Wielofunkcyjne krzese³ko dla jednego dziecka od 1 miesi¹ca do wagi 15 kg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielofunkcyjne krzese³ko dla jednego dziecka od 1 miesi¹ca do wagi 15 kg"

Transkrypt

1 Wielofunkcyjne krzese³ko dla jednego dziecka od 1 miesi¹ca do wagi 15 kg SIESTA

2 1 2 3

3 4 5 6

4 7 8 9

5

6 13 SERIAL NUMBER

7 Dziêkujemy za wybór produktu Peg Perego. Firma Peg Perego zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w oferowanych przez siebie produktach bez wczeœniejszego powiadamiania. Firma Peg Perego posiada certyfikat ISO 9001 UWAGA! WA NE: przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê i zachowaj j¹ na przysz³oœæ. Przestrzeganie zawartych w niej poleceñ i wskazówek zapobiegnie powstaniu niebezpiecznych dla dziecka sytuacji. - Obs³ug¹ krzes³a mog¹ siê zajmowaæ wy³¹cznie osoby doros³e. Nie u ywaj krzes³a jeœli nie zosta³o poprawnie zmontowane oraz jeœli zagubieniu lub uszkodzeniu uleg³a jakaœ jego czêœæ. - Zawsze zapinaj dziecku piêciopunktowe pasy bezpieczeñstwa, zarówno w pozycji siedz¹cej jak i le ¹cej. - Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki. Powinno siê ono znajdowaæ w zasiêgu wzroku. - Nie wk³adaj palców w ruchome mechanizmy krzes³a i pilnuj, aby r¹czki dziecka nie by³y w ich pobli u. - U ywanie innych akcesoriów ni zalecane przez producenta mo e byæ niebezpieczne monta em, obs³ug¹, czyszczeniem i konserwacj¹ mog¹ siê zajmowaæ wy³¹cznie osoby doros³e. - Nie pozostawiaj krzes³a przez d³u szy czas w miejscu nas³onecznionym - przed posadzeniem dziecka sprawdÿ, czy tapicerka nie jest zbyt nagrzana. - Zawsze upewniaj siê, e pasy s¹ poprawnie zapiête. LE ACZEK - Funkcja le aczka jest przeznaczona dla dzieci od narodzin do osi¹gniêcia wagi 9 kg. - Nie korzystaj z funkcji le aczka gdy dziecko zaczyna samodzielnie siadaæ. - Le aczek nie zastêpuje ³ó eczka. Gdy zbli a siê pora d³u szego snu, prze³ó dziecko do ³ó eczka. - Ryzyko uduszenia - nigdy nie pozostawiaj dziecka w le aczku jeœli pasy s¹ zbyt luÿne. - Ryzyko wypadniêcia - gdy u ywasz krzes³a jako le aczka ustaw siedzisko na najni szej wysokoœci. KRZES O - Krzes³o do karmienia przeznaczone jest dla dzieci od 6 miesi¹ca do osi¹gniêcia 15 kg. - Korzystaj z funkcji krzes³a dopiero od momentu gdy dziecko zacznie samodzielnie siadaæ. - Nie pozwól dziecku siadaæ na blacie (nie jest do tego przystosowany, mo e siê pod ciê arem dziecka z³amaæ), nie zastêpuje on równie pasów bezpieczeñstwa. - Upewniaj siê, e powierzchnia na której u ywasz krzes³o jest p³aska. - Stawiaj krzes³o daleko od niebezpiecznych dla dziecka przedmiotów: kabli elektrycznych, Ÿróde³ ciep³a i ognia, kuchenek gazowych, grzejników elektrycznych itp. - Nie u ywaj krzes³a w pobli u stopni lub schodów. - Od ok. 12 miesi¹ca ycia mo na korzystaæ z krzes³a bez blatu, np. przystawiaj¹c krzes³o bezpoœrednio do sto³u (do osi¹gniêcia wagi ok. 15 kg).

8 Przeznaczenie krzes³a na poszczególnych etapach rozwoju dziecka: miesi¹ca - wygodny le aczek; - od 6 miesi¹ca - krzes³o do karmienia,zabawy i relaksu; - od 12 miesi¹ca krzes³o bez blatu - do siedzenia przy stole z rodzicami. ELEMENTY KRZES A Po wyjêciu krzes³a z kartonu skontaktuj siê z serwisem w Polsce jeœli stwierdzisz brak któregokolwiek z wymienionych elementów : krzes³o, podwójny blat oraz 2 ko³a. INSTRUKCJA OBS UGI 1. ROZK ADANIE: przed roz³o eniem krzes³a zamontuj ko³a wciskaj¹c je w kierunku pokazanym na rys. a. Unieœ siedzisko wciskaj¹c jednoczeœnie oba szare przyciski znajduj¹ce siê w tylnej czêœci pod³okietników ( b ), wciœnij oba czerwone przyciski ( c ) i roz³ó krzes³o wysuwaj¹c tyln¹ czêœæ stela a z ma³ymi ko³ami - rys. d. 2. BLAT: aby zamontowaæ blat wsuwaj jego koñcówki w otwory w pod³okietnikach ci¹gn¹c jednoczeœnie do siebie znajduj¹c¹ siê pod blatem dÿwigniê (rys. a ). Aby zmieniæ po³o enie blatu lub go usun¹æ, wysuwaj blat jednoczeœnie ci¹gn¹c do siebie dÿwigniê znajduj¹c¹ siê pod spodem (rys. b i c ). Aby wypi¹æ z blatu jego ³atw¹ do utrzymania w czystoœci górn¹ czêœæ, unieœ jej centralny element z logo firmy (rys. d ). 3. REGULACJA WYSOKOŒCI: siedzisko mo na umieœciæ na 9 ró nych wysokoœciach. Aby zmieniæ po³o enie siedziska wciskaj jednoczeœnie oba szare przyciski znajduj¹ce siê w tylnej czêœci pod³okietników (rys. a ) i ustaw siedzisko na wybranej wysokoœci. Unosz¹c siedzisko mo esz wciskaæ przycisk tylko po jednej stronie i,dla u³atwienia, drug¹ rêk¹ ci¹gn¹æ uchwyt pokazany na rys. b. Regulacjê wysokoœci mo na przeprowadziæ z siedz¹cym dzieckiem. REGULACJA SIEDZISKA: siedzisko mo na ustawiæ w 5 ró nych pozycjach. Aby zmieniæ pozycjê, unieœ znajduj¹c¹ siê za oparciem dÿwigniê (rys. c ) i zablokuj siedzisko w wybranej pozycji. Regulacjê mo na przeprowadzaæ z siedz¹cym dzieckiem. 4. HAMULCE: hamulce w krzeœle s¹ za³¹czone na sta³e. Aby przesun¹æ krzes³a zwolnij ich blokady wciskaj¹c jednoczeœnie bia³e przyciski znajduj¹ce siê po obu stronach stela a. 5. REGULACJA PODNÓ KA: podnó ek mo na ustawiæ na 3 ró nych wysokoœciach. Aby zmieniæ pozycjê na wy sz¹, po prostu unieœ go (rys. a ). Przed zmian¹ pozycji na ni sz¹ przesuwaj jednoczeœnie przyciski po obu stronach podnó ka (rys. b ). 6. PIÊCIOPUNKTOWE PASY BEZPIECZEÑSTWA: na³ó zaczepy pasów naramiennych na koñcówki pasów biodrowych (strza³ka 1 ) i wsuwaj je w centraln¹ klamrê (strza³ki 2 ) do momentu a zaskocz¹ blokady i us³yszysz klikniêcie - rys. a. Aby rozpi¹æ pasy wciœnij przycisk w klamrze (strza³ka 1 ) i wysuñ ich koñcówki (strza³ki 2 ) - rys. b. Aby skróciæ d³ugoœæ pasów, ci¹gnij na zewn¹trz ich koñcówki. Aby zwiêkszyæ d³ugoœæ pasów, postêpuj odwrotnie. 7. Koñcówki pasów mo na zaczepiæ w oparciu na 2 ró nych wysokoœciach. Aby zmieniæ wysokoœæ pasów usuñ tapicerkê z górnej czêœci oparcia ( a ). Uwolnij koñcówkê pasa z zaczepu ci¹gn¹c j¹ do siebie (1) i prze³ó przez otwór w oparciu (2)- rys. b. Nastêpnie prze³ó koñcówkê pasa przez otwory w tapicerce (strza³ka 1 i 2), otwór w oparciu i zablokuj (us³yszysz klikniêcie ) na wybranej wysokoœci (rys. c ). 8. U YWANIE KRZES A BEZ BLATU: aby ustawiæ krzes³o przy stole wypnij blat ( a) i powieœ go na zaczepach w tylnej czêœci stela a ( b ).

9 9. ZAMYKANIE I OTWIERANIE BLATU: ci¹gn¹c znajduj¹c¹ siê pod blatem dÿwigniê ( a ) wysuwaj blat do momentu pojawienia siê na jego koñcówkach czerwonych kropek ( b ) i unoœ go a zaskocz¹ blokady ( c ). Aby ponownie opuœciæ blat, wciœnij doln¹ czêœæ przycisku pod pod³okietnikiem zgodnie ze strza³k¹ 1 (rys. d ) i przesuwaj blat do do³u (strza³ka 2 ). Na koniec wsuñ koñcówki blatu g³êbiej w otwory w pod³okietnikach. 10. SK ADANIE KRZES A: zanim z³o ysz krzes³o upewnij siê, e tylne ko³a ustawione s¹ tak jak pokazuje rys. a. Siedzisko powinno byæ ustawione w pozycji siedz¹cej. Wciskaj¹c czerwone przyciski ( b ) z³ó stela krzes³a przesuwaj¹c jego tyln¹ czêœæ (rys. c ) i unieœ blat. Rysunek d pokazuje z³o one krzes³o. 11. ZDEJMOWANIE TAPICERKI: odblokuj koñcówki pasa ci¹gn¹c je do siebie (strza³ka 1 ), prze³ó przez otwory w oparciu (strza³ka 2 ) i w tapicerce (rys. b ). W ten sam sposób usuñ czêœæ krokow¹ pasa (rys. c ). 12. Roz³¹cz zaczepy ³¹cz¹ce tapicerkê z siedziskiem (rys. a ) i usuñ j¹ (rys. b ). NUMER SERYJNY 13. Naklejka znajduj¹ca siê pod tapicerk¹ zawiera informacje: nazwa produktu, data produkcji i numer seryjny. S¹ one potrzebne w przypadku sk³adania reklamacji. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA: KONSERWACJA PRODUKTU: chroñ krzes³o przed wod¹, deszczem i œniegiem. D³ugotrwa³e oddzia³ywanie promieni s³onecznych mo e spowodowaæ utratê intensywnoœci kolorów niektórych jego elementów. Przechowuj krzes³o w suchym pomieszczeniu. CZYSZCZENIE STELA A: okresowo czyœæ plastikowe elementy krzes³a wilgotn¹ szmatk¹; nie u ywaj odplamiaczy ani podobnych œrodków; metalowe elementy utrzymuj w stanie suchym aby zapobiec pojawieniu siê rdzawych nalotów; wszystkie ruchome mechanizmy (regulacje, ko³a, blokady ) utrzymuj w czystoœci oraz usuwaj z nich kurz i piach; w razie koniecznoœci przesmaruj metalowe elementy krzes³a lekkim maszynowym olejem; sprawdÿ wszystkie œruby/nak³adki na œruby - jeœli ich krawêdzie s¹ ostre, wymieñ je na nowe; czêœci nosz¹ce znamiona zu ycia zaleca siê wymieniæ na nowe. CZYSZCZENIE TAPICERKI: przemywaj tapicerk¹ wilgotn¹ szmatk¹ z neutralnymi delikatnymi detergentami; nie wy ymaj; nie u ywaj chlorowych wybielaczy; nie prasuj; nie czyœæ chemicznie; nie u ywaj odplamiaczy ani podobnych œrodków; nie susz w suszarkach. SERWIS: Firma Akord, wy³¹czny dystrybutor artyku³ów Peg Perego w Rzeczpospolitej Polskiej, oferuje Pañstwu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dotycz¹cy sprzedanych za jej poœrednictwem produktów. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia poszczególnych czêœci prosimy o kontakt: tel: (+48) ,

10 PRZEDSIÊBIORSTWO HANDLOWE AKORD TOMASZ SKRZYPCZAK UL. MAGNOLIOWA POZNAÑ TEL./FAX (+48) KARTA GWARANCYJNA NR... NAZWA ARTYKU U... DATA SPRZEDA Y DETALICZNEJ... PIECZ TKA SKLEPU DOKONANE NAPRAWY GWARANCYJNE L.P. Data zg³oszenia Data wykonania Opis wykonanych czynnoœci i wymienionych czêœci Piecz¹tka podpis

11 Warunki Gwarancji 1. Gwarant zapewnia Nabywcy dobr¹ jakoœæ i prawid³owe dzia³anie wyrobu przy u ytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem i instrukcj¹ obs³ugi. 2. Gwarancja obejmuje terytorium Rzeczpospolitej. Gwarancji udziela siê na okres 12 miesiêcy od daty sprzeda y produktu, wprowadzonego do obrotu na terenie RP przez wy³¹cznego dystrybutora. 3. Ujawnione w tym czasie wady bêd¹ usuwane bezp³atnie w terminie do 14 dni od daty dostarczenia wyrobu do punktu sprzeda y b¹dÿ zak³adu serwisowego. W razie gdy naprawa wi¹za³a siê bêdzie z koniecznoœci¹ sprowadzenia czêœci z zagranicy, powy szy termin usuniêcia wady mo e byæ przed³u ony do 30 dni, o czym klient zostanie powiadomiony odrêbnie. Za zgod¹ Nabywcy mo e byæ ustalony inny termin usuniêcia wady wyrobu. 4. Gwarancj¹ nie s¹ objête: - uszkodzenia mechaniczne, techniczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane dzia³aniem si³y zewnêtrznej. - uszkodzenia powsta³e w wyniku niew³aœciwego lub niezgodnego z instrukcj¹ obs³ugi u ytkowania, albo innych przyczyn le ¹cych po stronie u ytkownika lub osób trzecich. - celowe uszkodzenie wyrobu. 5. Podstawowym sposobem za³atwiania reklamacji jest naprawa wyrobu przywracaj¹ca mu wartoœæ u ytkow¹. 6. Reklamacje z tytu³u wad przyjmuje punkt sprzeda y detalicznej lub zak³ad serwisowy wymieniony w karcie gwarancyjnej. 7. Nabywca powinien dostarczyæ wyrób do punktu sprzeda y detalicznej lub punktu serwisowego. 8. Fakt i datê dokonania naprawy gwarancyjnej zak³ad serwisowy poœwiadcza na karcie gwarancyjnej. 9. Karta gwarancyjna stanowi podstawê do realizacji uprawnieñ gwarancyjnych. 10. Karta gwarancyjna bez wpisanego typu modelu, czytelnego stempla sklepu oraz dowodu zakupu jest niewa na. 11. Wszelkie inne sprawy i spory reguluj¹ S¹dy w Poznaniu. UWAGA! Przed rozpoczêciem u ytkowania nale y dok³adnie zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi. Oœwiadczam, e znane mi s¹ warunki gwaracji. Gwarancja na sprzedany towar nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹.... podpis kupuj¹cego

12 PEG PEREGO S.p.A. VIA DE GASPERI ARCORE MI ITALIA tel fax Servizio Post Vendita/After Sale: tel fax: PEG PEREGO. U.S.A Inc INDEPENDENCE DRIVE FORT WAYNE INDIANA phone fax Call us toll free: PEG PEREGO CANADA Inc. 585 GRANITE COURT PICKERING ONTARIO CANADA L1W3K1 phone fax Call us toll free: DYSTRYBUTOR Przedsiêbiorstwo Handlowe AKORD ul. Magnoliowa 34, Poznañ tel./fax: (+48)

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg PRIMA PAPPA ZERO-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SERIAL NUMBER UWAGA! WA NE. ZACHOWAÆ W CELU POWO ANIA SIÊ W PRZYSZ OŒCI. TEGO WYSOKIEGO KRZES A NIE U YWAÆ

Bardziej szczegółowo

Siedzisko spacerowe dla jednego dziecka od 6 miesi¹ca do wagi 15 kg

Siedzisko spacerowe dla jednego dziecka od 6 miesi¹ca do wagi 15 kg Siedzisko spacerowe dla jednego dziecka od 6 miesi¹ca do wagi 15 kg Siedzisko SWITCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Only for Light Line 10 11 12 13 14 Seggiolino Switch Completo Seggiolino Switch Sportivo 15 16 17

Bardziej szczegółowo

Wózek dzieciêcy spacerowy dla dzieci w przedziale od 12 m-ca ycia do 15 kg.

Wózek dzieciêcy spacerowy dla dzieci w przedziale od 12 m-ca ycia do 15 kg. Wózek dzieciêcy spacerowy dla dzieci w przedziale od 12 m-ca ycia do 15 kg. Aria Twin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 17 18 19 20 Dziêkujemy za wybór produktu Peg Perego. Firma Peg Perego posiada

Bardziej szczegółowo

Baza dla fotelika Primo Viaggio Tri-fix i Viaggio1 Duo-Fix

Baza dla fotelika Primo Viaggio Tri-fix i Viaggio1 Duo-Fix Baza dla fotelika Primo Viaggio Tri-fix i Viaggio1 Duo-Fix isofix base Dziêkujemy za wybór produktu marki Peg Perego. Firma Peg Perego zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w oferowanych przez siebie

Bardziej szczegółowo

Krzese³ko do karmienia

Krzese³ko do karmienia Krzese³ko do karmienia Prima Pappa Diner 1 2 3 4 5 6 7 8 A 9 10 B A A A B 11 12 B A 13 14 B 2 1 15 16 17 18 B A B A 19 20 21 23 22 23 24 25 26 Accessory WA NE: prosimy uwa nie przeczytaæ instrukcjê by

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne krzese³ko dla jednego dziecka od 1 m-ca ycia do 15 kg.

Wielofunkcyjne krzese³ko dla jednego dziecka od 1 m-ca ycia do 15 kg. Wielofunkcyjne krzese³ko dla jednego dziecka od 1 m-ca ycia do 15 kg. tatamia 1 2 OK NO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dziêkujemy za wybór produktu Peg Perego. UWAGA! WA NE: przed rozpoczêciem

Bardziej szczegółowo

Stela do gondoli dla jednego dziecka od 0 do wagi 9 kg.

Stela do gondoli dla jednego dziecka od 0 do wagi 9 kg. Stela do gondoli dla jednego dziecka od 0 do wagi 9 kg. Classico / Classico Velo Dziêkujemy za wybór produktu Peg Perego. UWAGA! WA NE: przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê i zachowaj j¹ na przysz³oœæ.

Bardziej szczegółowo

Wózek dzieciêcy przewozowy dla jednego dziecka od 18-tego miesi¹ca ycia do 15 kg.

Wózek dzieciêcy przewozowy dla jednego dziecka od 18-tego miesi¹ca ycia do 15 kg. Wózek dzieciêcy przewozowy dla jednego dziecka od 18-tego miesi¹ca ycia do 15 kg. PLIKO MINI 1 C NO OK 2 D E 3 4 5 2 3 1 4 6 1 3 2 7 1 2 8 9 D D C 10 11 1 2 3 12 C D F E 13 2 1 14 C 15 16 1 2 3 17 4 5

Bardziej szczegółowo

Wózek dzieciêcy spacerowy dla jednego dziecka w przedziale od 12 m-ca ycia do 15 kg.

Wózek dzieciêcy spacerowy dla jednego dziecka w przedziale od 12 m-ca ycia do 15 kg. Wózek dzieciêcy spacerowy dla jednego dziecka w przedziale od 12 m-ca ycia do 15 kg. Aria 1 2 1 3 4 5 6 2 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 16 17 18 19 20 21 1 2 22 23 24 25 26 Dziêkujemy za wybór produktu

Bardziej szczegółowo

Nakładka na krzesło dla 1 dziecka w wieku od 9 miesiąca do 3 lat

Nakładka na krzesło dla 1 dziecka w wieku od 9 miesiąca do 3 lat Nakładka na krzesło dla 1 dziecka w wieku od 9 miesiąca do 3 lat RIALTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 UWAGA! WAŻNE. ZACHOWAĆ W CELU POWOŁANIA SIĘ W PRZYSZŁOŚCI. Firma Peg Perego posiada certyfikat ISO 9001 WAŻNE:

Bardziej szczegółowo

Siedzisko spacerowe dla jednego dziecka od 6 miesiąca do wagi 15 kg

Siedzisko spacerowe dla jednego dziecka od 6 miesiąca do wagi 15 kg Siedzisko spacerowe dla jednego dziecka od 6 miesiąca do wagi 15 kg Siedzisko Pop-Up 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 17 UWAGA! WAŻNE. ZACHOWAĆ W CELU POWOŁANIA SIĘ W PRZYSZŁOŚCI. Firma Peg Perego posiada

Bardziej szczegółowo

Gondola dla jednego dziecka w grupie wiekowej 0 (0-9 kg).

Gondola dla jednego dziecka w grupie wiekowej 0 (0-9 kg). Gondola dla jednego dziecka w grupie wiekowej 0 (0-9 kg). Navetta XL 1 2 3 4 Navetta XL Navetta XL 5 Navetta XL On Track 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kit Auto 17 18 Dziêkujemy za wybór produktu Peg Perego.

Bardziej szczegółowo

Wózek dzieciêcy spacerowy dla jednego dziecka od 12 m-ca ycia do 15 kg.

Wózek dzieciêcy spacerowy dla jednego dziecka od 12 m-ca ycia do 15 kg. Wózek dzieciêcy spacerowy dla jednego dziecka od 12 m-ca ycia do 15 kg. PLIKO SWITCH EASY DRIVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Dziêkujemy za wybór produktu Peg Perego.

Bardziej szczegółowo

Wózek spacerowy dla dwójki dzieci od 12 miesi¹ca do 15 kg

Wózek spacerowy dla dwójki dzieci od 12 miesi¹ca do 15 kg Wózek spacerowy dla dwójki dzieci od 12 miesi¹ca do 15 kg PLIKO MINI TWIN 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 4 2 3 5 1 7 1 2 8 DX SX 9 10 A B B D D C 11 12 1 2 3 13 C D A B E 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 UWAGA! WA NE.

Bardziej szczegółowo

Fotelik samochodowy dla dzieci w grupie wiekowej 0+ (0-13kg)

Fotelik samochodowy dla dzieci w grupie wiekowej 0+ (0-13kg) Fotelik samochodowy dla dzieci w grupie wiekowej 0+ (0-13kg) Primo Viaggio Tri-Fix Fotelik Primo Viaggio Tri-Fix - kategoria Uniwersal - fotelik montuje siê w samochodzie za pomoc¹ 3-punktowych pasów

Bardziej szczegółowo

Pasy przeznaczone do monta u w samochodzie gondoli Navetta XL lub Primonido Evolution

Pasy przeznaczone do monta u w samochodzie gondoli Navetta XL lub Primonido Evolution Pasy przeznaczone do monta u w samochodzie gondoli Navetta XL lub Primonido Evolution Kit auto UNIVERSAL CATEGORY NO NO NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dziêkujemy za wybór produktu

Bardziej szczegółowo

Mocowana pasami baza do fotelików samochodowych dla grupy wiekowej 0+ (do 13 kg)

Mocowana pasami baza do fotelików samochodowych dla grupy wiekowej 0+ (do 13 kg) Mocowana pasami baza do fotelików samochodowych dla grupy wiekowej 0+ (do 13 kg) BAZA do mocowania fotelików: Primo Viaggio SIP, Primo Viaggio Tri-Fix, Primo Viaggio Tri-Fix K oraz Primo Viaggio SL. 2

Bardziej szczegółowo

Wózek dzieciêcy spacerowy dla 2 dzieci o wadze do 15 kg.

Wózek dzieciêcy spacerowy dla 2 dzieci o wadze do 15 kg. Wózek dzieciêcy spacerowy dla 2 dzieci o wadze do 15 kg. Duette SW 1 1 2 2 A B 3 A B C 4 A B C 5 6 OK NO A A C B C B Dziêkujemy za wybór produktu Peg Perego. UWAGA WA NE! Przeczytaj uwa nie poni sz¹

Bardziej szczegółowo

Wózek spacerowy dla jednego dziecka od 6 miesi¹ca do 15 kg

Wózek spacerowy dla jednego dziecka od 6 miesi¹ca do 15 kg Wózek spacerowy dla jednego dziecka od 6 miesi¹ca do 15 kg BOOK CROSS/BOOK 3W 1 2 Only Book 3W 3 4 5 6 7 8 Only Book Cross 9 Only Book 3W 10 11 12 16 17 18 Only Book Cross 19 20 21 25 26 27 28 29 30

Bardziej szczegółowo

BOOK PLUS / BOOK PLUS S / BOOK PLUS 51

BOOK PLUS / BOOK PLUS S / BOOK PLUS 51 BOOK PLUS / BOOK PLUS S / BOOK PLUS 51 1 2 3 4 1 2 5 6 Carello Book Plus 7 Book Plus S / Book Plus 51 8 9 10 11 12 13 14 15 UWAGA! WA NE. ZACHOWAÆ W CELU POWO ANIA SIÊ W PRZYSZ OŒCI. Firma Peg Perego posiada

Bardziej szczegółowo

Gondola dla jednego dziecka w grupie wiekowej 0 (0-9 kg)

Gondola dla jednego dziecka w grupie wiekowej 0 (0-9 kg) Gondola dla jednego dziecka w grupie wiekowej 0 (0-9 kg) Navetta Pop-Up UWAGA! WAŻNE. ZACHOWAĆ W CELU POWOŁANIA SIĘ W PRZYSZŁOŚCI. Firma Peg Perego posiada certyfikat ISO 9001 Przeczytaj uważnie poniższą

Bardziej szczegółowo

Fotelik samochodowy dla 1 dziecka w grupie wiekowej 2/3 o wadze 15-36 kg (od ok. 3-12 lat)

Fotelik samochodowy dla 1 dziecka w grupie wiekowej 2/3 o wadze 15-36 kg (od ok. 3-12 lat) Fotelik samochodowy dla 1 dziecka w grupie wiekowej 2/3 o wadze 15-36 kg (od ok. 3-12 lat) VIAGGIO 2/3 SUREFIX OK NO NO NO NO NO 1 A 3 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 2 4 5 6 7 8 A B C 9 10 11 12 13 14 2cm 15

Bardziej szczegółowo

Wózek spacerowy dla jednego dziecka od 12 miesi¹ca do 15 kg.

Wózek spacerowy dla jednego dziecka od 12 miesi¹ca do 15 kg. Wózek spacerowy dla jednego dziecka od 12 miesi¹ca do 15 kg. Si Switch 1 OK 2 3 4 5 1 2 6 1 1 2 2 10 1 2 11 A B B D C D 12 13 1 2 3 14 C D F A B E 15 1 2 16 17 NO OK 18 2 1 19 20 21 22 23 1 1 2 24 25

Bardziej szczegółowo

Wózek spacerowy dla dwójki dzieci od 6 miesi¹ca do 15 kg

Wózek spacerowy dla dwójki dzieci od 6 miesi¹ca do 15 kg Wózek spacerowy dla dwójki dzieci od 6 miesi¹ca do 15 kg BOOK FOR TWO 1 1 2 clikc 2 clikc clikc 3 clikc 4 2 1 5 6 DX SX clikc clikc 7 8 9 1 1 2 2 2 10 11 12 13 1 2 14 1 1 15 A click B B D D C 16 A 17 18

Bardziej szczegółowo

KP4/ATX-S KP4/ATX-S + BPza RUS CZ RO HU SK

KP4/ATX-S KP4/ATX-S + BPza RUS CZ RO HU SK KP/ATX-S KP/ATX-S + BPza PL D GB RUS CZ RO HU SK KP/ATX-S 5 7 9 KP/ATX-S, KP/ATX-S+BPza 0 x0 mm,5x,5x9 Mx M A B C D E F G H J K L M N O P R S T U KP/ATX-0-S KP/ATX-90-S D C B A E F G H K J L M O N P R

Bardziej szczegółowo

Wózek dzieciêcy spacerowy dla jednego dziecka od 12 miesi¹ca do 15 kg.

Wózek dzieciêcy spacerowy dla jednego dziecka od 12 miesi¹ca do 15 kg. Wózek dzieciêcy spacerowy dla jednego dziecka od 12 miesi¹ca do 15 kg. Si Completo 1 C OK 2 3 C 7 1 1 2 2 8 D D C 9 10 1 3 2 11 C D F E 12 1 2 13 C 14 15 C D 16 G E F 17 2 1 18 C D 2 1 3 4 19 20 Dziêkujemy

Bardziej szczegółowo

Dzieciêcy fotelik samochodowy dla grupy wiekowej 1" (9-18 kg)

Dzieciêcy fotelik samochodowy dla grupy wiekowej 1 (9-18 kg) Dzieciêcy fotelik samochodowy dla grupy wiekowej 1" (9-18 kg) Viaggio1 Duo-Fix Viaggio1 Duo-Fix UNIVERSAL CATEGORY9-18Kg Y Fotelik VIAGGIO 1 DUO-FIX zamontowany w samochodzie za pomoc¹ 3-punktowych pasów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania oraz Karta Gwarancyjna dla wózka spacerowego "PRZEMKO"

Instrukcja u ytkowania oraz Karta Gwarancyjna dla wózka spacerowego PRZEMKO Instrukcja u ytkowania oraz Karta Gwarancyjna dla wózka spacerowego "PRZEMKO" GT GT GT 2 GT plus Niniejsza gwarancja obowi¹zuje Klientów, którzy zakupili towar w punktach sperzda y na terenie RP. Przed

Bardziej szczegółowo

dla wózków PRZEMKO o zmiennej funkcji nr. normy: PN-EN 1888: 2003

dla wózków PRZEMKO o zmiennej funkcji nr. normy: PN-EN 1888: 2003 dla wózków PRZEMKO o zmiennej funkcji nr. normy: PN-EN 1888: 2003 Niniejsza gwarancja obowi¹zuje Klientów, którzy zakupili towar w punktach sprzda y na terenie RP. Zalecenia eksploatacyjne Szanowni Rodzice

Bardziej szczegółowo

Indeks wyrobu: PRO Data :

Indeks wyrobu: PRO Data : LINATE TYP 70 - Stolik Indeks wyrobu: PRO-04-700 Data : --202 390mm 900mm 900mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 4 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku

Bardziej szczegółowo

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 BUS - Kabel Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 Nr katalogowy 719 001 351 nr katalogowy 7 719 001 350 nr katalogowy 7 719 002 012 6 720 604 442 (03.06) PL (94862928/8368-4357B)

Bardziej szczegółowo

MADRAS. TYP 11 - Rega³. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent:

MADRAS. TYP 11 - Rega³. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent: MADRAS TYP 11 - Rega³ Indeks wyrobu: PRO-016-1101 Data : 1920mm 430mm 740mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 4 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub

Bardziej szczegółowo

Prawostronne. Lewostronne. x32. x97. 3 Amortyzator ha³asu. x 2. Instrukcja monta u Typ 2/16. ó ko PASO DOBLE. I c3. a3 P. c/z. 5 x

Prawostronne. Lewostronne. x32. x97. 3 Amortyzator ha³asu. x 2. Instrukcja monta u Typ 2/16. ó ko PASO DOBLE. I c3. a3 P. c/z. 5 x ewostronne Instrukcja monta u Typ ASO DOBE ó ko Nazwa roducent Fabryka Mebli iwe Sp. jawna idia Szarzyñska, Witold Szarzyñski, 3-00 Zagórz ul. Sk³adowa Wyprodukowano zgodnie z norm¹ EN -: 00 rawostronne

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

DWD 3 17 8 13 4 5 9 16 15 14 12 16 11 16 5 3 17 10.1 2 11 12 9 8 1 16 1 2 18 19 6 13 10.2 14 7 16 6 19 4

DWD 3 17 8 13 4 5 9 16 15 14 12 16 11 16 5 3 17 10.1 2 11 12 9 8 1 16 1 2 18 19 6 13 10.2 14 7 16 6 19 4 Silence DWD Silence S DWD 7 5 5 5 0. 7 0. 7 Nr No. Nr Mark Bezeichnung Oznaczenie Number of items STÜCK SZTUK... SW. 5.. 7... 50 DIN 7 0. 0..... 5..,5,5 DIN 7 7.,55 DIN 7.. 0., ~0mm. 7. 7. SILIKON SILIKON

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI Przeczytaj przed u yciem i zachowaj Przyciski pilota zdalnego sterowania Nadajnik sygna³u Skieruj pilot t¹ stron¹ w kierunku odbiornika sygna³u na jednostce

Bardziej szczegółowo

x17 x16 x 33 x12 x12 Instrukcja monta u c11 ó ko Good Night z szuflad¹ I c3. c11 c12 roz³¹czenie prowadnicy 1/20 2/20 Ø 6x50 Ø 6x32 x12 Ø 3x20 Ø 6x70

x17 x16 x 33 x12 x12 Instrukcja monta u c11 ó ko Good Night z szuflad¹ I c3. c11 c12 roz³¹czenie prowadnicy 1/20 2/20 Ø 6x50 Ø 6x32 x12 Ø 3x20 Ø 6x70 h Ø 6x70 P PK-LH-00-A x Nazwa Good Night z szuflad¹ nstrukcja monta u Typ Producent Fabryka mebli Liwex Lidia Szarzyñska Witold Szarzyñski Spó³ka jawna Adres: ul. Sk³adowa, 8-00 Zagórz x Ø x Ø 8x x9 x

Bardziej szczegółowo

I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz

I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz urządzenie. Aparat telefoniczny przewodowy Leon 1 Nie używaj produktu w miejscach wilgotnych oraz w pobliżu wody. 2 Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u. 745 x 960 x 1460

Instrukcja monta u. 745 x 960 x 1460 Instrukcja monta u Bellamy Good Night by Anna Mucha ³ó eczko 70X40 745 x 960 x 460 WA NE: Przed monta em ³ó eczka upewnij siê, czy adnej z czêœci nie brakuje lub czy którykolwiek element nie jest uszkodzony.

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

BABY SAFE TM. SPORT 9-36 kg (GROUP I-II-III)

BABY SAFE TM. SPORT 9-36 kg (GROUP I-II-III) BABY SAFE TM SPORT 9-36 kg (GROUP I-II-III) INSTRUKCJA OBSŁUGI IMPORTER: CAR-ACTIVE SP. Z O.O. Rolna 195 02-729 WARSZAWA TEL.: (+48 46) 833 32 25 FAX.: (+48 46) 816 60 03 E-MAIL: INFO@CAR-ACTIVE.EU WWW.CAR-ACTIVE.EU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u baterii podtynkowej. Master

Instrukcja monta u baterii podtynkowej. Master Instrukcja monta u baterii podtynkowej Master Przed rozpoczêciem 1 monta u Przed rozpoczêciem monta u baterii, prosimy o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹. Zawarte w instrukcji schematy maj¹ charakter

Bardziej szczegółowo

Wózek dzieciêcy przewozowy dla jednego dziecka od 12-tego miesi¹ca ycia do 15 kg.

Wózek dzieciêcy przewozowy dla jednego dziecka od 12-tego miesi¹ca ycia do 15 kg. Wózek dzieciêcy przewozowy dla jednego dziecka od 12-tego miesi¹ca ycia do 15 kg. PLIKO P3 COMPCT 1 2 C D OK 3 NO OK 4 5 2 3 1 4 6 C C 7 2 1 8 1 2 9 2 1 2 1 10 GM Ganciomatic System 11 12 C D E 13 14 15

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

Wózek dziecięcy URBO

Wózek dziecięcy URBO Numer wersji v.1.1. Wózek dziecięcy URBO Warto przeczytać: Dziękujemy kilka słów od twórców marki. O produkcie. Ostrzeżenia pamiętaj zdrowie i życie Twojego dziecka jest najważniejsze. Spis: Produkt przeznaczony

Bardziej szczegółowo

IMPERIAL. TYP 21 - Szafa Naro na 2D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent:

IMPERIAL. TYP 21 - Szafa Naro na 2D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent: IMPERIAL TYP 21 - Szafa Naro na 2D Indeks wyrobu: PRO-009-2101 Data : 2-0-2013 930 mm 930 mm 190mm Producent: ójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 2-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl

Bardziej szczegółowo

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE ELEKTRO-MECHANICZNY STÓ OKULISTYCZNY TYP LS COMFORT dodatkowy panel sterowania Cena od 12 000,00 ruch sto³u w p³aszczyÿnie poziomej 35 system do przemieszczania sto³u dodatkowy podg³ówek powietrzny Stó³

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

MADRAS. TYP 20 - Szafa 2D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent:

MADRAS. TYP 20 - Szafa 2D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent: MADRAS TYP 20 - Szafa 2D Indeks wyrobu: PRO-016-2001 Data : 25-10-20121 1920mm 575mm 1090mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montaýu Royal Fencing sztachety pùotowe.

Instrukcja montaýu Royal Fencing sztachety pùotowe. Instrukcja montaýu Royal Fencing sztachety pùotowe www.royaleuropa.com Instrukcja Monta u Royal Fencing sztachety p³otowe Rys. 1 Rysunek narzêdzi, które bêd¹ niezbêdne do samodzielnego monta u ogrodzenia:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U I KONSERWACJI WANIEN AKRYLOWYCH

INSTRUKCJA MONTA U I KONSERWACJI WANIEN AKRYLOWYCH INSTRUKCJA MONTA U I KONSERWACJI WANIEN AKRYLOWYCH A 5 1 2,3,4 Tab. 1 X [mm] Y [mm] 1 Hestia - 160 700-720 2 Etiuda 170-190 690-710 3 Joanna 220-240 530-550 4 Joanna 150 220-240 610-630 X Y 5 Gala - 160

Bardziej szczegółowo

www.lozeczkaturystyczne.pl

www.lozeczkaturystyczne.pl www.lozeczkaturystyczne.pl SPIS TREŚCI Ważne informacje... 3 OSTRZEŻENIA... 4 OTWIERANIE KOJCA... 5 SKŁADANIE KOJCA... 6 MONTOWANIE PODWIESZANEJ PODŁOGI... 8 MONTAŻ PRZEWIJAKA... 9 MONTAŻ BALDACHIMU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Indeks wyrobu: PRO Data :

Indeks wyrobu: PRO Data : LINATE TYP 66 - Szafka wisz¹ca 1D Indeks wyrobu: PRO-014-6601 Data : 550mm 280mm 550mm W razie braku lub uszkodzenia jakiejœ czêœci najszybszym sposobem z³o enia reklamacji jest kontakt z lokalnym dystrybutorem

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

MADRAS. TYP 40 - Komoda 2D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent:

MADRAS. TYP 40 - Komoda 2D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent: MADRAS TYP 0 - Komoda 2D Indeks wyrobu: PRO-01-001 Data : 20mm 30mm 1090mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 5 2-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

CENTRALI PRZEWIETRZANIA typ: CP-03

CENTRALI PRZEWIETRZANIA typ: CP-03 PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH, STEROWNIKÓW I CENTRAL MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALI PRZEWIETRZANIA typ: CP-03 Producent: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA MACIEJ GARCZAREK

Bardziej szczegółowo

Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji Wydanie 1.

Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji Wydanie 1. Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji 9238694 Wydanie 1. Copyright 2005 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê ci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poznań 2009

Instrukcja obsługi Poznań 2009 Instrukcja obsługi Poznań 2009 Wstęp Miniaturowa kamera w formie długopisu. Urządzenie wyróżnia się bardzo prostą obsługą - do dyspozycji jest jeden przycisk który służy do włączania/wyłączania jak i nagrywania

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Meble 2015/S 029-048339

Polska-Katowice: Meble 2015/S 029-048339 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48339-2015:text:pl:html Polska-Katowice: Meble 2015/S 029-048339 Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Dział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

LEVELAUTOMATIC EVOLUTION

LEVELAUTOMATIC EVOLUTION LEVELAUTOMATIC EVOLUTION Instrukcja obsługi dolewki akwarystycznej Przed przystąpieniem do użytkowania, należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję. Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Podłączenie 3. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

MADRAS. TYP 80 - Biurko. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent:

MADRAS. TYP 80 - Biurko. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent: MADRAS TYP 0 - Biurko Indeks wyrobu: PRO-0-00 Data : 20-02-203 75mm 5mm 20mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 45 2-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub

Bardziej szczegółowo

MADRAS. TYP 43 - Komoda 4D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent:

MADRAS. TYP 43 - Komoda 4D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent: MADRAS TYP 43 - Komoda 4D Indeks wyrobu: PRO-016-4301 Data : 820mm 1900mm 430mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 4 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL prowadnice kaset RTG Cena od 4 427,00 kaseta RTG, uchwyt na butle z tlenem Elektryczny wózek transportowo-reanimacyjnodatkow¹ zalet¹ wózka. Wózek wyposa ony zosta³

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7-

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 59115 WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 07.10.1997

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

PLUTO PL4000 PL4024 PL5015 PL5024 INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA

PLUTO PL4000 PL4024 PL5015 PL5024 INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA PL4000 PL4024 PL5015 PL5024 INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA PL 4000 PL 5015 PL 4024 PL 5024 Model samohamowny (samoblokuj¹cy) z odblokowaniem, szybki Model samohamowny (samoblokuj¹cy), wolny, z wy³¹cznikiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:45 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

BEST-RM175 Regał magazynowy

BEST-RM175 Regał magazynowy Instrukcja obsługi BEST-RM175 Regał magazynowy Instrukcja oryginalna - 1 - - 2 - Gratulujemy i dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup niniejszego produktu, dając dowód na to, że nie akceptują

Bardziej szczegółowo

Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K

Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K Nr produktu 109986 Strona 1 z 5 Termometr Bagnetowy 1. Przeznaczenie Termometr ten nadaje się do pomiarów temperatury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ciep³omierza SHARKY 770

Instrukcja monta u ciep³omierza SHARKY 770 Instrukcja monta u ciep³omierza SHARKY 770 2 ANTAP GRUPA I. WSTÊP Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie instalatorów sprzêtu z bran y ciep³owniczej z prawid³owym sposobem monta u ciep³omierza SHARKY

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. WARUNKI GWARANCJI 24 miesiêcy Gwarancja nie obejmuje : Porady Serwisu

Szanowni Pañstwo. WARUNKI GWARANCJI 24 miesiêcy Gwarancja nie obejmuje : Porady Serwisu Szanowni Pañstwo. Gwarant bezp³atnie usunie ewentualn¹ niesprawnoœæ produktu pod warunkiem wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obs³ugi. Niniejsza gwarancja obejmuje swym

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

MADRAS. TYP 01P - Witryna 2D PRAWA. Indeks wyrobu: PRO P. Data : Producent:

MADRAS. TYP 01P - Witryna 2D PRAWA. Indeks wyrobu: PRO P. Data : Producent: MADRAS TYP 01P - Witryna 2D PRAWA Indeks wyrobu: PRO-016-0101 P Data : 25-10-2012 1920mm 430mm 740mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187221 (13) B1 PL 187221 B1 A47B 85/00 A47C 17/52 A47D 9/00

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187221 (13) B1 PL 187221 B1 A47B 85/00 A47C 17/52 A47D 9/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187221 (21) Numer zgłoszenia: 333214 (22) Data zgłoszenia: 17.05.1999 (13) B1 (51) IntCl7 A47B 85/00 A47C

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia..

Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia.. Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia.. wskazuję, iż w ramach robót objętych fakturą wykonywałem,

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 9/2015. Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie

Zapytanie ofertowe nr 9/2015. Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie SP2.W.2710.9.2015 Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie Władysławowo, 16.11.2015 r. ul. 1000 lecia Państwa Polskiego 2 84-120 Władysławowo Zapytanie ofertowe nr 9/2015 Zamawiający Szkoła Podstawowa nr

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie.

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Transmisja radiowa umo liwia wiêksz¹ dowolnoœæ przy instalowaniu i u ytkowaniu urz¹dzeñ. Protokó³ X2D jest

Bardziej szczegółowo

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę Załącznik nr 4 UMOWA NR... (wzór) zawarta w dniu..r. w Kielcach pomiędzy: 1/ Województwem Świętokrzyskim - Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z siedzibą ulica Łódzka

Bardziej szczegółowo