UCHWAŁA NR XIII/224/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XIII/224/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIII/224/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Marcin Ociepa Id: D3-2BF8-49A2-B44D-4B70D8C3789F. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do uchwały nr XIII/224/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ PNEUMOKOKOWYCH 1. Opis problemu zdrowotnego a. Problem zdrowotny Urząd Miasta Opola Wydział Polityki Społecznej Pneumokok (Streptococcus pneumoniae) jest bardzo rozpowszechnionym patogenem wywołującym zakażenia zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Jest jedną z głównych przyczyn wywołujących zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci i odpowiada za największą ilość zgonów oraz powikłań neurologicznych w przebiegu tych zakażeń. Bakteria ta jest również główną przyczyną zakażeń inwazyjnych u dzieci, innych niż zapalenie opon mózgowordzeniowych, takich jak zapalenie płuc, posocznica (sepsa) oraz zakażenia nieinwazyjne zapalenie ucha u niemowląt i zapalenie zatok u dzieci starszych. Istnieje 90 odmian pneumokoka, w tym 9 szczególnie zjadliwych, powodujących najcięższe zakażenia. Od wielu lat obserwuje się narastającą ich oporność na penicylinę. Szczepy bakterii niewrażliwe na penicylinę są często także oporne na inne antybiotyki, co w znacznym stopniu utrudnia leczenie dzieci zakażonych tą bakterią i powoduje znaczny wzrost kosztów leczenia tych zakażeń. Bakterie są przenoszone drogą kropelkową, a źródło zakażenia stanowi nosiciel. Nosicielami pneumokoków w górnych drogach oddechowych są ludzie. Nosicielstwo to jest najczęściej bezobjawowe, a dotyczy około 5-10 % zdrowych dorosłych i około % zdrowych dzieci. Największy odsetek nosicielstwa, bo aż %, występuje u małych dzieci od 6 miesiąca życia do 5 roku życia. Dzieci te, ze względu na niedojrzały układ immunologiczny, są szczególnie narażone na zachorowanie, a przebywanie w żłobku, przedszkolu, placówce opiekuńczo-wychowawczej, pora roku (sezon zimowy i wiosenny), nawracające zakażenia wirusowe dróg oddechowych, wcześniejsza antybiotykoterapia, złe warunki socjalne czy narażenie na dym tytoniowy potęguje to zagrożenie. b. Epidemiologia Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że zakażenia pneumokokowe są jednym z najpoważniejszych problemów epidemiologicznych naszych czasów i jedną z głównych przyczyn zachorowalności i umieralności dzieci. Szacuje się, iż w wyniku chorób pneumokokowych, co roku umiera od do dzieci na świecie. Zapadalność na choroby pneumokokowe wśród dzieci poniżej 5 roku życia zróżnicowana jest pod względem kraju i regionu świata i występuje na poziomie od 188 do 6.387/ Najwyższa zapadalność występuje w krajach Afryki (średnio 3.627/ ), a najniższa w Europie (średnio 504/ ). Umieralność z powodu chorób pneumokokowych wynosi średnio 133/ , przy czym najwyższa jest w Afryce (399/ ), a najniższa w Europie (29/ ). Id: D3-2BF8-49A2-B44D-4B70D8C3789F. Podpisany Strona 1

3 Zapadalność wśród dzieci od 0 do 23 miesiąca życia (na ) na inwazyjną chorobę pneumokokową w krajach europejskich w latach W Polsce ogólna częstość występowania inwazyjnej choroby pneumokokowej u dzieci jest podobna, jak w innych krajach europejskich (17,6/ w grupie 0-5 lat oraz 19/ w grupie 0-2 lata). Śmiertelność wywołana przez pneumokoka w zapaleniu opon mózgowordzeniowych wynosi 3,4 %. U ponad 10 % dzieci z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych dochodzi do trwałych uszkodzeń w następstwie choroby. Zapadalność na inwazyjną chorobę pneumokokową w Polsce Według danych Światowej Organizacji Zdrowia liczba zachorowań spowodowanych Id: D3-2BF8-49A2-B44D-4B70D8C3789F. Podpisany Strona 2

4 zakażeniem pneumokokowym z roku na rok sukcesywnie rośnie. W 2010 r. w Polsce zapadło na inwazyjną chorobę pneumokokową 25 razy więcej dzieci w porównaniu z danymi z lat c. Populacja podlegająca jednostce samorządu terytorialnego i populacja kwalifikująca się do włączenia do Programu Liczba mieszkańców miasta Opola na dzień 31 maja 2015 r. to osób. Populacja kwalifikująca się do włączenia do Programu to dzieci od 7 miesiąca życia do 48 miesiąca życia. Na terenie miasta Opola w ww. przedziale wiekowym zameldowanych jest dzieci (według stanu na dzień 31 maja 2015 r.). d. Obecne postępowanie w omawianym problemie zdrowotnym ze szczególnym uwzględnieniem gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Od października 2011 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1068), szczepienia przeciwko tym bakteriom są refundowane ze środków publicznych wyłącznie u dzieci urodzonych przedwcześnie (poniżej 37 tygodnia ciąży) lub z niską masą urodzeniową (mniej niż g), a także u dzieci do 5 roku życia z grup wysokiego ryzyka. Są to m.in. maluchy po urazach lub z wadami ośrodkowego układu nerwowego, zakażone HIV, po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu narządów wewnętrznych oraz implantu ślimakowego, cierpiące np. na zaburzenia odporności, ostrą białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzoną, asplenię wrodzoną, dysfunkcję śledziony, po splenektomii lub po leczeniu immunosupresyjnym, przewlekłe choroby serca, przewlekłą niewydolność nerek i nawracający zespół nerczycowy, choroby metaboliczne, w tym cukrzycę oraz przewlekłe choroby płuc w tym astmę. U pozostałych dzieci szczepienia przeciw pneumokokom ujmowane są w wykazie szczepień zalecanych, ale wciąż nie ma możliwości aby uznane zostały za świadczenia gwarantowane. Finansowanie ze środków Ministra Zdrowia lub Narodowego Funduszu Zdrowia tego zakresu świadczeń wymagałoby zmian ustawowych. e. Uzasadnienie potrzeby wdrożenia Programu Infekcje pneumokokowe coraz trudniej jest leczyć, gdyż systematycznie narasta ich oporność na antybiotyki. Bakterie te potrafią być oporne na dwie, trzy, a nawet cztery grupy antybiotyków, więc wybór terapii jest coraz bardziej ograniczony. Dlatego najlepszym wyborem jest zapobieganie tym infekcjom poprzez szczepienia. Zdecydowana większość serotypów wywołujących inwazyjną chorobę pneumokokową w Polsce to serotypy zawarte w szczepionkach skoniugowanych. Ogromne znaczenie ma fakt, że szczepionki te nie tylko bronią przed zachorowaniem zaszczepioną osobę, ale w przypadku powszechnego stosowania dają tzw. efekt populacyjny. Oznacza to, że również osobnicy nieszczepieni są chronieni przed szerzeniem się szczepów chorobotwórczych, bowiem szczepionka zapobiega nosicielstwu bakterii. Znakomity efekt populacyjny obserwowano w USA już w niedługim czasie po wprowadzeniu do programu szczepień ochronnych szczepionki pneumokokowej u niemowląt i małych dzieci. Okazało się, że w tym czasie w znaczący sposób spadła liczba zachorowań na zapalenia płuc i hospitalizacji z nimi związanych w populacji ludzi dorosłych, która wcale nie była szczepiona. Po prostu zaszczepione dzieci przestały przenosić chorobotwórcze szczepy na swoich rodziców i dziadków. Id: D3-2BF8-49A2-B44D-4B70D8C3789F. Podpisany Strona 3

5 Dodatkowym efektem szczepień jest też zmniejszenie stosowania antybiotyków w populacji szczepionej, bowiem większość infekcji spowodowanych jest przez wirusy, które takiej terapii nie wymagają. Przypadki zakażeń pneumokokowych należy rozpatrywać nie tylko mając na uwadze konsekwencje zdrowotne, ale także wymierne koszty ekonomiczne. Przy tego rodzaju analizach należy uwzględnić wiele elementów, które składają się na całkowity koszt związany z zachorowaniem na inwazyjną chorobę pneumokokową, a mianowicie: - koszty wizyt lekarskich, - koszty leczenia, - koszty powikłań, - koszty badań specjalistycznych, - koszty hospitalizacji, - koszty zwolnień lekarskich we wszystkich grupach społecznych, w tym koszty wynikające z nieobecności w pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem czy innym członkiem rodziny, - spadek wydajności w pracy, - zmniejszenie produkcji, - straty w dochodach spowodowane nieobecnością w pracy, - inwalidztwo stałe (np. częściowa utrata słuchu lub głuchota). Oprócz rozwiązań systemowych i konieczności poniesienia odpowiednich nakładów finansowych, równie ważna jest świadomość, zarówno całego społeczeństwa, jak również środowisk medycznych. Badania wskazują, że rekomendacja lekarza odgrywa kluczową rolę w procesie decyzyjnym rodziców dotyczącym skorzystania ze szczepienia przeciw pneumokokom u swoich dzieci. Prowadzenie działań profilaktycznych umożliwia racjonalne obniżenie nakładów na opiekę zdrowotną i jest podstawą rozwoju właściwych relacji na poziomie kraju, regionu i społeczności lokalnych między organizatorem opieki zdrowotnej i jej odbiorcami, a także jest warunkiem skutecznej i efektywnej poprawy jakości życia. Nieodłącznym elementem profilaktyki jest edukacja zdrowotna, która powinna uświadamiać społeczeństwo jaki prowadzić tryb życia, aby tej choroby uniknąć. 2. Cele Programu a. Cel główny - zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób spowodowanych zakażeniami pneumokokowymi wśród dzieci b. Cele szczegółowe - ograniczenie bezpośrednich kosztów medycznych związanych z leczeniem ambulatoryjnym i szpitalnym, - zwiększenie skuteczności zapobiegania inwazyjnej chorobie pneumokokowej wśród dzieci, - zmniejszenie chorobowości populacji ogólnej dzięki podniesieniu odporności populacyjnej, - zapewnienie łatwego dostępu dzieciom do szczepień przeciwko pneumokokom, Id: D3-2BF8-49A2-B44D-4B70D8C3789F. Podpisany Strona 4

6 - podniesienie świadomości zdrowotnej rodziców dzieci na temat zakażeń pneumokokowych, - kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych oraz promowanie korzyści płynących z profilaktyki c. Oczekiwane efekty - spadek częstości występowania inwazyjnej choroby pneumokokowej u dzieci szczepionych, - zmniejszenie liczby zgonów oraz hospitalizacji spowodowanych zakażeniami pneumokokowymi, - redukcja częstości wizyt ambulatoryjnych oraz zalecanych antybiotykoterapii spowodowanych zakażeniami pneumokokowymi, - wzrost świadomości społeczeństwa o zagrożeniach wynikających z inwazyjnej choroby pneumokokowej, - zmniejszenie wydatków na ochronę zdrowia związanych z leczeniem chorób spowodowanych zakażeniami pneumokokowymi. d. Mierniki efektywności odpowiadające celom Programu: - procentowa liczba dzieci biorących udział w Programie w stosunku do populacji kwalifikującej się do włączenia do Programu (ocena zgłaszalności i wyszczepialności), - liczba dzieci niezakwalifikowanych do szczepień z powodu przeciwwskazań lekarskich, - liczba przeprowadzonych spotkań edukacyjnych dla rodziców (opiekunów) dzieci oraz indywidualnych konsultacji z nimi, - współczynnik zapadalności na choroby wywołane pneumokokami oraz liczba hospitalizacji z ich powodu i kosztów ponoszonych z tego tytułu. 3. Adresaci Programu (populacja Programu) a. Oszacowanie populacji, której włączenie do Programu jest możliwe Ze względu na ograniczoną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu, jego beneficjentami będą wyłącznie dzieci od 7 miesiąca życia uczęszczające do żłobków publicznych i niepublicznych na terenie miasta Opola. Liczba żłobków ogółem w mieście Opolu to 18. Miejsc w żłobkach jest (stan na 31 maja 2015 r.). b. Tryb zapraszania do Programu Program będzie realizowany przez podmiot leczniczy z terenu miasta Opola wybrany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki finansowe niezbędne do realizacji Programu zostaną przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po zawarciu umowy z realizatorem Programu. Akcja informacyjno-promocyjna prowadzona będzie zarówno przez Urząd Miasta Opola, jak i realizatora Programu. Zaproszenie do uczestnictwa w Programie zamieszczone zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola oraz realizatora Programu, w prasie lokalnej oraz na ulotkach i plakatach dostępnych w miejscach publicznych. Akcję informacyjną prowadzić będą również pracownicy żłobków publicznych i niepublicznych w mieście Opolu, a także lekarze pediatrzy zatrudnieni we wszystkich samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest miasto Opole. Id: D3-2BF8-49A2-B44D-4B70D8C3789F. Podpisany Strona 5

7 4. Organizacja Programu a. Części składowe, etapy i działania organizacyjne I etap Zorganizowanie spotkań informacyjno-szkoleniowych dla personelu medycznego, który będzie uczestniczył w realizacji Programu (ustalenie procedur postępowania przy realizacji Programu). II etap Przygotowanie materiałów do popularyzacji Programu (broszury, ulotki) oraz akcja informacyjna o Programie. III etap Zebranie podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci pisemnej zgody na wykonanie szczepienia (Załącznik A). IV etap Podanie szczepionki poprzedzone badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia, które przeprowadzi przed każdą dawką lekarz pediatra zatrudniony przez realizatora Programu (liczba dawek szczepionki uzależniona będzie od wieku dziecka według przyjętego schematu zgodnego ze wskazaniami producenta szczepionki). V etap Edukacja rodziców na temat zagrożeń wywoływanych przez pneumokoki, a także promowanie korzyści płynących z profilaktyki. VI etap Opracowanie i składanie do Urzędu Miasta Opola sprawozdań merytoryczno-finansowych w oparciu o zapisy zawarte w umowie dotacyjnej. b. Planowane interwencje Podanie szczepionki skoniugowanej przeciwko pneumokokom. c. Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników Beneficjentami Programu będą wyłącznie dzieci od 7 miesiąca życia uczęszczające do żłobków na terenie miasta Opola, które wcześniej nie były szczepione przeciwko pneumokokom w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych dla dzieci z grup wysokiego ryzyka finansowanych z budżetu państwa. Kwalifikacja do Programu będzie przebiegała na bieżąco według kolejności zgłaszania się rodziców z dziećmi i zostanie zakończona w momencie wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w danym roku na jego realizację. d. Zasady udzielania świadczeń w ramach Programu Podczas realizacji Programu planowane jest zaaplikowanie szczepionki przeciwko pneumokokom poprzedzone badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia, które wykona lekarz pediatra zatrudniony przez realizatora Programu przed podaniem każdej kolejnej dawki szczepionki. Rejestracja pacjentów następować będzie osobiście lub telefonicznie w gabinecie zabiegowym od poniedziałku do piątku w godz Ponadto, w ramach realizacji Programu, planowane jest przeprowadzenie działań edukacyjnych mających na celu podniesienie świadomości zdrowotnej rodziców dzieci uczestniczących Id: D3-2BF8-49A2-B44D-4B70D8C3789F. Podpisany Strona 6

8 w Programie na temat zakażeń pneumokokowych, jak również kształtowania u nich właściwych postaw prozdrowotnych. Każda osoba biorąca udział w Programie otrzyma stosowne ulotki informacyjno-edukacyjne dotyczące skutków zakażeń pneumokokowych, a także korzyści zdrowotnych płynących z profilaktyki. e. Sposób powiązania działań Programu ze świadczeniami zdrowotnymi finansowanymi ze środków publicznych W świetle obowiązujących przepisów szczepienia przeciwko pneumokokom są refundowane ze środków publicznych wyłącznie u dzieci urodzonych przedwcześnie (poniżej 37 tygodnia ciąży) lub z niską masą urodzeniową (mniej niż g), a także u dzieci do 5 roku życia z grup wysokiego ryzyka. U pozostałych dzieci szczepienia przeciwko pneumokokom znajdują się w grupie szczepień zalecanych, ale nierefundowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, jak również Ministerstwa Zdrowia. Finansowanie tego zakresu świadczeń ze środków publicznych wymagałoby zmian ustawowych. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych będzie wypełniać lukę w systemie opieki zdrowotnej, która nie jest finansowana ze środków publicznych. Dzięki Programowi rodzice dzieci, dla których koszt szczepionki jest sporym obciążeniem dla domowego budżetu, będą mieć łatwiejszy dostęp do szczepienia. Wdrożenie Programu zmniejszy częstotliwość występowania zakażeń pneumokokowych, a także zmniejszy wydatki na ochronę zdrowia. Ponadto Program kładzie duży nacisk na kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych oraz promowanie korzyści płynących z profilaktyki. f. Sposób zakończenia udziału w Programie i możliwości kontynuacji otrzymywania świadczeń zdrowotnych przez uczestników Programu, jeżeli istnieją wskazania Po zaszczepieniu dziecka każdy rodzic zostanie poinformowany o dalszym postępowaniu w ramach świadczeń gwarantowanych opłacanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (np. konsultacja u lekarza pediatry, itp.) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów ubocznych. Każdy rodzic indywidualnie podejmie decyzję o ewentualnym dalszym leczeniu dziecka. g. Bezpieczeństwo planowanych interwencji Wykonano wiele badań klinicznych w Polsce i za granicą, które gwarantują bezpieczeństwo stosowanych szczepionek. Współczesne szczepionki nie zawierają śladowych ilości metali ciężkich, są więc w pełni bezpieczne dla najmłodszych. Ponadto można je łatwo dopasować do istniejącego kalendarza szczepień obowiązkowych, ponieważ mogą być podawane jednocześnie z innymi szczepionkami. Powikłania poszczepienne w postaci gorączki, wysypki, zmniejszenia apetytu są zdecydowanie mniej groźne niż np. powikłania po przebytym pneumokokowym zapaleniu płuc. W Programie będą użyte szczepionki skoniugowane, zarejestrowane i dopuszczone do obrotu w Polsce, zakupione przez realizatora Programu w drodze postępowania przetargowego. W Polsce zarejestrowane są obecnie 2 różne szczepionki skoniugowane: - Szczepionka trzynastowalentna (PREVENAR13) w jej skład wchodzą oczyszczone polisacharydy otoczkowe 13 serotypów pneumokoków połączonych z nośnikiem białkowym, przeznaczona jest dla dzieci od 6 tygodnia do 17 roku życia oraz dla dorosłych powyżej 50 roku życia, - Szczepionka dziesięciowalentna (SYNFLORIX) w jej skład wchodzą oczyszczone polisacharydy otoczkowe 10 serotypów pneumokoków połączonych z nośnikiem białkowym, Id: D3-2BF8-49A2-B44D-4B70D8C3789F. Podpisany Strona 7

9 przeznaczona jest dla dzieci od 6 tygodnia do 5 roku życia. h. Kompetencje/warunki niezbędne do realizacji Programu Świadczenia w ramach Programu udzielane będą w budynku podmiotu leczniczego z terenu miasta Opola - realizatora Programu, który posiada uprawnienia niezbędne do wykonania szczepień, dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym i ekonomicznym, a także zatrudnia fachową kadrę lekarzy POZ i pielęgniarek. i. Dowody skuteczności planowanych działań Masowe szczepienia szczepionką przeciwko pneumokokom zapoczątkowane w USA w 2000 r. wykazały wśród zaszczepionych dzieci olbrzymi spadek (98 % w grupie wiekowej 0-2 rok życia) zachorowań na zakażenia wywołane przez serotypy zawarte w szczepionce, a także wyraźny spadek nosicielstwa bakterii. Zmniejszyło się także występowanie serotypów pneumokoków opornych na powszechnie stosowane antybiotyki. Szczepienie dzieci poniżej 2 roku życia zredukowało również liczbę zachorowań u dzieci starszych, do 5 roku życia o 84,1 %, u dorosłych o 52 % oraz u osób starszych, po 65 roku życia o 27 %. W latach walkę z rosnącym problemem chorób wywołanych przez pneumokoki, poprzez wdrożenie powszechnych szczepień dzieci, podjęły również kraje europejskie, m.in. Luksemburg, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Holandia, Norwegia, Szwajcaria, Wielka Brytania, Belgia czy Hiszpania. W krajach tych znacznie spadła liczba najcięższych postaci choroby pneumokokowej, takich jak sepsa lub zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Zmniejszyła się też zapadalność na zapalenie płuc i ostre zapalenie ucha. Dziesięcioletnie obserwacje ujawniły ponadto zjawisko nazywane efektem populacyjnym: nastąpił spadek zachorowań na inwazyjną chorobę pneumokokową wśród młodszego i starszego rodzeństwa, natomiast wśród dziadków i rodziców zaobserwowano spadek liczby zapaleń płuc. W Polsce od 2006 r. w Kielcach szczepione są wszystkie noworodki. We wstępnych analizach z 2007 r. uzyskano 60 % redukcję hospitalizacji spowodowanych potwierdzonym radiologicznie zapaleniem płuc u dzieci w wieku do 1 roku życia w grupie dzieci szczepionych i 23 % u dzieci w wieku 2-4 roku życia w grupie dzieci nie szczepionych. W tym samym roku redukcja zachorowań na zapalenie ucha środkowego wśród szczepionych dzieci hospitalizowanych wyniosła 85 %. Obecnie w wielu miejscowościach w Polsce (np. w Płocku, Policach, Poznaniu, Kaliszu, Jeleniej Górze, Bogatyni, Krakowie, Bochni, Tarnowie, Lublinie, Puławach, Chełmie, Dębicy, Brzesku, Polanicy Zdrój, itd.), realizowane są podobne programy szczepień. 5. Koszty a. Koszty jednostkowe Koszt szczepienia (podania 1 dawki) przeciwko pneumokokom wraz z lekarskim badaniem kwalifikacyjnym (w tym również koszt edukacji rodziców, spotkań informacyjnoszkoleniowych dla personelu medycznego oraz koszty administracyjne) 250 zł. b. Planowane koszty całkowite Planowany koszt całkowity realizacji Programu w 2015 r. to kwota zł. Środki finansowe przeznaczone na ten cel mogą ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu w latach kolejnych w zależności od możliwości budżetowych miasta Opola. c. Źródła finansowania, partnerstwo Program realizowany w danym roku kalendarzowym finansowany będzie ze środków budżetu miasta Opola, zgodnie z umową zawartą z jego realizatorem. Id: D3-2BF8-49A2-B44D-4B70D8C3789F. Podpisany Strona 8

10 d. Argumenty przemawiające za tym, że wykorzystanie dostępnych zasobów jest optymalne Choroby wywołane przez pneumokoki, obok malarii, zostały zakwalifikowane przez Światową Organizację Zdrowia do grupy chorób o najwyższym priorytecie, którym można zapobiegać poprzez szczepienia. Przy ocenie zagrożenia jakie stwarza określona choroba zakaźna, kierowano się 10 kryteriami (według ważności): umieralność, ryzyko epidemiczne lub pandemiczne, wpływ na ekonomię, śmiertelność, zapadalność w regionach, gdzie choroba stanowi największy problem, długotrwałe następstwa choroby, zachorowalność, niski status ekonomiczny, brak alternatywnych sposobów leczenia lub zapobiegania, dotkliwość objawów. Ograniczenie zakażeń pneumokokowych jest możliwe tylko dzięki szczepieniom. Dane z krajów, które wprowadziły powszechne szczepienia przeciwko pneumokokom pokazują, że profilaktyka przynosi konkretne korzyści dla społeczeństwa, co również potwierdzają wstępne dane na temat efektów wprowadzenia powszechnych szczepień przeciwko pneumokokom na skalę lokalną w Polsce. Za szczepieniami przeciwko pneumokokom przemawiają cztery główne argumenty: - duża częstość nosicielstwa u dzieci do 5 lat, - serotypy zawarte w skoniugowanej szczepionce w 77 % pokrywają się z serotypami odpowiedzialnymi za zachorowania na inwazyjne zakażenia pneumokokowe u dzieci w Polsce, - koszty leczenia dzieci z inwazyjną chorobą pneumokokową przewyższają koszty szczepień, - dodatkowe efekty szczepień u dzieci to redukcja zachorowań u młodzieży i dorosłych oraz redukcja nosicielstwa i lekooporności w całej populacji. Skutki społeczne związane z leczeniem zakażeń pneumokokowych są również bardzo dotkliwe ze względu na koszty leczenia. Dlatego też profilaktyka w tym zakresie jest konieczna i bardziej opłacalna z punktu widzenia dobra społecznego. W wyniku realizacji Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wydaje się w pełni możliwe obniżenie kosztów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Przy zmniejszeniu liczby dzieci zagrożonych zakażeniem pneumokokowym koszty opieki zdrowotnej mogłyby również ulec znacznemu obniżeniu. 6. Monitorowanie i ewaluacja a. Ocena zgłaszalności do Programu Ocena zgłaszalności do Programu będzie monitorowana w trakcie trwania Programu oraz po jego zakończeniu na podstawie list uczestnictwa. Realizator Programu zobowiązany będzie do składania raz w miesiącu sprawozdania z realizacji Programu zawierającego następujące dane: - populacja dzieci kwalifikujących się do szczepienia, zgodnie z przyjętymi kryteriami, - liczba dzieci zakwalifikowanych do szczepień, - liczba dzieci, które nie zostały zaszczepione ze względu na brak kwalifikacji lekarskiej, - liczba wykonanych szczepień w danym miesiącu b. Ocena jakości świadczeń w Programie Realizator Programu wyznaczy osobę odpowiedzialną za stały monitoring jakości udzielanych świadczeń w Programie (koordynatora). Ponadto każdy rodzic (opiekun prawny) dziecka będzie poinformowany o możliwości zgłaszania uwag pisemnych do realizatora Programu w celu oceny uzyskanych świadczeń z perspektywy beneficjenta Programu. Ewaluacja Programu będzie prowadzona na bieżąco. Ocena jakości świadczeń w Programie Id: D3-2BF8-49A2-B44D-4B70D8C3789F. Podpisany Strona 9

11 będzie monitorowana na podstawie: - obserwacji realizacji Programu, - sprawozdań częściowych przedkładanych przez realizatora Programu. c. Ocena efektywności Programu Końcowa ocena efektywności Programu zostanie dokonana na podstawie następujących kryteriów: - zgłaszalności dzieci do udziału w Programie, - analiz statystycznych zapadalności na inwazyjne choroby pneumokokowe (statystyki Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny). 7. Okres realizacji Programu Program jest wieloletni, realizowany od 2015 r. do czasu włączenia powszechnych szczepień przeciwko pneumokokom do obowiązkowej części Programu Szczepień ochronnych finansowanych przez budżet państwa. Id: D3-2BF8-49A2-B44D-4B70D8C3789F. Podpisany Strona 10

12 Opracowano na podstawie: 1. E. Bernatowska, Szczepienia ochronne, Warszawa P. Albrecht, M. Patrzałek, M. Kotowska, A. Radzikowski, Kliniczne i praktyczne efekty szczepień koniugowaną szczepionką pneumokokowi w zapobieganiu inwazyjnej chorobie pneumokokowej, zapaleniom płuc i ucha środkowego u dzieci w świetle doświadczeń polskich i światowych, Pediatria Pol, 84 (1), strony 3-12, Europa szczepi dzieci przeciwko pneumokokom ( 4. W. Hryniewicz, Epidemiologia zakażeń pneumokokowych w Polsce i na świecie, Nowa, 13 walentna koniugowana szczepionka przeciw pneumokokom w świetle aktualnej wiedzy na temat zakażeń Streptococcus pneumoniae, Elsevier Urban&Partner, strony 4-5; Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych. Wytyczne Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych dotyczące stosowania 13-walentnej koniugowanej polisacharydowej szczepionki przeciwko pneumokokom PCV13. Pediatria, T.7, strony 10-12; Narodowy Program Zdrowia na lata opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia z dnia 15 maja 2007 r. 7. Szczepionki przeciw zakażeniom pneumokokowym ( 8. Jakie rodzaje szczepionek przeciw pneumokokom są dostępne w Polsce? ( Id: D3-2BF8-49A2-B44D-4B70D8C3789F. Podpisany Strona 11

13 Załącznik A Opole, dnia... Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na szczepienie osoby nieletniej objętej świadczeniami zdrowotnymi Ja,..... (imięi nazwisko rodzica / opiekuna prawnego) zam.... (adres zamieszkania) wyrażam zgodę na zaszczepienie mojego / pozostającego pod moją opieką / dziecka... PESEL... szczepionką przeciw pneumokokom. (imięi nazwisko dziecka) Dziecko jest zapisane do... (nazwa i adresżłobka)... (czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) Id: D3-2BF8-49A2-B44D-4B70D8C3789F. Podpisany Strona 12

UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 16 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 16 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/279/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 28 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR XL/279/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 28 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR XL/279/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie realizacji w 2016 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII164 /2008 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2008 roku Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII164 /2008 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2008 roku Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci UCHWAŁA Nr XXVII/164/2008 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 9 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 9 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom. PROJEKT Uchwala nr. UCHWAL y BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpł. 2012-10- 1 5 Rady Miasta Katowice z dnia. BRM....... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom. PROJEKTUCHWALY Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpl. 2012-09-., 2 BRM...... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom". przeciwko pneumokokom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/332/2013

UCHWAŁA Nr XXXIII/332/2013 UCHWAŁA Nr XXXIII/332/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie realizacji w 2013 roku Programu profilaktycznego przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci po 2 r.ż.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku

Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie, dla mieszkańców Miasta

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 61/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. o projekcie programu polityki

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 30/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. o projekcie programu polityki

Bardziej szczegółowo

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pneumoniae Streptococcus pneumoniae Bakteria Streptococcus pneumoniae jest Gram (+) dwoinką i należy do najgroźniejszych bateryjnych patogenów człowieka. Odpowiedzialna jest za szereg chorób inwazyjnych o wysokiej

Bardziej szczegółowo

dr n. med. Marian Patrzałek NZOZ PROMED Kielce

dr n. med. Marian Patrzałek NZOZ PROMED Kielce Szczepienia dzieci przeciw pneumokokom i ich skutki populacyjne na przykładzie społeczności Kielc dr n. med. Marian Patrzałek NZOZ PROMED Kielce Szczepienia ochronne dla ludności Kielc -szczepienia p/grypie

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R U m o w y. Szczepienia ww. grupy dzieci finansowane są ze środków Ministerstwa Zdrowia.

W Z Ó R U m o w y. Szczepienia ww. grupy dzieci finansowane są ze środków Ministerstwa Zdrowia. W Z Ó R U m o w y zawarta w dniu.. października 2015r. pomiędzy Gminą Tarnobrzeg z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Kościuszki 32, reprezentowaną przez: Pana Grzegorza Kiełba - Prezydenta Miasta Tarnobrzega

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/146/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/146/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/146/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 66/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. o projekcie programu Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 77/2016 z dnia 17 maja 2016 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w zakresie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat na lata

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w zakresie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat na lata w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programów polityki zdrowotnej oraz ustalenia regulaminu jej pracy i szczegółowych warunków konkursu. Program

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/223/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2012 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/223/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2012 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/223/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2012 roku Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Połaniec, przy zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Opiekuńczo Wychowawczych w Bochni oraz Rodzinnego Domu Dziecka.

Opiekuńczo Wychowawczych w Bochni oraz Rodzinnego Domu Dziecka. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/182/08 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26. czerwca 2008 r. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych i meningokokowych wśród dzieci i młodzieży z grup największego ryzyka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie,,programu polityki zdrowotnej na lata 2015-2018, dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/289/16 RADY GMINY MIELNO. z dnia 2 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/289/16 RADY GMINY MIELNO. z dnia 2 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/289/16 RADY GMINY MIELNO z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i promocji zdrowia na lata 2014-2020 realizowanego przez Gminę Mielno

Bardziej szczegółowo

Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenia

Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenia Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenia Tabela 2.2. Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenia Szczepienie przeciw WZW typu B Zakażeniom Haemophilus

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 7/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. o projekcie programu Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/537/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 03 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/537/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 03 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR LII/537/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 03 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zdrowotnego program szczepień profilaktycznych dzieci wieku 3 i 4 lat przeciwko pneumokokom na 2014

Bardziej szczegółowo

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez:

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez: W dniach 22-26 kwietnia obchodzimy, już po raz IX, Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PRZECIW PNEUMOKOKOM

PROFILAKTYKA PRZECIW PNEUMOKOKOM PROFILAKTYKA PRZECIW PNEUMOKOKOM Koordynator profilaktyki : mgr piel. Anna Karczewska CELE: Zmniejszenie zapadalności i umieralności na inwazyjne choroby pneumokokowe wśród dzieci. Zmniejszenie chorobowości

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 31/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. o projekcie programu polityki

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r.

U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. W sprawie: przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy na lata 2014-2016

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017 Załącznik do Uchwały Nr 67/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2013 roku PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017 Autor programu:

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Miasta mgr Dariusz Kołodziejczyk

Przewodniczący Rady Miasta mgr Dariusz Kołodziejczyk UCHWAŁA NR LII/416/10 RADY MIASTA OTWOCKA w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2010 o tytule Program szczepień profilaktycznych osób po 65 r. życia przeciwko grypie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2013-2016

Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2013-2016 Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/671/2012 z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2013-2016 Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/184/2012 RADY GMINY MASŁÓW. z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie: Programu zdrowotnego na lata 2013 2018, dotycz ą cego

UCHWAŁA NR XXVII/184/2012 RADY GMINY MASŁÓW. z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie: Programu zdrowotnego na lata 2013 2018, dotycz ą cego UCHWAŁA NR XXVII/184/2012 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: Programu zdrowotnego na lata 2013 2018, dotycz ą cego szczepie ń profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Dr med. Paweł Grzesiowski

Dr med. Paweł Grzesiowski DOSTĘPNOŚĆ DO SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY CENTRALNEJ MECHANIZMY FINANSOWANIA SZCZEPIEŃ I OCENY ICH EFEKTYWNOŚCI Dr med. Paweł Grzesiowski FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Immunoprofilaktyka chorób zakaźnych Uniknięcie negatywnych konsekwencji zdrowotnych związanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 321/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 września 2013 roku

Uchwała Nr 321/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 września 2013 roku Uchwała Nr 321/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 września 2013 roku w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Józefowa z grupy

Bardziej szczegółowo

Jedna bakteria, wiele chorób

Jedna bakteria, wiele chorób Jedna bakteria, wiele chorób prof. dr hab. med. Jacek Wysocki dr n. med. Ilona Małecka Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Czy potrzebujemy nowych. szczepionek. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Paostwowy Zakład Higieny Konferencja Prasowa 20.04.

Czy potrzebujemy nowych. szczepionek. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Paostwowy Zakład Higieny Konferencja Prasowa 20.04. Czy potrzebujemy nowych szczepionek Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Paostwowy Zakład Higieny Konferencja Prasowa 20.04.2015 Ewa Bernatowska Klinika Immunologii Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zdrowotnej

Program Profilaktyki Zdrowotnej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2011 Program Profilaktyki Zdrowotnej Realizowany w roku 2011 pod nazwą Badania wad postawy wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych miasta Tczewa w ramach programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/183/2012 RADY GMINY MASŁÓW. z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie: Programu zdrowotnego na lata , dotycz ą cego

UCHWAŁA NR XXVII/183/2012 RADY GMINY MASŁÓW. z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie: Programu zdrowotnego na lata , dotycz ą cego UCHWAŁA NR XXVII/183/2012 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: Programu zdrowotnego na lata 2013 2018, dotycz ą cego szczepie ń profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. Rady Miejskiej w Policach

UCHWAŁA Nr.. Rady Miejskiej w Policach UCHWAŁA Nr.. Rady Miejskiej w Policach z dnia Projekt w sprawie realizacji w 2012 roku przez gminę Police programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 27/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 27/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku UCHWAŁA Nr 27/VII/2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Józefowa z grupy szczególnego

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 46/2015 z dnia 12 marca 2015 r. o projekcie programu Zapobieganie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA Nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA. z dnia r. Projekt z dnia 11 października 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej "profilaktyka i wczesna diagnostyka nowotworów

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2016 2020

Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2016 2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programów polityki zdrowotnej oraz ustalenia regulaminu jej pracy i szczegółowych warunków konkursu. Program

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy systemu szczepień w Polsce

Aktualne problemy systemu szczepień w Polsce Warszawa, 9 grudnia 2016 r. Aktualne problemy systemu szczepień w Polsce Zakażenia wirusowe, możliwości współczesnej wakcynologii Głównym zadaniem wszystkich szczepień jest indukowanie odporności na zakażenie.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) Okres realizacji: wrzesień 2012 grudzień 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) Okres realizacji: wrzesień 2012 grudzień 2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) Okres realizacji: wrzesień 2012 grudzień 2015 Autor programu: Miasto Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce 1 I. Opis problemu zdrowotnego Rak

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/101/2011 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 17 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR X/101/2011 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 17 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR X/101/2011 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych wśród młodzieży z grup największego ryzyka z rodzin najuboższych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 194/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 lipca 2016 roku

UCHWAŁA NR 194/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 lipca 2016 roku UCHWAŁA NR 194/VII/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 50 roku życia Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 136/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 marca 2016 roku

Uchwała Nr 136/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 marca 2016 roku Uchwała Nr 136/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Chorób Układu Oddechowego na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art.7 ust.1

Bardziej szczegółowo

Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C. na terenie powiatu kluczborskiego

Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C. na terenie powiatu kluczborskiego Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C dzieci sześcioletnich zamieszkałych na terenie powiatu kluczborskiego Okres realizacji programu: program wieloletni Autorzy programu: Iwona

Bardziej szczegółowo

I. Opis Programu: 1. Przesłanki dla realizacji Programu:

I. Opis Programu: 1. Przesłanki dla realizacji Programu: Program Nr 9: Program profilaktyki zakaŝeń pneumokokowych i meningokokowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci uczęszczających do Ŝłobków i przedszkoli samorządowych, zlokalizowanych na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 70 roku życia

Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 70 roku życia UCHWAŁA Nr XLVI/300/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2014 roku powiatowego programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. obowiązkowych szczepień ochronnych. 5) krztusiec; 7) odra; 10) różyczka; 11) tężec;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. obowiązkowych szczepień ochronnych. 5) krztusiec; 7) odra; 10) różyczka; 11) tężec; Dziennik Ustaw Nr 182 10578 Poz. 1086 1086 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych Na podstawie art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 5 grudnia

Bardziej szczegółowo

dystrybucji serotypów powodujących zakażenia inwazyjne w poszczególnych grupach wiekowych zapadalność na IChP w poszczególnych grupach wiekowych

dystrybucji serotypów powodujących zakażenia inwazyjne w poszczególnych grupach wiekowych zapadalność na IChP w poszczególnych grupach wiekowych Warszawa, 15.06.2015 Rekomendacje Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych (PZEdsPSO) dotyczące realizacji szczepień obowiązkowych, skoniugowaną szczepionką przeciwko pneumokokom;

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13)

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom na lata 2016-2018 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/2/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR VI/2/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia 27 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR VI/2/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego na 2017 rok "Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób od 60 roku życia" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/57/2011 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/57/2011 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/57/2011 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: Programu zdrowotnego na lata 2011 2014, dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. 5) krztusiec; 7) odra; 10) różyczka;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. 5) krztusiec; 7) odra; 10) różyczka; Dziennik Ustaw Nr 182 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.09.01 16:54:39 +02'00' 10578 Poz. 1086 1086 w. rcl.go v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 18 sierpnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Jak powstają programy profilaktyki zdrowotnej regionu łódzkiego

Jak powstają programy profilaktyki zdrowotnej regionu łódzkiego Jak powstają programy profilaktyki zdrowotnej regionu łódzkiego Witold Tomaszewski Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego DEFINICJE Program Polityki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego narażenia

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego narażenia Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego narażenia Okres realizacji programu: lata 2014 2020 Autorzy programu: - mgr Jolanta Kolanko, - prof. dr hab. n. med.

Bardziej szczegółowo

r Vlp/. 2012-09- '1 2

r Vlp/. 2012-09- '1 2 to PROJEKT UCHWAL y Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. I BIURO RADY MIASTA KATOWICE f;'.:.;~_i r Vlp/. 2012 09 '1 2 BRM w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 236/2014 z dnia 6 października 2014 r. o projekcie programu Promocja zdrowia w profilaktyce szczepień ochronnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia r. Projekt z dnia 3 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2017 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: Program szczepień przeciw grypie na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/212/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/212/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/212/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2017. Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Meningokoki trzeba myśleć na zapas

Meningokoki trzeba myśleć na zapas Meningokoki trzeba myśleć na zapas prof. dr hab. med. Jacek Wysocki dr n. med. Ilona Małecka Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia r. Projekt z dnia 21 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia... 2017 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego na 2017 rok "Szczepienia ochronne przeciwko grypie

Bardziej szczegółowo

Autor programu: Miasto Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce

Autor programu: Miasto Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce Załącznik do Uchwały w sprawie uchwalenia Programu szczepień przeciw grypie na lata 2013-2016 Program szczepień przeciw grypie na lata 2013-2016 Okres realizacji: 2013-2016 rok Autor programu: Miasto Kielce,

Bardziej szczegółowo

.......................................

....................................... CZĘŚĆ II FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGRAMU: 1. Oferent (pełna nazwa) 2. Adres, kod pocztowy, telefon i fax oferenta 3. Nazwisko i imię dyrektora instytucji (telefon kontaktowy) 4. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

8) Program profilaktyki zakaŝeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy zamieszkałychw Gminie Miejskiej Kraków

8) Program profilaktyki zakaŝeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy zamieszkałychw Gminie Miejskiej Kraków 8) Program profilaktyki zakaŝeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy zamieszkałychw Gminie Miejskiej Kraków 1. Opis problemu zdrowotnego a. Problem zdrowotny: Neisseria meningitidis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym w

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE

PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE Koordynator profilaktyki : mgr piel. Anna Karczewska CELE: zwiększanie świadomości pacjenta na temat szczepionek przeciwko grypie zapobieganie zachorowań na grypę zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego narażenia w mieście Katowice

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego narażenia w mieście Katowice KONKURS OFERT na realizację zadania wynikającego z Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Katowicach w 2014 roku pn.: Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA OCHRONNE U DOROSŁYCH lek. Kamil Chudziński Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSW w Warszawie 10.11.2015 Szczepionki Zabite lub żywe, ale odzjadliwione drobnoustroje/toksyny +

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA - SZCZEPIENIA trzeba edukować rodziców!

KAMPANIA - SZCZEPIENIA trzeba edukować rodziców! KAMPANIA - SZCZEPIENIA trzeba edukować rodziców! http:///aktualnosci/kampania-szczepienia-trzeba-edukowac-rodzicow,1058 Strona 1 http:///aktualnosci/kampania-szczepienia-trzeba-edukowac-rodzicow,1058 Strona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/162/2016 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 28 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/162/2016 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 28 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/162/2016 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/73/2013. z dnia 25 listopada 2013 roku. Rady Gminy Bodzechów

Uchwała Nr XLIV/73/2013. z dnia 25 listopada 2013 roku. Rady Gminy Bodzechów Uchwała Nr XLIV/73/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku Rady Gminy Bodzechów w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/206/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 maja 2013 r.

Uchwała nr XXV/206/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 maja 2013 r. Uchwała nr XXV/206/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2013 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 409/XXXIX/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą "Program

UCHWAŁA NR 409/XXXIX/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą Program UCHWAŁA NR 409/XXXIX/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą "Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNE DZIECI PRZECIWKO ZAKAŻENIOM MENINGOKOKOWYM TYPU C

SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNE DZIECI PRZECIWKO ZAKAŻENIOM MENINGOKOKOWYM TYPU C Załącznik do uchwały Nr XXIV/276/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 września 2012 roku SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNE DZIECI PRZECIWKO ZAKAŻENIOM MENINGOKOKOWYM TYPU C PROGRAM ZDROWOTNY NA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 2 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 2 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA / /2015 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA / /2015 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY UCHWAŁA Nr / /2015 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015 2018, realizowanego przez Gminę Opalenica

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). PROJEKT Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. UCHWAL y I BIURO RADY MIASTA KATOWICE \' [,;1pl. 2012-10- 1 5 I ;.._--------... ; ~r vị ---- -J w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem

Bardziej szczegółowo

PILOTAŻOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE ZAGNAŃSK NA LATA 2013-2017

PILOTAŻOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE ZAGNAŃSK NA LATA 2013-2017 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2013 roku PILOTAŻOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE ZAGNAŃSK NA LATA 2013-2017 Autor

Bardziej szczegółowo

PROFIALKTYKA GRYPY W GMINIE CZAPLINEK W LATACH

PROFIALKTYKA GRYPY W GMINIE CZAPLINEK W LATACH PROFIALKTYKA GRYPY W GMINIE CZAPLINEK W LATACH 2010-2016 CO WARTO WIEDZIEĆ O GRYPIE Każdego roku na całym świecie zaraża się 5-10% populacji osób dorosłych i 20-30%dzieci Wirusy grypy ludzkiej łatwiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 703/XXVI/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 26 października 2016 r.

UCHWAŁA NR 703/XXVI/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 26 października 2016 r. UCHWAŁA NR 703/XXVI/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą: Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.237.2018 04-04-14 zm. Dz.U.2004.51.513 1 05-05-11 zm. Dz.U.2005.69.624 1 06-03-17 zm. Dz.U.2006.36.254 1 07-05-30 zm. Dz.U.2007.95.633 1 08-10-01 zm. Dz.U.2008.122.795 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia r. Projekt z dnia 3 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2017 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: Program profilaktyki zakażeń meningokokowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIV/53/2014. z dnia 28 lipca 2014 roku. Rady Gminy Bodzechów

Uchwała Nr LIV/53/2014. z dnia 28 lipca 2014 roku. Rady Gminy Bodzechów Uchwała Nr LIV/53/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku Rady Gminy Bodzechów w sprawie przyjęcia Gminnego programu zdrowotnego pod nazwą Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE DRZEWICA NA LATA 2013-2016

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE DRZEWICA NA LATA 2013-2016 PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE DRZEWICA NA LATA 2013-2016 Okres realizacji: wrzesień 2013 czerwiec 2016 Autor programu: Gmina i Miasto Drzewica, ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Pneumokoki wciąż groźne

Pneumokoki wciąż groźne Marcin Wełnicki, 2016-03-29 00:00 Fot. Thinkstock/Getty Images Pneumokoki są jednym z trzech rodzajów bakterii otoczkowych wywołujących tak zwane zakażenia inwazyjne. Najbardziej niebezpieczne postaci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2016 r. Projekt Numer druku... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej - Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/231/2017 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 27 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/231/2017 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 27 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/231/2017 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym

Bardziej szczegółowo

Inicjatorką wprowadzenia programu szczepień na terenie gminy Lipie była Wójt, Bożena Wieloch. Działania zmierzające do opracowania programu podjęto

Inicjatorką wprowadzenia programu szczepień na terenie gminy Lipie była Wójt, Bożena Wieloch. Działania zmierzające do opracowania programu podjęto * Inicjatorką wprowadzenia programu szczepień na terenie gminy Lipie była Wójt, Bożena Wieloch. Działania zmierzające do opracowania programu podjęto już na początku ubiegłego roku. Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/479/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 14 kwietnia 2016 r. PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ PN.: PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA 2016-2020

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Hanna Czajka. Szczepienia. przeciwko meningokokom grupy C INFORMATOR DLA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Dr n. med. Hanna Czajka. Szczepienia. przeciwko meningokokom grupy C INFORMATOR DLA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Dr n. med. Hanna Czajka Szczepienia przeciwko meningokokom grupy C INFORMATOR DLA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH SZCZEPIENIA PRZECIWKO MENINGOKOKOM GRUPY C Dr n. med. Hanna Czajka Wojewódzki Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 89/2016 z dnia 17 maja 2016 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo