Strony umowy po zakończeniu transakcji muszą udać się do 3 instytucji:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strony umowy po zakończeniu transakcji muszą udać się do 3 instytucji:"

Transkrypt

1 Kupno, sprzedaż auta? Obowiązki stron krok po kroku kupno_sprzedaż_auta Przy transakcji kupna-sprzedaży pojazdu spotykają się dwie strony: zbywca (sprzedający) oraz nabywca (kupujący). Finalnie zostaje sporządzona umowa kupna-sprzedaży, która staje się dokumentem wiążącym obydwie strony. Na jej mocy sprzedający zrzeka się prawa do pojazdu i przekazuje go kupującemu. Strony umowy po zakończeniu transakcji muszą udać się do 3 instytucji: * Urzędu Skarbowego * Wydziału Komunikacji * Zakładu Ubezpieczeń Urząd Skarbowy i podatek od czynności cywilnoprawnych (14 dni) Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych Złożenie podpisów na umowie kupna-sprzedaży pojazdu zobowiązuje obie strony (zbywcę oraz nabywcę) do obliczenia i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek opłaca kupujący. Podatek wynosi 2% od wartości rynkowej pojazdu w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Taką samą stawką opodatkowana jest zamiana aut. Wartość rynkowa to przeciętna cena za auto tej samej marki, modelu, rocznika, stanu technicznego, stopnia zużycia jaką możemy otrzymać w miejscowości (liczy się położenie geograficzne), w której sprzedawany jest pojazd. W związku z tym strony transakcji powinny ustalić wartość pojazdu tak, aby odpowiadała ona jego prawdziwej wartości rynkowej. Należy pamiętać, że urzędu skarbowego nie interesuje, za jaką cenę auto zostało nabyte przez kupującego liczy się jego wartość rynkowa. Na zapłacenie podatku i złożenie do swojego urzędu skarbowego deklaracji PCC-3 mamy 14 dni od daty spisania umowy kupna-sprzedaży. Pamiętajmy, że fiskus nie wzywa do zapłaty podatku należy samemu dopilnować tej kwestii. Jednakże w przypadku nieuregulowania należności urząd ma prawo zażądać od nabywcy bądź od obu stron transakcji niezapłaconego podatku wraz z odsetkami za zwłokę obecnie 11% w skali roku liczonymi od dnia spisania umowy kupna-sprzedaży. Dowód opłacenia podatku należy przechowywać przez 5 lat (obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych przedawnia się po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym 1 / 6

2 należało go opłacić). Kto jest zwolniony z opodatkowania? Osoby niepełnosprawne, które zakupiły pojazd na potrzeby własne (ale jeśli osoba niepełnosprawna kupuje używany pojazd od innej osoby to zbywca płaci połowę stawki, czyli 1% wartości auta). Kiedy nie trzeba płacić podatku? Gdy wartość pojazdu nie przekracza 1000zł. Sprzedający (a przy umowie zamiany aut jedna ze stron) jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług (VAT) lub jest z niego zwolniony. Wydział Komunikacji (30 dni) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym. OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO Osoba sprzedająca pojazd ma obowiązek przekazać nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu. OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO Do zarejestrowania/ przerejestrowania pojazdu w Wydziale Komunikacji potrzebne są następujące dokumenty: * dowód własności pojazdu (umowa kupna-sprzedaży, faktura, darowizna, zamiany pojazdów, itp.); * dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym lub decyzja o czasowym wycofaniu z ruchu; * karta pojazdu (jeśli została wydana); * ważna polisa ubezpieczeniowa OC; * dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych wypis z właściwego rejestru; Trzeba również wypełnić odpowiedni wniosek, dostępny na stronach internetowych Wydziałów Komunikacji lub bezpośrednio w tych urzędach. Pojazd rejestruje starosta właściwy dla miejsca zameldowania (adres, który widnieje w dowodzie rejestracyjnym) nabywcy pojazdu. Podczas rejestracji należy zwrócić dotychczasowe tablice rejestracyjne od razu są wydawane nowe. W przypadku zakupu auta zarejestrowanego w tym samym powiecie nie ma konieczności wymiany tablic i wnoszenia stosownej opłaty. Należy jedynie przedłożyć w wydziale tablice w celu zmiany znaku legalizacyjnego. W trakcie sprawdzania zakupionego pojazdu przez wydział komunikacji, otrzymuje się tablice 2 / 6

3 wraz z tymczasowym dowodem (tzw. miękkidowód), który należy zwrócić w momencie odbierania stałego dowodu rejestracyjnego. Całkowity koszt rejestracji powinien wynieść ok. 170 zł uwzględniając wszystkie wymagane dokumenty, wykupienie tablic, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych. Wydatek może się zwiększyć o 75 zł, jeśli nie posiadamy karty pojazdu. Zakład ubezpieczeń (30 dni) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO Zbywca pojazdu po spisaniu umowy kupna-sprzedaży ma obowiązek przekazać nabywcy aktualne ubezpieczenie OC pojazdu (dokumenty potwierdzające zawarcie umowę) oraz w ciągu 30 dni poinformować ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu. Dopełnienie tego obowiązku leży w interesie sprzedającego, ponieważ jeśli nabywca nie zgłosi do towarzystwa faktu kupna auta, dla ubezpieczyciela właścicielem pojazdu nadal będzie zbywca. Sprzedający może starać się o zwrot niewykorzystanej składki ubezpieczenia komunikacyjnego tylko i wyłącznie w przypadku wypowiedzenia przez nabywcę umowy OC w ciągu 30 dni od dnia zakupu pojazdu. Nabywca może, ale nie musi rezygnować z polisy poprzedniego właściciela jest to jego wybór. Często jednak zdarza się tak, że zbywca od razu przy podpisywaniu umowy kupna samochodu podsuwa kupującemu wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Ważne dla kupujących jeśli podpisujemy wypowiedzenie, zażądajmy jego kopii, aby również osobiście dostarczyć je ubezpieczycielowi. Często zdarza się, że zbywca zapomina o tym i nie dostarcza wypowiedzenia ubezpieczycielowi, co w przyszłości może skutkować zdublowaniem ubezpieczenia OC i koniecznością opłacenia dwóch polis OC. Zbywcy nie przysługuje zwrot składki, jeżeli nastąpiła szkoda, za którą zakład ubezpieczeń wypłacił lub jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie. Po dniu zbycia pojazdu skutki wyrządzenia szkody nie obciążają zbywcy. OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO Po kupnie pojazdu na nabywcę przechodzą prawa i obowiązki wynikające z zawartej przez poprzedniego właściciela samochodu umowy OC. Kupujący może: * wypowiedzieć umowę w terminie 30 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaży przykład: kupiliśmy pojazd r., wypowiadamy umowę zgodnie z art. 31 (WAŻNE! 3 / 6

4 pamiętajmy, że to ma być art. 31 a nie art. 28) ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i umowa rozwiązuje się z dniem r., przez te 30 dni jesteśmy objęci ochroną w ramach starej polisy OC. Zaś od 2 grudnia musimy mieć już zawarte nowe ubezpieczenie; * kontynuować polisę zbywcy zgodnie z ustawą, nabywca zobowiązany jest w ciągu 30 dni od zakupu pojazdu poinformować ubezpieczyciela o tym, że jest nowym właścicielem oraz udać się do najbliższej jednostki zakładu ubezpieczeń w celu przepisania ubezpieczenia. Zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki od dnia zakupu pojazdu, uwzględniając zniżki i zwyżki nabywcy proszę pamiętać, że ubezpieczyciel ma do tego prawo. Udając się do towarzystwa, należy wziąć ze sobą wszystkie potrzebne dokumenty i zaświadczenia: umowę k-s bądź fakturę, zaświadczenie o zniżkach OC (ewentualnie naszą ostatnią polisę OC), prawo jazdy, dowód osobisty itp. Nie dziwmy się, kiedy otrzymamy pismo wzywające do zapłaty od ubezpieczyciela najwyraźniej zbywca pojazdu dostarczył dowód sprzedaży pojazdu (umowa k-s, faktura), a zakład ubezpieczeń dokonał kalkulacji składki. Może być ona wysoka, ponieważ, nie mając informacji o zniżkach klienta, ubezpieczyciel kalkuluje składkę na stawkach podstawowych. Gdy dostarczymy do towarzystwa odpowiednie zaświadczenie, składka ulegnie zmniejszeniu. Jeśli nabywca będzie chciał wypowiedzieć kontynuowaną umowę, musi złożyć wypowiedzenie zgodnie z art. 28 ustawy, czyli najpóźniej w przedostatnim dniu trwania umowy (przykład: okres ubezpieczenia: od do , wypowiedzenie do ubezpieczyciela musi dotrzeć najpóźniej r.). * Jeśli zbywca nie opłacił II raty za ubezpieczenie, kto musi to zrobić? Wszystko uzależnione jest od wyznaczonego terminu płatności. Jeśli wypada on na datę już po spisaniu umowy kupna-sprzedaży, ratę powinien opłacić nabywca, natomiast jeśli termin II raty upłynął przed spisaniem umowy k-s, zbywca musi opłacić składkę proporcjonalnie do wykorzystanego okresu ochrony. Taka procedura obowiązuje w większości zakładach ubezpieczeń. * Jeśli składka (płatność jednorazowa) za ubezpieczenie OC nie została opłacona sytuacja jest analogiczna jak powyżej: zbywca opłaca składkę za okres ochrony do dnia sprzedaży pojazdu. * Jeśli składka jest opłacona w całości wielu ubezpieczyli idzie klientom na rękę i nie rekalkuluje składki (jeśli jest to niekorzystne dla klienta) tylko automatycznie przepisuje ubezpieczenie na nowego właściciela. * Jeśli nabywca pojazdu posiada wyższe zniżki w OC niż zbywca i składka jest opłacona w całości 4 / 6

5 po rekalkulacji składki wynik dla nowego właściciela może być bardzo korzystny tzn. po wyliczeniu występuje nadpłata ubezpieczyciel zwraca nowemu właścicielowi część składki (ponieważ ponosi mniejsze ryzyko ubezpieczeniowe). * Jeśli kupiony pojazd nie posiadał ubezpieczenia OC kupujący jest zobowiązany w tym samy dniu, w którym stał się właścicielem pojazdu, zawrzeć ubezpieczenie OC. Pamiętajmy, że w każdym zakładzie ubezpieczeń są inne procedury dotyczące okresu ubezpieczenia i wypowiedzenia umowy po kupnie pojazdu. OC jest regulowane ustawą, ale towarzystwa w różny sposób ją interpretują, np: * jeśli kupimy pojazd, który posiada ubezpieczenie w PZU, a koniec okresu ubezpieczenia przypada na datę spisania umowy k-s, nie możemy już tej umowy wypowiedzieć; * natomiast w TUW nie ma znaczenia, kiedy kończy się polisa zbywcy klient zawsze ma 30 dni na zakończenie ubezpieczenia. Przykład: pojazd został kupiony 18 marca 2010r., okres ubezpieczenia jest od do r. Ustawowe 30 dni liczone są od dnia zakupu pojazdu, czyli jeśli wypowiemy umowę zgodnie z art. 31, zakończy się ona 17 kwietnia ( nie ma znaczenia to, że polisa zbywcy zakończyła się 30 marca). Dlatego, Kliencie, zadzwoń do ubezpieczyciela, dopytaj o szczegóły, ustal, co dla Ciebie będzie najlepszym rozwiązaniem, a unikniesz problemów związanych z podwójnym OC i niekorzystnym wyliczeniem składki. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( art.88) Za niedopełnienie obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego jest nakładana przez UFG opłata karna. Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym stanowi równowartość w złotych sumy wyrażonej w euro (wysokość opłaty jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli.; kurs średni euro ogłoszony przez NBP wg tabeli kursów nr.1/a/nbp/2010 z dnia r. wynosi 4,0924 zł). Opłata ta jest zależna od rodzaju pojazdu oraz okresu pozostawania posiadacza pojazdu bez ubezpieczenia: Okres pozostawiania bez ubezpieczenia OC Wysokość opłat karnych za brak ubezpieczenia OC wysokość opłaty samochody osobowe samochody ciężarowe pozostałe pojazdy przekraczający 14 dni 100% 500 euro ( 2010 rok zł) 800 euro ( 2010 rok zł) 100 euro ( 2010 rok 410 zł) nieprzekraczający 14 dni 50% 250 euro (2010 rok zł) 400 euro (2010 rok 1 5 / 6

6 640 zł) 50 euro (2010 rok 200 zł) nieprzekraczający 3 dni 20% 100 euro (2010 rok 410 zł) 160 euro (2010 rok 650 zł) 20 euro (2010 rok 80 zł) Ważne: UFG posiada bazę danych wszystkich klientów i aktywnie współpracuje z zakładami ubezpieczeń. Jako podmiot uprawniony do kontroli (robi to bardzo aktywnie), może weryfikować listę osób, które nie dopełniły obowiązku ubezpieczenia OC i nakłada opłatę karną. 6 / 6

USTAWY I AKTY PRAWNE

USTAWY I AKTY PRAWNE WYCIĄG Z USTAWY z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) obejmujący zasady

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie rozbie ci w interpretacji zapisów art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi

Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie rozbie ci w interpretacji zapisów art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie rozbieżności w interpretacji zapisów art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (w brzmieniu, które będzie obowiązywać od 11 lutego 2012 roku) Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r.

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-13-11 Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia Poniższe ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia (zwane dalej OWU) stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. Na marginesach treści OWU zostały zamieszczone komentarze,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka ubezpieczeń obowiązkowych i ubezpieczeń OC

Charakterystyka ubezpieczeń obowiązkowych i ubezpieczeń OC Wykład 3 Temat: Ubezpieczenia Obowiązkowe Tematem poniższego wykładu będą ubezpieczenia obowiązkowe w Polsce. Szczególny nacisk położony zostanie na ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r.

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/37 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r.

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 205 12106 Poz. 1210 1210 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/70 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z 2014 r. poz. 827. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Dz.U.03.124.1152 2004.03.09 zm. Dz.U.04.26.225 art. 1 2004.05.01 zm. Dz.U.04.96.959 art. 89 2004.09.22 zm. Dz.U.04.141.1492 art. 11 2005.01.01 zm. Dz.U.04.273.2703 art. 57 zm. Dz.U.04.281.2778 art. 1 2006.01.01

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz.1152 z późn. zm.) wyciąg

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r.

Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-182-04 Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r. Szanowny Panie Marszałku, Pan Józef Oleksy Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: Propozycje zmian do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC KOD: I-AP-02/13 Spis treści Twoja umowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo