Wytyczne ogólne opracowania Studiów Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych. (minimalny wymagany zakres)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne ogólne opracowania Studiów Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych. (minimalny wymagany zakres)"

Transkrypt

1 PROJEKT Wytyczne ogólne opracowania Studiów Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych (minimalny wymagany zakres) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Białystok, czerwiec 2009 r. Wytyczne ogólne opracowania Studiów Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych 1

2 Spis treści 1 Wprowadzenie Podstawowe definicje Zasady ogólne Struktura studium Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie Definicja projektu Charakterystyka projektu Tytuł projektu Lokalizacja projektu Analiza otoczenia społeczno gospodarczego projektu, powiązania z dokumentami strategicznymi Zidentyfikowane problemy Logika interwencji Cele projektu Wskaźniki produktu i rezultatu Zagrożenia i ryzyko w realizacji inwestycji Komplementarność z innymi działaniami / programami Analiza instytucjonalna i prawna wykonalności inwestycji Identyfikacja beneficjentów projektu Opis stanu aktualnego instytucji wdrażającej projekt Status prawny beneficjenta Trwałość i promocja projektu Pomoc publiczna w projekcie Analiza techniczna Analiza finansowa Analiza ekonomiczna Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu / sektora Analiza oddziaływania na środowisko Wytyczne ogólne opracowania Studiów Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych 2

3 1 Wprowadzenie Niniejszy dokument stanowi ogólne wytyczne do opracowania Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych zgłaszanych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Zawiera on również zasady ich sporządzania. Wytyczne mają na celu pomoc potencjalnym beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata w procesie przygotowania Studiów Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych poprzez wprowadzenie jednoznacznych pojęć i założeń oraz ujednolicenie zasad przygotowania jak również osiągnięciu efektu porównywalności inwestycji. 1.1 Podstawowe definicje BENEFICJENT podmiot gospodarczy, podmiot lub przedsiębiorstwo, publiczne lub prywatne, odpowiedzialne za inicjowanie lub inicjujące i realizujące operacje. PROJEKT przedsięwzięcie opisane we Wniosku o dofinansowanie, będące przedmiotem umowy o dofinansowanie zmierzające do osiągnięcia pewnego, precyzyjnie określonego celu. Cel ten najczęściej określony jest w wielkościach naturalnych. ZADANIE wyodrębniona technicznie część projektu. PROJEKT GENERUJĄCY DOCHÓD w myśl art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 jest to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, którego całkowity koszt przekracza 1 mln EUR, obejmujący inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających oraz projekt pociągający za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne świadczenie usług, dla którego wartość bieżąca przychodów w rozumieniu art ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 przewyższa wartość bieżącą kosztów operacyjnych. W przypadku projektów dla których istnieje możliwość obiektywnego oszacowania dochodu z wyprzedzeniem (art. 55 ust. 2) należy wyliczyć wartość wskaźnika luki w finansowaniu na potrzeby ustalenia wartości dofinansowania. Natomiast 1. Artykuł 55 nie ma zastosowania w następujących przypadkach: Projekty, które nie generują dochodu (np. drogi, za korzystanie z których nie trzeba płacić), Projekty, których dochody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych (np. niektóre koleje), Projekty podlegające zasadom pomocy publicznej. Wytyczne ogólne opracowania Studiów Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych 3

4 w przypadku projektów, dla których nie można obiektywnie oszacować dochodu z wyprzedzeniem (np. ze względu na innowacyjny charakter) (art. 55 ust 3) a z celów projektu i założeń wnioskodawcy wynika, że projekt będzie generował przychody w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, dofinansowanie wspólnotowe ustalane przy zastosowaniu stopy dofinansowania określonej dla danego działania (bez konieczności wyliczania luki w finansowaniu), z zastrzeżeniem, że dochód wygenerowany przez projekt w okresie do 5 lat po jego zakończeniu, spełniający przesłanki art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, zostanie zwrócony przez Beneficjenta do właściwej instytucji przyznającej pomoc proporcjonalnie do udziału wydatków kwalifikowalnych w całkowitym koszcie projektu oraz proporcjonalnie do udziału współfinansowania wspólnotowego w wydatkach kwalifikowalnych. KOSZTY KWALIFIKOWALNE wydatek lub koszt poniesiony przez beneficjenta w związku z realizacją projektu zgodnie z zasadami obowiązującymi i który kwalifikuje się do refundacji ze środków przeznaczonych na program. POMOC PUBLICZNA wszelka pomoc udzielona przez Państwo Członkowskie lub z użyciem zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub może zakłócić konkurencję poprzez faworyzowanie określonych podmiotów lub wytwarzania określonych dóbr oraz gdy jest niezgodna ze wspólnym rynkiem, o ile wpływa na handel między Państwami Członkowskimi. DOCHÓD nie jest dochodem w rozumieniu ustawy o rachunkowości. W niniejszym opracowaniu będzie rozumiany jako wartość bieżąca salda przepływów pieniężnych. Swym zakresem obejmie dochody osiągnięte w trakcie realizacji oraz dochody planowo uzyskane po zakończeniu inwestycji. NAKŁADY INWESTYCYJNE nakłady inwestycyjne poniesione w okresie realizacji projektu. Obejmują prace przygotowawcze i nakłady na rzeczowy majątek trwały. NAKŁADY W OKRESIE EKSPLOATACJI nakłady na środki trwałe niezbędne do eksploatacji (ruchome środki trwałe), nakłady na remonty generalne powiększające wartość środków trwałych, czyli nakłady odtworzeniowe. CELE OGÓLNE/POŚREDNIE cele wyjaśniają dlaczego projekt jest ważny dla społeczeństwa w kategoriach długoterminowych korzyści dla beneficjentów i szerszych korzyści dla innych grup. CEL BEZPOŚREDNI cel odnoszący się do kluczowego problemu i jest definiowany w kategoriach korzyści dla beneficjentów lub grup docelowych, jest rezultatem wykorzystania powstałych produktów. ODDZIAŁYWANIE długofalowe konsekwencje dla bezpośrednich adresatów po zakończeniu ich udziału w projekcie lub po zakończeniu danej inwestycji, a także pośrednie konsekwencje dla innych adresatów, którzy skorzystali lub stracili w wyniku realizacji projektu. Wytyczne ogólne opracowania Studiów Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych 4

5 REZULTATY bezpośrednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego programu lub projektu. Rezultaty dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia programu lub projektu u beneficjentów pomocy, bezpośrednio po uzyskaniu przez nich wsparcia. PRODUKT wynik interwencji w stan aktualny, czyli bezpośredni, materialny efekt realizacji projektu mierzony konkretnymi wielkościami. 1.2 Zasady ogólne Studium Wykonalności stanowi załącznik do Wniosku o dofinansowanie projektu infrastrukturalnego w ramach RPOWP na lata Studium Wykonalności musi być aktualne na dzień składania Wniosku o dofinansowanie projektu informacje prezentowane w obu dokumentach muszą być tożsame. Studium Wykonalności musi dotyczyć jednego określonego zakresu tematycznego, którego dofinansowanie przewidziano w RPOWP na lata Wszystkie analizy przygotowywane dla projektów infrastrukturalnych powinny być wykonane w cenach stałych. Analizą należy objąć okres inwestycyjny (lata ponoszenia nakładów na realizację projektu) oraz technicznego cyklu życia projektu. Okresy referencyjne: Dziedzina gospodarki Okres referencyjny [w latach] energetyka Gospodarka wodna i ochrona środowiska 30 kolejnictwo 30 drogi Porty morskie i lotnicze 25 przemysł 10 Inne usługi 15 Okres odniesienia przyjęty na potrzeby analizy (za który należy sporządzić prognozę przepływów pieniężnych generowanych przez projekt) jest uzależniony od rodzaju inwestycji i powinien odzwierciedlać okres życia ekonomicznego projektu. Analiza musi być prowadzona metodą przyrostu w odniesieniu do stanu istniejącego, a nie stanu 0. Należy zaprezentować wariant bezinwestycyjny, wariant uwzględniający Wytyczne ogólne opracowania Studiów Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych 5

6 realizację projektu (w połączeniu ze stanem obecnym) oraz sam projekt (wariant inwestycyjny wariant bezinwestycyjny = projekt). Dane (szczególnie dane liczbowe) powinny posiadać wskazanie źródeł pochodzenia i okres którego dotyczą. Dane statystyczne nie powinny być starsze niż 2 lata, a źródła danych finansowych (np. kosztorys) nie mogą być starsze niż 1 rok. Studium Wykonalności musi pozostawać w zgodzie z dokumentami wyższego rzędu, przede wszystkim z: przepisami krajowymi i UE, Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata , Szczegółowym opisem osi priorytetowych RPOWP na lata , Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata , Krajowymi Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu spójności w okresie programowania (opracowanie MRR), Krajowymi Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (opracowanie MRR), innymi dokumentami programowymi na lata Struktura studium 2.1 Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie Rozdział powinien być napisany w języku niespecjalistycznym (zrozumiałym dla osoby bez przygotowania technicznego) i powinien być skróconym przeglądem kluczowych informacji o projekcie. Zalecane jest przedstawienie: przedmiotu projektu, informacji podstawowej (beneficjent, tytuł, lokalizacja, zgodność z celami RPOWP, podstawowe wnioski analizy otoczenia przedsięwzięcia), celi, rezultatów, produktów projektu, stosowania zasady cross financingu (w zakresie dopuszczalności stosowania), przewidywanych nakładów inwestycyjnych, harmonogramu projektu oraz jego trwałości, wykonalności technicznej i instytucjonalnej projektu, Wytyczne ogólne opracowania Studiów Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych 6

7 pomocy publicznej w projekcie, kosztów inwestycyjnych i struktury finansowania, wyników analizy finansowej i ekonomicznej, wniosków z analizy oddziaływania na środowisko, określenia grup docelowych. 2.2 Definicja projektu Należy w krótkich słowach i jednoznacznie opisać przedmiot i zakres projektu. Z punktu tego muszą jasno wynikać zadania jakie będą realizowane w ramach projektu. 2.3 Charakterystyka projektu Tytuł projektu Tytuł powinien być krótki i oddający charakter projektu oraz zgodny z pozostałą dokumentacją Lokalizacja projektu Opis powinien zawierać informacje pomocne w lokalizacji inwestycji wraz z wizualizacją na mapach (przedstawione w załącznikach). Miejsce realizacji projektu należy sprowadzić do poziomu konkretnej gminy oraz miejscowości w odniesieniu do istniejącego i planowanego stanu zagospodarowania terenu. Dla projektów punktowych należy wskazać dokładną lokalizację działki wraz z numerem. Dla inwestycji liniowych należy określić w sposób jednoznaczny położenie jej początku i końca. Należy ująć informację o istniejącym (z aktualnym stanem zagospodarowania uzbrojenia terenu) i planowanym stanie zagospodarowania terenu, na którym realizowany będzie projekt Analiza otoczenia społeczno gospodarczego projektu, powiązania z dokumentami strategicznymi Należy ująć newralgiczne cechy terenu objętego oddziaływaniem projektu, na tyle dokładne, aby Wytyczne ogólne opracowania Studiów Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych 7

8 zrozumieć problemy, które po zrealizowaniu projektu powinny być rozwiązane. Należy wskazać bezpośrednią zgodność projektu z polityką szczebla: krajowego, regionalnego i lokalnego. Koniecznym jest wskazanie jednoznacznej zgodności projektu z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Należy również wskazać wpływ projektu na polityki horyzontalne: Politykę ochrony środowiska, Politykę równych szans, Politykę społeczeństwa informacyjnego i Efektywność energetyczną Zidentyfikowane problemy W punkcie tym należy opisać i zanalizować problemy, które dotykają bezpośrednich i pośrednich beneficjentów projektu. Charakterystyka powinna wskazywać powiązania pomiędzy wyróżnionymi problemami, do rozwiązania których przyczynia się projekt, a badaną analizą otoczenia projektu. Należy również przeprowadzić selekcję tych problemów i zidentyfikować problem kluczowy, który zostanie rozwiązany poprzez realizację projektu Logika interwencji Pomocną w opracowaniu projektu, a następnie jego ocenie i realizacji jest matryca logiczna projektu. Matryca logiczna jest narzędziem rekomendowanym, szczególnie dla projektów wieloetapowych lub opracowywanych w partnerstwie Cele projektu Cele ogólne/szersze projektu Należy opisać jakie długoterminowe korzyści społeczno ekonomiczne zostaną osiągnięte w danym sektorze/regionie poprzez realizację projektu, z wyszczególnieniem wskaźników oddziaływania (tj. długofalowych konsekwencji zrealizowanego produktu, wykraczających poza natychmiastowe efekty dla grup docelowych). Cel/(e) bezpośredni projektu Cel(e) projektu muszą wynikać z zidentyfikowanych problemów i być spójne z celami działania zawartymi w RPOWP. Wytyczne ogólne opracowania Studiów Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych 8

9 Wskaźniki produktu i rezultatu Zdefiniowane dla projektu wskaźniki produktu i rezultatu muszą zawierać przynajmniej dwa z wskazanych w Tabeli wskaźników, stanowiącej załącznik nr 3 Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPOWP na lata Wskaźniki produktu Produkt bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami. Wskaźniki produktu należy zaprezentować w formie tabelarycznej. Wskaźniki produktu muszą zostać przedstawione narastająco. Wskaźniki produktu muszą być prezentowane w odniesieniu do roku bazowego; za rok bazowy dla wskaźników produktu należy przyjąć ostatni pełny rok kalendarzowy przed rozpoczęciem realizacji projektu. Wskaźniki rezultatu W punkcie tym należy przedstawić informacje na temat rezultatów osiągniętych dzięki realizacji projektu. Rezultaty można zdefiniować jako korzyści, jakie wynikną dla beneficjenta bezpośrednio po zakończeniu projektu w związku ze zrealizowanymi działaniami. Wskaźniki rezultatu należy przedstawić w sposób narastający uwidoczniając zmiany wywołane realizacją projektu. Wskaźniki rezultatu należy podać w odniesieniu do roku bazowego. Za rok bazowy dla wskaźników rezultatu przyjmujemy ostatni pełny rok kalendarzowy przed złożeniem wniosku. Przy prezentacji wskaźników rezultatu - dla pierwszego roku funkcjonowania projektu - za I rok zostaje przyjęty pierwszy pełny rok kalendarzowy funkcjonowania infrastruktury powstałej w ramach projektu. Wskaźniki mogą pojawiać się w trakcie realizacji projektu Zagrożenia i ryzyko w realizacji inwestycji Celem analizy ryzyka jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić przy realizacji inwestycji oraz wskazanie sposobu postępowania w momencie ich wystąpienia. Wytyczne ogólne opracowania Studiów Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych 9

10 Komplementarność z innymi działaniami / programami Potencjalny projekt zgłaszany do realizacji może stanowić element szerszego przedsięwzięcia. W punkcie tym należy przedstawić działania komplementarne. Wskażą one na powiązania z projektami realizowanymi ze środków unijnych / krajowych / zagranicznych, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na jego realizację. Należy odnieść się głównie do działań już zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji. 2.4 Analiza instytucjonalna i prawna wykonalności inwestycji Identyfikacja beneficjentów projektu Należy jasno określić beneficjenta oraz beneficjentów pośrednich projektu. W przypadku projektów inwestycyjnych beneficjentem projektu jest podmiot, który będzie stroną umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP. Poza tym w punkcie tym należy określić kto będzie pełnił funkcję Zamawiającego. Można również określić w jaki sposób wybrany będzie inżynier / menager projektu, tj. niezależny pośrednik pomiędzy pracodawcą, a kontraktorem wykonawcą projektu. Dodatkowo w Studium Wykonalności należy wskazać, kto stanie się właścicielem inwestycji finansowanej ze środków EFRR po jej zakończeniu Opis stanu aktualnego instytucji wdrażającej projekt Wdrożenie projektu nie może odbyć się bez ram instytucjonalnych należy przedstawić charakterystykę i analizę stanu aktualnego organizacji wdrążającej projekt (zdolność organizacyjną) z dokładnym sposobem i procedurami wdrażania projektu (harmonogram projektu). Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie projektu przedstawia inne osoby/organizacje zaangażowane w realizację projektu, ich rolę włącznie z podziałem odpowiedzialności, ewentualne powiązanie z innymi podmiotami. Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie projektu opisuje towarzyszące procesowi wdrażania projektu procedury, sposób pozyskiwania odpowiednich zezwoleń prac przygotowawczych, projektowych, oraz określa liczbę kontraktów w ilu będzie realizowany projekt oraz sposób wyboru Wytyczne ogólne opracowania Studiów Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych 10

11 wykonawców robót, usług i dostawców. Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie projektu przedstawia wielkości niezbędnych kosztów i źródła finansowania działań związanych z realizacją projektu, jak tez identyfikuje zagrożenia związane z wykonalnością instytucjonalną projektu. Zalecaną formą przedstawienia harmonogramu jest wykres Gantt a Status prawny beneficjenta Punkt ten opisuje kwestie prawne związane z realizacją projektu. W części tej powinna znaleźć się odpowiedź na temat własności gruntu / obiektów, na których będzie realizowany projekt, oraz inne dodatkowe informacje jak kwestia dostępności gruntu, mediów pod inwestycję należy przedstawić dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Należy określić czy projekt jest przygotowany do realizacji pod względem prawnym i jakie pozwolenia/decyzje/opinie pozostają konieczne do uzyskania w celu zapewnienia realizacji projektu Trwałość i promocja projektu Beneficjent jest zobowiązany do utrzymania projektu i nie poddania go znaczącym modyfikacjom przez co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji. W punkcie tym należy wskazać kto będzie ponosić koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji po zakończeniu wsparcia projektu. Informację należy uzupełnić o element rozwiązań ewentualnego udostępniania wybudowanej infrastruktury podmiotom trzecim. Należy przedstawić krótki opis sposobów promocji udziału UE w finansowaniu projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie: Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Wytyczne ogólne opracowania Studiów Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych 11

12 Regionalnego art. 8 i 9, Krajowymi Wytycznymi w zakresie informacji i promocji opracowanymi przez MRR, Strategią Komunikacji Funduszy Europejskich na lata , w tym zał. nr 1 Księgą znaków Pomoc publiczna w projekcie Źródłowym przepisem w zakresie pomocy publicznej jest art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE, Dz.U.UE.C.321E.37 z dn r.), który stanowi: Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w niniejszym Traktacie, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. Należy zidentyfikować czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej na podstawie obowiązujących aktów prawnych i wytycznych. Sposobem zweryfikowania występowania pomocy publicznej w projekcie jest test pomocy publicznej. Ustalenie, czy w określonej transakcji występuje pomoc publiczna polega na zbadaniu, czy jednocześnie występują wszystkie niżej wymienione przesłanki 2 : wsparcie jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych, wsparcie to jest udzielane na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku (korzyść ekonomiczna), selektywność tzn. uprzywilejowanie określonych podmiotów lub wytwarzanie określonych dóbr, wsparcie zakłóca konkurencję lub grozi zakłóceniem oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. Każdą z przesłanek należy uzasadnić. W przypadku, gdy którakolwiek z przesłanek nie jest spełniona, pomoc publiczna nie występuje. Gdy wynik przeprowadzonego testu pomocy publicznej jest pozytywny, przynajmniej w odniesieniu do części zakresu rzeczowego projektu, oznacza to że projekt w części jest objęty 2 Patrz: Wspólnotowe zasady dotyczące pomocy państwa Vademecum.Dokument dostępny na stronie MRR Wytyczne ogólne opracowania Studiów Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych 12

13 pomocą publiczną. Skutkiem tego jest konieczność wydzielenia wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy publicznej i bez pomocy. W przypadku wpisania się projektu w zakres objęty pomocą stosuje się poziom dofinansowania określony w danym programie pomocowym. W projektach może występować mieszany poziom dofinansowania odrębny dla zadań podległych pomocy publicznej i odrębny dla pozostałych. 2.5 Analiza techniczna Zadaniem analizy technicznej jest określenie zasadności zaproponowanych rozwiązań technicznych i technologicznych w projekcie. Powinna ona szczegółowo uzasadnić wybór rozwiązania technicznego oraz proponowane zmiany (które mają przynieść rezultaty zmierzające do osiągnięcia celów projektu) i wykazać, że zaproponowane rozwiązanie jest: wykonalne pod względem technicznym i/lub technologicznym, zgodne z najlepszą praktyką w danej dziedzinie, zgodne z obowiązującymi normami prawnymi, optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników, przedstawia optymalny stosunek jakości do ceny, najbardziej odpowiednie spośród rozważanych opcji. 2.6 Analiza finansowa Celem analizy finansowej jest ustalenie właściwego (maksymalnego) wkładu z funduszy, który sprawi iż inwestycja jest wykonalna finansowo a równoczesne beneficjent nie otrzymuje zbyt wielu środków dotacyjnych. Musi ona zweryfikować czy beneficjent będzie zdolny do wdrożenia projektu, a podmiot prowadzący eksploatację powstałej infrastruktury będzie generował nadwyżkę wystarczającą do pokrycia kosztów działalności operacyjnej czy ewentualnych wydatków odtworzeniowych, tj. czy inwestycja jest finansowo trwała. W tym punkcie należy dokładnie opisać przyjęte założenia do wyliczenia poszczególnych pozycji oraz wskazać opracowanie / źródło, na podstawie którego oszacowane zostały planowane koszty inwestycji. Elementy analizy finansowej: Wytyczne ogólne opracowania Studiów Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych 13

14 zestawienie głównych kosztów projektu, opracowane na podstawie najbardziej aktualnych i wiarygodnych danych (w PLN), przychody generowane przez projekt w przypadku, gdy projekt przyniesie przychody wynikające z taryf lub opłat ponoszonych przez użytkowników, należy wyszczególnić te opłaty (rodzaje, poziom opłat, zasady, na których ustalono opłaty), wskazać czy pokrywają one koszty operacyjne oraz amortyzację projektu a w przypadku braku taryf lub opłat należy wskazać w jaki sposób pokrywane będą koszty utrzymania i operacyjne funkcjonowania projektu, nakłady inwestycyjne na realizację projektu szczegółowy harmonogram rzeczowofinansowy dotyczący realizacji projektu w ujęciu kwartalnym należy podawać na podstawie aktualnych i wiarygodnych danych ze wskazaniem ich źródła (należy zaprezentować wartość netto, stawkę VAT i wartość brutto). Przy sporządzaniu analizy finansowej należy posługiwać się metoda zdyskontowanych środków pieniężnych. Analiza finansowa powinna być prowadzona w cenach stałych w PLN stopa dyskontowa w cenach stałych wynosi 5%. Rachunek zysków i strat i przepływów finansowych Należy sporządzić rachunek zysków i strat dla projektu zgodnie z Ustawą o rachunkowości w zakresie jej obowiązywania. W rachunku zysków i strat należy ująć wyłącznie zmianę poszczególnych wielkości wywołana projektem. Przepływy pieniężne powinny zawierać zmiany zapotrzebowania na kapitał obrotowy. W rachunku przepływów pieniężnych należy ująć wyłącznie zmianę poszczególnych wielkości wywołaną projektem. Jeśli środki pieniężne na koniec okresu osiągają w którymkolwiek roku wartości ujemne należy określić źródło pokrycia deficytu. Analiza luki finansowej Należy obliczyć stopę dotacji (poziom wydatków kwalifikowalnych). W celu obliczenia luki finansowej należy odnieść się do określonych przepływów pieniężnych oraz uwzględnić wartość rezydualną. Analiza ta nie jest wymagana dla projektów podlegającym zasadom pomocy publicznej. Algorytm obliczania luki finansowej zgodnie z krajowymi Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów Wytyczne ogólne opracowania Studiów Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych 14

15 generujących dochód. Wskaźniki rentowności Należy określić podstawowe wskaźniki rentowności projektu, które wskażą, iż dotacja została odpowiednio oszacowana i nie przynosi nadmiernych korzyści beneficjentowi projektu. Dla wszystkich projektów należy wyliczyć wskaźniki: finansową bieżącą wartość netto inwestycji (FNPV/C) i finansową wewnętrzną stopę zwrotu z inwestycji (FRR/C) w wariancie bez i z dotacją. Natomiast w przypadku projektów realizowanych w strukturze PPP należy dodatkowo wyliczyć wskaźniki: finansową bieżąca wartość netto kapitału (FNPV/K) i finansową wewnętrzna stopa zwrotu kapitału (FRR/K). 2.7 Analiza ekonomiczna Analiza ekonomiczna dostarcza wskaźników efektywności ekonomicznej inwestycji, które pozwalają na stwierdzenie, czy inwestycja jest uzasadniona z ogólnospołecznego punktu widzenia. Należy zastosować metodę Analizy efektywności kosztowej wyliczając wskaźniki efektywności ekonomicznej projektu: ekonomiczną, bieżąca wartość netto inwestycji (ENPV) stanowiącą różnicę ogółu zdyskontowanych korzyści i kosztów związanych z inwestycją; projekt jest efektywny jeśli ENPV jest większy niż zero, ekonomiczną, wewnętrzną stopę zwrotu z inwestycji (ERR) określającą ekonomiczny zwrot z projektu; ERR powinna być wyższa niż zastosowana stopa dyskontowa, wskaźnik B/C, który ustala się jako stosunek zdyskontowanych korzyści do sumy zdyskontowanych kosztów generowanych w okresie odniesienia; B/C powinien być większy od jedności. Przy uzyskaniu negatywnych wskaźników efektywności (ujemnych) dalsza analiza inwestycji staje się bezcelowa, a inwestycja powinna zostać odrzucona. Wykonanie analizy ekonomicznej na etapie Studium Wykonalności pozwala zatem na uniknięcie kosztownych prac projektowych dla inwestycji, które nie mają uzasadnienia ekonomicznego. Wytyczne ogólne opracowania Studiów Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych 15

16 2.8 Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu / sektora Powyższe analizy stanowią wykaz najważniejszych elementów dla danego sektora, uwzględniają jego najistotniejsze cechy (np. sektor transportu prognozy ruchu). 2.9 Analiza oddziaływania na środowisko Dla projektów, dla których wymagane jest polskim prawem wykonanie oceny oddziaływania na środowisko należy przedstawić streszczenie tego dokumentu. Dla projektów dla których nie jest wymagane wykonanie w/w oceny należy sporządzić krótką analizę w aspekcie oddziaływania na poszczególne elementy środowiska naturalnego. W każdym przypadku należy określić wpływ projektu na obszary NATURA Wytyczne ogólne opracowania Studiów Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych 16

17 (Nazwa instytucji Adres) (Miejscowość i data) Oświadczenie Beneficjenta Niniejszym oświadczam, że projekt...: (tytuł projektu) 1. jest / nie jest projektem generującym dochód w myśl art. 55 rozporządzenia WE 1083/2006 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem WE 1341/ podlega/ nie podlega zasadom pomocy publicznej (podpis i pieczątka) Niewłaściwe skreślić Niewłaściwe skreślić Wytyczne ogólne opracowania Studiów Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych 17

Wytyczne ogólne opracowania Studiów Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych. (minimalny wymagany zakres)

Wytyczne ogólne opracowania Studiów Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych. (minimalny wymagany zakres) PROJEKT Wytyczne ogólne opracowania Studiów Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. (minimalny wymagany zakres)

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR

ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie 2. Definicja projektu 3. Charakterystyka projektu - część ogólna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

Struktura Wstępnego Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych zgłaszanych w ramach Programów Rozwoju Subregionów

Struktura Wstępnego Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych zgłaszanych w ramach Programów Rozwoju Subregionów Struktura Wstępnego Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych zgłaszanych w ramach Programów Rozwoju Subregionów Wstęp: Niniejszy dokument został opracowany na potrzeby oceny i wdrażania projektów

Bardziej szczegółowo

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy dla Poddziałania 1.3.1

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy dla Poddziałania 1.3.1 Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA WYTYCZNE TEMATYCZNE

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA WYTYCZNE TEMATYCZNE Załącznik do uchwały nr 27/1067/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2013 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE TEMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Założenia do projekcji dla projektu (metoda standardowa)

Założenia do projekcji dla projektu (metoda standardowa) Zał. nr 1 do SWI Założenia projekcji finansowej dla celów przeprowadzenia analizy finansowej projektu inwestycyjnego Założenia do projekcji dla projektu (metoda standardowa) Wyszczególnienie/Pozycja Stawka/Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie?

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Danuta Palonek dpalonek@gddkia.gov.pl Czym jest analiza

Bardziej szczegółowo

Waldemar Jastrzemski, JASPERS

Waldemar Jastrzemski, JASPERS Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez FS i EFRR w latach 2007-20132013 Waldemar Jastrzemski, JASPERS Warszawa, 1 08 sierpnia 2008 Zakres prezentacji Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach. Kraków, 2010 r.

Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach. Kraków, 2010 r. Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach Kraków, 2010 r. Istota monitorowania Obowiązek monitorowania projektów przez państwa

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalnosci. Feasibility study

Studium Wykonalnosci. Feasibility study MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Zalecenia do przygotowania Studium Wykonalności dla PO IG Priorytet 2 projekty inwestycyjne Krzysztof Mieszkowski Departament Funduszy Europejskich Studium Wykonalnosci

Bardziej szczegółowo

ST S U T DI D UM M WYKONALNOŚCI

ST S U T DI D UM M WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY Dane Wnioskodawcy (zgodnie z dokumentami rejestrowymi) Ogólna charakterystyka ( kapitał własny, współwłaściciele, struktura organizacyjna) Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013

Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013 Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013 1 Plan prezentacji Art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 Art. 15-19 Rozporządzenia delegowanego

Bardziej szczegółowo

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekt hybrydowy, jeśli spełnia stosowne warunki określone w art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 roku (dalej:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 113/113/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 lutego 2016 roku

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 113/113/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 lutego 2016 roku Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 113/113/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 lutego 2016 roku Wytyczne do Biznesplanu stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wytyczne dotyczące przygotowania Studium Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://www.mrr.gov.pl

Źródło: http://www.mrr.gov.pl Wytyczne yy do analiz finansowo-ekonomicznych dla przedsięwzięć realizowanych w ramach PO IiŚ Ministerstwo Środowiska Źródła wytycznych do sporządzenia Studium Wykonalności ś dokumenty główne 1. Narodowe

Bardziej szczegółowo

Wymogi kryterium TAK NIE

Wymogi kryterium TAK NIE Załącznik nr II.6.3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP (Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw) - 2009 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 1787/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2008 roku

Załącznik do Uchwały Nr 1787/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2008 roku Załącznik do Uchwały Nr 1787/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2008 roku Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do przygotowania studium wykonalności PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA ROSJA

Wytyczne do przygotowania studium wykonalności PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA ROSJA Wytyczne do przygotowania studium wykonalności PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA ROSJA 2014-2020 7 lipca 2017 Spis treści 1. Streszczenie w języku angielskim 3 2. Zarys projektu 3 2.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020. AMT Partner Sp. z o.o.

SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020. AMT Partner Sp. z o.o. SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020 AMT Partner Sp. z o.o. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU - ETAPY 1. POMYSŁ 2. PRZEDAPLIKACYJNY 3. APLIKACYNY TYPY PROJEKTÓW I ICH CHARAKTERYSTYKA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) (przykładowo) dla osi priorytetowej:

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Sposób obliczania poziomu dofinansowania dla inwestycji w obszarze energetyki w ramach działania 7.1 POiIŚ

Sposób obliczania poziomu dofinansowania dla inwestycji w obszarze energetyki w ramach działania 7.1 POiIŚ Załącznik nr 1 do instrukcji Wypełniania Wniosku o dofinansowanie Sposób obliczania poziomu dofinansowania dla inwestycji w obszarze energetyki w ramach działania 7.1 POiIŚ 2014-2020 Beneficjent wypełniając

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO)

Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO) Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO) Szkolenie dla Wnioskodawców Działania 7.2 Kraków, luty-marzec

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWNIE SPORZĄDZIĆ ANALIZY EKONOMICZNO - FINANSOWE

JAK POPRAWNIE SPORZĄDZIĆ ANALIZY EKONOMICZNO - FINANSOWE JAK POPRAWNIE SPORZĄDZIĆ ANALIZY EKONOMICZNO - FINANSOWE Analiza potrzeb PW PP1 pomysł potrzeba analiza Analiza potrzeb regionu Promowanie swojego regionu/produktu Przydatność, funkcjonalność i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

16. Analiza finansowa...

16. Analiza finansowa... 16. Analiza finansowa... Spis treści 16.1 ZałoŜenia... 16-2 16.2 Obliczenie proponowanego poziomu wsparcia środkami pomocowymi, wraz z oceną finansowej wykonalności przedsięwzięcia... 16-3 16.3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2007-2013 w zakresie korekt w okresie trwałości projektów

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA WYKONALNOŚCI. Departament Ochrony Wód Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Warszawa, 13 luty 2009 r. Warszawa, lutego 2009 r.

UNIA EUROPEJSKA WYKONALNOŚCI. Departament Ochrony Wód Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Warszawa, 13 luty 2009 r. Warszawa, lutego 2009 r. ZAKRES STUDIUM WYKONALNOŚCI Departament Ochrony Wód Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa, 13 luty 2009 r. 1 Warszawa, 12 13 lutego 2009 r. Studium Wykonalności - cel Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód w perspektywie finansowej 2014-2020

Zasady ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 Szkolenia dla wnioskodawców Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące przygotowywania Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wytyczne dotyczące przygotowywania Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wytyczne dotyczące przygotowywania Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet V: Dyfuzja innowacji Działanie 5.1: Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów/ działanie 1.1a

Kryteria wyboru projektów/ działanie 1.1a Na Uchwały nr 466 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. Kryteria wyboru projektów/ działanie 1a OŚ PRIORYTETOWA WARUNKI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY 1 Poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Załącznik nr 7b) Wytyczne do procedury PK oraz PRS Formularz do WSW dla PRS Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Wstępne Studium Wykonalności stanowiące załącznik do fiszki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY PROJEKTU SUBREGIONALNEGO W RAMACH RPO WM

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY PROJEKTU SUBREGIONALNEGO W RAMACH RPO WM Załącznik nr 2 do Regulaminu wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 4. Osi priorytetowej Regionalna

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie projektu do realizacji i ubiegania się o dofinansowanie w ramach PWT Pl - Sk 2007-2013

Przygotowanie projektu do realizacji i ubiegania się o dofinansowanie w ramach PWT Pl - Sk 2007-2013 Przygotowanie projektu do realizacji i ubiegania się o dofinansowanie w ramach PWT Pl - Sk 2007-2013 Grzegorz Gołda Wspólny Sekretariat Techniczny PWT Pl-Sk Kraków Co warto przeczytać? Wytyczne KE i inne

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczno-finansowa w projektach generujących dochód w sektorze środowiska (I i II priorytet)

Analiza ekonomiczno-finansowa w projektach generujących dochód w sektorze środowiska (I i II priorytet) Analiza ekonomiczno-finansowa w projektach generujących dochód w sektorze środowiska (I i II priorytet) Robert Markiewicz, NFOŚiGW 1 Projekt generujący dochód - definicja art. 55 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne opracowania studiów wykonalności projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii (Wytyczne OZE)

Wytyczne opracowania studiów wykonalności projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii (Wytyczne OZE) Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Wytyczne opracowania studiów wykonalności projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii (Wytyczne OZE)

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE OPRACOWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI

WYTYCZNE OPRACOWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI WYTYCZNE OPRACOWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, luty 2009 r. Spis treści I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF Strona 1/8 FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR II. do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

ZAŁĄCZNIK NR II. do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZAŁĄCZNIK NR II do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO STUDIUM WYKONALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1972/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2016 r. pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 Działanie 4.2 Gospodarka odpadami 1. Numer

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZASADY PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Załącznik nr VI ZASADY PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 22 maja 2017 roku SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych)

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w ramach Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.1. AKTYWIZACJA

Bardziej szczegółowo

OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1

OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1 OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1 Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 2 Opis znaczenia kryterium 1. Wniosek został złożony w terminie

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej Numer i nazwa działania/ poddziałania

Bardziej szczegółowo

PODDZIAŁANIE WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE MIESZKANIOWYM POIIŚ

PODDZIAŁANIE WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE MIESZKANIOWYM POIIŚ PODDZIAŁANIE 1.3.2. WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE MIESZKANIOWYM POIIŚ 2014 2020 KONKURS NR POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17 FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa inwestycji energetycznych (studium wykonalności) Dr Marek Urbaniak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Analiza finansowa inwestycji energetycznych (studium wykonalności) Dr Marek Urbaniak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Analiza finansowa inwestycji energetycznych (studium wykonalności) Dr Marek Urbaniak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Studium wykonalności dokument (analiza) przedstawiająca cele projektu i sposoby ich

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: NR KONKURSU:. DATA WPŁYWU WNIOSKU: NR KANCELARYJNY WNIOSKU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Kryteria strategiczne w konkursie: Nr RPKP IZ /16. Bydgoszcz, 4 listopada 2016 r.

Kryteria strategiczne w konkursie: Nr RPKP IZ /16. Bydgoszcz, 4 listopada 2016 r. Kryteria strategiczne w konkursie: Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-066/16 Bydgoszcz, 4 listopada 2016 r. Poddziałanie4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT D.1 Kryteria strategiczne dostępu D.1.1

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna dotycząca

Opinia prawna dotycząca Kraków, dnia 1 lipca 2009 r. Opinia prawna dotycząca oceny przyjętego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego rozwiązania umożliwiającego uniknięcie wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa 7 Infrastruktura ochrony środowiska

Oś priorytetowa 7 Infrastruktura ochrony środowiska Załącznik do Uchwały nr 3/07 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007-2013 z dnia 7 listopada 2007 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

KARTA PONOWNEJ OCENY* MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWŚ 2014-2020

KARTA PONOWNEJ OCENY* MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWŚ 2014-2020 KARTA PONOWNEJ OCENY* MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWŚ 2014-2020 * ponowna ocena dotyczy przypadku konieczności dokonania powtórenej oceny w wyniku rozstrzygnięcia procedury odwoławczej

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1 Suma kontrolna Data wpływu wersji elektronicznej: Numer wniosku: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020

Załącznik nr 3 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 Załącznik nr 3 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 Wytyczne do Studiów Wykonalności stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU KONKURSOWEGO. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU KONKURSOWEGO. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Karta Oceny Merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Uzupełnienie do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś IX, działanie 9.3 Metoda wyliczania udziału dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy

Bardziej szczegółowo

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Pełna dokumentacja Wniosek o dofinansowanie Studium wykonalności / biznesplan Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa

Oś priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Wskazania do Studium Wykonalności stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Procedura wyliczania i monitorowania dochodu w okresie trwałości w projektach Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata WYTYCZNE OPRACOWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO I OTWARTEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw 2.2.1 Modele biznesowe MŚP Konkurs nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-006/16 Łódź, 17.03.2016r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD. 02.02.01-IP.02-10-006/16

Bardziej szczegółowo

Samborzec, Znak sprawy: SPZOZ ZAPYTANIE OFERTOWE

Samborzec, Znak sprawy: SPZOZ ZAPYTANIE OFERTOWE Samborzec, 2016-07-12 Znak sprawy: SPZOZ.1.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Samborcu zaprasza do złożenia ofert na opracowanie studium wykonalności dla realizacji

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Podstawowa dokumentacja konkursowa Podstawowa dokumentacja konkursowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów RPO WZ Przewodnik do

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie: Wytycznych do przygotowania Studiów wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego;

Bardziej szczegółowo

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej IV.1.8.4 Ocena wniosku o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie na każdym etapie oceniany jest jako całość, tzn. w procesie oceny nie następuje rozdzielenie na polską i niemiecką część projektu. Etapy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI projekty w ramach XIII osi priorytetowej PO IiŚ

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI projekty w ramach XIII osi priorytetowej PO IiŚ Wersja 18.08.2008 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI projekty w ramach XIII osi priorytetowej PO IiŚ Głównym celem Studium Wykonalności (SW) jest przedstawienie zasadności realizacji projektu,

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej,

POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej, POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej, NFOŚiGW Postanowienia wspólne Life+ W postanowieniach ogólnych umowy LIFE+, zawieranej miedzy Komisją Europejską a Beneficjentem, każdorazowo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA MERYTORYCZNE

KRYTERIA MERYTORYCZNE Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1232/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2016 roku. KRYTERIA MERYTORYCZNE Ocena kryteriów merytorycznych będzie dokonywana na podstawie informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 6. Rozwój miast 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze użyteczności publicznej na obszarze KOF. Obniżona emisja substancji

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE Spis treści Akty prawne PPP w przepisach dot. Funduszy Europejskich Aspekty prawne w poszczególnych modelach łączenia PPP oraz Funduszy UE Wnioski Akty

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków dotacji rozwojowej

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5039/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2014 WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 DLA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Tytuł szkolenia Zarządzanie projektami Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Grzegorz Grześkiewicz Program szkolenia dzień 1 Polityka regionalna UE Polityka regionalna Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

III OŚ PRIORYTETOWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROśENIOM ŚRODOWISKA PRZYKŁADOWY

III OŚ PRIORYTETOWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROśENIOM ŚRODOWISKA PRZYKŁADOWY III OŚ PRIORYTETOWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROśENIOM ŚRODOWISKA PRZYKŁADOWY Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodnym 1. Wnioskodawcy i promotorzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4.1.1 Tom II Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Wersja nr 1 styczeń 2008 r.

Załącznik nr 4.1.1 Tom II Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Wersja nr 1 styczeń 2008 r. PoniŜszy przykład ma na celu przybliŝenie logiki wynikającej z Wytycznych WYNIKI analizy ekonomiczno-finansowej projektu inwestycyjnego zaleŝnie od zastosowanego modelu finansowego i kwalifikacji projektu

Bardziej szczegółowo

Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej

Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej Tabele przykładu liczbowego stanowiącego mogą zostać przez Wnioskodawców dostosowane do specyfiki projektu i wykorzystane

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA MERYTORYCZNE

KRYTERIA MERYTORYCZNE Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1232/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2016 roku. KRYTERIA MERYTORYCZNE Ocena kryteriów merytorycznych będzie dokonywana na podstawie informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Wykaz kluczowych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Uzasadnienie biznesowe Metodyka Prince II AXELOS Limited Zestaw informacji umożliwiający ocenę czy projekt jest i pozostaje zasadny Projekt bez uzasadnienia

Bardziej szczegółowo

Zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych. Katowice 4.11.2015 roku

Zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych. Katowice 4.11.2015 roku Zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych Katowice 4.11.2015 roku Umowa o dofinansowanie projektu 15 Stosowanie przepisów dotyczących zamówień 1. Beneficjent,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Sposób obliczania poziomu dofinansowania dla inwestycji w obszarze energetyki w ramach działania 7.1 POiIŚ 2014-2020

Sposób obliczania poziomu dofinansowania dla inwestycji w obszarze energetyki w ramach działania 7.1 POiIŚ 2014-2020 Załącznik nr 1 do instrukcji Wypełniania Wniosku o dofinansowanie Sposób obliczania poziomu dofinansowania dla inwestycji w obszarze energetyki w ramach działania 7.1 POiIŚ 2014-2020 Beneficjent wypełniając

Bardziej szczegółowo