Condair GS...OC wersja C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Condair GS...OC wersja C"

Transkrypt

1 Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji PL 1204

2

3 Spis treści 1 Wstęp Wprowadzenie Uwagi dotyczące instrukcji instalacji, uruchomienia oraz eksploatacji i konserwacji 4 2 Zasady bezpieczeństwa 5 3 Przegląd produktu Wersje produktu/oznaczenie modeli Zakres dostawy Przegląd instalacji systemu nawilżania Budowa nawilżacza parowego opalanego gazem Zasada działania 11 4 Wstępny dobór Dobór urządzenia Wybór systemu regulacji Opcje wyposażenia Wyposażenie dodatkowe 17 5 Prace instalacyjne i montażowe Zasady bezpieczeństwa przy montażu i instalacji Umiejscowienie nawilżacza Instalacja pary Instalacja wodna Instalacja gazowa Instalacja spalin Instalacja czujników sterujących i urządzeń zabezpieczających Instalacja elektryczna 39 6 Kontrola instalacji (lista weryfikacyjna) 42 7 Eksploatacja Instrukcje bezpieczeństwa Funkcje wyświetlacza i elementy operacyjne Uruchomienie i uwagi dotyczące eksploatacji Wyłączanie nawilżacza 48 8 Konserwacja Instrukcja konserwacji Czynności demontażowe niezbędne do wykonania konserwacji i wymiany podzespołów Uwagi dotyczące środków czyszczących Resetowanie licznika czasu pomiędzy konserwacjami 62 9 Usuwanie awarii Ważne uwagi dotyczące usuwania awarii Sygnalizacja awarii Resetowanie sygnalizacji awarii Wymiana baterii na karcie sterowania Condair GS...OC Zakończenie eksploatacji urządzenia / Pozbywanie się urządzenia Zakończenie eksploatacji Usunięcie/Recycling Specyfikacja Dane techniczne Specyfikacja spalin 67 3

4 1 Wstęp 1.1 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór nawilżacza Condair GS OC wersji C w wykonaniu zewnętrznym z typoszeregu Gazowych Nawilżaczy Parowych (w skrócie nazywanego Condair GS...OC ). Nawilżacz Condair GS...OC wykorzystuje najnowsze rozwiązania techniczne i spełnia Europejską Dyrektywę nr 90/396/EEC dotyczącą urządzeń gazowych oraz inne znane standardy bezpieczeństwa. Pomimo tego, niepoprawne i niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie może stanowić zagrożenie dla użytkowników i innych osób, oraz prowadzić do uszkodzenia urządzenia. W celu zapewnienia bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej pracy nawilżacza Condair GS, należy stosować się do wszystkich instrukcji i zaleceń zawartych w niniejszej dokumentacji. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, które nie są wyjaśnione w tej dokumentacji, lub są objaśnione w sposób niewystarczający, prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem SWEGON. 1.2 Uwagi dotyczące instrukcji instalacji, uruchomienia oraz eksploatacji i konserwacji Tematem niniejszej instrukcji instalacji, uruchomienia oraz eksploatacji i konserwacji jest opalany gazem nawilżacz parowy typu Condair GS...OC w różnych wersjach. Akcesoria i wyposażenie dodatkowe opisane są tylko w takim zakresie, który umożliwia ich poprawne zastosowanie. Więcej informacji na temat większości akcesoriów można znaleźć w osobnych dokumentacjach. Zakres niniejszej dokumentacji ograniczony jest do: planowanie i dobór systemu nawilżania za pomocą nawilżacza parowego opalanego gazem typu Condair GS...OC. montaż, uruchomienie, eksploatacja oraz konserwacja nawilżacza Condair GS...OC. Zawartość instrukcji instalacji, uruchomienia oraz eksploatacji i konserwacji jest poszerzana poprzez odniesienia do zewnętrznych dokumentacji zawierających dodatkowe schematy, rysunki i specyfikacje. Uwaga: W specjalnych przypadkach instalacja może odbiegać od tej przedstawionej w dokumentacji. Należy wtedy skontaktować się z najbliższym biurem Swegon. Konwencje zastosowane w dokumentacji Taki symbol ma na celu zwrócenie uwagi na instrukcje bezpieczeństwa lub ostrzeżenia o potencjalnym zagrożeniu, których pominięcie może prowadzić do nieszczęśliwych wypadków, zagrożenia zdrowia lub do zniszczenia nawilżacza i innych urządzeń. Przechowywanie dokumentacji Niniejszą dokumentację należy przechowywać w zabezpieczonym, ale łatwodostępnym miejscu, tak, aby w każdej chwili można było z niej skorzystać. Jeżeli urządzenia są przekazywane następnemu użytkownikowi, dokumentacja ta również powinna zostać przekazana. W przypadku zaginięcia dokumentacji należy skontaktować się z najbliższym oddziałem Swegon. Wersje językowe Niniejsza dokumentacja dostępna jest w wielu wersjach językowych. Więcej informacji na ten temat udzielają biura Swegon. 4

5 2 Zasady bezpieczeństwa Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Nawilżacze parowe typu Condair GS...OC opalane gazem są przeznaczone wyłącznie do nawilżania powietrza w instalacjach klimatyzacji i wentylacji w zakresie określonych parametrów pracy. Jakiekolwiek inne zastosowanie nawilżacza bez pisemnej zgody producenta uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Zarówno producent jak i dostawca urządzeń nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego zastosowania nawilżaczy. Pełną odpowiedzialność za skutki niezgodnego z przeznaczeniem nawilżacza zastosowania ponosi użytkownik. Zastosowanie i eksploatacja urządzenia zgodna z przeznaczeniem wymaga zastosowania się do wszystkich instrukcji i zaleceń (w szczególności tych dotyczących bezpieczeństwa). Ogólne zasady bezpieczeństwa Należy stosować się do wszelkich lokalnych przepisów dotyczących instalacji i eksploatacji nawilżaczy opalanych gazem. Wszystkie osoby obsługujące nawilżacz Condair GS...OC muszą stosować się do wszystkich instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji instalacji, uruchomienia oraz eksploatacji i konserwacji. Niezastosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa może doprowadzić do pożaru lub nawet eksplozji, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia osób znajdujących się w pobliżu. UWAGA! Co zrobić, gdy poczuje się zapach gazu: Nie wolno zapalać jakiegokolwiek urządzenia. Nie wolno dotykać jakichkolwiek przełączników elektrycznych. Nie wolno korzystać z jakichkolwiek telefonów. Należy natychmiast powiadomić pogotowie gazowe za pomocą telefonu poza budynkiem. Można też zawiadomić straż pożarną. Nie wolno składować ani używać benzyny czy też innych łatwopalnych środków w pobliżu nawilżacza. UWAGA! Nieprawidłowy montaż, ustawienie, nastawy, regulacja, modernizacja, konserwacja, serwis oraz eksploatacja może doprowadzić do zatrucia tlenkiem węgla, eksplozji, pożaru, porażenia elektrycznego lub innych sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu człowieka. Należy stosować się do instrukcji. Po dodatkową pomoc można się zwrócić do wykwalifikowanego instalatora, firmy instalacyjnej, dostawcy gazu lub do najbliższego biura Swegon. UWAGA! Jeżeli dojdzie do przegrzania, albo nie zamknie się zawór gazu, należy ręcznie zamknąć dopływ gazu do urządzenia zanim odłączy się zasilanie elektryczne. UWAGA! Nie wolno korzystać z nawilżacza, jeżeli jego części zostały wystawione na działanie wilgoci. Należy wezwać serwis Swegon w celu sprawdzenia urządzenia (elektroniki) i ewentualnej wymiany podzespołów układu sterowania i układu palnika, jeżeli były one zamoczone. Nawilżacze Condair GS...OC mogą być instalowane i eksploatowane tylko przez osoby zaznajomione z produktem. Nawilżacze mogą być uruchamiane i konserwowane tylko przez autoryzowany serwis Swegon lub przez osoby do tego przeszkolone przez serwis Swego i posiadające inne kwalifikacje do tego typu prac. Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za dopilnowanie, aby niniejsza dokumentacja techniczna została uzupełniona o wszelkie lokalne wymagania i instrukcje w odniesieniu do nadzoru, informowania o odpowiedzialności, zasad pracy i kwalifikacji personelu. Nie wolno uruchamiać otwartego nawilżacza. Nie wolno też otwierać pracującego nawilżacza. Przed włączeniem nawilżacza Condair GS...OC należy upewnić się czy wszystkie pokrywy i drzwi na nawilżaczu są zamknięte i zabezpieczone. 5

6 Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nad jakimkolwiek elementem nawilżacza Condair GS...OC należy urządzenie zatrzymać, odłączyć od zasilania poprzez przełączenie wyłącznika na pozycję Off, zamknąć zawór odcinający gazu oraz zabezpieczyć urządzenie przed przypadkowym włączeniem. Ostrzeżenie! W przypadku spadku temperatury otoczenia poniżej punktu zamarzania, zbiornik wody musi zostać opróżniony (patrz również rozdział 7.4). Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub naprawy, szczególnie przy złych warunkach pogodowych (np.: deszcz, śnieg), należy zabezpieczyć urządzenie tak, aby elementy elektryczne, ani żadne inne elementy wewnątrz urządzenia nie uległy zamoczeniu (przykryć urządzenie). Jeśli wewnętrzne elementy urządzenia ulegną zamoczeniu, należy pozostawić je do wyschnięcia, a nawilżacz przed uruchomieniem powinien być sprawdzony przez wykwalifikowany serwis techniczny. Instalacja, konserwacja i naprawy instalacji gazowej i elektrycznej może być wykonywana tylko przez osoby posiadające odpowiednie do tego rodzaju prac uprawnienia, które świadome są potencjalnego niebezpieczeństwa i konsekwencji ich działania. Nieprawidłowo utrzymany system nawilżania może stwarzać zagrożenie dla ludzi. Może też skutkować nieprawidłową pracą systemu. W związku z tym niezbędnym jest nadzór nad urządzeniem oraz dotrzymywanie zaleceń dotyczących częstotliwości konserwacji, oraz wykonywanie tej konserwacji dokładnie według instrukcji. Uwaga: Woda doprowadzana do nawilżacza Condair GS...OC zawiera związki mineralne, które cały czas odkładają się wewnątrz zbiornika z wodą podczas procesu odparowania. W celu zapobieżenia nadmiernemu nagromadzeniu się kamienia kotłowego, zbiornik wody musi być czyszczony w regularnych odstępach czasu. Należy stosować się do lokalnych zasad postępowania z urządzeniami zasilanymi energią elektryczną oraz gazem. UWAGA! Części elektroniki umieszczone wewnątrz nawilżacza są bardzo wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne. Podczas pracy nad otwartym urządzeniem należy stosować odpowiednie zabiegi ochronne (ochrona ESD), aby nie doprowadzić do uszkodzenia elektroniki. W celu zapewnienia bezpiecznej pracy nawilżacza Condair GS...OC, należy się upewnić, że warunki otoczenia (temperatura/wilgotność) spełniają odpowiednie wymagania określone w niniejszej dokumentacji (patrz rozdział 10.1): Temperatura otoczenia umożliwiająca bezpieczną eksploatację tak długo, jak urządzenie jest zasilane i pracuje, ciepło wytwarzane wewnątrz (np.: ciepło od zbiornika) jest wystarczające, aby utrzymać odpowiednią temperaturę wewnątrz jednostki i chronić elementy elektroniki (nagrzewnice elektryczne włączają się rzadko z wyjątkiem wystąpienia bardzo niskich temperatur). Z tego względu temperatury zewnętrze umożliwiające bezpieczną pracę urządzenia wynoszą od -25 C (-13 F) do +35 C (95 F). Uwaga: gdy temperatura wewnątrz urządzenia w strefie elektroniki przekracza 25 C, uruchamiany jest wentylator chłodzący sterowany termostatem. Zakres bezpiecznych temperatur otoczenia przy braku zasilania - W przypadku braku zasilania urządzenie nie może pracować i wytwarzać ciepła, jak również nie działają nagrzewnice elektryczne oraz wentylator chłodzący! Z tego względu bezpieczne temperatury zewnętrzne dla niepracującego urządzenia wynoszą od 0 C (32 F) do 25 C (80 F). Zakres temperatur jest ograniczony ze względu na elementy elektroniczne. Ostrzeżenie! Jeśli urządzenie było wystawione na działanie temperatur spoza wyżej ustalonego zakresu, nie należy go uruchamiać. Przed uruchomieniem nawilżacza, powinien być on sprawdzony przez wykwalifikowany serwis, który dokona inspekcji i wymiany uszkodzonych elementów. 6

7 Ostrzeżenie! Jeśli podczas ponownego podłączania urządzenia do zasilania temperatura zewnętrzna spada poniżej 5 C, należy pozostawić nagrzewnice elektryczne włączone przez min. 30 minut, aby ogrzały elementy elektroniki przed uruchomieniem urządzenia. Jeżeli podejrzewa się, że dalsza bezpieczna praca urządzenia nie jest możliwa, nawilżacz należy wyłączyć, należy zamknąć dopływ gazu i zabezpieczyć przed nieumyślnym włączeniem. Bezpieczna praca nawilżacza Condair GS...OC nie jest możliwa, jeżeli występują następujące okoliczności: wyczuwalny jest zapach gazu element nawilżacza Condair GS...OC uległ zniszczeniu lub awarii nawilżacz nie pracuje prawidłowo podzespoły nawilżacza wykazują oznaki zużycia lub są silnie zabrudzone nawilżacz był przechowywany przez długi czas w niekorzystnym środowisku nawilżacz był transportowany w niekorzystnych warunkach Nawilżacz Condair GS...OC musi być zainstalowany w pomieszczeniu posiadającym kratkę ściekową lub w pomieszczeniu wyposażonym w czujnik wody, który będzie odcinał dopływ wody w przypadku awarii. Aby zabezpieczyć instalację przed nadmiernym nawilżeniem powietrza, nawilżacz powinien być wyposażony w higrostat ograniczający (patrz rozdział 5.8/5.9). Należy korzystać tylko z oryginalnych akcesoriów i części zamiennych dostarczanych przez Swegon. Bez pisemnej zgody producenta nie wolno w żaden sposób modyfikować nawilżacza Condair GS...OC oraz jego akcesoriów i wyposażenia dodatkowego. Firma Swegon dysponuje serwisem na terenie całego kraju, który w każdej chwili służy pomocą i asystą wykwalifikowanych pracowników. W przypadku problemów lub pytań dotyczących nawilżacza Condair GS OC lub innych pytań dotyczących technologii nawilżania, zachęcamy do skontaktowania się z przedstawicielem firmy Swegon. 7

