Condair GS...OC wersja C

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Condair GS...OC wersja C"

Transkrypt

1 Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji PL 1204

2

3 Spis treści 1 Wstęp Wprowadzenie Uwagi dotyczące instrukcji instalacji, uruchomienia oraz eksploatacji i konserwacji 4 2 Zasady bezpieczeństwa 5 3 Przegląd produktu Wersje produktu/oznaczenie modeli Zakres dostawy Przegląd instalacji systemu nawilżania Budowa nawilżacza parowego opalanego gazem Zasada działania 11 4 Wstępny dobór Dobór urządzenia Wybór systemu regulacji Opcje wyposażenia Wyposażenie dodatkowe 17 5 Prace instalacyjne i montażowe Zasady bezpieczeństwa przy montażu i instalacji Umiejscowienie nawilżacza Instalacja pary Instalacja wodna Instalacja gazowa Instalacja spalin Instalacja czujników sterujących i urządzeń zabezpieczających Instalacja elektryczna 39 6 Kontrola instalacji (lista weryfikacyjna) 42 7 Eksploatacja Instrukcje bezpieczeństwa Funkcje wyświetlacza i elementy operacyjne Uruchomienie i uwagi dotyczące eksploatacji Wyłączanie nawilżacza 48 8 Konserwacja Instrukcja konserwacji Czynności demontażowe niezbędne do wykonania konserwacji i wymiany podzespołów Uwagi dotyczące środków czyszczących Resetowanie licznika czasu pomiędzy konserwacjami 62 9 Usuwanie awarii Ważne uwagi dotyczące usuwania awarii Sygnalizacja awarii Resetowanie sygnalizacji awarii Wymiana baterii na karcie sterowania Condair GS...OC Zakończenie eksploatacji urządzenia / Pozbywanie się urządzenia Zakończenie eksploatacji Usunięcie/Recycling Specyfikacja Dane techniczne Specyfikacja spalin 67 3

4 1 Wstęp 1.1 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór nawilżacza Condair GS OC wersji C w wykonaniu zewnętrznym z typoszeregu Gazowych Nawilżaczy Parowych (w skrócie nazywanego Condair GS...OC ). Nawilżacz Condair GS...OC wykorzystuje najnowsze rozwiązania techniczne i spełnia Europejską Dyrektywę nr 90/396/EEC dotyczącą urządzeń gazowych oraz inne znane standardy bezpieczeństwa. Pomimo tego, niepoprawne i niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie może stanowić zagrożenie dla użytkowników i innych osób, oraz prowadzić do uszkodzenia urządzenia. W celu zapewnienia bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej pracy nawilżacza Condair GS, należy stosować się do wszystkich instrukcji i zaleceń zawartych w niniejszej dokumentacji. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, które nie są wyjaśnione w tej dokumentacji, lub są objaśnione w sposób niewystarczający, prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem SWEGON. 1.2 Uwagi dotyczące instrukcji instalacji, uruchomienia oraz eksploatacji i konserwacji Tematem niniejszej instrukcji instalacji, uruchomienia oraz eksploatacji i konserwacji jest opalany gazem nawilżacz parowy typu Condair GS...OC w różnych wersjach. Akcesoria i wyposażenie dodatkowe opisane są tylko w takim zakresie, który umożliwia ich poprawne zastosowanie. Więcej informacji na temat większości akcesoriów można znaleźć w osobnych dokumentacjach. Zakres niniejszej dokumentacji ograniczony jest do: planowanie i dobór systemu nawilżania za pomocą nawilżacza parowego opalanego gazem typu Condair GS...OC. montaż, uruchomienie, eksploatacja oraz konserwacja nawilżacza Condair GS...OC. Zawartość instrukcji instalacji, uruchomienia oraz eksploatacji i konserwacji jest poszerzana poprzez odniesienia do zewnętrznych dokumentacji zawierających dodatkowe schematy, rysunki i specyfikacje. Uwaga: W specjalnych przypadkach instalacja może odbiegać od tej przedstawionej w dokumentacji. Należy wtedy skontaktować się z najbliższym biurem Swegon. Konwencje zastosowane w dokumentacji Taki symbol ma na celu zwrócenie uwagi na instrukcje bezpieczeństwa lub ostrzeżenia o potencjalnym zagrożeniu, których pominięcie może prowadzić do nieszczęśliwych wypadków, zagrożenia zdrowia lub do zniszczenia nawilżacza i innych urządzeń. Przechowywanie dokumentacji Niniejszą dokumentację należy przechowywać w zabezpieczonym, ale łatwodostępnym miejscu, tak, aby w każdej chwili można było z niej skorzystać. Jeżeli urządzenia są przekazywane następnemu użytkownikowi, dokumentacja ta również powinna zostać przekazana. W przypadku zaginięcia dokumentacji należy skontaktować się z najbliższym oddziałem Swegon. Wersje językowe Niniejsza dokumentacja dostępna jest w wielu wersjach językowych. Więcej informacji na ten temat udzielają biura Swegon. 4

5 2 Zasady bezpieczeństwa Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Nawilżacze parowe typu Condair GS...OC opalane gazem są przeznaczone wyłącznie do nawilżania powietrza w instalacjach klimatyzacji i wentylacji w zakresie określonych parametrów pracy. Jakiekolwiek inne zastosowanie nawilżacza bez pisemnej zgody producenta uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Zarówno producent jak i dostawca urządzeń nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego zastosowania nawilżaczy. Pełną odpowiedzialność za skutki niezgodnego z przeznaczeniem nawilżacza zastosowania ponosi użytkownik. Zastosowanie i eksploatacja urządzenia zgodna z przeznaczeniem wymaga zastosowania się do wszystkich instrukcji i zaleceń (w szczególności tych dotyczących bezpieczeństwa). Ogólne zasady bezpieczeństwa Należy stosować się do wszelkich lokalnych przepisów dotyczących instalacji i eksploatacji nawilżaczy opalanych gazem. Wszystkie osoby obsługujące nawilżacz Condair GS...OC muszą stosować się do wszystkich instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji instalacji, uruchomienia oraz eksploatacji i konserwacji. Niezastosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa może doprowadzić do pożaru lub nawet eksplozji, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia osób znajdujących się w pobliżu. UWAGA! Co zrobić, gdy poczuje się zapach gazu: Nie wolno zapalać jakiegokolwiek urządzenia. Nie wolno dotykać jakichkolwiek przełączników elektrycznych. Nie wolno korzystać z jakichkolwiek telefonów. Należy natychmiast powiadomić pogotowie gazowe za pomocą telefonu poza budynkiem. Można też zawiadomić straż pożarną. Nie wolno składować ani używać benzyny czy też innych łatwopalnych środków w pobliżu nawilżacza. UWAGA! Nieprawidłowy montaż, ustawienie, nastawy, regulacja, modernizacja, konserwacja, serwis oraz eksploatacja może doprowadzić do zatrucia tlenkiem węgla, eksplozji, pożaru, porażenia elektrycznego lub innych sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu człowieka. Należy stosować się do instrukcji. Po dodatkową pomoc można się zwrócić do wykwalifikowanego instalatora, firmy instalacyjnej, dostawcy gazu lub do najbliższego biura Swegon. UWAGA! Jeżeli dojdzie do przegrzania, albo nie zamknie się zawór gazu, należy ręcznie zamknąć dopływ gazu do urządzenia zanim odłączy się zasilanie elektryczne. UWAGA! Nie wolno korzystać z nawilżacza, jeżeli jego części zostały wystawione na działanie wilgoci. Należy wezwać serwis Swegon w celu sprawdzenia urządzenia (elektroniki) i ewentualnej wymiany podzespołów układu sterowania i układu palnika, jeżeli były one zamoczone. Nawilżacze Condair GS...OC mogą być instalowane i eksploatowane tylko przez osoby zaznajomione z produktem. Nawilżacze mogą być uruchamiane i konserwowane tylko przez autoryzowany serwis Swegon lub przez osoby do tego przeszkolone przez serwis Swego i posiadające inne kwalifikacje do tego typu prac. Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za dopilnowanie, aby niniejsza dokumentacja techniczna została uzupełniona o wszelkie lokalne wymagania i instrukcje w odniesieniu do nadzoru, informowania o odpowiedzialności, zasad pracy i kwalifikacji personelu. Nie wolno uruchamiać otwartego nawilżacza. Nie wolno też otwierać pracującego nawilżacza. Przed włączeniem nawilżacza Condair GS...OC należy upewnić się czy wszystkie pokrywy i drzwi na nawilżaczu są zamknięte i zabezpieczone. 5

6 Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nad jakimkolwiek elementem nawilżacza Condair GS...OC należy urządzenie zatrzymać, odłączyć od zasilania poprzez przełączenie wyłącznika na pozycję Off, zamknąć zawór odcinający gazu oraz zabezpieczyć urządzenie przed przypadkowym włączeniem. Ostrzeżenie! W przypadku spadku temperatury otoczenia poniżej punktu zamarzania, zbiornik wody musi zostać opróżniony (patrz również rozdział 7.4). Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub naprawy, szczególnie przy złych warunkach pogodowych (np.: deszcz, śnieg), należy zabezpieczyć urządzenie tak, aby elementy elektryczne, ani żadne inne elementy wewnątrz urządzenia nie uległy zamoczeniu (przykryć urządzenie). Jeśli wewnętrzne elementy urządzenia ulegną zamoczeniu, należy pozostawić je do wyschnięcia, a nawilżacz przed uruchomieniem powinien być sprawdzony przez wykwalifikowany serwis techniczny. Instalacja, konserwacja i naprawy instalacji gazowej i elektrycznej może być wykonywana tylko przez osoby posiadające odpowiednie do tego rodzaju prac uprawnienia, które świadome są potencjalnego niebezpieczeństwa i konsekwencji ich działania. Nieprawidłowo utrzymany system nawilżania może stwarzać zagrożenie dla ludzi. Może też skutkować nieprawidłową pracą systemu. W związku z tym niezbędnym jest nadzór nad urządzeniem oraz dotrzymywanie zaleceń dotyczących częstotliwości konserwacji, oraz wykonywanie tej konserwacji dokładnie według instrukcji. Uwaga: Woda doprowadzana do nawilżacza Condair GS...OC zawiera związki mineralne, które cały czas odkładają się wewnątrz zbiornika z wodą podczas procesu odparowania. W celu zapobieżenia nadmiernemu nagromadzeniu się kamienia kotłowego, zbiornik wody musi być czyszczony w regularnych odstępach czasu. Należy stosować się do lokalnych zasad postępowania z urządzeniami zasilanymi energią elektryczną oraz gazem. UWAGA! Części elektroniki umieszczone wewnątrz nawilżacza są bardzo wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne. Podczas pracy nad otwartym urządzeniem należy stosować odpowiednie zabiegi ochronne (ochrona ESD), aby nie doprowadzić do uszkodzenia elektroniki. W celu zapewnienia bezpiecznej pracy nawilżacza Condair GS...OC, należy się upewnić, że warunki otoczenia (temperatura/wilgotność) spełniają odpowiednie wymagania określone w niniejszej dokumentacji (patrz rozdział 10.1): Temperatura otoczenia umożliwiająca bezpieczną eksploatację tak długo, jak urządzenie jest zasilane i pracuje, ciepło wytwarzane wewnątrz (np.: ciepło od zbiornika) jest wystarczające, aby utrzymać odpowiednią temperaturę wewnątrz jednostki i chronić elementy elektroniki (nagrzewnice elektryczne włączają się rzadko z wyjątkiem wystąpienia bardzo niskich temperatur). Z tego względu temperatury zewnętrze umożliwiające bezpieczną pracę urządzenia wynoszą od -25 C (-13 F) do +35 C (95 F). Uwaga: gdy temperatura wewnątrz urządzenia w strefie elektroniki przekracza 25 C, uruchamiany jest wentylator chłodzący sterowany termostatem. Zakres bezpiecznych temperatur otoczenia przy braku zasilania - W przypadku braku zasilania urządzenie nie może pracować i wytwarzać ciepła, jak również nie działają nagrzewnice elektryczne oraz wentylator chłodzący! Z tego względu bezpieczne temperatury zewnętrzne dla niepracującego urządzenia wynoszą od 0 C (32 F) do 25 C (80 F). Zakres temperatur jest ograniczony ze względu na elementy elektroniczne. Ostrzeżenie! Jeśli urządzenie było wystawione na działanie temperatur spoza wyżej ustalonego zakresu, nie należy go uruchamiać. Przed uruchomieniem nawilżacza, powinien być on sprawdzony przez wykwalifikowany serwis, który dokona inspekcji i wymiany uszkodzonych elementów. 6

7 Ostrzeżenie! Jeśli podczas ponownego podłączania urządzenia do zasilania temperatura zewnętrzna spada poniżej 5 C, należy pozostawić nagrzewnice elektryczne włączone przez min. 30 minut, aby ogrzały elementy elektroniki przed uruchomieniem urządzenia. Jeżeli podejrzewa się, że dalsza bezpieczna praca urządzenia nie jest możliwa, nawilżacz należy wyłączyć, należy zamknąć dopływ gazu i zabezpieczyć przed nieumyślnym włączeniem. Bezpieczna praca nawilżacza Condair GS...OC nie jest możliwa, jeżeli występują następujące okoliczności: wyczuwalny jest zapach gazu element nawilżacza Condair GS...OC uległ zniszczeniu lub awarii nawilżacz nie pracuje prawidłowo podzespoły nawilżacza wykazują oznaki zużycia lub są silnie zabrudzone nawilżacz był przechowywany przez długi czas w niekorzystnym środowisku nawilżacz był transportowany w niekorzystnych warunkach Nawilżacz Condair GS...OC musi być zainstalowany w pomieszczeniu posiadającym kratkę ściekową lub w pomieszczeniu wyposażonym w czujnik wody, który będzie odcinał dopływ wody w przypadku awarii. Aby zabezpieczyć instalację przed nadmiernym nawilżeniem powietrza, nawilżacz powinien być wyposażony w higrostat ograniczający (patrz rozdział 5.8/5.9). Należy korzystać tylko z oryginalnych akcesoriów i części zamiennych dostarczanych przez Swegon. Bez pisemnej zgody producenta nie wolno w żaden sposób modyfikować nawilżacza Condair GS...OC oraz jego akcesoriów i wyposażenia dodatkowego. Firma Swegon dysponuje serwisem na terenie całego kraju, który w każdej chwili służy pomocą i asystą wykwalifikowanych pracowników. W przypadku problemów lub pytań dotyczących nawilżacza Condair GS OC lub innych pytań dotyczących technologii nawilżania, zachęcamy do skontaktowania się z przedstawicielem firmy Swegon. 7

8 3 Przegląd produktu 3.1 Wersje produktu/oznaczenie modeli Nawilżacz Condair GS...OC dostępny jest w sześciu różnych wielkościach o różnych maksymalnych wydajnościach pary (40, 80, 120, 160, 200 i 240 kg/h). Wszystkie modele mogą być zasilane gazem ziemnym lub propanem (dostarczane nawilżacze są fabrycznie przystosowane do pracy z odpowiednim typem gazu, zgodnie z oznaczeniem na tabliczce znamionowej). Oznaczenie modelu Typoszereg produktu (nawilżacz parowy opalany gazem z jednostką sterującą i wyświetlaczem) Wydajność pary (kg/h) Obudowa do instalacji na zewnątrz (Szafa Zewnętrzna) Seria wyposażenia Paliwo Gaz ziemny H, E, E(S): G20 Gaz ziemny L, ELL: G25 Gaz ziemny HS: G25.1 Gaz ziemny Lw: G27 Gaz ziemny LS: GZ350 Propan P: G31 ** oznaczenie modelu na tabliczce znamionowej GS 40 OC ** C G20 Nawilżacze parowe opalane gazem Condair GS...OC są zabudowane w specjalnej szafie do instalacji na zewnątrz. Nawilżacze standardowo wyposażone są w jednostkę sterującą i wyświetlacz co oznacza, że można dokonywać odczytu bieżących parametrów pracy urządzenia oraz konfigurować ich wartość do poprawnej pracy. Nawilżacze sterowane są poprzez wbudowany regulator PID lub z regulatora zewnętrznego. 3.2 Zakres dostawy 8 Standardowy zakres dostawy to: Nawilżacz parowy opalany gazem Condair GS...OC (zgodnie z oznaczeniem modelu) wraz ze wszystkimi elementami przewodu spalinowego Instrukcja instalacji, uruchomienia oraz eksploatacji i konserwacji nawilżaczy Condair GS...OC w wersji C Instrukcja obsługi układu sterowania nawilżacza Condair GS...OC w wersji C Lista części zamiennych (różowe kartki) Akcesoria i wyposażenie dodatkowe zgodnie z zamówieniem, jak to opisano w rozdziale 4.4 (lance parowe, przewody parowe, etc.).

9 3.3 Przegląd instalacji systemu nawilżania Nawilżacz parowy zasilany gazem 2 Przewód spalinowy wraz z osłoną deszczową i kołnierzem ochronnym (wchodzi w zakresie dostawy) 3 Główny przewód parowy (należy do instalacji budynku) 4 Podłączenie gazu 5 Zawór odcinający gazu (należy do instalacji w budynku) 6 Linia gazowa (należy do instalacji w budynku) 7 Osadnik (należy do instalacji w budynku) 8 Podłączenie doprowadzenia wody 9 Zawór zwrotny 10 Podłączenie spustu wody 11 Rurka odprowadzająca wodę (building side) 12 Zawór odcinający wodę (należy do instalacji budynku) 13 Dodatkowy króciec drenażu 14 Zasilanie elektryczne (należy do instalacji budynku) 15 Zawór z filtrem (wyposażenie dodatkowe Z261 ) 16 Rurka doprowadzenia wody (należy do instalacji w budynku) 17 Lejek z syfonem (należy do instalacji budynku) 18 Rozdzielacz przewodu parowego (wyposażenie SA... ) 19 Przewód kondensatu (wyposażenie KS10 ) 20 Przewód parowy (wyposażenie DS80 ) 21 Lanca parowa (wyposażenie ) 9

10 3.4 Budowa nawilżacza parowego opalanego gazem Zbiornik wody 2 Wylot pary 3 Wymiennik (i) ciepła (1 do 3) 4 Palnik (i) (1 do 6) 5 Kontroler poziomu wody 6 Wyświetlacz z klawiaturą 7 Diody sygnalizacyjne zielona: Produkcja pary żółta: Konserwacja czerwona: Awaria 8 Przycisk drenażu (drenaż ręczny) 9 Dodatkowy przycisk drenażu (drenaż ręczny) 10 Wyłącznik urządzenia 11 Transformator 12 Karta sterowania 13 Płyta główna 14 Karta zdalnej sygnalizacji stanów pracy i awarii 15 Moduł zapłonowy 16 Elektronika palnika 17 Wentylator nadmuchu powietrza do spalania (1 do 6) 18 Czujnik płomienia 19 Zapalnik 20 Pompa drenażowa 21 Wyłącznik ciśnieniowy (powietrze) 22 Zawór redukcyjny ciśnienia gazu (1 do 6) 23 Dodatkowe podłączenie drenażu 24 Podłączenie drenażu 25 Podłączenie doprowadzenia wody 26 Podłączenie doprowadzenia gazu 27 Podwójny zawór wlotowy wody 28 Odpowietrznik 29 Komora napełniająca 30 Komora zewnętrznego włącznika serwisowego 31 Przewód spalinowy z osłoną deszczową i kołnierzem ochronnym 10

11 3.5 Zasada działania Układ spalania Układ spalania składa się z wentylatora z płynną regulacją wydajności nadmuchującego powietrze do spalania, z zaworu regulacyjnego ciśnienie gazu oraz z palnika. Gdy nawilżacz otrzyma sygnał zapotrzebowania na parę, włącza się wentylator nadmuchowy powietrza wytwarzając podciśnienie na króćcu ssawnym powietrza, gdzie umieszczony jest czujnik tego podciśnienia. Przez chwilę następuje przedmuchanie systemu palnika samym powietrzem, potem aktywowany jest zapalnik. W tym czasie moduł elektronicznej kontroli układu zapalnika sprawdza systemy zabezpieczeń łącznie z czujnikiem podciśnienia badającym podciśnienia na króćcu wlotowym powietrza. Po zweryfikowaniu sprawności systemów zabezpieczeń oraz ich wskazań następuje otwarcie zaworu gazowego. Do palnika zaczyna być doprowadzana mieszanina gazu i powietrza, która zapalana jest włączonym wcześniej zapalnikiem. Jeżeli w ciągu 7 sekund od otwarcia zaworu gazowego czujnik płomienia potwierdzi wystąpienie zapłonu to wentylator nadmuchowy kontynuuje pracę przy jednocześnie otwartym zaworze gazowym nawilżacz wchodzi w stan normalnej pracy. Jeżeli czujnik płomienia nie potwierdzi zapłonu to powyższa procedura startowa jest powtarzana. Procedura zapłonu palnika automatycznie powtarzana jest trzy razy. Jeżeli trzecia próba również nie zakończy się zapłonem palnika wtedy nie jest już podejmowana kolejna próba zapłonu, a moduł zapłonowy zablokuje urządzenie wyświetlając odpowiednią informację o alarmie. Podczas normalnej pracy urządzenia zawór gazowy utrzymuje stały stosunek zmieszania powietrza i gazu, niezależnie od warunków zewnętrznych i prędkości obrotowej wentylatora. Powietrze i gaz mieszane są całkowicie w wentylatorze i dopiero ta mieszanina wydmuchiwana jest przez powierzchnię palnika gdzie następuje zapłon. Gorące spaliny przedmuchiwane są przez przestrzenie pomiędzy kulisami wewnątrz wymiennika ciepła, a potem wyrzucane są do komina. Wymiennik ciepła posiada duże powierzchnie pionowe w celu zminimalizowania ilości odkładającego się kamienia kotłowego oraz wymuszenie opadania tego kamienia na dno zbiornika wody. Działanie takie zapobiega redukcji wydajności oraz ułatwia konserwację. Nawilżacz GS 40 OC posiada jeden moduł palnika z wymiennikiem ciepła. W większych jednostkach z kilkoma wymiennikami ciepła układ palnika jest zdublowany. Układ regulacji i kontroli poziomy wody w zbiorniku Komora napełniania Przewód wyrównujący ciśnienie Moduł z pływakiem A B C Odpowietrznik Podwójny zawór wlotowy Główny przewód napełniający Podłączenie drenażu Przewód Pompa spustowa Drenaż pomocniczy 11

12 Poziom wody w zbiorniku jest cały czas monitorowany przez jednostkę pływakową. Podczas startu nawilżacza automatyka sprawdza czy jednostka pływakowa jest sprawna. Podczas testu zbiornik wody napełniany jest do poziomu A, potem spuszczana jest do momentu osiągnięcia poziomu C, a potem zbiornik znowu jest napełniany, ale do poziomu A. Gdy nawilżacz napełni się do poziomu B, a test nie wykaże żadnych błędów, nawilżacz jest gotowy do pracy. Jeżeli z regulatora podanie zostanie sygnał zapotrzebowania na parę, wtedy inicjalizowany jest proces spalania. Gdy w wyniku odparowania wody poziom wody w zbiorniku osiągnie poziom B, jednostka pływakowa wysyła sygnał do automatyki nawilżacza, która otwiera zawór wlotowy w celu uzupełnienia wody w zbiorniku. Po osiągnięciu poziomu A, jednostka pływakowa znowu wysyła sygnał do automatyki nawilżacza, która zamyka zawór wlotowy. Jeżeli poziom wody w zbiorniku spadnie poniżej poziomu C, palniki zostaną wyłączone do czasu, aż poziom wody w zbiorniku osiągnie poziom C. W celu zapewnienia bezpiecznego działania urządzenia, automatyka w regularnych odstępach czasu kontroluje sprawność jednostki pływakowej. Produkcja pary/regulacja wydajności Produkcja pary odbywa się poprzez jej odparowanie w wyniku ogrzania na gorących powierzchniach wymiennika ciepła. Produkcja pary regulowana jest poprzez wbudowany regulator PID lub za pomocą regulatora zewnętrznego. Przepłukiwanie / odświeżanie zładu wody W wyniku odparowania wody, w zbiorniku dochodzi do koncentracji wytrąconych związków mineralnych. Aby zapobiec zbyt wysokiej koncentracji związków mineralnych w zbiorniku wody, w regularnych, z góry ustalonych odstępach czasu pewna ilość wody jest wypompowywana z nawilżacza i zastępowana świeżą wodą. Częstotliwość cykli spłukiwania nawilżacza uzależniona jest od jego wydajności w celu zwiększenia jego sprawności. W momencie zainicjowania cyklu przepłukania nawilżacza aktywowana jest pompa drenażowa oraz otwierany jest zawór wlotowy. W przewodzie mieszającym poniżej komory napełniania dochodzi do zmieszania usuwana gorąca woda mieszana jest ze świeżą zimną wodą. Tak zmieszana woda, której temperatura wynosi ok C, usuwana jest z nawilżacza. Jeżeli podczas cyklu przepłukiwania poziom wody w zbiorniku osiągnie minimalny poziom, to po zakończeniu przepłukiwania zawór wlotowy pozostaje otwarty w celu uzupełnienia zładu wody. 12

13 4 Wstępny dobór W niniejszym rozdziale przedstawione są wszystkie dane potrzebne do doboru i zaprojektowania systemu nawilżania opartego o nawilżacz Condair GS...OC. 4.1 Dobór urządzenia Wybór urządzenia odzwierciedlony jest w opisie typu: 1. Wymagana maksymalna wydajność pary 2. Wymagany rodzaj gazu Condair GS 80 OC C G Obliczenie maksymalnej wymaganej wydajności pary Maksymalna wymagana wydajność pary obliczana jest na podstawie następujących wzorów: V ρ m D = (x2 - x1) 1000 i V m D = (x2 - x1) 1000 ε m D : maksymalne zapotrzebowanie na parę w kg/h V: strumień objętości powietrza nawiewanego w m 3 /h (dla nawilżania pośredniego) lub objętość nawilżanego pomieszczenia pomnożona przez ilość wymian powietrza na godzinę w m 3 /h (w przypadku nawilżania bezpośredniego) ρ: gęstość powietrza kg/m 3 ε: objętość właściwa powietrza m 3 /kg x 2 : wymagana wilgotność bezwzględna powietrza w pomieszczeniu w g/kg x 1 : minimalna wilgotność bezwzględna powietrza nawiewanego przed nawilżaniem w g/kg Wartości ρ, ε, x2 oraz x1 można odczytać z wykresu h,x lub Carriera dla powietrza wilgotnego. Dla zgrubnego oszacowania wymaganej wydajności można posłużyć się poniższą tabelą. Podane w niej wartości dotyczą wymaganej wilgotności względnej w pomieszczeniu na poziomie 45% przy temperaturze 20 C. Uwaga: Dla zgrubnego określenia wymaganej wydajności nawilżania dla większych ilości powietrza nawiewanego można dokonywać odpowiedniej aproksymacji poniższych wartości. 13

14 Max. strumień powietrza nawiewanego m 3 /h lub kubatura x ilości wymian w m 3 /h Temperatura / wilgotność wzgl. powietrza świeżego -15 C / 90% -5 C / 80% 5 C / 60% max. wydajność w kg/h Condair GS 80 OC C G Przykład: Max. strumień powietrza świeżego m3/h, temperatura/wilgotność wzgl. powietrza świeżego -15 C/90% Ważne uwagi: Maksymalna wymagana wydajność zależy od specyficznych wymagań dla danego zastosowania i instalacji. Wyliczona ilość pary wyliczona na podstawie powyższych wzorów, wykresu h,x i parametrów powietrza nie uwzględnia jakichkolwiek strat pary (związanych np. z kondensacją pary w przewodach parowych i lancach), strat ciepła, ani jakiejkolwiek absorpcji pary przez materiały znajdujące się w obsługiwanych pomieszczeniach. Dodatkowo, wyliczona wartość nie uwzględnia żadnych strat związanych ze strumieniem wody spustowej, zależnym od jakości wody. Całkowita wielkość strat zależy od całego systemu i musi zostać uwzględniona przy wyliczaniu maksymalnego zapotrzebowania na parę. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wyliczania wymaganej wydajności prosimy o kontakt z najbliższym biurem SWEGON. W przypadku systemów o bardzo mocno wahającym się zapotrzebowaniu na parę w czasie (Np. laboratoriach albo dla systemów o zmiennym przepływie powietrza) należy skontaktować się z najbliższym biurem SWEGON Sp. z o.o Rodzaj gazu Nawilżacz Condair GS...OC może być zasilany gazem ziemnym lub propanem. Podzespoły nawilżacza są fabrycznie przystosowane do konkretnego rodzaju gazu. Istnieje możliwość późniejszej zmiany konfiguracji nawilżacza (na budowie), jeżeli zajdzie taka konieczność. Rodzaj gazu Gaz ziemny H, E, E(S) Gaz ziemny L, ELL Oznaczenie G20 G25 Condair GS 80 OC C G20 Gaz ziemny HS G25.1 Gaz ziemny Lw Gaz ziemny Ls Propan P (gaz płynny) G27 GZ350 G31 14

15 4.2 Wybór systemu regulacji Różne systemy regulacji System 1: Regulacja wilgotności w pomieszczeniu System 1 najlepiej sprawdza się w systemach klimatyzacji z dużą ilością powietrza recyrkulacyjnego. Czujnik wilgotności usytuowany jest w pomieszczeniu lub w kanale powietrza wyciągowego. A1 B1 B2 B3 PI E PID I Y czujnik wilgotności czujnik pracy wentylatora czujnik przepływu higrostat ograniczający zewnętrzny regulator (np. regulator PI) wbudowany regulator (regulator PID) sygnał wejściowy A1 System 2: Regulacja wilgotności w pomieszczeniu z ciągłym ograniczeniem wilgotności względnej powietrza nawiewanego. System 2 przeznaczony jest do układów klimatyzacji z dużą ilością powietrza świeżego, z niską temperaturą nawiewu, do dowilżania oraz do układów ze zmienną ilością powietrza nawiewanego. Jeżeli wilgotność powietrza nawiewanego przekroczy zadaną wartość, wtedy sygnał z czujnika A2 staje się priorytetowy względem czujnika wilgotności w pomieszczeniu. Czujnik wilgotności (A1) powinien być zamontowany w kanale powietrza wyciągowego lub w pomieszczeniu. Czujnik A2 montowany jest w kanale powietrza nawiewanego za lancami parowymi. Ten system regulacji wymaga wykorzystania wbudowanego regulatora PID lub zastosowanie zewnętrznego regulatora dającego możliwość podłączenia drugiego czujnika wilgotności. Uwaga! Czujnik limitujący w żaden sposób nie zwalnia z obowiązku zastosowania higrostatu ograniczającego. A1/2 czujnik wilgotności B1 czujnik pracy wentylatora B2 czujnik przepływu B3 higrostat ograniczający PI E zewnętrzny regulator (np. regulator PI) PID I wbudowany regulator (regulator PID) Y sygnał wejściowy A1 Z sygnał wejściowy A2 15

16 System 3: Regulacja wilgotności powietrza nawiewanego z ciągłym ograniczeniem wydajności nawilżacza. Regulacja wilgotności powietrza nawiewanego (czujnik wilgotności montowany w kanale powietrza nawiewanego) powinien być stosowany tylko wtedy, gdy regulacja wilgotności w pomieszczeniu jest niemożliwa do zrealizowania. Takie systemy zawsze wymagają zastosowania regulatora PI. Czujnik wilgotności (A1) zlokalizowany jest w kanale powietrza nawiewanego za lancami parowymi. Czujnik A2 wykorzystywany do nadążnego ograniczania wydajności nawilżacza powinien być zamontowany w strumieniu powietrza nawiewanego przed lancami parowymi. Ten system regulacji wymaga wykorzystania wbudowanego regulatora PID lub zastosowanie zewnętrznego regulatora dającego możliwość podłączenia drugiego czujnika wilgotności. A1/2 czujnik wilgotności B1 czujnik pracy wentylatora B2 czujnik przepływu B3 higrostat ograniczający PI E zewnętrzny regulator PI PID I wbudowany regulator (regulator PID) Y sygnał wejściowy A1 Z sygnał wejściowy A2 Jaki układ regulacji wybrać? Zastosowanie Systemy klimatyzacji z: Lokalizacja czujnika wilgotności Pomieszczenie lub kanał wywiewny Kanał powietrza nawiewanego Ilością powietrza świeżego do 33% System 1 System 1 Ilością powietrza świeżego do 66% System 1 lub 2 System 2 lub 3 Ilością powietrza świeżego do 100% System 2 System 3 Regulacja wilgotności powietrza nawiewanego System 3 W innych przypadkach, takich jak np. wymienione poniżej, należy skontaktować się ze SWEGON: Nawilżanie pomieszczeń o kubaturze do 200 m 3 Systemy klimatyzacji z bardzo dużą ilością wymian Systemy klimatyzacji ze zmiennym przepływem Systemy o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących precyzji regulacji Systemy ze zmiennym maksymalnym zapotrzebowaniem na parę. Systemy ze zmienną temperaturą Systemy nawilżania w niskich temperaturach lub systemy z osuszaniem 16

17 Sygnały wejściowe/sterujące Nawilżacz Condair GS...OC jest sterowany poprzez wbudowany regulator PID lub za pomocą zewnętrznego regulatora (np. regulatora PI). Uwaga! Dla systemów regulacji Systemy 2 i 3 regulator zewnętrzny musi być wyposażony w dwa wejścia sygnałów pomiarowych. Nawilżacz Condair GS...OC akceptuje następujące sygnały wejściowe: VDC VDC madc madc madc madc VDC VDC Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale 5.9. Sygnały wyjściowe Z nawilżacza Condair GS...OC można pobrać następujące sygnały: 10 VDC (max. 20 ma) Sygnały wskaźnika pracy i alarmu (4 bezpotencjałowe styki) Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Opcje wyposażenia Na chwilę obecną, żadne wyposażenie opcjonalne nie jest wymagane Wyposażenie dodatkowe Przegląd wyposażenia Model Condair GS...OC Lanca parowa (Patrz opis w rozdziale 4.4.2) ilość System OptiSorp (Patrz opis w rozdziale 4.4.2) System 1 System 2 System 3 System 4 System 2 System 3 ilość po 1 z każdego System 3 2 Adapter przewodów parowych SA80 (3" / 2x 1 3/4") SA120 (3" / 3x 1 3/4") SA160 (4" / 4x 1 3/4") SA200 (4" / 6x 1 3/4") SA240 (4" / 6x 1 3/4") Przewód parowy / metr Przewód kondensatu / metr Zawór z filtrem ilość DS80 ilość KS10 ilość Z261 (1 szt. na system) 17

18 4.4.2 Opis wyposażenia Lance parowe Lance parowe dobiera się w oparciu o szerokość kanału (w przypadku montażu poziomego) lub w oparciu o wysokość kanału (w przypadku montażu pionowego) z uwzględnieniem wydajności systemu. Uwaga! Zawsze należy dobierać możliwie najdłuższą lancę parową w celu zapewnienia optymalnego dystansu nawilżania. L B Lance parowe 1) dla nawilżacza GS 40, 80, 120, 160, 200 i 240 Szerokość kanału (B) Wydajność Typ Długość w mm (L) 2) w mm max. w kg/h 3) ) Materiał: stal CrNi 2) Nietypowe długości na zapytanie 3) Aby w pełni wykorzystać całkowitą wydajność nawilżacza GS, każdy króciec wylotowy pary z nawilżacza może być podłączony do więcej niż jednej lancy parowej. W takim przypadku należy rozdzielić przewód parowy na kilka gałęzi. Służą do tego odpowiednie złączki dostępne na zapytanie. Uwaga: Jeżeli ze względów technicznych istnieje konieczność zminimalizowania dystansu nawilżania (patrz rozdział 5.3.1), wtedy należy rozdzielić linię parową na dwie lance lub zastosować system OptiSorp. System dystrybucji pary OptiSorp System OptiSorp stosowany jest w kanałach wentylacyjnych gdzie wymagany jest krótki dystans nawilżania (informacje na temat dystansu nawilżania znajdują się w rozdziale 5.3.1). Przy zamawianiu systemu OptiSorp konieczne jest podanie wymiarów kanału, w którym system ten będzie montowany. H B OptiSorp Ilo Max. wydajno Wymiary kanału podłączeń pary w kg/h 1) Szerokość w mm Wysokość w mm System (30) System (60) System (90) System (120) ) Wartości w nawiasach dotyczą szerokości mniejszej niż 600 mm 18

19 5 Prace instalacyjne i montażowe 5.1 Zasady bezpieczeństwa przy montażu i instalacji. Należy bezwzględnie przestrzegać lokalnych zasad bezpieczeństwa dotyczących instalowania urządzeń gazowych (w szczególności nawilżaczy). Należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów dotyczących wykonywania instalacji gazu, spalin, wody, pary oraz instalacji elektrycznych. Wszelkie prace instalacyjne i montażowe muszą być wykonane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje. Kontrola posiadanych uprawnień i kwalifikacji leży po stronie zamawiającego. Wszelkie instrukcje zawarte w tej dokumentacji dotyczące montażu wyposażenia, instalacji gazowej, elektrycznej, wodnej i parowej muszę być bezwzględnie przestrzegane. UWAGA Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Nie należy podłączać nawilżacza do zasilania elektrycznego dopóki nie zostaną wykonane wszystkie prace instalacyjne I montażowe. Uwaga! Nieprawidłowo wykonane instalacje mogą być powodem zniszczeń lub narazić personel na utratę zdrowia lub życia w wyniku eksplozji, pożaru, zatrucia tlenkiem węgla czy też porażenia elektrycznego. Do zainstalowania urządzenia należy stosować tylko oryginalne wyposażenie. 5.2 Umiejscowienie nawilżacza Lokalizacja Dla zapewnienia poprawnego działania oraz w celu osiągnięcia optymalnej sprawności, przy wybieraniu lokalizacji nawilżacza należy brać pod uwagę następujące czynniki: Nawilżacz Condair GS...OC może być montowany wyłącznie na zewnątrz budynków, gdzie istnieje możliwość swobodnego odprowadzenia spalin. Należy uwzględnić lokalne przepisy dotyczące instalacji urządzeń opalanych gazem. Producent i sprzedawca nie biorą odpowiedzialności za niedotrzymanie powyższego. Nawilżacz należy zlokalizować tak, aby długość przewodu parowego była możliwie najkrótsza (idealnie 2 m, max. 4 m), oraz aby możliwym było zachowanie minimalnego promienia zgięcia (R= 300 mm) i minimalnego wzniosu (20 %) i spadku (5 %) przewodu parowego (patrz rozdział 5.3.2). Uwaga: Długie przewody parowe powodują spadek wydajności nawilżacza w wyniku kondensacji pary. Wytwarzane jest też wyższe ciśnienie statyczne w zbiorniku. Nawilżacz parowy należy zlokalizować tak, aby wyjście kanału spalinowego było zgodne z poniższymi wymaganiami względem odległości minimalnych: przynajmniej 0.6 m powyżej wszelkich grzbietów i wypukłości zlokalizowanych w promieniu3 m przynajmniej 1 m powyżej wszelkich wymuszonych czerpni powietrza zlokalizowanych w promieniu 3 m przynajmniej 1 m poniżej i 1 m odległości w poziomie, lub 0.5 m powyżej wszelkich drzwi, okien lub grawitacyjnych czerpni powietrza budynków sąsiadujących. przynajmniej 1 m poziomo od liczników elektrycznych, liczników gazowych, regulatorów, etc.. przynajmniej 2.5 m powyżej poziomu sąsiadujących chodników/przejść dla pieszych. 19

20 Należy się upewnić, że w miejscu, gdzie jest zlokalizowany nawilżacz Condair GS...OC, jest zapewniony dostęp czystego, świeżego powietrza. Nawilżacz musi być zlokalizowany w odległości przynajmniej 3 m od wszelkich wyrzutni wentylacji mechanicznej. UWAGA! Praca nawilżacza z zanieczyszczonym powietrzem może doprowadzić do problemów związanych z bezpieczeństwem, a także do ograniczenia wydajności nawilżacza. Zanieczyszczenia w powietrzu to m.in.: fluorowce, amoniak, fluorki, nadmierne zapylenie, wapno i brud. W przypadku pytań dotyczących jakości powietrza, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Swegon. Nawilżacze parowe opalane gazem Condair GS...OC są przeznaczone do montażu na fundamencie. Uwaga! Zarówno fundament oraz miejsce instalacji muszą być przygotowane tak, aby utrzymać całkowitą masę nawilżacza podczas pracy. Powierzchnie obudowy nawilżacza Condair GS...OC podczas jego pracy rozgrzewają się (max. temperatura powierzchni obudowy to ok C). Dlatego też należy zadbać o to, aby w najbliższym otoczeniu nawilżacza nie znajdowały się materiały wrażliwe na taki poziom temperatura. W bezpośrednim otoczeniu nawilżacza nie powinno umieszczać się żadnych palnych materiałów (materiały izolacyjne, drewniane podłogi, etc.). Należy stosować się do lokalnych przepisów! Nie należy montować nawilżacza na konstrukcjach wrażliwych na wibracje. W razie potrzeby prosimy o kontakt z najbliższym biurem Swegon. Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych (szczelin) w obudowie urządzenia, w przeciwnym wypadku przepływ powietrza może być niewystarczający do prawidłowego spalania. Nie należy umieszczać urządzenia w wąskich zaułkach lub pomieszczeniach zamkniętych. Urządzenie należy zlokalizować w taki sposób, aby zapewnić do niego swobodny dostęp, oraz aby umożliwić prace konserwacyjne. Należy zachować minimalne odległości. min mm min mm min mm min mm min. 600 mm min mm min mm min mm min. 500 mm min. 500 mm powyżej powierzchni na której może zbierać się śnieg i lód min. 600 mm min. 600 mm min. 600 mm 20

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące.

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące. SYSTEMY VAV Lista Referencyjna Projektowanie i obszary zastosowania Montaż Uruchamianie Obsługa Elementy sterujące Karty techniczne Projektowanie i obszary zastosowania Projektowanie i obszary zastosowania

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA NOTOS xxxx-2 z podwójnym wymiennikiem krzyżowym Dokumentacja Techniczno - Ruchowa DTR Basenowa centrala klimatyzacyjna Notos xxxx-2 str. 1 Zawartość 1. WSTĘP... 3 2. PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi

MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi PL Wiszący kocioł gazowy z zamkniętą i otwartą komorą spalania MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi Szanowny Kliencie, Jesteśmy przekonani, że Twój nowy kocioł spełni wszystkie Twoje wymagania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI,

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI, PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ WOD ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE INSTRUKCJ UKCJA INSTALA ALACJI CJI, UŻYTK TKOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI 1 UWAGA! Niniejsza instrukcja zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo