Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)"

Transkrypt

1

2 Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2) urzdzenie musi przyj kade zakócenia tym spowodowane niepodanymi operacjami. Stanowisko Federacyjnej Komisji do spraw Komunikacji (FCC) UWAGA- Urzdzenie zostao przetestowane I spenio regulaminowe wymagania stawiane cyfrowemu sprztowi klasy A, wymienione w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Wymagania zostay ustalone w sposób zapewniajcy dostateczn ochron przed szkodliwymi zakóceniami w domowych instalacjach. Urzdzenie wytwarza, korzysta i moe emitowa promieniowanie radiowe, I jeeli nie zostanie zainstalowane I uytkowane zgodnie z ponisz instrukcj, moe spowodowa zakócenia w pracy domowych odbiorników radiowych. Jednake, nie ma gwarancji e zakócenia nie wystpi w poszczególnych instalacjach. Jeeli wczenie lub wyczenie urzdzenia spowoduje zakócenia w odbiorze sygnau radiowego lub telewizyjnego, uytkownik powinien zastosowa co najmniej jeden z poniszych rodków zapobiegawczych Obróci lub przestawi anten odbiornika. Zwikszy odstp pomidzy urzdzeniem a odbiornikiem. Podczy urzdzenie do innego gniazdka ni odbiornik. Skonsultowa si ze sprzedawc b dowiadczonym technikiem. Klasa A ITE Klasa A ITE jest kategori obejmuj pozostae ITE które speniaj wymagania Klasy A ITE Ale nie speniaj wymogów Klasy B ITE. Nie trzeba ogranicza sprzeday takich urzdze ale do instrukcji uytkowania naley doczy nastpujce ostrzeenia: UWAGA To jest produkt Klasy A. W rodowisku domowym produkt moe powodowa zakócenia z powodu których ytkownik moe by zmuszony do zastosowania odpowiednich rodków zapobiegawczych. Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Produkt spenia wymagania wyznaczone przez zarzdzenie Rady zblione do Listy praw czonków powizanych z Dyrektyw Zgodnoci elektro magnetycznej 2004/108/EEC. UWAGA To jest produkt Klasy A. W rodowisku domowym produkt moe powodowa zakócenia z powodu których uytkownik moe by zmuszony do zastosowania odpowiednich rodków zapobiegawczych. ZRZECZENIE PRAW Kada gwarancja i przedstawicielstwo, zarówno jawne jak i ukryte, zostao uone zgodnie z zawartoci poniszej dokumentacji, jej jakoci, sposobem przedstawienia, informacjami handlowymi, lub przydatnoci do szczególnych celów.. Informacje zawarte w dokumentacji zostay dokadnie sprawdzone pod ktem wiarygodnoci, jednak nie nikt nie ponosi odpowiedzialnoci za moliwe niecisci. Informacje zawarte w dokumentacji mog by zmieniane bez wczeniejszego ostrzeenia. W adnym wypadku AVerMedia nie bdzie odpowiedzialne za bezporednie, porednie, specjalne, przypadkowe lub wane uszkodzenia wynikajce z uytkowania lub niezdolnoci do dziaania tego produktu lub dokumentacji, nawet jeeli takie uszkodzenia satwe do przewidzenia. ZNAKI HANDLOWE AVerMedia, zosta zaaprobowany przez AVerMedia Information, Inc. do uycia, jest znakiem handlowym zarejestrowanym przez AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc. IBM PC jest znakiem handlowym zarejestrowanym przez International Business Machines Corporation. Macintosh jest znakiem handlowym zarejestrowanym przez Apple Computer, Inc. Microsoft jest zarejestrowanym znakiem handlowym, Windows jest znakiem handlowym Microsoft Corporation. Wszystkie inne produkty lub nazwy firm, wspomniane w dokumentacji tylko dla celów identyfikacyjnych lub przykadu, mog by znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi swoich prawnych wcicieli. PRAWA AUTORSKIE 2008 AVerMedia INFORMATION, Inc. Wszystkie prawa zastrzeone. adna cz publikacji nie moe by kopiowana, przesyana, przepisywana, umieszczana w systemie wyszukujcym informacje ani tumaczona na aden jzyk bez pisemnego pozwolenia od AVerMedia INFORMATION, Inc.

3 Znak przekrelonego kosza na mieci oznacza e tego produktu nie mona wyrzuca razem z innymi domowymi mieciami. Zamiast tego trzeba odda zuyty sprzt do wyznaczonego punktu, zajmujcego si recyklingiem zuytego sprztu elektronicznego. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczcych miejsc przyjmujcych zuyty sprzt elektroniczny skontaktuj si z miejscowym zakadem zajmujcym si wywozem mieci lub ze sklepem w którym zakupi produkt. Informacja o Bezpiecznym uytkowaniu baterii - Przechowuj baterie w suchym I chodnym miejscu. - Nie usuwaj baterii razem ze zwykymi mieciami. Wyrzucaj baterie do specjalnych pojemników lub oddawaj je do sklepu w którym je kupi. - Wyjmuj baterie jeeli urzdzenie nie bdzie uywane przez dugi czas. Zawsze wyjmuj baterie z pilota. Korozja i wylew z baterii mog uszkodzi pilota niezalenie od ich zabezpiecze. - Nie mieszaj starych I nowych baterii. - Nie mieszaj ze sob rónych typów baterii (alkaicznych, wglowych ani akumulatorów). - Nie wrzucaj baterii do ognia (mog wybuchn lub wyla). Nigdy nie uywaj przeterminowanych baterii OSTRZEENIE ABY ZREDUKOWA ZAGRZOENIE POARU ALBO PORAENIA ELEKTRYCZNEGO NIE WYSTAWIAJ URZADZENIA NA DZIAANIE DESZCZU LUB WILGOCI UWAGA JEELI ZAWARTO PACZKI JEST USZKODZONA, NIEKOMPLETNA LUB ZAWIERA ZBDNE ELEMENTY SKONTAKTUJ SI Z LOKALNYM DYSTRYBUTOREM. NIEAUTORYZOWANE MODYFIKACJE PRODUKTU POWODUJ UTRAT GWARANCJI UWAGA - INFORMACJE ZAWARTE W TYM DOKUMENCIE MOGA BY ZMIENIANE BEZ OSTRZEENIA. - INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE MAJ WYCZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY. OSTRZEENIE PRZED PIORUNAMI ABY ZAPOBIEDZ UDERENIU PIORUNA NALEY ZAINSTALOWA PIORUNOCHRON W CELU DODATKOWEJ OCHRONY JEDNOSTKI DVR PRZED UDERZENIAMI PIORUNA ZALECA SI JEJ ODCZENIE NA CZAS BURZY.

4 Spis Treci Uwaga dotyczca FCC (Klasa A)... 2 Klasa A ITE... 2 Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)... 2 ZRZECZENIE PRAW... 2 ZNAKI HANDLOWE... 2 PRAWA AUTORSKIE... 2 Rozdzia 1 Wprowadzenie Zawarto Opakowania Dane Techniczne Przedni Panel Panel Tylny Obsuga Jednostki DVR Instalacja Twardego Dysku Regulacja Prdkoci Wiatraka Podczanie Urzdze Podczanie sensorów / przekaników/ Kamery PTZ... 8 Rozdzia 2 Sterowanie jednostk DVR Zapoznanie z Przyciskami Pilota Korzystanie z funkcji Powtarzanie AB Korzystanie z przycisku Archiwizacja USB Pierwsze Uycie Jednostki DVR Ustawienie Daty I Godziny Ekran Dozorowy Odtwarzanie Wideo Rozdzia 3 Menu Nawigacyjne OSD Funkcje Menu Rozdzia 4 Korzystanie z Konsoli Odtwarzajcej USB Zalecane Wymagania Sprztowe Instalacja Konsoli Odtwarzajcej USB Korzystanie z Konsoli Odtwarzajcej USB Wycinanie i Zachowywanie Fragmentów Nagra Odtwarzanie Nagra z Twardego Dysku Odtwarzanie Archiwów(*.dvr) Rozdzia 5 Zarchiwizowane Pliki Nagra Zapoznanie z Aplikacj HDD Backup Archiwizacja Nagra... 35

5 Rozdzia 6 Weryfikacja Obrazu Rozdzia 7 ienhance Korzystanie z istable Rozdzia 8 Korzystanie Ze Zdalnych Programów Zapoznanie z Aplikacj Web Viewer Zdalna Konfiguracja Systemu Zapoznanie z Przyciskami Zdalnej Konsoli Konfiguracja Zdalnej Konsoli Korzystanie ze Zdalnego Odtwarzania Zapoznanie z Przyciskami Zdalnego Odtwarzania Zapoznanie z Przyciskami cigania I Odtwarzania Aneks A Rejestracja Nazwy Domeny Aneks B Port Usug Sieciowych... 59

6

7 Rozdzia 1 Wprowadzenie 1.1 Zawarto Opakowania AVerMedia AVerDiGi EB1304NET SATA Quick Installation Guide A B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) i (1) Jednostka DVR A: AVerDiGi EB1304NET SATA unit B: AVerDiGi EB1304NET SATA + unit Model jednostki DVR jest zaleny od zonego zamówienia. (2) Pilot (doczone baterie) (3) Przewodnik szybkiej instalacji (4) Przewód zasilajcy * rodzaj przewodu zaleny jest od kraju w którym zakupiono jednostk DVR (5) Adapter zasilania (6) Wewntrzny uchwyt Twardego Dysku (doczono 8 rub) (7) Pyta CD z oprogramowaniem (wraz z instrukcj Uytkownika) 1.2 Dane Techniczne Materia ognioodporny Samodzielna, cyfrowa rejestrator obrazu 4 kompozytowe wejcia wideo oraz jedno wyjcie wideo Wyjcie VGA dla monitora LCD lub CRT Menu sterujce OSD Kompresja wideo MPEG4 Automatyczne wykrywanie systemu wideo NTSC lub PAL. Obsuga dostpu sieciowego poprzez Internet Explorer Obsuga Centralnego Systemu Zarzdzania (CMS) 1

8 i Jeeli uytkownikowi potrzebna jest aplikacja CMS naley skontaktowa si z lokalnym sprzedawc w celu uzyskania dalszych informacji. Obsuga Zdalnej Konsoli Obsuga archiwizacji USB na pen-drive a lub zewntrzny dysk twardy Obsuga jednoczesnego nagrywania oraz odtwarzania. Obsuga twardego dysku (nie doczony) Rozdzielczo penoekranowa: Wywietlanie: 720 x 480 (NTSC) / 720 x 576 (PAL) Nagrywanie: 720 x 480 (NTSC) / 720 x 576 (PAL) Prdko nagrywania: Tryb D1: 60 ramek na sekund(ntsc) / 50 ramek na sekund (PAL) Tryb CIF: 120 ramek na sekund (NTSC) / 100 ramek na sekund (PAL) Harmonogram nagrywania (00:00~23:00 ustawiany wedug godziny) Wyszukiwanie nagra wedug daty/godziny/zdarzenia Wejcia / Wyjcia: 4 wejcia sensorowe oraz jedno wyjcie przekanika 1.3 Przedni Panel Nazwa Funkcja (1) Dioda LED Zasilania wieci, gdy jednostka jest wczona (2) HDD LED Wskazuje na rodzaj pracy twardego dysku. wieci, gdy Dysk pracuje (zapis /odczyt) (3) Sensor IR Do odbioru sygnau z pilota sterujcego jednostk (4) Port Sensora IR Do podczenia przewodu zewntrznego sensora IR (5) Port USB 2.0 Poczenie z zewntrznym dyskiem twardym lub Pen drive m w celu archiwizacji nagra. i - Jeeli zewntrzny dysk twardy bdzie uyty po raz pierwszy naley sformatowa go do formatu FAT32. - System DVR obsuguje dyski o maksymalnej pojemnoci 32GB. (6) (10) (1)(2)(3) (4) (5) (7) (8) (9) 2

9 Nazwa Funkcja (1) Dioda LED Zasilania wieci, gdy jednostka jest wczona (2) HDD LED Wskazuje na rodzaj pracy twardego dysku. wieci, gdy Dysk pracuje (zapis /odczyt) (3) Sensor IR Do odbioru sygnau z pilota sterujcego jednostk (4) Port Sensora IR Do podczenia przewodu zewntrznego sensora IR (5) Port USB 2.0 Poczenie z zewntrznym dyskiem twardym lub Pen drive m w celu archiwizacji nagra. i - Jeeli zewntrzny dysk twardy bdzie uyty po raz pierwszy naley sformatowa go do formatu FAT32. - System DVR obsuguje dyski o maksymalnej pojemnoci 32GB. (6) 1/2/3/4/Quad Przyciski, w trybie podgldu, pozwalaj na przeczanie kanaów w trybie penoekranowym oraz na wywietlenie obrazu ze wszystkich kamer jednoczenie. Przyciski s równie do wprowadzania hasa: (7) Nagrywanie REC Rozpoczcie nagrywania. Aby zakoczy nagrywanie naley wybra przycisk (8) Menu Otwieranie / Zamykanie menu OSD oraz zamykanie podmenu (9) GÓRA/DÓ/WYBÓR (10) Przyciski Odtwarzania/ Sterujce menu OSD Przyciskami GÓRA oraz DÓ zmienia si ustawienia oraz porusza w lewo I prawo. Przyciskiem WYBÓR wprowadza si lub potwierdza wybór. Funkcje przycisków w trybie odtwarzania: Wywietlenie listy odtwarzania oraz rozpoczcie odtwarzania Przewijanie wstecz nagrania z prdkoci 2x, 4x, 8x lub 16x Przewijanie naprzód nagrania z prdkoci 2x, 4x, 8x lub 16x Pauza Zatrzymanie odtwarzania Funkcje przycisków w menu OSD: Poruszanie w lewo i w prawo 3

10 Nazwa Funkcja Zmiana ustawie Dokonanie wyboru 1.4 Panel Tylny Nazwa Funkcja (1) Port RJ-45 : Port poczenia z Ethernetem (2) CH1/CH2/CH3/CH4 : Wejcia dla sygnau kamer wideo oraz wywietlenie go na kanale 1/2/3/4 (3) Wyjcie TV : Wyjcie sygnau TV do innego wyjcia wideo poprzez port BNS Jednostka DVR obsuguje 2 wyjcia wideo, ale mona jednie wybra Wyjcie VGA lub Wyjcie Wideo (4) Wyjcie VGA : Wyjcie sygnau do monitora CRT lub LCD (5) Wejcie / Wyjcie Audio : - Wejcie sygnau audio z zewntrznego urzdzenia audio z zewntrznym ródem zasilania. Sygna audio jest wbudowany w kana 1 - Wyjcie audio do zewntrznego urzdzenia, z wasnym ródem zasilania i Urzdzenia audio musz posiada wasne ródo zasilania. (6) Wejcie Sensora & Wyjcie Przekanika : Obsuga do 4 sensorów oraz jednego przekanika (Przekanik: 125V AC/30V DC) (7) RS485 Podczenie kamery PTZ (8) Przecznik TV-VGA : Przecznik wyjcia wideo. Naley si upewnie zosta ustawiony przed uruchomieniem jednostki DVR (9) 12V DC : Podczenie adaptera zasilania 4

11 1.5 Obsuga Jednostki DVR Instalacja Twardego Dysku Jednostka DVR pozwala uytkownikowi na instalacj twardego dysku. Przed zainstalowaniem dysku naley si upewnie przecznik zosta ustawiony w pozycji master. Sposób ustawienia przecznika naley sprawdzi w instrukcji dysku. i 1. Aby uzyska dane dotyczce dysków naley odnie si do strony Stwierdzenie Kompatybilne dyski twarde wskazane w powyszej licie znaczy, e te powszechnie dostpne dyski zostay sprawdzone wraz z produktami AVerMedia I w normalnych warunkach uytkowania dziaaj normalnie. AVerMedia nie gwarantuje, w sposób ukryty lub ustawowy, poprawnego dziaania dysków ani ich kompatybilnoci. W adnym wypadku AVerMedia nie bdzie odpowiedzialne za uszkodzenia, bdy w obsudze klientów, utracone korzyci, utrat programów i danych w systemach przechowujcych informacje lub innych. Obejmuje to bezporednie, porednie, specjalne, przypadkowe lub konsekwentne uszkodzenia spowodowane niekompatybilnoci uywanych twardych dysków, nawet, jeli AVerMedia zostao specjalnie poinformowane o ryzyku wystpienia takich uszkodze. Cae ryzyko zwizane z uyciem zawartych tu informacji przeniesione jest na odbiorc. Ponisze instrukcje pokazuj sposób instalacji twardego dysku: 2. Odkrci wszystkie ruby 3. Popchn obudow do tyu I podnie j 4. Zabezpieczy uchwyty twardego dysku 5. Podczy do dydku przewód SATA oraz zczk zasilaj 5

12 6. Zabezpieczy dysk wewntrz obudowy oraz przygotowa górn oson 7. Pocign obudow do siebie oraz zabezpieczy j 8. Mona teraz podczy przewody. Gdy zostanie podczone zasilanie, wczy si dioda Regulacja Prdkoci Wiatraka Jednostka DVR posiada trzy prdkoci wiatraka, pozwalajce dopasowa tryb pracy do warunków otoczenia. 1. Odkrci wszystkie ruby 2. Popchn obudow do tyu I podnie 3. Przesun oson pinów do gniazda. 3x to maksimum, 2x to wartorednia a 1x minimum. 4. Pocign obudow do siebie oraz zabezpieczy j 6

13 1.5.3 Podczanie Urzdze Do tylnego panelu jednostki DVR uytkownik moe podczy do 4 kamer wideo, do 4 sensorów oraz 1 urzdzenie alarmowe oraz wyjcie wideo do telewizora lub monitora CRT/LCD. Podczenie do jednostki pen drive lub zewntrzny dysk twardy umoliwia archiwizacj danych oraz ich póniejsze przegldanie przy pomocy doczonego pakietu oprogramowania. Poniszy schemat pokazuje moliwoci poczenia. Za kadym razem gdy zmieniany jest format wywietlania obrazu lub system wideo (NTSC/PAL), zasilanie musi zosta wyczone a nastpnie czone aby zresetowa jednostk. 7

14 1.5.4 Podczanie sensorów / przekaników/ Kamery PTZ Porty Sensorów, Przekanika oraz RS485 pozwalaj na podczenie do 4 sensorów, jednego przekanika oraz kamery PTZ. Naley umieci odpowiednie przewody bezporednio w gniazdach. Ponisza tabela przedstawia rozmieszczenie gniazd G 2 G 3 G 4 G OUT TX + TX RX RX Sensor Alarm RS485 Sygna z sensora (np podczerwieni, dymu, zblieniowego, drzwi itd.) jest transmitowany do systemu i powoduje jego reakcj oraz wysanie sygnau do przekanika (np. alarmu, telefonu itp.) Pin # Definicja 1 Uziemienie Sensora 1 2 Sygna Sensora 1 3 Uziemienie Sensora 2 4 Sygna Sensora 2 5 Uziemienie Sensora 3 6 Sygna Sensora 3 7 Uziemienie Sensora 4 8 Sygna Sensora 4 9 Sygna Przekanika 10 Sygna Przekanika 11 RS485 TX+ 12 RS485 TX- 13 RS485 RX+ 14 RS485 RX- 8

15 Rozdzia 2 Sterowanie jednostk DVR 2.1 Zapoznanie z Przyciskami Pilota Za pomoc pilota mona si porusza po menu OSD na monitorze dozorowym. (6) Przycisk Funkcja (1) FN EB DVR (2) (4) (3) (5) 0 (7) (9) (10) A-B (8) (11) (18) (17) REC SELECT MENU LEFT UP RIGHT FO CUS+ DOWN ZOOM+ (12) (13) (14) (15) (16) (1) FN Przycisk funkcjonalny do sterowania wieloma jednostkami DVR FO CUS- ZOOM- PTZ SPEED- SPEED+ RM-H6 (2) 1 (3) 3 (4) 7 (5) 9 (6) 5 Przeczenie na Kana 1 Przycisk numeryczny do wprowadzania hasa Przeczenie na Kana 2 Przycisk numeryczny do wprowadzania hasa Przeczenie na Kana 3 Przycisk numeryczny do wprowadzania hasa Przeczenie na Kana 4 Przycisk numeryczny do wprowadzania hasa Przeczenie w tryb QUAD Przycisk numeryczny do wprowadzania hasa Przycisk Funkcja (7) 2 Przycisk numeryczny do wprowadzania hasa

16 (8) A-B Ustawienie odtwarzania wideo z punktu A do B oraz ponowne odtworzenie na ekranie dozorowym (Zobacz 2.1.1) (9) Pauz (10) Rozpoczcie odtwarzania (11) Zmniejszenie prdkoci odtwarzania do 2x, 4x 8x lub 16x (12) Szybkie odtwarzanie z prdkoci 2x, 4x 8x lub 16x (13) Zatrzymanie Odtwarzania / Nagrywania (14) Archiwizacja USB (Zobacz 2.1.2) Przycisk (15) Funkcja Ruch pola wyboru w lewo i prawo Ruch pola wyboru w gór I w dó, wybór pozycji lub ustawienia w menu (16) Wejcie do gównego Menu OSD / wyjcie z menu OSD lub podmenu (17) Dokonanie wyboru Wejcie w podmenu (18) REC Rozpoczcie nagrywania i Ponisze przyciski nie dziaaj z urzdzeniem EB1304NET SATA FOCUS + FOCUS - ZOOM- ZOOM+ SPEED- SPEED+ PTZ Korzystanie z funkcji Powtarzanie AB Funkcja Powtarzania A-B pozwala uytkownikowi na zaznaczenie odcinka wideo od punktu A do B i wywietlanie go na ekranie dozorowym do momentu przerwania przez uytkownika. Mona wykona archiwizacj zaznaczonego fragmentu, zapisujc go na PenDrive lub zewntrznych twardych dyskach (zobacz 2.1.2). 1. Nacinij (przycisk odtwarzania) aby wywo menu odtwarzania i odnale potrzebne nagranie. 2. Wybierz TIME SEARCH lub EVENT LIST. - TIME SEARCH (szukanie wg daty i godziny): wybierz dat i godzin od której chcesz rozpocz odtwarzanie. - EVENT LIST (Lista zdarze przeszukiwanie wg warunków): A-B A-B A-B A-B 10

17 wybierz z listy. 3. Podczas odtwarzania nacinij przycisk A-B aby ustawi punkt A na segmencie video. Nastpnie nacinij ponownie przycisk A-B aby ustawi punkt B na segmencie. Na ekranie powinny pojawi si punkty A-B a zaznaczony fragment wybrany przez ytkownika bdzie odtwarzany do momentu ingerencji uytkownika - aby anulowa powtarzanie trzeba raz jeszcze nacisn przycisk A-B Korzystanie z przycisku Archiwizacja USB ytkownik moe za pomoc przycisku zarchiwizowa plik wideo powtórzenia AB. 1. Ustawi plik powtórzenia AB (zobacz 2.1.1). 2. Podczy do jednostki pen drive a lub zewntrzny twardy dysk. 3. Podczas odtwarzania pliku AB, naley wybra przycisk. 4. Nastpnie potwierdzi przyciskiem (YES) aby rozpocz archiwizacj lub przyciskiem (NO) przerwa proces. i USB BAKCUP YES(SELECT) / NO(MENU) - Jeeli wewntrzny twardy dysk ma zosta uyty po raz pierwszy naley sformatowa go w formacie FAT32. - Zewntrzny twardy dysk musi mie zewntrzne ródo zasilania. 2.2 Pierwsze Uycie Jednostki DVR Po podczeniu zasilania jednostka automatycznie okreli stan twardego dysku. Twardy dysk musi zosta sformatowany zanim bdzie móg dzia z jednostk EB1304NET SATA. jeeli bdzie konieczne ponowne sformatowanie dysku naley wybra przycisk aby SFORMATOWA twardy dysk lub aby NIE FORMATOWA twardego dysku. HARD DISKS INFORMATION VERSION S HDD CHECKING... MASTER HDD SIZE 76GB 509MB HDD FORMAT YES (SELECT) / NO (MENU) Ustawienie Daty I Godziny Przed rozpoczciem nagrywania naley ustawi Dat oraz Czas 11

18 1. Przyciskiem naley wywo menu OSD a TIME SETUP DATE TIME nastpnie przyciskam oraz porusza si w AUTO SYNC TIME TIME ZONE gór i w dó oraz wybiera podmenu. Przyciskiem LAST SYNC TIME potwierdza si wybór. 2. W podmenu naley wybra pole Data (Date) oraz dokona wyboru przyciskiem. Nastpnie przyciskami oraz ustawia si dat. Przyciskami oraz przesuwa si pole wyboru w lewo i w prawo. 3. Aby ustawi czas naley powtórzy Kroki 1 i Przyciskiem wraca si do gównego menu po dokonaniu ustawie / 03 / : 45 : 57 OFF GMT 2007 / 03 / : 00 : 00 DAYLIGHT SAVING DELETE RECORDED FILES OLDER THAN 10 DAYS 2.3 Ekran Dozorowy ytkownik moe wywietli na ekranie kady kana osobno lub wszystkie 4 kanay na raz w trybie nagrywania CIF lub D1. Aby zaznaczy które kanay s nagrywane, obok numeru kanau pojawia si ikona nagrywania. Ikony mikrofonu oraz gnika wskazuj na dostpno Audio. Na dole ekranu wywietlana jest data I godzina, tryb nagrywania (ustawienia harmonogramu nagrywania), twardy dysk (Master/Slave), oraz procent przestrzeni zajtej na dysku. D1 (A) HDD 29% CIF(A) HDD 29% Tryb Podgldu D1 Tryb podgldu CIF W trybie podgldu penego ekranu poniszymi przyciskami pilota mona przecza kanay lub wywietli tryb QUAD: CH1: Kamera 1 CH2: Kamera 2 CH3: Kamera Odtwarzanie Wideo CH4: Kamera 4 QUAD:4-Kanay System DVR moe jednoczenie nagrywa i odtwarza nagrania. Oznacza to e w celu przejrzenia nagra nie trzeba przerywa nagrywania. 12

19 1. Wcinij 2. Uywajc przycisków i do poruszania si w gór I w dó naley wybra znajd czas (TIME SEARCH) lub lista zdarze (EVENT LIST). Nastpnie wcisn lub aby dokona wyboru. SEARCH METHOD TIME SEARCH EVENT LIST TIME SEARCH (szukane wedug czasu i daty): 1. Na wybranym dysku (HARD DISK), naley wybra przycisk lub. Nastpnie przyciskami i lub oraz wybiera si opcj MASTER lub SLAVE. Przyciskiem lub TIME SEARCH HARD DISK : MASTER START TIME : 2006 / 05 / : 00 : 01 END TIME : 2006 / 05 / : 08 : 13 SEARCH TIME : 2006 / 05 / : 00 : 01 potwierdza si wybór. Pola Czas Pocztkowy (START TIME) oraz Czas Kocowy (END TIME) wskazuj czas rozpoczcia I zakoczenia nagrania. 1. Uywajc przycisków i, lub i lub naley wybra SEARCH TIME. Nastpnie wcisn lub aby potwierdzi wybór. 2. W menu SEARCH TIME, uytkownik moe wybra czas i dat od której rozpocznie si odtwarzanie. ywajc przycisków i aby przesuwa obszar wyboru w lewo i prawo. Uywajc przycisków i lub i naley wybra czas I dat. Nastpnie wcisn przycisk lub aby potwierdzi wybór. 3. Aby rozpocz odtwarzanie, najpierw naley ustawi czas w sekundach. Naley u przycisku aby przesun obszar wyboru maksymalnie w prawo. Uywajc przycisków i naley wybra czas w sekundach, nastpnie wcisn lub. EVENT LIST (Wyszukiwanie wedug warunków): 1. W wybranym podmenu Twardy dysk naley wybra przycisk lub. Nastpnie przyciskami oraz lub oraz przemieci pole wyboru w gór lub w dó. Aby zmieni stron naley równie u przycisków oraz lub oraz. Przyciskiem lub potwierdza si wybór. 13

20 2. Poniej wypisano list warunków rozpoczcia nagrywania: A Nagrywanie Cie Jednostka nagrywa przez cay czas a w przypadku przerwy, automatycznie je wznawia. S Nagrywanie Alarmowe Nagrywanie zostaje wczone poprzez zadziaanie czujnika alarmowego M Detekcja Ruchu Nagrywanie zostaje wczone w chwili wykrycia ruchu B Nagrywanie Przyciskiem EVENT LIST HARD DISK : MASTER S A 2006 / 05 / / 05 / : 26 : : 00 : : 26 : : 16 : 46 A 2006 / 05 / : 00 : : 00 : 01 B 2006 / 05 / : 48 : : 00 : 00 A 2006 / 05 / : 30 : : 31 : 18 A 2006 / 05 / : 29 : : 30 : 13 S 2006 / 05 / : 28 : : 28 : 58 B 2006 / 05 / : 28 : : 28 : 55 A 2006 / 05 / : 25 : : 28 : 32 A 2006 / 05 / : 23 : : 23 : 30 Nagrywanie jest prowadzone gdy przycisk jest wcinity. 3. Symbol odtwarzania pojawi si obok numeru kanau gdy w trybie odtwarzania wczona jest opcja podgldu. 14

21 Rozdzia 3 Menu Nawigacyjne OSD Poniszy schemat przedstawia map Menu OSD. Aby uruchomi menu naley wybra przycisk. MAIN MENU CAMERA SELECT RECORD SELECT RECORD MODE VIDEO FORMAT RECORD FRAMERATE VIDEO QUALITY RECORD SCHEDULE SUBMENU HARD DRIVE SETUP SENSOR SETUP MOTION SETUP NETWORK SETUP USB BACKUP LANGUAGE SETUP D1 MPEG4 60 GOOD ENGLISH RECORD SCHEDULE 00 : : 00 ALWAYS REC 01 : : 00 ALWAYS REC 02 : : 00 ALWAYS REC 03 : : 00 ALWAYS REC 04 : : 00 ALWAYS REC 05 : : 00 ALWAYS REC 06 : : 00 ALWAYS REC 07 : : 00 ALWAYS REC 08 : : 00 ALWAYS REC 09 : : 00 ALWAYS REC 10 : : 00 ALWAYS REC 11 : : 00 ALWAYS REC 12 : : 00 ALWAYS REC RECORD SCHEDULE 13 : : 00 ALWAYS REC 14 : : 00 ALWAYS REC 15 : : 00 ALWAYS REC 16 : : 00 ALWAYS REC 17 : : 00 ALWAYS REC 18 : : 00 ALWAYS REC 19 : : 00 ALWAYS REC 20 : : 00 ALWAYS REC 21 : : 00 ALWAYS REC 22 : : 00 ALWAYS REC 23 : : 00 ALWAYS REC CURRENT NEW CONFIRM PASSWORD SETUP SUBMENU PASSWORD CHANGE VIDEO ADJUSTMENT DATE TIME AUTO RECORD AUTO SCAN PASSWORD SETUP AUDIO RECORD AUDIO MUTE VIDEO SYSTEM MULTIPLE REMOTE REMOTE ID 2006 / 04 / : 54 : 50 ON NO ON OFF NTSC OFF 1 SUPERUSER USER(NETWORK) PASSWORD SETUP CURRENT NEW CONFIRM SET NW PASSWORD HARD DRIVE SETUP OVERWRITE ENABLED NO HD1 SIZE 37 GB 78MB HD1 USED 16 GB 219MB 21% HD1 FORMAT VIDEO ADJUSTMENT CAMERA BRIGHTNESS CONTRAST HUE SATURATION RESET TO DEFAULT VALUE SENSOR SETUP SENSOR REC TIME ALARM OUT TIME CHANNEL - 1 CHANNEL - 2 CHANNEL - 3 CHANNEL SEC 010 SEC NOT INSTALLED NOT INSTALLED NOT INSTALLED NOT INSTALLED AUTO SCAN AUTO CHANNEL-1 CHANNEL-2 CHANNEL-3 CHANNEL-4 OFF 10 SEC 10 SEC 10 SEC 10 SEC MOTION SETUP MOTION CAMERA SENSITIVITIY MOTION RECORD TIME HI 010 SEC NETWORK SETUP IP MODE NW ENABLE VIDEO PORT UPGRADE PORT USER SET NW PASSWORD STATIC USB BACKUP TIME SET START : END : BACKUP CHANNEL BACKUP SIZE BACKUP EXECUTE 2006/09/23 17:00: /09/26 18:00: G 89MB 15

22 3.1 Funkcje Menu Jeeli jednostka nagrywa, naley przerwa nagrywanie by zmieni ustawienia. Po menu OST naley porusza si za pomoc pilota. Czerwona ramka zmieni kolor na gdy dokonany bdzie wybór. OSD MENU MAIN ME NU CAMERA SELECT RECORD SELECT RECORD MODE VIDEO FORMAT RECORD FRAMERATE VIDE O QUALITY RECORD SCHEDULE SUBMENU HAR D DRIVE SETUP SENSOR SETUP MOTION SETUP NETWORK SETUP USB B ACKUP LANGUAGE SETUP D1 MPEG4 60 GOOD ENGLISH Opis WYBÓR KAMERY (CAMERA SELECT) : czenie / Wyczenie podgldu z danego kanau na ekranie dozorowym. WYBÓR NAGRYWANIA (RECORD SELECT) : czenie / Wyczenie nagrywania obrazu danego kanau. i Nagrywanie jest moliwe jedynie gdy kamera zostaa zaznaczona w Wyborze Kamery. TRYB NAGRYWANIA(RECORD MODE) Wybierz tryb nagrywania D1/CIF. W trybie D1 nagranie jest prowadzone w penej rozdzielczoci ekranu. Kady kana nagrywany jest z maksymaln prdkoci 12/15 klatek na sekund. Uytkownik moe zmieni widok z jedno ekranowego na wielo ekranowy. W trybie CiF nagranie jest prowadzone w niszej rozdzielczoci ale z 30/25 klatkami na sekund (NTSC/PAL). Uytkownik moe zmieni widok z jedno ekranowego na wielo ekranowy. ILO KLATEK PODCZAS NAGRYWANIA (RECORD FRAMERATE) Ustawienie iloci klatek na sekund w nagraniu. Ponisza tabela wymienia moliwe iloci. Im wicej klatek tym wiksza ilo zajmowanego miejsca na dysku. Standard Video Tryb Nagrywania NTSC PAL D1 16, 80, , 80, 200 CIF 16, 80, 160, 240, , 80, 200, 400 JAKOC VIDEO(VIDEO QUALITY) : ytkownik moe wybra jedn z wymienionych jakoci nagrywania; NAJLEPSZA (BEST), WYSOKA (HIGH), REDNIA (MEDIUM),DOBRA (GOOD), NORMALNA (NORMAL) lub NISKA (LOW). - NAJLEPSZA (BEST) najwysza jako lecz najmniejsza ilo godzin nagrania. - NISKA (LOW) najdsze nagranie ale jako jest pospolita NORMALNA (NORMAL) pozwala nagra wicej godzin ale jako jest umiarkowana USTAWIENIA JZYKA (LANGUAGE SETUP) : Wybór z listy dostpnych jzyków 16

23 OSD MENU RECORD SCHEDULE 00 : : 00 ALWAYS REC 01 : : 00 ALWAYS REC 02 : : 00 ALWAYS REC 03 : : 00 ALWAYS REC 04 : : 00 ALWAYS REC 05 : : 00 ALWAYS REC 06 : : 00 ALWAYS REC 07 : : 00 ALWAYS REC 08 : : 00 ALWAYS REC 09 : : 00 ALWAYS REC 10 : : 00 ALWAYS REC 11 : : 00 ALWAYS REC 12 : : 00 ALWAYS REC Opis HARMONOGRAM NAGRYWANIA (RECORD SCHEDULE): Domylnie, harmonogram nagrywania ustawiony jest na nagrywanie cie. Ponisza tabela przedstawia dostpne opcje. Warunek NO REC ALWAYS REC Opis Bez nagrywania. Nagrywanie cie MOTION REC SENSOR REC BUTTON REC Detekcja Ruchu Nagrywanie Alarmowe. Nagrywanie gdy przycisk REC jest wcinity SUBMENU PASSWOR D CHANGE VIDEO ADJUSTMENT TIME SETUP AUTO RECORD AUTO SCAN PASSWORD SETUP AUDIO RECORD AUDIO MUTE VIDEO SYSTEM MUTIPLE REMOTE REMOTE ID PTZ SETUP CHANNEL NAME SETTING ON ON NO ON OFF NTSC OFF 1 S ZMIANA HASA (PASSWORD CHANGE) Ustawienie hasa zabezpieczajcego. Istniej dwa typy hase SUPERUYTKOWNIKA (SUPERUSER) oraz UYTKOWNIKA (USER). PASSWORD CHANG SUPERUSER USER(NETWORK) Przy pomocy przycisków numerycznych naley wprowadzi haso. Haso mona równie wprowadzi przy pomocy przycisków oraz. Przyciskami oraz naley potwierdzi kombinacj SUPERUYTKOWNIK (SUPERUSER) Superuytkownik posiada uprawnienia do formatowania dysku oraz zmieniania ustawie. Domylnym hasem jest PASSWORD SETUP CURRENT NEW CONFIRM 17

24 OSD MENU SUBMENU PASSWOR D CHANGE VIDEO ADJUSTMENT TIME SETUP AUTO RECORD AUTO SCAN PASSWORD SETUP AUDIO RECORD AUDIO MUTE VIDEO SYSTEM MUTIPLE REMOTE REMOTE ID PTZ SETUP CHANNEL NAME SETTING ON ON NO ON OFF NTSC OFF 1 S Opis UYTKOWNIK (SIE) -USER(NETWORK) Konto uytkownika umoliwia jedynie podgld I odtwarzanie obrazu poprzez aplikacj Web viewer (Np: Internet Explorer), nie posiada uprawnie do zmiany ustawie. Domylne haso to PASSWORD SETUP CURRENT NEW CONFIRM USTAWIENIA WIDEO (VIDEO ADJUSTMENT) Wybór numeru kamery oraz regulacja jasnoci, kontrastu, barwy oraz wartoci nasycenia. VIDEO ADJUSTMENT CAMERA BRIGHTNESS CONTRAST HUE SATURATION RESET TO DEFAULT VALUE NO TIME SETUP DATE TIME AUTO SYNC TIME TIME ZONE LAST SYNC TIME 2007 / 03 / : 45 : 57 OFF GMT 2007 / 03 / : 00 : 00 DAYLIGHT SAVING DELETE RECORDED FILES OLDER THAN 10 DAYS USTAWIENIE CZASU (TIME SETUP) Ustawienie daty, czasu, okresu nagrywania oraz wczenie automatycznej synchronizacji serwerem czasu. FORMAT DATY (DATE FORMAT): Wybór sposobu wywietlania daty DATA (DATE): Ustawienie daty. CZAS (TIME) : Ustawienie czasu. AUTOMATYCZNA SYNCHRONIZACJA CZASU AUTO SYNC TIME: czenie / Wyczenie automatycznej synchronizacji czasu za pomoc Internetu. System DVR automatycznie zsynchronizuje czas z serwerem NTP. Pierwsza synchronizacja nastpi 6 godzin po wczeniu zasilania. Podczas dziennego nagrywania synchronizacja czasu jest wstrzymana. - ytkownik musi ustawi adres IP lub URL i serwera NTP. Prosz sprawdzi rozdzia Ustawienia systemowe #(3) Ustawienia NTP. - Jeeli serwer NTP nie zostanie ustawiony, funkcja synchronizowania czasu nie bdzie dzia poprawnie. STREFA CZASOWA (TIME ZONE): Wybierz stref czasow synchronizacji. Strefa czasowa bazuje na strefie GMT (Greenwich Mean Time). 18

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com. (QDVH08 / QDVH16) ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 QDVH 08 / QDVH 16 Sygnał wideo Wejścia 8 BNC 75 Ohm / 16 BNC 75 Ohm Wyjścia 8 BNC 75 Ohm (przelotowe) / BRAK Tor audio Wejścia/wyjścia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować go na przyszłość. BP430/BP430N P/NO : MFL67475831_1.0

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika Odtwarzacz Multimedialny Mede8er MED800x3D Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Modele... 5 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 5 1.3. Gwarancja rozszerzona i ograniczenia gwarancji... 6 1.4. Zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja administratora

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja administratora Program P atnik A1 9.01.001 Dokumentacja administratora Tytu dokumentu: Program Patnik Dokumentacja administratora Wersja: 4.4 Data wydania: 2013-11-06 Dotyczy aplikacji: Patnik A1 9.01.001 Spis treci

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Seagate Central

Podręcznik Użytkownika Seagate Central Podręcznik Użytkownika Seagate Central Model SRN01C Podręcznik Użytkownika Seagate Central 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave, a także Seagate

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo