CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A."

Transkrypt

1 PIECZĘĆ WYKONAWCY CZĘŚĆ I OC, NNW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. I. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi jednocześnie integralną część oferty Wykonawcy po wypełnieniu lub uzupełnieniu miejsc do tego wskazanych przez Zamawiającego. W tym celu wykonawca załącza niniejszy Opis zaparafowany w prawym dolnym rogu na każdej stronie i podpisany we wskazanym miejscu. Na żadnej stronie nie może być jakichkolwiek skreśleń lub poprawek chyba,że wyraził na nie zgodę Zamawiający. 2. Należy dokładnie zapoznać się z poniższym opisem przedmiotu zamówienia. 3. Cena za ubezpieczenie zawarta w ofercie Wykonawcy powinna być podana za okres trwania zamówienia - tj. od Okres zamówienia dzieli się na dwa roczne okresy ubezpieczenia: 4.1. tj. od tj. od każdy z okresów rocznych potwierdzany jest dokumentami ubezpieczenia. 5. Cena zawarta w ofercie Wykonawcy ma być podana z uwzględnieniem wszystkich zapisów szczególnych (klauzule) wg stosownego złącznika 2 OC (formularza ofertowego) do SIWZ. Wykonawca przyjmuje, że cena oferty - składka ubezpieczeniowa zostanie opłacona w postaci ratalnej wg poniższego harmonogramu za dany okres odpowiedzialności : wg rat z uwzględnieniem poniższego; - za Zadania 1 i 2 - pierwsza płatność do , następne co trzy miesiące i do ostatniego dnia danego miesiąca w którym ma nastąpić płatność kolejnej raty. W kolejnym roku ubezpieczeniowym w analogicznym terminie. - za Zadanie 3 jednorazowo do i następna płatność w kolejnym roku ubezpieczeniowym i w analogicznym terminie. 4. Wykonawca zobowiązuje się, że w razie szkody nie będzie potrącał z należnego odszkodowania rat pozostałych do opłacenia całkowitej składki, ani nie uzależni wypłaty odszkodowania od opłacenia tych rat. 5. Dla celów dalszego stosowania przyjmuje się następujące znaczenie określeń: 1)Zamawiający /Ubezpieczający / Ubezpieczony/ Uzdrowisko Szczawno Jedlina S.A. 2)Ubezpieczony/ Uzdrowisko Szczawno Jedlina S.A. 3)Wykonawca /Ubezpieczyciel. II. WYMAGANY ZAKRES OCHRONY DLA CZĘŚĆI I. CZĘŚĆ I ; w skład którego wchodzą : Zadanie 1: ubezpieczenie obowiązkowe - -ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego - podmiotu wykonującego działalność leczniczą- CPV Zadanie 2 : Ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności leczniczej za szkody nie objęte ubezpieczeniem wymienionym w zadaniu 1 oraz pozostałej działalności -na warunkach komercyjnych oferowanych przez Wykonawcę. CPV Zadanie 3: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży przebywających na leczeniu -CPV Strona 1 z 11

2 III. DANE DO OCENY RYZYKA. Dane ogólne o Zamawiającym; 1. Nazwa Ubezpieczonego: Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. 2. Adres (siedziba) Ubezpieczonego; ul.sienkiewicza 1, Szczawno Zdrój 3. NIP: ; REGON: ; 4. Spółka Akcyjna ; więcej danych na stronie internetowej: 5. Rodzaj rejestru oraz numer, pod którym wpisana jest jednostka: KRS Przedmiot działalności Spółki, z których generowane są przychody i podlegający ubezpieczeniu : 1) działalność szpitali (PKD Z), 2) praktyka lekarska ogólna (PKD Z), 3) praktyka lekarska specjalistyczna (PKD Z), 4) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD E), 5) produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD Z), 6) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z), 7) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD Z), 8) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD Z), 9) pozostałe zakwaterowanie (PKD Z), 10) pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD Z), 11) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD Z), 12) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD Z), 13) praktyka pielęgniarek i położnych (PKD C), 14) działalność fizjoterapeutyczna (PKD A), 15) restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD A), 16) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD Z), 17) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD B), 18) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z), 19) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD Z), 20) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD Z),wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD Z), 21) działalność związana z organizacją targów wystaw i kongresów (PKD Z), 22) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD Z), 23) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD Z), 24) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD Z), 25) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD Z), 26) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD B), 27) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD Z), 28) pośrednictwo sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD B), 29) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD D) na dzień r. Spółka nie prowadzi działalności w pozostałych pozycjach PKD wymienionych w KRS. 7. Posiadane certyfikaty ; ISO 9001:2008 nadany w 2008r w zakresie : lecznictwo uzdrowiskowe w ramach pobytu szpitalnego i sanatoryjnego, porad ambulatoryjnych, rehabilitacji oraz wczesnej rehabilitacji kardiologicznej odnawiany co roku ; HACAP 8. Informacja o przychodach spółki: Planowany przychód za ,00 zł, w tym: z działalności medycznej/ przychód z lecznictwa otwartego i zamkniętego / ,00 zł Strona 2 z 11

3 z działalności innej niż medyczna ,00 zł, w tym: z działalności produkcyjnej (produkcja i sprzedaż wody mineralnej ): ok ,00 zł wynajem pomieszczeń ok zł pozostałe : inne usługi, przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji Szacuje się,że w 2014 roku planowane przychody i ich struktura będą na podobnym poziomie jak w roku Wykonany przychód ogółem w 2012: ,00 zł, w tym; z działalności produkcyjnej (produkcja i sprzedaż wody mineralnej ): ok ,00 zł. przychód z lecznictwa otwartego i zamkniętego: ok ,00 zł, z pozostałej działalności Spółki: ok ,00 zł 9. Ilość zatrudnionych pracowników : 270 ; system pracy zmianowy, podstawowy, równoważny. 10. Aktualna liczba miejsc hotelowych /sanatoryjnych Tytuły prawne użytkowania mienia nieruchomego i ruchomego przez Spółkę : - budynków, budowli : własność - mienie ruchome (maszyny i urządzenia medyczne, wyposażenie) : własność, 12. Liczba lokali wynajmowanych osobom trzecim przez Spółkę na prowadzenie działalności gospodarczej 32 umowy w tym: - w lokalizacji JEDLINA 2 umowy najmu na usługi gastronomiczne (umowy najmu kuchni i pomieszczeń stołówki oraz lokalu gastronomicznego. - w lokalizacji SZCZAWNO ZDRÓJ 30 umów najmu lokali w tym : 2 lokale gastronomiczne ; 1 apteka, 1 grota solno-jodowa ; 4 gabinety : świecowania uszu, usług fizjoterapeutycznych i zabiegowych, enegroterapeutyczny ; 6 stoisk handlowych, 9 kiosków i sklepików; 1 automat z napojami; 2-fotele do masażu. - liczba lokali mieszkalnych wynajmowanych osobom trzecim Lokalizacja działania : obiekty uzdrowiskowe, sanatoryjne i hotelowe w: Szczawno Zdrój, Jedlina Zdrój obiekty produkcyjne- rozlewnia wody Szczawno Zdrój wg. adresów lokalizacji prowadzonej działalności (poza siedzibą) jak niżej : Szpital/Sanatorium Uzdrowiskowe Nr 1 Dom Zdrojowy ul. Kolejowa Szczawno Zdrój Szpital/Sanatorium Uzdrowiskowe Nr 2/3 Mieszko ul. Wojska Polskiego Szczawno Zdrój Szpital/Sanatorium Uzdrowiskowe Nr 3 Młynarz ul. Wojska Polskiego Szczawno Zdrój Szpital/Sanatorium Uzdrowiskowe Nr 2/3 Dąbrówka ul. Wojska Polskiego Szczawno Zdrój Szpital/Sanatorium Uzdrowiskowe Nr 2/3 Anka ul. Wojska Polskiego Szczawno Zdrój Szpital/Sanatorium Uzdrowiskowe Nr 4 Korona Piastowska ul. Wojska Polskiego Szczawno Zdrój Szpital/Sanatorium Uzdrowiskowe Nr 4 Cis ul. Sienkiewicza Szczawno Zdrój Szpital/Sanatorium Uzdrowiskowe Nr 4 Pionier ul. Potockiego Szczawno Zdrój Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy Nr 6 Zuch wraz ze szkołą przysanatoryjną ul. Sienkiewicza 10 Szczawno Szpital/Sanatorium Uzdrowiskowe Nr 7 Dom Zdrojowy Pl. Zdrojowy Jedlina Zdrój Szpital/Sanatorium Uzdrowiskowe Nr 7 Warszawianka Pl. Zdrojowy Jedlina Zdrój Szpital/Sanatorium Uzdrowiskowe Nr 7 Halina Al. Niepodległości Jedlina Zdrój Szpital/Sanatorium Uzdrowiskowe Nr 7 Teresa Pl. Zdrojowy Jedlina Zdrój Uzdrowiskowy Zakład Przyrodoleczniczy ul. Sienkiewicza Szczawno Zdrój Pijalnia Wód Mineralnych ul. Kościuszki Szczawno Zdrój Dyrekcja ul. Ratuszowa Szczawno Zdrój Rozlewnia Wód Mineralnych ul. Sienkiewicza Szczawno Zdrój Dane dotyczące działalności leczniczej. 1. W ramach Uzdrowiska Szczano Jedlina S.A. działa w ramach struktury Spółki- wewnętrzna jednostka organizacyjna : Podmiot Leczniczy Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A., a w nim 3 Przedsiębiorstwa Podmiotu Leczniczego w zakresie prowadzonej działalności leczniczej: - stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne, - stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, - ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 2. Rodzaje wykonywanych usług medycznych: lecznictwo szpitalne uzdrowiskowe, zabiegi, usługi rehabilitacyjne, usługi ambulatoryjne, transport chorych, konsultacje, pomoc doraźna, porady, stosowanie naturalnych surowców leczniczych. Strona 3 z 11

4 Podmiot leczniczy świadczy usługi medyczne kontraktowane z: a) NFZ, ZUS : rodzaj zakontraktowanych świadczeń : - leczenie uzdrowiskowe szpitalne - leczenie sanatoryjne - leczenie ambulatoryjne - wczesna rehabilitacja kardiologiczna b) inne podmioty - np. firmy, osoby fizyczne w tym w ramach o środki dofinansowywane z PFRON 3. Przybliżona liczba pacjentów (lub /i kuracjuszy), którzy zostaną przyjęci w 2013 roku ; a) w leczeniu sanatoryjnym -ok kuracjuszy b) w leczeniu szpitalnym: ok kuracjuszy c) w tym: pacjentów; w ramach a), b), finansowanych przez: NFZ ok kuracjuszy ZUS 0 kuracjuszy ( w 2014 roku prognozowanych ok. 700 kuracjuszy) PEFRON- ok. 60 kuracjuszy oraz komercyjnych tzn. ponoszących w 100% koszty leczenia i pobytu - ok osób 4. Przybliżona liczba pacjentów (lub /i kuracjuszy), którzy zostaną przyjęci do końca 2014 roku ; Wzrost nastąpi w zakresie liczby pacjentów kontraktowanych z ZUS, ale w pozostałych przypadkach szacuje się liczbę na zbliżonym poziomie jak w 2013 roku. Wszystko uzależnione jest od ostatecznych kontraktów z NFZ oraz sytuacji rynkowej. 5. Oddziały szpitalne i liczba łóżek: Razem 850 łóżek w Oddziałach szpitala uzdrowiskowego o profilach: Choroby urazowe i ortopedyczne, zwyrodnieniowe i zniekształcające, reumatologiczne, osteoporoza, choroby układu krążenia, górnych i dolnych dróg oddechowych, nerek i dróg wyprowadzających mocz, zaburzenia trawienia,rehabilitacji leczniczej w chorobach narządu ruchu, układu krążenia i dróg oddechowych, kardiologicznym. 6. Rodzaj zabiegów wykonywanych w Jednostce : -zabiegi rehabilitacyjno-balneologiczne, -pobyt w komorze pneumatycznej. Nie stosuje się eksperymentalnych metod rehabilitacji. 7. Placówka używa środków transportu do przewozu chorych własnych pojazdów: V-W bus (dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych) własność 8. Aktualna liczby lekarzy zatrudnionych w Uzdrowisku -ogółem 29 w tym: bez specjalizacji -8 Legenda : Oznaczenie w tabeli: 1 liczba praktykujących lekarzy, pracujących w oparciu o umowę o pracę; 2 liczba praktykujących lekarzy, pracujących w oparciu o inne umowy; 3 liczba lekarzy wykonujących zabiegi. Specjalizacja specjalizacja specjalizacja seksuolog 1 Internista 1 7 psychiatra chirurg 3 Kardiolog 3 anestezjolog dermatolog Laryngolog pulmonolog diabetolog 1 neurolog 2 rehabilitant endokrynolog Neurolog reumatolog gastrolog Okulista urolog neonatolog Ortopeda 3 pediatra 2 balneolog i medycyna fizykalna otolaryngolog stomatolog Lekarze pracujący w Uzdrowisku w oparciu o inne umowy, niż umowa o pracę mają zawarte ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu medycznego. Lekarze podwykonawcy świadczą swoje usługi na terenie Uzdrowiska i w oparciu o bazę i sprzęt Spółki. 9. Aktualna liczba średniego personelu medycznego - razem 112 osób w tym : pielęgniarki - 54 technik fizjoterapii 15 masażyści 2 młodszy asystent fizjoterapii- 41 Strona 4 z 11

5 10. Aktualna liczba personelu pozostałego: 149 osób, w tym: liczba osób pełniących funkcje o charakterze administracyjnym lub związane z zarządzaniem jednostką tj: kadra zarządzająca ( zarząd, dyrektorzy, kierownicy, koordynatorzy, główni specjaliści), pracownicy administracyjni ( specjaliści, księgowe, starsi inspektorzy, inspektorzy, referenci), dietetyk, magazynierzy, recepcjoniści, kelnerki, kucharki, pomoce kuchenne, kierowcy, konserwatorzy, pracownicy fizyczni. 11. Dane dotyczące ograniczania ryzyka zakażeń: podmiot leczniczy nie wynajmuje swoich pomieszczeń i bazy sprzętowej w celu prowadzenia praktyk lekarskich. nie wystąpiły przypadki zarażenia się pracowników chorobami zakaźnymi od pacjentów. nie zgłoszono roszczeń o odszkodowania pracowników z tytułu wypadku przy pracy (roszczenia formułowane na drodze cywilnej). personel narażony na zakażenie WZW jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B. Są opracowane pisemne procedury ograniczania, unikania zagrożeń w zakresie nienależytego zabezpieczenia substancji chemicznych, biologicznych, prowadzi się bieżący monitoring zakażeń szpitalnych, w ramach którego zgłasza wszystkie zakażenia szpitalne/choroby zakaźne i krwiopochodne do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. informacja o wprowadzonych procedurach wewnętrznych ograniczających ryzyko zakażeń : stosowane są rękawice i sprzęt jednorazowy, maski, fartuchy, okulary, środki dezynfekujące. Ponadto wprowadzone są procedury postępowania dotyczące : dezynfekcji, sterylizacji, utrzymania czystości, postępowanie w wybranych sytuacjach z pacjentami, sprzętem i materiałami medycznymi, wykonywaniem wybranych zabiegów, badań, bezpieczeństwa w trakcie transportu, bezpieczeństwa personelu i pacjentów pod względem epidemiologicznym wszystkie procedury mają na celu ograniczenie ryzyka zakażeń. możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie. Prowadzi się działania zapobiegające możliwości ograniczenia roszczeń pacjentów: np. wywiad z pacjentem dotyczący np.: szczepienia przeciwko żółtaczce typu B, informacji o przebytych chorobach, leczeniach, pobytach w innych placówkach medycznych, urazach, itp. są opracowane pisemne procedury unikania, ograniczania zakażeń w tym zakresie. 12. Uzdrowisko prowadzi na własne ryzyko usługi gastronomiczne w lokalizacji Szczawno Zdrój - (żywienie) dla pacjentów/kuracjuszy: są opracowane pisemne procedury unikania, ograniczania zakażeń w tym zakresie. Wdrożony HACAP. W lokalizacji Jedlina Zdrój usługi gastronomiczne zlecone zewnętrznej firmie. 13. Dział farmacji szpitalnej prowadzony jest w oparciu o leki gotowe bez leków recepturowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 14. Uzdrowisko posiada regulamin przechowywania rzeczy powierzonych przez pacjentów na przechowanie. 15. Uzdrowisko nie prowadzi na własne ryzyko parkingów usługa ta świadczona jest przez podmioty zewnętrzne na podstawie umów świadczenia usługi, ale w oparciu o nieruchomości, które są własnością Uzdrowiska. 16. Sporadycznie spółka świadczy usługi hotelowe tj. bez usług sanatoryjnych. 17. Rozlewnia Wód Mineralnych w Szczawnie Zdrój produkuje tylko naturalne wody mineralne i lecznicze, które mają zastosowanie na potrzeby własnych usług medycznych oraz dystrybuowane są do zewnętrznych odbiorców(sprzedaż). Kuracjusze oraz inne osoby trzecie mogą korzystać także z Pijalni Wód Mineralnych (zabieg). Produkcja i sprzedaż wody ma niewielki udział w przychodach Uzdrowiska. 18. Szkodowość Zamawiającego: w okresie od do dnia Szkodowość w OC medycznym obowiązkowym brak Szkodowość w OC medycznym dobrowolnym - brak Szkodowość z OC pozamedycznego : 2 500,00 zł oraz 1 rezerwa na poczet szkód zgłoszonych, a niewypłaconych: 6000,00 zł/ przyczyna szkody upadek na chodniku- sprawa likwidacji szkody w toku/ IV OPIS SZCZEGÓŁOWY WYMAGANEGO ZAKRESU I PARAMETRÓW MERYTORYCZNYCH OCHRONY Zadanie 1: CPV Strona 5 z 11

6 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych 1. Zakres ubezpieczenia: zgodny z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dziennik Ustaw z 2011 r., Nr 293,poz. 1729) 2. Suma gwarancyjna (minimalna) ubezpieczenia zgodnie z w/w rozporządzeniem - równowartość w złotych wynosi: na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia / na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia w okresie rocznym. Zadanie 2 CPV Ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu prowadzenia działalności leczniczej za szkody nie objęte ubezpieczeniem wymienionym w zadaniu 1 oraz pozostałej działalności - na warunkach komercyjnych oferowanych przez Wykonawcę. 1. Suma gwarancyjna : ,00 PLN - na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rocznym ubezpieczenia. 2. Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa Zamawiającego w związku z: posiadanym, zarządzanym, administrowanym i użytkowanym mieniem we wszystkich lokalizacjach działalności oraz prowadzoną działalnością zgodnie z wykazem przedmiotu działalności Spółki z których generowane są przychody i podlegającym ubezpieczeniu zawartym w III Dane do oceny ryzyka pkt 2 niniejszego Załącznika nr 1A do SIWZ, (z wyłączeniem szkód będących następstwem udzielania świadczeń medycznych ), która obejmuje: wykonywanie działalności leczniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wykonywanie działalności statutowej w tym zadań własnych i zleconych. 3. Zamawiający podaje definicję zdarzenia /wypadku ubezpieczeniowego/ rozumianego jako : -szkoda osobową - szkoda będąca następstwem zdarzenia polegającego na spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a w tym zadośćuczynienie za ból i doznaną krzywdę, -szkoda rzeczowa - szkoda będącą następstwem zdarzenia polegającego na uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu mienia, -szkoda w postaci utraconych korzyści. 4. Zakres ubezpieczenia: Ochrona ubezpieczeniowa ma dotyczyć szkód wyrządzonych w okresie ubezpieczenia, które Zamawiający/Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia poszkodowanemu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ubezpieczenie nie dotyczy szkód osobowych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych. Wszystkie szkody, które można przypisać tej samej przyczynie uważa się za jedną szkodę, niezależnie od liczby poszkodowanych (szkoda seryjna).ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę seryjną, jeżeli pierwszy z wypadków powodujących szkody traktowane jako szkoda seryjna, miał miejsce w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności będzie stosował przy naliczaniu odszkodowania tylko jeden raz wysokość franszyzy lub udziału własnego, które zastosował w umowie ubezpieczenia bez względu na liczbę poszkodowanych. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe/ zdarzenia, które zaszły w okresie ubezpieczenia, choćby roszczenia z ich tytułu zostały zgłoszone po tym okresie, jednakże przed upływem kodeksowego termin przedawnienia. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone przez ubezpieczonego oraz osoby za które ponosi on odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego wynikającego z umowy pomiędzy ubezpieczonym, a taką osobą lub podmiotem który skierował taką osobę do ubezpieczonego a w tym: wolontariusze, stażyści, studenci szkół medycznych, lekarze, personel medyczny zatrudniony w oparciu o umowę cywilnoprawną, itp. W zakresie ochrony znajduje się pokrycie szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa. W szczególności zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje co najmniej następujące szkody; wyrządzone osobom trzecim na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych (reżim deliktowy i kontraktowy)- na jedno i wszystkie zdarzenia do wysokości sumy gwarancyjnej w każdym okresie rocznym ubezpieczenia ;zastrzeżenie; Wykonawca nie będzie wymagał wzorców umów kontraktowych przed zawarciem umowy ubezpieczenia;, Strona 6 z 11

7 Załącznik nr 1A w mieniu ruchomym osób trzecich, z którego korzystano na podstawie umowy użytkowania,najmu, podnajmu, dzierżawy, leasingu lub innego stosunku prawnego)- podlimit na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rocznym ubezpieczenia zł; powstałe w następstwie działania urządzeń wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, technologicznych, gazowych lub związanych z dostarczaniem lub przetwarzaniem energii elektrycznej, a w tym : szkody w mieniu podmiotów korzystających z lokali mieszkalnych lub użytkowych, ( w tym także spowodowane zmianami poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego w sieci instalacji elektrycznej wskutek przerwania przewodu neutralnego (zerowego) oraz zalaniem) w ramach sumy gwarancyjnej zł - na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rocznym ubezpieczenia; rozszerzenie ochrony o odpowiedzialność cywilną Pracodawcy za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu wypadku przy pracy wobec swoich pracowników, bez względu na podstawę ich zatrudnienia - na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rocznym ubezpieczenia i do wysokości sumy gwarancyjnej zł; wyrządzone w związku ze świadczeniem usług hotelarskich - w ramach sumy gwarancyjnej zł - na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rocznym ubezpieczenia / w tym limit na kradzież gotówki 2000zł na zdarzenie i zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia/. polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy będących w posiadaniu poszkodowanego podczas wykonywania działalności leczniczej lub w mieniu oddanym do depozytu, szatni podczas wykonywania usługi (mienie przechowywane)- na jedno i wszystkie zdarzenia podlimit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia; Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta/kuracjusza przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.. Rzeczy oddane na przechowanie / inne niż szatnia/ muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione rzeczy otrzymane od osoby przyjętej w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w następstwie działania siły wyższej. wyrządzone przez podwykonawców z prawem regresu w ramach sumy gwarancyjnej zł - na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rocznym ubezpieczenia; wyrządzone w związku z przeniesieniem choroby zakaźnej i zakażeń -wykaz chorób zakaźnych zgodnie z załącznikami do ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach) na jedno i wszystkie zdarzenia do wysokości sumy gwarancyjnej zł w każdym okresie rocznym ubezpieczenia. związane z działaniem i używaniem urządzeń i aparatury medycznej na jedno i wszystkie zdarzenia do wysokości sumy gwarancyjnej w każdym okresie rocznym ubezpieczenia; wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Zamawiającego oraz przez osoby świadczące pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony, a w szczególności: wolontariuszy, studentów lub uczniów odbywających praktyki zawodowe, stażystów - na jedno i wszystkie zdarzenia do wysokości sumy gwarancyjnej w każdym okresie rocznym ubezpieczenia;. wyrządzone w środowisku naturalnym podlimit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rocznym ubezpieczenia. wyrządzone przez produkt (woda mineralna lecznicza)- podlimit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zastrzeżenie: w/w zakres służy jedynie na dookreśleniu szkód objętych ochroną, nie służy natomiast do ograniczenia ochrony jedynie do zdarzeń powyżej wymienionych, także w przypadku jeżeli Warunki Wykonawcy są korzystniejsze (OWU), w okresie trwania umowy Zamawiający ma w każdym czasie prawo do dokonania podwyższenia sumy gwarancyjnej i limitów odpowiedzialności na zdarzenie. Ubezpieczyciel zobowiązany jest w ramach sumy ubezpieczenia do: pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów powołanych za jego zgodą, w celu ustalenia okoliczności bądź rozmiaru szkody, zwrotu uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, które zostały poniesione w celu zapobieżeniu zwiększenia się rozmiarów szkody, pokrycia kosztów postępowania ugodowego lub pojednawczego prowadzonego w związku z przedmiotowym roszczeniem, Strona 7 z 11

8 Załącznik nr 1A pokrycia niezbędnych kosztów obrony sądowej przed roszczeniami osoby trzeciej w sporze prowadzonym na polecenie zakładu ubezpieczeń lub za jego zgodą. 5. Wysokość franszyz i udziałów własnych, udział własny Zamawiającego w szkodzie rzeczowej maksymalnie do 5 % i nie więcej niż 500zł. udział własny Zamawiającego w szkodzie na osobie brak, franszyza integralna brak, franszyza redukcyjna brak, z zastrzeżeniem poniżej : franszyza redukcyjna w OC pracodawcy wysokość świadczenia wypłaconego poszkodowanym pracownikom na podstawie Ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 6. Klauzule do włączenia : Klauzule obligatoryjne (O) wg treści Zamawiającego -TABELA akceptacji klauzul dla Części I Klauzule fakultatywne dla Części I (F) : ich akceptacja przez Wykonawcę podlega ocenie i punktacji wg przedmiotowego załącznika Tabela akceptacji klauzul dla CZĘŚCI I Treść WSZYSTKICH klauzul w: Zbiorczym zestawieniu klauzul dla CZĘŚCI I Zadanie 3 CPV Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży, przebywających na leczeniu w Uzdrowisku Szczawno Jedlina S.A. 1. Dane do oceny ryzyka ok. 60 dzieci przebywających na leczeniu w Sanatorium Korona Piastowska..Okres pobytu dni ( w zależności od skierowania). 2. Wymagany zakres pożądanej ochrony : świadczenie podstawowe z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu ( proporcjonalnie do stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu ) oraz z tytułu śmierci ( do 100% sumy ubezpieczenia ), obejmujące : zwrot kosztów leczenia do 20 % sumy ubezpieczenia zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do wysokości 20% sumy ubezpieczenia. Forma bezimienna, Liczba ubezpieczonych ok. 60 osób w skali roku. 3. Suma ubezpieczenia 3 000,00 zł/ na osobę Wariant : pełny ( ochrona całodobowa) Określenie w/w zakresu służy jedynie do opisania niektórych przyczyn szkód objętych ochroną, nie służy natomiast do ograniczenia lub zawężenia ochrony jedynie do zdarzeń powyżej wymienionych, jeżeli warunki ogólne ubezpieczyciela przewidują korzystniejszy i szerszy zakres. 4. Pożądana wysokość franszyz i udziałów własnych: franszyza integralna brak franszyza redukcyjna - brak udział własny - brak 5. Klauzule do włączenia : Klauzule obligatoryjne (O) wg treści Zamawiającego -TABELA akceptacji klauzul dla Części I Klauzule fakultatywne dla Części I (F) : ich akceptacja przez Wykonawcę podlega ocenie i punktacji wg przedmiotowego załącznika Tabela akceptacji klauzul dla CZĘŚCI I Treść WSZYSTKICH klauzul w: Zbiorczym zestawieniu klauzul dla CZĘŚCI I V ZBIORCZE ZESTAWIENIU KLAUZUL DLA CZĘŚCI I Klauzule obligatoryjne(o) 1. Klauzula prolongacyjna O -zadanie 2,3 Brak opłaty składki lub jej raty w ciągu kolejnych 14 dni przypadających po dniu będącym terminem jej płatności nie może być podstawą odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy. W przypadku braku wpłaty składki lub jej raty w ustalonym w umowie ubezpieczenia terminie, Ubezpieczyciel wezwie na piśmie Ubezpieczającego do uregulowania płatności. Ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest możliwe dopiero począwszy od 15 dnia przypadającego po wyznaczonym przez niego w wezwaniu dodatkowym terminie płatności, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego. W przypadku nie dokonania w/w wpłaty na konto Ubezpieczyciela w Strona 8 z 11

9 wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym zawiadamiając o tym na piśmie. W przypadku dokonania wpłaty zaległej składki lub jej raty w ustalonym wyżej terminie, odpowiedzialność i ciągłość ochrony ubezpieczeniowej w okresie ubezpieczenia zostaje zachowana bez żadnych przerw. 2. Klauzula stempla bankowego O - zadanie 2,3 Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna niezbędna ilość środków płatniczych. 3. Klauzula jurysdykcji O - zadanie 2,3 Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 4. Klauzula czasu ochrony- O -zadanie 2,3 Niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia, z zachowaniem postanowień klauzuli prolongacyjnej. 5. Klauzula rozliczenia składki O- zadanie 2,3 Wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą lub zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. na zasadzie pro rata temporis za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 6. Klauzula zrzeczenia się prawa regresu -zadanie 2 Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaconego odszkodowania, w przypadku gdy sprawcą szkody jest pracownik na umowę o pracę lub osoba świadcząca na rzecz Ubezpieczonego pracę na podstawie wolontariatu, stażu, praktyki. Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie. 7. Klauzula automatycznego udzielenia ochrony dla każdej nowej lokalizacji działalności O - zadanie 2 Z zastrzeżeniem OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgadniają, że każda nowa lokalizacja Ubezpieczającego oraz nowe miejsce prowadzenia działalności( w tym użytkowania mienia), są automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową, o ile Ubezpieczający dokona zgłoszenia tego faktu do ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od daty powstania w/w zmiany. Klauzule fakultatywne (F) 1. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie (F) zadanie 2,3 Określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w wymaganym terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w określonym w umowie ubezpieczenia terminie, uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody. 2. Klauzula ograniczeń dla dokumentacji szkody- (F) zadanie 2,3 W przypadku zgłoszenia szkody/ roszczenia i w celu jej dalszego rozpatrywania ubezpieczyciel będzie wymagał wyłącznie takich dokumentów i informacji od ubezpieczającego/ubezpieczonego, których ten jest w posiadaniu i które może pozyskać, lub których opracowanie lub przygotowanie jest wykonalne i nie wiąże się z trudnościami lub kosztami niewspółmiernie wysokimi do wartości szkody /roszczenia. Oznacza to także, że ubezpieczyciel nie będzie żądał i nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od dostarczenia/wykonania ekspertyz, analiz czy opracowań, których ubezpieczający/ubezpieczony nie ma obowiązku posiadania, lub których opracowanie jest kosztowne i/lub czasochłonne, jeśli nie są one niezbędne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz do wykazania faktu i wysokości szkody. 3. Klauzula dokonania oględzin szkody - (F), zadanie 2 Strony umowy ubezpieczenia uzgadniają,że oględziny szkody rzeczowej ubezpieczyciel wykona najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty jej zgłoszenia. W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin oględzin szkody przedłuża się do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po terminie wyżej określonym. W przypadku braku dokonania oględzin w /w terminie, Ubezpieczający dokonuje czynności naprawy uszkodzonego przedmiotu i przedstawia własne rozliczenie szkody. 4. Klauzula błędów i przeoczenia F zadanie 2,3 Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejsza klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, uzgadnia się co następuję: ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek zrealizowania się zdarzenia objętego umową ubezpieczenia pomimo, że ubezpieczający nie dopełnił Strona 9 z 11

10 obowiązku zgłoszenia wszelkich zmian i okoliczności powodujący wzrost ryzyka ubezpieczeniowego pod warunkiem, iż działanie to nie nosi znamion umyślnego niedbalstwa. 5. Klauzula automatycznego odnowienia sumy gwarancyjnej- F do zadanie 2 W przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej w okresie ubezpieczenia lub jej podlimitu uzgadnia się co następuje: ubezpieczyciel wyrazi zgodę na automatyczne odnowienie wyczerpanego pierwotnego limitu lub sumy gwarancyjnej stosując stawkę dotychczas obowiązującą i wyliczy składkę za okres wnioskowanej ochrony w systemie pro rata temporis i bez stosowania składki minimalnej. Do przedmiotowych zadań Wykonawca załącza wszystkie ogólne warunki umów ubezpieczenia. Szczególne warunki ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego (opisane w niniejszym załączniku do SIWZ), oraz wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego, a zaakceptowane przez Wykonawcę w przedmiotowej ofercie, stanowią integralną część umowy. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy. Wszelkie warunki określone w SIWZ, mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń. W razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z Ww. zapisów, Wykonawca przyjmuje do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Ubezpieczającego/Zamawiającego. Wykonawca Zamawiający Załączniki dla CZĘŚCI I OC 1. TABELA akceptacji klauzul do Zadań DLA CZĘŚCI I 2. Załącznik 2 A - formularz ofertowy - DLA CZĘŚCI I 3. Załącznik 3 A - warunki umowne z wykonawcą/projekt DLA CZĘŚCI I Strona 10 z 11

11 TABELA akceptacji klauzul dla - CZĘŚĆ I - PAKIET I -OC, NNW. (stanowi załącznik do Oferty Wykonawcy) klauzule wymagane - obligatoryjne (O) oraz klauzule fakultatywne (F) L.p Nazwa klauzuli K L A U Z U L E O B L I G A T O R Y J N E - W Y M A G A N E Zadanie 2 Zadanie 3 Klauzula obligatoryjna Wymóg Akceptacja wykonawcy 1. Prolongacyjna TAK TAK 2. Stempla bankowego TAK TAK 3. jurysdykcji TAK TAK 4. Czasu ochrony TAK TAK 5. Rozliczania składek TAK TAK 6. Zrzeczenia się prawa regresu TAK NIE 7. Klauzula automatycznego udzielenia ochrony dla każdej nowej lokalizacji działalności TAK NIE K L A U Z U L E F A K U L T A T Y W N E P O D L E G A J Ą C E O C E N I E Stanowisko Ubezpieczyciela w sprawie włączenia do ochrony ubezpieczeniowej klauzul Klauzula fakultatywna fakultatywnych - niezaakceptowane klauzule skreślić i zaparafować Maksymalna punktacja za włączenie danej klauzuli: Zgoda na treść wg SIWZ 1. Niezawiadomienia w terminie TAK/NIE 3 pkt o szkodzie 2. Ograniczeń dla dokumentacji TAK/NIE 4pkt szkody 3. Dokonania oględzin szkody TAK/NIE 3 pkt 4. Błędów i przeoczenia TAK/NIE 5 pkt 5. Klauzula automatycznego TAK/NIE 5 pkt odnowienia sumy gwarancyjnej maksymalna suma punktów do uzyskania przez Wykonawcę 20 pkt 1. Ilość klauzul FAKULTATYWNYCH zaakceptowanych wg treści SIWZ:... 2.Ilość klauzul FAKULTATYWNYCH nie włączonych do ochrony przez Wykonawcę :.... Data i podpis, pieczęć Wykonawcy Strona 11 z 11

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Tytuł załącznika: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu 1 I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/33/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r.

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE (dalej zwana

Bardziej szczegółowo

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 Aegon dla Domu OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 N Sam najlepiej wiesz, jak wiele osiągnąłeś już w swoim życiu... Twoje cztery kąty, Twoje w nich rzeczy Ile kosztowało Cię to trudu, pieniędzy

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM ustalone uchwałą nr UZ/151/2014 z dnia 27 maja 2014 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/358/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne......... str. 1 Definicje..................

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia

Warunki ubezpieczenia Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej INDEKS UK/OC/000/01/01/08 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot ubezpieczenia... 2 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej... 2 3. Osoby dodatkowo ubezpieczone...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Spis treści I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1 Postanowienia ogólne 2

Bardziej szczegółowo