Załcznik do uchwały Nr XXXII/186/2005 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 7 czerwca 2005r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załcznik do uchwały Nr XXXII/186/2005 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 7 czerwca 2005r."

Transkrypt

1 Załcznik do uchwały Nr XXXII/186/2005 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 7 czerwca 2005r.! Opracowany przez zespół ds. planowania i wdraania działa prozdrowotnych na terenie miasta i gminy Tyszowce w składzie: 1. Anna Bałuka 2. Zofia Czarnecka 3. Radosław Gałan 4. Krzysztof Garbula 5. Teresa Gitner 6. Henryk Kawałko 7. Paweł Kliszcz 8. Ewa Podgórska 9. Jolanta Sołtys

2 SPIS TRECI Wprowadzenie... 3 I. Ogólna charakterystyka miasta i gminy Tyszowce.. 1. Połoenie geograficzne. 2. Krótka historia Tyszowiec. 3. rodowisko przyrodnicze Gminy Tyszowce. 4. Sfera społeczno demograficzna Gminy Tyszowce II. Załoenia programu ochrony zdrowia Tyszowce Profilaktyka i promocja zdrowia Cele wprowadzenia programu ochrony zdrowia Uzasadnienie celowoci programu III. Główne uwarunkowania dla zdrowia mieszkaców miasta i gminy Tyszowce Stan zdrowia mieszkaców miasta i gminy Tyszowce w oparciu o analizy 28 umieralnoci i rozpowszechniania czynników ryzyka Zasoby ochrony zdrowia na terenie miasta i gminy Tyszowce.. 31 IV. Obszary działa profilaktycznych w latach Profilaktyka w chorobach układy krenia Profilaktyka miadycy i cukrzycy typu 2. Jak przeciwdziała miadycy? Wczesne rozpoznawanie raka piersi Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc Profilaktyka astmy oraz chorób alergicznych. 6. Profilaktyka wad postawy V. Medycyna szkolna. 48 VI. Profilaktyka uzalenie Profilaktyka narkomanii 2. Narkotyki i ich kategorie Jak rozpoznawa pierwsze sygnały? Jak rozmawia z młodzie o narkotykach? Wskazówki dla rodziców VII. Promocja i edukacja zdrowotna... VIII. Analiza SWOT IX. Finansowanie programu X. Najwaniejsi partnerzy w realizacji programu

3 WPROWADZENIE Celem Programu Ochrony Zdrowia Tyszowce jest poprawa stanu zdrowia mieszkaców miasta i gminy Tyszowce, zmiana wiadomoci zdrowotnej wród mieszkaców, zwikszenie poczucia bezpieczestwa obywateli i podniesienie jakoci ycia społecznego. W Polsce notuje si szczególnie wysoki poziom przedwczesnej umieralnoci dorosłych. Cz tego zjawiska stanowi zachorowania i zgony z powodu chorób układu krenia. Prowadzone na całym wiecie od ponad 15 lat badania epidemiologiczne dowodz, e jednym z podstawowych czynników ryzyka zachorowalnoci na te choroby jest niewłaciwy styl ycia, w tym palenie papierosów, nieodpowiednia struktura diety, brak aktywnoci fizycznej. Zwizana z niewłaciwym stylem ycia otyło staje si problemem coraz wikszej liczby ludzi na wiecie. Konsekwencj nadmiaru masy ciała jest zwikszenie umieralnoci, szczególnie z powodu nadcinienia ttniczego, cukrzycy i chorób pcherzyka ółciowego. Na uwag zasługuje fakt, e obnienie masy ciała do wartoci prawidłowej powoduje zmniejszenie ryzyka zgonu. Otyło jest chorob i naley j leczy. Choroba ta wymaga modyfikacji stylu ycia, odchudzenia oraz zaniechania palenia tytoniu.

4 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY TYSZOWCE 1. Połoenia geograficzne Gmina Tyszowce połoona jest w południowo-wschodniej czci województwa lubelskiego. Od północy ssiaduje z gmin Werbkowice, od wschodu z gmin Mircze, od południa z gmin Łaszczów, od południowego zachodu z gmin Rachanie i od zachodu z gmin Komarów. Powierzchnia miny zajmuje obszar 129,48 km 2 i cechuje si bardzo wysokim udziałem uytków rolnych zajmujcych 105,53 km 2, co stanowi 81,5 % powierzchni ogółem. Lasy i grunty lene zajmuj zaledwie 13,97 km 2, to jest niecałe 11 % powierzchni. Pod wzgldem fizjograficznym gmina połoona jest na pograniczu dwóch jednostek. Cz południowa połoona jest na Grzdzie Sokalskiej, za cz północna znajduje si w Kotlinie Hrubieszowskiej. Linia rozdzielajca obie jednostki geograficzne przebiega przez rodek gminy z zachodu na wschód. Główn skał macierzyst Grzdy Sokalskiej s lessy, na których wykształciły si gleby brunatne oraz czarnoziemy, za Kotlina Hrubieszowska charakteryzuje si rdzinami kredowymi. Wysokiej klasy ziemie to doskonałe zaplecze do produkcji duej iloci czystej ekologicznie ywnoci 2. Krótka historia Tyszowiec Nie ma zgodnoci wród historyków na temat, jaka ludno pierwotnie zamieszkiwała obszar gminy Tyszowce. Jedni sdz, ze było to plemi Buan, drudzy Ldzian. Przypisuje im si powstanie Czerwieskiego Zespołu Osadniczego, którego najpotniejszym z grodów obronnych był gród zwany Czerwieni. Gród Czerwie lokalizowany jest obecnie w wsi, Czermno, koło Tyszowiec, gdzie wród łk znajduje si dobrze zachowane grodzisko. Było ono przedmiotem wielu bada archeologicznych. Od nazwy tego grodu utarła si w odniesieniu do całego midzyrzecza Włodawki i Huczwy nazwa Grodów Czerwieskich. Po zniszczeniu grodu Czerwieskiego(ostania wzmianka o nim przypada na 1289r.) Tyszowce przejły jego rol jako głównego orodka handlowo - rzemielniczego. Tyszowce otrzymały prawa miejskie od Ksit Płocko-Bełskich przed rokiem 1424 i ponownie w roku 1453 od Ksicia Mazowieckiego Władysława. Miasto posiadało wiele licznych przywilejów od kolejnych królów, które znacznie oywiły i przypieszyły rozwój. Były to midzy innymi przywilej wyrbu drewna, połowów ryb na Huczwie, zwolnienie na 10 lat od podatków, przywilej na odprawianie jarmarków. Od najdawniejszych czasów Tyszowce były miastem rzemielniczym. W 1555r. uzyskały potwierdzenie praw miejskich przez Zygmunta II Augusta. Pierwszy przywilej na garbarnie i wyrób słynnych butów tyszowieckich pochodzi z 1563

5 r. Po 15 latach działało tu 18 cechów rzemiosła, takich jak szewskie, kunierski, kowalskie i tkackie. W okresie najazdu Szwedów na Polsk 29.XII.1655r. hetman wielki koronny Stanisław Ksawery Potocki i hetman polny Stanisław Lanckoroski ogłosili w Tyszowcach konfederacj, majc na celu usunicie Szwedów z Polski. Była to słynna konfederacja tyszowiecka, która zapocztkowała zdecydowan walk z najedcami i przyczyniła si do powrotu króla Jana Kazimierza, a nastpnie do całkowitego oswobodzenia Polski. Tyszowce przechodziły zmienne koleje znajdujc si to pod zaborem austryjackim, to pod zaborem carskim. W 1875r. Tyszowce utraciły prawa miejskie. Utrata praw miejskich była kar za wspieranie Powstania Styczniowego. Podczas okupacji niemieckiej w latach funkcjonował obóz pracy przymusowej dla ydów, a od 1942 roku getto. Rada Ministrów na mocy rozporzdzenia z dnia 21 grudnia 1999 roku nadała z dniem 1 stycznia 2000 roku Status Miasta miejscowoci Tyszowce. 3. rodowisko przyrodnicze Gminy Tyszowce Stan rodowiska jest pochodn jego odpornoci na zagroenia i skal obcienia zanieczyszczeniami, które docieraj z zewntrz, stopniem wyposaenia w infrastruktur słuc ochronie rodowiska, a take przestrzennego rozmieszczenia ognisk zanieczyszcze. Stan rodowiska gminy Tyszowce nie odbiega od redniej dla Wyyny Lubelskiej. W chwili obecnej teren gminy charakteryzuje si bardzo dobrymi warunkami rodowiskowymi ze wzgldu na brak jakichkolwiek ródeł zanieczyszczenia lub skaenia. Najbardziej odporne na zanieczyszczenia przemysłowe i degradacj chemiczn s gleby lessowe i mady w dolinach rzek. Natomiast inaczej jest z erozj wodn, która prawie wyłcznie zagraa glebom pyłowym, głównie lessowym. Klimat gminy mona scharakteryzowa jako przejciowy, kształtowany przez zmienny w swym zasigu napływ mas powietrza morskiego lub kontynentalnego, przy przewadze wpływów kontynentalnych. Mimo zmiennoci klimatu charakteryzuje si on wyranym regionalizmem niektórych elementów meteorologicznych. Wielko opadów z wielolecia wynosi około 670 mm. rednia temperatura roczna 7,1 C, rednie temperatury miesiczne wahaj si od 4,8 C(stycze) do 18,2 C( lipiec). Do niekorzystne dla wegetacji s pónowiosenne i wczesnojesienne przymrozki. rednia liczba dni z przymrozkami od 1 kwietnia do 31 padziernika wynosi 21,5. Głównie wystpuj one w kwietniu i padzierniku, ale zdarzaj si take w czerwcu i wrzeniu. Ilo dni wegetacji z temperatur minimaln wiksz od 5 C wynosi 207 dni, rednio pokrywa niena zalega od 70 do 80 dni. Wody powierzchniowe wystpujce na terenie gminy nie s zagroone zanieczyszczeniami mogcymi skazi je w sposób nieodwracalny. Jedynym ródłem zanieczyszcze wód powierzchniowych s sporadycznie

6 wypuszczane cieki bytowe pochodzce z indywidualnych gospodarstw domowych. Głównymi wskanikami dyskwalifikacji wody s zwizki biogenne, czyli fosfor ogólny, fosforany i miano Coli. Wród wód podziemnych nie zanotowano zanieczyszcze. Wody te s głównie zwizane z utworami górnej kredy. Głboko wystpowania tych wód waha si od 5 do 40 m. S to wody szczelinowe charakteryzujce si napitym zwierciadłem wody. Na terenie gminy znajduje si 54 ha wód ródldowych oraz 93 ha cieków wodnych. Zmeliorowanych zostało ok. 35% gruntów. Stan tyche melioracji w chwili obecnej wymaga przeprowadzenia szczegółowych konserwacji. Wieloletnia susza hydrologiczna doprowadziła do generalnego obnienia poziomu wód gruntowych, czego przejawem s skracanie i wysychanie cieków, zanik ródeł i przekształcanie si mokradeł stałych w okresowe. Obszar gminy Tyszowce w całoci znajduje si w zlewni rzeki Huczwy i charakteryzuje si bardzo małym zasobem wód. Zasobno wód wynosi 1700 m 3 /a/m, co odpowiada redniej krajowej, ale nie naley zapomina o bardzo małym zaludnieniu (około 50 % redniej krajowej). Na terenie gminy Tyszowce wystpuje: 40 ha wód ródldowych płyncych, składajcych si z rzeki Huczwy i jej dopływów, 14 ha wód ródldowych stojcych w skład, których wchodzi około 40 stawów, 93 ha cieków wodnych w skład, których wchodz rowy melioracyjne. Głównym czynnikiem kształtujcym stan rodowiska w gminie s lasy wystpujce na 11,0% powierzchni gminy. Niewielka odporno drzewostanów wynika z duego udziału w strukturze gatunkowej, bardzo podatnej na degradacj sosny. W ostatnim okresie zalesiono 2 ha gruntów po byłych pastwiskach, natomiast około 3 ha gruntów jest eksploatowanych jako piaskownie. Na terenie gminy działa wysypisko mieci zlokalizowane w miejscowoci Kltwy. 4. Sfera społeczno demograficzna Gminy Tyszowce W oparciu o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszka z roku 2002, poniej przedstawiono informacje o stanie ludnoci i strukturze demograficzno-społecznej, wybranych aspektach struktury ekonomicznej, aktywnoci ekonomicznej ludnoci oraz ródłach utrzymania.

7 TABL. 1 CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY NA TLE WOJEWÓDZTWA I POWIATU Wyszczególnienie Jednostki miary LUDNO Ludno... tys. mczyni... % kobiety... % Gsto zaludnienia... osób/km 2 Ludno wg ekonomicznych grup wieku: przedprodukcyjny... % produkcyjny... % poprodukcyjny... % Współczynnik obcienia ludnoci nieprodukcyjn... osoby Wskanik feminizacji... osoby ródła utrzymania ludnoci: praca najemna... % praca na rachunek własny... % pozostałe ródła... % Województwo Powiat 2199,1 48,6 51, ,3 59,5 16, ,5 20,4 38,4 90,5 49,4 50, ,7 56,8 17, ,9 25,8 41,1 Gmina 6,5 49,1 50, ,7 54,1 21, ,4 39,1 39,5 w tym Miasto 2,4 48,4 51, ,1 51,7 20, ,1 23,3 39,5

8 TABL. 2 LUDNO WEDŁUG PŁCI I WIEKU Wiek Ogółem Mczyni Kobiety Na 100 mczyzn przypada kobiet w tym Miasto: Ogółem Mczyni Kobiety Na 100 mczyzn przypada kobiet Ogółem lat i wicej

9 TABL 3. LUDNO WEDŁUG PŁCI I EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU Wyszczególnienie Ogółem Mczyni Kobiety W tym Miasto: Ogółem Mczyni Kobiety Ogółem W wieku: przedprodukcyjnym (mczyni i kobiety w wieku 0-17 lat) produkcyjnym (mczyni w wieku lata; kobiety w wieku lat) mobilnym (mczyni i kobiety w wieku lata) niemobilnym ( mczyni w wieku lata kobiety w wieku lat) poprodukcyjnym (mczyni w wieku 65 lat i wicej kobiety w wieku 60 lat i wicej) Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada osób w wieku nieprodukcyjnym

10 TABL 4 LUDNO W WIEKU 13 LAT I WICEJ WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA I GRUP WIEKU Grupy wieku Ogółem wysze policealne W tym poziom wykształcenia rednie zasadni razem ogólno- zawodowe -cze zawodo kształ- cce -we podstawowe ukoczone podstawowe nieukomczone i bez wykształcenia szkolnego Ogółem lat i wicej mczyni kobiety w tym miasto: Razem lat * * i wicej mczyni kobiety

11 W roku 2004 podobnie jak w latach poprzednich nadal wystpowały takie negatywne zjawiska jak: - utrwalanie si sfery niedostatku w wielu rodzinach z powodu długotrwałej biedy i braku oszczdnoci, - zwikszenie si iloci rodowisk bez dochodu, - bierno, zrezygnowanie u wielu osób, które przestały zapobiega o prac wobec beznadziejnoci podejmowanych prób, - rozwój postaw o charakterze roszczeniowym i tym samym domaganie si pełnego utrzymania oraz zasiłków na wikszo potrzeb w rodzinie Według informacji uzyskanych z Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej, najczstsz przyczyn kwalifikujc do pomocy jest bezrobocie. Brak pracy stawia rodziny w sytuacji zagroenia, budet domowy staje si coraz bardziej skromny, wiele potrzeb ulega zablokowaniu. To wszystko powoduje stan frustracji, nieprzystosowania społecznego, bezsilnoci i niezadowolenia, rzutuje negatywnie na rodziny. Bezrobotny główny ywiciel rodziny traci presti u pozostałych członków rodziny. Dysponuje nadmiarem czasu, który przepływa bezproduktywnie. Rodzi to stresy i napicia, które najdotkliwiej odczuwaj dzieci. Praca socjalna w tych rodowiskach jest trudna i wymaga odpowiednich umiejtnoci, poniewa osoby bezrobotne s niejednokrotnie zniechcone bezskutecznoci poszukiwania pracy. Obecnie na terenie gminy jest zarejestrowanych 477 osób, prawo do zasiłku posiada 30 osób. Od 1 maja 2004 r. zaczła obowizywa nowa ustawa o pomocy społecznej. Nowa regulacja ma słuy poprawie bezpieczestwa socjalnego obywateli i przeciwdziała wykluczaniu społecznemu, gwarantujc jednoczenie stabilne podstawy funkcjonowania zabezpieczenia społecznego w taki sposób, aby: - doprowadzi osoby i rodziny otrzymujce pomoc społeczn do yciowego usamodzielnienia, -integrowa ze rodowiskiem osoby wykluczone społecznie, - zapewni potrzebujcym wsparcia w przezwycianiu trudnej sytuacji, której nie s w stanie samodzielnie pokona i umoliwi im ycie w godnych warunkach, - stworzy zabezpieczenie finansowe dla osób pozbawionych dochodów lub o niskich dochodach, - udzieli profesjonalnej pomocy rodzinom dotknitym skutkami patologii społecznych, w tym przemoc w rodzinie. Cytowana Ustawa wprowadziła nowe kryteria, uprawniajce do wiadcze pieninych z pomocy społecznej. Ustalono, e osoby zamieszkujce w gospodarstwach wieloosobowych, bd mogły ubiega si o pomoc, gdy dochód na osob w rodzinie nie przekracza kwoty 316,00 zł

12 miesicznie, kryterium dochodowe dla osób samotnie gospodarujcych okrelono na kwot 461,00 zł miesicznie. Ustawa wprowadza take gwarancj otrzymania wiadczenia w minimalnej wysokoci. Docelowo minimalne wsparcie gwarantowane wynosi 50% rónicy pomidzy dochodem własnym a kryterium dochodowym. Minimalne wielkoci gwarantowane bd w kolejnych latach wynosi: - w 2005 r - 20% dla rodziny i 30 % dla osoby samotnie gospodarujcej rónicy midzy faktycznym dochodem, a ustalonym kryterium dochodowym - w 2006 r odpowiednio - 25% i 35%, - w 2007 r - 50 % rónicy midzy faktycznym dochodem a ustalonym kryterium dochodowym, zarówno dla rodziny, jak i osób samotnie gospodarujcych. Ustawa tworzy nowy mechanizm partycypowania w kosztach utrzymania osoby przebywajcej w domu pomocy społecznej. Pewne elementy tego rozwizania wprowadziła ju od 1 stycznia 2004 r. Ustawa o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego. Mechanizm udziału w tej opłacie przedstawia si nastpujco: - w pierwszej kolejnoci za pobyt płaci osoba kierowana do DPS, przy czym jej wkład nie moe by wyszy ni 70 % jej dochodów, - w drugiej kolejnoci, jeeli osoba skierowana nie moe pokry pełnych kosztów swojego pobytu, powinna j wesprze rodzina, jeeli jej sytuacja materialna na to pozwala, - trzecia w kolejnoci jest gmina, która dopełnia opłat w domu pomocy społecznej, jeeli zachodzi taka potrzeba. W roku sprawozdawczym wpłynły trzy wnioski w sprawie skierowania do DPS, z tego jeden załatwiono pozytywnie (do umieszczenia nie doszło z uwagi na wczeniejszy zgon osoby), dwa kolejne wnioski załatwiono odmownie. Z dniem 1 maja 2004 r weszła w ycie ustawa o wiadczeniach rodzinnych. wiadczeniami rodzinnymi s: - zasiłek rodzinny oraz dodatek do zasiłku rodzinnego wiadczenia opiekucze: - zasiłek pielgnacyjny - wiadczenie pielgnacyjne Zadanie to realizuje stanowisko ds. wiadcze rodzinnych. Burmistrz Tyszowiec Upowanieniem nr 9 z dnia 30 kwietnia 2004r. upowanił kierownika Orodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postpowania w sprawach o wiadczenia rodzinne oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. Wprowadzenie w ycie ustawy o wiadczeniach rodzinnych wymagało dobrej organizacji pracy, duego wysiłku i zaangaowania pracowników dziki temu wiadczenia zostały wypłacone w ustawowym terminie.

13 Realizacja budetu w 2004 r. wiadczenia udzielone w ramach zada zleconych Formy pomocy Liczba osób, którym przyznano pomoc Kwota wydatkowana Zasiłki stałe Zasiłki stałe wyrównawcze Okresowe gwarantowane Okresowe macierzyskie Zasiłki okresowe Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie społ wiadczenia rodzinne wiadczenia udzielone w ramach zada własnych Formy pomocy Liczba osób, którym przyznano pomoc Zasiłki celowe i pomoc w naturze Kwota wydatkowana Zasiłki okresowe Pomoc w formie dodatku mieszkaniowego Doywianie szkole dzieci w

14 Plan potrzeb na realizacj zada pomocy społecznej w 2005 r. 1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze wiadczenia rodzinne Doywianie uczniów Dodatki mieszkaniowe Utrzymanie Orodka 1. Wynagrodzenie osobowe pracowników Składka na ubezpieczenie społ Składka na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaenia Podróe krajowe i słubowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Odpisy ZFS Zgodnie z art.115 ustawy o pomocy społecznej jednostki samorzdu terytorialnego mog otrzyma dotacje z budetu pastwa na dofinansowanie zada własnych z zakresu pomocy społecznej, przy czym wysoko dotacji nie moe przekroczy 50 % kosztów realizacji zadania.

15 II. ZAŁOENIA PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA TYSZOWCE Zaprezentowany w niniejszym dokumencie Program obejmuje przedstawienie stanu aktualnego w zakresie ochrony zdrowia oraz propozycje planowanych celów do realizacji w latach wraz z działaniami operacyjnymi zwizanymi z realizacj zada. 1. Profilaktyka i promocja zdrowia. ZDROWIE, według definicji ogłoszonej przez wiatow Organizacj Zdrowia, to całkowity fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan człowieka, a nie tylko brak choroby lub niedomagania. Zdrowie zaley od czterech grup czynników okrelonych w 1973 roku przez Lalonda jako tzw. pola zdrowotne. Najwikszy, bo 53% wpływ na zdrowie człowieka ma styl ycia, na który składaj si midzy innymi takie elementy: aktywno fizyczna, sposób odywiania si, umiejtnoci radzenia sobie ze stresem, stosowanie uywek (nikotyna, alkohol, rodki psychoaktywne) czy zachowania seksualne. rodowisko fizyczne warunkuje stan zdrowia człowieka w około 21%. Korzystny wpływ na zdrowie ma czyste powietrze, woda, zdrowa i bezpieczna szkoła oraz zakład pracy. Negatywne oddziaływanie rodowiska na zdrowie wynika w znacznym stopniu z degradacji rodowiska naturalnego, promieniowania jonizujcego, hałasu, szkodliwych substancji chemicznych oraz czynników biologicznych. Zdrowie człowieka w 16% uwarunkowane jest przez czynniki genetyczne, za jedynie 10%, czyli w najmniejszym stopniu poprzez opiek zdrowotn, jej struktur, organizacj, funkcjonowanie czy te dostpno do wiadcze medycznych i ich jako.

16 PROMOCJA ZDROWIA jest procesem umoliwiajcym ludziom zwikszenie kontroli nad własnym zdrowiem, jego popraw i utrzymanie. Pierwsza Midzynarodowa Konferencja Promocji Zdrowia odbyła si w 1986 roku w Ottawie. Podczas niej okrelono działania promocyjne w sferze zdrowia takie jak: budowanie prozdrowotnej polityki społecznej, tworzenia rodowisk sprzyjajcych zdrowiu, wzmacnianie działa zbiorowych, rozwijanie umiejtnoci indywidualnych, reorientacja słuby zdrowia. PROFILAKTYKA jest to szereg działa majcych na celu zapobieganie chorobie bd innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jej rozwiniciem si, poprzez kontrolowanie przyczyn i czynników ryzyka. Polega ona na zapobieganiu powaniejszym konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie. Celem profilaktyki jest podjcie szybkich i skutecznych działa przywracajcych zdrowie, ma ona równie na celu zahamowanie postpu lub powikła ju istniejcej choroby. Dziki temu prowadzi do ograniczenia niesprawnoci i inwalidztwa. Istotnym elementem profilaktyki jest take zapobieganie powstawaniu niekorzystnych wzorów zachowa społecznych, które przyczyniaj si do podwyszania ryzyka choroby. Wyróniamy trzy fazy profilaktyki: Profilaktyka wczesna - majca na celu utrwalenie prawidłowych wzorców zdrowego stylu ycia i zapobieganie szerzeniu si niekorzystnych wzorców zachowa, w odniesieniu do osób zdrowych, Profilaktyka pierwotna (I fazy) - majca na celu zapobieganie chorobie poprzez kontrolowanie czynników ryzyka, w odniesieniu do osób naraonych na czynniki ryzyka, Profilaktyka wtórna (II fazy) - zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie (przesiewowe badania skriningowe majce na celu wykrycie osób chorych), Profilaktyka III fazy, której działania zmierzaj w kierunku zahamowania postpu choroby oraz ograniczeniu powikła. W zakresie profilaktyki wtórnej znaczc rol odgrywaj przesiewowe badanie skriningowe. S to zorganizowane działania polegajce na wczesnym wykryciu w populacji chorób lub stanów patologicznych za pomoc stosowanych masowo prostych, bezpiecznych i wiarygodnych testów diagnostycznych. Badania skriningowe prowadzone s w odniesieniu do chorób stanowicych znaczny problem zdrowotny danej populacji, charakteryzujcych si czstym wystpowaniem stadiów przedklinicznych, do długim okresem midzy pierwszymi oznakami choroby, a jej pełnym obrazem i moliwoci wyleczenia. Prowadzenie szeroko zakrojonych działa profilaktycznych przynosi w krótszej

17 lub dłuszej perspektywie czasowej wymierne korzyci dla społeczestwa w postaci: poprawy wiadomoci zdrowotnej, poprawy stanu zdrowia ludnoci, zmniejszenia iloci osób z powikłaniami chorób i trwałym inwalidztwem, zmniejszenia liczby zachorowa i zgonów, zwikszenia wykrywalnoci chorób we wczesnym stadium rozwoju, zwikszenia odsetka wylecze, zmniejszenia absencji chorobowej, obnienia kosztów leczenia, mniejszych strat finansowych (zasiłki chorobowe, straty produkcyjne). Na kadym etapie działa profilaktycznych znaczc rol odgrywa EDUKACJA ZDROWOTNA proces w trakcie, którego ludzie ucz si dba o zdrowie własne i innych osób. Koncentruje si ona na uwiadamianiu zwizków midzy zdrowiem człowieka, a jego stylem ycia oraz rodowiskiem fizycznym i społecznym. Edukacja zdrowotna obejmuje głównie działania informacyjne, których bezporednim celem jest ukształtowanie sprzyjajcych zdrowiu przekona motywacji i umiejtnoci, a co za tym idzie postaw zdrowotnych jednostki, które powinny prowadzi do realizacji zachowa słucych zdrowiu.

18 2. Cele wprowadzenia programu ochrony zdrowia. Od marca 2005 roku Miasto i Gmina Tyszowce uczestniczy w Polskim Projekcie 400 Miast. Głównym celem tego Projektu jest poprawa wykrywania i skutecznoci leczenia nadcinienia ttniczego i hiperlipidemii oraz redukcja odsetka osób palcych papierosy w rodowiskach małych miast i wsi, szczególnie wród mczyzn oraz osób z niszym wykształceniem. Ponadto wanym celem projektu jest poprawa wykrywania cukrzycy, zespołu metabolicznego, wzrost aktywnoci ruchowej oraz rozszerzenie wiedzy o zdrowym ywieniu. Cele szczegółowe Realizacja Projektu ma na celu redukcj iloci zawałów serca i udarów mózgu poprzez: popraw wykrywania i skutecznoci leczenia nadcinienia ttniczego, hipercholesterolemii, cukrzycy oraz zespołu metabolicznego, redukcj odsetka osób palcych papierosy, popraw wykrywania cukrzycy i zespołu metabolicznego, wzrost aktywnoci ruchowej, wzrost wiedzy o zdrowym ywieniu, korzyciach aktywnoci ruchowej i szkodliwych nastpstwach palenia tytoniu, szkolenie lekarzy i pielgniarek w zakresie nowoczesnej diagnostyki i terapii chorób sercowo-naczyniowych, edukacj pacjentów z nowo wykrytymi głównymi czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz wdroenie systemu nowoczesnej edukacji pacjentów w orodkach objtych projektem, wykrywanie hipercholesterolemii rodzinnej uwarunkowanej genetycznie wród młodziey i dorosłych Cele te maj by osignite poprzez populacyjne badania przesiewowe, realizowane w oparciu o zespół podstawowej opieki zdrowotnej z zastosowaniem nowoczesnych metod szkolenia liderów lokalnych oraz personelu medycznego, interwencji społecznej m.in. z wykorzystaniem metod marketingu społecznego, interwencji medycznej, edukacji nowo wykrytych pacjentów i marketingu społecznego.

19 Propagowanie zdrowego stylu ycia polega bdzie na szeroko zakrojonej kampanii informacyjno-edukacyjnej (plakaty, postery, znaczki, broszury, szkolenia). Oddziaływaniem objte s trzy obszary: lansowanie mody na niepalenie zachcanie do zwikszonej aktywnoci fizycznej propagowanie zasad zdrowego ywienia. Podstawowym celem kampanii informacyjnej jest redukcja odsetka osób pal cych poprzez odpowiednie umotywowanie do rzucenia nałogu oraz nakłonienie szerokiego grona palaczy do przyłczenia si do Programu "Rzu Palenie Razem z Nami". Wanym elementem jest propagowanie aktywnoci fizycznej oraz kampania informacyjna o zasadach zdrowego ywienia. Istotnym elementem programu planowanym z myl o zapewnienie warunków do kontynuacji w przyszłoci działa zapocztkowanych w jego ramach jest szkolenie liderów lokalnych. Szkolenie obejmuje zagadnienia promocji zdrowia, profilaktyki chorób układu krenia, budowania lokalnego programu zdrowotnego, tworzenia lokalnej koalicji na rzecz realizacji programu oraz sposobu zdobywania rodków finansowych. Osoby, u których w trakcie Projektu, wykryto nowe zaburzenia zdrowotne zostan prawidłowo edukowani. Program edukacji osób z nowo wykrytymi zaburzeniami ma na celu przybliy im istot choroby, konsekwencje nieleczenia oraz zaznajomienie z metodami leczenia i ich skutecznoci. W trakcie zaj wszystkie przeszkolone osoby ucz si prawidłowego pomiaru cinienia ttniczego krwi. Interwencja antytytoniowa polega ma na: starannym wyszkoleniu lekarzy i pielgniarek, organizacji w szkołach zaj edukacyjnych dla dzieci od 6 roku ycia, przygotowaniu i wydaniu zestawu materiałów edukacyjnych dla uczestników cyklu szkole, do punktów interwencji przesiewowej oraz ulotek w interwencji marketingowej dla młodziey i dorosłych,

20 3. Uzasadnienie celowoci programu. Nadcinienie ttnicze jest najbardziej rozpowszechnion chorob układu krenia. Szacuje si, e ponad jedna trzecia dorosłych Polaków choruje na nadcinienie ttnicze (wartoci cinienia ttniczego powyej 140/90 mmhg). Nadcinienie ttnicze jest jednym z głównych czynników ryzyka wystpienia udaru mózgu i zawału serca. Skuteczne leczenie nadcinienia ttniczego powoduje zmniejszenie ryzyka wystpienia jego powikła nawet o 40%. Ponad 30% Polaków nie zna wartoci swojego cinienia ttniczego. Wielu chorych pomimo stwierdzenia podwyszonych wartoci cinienia ttniczego nie leczy si wcale lub leczy si nieregularnie. Szacuje si, e jedynie, co dziesity chory z nadcinieniem ttniczym w Polsce jest leczony w sposób skuteczny (tzn. wartoci cinienia ttniczego w trakcie terapii poniej 140/90 mmhg). Nieskuteczno leczenia nadcinienia ttniczego wynika czsto z braku odpowiedniej współpracy chorego z lekarzem. W trakcie udzielania porad ambulatoryjnych lekarz nie jest w stanie przekaza choremu wszystkich niezbdnych informacji dotyczcych przyczyn, powikła oraz sposobów leczenia nadcinienia ttniczego i w rezultacie znaczna cz pacjentów ma niewystarczajcy zasób wiadomoci dotyczcych nadcinienia ttniczego. Dowiadczenia innych krajów wykazały, e działania edukacyjne, wybiegajce poza tradycyjny model leczenia chorego z nadcinieniem ttniczym, prowadz do poprawy współpracy chorego z lekarzem oraz lepszej skutecznoci terapii. Edukacja pacjentów z nadcinieniem prowadzi do: lepszej kontroli cinienia ttniczego; uzyskania podanego efektu hipotensyjnego przy stosowaniu mniejszej liczby i niszych dawek leków; zmniejszenia ryzyka rozwoju powikła sercowo-naczyniowych; zmniejszenia umieralnoci spowodowanej chorobami układu krenia chorych z grup wysokiego ryzyka. Koszty działa profilaktycznych i edukacyjnych s nieporównywalnie nisze ni suma wydatków przeznaczonych na leczenie powikła sercowonaczyniowych nadcinienia ttniczego wynikłych z braku wiadomoci chorych. W zwizku z tym edukacja chorych powinna by stałym elementem postpowania leczniczego u chorych z nadcinieniem ttniczym.

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

FEDERACJA ROSYJSKA. Przewodnik dla przedsibiorców. wydanie drugie rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005)

FEDERACJA ROSYJSKA. Przewodnik dla przedsibiorców. wydanie drugie rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005) FEDERACJA ROSYJSKA Przewodnik dla przedsibiorców wydanie drugie rozszerzone Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (kwiecie 2005) Przewodnik wydany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy przez

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO

ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZAŁCZNIK DO PROGRAMU OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO NA LATA 2005 2012 STAN RODOWISKA POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO W 2003 ROKU Czarnków,

Bardziej szczegółowo

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Sytuacja osób niepełnosprawnych na wielkopolskim rynku pracy Raport z badania ankietowego 1 Spis treci WSTP... 3 RODZIAŁ I... 6 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020

Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020 Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020 Dokument zawiera proponowane pola strategiczne, pola operacyjne oraz kierunki działania, które zmierzać będą do

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY I ROZWOJU ZASOBÓW WODNYCH

PROGRAM OCHRONY I ROZWOJU ZASOBÓW WODNYCH Załcznik do Uchwały Nr 98/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2006 roku ZARZD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM OCHRONY I ROZWOJU ZASOBÓW WODNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ZAKRESIE UDRONIENIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo