CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A."

Transkrypt

1 PIECZĘĆ WYKONAWCY CZĘŚĆ I OC, NNW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. I. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi jednocześnie integralną część oferty Wykonawcy po wypełnieniu lub uzupełnieniu miejsc do tego wskazanych przez Zamawiającego. W tym celu wykonawca załącza niniejszy Opis zaparafowany w prawym dolnym rogu na każdej stronie i podpisany we wskazanym miejscu. Na żadnej stronie nie może być jakichkolwiek skreśleń lub poprawek chyba,że wyraził na nie zgodę Zamawiający. 2. Należy dokładnie zapoznać się z poniższym opisem przedmiotu zamówienia. 3. Cena za ubezpieczenie zawarta w ofercie Wykonawcy powinna być podana za okres trwania zamówienia - tj. od Okres zamówienia dzieli się na dwa roczne okresy ubezpieczenia: 4.1. tj. od tj. od każdy z okresów rocznych potwierdzany jest dokumentami ubezpieczenia. 5. Cena zawarta w ofercie Wykonawcy ma być podana z uwzględnieniem wszystkich zapisów szczególnych (klauzule) wg stosownego złącznika 2 OC (formularza ofertowego) do SIWZ. Wykonawca przyjmuje, że cena oferty - składka ubezpieczeniowa zostanie opłacona w postaci ratalnej wg poniższego harmonogramu za dany okres odpowiedzialności : wg rat z uwzględnieniem poniższego; - za Zadania 1 i 2 - pierwsza płatność do , następne co trzy miesiące i do ostatniego dnia danego miesiąca w którym ma nastąpić płatność kolejnej raty. W kolejnym roku ubezpieczeniowym w analogicznym terminie. - za Zadanie 3 jednorazowo do i następna płatność w kolejnym roku ubezpieczeniowym i w analogicznym terminie. 4. Wykonawca zobowiązuje się, że w razie szkody nie będzie potrącał z należnego odszkodowania rat pozostałych do opłacenia całkowitej składki, ani nie uzależni wypłaty odszkodowania od opłacenia tych rat. 5. Dla celów dalszego stosowania przyjmuje się następujące znaczenie określeń: 1)Zamawiający /Ubezpieczający / Ubezpieczony/ Uzdrowisko Szczawno Jedlina S.A. 2)Ubezpieczony/ Uzdrowisko Szczawno Jedlina S.A. 3)Wykonawca /Ubezpieczyciel. II. WYMAGANY ZAKRES OCHRONY DLA CZĘŚĆI I. CZĘŚĆ I ; w skład którego wchodzą : Zadanie 1: ubezpieczenie obowiązkowe - -ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego - podmiotu wykonującego działalność leczniczą- CPV Zadanie 2 : Ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności leczniczej za szkody nie objęte ubezpieczeniem wymienionym w zadaniu 1 oraz pozostałej działalności -na warunkach komercyjnych oferowanych przez Wykonawcę. CPV Zadanie 3: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży przebywających na leczeniu -CPV Strona 1 z 11

2 III. DANE DO OCENY RYZYKA. Dane ogólne o Zamawiającym; 1. Nazwa Ubezpieczonego: Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. 2. Adres (siedziba) Ubezpieczonego; ul.sienkiewicza 1, Szczawno Zdrój 3. NIP: ; REGON: ; 4. Spółka Akcyjna ; więcej danych na stronie internetowej: 5. Rodzaj rejestru oraz numer, pod którym wpisana jest jednostka: KRS Przedmiot działalności Spółki, z których generowane są przychody i podlegający ubezpieczeniu : 1) działalność szpitali (PKD Z), 2) praktyka lekarska ogólna (PKD Z), 3) praktyka lekarska specjalistyczna (PKD Z), 4) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD E), 5) produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD Z), 6) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z), 7) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD Z), 8) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD Z), 9) pozostałe zakwaterowanie (PKD Z), 10) pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD Z), 11) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD Z), 12) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD Z), 13) praktyka pielęgniarek i położnych (PKD C), 14) działalność fizjoterapeutyczna (PKD A), 15) restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD A), 16) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD Z), 17) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD B), 18) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z), 19) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD Z), 20) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD Z),wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD Z), 21) działalność związana z organizacją targów wystaw i kongresów (PKD Z), 22) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD Z), 23) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD Z), 24) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD Z), 25) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD Z), 26) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD B), 27) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD Z), 28) pośrednictwo sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD B), 29) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD D) na dzień r. Spółka nie prowadzi działalności w pozostałych pozycjach PKD wymienionych w KRS. 7. Posiadane certyfikaty ; ISO 9001:2008 nadany w 2008r w zakresie : lecznictwo uzdrowiskowe w ramach pobytu szpitalnego i sanatoryjnego, porad ambulatoryjnych, rehabilitacji oraz wczesnej rehabilitacji kardiologicznej odnawiany co roku ; HACAP 8. Informacja o przychodach spółki: Planowany przychód za ,00 zł, w tym: z działalności medycznej/ przychód z lecznictwa otwartego i zamkniętego / ,00 zł Strona 2 z 11

