D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA"

Transkrypt

1 D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja

2 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI PRZEGLĄD URZĄDZENIA ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: WYMAGANIA SYSTEMOWE: WPROWADZENIE FUNKCJE PRZEGLĄD URZĄDZENIA Widok z przodu Widok z tyłu (podłączenia) INSTALACJA KONFIGURACJA ROZPOCZYNAMY LOGOWANIE DO GUI GRAFICZNY INTERFEJS UśYTKOWNIKA KORZYSTANIE Z MENU KONFIGURACJI Setup > Wizard (Kreator konfiguracji) Setup> LAN Setup Setup> Device Setup > Time and Date Advanced > Users / Groups Advanced > Network Access Advanced > FTP Server Advanced > UPnP AV Server Advanced > itunes Server Advanced > DHCP Server Maintenance > Admin Password Maintenance > System Maintenance > Firmware Upgrade Maintenance > Alerts Maintenance > Power Management Maintenance > Format Disk Maintenance > Scan Disk Maintenance > Dynamic DNS Status > Device Info Help EASY SEARCH UTILITY OPIS PROGRAMU MAPOWANIE DYSKU DOWNLOADS PLANOWANIE POBRAŃ STATUS HELP BEZPOŚREDNIE PODŁĄCZANIE DNS

3 2. Przegląd urządzenia 2.1 Zawartość opakowania: DNS-313 obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika oraz oprogramowanie na dysku CD Skrócona instrukcja instalacji (Quick Install Guide) Zasilacz 12.0V / 3.0A Przewód zasilający Pionowy stojak Kabel USB 2.0 Kabel Ethernet (skrętka nieekranowana CAT5-UTP Uwaga!!!: Korzystanie z zasilacza o innym napięciu niŝ w zasilaczu dołączonym do urządzenia DNS-313 spowoduje uszkodzenie i utratę gwarancji. Uwaga!!!: Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. 2.2 Wymagania systemowe: W celu zapewnienia najlepszych osiągów pracy zaleca się następującą konfigurację systemu: Komputer z procesorem 1GHz, 512 MB RAM, 200MB wolnej pamięci, napęd CD-ROM Przeglądarka Internet Explorer 6.0 lub Mozilla Firefox w wersji 1.0 bądź wyŝszej Dysk twardy 3,5 SATA System operacyjny Windows XP SP2, Windows 2000 SP6 lub Windows Vista 3

4 2.3 Wprowadzenie Urządzenie D-Link DNS-313 to jedno-zatokowa obudowa pamięci masowej, umoŝliwiająca współdzielenie dokumentów, zdjęć, muzyki i filmów video w sieci oraz w Internecie (przez serwer FTP). Dostęp do przechowywanych plików jest moŝliwy w kaŝdej chwili. Urządzenie, obsługujące w danym czasie jeden dysk 3,5 SATA o dowolnej pojemności 1, moŝe stanowić centralny punkt w sieci do składowania kopii zapasowych waŝnych dokumentów i innych plików. DNS-313 umoŝliwia udostępnianie plików w Internecie za pomocą wbudowanego serwera FTP 2. Dostęp do serwera jest moŝliwy na podstawie utworzonych kont uŝytkowników i grup oraz przypisaniu im określonych uprawnień tj. tylko odczytu lub odczytu i zapisu, dla konkretnych folderów. Dodatkowo DNS-313 moŝe być uŝywany do przesyłania strumienia zdjęć, muzyki i filmów video do sieciowych odtwarzaczy multimedialnych 3 kompatybilnych z UPnP AV. Dołączona płyta CD zawiera oprogramowanie D-Link`s Easy Search Utility. Program ten umoŝliwia zlokalizowanie urządzenia DNS-313 w sieci i mapowanie dysków. Płyta zawiera takŝe oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, pozwalające na ręczne tworzenie backupów, zgodnie z utworzonym harmonogramem lub w czasie rzeczywistym. Kopie zapasowe w czasie rzeczywistym stanowią świetne zabezpieczenie przed nieszczęśliwymi wypadkami mogącymi spowodować utratę waŝnych plików. DNS-313 to rozwiązanie dla kaŝdego typu sieci, łączące łatwość w uŝyciu z bogatą funkcjonalnością urządzenia, pozwalające zaoszczędzić miejsce na dyskach twardym komputerów i zcentralizować dane w sieci. 2.4 Funkcje Urządzenie DNS-313 zostało zaprojektowane, tak aby umoŝliwiać łatwą instalację i zdalny dostęp do waŝnych danych przez LAN i WAN: Jedno-zatokowa obudowa pamięci masowej 3,5 SATA o dowolnej pojemności 1 Uproszczona instalacja dysku twardego nie są wymagane Ŝadne narzędzia Wysokowydajne połączenie Gigabit Ethernet Wbudowany serwer FTP 2, umoŝliwiający dostęp do plików z Internetu 1 Dysk twardy nie jest dołączony do urządzenia DNS-313. W momencie tworzenia dokumentacji, DNS-313 współpracuje z dyskami twardymi SATA do pojemności 1000GB. 2 NaleŜy pamiętać, Ŝe dostęp do plików przez FTP jest moŝliwy tylko przez niezabezpieczoną i nieszyfrowaną transmisję danych. 3 Firma D-Link nie moŝe zagwarantować pełnej kompatybilności ze wszystkimi kodekami. Zdolność odtwarzania zaleŝy od wsparcia dla UPnP AV. 4

5 Harmonogramowanie pobrań ze stron Web lub serwerów FTP Tworzenie kopii zapasowych (pełnych lub róŝnicowych) Tworzenie kopii zapasowych w czasie rzeczywistym z oprogramowaniem zamieszczonym na płycie CD Tworzenie kont uŝytkowników i grup z przypisanymi prawami odczytu lub odczytu i zapisu dla konkretnych folderów, wraz z automatycznym powiadomieniem Zarządzanie zasilaniem w celu zmniejszenia poboru i wydłuŝenia czasu pracy urządzeń Serwer UPnP AV do transmisji muzyki, zdjęć i filmów video do kompatybilnych odtwarzaczy 1 Oprogramowanie itunes moŝe automatycznie wyszukać i odtworzyć muzykę bezpośrednio z DNS-313 MoŜe być uŝytkowane jak przenośny dysk USB Oprogramowanie D-Link Easy Search Utility Oprogramowanie D-Link Click`n Connect Utility Zarządzanie urządzeniem z poziomu przeglądarki internetowej 2.5 Przegląd urządzenia Widok z przodu 1 Firma D-Link nie moŝe zagwarantować pełnej kompatybilności ze wszystkimi kodekami. Zdolność odtwarzania zaleŝy od wsparcia dla UPnP AV. 2 UŜywanie DNS-313 jako przenośnego dysku USB 2.0 powoduje wyłączenie opcji dysku sieciowego. Aby ponownie uruchomić tę opcję naleŝy wyłączyć urządzenie i odłączyć kabel USB, a następnie podłączyć kabel Ethernet i ponownie podłączyć zasilanie. 5

6 Przycisk zasilania jedno przyciśnięcie powoduje włączenie zasilania dla DNS-313. Ponowne przyciśnięcie powoduje odłączenie zasilania. Dioda LED dysku dioda będzie świeciła na niebiesko w sposób ciągły, jeŝeli dysk jest podłączony ale nieaktywny. Dioda będzie migotała, kiedy dysk będzie wykorzystywany. Dioda będzie świeciła na zielono w sposób ciągły, jeŝeli pojemność wolnej przestrzeni na dysku będzie mniejsza niŝ 5% całej pojemności dysku. Awaria dysku będzie sygnalizowana na czerwono. Dioda LED aktywności dioda będzie świeciła na niebiesko w sposób ciągły, jeŝeli urządzenie jest połączone przez kabel ethernetowy. Miganie na niebiesko oznacza ruch w sieci LAN Widok z tyłu (podłączenia) Gniazdo zasilania w tym miejscu naleŝy podłączyć przewód zasilacza 12.0V/3.0A. Port Ethernet port Gigabit Ethernet łączący DNS-313 z lokalną siecią. Port USB port USB do podłączenia DNS-313 do komputera stacjonarnego lub laptopa jako przenośny dysk USB 2.0. Dźwignia wyciągania dysku uŝyj dźwigni, aby wysunąć dysk twardy. Panel przedni musi zostać wcześniej usunięty. 6

7 3. Instalacja Ta sekcja dostarcza informacje o rozpakowaniu i instalacji DNS-313. Otwórz opakowanie i ostroŝnie rozpakuj jego zawartość. Aby zainstalować DNS-313 w Twojej lokalnej sieci, postępuj zgodnie z poniŝszymi krokami: 1. Zdejmij przedni panel, delikatnie ściągając go do góry 2. WłóŜ dysk 3,5 SATA do kieszeni DNS-313. Upewnij się, Ŝe właściwie dopasowujesz złącze dysku twardego do portów DNS-313. Łagodnie popchnij dysk, aŝ podłączy się do DNS Zainstaluj ściągnięty wcześniej przedni panel 4. Podłącz kabel ethernetowy do wolnego portu z tyłu urządzenia. Kable ten powinien łączyć DNS-313 z Twoją lokalną siecią lub bezpośrednio z komputerem w celu konfiguracji urządzenia. Uwaga!!!: Podczas instalowania nowego dysku do DNS-313, naleŝy podłączyć kabel ethernetowy pomiędzy urządzeniem DNS-313 a routerem i uruchomić kreator instalacji DCC zamieszczony na płycie. Podczas tego kroku nie wolno podłączać kabla USB do urządzenia!!! 7

8 5. Podłącz kabel zasilający do gniazda zasilania 4. Konfiguracja 4.1 Rozpoczynamy Uwaga!!! Za kaŝdym razem, kiedy instalujesz nowy dysk twardy, naleŝy włoŝyć kabel ethernetowy z routera do DNS-313 i uruchomić kreator instalacji zamieszczony na płycie dołączonej do opakowania. Przy pierwszym uruchomieniu, w czasie sekwencji bootowania, DNS-313 będzie oczekiwał na przypisanie adresu IP z serwera DHCP. JeŜeli serwer DHCP nie jest dostępny w sieci, DNS-313 przypisze sobie domyślny adres Logowanie do GUI Graficzny interfejs uŝytkownika (GUI) umoŝliwia zaawansowaną konfigurację DNS-313. GUI dostępny jest przez: - kreator instalacji (installation Wizard) - oprogramowanie Easy Search Utility - przeglądarkę internetową (w polu adres wpisując adres IP urządzenia DNS-313) Po połączeniu się z urządzeniem zostanie wyświetlony ekran logowania: 8

9 W polu Nazwa uŝytkownika (User Name) wpisz admin (małymi literami). Pole Hasło (Password) pozostaw puste. Kliknij przycisk Configuration. Uwaga!!!: Po zalogowaniu się do DNS-313, w celu zwiększenia bezpieczeństwa, zaleca się dodanie hasła do konta administratora. 4.3 Graficzny interfejs uŝytkownika Po pomyślnym zalogowaniu się do DNS-313 zostanie wyświetlony następujący ekran: Główne kategorie konfiguracji znajdują się w górnej części ekranu pod odpowiednimi zakładkami: - Konfiguracja (Setup) zawiera kreator konfiguracji DNS-313 oraz konfigurację sieci LAN, urządzenia (Device) oraz czasu i daty. - Zaawansowane (Advanced) umoŝliwia administratorowi zakładanie i konfigurację kont uŝytkowników, grup i dostępu do sieci. Dostępna jest takŝe konfiguracja serwerów: UPnP AV, FTP, DHCP. - Konserwacja (Maintenance) zawiera konfigurację konta administratora, ustawień systemu, dynamicznego DNS, powiadomień , zarządzania zasilaniem oraz aktualizację firmware`u. - Status (Status) podsumowanie informacji o urządzeniu i połączeniu - Pomoc (Help) zawiera pliki pomocy. - Wylogowanie (Logout) wybranie tej opcji powoduje wylogowanie administratora i zakończenie sesji konfigurowania urządzenia DNS-313. Przedstawione wyŝej opcje będą szerzej omówione w kolejnych rozdziałach. NaleŜy pamiętać, Ŝe po wprowadzeniu zmian w konfiguracji naleŝy te ustawienia zapisać i aktywować przez wybranie przycisku Zapisz ustawienia (Save settings). 9

10 JeŜeli dokonałeś zmian w konfiguracji, ale nie chcesz ich zatwierdzać, wybierz przycisk Nie zapisuj zmian (Don`t save settings). 4.4 Korzystanie z menu konfiguracji Setup > Wizard (Kreator konfiguracji) Po zalogowaniu się do interfejsu zarządzania zostanie wyświetlony ekran Kreator konfiguracji (Setup Wizard). Aby szybko skonfigurować urządzenie DNS-313, postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora. Do przechodzenia między kolejnymi oknami kreatora uŝywa się przycisków Wróć (Back), Dalej( Next) i Wyjście (Exit). Za pomocą pierwszego przycisku moŝna wrócić do poprzedniego ekranu, za pomocą przycisku Dalej (Next) przechodzi się do kolejnego ekranu, natomiast przycisk Wyjście (Exit), po potwierdzeniu przez uŝytkownika swojego wyboru, kończy pracę bez zapisywania zmian. Kreator dokonuje konfiguracji w pięciu krokach opisanych na poniŝszym obrazku. Kliknij przycisk Dalej (Next). Kolejny ekran będzie dotyczył zmiany hasła dostępu do urządzenia DNS-313. Ze względu na bezpieczeństwo zaleca się zmianę hasła administratora. Wprowadź nowe hasło, a następnie wpisz je ponownie w celu weryfikacji i kliknij przycisk Dalej (Next). 10

11 Kolejny ekran dotyczy ustawienia strefy czasowej. Z menu paska rozwijanego wybierz odpowiednią strefę czasową i kliknij przycisk Dalej (Next). Na pokazanej poniŝej stronie wybierz metodę połączenia z siecią LAN wpisując odpowiednie informacje lub pozostaw bieŝące ustawienia i kliknij Dalej (Next). Klient DHCP (DHCP Client) - ta opcja umoŝliwia automatyczne uzyskanie adresu IP z serwera DHCP. Domyślnie opcja ta jest włączona. JeŜeli serwer DHCP nie jest jednak dostępny w sieci, to DNS-313 ustawi sobie adres na z maską podsieci i będzie co pewien okres poszukiwał serwera DHCP. Statyczny adres IP(Static IP) - ta opcja umoŝliwia ręczne wprowadzenie adresu IP. JeŜeli jest to konieczne, moŝesz ręcznie wprowadzić adresację IP urządzenia DNS NaleŜy przy tym pamiętać, Ŝe wszystkie urządzenia w lokalnej sieci muszą naleŝeć do tej samej sieci IP i posiadać tę samą maskę podsieci, przy czym kaŝde urządzenie musi mieć unikalny adres. 11

12 Po wybraniu odpowiedniej opcji kliknij przycisk Dalej (Next). W kolejnym oknie naleŝy wpisać nazwę grupy roboczej (Workgroup), nazwę (Name) oraz opis (Descritpion), a następnie kliknij Dalej (Next), aby kontynuować. Ostatni ekran dotyczy zakończenie konfiguracji. JeŜeli chcesz dokonać jakiś zmian kliknij przycisk Wróć (Back), jeŝeli chcesz zapisać ustawienia wybierz Zakończ (Finish), natomiast jeŝeli chcesz zakończyć bez zapisywania ustawień wybierz Wyjście (Exit) Setup> LAN Setup Ustawienia sieci lokalnej (Local Area Network LAN) dotyczą sieci wewnętrznej. MoŜna je określić mianem ustawień prywatnych (private settings). W razie konieczności adres IP w sieci lokalnej moŝna zmienić. Adres IP w sieci LAN jest prywatny i dostępny w sieci wewnętrznej. Nie jest on natomiast dostępny z Internetu. 12

13 Do wyboru są dwie opcje pobrania adresu IP dla urządzenia DNS-313. Pierwsza to Klient DHCP (DHCP Client), druga adres statyczny IP (Static IP). JeŜeli w sieci dostępny jest serwer DHCP to naleŝy wybrać pierwszą opcję. Adres IP zostanie wtedy automatycznie przypisany. W przeciwnym razie naleŝy wybrać drugą opcję i ręcznie wprowadzić niezbędne informacje takie jak: adres IP (IP Address), maskę podsieci (Subnet Mask), adres IP bramy (Gateway IP Address), podstawowy serwer DNS (DNS1), zapasowy serwer DNS (DNS2). LLTD (Link Layer Topology Discovery) LLTD to protokół umoŝliwiający tworzenie w systemie Windows Vista widoku graficznego komputerów i urządzeń w sieci oraz sposobu ich połączenia. JeŜeli opcja te jest włączona (enable), moŝliwe jest uzyskanie fizycznej topologii sieci wraz z urządzeniem DNS-313 (dla Windows Vista), w przeciwnym wypadku urządzenie to nie będzie widoczne w topologii sieci Setup> Device Strona umoŝliwia przypisanie grupy roboczej, nazwy i opisu urządzenia DNS

14 Grupa robocza (Workgroup) przypisz nazwę grupy roboczej dla urządzenia DNS Nazwa grupy roboczej powinna być taka sama jak nazwa grupy roboczej komputerów w sieci. Nazwa (Name) przypisz nazwę urządzeniu DNS-313 Opis (Description) przypisz opis urządzenia DNS Setup > Time and Date Menu czasu i daty (Time and Date) zawiera kilka opcji ustawienia wewnętrznego zegara urządzenia DNS-313. Bardzo waŝne jest poprawne ustawienie czasu tak, aby wszelkie planowanie pobierania i tworzenie kopii zapasowych odbywały się o zaplanowanym czasie. Ustawienia strefy czasowej (Time Zone Settings) ustaw odpowiednią strefę czasową. Kliknij Ustaw czas (Set Time), aby zsynchronizować z lokalnym komputerem. Z mojego komputera (From My Computer) opcja pozwala zsynchronizować czas zegara urządzenia DNS-313 z czasem lokalnego komputera. Kliknij Ustaw czas (Set Time), aby zsynchronizować z lokalnym komputerem. Serwer NTP (NTP Server) protokół NTP (Network Time Protocol) pozwala zsynchronizować czas urządzenia DNS-313 z serwerem czasu w Internecie. Wprowadź adres IP lub nazwę domenową serwera NTP, z którym chcesz zsynchronizować czas, a następnie kliknij przycisk Ustaw czas (Set Time). Ustaw czas i datę ręcznie (Set The Date And Time Manually) opcja umoŝliwia skonfigurowanie czasu i daty ręcznie. Z menu rozwijanych wybierz odpowiednie 14

15 wartości rok (year), miesiąc (month), dzień (day), godzinę (hour) i minutę (minute) i kliknij przycisk Ustaw czas (Set Time) Advanced > Users / Groups Sekcja umoŝliwia utworzenie kont uŝytkowników oraz grup i przydzielenie poszczególnych uŝytkowników do określonych grup. Urządzenie DNS-313 pozwala na utworzenie do 64 unikalnych kont uŝytkownika i 10 unikalnych kont grup. Stworzone konta uŝytkowników i grup zostaną wyświetlone w odpowiedniej liście w dolnej części strony. 15

