Pryncypia zarządzania projektami w ujęciu metodyki PRINCE2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pryncypia zarządzania projektami w ujęciu metodyki PRINCE2."

Transkrypt

1 Pryncypia zarządzania projektami w ujęciu metodyki PRINCE2. Metodyka PRINCE2, która jest niczym innym jak tylko zbiorem najlepszych praktyk w zarządzaniu projektami, zbiorem ujętym w system spójnych, wewnętrznie niesprzecznych procesów i zasad, ma u swojego podłoża zbiór siedmiu pryncypiów. Mają one charakter uniwersalny, to znaczy nie zależą od rodzaju projektu i środowiska, w którym projekt jest realizowany, na przestrzeni wielu lat sprawdziły się w praktyce i dają zespołom projektowym poczucie pewności i zaufania do podejmowanych decyzji. Opis metodyki PRINCE2 zawiera stwierdzenie, że projekt, który narusza pryncypia nie jest na pewno zgodny z metodyką PRINCE2, ponieważ to właśnie rzeczone pryncypia stanowią fundament metodyki. Czym są zatem te pryncypia? Projekt powinien mieć zawsze aktualne uzasadnienie, dla którego jest realizowany To mądra życiowo zasad mówiąca, że byd może na początku wszystko miało sens i wyglądało wspaniale, ale w trakcie, kiedy zmieniły się okoliczności, potrzeby, oczekiwania Wiedz po co coś robisz, nie tylko zanim zaczniesz to coś robid, ale i w trakcie, jak robił będziesz. i warunki, niekoniecznie nasze przedsięwzięcie powinno byd dalej ciągnięte. Byd może lepiej jest je przerwad i nie ponosid bezsensownych kosztów. W metodyce PRINCE2 zasada ta jest realizowana poprzez zastosowanie pojęcia Uzasadnienia Biznesowego. Uzasadnienie Biznesowe jest bowiem w swoim założeniu szczerą i dokładną odpowiedzią na pytanie: po co to wszystko robimy, co z tego będziemy mieli, jakie będą korzyści vis a vis koszty? Przymiotnik biznesowe sugeruje wprawdzie, że mowa jest o pieniądzach, ale w istocie mowa jest o wszystkich korzyściach i kosztach. Jakich? Ano społecznych, kulturowych, politycznych i wszystkich innych z jakimi mamy do czynienia w konkretnej sytuacji. W szczególności koszty związane z realizacją projektu (jego budżet) są tylko jedną z wielu pozycji po stronie kosztów w Uzasadnieniu Biznesowym. Ale Uzasadnienie Biznesowe to nie tylko koszty vs korzyści. To również Ryzyko! Byd może nasz pomysł jest niesłychanie atrakcyjny ale zważywszy Cezary Paprocki CRM SA 2010 Strona 1 z 9 PRINCE2 Jest zarejestrowanym znakiem handlowym Office of Government Commerce w Zjednoczonym Królestwie i innych krajach. Swirl logo Jest znakiem handlowym Office of Government Commerce.

2 zagrożenia z nim związane to może lepiej nie? Inną istotną cechą podejścia stosowanego w metodyce PRINCE2 jest to, że Uzasadnienie Biznesowe nie jest prawdą objawioną tylko prognozą. Oczywiście staramy się aby nasze prognozy były jak najlepsze i wiarygodne, ale na przykład przyszłe koszty eksploatacji produktów projektu i przyszłe korzyści, z natury rzeczy są tylko prognozą właśnie. No a skoro to prognoza to w miarę rozwoju sytuacji i w miarę tego jak pozyskujemy nowe informacje nasza prognoza powinna byd aktualizowana. I taka właśnie jest metodyka PRINCE2, która mówi, że Uzasadnienie Biznesowe powinno byd stale, w cyklu życia projektu, aktualizowane i powinno na bieżąco odzwierciedlad jego stan faktyczny. Korzyśd z takiego podejścia jest i taka, że na koniec projektu Uzasadnienie Biznesowe jest całkiem niezłym obrazem faktycznych rezultatów projektu. Całkiem niezłym, bo przecież przyszłe koszy i korzyści (te po zakooczeniu projektu) są dalej prognozą, wprawdzie już niezłą, bo horyzont planistyczny krótszy, ale dalej tylko prognozą. No to kiedy wiadomo na pewno czy to był sukces czy porażka? Odpowiedź w weryfikacji zrealizowanych korzyści, we wskazanym konkretnie czasie, po zakooczeniu projektu. Zaraz po zakooczeniu, miesiąc po zakooczeniu, kilka lat po zakooczeniu. Wszystko zależy od natury projektu. Metodyka PRINCE2 adresuje to zagadnienie w ten sposób, że nakłada na zespół projektowy obowiązek przygotowania odpowiedzi na pytanie, jak, kto i kiedy takiego przeglądu dokona i kogo rezultatach poinformuje. W metodyce PRINCE2 nazywa się to Plan Przeglądu Korzyści. Role i związana z nimi odpowiedzialność są zdefiniowane Wyobraźmy sobie, że każda rola oraz związane z nią obowiązki i uprawnienia to taki zestaw sznurków, za które może pociągad osoba pełniąca daną rolę i jeżeli za któryś z tych sznurków pociągnie, to coś się w projekcie stanie (decyzja, Każdy Kierownik projektu ma trzech naturalnych wrogów: zespół projektowy, klienta i zarząd. Szczęśliwie, tylko z tym ostatnim musi się liczyd. raport, etc.). Sztuka polega na tym, aby tak rozdzielid między role wszystkie sznurki, żeby z jednej strony nie było sznurków bezpaoskich, bo inaczej to mamy problemy niczyje typu: Stary to co z tym robimy. A ja nie wiem to nie moja sprawa. W rezultacie chodzimy od Annasza do Kajfasza, a sprawa nie załatwiona, bo przecież niczyja. Z drugiej strony należy zadbad, aby nie było sznurków wspólnych, bo inaczej mamy spory kompetencyjne typu: Stary co się wtrącasz w nie swoje sprawy? Dobrze by też by było, aby sznurki od danej roli nie biegły do tej roli właśnie (pętla), bo wtedy zaczynamy byd sędzią we własnej sprawie, co stanowi poważne zagrożenie dla projektu. Bo przecież wobec kogo będziemy tak wyrozumiali, jak wobec siebie? No to jak to wszystko poukładad? Metodyka RINCE2 definiuje podstawowy zestaw ról w projekcie wraz ze standardowymi zakresami obowiązków i uprawnieo oraz ze strukturą, w której będą występowały. Należy pamiętad, że zespół projektowy nie jest dany raz na zawsze. W miarę rozwoju sytuacji, wyzwao przed którymi będzie stawał projekt i jego zespół, zmian oczekiwao i otoczenia, struktura zespołu powinna byd tak modyfikowana, aby w Cezary Paprocki CRM SA 2010 Strona 2 z 9

3 każdym momencie, jak najlepiej adresowad potrzeby zarządcze projektu. W PRINCE2 weryfikacja zespołu musi byd przeprowadzona przynajmniej na koniec każdego etapu zarządczego, co wcale nie wyklucza zmian w trakcie. Byle mądrze i adekwatnie. Inną ciekawą cechą metodyki jest to, że nie definiuje się ról, których nazwa zaczyna się od Zastępca. Powie ktoś: A jak kierownik zachoruje, pojedzie na urlop to wtedy co?. To proste. W sytuacji, w której Kierownik Projektu nie jest w stanie z jakichkolwiek powodów pełnid swoich obowiązków, Komitet Sterujący mianuje nowego Kierownika Projektu. No ale przecież on nie wie o co chodzi Po pierwsze Komitet Sterujący nie jest zazwyczaj tak głupi, żeby mianowad kogoś spoza otoczenia dotychczasowego Kierownika, a po drugie, przecież projekt jest porządnie opisany a wszystkie informacje gromadzone na bieżąco i aktualne, co oznacza, że nowy przeczyta, ewentualnie kogoś zapyta i już wie. Notabene, w dobrze poukładanym świecie Kierownik Projektu to nie stanowisko, tylko czasowa rola, a to oznacza, że na urlop się idzie jak się projekt skooczy. Inną ciekawą cechą metodyki PRINCE2 jest to, że struktura zarządcza projektu jest całkowicie niedemokratyczna. Jednoosobowe odpowiedzialności, pionowy schemat, żadnej demokracji. No dobrze, ale przecież mamy KOMITET Sterujący! To prawda, ale Komitet Sterujący podejmuje decyzje poprzez wypracowanie konsensusu, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, decyzje podejmuje jednoosobowo Przewodniczący, Capo di tutti Capi, właściciel Uzasadnienia Biznesowego, człowiek odpowiedzialny osobiście za sukces projektu. A tak na marginesie to w komentarzach do metodyki PRINCE2 można wyczytad i takie oto stwierdzenie cyt. Istotnie Komitet Sterujący podejmuje decyzje poprzez wynegocjowanie konsensusu, a nie poprzez głosowanie, tym nie mniej zaleca się aby liczba członków Komitetu Sterującego była nieparzysta. No i gadaj z takimi. Wykorzystuj doświadczenia Projekty dotyczą różnych branż, różnią się skalą, ryzykiem, są realizowane w różnych środowiskach, mają różnych interesariuszy. Okazuje się jednak, Nie za to ojciec lał syna, że ten grał w karty, tylko za to, że się chciał odegrad. że wiele doświadczeo pozyskanych w jednym projekcie przydaje się jak obszył w innym. Czy aby na pewno? No bo co na przykład łączy projekt budowy mostu z projektem wdrożenia systemu informatycznego? No chodby to, że w każdym z tych projektów jeżeli poddamy Kierownika Projektu presji czasu, to pierwsze co najprawdopodobniej poświęci, to jakośd. Nie do kooca zachowane reżimy technologiczne, odbiory techniczne wcale albo po łebkach, brak audytów, sprawdzeo krzyżowych no bo przecież nie ma czasu! Doświadczenie znane setkom i tysiącom Cezary Paprocki CRM SA 2010 Strona 3 z 9

4 kierowników projektów, jednak jakimś dziwnym trafem rzadko obecne w portfelu decydentów. Doświadczenia należy zbierad, doświadczeniami należy się dzielid. Łatwo powiedzied, trudniej zrobid. Jest w nas jakaś niechęd do dzielenia się doświadczeniami. To co zdobyliśmy w wielkim nieraz trudzie, opłacając potknięciami, nietrafionymi decyzjami i wstydem, składa się na naszą przewagę konkurencyjną. Jest niesłychanie cennym zasobem, którym nie chcemy się dzielid, bo niby dlaczego? Niech i inni doświadczą trudów nauki. Trudno jest dyskutowad, czy taka postawa jest słuszna, czy nie w wymiarze jednostki, jednak w wymiarze organizacji jest to zagrożenie wręcz śmiertelne, bo powtarzane błędy są kosztem, którego można by przecież uniknąd! Metodyka PRINCE2 adresuje ten problem jasno i wyraźnie. Zanim się weźmiesz za projekt popatrz na doświadczenia innych, co coś takiego robili. Może im cos nieźle wyszło, a co my też moglibyśmy zrobid i co takiego zrobili, że coś się nie udało, czego i my za wszelką cenę powinniśmy unikad. I dalej, jak kooczysz jakiś etap projektu lub cały projekt, to podsumuj czego się nauczyłeś i podziel się tym z innymi oraz rozejrzyj się za nowymi doświadczeniami bo może jakieś się właśnie pojawiły. W sensie formalnym powstają Raporty Doświadczeo W ten sposób rodzą się bazy doświadczeo, wspólny obszar wiedzy zdobytej przez zespoły. Rośnie potencjał organizacji do podejmowania coraz śmielszych i ambitnych wyzwao. Skup się na produktach Wszyscy wiemy, że zanim zaczniemy, musi byd wiadomo co ma Nie będziesz w projekcie byd zrobione i jak to powinno wykonywał czynności, które wyglądad. Ale uwaga! wytwarzaniu produktów nie służą. Sformułowanie co ma byd zrobione oznacza co ma powstad, a nie jakie działania należy podjąd. Często spotyka się sformułowania: Celem naszego projektu jest. Tym czasem projekty nie realizują celów. Projekty wytwarzają produkty. Te produkty mogą byd materialne lub niematerialne (np. zmiana postawy określonej grupy ludzi) ale zawsze są to produkty. Ktoś te produkty weźmie, zacznie je eksploatowad i w jakiś czas po zakooczeniu projektu zrealizuje założone cele. A jak to jest w metodyce PRINCE2? Po pierwsze produkty muszą byd takie aby dało się zrealizowad to co jest zapisane w Uzasadnieniu Biznesowym projektu. Po drugie produkty muszą byd tak określone aby: było wiadomo co to jest (opis), znane były kryteria odbioru (jakie mają byd żeby można było z czystym sumieniem podpisad fakturę), jak przeprowadzimy odbiór (ten techniczny bo parzcież inaczej odbiera się most a inaczej moduł oprogramowania), wreszcie jakie zasoby będą potrzebne do przeprowadzenia odbioru (ludzie o określonych kwalifikacjach, wyposażenie, infrastruktura etc.). Koniecznie należy zwrócid uwagę na to, że metodyka PRINCE2 jest tworem Cezary Paprocki CRM SA 2010 Strona 4 z 9

5 spójnym i dobrze poukładanym, a w związku z tym jest w niej wiele elementów adresujących poszczególne pryncypia zarządzania projektami. Jak to wygląda w przypadku produktów projektu? Produkty specyfikuje Główny Użytkownik. No oczywiście nie sam. Stoi za nim cały zespół ekspertów, który przygotowuje odpowiednie dokumenty, ale to Główny Użytkownik firmuje je własnym nazwiskiem. Produkty muszą byd tak pomyślane, aby wszyscy, a w szczególności Przewodniczący Komitetu Sterującego, byli przekonani, że pozwolą na osiągnięcie korzyści zapisanych w Uzasadnieniu Biznesowym. Główny Dostawca zaś powinien byd przekonany, że potrafi zorganizowad odpowiednie zasoby, które pozwolą rzeczone produkty wytworzyd i to z kosztem jak przewidziano w Uzasadnieniu Biznesowym. Jeżeli okaże się, że coś w takiej układance nie pasuje to należy ją ułożyd od nowa. Kiedy produkty już powstaną to Główny Użytkownik rozpocznie ich eksploatację i w rezultacie zrealizuje korzyści oczekiwane przez Przewodniczącego, co przybliży całą organizację do osiągnięcia założonych celów strategicznych. A co jeśli spuścimy z oka produkty. Ano jak zwykle. Niekooczące się dyskusje i spory przy odbiorach, kolejne podejścia do sprawy, niekontrolowane zmiany, zakres projektu zmienia się w meandrującą rzekę, pojawia się ogólne niezadowolenie. A więc? Parafrazując jedną ze znanych wypowiedzi Prezydenta Clintona, chciało by się powiedzied: Przede wszystkim produkty głupcze! 1 Zarządzaj z wykorzystaniem etapów Zespół: Przygotowaliśmy bardzo dobry, szczegółowy, dwuletni plan. Szef: Tak? A możecie mi pożyczyd waszej kryształowej kuli? No właśnie. Jaką wartośd ma w projekcie długoterminowe planowanie, planowanie na wysokim poziomie szczegółowości, skoro jedyne co w projekcie pewne to zmiany? Nikt oczywiście nie próbuje w ten sposób negowad przydatności planowania. W każdej z kilkuset książek o zarządzaniu projektami można znaleźd co najmniej kilka argumentów na to, że plan musi byd. Ale. Nie bierz Jasiu wszystkiego do buzi na raz, bo się udławisz. Należy mądrze rozstrzygnąd jak daleko i w jakich szczegółach taki plan ma jeszcze sens. Zdrowy rozsądek podpowiada, że może udałoby się podzielid całe przedsięwzięcie na jakieś mniejsze, łatwiej strawne fragmenty i widząc całośd, planowad szczegóły z etapu na etap. I tu dochodzimy do metodyki PRINCE2, która wprowadza pojęcie etapów zarządczych. Formalnie rzecz biorąc, etap zarządczy to pewien zamknięty zbiór działao w projekcie, poprzedzony i zamknięty decyzją strategiczną. 1 W oryginale było: "It's the economy, stupid". Hasło wymyślił doradca Prezydenta Bill a Clintona James Carville na potrzeby walki wyborczej z George m H. W. Bush em. Cezary Paprocki CRM SA 2010 Strona 5 z 9

6 Mówiąc prościej należy zastanowid się czy nie dałoby się całego projektu podzielid na takie etapy, żeby po wykonaniu jednego, można było się spokojnie na chwilę zatrzymad, ocenid sytuację i podjąd decyzję strategiczną: kontynuowad lub przerwad przedsięwzięcie. Przy czym decyzja o nie kontynuowaniu oznacza, że to co do tej pory zrobiliśmy dalej ma sens i będzie wykorzystane. Jest to tak zwany logiczny podział na etapy zarządcze. Na przykład byłoby bardzo niemądrze gdybyśmy podzielili projekt tak, że w pierwszym etapie zarządczym zrobimy dajmy na to filary mostu i to z tym założeniem, że potem zastanowimy się czy warto kontynuowad projekt i ewentualnie dorobid jezdnię. To oczywisty nonsens. Oprócz takiego logicznego podziału stosuje się również podziały wynikające z realności horyzontów planistycznych lub z obecności jakiegoś istotnego ryzyka, które gdyby się zmaterializowało będzie implikowało radykalne zmiany w projekcie. Metodyka PRINCE2 wymaga aby w projekcie były przynajmniej dwa etapy zarządcze. Pierwszy to przygotuj (zaplanuj) całe przedsięwzięcie a drugi to wykonaj. Oczywiście to wykonaj może byd dzielone dalej na etapy zarządcze zgodnie z zasadami pokazanymi wyżej. A zalety takiego podejścia? Nie angażujemy wszystkich środków na raz. Plany są bardziej wiarygodne, łatwiej je realizowad i kontrolowad. Ryzyko projektu jest utrzymywane na akceptowalnym poziomie. Planowanie kolejnego etapu jest przeprowadzane w oparciu o doświadczenia poprzedniego, a więc dokładniejsze i lepiej osadzone w realiach. Decydenci mają ułatwianą kontrolę i sterowanie projektem. Mają takie momenty, w których mogą się rozejrzed i podjąd dobrze przemyślaną decyzję Zarządzaj odchyleniami Szefie, to co z tym robimy?, Szefie, jest taki problem., Szefie, czy szef może to jakoś No i na co nam taki Kierownik Projektu? Przecież jest to osoba całkowicie niedecyzyjna. Tak naprawdę jest on, często całkiem nieźle opłacanym, przekaźnikiem informacji i tylko przekaźnikiem. Pytanie tylko, czy to przypadkiem nie szefa zasługa. Czy to przypadkiem nie jest tak, że szef powiedział Będziesz Kierownikiem Projektu, ale nie dał żadnych uprawnieo, bo delegowanie kompetencji w organizacji, gdzie wszyscy są zazdrośni o władzę, po prostu nie funkcjonuje? Kierownikowi Projektu płaci się za to, że podejmuje decyzje, rozwiązuje problemy i zarządza w trybie operacyjnym całym projektem wedle reguł, które uzgodnił na początku z decydentami. Sami decydenci zaś angażują się w projekt tylko w tych wyjątkowych i rzadkich przypadkach, kiedy sprawy przerastają Kierownika Projektu, jego zakres uprawnieo, zasoby, którymi dysponuje, etc. A jak to jest w metodyce PRINCE2? Dbaj o szefa swego, możesz mied gorszego. Cezary Paprocki CRM SA 2010 Strona 6 z 9

7 Po pierwsze Kierownik Projektu musi mied ściśle zdefiniowany zakres obowiązków. Ten warunek jest jeszcze łatwo realizowalny przy założeniu, że nie pojawią się zapisy w stylu oraz inne polecenia przełożonego, a decydenci zrozumieją, że zatwierdzenie planu, który ma zrealizowad Kierownik Projektu oznacza przekazanie do wyłącznej dyspozycji Kierownika Projektu wszystkich zasobów, koniecznych do wykonania zaplanowanych prac. Drugi warunek jest już trudniejszy. Plan mianowicie, powinien byd opatrzony tolerancjami (zatwierdzanymi wraz z całym planem) i dopóki kierownik potrafi utrzymad etap w tolerancjach, to nie zawraca głowy szefom. Tolerancje mogą byd w teorii na wszystko co się da zmierzyd, a w praktyce, co jest oczywiste, na czas i budżet, ale i na jakośd, zakres prac, ryzyko czy korzyści. Dlaczego ten warunek jest trudniejszy? No bo mamy coś, co się mądrze nazywa uwarunkowaniem kulturowym. Jeżeli mówimy wykonawcy, że ma wykonad pracę w dwa tygodnie ale dajemy mu tolerancję plus/minus dwa dni, to kiedy nam odda pracę? No oczywiście, że po szesnastu dniach! I to, jak będziemy mieli szczęście. W budżecie obowiązuje zaś złota zasada, która mówi: każdy budżet będzie zawsze w stu procentach wykonany. A przecież kiedy robimy coś dla siebie, to tolerancjami zarządzamy zazwyczaj bardzo dobrze, chod niejednokrotnie intuicyjnie. Na przykład, gdy budujemy dom, to mówimy, że wprawdzie kosztorys opiewa na tyle to a tyle, ale zostawiamy sobie jakąś niewielką rezerwę, bo zawsze może wyjśd coś nieprzewidzianego i będzie jak znalazł. Chronimy tę rezerwę jak możemy, by gdyby udało się zaoszczędzid to kupimy sobie fajne meble do salonu. To w projekcie budowa domu tolerancje funkcjonują, a w projekcie budowa skomplikowanego systemu informatycznego nie? Ten problem wymaga w mojej ocenie pogłębionych badao. I wreszcie trzeci warunek. W projekcie powinny byd zdefiniowane zasady (procedura) eskalacji problemu na wyższy poziom zarządzania, czyli inaczej rzecz ujmując, wszystkim wiadomo kiedy i w jakich okolicznościach należy problem eskalowad wyżej a kiedy należy załatwid go samemu. Jaka korzyśd z takiego podejścia? Decydenci nie musza się angażowad w codzienne zarządzanie projektem. W zasadzie ich obecnośd jest widoczna w punktach decyzyjnych, związanych z podziałem projektu na etapy zarządcze oraz w tych wyjątkowych sytuacjach, kiedy sprawy przerastają Kierownika Projektu. Przy czym ta ostatnia sytuacja jest tym rzadsza im większy zakres swobody (tolerancje, uprawnienia) ma Kierownik Projektu. Zasady zarządzania są dopasowane do sytuacji, w której są wykorzystywane Bardzo często w projektach obserwuje się podejście, w którym na jednym biegunie zespół poświęca większośd, jeśli nie całośd, swojej uwagi postępowaniu zgodnemu z Biurokracja zabija, ale spróbujcie na coś nie mied podkładki. przyjętą metodyką zarządzania, a wszelkiego rodzaju szablony i formatki są jego sensem istnienia, na drugim zaś zasady są wprawdzie deklarowane, ale nikt ich nie przestrzega na froncie ciężkich walk z otaczająca rzeczywistością. Panie, mnie tu się wali, a pan mi coś o zasadach eskalacji Cezary Paprocki CRM SA 2010 Strona 7 z 9

8 bredzi!. To oczywiste, że w małym projekcie trwającym tydzieo lub dwa i kosztującym kilkadziesiąt tysięcy nikt nie będzie proponował rozbudowanego systemu raportów okresowych. Ale gdy budujemy elektrownię to spróbujcie nie mied wszystkiego na piśmie! Już same obowiązujące przepisy dadzą zatrudnienie kilkudziesięciu osobom w zespole projektowym. W metodyce PRINCE2 mówi się, że zasady sterowania (podejmowania decyzji) w projekcie powinny byd dostosowane do: Środowiska, w którym projekt jest realizowany (przepisy, zwyczaj, kultura, polityka, interesariusze), Skali projektu (budżet, czas trwania, zakres prac), Złożoności (nowe technologie, niesprawdzone rozwiązania, duża liczba oczekiwanych zmian), Istotności (projekt o znaczeniu krytycznym dla inwestora lub przeciwnie, mający jedynie znaczenie pomocnicze w ramach jakiegoś większego programu), Możliwości (zasoby, wiedza, zdolnośd do wpływania na projekt i otoczenie), Ryzyka (okazje i zagrożenia oraz ich prawdopodobieostwo i ewentualny skutek, poziom ryzyka zagregowanego, koszty obsługi ryzyka). Jeżeli na przykład Kierownik Projektu jest osobą z niewielkim doświadczeniem, a środowisko jest mało przewidywalne, to będziemy dążyli do dzielenia projektu na większą liczbę etapów zarządczych z rozdzielającymi je punktami decyzyjnymi, zawężając jednocześnie tolerancje (uprawnienia Kierownika Projektu) dla każdego etapu. Innym aspektem skalowalności metodyki jest stosowanie standardowej terminologii. Mówi się, że metodyka porządkuje działania dzięki temu, że wszyscy posługują się tym samym językiem. To prawda. Ale. Wiele środowisk wykształciło swoja własną terminologię i wprowadzenie tam na siłę nowej, skutkuje odrzuceniem metodyki. Tymczasem w PRINCE2 nie jest istotne jak się co nazywa (np. nazwa roli). Ważne jest to, co się pod danym pojęciem kryje. Przecież nikt przy zdrowych zmysłach w projekcie budowlanym nie nazwie inżyniera kontraktu przewodniczącym przeglądu jakości i zadowoli się tym, że de facto pod tymi nazwami kryje się z grubsza ten sam zakres obowiązków. I wreszcie niezwykle cenne może się okazad twórcze podejście do pewnych obowiązków wynikających z modelu procesowego metodyki PRINCE2. Ot chodby taki przykład. Wiadomo, że raport okresowy musi byd, bo inaczej decydenci wpadają w nerwowy stan niepewności. Ma on zazwyczaj formę pisemną. Jeszcze pół biedy, jak jest krotki. Ale jak to jest przydługa epistoła, uwypuklająca nasze sukcesy i zaciemniająca nasze wpadki, to zaczyna się problem. Inna bieda z Cezary Paprocki CRM SA 2010 Strona 8 z 9

9 takim raportem jest taka, że trafia on zazwyczaj do wąskiego grona, składającego się głównie z naszych szefów. Tymczasem od lat wiadomo, że komunikacja w projekcie jest jednym z istotnych czynników sukcesu, a najskuteczniejsza jest wtedy gdy jest osobista. Co zrobił pewien zespół? Częstotliwośd raportowania zespół miał ustaloną na co dwa tygodnie. W związku z tym raz na dwa tygodnie wszyscy zainteresowani (włącznie z najwyższym kierownictwem) zbierali się i omawiali wszystkie istotne, bieżące sprawy w projekcie. Na takich spotkaniach decydenci mogli i podejmowali również adekwatne decyzje w trybie podejmowania decyzji doraźnych (patrz metodyka PRINCE2). Z całego spotkania był sporządzany formalny protokół, który umieszczony w dokumentacji projektu, pełnił rolę raportu okresowego. Fajne? I to tyle o pryncypiach. Czytelnikowi zostawiam dostrzeżenie wzajemnych powiązao opisanych wyżej pryncypiów i tego jak razem tworzą pewien spójny obraz dobrze, to znaczy mądrze i logicznie, zarządzanego projektu. Chciało by się powiedzied: Tak powinno byd w każdym projekcie! Cezary Paprocki Cezary Paprocki CRM SA 2010 Strona 9 z 9

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Zarządzanie projektem Kontroluj Planuj Monitoruj Deleguj 6 aspektów efektywności projektu Koszty Terminy Jakość Zakres Ryzyko Korzyści 4 zintegrowane elementy metodyki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

PRINCE Foundation

PRINCE Foundation PRINCE2 2009 Foundation Istota PRINCE2 Metodyka PRINCE2 stanowi doskonałą podstawę do realizacji wszelkich projektów w przedsiębiorstwach i organizacjach dowolnej wielkości i branży. Pozwala w zorganizowany

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak PRINCE2 Metodyka zarządzania projektami Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak Metodyka PRINCE2 PRINCE2 Project IN Controlled Environments v.2 Określa: Co należy zrobić Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku Prince2 : skuteczne zarządzanie projektami / OGC ; [tł. i oprac. wersji polskiej zespół red. Iwona Semik-Żbikowska et al.]. wyd. 2, pol. Londyn, cop. 2010 Spis treści Spis rysunków Spis tabel Przedmowa

Bardziej szczegółowo

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI 4 Kilka słów o metodyce Prince2 Do czego słuŝy? 5 Kilka słów o metodyce Prince2 Skąd się wzięła? Prince2 PRoject IN Controlled Environments Metodyka zarządzania projektem, nie realizacji projektu!!! Projekty

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

Audyt projektów. Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model C E N T R U M R O Z W I Ą Z A Ń M E N E D Ż E R S K I C H S. A.

Audyt projektów. Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model C E N T R U M R O Z W I Ą Z A Ń M E N E D Ż E R S K I C H S. A. Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model Audyt projektów dr Piotr Kotelnicki Akredytowany Trener MoP, MSP, P3O Bydgoszcz 31 marca 2011 C E N T R U M R O Z W I Ą Z A Ń M E N E D Ż E R

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 2. Zarządzanie programami

Szkolenie 2. Zarządzanie programami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Agile vs PRINCE2. 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka

Agile vs PRINCE2. 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka Agile vs PRINCE2 Ewa Solecka - specjalność ogólna- 1117627 Przemysław Mrozowski specjalność ogólna- 1121130 Michał Roztoczyński specjalność ogólna - 1118910 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka

Bardziej szczegółowo

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Ewa Szczepańska Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Agenda Zarządzanie strategiczne Zarządzanie operacyjne Dostarczanie produktów Role

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Opis Progress Project zaprasza do zapoznania się z programem szkolenia organizowanego przez partnera szkoleniowego,

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH

SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH Załącznik 2 do Instrukcji Zarządzania Projektami Strategicznymi SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH Spis treści 1. Założenia Projektu... 2 2. Dokumentacja Inicjowania Projektu... 6 3. Grupa Zadań... 11 4.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. (nie tylko) dla IT. czyli KIJEM W MROWISKO. Krzysztof Małus OMEC Sp. z o.o. Agenda

PRINCE2. (nie tylko) dla IT. czyli KIJEM W MROWISKO. Krzysztof Małus OMEC Sp. z o.o. Agenda PRINCE2 (nie tylko) dla IT czyli KIJEM W MROWISKO Krzysztof Małus OMEC Sp. z o.o. PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym OGC w Wielkiej Brytanii i innych krajach Logo Swirl TM jest znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec.

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec. PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010 Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz www.omec.pl W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Agenda Wstęp

Bardziej szczegółowo

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego Projekt ProLog - wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: PROLOG wzrost

Bardziej szczegółowo

OPIS RÓL PROJEKTOWYCH

OPIS RÓL PROJEKTOWYCH Załącznik 1 do Instrukcji Zarządzania Projektami Strategicznymi OPIS RÓL PROJEKTOWYCH Spis treści 1. Biuro Programów i Rozwoju... 1 2. Kierownik Jednostki Merytorycznej... 1 3. Komitet Sterujący... 2 4.

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. Przeznaczenie zajęć, podstawowe cele i korzyści dla studentów:

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. Przeznaczenie zajęć, podstawowe cele i korzyści dla studentów: SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Przeznaczenie zajęć, podstawowe cele i korzyści dla studentów: Celem cyklu wykładów i ćwiczeń jest opanowanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C24S PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 3 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące podejście

Bardziej szczegółowo

CEZARY ŁOTYS Zasady tworzenia projektów wykorzystania IT w rozwiązywaniu lokalnych problemów. I. Planowanie projektowe Aby wiedzieć co robić w tym roku, musisz wiedzieć gdzie chcesz być za lat dziesięć

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Opis Zarządzanie przedsięwzięciami należy do jednych z najefektywniejszych metod organizacyjnych operowania zasobami firmy. Jest jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Jak patrzymy na testy czyli Jak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Click Piotr Kałuski to edit Master subtitle style

Jak patrzymy na testy czyli Jak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Click Piotr Kałuski to edit Master subtitle style Jak patrzymy na testy czyli Jak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia Click Piotr Kałuski to edit Master subtitle style Punkty widzenia Zespół Testów Manager Projektu Użytkownik końcowy Zespół Testów

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Innowacje w IT czyli dlaczego to takie trudne? Jakub Dąbkowski

Innowacje w IT czyli dlaczego to takie trudne? Jakub Dąbkowski 2011 Innowacje w IT czyli dlaczego to takie trudne? Jakub Dąbkowski Projekt Projekt - to zbiór aktywności charakteryzujący się następującymi cechami: są ze sobą powiązane w złożony sposób, zmierzają do

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania projektami

Wprowadzenie do zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami Project Management dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 października 2012 r. Zawartość modułu (4h): wskazanie możliwości

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner

Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner Opis Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach z metodyki zarządzania projektami wraz z egzaminem PRINCE2, które organizujemy we współpracy

Bardziej szczegółowo

PODEJŚCIE STRATEGICZNE >>

PODEJŚCIE STRATEGICZNE >> Nasze wartości oraz niniejszy Kodeks Współpracy z Interesariuszami są przewodnikiem w zakresie naszych zasad i naszych zachowań. Odbieramy zaangażowanie Interesariuszy jako związek równych sobie oparty

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto zarządzać projektem informatycznym

Dlaczego warto zarządzać projektem informatycznym Dlaczego warto zarządzać projektem informatycznym Każdy realizuje projekty Jakkolwiek je nazwiemy: - złożoną sytuacją, - skomplikowanym zadaniem, - zaplanowaną zmianą, - skoordynowanym działaniem Każdy

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Spis treści Słownik pojęć... 1 Wprowadzenie... 2 Kroki zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia i zadań Rady Portfela Projektów oraz zasad

Bardziej szczegółowo

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Spotkanie 4 Zbigniew Misiak (BOC IT Consulting) zbigniew.misiak@gmail.com Czym się będziemy zajmować? Powtórzenie kluczowych zagadnień Prosty test

Bardziej szczegółowo

KILKA SŁÓW O ROLI PRODUCT MANAGERA

KILKA SŁÓW O ROLI PRODUCT MANAGERA CZĘŚĆ I. KILKA SŁÓW O ROLI PRODUCT MANAGERA Product manager pracuje na styku świata IT i biznesu. Analizuje potrzeby użytkowników i klientów, współpracuje ze wszystkimi działami firmy maksymalizując wartość

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja. Czy organizacje biznesowe faktycznie chcą podnosić potencjał rozwojowy i rozwiązywać problemy?

Optymalizacja. Czy organizacje biznesowe faktycznie chcą podnosić potencjał rozwojowy i rozwiązywać problemy? Optymalizacja. Czy organizacje biznesowe faktycznie chcą podnosić potencjał rozwojowy i rozwiązywać problemy? Katarzyna Siewierska Trener i konsultant biznesu Instytut Rozwoju Biznesu Grzegorz Grela Trener

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk Zarządzanie projektami Porównanie podstawowych metodyk Porównanie podstawowych metodyk w zarządzaniu projektami PRINCE 2 PMBOK TENSTEP AGILE METODYKA PRINCE 2 Istota metodyki PRINCE 2 Project IN Controlled

Bardziej szczegółowo

Projekt pn Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

Projekt pn Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy Projekt pn Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Marek

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM 2014-2020 (EFS I EFRR) + praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM 2014-2020 (EFS I EFRR) + praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM 2014-2020 (EFS I EFRR) + praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU Dzięki szkoleniu uczestnik jest przygotowany

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Wprowadzenia do książki Biznesplan w 10 krokach

Kluczowy fragment Wprowadzenia do książki Biznesplan w 10 krokach Biznesplan 1 jest dokumentem, w którym powinna być zawarta projekcja celów podmiotu oraz realizowanego przez niego, sposobów ich osiągania oraz przewidywanych rezultatów podjętych działań [Skrzypek 2012].

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Spis treści Słownik pojęć... 1 Cz. 1 Inicjatywy Projektów Strategicznych... 2 Cz. 2 Realizacja Projektów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektami IT Zarządzanie projektami IT Źródła Zarządzanie projektami, J. Betta, Politechnika Wrocławska, 2011 Zarządzanie projektami IT, P. Brzózka, CuCamp, styczeń 2011 Zarządzanie projektami IT w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie problemy leżą w testach. ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Wszystkie problemy leżą w testach. ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Wszystkie problemy leżą w testach O czym będziemy rozmawiać Coś nie wyszło Jak wygląda proces wytwórczy Każdy widzi to inaczej Jakie wnioski wyciągamy z testów Analiza problemów Możliwe rozwiązania O czym

Bardziej szczegółowo

"Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny".

Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny. "Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny". CZYNNIKI PROJEKTU Cel (zakres) projektu: wyznacza ramy przedsięwzięcia, a tym samym zadania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Projektowanie antropocentryczne i PMBoK Podejście antropocentryczne do analizy i projektowania systemów informacyjnych UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Właściwe

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie Zakresem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie Zakresem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie Zakresem Zarządzanie zakresem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie zakresem 2/20 Czas w zarządzaniu projektami Zakres Określone wymagania

Bardziej szczegółowo

Jakość przed jakością

Jakość przed jakością Jakość przed jakością Oprogramowanie naprawdę przydatne (2) Robert Ganowski II Krajowa Konferencja Jakości Systemów Informatycznych, Warszawa, 21-22 czerwca 2005 r. 1 Teoria prawdy*

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami za pomocą narzędzi HP Software

Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami za pomocą narzędzi HP Software Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami za pomocą narzędzi HP Software Paweł Przybyłek Dyrektor Działu IT Infrastructure Management Zarządzanie IT w administracji "IT Governance

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu klasy ERP autorska metodyka

Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu klasy ERP autorska metodyka Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu klasy ERP autorska metodyka 1 Plan prezentacji Dlaczego potrzebna jest metodyka wdrożeń systemów ERP? Źródła metodyki Założenia metodyki Cykl życia projektu Kastomizacja

Bardziej szczegółowo

Struktura zarządzania złożonymi projektami ekologicznymi

Struktura zarządzania złożonymi projektami ekologicznymi Struktura zarządzania złożonymi projektami ekologicznymi Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego Polish Green Building Council (PLGBC) Kraków, ul.wadowicka 6 www.plgbc.org 22 MAJ 2009 ROMAN HATOSSY

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie rozwijać kwalifikacje kadry zarządzającej w zarządzaniu projektami i portfelem projektów?

Jak skutecznie rozwijać kwalifikacje kadry zarządzającej w zarządzaniu projektami i portfelem projektów? Jak skutecznie rozwijać kwalifikacje kadry zarządzającej w zarządzaniu projektami i portfelem projektów? Adam Bondarczuk - Inter Partner Assistance Polska S. A. Tomasz Nędzi skills sp. z o.o. W jakim celu

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków.

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków. Cześć, Jak to jest, że rzeczywistość mamy tylko jedną i czy aby na pewno tak jest? I na ile to może przydać się Tobie, na ile to może zmienić Twoją perspektywę i pomóc Tobie w osiąganiu tego do czego dążysz?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. Wykład 2 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami Wykład 2 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 Etapy/fazy zarządzania projektem Rozpoczęcie (uruchomienie) projektu Planowanie projektu Realizacja projektu Zamknięcie projektu Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy

Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy Tematy badań 1 2 3 Zarządzanie projektami B+R w sektorze nauki Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 2 Zarządzanie projektem Plan wykładu Definicja zarzadzania projektami Typy podejść do zarządzania projektami Cykl życia projektu/cykl zarządzania projektem Grupy procesów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

Podstawy Zarządzania Projektami w Organizacjach

Podstawy Zarządzania Projektami w Organizacjach Podstawy Zarządzania Projektami w Organizacjach JAK DOBRZE ROZPOCZĄĆ PROJEKT 2010-05-14 Krzysztof Kamiński Przemysław Kotecki AGENDA Wprowadzenie do Zarządzania Projektami Rola rozpoczynania projektów

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w banku spółdzielczym

Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w banku spółdzielczym Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w banku spółdzielczym Wiesław Żółtkowski www.doradztwo.zoltkowski.pl Uwagi ogólne Zarządzanie ryzykiem, jego istotność i zakres trzeba rozpatrywać w kontekście całego

Bardziej szczegółowo

POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH

POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH Szczegółową instrukcję znajdziesz tu: http://marciniwuc.com/ Miesiąc:. (np. Styczeń 2015) Punkt 1: Wyznacz Twoje 20 minut z finansami. Moje 20 minut na finanse to:

Bardziej szczegółowo

Koordynacja projektów IT w AGH

Koordynacja projektów IT w AGH Koordynacja projektów IT w AGH 24.11.2016 Zbigniew Kąkol Maciej Zygmunt Plan 1. Strategia IT w AGH 2. Model bramkowy 3. Zadania koordynator IT 4. Docelowy model zarządzania IT Inicjatywy Rozwiązania Zadowolenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM + praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM + praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM + praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych 2014-2020. O SZKOLENIU Szkolenie wskazuje, w jaki sposób można obniżyć finansowanie przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Kierownik zespołu Team Leader dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 24 listopada 2013 r. Działania organizacji składają się

Bardziej szczegółowo

Piotr Ślęzak. Gdzie się podziała jakość

Piotr Ślęzak. Gdzie się podziała jakość Piotr Ślęzak Gdzie się podziała jakość Działamy na styku Biznesu i IT Analiza biznesowa Kontrola jakości Doradztwo Projekty Szkolenia ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. kontakt@forprogress.com.pl

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation Terminy szkolenia 23-25 wrzesień 2015r., Warszawa - Akademia Szybkiej Nauki 7-9 październik 2015r., Warszawa

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS Limited. Przeznaczenie szkolenia: Dwudniowe intensywne szkolenie jest przeznaczone dla firm

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Zdaję się na to Was. I zawsze się udaje. Specjalista w dziedzinie konstrukcji metalowych, Harry Schmidt, w rozmowie o terminach i planowaniu. Liczą się

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2 Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Co to jest projekt? Inicjowanie Zamknięcie Planowanie Kontrola Realizacja Czym jest

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na porażkę projektu. 1. Niekompletne wymagania 13.1% 2. Brak zaangażowania użytkowników 12.4% 3. Brak zasobów 10.

Czynniki wpływające na porażkę projektu. 1. Niekompletne wymagania 13.1% 2. Brak zaangażowania użytkowników 12.4% 3. Brak zasobów 10. Bez celu ani rusz Karolina Zmitrowicz Niepowodzenia projektów informatycznych to nieustannie wdzięczny temat pojawia się na konferencjach, szkoleniach, w prasie i innych publikacjach. Badaniem przyczyn

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte cele w sferze postaw, wiedzy i umiejętności

Osiągnięte cele w sferze postaw, wiedzy i umiejętności 1 Program kursu 14 dni (7 x 2 dni) Temat Osiągnięte cele w sferze postaw, wiedzy i umiejętności Metodologia/Sposób realizacji DZIEŃ 1 Pojęcie projektu, programu, portfela projektów Projekt, a proces Cykl

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl

Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl pracownika Tytuł do pracy ebooka Jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną Jak powinny brzmieć pytania rekrutacyjne w razie potrzeby podtytuł Jak zorganizować

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Część I: Kryteria formalne podlegające weryfikacji na etapie oceny merytorycznej Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym

Bardziej szczegółowo

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Inwestycje w technologie IT 1 muszą podlegać takim samym regułom oceny, jak wszystkie inne: muszą mieć ekonomiczne uzasadnienie. Stanowią one koszty i jako takie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 To jest moje ukochane narzędzie, którym posługuję się na co dzień w Fabryce Opowieści, kiedy pomagam swoim klientom - przede wszystkim przedsiębiorcom, właścicielom firm, ekspertom i trenerom - w taki

Bardziej szczegółowo

TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY

TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY 0 Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań - życiowym drogowskazem dla młodzieży TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY KLASA III 1 Zestaw testów powstał w wyniku realizacji projektu: Rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami w NGO

Zarządzanie projektami w NGO Zarządzanie projektami w NGO Warsztaty dla Grupy Nowe Technologie Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA 4 września 2012 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Teoria organizacji. Ćwiczenia II. Wyższa Szkoła Logistyki Mgr Weronika Węgielnik

Teoria organizacji. Ćwiczenia II. Wyższa Szkoła Logistyki Mgr Weronika Węgielnik Teoria organizacji Ćwiczenia II Cele organizacji Wg L. Krzyżanowskiego Cel to określony przedmiotowo i podmiotowo przyszły, pożądany stan lub rezultat działania organizacji, możliwy i przewidziany do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak

Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Bo nakłady na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR * 1. DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH. z dnia34maja 2012 r.

DECYZJA NR * 1. DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH. z dnia34maja 2012 r. DECYZJA NR DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH z dnia34maja 2012 r. w sprawie ustalenia zasad zarządzania projektami informatycznymi w Centrum Projektów Na podstawie 6 ust. 6 Statutu Centrum Projektów,

Bardziej szczegółowo

VC? Aniołem Biznesu. Przedsiębiorcą. Kim jestem? Marketingowcem

VC? Aniołem Biznesu. Przedsiębiorcą. Kim jestem? Marketingowcem Aniołem Biznesu VC? Przedsiębiorcą Kim jestem? Marketingowcem Dlaczego tutaj jestem? Fakty: 1997 30m2 powierzchni, brak wynagrodzenia, trzech cofounderów 1999 pierwsza ogólnoplska nagroda 2000 pierwsza

Bardziej szczegółowo

W. 3. Zarządzanie projektami: potrzeba str. 30. W. 4. Odpowiedź na zmieniające się warunki str. 32. W. 5. Systemowe podejście do zarządzania str.

W. 3. Zarządzanie projektami: potrzeba str. 30. W. 4. Odpowiedź na zmieniające się warunki str. 32. W. 5. Systemowe podejście do zarządzania str. Spis treści O autorach str. 15 Przedmowa str. 17 Podziękowania str. 21 Wprowadzenie str. 23 W. 1. Dawno, dawno temu str. 23 W. 2. Projekt - co to takiego? str. 26 W. 3. Zarządzanie projektami: potrzeba

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie celów. Rozdział I. - Wyznaczanie celów - Cel SMART - Przykłady dobrze i źle wyznaczonych celów

Wyznaczenie celów. Rozdział I. - Wyznaczanie celów - Cel SMART - Przykłady dobrze i źle wyznaczonych celów Wyznaczenie celów - Wyznaczanie celów - Cel SMART - Przykłady dobrze i źle wyznaczonych celów Kurs Dydaktyka zarządzania czasem. 11 Wyznaczanie celów Jeżeli dobrze się zastanowimy nad naszym działaniem,

Bardziej szczegółowo

2011 Zarządzanie projektami ekoinnowacyjnymi. Agnieszka Lech

2011 Zarządzanie projektami ekoinnowacyjnymi. Agnieszka Lech 2011 Zarządzanie projektami ekoinnowacyjnymi Agnieszka Lech Ekoinnowacje - innowacje ekologiczne - to nowe procesy produkcyjne, technologie, usługi i produkty, których założeniem jest zmniejszenie negatywnego

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wydanie II.

Zarządzanie projektami. Wydanie II. Zarządzanie projektami. Wydanie II. Autor: Nancy Mingus Dobierz najlepszy zespół i efektywnie kontroluj postępy pracy Zaplanuj szczegółowo każdy detal projektu i wprowadź go w życie Zastosuj skuteczne

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: JAK PRZYGOTOWAĆ DOBRY PROJEKT #DECYDUJESZPOMAGAMY?

PORADNIK: JAK PRZYGOTOWAĆ DOBRY PROJEKT #DECYDUJESZPOMAGAMY? PORADNIK: JAK PRZYGOTOWAĆ DOBRY PROJEKT #DECYDUJESZPOMAGAMY? Przekazujemy w Wasze ręce krótki poradnik, w którym znajdziecie kilka rad, jak przygotować dobry projekt oraz jak przełożyć go na czytelny,

Bardziej szczegółowo