Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)"

Transkrypt

1

2 Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2) urzdzenie musi przyj kade zakócenia tym spowodowane niepodanymi operacjami. Stanowisko Federacyjnej Komisji do spraw Komunikacji (FCC) UWAGA- Urzdzenie zostao przetestowane I spenio regulaminowe wymagania stawiane cyfrowemu sprztowi klasy A, wymienione w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Wymagania zostay ustalone w sposób zapewniajcy dostateczn ochron przed szkodliwymi zakóceniami w domowych instalacjach. Urzdzenie wytwarza, korzysta i moe emitowa promieniowanie radiowe, I jeeli nie zostanie zainstalowane I uytkowane zgodnie z ponisz instrukcj, moe spowodowa zakócenia w pracy domowych odbiorników radiowych. Jednake, nie ma gwarancji e zakócenia nie wystpi w poszczególnych instalacjach. Jeeli wczenie lub wyczenie urzdzenia spowoduje zakócenia w odbiorze sygnau radiowego lub telewizyjnego, uytkownik powinien zastosowa co najmniej jeden z poniszych rodków zapobiegawczych Obróci lub przestawi anten odbiornika. Zwikszy odstp pomidzy urzdzeniem a odbiornikiem. Podczy urzdzenie do innego gniazdka ni odbiornik. Skonsultowa si ze sprzedawc b dowiadczonym technikiem. Klasa A ITE Klasa A ITE jest kategori obejmuj pozostae ITE które speniaj wymagania Klasy A ITE Ale nie speniaj wymogów Klasy B ITE. Nie trzeba ogranicza sprzeday takich urzdze ale do instrukcji uytkowania naley doczy nastpujce ostrzeenia: UWAGA To jest produkt Klasy A. W rodowisku domowym produkt moe powodowa zakócenia z powodu których ytkownik moe by zmuszony do zastosowania odpowiednich rodków zapobiegawczych. Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Produkt spenia wymagania wyznaczone przez zarzdzenie Rady zblione do Listy praw czonków powizanych z Dyrektyw Zgodnoci elektro magnetycznej 2004/108/EEC. UWAGA To jest produkt Klasy A. W rodowisku domowym produkt moe powodowa zakócenia z powodu których uytkownik moe by zmuszony do zastosowania odpowiednich rodków zapobiegawczych. ZRZECZENIE PRAW Kada gwarancja i przedstawicielstwo, zarówno jawne jak i ukryte, zostao uone zgodnie z zawartoci poniszej dokumentacji, jej jakoci, sposobem przedstawienia, informacjami handlowymi, lub przydatnoci do szczególnych celów.. Informacje zawarte w dokumentacji zostay dokadnie sprawdzone pod ktem wiarygodnoci, jednak nie nikt nie ponosi odpowiedzialnoci za moliwe niecisci. Informacje zawarte w dokumentacji mog by zmieniane bez wczeniejszego ostrzeenia. W adnym wypadku AVerMedia nie bdzie odpowiedzialne za bezporednie, porednie, specjalne, przypadkowe lub wane uszkodzenia wynikajce z uytkowania lub niezdolnoci do dziaania tego produktu lub dokumentacji, nawet jeeli takie uszkodzenia satwe do przewidzenia. ZNAKI HANDLOWE AVerMedia, zosta zaaprobowany przez AVerMedia Information, Inc. do uycia, jest znakiem handlowym zarejestrowanym przez AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc. IBM PC jest znakiem handlowym zarejestrowanym przez International Business Machines Corporation. Macintosh jest znakiem handlowym zarejestrowanym przez Apple Computer, Inc. Microsoft jest zarejestrowanym znakiem handlowym, Windows jest znakiem handlowym Microsoft Corporation. Wszystkie inne produkty lub nazwy firm, wspomniane w dokumentacji tylko dla celów identyfikacyjnych lub przykadu, mog by znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi swoich prawnych wcicieli. PRAWA AUTORSKIE 2008 AVerMedia INFORMATION, Inc. Wszystkie prawa zastrzeone. adna cz publikacji nie moe by kopiowana, przesyana, przepisywana, umieszczana w systemie wyszukujcym informacje ani tumaczona na aden jzyk bez pisemnego pozwolenia od AVerMedia INFORMATION, Inc.

3 Znak przekrelonego kosza na mieci oznacza e tego produktu nie mona wyrzuca razem z innymi domowymi mieciami. Zamiast tego trzeba odda zuyty sprzt do wyznaczonego punktu, zajmujcego si recyklingiem zuytego sprztu elektronicznego. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczcych miejsc przyjmujcych zuyty sprzt elektroniczny skontaktuj si z miejscowym zakadem zajmujcym si wywozem mieci lub ze sklepem w którym zakupi produkt. Informacja o Bezpiecznym uytkowaniu baterii - Przechowuj baterie w suchym I chodnym miejscu. - Nie usuwaj baterii razem ze zwykymi mieciami. Wyrzucaj baterie do specjalnych pojemników lub oddawaj je do sklepu w którym je kupi. - Wyjmuj baterie jeeli urzdzenie nie bdzie uywane przez dugi czas. Zawsze wyjmuj baterie z pilota. Korozja i wylew z baterii mog uszkodzi pilota niezalenie od ich zabezpiecze. - Nie mieszaj starych I nowych baterii. - Nie mieszaj ze sob rónych typów baterii (alkaicznych, wglowych ani akumulatorów). - Nie wrzucaj baterii do ognia (mog wybuchn lub wyla). Nigdy nie uywaj przeterminowanych baterii OSTRZEENIE ABY ZREDUKOWA ZAGRZOENIE POARU ALBO PORAENIA ELEKTRYCZNEGO NIE WYSTAWIAJ URZADZENIA NA DZIAANIE DESZCZU LUB WILGOCI UWAGA JEELI ZAWARTO PACZKI JEST USZKODZONA, NIEKOMPLETNA LUB ZAWIERA ZBDNE ELEMENTY SKONTAKTUJ SI Z LOKALNYM DYSTRYBUTOREM. NIEAUTORYZOWANE MODYFIKACJE PRODUKTU POWODUJ UTRAT GWARANCJI UWAGA - INFORMACJE ZAWARTE W TYM DOKUMENCIE MOGA BY ZMIENIANE BEZ OSTRZEENIA. - INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE MAJ WYCZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY. OSTRZEENIE PRZED PIORUNAMI ABY ZAPOBIEDZ UDERENIU PIORUNA NALEY ZAINSTALOWA PIORUNOCHRON W CELU DODATKOWEJ OCHRONY JEDNOSTKI DVR PRZED UDERZENIAMI PIORUNA ZALECA SI JEJ ODCZENIE NA CZAS BURZY.

4 Spis Treci Uwaga dotyczca FCC (Klasa A)... 2 Klasa A ITE... 2 Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)... 2 ZRZECZENIE PRAW... 2 ZNAKI HANDLOWE... 2 PRAWA AUTORSKIE... 2 Rozdzia 1 Wprowadzenie Zawarto Opakowania Dane Techniczne Przedni Panel Panel Tylny Obsuga Jednostki DVR Instalacja Twardego Dysku Regulacja Prdkoci Wiatraka Podczanie Urzdze Podczanie sensorów / przekaników/ Kamery PTZ... 8 Rozdzia 2 Sterowanie jednostk DVR Zapoznanie z Przyciskami Pilota Korzystanie z funkcji Powtarzanie AB Korzystanie z przycisku Archiwizacja USB Pierwsze Uycie Jednostki DVR Ustawienie Daty I Godziny Ekran Dozorowy Odtwarzanie Wideo Rozdzia 3 Menu Nawigacyjne OSD Funkcje Menu Rozdzia 4 Korzystanie z Konsoli Odtwarzajcej USB Zalecane Wymagania Sprztowe Instalacja Konsoli Odtwarzajcej USB Korzystanie z Konsoli Odtwarzajcej USB Wycinanie i Zachowywanie Fragmentów Nagra Odtwarzanie Nagra z Twardego Dysku Odtwarzanie Archiwów(*.dvr) Rozdzia 5 Zarchiwizowane Pliki Nagra Zapoznanie z Aplikacj HDD Backup Archiwizacja Nagra... 35

5 Rozdzia 6 Weryfikacja Obrazu Rozdzia 7 ienhance Korzystanie z istable Rozdzia 8 Korzystanie Ze Zdalnych Programów Zapoznanie z Aplikacj Web Viewer Zdalna Konfiguracja Systemu Zapoznanie z Przyciskami Zdalnej Konsoli Konfiguracja Zdalnej Konsoli Korzystanie ze Zdalnego Odtwarzania Zapoznanie z Przyciskami Zdalnego Odtwarzania Zapoznanie z Przyciskami cigania I Odtwarzania Aneks A Rejestracja Nazwy Domeny Aneks B Port Usug Sieciowych... 59

6

7 Rozdzia 1 Wprowadzenie 1.1 Zawarto Opakowania AVerMedia AVerDiGi EB1304NET SATA Quick Installation Guide A B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) i (1) Jednostka DVR A: AVerDiGi EB1304NET SATA unit B: AVerDiGi EB1304NET SATA + unit Model jednostki DVR jest zaleny od zonego zamówienia. (2) Pilot (doczone baterie) (3) Przewodnik szybkiej instalacji (4) Przewód zasilajcy * rodzaj przewodu zaleny jest od kraju w którym zakupiono jednostk DVR (5) Adapter zasilania (6) Wewntrzny uchwyt Twardego Dysku (doczono 8 rub) (7) Pyta CD z oprogramowaniem (wraz z instrukcj Uytkownika) 1.2 Dane Techniczne Materia ognioodporny Samodzielna, cyfrowa rejestrator obrazu 4 kompozytowe wejcia wideo oraz jedno wyjcie wideo Wyjcie VGA dla monitora LCD lub CRT Menu sterujce OSD Kompresja wideo MPEG4 Automatyczne wykrywanie systemu wideo NTSC lub PAL. Obsuga dostpu sieciowego poprzez Internet Explorer Obsuga Centralnego Systemu Zarzdzania (CMS) 1

8 i Jeeli uytkownikowi potrzebna jest aplikacja CMS naley skontaktowa si z lokalnym sprzedawc w celu uzyskania dalszych informacji. Obsuga Zdalnej Konsoli Obsuga archiwizacji USB na pen-drive a lub zewntrzny dysk twardy Obsuga jednoczesnego nagrywania oraz odtwarzania. Obsuga twardego dysku (nie doczony) Rozdzielczo penoekranowa: Wywietlanie: 720 x 480 (NTSC) / 720 x 576 (PAL) Nagrywanie: 720 x 480 (NTSC) / 720 x 576 (PAL) Prdko nagrywania: Tryb D1: 60 ramek na sekund(ntsc) / 50 ramek na sekund (PAL) Tryb CIF: 120 ramek na sekund (NTSC) / 100 ramek na sekund (PAL) Harmonogram nagrywania (00:00~23:00 ustawiany wedug godziny) Wyszukiwanie nagra wedug daty/godziny/zdarzenia Wejcia / Wyjcia: 4 wejcia sensorowe oraz jedno wyjcie przekanika 1.3 Przedni Panel Nazwa Funkcja (1) Dioda LED Zasilania wieci, gdy jednostka jest wczona (2) HDD LED Wskazuje na rodzaj pracy twardego dysku. wieci, gdy Dysk pracuje (zapis /odczyt) (3) Sensor IR Do odbioru sygnau z pilota sterujcego jednostk (4) Port Sensora IR Do podczenia przewodu zewntrznego sensora IR (5) Port USB 2.0 Poczenie z zewntrznym dyskiem twardym lub Pen drive m w celu archiwizacji nagra. i - Jeeli zewntrzny dysk twardy bdzie uyty po raz pierwszy naley sformatowa go do formatu FAT32. - System DVR obsuguje dyski o maksymalnej pojemnoci 32GB. (6) (10) (1)(2)(3) (4) (5) (7) (8) (9) 2

9 Nazwa Funkcja (1) Dioda LED Zasilania wieci, gdy jednostka jest wczona (2) HDD LED Wskazuje na rodzaj pracy twardego dysku. wieci, gdy Dysk pracuje (zapis /odczyt) (3) Sensor IR Do odbioru sygnau z pilota sterujcego jednostk (4) Port Sensora IR Do podczenia przewodu zewntrznego sensora IR (5) Port USB 2.0 Poczenie z zewntrznym dyskiem twardym lub Pen drive m w celu archiwizacji nagra. i - Jeeli zewntrzny dysk twardy bdzie uyty po raz pierwszy naley sformatowa go do formatu FAT32. - System DVR obsuguje dyski o maksymalnej pojemnoci 32GB. (6) 1/2/3/4/Quad Przyciski, w trybie podgldu, pozwalaj na przeczanie kanaów w trybie penoekranowym oraz na wywietlenie obrazu ze wszystkich kamer jednoczenie. Przyciski s równie do wprowadzania hasa: (7) Nagrywanie REC Rozpoczcie nagrywania. Aby zakoczy nagrywanie naley wybra przycisk (8) Menu Otwieranie / Zamykanie menu OSD oraz zamykanie podmenu (9) GÓRA/DÓ/WYBÓR (10) Przyciski Odtwarzania/ Sterujce menu OSD Przyciskami GÓRA oraz DÓ zmienia si ustawienia oraz porusza w lewo I prawo. Przyciskiem WYBÓR wprowadza si lub potwierdza wybór. Funkcje przycisków w trybie odtwarzania: Wywietlenie listy odtwarzania oraz rozpoczcie odtwarzania Przewijanie wstecz nagrania z prdkoci 2x, 4x, 8x lub 16x Przewijanie naprzód nagrania z prdkoci 2x, 4x, 8x lub 16x Pauza Zatrzymanie odtwarzania Funkcje przycisków w menu OSD: Poruszanie w lewo i w prawo 3

10 Nazwa Funkcja Zmiana ustawie Dokonanie wyboru 1.4 Panel Tylny Nazwa Funkcja (1) Port RJ-45 : Port poczenia z Ethernetem (2) CH1/CH2/CH3/CH4 : Wejcia dla sygnau kamer wideo oraz wywietlenie go na kanale 1/2/3/4 (3) Wyjcie TV : Wyjcie sygnau TV do innego wyjcia wideo poprzez port BNS Jednostka DVR obsuguje 2 wyjcia wideo, ale mona jednie wybra Wyjcie VGA lub Wyjcie Wideo (4) Wyjcie VGA : Wyjcie sygnau do monitora CRT lub LCD (5) Wejcie / Wyjcie Audio : - Wejcie sygnau audio z zewntrznego urzdzenia audio z zewntrznym ródem zasilania. Sygna audio jest wbudowany w kana 1 - Wyjcie audio do zewntrznego urzdzenia, z wasnym ródem zasilania i Urzdzenia audio musz posiada wasne ródo zasilania. (6) Wejcie Sensora & Wyjcie Przekanika : Obsuga do 4 sensorów oraz jednego przekanika (Przekanik: 125V AC/30V DC) (7) RS485 Podczenie kamery PTZ (8) Przecznik TV-VGA : Przecznik wyjcia wideo. Naley si upewnie zosta ustawiony przed uruchomieniem jednostki DVR (9) 12V DC : Podczenie adaptera zasilania 4

11 1.5 Obsuga Jednostki DVR Instalacja Twardego Dysku Jednostka DVR pozwala uytkownikowi na instalacj twardego dysku. Przed zainstalowaniem dysku naley si upewnie przecznik zosta ustawiony w pozycji master. Sposób ustawienia przecznika naley sprawdzi w instrukcji dysku. i 1. Aby uzyska dane dotyczce dysków naley odnie si do strony Stwierdzenie Kompatybilne dyski twarde wskazane w powyszej licie znaczy, e te powszechnie dostpne dyski zostay sprawdzone wraz z produktami AVerMedia I w normalnych warunkach uytkowania dziaaj normalnie. AVerMedia nie gwarantuje, w sposób ukryty lub ustawowy, poprawnego dziaania dysków ani ich kompatybilnoci. W adnym wypadku AVerMedia nie bdzie odpowiedzialne za uszkodzenia, bdy w obsudze klientów, utracone korzyci, utrat programów i danych w systemach przechowujcych informacje lub innych. Obejmuje to bezporednie, porednie, specjalne, przypadkowe lub konsekwentne uszkodzenia spowodowane niekompatybilnoci uywanych twardych dysków, nawet, jeli AVerMedia zostao specjalnie poinformowane o ryzyku wystpienia takich uszkodze. Cae ryzyko zwizane z uyciem zawartych tu informacji przeniesione jest na odbiorc. Ponisze instrukcje pokazuj sposób instalacji twardego dysku: 2. Odkrci wszystkie ruby 3. Popchn obudow do tyu I podnie j 4. Zabezpieczy uchwyty twardego dysku 5. Podczy do dydku przewód SATA oraz zczk zasilaj 5

12 6. Zabezpieczy dysk wewntrz obudowy oraz przygotowa górn oson 7. Pocign obudow do siebie oraz zabezpieczy j 8. Mona teraz podczy przewody. Gdy zostanie podczone zasilanie, wczy si dioda Regulacja Prdkoci Wiatraka Jednostka DVR posiada trzy prdkoci wiatraka, pozwalajce dopasowa tryb pracy do warunków otoczenia. 1. Odkrci wszystkie ruby 2. Popchn obudow do tyu I podnie 3. Przesun oson pinów do gniazda. 3x to maksimum, 2x to wartorednia a 1x minimum. 4. Pocign obudow do siebie oraz zabezpieczy j 6

13 1.5.3 Podczanie Urzdze Do tylnego panelu jednostki DVR uytkownik moe podczy do 4 kamer wideo, do 4 sensorów oraz 1 urzdzenie alarmowe oraz wyjcie wideo do telewizora lub monitora CRT/LCD. Podczenie do jednostki pen drive lub zewntrzny dysk twardy umoliwia archiwizacj danych oraz ich póniejsze przegldanie przy pomocy doczonego pakietu oprogramowania. Poniszy schemat pokazuje moliwoci poczenia. Za kadym razem gdy zmieniany jest format wywietlania obrazu lub system wideo (NTSC/PAL), zasilanie musi zosta wyczone a nastpnie czone aby zresetowa jednostk. 7

14 1.5.4 Podczanie sensorów / przekaników/ Kamery PTZ Porty Sensorów, Przekanika oraz RS485 pozwalaj na podczenie do 4 sensorów, jednego przekanika oraz kamery PTZ. Naley umieci odpowiednie przewody bezporednio w gniazdach. Ponisza tabela przedstawia rozmieszczenie gniazd G 2 G 3 G 4 G OUT TX + TX RX RX Sensor Alarm RS485 Sygna z sensora (np podczerwieni, dymu, zblieniowego, drzwi itd.) jest transmitowany do systemu i powoduje jego reakcj oraz wysanie sygnau do przekanika (np. alarmu, telefonu itp.) Pin # Definicja 1 Uziemienie Sensora 1 2 Sygna Sensora 1 3 Uziemienie Sensora 2 4 Sygna Sensora 2 5 Uziemienie Sensora 3 6 Sygna Sensora 3 7 Uziemienie Sensora 4 8 Sygna Sensora 4 9 Sygna Przekanika 10 Sygna Przekanika 11 RS485 TX+ 12 RS485 TX- 13 RS485 RX+ 14 RS485 RX- 8

15 Rozdzia 2 Sterowanie jednostk DVR 2.1 Zapoznanie z Przyciskami Pilota Za pomoc pilota mona si porusza po menu OSD na monitorze dozorowym. (6) Przycisk Funkcja (1) FN EB DVR (2) (4) (3) (5) 0 (7) (9) (10) A-B (8) (11) (18) (17) REC SELECT MENU LEFT UP RIGHT FO CUS+ DOWN ZOOM+ (12) (13) (14) (15) (16) (1) FN Przycisk funkcjonalny do sterowania wieloma jednostkami DVR FO CUS- ZOOM- PTZ SPEED- SPEED+ RM-H6 (2) 1 (3) 3 (4) 7 (5) 9 (6) 5 Przeczenie na Kana 1 Przycisk numeryczny do wprowadzania hasa Przeczenie na Kana 2 Przycisk numeryczny do wprowadzania hasa Przeczenie na Kana 3 Przycisk numeryczny do wprowadzania hasa Przeczenie na Kana 4 Przycisk numeryczny do wprowadzania hasa Przeczenie w tryb QUAD Przycisk numeryczny do wprowadzania hasa Przycisk Funkcja (7) 2 Przycisk numeryczny do wprowadzania hasa

16 (8) A-B Ustawienie odtwarzania wideo z punktu A do B oraz ponowne odtworzenie na ekranie dozorowym (Zobacz 2.1.1) (9) Pauz (10) Rozpoczcie odtwarzania (11) Zmniejszenie prdkoci odtwarzania do 2x, 4x 8x lub 16x (12) Szybkie odtwarzanie z prdkoci 2x, 4x 8x lub 16x (13) Zatrzymanie Odtwarzania / Nagrywania (14) Archiwizacja USB (Zobacz 2.1.2) Przycisk (15) Funkcja Ruch pola wyboru w lewo i prawo Ruch pola wyboru w gór I w dó, wybór pozycji lub ustawienia w menu (16) Wejcie do gównego Menu OSD / wyjcie z menu OSD lub podmenu (17) Dokonanie wyboru Wejcie w podmenu (18) REC Rozpoczcie nagrywania i Ponisze przyciski nie dziaaj z urzdzeniem EB1304NET SATA FOCUS + FOCUS - ZOOM- ZOOM+ SPEED- SPEED+ PTZ Korzystanie z funkcji Powtarzanie AB Funkcja Powtarzania A-B pozwala uytkownikowi na zaznaczenie odcinka wideo od punktu A do B i wywietlanie go na ekranie dozorowym do momentu przerwania przez uytkownika. Mona wykona archiwizacj zaznaczonego fragmentu, zapisujc go na PenDrive lub zewntrznych twardych dyskach (zobacz 2.1.2). 1. Nacinij (przycisk odtwarzania) aby wywo menu odtwarzania i odnale potrzebne nagranie. 2. Wybierz TIME SEARCH lub EVENT LIST. - TIME SEARCH (szukanie wg daty i godziny): wybierz dat i godzin od której chcesz rozpocz odtwarzanie. - EVENT LIST (Lista zdarze przeszukiwanie wg warunków): A-B A-B A-B A-B 10

17 wybierz z listy. 3. Podczas odtwarzania nacinij przycisk A-B aby ustawi punkt A na segmencie video. Nastpnie nacinij ponownie przycisk A-B aby ustawi punkt B na segmencie. Na ekranie powinny pojawi si punkty A-B a zaznaczony fragment wybrany przez ytkownika bdzie odtwarzany do momentu ingerencji uytkownika - aby anulowa powtarzanie trzeba raz jeszcze nacisn przycisk A-B Korzystanie z przycisku Archiwizacja USB ytkownik moe za pomoc przycisku zarchiwizowa plik wideo powtórzenia AB. 1. Ustawi plik powtórzenia AB (zobacz 2.1.1). 2. Podczy do jednostki pen drive a lub zewntrzny twardy dysk. 3. Podczas odtwarzania pliku AB, naley wybra przycisk. 4. Nastpnie potwierdzi przyciskiem (YES) aby rozpocz archiwizacj lub przyciskiem (NO) przerwa proces. i USB BAKCUP YES(SELECT) / NO(MENU) - Jeeli wewntrzny twardy dysk ma zosta uyty po raz pierwszy naley sformatowa go w formacie FAT32. - Zewntrzny twardy dysk musi mie zewntrzne ródo zasilania. 2.2 Pierwsze Uycie Jednostki DVR Po podczeniu zasilania jednostka automatycznie okreli stan twardego dysku. Twardy dysk musi zosta sformatowany zanim bdzie móg dzia z jednostk EB1304NET SATA. jeeli bdzie konieczne ponowne sformatowanie dysku naley wybra przycisk aby SFORMATOWA twardy dysk lub aby NIE FORMATOWA twardego dysku. HARD DISKS INFORMATION VERSION S HDD CHECKING... MASTER HDD SIZE 76GB 509MB HDD FORMAT YES (SELECT) / NO (MENU) Ustawienie Daty I Godziny Przed rozpoczciem nagrywania naley ustawi Dat oraz Czas 11

18 1. Przyciskiem naley wywo menu OSD a TIME SETUP DATE TIME nastpnie przyciskam oraz porusza si w AUTO SYNC TIME TIME ZONE gór i w dó oraz wybiera podmenu. Przyciskiem LAST SYNC TIME potwierdza si wybór. 2. W podmenu naley wybra pole Data (Date) oraz dokona wyboru przyciskiem. Nastpnie przyciskami oraz ustawia si dat. Przyciskami oraz przesuwa si pole wyboru w lewo i w prawo. 3. Aby ustawi czas naley powtórzy Kroki 1 i Przyciskiem wraca si do gównego menu po dokonaniu ustawie / 03 / : 45 : 57 OFF GMT 2007 / 03 / : 00 : 00 DAYLIGHT SAVING DELETE RECORDED FILES OLDER THAN 10 DAYS 2.3 Ekran Dozorowy ytkownik moe wywietli na ekranie kady kana osobno lub wszystkie 4 kanay na raz w trybie nagrywania CIF lub D1. Aby zaznaczy które kanay s nagrywane, obok numeru kanau pojawia si ikona nagrywania. Ikony mikrofonu oraz gnika wskazuj na dostpno Audio. Na dole ekranu wywietlana jest data I godzina, tryb nagrywania (ustawienia harmonogramu nagrywania), twardy dysk (Master/Slave), oraz procent przestrzeni zajtej na dysku. D1 (A) HDD 29% CIF(A) HDD 29% Tryb Podgldu D1 Tryb podgldu CIF W trybie podgldu penego ekranu poniszymi przyciskami pilota mona przecza kanay lub wywietli tryb QUAD: CH1: Kamera 1 CH2: Kamera 2 CH3: Kamera Odtwarzanie Wideo CH4: Kamera 4 QUAD:4-Kanay System DVR moe jednoczenie nagrywa i odtwarza nagrania. Oznacza to e w celu przejrzenia nagra nie trzeba przerywa nagrywania. 12

19 1. Wcinij 2. Uywajc przycisków i do poruszania si w gór I w dó naley wybra znajd czas (TIME SEARCH) lub lista zdarze (EVENT LIST). Nastpnie wcisn lub aby dokona wyboru. SEARCH METHOD TIME SEARCH EVENT LIST TIME SEARCH (szukane wedug czasu i daty): 1. Na wybranym dysku (HARD DISK), naley wybra przycisk lub. Nastpnie przyciskami i lub oraz wybiera si opcj MASTER lub SLAVE. Przyciskiem lub TIME SEARCH HARD DISK : MASTER START TIME : 2006 / 05 / : 00 : 01 END TIME : 2006 / 05 / : 08 : 13 SEARCH TIME : 2006 / 05 / : 00 : 01 potwierdza si wybór. Pola Czas Pocztkowy (START TIME) oraz Czas Kocowy (END TIME) wskazuj czas rozpoczcia I zakoczenia nagrania. 1. Uywajc przycisków i, lub i lub naley wybra SEARCH TIME. Nastpnie wcisn lub aby potwierdzi wybór. 2. W menu SEARCH TIME, uytkownik moe wybra czas i dat od której rozpocznie si odtwarzanie. ywajc przycisków i aby przesuwa obszar wyboru w lewo i prawo. Uywajc przycisków i lub i naley wybra czas I dat. Nastpnie wcisn przycisk lub aby potwierdzi wybór. 3. Aby rozpocz odtwarzanie, najpierw naley ustawi czas w sekundach. Naley u przycisku aby przesun obszar wyboru maksymalnie w prawo. Uywajc przycisków i naley wybra czas w sekundach, nastpnie wcisn lub. EVENT LIST (Wyszukiwanie wedug warunków): 1. W wybranym podmenu Twardy dysk naley wybra przycisk lub. Nastpnie przyciskami oraz lub oraz przemieci pole wyboru w gór lub w dó. Aby zmieni stron naley równie u przycisków oraz lub oraz. Przyciskiem lub potwierdza si wybór. 13

20 2. Poniej wypisano list warunków rozpoczcia nagrywania: A Nagrywanie Cie Jednostka nagrywa przez cay czas a w przypadku przerwy, automatycznie je wznawia. S Nagrywanie Alarmowe Nagrywanie zostaje wczone poprzez zadziaanie czujnika alarmowego M Detekcja Ruchu Nagrywanie zostaje wczone w chwili wykrycia ruchu B Nagrywanie Przyciskiem EVENT LIST HARD DISK : MASTER S A 2006 / 05 / / 05 / : 26 : : 00 : : 26 : : 16 : 46 A 2006 / 05 / : 00 : : 00 : 01 B 2006 / 05 / : 48 : : 00 : 00 A 2006 / 05 / : 30 : : 31 : 18 A 2006 / 05 / : 29 : : 30 : 13 S 2006 / 05 / : 28 : : 28 : 58 B 2006 / 05 / : 28 : : 28 : 55 A 2006 / 05 / : 25 : : 28 : 32 A 2006 / 05 / : 23 : : 23 : 30 Nagrywanie jest prowadzone gdy przycisk jest wcinity. 3. Symbol odtwarzania pojawi si obok numeru kanau gdy w trybie odtwarzania wczona jest opcja podgldu. 14

21 Rozdzia 3 Menu Nawigacyjne OSD Poniszy schemat przedstawia map Menu OSD. Aby uruchomi menu naley wybra przycisk. MAIN MENU CAMERA SELECT RECORD SELECT RECORD MODE VIDEO FORMAT RECORD FRAMERATE VIDEO QUALITY RECORD SCHEDULE SUBMENU HARD DRIVE SETUP SENSOR SETUP MOTION SETUP NETWORK SETUP USB BACKUP LANGUAGE SETUP D1 MPEG4 60 GOOD ENGLISH RECORD SCHEDULE 00 : : 00 ALWAYS REC 01 : : 00 ALWAYS REC 02 : : 00 ALWAYS REC 03 : : 00 ALWAYS REC 04 : : 00 ALWAYS REC 05 : : 00 ALWAYS REC 06 : : 00 ALWAYS REC 07 : : 00 ALWAYS REC 08 : : 00 ALWAYS REC 09 : : 00 ALWAYS REC 10 : : 00 ALWAYS REC 11 : : 00 ALWAYS REC 12 : : 00 ALWAYS REC RECORD SCHEDULE 13 : : 00 ALWAYS REC 14 : : 00 ALWAYS REC 15 : : 00 ALWAYS REC 16 : : 00 ALWAYS REC 17 : : 00 ALWAYS REC 18 : : 00 ALWAYS REC 19 : : 00 ALWAYS REC 20 : : 00 ALWAYS REC 21 : : 00 ALWAYS REC 22 : : 00 ALWAYS REC 23 : : 00 ALWAYS REC CURRENT NEW CONFIRM PASSWORD SETUP SUBMENU PASSWORD CHANGE VIDEO ADJUSTMENT DATE TIME AUTO RECORD AUTO SCAN PASSWORD SETUP AUDIO RECORD AUDIO MUTE VIDEO SYSTEM MULTIPLE REMOTE REMOTE ID 2006 / 04 / : 54 : 50 ON NO ON OFF NTSC OFF 1 SUPERUSER USER(NETWORK) PASSWORD SETUP CURRENT NEW CONFIRM SET NW PASSWORD HARD DRIVE SETUP OVERWRITE ENABLED NO HD1 SIZE 37 GB 78MB HD1 USED 16 GB 219MB 21% HD1 FORMAT VIDEO ADJUSTMENT CAMERA BRIGHTNESS CONTRAST HUE SATURATION RESET TO DEFAULT VALUE SENSOR SETUP SENSOR REC TIME ALARM OUT TIME CHANNEL - 1 CHANNEL - 2 CHANNEL - 3 CHANNEL SEC 010 SEC NOT INSTALLED NOT INSTALLED NOT INSTALLED NOT INSTALLED AUTO SCAN AUTO CHANNEL-1 CHANNEL-2 CHANNEL-3 CHANNEL-4 OFF 10 SEC 10 SEC 10 SEC 10 SEC MOTION SETUP MOTION CAMERA SENSITIVITIY MOTION RECORD TIME HI 010 SEC NETWORK SETUP IP MODE NW ENABLE VIDEO PORT UPGRADE PORT USER SET NW PASSWORD STATIC USB BACKUP TIME SET START : END : BACKUP CHANNEL BACKUP SIZE BACKUP EXECUTE 2006/09/23 17:00: /09/26 18:00: G 89MB 15

22 3.1 Funkcje Menu Jeeli jednostka nagrywa, naley przerwa nagrywanie by zmieni ustawienia. Po menu OST naley porusza si za pomoc pilota. Czerwona ramka zmieni kolor na gdy dokonany bdzie wybór. OSD MENU MAIN ME NU CAMERA SELECT RECORD SELECT RECORD MODE VIDEO FORMAT RECORD FRAMERATE VIDE O QUALITY RECORD SCHEDULE SUBMENU HAR D DRIVE SETUP SENSOR SETUP MOTION SETUP NETWORK SETUP USB B ACKUP LANGUAGE SETUP D1 MPEG4 60 GOOD ENGLISH Opis WYBÓR KAMERY (CAMERA SELECT) : czenie / Wyczenie podgldu z danego kanau na ekranie dozorowym. WYBÓR NAGRYWANIA (RECORD SELECT) : czenie / Wyczenie nagrywania obrazu danego kanau. i Nagrywanie jest moliwe jedynie gdy kamera zostaa zaznaczona w Wyborze Kamery. TRYB NAGRYWANIA(RECORD MODE) Wybierz tryb nagrywania D1/CIF. W trybie D1 nagranie jest prowadzone w penej rozdzielczoci ekranu. Kady kana nagrywany jest z maksymaln prdkoci 12/15 klatek na sekund. Uytkownik moe zmieni widok z jedno ekranowego na wielo ekranowy. W trybie CiF nagranie jest prowadzone w niszej rozdzielczoci ale z 30/25 klatkami na sekund (NTSC/PAL). Uytkownik moe zmieni widok z jedno ekranowego na wielo ekranowy. ILO KLATEK PODCZAS NAGRYWANIA (RECORD FRAMERATE) Ustawienie iloci klatek na sekund w nagraniu. Ponisza tabela wymienia moliwe iloci. Im wicej klatek tym wiksza ilo zajmowanego miejsca na dysku. Standard Video Tryb Nagrywania NTSC PAL D1 16, 80, , 80, 200 CIF 16, 80, 160, 240, , 80, 200, 400 JAKOC VIDEO(VIDEO QUALITY) : ytkownik moe wybra jedn z wymienionych jakoci nagrywania; NAJLEPSZA (BEST), WYSOKA (HIGH), REDNIA (MEDIUM),DOBRA (GOOD), NORMALNA (NORMAL) lub NISKA (LOW). - NAJLEPSZA (BEST) najwysza jako lecz najmniejsza ilo godzin nagrania. - NISKA (LOW) najdsze nagranie ale jako jest pospolita NORMALNA (NORMAL) pozwala nagra wicej godzin ale jako jest umiarkowana USTAWIENIA JZYKA (LANGUAGE SETUP) : Wybór z listy dostpnych jzyków 16

23 OSD MENU RECORD SCHEDULE 00 : : 00 ALWAYS REC 01 : : 00 ALWAYS REC 02 : : 00 ALWAYS REC 03 : : 00 ALWAYS REC 04 : : 00 ALWAYS REC 05 : : 00 ALWAYS REC 06 : : 00 ALWAYS REC 07 : : 00 ALWAYS REC 08 : : 00 ALWAYS REC 09 : : 00 ALWAYS REC 10 : : 00 ALWAYS REC 11 : : 00 ALWAYS REC 12 : : 00 ALWAYS REC Opis HARMONOGRAM NAGRYWANIA (RECORD SCHEDULE): Domylnie, harmonogram nagrywania ustawiony jest na nagrywanie cie. Ponisza tabela przedstawia dostpne opcje. Warunek NO REC ALWAYS REC Opis Bez nagrywania. Nagrywanie cie MOTION REC SENSOR REC BUTTON REC Detekcja Ruchu Nagrywanie Alarmowe. Nagrywanie gdy przycisk REC jest wcinity SUBMENU PASSWOR D CHANGE VIDEO ADJUSTMENT TIME SETUP AUTO RECORD AUTO SCAN PASSWORD SETUP AUDIO RECORD AUDIO MUTE VIDEO SYSTEM MUTIPLE REMOTE REMOTE ID PTZ SETUP CHANNEL NAME SETTING ON ON NO ON OFF NTSC OFF 1 S ZMIANA HASA (PASSWORD CHANGE) Ustawienie hasa zabezpieczajcego. Istniej dwa typy hase SUPERUYTKOWNIKA (SUPERUSER) oraz UYTKOWNIKA (USER). PASSWORD CHANG SUPERUSER USER(NETWORK) Przy pomocy przycisków numerycznych naley wprowadzi haso. Haso mona równie wprowadzi przy pomocy przycisków oraz. Przyciskami oraz naley potwierdzi kombinacj SUPERUYTKOWNIK (SUPERUSER) Superuytkownik posiada uprawnienia do formatowania dysku oraz zmieniania ustawie. Domylnym hasem jest PASSWORD SETUP CURRENT NEW CONFIRM 17

24 OSD MENU SUBMENU PASSWOR D CHANGE VIDEO ADJUSTMENT TIME SETUP AUTO RECORD AUTO SCAN PASSWORD SETUP AUDIO RECORD AUDIO MUTE VIDEO SYSTEM MUTIPLE REMOTE REMOTE ID PTZ SETUP CHANNEL NAME SETTING ON ON NO ON OFF NTSC OFF 1 S Opis UYTKOWNIK (SIE) -USER(NETWORK) Konto uytkownika umoliwia jedynie podgld I odtwarzanie obrazu poprzez aplikacj Web viewer (Np: Internet Explorer), nie posiada uprawnie do zmiany ustawie. Domylne haso to PASSWORD SETUP CURRENT NEW CONFIRM USTAWIENIA WIDEO (VIDEO ADJUSTMENT) Wybór numeru kamery oraz regulacja jasnoci, kontrastu, barwy oraz wartoci nasycenia. VIDEO ADJUSTMENT CAMERA BRIGHTNESS CONTRAST HUE SATURATION RESET TO DEFAULT VALUE NO TIME SETUP DATE TIME AUTO SYNC TIME TIME ZONE LAST SYNC TIME 2007 / 03 / : 45 : 57 OFF GMT 2007 / 03 / : 00 : 00 DAYLIGHT SAVING DELETE RECORDED FILES OLDER THAN 10 DAYS USTAWIENIE CZASU (TIME SETUP) Ustawienie daty, czasu, okresu nagrywania oraz wczenie automatycznej synchronizacji serwerem czasu. FORMAT DATY (DATE FORMAT): Wybór sposobu wywietlania daty DATA (DATE): Ustawienie daty. CZAS (TIME) : Ustawienie czasu. AUTOMATYCZNA SYNCHRONIZACJA CZASU AUTO SYNC TIME: czenie / Wyczenie automatycznej synchronizacji czasu za pomoc Internetu. System DVR automatycznie zsynchronizuje czas z serwerem NTP. Pierwsza synchronizacja nastpi 6 godzin po wczeniu zasilania. Podczas dziennego nagrywania synchronizacja czasu jest wstrzymana. - ytkownik musi ustawi adres IP lub URL i serwera NTP. Prosz sprawdzi rozdzia Ustawienia systemowe #(3) Ustawienia NTP. - Jeeli serwer NTP nie zostanie ustawiony, funkcja synchronizowania czasu nie bdzie dzia poprawnie. STREFA CZASOWA (TIME ZONE): Wybierz stref czasow synchronizacji. Strefa czasowa bazuje na strefie GMT (Greenwich Mean Time). 18

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014.

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie tripleks (r wnoczesny, niezale?ny zapis, odtwarzanie i po??czenia

Bardziej szczegółowo

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie quadrupleks: r wnoczesny zapis, podgl?d na?ywo, odtwarzanie nagra?

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

AVerMedia AVerDiGi EB1304 MPEG4+ Real-time Security DVR. Instrukcja obsługi

AVerMedia AVerDiGi EB1304 MPEG4+ Real-time Security DVR. Instrukcja obsługi AVerMedia AVerDiGi EB1304 MPEG4+ Real-time Security DVR Instrukcja obsługi Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie...1 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Specyfikacja... 2 1.3 Przedni panel... 3 1.4 Tylni

Bardziej szczegółowo

NV-DVR5516(S)/DVD. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR5516(S)/DVD. Utworzono : 19 wrzesie Model : - NV-DVR5516(S)/DVD

NV-DVR5516(S)/DVD. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR5516(S)/DVD. Utworzono : 19 wrzesie Model : - NV-DVR5516(S)/DVD CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie pentapleks: r wnoczesny zapis, podgl?d na?ywo, odtwarzanie nagra?,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator obrazu DVR411(U) Instrukcja użytkownika

Cyfrowy rejestrator obrazu DVR411(U) Instrukcja użytkownika Cyfrowy rejestrator obrazu DVR411(U) Instrukcja użytkownika wersja instrukcji 1.4 Tłumaczył: Paweł Czapski Współpraca: Dariusz Piekut, Maciej Kowalewski Vidicon Warszawa, styczeń 2004 1 1. Spis treści

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 DVB-T STICK LT Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 2 Zawartość opakowania 2 Wymagania systemowe 2 Instalacja urządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi RXCamView

instrukcja obsługi RXCamView instrukcja obsługi RXCamView INFORMACJE WSTĘPNE 1. RXCamView- informacje wstępne RXCamView jest aplikacją na urządzenia mobilne dla systemów Android i IOS. Umożliwia podgląd wideo z rejestratorów AHD marki

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotycząca FCC (Klasa A) To urządzenie spełnia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnoszą się następujące dwa warunki ; (1) urządzenie nie powoduje żadnych szkodliwych zakłóceń,

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0 Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 883 TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

24CH DMX DIMMER CONSOLE

24CH DMX DIMMER CONSOLE 24CH DMX DIMMER CONSOLE WPROWADZENIE: Gratulujemy nabycia nowej konsoli DMX. Konsola posiada system sterowany mikroprocesorami i jest w pełni kompatybilna ze standardami: DMX-512 i MIDI. Konsola wyposaona

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

TV TUNER USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TV TUNER USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI TV TUNER USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI Fabrycznie nowy TV Tuner USB 2.0 z pilotem oraz oprogramowaniem na CD. Karta analogowa, przeznaczona do odbioru telewizji z anten naziemnych i TV kablowej, a także podłączanie

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

Instrukcja obsugi kamery internetowej HP Instrukcja obsugi kamery internetowej HP v4.3.pl Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zamieszczone w tym dokumencie mog ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi

Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi Do systemów analogowych i AHD Polski 1. Instalacja twardego dysku 4/8/16-kanałowy cyfrowy rejestrator wideo Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Poluzuj wkręty i zdejmij

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

NANO DVB-T STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4161

NANO DVB-T STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4161 NANO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4161 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...2 Zawartość opakowania...2 Wymagania systemowe...2 Instalacja urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Serwer Bankomat. Baza danych

Serwer Bankomat. Baza danych ul. Zakopiaska 6 03-934 Warszawa tel. (22) 511 19 99 fax: (22) 511 19 95 www.polixel.com.pl System M3S-ATM System M3S-ATM jest nowoczesnym, specjalizowanym rozwizaniem w dziedzinie monitorowania przebiegu

Bardziej szczegółowo

AVerMedia AVerDiGi EB1504 MPEG4 Real-time Security DVR. Instrukcja obsługi

AVerMedia AVerDiGi EB1504 MPEG4 Real-time Security DVR. Instrukcja obsługi AVerMedia AVerDiGi EB1504 MPEG4 Real-time Security DVR Instrukcja obsługi OD PRODUCENTA Urządzenie to powinno być testowane i wykorzystywane zgodnie z jego przeznaczeniem. Należy zapewnić mu odpowiednią

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych

Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych ROZDZIAŁ 6 Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych Pliki wideo mogą być archiwizowane z dysku twardego na zewnętrzne nośniki, takie jak CD-R, DVD, MO lub ZIP. Tworzenie kopii plików audio/wideo Pliki

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

CMS ios. Instrukcja obsługi dla iphone i ipad

CMS ios. Instrukcja obsługi dla iphone i ipad CMS ios Instrukcja obsługi dla iphone i ipad Instrukcja obsługi wersja 1.0 (January 2012) Instrukcja dla programu w wersji 1.40 1 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1 Opis systemu 4 2. Pierwsze uruchomienie programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

AVerMedia EB1004 BAK Real-time Security DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

AVerMedia EB1004 BAK Real-time Security DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI AVerMedia EB1004 BAK Real-time Security DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA NR... Dane użytkownika i produktu Model rejestratora : Numer seryjny : Nazwisko i imię użytkownika (nazwa firmy) : Adres

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Zestaw do monitoringu CABLETECH URZ0127, URZ0128 Instrukcja obsługi

Zestaw do monitoringu CABLETECH URZ0127, URZ0128 Instrukcja obsługi Zestaw do monitoringu CABLETECH URZ0127, URZ0128 Instrukcja obsługi Jednostka sterująca - właściwości : - cztery kanały wejściowe BNC - jeden kanał wyjściowy BNC - tryb video NTSC/PAL - detekcja ruchu

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by: Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Portiernia Magazyn Instrukcja instalacji i obsługi Pokój dziecka Automat bramy Wejście Podgląd w nocy Rozmowa REJESTRATOR CZTEROKANAŁOWY Z FUNKCJĄ WIDEODOMOFONU LCD 8" Biuro SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 KRÓTKIE

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7) Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Strona 1 z 5 1. Charakterystyka wyświetlanie cyfrowych obrazów (JPEG) wejście na kartę pamięci SD/MMC/MS złącze USB (na nośnik

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym 1. Zapętl do 16 kamer analogowych (zależy od modelu rejestratora DVR). 2. Podłącz do urządzenia RS-232. 3. Cztery złącza

Bardziej szczegółowo

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi Mobile Client Software ivms 4500 Instrukcja obsługi (V1.0 PL) Tłumaczenie: Dipol 2010 Instrukcja obsługi ivms4500 1 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Hikvision. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Karta DVRX8audio. Cena : 299,00 zł (netto) 367,77 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Karta DVRX8audio. Cena : 299,00 zł (netto) 367,77 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Karta DVRX8audio Cena : 299,00 zł (netto) 367,77 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-10-2016 Karta DVRX16audio Absolutna nowość

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspóczynnika mocy I 140 PL INSTRUKCJA OBSUGI OPROGRAMOWANIA Spis treci Wprowadzenie... 2 Minimalne wymagania sprztowe... 2 Instalacja... 2 Podczenie

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 PL H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 Przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie...4 1.1 informacje

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 GRABBER

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 GRABBER 1. Opis produktu Zawiera on najnowszy multimedialny cyfrowy chipset audio-wideo obsługujący kodowanie wideo oraz audio. Wbudowana ulepszająca technologia wielomianowa audio-wideo z wysoką zdolnością anty-interferencyjną.

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup MT4026 U-DRIVE DVR. Jest to kamera specjalnie zaprojektowana do kręcenia filmów z perspektywy kierowcy samochodu.

Bardziej szczegółowo

VCC-HD2500P VDC-HD3500P VCC-HD4600P VCC-HD5400P VCC-HD5600P

VCC-HD2500P VDC-HD3500P VCC-HD4600P VCC-HD5400P VCC-HD5600P PORADNIK: NAGRYWANIE MATERIAŁU NA KARTĘ SD VCC-HD2500P VDC-HD3500P VCC-HD4600P VCC-HD5400P VCC-HD5600P Poradnik przedstawia proces konfiguracji kamery pod kątem rejestracji materiału na kartę SD Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485 SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR- 1082D/M, AHDR-1162D/M) 1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca podłączone zasilanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Serwer Wydruku z moŝliwością podpięcia dysku USB CHDDLANU Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo