Krótki przewodnik. Sieciowa nagrywarka cyfrowa FNR-4004/500

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krótki przewodnik. Sieciowa nagrywarka cyfrowa FNR-4004/500"

Transkrypt

1 Krótki przewodnik Sieciowa nagrywarka cyfrowa FNR-4004/500

2 Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Mode d emploi Instrukcja instalacji i obsługi

3 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji Przed instalacją i rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać poniższą instrukcję dotyczącą bezpieczeństwa i obsługi. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. System może być oddany do użytkowania i serwisowany wyłącznie przez upoważniony personel, w sposób zgodny z obowiązującymi normami i wytycznymi. Aby zapobiec przegrzaniu urządzenia, nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych. Do otworów wentylacyjnych urządzenia nie wolno wkładać żadnych przedmiotów, zwłaszcza metalowych. Może to spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia. Urządzenie należy chronić przed wodą i wilgocią, która może spowodować trwałe uszkodzenia. Nie wolno włączać urządzenia, gdy jest wilgotne. W takim przypadku powinno zostać sprawdzone przez autoryzowany ośrodek serwisowy. Nie wolno użytkować urządzeń poza zakresem ich parametrów technicznych, ponieważ może to uniemożliwić ich działanie. Nie wolno użytkować urządzenia poza wyznaczonymi zakresami temperatury, wilgotności i parametrów zasilania. Urządzenie powinno być używane tylko w temperaturze od 0 C do +40 C i przy wilgotności poniżej 80%. Urządzenie należy chronić przed nadmiernym nagrzaniem, zakurzeniem, wilgocią i wstrząsami. Nie należy stawiać na obudowie żadnych ciężkich przedmiotów. Przy odłączaniu przewodu zasilania należy ciągnąć za wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za przewód. Należy starannie układać przewód połączeniowy, zwracając uwagę, żeby nie był silnie obciążony, załamany, uszkodzony ani narażony na działanie wilgoci. Nie wolno demontować układu kamery z jej kopuły. W przypadku awarii należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą. Przewód połączeniowy powinien być wymieniany wyłącznie przez firmę Videor E. Hartig GmbH. W przypadku przeprowadzania napraw przez nieupoważnione osoby gwarancja przestaje obowiązywać. Nie wolno otwierać obudowy. Instalacja, prace konserwacyjne i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane punkty serwisowe. Przed zdjęciem pokrywy konieczne jest odłączenie urządzenia od zasilania. Należy używać wyłącznie oryginalnych części i oryginalnych akcesoriów dostarczanych przez firmę Videor E. Hartig GmbH. Do czyszczenia kopuły nie wolno stosować silnych ani ściernych detergentów. Powierzchnię kopuły należy przecierać suchą szmatką. W przypadku trudniejszych do usunięcia zabrudzeń można użyć łagodnego detergentu i delikatnie przetrzeć powierzchnię. UWAGA: Jest to urządzenie cyfrowe klasy A. To urządzenie cyfrowe może powodować powstawanie szkodliwych zakłóceń w obszarach mieszkalnych. W takim przypadku użytkownik może być zmuszony do podjęcia właściwych działań naprawczych na własny koszt. 2. Najważniejsze dane techniczne Do 4 kanałów IP video Rozdzielczość: do 25fps (2 kamery) Oprogramowanie klienckie, dostęp do Web Browser Wysoki stopień ochrony dzieki systemowi Linux Prosta instalacja - Plug&Play Obsługa kamer o matrycy w megapikselach Kompresja video H.264 Maksymalna prędkość rejestracji 100kl./s Architektura klient/serwer Szybkość transmisji: maksymalnie do 8Mbps Różnorodne podziały obrazu dla kamer typu Live Pamięć wewnętrzna: do 2TB

4 3. Struktura menu Struktura menu sieciowej nagrywarki cyfrowej serii FNR-4004/500 jest następująca: MENU PLAYBACK Recording Cameras Setup Status System File Management Maintenance Quick Schedule Privacy Zones Time/Date Firmware Upgrade Advanced Schedule Video Tampering Detection Network Factory Default Recording Quality Settings Video Loss Detection Remote User Settings Shutdown Menu Motion Detection Settings OSD PTZ Export/Import Trigger Settings Add/Remove Cameras Exception System Log Display Lock Menus Disk 4. Włączanie i wyłączanie Prawidłowe procedury włączania i wyłączania mają newralgiczne znaczenie dla wydłużenia okresu eksploatacji cyfrowego rejestratora wideo. Włączanie rejestratora: 1. Włożyć wtyczkę zasilacza do rejestratora, a drugą wtyczkę zasilacza do gniazdka. ZDECYDOWANIE zaleca się korzystanie z listwy przeciwprzepięciowej. Kontrolka zasilania LED na przednim panelu zapali się na czerwono. 2. Podłączyć nagrywarkę do monitora VGA. Menu nagrywarki będzie widoczne dopiero po podłączeniu urządzenia do monitora VGA. 3. Włączyć przycisk zasilania POWER na tylnym panelu. Kontrolka zasilania LED zapali się na zielono. Rozpocznie się uruchamianie urządzenia. 4. Po pomyślnym uruchomieniu urządzenia dioda LED pozostanie zielona. Rejestrator można prawidłowo wyłączyć na dwa sposoby. Wyłączanie rejestratora: OPCJA 1: Wyłączanie standardowe 1. Przejść do menu wyłączania: Menu > Maintenance (Konserwacja) > Shutdown (Wyłączenie). 2. Wybrać przycisk Shutdown (Wyłącz). 3. Kliknąć przycisk Yes (Tak).

5 OPCJA 2: Wyłączanie ręczne 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania POWER przez 3 sekundy. 2. Wpisać nazwę użytkownika i hasło administratora w oknie dialogowym w celu uwierzytelnienia. 3. Kliknąć przycisk Yes (Tak). 4. Wyłączyć wyłącznik na tylnym panelu UWAGA: Nie naciskać przycisku POWER jeszcze raz w trakcie procedury wyłączania systemu. 5. Formatowanie dysku Nowo zainstalowany dysk twardy (hard disk drive - HDD) należy sformatować, zanim będzie można go używać w rejestratorze. UWAGA: Formatowanie dysku usunie wszystkie dane, jakie się na nim znajdują. Aby sformatować nowy dysk: 1. Wejść do menu Disk Management (Zarządzanie dyskiem): Main Menu (Menu główne) > System (Konfiguracja systemu) > Disk Management (Zarządzanie dyskiem). 2. Wybrać formatowany dysk. Stan niesformatowanego dysku to Error Detected (Wykryto błąd). Jeśli jest to nowo zainstalowany dysk, jego stan będzie wyświetlany jako Non-Active (Nieaktywny). Przycisk Reformat (Formatuj ponownie) zmieni się na przycisk Add (Dodaj). 3. Kliknąć przycisk Add (Dodaj). 4. Na ekranie wyświetli się komunikat potwierdzający. Kliknąć przycisk Yes (Tak), aby kontynuować proces formatowania. 5. W menu wyświetli się pasek postępu formatowania. Po sformatowaniu stan dysku zmieni się na Active (Aktywny). 6. Kliknąć przycisk Done (Gotowe), aby zamknąć menu zarządzania dyskami.

6 6. Ustawianie daty i godziny Ustawienie daty i godziny jest niezwykle ważne, aby system mógł dokładnie nanosić dane czasowe na nagrania i zdarzenia. Aby ustawić datę i godzinę: 1. Wejść do menu Time/Date (Godzina/data): Main Menu (Menu główne) > System (Konfiguracja systemu) > Time/Date (Godzina/data). 2. Wpisać aktualną datę i godzinę. 3. Kliknąć przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. 7. Konfiguracja sieci 1. Przejść do menu Network (Konfiguracja sieci), wybierając po kolei pozycje Main Menu (Menu główne) > System (Konfiguracja systemu) > Network (Konfiguracja sieci). 2. Bieżące ustawienia sieci są wyświetlane po prawej stronie menu. 3. Jeśli dostępny jest serwer DHCP, można zaznaczyć pole wyboru DHCP, aby nagrywarka automatycznie uzyskiwała adres IP oraz inne ustawienia sieciowe z tego serwera. 4. Aby wprowadzić własne ustawienia, należy określić ustawienia w pozycjach IP Address (Adres IP), Subnet Mask (Maska podsieci) i Default Gateway (Brama domyślna). 5. Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień można przetestować połączenie sieciowe klikając przycisk Test Connection (Test połączenia). Jeśli sieć działa prawidłowo, zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.

7 8. Dodawanie i usuwanie kamer Modele FNR-4004/500 nie umożliwiają utworzenia analogowego połączenia z kamerą; można ich używać tylko jako sieciowych nagrywarek cyfrowych z 4 kamerami IP w rozdzielczości 4CIF lub 2 kamerami IP w rozdzielczości HD720P/UXGA. Dodawanie kamery IP: 1. Przejść do menu Add/Remove Cameras (Dodawanie i usuwanie kamer), wybierając po kolei pozycje Main Menu (Menu główne) > Cameras Setup (Konfiguracja kamer) > Add/Remove Cameras (Dodawanie i usuwanie kamer). 2. Jeśli kamera IP i nagrywarka są w tej samej sieci LAN, kamery IP zostaną automatycznie wyświetlone i zapisane w nagrywarce. Oprogramowanie sprzętowe kamery IP można znaleźć na płycie CD. 3. Obraz z kamer można podejrzeć klikając ikonę. Możesz również usunąć kamerę IP poprzez kliknięcie ikony. 9. Nagrywanie Aby skonfigurować szybki harmonogram nagrywania: 1. Przejść do menu Quick Schedule (Szybki harmonogram nagrywania), wybierając po kolei pozycje Main Menu (Menu główne) > Recording (Konfiguracja nagrywania) > Quick Schedule (Szybki harmonogram nagrywania). 2. Z rozwijanej listy kamer wybrać kamerę do skonfigurowania. Jeśli wszystkie kamery mają otrzymać te same ustawienia, wybrać pozycję All Cameras (Wszystkie kamery) na liście. 3. Zaznaczyć pole wyboru Enable (Włącz), aby włączyć harmonogram nagrywania. Jeśli pole wyboru nie zostanie zaznaczone, harmonogram nagrywania nie będzie aktywny.

8 4. Zaznaczyć pole wyboru 24/7, jeśli nagrywanie ma się odbywać w sposób ciągły lub w reakcji na zdarzenie przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Aby zaplanować różne ramy czasowe dla dni od poniedziałku do niedzieli, usunąć zaznaczenie pola wyboru 24/7 i przejść do kroku Wybrać opcję Recording Type (Typ nagrywania) dla nagrywania 24/7 i przejść do kroku 8. Typ nagrywania obejmuje opcję Continuous (Ciągłe) dla nagrywania ciągłego lub On Event (Dla zdarzenia), kiedy wywoływane jest zdarzenie (np. wykrycie ruchu). 6. Określić czas rozpoczęcia i zatrzymania dla każdego dnia tygodnia. Czas rozpoczęcia i zatrzymania jest podawany w formacie 24-godzinnym (tj. godzina 18:00 jest rozumiana jako godz. 6:00PM). 7. Określić opcję Recording Type (Typ nagrywania) dla każdego dnia tygodnia. Typ nagrywania obejmuje opcję Continuous (Ciągłe) dla nagrywania ciągłego lub On Event (Dla zdarzenia), kiedy wywoływane jest zdarzenie (np. wykrycie ruchu) dla wybranego okresu czasu. 8. Naciśnij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia harmonogramu i wybrać Exit (Wyjdź), aby powrócić do poprzedniego menu. Wybranie przycisku Exit (Wyjście) bez kliknięcia opcji Save (Zapisz) spowoduje opuszczenie menu bez zapisania ustawień. UWAGA: Nagrania On Event (Dla zdarzenia) to nagrania, które są wywoływane przez wykrycie ruchu i/lub alarm zewnętrzny. 10. Odtwarzanie Odtwarzanie z wyszukiwania 1. Przejść do menu Playback (Odtwarzanie): Main Menu (Menu główne) > Playback (Odtwarzanie). 2. Ustawić parametry wyszukiwania, wybierając przeszukiwane kamery i datę. 3. Wyniki wyszukiwania wyświetlą się na osi czasu, a niebieskie słupki będą wskazywały nagrane pliki. 4. Wybrać plik i kliknąć przycisk Play (Odtwarzaj), aby rozpocząć odtwarzanie. 5. Kliknąć przycisk, aby przejść do trybu pełnoekranowego. UWAGA: W trybie pełnoekranowym można wybrać odtwarzanie wielu kanałów. Odtwarzanie z dziennika systemowego 1. Przejść do menu System Logs (Dzienniki systemowe): Main Menu (Menu główne) > Maintenance (Konserwacja) > System Logs (Dzienniki systemowe).

9 2. Wybrać datę z Kalendarza, pod którą będą wyszukiwane dzienniki systemowe. 3. Wybrać Search Type (Typ wyszukiwania). 4. Kliknąć przycisk Search (Wyszukaj). 5. Wyświetli się lista wyników według zadanych kryteriów wyszukiwania. Jeśli któryś wynik będzie odpowiedni, wybrać dziennik wideo w celu odtworzenia i kliknąć Play (Odtwarzaj). 6. Rozpocznie się odtwarzanie nagrania w interfejsie odtwarzania. 11. Kopie zapasowe Nagrane pliki można skopiować na wiele urządzeń, takich jak klucze USB flash, dyski twarde USB albo nagrywarkę DVD. Aby wyeksportować nagrane pliki: 1. Wejść do menu File Management (Zarządzanie plikami): Main Menu (Menu główne) > File Management (Zarządzanie plikami) 2. Wybrać żądane parametry wyszukiwania plików, które mają zostać skopiowane. 3. Wybrać pliki do skopiowania. Można też kliknąć przycisk Play (Odtwarzaj), aby sprawdzić, czy wybrano właściwe pliki do skopiowania. W tym menu wyświetli się też łączny rozmiar plików. 4. Kliknąć przycisk Files Backup (Kopia zapasowa plików), aby przejść do menu tworzenia kopii zapasowej plików. 5. Wybrać docelowe urządzenie do utworzenia kopii z listy rozwijanej (klucz USB flash, dysk twardy USB, nagrywarka DVD). Jeśli docelowe urządzenie do utworzenia kopii nie zostało rozpoznane: Kliknąć przycisk Refresh (Odśwież). Odłączyć urządzenie i podłączyć je znowu. Sprawdzić w witrynie producenta albo instrukcji, czy urządzenie jest obsługiwane. 6. Wyświetli się łączna ilość wolnego miejsca. Jeśli jest za mało miejsca, usunąć pliki z urządzenia pamięci masowej albo podłączyć urządzenie, na którym jest więcej miejsca. 7. Kliknąć przycisk Backup (Stwórz kopię), aby rozpocząć proces tworzenia kopii zapasowej. Po zakończeniu kopiowania kliknąć przycisk OK. UWAGA: Na urządzenie, do którego zostały wyeksportowane nagrane pliki, zostanie automatycznie skopiowane oprogramowanie odtwarzacza wideo.

10 12. Elementy sterowania na przednim panelu Na elementy sterowania na przednim panelu składają się: 1. Porty USB: Porty uniwersalnej magistrali szeregowej (Universal Serial Bus - USB) w celu podłączania dodatkowych urządzeń, takich jak myszy USB i dyski twarde (Hard Disk Drive - HDD) USB. 2. Przyciski sterowania: Przycisk MENU/WIPER (MENU/WYCIERACZKA): Naciśnięcie przycisku MENU/WIPER spowoduje powrót do menu głównego (jeśli użytkownik jest zalogowany). W trybie PTZ Control (Sterowanie PTZ), przycisk MENU/WIPER uruchomi wycieraczkę (jeśli jest dostępna). W trybie Playback (Odtwarzanie) służy też do włączania/wyłączania menu na bocznym pasku. F1/LIGHT (F1/ŚWIATŁO): W trybie sterowania PTZ, włącza/wyłącza światło PTZ. W trybie sterowania PTZ, przycisk F1/LIGHT służy do przybliżania obrazu z kamery PTZ w menu sterowania PTZ. F2/AUX: Stosowany do przechodzenia między zakładkami. W trybie sterowania PTZ, przycisk F2/AUX służy do oddalania obrazu z kamery PTZ w menu sterowania PTZ. ESC: Przycisk ESC służy do powracania do poprzedniego menu oraz do uzbrajania/rozbrajania rejestratora w trybie Preview (Podgląd). EDIT/IRIS+ (Edycja/Przysłona+): Przycisk EDIT/IRIS+ służy do edycji pól tekstowych. Podczas edycji pól tekstowych działa też w charakterze przycisku Backspace, usuwającego znak na lewo od kursora. W polach wyboru, naciśnięcie przycisku EDIT/IRIS+ zaznaczy pole. W trybie sterowania PTZ, przycisk EDIT/IRIS+ otwiera przysłonę kamery. PLAY/AUTO (Odtwórz/Auto): Przycisk PLAY/AUTO służy do przechodzenia do menu odtwarzania. Służy też do włączania/ wyłączania dźwięku w trybie odtwarzania oraz do automatycznego skanowania w menu sterowania PTZ. REC/SHOT (Nagrywanie/Migawka): Przycisk REC/SHOT służy do przechodzenia do interfejsu Quick Schedule (Szybka konfiguracja harmonogramu). Jeśli zostanie użyty podczas sterowania PTZ, naciśnięcie tego przycisku, a następnie przycisku numerycznego, wywoła zaprogramowane ustawienie PTZ. PTZ/IRIS- (PTZ/Przysłona-): Przycisk PTZ/IRIS- służy do przechodzenia do trybu sterowania PTZ. W trybie sterowania PTZ, służy do zamykania przysłony PTZ. W trybie odtwarzania służy też do włączania/wyłączania dźwięku. PREV/FOCUS- (Poprzedni/Ostrość-): Przycisk PREV/FOCUS- służy do przełączania między trybem jedno- i wieloekranowym. W trybie sterowania PTZ, służy do ustawiania ostrości wraz z przyciskiem A/FOCUS+. A/FOCUS+ (A/Ostrość+): Przycisk A/FOCUS+ służy do ustawiania ostrości w trybie sterowania PTZ. Służy też do przełączania między metodami wprowadzania (wielkie i małe litery, symbole i numery). 3. SHIFT: Przycisk SHIFT służy do przełączania działania przycisków między przyciskami numerycznymi i sterowania. 4. Przyciski DIRECTION/ENTER (Kierunek/Enter): Przyciski DIRECTION (Kierunek): Przyciski DIRECTION służą do przechodzenia między poszczególnymi polami i pozycjami w menu. W trybie odtwarzania, przycisk Up (W górę) i Down (W dół) służy do przyspieszania i zwalniania odtwarzania nagranego wideo. W trybie podglądu przyciski służą do przechodzenia między kanałami. Przycisk ENTER: Przycisk ENTER służy do zatwierdzania wyboru w każdym trybie menu. Służy też do zaznaczania pól wyboru. W trybie odtwarzania służy do uruchamiania/wstrzymywania odtwarzania wideo. 5. Kontrolki stanu: Kontrolki stanu różnych funkcji rejestratora. Status (Stan): Kontrolka stanu świeci się na zielono, gdy rejestrator jest obsługiwany za pomocą pilota na podczerwień. Tx/Rx: Kontrolka Tx/Rx miga na niebiesko, gdy połączenie sieciowe działa poprawnie. 6. IR Receiver (Odbiornik podczerwieni): obsługa za pomocą pilota na podczerwień. UWAGA: Należy podkreślić, że użytkownik musi kliknąć przycisk EDIT na pilocie lub przednim panelu, gdy znajduje się w polu tekstowym, aby je edytować. Po wpisaniu tekstu należy nacisnąć przycisk ENTER, aby przejść do kolejnego pola. 10

11 13. Specyfikacje Typ FNR-4004/500 Nr. art Seria eneo F Kanały IP 4 Wejścia video Metody kompresji H.264 Maksymalna rozdzielczość w zapisie 1600 x 1200 Maksymalna prędkość nagrywania 100 B./sek. Prędkość 704 x 576 Prędkość nagrywania 25 kl./sek max. Jakość obrazu 25fps (2 kanały), 12fps (2 kanały), 25fps (2 kanały), 25fps (4 kanały), 25fps (4 kanały) Tryb pracy tripleks Nośnik pamięci masowej wewnętrzny: 1x SATA Pojemność wewnętrznego dysku twardego 500 GB Maskymalna pojemność wewnętrznego dysku 2 TB twardego Wyjścia główne 1x VGA, BNC Wyjścia monitora VGA, 1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC Monitor pomocniczy nie Zdalny dostęp oprogramowanie klienckie, przeglądarka Rejestracja sterowana za pomocą alarmu, wejście alarmowe, ruch, harmonogram, ciągła Wejścia alarmowe 4 Wyjscia alarmów 1 Nagranie przed alarmowe (pre-alarm) do 30 sekund Dodatkowe nośniki pamięci MP4 Sieć 10/100 Base-Tx, RJ45 Protokoły sieciowe PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SNMP, TCP/IP, SMTP Połączenie sieciowe RJ-45 Zewnętrzne urządzenia do obsługi pilot, myszka Interfejs szeregowy RS-485 Interfejsy dla zewnętrznej pamięci masowej 2x USB 2.0 Zdalny dostęp i konfiguracja przez przeglądarkę internetową, przez zdalne oprogramowanie Ochrona hasłem tak Napięcie zasilania 12 VDC Wbudowany nagrywarka CD/DVD nie Aktualizacja Firmware USB Flash Drive, przez zdalne oprogramowanie Obsługiwani producenci urządzeń sieciowych seria eneo F ONVIF nie Wymiary (WxGxD) 315 x 44,5 x230mm Waga 2,5kg (bez dysków twardych) Certyfikaty CE Akcesoria opcjonalne Akcesoria opcjonalne są aktualnie dostępne na stronie WWW pod adresem: i 11

12 eneo jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Videor E. Hartig GmbH. Dystrybucja wyłącznie w specjalistycznych kanałach sprzedaży. Videor E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße Rödermark, Niemcy Tel. +49 (0) 6074/888-0 Faks +49 (0) 6074/ www. eneo-security.com V Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Copyright by Videor E. Hartig GmbH 06/

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com. (QDVH08 / QDVH16) ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 QDVH 08 / QDVH 16 Sygnał wideo Wejścia 8 BNC 75 Ohm / 16 BNC 75 Ohm Wyjścia 8 BNC 75 Ohm (przelotowe) / BRAK Tor audio Wejścia/wyjścia

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika Odtwarzacz Multimedialny Mede8er MED800x3D Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Modele... 5 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 5 1.3. Gwarancja rozszerzona i ograniczenia gwarancji... 6 1.4. Zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo