Załcznik do uchwały Nr XXXII/186/2005 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 7 czerwca 2005r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załcznik do uchwały Nr XXXII/186/2005 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 7 czerwca 2005r."

Transkrypt

1 Załcznik do uchwały Nr XXXII/186/2005 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 7 czerwca 2005r.! Opracowany przez zespół ds. planowania i wdraania działa prozdrowotnych na terenie miasta i gminy Tyszowce w składzie: 1. Anna Bałuka 2. Zofia Czarnecka 3. Radosław Gałan 4. Krzysztof Garbula 5. Teresa Gitner 6. Henryk Kawałko 7. Paweł Kliszcz 8. Ewa Podgórska 9. Jolanta Sołtys

2 SPIS TRECI Wprowadzenie... 3 I. Ogólna charakterystyka miasta i gminy Tyszowce.. 1. Połoenie geograficzne. 2. Krótka historia Tyszowiec. 3. rodowisko przyrodnicze Gminy Tyszowce. 4. Sfera społeczno demograficzna Gminy Tyszowce II. Załoenia programu ochrony zdrowia Tyszowce Profilaktyka i promocja zdrowia Cele wprowadzenia programu ochrony zdrowia Uzasadnienie celowoci programu III. Główne uwarunkowania dla zdrowia mieszkaców miasta i gminy Tyszowce Stan zdrowia mieszkaców miasta i gminy Tyszowce w oparciu o analizy 28 umieralnoci i rozpowszechniania czynników ryzyka Zasoby ochrony zdrowia na terenie miasta i gminy Tyszowce.. 31 IV. Obszary działa profilaktycznych w latach Profilaktyka w chorobach układy krenia Profilaktyka miadycy i cukrzycy typu 2. Jak przeciwdziała miadycy? Wczesne rozpoznawanie raka piersi Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc Profilaktyka astmy oraz chorób alergicznych. 6. Profilaktyka wad postawy V. Medycyna szkolna. 48 VI. Profilaktyka uzalenie Profilaktyka narkomanii 2. Narkotyki i ich kategorie Jak rozpoznawa pierwsze sygnały? Jak rozmawia z młodzie o narkotykach? Wskazówki dla rodziców VII. Promocja i edukacja zdrowotna... VIII. Analiza SWOT IX. Finansowanie programu X. Najwaniejsi partnerzy w realizacji programu

3 WPROWADZENIE Celem Programu Ochrony Zdrowia Tyszowce jest poprawa stanu zdrowia mieszkaców miasta i gminy Tyszowce, zmiana wiadomoci zdrowotnej wród mieszkaców, zwikszenie poczucia bezpieczestwa obywateli i podniesienie jakoci ycia społecznego. W Polsce notuje si szczególnie wysoki poziom przedwczesnej umieralnoci dorosłych. Cz tego zjawiska stanowi zachorowania i zgony z powodu chorób układu krenia. Prowadzone na całym wiecie od ponad 15 lat badania epidemiologiczne dowodz, e jednym z podstawowych czynników ryzyka zachorowalnoci na te choroby jest niewłaciwy styl ycia, w tym palenie papierosów, nieodpowiednia struktura diety, brak aktywnoci fizycznej. Zwizana z niewłaciwym stylem ycia otyło staje si problemem coraz wikszej liczby ludzi na wiecie. Konsekwencj nadmiaru masy ciała jest zwikszenie umieralnoci, szczególnie z powodu nadcinienia ttniczego, cukrzycy i chorób pcherzyka ółciowego. Na uwag zasługuje fakt, e obnienie masy ciała do wartoci prawidłowej powoduje zmniejszenie ryzyka zgonu. Otyło jest chorob i naley j leczy. Choroba ta wymaga modyfikacji stylu ycia, odchudzenia oraz zaniechania palenia tytoniu.

4 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY TYSZOWCE 1. Połoenia geograficzne Gmina Tyszowce połoona jest w południowo-wschodniej czci województwa lubelskiego. Od północy ssiaduje z gmin Werbkowice, od wschodu z gmin Mircze, od południa z gmin Łaszczów, od południowego zachodu z gmin Rachanie i od zachodu z gmin Komarów. Powierzchnia miny zajmuje obszar 129,48 km 2 i cechuje si bardzo wysokim udziałem uytków rolnych zajmujcych 105,53 km 2, co stanowi 81,5 % powierzchni ogółem. Lasy i grunty lene zajmuj zaledwie 13,97 km 2, to jest niecałe 11 % powierzchni. Pod wzgldem fizjograficznym gmina połoona jest na pograniczu dwóch jednostek. Cz południowa połoona jest na Grzdzie Sokalskiej, za cz północna znajduje si w Kotlinie Hrubieszowskiej. Linia rozdzielajca obie jednostki geograficzne przebiega przez rodek gminy z zachodu na wschód. Główn skał macierzyst Grzdy Sokalskiej s lessy, na których wykształciły si gleby brunatne oraz czarnoziemy, za Kotlina Hrubieszowska charakteryzuje si rdzinami kredowymi. Wysokiej klasy ziemie to doskonałe zaplecze do produkcji duej iloci czystej ekologicznie ywnoci 2. Krótka historia Tyszowiec Nie ma zgodnoci wród historyków na temat, jaka ludno pierwotnie zamieszkiwała obszar gminy Tyszowce. Jedni sdz, ze było to plemi Buan, drudzy Ldzian. Przypisuje im si powstanie Czerwieskiego Zespołu Osadniczego, którego najpotniejszym z grodów obronnych był gród zwany Czerwieni. Gród Czerwie lokalizowany jest obecnie w wsi, Czermno, koło Tyszowiec, gdzie wród łk znajduje si dobrze zachowane grodzisko. Było ono przedmiotem wielu bada archeologicznych. Od nazwy tego grodu utarła si w odniesieniu do całego midzyrzecza Włodawki i Huczwy nazwa Grodów Czerwieskich. Po zniszczeniu grodu Czerwieskiego(ostania wzmianka o nim przypada na 1289r.) Tyszowce przejły jego rol jako głównego orodka handlowo - rzemielniczego. Tyszowce otrzymały prawa miejskie od Ksit Płocko-Bełskich przed rokiem 1424 i ponownie w roku 1453 od Ksicia Mazowieckiego Władysława. Miasto posiadało wiele licznych przywilejów od kolejnych królów, które znacznie oywiły i przypieszyły rozwój. Były to midzy innymi przywilej wyrbu drewna, połowów ryb na Huczwie, zwolnienie na 10 lat od podatków, przywilej na odprawianie jarmarków. Od najdawniejszych czasów Tyszowce były miastem rzemielniczym. W 1555r. uzyskały potwierdzenie praw miejskich przez Zygmunta II Augusta. Pierwszy przywilej na garbarnie i wyrób słynnych butów tyszowieckich pochodzi z 1563

5 r. Po 15 latach działało tu 18 cechów rzemiosła, takich jak szewskie, kunierski, kowalskie i tkackie. W okresie najazdu Szwedów na Polsk 29.XII.1655r. hetman wielki koronny Stanisław Ksawery Potocki i hetman polny Stanisław Lanckoroski ogłosili w Tyszowcach konfederacj, majc na celu usunicie Szwedów z Polski. Była to słynna konfederacja tyszowiecka, która zapocztkowała zdecydowan walk z najedcami i przyczyniła si do powrotu króla Jana Kazimierza, a nastpnie do całkowitego oswobodzenia Polski. Tyszowce przechodziły zmienne koleje znajdujc si to pod zaborem austryjackim, to pod zaborem carskim. W 1875r. Tyszowce utraciły prawa miejskie. Utrata praw miejskich była kar za wspieranie Powstania Styczniowego. Podczas okupacji niemieckiej w latach funkcjonował obóz pracy przymusowej dla ydów, a od 1942 roku getto. Rada Ministrów na mocy rozporzdzenia z dnia 21 grudnia 1999 roku nadała z dniem 1 stycznia 2000 roku Status Miasta miejscowoci Tyszowce. 3. rodowisko przyrodnicze Gminy Tyszowce Stan rodowiska jest pochodn jego odpornoci na zagroenia i skal obcienia zanieczyszczeniami, które docieraj z zewntrz, stopniem wyposaenia w infrastruktur słuc ochronie rodowiska, a take przestrzennego rozmieszczenia ognisk zanieczyszcze. Stan rodowiska gminy Tyszowce nie odbiega od redniej dla Wyyny Lubelskiej. W chwili obecnej teren gminy charakteryzuje si bardzo dobrymi warunkami rodowiskowymi ze wzgldu na brak jakichkolwiek ródeł zanieczyszczenia lub skaenia. Najbardziej odporne na zanieczyszczenia przemysłowe i degradacj chemiczn s gleby lessowe i mady w dolinach rzek. Natomiast inaczej jest z erozj wodn, która prawie wyłcznie zagraa glebom pyłowym, głównie lessowym. Klimat gminy mona scharakteryzowa jako przejciowy, kształtowany przez zmienny w swym zasigu napływ mas powietrza morskiego lub kontynentalnego, przy przewadze wpływów kontynentalnych. Mimo zmiennoci klimatu charakteryzuje si on wyranym regionalizmem niektórych elementów meteorologicznych. Wielko opadów z wielolecia wynosi około 670 mm. rednia temperatura roczna 7,1 C, rednie temperatury miesiczne wahaj si od 4,8 C(stycze) do 18,2 C( lipiec). Do niekorzystne dla wegetacji s pónowiosenne i wczesnojesienne przymrozki. rednia liczba dni z przymrozkami od 1 kwietnia do 31 padziernika wynosi 21,5. Głównie wystpuj one w kwietniu i padzierniku, ale zdarzaj si take w czerwcu i wrzeniu. Ilo dni wegetacji z temperatur minimaln wiksz od 5 C wynosi 207 dni, rednio pokrywa niena zalega od 70 do 80 dni. Wody powierzchniowe wystpujce na terenie gminy nie s zagroone zanieczyszczeniami mogcymi skazi je w sposób nieodwracalny. Jedynym ródłem zanieczyszcze wód powierzchniowych s sporadycznie

6 wypuszczane cieki bytowe pochodzce z indywidualnych gospodarstw domowych. Głównymi wskanikami dyskwalifikacji wody s zwizki biogenne, czyli fosfor ogólny, fosforany i miano Coli. Wród wód podziemnych nie zanotowano zanieczyszcze. Wody te s głównie zwizane z utworami górnej kredy. Głboko wystpowania tych wód waha si od 5 do 40 m. S to wody szczelinowe charakteryzujce si napitym zwierciadłem wody. Na terenie gminy znajduje si 54 ha wód ródldowych oraz 93 ha cieków wodnych. Zmeliorowanych zostało ok. 35% gruntów. Stan tyche melioracji w chwili obecnej wymaga przeprowadzenia szczegółowych konserwacji. Wieloletnia susza hydrologiczna doprowadziła do generalnego obnienia poziomu wód gruntowych, czego przejawem s skracanie i wysychanie cieków, zanik ródeł i przekształcanie si mokradeł stałych w okresowe. Obszar gminy Tyszowce w całoci znajduje si w zlewni rzeki Huczwy i charakteryzuje si bardzo małym zasobem wód. Zasobno wód wynosi 1700 m 3 /a/m, co odpowiada redniej krajowej, ale nie naley zapomina o bardzo małym zaludnieniu (około 50 % redniej krajowej). Na terenie gminy Tyszowce wystpuje: 40 ha wód ródldowych płyncych, składajcych si z rzeki Huczwy i jej dopływów, 14 ha wód ródldowych stojcych w skład, których wchodzi około 40 stawów, 93 ha cieków wodnych w skład, których wchodz rowy melioracyjne. Głównym czynnikiem kształtujcym stan rodowiska w gminie s lasy wystpujce na 11,0% powierzchni gminy. Niewielka odporno drzewostanów wynika z duego udziału w strukturze gatunkowej, bardzo podatnej na degradacj sosny. W ostatnim okresie zalesiono 2 ha gruntów po byłych pastwiskach, natomiast około 3 ha gruntów jest eksploatowanych jako piaskownie. Na terenie gminy działa wysypisko mieci zlokalizowane w miejscowoci Kltwy. 4. Sfera społeczno demograficzna Gminy Tyszowce W oparciu o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszka z roku 2002, poniej przedstawiono informacje o stanie ludnoci i strukturze demograficzno-społecznej, wybranych aspektach struktury ekonomicznej, aktywnoci ekonomicznej ludnoci oraz ródłach utrzymania.

7 TABL. 1 CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY NA TLE WOJEWÓDZTWA I POWIATU Wyszczególnienie Jednostki miary LUDNO Ludno... tys. mczyni... % kobiety... % Gsto zaludnienia... osób/km 2 Ludno wg ekonomicznych grup wieku: przedprodukcyjny... % produkcyjny... % poprodukcyjny... % Współczynnik obcienia ludnoci nieprodukcyjn... osoby Wskanik feminizacji... osoby ródła utrzymania ludnoci: praca najemna... % praca na rachunek własny... % pozostałe ródła... % Województwo Powiat 2199,1 48,6 51, ,3 59,5 16, ,5 20,4 38,4 90,5 49,4 50, ,7 56,8 17, ,9 25,8 41,1 Gmina 6,5 49,1 50, ,7 54,1 21, ,4 39,1 39,5 w tym Miasto 2,4 48,4 51, ,1 51,7 20, ,1 23,3 39,5

8 TABL. 2 LUDNO WEDŁUG PŁCI I WIEKU Wiek Ogółem Mczyni Kobiety Na 100 mczyzn przypada kobiet w tym Miasto: Ogółem Mczyni Kobiety Na 100 mczyzn przypada kobiet Ogółem lat i wicej

9 TABL 3. LUDNO WEDŁUG PŁCI I EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU Wyszczególnienie Ogółem Mczyni Kobiety W tym Miasto: Ogółem Mczyni Kobiety Ogółem W wieku: przedprodukcyjnym (mczyni i kobiety w wieku 0-17 lat) produkcyjnym (mczyni w wieku lata; kobiety w wieku lat) mobilnym (mczyni i kobiety w wieku lata) niemobilnym ( mczyni w wieku lata kobiety w wieku lat) poprodukcyjnym (mczyni w wieku 65 lat i wicej kobiety w wieku 60 lat i wicej) Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada osób w wieku nieprodukcyjnym

10 TABL 4 LUDNO W WIEKU 13 LAT I WICEJ WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA I GRUP WIEKU Grupy wieku Ogółem wysze policealne W tym poziom wykształcenia rednie zasadni razem ogólno- zawodowe -cze zawodo kształ- cce -we podstawowe ukoczone podstawowe nieukomczone i bez wykształcenia szkolnego Ogółem lat i wicej mczyni kobiety w tym miasto: Razem lat * * i wicej mczyni kobiety

11 W roku 2004 podobnie jak w latach poprzednich nadal wystpowały takie negatywne zjawiska jak: - utrwalanie si sfery niedostatku w wielu rodzinach z powodu długotrwałej biedy i braku oszczdnoci, - zwikszenie si iloci rodowisk bez dochodu, - bierno, zrezygnowanie u wielu osób, które przestały zapobiega o prac wobec beznadziejnoci podejmowanych prób, - rozwój postaw o charakterze roszczeniowym i tym samym domaganie si pełnego utrzymania oraz zasiłków na wikszo potrzeb w rodzinie Według informacji uzyskanych z Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej, najczstsz przyczyn kwalifikujc do pomocy jest bezrobocie. Brak pracy stawia rodziny w sytuacji zagroenia, budet domowy staje si coraz bardziej skromny, wiele potrzeb ulega zablokowaniu. To wszystko powoduje stan frustracji, nieprzystosowania społecznego, bezsilnoci i niezadowolenia, rzutuje negatywnie na rodziny. Bezrobotny główny ywiciel rodziny traci presti u pozostałych członków rodziny. Dysponuje nadmiarem czasu, który przepływa bezproduktywnie. Rodzi to stresy i napicia, które najdotkliwiej odczuwaj dzieci. Praca socjalna w tych rodowiskach jest trudna i wymaga odpowiednich umiejtnoci, poniewa osoby bezrobotne s niejednokrotnie zniechcone bezskutecznoci poszukiwania pracy. Obecnie na terenie gminy jest zarejestrowanych 477 osób, prawo do zasiłku posiada 30 osób. Od 1 maja 2004 r. zaczła obowizywa nowa ustawa o pomocy społecznej. Nowa regulacja ma słuy poprawie bezpieczestwa socjalnego obywateli i przeciwdziała wykluczaniu społecznemu, gwarantujc jednoczenie stabilne podstawy funkcjonowania zabezpieczenia społecznego w taki sposób, aby: - doprowadzi osoby i rodziny otrzymujce pomoc społeczn do yciowego usamodzielnienia, -integrowa ze rodowiskiem osoby wykluczone społecznie, - zapewni potrzebujcym wsparcia w przezwycianiu trudnej sytuacji, której nie s w stanie samodzielnie pokona i umoliwi im ycie w godnych warunkach, - stworzy zabezpieczenie finansowe dla osób pozbawionych dochodów lub o niskich dochodach, - udzieli profesjonalnej pomocy rodzinom dotknitym skutkami patologii społecznych, w tym przemoc w rodzinie. Cytowana Ustawa wprowadziła nowe kryteria, uprawniajce do wiadcze pieninych z pomocy społecznej. Ustalono, e osoby zamieszkujce w gospodarstwach wieloosobowych, bd mogły ubiega si o pomoc, gdy dochód na osob w rodzinie nie przekracza kwoty 316,00 zł

12 miesicznie, kryterium dochodowe dla osób samotnie gospodarujcych okrelono na kwot 461,00 zł miesicznie. Ustawa wprowadza take gwarancj otrzymania wiadczenia w minimalnej wysokoci. Docelowo minimalne wsparcie gwarantowane wynosi 50% rónicy pomidzy dochodem własnym a kryterium dochodowym. Minimalne wielkoci gwarantowane bd w kolejnych latach wynosi: - w 2005 r - 20% dla rodziny i 30 % dla osoby samotnie gospodarujcej rónicy midzy faktycznym dochodem, a ustalonym kryterium dochodowym - w 2006 r odpowiednio - 25% i 35%, - w 2007 r - 50 % rónicy midzy faktycznym dochodem a ustalonym kryterium dochodowym, zarówno dla rodziny, jak i osób samotnie gospodarujcych. Ustawa tworzy nowy mechanizm partycypowania w kosztach utrzymania osoby przebywajcej w domu pomocy społecznej. Pewne elementy tego rozwizania wprowadziła ju od 1 stycznia 2004 r. Ustawa o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego. Mechanizm udziału w tej opłacie przedstawia si nastpujco: - w pierwszej kolejnoci za pobyt płaci osoba kierowana do DPS, przy czym jej wkład nie moe by wyszy ni 70 % jej dochodów, - w drugiej kolejnoci, jeeli osoba skierowana nie moe pokry pełnych kosztów swojego pobytu, powinna j wesprze rodzina, jeeli jej sytuacja materialna na to pozwala, - trzecia w kolejnoci jest gmina, która dopełnia opłat w domu pomocy społecznej, jeeli zachodzi taka potrzeba. W roku sprawozdawczym wpłynły trzy wnioski w sprawie skierowania do DPS, z tego jeden załatwiono pozytywnie (do umieszczenia nie doszło z uwagi na wczeniejszy zgon osoby), dwa kolejne wnioski załatwiono odmownie. Z dniem 1 maja 2004 r weszła w ycie ustawa o wiadczeniach rodzinnych. wiadczeniami rodzinnymi s: - zasiłek rodzinny oraz dodatek do zasiłku rodzinnego wiadczenia opiekucze: - zasiłek pielgnacyjny - wiadczenie pielgnacyjne Zadanie to realizuje stanowisko ds. wiadcze rodzinnych. Burmistrz Tyszowiec Upowanieniem nr 9 z dnia 30 kwietnia 2004r. upowanił kierownika Orodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postpowania w sprawach o wiadczenia rodzinne oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. Wprowadzenie w ycie ustawy o wiadczeniach rodzinnych wymagało dobrej organizacji pracy, duego wysiłku i zaangaowania pracowników dziki temu wiadczenia zostały wypłacone w ustawowym terminie.

13 Realizacja budetu w 2004 r. wiadczenia udzielone w ramach zada zleconych Formy pomocy Liczba osób, którym przyznano pomoc Kwota wydatkowana Zasiłki stałe Zasiłki stałe wyrównawcze Okresowe gwarantowane Okresowe macierzyskie Zasiłki okresowe Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie społ wiadczenia rodzinne wiadczenia udzielone w ramach zada własnych Formy pomocy Liczba osób, którym przyznano pomoc Zasiłki celowe i pomoc w naturze Kwota wydatkowana Zasiłki okresowe Pomoc w formie dodatku mieszkaniowego Doywianie szkole dzieci w

14 Plan potrzeb na realizacj zada pomocy społecznej w 2005 r. 1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze wiadczenia rodzinne Doywianie uczniów Dodatki mieszkaniowe Utrzymanie Orodka 1. Wynagrodzenie osobowe pracowników Składka na ubezpieczenie społ Składka na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaenia Podróe krajowe i słubowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Odpisy ZFS Zgodnie z art.115 ustawy o pomocy społecznej jednostki samorzdu terytorialnego mog otrzyma dotacje z budetu pastwa na dofinansowanie zada własnych z zakresu pomocy społecznej, przy czym wysoko dotacji nie moe przekroczy 50 % kosztów realizacji zadania.

15 II. ZAŁOENIA PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA TYSZOWCE Zaprezentowany w niniejszym dokumencie Program obejmuje przedstawienie stanu aktualnego w zakresie ochrony zdrowia oraz propozycje planowanych celów do realizacji w latach wraz z działaniami operacyjnymi zwizanymi z realizacj zada. 1. Profilaktyka i promocja zdrowia. ZDROWIE, według definicji ogłoszonej przez wiatow Organizacj Zdrowia, to całkowity fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan człowieka, a nie tylko brak choroby lub niedomagania. Zdrowie zaley od czterech grup czynników okrelonych w 1973 roku przez Lalonda jako tzw. pola zdrowotne. Najwikszy, bo 53% wpływ na zdrowie człowieka ma styl ycia, na który składaj si midzy innymi takie elementy: aktywno fizyczna, sposób odywiania si, umiejtnoci radzenia sobie ze stresem, stosowanie uywek (nikotyna, alkohol, rodki psychoaktywne) czy zachowania seksualne. rodowisko fizyczne warunkuje stan zdrowia człowieka w około 21%. Korzystny wpływ na zdrowie ma czyste powietrze, woda, zdrowa i bezpieczna szkoła oraz zakład pracy. Negatywne oddziaływanie rodowiska na zdrowie wynika w znacznym stopniu z degradacji rodowiska naturalnego, promieniowania jonizujcego, hałasu, szkodliwych substancji chemicznych oraz czynników biologicznych. Zdrowie człowieka w 16% uwarunkowane jest przez czynniki genetyczne, za jedynie 10%, czyli w najmniejszym stopniu poprzez opiek zdrowotn, jej struktur, organizacj, funkcjonowanie czy te dostpno do wiadcze medycznych i ich jako.

16 PROMOCJA ZDROWIA jest procesem umoliwiajcym ludziom zwikszenie kontroli nad własnym zdrowiem, jego popraw i utrzymanie. Pierwsza Midzynarodowa Konferencja Promocji Zdrowia odbyła si w 1986 roku w Ottawie. Podczas niej okrelono działania promocyjne w sferze zdrowia takie jak: budowanie prozdrowotnej polityki społecznej, tworzenia rodowisk sprzyjajcych zdrowiu, wzmacnianie działa zbiorowych, rozwijanie umiejtnoci indywidualnych, reorientacja słuby zdrowia. PROFILAKTYKA jest to szereg działa majcych na celu zapobieganie chorobie bd innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jej rozwiniciem si, poprzez kontrolowanie przyczyn i czynników ryzyka. Polega ona na zapobieganiu powaniejszym konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie. Celem profilaktyki jest podjcie szybkich i skutecznych działa przywracajcych zdrowie, ma ona równie na celu zahamowanie postpu lub powikła ju istniejcej choroby. Dziki temu prowadzi do ograniczenia niesprawnoci i inwalidztwa. Istotnym elementem profilaktyki jest take zapobieganie powstawaniu niekorzystnych wzorów zachowa społecznych, które przyczyniaj si do podwyszania ryzyka choroby. Wyróniamy trzy fazy profilaktyki: Profilaktyka wczesna - majca na celu utrwalenie prawidłowych wzorców zdrowego stylu ycia i zapobieganie szerzeniu si niekorzystnych wzorców zachowa, w odniesieniu do osób zdrowych, Profilaktyka pierwotna (I fazy) - majca na celu zapobieganie chorobie poprzez kontrolowanie czynników ryzyka, w odniesieniu do osób naraonych na czynniki ryzyka, Profilaktyka wtórna (II fazy) - zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie (przesiewowe badania skriningowe majce na celu wykrycie osób chorych), Profilaktyka III fazy, której działania zmierzaj w kierunku zahamowania postpu choroby oraz ograniczeniu powikła. W zakresie profilaktyki wtórnej znaczc rol odgrywaj przesiewowe badanie skriningowe. S to zorganizowane działania polegajce na wczesnym wykryciu w populacji chorób lub stanów patologicznych za pomoc stosowanych masowo prostych, bezpiecznych i wiarygodnych testów diagnostycznych. Badania skriningowe prowadzone s w odniesieniu do chorób stanowicych znaczny problem zdrowotny danej populacji, charakteryzujcych si czstym wystpowaniem stadiów przedklinicznych, do długim okresem midzy pierwszymi oznakami choroby, a jej pełnym obrazem i moliwoci wyleczenia. Prowadzenie szeroko zakrojonych działa profilaktycznych przynosi w krótszej

17 lub dłuszej perspektywie czasowej wymierne korzyci dla społeczestwa w postaci: poprawy wiadomoci zdrowotnej, poprawy stanu zdrowia ludnoci, zmniejszenia iloci osób z powikłaniami chorób i trwałym inwalidztwem, zmniejszenia liczby zachorowa i zgonów, zwikszenia wykrywalnoci chorób we wczesnym stadium rozwoju, zwikszenia odsetka wylecze, zmniejszenia absencji chorobowej, obnienia kosztów leczenia, mniejszych strat finansowych (zasiłki chorobowe, straty produkcyjne). Na kadym etapie działa profilaktycznych znaczc rol odgrywa EDUKACJA ZDROWOTNA proces w trakcie, którego ludzie ucz si dba o zdrowie własne i innych osób. Koncentruje si ona na uwiadamianiu zwizków midzy zdrowiem człowieka, a jego stylem ycia oraz rodowiskiem fizycznym i społecznym. Edukacja zdrowotna obejmuje głównie działania informacyjne, których bezporednim celem jest ukształtowanie sprzyjajcych zdrowiu przekona motywacji i umiejtnoci, a co za tym idzie postaw zdrowotnych jednostki, które powinny prowadzi do realizacji zachowa słucych zdrowiu.

18 2. Cele wprowadzenia programu ochrony zdrowia. Od marca 2005 roku Miasto i Gmina Tyszowce uczestniczy w Polskim Projekcie 400 Miast. Głównym celem tego Projektu jest poprawa wykrywania i skutecznoci leczenia nadcinienia ttniczego i hiperlipidemii oraz redukcja odsetka osób palcych papierosy w rodowiskach małych miast i wsi, szczególnie wród mczyzn oraz osób z niszym wykształceniem. Ponadto wanym celem projektu jest poprawa wykrywania cukrzycy, zespołu metabolicznego, wzrost aktywnoci ruchowej oraz rozszerzenie wiedzy o zdrowym ywieniu. Cele szczegółowe Realizacja Projektu ma na celu redukcj iloci zawałów serca i udarów mózgu poprzez: popraw wykrywania i skutecznoci leczenia nadcinienia ttniczego, hipercholesterolemii, cukrzycy oraz zespołu metabolicznego, redukcj odsetka osób palcych papierosy, popraw wykrywania cukrzycy i zespołu metabolicznego, wzrost aktywnoci ruchowej, wzrost wiedzy o zdrowym ywieniu, korzyciach aktywnoci ruchowej i szkodliwych nastpstwach palenia tytoniu, szkolenie lekarzy i pielgniarek w zakresie nowoczesnej diagnostyki i terapii chorób sercowo-naczyniowych, edukacj pacjentów z nowo wykrytymi głównymi czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz wdroenie systemu nowoczesnej edukacji pacjentów w orodkach objtych projektem, wykrywanie hipercholesterolemii rodzinnej uwarunkowanej genetycznie wród młodziey i dorosłych Cele te maj by osignite poprzez populacyjne badania przesiewowe, realizowane w oparciu o zespół podstawowej opieki zdrowotnej z zastosowaniem nowoczesnych metod szkolenia liderów lokalnych oraz personelu medycznego, interwencji społecznej m.in. z wykorzystaniem metod marketingu społecznego, interwencji medycznej, edukacji nowo wykrytych pacjentów i marketingu społecznego.

19 Propagowanie zdrowego stylu ycia polega bdzie na szeroko zakrojonej kampanii informacyjno-edukacyjnej (plakaty, postery, znaczki, broszury, szkolenia). Oddziaływaniem objte s trzy obszary: lansowanie mody na niepalenie zachcanie do zwikszonej aktywnoci fizycznej propagowanie zasad zdrowego ywienia. Podstawowym celem kampanii informacyjnej jest redukcja odsetka osób pal cych poprzez odpowiednie umotywowanie do rzucenia nałogu oraz nakłonienie szerokiego grona palaczy do przyłczenia si do Programu "Rzu Palenie Razem z Nami". Wanym elementem jest propagowanie aktywnoci fizycznej oraz kampania informacyjna o zasadach zdrowego ywienia. Istotnym elementem programu planowanym z myl o zapewnienie warunków do kontynuacji w przyszłoci działa zapocztkowanych w jego ramach jest szkolenie liderów lokalnych. Szkolenie obejmuje zagadnienia promocji zdrowia, profilaktyki chorób układu krenia, budowania lokalnego programu zdrowotnego, tworzenia lokalnej koalicji na rzecz realizacji programu oraz sposobu zdobywania rodków finansowych. Osoby, u których w trakcie Projektu, wykryto nowe zaburzenia zdrowotne zostan prawidłowo edukowani. Program edukacji osób z nowo wykrytymi zaburzeniami ma na celu przybliy im istot choroby, konsekwencje nieleczenia oraz zaznajomienie z metodami leczenia i ich skutecznoci. W trakcie zaj wszystkie przeszkolone osoby ucz si prawidłowego pomiaru cinienia ttniczego krwi. Interwencja antytytoniowa polega ma na: starannym wyszkoleniu lekarzy i pielgniarek, organizacji w szkołach zaj edukacyjnych dla dzieci od 6 roku ycia, przygotowaniu i wydaniu zestawu materiałów edukacyjnych dla uczestników cyklu szkole, do punktów interwencji przesiewowej oraz ulotek w interwencji marketingowej dla młodziey i dorosłych,

20 3. Uzasadnienie celowoci programu. Nadcinienie ttnicze jest najbardziej rozpowszechnion chorob układu krenia. Szacuje si, e ponad jedna trzecia dorosłych Polaków choruje na nadcinienie ttnicze (wartoci cinienia ttniczego powyej 140/90 mmhg). Nadcinienie ttnicze jest jednym z głównych czynników ryzyka wystpienia udaru mózgu i zawału serca. Skuteczne leczenie nadcinienia ttniczego powoduje zmniejszenie ryzyka wystpienia jego powikła nawet o 40%. Ponad 30% Polaków nie zna wartoci swojego cinienia ttniczego. Wielu chorych pomimo stwierdzenia podwyszonych wartoci cinienia ttniczego nie leczy si wcale lub leczy si nieregularnie. Szacuje si, e jedynie, co dziesity chory z nadcinieniem ttniczym w Polsce jest leczony w sposób skuteczny (tzn. wartoci cinienia ttniczego w trakcie terapii poniej 140/90 mmhg). Nieskuteczno leczenia nadcinienia ttniczego wynika czsto z braku odpowiedniej współpracy chorego z lekarzem. W trakcie udzielania porad ambulatoryjnych lekarz nie jest w stanie przekaza choremu wszystkich niezbdnych informacji dotyczcych przyczyn, powikła oraz sposobów leczenia nadcinienia ttniczego i w rezultacie znaczna cz pacjentów ma niewystarczajcy zasób wiadomoci dotyczcych nadcinienia ttniczego. Dowiadczenia innych krajów wykazały, e działania edukacyjne, wybiegajce poza tradycyjny model leczenia chorego z nadcinieniem ttniczym, prowadz do poprawy współpracy chorego z lekarzem oraz lepszej skutecznoci terapii. Edukacja pacjentów z nadcinieniem prowadzi do: lepszej kontroli cinienia ttniczego; uzyskania podanego efektu hipotensyjnego przy stosowaniu mniejszej liczby i niszych dawek leków; zmniejszenia ryzyka rozwoju powikła sercowo-naczyniowych; zmniejszenia umieralnoci spowodowanej chorobami układu krenia chorych z grup wysokiego ryzyka. Koszty działa profilaktycznych i edukacyjnych s nieporównywalnie nisze ni suma wydatków przeznaczonych na leczenie powikła sercowonaczyniowych nadcinienia ttniczego wynikłych z braku wiadomoci chorych. W zwizku z tym edukacja chorych powinna by stałym elementem postpowania leczniczego u chorych z nadcinieniem ttniczym.

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 Teresa Karwowska 1 z 6 NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 1 : Okrela gówne kierunki polityki zdrowotnej pastwa Jest prób zjednoczenia wysików rónych organów administracji rzdowej, organizacji pozarzdowych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2006 DLA GMINY WARKA.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2006 DLA GMINY WARKA. Załcznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Warce Nr XLII/454/06 z dnia 3 marca 2006 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2006 DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie zwikszenia finansowania wiadczenia pielgniarki szkolnej w ramach grupowej profilaktyki fluorkowej:

Wniosek w sprawie zwikszenia finansowania wiadczenia pielgniarki szkolnej w ramach grupowej profilaktyki fluorkowej: Wniosek w sprawie zwikszenia finansowania wiadczenia pielgniarki szkolnej w ramach grupowej profilaktyki fluorkowej: Kod wiadczenia: 43.25 1 Kod wiadczenia: wg NFZ 100501 2 Nazwa wiadczenia: wiadczenie

Bardziej szczegółowo

Samorz dy lokalne dla zdrowia mieszka ców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia. Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

Samorz dy lokalne dla zdrowia mieszka ców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia. Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich Realizacja przez Iwona Iwanicka 1 z 6 Samorzdy lokalne dla zdrowia mieszkaców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia Iwona Iwanicka Cele programu Zdrowe Miasta Poprawa warunków zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. wiadczenie nieodpłatnych usług pielgnacyjno - socjalnych na rzecz osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku.

Zadanie 1. wiadczenie nieodpłatnych usług pielgnacyjno - socjalnych na rzecz osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku. Załcznik Nr 1 I. Rodzaje zada publicznych, terminy i warunki ich realizacji. I. Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdujcym si w trudnej sytuacji yciowej oraz wyrównywania

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 Lp. Rodzaj zadania Tabela Nr 1 OPIS SZCZEGÓŁOWY PROGRAMU Instytucje odpowiedzialne za Odbiorcy realizacj i współrealizacj Efekt Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne. Zdrowie środowiskowe

Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne. Zdrowie środowiskowe Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne Zdrowie środowiskowe 1. Podaj definicję ekologiczną zdrowia i definicję zdrowia środowiskowego. 2. Wymień znane Ci czynniki fizyczne

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r.

UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r. UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r. W sprawie: zakresu usług opiekuczych oraz szczegółowych zasad przyznawania i odpłatnoci za usługi opiekucze Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna Osoby objte programem: uczniowie gimnazjum, nauczyciele i rodzice I. Załoenia ogólne Działania profilaktyczne maj na celu zapobieganie niepodanym

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut niniejszy, okrela form prawn, organizacyjn oraz zasady funkcjonowania Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r. Dz.U.04.180.1869 ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziemi i młodzie (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

l.p. Cel strategiczny stosowane narzdzia i oczekiwane efekty uzasadniajce wyznaczone cele

l.p. Cel strategiczny stosowane narzdzia i oczekiwane efekty uzasadniajce wyznaczone cele Cele Strategiczne l.p. Cel strategiczny stosowane narzdzia i oczekiwane efekty uzasadniajce wyznaczone cele 1. przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza wród młodziey. 1.Edukacjaz zdrowotna. 2.Promocja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Zdrowotnego ZDROWA GMINA na lata 2015-2016 oraz udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT załcznik do zarzdzenia nr 1382/ 06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2006 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT 8 - ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Symbole klasyfikacyjne Kategoria

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Załcznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu w Lipnie z dnia... w sprawie nadania Statutu DPS w Nowej Wsi STATUT Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi 1 Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zwany dalej Domem działa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak GMINA MSZANA DOLNA charakterystyka demograficzna opracowanie mgr Marek Nawieniak WSTP Celem scharakteryzowania przemian społeczno gospodarczych, na terenie omawianej gminy wykorzystano materiały statystyczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 padziernika 2005 r. w sprawie zakresu zada lekarza, pielgniarki i połonej podstawowej opieki zdrowotnej

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 padziernika 2005 r. w sprawie zakresu zada lekarza, pielgniarki i połonej podstawowej opieki zdrowotnej ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 padziernika 2005 r. w sprawie zakresu zada lekarza, pielgniarki i połonej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 28 padziernika 2005 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 180 poz Załcznik nr 2

Dz.U Nr 180 poz Załcznik nr 2 A. DANE IDENTYFIKACYJNE 1. Nazwa pracodawcy:... 2. NIP:... 3. Adres (numer kodu pocztowego, miejscowo, ulica):... Województwo:... Gmina:... Telefon:... Fax:... 4. Dział Gospodarki wg PKD:... B. SUBSTANCJE,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r.

Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA W ramach opieki społecznej realizowane s: - zadania zlecone ; - zadania własne gminy Realizacja zada własnych

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOCHOLOWYCH W PABIANICACH. 2005 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOCHOLOWYCH W PABIANICACH. 2005 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH 2005 roku CELE MIEJSKIEGO PROGRAMU: I. Zwikszenie dostpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzalenionych

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 1. I. Rodzaje zada publicznych, terminy i warunki ich realizacji. Zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym: Zadanie 1.

Załcznik Nr 1. I. Rodzaje zada publicznych, terminy i warunki ich realizacji. Zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym: Zadanie 1. Załcznik Nr 1 I. Rodzaje zada publicznych, terminy i warunki ich realizacji. Zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym: Zwikszenie dostpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Olga Partyka Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa Kierownik: prof. Andrzej M. Fal Co to jest zdrowie publiczne?

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska. Burmistrz Wacław Jacek Adamczyk

Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska. Burmistrz Wacław Jacek Adamczyk Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska Burmistrz Wacław Jacek Adamczyk Materiał na konferencję w ramach obchodów Roku Korczakowskiego ZDROWIE DZIECI JEST NAJWAŻNIEJSZE wygłoszone przez Marka Pałasza Sekretarza

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- NANIE NANIA

ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- NANIE NANIA ZESTAWIENIE DOCHODÓW DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE Załcznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budetu za 2005 rok w zł ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO-

Bardziej szczegółowo

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Załcznik Nr 1 P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budetowej Opis zada w złotych U.R Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r. 6261 Dotacje otrzymane z funduszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Onkologii w Warszawie wskazują,

Wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Onkologii w Warszawie wskazują, CEL STRATEGICZNY PROGRAMU NA ROK 2014: Zmniejszanie zachorowań, inwalidztwa i zgonów wynikających z palenia tytoniu (choroby układu krąŝenia, nowotwory złośliwe, nienowotworowe choroby układu oddechowego,

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata Załącznik do uchwały Nr 110/15 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2015 r. Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata 2015-2020 WSTĘP Jednym z najistotniejszych zadań Gminy z zakresu

Bardziej szczegółowo

Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna

Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna Kształcenie w zakresie podstaw promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Zdrowie, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, zapobieganie chorobom. Historia promocji zdrowia.

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY ORODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu. Program Profilaktyki Szkolnej

SPECJALNY ORODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu. Program Profilaktyki Szkolnej SPECJALNY ORODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Program Profilaktyki Szkolnej PODSTAWA PRAWNA Podstaw prawn do wprowadzenia działa profilaktycznych w ramach szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr P.0151/ 63 /2006 Burmistrza Miasta Sandomierza

Zarzdzenie Nr P.0151/ 63 /2006 Burmistrza Miasta Sandomierza Zarzdzenie Nr P.0151/ 63 /2006 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 24.07.2006 w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 rok Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTPCZOCI ORAZ PORZDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZESTWA OBYWATELI NA LATA 2004 2006 DLA MIASTA LESZNA I POWIATU LESZCZYSKIEGO

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTPCZOCI ORAZ PORZDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZESTWA OBYWATELI NA LATA 2004 2006 DLA MIASTA LESZNA I POWIATU LESZCZYSKIEGO Załcznik do uchwały Nr...Rady Miejskiej Leszna z dnia... 2004 roku KOMISJA BEZPIECZESTWA I PORZDKU WSPÓLNA DLA MIASTA LESZNA I POWIATU LESZCZYSKIEGO PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTPCZOCI ORAZ PORZDKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

układu oddechowego dla mieszkańców

układu oddechowego dla mieszkańców Projekt Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego. Nidzica, dnia 30 marca 2016 r. ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Przez program profilaktyczny rozumie si działania psychoedukacyjne, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom wynikajcym z problemów w ich otoczeniu.

Bardziej szczegółowo

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku STATUT Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/45/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 czerwca 2006r ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Ocena Zasobów Pomocy Spo ecznej Miasta M awa za 2016 rok

Ocena Zasobów Pomocy Spo ecznej Miasta M awa za 2016 rok Ocena Zasobów Pomocy Spoecznej Miasta Mawa za 2016 rok 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Ocena zasobów pomocy spoecznej odzwierciedla dziaalno Miejskiego

Bardziej szczegółowo

! "#$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#"&2

! #$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#&2 ! ! "#$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#"&2 ($',%,+."-(3456-"(758 ($',%,+."-(34561,$",95-/7*$+&4#(."&: ($',%,+."-(3456#$&*51,$,*+&-&."&%($1'&#/,'&$*+&;51'&#/: ($',%,+."-(345614#" ($',%,+."-(34569"()*#&$&9"(*$7&."&2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 136/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 marca 2016 roku

Uchwała Nr 136/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 marca 2016 roku Uchwała Nr 136/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Chorób Układu Oddechowego na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art.7 ust.1

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r.

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

O zdrowiu wrocławian oraz programie Wrocław w Formie będą rozmawiać:

O zdrowiu wrocławian oraz programie Wrocław w Formie będą rozmawiać: O zdrowiu wrocławian oraz programie Wrocław w Formie będą rozmawiać: Paweł Wróblewski, Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej Anna Szarycz, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

II. Infrastruktura społeczna zabezpieczajca opiek i wychowanie dzieciom i młodziey na terenie powiatu krasnostawskiego stan obecny.

II. Infrastruktura społeczna zabezpieczajca opiek i wychowanie dzieciom i młodziey na terenie powiatu krasnostawskiego stan obecny. Załcznik do uchwały Nr XXIX/246/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 20 lipca 2005 r. Powiatowy program opieki nad dzieckiem i rodzin oraz profilaktyki niedostosowania społecznego i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i promocja zdrowia w Województwie Zachodniopomorskim. wojewódzkie programy zdrowotne. Szczecin, 9 czerwca 2011 r.

Profilaktyka i promocja zdrowia w Województwie Zachodniopomorskim. wojewódzkie programy zdrowotne. Szczecin, 9 czerwca 2011 r. Profilaktyka i promocja zdrowia w Województwie Zachodniopomorskim wojewódzkie programy zdrowotne Szczecin, 9 czerwca 2011 r. Promocja zdrowia, a profilaktyka? PROMOCJA ZDROWIA Nastawiona na zdrowie Wszystkie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE. na rok 2004

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE. na rok 2004 MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE na rok 2004 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawno, zgodnie z treci ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/110/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 28 grudnia 2007 r.

Załcznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/110/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 28 grudnia 2007 r. Załcznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/110/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 28 grudnia 2007 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 opracowany został zgodnie z ustaw o przeciwdziałaniu narkomanii

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego Załcznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu Profilaktyka próchnicy u dzieci z roczników od 1997 do 2002 W Z Ó R UMOWA Nr EZK.8012- /2009 na realizacj programu zdrowotnego zawarta w dniu.. w Łaziskach

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych wiadcze pomocy społecznej - pieninych, w naturze i usługach. za 1) 2005 r.

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych wiadcze pomocy społecznej - pieninych, w naturze i usługach. za 1) 2005 r. MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Rzeszów Jagielloska 26, 35-025 Rzeszów Numer identyfikacyjny - REGON 005130434

Bardziej szczegółowo

PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ

PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ Przewodnik po programach profilaktycznych finansowanych przez NFZ Lepiej zapobiegać niż leczyć Program profilaktyki chorób układu krążenia Choroby układu krążenia są główną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2010

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2010 Załącznik do uchwały Rady Miasta Brzeziny Nr XLVIII/15/2010 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2010 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok Zwizku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok Zwizku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok Zwizku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Uchwalony plan finansowy Zwizku na 2008 rok wynosił: dochody 1.130.200 zł wydatki 1.735.000 zł Planowany

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - 2006 1. UZASADNIENIE POTRZEBY PROGRAMU Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie

Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie Tło historyczne Miasto Gniezno liczce 70 tys. mieszkaców połoone jest w centrum Niziny Wielkopolsko - Kujawskiej na Pojezierzu Gnienieskim - otaczaj

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r.

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. - Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12

Bardziej szczegółowo

Poprawa dostępu do wysokiej jakości. usług profilaktyki zdrowotnej. na obszarze funkcjonalnym Poznania

Poprawa dostępu do wysokiej jakości. usług profilaktyki zdrowotnej. na obszarze funkcjonalnym Poznania Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług profilaktyki zdrowotnej na obszarze funkcjonalnym Poznania Agnieszka Wojtecka Gdański Uniwersytet Medyczny 1. Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług profilaktyki

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Działania ania Gminy Miasto Szczecin w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

Działania ania Gminy Miasto Szczecin w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia Działania ania Gminy Miasto Szczecin w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Miasta Szczecin Szczecin, listopad 2011 KIERUNKI PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ 1. Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/305/06 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 lutego 2006r.

Uchwała Nr XXXIV/305/06 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 lutego 2006r. Uchwała Nr XXXIV/305/06 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki Uzalenie i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sandomierz na 2008 rok

Gminny Program Profilaktyki Uzalenie i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sandomierz na 2008 rok Załcznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr XX/171/2008 z dnia 16 kwietnia 2009 r. Gminny Program Profilaktyki Uzalenie i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sandomierz na 2008 rok Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/441/05 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU

UCHWAŁA NR XXXVII/441/05 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU UCHWAŁA NR XXXVII/441/05 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie okrelenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do uchwały Rady Gminy Nr II/3/01 z dnia 22 lutego 2001 roku STATUT Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Orodek Pomocy Społecznej w Kamiennej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj

201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj Dochody Załcznik Nr 4 do Uchwały Budetowej Gminy Czernichów na rok z dnia 24 marca r. Dz. R. Nazwa Plan na rok 750 Administracja publiczna 75 000 75011 Urzdy wojewódzkie 75 000 201 Dotacje celowe otrzymane

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Zadania, o których mowa w w/w ustawie to:

Zadania, o których mowa w w/w ustawie to: Załcznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr XXXIV/307/2006 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W SANDOMIERZU NA 2006 ROK Gminny Program Profilaktyki i Rozwizywania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU

ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU Tryb ycia współczesnego, młodego pokolenia nie sprzyja regularnemu odywianiu si. W tej sytuacji zapewnienie dzieciom i młodziey moliwoci regularnego

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ. TEMAT: Zagroenia zdrowia ludzi i zwierzt we współczesnym wiecie.

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ. TEMAT: Zagroenia zdrowia ludzi i zwierzt we współczesnym wiecie. Boena Woniak Nauczyciel biologii w Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ TEMAT: Zagroenia zdrowia ludzi i zwierzt we współczesnym

Bardziej szczegółowo

Wyniki konkursu ofert z zakresu: promocja zdrowia w roku 2008. Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Przyznana kwota

Wyniki konkursu ofert z zakresu: promocja zdrowia w roku 2008. Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Przyznana kwota Wyniki konkursu ofert z zakresu: promocja zdrowia w roku 2008 Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Przyznana kwota 11 Fundacja Wydawnicza Wydawanie kwartalnika pedagogiczno-terapeutycznego Nasze Forum poruszajcego

Bardziej szczegółowo