8 3 Przegląd produktu 3.1 Wersje produktu/oznaczenie modeli Nawilżacz Condair GS...OC dostępny jest w sześciu różnych wielkościach o różnych maksymalnych wydajnościach pary (40, 80, 120, 160, 200 i 240 kg/h). Wszystkie modele mogą być zasilane gazem ziemnym lub propanem (dostarczane nawilżacze są fabrycznie przystosowane do pracy z odpowiednim typem gazu, zgodnie z oznaczeniem na tabliczce znamionowej). Oznaczenie modelu Typoszereg produktu (nawilżacz parowy opalany gazem z jednostką sterującą i wyświetlaczem) Wydajność pary (kg/h) Obudowa do instalacji na zewnątrz (Szafa Zewnętrzna) Seria wyposażenia Paliwo Gaz ziemny H, E, E(S): G20 Gaz ziemny L, ELL: G25 Gaz ziemny HS: G25.1 Gaz ziemny Lw: G27 Gaz ziemny LS: GZ350 Propan P: G31 ** oznaczenie modelu na tabliczce znamionowej GS 40 OC ** C G20 Nawilżacze parowe opalane gazem Condair GS...OC są zabudowane w specjalnej szafie do instalacji na zewnątrz. Nawilżacze standardowo wyposażone są w jednostkę sterującą i wyświetlacz co oznacza, że można dokonywać odczytu bieżących parametrów pracy urządzenia oraz konfigurować ich wartość do poprawnej pracy. Nawilżacze sterowane są poprzez wbudowany regulator PID lub z regulatora zewnętrznego. 3.2 Zakres dostawy 8 Standardowy zakres dostawy to: Nawilżacz parowy opalany gazem Condair GS...OC (zgodnie z oznaczeniem modelu) wraz ze wszystkimi elementami przewodu spalinowego Instrukcja instalacji, uruchomienia oraz eksploatacji i konserwacji nawilżaczy Condair GS...OC w wersji C Instrukcja obsługi układu sterowania nawilżacza Condair GS...OC w wersji C Lista części zamiennych (różowe kartki) Akcesoria i wyposażenie dodatkowe zgodnie z zamówieniem, jak to opisano w rozdziale 4.4 (lance parowe, przewody parowe, etc.).

9 3.3 Przegląd instalacji systemu nawilżania Nawilżacz parowy zasilany gazem 2 Przewód spalinowy wraz z osłoną deszczową i kołnierzem ochronnym (wchodzi w zakresie dostawy) 3 Główny przewód parowy (należy do instalacji budynku) 4 Podłączenie gazu 5 Zawór odcinający gazu (należy do instalacji w budynku) 6 Linia gazowa (należy do instalacji w budynku) 7 Osadnik (należy do instalacji w budynku) 8 Podłączenie doprowadzenia wody 9 Zawór zwrotny 10 Podłączenie spustu wody 11 Rurka odprowadzająca wodę (building side) 12 Zawór odcinający wodę (należy do instalacji budynku) 13 Dodatkowy króciec drenażu 14 Zasilanie elektryczne (należy do instalacji budynku) 15 Zawór z filtrem (wyposażenie dodatkowe Z261 ) 16 Rurka doprowadzenia wody (należy do instalacji w budynku) 17 Lejek z syfonem (należy do instalacji budynku) 18 Rozdzielacz przewodu parowego (wyposażenie SA... ) 19 Przewód kondensatu (wyposażenie KS10 ) 20 Przewód parowy (wyposażenie DS80 ) 21 Lanca parowa (wyposażenie ) 9

10 3.4 Budowa nawilżacza parowego opalanego gazem Zbiornik wody 2 Wylot pary 3 Wymiennik (i) ciepła (1 do 3) 4 Palnik (i) (1 do 6) 5 Kontroler poziomu wody 6 Wyświetlacz z klawiaturą 7 Diody sygnalizacyjne zielona: Produkcja pary żółta: Konserwacja czerwona: Awaria 8 Przycisk drenażu (drenaż ręczny) 9 Dodatkowy przycisk drenażu (drenaż ręczny) 10 Wyłącznik urządzenia 11 Transformator 12 Karta sterowania 13 Płyta główna 14 Karta zdalnej sygnalizacji stanów pracy i awarii 15 Moduł zapłonowy 16 Elektronika palnika 17 Wentylator nadmuchu powietrza do spalania (1 do 6) 18 Czujnik płomienia 19 Zapalnik 20 Pompa drenażowa 21 Wyłącznik ciśnieniowy (powietrze) 22 Zawór redukcyjny ciśnienia gazu (1 do 6) 23 Dodatkowe podłączenie drenażu 24 Podłączenie drenażu 25 Podłączenie doprowadzenia wody 26 Podłączenie doprowadzenia gazu 27 Podwójny zawór wlotowy wody 28 Odpowietrznik 29 Komora napełniająca 30 Komora zewnętrznego włącznika serwisowego 31 Przewód spalinowy z osłoną deszczową i kołnierzem ochronnym 10

11 3.5 Zasada działania Układ spalania Układ spalania składa się z wentylatora z płynną regulacją wydajności nadmuchującego powietrze do spalania, z zaworu regulacyjnego ciśnienie gazu oraz z palnika. Gdy nawilżacz otrzyma sygnał zapotrzebowania na parę, włącza się wentylator nadmuchowy powietrza wytwarzając podciśnienie na króćcu ssawnym powietrza, gdzie umieszczony jest czujnik tego podciśnienia. Przez chwilę następuje przedmuchanie systemu palnika samym powietrzem, potem aktywowany jest zapalnik. W tym czasie moduł elektronicznej kontroli układu zapalnika sprawdza systemy zabezpieczeń łącznie z czujnikiem podciśnienia badającym podciśnienia na króćcu wlotowym powietrza. Po zweryfikowaniu sprawności systemów zabezpieczeń oraz ich wskazań następuje otwarcie zaworu gazowego. Do palnika zaczyna być doprowadzana mieszanina gazu i powietrza, która zapalana jest włączonym wcześniej zapalnikiem. Jeżeli w ciągu 7 sekund od otwarcia zaworu gazowego czujnik płomienia potwierdzi wystąpienie zapłonu to wentylator nadmuchowy kontynuuje pracę przy jednocześnie otwartym zaworze gazowym nawilżacz wchodzi w stan normalnej pracy. Jeżeli czujnik płomienia nie potwierdzi zapłonu to powyższa procedura startowa jest powtarzana. Procedura zapłonu palnika automatycznie powtarzana jest trzy razy. Jeżeli trzecia próba również nie zakończy się zapłonem palnika wtedy nie jest już podejmowana kolejna próba zapłonu, a moduł zapłonowy zablokuje urządzenie wyświetlając odpowiednią informację o alarmie. Podczas normalnej pracy urządzenia zawór gazowy utrzymuje stały stosunek zmieszania powietrza i gazu, niezależnie od warunków zewnętrznych i prędkości obrotowej wentylatora. Powietrze i gaz mieszane są całkowicie w wentylatorze i dopiero ta mieszanina wydmuchiwana jest przez powierzchnię palnika gdzie następuje zapłon. Gorące spaliny przedmuchiwane są przez przestrzenie pomiędzy kulisami wewnątrz wymiennika ciepła, a potem wyrzucane są do komina. Wymiennik ciepła posiada duże powierzchnie pionowe w celu zminimalizowania ilości odkładającego się kamienia kotłowego oraz wymuszenie opadania tego kamienia na dno zbiornika wody. Działanie takie zapobiega redukcji wydajności oraz ułatwia konserwację. Nawilżacz GS 40 OC posiada jeden moduł palnika z wymiennikiem ciepła. W większych jednostkach z kilkoma wymiennikami ciepła układ palnika jest zdublowany. Układ regulacji i kontroli poziomy wody w zbiorniku Komora napełniania Przewód wyrównujący ciśnienie Moduł z pływakiem A B C Odpowietrznik Podwójny zawór wlotowy Główny przewód napełniający Podłączenie drenażu Przewód Pompa spustowa Drenaż pomocniczy 11

12 Poziom wody w zbiorniku jest cały czas monitorowany przez jednostkę pływakową. Podczas startu nawilżacza automatyka sprawdza czy jednostka pływakowa jest sprawna. Podczas testu zbiornik wody napełniany jest do poziomu A, potem spuszczana jest do momentu osiągnięcia poziomu C, a potem zbiornik znowu jest napełniany, ale do poziomu A. Gdy nawilżacz napełni się do poziomu B, a test nie wykaże żadnych błędów, nawilżacz jest gotowy do pracy. Jeżeli z regulatora podanie zostanie sygnał zapotrzebowania na parę, wtedy inicjalizowany jest proces spalania. Gdy w wyniku odparowania wody poziom wody w zbiorniku osiągnie poziom B, jednostka pływakowa wysyła sygnał do automatyki nawilżacza, która otwiera zawór wlotowy w celu uzupełnienia wody w zbiorniku. Po osiągnięciu poziomu A, jednostka pływakowa znowu wysyła sygnał do automatyki nawilżacza, która zamyka zawór wlotowy. Jeżeli poziom wody w zbiorniku spadnie poniżej poziomu C, palniki zostaną wyłączone do czasu, aż poziom wody w zbiorniku osiągnie poziom C. W celu zapewnienia bezpiecznego działania urządzenia, automatyka w regularnych odstępach czasu kontroluje sprawność jednostki pływakowej. Produkcja pary/regulacja wydajności Produkcja pary odbywa się poprzez jej odparowanie w wyniku ogrzania na gorących powierzchniach wymiennika ciepła. Produkcja pary regulowana jest poprzez wbudowany regulator PID lub za pomocą regulatora zewnętrznego. Przepłukiwanie / odświeżanie zładu wody W wyniku odparowania wody, w zbiorniku dochodzi do koncentracji wytrąconych związków mineralnych. Aby zapobiec zbyt wysokiej koncentracji związków mineralnych w zbiorniku wody, w regularnych, z góry ustalonych odstępach czasu pewna ilość wody jest wypompowywana z nawilżacza i zastępowana świeżą wodą. Częstotliwość cykli spłukiwania nawilżacza uzależniona jest od jego wydajności w celu zwiększenia jego sprawności. W momencie zainicjowania cyklu przepłukania nawilżacza aktywowana jest pompa drenażowa oraz otwierany jest zawór wlotowy. W przewodzie mieszającym poniżej komory napełniania dochodzi do zmieszania usuwana gorąca woda mieszana jest ze świeżą zimną wodą. Tak zmieszana woda, której temperatura wynosi ok C, usuwana jest z nawilżacza. Jeżeli podczas cyklu przepłukiwania poziom wody w zbiorniku osiągnie minimalny poziom, to po zakończeniu przepłukiwania zawór wlotowy pozostaje otwarty w celu uzupełnienia zładu wody. 12

13 4 Wstępny dobór W niniejszym rozdziale przedstawione są wszystkie dane potrzebne do doboru i zaprojektowania systemu nawilżania opartego o nawilżacz Condair GS...OC. 4.1 Dobór urządzenia Wybór urządzenia odzwierciedlony jest w opisie typu: 1. Wymagana maksymalna wydajność pary 2. Wymagany rodzaj gazu Condair GS 80 OC C G Obliczenie maksymalnej wymaganej wydajności pary Maksymalna wymagana wydajność pary obliczana jest na podstawie następujących wzorów: V ρ m D = (x2 - x1) 1000 i V m D = (x2 - x1) 1000 ε m D : maksymalne zapotrzebowanie na parę w kg/h V: strumień objętości powietrza nawiewanego w m 3 /h (dla nawilżania pośredniego) lub objętość nawilżanego pomieszczenia pomnożona przez ilość wymian powietrza na godzinę w m 3 /h (w przypadku nawilżania bezpośredniego) ρ: gęstość powietrza kg/m 3 ε: objętość właściwa powietrza m 3 /kg x 2 : wymagana wilgotność bezwzględna powietrza w pomieszczeniu w g/kg x 1 : minimalna wilgotność bezwzględna powietrza nawiewanego przed nawilżaniem w g/kg Wartości ρ, ε, x2 oraz x1 można odczytać z wykresu h,x lub Carriera dla powietrza wilgotnego. Dla zgrubnego oszacowania wymaganej wydajności można posłużyć się poniższą tabelą. Podane w niej wartości dotyczą wymaganej wilgotności względnej w pomieszczeniu na poziomie 45% przy temperaturze 20 C. Uwaga: Dla zgrubnego określenia wymaganej wydajności nawilżania dla większych ilości powietrza nawiewanego można dokonywać odpowiedniej aproksymacji poniższych wartości. 13

14 Max. strumień powietrza nawiewanego m 3 /h lub kubatura x ilości wymian w m 3 /h Temperatura / wilgotność wzgl. powietrza świeżego -15 C / 90% -5 C / 80% 5 C / 60% max. wydajność w kg/h Condair GS 80 OC C G Przykład: Max. strumień powietrza świeżego m3/h, temperatura/wilgotność wzgl. powietrza świeżego -15 C/90% Ważne uwagi: Maksymalna wymagana wydajność zależy od specyficznych wymagań dla danego zastosowania i instalacji. Wyliczona ilość pary wyliczona na podstawie powyższych wzorów, wykresu h,x i parametrów powietrza nie uwzględnia jakichkolwiek strat pary (związanych np. z kondensacją pary w przewodach parowych i lancach), strat ciepła, ani jakiejkolwiek absorpcji pary przez materiały znajdujące się w obsługiwanych pomieszczeniach. Dodatkowo, wyliczona wartość nie uwzględnia żadnych strat związanych ze strumieniem wody spustowej, zależnym od jakości wody. Całkowita wielkość strat zależy od całego systemu i musi zostać uwzględniona przy wyliczaniu maksymalnego zapotrzebowania na parę. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wyliczania wymaganej wydajności prosimy o kontakt z najbliższym biurem SWEGON. W przypadku systemów o bardzo mocno wahającym się zapotrzebowaniu na parę w czasie (Np. laboratoriach albo dla systemów o zmiennym przepływie powietrza) należy skontaktować się z najbliższym biurem SWEGON Sp. z o.o Rodzaj gazu Nawilżacz Condair GS...OC może być zasilany gazem ziemnym lub propanem. Podzespoły nawilżacza są fabrycznie przystosowane do konkretnego rodzaju gazu. Istnieje możliwość późniejszej zmiany konfiguracji nawilżacza (na budowie), jeżeli zajdzie taka konieczność. Rodzaj gazu Gaz ziemny H, E, E(S) Gaz ziemny L, ELL Oznaczenie G20 G25 Condair GS 80 OC C G20 Gaz ziemny HS G25.1 Gaz ziemny Lw Gaz ziemny Ls Propan P (gaz płynny) G27 GZ350 G31 14

15 4.2 Wybór systemu regulacji Różne systemy regulacji System 1: Regulacja wilgotności w pomieszczeniu System 1 najlepiej sprawdza się w systemach klimatyzacji z dużą ilością powietrza recyrkulacyjnego. Czujnik wilgotności usytuowany jest w pomieszczeniu lub w kanale powietrza wyciągowego. A1 B1 B2 B3 PI E PID I Y czujnik wilgotności czujnik pracy wentylatora czujnik przepływu higrostat ograniczający zewnętrzny regulator (np. regulator PI) wbudowany regulator (regulator PID) sygnał wejściowy A1 System 2: Regulacja wilgotności w pomieszczeniu z ciągłym ograniczeniem wilgotności względnej powietrza nawiewanego. System 2 przeznaczony jest do układów klimatyzacji z dużą ilością powietrza świeżego, z niską temperaturą nawiewu, do dowilżania oraz do układów ze zmienną ilością powietrza nawiewanego. Jeżeli wilgotność powietrza nawiewanego przekroczy zadaną wartość, wtedy sygnał z czujnika A2 staje się priorytetowy względem czujnika wilgotności w pomieszczeniu. Czujnik wilgotności (A1) powinien być zamontowany w kanale powietrza wyciągowego lub w pomieszczeniu. Czujnik A2 montowany jest w kanale powietrza nawiewanego za lancami parowymi. Ten system regulacji wymaga wykorzystania wbudowanego regulatora PID lub zastosowanie zewnętrznego regulatora dającego możliwość podłączenia drugiego czujnika wilgotności. Uwaga! Czujnik limitujący w żaden sposób nie zwalnia z obowiązku zastosowania higrostatu ograniczającego. A1/2 czujnik wilgotności B1 czujnik pracy wentylatora B2 czujnik przepływu B3 higrostat ograniczający PI E zewnętrzny regulator (np. regulator PI) PID I wbudowany regulator (regulator PID) Y sygnał wejściowy A1 Z sygnał wejściowy A2 15

16 System 3: Regulacja wilgotności powietrza nawiewanego z ciągłym ograniczeniem wydajności nawilżacza. Regulacja wilgotności powietrza nawiewanego (czujnik wilgotności montowany w kanale powietrza nawiewanego) powinien być stosowany tylko wtedy, gdy regulacja wilgotności w pomieszczeniu jest niemożliwa do zrealizowania. Takie systemy zawsze wymagają zastosowania regulatora PI. Czujnik wilgotności (A1) zlokalizowany jest w kanale powietrza nawiewanego za lancami parowymi. Czujnik A2 wykorzystywany do nadążnego ograniczania wydajności nawilżacza powinien być zamontowany w strumieniu powietrza nawiewanego przed lancami parowymi. Ten system regulacji wymaga wykorzystania wbudowanego regulatora PID lub zastosowanie zewnętrznego regulatora dającego możliwość podłączenia drugiego czujnika wilgotności. A1/2 czujnik wilgotności B1 czujnik pracy wentylatora B2 czujnik przepływu B3 higrostat ograniczający PI E zewnętrzny regulator PI PID I wbudowany regulator (regulator PID) Y sygnał wejściowy A1 Z sygnał wejściowy A2 Jaki układ regulacji wybrać? Zastosowanie Systemy klimatyzacji z: Lokalizacja czujnika wilgotności Pomieszczenie lub kanał wywiewny Kanał powietrza nawiewanego Ilością powietrza świeżego do 33% System 1 System 1 Ilością powietrza świeżego do 66% System 1 lub 2 System 2 lub 3 Ilością powietrza świeżego do 100% System 2 System 3 Regulacja wilgotności powietrza nawiewanego System 3 W innych przypadkach, takich jak np. wymienione poniżej, należy skontaktować się ze SWEGON: Nawilżanie pomieszczeń o kubaturze do 200 m 3 Systemy klimatyzacji z bardzo dużą ilością wymian Systemy klimatyzacji ze zmiennym przepływem Systemy o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących precyzji regulacji Systemy ze zmiennym maksymalnym zapotrzebowaniem na parę. Systemy ze zmienną temperaturą Systemy nawilżania w niskich temperaturach lub systemy z osuszaniem 16

17 Sygnały wejściowe/sterujące Nawilżacz Condair GS...OC jest sterowany poprzez wbudowany regulator PID lub za pomocą zewnętrznego regulatora (np. regulatora PI). Uwaga! Dla systemów regulacji Systemy 2 i 3 regulator zewnętrzny musi być wyposażony w dwa wejścia sygnałów pomiarowych. Nawilżacz Condair GS...OC akceptuje następujące sygnały wejściowe: VDC VDC madc madc madc madc VDC VDC Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale 5.9. Sygnały wyjściowe Z nawilżacza Condair GS...OC można pobrać następujące sygnały: 10 VDC (max. 20 ma) Sygnały wskaźnika pracy i alarmu (4 bezpotencjałowe styki) Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Opcje wyposażenia Na chwilę obecną, żadne wyposażenie opcjonalne nie jest wymagane Wyposażenie dodatkowe Przegląd wyposażenia Model Condair GS...OC Lanca parowa (Patrz opis w rozdziale 4.4.2) ilość System OptiSorp (Patrz opis w rozdziale 4.4.2) System 1 System 2 System 3 System 4 System 2 System 3 ilość po 1 z każdego System 3 2 Adapter przewodów parowych SA80 (3" / 2x 1 3/4") SA120 (3" / 3x 1 3/4") SA160 (4" / 4x 1 3/4") SA200 (4" / 6x 1 3/4") SA240 (4" / 6x 1 3/4") Przewód parowy / metr Przewód kondensatu / metr Zawór z filtrem ilość DS80 ilość KS10 ilość Z261 (1 szt. na system) 17

18 4.4.2 Opis wyposażenia Lance parowe Lance parowe dobiera się w oparciu o szerokość kanału (w przypadku montażu poziomego) lub w oparciu o wysokość kanału (w przypadku montażu pionowego) z uwzględnieniem wydajności systemu. Uwaga! Zawsze należy dobierać możliwie najdłuższą lancę parową w celu zapewnienia optymalnego dystansu nawilżania. L B Lance parowe 1) dla nawilżacza GS 40, 80, 120, 160, 200 i 240 Szerokość kanału (B) Wydajność Typ Długość w mm (L) 2) w mm max. w kg/h 3) ) Materiał: stal CrNi 2) Nietypowe długości na zapytanie 3) Aby w pełni wykorzystać całkowitą wydajność nawilżacza GS, każdy króciec wylotowy pary z nawilżacza może być podłączony do więcej niż jednej lancy parowej. W takim przypadku należy rozdzielić przewód parowy na kilka gałęzi. Służą do tego odpowiednie złączki dostępne na zapytanie. Uwaga: Jeżeli ze względów technicznych istnieje konieczność zminimalizowania dystansu nawilżania (patrz rozdział 5.3.1), wtedy należy rozdzielić linię parową na dwie lance lub zastosować system OptiSorp. System dystrybucji pary OptiSorp System OptiSorp stosowany jest w kanałach wentylacyjnych gdzie wymagany jest krótki dystans nawilżania (informacje na temat dystansu nawilżania znajdują się w rozdziale 5.3.1). Przy zamawianiu systemu OptiSorp konieczne jest podanie wymiarów kanału, w którym system ten będzie montowany. H B OptiSorp Ilo Max. wydajno Wymiary kanału podłączeń pary w kg/h 1) Szerokość w mm Wysokość w mm System (30) System (60) System (90) System (120) ) Wartości w nawiasach dotyczą szerokości mniejszej niż 600 mm 18

19 5 Prace instalacyjne i montażowe 5.1 Zasady bezpieczeństwa przy montażu i instalacji. Należy bezwzględnie przestrzegać lokalnych zasad bezpieczeństwa dotyczących instalowania urządzeń gazowych (w szczególności nawilżaczy). Należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów dotyczących wykonywania instalacji gazu, spalin, wody, pary oraz instalacji elektrycznych. Wszelkie prace instalacyjne i montażowe muszą być wykonane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje. Kontrola posiadanych uprawnień i kwalifikacji leży po stronie zamawiającego. Wszelkie instrukcje zawarte w tej dokumentacji dotyczące montażu wyposażenia, instalacji gazowej, elektrycznej, wodnej i parowej muszę być bezwzględnie przestrzegane. UWAGA Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Nie należy podłączać nawilżacza do zasilania elektrycznego dopóki nie zostaną wykonane wszystkie prace instalacyjne I montażowe. Uwaga! Nieprawidłowo wykonane instalacje mogą być powodem zniszczeń lub narazić personel na utratę zdrowia lub życia w wyniku eksplozji, pożaru, zatrucia tlenkiem węgla czy też porażenia elektrycznego. Do zainstalowania urządzenia należy stosować tylko oryginalne wyposażenie. 5.2 Umiejscowienie nawilżacza Lokalizacja Dla zapewnienia poprawnego działania oraz w celu osiągnięcia optymalnej sprawności, przy wybieraniu lokalizacji nawilżacza należy brać pod uwagę następujące czynniki: Nawilżacz Condair GS...OC może być montowany wyłącznie na zewnątrz budynków, gdzie istnieje możliwość swobodnego odprowadzenia spalin. Należy uwzględnić lokalne przepisy dotyczące instalacji urządzeń opalanych gazem. Producent i sprzedawca nie biorą odpowiedzialności za niedotrzymanie powyższego. Nawilżacz należy zlokalizować tak, aby długość przewodu parowego była możliwie najkrótsza (idealnie 2 m, max. 4 m), oraz aby możliwym było zachowanie minimalnego promienia zgięcia (R= 300 mm) i minimalnego wzniosu (20 %) i spadku (5 %) przewodu parowego (patrz rozdział 5.3.2). Uwaga: Długie przewody parowe powodują spadek wydajności nawilżacza w wyniku kondensacji pary. Wytwarzane jest też wyższe ciśnienie statyczne w zbiorniku. Nawilżacz parowy należy zlokalizować tak, aby wyjście kanału spalinowego było zgodne z poniższymi wymaganiami względem odległości minimalnych: przynajmniej 0.6 m powyżej wszelkich grzbietów i wypukłości zlokalizowanych w promieniu3 m przynajmniej 1 m powyżej wszelkich wymuszonych czerpni powietrza zlokalizowanych w promieniu 3 m przynajmniej 1 m poniżej i 1 m odległości w poziomie, lub 0.5 m powyżej wszelkich drzwi, okien lub grawitacyjnych czerpni powietrza budynków sąsiadujących. przynajmniej 1 m poziomo od liczników elektrycznych, liczników gazowych, regulatorów, etc.. przynajmniej 2.5 m powyżej poziomu sąsiadujących chodników/przejść dla pieszych. 19

20 Należy się upewnić, że w miejscu, gdzie jest zlokalizowany nawilżacz Condair GS...OC, jest zapewniony dostęp czystego, świeżego powietrza. Nawilżacz musi być zlokalizowany w odległości przynajmniej 3 m od wszelkich wyrzutni wentylacji mechanicznej. UWAGA! Praca nawilżacza z zanieczyszczonym powietrzem może doprowadzić do problemów związanych z bezpieczeństwem, a także do ograniczenia wydajności nawilżacza. Zanieczyszczenia w powietrzu to m.in.: fluorowce, amoniak, fluorki, nadmierne zapylenie, wapno i brud. W przypadku pytań dotyczących jakości powietrza, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Swegon. Nawilżacze parowe opalane gazem Condair GS...OC są przeznaczone do montażu na fundamencie. Uwaga! Zarówno fundament oraz miejsce instalacji muszą być przygotowane tak, aby utrzymać całkowitą masę nawilżacza podczas pracy. Powierzchnie obudowy nawilżacza Condair GS...OC podczas jego pracy rozgrzewają się (max. temperatura powierzchni obudowy to ok C). Dlatego też należy zadbać o to, aby w najbliższym otoczeniu nawilżacza nie znajdowały się materiały wrażliwe na taki poziom temperatura. W bezpośrednim otoczeniu nawilżacza nie powinno umieszczać się żadnych palnych materiałów (materiały izolacyjne, drewniane podłogi, etc.). Należy stosować się do lokalnych przepisów! Nie należy montować nawilżacza na konstrukcjach wrażliwych na wibracje. W razie potrzeby prosimy o kontakt z najbliższym biurem Swegon. Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych (szczelin) w obudowie urządzenia, w przeciwnym wypadku przepływ powietrza może być niewystarczający do prawidłowego spalania. Nie należy umieszczać urządzenia w wąskich zaułkach lub pomieszczeniach zamkniętych. Urządzenie należy zlokalizować w taki sposób, aby zapewnić do niego swobodny dostęp, oraz aby umożliwić prace konserwacyjne. Należy zachować minimalne odległości. min mm min mm min mm min mm min. 600 mm min mm min mm min mm min. 500 mm min. 500 mm powyżej powierzchni na której może zbierać się śnieg i lód min. 600 mm min. 600 mm min. 600 mm 20

Condair GS... C series

Condair GS... C series Condair GS... C series Nawilżacz parowy opalany gazem Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2511188 PL 1204 3 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie 4 1.2 Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻOWE DOTYCZĄCE NAWILŻACZY FIRMY PEGO

WYTYCZNE MONTAŻOWE DOTYCZĄCE NAWILŻACZY FIRMY PEGO WYTYCZNE MONTAŻOWE DOTYCZĄCE NAWILŻACZY FIRMY PEGO SPIS TREŚCI 1. TYPOSZEREG NAWILŻACZY FIRMY PEGO... 3 2. LOKALIZACJA I MONTAŻ NAWILŻACZA... 3 4. LOKALIZACJA I MONTAŻ LANC PAROWYCH NAWILŻACZY... 6 4.1

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

KV 90-1 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

KV 90-1 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO SPIS TREŚCI: STRONY: 1. REKOMENDACJE I ZALECENIA 3-4 2. UŻYTKOWANIE 4 3. KONSERWACJA 4 5 4. ELEKTRYCZNE 5 5. SYSTEMY DZIAŁANIA 5 6. RYSUNKI TECHNICZNE 6-7 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

Bardziej szczegółowo

Kanałowa chłodnica wodna CPW

Kanałowa chłodnica wodna CPW 134 Kanałowa chłodnica wodna ZASTOSOWANIE Kanałowe chłodnice wodne powietrza, przeznaczone są do schładzania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o prostokątnym przekroju kanałów, a także mogą

Bardziej szczegółowo

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Warunki montażu urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Treść Niniejszy dokument opisuje wymiary, wymagane odstępy minimalne, ilości powietrza dolotowego i odlotowego niezbędne do bezawaryjnej pracy urządzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Schemat instalacji. Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G. pl - PL / 01

Schemat instalacji. Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G. pl - PL / 01 Schemat instalacji Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G pl - PL 08.11 09 237 320 / 01 Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu przed ustawieniem - instalacją uruchomieniem.

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

EOLO B. Wysokosprawna nagrzewnica typu rooftop

EOLO B. Wysokosprawna nagrzewnica typu rooftop EOLO B Wysokosprawna nagrzewnica typu rooftop Nagrzewnice gazowe Eolo B doskonale sprawdzają się włączone w system kanałów wentylacyjnych. Dzięki zastosowaniu kondensacji w modelach BC, urządzenie potrafi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO Model: KA1VA DOM BIANCO Sp z o.o. 05-090 Raszyn, Al. Krakowska 5 tel. 022/720 11 98, 720 11 99 fax. 022/720 06 88 SPIS TREŚCI: STRONY: 1. REKOMENDACJE I ZALECENIA

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL 04308079) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Niezawodna i uniwersalna

Niezawodna i uniwersalna GC Niezawodna i uniwersalna W ciągu ostatnich 65 lat podwieszana gazowa nagrzewnica powietrza okazała się być niezawodnym i uniwersalnym urządzeniem wentylacyjno-grzewczym. Niezwykła rozmaitość dodatkowych

Bardziej szczegółowo

CAŁKOWITA SZCZELNOŚĆ! System dystrybucji pary korzystający z dostępnej pary Condair ESCO. Nawilżanie powietrza i chłodzenie przez parowanie

CAŁKOWITA SZCZELNOŚĆ! System dystrybucji pary korzystający z dostępnej pary Condair ESCO. Nawilżanie powietrza i chłodzenie przez parowanie CAŁKOWITA SZCZELNOŚĆ! System dystrybucji pary korzystający z dostępnej pary Condair ESCO Nawilżanie powietrza i chłodzenie przez parowanie System dystrybucji pary korzystający z dostępnej pary Specjalne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL 04308355) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

CHŁODNICE KANAŁOWE INSTRUKCJA MONTAŻU I PRAC SERWISOWYCH

CHŁODNICE KANAŁOWE INSTRUKCJA MONTAŻU I PRAC SERWISOWYCH CHŁODNICE KANAŁOWE INSTRUKCJA MONTAŻU I PRAC SERWISOWYCH www.amalva.lt Chłodnice wodne oraz bezpośredniego odparowania Chłodnica powietrza montowana jest poza obrysem centrali wentylacyjnej. Obudowa chłodnicy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL 04308179) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych

LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych LVE to płaski i elastyczny system rozprowadzania powietrza dla systemów wentylacji wymuszonej w domach jednorodzinnych. Służy do doprowadzania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

Niezawodna i uniwersalna

Niezawodna i uniwersalna GC Niezawodna i uniwersalna W ciągu ostatnich lat podwieszana gazowa nagrzewnica powietrza okazała się być niezawodnym i uniwersalnym urządzeniem wentylacyjno-grzewczym. Niezwykła r ozmaitość dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift Box

Opis serii: Wilo-DrainLift Box Opis serii: Wilo-DrainLift Bo H/m Wilo-DrainLift Bo 1 1 Bo /1 Bo 3/ Budowa Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej (instalacja podpodłogowa) Zastosowanie Do instalacji podpodłogowej, możliwość

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

Wysoka sprawność i szeroki zakres zastosowań

Wysoka sprawność i szeroki zakres zastosowań GC+ Wysoka sprawność i szeroki zakres zastosowań GC+ to zasilana gazem, kondensacyjna nagrzewnica powietrza z wentylatorem odśrodkowym i palnikiem modulowanym, o mocy od 5 do 150 kw i bardzo wysokim przepływie

Bardziej szczegółowo

Gliwice, 1 grudnia 2017

Gliwice, 1 grudnia 2017 Gliwice, 1 grudnia 2017 Definicja komina: jest to droga przenoszenia produktów spalania lub powietrza poprzez umieszczony wewnątrz kanał lub kilka kanałów jest to konstrukcja budowlana przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL 04308148) *KUCHENKA ELEKTRYCZNA ** KUCHENKA GAZOWA Polski! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora.

Bardziej szczegółowo

SGE. Kondensacyjny Gazowo- Słoneczny Podgrzewacz Wody SGE - 40/60. Innovation has a name.

SGE. Kondensacyjny Gazowo- Słoneczny Podgrzewacz Wody SGE - 40/60. Innovation has a name. Kondensacyjny Gazowo- Słoneczny Podgrzewacz Wody SGE - 40/60 Solar control Kondensacyjny gazowo-słoneczny podgrzewacz wody, ze zintegrowanym solarnym wymiennikiem ciepła do pomieszczeń, sprawność 107%

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka ogólna.

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka ogólna. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. 2. BUDOWA. 3. ZASADA DZIAŁANIA. 3.1. SCHEMAT IDEOWY URZĄDZENIA. 4. CHARAKTERYSTYKA AERODYNAMICZNA I SPRAWNOŚCI. 5. SCHEMAT PODŁĄCZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. 6.

Bardziej szczegółowo

Kanałowa nagrzewnica wodna NOW

Kanałowa nagrzewnica wodna NOW 11 Kanałowa nagrzewnica wodna NOW ZASTOSOWANIE Kanałowe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojach okrągłych. KONSTRUKCJA Obudowa jest wykonana

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ 1/11 KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ KLIMOR Spółka z o.o. GDYNIA styczeń 2012 r 2/11 1. WSTĘP Celem DTR jest zapoznanie instalatorów i użytkowników z budową oraz prawidłową obsługą i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL 04308252) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE GŁÓWNE CECHY FRAMEDIC NOWA JAKOŚĆ KLIMATYZACJI SAL OPERACYJNYCH Kompaktowa szafa klimatyzacyjna w wykonaniu poziomym lub pionowym. PRZEZNACZENIE Klimatyzacja pomieszczeń o

Bardziej szczegółowo

POJEMNOŚCIOWY ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY INSTRUKCJA OBSŁUGI

POJEMNOŚCIOWY ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY INSTRUKCJA OBSŁUGI POJEMNOŚCIOWY ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY INSTRUKCJA OBSŁUGI ZF15-LJ50-6C Prosimy o uważnie zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi i zachowanie jej na przyszłość. SPIS TREŚCI Zasady bezpieczeństwa...1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 MONTAŻ CZUJNIKÓW CIŚNIENIA... 3 PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW IMPULSOWYCH...4 PODŁĄCZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO... 5 NASTAWY CZUJNIKÓW CIŚNIENIA...

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,7 do 24,8 kw i 13,2 do 31,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Savonia

INSTRUKCJA OBSŁUGI Savonia INSTRUKCJA OBSŁUGI Savonia GRATULUJEMY PAŃSTWU WYBORU PIECÓW SAWO. PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PIECA PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. INSTALACJA PIECA Rys. 2 Minimalne odległości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Zbiorniki ciśnieniowe Zbiornik ciśnieniowy poziomy 200Ltr 283 Spis treści 1. Bezpieczeństwo 1 2. Zastosowanie 3 3. Projektowanie 3 4. Montaż 6 5. Uruchamianie 10 6. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych. DPD - Basenowe osuszacze kanałowe

Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych. DPD - Basenowe osuszacze kanałowe Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych DPD - Basenowe osuszacze kanałowe Kratka Kratka nawiewna Sposoby instalacji Cyrkulacja powietrza w hali basenowej jest bardzo istotna

Bardziej szczegółowo

Zawór EVRM wersja gwintowana. Zawór EVRM wersja kołnierzowa CIŚNIENIE 6 BAR (EVRM6-NA) MODEL PRZYŁĄCZE

Zawór EVRM wersja gwintowana. Zawór EVRM wersja kołnierzowa CIŚNIENIE 6 BAR (EVRM6-NA) MODEL PRZYŁĄCZE EVRM elektromagnetyczny zawór odcinający OPIS EVRM to linia elektromagnetycznych zaworów odcinających współpracujących z systemami detekcji gazów MSR PolyGard2. W przypadku wykrycia wycieku przez system

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI GLOSS (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI GLOSS (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI GLOSS (PL 04308247) 2 3 4 5 6 7 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ Dziękujemy za wybór pomieszczeniowego elementu nawilżającego PEGO EASYSTEAM. Przeczytaj uważnie tą instrukcję: pozwoli to na prawidłowy montaż

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi PODGRZEWACZ WODY VF 750-1 VF 750-2 VF 1000-1 VF 1000-2 Instrukcja obsługi 1. PRZEZNACZENIE Podgrzewacze serii VF przeznaczone są do stałego kontaktu z wodą pitną (użytkową). Podgrzewacze serii VF mogą

Bardziej szczegółowo

Karta przeglądów serwisowych KlimaBOX PRO-VENT

Karta przeglądów serwisowych KlimaBOX PRO-VENT Karta przeglądów serwisowych KlimaBOX PRO-VENT KlimaBOX (typ, nr fabryczny) Data produkcji Centrala (typ, nr fabryczny) Automatyka (sterownik, manipulator) GWC (typ, data montażu)..... Dodatkowe informacje:..

Bardziej szczegółowo

Termostat przeciwzamrożeniowy

Termostat przeciwzamrożeniowy 284 284P0 Termostat przeciwzamrożeniowy do kontrolowania temperatury powietrza QAF8 Odporna obudowa odlewana z aluminium Reaguje na zmiany temperatury na dowolnym 30 cm odcinku kapilary Mała histereza

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY Mod. HP/G-15 SZANOWNY KLIENCIE,

Bardziej szczegółowo

EGT , 392, 446, 447: Czujnik temperatury montowany w kanale Jak zwiększyliśmy efektywność energetyczną

EGT , 392, 446, 447: Czujnik temperatury montowany w kanale Jak zwiększyliśmy efektywność energetyczną EGT 346...348, 392, 446, 447: Czujnik temperatury montowany w kanale Jak zwiększyliśmy efektywność energetyczną Precyzyjne pomiary temperatury są konieczne, dla zapewnienia efektywnego energetycznie sterowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

09 - Dobór siłownika i zaworu. - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika

09 - Dobór siłownika i zaworu. - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika - Dobór siłownika i zaworu - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika OPÓR PRZEPŁYWU W ZAWORZE Objętościowy współczynnik przepływu Qn Przepływ oblicza się jako stosunek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED BFS100L Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed przystąpieniem do montażu i obsługi

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne (PN 16) VRB 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewn. i zewn. VRB 3 zawór 3-drogowy z gwintem wewn. i zewn.

Zawory regulacyjne (PN 16) VRB 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewn. i zewn. VRB 3 zawór 3-drogowy z gwintem wewn. i zewn. Arkusz Informacyjny Zawory regulacyjne (PN 16) VRB 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewn. i zewn. VRB 3 zawór 3-drogowy z gwintem wewn. i zewn. Opis Zawory VRB zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

do gazowego kotła wiszącego CERACLASSEXCELLENCE

do gazowego kotła wiszącego CERACLASSEXCELLENCE Zeszyt pomocniczy dotyczący instalacji powietrzno-spalinowych do gazowego kotła wiszącego CERACLASSEXCELLENCE 6 70 6 087-00.O ZSC - MFA ZSC 8- MFA ZSC 5- MFA ZWC - MFA ZWC 8- MFA ZWC 5- MFA 6 70 6 09 PL

Bardziej szczegółowo

Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy V DC

Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy V DC Czujnik przeciwzamrożeniowy do stosowania po stronie powietrza QAF63.2-J QAF63.6-J Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy 0...10

Bardziej szczegółowo

Silnik zewnętrzny okapu do montażu wewnątrz budynku MISTRAL

Silnik zewnętrzny okapu do montażu wewnątrz budynku MISTRAL Silnik zewnętrzny okapu do montażu wewnątrz budynku MISTRAL W imieniu firmy FABER dziękujemy za zaufanie i zakup naszego silnika. Od ponad 60 lat nasza firma opracowuje nowe rozwiązania technologiczne

Bardziej szczegółowo

REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01

REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01 REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01 strona 2 Spis treści Spis treści 1 Informacje ogólne 4 1.1 Wstęp 4 1.2 Skład zestawu 4 1.3 Środki ostrożności 5 1.4 Postępowanie ze zużytym sprzętem 6 2 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, palnik PRE-MIX sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny płynna elektroniczna modulacja mocy

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X W ramach nowej linii kotłów Victrix Superior TOP Iergas proponuje również kocioł jednofunkcyjny do współpracy z zasobnikiem wolnostojącym. Zestawy Victrix Superior TOP PLUS stworzone

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny wersja V3.0 01.2016 Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny Heiztechnik GmbH wcześniej MAN Nazwa handlowa : ecogas 18; 24 30 jednofunkcyjny ecogas 18/24; 24/28 30/36 - dwufunkcyjny

Bardziej szczegółowo

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE Kocioł BRÖTJE jest oznaczony symbolem CE i jest zgodny z podstawowymi wymaganiami następujących dyrektyw: - Dyrektywa dotycząca gazu 90/396/UE

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20: Kocioł jednofunkcyjny. Spalanie odbywa się w otwartej komorze spalania

Bardziej szczegółowo

Napełnianie płynem chłodzącym

Napełnianie płynem chłodzącym Praca przy układzie chłodzenia pojazdu Praca przy układzie chłodzenia pojazdu OSTRZEŻENIE! Dokonując modyfikacji układu chłodzenia, należy poddać go opróżnieniu, ponownemu napełnieniu i próbie ciśnieniowej.

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ POWIETRZA OP-100

OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 Osuszacze powietrza typu OP 130 firmy IGLOO to wysokosprawne profesjonalne kompaktowe urządzenia do usuwania wilgoci i osuszania powietrza w zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw zaworu 2-drogowego dla konwektora pompy ciepła EKVKHPC

Instrukcja montażu. Zestaw zaworu 2-drogowego dla konwektora pompy ciepła EKVKHPC Zestaw zaworu -drogowego dla konwektora pompy ciepła Zestaw zaworu -drogowego dla konwektora pompy ciepła Przed przystąpieniem do montażu należy uważnie zapoznać się z tą instrukcją. Instrukcji nie należy

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR WSPOMAGAJĄCY (EC) INSTRUKCJA MONTAŻU

WENTYLATOR WSPOMAGAJĄCY (EC) INSTRUKCJA MONTAŻU Instrukcja oryginalna WENTYLATOR WSPOMAGAJĄCY (EC) INSTRUKCJA MONTAŻU v. 1. PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE, Dąbrówka Górna ul. Posiłkowa 4a, 47-3 KRAPKOWICE 1. PRZEZNACZENIE I OPIS Wentylator wspomagający

Bardziej szczegółowo

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym, z nagrzewnicą elektryczną, wentylatorami stałoprądowymi

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe czterodrogowe PN10

Zawory obrotowe czterodrogowe PN10 4 252 Seria 02 Zawory obrotowe czterodrogowe PN10 VCI31... Zawory obrotowe czterodrogowe, PN10, z przyłączami z gwintem wewnętrznym Korpus zaworu z żeliwa szarego EN-GJL-250 Średnica DN20 40 k vs 6,3 25

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

QFM81... Higrostaty kanałowe. do wilgotności względnej

QFM81... Higrostaty kanałowe. do wilgotności względnej 1 514 QFM81.21 QFM81.2 Higrostaty kanałowe do wilgotności względnej QFM81... Dwustawne higrostaty z mikroprzełącznikiem Czujniki pomiarowym wilgotności kompensowany od wpływu temperatury Stabilizowany

Bardziej szczegółowo

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P.

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P. EOLO STAR 24 3 E Nike Star 24 3 E i Eolo Star 24 3 E to nowe wersje wzornicze popularnych kotłów gazowych serii STAR 23 kw. Wyposażone są w mikroprocesorowy system sterowania i regulacji pozwalający na

Bardziej szczegółowo

VUT H mini EC - wymiennik krzyżowy, bez nagrzewnicy, silniki EC

VUT H mini EC - wymiennik krzyżowy, bez nagrzewnicy, silniki EC VUT H mini EC - wymiennik krzyżowy, bez nagrzewnicy, silniki EC VUT H mini EC modele z wentylatorami z EC silnikiem i poziomym wyprowadzeniem króćców. Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

GWARANTOWANA JAKOŚĆ PARY. Parowy nawilżacz powietrza z podgrzewaczem elektrodowym Condair EL. Nawilżanie powietrza i chłodzenie przez parowanie

GWARANTOWANA JAKOŚĆ PARY. Parowy nawilżacz powietrza z podgrzewaczem elektrodowym Condair EL. Nawilżanie powietrza i chłodzenie przez parowanie GWARANTOWANA JAKOŚĆ PARY Parowy nawilżacz powietrza z podgrzewaczem elektrodowym Condair EL Nawilżanie powietrza i chłodzenie przez parowanie Parowy nawilżacz powietrza z podgrzewaczem elektrodowym Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

QAF63.2 QAF63.6. Czujniki przeciwzamrożeniowe do stosowania po stronie powietrza. Siemens Building Technologies HVAC Products

QAF63.2 QAF63.6. Czujniki przeciwzamrożeniowe do stosowania po stronie powietrza. Siemens Building Technologies HVAC Products 1 821 1821P01 Czujniki przeciwzamrożeniowe do stosowania po stronie powietrza Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy 0...10 V DC

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 SPIS TREŚCI: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3 Uprawnienia budowlane projektanta 4 Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 6 Zaświadczenie o opłaceniu

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Dodatek dotyczący instalacji powietrzno-spalinowych

Dodatek dotyczący instalacji powietrzno-spalinowych Dodatek dotyczący instalacji powietrzno-spalinowych do gazowego kotła naściennego 6 70 6 988-00.O Logamax U05-/8T Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji.

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo