Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie świadczeń zdrowotnych, lecznictwo zamknięte, lecznictwo otwarte, porady lekarskie, zabiegi, transport chorych, konsultacje. Szpital nie prowadzi eksperymentalnych metod leczenia i rehabilitacji. Szpital nie prowadzi banku krwi pępowinowej. Szpital posiada pomieszczenia przeznaczone na pokoje dla pielęgniarek. Apteka wyłączenie na potrzeby własne Szpitala. W zakresie usług sterylizacji oraz spalania odpadów Szpital korzysta z zewnętrznych usługodawców, w lokalizacjach przy ul. Krysiewicza i ul. Jarochowskiego występują punkty sterylizacyjne. Okres ubezpieczenia : r r. Numer EKD: 8511 Numer REGON: Lokalizacje: Poznań, ul. Krysiewicza 7/8 - lokalizacja główna Poznań, ul. Nowowiejskiego 56/58 Poznań, ul. Jarochowskiego 18 Poznań, ul. Sporna 16 Poznań, ul. Niegolewskich 29 Poznań, os. Jana III Sobieskiego 109 Poznań, ul. Nowowiejskiego 22/24

2 Komórki organizacyjne działalności medycznej : Oddziały: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chirurgiczny i Leczenia Oparzeń, Laryngologiczny, Ortopedyczny i Traumatologii Narządu Ruchu, Pediatryczne (Wewnętrzny (Hematologiczny), Dzieci Młodszych, Dzieci Starszych I, Dzieci Starszych II), Obserwacyjno-Zakaźny, Urologiczny i Onkologii Urologicznej, Położniczo- Ginekologiczny, Noworodkowy; Poradnie specjalistyczne: Alergologiczna dla dzieci Endokrynologiczna dla dzieci Dermatologiczna dla dzieci Kardiologiczna dla dzieci Gastroenterologiczna dla dzieci Chorób Zakaźnych dla dzieci Chorób Płuc i Gruźlicy dla dzieci. Chirurgiczna dla dzieci, Ortopedyczna dla dzieci, Nefrologiczna dla dzieci, Neurologiczna dla dzieci, Hematologiczna dla dzieci, Neonatologiczna, Preluksacyjna, Logopedyczna, Okulistyczna dla dzieci, Laryngologiczna dla dzieci, Reumatologiczna dla dzieci, Ginekologiczna dla Dziewcząt, Położniczo- Ginekologiczna Zakłady i Pracownie diagnostyczne: Zakład Diagnostyki Obrazowej, Zakład Elektrodiagnostyki i Fizjopatologii Układu Krążenia (w tym Pracownia EKG i Pracownia EEG), Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Psychologii, Zakład Rehabilitacji, Pracownia Endoskopowa, Pracownia Patomorfologii.

3 Zatrudnienie: - lekarze zatrudnieni tylko na umowę o pracę - 68, w tym: lekarze na oddziałach zabiegowych 6, lekarze na oddziałach niezabiegowych 33, rezydenci na oddziałach zabiegowych 4, rezydenci na oddziałach niezabiegowych 25, - lekarze zatrudnieni na umowach o pracę i cywilno-prawnych 46, w tym lekarze na oddziałach zabiegowych 13, w tym lekarze na oddziałach niezabiegowych 33, - lekarze zatrudnieni tylko na umowach cywilno-prawnych 107, w tym lekarze na oddziałach zabiegowych 64, - lekarze na zatrudnieni na umowach zleceniu 5, - stażyści 1 (nie ujęci w umowach o pracę), - pielęgniarki i położne 394, - pozostały personel 320 Wielkość obrotu: - przychody za 2014 rok (10 miesięcy): zł - wysokość funduszu płac za 2014 r. (10 miesięcy) zł - planowany obrót na 2015 r zł - kontrakt z NFZ 2013 r zł - kontrakt z NFZ 2014 r zł - obrót z działalności poza NFZ (lecznicza): zł - obrót z dział. pozamedycznej np. wynajem pomieszczeń, parking itp.: ok zł Ilość łóżek szpitalnych 423 łóżka Roczna liczba pacjentów: 1) lecznictwo otwarte: liczba porad ambulatoryjnych (w tym porad w Izbie Przyjęć)

4 inne świadczenia ambulatoryjne w zakresie tomografii komputerowej 176 pacjentów pacjenci w programach lekowych programami lekowymi objętych było 50 pacjentów pacjenci korzystający z rehabilitacji Szpital nie prowadzi rehabilitacji ambulatoryjnej dializy nie wykonujemy świadczeń 2) lecznictwo zamknięte Szpital objęty jest autorskim programem zarządzania ryzykiem MENTOR S.A.: Bezpieczny Menedżer. W jego ramach pracownicy oraz kadra zarządzająca Zamawiającego uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach, prowadzonych przez zewnętrznych konsultantów. Celem Programu jest szeroko rozumiana prewencja. Dotąd w Szpitalu zostały przeprowadzone szkolenia dotyczące m.in.: Praw pacjenta, podstaw odpowiedzialności cywilnej w sektorze medycznym, świadomej zgody oraz postępowania z pacjentami niezdolnymi do decydowania, zasad prowadzenia oraz udostępniania dokumentacji medycznej. W okresie ubezpieczenia planowany harmonogram szkoleń dotyczy m.in. Stosowania przymusu bezpośredniego oraz postępowania w razie agresji pacjenta, Rejestru zdarzeń niepożądanych wszystko połączone z wprowadzeniem procedur w wersji elektronicznej, w tym na urządzenia mobilne. Uczestnicy szkoleń zyskują umiejętności w zakresie wskazywania podstawowych czynników odpowiedzialnych za ilości i wysokość roszczeń, ponadto w zakresie wskazywania podstawowych czynników zapobiegawczych tj.: - świadoma zgoda pacjenta (umiejętność przygotowania formularza świadomej zgody dla poszczególnych rodzajów interwencji), - prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej (np. umiejętność prawidłowego dokumentowania udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach stanów nagłych, bez zgody pacjenta itp.; dokumentowanie całości procesu leczenia, a także niewłaściwego zachowania się pacjentów), - postępowanie z pacjentami niezdolnymi do wyrażenia zgody, - umiejętności komunikacyjne. Kolejnym etapem zarządzania ryzykiem wdrażanym po szkoleniach są odpowiednio dostosowane procedury postępowania, które implementuje Zamawiający.

5 II. Rodzaje ryzyk podlegających ubezpieczeniu: 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Zakres ubezpieczenia pełny, tj.: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, deszcz nawalny, huragan, grad, lawina, powódź, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, dym i sadza, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, szkoda wodociągowa (w tym wskutek zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z naprawą i rozmrożeniem), podtopienia, zalanie (w tym także przez nieszczelności okienne, drzwiowe, dachowe), upadek drzew, budynków/budowli lub innych przedmiotów, przepięcie spowodowane wyładowaniem atmosferycznym, szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia oraz zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia. Zakres powinien obejmować mienie podczas składowania tymczasowego(np. w okresie remontów, przerw) oraz mienie czasowo wyłączone z eksploatacji/użytkowania. Środki trwałe i mienie niskocenne system ubezpieczenia: sumy stałe rodzaj wartości: dla budynków wartość odtworzeniowa nowa (dla budynku kaplicy wartość księgowa brutto), mienie niskocenne wg cen nabycia, dla pozostałego mienia wartość księgowa brutto Rodzaj Budynki i budowle (wykaz nr 1) Maszyny, urządzenia, wyposażenie, w tym sprzęt elektroniczny powyżej 7 lat*, sprzęt medyczny nieelektroniczny Wartość zł ,01 Mienie niskocenne ,68 RAZEM: ,69 * wyłączone sprzęt elektroniczny poniżej 7 lat, który jest ubezpieczony w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Podział ww. mienia na lokalizacje:

6 ul. Krysiewicza 7/8 ul. Jarochowskiego 18 ul. Nowowiejskiego 56/58 ul. Sporna 16 ul. Nowowiejskie go 22/24 Os. Sobieskiego 109 ul. Niegolewskich 29 Budynki i budowle , ,00 0, ,00 Środki niskocenne , , , , , , ,76 Środki trwałe , , , , ,31 Środki obrotowe system ubezpieczenia: sumy stałe suma ubezpieczenia: zł rodzaj wartości: wartość zakupu lub wytworzenia wypłata odszkodowania: wartość zakupu lub wytworzenia przedmiot ubezpieczenia: leki, materiały opatrunkowe, drobny sprzęt medyczny, itp. Mienie pracownicze system ubezpieczenia: suma ubezpieczenia: rodzaj wartości: pierwsze ryzyko zł (1 000 zł./1 osobę) wartość rzeczywista Mienie osób trzecich (w tym mienie pacjentów) system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko suma ubezpieczenia: zł (1 000 zł./1 osobę) rodzaj wartości: wartość rzeczywista Gotówka System ubezpieczenia suma ubezpieczenia: rodzaj wartości: pierwsze ryzyko zł nominalna Franszyzy / udział własny (nie dotyczy mienia pracowniczego oraz mienia pacjentów) :

7 Franszyza redukcyjna: 500 zł Franszyza integralna: brak Udział własny: brak

8 2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia bez względu na adres - we wszystkich placówkach, w tym także kaplica szpitalna zakres ubezpieczenia: kradzież z włamaniem i rabunek wypłata odszkodowania: należne odszkodowanie automatycznie zwiększane jest o koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń lokalu (łącznie z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien i drzwi) Limit odpowiedzialności dla kosztów naprawy zabezpieczeń wynosi zł na jedno i wszystkie zdarzenia Maszyny, urządzenia, wyposażenie, mienie niskocenne (w tym mienie osób trzecich użytkowanych na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy) system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko suma ubezpieczenia: zł Środki obrotowe system ubezpieczenia: suma ubezpieczenia: pierwsze ryzyko zł Mienie pracownicze system ubezpieczenia: suma ubezpieczenia: rodzaj wartości: pierwsze ryzyko, zł (1 000 zł/1 osobę) wartość rzeczywista Mienie osób trzecich (w tym mienie pacjentów ) system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko suma ubezpieczenia: zł (1 000 zł/1 osobę) rodzaj wartości: wartość rzeczywista Gotówka system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko kradzież z włamaniem suma ubezpieczenia: zł

9 rabunek w lokalu suma ubezpieczenia: zł rabunek w transporcie* suma ubezpieczenia zł gotówkę przewozi firma ochroniarska transporty odbywają się 1 raz/miesiąc, łączna wartość transportowanej gotówki w ciągu roku zł Franszyzy / udział własny (nie dotyczy mienia pracowniczego oraz mienia pacjentów) : Franszyza redukcyjna: brak Franszyza integralna: 100,00 USD wg średniego kursu NBP z daty powstania szkody Udział własny: brak 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyzk Zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność za szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego / Zamawiającego przyczyny, a w szczególności spowodowane przez: działanie człowieka, kradzież z włamaniem i rabunek, działanie ognia i innych zdarzeń losowych (w tym między innymi przez: działanie wody, działanie wiatru, działanie lawiny, osunięcie się ziemi), wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie w sieci instalacji elektrycznej, pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody, powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant, sprzedawca lub dostawca. Sprzęt elektroniczny przenośny biurowy (do 7 lat) wykaz nr 2 system ubezpieczenia: suma ubezpieczenia: rodzaj wartości: sumy stałe ,57 zł wartość księgowa brutto Sprzęt elektroniczny stacjonarny biurowy (do 7 lat) wykaz nr 3 system ubezpieczenia: suma ubezpieczenia: rodzaj wartości: sumy stałe ,22 zł wartość księgowa brutto

10 Sprzęt elektroniczny medyczny (do 7 lat) wykaz nr 4 system ubezpieczenia: suma ubezpieczenia: rodzaj wartości: sumy stałe ,62 zł wartość księgowa brutto Podział ww. mienia na lokalizacje: Sprzęt elektroniczny stacjonarny biurowy Sprzęt elektroniczny przenośny biurowy ul. Krysiewicza 7/ ,09 zł ,89 zł ul. Jarochowskiego 18 ul. Nowowiejskiego 56/ , ,07 zł ul. Sporna ,56 zł ul. Nowowiejskiego 22/24 ul. Niegolewskich ,16 zł 2 342,40 zł ,85 zł ,21 zł 4 051,62 zł 0,00 0,00 Sprzęt medyczny elektroniczny ,99 zł ,39 zł ,81 zł ,25 zł 0, ,18 zł Mienie osób trzecich (użytkowane na podstawie umowy najmu, leasingu lub dzierżawy) wykaz nr 5 system ubezpieczenia: sumy stałe suma ubezpieczenia: ,69 zł rodzaj wartości: wartość odtworzeniowa nowa Dane oraz wymienne nośniki danych (informacje zawarte w zbiorach danych, licencjonowane systemy operacyjne, programy udokumentowanego pochodzenia, wymienne nośniki danych). system ubezpieczenia: suma ubezpieczenia: rodzaj wartości: pierwsze ryzyko ,00 zł wartość odtworzeniowa nowa

11 Franszyza integralna: brak Udział własny: Dla aparatury medycznej udział własny 5%, nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 3000 zł w każdej szkodzie. Dla pozostałego sprzętu udział własny 5% nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 1000 zł w każdej szkodzie. Dla sprzętu przenośnego utraconego w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku udział własny 15% w każdej szkodzie. Dla danych oraz wymiennych nośników danych franszyza redukcyjna 500 zł w każdej szkodzie.

12 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia A. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych. Zakres ubezpieczenia obowiązkowego: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku (Dz.U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1729) Suma gwarancyjna: równowartość w złotych kwoty EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz EUR w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki objęte są umową ubezpieczenia. B. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną Zamawiającego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej określonej w SIWZ. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez Zamawiającego w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, jak również w zakresie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność ustawową Zamawiającego z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność Zamawiającego za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki szpitalnej. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność Zamawiającego za szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu, przy czym za podwykonawcę uważa się podmiot leczniczy, przedsiębiorcę niebędącego podmiotem leczniczym, osobę wykonującą zawód lekarza, pielęgniarki

13 albo inny zawód medyczny, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, której Zamawiający powierzył wykonanie świadczeń zdrowotnych określonych w łączącej ich umowie. W przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez pracownika Zamawiającego przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych na rzecz Zamawiającego, Wykonawca (Ubezpieczyciel) zrezygnuje z prawa do dochodzenia roszczenia, które przysługiwało Zamawiającemu (Ubezpieczonemu) wobec tego pracownika z tytułu wyrządzonej szkody (rezygnacja z prawa do regresu), przy czy za pracownika uważa się osobę fizyczną zatrudnioną przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika uznaje się także praktykanta, stażystę lub wolontariusza, któremu ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia (niezależnie od momentu powstania lub ujawnienia się szkody) oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń, przy czym za wypadek ubezpieczeniowy uważa się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda, za którą uważa się szkodę będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną Zamawiającego za szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ochrona ubezpieczeniowa powinna być udzielana w granicach ustawowej odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego określonej przepisami prawa polskiego. Intencją Zamawiającego nie jest zawieranie obowiązkowego ubezpieczenia badacza i sponsora, gdyż jako ośrodek badawczy, zgodnie z Ustawą prawo farmaceutyczne, nie odpowiada za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem badania klinicznego. Ogólna suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia: ,00 zł na jeden wypadek ,00 zł na wszystkie wypadki. Dopuszczalne podlimity ogólnej sumy gwarancyjnej: OC nadwyżkowa: ,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w ramach sumy gwarancyjnej, Franszyza integralna: 200,00 zł (dotyczy wszystkich szkód).

14 C. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną Zamawiającego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez Zamawiającego działalności określonej w SIWZ lub posiadanym mieniem. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność ustawową Zamawiającego z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń, przy czym za wypadek ubezpieczeniowy uważa się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować w szczególności odpowiedzialność za szkody: poniesione przez pracowników lub współpracowników Zamawiającego niezależnie od formy zatrudnienia/współpracy, w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone wolontariuszom, osobom odbywającym studia doktoranckie, staż, specjalizację, ćwiczenia w ramach studiów; wtym odpowiedzialność za szkody rzeczowe (utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia), z włączeniem odpowiedzialności deliktowej za pojazdy pracowników znajdujące się na miejscach postojowych dla pracowników (OC pracodawcy), powstałe w mieniu ruchomym oraz nieruchomościach, z których korzystano na podstawie użyczenia, najmu, podnajmu, dzierżawy, leasingu lub innego stosunku prawnego (OC najemcy) powstałe przy wykonywaniu przez Zamawiającego zadań o charakterze zarządczym, organizacyjnym lub administracyjnym, w szczególności związanych z zarządzaniem zakładem opieki zdrowotnej, z które odpowiedzialność ponosi Zamawiający działający jako samodzielny publiczny ZOZ, powstałe w przechowywanym mieniu osób trzecich, w tym w mieniu pacjentów (OC za mienie przechowywane), powstałe w mieniu powierzonym (OC za mienie powierzone) Ogólna suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia: ,00 zł Podlimity w ramach sumy gwarancyjnej:

15 OC pracodawcy : zł na jeden i wszystkie wypadki, OC najemcy: zł na jeden i wszystkie wypadki, OC za mienie przechowywane : zł na jeden i wszystkie wypadki, OC za mienie powierzone: zł na jeden i wszystkie wypadki (pozostałe niewymienione powyżej ryzyka do wysokości ogólnej sumy gwarancyjnej). Ponadto Zamawiającego wyjaśnia, iż oczekuje że zakres ubezpieczenia w części C obejmie szkody, które nie będą objęte zakresem ochrony w części B. Udział własny: 5%, nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż zł w każdej szkodzie rzeczowej (dotyczy szkód rzeczowych) III. Klauzule obligatoryjne Nr klauzuli Nazwa klauzuli Treść klauzuli 1. Klauzula reprezentantów Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Przez winę umyślną lub rażące niedbalstwo Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego należy rozumieć wyłącznie winę umyślną lub rażące niedbalstwo dyrektora Samodzielnego Publicznego ZOZ-u losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 2. Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą iż w przypadku szkody zasada proporcjonalności będzie stosowana w przypadku składników mienia, których wartość w momencie szkody przekraczać będzie 130 % sumy podanej do ubezpieczeni dla tych składników mienia. losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 3. Klauzula miejsca ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą iż do ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie lokalizacje należące do Ubezpieczonego oraz każde miejsce związane z prowadzeniem działalności. W przypadku uruchomienia nowej lokalizacji zostanie ona automatycznie włączona do ubezpieczenia.

16 losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 4. Klauzula prac budowlanych Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą iż ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia wynikłe przy i w związku z wykonywaniem prac remontowo-budowlanych w przedsiębiorstwie Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (w szczególności prace budowlane i montażowe, prace konserwacyjne, naprawcze lub modernizacyjne, na które nie wymagane jest pozwolenie na budowę) z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest dla mienia będącego przedmiotem robót budowlanych (limit zł) oraz w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych (do wysokości sum ubezpieczenia). losowych 5. Klauzula stempla pocztowego 6. Klauzula opóźnienia w płatności składki lub pierwszej raty 7. Klauzula zgłaszania szkód Z zachowaniem pozostałych zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w sytuacji gdy zapłata należnej Zakładowi Ubezpieczeń składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się datę złożenia zlecenia w banku, urzędzie pocztowym lub systemie elektronicznym (dot. przelewów dokonywanych za pomocą tzw. mini banków) na właściwy rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego zgromadzona była odpowiednia ilość środków wystarczających na pokrycie wymaganej składki lub raty składki. Dotyczy wszystkich ryzyk Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą iż w przypadku, gdy Ubezpieczający nie opłacił w terminie składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy ubezpieczenia nie ustaje, nie skutkuje także zawieszeniem. W takim przypadku Ubezpieczyciel wezwie na piśmie Ubezpieczającego do zapłaty zaległej składki lub jej pierwszej raty wyznaczając co najmniej 7-dniowy termin zapłaty. Po upływie tego okresu, w przypadku gdy Ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej pierwszej raty, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć na piśmie umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o zapłatę składki za okres przez który ponosił odpowiedzialność. Dotyczy wszystkich ryzyk Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą

17 iż zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie będzie przyczyną zmniejszenia wypłaty odszkodowania lub odmowy wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, że niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie miało wpływu na ustalenie na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości odszkodowania. losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 8. Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia 9. Klauzula początku ochrony ubezpieczeniowej Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą iż zakresem ubezpieczenia zostaje automatycznie objęte nowo nabyte środki trwałe lub środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków i mienia. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem dokonania przez Zamawiającego dopłaty należnej składki. Składka naliczana będzie z zastosowaniem tych samych stawek i w systemie pro rata temporis (co do dnia). Limit: zł dla ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych zł dla ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia jako początek ochrony ubezpieczeniowej. Dotyczy wszystkich ryzyk 10. Klauzula przewłaszczenia Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą iż w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie składników majątkowych przedsiębiorstwa, ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach, chyba że strony umówią się inaczej. losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 11. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą iż ubezpieczeniem zostają dodatkowo objęte koszty i wydatki poniesione przez Ubezpieczonego w związku ze złomowaniem, usunięciem rumowiska lub usunięciem ubezpieczonego mienia, rozmontowaniem, rozłożeniem, rozebraniem, ponownego

18 montażu nieuszkodzonych części (jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą), składowaniem lub utylizacją ubezpieczonego mienia, oszalowaniem lub umocnieniem ubezpieczonego mienia, będącymi konsekwencją ubezpieczonej szkody lub straty. Limit odpowiedzialności (ponad sumę ubezpieczenia): zł losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 12. Klauzula wyłączenia regresu 13. Klauzula akceptacji zabezpieczeń Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą iż ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, w przypadku gdy sprawcą szkody jest pracownik lub osoba świadcząca na rzecz Ubezpieczonego pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie. Dotyczy ubezpieczenia ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane były ubezpieczycielowi wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał ubezpieczyciel przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego. losowych, od kradzieży z włamaniem, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 14. Klauzula wyrównania kwot Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że jeżeli w razie szkody zostanie stwierdzone, że suma ubezpieczenia jednej lub wielu ubezpieczonych pozycji jest wyższa od ich wartości ubezpieczenia, uzyskane w ten sposób nadwyżki podzielone zostaną pomiędzy te pozycje, w stosunku do których zachodzi niedoubezpieczenie, lub których suma ubezpieczenia okazała się zbyt niska ze względu na koszty powstałe w związku z likwidacją szkody. Klauzula ta dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, klauzula zastrzeżeniem, iż klazula ta nie dotyczy środków obrotowych ubezpieczonych na sumy zmienne i mienia ubezpieczonego na pierwsze ryzyko. losowych 15. Klauzula ubezpieczenia drobnych prac (robót) budowlano-montażowych Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o

19 budowlano-montażowych wymagających pozwolenia na budowę (pozwolenie zgodnie z prawem budowlanym uzgodniły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: a) prac ziemnych b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do limitu ,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna : 1.000,00zl losowych 16. Klauzula katastrofy budowlanej Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą iż niniejsza klauzula rozszerza ochronę ubezpieczeniową o wypadki ubezpieczeniowe polegające na katastrofie budowlanej spowodowane przez inne zdarzenia niż objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z warunkami ubezpieczenia załączonymi do polisy. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopu. Limit odpowiedzialności : zł na jedno i wszystkie zdarzenia losowych 17. Klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT Klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wypłata odszkodowania nastąpi według wartości uwzględniającej podatek VAT, pod warunkiem, iż suma ubezpieczenia będzie również zawierała ww. podatek, a Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia (odpisu) tego podatku. losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 18. Klauzula dewastacji wandalizmu Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody

20 powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie, w tym również pacjentów; ochrona dotyczyć ma mienie zarówno wewnątrz jaki i na zewnątrz. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z włączeniem dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti) z limitem zł na jedno i wszystkie zdarzenia. losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Klauzula mienia w transporcie Klauzula rzeczoznawców Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyszczególnione w polisie mienie niezależnie od tego, czy są w ruchu, czy w spoczynku, podczas przemieszczania się, czy ponownego montażu, pod warunkiem, że znajduje się na terenie RP. Ubezpieczenie obejmuje ubytek lub uszkodzenie przewożonych rzeczy wynikłe wskutek jednego lub wielu nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń, w tym również, zniszczenie lub uszkodzenie w wyniku uszkodzenia środka transportu, wypadku środka transportu). Dotyczy ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą iż Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie w ramach zawartych umów ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona w ramach niniejszej klauzuli nie obejmuje kosztów poniesionych na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł. losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 21. Klauzula przepięć Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą iż ubezpieczeniem zostają objęte szkody elektryczne powstałe

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima MF Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima B-MF-01/11 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 UMOWA UBEZPIECZENIA NA cudzy rachunek 3 DEFINICJE wspólne 3 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Przedmiot ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalone uchwałą nr UZ/326/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 24 listopada 2014 r. SPIS TREŚCI Postanowienia wstępne...........

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt 2 Spis treści Postanowienia wstępne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia... 7 Zakres ubezpieczenia... 7 Ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA (1) Część I Część II Część III Część IV

PLAN SZKOLENIA (1) Część I Część II Część III Część IV PLAN SZKOLENIA (1) Część I Odpowiedzialność cywilna - zagadnienia ogólne (pojęcie szkody, odpowiedzialność deliktowa / kontraktowa, przesłanki odpowiedzialności, przedawnienie roszczeń). Część II Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 5 ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIE MIENIA... 11 Zasady ogólne... 11 UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 01/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA SPIS treści POSTANOWIENIA OGÓLNE 5 DEFINICJE 5 ZAKRES UBEZPIECZENIA 9 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 9 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Kod: c-h1-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia 1 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Kod: KHH-BOŚ 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy KOD: C-DB-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Pekao Bank Hipoteczny S.A. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Pekao Bank Hipoteczny S.A. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Pekao Bank Hipoteczny S.A. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne......................................................................................

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje. 3 Przedmiot ubezpieczenia

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje. 3 Przedmiot ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Euro Banku S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Euro Banku S.A. zwane

Bardziej szczegółowo