Condair GS...OC wersja C

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Condair GS...OC wersja C"

Transkrypt

1 Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji PL 1204

2

3 Spis treści 1 Wstęp Wprowadzenie Uwagi dotyczące instrukcji instalacji, uruchomienia oraz eksploatacji i konserwacji 4 2 Zasady bezpieczeństwa 5 3 Przegląd produktu Wersje produktu/oznaczenie modeli Zakres dostawy Przegląd instalacji systemu nawilżania Budowa nawilżacza parowego opalanego gazem Zasada działania 11 4 Wstępny dobór Dobór urządzenia Wybór systemu regulacji Opcje wyposażenia Wyposażenie dodatkowe 17 5 Prace instalacyjne i montażowe Zasady bezpieczeństwa przy montażu i instalacji Umiejscowienie nawilżacza Instalacja pary Instalacja wodna Instalacja gazowa Instalacja spalin Instalacja czujników sterujących i urządzeń zabezpieczających Instalacja elektryczna 39 6 Kontrola instalacji (lista weryfikacyjna) 42 7 Eksploatacja Instrukcje bezpieczeństwa Funkcje wyświetlacza i elementy operacyjne Uruchomienie i uwagi dotyczące eksploatacji Wyłączanie nawilżacza 48 8 Konserwacja Instrukcja konserwacji Czynności demontażowe niezbędne do wykonania konserwacji i wymiany podzespołów Uwagi dotyczące środków czyszczących Resetowanie licznika czasu pomiędzy konserwacjami 62 9 Usuwanie awarii Ważne uwagi dotyczące usuwania awarii Sygnalizacja awarii Resetowanie sygnalizacji awarii Wymiana baterii na karcie sterowania Condair GS...OC Zakończenie eksploatacji urządzenia / Pozbywanie się urządzenia Zakończenie eksploatacji Usunięcie/Recycling Specyfikacja Dane techniczne Specyfikacja spalin 67 3

4 1 Wstęp 1.1 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór nawilżacza Condair GS OC wersji C w wykonaniu zewnętrznym z typoszeregu Gazowych Nawilżaczy Parowych (w skrócie nazywanego Condair GS...OC ). Nawilżacz Condair GS...OC wykorzystuje najnowsze rozwiązania techniczne i spełnia Europejską Dyrektywę nr 90/396/EEC dotyczącą urządzeń gazowych oraz inne znane standardy bezpieczeństwa. Pomimo tego, niepoprawne i niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie może stanowić zagrożenie dla użytkowników i innych osób, oraz prowadzić do uszkodzenia urządzenia. W celu zapewnienia bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej pracy nawilżacza Condair GS, należy stosować się do wszystkich instrukcji i zaleceń zawartych w niniejszej dokumentacji. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, które nie są wyjaśnione w tej dokumentacji, lub są objaśnione w sposób niewystarczający, prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem SWEGON. 1.2 Uwagi dotyczące instrukcji instalacji, uruchomienia oraz eksploatacji i konserwacji Tematem niniejszej instrukcji instalacji, uruchomienia oraz eksploatacji i konserwacji jest opalany gazem nawilżacz parowy typu Condair GS...OC w różnych wersjach. Akcesoria i wyposażenie dodatkowe opisane są tylko w takim zakresie, który umożliwia ich poprawne zastosowanie. Więcej informacji na temat większości akcesoriów można znaleźć w osobnych dokumentacjach. Zakres niniejszej dokumentacji ograniczony jest do: planowanie i dobór systemu nawilżania za pomocą nawilżacza parowego opalanego gazem typu Condair GS...OC. montaż, uruchomienie, eksploatacja oraz konserwacja nawilżacza Condair GS...OC. Zawartość instrukcji instalacji, uruchomienia oraz eksploatacji i konserwacji jest poszerzana poprzez odniesienia do zewnętrznych dokumentacji zawierających dodatkowe schematy, rysunki i specyfikacje. Uwaga: W specjalnych przypadkach instalacja może odbiegać od tej przedstawionej w dokumentacji. Należy wtedy skontaktować się z najbliższym biurem Swegon. Konwencje zastosowane w dokumentacji Taki symbol ma na celu zwrócenie uwagi na instrukcje bezpieczeństwa lub ostrzeżenia o potencjalnym zagrożeniu, których pominięcie może prowadzić do nieszczęśliwych wypadków, zagrożenia zdrowia lub do zniszczenia nawilżacza i innych urządzeń. Przechowywanie dokumentacji Niniejszą dokumentację należy przechowywać w zabezpieczonym, ale łatwodostępnym miejscu, tak, aby w każdej chwili można było z niej skorzystać. Jeżeli urządzenia są przekazywane następnemu użytkownikowi, dokumentacja ta również powinna zostać przekazana. W przypadku zaginięcia dokumentacji należy skontaktować się z najbliższym oddziałem Swegon. Wersje językowe Niniejsza dokumentacja dostępna jest w wielu wersjach językowych. Więcej informacji na ten temat udzielają biura Swegon. 4

5 2 Zasady bezpieczeństwa Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Nawilżacze parowe typu Condair GS...OC opalane gazem są przeznaczone wyłącznie do nawilżania powietrza w instalacjach klimatyzacji i wentylacji w zakresie określonych parametrów pracy. Jakiekolwiek inne zastosowanie nawilżacza bez pisemnej zgody producenta uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Zarówno producent jak i dostawca urządzeń nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego zastosowania nawilżaczy. Pełną odpowiedzialność za skutki niezgodnego z przeznaczeniem nawilżacza zastosowania ponosi użytkownik. Zastosowanie i eksploatacja urządzenia zgodna z przeznaczeniem wymaga zastosowania się do wszystkich instrukcji i zaleceń (w szczególności tych dotyczących bezpieczeństwa). Ogólne zasady bezpieczeństwa Należy stosować się do wszelkich lokalnych przepisów dotyczących instalacji i eksploatacji nawilżaczy opalanych gazem. Wszystkie osoby obsługujące nawilżacz Condair GS...OC muszą stosować się do wszystkich instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji instalacji, uruchomienia oraz eksploatacji i konserwacji. Niezastosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa może doprowadzić do pożaru lub nawet eksplozji, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia osób znajdujących się w pobliżu. UWAGA! Co zrobić, gdy poczuje się zapach gazu: Nie wolno zapalać jakiegokolwiek urządzenia. Nie wolno dotykać jakichkolwiek przełączników elektrycznych. Nie wolno korzystać z jakichkolwiek telefonów. Należy natychmiast powiadomić pogotowie gazowe za pomocą telefonu poza budynkiem. Można też zawiadomić straż pożarną. Nie wolno składować ani używać benzyny czy też innych łatwopalnych środków w pobliżu nawilżacza. UWAGA! Nieprawidłowy montaż, ustawienie, nastawy, regulacja, modernizacja, konserwacja, serwis oraz eksploatacja może doprowadzić do zatrucia tlenkiem węgla, eksplozji, pożaru, porażenia elektrycznego lub innych sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu człowieka. Należy stosować się do instrukcji. Po dodatkową pomoc można się zwrócić do wykwalifikowanego instalatora, firmy instalacyjnej, dostawcy gazu lub do najbliższego biura Swegon. UWAGA! Jeżeli dojdzie do przegrzania, albo nie zamknie się zawór gazu, należy ręcznie zamknąć dopływ gazu do urządzenia zanim odłączy się zasilanie elektryczne. UWAGA! Nie wolno korzystać z nawilżacza, jeżeli jego części zostały wystawione na działanie wilgoci. Należy wezwać serwis Swegon w celu sprawdzenia urządzenia (elektroniki) i ewentualnej wymiany podzespołów układu sterowania i układu palnika, jeżeli były one zamoczone. Nawilżacze Condair GS...OC mogą być instalowane i eksploatowane tylko przez osoby zaznajomione z produktem. Nawilżacze mogą być uruchamiane i konserwowane tylko przez autoryzowany serwis Swegon lub przez osoby do tego przeszkolone przez serwis Swego i posiadające inne kwalifikacje do tego typu prac. Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za dopilnowanie, aby niniejsza dokumentacja techniczna została uzupełniona o wszelkie lokalne wymagania i instrukcje w odniesieniu do nadzoru, informowania o odpowiedzialności, zasad pracy i kwalifikacji personelu. Nie wolno uruchamiać otwartego nawilżacza. Nie wolno też otwierać pracującego nawilżacza. Przed włączeniem nawilżacza Condair GS...OC należy upewnić się czy wszystkie pokrywy i drzwi na nawilżaczu są zamknięte i zabezpieczone. 5

6 Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nad jakimkolwiek elementem nawilżacza Condair GS...OC należy urządzenie zatrzymać, odłączyć od zasilania poprzez przełączenie wyłącznika na pozycję Off, zamknąć zawór odcinający gazu oraz zabezpieczyć urządzenie przed przypadkowym włączeniem. Ostrzeżenie! W przypadku spadku temperatury otoczenia poniżej punktu zamarzania, zbiornik wody musi zostać opróżniony (patrz również rozdział 7.4). Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub naprawy, szczególnie przy złych warunkach pogodowych (np.: deszcz, śnieg), należy zabezpieczyć urządzenie tak, aby elementy elektryczne, ani żadne inne elementy wewnątrz urządzenia nie uległy zamoczeniu (przykryć urządzenie). Jeśli wewnętrzne elementy urządzenia ulegną zamoczeniu, należy pozostawić je do wyschnięcia, a nawilżacz przed uruchomieniem powinien być sprawdzony przez wykwalifikowany serwis techniczny. Instalacja, konserwacja i naprawy instalacji gazowej i elektrycznej może być wykonywana tylko przez osoby posiadające odpowiednie do tego rodzaju prac uprawnienia, które świadome są potencjalnego niebezpieczeństwa i konsekwencji ich działania. Nieprawidłowo utrzymany system nawilżania może stwarzać zagrożenie dla ludzi. Może też skutkować nieprawidłową pracą systemu. W związku z tym niezbędnym jest nadzór nad urządzeniem oraz dotrzymywanie zaleceń dotyczących częstotliwości konserwacji, oraz wykonywanie tej konserwacji dokładnie według instrukcji. Uwaga: Woda doprowadzana do nawilżacza Condair GS...OC zawiera związki mineralne, które cały czas odkładają się wewnątrz zbiornika z wodą podczas procesu odparowania. W celu zapobieżenia nadmiernemu nagromadzeniu się kamienia kotłowego, zbiornik wody musi być czyszczony w regularnych odstępach czasu. Należy stosować się do lokalnych zasad postępowania z urządzeniami zasilanymi energią elektryczną oraz gazem. UWAGA! Części elektroniki umieszczone wewnątrz nawilżacza są bardzo wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne. Podczas pracy nad otwartym urządzeniem należy stosować odpowiednie zabiegi ochronne (ochrona ESD), aby nie doprowadzić do uszkodzenia elektroniki. W celu zapewnienia bezpiecznej pracy nawilżacza Condair GS...OC, należy się upewnić, że warunki otoczenia (temperatura/wilgotność) spełniają odpowiednie wymagania określone w niniejszej dokumentacji (patrz rozdział 10.1): Temperatura otoczenia umożliwiająca bezpieczną eksploatację tak długo, jak urządzenie jest zasilane i pracuje, ciepło wytwarzane wewnątrz (np.: ciepło od zbiornika) jest wystarczające, aby utrzymać odpowiednią temperaturę wewnątrz jednostki i chronić elementy elektroniki (nagrzewnice elektryczne włączają się rzadko z wyjątkiem wystąpienia bardzo niskich temperatur). Z tego względu temperatury zewnętrze umożliwiające bezpieczną pracę urządzenia wynoszą od -25 C (-13 F) do +35 C (95 F). Uwaga: gdy temperatura wewnątrz urządzenia w strefie elektroniki przekracza 25 C, uruchamiany jest wentylator chłodzący sterowany termostatem. Zakres bezpiecznych temperatur otoczenia przy braku zasilania - W przypadku braku zasilania urządzenie nie może pracować i wytwarzać ciepła, jak również nie działają nagrzewnice elektryczne oraz wentylator chłodzący! Z tego względu bezpieczne temperatury zewnętrzne dla niepracującego urządzenia wynoszą od 0 C (32 F) do 25 C (80 F). Zakres temperatur jest ograniczony ze względu na elementy elektroniczne. Ostrzeżenie! Jeśli urządzenie było wystawione na działanie temperatur spoza wyżej ustalonego zakresu, nie należy go uruchamiać. Przed uruchomieniem nawilżacza, powinien być on sprawdzony przez wykwalifikowany serwis, który dokona inspekcji i wymiany uszkodzonych elementów. 6

7 Ostrzeżenie! Jeśli podczas ponownego podłączania urządzenia do zasilania temperatura zewnętrzna spada poniżej 5 C, należy pozostawić nagrzewnice elektryczne włączone przez min. 30 minut, aby ogrzały elementy elektroniki przed uruchomieniem urządzenia. Jeżeli podejrzewa się, że dalsza bezpieczna praca urządzenia nie jest możliwa, nawilżacz należy wyłączyć, należy zamknąć dopływ gazu i zabezpieczyć przed nieumyślnym włączeniem. Bezpieczna praca nawilżacza Condair GS...OC nie jest możliwa, jeżeli występują następujące okoliczności: wyczuwalny jest zapach gazu element nawilżacza Condair GS...OC uległ zniszczeniu lub awarii nawilżacz nie pracuje prawidłowo podzespoły nawilżacza wykazują oznaki zużycia lub są silnie zabrudzone nawilżacz był przechowywany przez długi czas w niekorzystnym środowisku nawilżacz był transportowany w niekorzystnych warunkach Nawilżacz Condair GS...OC musi być zainstalowany w pomieszczeniu posiadającym kratkę ściekową lub w pomieszczeniu wyposażonym w czujnik wody, który będzie odcinał dopływ wody w przypadku awarii. Aby zabezpieczyć instalację przed nadmiernym nawilżeniem powietrza, nawilżacz powinien być wyposażony w higrostat ograniczający (patrz rozdział 5.8/5.9). Należy korzystać tylko z oryginalnych akcesoriów i części zamiennych dostarczanych przez Swegon. Bez pisemnej zgody producenta nie wolno w żaden sposób modyfikować nawilżacza Condair GS...OC oraz jego akcesoriów i wyposażenia dodatkowego. Firma Swegon dysponuje serwisem na terenie całego kraju, który w każdej chwili służy pomocą i asystą wykwalifikowanych pracowników. W przypadku problemów lub pytań dotyczących nawilżacza Condair GS OC lub innych pytań dotyczących technologii nawilżania, zachęcamy do skontaktowania się z przedstawicielem firmy Swegon. 7

8 3 Przegląd produktu 3.1 Wersje produktu/oznaczenie modeli Nawilżacz Condair GS...OC dostępny jest w sześciu różnych wielkościach o różnych maksymalnych wydajnościach pary (40, 80, 120, 160, 200 i 240 kg/h). Wszystkie modele mogą być zasilane gazem ziemnym lub propanem (dostarczane nawilżacze są fabrycznie przystosowane do pracy z odpowiednim typem gazu, zgodnie z oznaczeniem na tabliczce znamionowej). Oznaczenie modelu Typoszereg produktu (nawilżacz parowy opalany gazem z jednostką sterującą i wyświetlaczem) Wydajność pary (kg/h) Obudowa do instalacji na zewnątrz (Szafa Zewnętrzna) Seria wyposażenia Paliwo Gaz ziemny H, E, E(S): G20 Gaz ziemny L, ELL: G25 Gaz ziemny HS: G25.1 Gaz ziemny Lw: G27 Gaz ziemny LS: GZ350 Propan P: G31 ** oznaczenie modelu na tabliczce znamionowej GS 40 OC ** C G20 Nawilżacze parowe opalane gazem Condair GS...OC są zabudowane w specjalnej szafie do instalacji na zewnątrz. Nawilżacze standardowo wyposażone są w jednostkę sterującą i wyświetlacz co oznacza, że można dokonywać odczytu bieżących parametrów pracy urządzenia oraz konfigurować ich wartość do poprawnej pracy. Nawilżacze sterowane są poprzez wbudowany regulator PID lub z regulatora zewnętrznego. 3.2 Zakres dostawy 8 Standardowy zakres dostawy to: Nawilżacz parowy opalany gazem Condair GS...OC (zgodnie z oznaczeniem modelu) wraz ze wszystkimi elementami przewodu spalinowego Instrukcja instalacji, uruchomienia oraz eksploatacji i konserwacji nawilżaczy Condair GS...OC w wersji C Instrukcja obsługi układu sterowania nawilżacza Condair GS...OC w wersji C Lista części zamiennych (różowe kartki) Akcesoria i wyposażenie dodatkowe zgodnie z zamówieniem, jak to opisano w rozdziale 4.4 (lance parowe, przewody parowe, etc.).

9 3.3 Przegląd instalacji systemu nawilżania Nawilżacz parowy zasilany gazem 2 Przewód spalinowy wraz z osłoną deszczową i kołnierzem ochronnym (wchodzi w zakresie dostawy) 3 Główny przewód parowy (należy do instalacji budynku) 4 Podłączenie gazu 5 Zawór odcinający gazu (należy do instalacji w budynku) 6 Linia gazowa (należy do instalacji w budynku) 7 Osadnik (należy do instalacji w budynku) 8 Podłączenie doprowadzenia wody 9 Zawór zwrotny 10 Podłączenie spustu wody 11 Rurka odprowadzająca wodę (building side) 12 Zawór odcinający wodę (należy do instalacji budynku) 13 Dodatkowy króciec drenażu 14 Zasilanie elektryczne (należy do instalacji budynku) 15 Zawór z filtrem (wyposażenie dodatkowe Z261 ) 16 Rurka doprowadzenia wody (należy do instalacji w budynku) 17 Lejek z syfonem (należy do instalacji budynku) 18 Rozdzielacz przewodu parowego (wyposażenie SA... ) 19 Przewód kondensatu (wyposażenie KS10 ) 20 Przewód parowy (wyposażenie DS80 ) 21 Lanca parowa (wyposażenie ) 9

10 3.4 Budowa nawilżacza parowego opalanego gazem Zbiornik wody 2 Wylot pary 3 Wymiennik (i) ciepła (1 do 3) 4 Palnik (i) (1 do 6) 5 Kontroler poziomu wody 6 Wyświetlacz z klawiaturą 7 Diody sygnalizacyjne zielona: Produkcja pary żółta: Konserwacja czerwona: Awaria 8 Przycisk drenażu (drenaż ręczny) 9 Dodatkowy przycisk drenażu (drenaż ręczny) 10 Wyłącznik urządzenia 11 Transformator 12 Karta sterowania 13 Płyta główna 14 Karta zdalnej sygnalizacji stanów pracy i awarii 15 Moduł zapłonowy 16 Elektronika palnika 17 Wentylator nadmuchu powietrza do spalania (1 do 6) 18 Czujnik płomienia 19 Zapalnik 20 Pompa drenażowa 21 Wyłącznik ciśnieniowy (powietrze) 22 Zawór redukcyjny ciśnienia gazu (1 do 6) 23 Dodatkowe podłączenie drenażu 24 Podłączenie drenażu 25 Podłączenie doprowadzenia wody 26 Podłączenie doprowadzenia gazu 27 Podwójny zawór wlotowy wody 28 Odpowietrznik 29 Komora napełniająca 30 Komora zewnętrznego włącznika serwisowego 31 Przewód spalinowy z osłoną deszczową i kołnierzem ochronnym 10

11 3.5 Zasada działania Układ spalania Układ spalania składa się z wentylatora z płynną regulacją wydajności nadmuchującego powietrze do spalania, z zaworu regulacyjnego ciśnienie gazu oraz z palnika. Gdy nawilżacz otrzyma sygnał zapotrzebowania na parę, włącza się wentylator nadmuchowy powietrza wytwarzając podciśnienie na króćcu ssawnym powietrza, gdzie umieszczony jest czujnik tego podciśnienia. Przez chwilę następuje przedmuchanie systemu palnika samym powietrzem, potem aktywowany jest zapalnik. W tym czasie moduł elektronicznej kontroli układu zapalnika sprawdza systemy zabezpieczeń łącznie z czujnikiem podciśnienia badającym podciśnienia na króćcu wlotowym powietrza. Po zweryfikowaniu sprawności systemów zabezpieczeń oraz ich wskazań następuje otwarcie zaworu gazowego. Do palnika zaczyna być doprowadzana mieszanina gazu i powietrza, która zapalana jest włączonym wcześniej zapalnikiem. Jeżeli w ciągu 7 sekund od otwarcia zaworu gazowego czujnik płomienia potwierdzi wystąpienie zapłonu to wentylator nadmuchowy kontynuuje pracę przy jednocześnie otwartym zaworze gazowym nawilżacz wchodzi w stan normalnej pracy. Jeżeli czujnik płomienia nie potwierdzi zapłonu to powyższa procedura startowa jest powtarzana. Procedura zapłonu palnika automatycznie powtarzana jest trzy razy. Jeżeli trzecia próba również nie zakończy się zapłonem palnika wtedy nie jest już podejmowana kolejna próba zapłonu, a moduł zapłonowy zablokuje urządzenie wyświetlając odpowiednią informację o alarmie. Podczas normalnej pracy urządzenia zawór gazowy utrzymuje stały stosunek zmieszania powietrza i gazu, niezależnie od warunków zewnętrznych i prędkości obrotowej wentylatora. Powietrze i gaz mieszane są całkowicie w wentylatorze i dopiero ta mieszanina wydmuchiwana jest przez powierzchnię palnika gdzie następuje zapłon. Gorące spaliny przedmuchiwane są przez przestrzenie pomiędzy kulisami wewnątrz wymiennika ciepła, a potem wyrzucane są do komina. Wymiennik ciepła posiada duże powierzchnie pionowe w celu zminimalizowania ilości odkładającego się kamienia kotłowego oraz wymuszenie opadania tego kamienia na dno zbiornika wody. Działanie takie zapobiega redukcji wydajności oraz ułatwia konserwację. Nawilżacz GS 40 OC posiada jeden moduł palnika z wymiennikiem ciepła. W większych jednostkach z kilkoma wymiennikami ciepła układ palnika jest zdublowany. Układ regulacji i kontroli poziomy wody w zbiorniku Komora napełniania Przewód wyrównujący ciśnienie Moduł z pływakiem A B C Odpowietrznik Podwójny zawór wlotowy Główny przewód napełniający Podłączenie drenażu Przewód Pompa spustowa Drenaż pomocniczy 11

12 Poziom wody w zbiorniku jest cały czas monitorowany przez jednostkę pływakową. Podczas startu nawilżacza automatyka sprawdza czy jednostka pływakowa jest sprawna. Podczas testu zbiornik wody napełniany jest do poziomu A, potem spuszczana jest do momentu osiągnięcia poziomu C, a potem zbiornik znowu jest napełniany, ale do poziomu A. Gdy nawilżacz napełni się do poziomu B, a test nie wykaże żadnych błędów, nawilżacz jest gotowy do pracy. Jeżeli z regulatora podanie zostanie sygnał zapotrzebowania na parę, wtedy inicjalizowany jest proces spalania. Gdy w wyniku odparowania wody poziom wody w zbiorniku osiągnie poziom B, jednostka pływakowa wysyła sygnał do automatyki nawilżacza, która otwiera zawór wlotowy w celu uzupełnienia wody w zbiorniku. Po osiągnięciu poziomu A, jednostka pływakowa znowu wysyła sygnał do automatyki nawilżacza, która zamyka zawór wlotowy. Jeżeli poziom wody w zbiorniku spadnie poniżej poziomu C, palniki zostaną wyłączone do czasu, aż poziom wody w zbiorniku osiągnie poziom C. W celu zapewnienia bezpiecznego działania urządzenia, automatyka w regularnych odstępach czasu kontroluje sprawność jednostki pływakowej. Produkcja pary/regulacja wydajności Produkcja pary odbywa się poprzez jej odparowanie w wyniku ogrzania na gorących powierzchniach wymiennika ciepła. Produkcja pary regulowana jest poprzez wbudowany regulator PID lub za pomocą regulatora zewnętrznego. Przepłukiwanie / odświeżanie zładu wody W wyniku odparowania wody, w zbiorniku dochodzi do koncentracji wytrąconych związków mineralnych. Aby zapobiec zbyt wysokiej koncentracji związków mineralnych w zbiorniku wody, w regularnych, z góry ustalonych odstępach czasu pewna ilość wody jest wypompowywana z nawilżacza i zastępowana świeżą wodą. Częstotliwość cykli spłukiwania nawilżacza uzależniona jest od jego wydajności w celu zwiększenia jego sprawności. W momencie zainicjowania cyklu przepłukania nawilżacza aktywowana jest pompa drenażowa oraz otwierany jest zawór wlotowy. W przewodzie mieszającym poniżej komory napełniania dochodzi do zmieszania usuwana gorąca woda mieszana jest ze świeżą zimną wodą. Tak zmieszana woda, której temperatura wynosi ok C, usuwana jest z nawilżacza. Jeżeli podczas cyklu przepłukiwania poziom wody w zbiorniku osiągnie minimalny poziom, to po zakończeniu przepłukiwania zawór wlotowy pozostaje otwarty w celu uzupełnienia zładu wody. 12

13 4 Wstępny dobór W niniejszym rozdziale przedstawione są wszystkie dane potrzebne do doboru i zaprojektowania systemu nawilżania opartego o nawilżacz Condair GS...OC. 4.1 Dobór urządzenia Wybór urządzenia odzwierciedlony jest w opisie typu: 1. Wymagana maksymalna wydajność pary 2. Wymagany rodzaj gazu Condair GS 80 OC C G Obliczenie maksymalnej wymaganej wydajności pary Maksymalna wymagana wydajność pary obliczana jest na podstawie następujących wzorów: V ρ m D = (x2 - x1) 1000 i V m D = (x2 - x1) 1000 ε m D : maksymalne zapotrzebowanie na parę w kg/h V: strumień objętości powietrza nawiewanego w m 3 /h (dla nawilżania pośredniego) lub objętość nawilżanego pomieszczenia pomnożona przez ilość wymian powietrza na godzinę w m 3 /h (w przypadku nawilżania bezpośredniego) ρ: gęstość powietrza kg/m 3 ε: objętość właściwa powietrza m 3 /kg x 2 : wymagana wilgotność bezwzględna powietrza w pomieszczeniu w g/kg x 1 : minimalna wilgotność bezwzględna powietrza nawiewanego przed nawilżaniem w g/kg Wartości ρ, ε, x2 oraz x1 można odczytać z wykresu h,x lub Carriera dla powietrza wilgotnego. Dla zgrubnego oszacowania wymaganej wydajności można posłużyć się poniższą tabelą. Podane w niej wartości dotyczą wymaganej wilgotności względnej w pomieszczeniu na poziomie 45% przy temperaturze 20 C. Uwaga: Dla zgrubnego określenia wymaganej wydajności nawilżania dla większych ilości powietrza nawiewanego można dokonywać odpowiedniej aproksymacji poniższych wartości. 13

14 Max. strumień powietrza nawiewanego m 3 /h lub kubatura x ilości wymian w m 3 /h Temperatura / wilgotność wzgl. powietrza świeżego -15 C / 90% -5 C / 80% 5 C / 60% max. wydajność w kg/h Condair GS 80 OC C G Przykład: Max. strumień powietrza świeżego m3/h, temperatura/wilgotność wzgl. powietrza świeżego -15 C/90% Ważne uwagi: Maksymalna wymagana wydajność zależy od specyficznych wymagań dla danego zastosowania i instalacji. Wyliczona ilość pary wyliczona na podstawie powyższych wzorów, wykresu h,x i parametrów powietrza nie uwzględnia jakichkolwiek strat pary (związanych np. z kondensacją pary w przewodach parowych i lancach), strat ciepła, ani jakiejkolwiek absorpcji pary przez materiały znajdujące się w obsługiwanych pomieszczeniach. Dodatkowo, wyliczona wartość nie uwzględnia żadnych strat związanych ze strumieniem wody spustowej, zależnym od jakości wody. Całkowita wielkość strat zależy od całego systemu i musi zostać uwzględniona przy wyliczaniu maksymalnego zapotrzebowania na parę. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wyliczania wymaganej wydajności prosimy o kontakt z najbliższym biurem SWEGON. W przypadku systemów o bardzo mocno wahającym się zapotrzebowaniu na parę w czasie (Np. laboratoriach albo dla systemów o zmiennym przepływie powietrza) należy skontaktować się z najbliższym biurem SWEGON Sp. z o.o Rodzaj gazu Nawilżacz Condair GS...OC może być zasilany gazem ziemnym lub propanem. Podzespoły nawilżacza są fabrycznie przystosowane do konkretnego rodzaju gazu. Istnieje możliwość późniejszej zmiany konfiguracji nawilżacza (na budowie), jeżeli zajdzie taka konieczność. Rodzaj gazu Gaz ziemny H, E, E(S) Gaz ziemny L, ELL Oznaczenie G20 G25 Condair GS 80 OC C G20 Gaz ziemny HS G25.1 Gaz ziemny Lw Gaz ziemny Ls Propan P (gaz płynny) G27 GZ350 G31 14

15 4.2 Wybór systemu regulacji Różne systemy regulacji System 1: Regulacja wilgotności w pomieszczeniu System 1 najlepiej sprawdza się w systemach klimatyzacji z dużą ilością powietrza recyrkulacyjnego. Czujnik wilgotności usytuowany jest w pomieszczeniu lub w kanale powietrza wyciągowego. A1 B1 B2 B3 PI E PID I Y czujnik wilgotności czujnik pracy wentylatora czujnik przepływu higrostat ograniczający zewnętrzny regulator (np. regulator PI) wbudowany regulator (regulator PID) sygnał wejściowy A1 System 2: Regulacja wilgotności w pomieszczeniu z ciągłym ograniczeniem wilgotności względnej powietrza nawiewanego. System 2 przeznaczony jest do układów klimatyzacji z dużą ilością powietrza świeżego, z niską temperaturą nawiewu, do dowilżania oraz do układów ze zmienną ilością powietrza nawiewanego. Jeżeli wilgotność powietrza nawiewanego przekroczy zadaną wartość, wtedy sygnał z czujnika A2 staje się priorytetowy względem czujnika wilgotności w pomieszczeniu. Czujnik wilgotności (A1) powinien być zamontowany w kanale powietrza wyciągowego lub w pomieszczeniu. Czujnik A2 montowany jest w kanale powietrza nawiewanego za lancami parowymi. Ten system regulacji wymaga wykorzystania wbudowanego regulatora PID lub zastosowanie zewnętrznego regulatora dającego możliwość podłączenia drugiego czujnika wilgotności. Uwaga! Czujnik limitujący w żaden sposób nie zwalnia z obowiązku zastosowania higrostatu ograniczającego. A1/2 czujnik wilgotności B1 czujnik pracy wentylatora B2 czujnik przepływu B3 higrostat ograniczający PI E zewnętrzny regulator (np. regulator PI) PID I wbudowany regulator (regulator PID) Y sygnał wejściowy A1 Z sygnał wejściowy A2 15

16 System 3: Regulacja wilgotności powietrza nawiewanego z ciągłym ograniczeniem wydajności nawilżacza. Regulacja wilgotności powietrza nawiewanego (czujnik wilgotności montowany w kanale powietrza nawiewanego) powinien być stosowany tylko wtedy, gdy regulacja wilgotności w pomieszczeniu jest niemożliwa do zrealizowania. Takie systemy zawsze wymagają zastosowania regulatora PI. Czujnik wilgotności (A1) zlokalizowany jest w kanale powietrza nawiewanego za lancami parowymi. Czujnik A2 wykorzystywany do nadążnego ograniczania wydajności nawilżacza powinien być zamontowany w strumieniu powietrza nawiewanego przed lancami parowymi. Ten system regulacji wymaga wykorzystania wbudowanego regulatora PID lub zastosowanie zewnętrznego regulatora dającego możliwość podłączenia drugiego czujnika wilgotności. A1/2 czujnik wilgotności B1 czujnik pracy wentylatora B2 czujnik przepływu B3 higrostat ograniczający PI E zewnętrzny regulator PI PID I wbudowany regulator (regulator PID) Y sygnał wejściowy A1 Z sygnał wejściowy A2 Jaki układ regulacji wybrać? Zastosowanie Systemy klimatyzacji z: Lokalizacja czujnika wilgotności Pomieszczenie lub kanał wywiewny Kanał powietrza nawiewanego Ilością powietrza świeżego do 33% System 1 System 1 Ilością powietrza świeżego do 66% System 1 lub 2 System 2 lub 3 Ilością powietrza świeżego do 100% System 2 System 3 Regulacja wilgotności powietrza nawiewanego System 3 W innych przypadkach, takich jak np. wymienione poniżej, należy skontaktować się ze SWEGON: Nawilżanie pomieszczeń o kubaturze do 200 m 3 Systemy klimatyzacji z bardzo dużą ilością wymian Systemy klimatyzacji ze zmiennym przepływem Systemy o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących precyzji regulacji Systemy ze zmiennym maksymalnym zapotrzebowaniem na parę. Systemy ze zmienną temperaturą Systemy nawilżania w niskich temperaturach lub systemy z osuszaniem 16

17 Sygnały wejściowe/sterujące Nawilżacz Condair GS...OC jest sterowany poprzez wbudowany regulator PID lub za pomocą zewnętrznego regulatora (np. regulatora PI). Uwaga! Dla systemów regulacji Systemy 2 i 3 regulator zewnętrzny musi być wyposażony w dwa wejścia sygnałów pomiarowych. Nawilżacz Condair GS...OC akceptuje następujące sygnały wejściowe: VDC VDC madc madc madc madc VDC VDC Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale 5.9. Sygnały wyjściowe Z nawilżacza Condair GS...OC można pobrać następujące sygnały: 10 VDC (max. 20 ma) Sygnały wskaźnika pracy i alarmu (4 bezpotencjałowe styki) Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Opcje wyposażenia Na chwilę obecną, żadne wyposażenie opcjonalne nie jest wymagane Wyposażenie dodatkowe Przegląd wyposażenia Model Condair GS...OC Lanca parowa (Patrz opis w rozdziale 4.4.2) ilość System OptiSorp (Patrz opis w rozdziale 4.4.2) System 1 System 2 System 3 System 4 System 2 System 3 ilość po 1 z każdego System 3 2 Adapter przewodów parowych SA80 (3" / 2x 1 3/4") SA120 (3" / 3x 1 3/4") SA160 (4" / 4x 1 3/4") SA200 (4" / 6x 1 3/4") SA240 (4" / 6x 1 3/4") Przewód parowy / metr Przewód kondensatu / metr Zawór z filtrem ilość DS80 ilość KS10 ilość Z261 (1 szt. na system) 17

18 4.4.2 Opis wyposażenia Lance parowe Lance parowe dobiera się w oparciu o szerokość kanału (w przypadku montażu poziomego) lub w oparciu o wysokość kanału (w przypadku montażu pionowego) z uwzględnieniem wydajności systemu. Uwaga! Zawsze należy dobierać możliwie najdłuższą lancę parową w celu zapewnienia optymalnego dystansu nawilżania. L B Lance parowe 1) dla nawilżacza GS 40, 80, 120, 160, 200 i 240 Szerokość kanału (B) Wydajność Typ Długość w mm (L) 2) w mm max. w kg/h 3) ) Materiał: stal CrNi 2) Nietypowe długości na zapytanie 3) Aby w pełni wykorzystać całkowitą wydajność nawilżacza GS, każdy króciec wylotowy pary z nawilżacza może być podłączony do więcej niż jednej lancy parowej. W takim przypadku należy rozdzielić przewód parowy na kilka gałęzi. Służą do tego odpowiednie złączki dostępne na zapytanie. Uwaga: Jeżeli ze względów technicznych istnieje konieczność zminimalizowania dystansu nawilżania (patrz rozdział 5.3.1), wtedy należy rozdzielić linię parową na dwie lance lub zastosować system OptiSorp. System dystrybucji pary OptiSorp System OptiSorp stosowany jest w kanałach wentylacyjnych gdzie wymagany jest krótki dystans nawilżania (informacje na temat dystansu nawilżania znajdują się w rozdziale 5.3.1). Przy zamawianiu systemu OptiSorp konieczne jest podanie wymiarów kanału, w którym system ten będzie montowany. H B OptiSorp Ilo Max. wydajno Wymiary kanału podłączeń pary w kg/h 1) Szerokość w mm Wysokość w mm System (30) System (60) System (90) System (120) ) Wartości w nawiasach dotyczą szerokości mniejszej niż 600 mm 18

19 5 Prace instalacyjne i montażowe 5.1 Zasady bezpieczeństwa przy montażu i instalacji. Należy bezwzględnie przestrzegać lokalnych zasad bezpieczeństwa dotyczących instalowania urządzeń gazowych (w szczególności nawilżaczy). Należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów dotyczących wykonywania instalacji gazu, spalin, wody, pary oraz instalacji elektrycznych. Wszelkie prace instalacyjne i montażowe muszą być wykonane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje. Kontrola posiadanych uprawnień i kwalifikacji leży po stronie zamawiającego. Wszelkie instrukcje zawarte w tej dokumentacji dotyczące montażu wyposażenia, instalacji gazowej, elektrycznej, wodnej i parowej muszę być bezwzględnie przestrzegane. UWAGA Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Nie należy podłączać nawilżacza do zasilania elektrycznego dopóki nie zostaną wykonane wszystkie prace instalacyjne I montażowe. Uwaga! Nieprawidłowo wykonane instalacje mogą być powodem zniszczeń lub narazić personel na utratę zdrowia lub życia w wyniku eksplozji, pożaru, zatrucia tlenkiem węgla czy też porażenia elektrycznego. Do zainstalowania urządzenia należy stosować tylko oryginalne wyposażenie. 5.2 Umiejscowienie nawilżacza Lokalizacja Dla zapewnienia poprawnego działania oraz w celu osiągnięcia optymalnej sprawności, przy wybieraniu lokalizacji nawilżacza należy brać pod uwagę następujące czynniki: Nawilżacz Condair GS...OC może być montowany wyłącznie na zewnątrz budynków, gdzie istnieje możliwość swobodnego odprowadzenia spalin. Należy uwzględnić lokalne przepisy dotyczące instalacji urządzeń opalanych gazem. Producent i sprzedawca nie biorą odpowiedzialności za niedotrzymanie powyższego. Nawilżacz należy zlokalizować tak, aby długość przewodu parowego była możliwie najkrótsza (idealnie 2 m, max. 4 m), oraz aby możliwym było zachowanie minimalnego promienia zgięcia (R= 300 mm) i minimalnego wzniosu (20 %) i spadku (5 %) przewodu parowego (patrz rozdział 5.3.2). Uwaga: Długie przewody parowe powodują spadek wydajności nawilżacza w wyniku kondensacji pary. Wytwarzane jest też wyższe ciśnienie statyczne w zbiorniku. Nawilżacz parowy należy zlokalizować tak, aby wyjście kanału spalinowego było zgodne z poniższymi wymaganiami względem odległości minimalnych: przynajmniej 0.6 m powyżej wszelkich grzbietów i wypukłości zlokalizowanych w promieniu3 m przynajmniej 1 m powyżej wszelkich wymuszonych czerpni powietrza zlokalizowanych w promieniu 3 m przynajmniej 1 m poniżej i 1 m odległości w poziomie, lub 0.5 m powyżej wszelkich drzwi, okien lub grawitacyjnych czerpni powietrza budynków sąsiadujących. przynajmniej 1 m poziomo od liczników elektrycznych, liczników gazowych, regulatorów, etc.. przynajmniej 2.5 m powyżej poziomu sąsiadujących chodników/przejść dla pieszych. 19

20 Należy się upewnić, że w miejscu, gdzie jest zlokalizowany nawilżacz Condair GS...OC, jest zapewniony dostęp czystego, świeżego powietrza. Nawilżacz musi być zlokalizowany w odległości przynajmniej 3 m od wszelkich wyrzutni wentylacji mechanicznej. UWAGA! Praca nawilżacza z zanieczyszczonym powietrzem może doprowadzić do problemów związanych z bezpieczeństwem, a także do ograniczenia wydajności nawilżacza. Zanieczyszczenia w powietrzu to m.in.: fluorowce, amoniak, fluorki, nadmierne zapylenie, wapno i brud. W przypadku pytań dotyczących jakości powietrza, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Swegon. Nawilżacze parowe opalane gazem Condair GS...OC są przeznaczone do montażu na fundamencie. Uwaga! Zarówno fundament oraz miejsce instalacji muszą być przygotowane tak, aby utrzymać całkowitą masę nawilżacza podczas pracy. Powierzchnie obudowy nawilżacza Condair GS...OC podczas jego pracy rozgrzewają się (max. temperatura powierzchni obudowy to ok C). Dlatego też należy zadbać o to, aby w najbliższym otoczeniu nawilżacza nie znajdowały się materiały wrażliwe na taki poziom temperatura. W bezpośrednim otoczeniu nawilżacza nie powinno umieszczać się żadnych palnych materiałów (materiały izolacyjne, drewniane podłogi, etc.). Należy stosować się do lokalnych przepisów! Nie należy montować nawilżacza na konstrukcjach wrażliwych na wibracje. W razie potrzeby prosimy o kontakt z najbliższym biurem Swegon. Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych (szczelin) w obudowie urządzenia, w przeciwnym wypadku przepływ powietrza może być niewystarczający do prawidłowego spalania. Nie należy umieszczać urządzenia w wąskich zaułkach lub pomieszczeniach zamkniętych. Urządzenie należy zlokalizować w taki sposób, aby zapewnić do niego swobodny dostęp, oraz aby umożliwić prace konserwacyjne. Należy zachować minimalne odległości. min mm min mm min mm min mm min. 600 mm min mm min mm min mm min. 500 mm min. 500 mm powyżej powierzchni na której może zbierać się śnieg i lód min. 600 mm min. 600 mm min. 600 mm 20

Condair GS... C series

Condair GS... C series Condair GS... C series Nawilżacz parowy opalany gazem Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2511188 PL 1204 3 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie 4 1.2 Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻOWE DOTYCZĄCE NAWILŻACZY FIRMY PEGO

WYTYCZNE MONTAŻOWE DOTYCZĄCE NAWILŻACZY FIRMY PEGO WYTYCZNE MONTAŻOWE DOTYCZĄCE NAWILŻACZY FIRMY PEGO SPIS TREŚCI 1. TYPOSZEREG NAWILŻACZY FIRMY PEGO... 3 2. LOKALIZACJA I MONTAŻ NAWILŻACZA... 3 4. LOKALIZACJA I MONTAŻ LANC PAROWYCH NAWILŻACZY... 6 4.1

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL 04308079) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO Model: KA1VA DOM BIANCO Sp z o.o. 05-090 Raszyn, Al. Krakowska 5 tel. 022/720 11 98, 720 11 99 fax. 022/720 06 88 SPIS TREŚCI: STRONY: 1. REKOMENDACJE I ZALECENIA

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych

LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych LVE to płaski i elastyczny system rozprowadzania powietrza dla systemów wentylacji wymuszonej w domach jednorodzinnych. Służy do doprowadzania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ 1/11 KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ KLIMOR Spółka z o.o. GDYNIA styczeń 2012 r 2/11 1. WSTĘP Celem DTR jest zapoznanie instalatorów i użytkowników z budową oraz prawidłową obsługą i

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift Box

Opis serii: Wilo-DrainLift Box Opis serii: Wilo-DrainLift Bo H/m Wilo-DrainLift Bo 1 1 Bo /1 Bo 3/ Budowa Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej (instalacja podpodłogowa) Zastosowanie Do instalacji podpodłogowej, możliwość

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL 04308252) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych. DPD - Basenowe osuszacze kanałowe

Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych. DPD - Basenowe osuszacze kanałowe Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych DPD - Basenowe osuszacze kanałowe Kratka Kratka nawiewna Sposoby instalacji Cyrkulacja powietrza w hali basenowej jest bardzo istotna

Bardziej szczegółowo

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE GŁÓWNE CECHY FRAMEDIC NOWA JAKOŚĆ KLIMATYZACJI SAL OPERACYJNYCH Kompaktowa szafa klimatyzacyjna w wykonaniu poziomym lub pionowym. PRZEZNACZENIE Klimatyzacja pomieszczeń o

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 MONTAŻ CZUJNIKÓW CIŚNIENIA... 3 PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW IMPULSOWYCH...4 PODŁĄCZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO... 5 NASTAWY CZUJNIKÓW CIŚNIENIA...

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ Dziękujemy za wybór pomieszczeniowego elementu nawilżającego PEGO EASYSTEAM. Przeczytaj uważnie tą instrukcję: pozwoli to na prawidłowy montaż

Bardziej szczegółowo

Termostat przeciwzamrożeniowy

Termostat przeciwzamrożeniowy 284 284P0 Termostat przeciwzamrożeniowy do kontrolowania temperatury powietrza QAF8 Odporna obudowa odlewana z aluminium Reaguje na zmiany temperatury na dowolnym 30 cm odcinku kapilary Mała histereza

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY Mod. HP/G-15 SZANOWNY KLIENCIE,

Bardziej szczegółowo

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X W ramach nowej linii kotłów Victrix Superior TOP Iergas proponuje również kocioł jednofunkcyjny do współpracy z zasobnikiem wolnostojącym. Zestawy Victrix Superior TOP PLUS stworzone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ POWIETRZA OP-100

OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 Osuszacze powietrza typu OP 130 firmy IGLOO to wysokosprawne profesjonalne kompaktowe urządzenia do usuwania wilgoci i osuszania powietrza w zamkniętych

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, palnik PRE-MIX sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny płynna elektroniczna modulacja mocy

Bardziej szczegółowo

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P.

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P. EOLO STAR 24 3 E Nike Star 24 3 E i Eolo Star 24 3 E to nowe wersje wzornicze popularnych kotłów gazowych serii STAR 23 kw. Wyposażone są w mikroprocesorowy system sterowania i regulacji pozwalający na

Bardziej szczegółowo

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE Kocioł BRÖTJE jest oznaczony symbolem CE i jest zgodny z podstawowymi wymaganiami następujących dyrektyw: - Dyrektywa dotycząca gazu 90/396/UE

Bardziej szczegółowo

Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A 12/24V 6/6A Nr produktu

Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A 12/24V 6/6A Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A 12/24V 6/6A Nr produktu 000111182 Strona 1 z 6 Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A b/n 111199 12/24V 6/6A b/n 111182 CE Z automatycznym

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Dokumentacja Techniczno-Ruchowa NAGRZEWNICE KANAŁOWE TYPU DH Venture Industries Sp. z o.o. Tel. (22) 7519550; 7512031 ul. Mokra 27 Fax (22) 7512259; 7511202 05-092 Łomianki-Kiełpin http://www.venture.pl

Bardziej szczegółowo

QFM81... Higrostaty kanałowe. do wilgotności względnej

QFM81... Higrostaty kanałowe. do wilgotności względnej 1 514 QFM81.21 QFM81.2 Higrostaty kanałowe do wilgotności względnej QFM81... Dwustawne higrostaty z mikroprzełącznikiem Czujniki pomiarowym wilgotności kompensowany od wpływu temperatury Stabilizowany

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN 1. OPIS PRODUKTU Pompka skroplin z najmniejszym pływakiem. Niezawodny pojemnościowy system kontroli poziomu wody w komorze pływakowej Brak ruchomych części Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna strona 2 / 9 DUPLEX 25 Multi / 3/ - Me.19.EC3 - Mi.19.EC3 - S7.C - Fe.4 - Jednostka: DUPLEX 25 Multi Specyfikacja: Fi.4 - B.LM24A - H./ - H.71/ - H./ - Typ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Funkcje: Pompy jedno i dwudrogowe są elementami obiegu podłączonymi do podstawowego systemu solarnego oraz głównego panelu sterowania, który pokazuje zbiornik płynu

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR WSPOMAGAJĄCY (EC) INSTRUKCJA MONTAŻU

WENTYLATOR WSPOMAGAJĄCY (EC) INSTRUKCJA MONTAŻU Instrukcja oryginalna WENTYLATOR WSPOMAGAJĄCY (EC) INSTRUKCJA MONTAŻU v. 1. PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE, Dąbrówka Górna ul. Posiłkowa 4a, 47-3 KRAPKOWICE 1. PRZEZNACZENIE I OPIS Wentylator wspomagający

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje układu wydechowego. Ograniczenia dotyczące modyfikacji układu wydechowego

Modyfikacje układu wydechowego. Ograniczenia dotyczące modyfikacji układu wydechowego Ograniczenia dotyczące modyfikacji układu wydechowego Ograniczenia dotyczące modyfikacji układu wydechowego Ogólne ograniczenia dotyczące wszystkich typów silników i układów wydechowych WAŻNE! Na ogół

Bardziej szczegółowo

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 * CHŁODNICTWO * KLIMATYZACJA * WENTYLACJA klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA I WILGOCI B3B-WX

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji PAROWY KOCIOŁ WARZELNY MODEL: MV9-10 BM; MV9-10

Bardziej szczegółowo

Warunki montowania. Treść. dla SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE

Warunki montowania. Treść. dla SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Warunki montowania dla SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Treść W niniejszym dokumencie opisano wymiary, minimalnie wymagane odstępy, ilości dolotowego i odlotowego powietrza wentylacyjnego niezbędne

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl

Bardziej szczegółowo

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01 Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

System Wentylacji Hybrydowej DARCO. Anna Majkowska product manager

System Wentylacji Hybrydowej DARCO. Anna Majkowska product manager DARCO Anna Majkowska product manager O WENTYLACJI WENTYLACJA TO WYMIANA POWIETRZA: do budynku doprowadzamy świeże zewnętrze, aby usunąć zanieczyszczenia z wnętrza Co usuwamy? O WENTYLACJI H 2 O CO CO 2

Bardziej szczegółowo

Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. 2. Budowa siatki spiętrzającej.

Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. 2. Budowa siatki spiętrzającej. Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. Zasada działania siatki spiętrzającej oparta jest na teorii Bernoulliego, mówiącej że podczas przepływów płynów

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 4 136 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF46... Korpus odlewany z żeliwa szarego EN-GJL-250 (< DN 300) lub z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 ( DN 350) DN40... DN400 k vs 50... 14500 m 3 /h Do montażu

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental

Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental Manual Title Additional Instrukcja Information obsługi be certain. 100-238-338 A Informacja o prawach wydawniczych Informacja o marce handlowej 2011 MTS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

JRQ15-JRQ150 Ogrzewacz do szaf sterowniczych

JRQ15-JRQ150 Ogrzewacz do szaf sterowniczych JRQ15-JRQ150 Ogrzewacz do szaf sterowniczych Ogrzewacze serii JRQ znajdują zastosowanie w szafach, które należy chronić przed szkodliwym wpływem kondensacji pary wodnej lub tam gdzie temperatura nie może

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną. Modele: RM-3512-S/Y

KARTA KATALOGOWA. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną. Modele: RM-3512-S/Y KARTA KATALOGOWA Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną Modele: RM-3512-S/Y www.ferono.com info@ferono.com Wprowadzenie Kurtyna powietrzna montowana jest przy wejściach w supermarketach, teatrach, halach,

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA KANAŁOWA OKRĄGŁA -NGO-

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA KANAŁOWA OKRĄGŁA -NGO- Gdynia -NGO- 1998 1/12 NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA KANAŁOWA OKRĄGŁA -NGO- ZAKŁADY URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH i KLIMATYZACYJNYCH KLIMOR Spółka z o.o. 81-963 Gdynia, ul. Łużycka 8 tel. (058) 622-30-81 fax. (058)

Bardziej szczegółowo

KONIEC Z KAMIENIEM! Nawilżacz parowy z opatentowanym systemem usuwania kamienia Condair RS. Nawilżanie powietrza i chłodzenie przez parowanie

KONIEC Z KAMIENIEM! Nawilżacz parowy z opatentowanym systemem usuwania kamienia Condair RS. Nawilżanie powietrza i chłodzenie przez parowanie KONIEC Z KAMIENIEM! Nawilżacz parowy z opatentowanym systemem usuwania kamienia Condair RS Nawilżanie powietrza i chłodzenie przez parowanie Elektryczny nawilżacz parowy z opatentowanym systemem odkamieniania

Bardziej szczegółowo

CENNIK AKCESORIÓW TACKA FB 98 PLN KONFUZOR FB 269 PLN NAWIEWNIK FB INDEKS: 10060 369 PLN KONSOLA STOJĄCA FB 175 PLN

CENNIK AKCESORIÓW TACKA FB 98 PLN KONFUZOR FB 269 PLN NAWIEWNIK FB INDEKS: 10060 369 PLN KONSOLA STOJĄCA FB 175 PLN CENNIK AKCESORIÓW TACKA FB tacka FB INDEKS: 10061 tacka FB 9/15/30 INDEKS: 10112 98 PLN Praca urządzenia w funkcji chłodzenia wymaga zastosowania tacki ociekowej, która umożliwia kontrolowane odprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Przewody wentylacyjne łączą wszystkie elementy systemu wentylacyjnego, gwarantując właściwą wymianę powietrza w budynkach. Dobór średnicy przewodów oraz materiał,

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 781 1781P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach. Zastosowanie Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... przeznaczone

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

Wodny nawilżacz powietrza Condair FF2

Wodny nawilżacz powietrza Condair FF2 Wodny nawilżacz powietrza Condair FF2 WYSOKOCIŚNIENIOWY NAWILŻACZ WODNY. NIEZWYKŁA EFEKTYWNOŚĆ I PRECYZJA. www.swegon.pl Condair FF2 Inteligencja w działaniu Stacja pompy wysokociśnieniowej Układ sterowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY /INSTALACJE SANITARNE/

PROJEKT BUDOWLANY /INSTALACJE SANITARNE/ PROJEKT BUDOWLANY /INSTALACJE SANITARNE/ Obiekt: Budynek sanitariatów w porcie jachtowym Basen Północny Adres: Port Jachtowy Basen Półn., ul. Wybrzeże Władysława IV, 72-600 Świnoujście Branża: Instalacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz ze sprzęgłem hydraulicznym SEPCOLL

Rozdzielacz ze sprzęgłem hydraulicznym SEPCOLL Rozdzielacz ze sprzęgłem hydraulicznym SPO Seria 559 01084 /16 P RT SO 01 M 21654 unkcja Urządzenie SPO łączy w sobie funkcje sprzęgła hydraulicznego i rozdzielacza centralnego stosowany jest w instalacjach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu RAVAV

Regulator przepływu RAVAV Regulator przepływu RAVAV W dobie energooszczędnych budynków i innowacyjnych rozwiązań, również w dziedzinie wentylacji mechanicznej pojawiają się nowe rozwiązania. Jednym z takich rozwiązań jest regulacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI i INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI i INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI i INSTALACJI Obrotowe Łopatkowe Pompy Próżniowe / Kompresory Typ:bezolejowe Kompresory Pompy próżniowe DRT 410 VRT 410 DRT 416 VRT 416 DRT 425 VRT 425 DRT 440 VRT 440 1 Koniecznie zapoznaj

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy ZASOBNIK SE Przeznaczenie Stojący zasobnik SE przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Dodatkowe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-25. Instrukcja obsługi

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-25. Instrukcja obsługi Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo...3 1.1. Ogólne środki bezpieczeństwa...3 2. Najważniejsze cechy urządzenia...3 3. Specyfikacja techniczna...4 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA

Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA GOLD wielkości 04-80 1. Informacje ogólne Jeżeli centrala GOLD zawiera nagrzewnicę wodną bez zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego, obieg wodny nagrzewnicy

Bardziej szczegółowo

SILENT-100 CHZ DESIGN

SILENT-100 CHZ DESIGN SILENT-100 CHZ DESIGN 1 3 4 2 Fig.1 Fig.2 L L N Ls Fig.3 N Fig.4 L N L NLs ON 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 1 5 6 7 8 ON Fig.5 OFF CT-12/14 H 12 V 230 V 50Hz 50Hz LS LS N L TIME-DELAY FUSE 125 ma MAX. L N SILENT-100

Bardziej szczegółowo

Zasady działania układu regulacyjnego PPU

Zasady działania układu regulacyjnego PPU Zasady działania układu regulacyjnego PPU Układ PPU służy do regulacji wydajności grzewczej nagrzewnicy wodnej, tj. regulacji ilości przepływającego przez nagrzewnicę czynnika grzewczego, a co za tym idzie

Bardziej szczegółowo

Rypin, dn. 29.10.2014 r

Rypin, dn. 29.10.2014 r P.P.H.U. PROTECH Sp. z o.o. ul. Mleczarska 18A 87-500 Rypin Rypin, dn. 29.10.2014 r POTENCJALNI WYKONAWCY Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. Wytworzenie/zakup, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie

Bardziej szczegółowo