16 Tworzenie uŝytkowników i grup (User and Group Creation) sekcja umoŝliwia utworzenie konta uŝytkowników i grup przez podanie odpowiednich atrybutów takich jak: nazwa uŝytkownika, hasło, nazwa grupy. UŜytkownik/Grupa (User/Group) zaznacz odpowiednią opcję, aby utworzyć konto uŝytkownika lub grupy. Nazwa grupy (Group name) podaj nazwę grupy. Nazwa uŝytkownika (User name) podaj nazwę uŝytkownika. Hasło (Password) podaj hasło uŝytkownika. Hasło potwierdzające (Confirm Password) wpisz hasło uŝytkownika ponownie. Ustawienia grupy (Group Settings) sekcja pozwala przyporządkować uŝytkowników do określonej grupy. NaleŜy z menu rozwijanego wybrać określoną grupę, a następnie zaznaczyć uŝytkownika i kliknąć dodaj (Add). W analogiczny sposób moŝna usunąć uŝytkownika z grupy, zaznaczając jego nazwę na liście uŝytkownicy w grupie (Users in group) a następnie kliknąć usuń (Remove). Zaznaczając opcję wszystkie konta (All accounts) moŝna dodać do grupy wszystkich uŝytkowników, odznaczając usunąć. Lista uŝytkowników (User List) na liście wyświetlone są uŝytkownicy wraz z przypisanymi grupami. Lista grup (Group List) - na liście wyświetlone są utworzone grupy. Istnieje moŝliwość edytowania parametrów konta uŝytkowników i grup, lub usunięcie danego konta przez wybranie odpowiedniej ikony na liście uŝytkowników i grup: - ołówek z notatnikiem edycja konta - kosz na śmiecie usunięcie konta Advanced > Network Access Sekcja umoŝliwia nadawanie określonych uprawnień do poszczególnych folderów dla kont uŝytkowników i grup. Domyślnie wszyscy uŝytkownicy mają dostęp typu odczyt/zapis do wszystkich folderów. Zanim będzie moŝliwe określenie konkretnych zasad dla poszczególnych uŝytkowników i grup naleŝy usunąć domyślną zasadę. 16

17 Kategoria (Category) zaznacz odpowiednią opcję, aby nadać uprawnienia uŝytkownikowi (User) lub grupie (Group). UŜytkownik (User) z menu rozwijanego wybierz odpowiedniego uŝytkownika (lub zaznacz opcję wszystkie konta (All accounts), któremu chcesz nadać uprawnienia. Grupa (Group) z menu rozwijanego wybierz odpowiednią grupę, której chcesz nadać uprawnienia. Folder (Folder) kliknij przycisk Przeglądaj (Browse), aby wskazać folder do którego chcesz przypisać uprawnienia danemu uŝytkownikowi lub grupie. Uprawnienia (Permission) z menu rozwijanego wybierz odpowiednie uprawnienia: tylko odczyt (Read only) lub odczyt/zapis (Read/Write). Komentarz (Comment) wpisz komentarz dla tej reguły. Lista dostępu (Network Access List) lista wyświetlająca utworzone reguły nadające określone uprawnienia uŝytkownikowi lub grupie dla danego folderu. Edycja reguły jest moŝliwa po kliknięciu ikony notatnika z ołówkiem. Usunięcie reguły jest moŝliwe po wybraniu ikon kosza na śmiecie Advanced > FTP Server Urządzenie DNS-313 jest wyposaŝone w wbudowany serwer FTP. Serwer jest łatwy w konfiguracji i umoŝliwia uŝytkownikom dostęp do danych bez względu gdzie się znajdują. Serwer FTP moŝe być skonfigurowany tak, aby umoŝliwić uŝytkownikom dostęp do konkretnych folderów i pozwala na jednoczesny dostęp do serwera do 10 uŝytkowników. 17

18 Ustawienia konta FTP (FTP Account Settings) sekcja umoŝliwia nadanie odpowiednich uprawnień do przeglądanie serwera FTP dla uŝytkowników i grup. Kategoria (Category) zaznacz odpowiednią opcję, aby nadać uprawnienia uŝytkownikowi (User) lub grupie (Group). UŜytkownik (User) z menu rozwijanego wybierz odpowiedniego uŝytkownika (lub zaznacz opcję wszystkie konta (All accounts), któremu chcesz nadać uprawnienia. Grupa (Group) z menu rozwijanego wybierz odpowiednią grupę, której chcesz nadać uprawnienia. Folder (Folder) kliknij przycisk Przeglądaj (Browse), aby wskazać folder do którego chcesz przypisać uprawnienia danemu uŝytkownikowi lub grupie lub zaznacz opcję root, aby wskazać na cały dysk. Uprawnienia (Permission) z menu rozwijanego wybierz odpowiednie uprawnienia: tylko odczyt (Read only) lub odczyt/zapis (Read/Write). Ustawienia serwera FTP (FTP Server Settings) sekcja umoŝliwia skonfigurowanie serwera FTP maksymalnej liczby uŝytkowników, czasu bezczynności itp.. Maksymalna liczba uŝytkowników (Max. User) z menu rozwijanego określ liczbę uŝytkowników, którzy będą mieli dostęp do serwera w tej samej chwili. Czas bezczynności (Idle Time) wpisz liczbę z zakresu 1-10, określająca czas w minutach, po upływie którego uŝytkownik zostanie automatycznie rozłączony. Port (Port) określ port serwera FTP z przedziału (domyślnie 21). Uwaga!!! Zmiana portu na inną wartość niŝ 21 moŝe spowodować problemy, jeŝeli urządzenie 18

19 znajduje się za routerem. Zaleca się pozostawienie tych ustawień na wartość domyślną, chyba Ŝe uŝytkownik jest zaznajomiony ze zmianą portu FTP. Kontrola przepływu (Flow control) umoŝliwia określenie przepustowości dla kaŝdego uŝytkownika. Zaznacz opcję Bez limitu (Unlimited), aby nie ustawiać limitu. Język klienta (Client Language) opcja umoŝliwia dostosowanie języka do klienta. Wspierane są następujące języki: Cyrillic, Central European, North European, Western European, Simplified Chenese, Tranditional Chinese. Lista dostępu FTP (FTP Access List) wyświetla wszystkie reguły dotyczące dostępu do serwera FTP. Regułę moŝna zmodyfikować po kliknięciu ikony notatnika z ołówkiem, lub usunąć klikając ikonę kosza na śmieci. Status serwera FTP (FTP Server Status) sekcja wyświetla podstawowe informacje o serwerze FTP status, maksymalna liczbę zalogowanych uŝytkowników w danej chwili, port, limit przepływu na uŝytkownika, czas bezczynności oraz język klienta. Zatrzymaj serwer FTP (Stop FTP Server) opcja umoŝliwia wyłączenie serwera FTP. UWAGA!!! JeŜeli Twoje urządzenie DNS-313 znajduje się za routerem lub zaporą sieciową, jest bardzo prawdopodobnie Ŝe będziesz musiał dokonać odpowiednich modyfikacji (np. przekierowanie portu) na routerze lub zaporze, tak aby ruch z Internetu na serwer FTP był moŝliwy Advanced > UPnP AV Server Urządzenie DNS-313 dostarcza funkcjonalności serwera UPnP AV. UmoŜliwia transmisję zdjęć, muzyki i plików video do odtwarzaczy kompatybilnych z UPnP AV w lokalnej sieci. Serwer UPnP AV (UPnP AV Server) wybierz opcję uruchom (Enable) lub wyłącz (Disable), aby uruchomić lub wyłączyć serwer UPnP AV. 19

20 Folder (Folder) zaznacz opcję root, aby umoŝliwić dostęp do całego dysku Advanced > itunes Server Urządzenie DNS-313 dostarcza funkcjonalności serwera itunes. Udostępnia muzykę i pliki video komputerom w lokalnej sieci z uruchomioną usługą itunes. JeŜeli ta usługa jest włączona, urządzenie DNS-313 będzie automatycznie wykryte w programie itunes, a pliki muzyczne i video będą dostępne do transmisji w sieci. Serwer itunes (itunes Server) zaznacz opcję Uruchom (Enable), aby włączyć serwer itunes, lub Wyłącz (Disable) w przeciwnym wypadku. Folder (Folder) zaznacz opcję root, aby umoŝliwić dostęp do całego dysku. Hasło (Password) wprowadź hasło do serwera itunes Advanced > DHCP Server Urządzenie DNS-313 moŝe być wykorzystywane jako serwer DHCP. Urządzenie moŝe wtedy przypisywać adresy IP klientom w lokalnej sieci. JeŜeli jednak w sieci jest juŝ skonfigurowany serwer DHCP, opcję tą naleŝy wyłączyć. Serwer DHCP (DHCP Server) - zaznacz opcję Uruchom (Enable), aby włączyć serwer DHCP, lub Wyłącz (Disable) w przeciwnym wypadku. 20

21 Poprzedni początkowy adres IP (Previous Starting IP Address) początkowy adres IP poprzedniej puli adresów. Poprzedni końcowy adres IP (Previous Ending IP Address) - końcowy adres IP poprzedniej puli adresów. Początkowy adres IP (Starting IP Address) wprowadź ostatnią część początkowego adresu IP puli adresów, z której będą przydzielany adresy IP klientom. Końcowy adres IP (Ending IP Address) wprowadź ostatnią część końcowego adresu IP puli adresów, z której będą przydzielany adresy IP klientom. Czas dzierŝawy (Lease Time) z menu rozwijanego wybierz okres dzierŝawy przypisywanego adresu IP. Lista klientów DHCP (DHCP Client List) wyświetla wszystkich klientów serwera DHCP wraz z nazwą hosta, adresem IP, adresem MAC i czasem wygaśnięcia dzierŝawy Maintenance > Admin Password Sekcja pozwala na ustawienie i zmianę hasła administratora. Nazwa uŝytkownika (User Name) wpisna nazwa administratora (admin). Hasło (Password) wpisz stare hasło administratora. Nowe hasło (New Password) wprowadź nowe hasło administratora. Hasło potwierdzające (Confirm Password) wprowadź ponownie nowe hasło administratora Maintenance > System 21

22 Sekcja pozwala na manipulowanie urządzeniem restart systemu, przywracanie ustawień fabrycznych, wyłączenie urządzenia, zapisywanie i wgrywanie konfiguracji oraz ustawienie czasu bezczynności. Uruchom ponownie (Restart) przycisk umoŝliwia ponownie uruchomienie urządzenia. Przywróć (Restore) przycisk umoŝliwia przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia. Zaleca się uŝywanie tej opcji tylko, gdy jest to koniecznie, poniewaŝ jej uŝycie powoduje utratę wszystkich zapisanych ustawień urządzenia DNS-313. Zamknij (Shutdown) przycisk umoŝliwia wyłączenie urządzenia. Ustawienia konfiguracji (Configuration Settings) Wybierz zapisz (Save), aby zapisać bieŝącą konfigurację do pliku. Wybierz Przeglądaj (Browse), aby wskazać na plik konfiguracyjny urządzenia i Wgraj (Load), aby go załadować. Czas bezczynności (Idle Time) wprowadź czas w minutach określających przez ile administrator moŝe być nieaktywny podczas konfiguracji urządzenia (Config Inactivity TImer) lub uŝytkownik podczas dostępu do konfiguracji planowania pobrań (Download Schedule Inactivity Timer) Maintenance > Firmware Upgrade 22

23 Urządzenie DNS-313 umoŝliwia łatwe sprawdzenie dostępności nowej wersji firmware`u oraz jej wgranie do urządzenia. Aktualizacjia firmware`u (Firmware Update) sekcja dostarcza link do sprawdzenia dostępności nowego firmware`u na stronie pomocy technicznej D-Link. Current Fimrware Version numer obecnej wersji zainstalowanej na urządzeniu DNS-313. Firmware Date data oprogramowania. Przeglądaj (Browse) - Kliknięcie przycisku pozwoli na wybranie pliku z nowym oprogramowaniem dla routera, z dysku komputera. Po wskazaniu oprogramowania kliknij przycisk Zastosuj (Apply) Maintenance > Alerts Urządzenie DNS-313 umoŝliwia wysyłanie powiadomień alarmujących o zaistnieniu określonych zdarzeń i stanu dysku twardego. 23

24 Ustawienia powiadomienia ( Alert Settings) sekcja zawiera konfigurację wychodzącego i przychodzącego konta . Po skonfigurowaniu kliknij przycisk Testuj (Test ), aby wysłać testowego a i tym samym sprawdzić poprawność konfiguracji. Metoda logowania (Login Method) wybierz Account lub Anonymous. Wybranie drugiej opcji nie wymaga wprowadzenia nazwy uŝytkownika (User Name) i hasła (Password). Nazwa uŝytkownika (User Name) wprowadź odpowiednią nazwę uŝytkownika dla Twojego konta . Hasło (Password) wprowadź odpowiednie hasło dla Twojego konta . Serwer SMTP (SMTP Server) wprowadź adres IP lub nazwę domenową wychodzącego serwera poczty. JeŜeli nie jesteś pewny wartości tutaj wpisywanych, skontaktuj się z Twoim dostawcą poczty. Nadawca (Sender ) wprowadź adres , który będzie wyświetlany w wysyłanym u w polu Od (From). Nie musi to być prawdziwy adres . Odbioraca (Receiver ) wprowadź adres , pod który będą wysyłane powiadomienia. Adres musi być odpowiedni do wprowadzonego wcześniej serwera poczty SMTP. 24

25 Testuj (Test ) kliknij przycisk, aby sprawdzić poprawność konfiguracji i wysłać testowy. Typ powiadomień (Alert Types) sekcja zawiera opcje umoŝliwiające określenie typu wysyłanych powiadomień. Zaznacz odpowiednią opcję. Powiadomienia o stanie pojemności dysku są wysyłane co pewien okres, natomiast pozostałe powiadomienia tylko wtedy gdy jest to koniecznie. Stan pojemności (Space Status) określ okres powiadomienia o stanie pojemności na dysku, wybierając z menu rozwijanych godziny i minuty. Dysk pełny (A Volume Is Full) powiadomienie zostanie wysłane, gdy dysk będzie pełny. Hasło administratora zostało zmienione (The Administrator`s Password Has Been Changed) powiadomienie zostanie wysłane, gdy hasło administratora zostanie zmienione. Firmware został zakutalizowany (Firmware Has Been Upgraded) powiadomienie zostanie wysłane, gdy firmware zostanie zakutalizowany. Temperatura systemu została przekroczona (System Temperature Has Exceeded) powiadomienie zostanie wysłane, gdy temperatura systemu przekroczy ustaloną wartość. Wartość i skalę temperatury naleŝy ustalić korzystając z menu rozwijanego. Włączenie tej opcji spowoduje takŝe automatyczne wyłączenie urządzenia po przekroczeniu ustalonej temperatury Maintenance > Power Management Urządzenie DNS-313 umoŝliwia zarządzanie zasilaniem dysku. Po upływie określonego czasu nieaktywności dysk moŝe zostać wyłączony. Zasilanie zostanie ponownie przywrócone przy próbie dostępu do danych. Urządzenie DNS-313 cały czas będzie włączone, a tylko dysk będzie miał odłączone zasilanie. 25

26 Zarządzanie zasilaniem (Power Management) - zaznacz opcję Uruchom (Enable), aby włączyć zarządzanie zasilaniem, lub Wyłącz (Disable) w przeciwnym wypadku. Wyłącz twardy dysk (Turn Off Hard Drive) określ czas bezczynności, po którym dysk twardy zostanie wyłączony Maintenance > Format Disk Sekcja pozwala sformatować zainstalowany dysk. Potwierdź (Confirm) wybranie przycisku umoŝliwia sformatowanie dysku. Zostanie wyświetlone okno z prośbą o potwierdzenie chęci sformatowania dysku. Wybranie opcji Anuluj (Cancel) spowoduje powrót do menu konfiguracji, natomiast wybranie opcji OK spowoduje sformatowanie dysku wszystkie dane zostaną skasowane Maintenance > Scan Disk Sekcja pozwala przeskanować dysk w poszukiwaniu błędów. Skanuj dysk (Scan Disk) wybranie przycisku spowoduje przeskanowanie dysku w poszukiwaniu błędów. Po zakończeniu skanowania lista błędów zostanie wyświetlona poniŝej przycisku. Uwaga!!! Lista wyświetla tylko pierwsze 20 błędów. 26

27 Maintenance > Dynamic DNS Dynamiczny DNS to usługa umoŝliwiająca hosting serwerów web, FTP, gier itp. za pomocą nazwy domenowej (nabytej np. w przypisanej do dynamicznego adresu IP. Wykorzystując dynamiczny DNS moŝliwe jest podłączenie się do urządzenia z Internetu bez względu na to, jaki ma aktualnie adres IP. Aby serwer był dostępny pod zmiennym adresem IP, naleŝy skorzystać z dynamicznego systemu nazw domen (Dynamic Domain Name Service DDNS). Dostęp do tak skonfigurowanego hosta wymaga jedynie znajomości jego nazwy. Mechanizm DDNS odwzorowuje nazwę hosta na jego obecny adres, który zmienia się przy kaŝdym połączeniu z usługodawcą. W celu włączenia funkcji Dynamic DNS, zaznacz pole wyboru Enable Dynamic DNS. Następnie wprowadź odpowiednie informacje o serwerze DDNS. Konieczne jest zdefiniowanie następujących parametrów: Server Address (nazwa dostawcy DDNS) Host Name (Nazwa hosta), Username (Nazwa uŝytkownika), Password (Hasło). Verify Password (Potwierdź hasło) Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 27

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0)

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0) Instrukcja obsługi Dla Network Attached Storage Wer.1.0.0.0909 (Dla ADM 2.0) Spis treści ASUSTOR NAS User Guide 1. Wstęp... 5 2. Fabrycznie zainstalowane aplikacje... 6 2.1. Ustawienia... 6 2.1.1. Ogólne...

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Router WiFi Nighthawk AC1900 Smart Model R7000. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji

Instalacja. Router WiFi Nighthawk AC1900 Smart Model R7000. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Seagate Central

Podręcznik Użytkownika Seagate Central Podręcznik Użytkownika Seagate Central Model SRN01C Podręcznik Użytkownika Seagate Central 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave, a także Seagate

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

PowerPanel Business Edition Podręcznik użytkownika

PowerPanel Business Edition Podręcznik użytkownika PowerPanel Business Edition Podręcznik użytkownika Rev. 17 2014/09/10 UMOWA LICENCYJNA DLA CYBERPOWER POWER PANEL BUSINESS EDITION INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA: TO JEST UMOWA. POPRZEZ INSTALACJĘ TEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika RT-N14U Router bezprzewodowy N300 Podręcznik użytkownika PL7879 Wydanie poprawione Listopad 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika F@ST 2704 Podręcznik użytkownika Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo