standardów zarządzania usługami. Wcześniej zdecydowano aby nie powierzad wytworzenia produktu jednemu generalnemu dostawcy. Pojawił się kolejny dylemat: jak wyznaczyd ścieżkę dojścia do tego celu? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie Kierownik Projektu nie był już osamotniony, miał asystę, która dostarczyła wiedzę na temat standardu jakim jest model dojrzałości portfelowej, programowej i projektowej, P3M3. Z modelu wynikało wprost jak zwymiarowad przyszły stan, jak zmierzyd stan obecny. Przeprowadzone zostały audyty, ale w taki sposób, by na podstawie ich rekomendacji odnaleźd drogę przejścia od stanu obecnego do przyszłego. To co najbardziej zaskoczyło Kierownika Projektu, to fakt, że po wielodniowej pracy audytorów przedstawione zostały dwa proste, syntetyczne dokumenty opisujące drogę, którą musi przebyd Wydział Informatyki w zakresie zarządzania usługami i budowy Biura Programów i Projektów. Dodatkowo, odkrycie prostoty rekomendacji stworzyło u Kierownika Projektu przekonanie o słuszności dokonywanych wyborów. Raporty spełniające wymagania stosowanych modeli P3M3 i ITIL koncentrowały się na możliwych do zastosowania w konkretnym czasie i miejscu rozwiązaniach wyznaczyły możliwą ścieżkę dalszego postępowania. Dylemat drugi Znamy już drogę ale jak wybierać dostawców Wiadomo było, że dostawców będzie wielu. Określono już na podstawie modelu punkt, do którego projekt będzie zmierzał. Pojawiło się kolejne ograniczenie. W urzędzie nie było wiedzy, jak opisad i zwymiarowad produkty specjalistyczne, które trzeba było dostarczyd. Z pozoru było to ograniczenie, w rzeczywistości tylko zagadnienie skierowane do mentora, które dostało następującą rekomendację. Kierowniku projektu, jeśli nie umiesz zdefiniowad kryteriów akceptacji dla produktu, a nie musisz umied, to zatrudnij dwóch dostawców, jednego, który określi kryteria, drugiego który dostarczy produkt, który to produkt zostanie na koocu sprawdzony przez dostawcę definiującego kryteria. Zadbaj tylko o to, by dostawca nie mógł wystąpid w dwóch rolach jednocześnie. Dodatkowo jako dostawcy kryteriów, szukaj raczej osób, które nazwiskiem sygnowały będą dzieło, bo motywowad ich będzie osobista reputacja a nie finanse. Zgodnie z tą rekomendacją, kierownik projektu zdecydował: 1. W zakresie ITIL a. Jeden dostawca definiuje założenia modelu i na koocu weryfikuje stopieo ich spełnienia przez drugiego i trzeciego dostawcę. b. Drugi dostawca modeluje procesy i na koocu weryfikuje ich implementację zrealizowaną przez dostawcę środowiska. 6

7 c. Trzeci dostawca dostarcza środowisko implementacji opracowanych przez drugiego dostawcę procesów. 2. W zakresie Biura Programów i Projektów a. Założenia dla modelu zostały przyjęte z modelu P3O. b. Pierwszy dostawca modeluje procesy i na koocu weryfikuje ich implementację, wykonaną przez dostawcę środowiska. c. Drugi dostawca dostarcza środowisko implementacji procesów. Tak określona formuła realizacji projektu spowodowała koniecznośd zastanowienia się nad sposobem wykonywania listy działao złożonych we wniosku aplikacyjnym. Dylemat trzeci Co pierwsze działania, czy produkt Przyjęcie formuły realizacyjnej, w której wielu dostawców wzajemnie sprawdza swoje produkty, wymusiło weryfikację wcześniej założonych działao, które miał realizowad projekt. Kierownik Projektu przygotował zgodnie z zasadami metodyki diagramy struktury produktów oraz ich opisy i następstwa. Następnie określił działania, które będą służyły wytworzeniu tych produktów. Był to moment, w którym Kierownik Projektu przeżył ogromny stres, bo w pierwszym odruchu uznał, że wcześniej zakładane w wniosku o finansowanie projektu działania nie pokrywają swym zakresem obecnej definicji produktów. Na domiar złego, ponieważ wniosek o finansowanie był tworzony bez znajomości metodyki PRINCE2 opisane w nim zostały działania które będą podjęte przez projekt a nie produkty, które projekt powinien wytworzyd. Więcej, po bliższym przyjrzeniu się okazało się, że są to działania skoncentrowane głównie na aspektach specjalistycznych, pomijające elementy organizacyjno środowiskowe. Zaskoczeniem dla Kierownika Projektu, po konsultacji tego zagadnienia z mentorem, była informacja że nie spotkał się z żadnym nowym zjawiskiem. To zawsze tak jest, że gdy określa się działania projektowe nie znając metodyki, a następnie uruchamia się projekt, który ma byd zgodny z metodyką PRINCE2. To jest naturalne zjawisko znane są sposoby postępowania w takich przypadkach. Jak w takim razie poradzid sobie z tą rozbieżnością? Przede wszystkim należy zrozumied, że nie jest to rozbieżnośd. W przypadku tego projektu lista działao zdefiniowanych we wniosku stanowi z punktu widzenia metodyki PRINCE2 opis zakresu i ograniczeo dla projektu. Po takiej rekomendacji Kierownik Projektu wykorzystał wszystkie definicje działao i ich parametry jako szczegółowe kryteria akceptacji produktów projektu. Uzupełnił opisy wszystkich produktów i osiągnął cel jakim była pełna lista produktów z kryteriami akceptacji, które mogły byd podzielone na grupy produktów przeznaczone do wytworzenia przez kolejno zatrudnianych dostawców. Osiągnął spójną z wnioskiem o finansowanie definicję wszystkich produktów projektu, realizującą formułę dostaw przez wielu wzajemnie weryfikujących się dostawców. Pierwsza nauczka, decyzja wymaga wparcia właściwą dokumentacją Kierownik Projektu realizując Etap Inicjowania przygotowywał dokumentację projektu. Ograniczeniem, z którym się zderzył był on sam. Dokumentacja nie powstawała w założonych terminach. Termin kooca Etapu Inicjowania zbliżał się nieuchronnie a prace nie postępowały w wystarczającym tempie. Bez kłopotu udawało się wytwarzad te produkty, które były zlecane 7

8 dostawcom zewnętrznym, ale postęp w przygotowaniu dokumentacji wymaganej przez PRINCE2 do zamknięcia Etapu Inicjowania był poniżej zakładanego tempa. Kierownik Projektu zwrócił się do mentora z prośbą o udostępnienie wzorców, szablonów i przykładów dokumentacji. Odpowiedź, którą dostał wywołała najpierw bunt i zdziwienie, potem refleksję. Mentor powiedział tak. Nie dostaniesz ode mnie wzorców, szablonów, przykładów, bo wszystko co powinieneś wiedzied, już wiesz. Przeszedłeś szkolenie, zdałeś egzamin, masz certyfikat, teraz robisz to co najcenniejsze praktykujesz w stosowaniu tego czego się nauczyłeś. Nie chodź więc na skróty, nie kopiuj innych, takiego projektu jak Twój nie ma nigdzie. Stosuj zasadę dostosowania metodyki do warunków Twojego projektu, jego rozmiaru, złożoności, znaczenia, możliwości i ryzyka. Twoją bolączką jest brak właściwej dokumentacji, ale to tylko symptom. Twoim problemem jest nieprzygotowany materiał na podstawie którego podejmiesz decyzję o zamknięciu Etapu Inicjowania, źródło dla decyzji. Nie masz jeszcze doświadczenia, to jest pierwszy taki Twój projekt. Poszukaj kogoś, kto będzie Cię wspierał operacyjnie. Pamiętaj, że musisz szukad osoby, która nie tylko będzie zbierad dokumenty tworzyd je i porządkowad, ale jednocześnie będzie umiała budowad elastyczne środowisko pracy dla zarządzania informacjami o projekcie. Jeśli nie masz takiej osoby w swoim zespole, to nie ograniczaj się, szukaj gdzie tylko możesz. Poszukiwania trwały 30 minut. Dosłownie! Przedstawiałem Kierownikowi Projektu powyższe założenia a on zmieniał swój sposób patrzenia. Natychmiastowa rozmowa telefoniczna z potencjalnym kandydatem, spotkanie, decyzja jeszcze w czasie naszego spotkania. Wyszukana została osoba, która dzisiaj jest Wparciem Projektu, Bibliotekarzem Konfiguracji. Projektant programista, który umiał użyd istniejące niewykorzystywane dotąd w projekcie a istniejące w Wydziale Informatyki środowisko wirtualnego zarządzania informacją. Zbudował witrynę intranetową projektu, stworzył składnice informacyjne. Dokładnie takie jakie są mu potrzebne do wsparcia Kierownika Projektu. Problem braku informacji potrzebnych do podejmowania decyzji i dokumentowania projektu przestał istnied. Dzisiaj komunikacja w projekcie odbywa się poprzez intranetową witrynę projektu. Dostawcy zewnętrzni mają do niej dostęp w niezbędnym zakresie. Z satysfakcją obserwuję jak zmienia się to witryna, szybko, w zależności od potrzeb. Powstaje drogą prototypowania model funkcjonalnego rozwiązania, które już zaczyna byd wykorzystywane w innych projektach wewnętrznych Wydziału Informatyki. Bo najważniejszym jest nie zbiór dokumentów projektu ale właściwie ułożona informacja, która musi byd: wystarczająca, wiarygodna, istotna i przydatna. Druga nauczka, stosujmy zasady Współpracując z mentorem, rozwiązując kolejne zagadnienia Kierownik Projektu postawił sobie pytanie, czy rzeczywiście stosuje wszystkie dokumenty zarządcze, które zna z podręcznika? Czy stosuje wszystkie procesy, które opisane są w podręczniku metodyki? Czy rzeczywiście stosuje metodykę PRINCE2, która go obowiązuje w tym projekcie?! Pytanie skierowane do mentora otrzymało odpowiedź, stosujesz poprawnie metodykę. Nie uwierzył, poprosił o dowód i oto co uzyskał. Projekt jest zarządzany zgodnie z metodyką PRINCE2 jeśli stosuje siedem zasad na których opiera się metodyka. 8

9 Zasada Pierwsza - Ciągła zasadność biznesowa. Projekt zgodny z PRINCE2 ma ciągle ważne uzasadnienie biznesowe co oznacza, że: istnieją i są udokumentowane wystarczające powody rozpoczęcia projektu, określone są korzyści, które uzyska organizacja przez wdrożenie produktów projektu, znane są koszty uzyskania tych korzyści, znane są zagrożenia dla ich osiągnięcia. Uzasadnienie to jest monitorowane przez cały czas trwania projektu w celu stwierdzenia, że ciągle pozostaje ważne. Okresowe potwierdzanie ważności uzasadnienia biznesowego jest dokumentowane. Tą zasadę spełniasz, bo po pierwsze samo uzasadnienie biznesowe jest dokładnie spisane, istnieją wskaźniki rezultatów, które posłużyły do podpisania umowy o finansowanie. W trakcie szkoleo zespołu projektowego, kolejne dwie grupy pracowały nad uzasadnieniem biznesowym, uzupełniały zadawały pytania czyli weryfikowały jego adekwatnośd do rzeczywistości. Teraz gdy podsumowujesz etap wróciłeś do uzasadnienia zadałeś sobie pytanie czy nadal jest aktualne i odpowiedziałeś, że tak. Tą zasadę więc spełniasz. Zasada druga - Korzystanie z doświadczeń Zespoły projektowe stosujące PRINCE2 uczą się z wcześniejszych doświadczeo. Doświadczenia są wyszukiwane, zapisywane i wykorzystywane w trakcie całego projektu. Tę zasadę spełniasz, bo po pierwsze nie masz co prawda wielu własnych doświadczeo, chod pierwsze już są, na przykład środowiska wsparcia projektu dostosowuje się elastycznie do potrzeb projektu. Dodatkowo to właśnie środowisko już wykorzystujesz w innych projektach. Poza tym współpracujemy. Nie miałeś własnych doświadczeo ale korzystasz z doświadczeo akredytowanej przez APMG firmy konsultingowej. Tą zasadę więc spełniasz. Pamiętaj też, że ten projekt dostarczy urzędowi doświadczeo, które umożliwią mu wdrożenie metodyki w całej organizacji. Zbieraj więc wszystkie doświadczenia. Zasada trzecia - Zdefiniowane role i obowiązki Projekt zgodny z PRINCE2 posiada zdefiniowane i uzgodnione role oraz obowiązki w strukturze organizacyjnej projektu, która pozwala skutecznie uwzględniad interesy biznesu, użytkownika i dostawcy podstawowych interesariuszy projektu. Tę zasadę spełniasz. Ciebie na Kierownika Projektu ze wskazaniem obowiązków powołał mocą swojego zarządzenia Prezydent Miasta. Powołał on również Przewodniczącego Komitetu Sterującego. Ty zarządzając projektem umówiłeś się z osobami z zespołu, zapisy o rozumieniu przez członków zespołu ustaleo swoich obowiązków ja odnajduję w dzienniku projektu. Członkowie zespołu znają obowiązki uprawnienia własne i pozostałych członków zespołu projektowego. Tą zasadę więc spełniasz. Zasada czwarta - Zarządzanie etapowe Projekt zgodny z PRINCE2 jest planowany, monitorowany i kontrolowany etap po etapie. Projekt taki wymaga, co najmniej dwóch etapów zarządczych: Etapu Inicjowania i jednego lub więcej kolejnych etapów zarządczych (realizacyjnych). 9

10 Tę zasadę spełniasz. Podzieliłeś projekt na dwa etapy Etap Inicjowania i jeden Etap Realizacyjny. Wiesz kiedy zakooczy się Etap Inicjowania, wiesz co będzie jego produktem. Umówiliśmy się z audytorem na weryfikację projektu na koniec Etapu Inicjowania. Wiesz kiedy zakooczy się Etap Realizacyjny wiesz jakie produkty w nim wytworzysz. Dowody na takie tezy odnajduję z złożonych w repozytorium projektu diagramach i opisach produktów. Tę zasadę więc spełniasz. Zasada piąta - Zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji Projekt zgodny z PRINCE2 posiada tolerancje określone dla każdego z celów projektu, służące do ustanowienia granic dla uprawnieo decyzyjnych delegowanych niższym szczeblom zarządzania w strukturze projektu. Każdy z twoich produktów ma wskazane kryteria odbioru: terminy, koszty, jakośd. Analogicznie projekt: termin zakooczenia, budżet i zakres. Wszystkie te parametry mają ustaloną ograniczenie górne lub dolne tolerancje w ramach których poszczególne role podejmują decyzje o działaniach korygujących i które są brane pod uwagę podczas odbioru. Tak umówiłeś się z Przewodniczącym Komitetu Sterującego i pracujesz w ramach danej Ci tolerancji. Tę zasadę również spełniasz. Zasada szósta - Koncentracja na produktach Projekt zgodny z PRINCE2 koncentruje się na zdefiniowaniu i dostarczeniu produktów, a w szczególności na spełnieniu określonych dla nich wymagao jakościowych. Tą zasadę zastosowałeś jako naczelną. Na jej podstawie zweryfikowałeś produkty projektu, w tym produkt koocowy. Określiłeś kiedy zostaną one uznane za dobre, przyjmując stosowne tolerancje i wybrałeś strategię dla formuły realizacyjnej. Zasada siódma - Dostosowanie do warunków projektu Metodyka PRINCE2 dostosowywana jest do warunków konkretnego projektu, jego rozmiaru, złożoności, znaczenia, możliwości i ryzyka. Specjalnie dla tego projektu utworzyłeś repozytorium dokumentacji, które rozwijasz metodą prototypowania i robisz to w Etapie Inicjowania projektu. O to właśnie chodzi, aby wyskalowad odpowiednio dokumentację. Dodatkowo fakt, że zadajesz pytanie, czy sposób prowadzenia projektu to jeszcze PRINCE2 czy już PINO 3 dowodzi, że w sposób świadomy wykorzystujesz metodykę. Podsumowując, stosujesz wszystkie siedem zasad metodyki PRINCE2, dlatego Twój projekt jest zgodny z metodyką. 3 PINO PRINCE In Name Only (PRINCE wyłącznie z nazwy) 10

11 Zainicjowany projekt Dobry start to 90% wygranej. Dzisiaj Projekt zakooczył Etap Inicjowania, w takcie którego przez 12 miesięcy: 1. Zatrudniono konsultantów wspierających projekt, dbających o jego metodyczne, czyli zgodne ze zdrowym rozsądkiem zarządzanie. 2. Wybrano formułę realizacyjną dla dostarczania produktów. 3. Przeprowadzono audyty stanu obecnego i podjęto decyzje wskazujące na oczekiwany stan przyszły. 4. Przeszkolono zespół projektowy w zakresie obowiązującej w projekcie metodyki. 5. W trakcie szkoleo w formie warsztatowej zweryfikowano uzasadnienie biznesowe, opisano produkty projektu i oszacowano ryzyka. 6. Zbudowano elastyczne wirtualne środowisko wsparcia projektu. 7. Wytworzono założenia dla modelu zarządzania usługami ITIL. 8. Wytworzono model Biura Programów i Projektów. Początek, wygląda dobrze, daje szanse na skuteczną realizację, która potrwa kolejne 12 miesięcy. Czym się skooczy? To zależy od sposobu realizacji produktów specjalistycznych, ale o tym będzie można będzie przekonad się za rok. i ITIL jest zarejestrowanym znakiem handlowym Office of Government Commerce w Zjednoczonym Królestwie i innych krajach PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym Office of Government Commerce w Zjednoczonym Królestwie i innych krajach M_o_R jest zarejestrowanym znakiem handlowym Office of Government Commerce w Zjednoczonym Królestwie i innych krajach P3O jest zarejestrowanym znakiem handlowym Office of Government Commerce MSP jest znakiem handlowym Office of Government Commerce P3M3 jest znakiem handlowym Office of Government Commerce The Swirl logo jest znakiem handlowym Office of Government Commerce The PRINCE2 Cityscape logo jest znakiem handlowym Office of Government Commerce 11

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2 Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Co to jest projekt? Inicjowanie Zamknięcie Planowanie Kontrola Realizacja Czym jest

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI Opracował: B. Jaskuła RZESZÓW 2010 PROJEKT INDYWIDUALNY 2 3 Spis treści 1. Istota nauczania problemowego 1.1. Problem

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać dobrą agencję PR?

Jak wybrać dobrą agencję PR? Jak wybrać dobrą agencję PR? opracowanie przygotowane przez Związek Firm Public Relations Warszawa 2013 Spis treści Słowo wstępu 3 Typologia przetargów 4 Przed przetargiem 7 Zarządzanie przetargiem 13

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Autorami publikacji są: dr Piotr Bajor dr hab. Jakub Fichna dr Marcin Grabowski dr Bartłomiej Lis dr

Bardziej szczegółowo