3 z działalności innej niż medyczna ,00 zł, w tym: z działalności produkcyjnej (produkcja i sprzedaż wody mineralnej ): ok ,00 zł wynajem pomieszczeń ok zł pozostałe : inne usługi, przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji Szacuje się,że w 2014 roku planowane przychody i ich struktura będą na podobnym poziomie jak w roku Wykonany przychód ogółem w 2012: ,00 zł, w tym; z działalności produkcyjnej (produkcja i sprzedaż wody mineralnej ): ok ,00 zł. przychód z lecznictwa otwartego i zamkniętego: ok ,00 zł, z pozostałej działalności Spółki: ok ,00 zł 9. Ilość zatrudnionych pracowników : 270 ; system pracy zmianowy, podstawowy, równoważny. 10. Aktualna liczba miejsc hotelowych /sanatoryjnych Tytuły prawne użytkowania mienia nieruchomego i ruchomego przez Spółkę : - budynków, budowli : własność - mienie ruchome (maszyny i urządzenia medyczne, wyposażenie) : własność, 12. Liczba lokali wynajmowanych osobom trzecim przez Spółkę na prowadzenie działalności gospodarczej 32 umowy w tym: - w lokalizacji JEDLINA 2 umowy najmu na usługi gastronomiczne (umowy najmu kuchni i pomieszczeń stołówki oraz lokalu gastronomicznego. - w lokalizacji SZCZAWNO ZDRÓJ 30 umów najmu lokali w tym : 2 lokale gastronomiczne ; 1 apteka, 1 grota solno-jodowa ; 4 gabinety : świecowania uszu, usług fizjoterapeutycznych i zabiegowych, enegroterapeutyczny ; 6 stoisk handlowych, 9 kiosków i sklepików; 1 automat z napojami; 2-fotele do masażu. - liczba lokali mieszkalnych wynajmowanych osobom trzecim Lokalizacja działania : obiekty uzdrowiskowe, sanatoryjne i hotelowe w: Szczawno Zdrój, Jedlina Zdrój obiekty produkcyjne- rozlewnia wody Szczawno Zdrój wg. adresów lokalizacji prowadzonej działalności (poza siedzibą) jak niżej : Szpital/Sanatorium Uzdrowiskowe Nr 1 Dom Zdrojowy ul. Kolejowa Szczawno Zdrój Szpital/Sanatorium Uzdrowiskowe Nr 2/3 Mieszko ul. Wojska Polskiego Szczawno Zdrój Szpital/Sanatorium Uzdrowiskowe Nr 3 Młynarz ul. Wojska Polskiego Szczawno Zdrój Szpital/Sanatorium Uzdrowiskowe Nr 2/3 Dąbrówka ul. Wojska Polskiego Szczawno Zdrój Szpital/Sanatorium Uzdrowiskowe Nr 2/3 Anka ul. Wojska Polskiego Szczawno Zdrój Szpital/Sanatorium Uzdrowiskowe Nr 4 Korona Piastowska ul. Wojska Polskiego Szczawno Zdrój Szpital/Sanatorium Uzdrowiskowe Nr 4 Cis ul. Sienkiewicza Szczawno Zdrój Szpital/Sanatorium Uzdrowiskowe Nr 4 Pionier ul. Potockiego Szczawno Zdrój Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy Nr 6 Zuch wraz ze szkołą przysanatoryjną ul. Sienkiewicza 10 Szczawno Szpital/Sanatorium Uzdrowiskowe Nr 7 Dom Zdrojowy Pl. Zdrojowy Jedlina Zdrój Szpital/Sanatorium Uzdrowiskowe Nr 7 Warszawianka Pl. Zdrojowy Jedlina Zdrój Szpital/Sanatorium Uzdrowiskowe Nr 7 Halina Al. Niepodległości Jedlina Zdrój Szpital/Sanatorium Uzdrowiskowe Nr 7 Teresa Pl. Zdrojowy Jedlina Zdrój Uzdrowiskowy Zakład Przyrodoleczniczy ul. Sienkiewicza Szczawno Zdrój Pijalnia Wód Mineralnych ul. Kościuszki Szczawno Zdrój Dyrekcja ul. Ratuszowa Szczawno Zdrój Rozlewnia Wód Mineralnych ul. Sienkiewicza Szczawno Zdrój Dane dotyczące działalności leczniczej. 1. W ramach Uzdrowiska Szczano Jedlina S.A. działa w ramach struktury Spółki- wewnętrzna jednostka organizacyjna : Podmiot Leczniczy Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A., a w nim 3 Przedsiębiorstwa Podmiotu Leczniczego w zakresie prowadzonej działalności leczniczej: - stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne, - stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, - ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 2. Rodzaje wykonywanych usług medycznych: lecznictwo szpitalne uzdrowiskowe, zabiegi, usługi rehabilitacyjne, usługi ambulatoryjne, transport chorych, konsultacje, pomoc doraźna, porady, stosowanie naturalnych surowców leczniczych. Strona 3 z 11

4 Podmiot leczniczy świadczy usługi medyczne kontraktowane z: a) NFZ, ZUS : rodzaj zakontraktowanych świadczeń : - leczenie uzdrowiskowe szpitalne - leczenie sanatoryjne - leczenie ambulatoryjne - wczesna rehabilitacja kardiologiczna b) inne podmioty - np. firmy, osoby fizyczne w tym w ramach o środki dofinansowywane z PFRON 3. Przybliżona liczba pacjentów (lub /i kuracjuszy), którzy zostaną przyjęci w 2013 roku ; a) w leczeniu sanatoryjnym -ok kuracjuszy b) w leczeniu szpitalnym: ok kuracjuszy c) w tym: pacjentów; w ramach a), b), finansowanych przez: NFZ ok kuracjuszy ZUS 0 kuracjuszy ( w 2014 roku prognozowanych ok. 700 kuracjuszy) PEFRON- ok. 60 kuracjuszy oraz komercyjnych tzn. ponoszących w 100% koszty leczenia i pobytu - ok osób 4. Przybliżona liczba pacjentów (lub /i kuracjuszy), którzy zostaną przyjęci do końca 2014 roku ; Wzrost nastąpi w zakresie liczby pacjentów kontraktowanych z ZUS, ale w pozostałych przypadkach szacuje się liczbę na zbliżonym poziomie jak w 2013 roku. Wszystko uzależnione jest od ostatecznych kontraktów z NFZ oraz sytuacji rynkowej. 5. Oddziały szpitalne i liczba łóżek: Razem 850 łóżek w Oddziałach szpitala uzdrowiskowego o profilach: Choroby urazowe i ortopedyczne, zwyrodnieniowe i zniekształcające, reumatologiczne, osteoporoza, choroby układu krążenia, górnych i dolnych dróg oddechowych, nerek i dróg wyprowadzających mocz, zaburzenia trawienia,rehabilitacji leczniczej w chorobach narządu ruchu, układu krążenia i dróg oddechowych, kardiologicznym. 6. Rodzaj zabiegów wykonywanych w Jednostce : -zabiegi rehabilitacyjno-balneologiczne, -pobyt w komorze pneumatycznej. Nie stosuje się eksperymentalnych metod rehabilitacji. 7. Placówka używa środków transportu do przewozu chorych własnych pojazdów: V-W bus (dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych) własność 8. Aktualna liczby lekarzy zatrudnionych w Uzdrowisku -ogółem 29 w tym: bez specjalizacji -8 Legenda : Oznaczenie w tabeli: 1 liczba praktykujących lekarzy, pracujących w oparciu o umowę o pracę; 2 liczba praktykujących lekarzy, pracujących w oparciu o inne umowy; 3 liczba lekarzy wykonujących zabiegi. Specjalizacja specjalizacja specjalizacja seksuolog 1 Internista 1 7 psychiatra chirurg 3 Kardiolog 3 anestezjolog dermatolog Laryngolog pulmonolog diabetolog 1 neurolog 2 rehabilitant endokrynolog Neurolog reumatolog gastrolog Okulista urolog neonatolog Ortopeda 3 pediatra 2 balneolog i medycyna fizykalna otolaryngolog stomatolog Lekarze pracujący w Uzdrowisku w oparciu o inne umowy, niż umowa o pracę mają zawarte ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu medycznego. Lekarze podwykonawcy świadczą swoje usługi na terenie Uzdrowiska i w oparciu o bazę i sprzęt Spółki. 9. Aktualna liczba średniego personelu medycznego - razem 112 osób w tym : pielęgniarki - 54 technik fizjoterapii 15 masażyści 2 młodszy asystent fizjoterapii- 41 Strona 4 z 11

5 10. Aktualna liczba personelu pozostałego: 149 osób, w tym: liczba osób pełniących funkcje o charakterze administracyjnym lub związane z zarządzaniem jednostką tj: kadra zarządzająca ( zarząd, dyrektorzy, kierownicy, koordynatorzy, główni specjaliści), pracownicy administracyjni ( specjaliści, księgowe, starsi inspektorzy, inspektorzy, referenci), dietetyk, magazynierzy, recepcjoniści, kelnerki, kucharki, pomoce kuchenne, kierowcy, konserwatorzy, pracownicy fizyczni. 11. Dane dotyczące ograniczania ryzyka zakażeń: podmiot leczniczy nie wynajmuje swoich pomieszczeń i bazy sprzętowej w celu prowadzenia praktyk lekarskich. nie wystąpiły przypadki zarażenia się pracowników chorobami zakaźnymi od pacjentów. nie zgłoszono roszczeń o odszkodowania pracowników z tytułu wypadku przy pracy (roszczenia formułowane na drodze cywilnej). personel narażony na zakażenie WZW jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B. Są opracowane pisemne procedury ograniczania, unikania zagrożeń w zakresie nienależytego zabezpieczenia substancji chemicznych, biologicznych, prowadzi się bieżący monitoring zakażeń szpitalnych, w ramach którego zgłasza wszystkie zakażenia szpitalne/choroby zakaźne i krwiopochodne do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. informacja o wprowadzonych procedurach wewnętrznych ograniczających ryzyko zakażeń : stosowane są rękawice i sprzęt jednorazowy, maski, fartuchy, okulary, środki dezynfekujące. Ponadto wprowadzone są procedury postępowania dotyczące : dezynfekcji, sterylizacji, utrzymania czystości, postępowanie w wybranych sytuacjach z pacjentami, sprzętem i materiałami medycznymi, wykonywaniem wybranych zabiegów, badań, bezpieczeństwa w trakcie transportu, bezpieczeństwa personelu i pacjentów pod względem epidemiologicznym wszystkie procedury mają na celu ograniczenie ryzyka zakażeń. możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie. Prowadzi się działania zapobiegające możliwości ograniczenia roszczeń pacjentów: np. wywiad z pacjentem dotyczący np.: szczepienia przeciwko żółtaczce typu B, informacji o przebytych chorobach, leczeniach, pobytach w innych placówkach medycznych, urazach, itp. są opracowane pisemne procedury unikania, ograniczania zakażeń w tym zakresie. 12. Uzdrowisko prowadzi na własne ryzyko usługi gastronomiczne w lokalizacji Szczawno Zdrój - (żywienie) dla pacjentów/kuracjuszy: są opracowane pisemne procedury unikania, ograniczania zakażeń w tym zakresie. Wdrożony HACAP. W lokalizacji Jedlina Zdrój usługi gastronomiczne zlecone zewnętrznej firmie. 13. Dział farmacji szpitalnej prowadzony jest w oparciu o leki gotowe bez leków recepturowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 14. Uzdrowisko posiada regulamin przechowywania rzeczy powierzonych przez pacjentów na przechowanie. 15. Uzdrowisko nie prowadzi na własne ryzyko parkingów usługa ta świadczona jest przez podmioty zewnętrzne na podstawie umów świadczenia usługi, ale w oparciu o nieruchomości, które są własnością Uzdrowiska. 16. Sporadycznie spółka świadczy usługi hotelowe tj. bez usług sanatoryjnych. 17. Rozlewnia Wód Mineralnych w Szczawnie Zdrój produkuje tylko naturalne wody mineralne i lecznicze, które mają zastosowanie na potrzeby własnych usług medycznych oraz dystrybuowane są do zewnętrznych odbiorców(sprzedaż). Kuracjusze oraz inne osoby trzecie mogą korzystać także z Pijalni Wód Mineralnych (zabieg). Produkcja i sprzedaż wody ma niewielki udział w przychodach Uzdrowiska. 18. Szkodowość Zamawiającego: w okresie od do dnia Szkodowość w OC medycznym obowiązkowym brak Szkodowość w OC medycznym dobrowolnym - brak Szkodowość z OC pozamedycznego : 2 500,00 zł oraz 1 rezerwa na poczet szkód zgłoszonych, a niewypłaconych: 6000,00 zł/ przyczyna szkody upadek na chodniku- sprawa likwidacji szkody w toku/ IV OPIS SZCZEGÓŁOWY WYMAGANEGO ZAKRESU I PARAMETRÓW MERYTORYCZNYCH OCHRONY Zadanie 1: CPV Strona 5 z 11

6 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych 1. Zakres ubezpieczenia: zgodny z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dziennik Ustaw z 2011 r., Nr 293,poz. 1729) 2. Suma gwarancyjna (minimalna) ubezpieczenia zgodnie z w/w rozporządzeniem - równowartość w złotych wynosi: na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia / na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia w okresie rocznym. Zadanie 2 CPV Ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu prowadzenia działalności leczniczej za szkody nie objęte ubezpieczeniem wymienionym w zadaniu 1 oraz pozostałej działalności - na warunkach komercyjnych oferowanych przez Wykonawcę. 1. Suma gwarancyjna : ,00 PLN - na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rocznym ubezpieczenia. 2. Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa Zamawiającego w związku z: posiadanym, zarządzanym, administrowanym i użytkowanym mieniem we wszystkich lokalizacjach działalności oraz prowadzoną działalnością zgodnie z wykazem przedmiotu działalności Spółki z których generowane są przychody i podlegającym ubezpieczeniu zawartym w III Dane do oceny ryzyka pkt 2 niniejszego Załącznika nr 1A do SIWZ, (z wyłączeniem szkód będących następstwem udzielania świadczeń medycznych ), która obejmuje: wykonywanie działalności leczniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wykonywanie działalności statutowej w tym zadań własnych i zleconych. 3. Zamawiający podaje definicję zdarzenia /wypadku ubezpieczeniowego/ rozumianego jako : -szkoda osobową - szkoda będąca następstwem zdarzenia polegającego na spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a w tym zadośćuczynienie za ból i doznaną krzywdę, -szkoda rzeczowa - szkoda będącą następstwem zdarzenia polegającego na uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu mienia, -szkoda w postaci utraconych korzyści. 4. Zakres ubezpieczenia: Ochrona ubezpieczeniowa ma dotyczyć szkód wyrządzonych w okresie ubezpieczenia, które Zamawiający/Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia poszkodowanemu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ubezpieczenie nie dotyczy szkód osobowych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych. Wszystkie szkody, które można przypisać tej samej przyczynie uważa się za jedną szkodę, niezależnie od liczby poszkodowanych (szkoda seryjna).ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę seryjną, jeżeli pierwszy z wypadków powodujących szkody traktowane jako szkoda seryjna, miał miejsce w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności będzie stosował przy naliczaniu odszkodowania tylko jeden raz wysokość franszyzy lub udziału własnego, które zastosował w umowie ubezpieczenia bez względu na liczbę poszkodowanych. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe/ zdarzenia, które zaszły w okresie ubezpieczenia, choćby roszczenia z ich tytułu zostały zgłoszone po tym okresie, jednakże przed upływem kodeksowego termin przedawnienia. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone przez ubezpieczonego oraz osoby za które ponosi on odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego wynikającego z umowy pomiędzy ubezpieczonym, a taką osobą lub podmiotem który skierował taką osobę do ubezpieczonego a w tym: wolontariusze, stażyści, studenci szkół medycznych, lekarze, personel medyczny zatrudniony w oparciu o umowę cywilnoprawną, itp. W zakresie ochrony znajduje się pokrycie szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa. W szczególności zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje co najmniej następujące szkody; wyrządzone osobom trzecim na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych (reżim deliktowy i kontraktowy)- na jedno i wszystkie zdarzenia do wysokości sumy gwarancyjnej w każdym okresie rocznym ubezpieczenia ;zastrzeżenie; Wykonawca nie będzie wymagał wzorców umów kontraktowych przed zawarciem umowy ubezpieczenia;, Strona 6 z 11

7 Załącznik nr 1A w mieniu ruchomym osób trzecich, z którego korzystano na podstawie umowy użytkowania,najmu, podnajmu, dzierżawy, leasingu lub innego stosunku prawnego)- podlimit na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rocznym ubezpieczenia zł; powstałe w następstwie działania urządzeń wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, technologicznych, gazowych lub związanych z dostarczaniem lub przetwarzaniem energii elektrycznej, a w tym : szkody w mieniu podmiotów korzystających z lokali mieszkalnych lub użytkowych, ( w tym także spowodowane zmianami poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego w sieci instalacji elektrycznej wskutek przerwania przewodu neutralnego (zerowego) oraz zalaniem) w ramach sumy gwarancyjnej zł - na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rocznym ubezpieczenia; rozszerzenie ochrony o odpowiedzialność cywilną Pracodawcy za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu wypadku przy pracy wobec swoich pracowników, bez względu na podstawę ich zatrudnienia - na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rocznym ubezpieczenia i do wysokości sumy gwarancyjnej zł; wyrządzone w związku ze świadczeniem usług hotelarskich - w ramach sumy gwarancyjnej zł - na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rocznym ubezpieczenia / w tym limit na kradzież gotówki 2000zł na zdarzenie i zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia/. polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy będących w posiadaniu poszkodowanego podczas wykonywania działalności leczniczej lub w mieniu oddanym do depozytu, szatni podczas wykonywania usługi (mienie przechowywane)- na jedno i wszystkie zdarzenia podlimit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia; Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta/kuracjusza przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.. Rzeczy oddane na przechowanie / inne niż szatnia/ muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione rzeczy otrzymane od osoby przyjętej w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w następstwie działania siły wyższej. wyrządzone przez podwykonawców z prawem regresu w ramach sumy gwarancyjnej zł - na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rocznym ubezpieczenia; wyrządzone w związku z przeniesieniem choroby zakaźnej i zakażeń -wykaz chorób zakaźnych zgodnie z załącznikami do ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach) na jedno i wszystkie zdarzenia do wysokości sumy gwarancyjnej zł w każdym okresie rocznym ubezpieczenia. związane z działaniem i używaniem urządzeń i aparatury medycznej na jedno i wszystkie zdarzenia do wysokości sumy gwarancyjnej w każdym okresie rocznym ubezpieczenia; wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Zamawiającego oraz przez osoby świadczące pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony, a w szczególności: wolontariuszy, studentów lub uczniów odbywających praktyki zawodowe, stażystów - na jedno i wszystkie zdarzenia do wysokości sumy gwarancyjnej w każdym okresie rocznym ubezpieczenia;. wyrządzone w środowisku naturalnym podlimit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rocznym ubezpieczenia. wyrządzone przez produkt (woda mineralna lecznicza)- podlimit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zastrzeżenie: w/w zakres służy jedynie na dookreśleniu szkód objętych ochroną, nie służy natomiast do ograniczenia ochrony jedynie do zdarzeń powyżej wymienionych, także w przypadku jeżeli Warunki Wykonawcy są korzystniejsze (OWU), w okresie trwania umowy Zamawiający ma w każdym czasie prawo do dokonania podwyższenia sumy gwarancyjnej i limitów odpowiedzialności na zdarzenie. Ubezpieczyciel zobowiązany jest w ramach sumy ubezpieczenia do: pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów powołanych za jego zgodą, w celu ustalenia okoliczności bądź rozmiaru szkody, zwrotu uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, które zostały poniesione w celu zapobieżeniu zwiększenia się rozmiarów szkody, pokrycia kosztów postępowania ugodowego lub pojednawczego prowadzonego w związku z przedmiotowym roszczeniem, Strona 7 z 11

8 Załącznik nr 1A pokrycia niezbędnych kosztów obrony sądowej przed roszczeniami osoby trzeciej w sporze prowadzonym na polecenie zakładu ubezpieczeń lub za jego zgodą. 5. Wysokość franszyz i udziałów własnych, udział własny Zamawiającego w szkodzie rzeczowej maksymalnie do 5 % i nie więcej niż 500zł. udział własny Zamawiającego w szkodzie na osobie brak, franszyza integralna brak, franszyza redukcyjna brak, z zastrzeżeniem poniżej : franszyza redukcyjna w OC pracodawcy wysokość świadczenia wypłaconego poszkodowanym pracownikom na podstawie Ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 6. Klauzule do włączenia : Klauzule obligatoryjne (O) wg treści Zamawiającego -TABELA akceptacji klauzul dla Części I Klauzule fakultatywne dla Części I (F) : ich akceptacja przez Wykonawcę podlega ocenie i punktacji wg przedmiotowego załącznika Tabela akceptacji klauzul dla CZĘŚCI I Treść WSZYSTKICH klauzul w: Zbiorczym zestawieniu klauzul dla CZĘŚCI I Zadanie 3 CPV Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży, przebywających na leczeniu w Uzdrowisku Szczawno Jedlina S.A. 1. Dane do oceny ryzyka ok. 60 dzieci przebywających na leczeniu w Sanatorium Korona Piastowska..Okres pobytu dni ( w zależności od skierowania). 2. Wymagany zakres pożądanej ochrony : świadczenie podstawowe z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu ( proporcjonalnie do stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu ) oraz z tytułu śmierci ( do 100% sumy ubezpieczenia ), obejmujące : zwrot kosztów leczenia do 20 % sumy ubezpieczenia zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do wysokości 20% sumy ubezpieczenia. Forma bezimienna, Liczba ubezpieczonych ok. 60 osób w skali roku. 3. Suma ubezpieczenia 3 000,00 zł/ na osobę Wariant : pełny ( ochrona całodobowa) Określenie w/w zakresu służy jedynie do opisania niektórych przyczyn szkód objętych ochroną, nie służy natomiast do ograniczenia lub zawężenia ochrony jedynie do zdarzeń powyżej wymienionych, jeżeli warunki ogólne ubezpieczyciela przewidują korzystniejszy i szerszy zakres. 4. Pożądana wysokość franszyz i udziałów własnych: franszyza integralna brak franszyza redukcyjna - brak udział własny - brak 5. Klauzule do włączenia : Klauzule obligatoryjne (O) wg treści Zamawiającego -TABELA akceptacji klauzul dla Części I Klauzule fakultatywne dla Części I (F) : ich akceptacja przez Wykonawcę podlega ocenie i punktacji wg przedmiotowego załącznika Tabela akceptacji klauzul dla CZĘŚCI I Treść WSZYSTKICH klauzul w: Zbiorczym zestawieniu klauzul dla CZĘŚCI I V ZBIORCZE ZESTAWIENIU KLAUZUL DLA CZĘŚCI I Klauzule obligatoryjne(o) 1. Klauzula prolongacyjna O -zadanie 2,3 Brak opłaty składki lub jej raty w ciągu kolejnych 14 dni przypadających po dniu będącym terminem jej płatności nie może być podstawą odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy. W przypadku braku wpłaty składki lub jej raty w ustalonym w umowie ubezpieczenia terminie, Ubezpieczyciel wezwie na piśmie Ubezpieczającego do uregulowania płatności. Ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest możliwe dopiero począwszy od 15 dnia przypadającego po wyznaczonym przez niego w wezwaniu dodatkowym terminie płatności, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego. W przypadku nie dokonania w/w wpłaty na konto Ubezpieczyciela w Strona 8 z 11

9 wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym zawiadamiając o tym na piśmie. W przypadku dokonania wpłaty zaległej składki lub jej raty w ustalonym wyżej terminie, odpowiedzialność i ciągłość ochrony ubezpieczeniowej w okresie ubezpieczenia zostaje zachowana bez żadnych przerw. 2. Klauzula stempla bankowego O - zadanie 2,3 Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna niezbędna ilość środków płatniczych. 3. Klauzula jurysdykcji O - zadanie 2,3 Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 4. Klauzula czasu ochrony- O -zadanie 2,3 Niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia, z zachowaniem postanowień klauzuli prolongacyjnej. 5. Klauzula rozliczenia składki O- zadanie 2,3 Wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą lub zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. na zasadzie pro rata temporis za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 6. Klauzula zrzeczenia się prawa regresu -zadanie 2 Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaconego odszkodowania, w przypadku gdy sprawcą szkody jest pracownik na umowę o pracę lub osoba świadcząca na rzecz Ubezpieczonego pracę na podstawie wolontariatu, stażu, praktyki. Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie. 7. Klauzula automatycznego udzielenia ochrony dla każdej nowej lokalizacji działalności O - zadanie 2 Z zastrzeżeniem OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgadniają, że każda nowa lokalizacja Ubezpieczającego oraz nowe miejsce prowadzenia działalności( w tym użytkowania mienia), są automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową, o ile Ubezpieczający dokona zgłoszenia tego faktu do ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od daty powstania w/w zmiany. Klauzule fakultatywne (F) 1. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie (F) zadanie 2,3 Określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w wymaganym terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w określonym w umowie ubezpieczenia terminie, uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody. 2. Klauzula ograniczeń dla dokumentacji szkody- (F) zadanie 2,3 W przypadku zgłoszenia szkody/ roszczenia i w celu jej dalszego rozpatrywania ubezpieczyciel będzie wymagał wyłącznie takich dokumentów i informacji od ubezpieczającego/ubezpieczonego, których ten jest w posiadaniu i które może pozyskać, lub których opracowanie lub przygotowanie jest wykonalne i nie wiąże się z trudnościami lub kosztami niewspółmiernie wysokimi do wartości szkody /roszczenia. Oznacza to także, że ubezpieczyciel nie będzie żądał i nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od dostarczenia/wykonania ekspertyz, analiz czy opracowań, których ubezpieczający/ubezpieczony nie ma obowiązku posiadania, lub których opracowanie jest kosztowne i/lub czasochłonne, jeśli nie są one niezbędne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz do wykazania faktu i wysokości szkody. 3. Klauzula dokonania oględzin szkody - (F), zadanie 2 Strony umowy ubezpieczenia uzgadniają,że oględziny szkody rzeczowej ubezpieczyciel wykona najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty jej zgłoszenia. W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin oględzin szkody przedłuża się do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po terminie wyżej określonym. W przypadku braku dokonania oględzin w /w terminie, Ubezpieczający dokonuje czynności naprawy uszkodzonego przedmiotu i przedstawia własne rozliczenie szkody. 4. Klauzula błędów i przeoczenia F zadanie 2,3 Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejsza klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, uzgadnia się co następuję: ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek zrealizowania się zdarzenia objętego umową ubezpieczenia pomimo, że ubezpieczający nie dopełnił Strona 9 z 11

10 obowiązku zgłoszenia wszelkich zmian i okoliczności powodujący wzrost ryzyka ubezpieczeniowego pod warunkiem, iż działanie to nie nosi znamion umyślnego niedbalstwa. 5. Klauzula automatycznego odnowienia sumy gwarancyjnej- F do zadanie 2 W przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej w okresie ubezpieczenia lub jej podlimitu uzgadnia się co następuje: ubezpieczyciel wyrazi zgodę na automatyczne odnowienie wyczerpanego pierwotnego limitu lub sumy gwarancyjnej stosując stawkę dotychczas obowiązującą i wyliczy składkę za okres wnioskowanej ochrony w systemie pro rata temporis i bez stosowania składki minimalnej. Do przedmiotowych zadań Wykonawca załącza wszystkie ogólne warunki umów ubezpieczenia. Szczególne warunki ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego (opisane w niniejszym załączniku do SIWZ), oraz wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego, a zaakceptowane przez Wykonawcę w przedmiotowej ofercie, stanowią integralną część umowy. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy. Wszelkie warunki określone w SIWZ, mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń. W razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z Ww. zapisów, Wykonawca przyjmuje do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Ubezpieczającego/Zamawiającego. Wykonawca Zamawiający Załączniki dla CZĘŚCI I OC 1. TABELA akceptacji klauzul do Zadań DLA CZĘŚCI I 2. Załącznik 2 A - formularz ofertowy - DLA CZĘŚCI I 3. Załącznik 3 A - warunki umowne z wykonawcą/projekt DLA CZĘŚCI I Strona 10 z 11

11 TABELA akceptacji klauzul dla - CZĘŚĆ I - PAKIET I -OC, NNW. (stanowi załącznik do Oferty Wykonawcy) klauzule wymagane - obligatoryjne (O) oraz klauzule fakultatywne (F) L.p Nazwa klauzuli K L A U Z U L E O B L I G A T O R Y J N E - W Y M A G A N E Zadanie 2 Zadanie 3 Klauzula obligatoryjna Wymóg Akceptacja wykonawcy 1. Prolongacyjna TAK TAK 2. Stempla bankowego TAK TAK 3. jurysdykcji TAK TAK 4. Czasu ochrony TAK TAK 5. Rozliczania składek TAK TAK 6. Zrzeczenia się prawa regresu TAK NIE 7. Klauzula automatycznego udzielenia ochrony dla każdej nowej lokalizacji działalności TAK NIE K L A U Z U L E F A K U L T A T Y W N E P O D L E G A J Ą C E O C E N I E Stanowisko Ubezpieczyciela w sprawie włączenia do ochrony ubezpieczeniowej klauzul Klauzula fakultatywna fakultatywnych - niezaakceptowane klauzule skreślić i zaparafować Maksymalna punktacja za włączenie danej klauzuli: Zgoda na treść wg SIWZ 1. Niezawiadomienia w terminie TAK/NIE 3 pkt o szkodzie 2. Ograniczeń dla dokumentacji TAK/NIE 4pkt szkody 3. Dokonania oględzin szkody TAK/NIE 3 pkt 4. Błędów i przeoczenia TAK/NIE 5 pkt 5. Klauzula automatycznego TAK/NIE 5 pkt odnowienia sumy gwarancyjnej maksymalna suma punktów do uzyskania przez Wykonawcę 20 pkt 1. Ilość klauzul FAKULTATYWNYCH zaakceptowanych wg treści SIWZ:... 2.Ilość klauzul FAKULTATYWNYCH nie włączonych do ochrony przez Wykonawcę :.... Data i podpis, pieczęć Wykonawcy Strona 11 z 11

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ Załącznik NR 1OC do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A.

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. PIECZĘĆ WYKONAWCY CZĘŚĆ I OC, NNW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. I. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r.

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Niepublicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /11 Kolno, dnia 09.05.2011r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera /IMP/KP/RK/2015/12/94 Łódź, dnia 29 grudnia 2015r. REKOMENDACJA Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus nr 8 91-348 Łódź Dotycząca: Obowiązkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje marzec 2013 Przedmiot ubezpieczenia: Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KARTA RYZYKA ZADANIE D UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KARTA RYZYKA ZADANIE D UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Gmina Tarnów Opolski nr sprawy ZPE.271.06.2016 ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KARTA RYZYKA ZADANIE D UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Ubezpieczający, Ubezpieczony Adres

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia samolotu i śmigłowca Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/130/2015 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia):

Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia): Załącznik nr 1 Numer Sprawy: 28/2013 Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia): 1. Działalność ZOZ Łączna liczba pacjentów w ostatnim roku 10276 Liczba łóżek w leczeniu szpitalnym 241 Liczba łóżek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

2.1. Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres dwóch lat (od 01.05.2015 do 30.04.2017)

2.1. Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres dwóch lat (od 01.05.2015 do 30.04.2017) ZAŁACZNIK nr.2 do 07/ZP/2015 Informacje ogólne: 1. Ubezpieczony: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu Adres: Sosnowiec (41-200), ul. Teatralna 9 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zawarta w dniu w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): 42-700 Lubliniec,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową)

UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY Sygnatura sprawy: ZP/6/2015 UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) Zawarta w dniu. 2015 w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. Załącznik nr 5 do SIWZ PAKIET OC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. I. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJACEGO

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR 277086 Na wniosek Ubezpieczającego z dnia 27.09.2016 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia: NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Lubomi. pomiędzy: Gminą Lubomia ul. Szkolna 1, Lubomia......

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Lubomi. pomiędzy: Gminą Lubomia ul. Szkolna 1, Lubomia...... WZÓR UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Lubomi pomiędzy: Gminą Lubomia ul. Szkolna 1, 44-360 Lubomia reprezentowaną przez: 1.... 2.... a...... zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczycielem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową)

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) Zawarta w dniu. 2014 w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawarta w Starogardzie Gdańskim w dniu pomiędzy: SZPITALEM DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH im. STANISŁAWA

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 (075) 744-9036 fax. (075) 744-3103 http://www.pcz.org.pl e- mail: pcz@pcz.org.pl KRS 0000169608 Wys.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK 2 do SIWZ 03/ZP/2012 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

ZAŁACZNIK 2 do SIWZ 03/ZP/2012 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 1. Przedmiotem zamówienia jest: ZAŁACZNIK 2 do SIWZ 03/ZP/2012 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 1 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 2 Dobrowolne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Kompleksowe ubezpieczenie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. l. Zamenhofa w Białymstoku nr sprawy: PN-10/17/28 zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): 2.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów Załącznik nr 1 Lp. 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem ubezpieczenia jest takŝe odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody

Przedmiotem ubezpieczenia jest takŝe odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Nr sprawy: 1/EZP/380/ /EZP/380/NON/1/2011 Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Bystra, dn. 07.02.2012 Wszyscy zainteresowani Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do siwz

Załącznik nr 8 do siwz Ubezpieczenia 1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w niniejszym załączniku, ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP:521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ...

FORMULARZ OFERTOWY ... pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /email...... 2. Adres do korespondencji... 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Tytuł załącznika: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu 1 I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl/ Kamienna Góra: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu...

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... Znak Sprawy: Załącznik Nr 6.2 do SIWZ Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... pomiędzy: Burmistrzem Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA OFERTY

STRONA TYTUŁOWA OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty STRONA TYTUŁOWA OFERTY dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę 134 000 EURO, na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część I : Ubezpieczenie mienia i OC zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 (część 1) do SIWZ 04/ZP/2013 Strona 1 z 6

Załącznik 2 (część 1) do SIWZ 04/ZP/2013 Strona 1 z 6 1. Przedmiotem zamówienia jest: ZAŁACZNIK 2 (Część 1) do SIWZ 04/ZP/2013 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 1 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 2 Dobrowolne

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy (zwanej dalej: umową). 1. Niniejszą umową

Bardziej szczegółowo

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH Zawarta pomiędzy TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla. a.. zarejestrowanym w.., reprezentowanym przez:

CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla. a.. zarejestrowanym w.., reprezentowanym przez: CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. pomiędzy: Gminą Śmigiel Zamawiającym, REGON 411050557, NIP 698-17-22-462 zwaną dalej reprezentowaną przez: Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego, świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do SIWZ 232/24/10/2013/N/Pilica INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą Adres siedziby (dyrekcji):

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie. pomiędzy: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie. pomiędzy: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie pomiędzy: reprezentowaną przez: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul. 1-go Maja 81 1.... 2.... a zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

... zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym przy udziale brokera ubezpieczeniowego..

... zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym przy udziale brokera ubezpieczeniowego.. WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia którego działa:.. zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla. a.. zarejestrowanym w.., reprezentowanym przez:

CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla. a.. zarejestrowanym w.., reprezentowanym przez: CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. pomiędzy: Gminą Śmigiel Zamawiającym, REGON 411050557, NIP 698-17-22-462 zwaną dalej reprezentowaną przez: Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie posiadanego pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo