Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI"

Transkrypt

1 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleo z zakresu korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz z oprogramowania Modułu SDI dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Olsztyn 2014

2 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Opracowanie merytoryczne i graficzne dr inż. Agnieszka Chojka Katedra Geodezji Szczegółowej Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Warmiosko-Mazurski w Olsztynie Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3K, Olsztyn -2-

3 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 Dyrektywa INSPIRE 7 Tematy danych INSPIRE 8 Infrastruktura Danych Przestrzennych 8 GIS jako składnik SDI 9 Schematy aplikacyjne i metadane 10 Interoperacyjnośd i usługi sieciowe 11 Standardy OGC 12 INSPIRE w Polsce 15 Polskie drogi do INSPIRE 15 Moduł SDI a INSPIRE 15 Składniki Modułu SDI 16 Zasady otrzymania oprogramowania Modułu SDI 17 Modele hostowania Modułu SDI 18 DWICZENIA 22 DWICZENIE 1: GeoPortale 24 Wprowadzenie 24 ZADANIE 1: INSPIRE 24 ZADANIE 2: INSPIRE w Polsce 24 ZADANIE 3: Geoportale w UE 25 ZADANIE 4*: Geoportale w Europie 27 ZADANIE 5*: Geoportale na Świecie 27 ZADANIE 6*: Geoportale w Polsce 28 ZADANIE 7*: Ciekawostki 29 DWICZENIE 2: Geoportal krajowy 30 Wprowadzenie 30 ZADANIE 1: Interfejs użytkownika 31 ZADANIE 2: Wyszukiwanie i pomiary 31 ZADANIE 3: Zawartośd mapy 32 ZADANIE 4: Dodanie mapy WMS 32 ZADANIE 5: Link do kompozycji mapowej i mapy użytkownika 32-3-

4 SPIS TREŚCI Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI ZADANIE 6*: Osadzanie mapy 33 ZADANIE 7*: Zgłoszenie błędu 33 DWICZENIE 3: GeoMedia Professional 34 Wprowadzenie 34 ZADANIE 1: Prezentacja kartograficzna (mapa) 35 ZADANIE 2: Analiza przestrzenna 35 ZADANIE 3: Mapa tematyczna 36 ZADANIE 4: Aktualizacja mapy na podstawie usługi WMS 36 ZADANIE 5*: Aktualizacja mapy na podstawie rastra 37 ZADANIE 6*: Publikacja mapy KML 38 DWICZENIE 4: Narzędzia Modułu SDI 39 Wprowadzenie 39 ZADANIE 1: GeoMedia Professional 39 ZADANIE 2: GeoIntegrator 39 ZADANIE 3: GeoMedia Catalogue Admin 40 ZADANIE 4: GeoMedia WebMap Professional 40 ZADANIE 5: GeoMedia SDI Pro 40 ZADANIE 6: GeoMedia SDI Portal 40 DWICZENIE 5: Wymiana i synchronizacja danych przestrzennych 42 Wprowadzenie 42 ZADANIE 1: Wymiana danych przestrzennych 43 ZADANIE 2: Synchronizacja baz danych przestrzennych 45 DWICZENIE 6: Metadane i publikacja usługi katalogowej 46 Wprowadzenie 46 ZADANIE 1: Metadane GeoMedia Professional 47 ZADANIE 2: Przypisanie metadanych GeoMedia Professional 47 ZADANIE 3*: Utworzenie pliku metadanych 48 ZADANIE 4: Zarządzanie bazą metadanych 48 ZADANIE 5: Publikacja i konfiguracja usługi CSW 49 ZADANIE 6: Uruchomienie usługi katalogowej 50 DWICZENIE 7: Publikacja usług WMS i WFS 51 Wprowadzenie 51 ZADANIE 1: Utworzenie i publikacja usługi WMS 51-4-

5 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SPIS TREŚCI ZADANIE 2: Utworzenie i publikacja usługi WFS 52 DWICZENIE 8: GeoMedia SDI Portal 54 Wprowadzenie 54 ZADANIE 1: Uruchomienie usługi WMS 54 ZADANIE 2: Uruchomienie usługi WFS 54 ZADANIE 3*: Analiza przestrzenna 55 ZADANIE 4*: Usługa personalna 55 ZADANIE 5*: Mapa użytkownika 56 ZADANIE 6*: Usługa WFS-G 57 ZADANIE 7*: Usługa WMS-T 57 DWICZENIE 9: Projekt koocowy 59 Wprowadzenie 59 PROJEKT 59 PODSUMOWANIE 61 Korzyści Modułu SDI 61 Przykłady zastosowania Modułu SDI 61 Korzystający z Modułu SDI 63 SLAJDY DWICZENIOWE 64 DWICZENIE 1: GeoPortale 64 ZADANIE 3: Geoportale w UE 64 DWICZENIE 2: Geoportal krajowy 66 ZADANIE DWICZENIE 3: GeoMedia Professional 67 ZADANIE 1: Prezentacja kartograficzna (mapa) 67 ZADANIE 2: Analiza przestrzenna 76 ZADANIE 3: Mapa tematyczna 86 ZADANIE 4: Aktualizacja mapy na podstawie usługi WMS 91 ZADANIE 5*: Aktualizacja mapy na podstawie rastra 103 ZADANIE 6*: Publikacja mapy KML 113 DWICZENIE 4: Narzędzia Modułu SDI 117 ZADANIE 1: GeoMedia Professional 117 ZADANIE 2: GeoIntegrator 120 ZADANIE 3: GeoMedia Catalogue Admin

6 SPIS TREŚCI Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI ZADANIE 4: GeoMedia WebMap Professional 125 ZADANIE 5: GeoMedia SDI Pro 130 ZADANIE 6: GeoMedia SDI Portal 131 DWICZENIE 5: Wymiana i synchronizacja danych przestrzennych 132 ZADANIE 1: Wymiana danych przestrzennych 132 ZADANIE 2: Synchronizacja baz danych przestrzennych 158 DWICZENIE 6: Metadane i publikacja usługi katalogowej 165 ZADANIE 1: Metadane GeoMedia Professional 165 ZADANIE 2: Przypisanie metadanych GeoMedia Professional 167 ZADANIE 3*: Utworzenie pliku metadanych 172 ZADANIE 4: Zarządzanie bazą metadanych 175 ZADANIE 5: Publikacja i konfiguracja usługi CSW 183 ZADANIE 6: Uruchomienie usługi katalogowej 190 DWICZENIE 7: Publikacja usług WMS i WFS 192 ZADANIE 1: Utworzenie i publikacja usługi WMS 192 ZADANIE 2: Utworzenie i publikacja usługi WFS 211 DWICZENIE 8: GeoMedia SDI Portal 230 ZADANIE 1: Uruchomienie usługi WMS 230 ZADANIE 2: Uruchomienie usługi WFS 233 ZADANIE 3*: Analiza przestrzenna 237 ZADANIE 4*: Usługa personalna 239 ZADANIE 5*: Mapa użytkownika 243 ZADANIE 6*: Usługa WFS-G 248 ZADANIE 7*: Usługa WMS-T 249 DWICZENIE 9: Projekt koocowy 252 Przykład rozwiązania 252 BIBLIOGRAFIA

7 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI WPROWADZENIE WPROWADZENIE Dyrektywa INSPIRE W każdym kraju Unii Europejskiej dane przestrzenne gromadzone są przez różne organizacje, instytucje i urzędy, zarówno szczebla centralnego, jak i regionalnego. W paostwach Wspólnoty Europejskiej istnieje zatem olbrzymia liczba baz danych przestrzennych rozproszonych w wielu instytucjach, w zależności od dziedziny, której dotyczą. Zebranie kompleksowej informacji przestrzennej dotyczącej danego regionu jest więc bardzo czaso- i pracochłonne, natomiast porównywanie tych danych między różnymi krajami Unii Europejskiej jest niemal niemożliwe, gdyż nie są one spójne (zintegrowane, zharmonizowane) [Akademia INSPIRE]. W celu zmiany opisanej sytuacji powstała inicjatywa budowy Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Europie INSPIRE (ang. INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe). Zasady jej tworzenia w ramach Unii Europejskiej określa dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej. Celem Dyrektywy jest utworzenie Europejskiej Infrastruktury Danych Przestrzennych (ESDI, ang. European Spatial Data Infrastructure), która umożliwi wymianę, wspólne korzystanie, dostęp i używanie danych przestrzennych oraz usług powiązanych z tymi danymi. INSPIRE dąży do zapewnienia koordynacji między użytkownikami i dostawcami informacji przestrzennej, umożliwiającej łączenie i rozpowszechnianie informacji pochodzących z różnych sektorów. W swych założeniach ujednolici zasady przechowywania i udostępniania danych oraz związanych z nimi usług przez organy paostwowe, publiczne oraz te organy prywatne, które zdecydują się udostępnid swoje zasoby zgodnie z wytycznymi INSPIRE. Najważniejsze założenia INSPIRE to [Akademia INSPIRE]: dane powinny byd pozyskiwane tylko jeden raz oraz przechowywane i zarządzane w sposób najbardziej poprawny i efektywny przez odpowiednie instytucje i służby, powinna byd zapewniona ciągłośd przestrzenna danych tak, aby było możliwe pozyskanie różnych zasobów, z różnych źródeł oraz aby możliwe było ich udostępnianie wielu użytkownikom i do różnorodnych zastosowao, dane przestrzenne powinny byd przechowywane na odpowiednim (jednym) poziomie administracji publicznej i udostępniane podmiotom na wszystkich pozostałych poziomach, dane przestrzenne niezbędne do odpowiedniego zarządzania przestrzenią na wszystkich poziomach administracji publicznej powinny byd powszechnie dostępne (tj. bez warunków ograniczających i/lub utrudniających ich swobodne wykorzystanie), powinien byd zapewniony dostęp do informacji o tym, jakie dane przestrzenne są dostępne i na jakich warunkach, a także informacja umożliwiająca użytkownikowi ocenę przydatności tych danych do swoich celów. -7-

8 WPROWADZENIE Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Tematy danych INSPIRE Dane przestrzenne udostępniane w ramach Europejskie Infrastruktury Danych Przestrzennych podzielono na trzy grupy tematyczne określone w Załącznikach do Dyrektywy: Załącznik 1 obejmuje 9 tematów: systemy odniesienia za pomocą współrzędnych, systemy siatek geograficznych, nazwy geograficzne, jednostki administracyjne, adresy, działki katastralne, sieci transportowe, hydrografia, obszary chronione, Załącznik 2 obejmuj 4 tematy: ukształtowanie terenu, użytkowanie terenu, sporządzanie ortoobrazów, geologia, Załącznik 3 obejmuje 21 tematów: jednostki statystyczne, budynki, gleba, zagospodarowanie przestrzenne, zdrowie i bezpieczeostwo ludzi, usługi użyteczności publicznej i służby paostwowe, urządzenia do monitorowania środowiska, obiekty produkcyjne i przemysłowe, obiekty rolnicze i akwakultury, rozmieszczenie ludności/demografia, gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne i jednostki sprawozdawcze, strefy zagrożenia naturalnego, warunki atmosferyczne, warunki meteorologiczno-geograficzne, warunki oceanograficzno-geograficzne, regiony morskie, regiony biogeograficzne, siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne, rozmieszczenie gatunków, zasoby energetyczne, zasoby mineralne. Infrastruktura Danych Przestrzennych Infrastruktura Danych Przestrzennych (SDI, ang. Spatial Data Infrastructure) jest definiowana jako zespół środków prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych, które zapewniając powszechny dostęp do danych i usług geoinformacyjnych, dotyczących określonego obszaru, przyczyniają się do efektywnego stosowania geoinformacji dla zrównoważonego rozwoju tego obszaru i umożliwiają racjonalne gospodarowanie zasobami geoinformacyjnymi. Infrastruktura Danych Przestrzennych obejmuje: powiązane ze sobą, zdolne do współdziałania systemy i bazy danych przestrzennych zawierające dane i metadane o odpowiedniej treści i jakości, technologie teleinformatyczne i geoinformacyjne stosujące powszechnie akceptowane standardy, przepisy prawne, struktury organizacyjne, rozwiązania ekonomiczne i zasoby ludzkie, użytkowników tworzących społeczeostwo geoinformacyjne. W zależności od obszaru zainteresowania infrastruktura danych przestrzennych może byd lokalna (np. miejska lub powiatowa), regionalna (np. wojewódzka), krajowa (NSDI, National SDI), międzynarodowa (np. europejska, ESDI lub globalna) [Internetowy leksykon geomatyczny]. Infrastrukturę danych przestrzennych można rozpatrywad pod kątem danych lub usług. Perspektywa danych (ang. data-centric view) dotyczy głównie schematów aplikacyjnych i metadanych, a perspektywa usług (ang. service-centric view) koncentruje się przede wszystkim na idei interoperacyjności i architekturze zorientowanej na usługi. -8-

9 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI WPROWADZENIE GIS jako składnik SDI Jednym z elementów składowych Infrastruktury Danych Przestrzennych są powiązane ze sobą, zdolne do współdziałania systemy i bazy danych przestrzennych zawierające dane i metadane o odpowiedniej treści i jakości. Te systemy ogólnie nazywane są systemami GIS. GIS (ang. Geographical Information System, amer. Geographic Information System) dosłownie oznacza System Informacji Geograficznej. W zależności od przyjętej metodyki i konwencji nazywany jest również Systemem Geoinformacyjnym, Systemem Informacji Przestrzennej lub Systemem Informacji Terenowej. Jest to zorganizowany zespół sprzętu, oprogramowania, danych i ludzi przeznaczony do efektywnego wprowadzania, przechowywania, aktualizowania, edytowania, udostępniania, analizowania, modelowania i wizualizacji danych odniesionych przestrzennie (rys. 1). Głównym zadaniem GIS jest wspomaganie procesów decyzyjnych odnoszących się do otaczającej nas przestrzeni. WebGIS, to z kolei taki system GIS, który można obsługiwad za pomocą przeglądarki internetowej. Rys. 1. Elementy składowe GIS Mianem GIS określa się również oprogramowanie o funkcjach odpowiadających powyższej definicji, produkowane i oferowane przez wyspecjalizowane firmy, np. ESRI (ArcGIS), Intergraph (Geo- Media Professional) [Internetowy leksykon geomatyczny]. Akronim GIS można rozwijad na kilka sposobów: GISystem (system) system informacji geograficznej, system geoinformacyjny, system informacji przestrzennej, GIScience (nauka) geoinformacja, geoinformatyka, geomatyka, geoikonika, geowizualizacja itp., -9-

10 WPROWADZENIE Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI GIService (usługa) serwis GIS, sieciowa usługa geoinformacyjna, GISociety (społeczeostwo) społeczeostwo geoinformacyjne, społecznośd pasjonatów i miłośników technologii GIS. Technologia GIS znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: administracja publiczna, planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami, gestorzy sieci uzbrojenia terenu, służby szybkiego reagowania, kryminalistyka, leśnictwo, służby ochrony przyrody, gospodarka wodna, drogownictwo, transport i logistyka, ochrona zdrowia, turystyka itd. Najważniejszym składnikiem GIS są dane, które można nazwad sercem tego systemu. Dane przestrzenne dla GIS są jak paliwo dla samochodu. GIS bez danych jest bezużyteczny. Jakośd bazy danych przestrzennych (np. jej kompletnośd, aktualnośd) decyduje o jakości samego GIS. Cechą charakterystyczną GIS, która wyróżnia ten system spośród innych systemów informacyjnych i informatycznych, jest możliwośd przeprowadzenia analizy przestrzennej. Jest to procedura wykonywana na danych przestrzennych, z wykorzystaniem oprogramowania geoinformacyjnego, która ma na celu uzyskanie nowej informacji przestrzennej. Metodyka analizy zależy od rodzaju używanych danych wektorowych lub rastrowych. Do najczęściej wykorzystywanych metod analiz przestrzennych zalicza się: nakładanie warstw, buforowanie, analizy sieciowe (np. poszukiwanie najkrótszej drogi, analiza rozpływu), selekcja obiektów na podstawie wartości ich atrybutów, cyfrowe modelowanie powierzchni lub cyfrowe modelowanie brył. Schematy aplikacyjne i metadane Schematy aplikacyjne to modele definiujące pojęcia z pewnej dziedziny (przestrzeni rozważao, przedmiotu zainteresowao). W dziedzinie geoinformatyki wykorzystuje się dwa rodzaje schematów aplikacyjnych, opracowanych zgodnie z odpowiednimi normami ISO serii w dziedzinie informacji geograficznej: schematy aplikacyjne UML modele zapisane w języku UML (ang. Unified Modeling Language), za pomocą oznaczeo klas i powiązao między nimi (diagram klas), właściwych dla tego języka, schematy aplikacyjne GML modele zapisane w języku GML (ang. Geography Markup Language), czyli w języku znaczników przeznaczonym do opisu danych geograficznych (przestrzennych). Takie schematy aplikacyjne stanowią opis struktur logicznych danych przestrzennych oraz opis semantyki ich zawartości (rys. 2). Co więcej, jest to opis niezależny od platformy sprzętowoprogramowej. Dlatego też, głównym zadaniem schematów aplikacyjnych UML i GML jest zapewnienie interoperacyjności, a więc możliwości dokonania bezstratnej wymiany danych między różnymi systemami geoinformacyjnymi. -10-

11 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI WPROWADZENIE (a) Rys. 2. Fragment schematu aplikacyjnego UML (a) i schematu aplikacyjnego GML (b) Metadane stanowią sumaryczny opis lub charakterystykę zbioru danych. Pozwalają udzielid odpowiedzi na pytania: co?, kto?, dlaczego?, kiedy?, jak? Znajdują zastosowanie w m.in. w katalogach bibliotecznych, ale stosowane są również do opisu zasobu geodezyjnego i kartograficznego (np. mapy przeglądowe, mapy przeglądowe szkiców polowych, mapy indeksowe, załączniki do zgłaszanych robót geodezyjnych, legendy map, itp.). Korzyści jakie wynikają z zastosowania metadanych do opisu zasobów danych przestrzennych, to przede wszystkim ułatwienie zarządzania i korzystania z istniejących zasobów danych w ramach infrastruktur danych przestrzennych. Obecnie najczęściej wykorzystuje się metadane wyszukania, które służą do wybierania zbiorów i usług które mogą byd przedmiotem zainteresowania użytkownika o określonych wymaganiach. Metadanymi wyszukania należy opisad zbiory danych (identyfikowalne kolekcje danych), serie zbiorów danych (kolekcje zbiorów danych, które posiadają te same właściwości) oraz usługi (działanie wykonywane na danych przestrzennych lub metadanych). Obok metadanych wyszukania wyróżnia się jeszcze metadane rozpoznania, które zawierają bardziej szczegółowe informacje o zbiorze (umożliwiają m.in. ocenę jakości danych, określenie przydatności zbioru danych, nawiązanie kontaktu z dysponentem danych), oraz metadane stosowania, które określają właściwości zbioru potrzebne do odczytania danych oraz ich transferu, interpretacji danych i praktycznego korzystania z nich [Nebert, 2004; Gaździcki, 2003; Iwaniak, (b) Interoperacyjnośd i usługi sieciowe Interoperacyjnośd (ang. interoperability) definiowana jest jako zdolnośd do współdziałania. Według Dyrektywy INSPIRE oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej jest to możliwośd łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz interakcji usług danych przestrzennych bez powtarzalnej interwencji manualnej, w taki sposób, aby wynik był spójny, a wartośd dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została zwiększona [Internetowy leksykon geomatyczny]. -11-

12 WPROWADZENIE Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Jednym z rodzajów interoperacyjności jest interoperacyjnośd techniczna, gdzie podstawowe znaczenie ma koncepcja SOA (ang. Service Oriented Architecture), czyli dosłownie architektura zorientowana na usługi. SOA wykorzystuje m.in. technologię Web Services (usługi sieciowe), która pozwala na automatyczny dostęp do zasobów danych poprzez Internet. Jest to rozwiązanie, które zapewnia osiągnięcie interoperacyjności, a więc możliwości współdziałania systemów informatycznych. Dostarczanie użytkownikom usług geoinformacyjnych w zakresie wizualizacji, łączenia informacji oraz przeprowadzania analiz przestrzennych i czasowych należy do jednego z zadao Infrastruktury Danych Przestrzennych. Dyrektywa INSPIRE zaleca utworzenie następujących usług sieciowych: usługi wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych, usługi przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zbiorów danych przestrzennych oraz wyświetlanie informacji z legendy i wszelkiej istotnej zawartości metadanych, usługi pobierania, umożliwiające pobieranie kopii całych zbiorów danych przestrzennych lub części takich zbiorów oraz, gdy jest to wykonalne, dostęp bezpośredni, usługi przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów danych przestrzennych w celu osiągnięcia interoperacyjności, usługi umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych. Usługa geoinformacyjna jest rozumiana jako: usługa, która służy do przetwarzania, zarządzania lub prezentowania geoinformacji (informacji przestrzennej) użytkownikowi, usługa rozproszonego przetwarzania danych przestrzennych, która daje możliwośd przetwarzania danych w innym miejscu niż znajduje się komputer użytkownika, operacja wywoływana przez aplikacje komputerowe i wykonywana na danych przestrzennych, aplikacja GIS udostępniana użytkownikowi za pośrednictwem serwerów internetowych, alternatywa dla lokalnie zainstalowanych systemów GIS. Standardy OGC Konsorcjum OGC 1 (ang. Open Geospatial Consortium) opracowało specjalne standardy pozwalające na korzystanie z sieciowych usług geoinformacyjnych udostępniających dane przestrzenne w sieci Internet. Zapewniają one bezproblemową komunikację między różnymi użytkownikami systemów geoinformacyjnych. 1 Organizacja międzynarodowa, której celem jest rozwijanie standardów umożliwiających swobodną wymianę i dostęp do informacji przestrzennej (zapewnienie współdziałania systemów geoinformacyjnych). -12-

13 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI WPROWADZENIE Do najważniejszych standardów OGC należą: WMS (ang. Web Map Service) usługa udostępniająca dane przestrzenne w postaci obrazów rastrowych w formacie JPG, GIF i PNG. Komunikacja z usługą WMS może byd realizowana za pomocą różnych poleceo, z czego najistotniejsze to: GetCapabilities pozwala na uzyskanie informacji (w postaci dokumentu XML <Capabilities>) o możliwościach usługi (metadane opisujące jej zawartośd informacyjną) oraz o dopuszczalnych parametrach zapytao, GetMap umożliwia przesłanie obrazu mapy spełniającej warunki zapytania (rys. 3), GetFeatureInfo pozwala na przesłanie dodatkowych informacji (w postaci dokumentu XML <FeatureInfo>) o wskazanym obiekcie (obiektach) na mapie. Rys. 3. Wynik zapytania GetMap o następującej składni: REQUEST=GetMap&LAYERS=10,7,6,5,4,3&STYLES=&SRS=EPSG:3120& BBOX= , , , & WIDTH=600&HEIGHT=400&FORMAT=image/png&SERVICENAME=Plan65_ISAM& WFS (ang. Web Feature Service) usługa udostępniająca dane w postaci wektorowej, w formacie GML. Komunikacja z usługą WFS obsługiwana jest m.in. przez następujące polecania: GetCapabilities pozwala na uzyskanie opisu możliwości usługi (dokument XML <Capabilities>), DescribeFeatureType umożliwia przesłanie opisu struktury obiektów (XML Schema dla wybranego obiektu), -13-

14 WPROWADZENIE Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI GetFeature pozwala na przesłanie konkretnych obiektów (dane w formacie GML) spełniających warunki użytkownika podane w poleceniu (rys. 4). Rys. 4. Fragment wyniku zapytania GetFeature o następującej składni: typename=teren-2&service=wfs&version=1.0.0 CSW (ang. Catalogue Service for Web) usługa katalogująca metadane danych przestrzennych i usług geoinformacyjnych, umożliwiająca publikowanie i przeszukiwanie zbiorów informacji opisowej (metadanych) dla danych przestrzennych, serwisów i innych powiązanych z nimi informacji źródłowych (rys. 5). Rys. 5. Architektura usługi CSW -14-

15 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI WPROWADZENIE INSPIRE w Polsce Konsekwencją przystąpienie Polski do realizacji postanowieo Dyrektywy INSPIRE było uchwalenie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, nazywanej transpozycją dyrektywy, a więc przystosowaniem jej przepisów do prawa krajowego. Spowodowało to, z jednej strony koniecznośd nowelizacji wielu ustaw i przepisów prawnych (w tym ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz powiązanych z nią rozporządzeo), z drugiej zaś znaczny wzrost zainteresowania udostępnianiem danych przestrzennych i związanych z nimi usług, zwłaszcza przez organy paostwowe, publiczne i prywatne. Zaowocowało to szeregiem inicjatyw mających na celu budowę tzw. geoportali tematycznych, dedykowanych różnym tematom i zagadnieniom, nazywanych również tematycznymi węzłami Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP) na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym. Koordynatorem wszystkich działao związanych z IIP jest minister właściwy ds. administracji publicznej, Główny Geodeta Kraju jest organem wykonującym określone zadania koordynacyjne, a Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej stanowi organ opiniodawczy i doradczy. Na drugim poziomie dla każdego z tematów danych przestrzennych przewidziano organ wiodący, którym może byd minister lub centralny organ administracji rządowej. Organ ten ma koordynowad prace i zapewniad realizację ustawy w zakresie tego tematu. Polskie drogi do INSPIRE Spełnienie zaleceo i wytycznych INSPIRE jest realizowane w Polsce dwutorowo, poprzez: 1. Realizację projektów geoportal.gov.pl i GEOPORTAL 2, w ramach których m.in. opracowano metadane oraz zharmonizowano zbiory i usługi danych przestrzennych dla tematów ujętych w 1, 2 i 3 grupie tematycznej ustawy o IIP. W rezultacie uzyskano zharmonizowane zbiory danych w postaci plików GML, zgodnych ze specyfikacjami danych INSPIRE. 2. Nowelizację rozporządzeo stanowiących załączniki do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Ich integralną częścią są m.in. schematy aplikacyjne UML i GML. Rozporządzenia te porządkują i unowocześniają wiele kwestie, wprowadzają nowe rozwiązania, np. zalecają język GML jako standard wymiany danych przestrzennych, oraz częściowo dostosowują geodezyjną infrastrukturę informacji przestrzennej do wymogów INSPIRE. Kolejnym etapem tego przedsięwzięcia będzie opracowanie ogólnodostępnych pakietów danych przestrzennych, zgodnych z regułami implementacyjnymi INSPIRE. Moduł SDI a INSPIRE W ramach INSPIRE, w każdym z paostw Unii Europejskiej ma byd stworzony geoportal umożliwiający dostęp do odpowiednio zharmonizowanych zasobów danych przestrzennych za pomocą usług sieciowych, w tym serwisów katalogowych i związanych z nimi metadanych. Moduł SDI jest kompleksowym rozwiązaniem pozwalającym na spełnienie wymagao Dyrektywy INSPIRE dotyczących udostępniania danych przestrzennych przy pomocy węzłów IIP (SDI). Dzięki -15-

16 WPROWADZENIE Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Modułowi SDI każdy samorząd może stworzyd swój własny węzeł IIP, co pozwoli nie tylko na opublikowanie jego własnych danych przestrzennych, ale i na wymianę danych z innymi węzłami, np. lokalnymi lub węzłem centralnym (rys. 6). Rys. 6. Wymiana danych między węzłami IIP Moduł SDI został opracowany w ramach projektu GEOPORTAL 2, realizowanego w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. Celem tego przedsięwzięcia jest tworzenie rozwiązao służących rozwojowi infrastruktury informacji przestrzennej i usprawniających jej funkcjonowanie. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez przygotowanie oprogramowania o nazwie Moduł SDI, służącego do gromadzenia danych przestrzennych i metadanych oraz publikacji usług danych przestrzennych i metadanych. Składniki Modułu SDI Platforma Moduł SDI składa się z następujących komponentów aplikacyjnych: przestrzenna baza danych baza danych, w której gromadzone są dane przestrzenne węzła lokalnego SDI, serwer danych przestrzennych serwer, którego zadaniem jest udostępnianie danych z przestrzennej bazy danych węzła lokalnego SDI w postaci usług, m.in. WMS i WFS, baza metadanych baza, w której gromadzone są metadane opisujące zasoby węzła lokalnego SDI, serwer usług katalogowych serwer, którego zadaniem jest udostępnianie metadanych węzła lokalnego SDI w postaci usług CSW, -16-

17 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI WPROWADZENIE narzędzia do zasilania bazy danych narzędzia wspomagające przeprowadzenie procesu wymiany danych przestrzennych między węzłami SDI, narzędzia do synchronizacji narzędzia wspomagające przeprowadzenie operacji synchronizacji danych przestrzennych między węzłami SDI, portal mapowy aplikacja WebGIS pozwalająca na przeglądanie danych i metadanych udostępnianych przez węzły SDI w postaci usług. Integralną częścią aplikacji Moduł SDI jest poniższe oprogramowanie: GeoMedia Professional oprogramowanie geoinformacyjne, które umożliwia integrację danych przestrzennych pochodzących z wielu źródeł, tworząc platformę dostępu i analiz dla danych przestrzennych i opisowych, GeoIntegrator oprogramowanie rozszerzające funkcjonalnośd GeoMedia Professional o możliwośd m.in. tworzenia gotowych konfiguracji danych, definiowania sposobu i uprawnieo dostępu do danych, GeoMedia Catalogue Admin aplikacja służąca do zarządzania zawartością bazy katalogowej, czyli bazy danych zawierającej metadane, GeoMedia WebMap Professional oprogramowanie pozwalające na budowanie interaktywnych stron internetowych i/lub usług bazujących na danych przestrzennych, GeoMedia SDI Pro oprogramowanie wspomagające publikowanie danych przestrzennych dostosowanych do potrzeb własnych użytkownika, GeoMedia SDI Portal aplikacja służąca do przeglądania danych przestrzennych publikowanych za pomocą usług geoinformacyjnych. Zasady otrzymania oprogramowania Modułu SDI Oprogramowanie Modułu SDI jest przekazywane na podstawie porozumienia zawieranego z Głównym Geodetą Kraju. Aby je otrzymad należy: wypełnid Formularz zgłoszeniowy, podpisad Porozumienie o współpracy w zakresie wykorzystania Modułu SDI z Głównym Geodetą Kraju. Oba dokumenty dostępne są na stronie portalu SDI (rys. 7) pod adresem: -17-

18 WPROWADZENIE Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Rys. 7. Portal SDI Dostępna jest również wersja demonstracyjna Modułu SDI (rys. 8) pod adresem: Rys. 8. Moduł SDI wersja demonstracyjna Modele hostowania Modułu SDI Platforma Moduł SDI, w zależności od możliwości oraz potrzeb podmiotu zainteresowanego utworzeniem lokalnego węzeł SDI, może zostad udostępniona przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w 4 różnych modelach hostowania 2 (tab. 1, tab.2, tab.3, tab.4). 2 Termin hostowanie należy rozumied jako dostarczanie, udostępnianie, w tym przypadku infrastruktury dla usług sieciowych. Pojęcie host (w informatyce) oznacza komputer udostępniający jakiś rodzaj usług przez sied komputerową. -18-

19 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI WPROWADZENIE Tab. 1. Rozmieszczenie komponentów aplikacyjnych w modelu hostowania 1 MODEL HOSTOWANIA 1 Komponent aplikacyjny Przestrzenna baza danych oraz system zarządzania przestrzenną bazą danych Serwer danych przestrzennych Narzędzie do zasilania przestrzennej bazy danych Narzędzie do zarządzania synchronizacją Baza metadanych Serwer usług katalogowych Narzędzie do zarządzania metadanymi w węźle lokalnym Węzeł lokalny SDI (podmiot) Węzeł centralny SDI (host) Tab. 2. Rozmieszczenie komponentów aplikacyjnych w modelu hostowania 2 MODEL HOSTOWANIA 2 Komponent aplikacyjny Przestrzenna baza danych oraz system zarządzania przestrzenną bazą danych Serwer danych przestrzennych Narzędzie do zasilania przestrzennej bazy danych Narzędzie do zarządzania synchronizacją Baza metadanych Serwer usług katalogowych Narzędzie do zarządzania metadanymi w węźle lokalnym Węzeł lokalny SDI (podmiot) Węzeł centralny SDI (host) -19-

20 WPROWADZENIE Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Tab. 3. Rozmieszczenie komponentów aplikacyjnych w modelu hostowania 3 MODEL HOSTOWANIA 3 Komponent aplikacyjny Przestrzenna baza danych oraz system zarządzania przestrzenną bazą danych Serwer danych przestrzennych Narzędzie do zasilania przestrzennej bazy danych Narzędzie do zarządzania synchronizacją Baza metadanych Serwer usług katalogowych Narzędzie do zarządzania metadanymi w węźle lokalnym Węzeł lokalny SDI (podmiot) Węzeł centralny SDI (host) Powyższy przypadek hostowania (model 3) Modułu SDI jest możliwy również wtedy, gdy w węźle lokalnym nie udostępniono usługi serwera katalogowego. Wówczas metadane opisujące dane i usługi węzła lokalnego SDI udostępniane są z wykorzystaniem centralnego serwera katalogowego. Tab. 4. Rozmieszczenie komponentów aplikacyjnych w modelu hostowania 4 MODEL HOSTOWANIA 4 Komponent aplikacyjny Przestrzenna baza danych oraz system zarządzania przestrzenną bazą danych Serwer danych przestrzennych Narzędzie do zasilania przestrzennej bazy danych Narzędzie do zarządzania synchronizacją Baza metadanych Serwer usług katalogowych Narzędzie do zarządzania metadanymi w węźle lokalnym -20- Węzeł lokalny SDI (podmiot) Węzeł centralny SDI (host)

21 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI WPROWADZENIE W powyższym przypadku hostowania (model 4) Modułu SDI nie występuje klasyczny hosting elementów węzła, a jedynie przekazanie oprogramowania. Jest ono wdrożone i hostowane we własnym zakresie przez podmiot, który posiada własną infrastrukturę sprzętową umożliwiającą utworzenie lokalnego węzła SDI. -21-

22 DWICZENIA Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI DWICZENIA Cel: Przedstawienie funkcjonalności platformy Moduł SDI, przeznaczonej do budowy lokalnego węzła SDI (IIP) Rezultat: Umiejętnośd pracy w środowisku Modułu SDI Skrypt zawiera 9 dwiczeo przewidzianych do realizacji podczas 3-dniowego szkolenia z oprogramowania Modułu SDI: Dwiczenie 1: GeoPortale Przegląd istniejących narodowych, regionalnych, lokalnych oraz tematycznych węzłów IIP Dwiczenie 2: Geoportal krajowy Poznanie funkcjonalności centralnego węzła SDI Dwiczenie 3: GeoMedia Professional Poznanie funkcjonalności środowiska GIS Dwiczenie 4: Narzędzia Modułu SDI Poznanie oprogramowania wchodzącego w skład platformy Moduł SDI Dwiczenie 5: Wymiana i synchronizacja danych przestrzennych Poznanie funkcjonalności narzędzi służących do wymiany i synchronizacji danych Dwiczenie 6: Metadane i publikacja usługi katalogowej Poznanie narzędzi umożliwiających zarządzanie metadanymi oraz tworzenie usługi katalogowej w Module SDI Dwiczenie 7: Publikacja usług WMS i WFS Poznanie narzędzi umożliwiających publikowanie usług danych przestrzennych Dwiczenie 8: GeoMedia SDI Portal Poznanie aplikacji umożliwiającej wyświetlanie danych przestrzennych udostępnianych za pomocą usług w Module SDI Dwiczenie 9: Projekt koocowy Podsumowanie i sprawdzenie umiejętności zdobytych przez Uczestników szkolenia Każde z dwiczeo zawiera krótkie wprowadzenie oraz zestaw zadao do samodzielnego wykonania przez Uczestników szkolenia, przy wsparciu ze strony Trenera. Szczegółowe wskazówki dotyczące przebiegu realizacji ( krok po kroku ) poszczególnych zadao zostały zamieszone w rozdziale SLAJDY DWICZENIOWE. Zadania dodatkowe, poszerzające zakres wiedzy i umiejętności Uczestników szkolenia, oznaczono symbolem gwiazdki (*). Są to zadania opcjonalne, o wykonaniu których decyduje Trener, w zależności od możliwości czasowych, umiejętności i zainteresowania ze strony Uczestników. -22-

23 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI DWICZENIA Zaproponowane dwiczenia, poza zapoznaniem Uczestników z technicznymi możliwościami jakie oferuje rozwiązanie Moduł SDI, mają również na celu wyjaśnienie idei SDI, a więc omówienie interoperacyjnej wymiany danych przestrzennych opartej na sieciowych usługach geoinformacyjnych (m.in. CSW, WMS, WFS), a także przedstawienie i uświadomienie zalet i korzyści wynikających z budowy lokalnego węzła SDI (IIP). Oczekuje się, iż podczas szkolenia każdy Uczestnik zdobędzie następujące umiejętności pracy w środowisku Modułu SDI: opracowanie prostej prezentacji kartograficznej (mapy) w aplikacji GIS, zasilenie i synchronizacja baz danych przestrzennych, zarządzanie metadanymi oraz tworzenie i konfiguracja usługi katalogowej (CSW), tworzenie usług przeglądania i pobierania danych (WMS, WFS), zarządzanie usługami w portalu mapowym. -23-

24 DWICZENIE 1 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI DWICZENIE 1: GeoPortale Cel: Przegląd istniejących narodowych, regionalnych, lokalnych oraz tematycznych węzłów IIP Rezultat: Poznanie funkcjonalności i zakresu udostępnianych danych przestrzennych w ramach różnych węzłów IIP Wprowadzenie Geoportal to portal internetowy zapewniający dostęp do usług danych przestrzennych, w tym ich wyszukiwania, przeglądania, pobierania i przekształcania. Pozwala na dzielenie się informacją przestrzenną 3. W ramach INSPIRE, w każdym z paostw Unii Europejskiej ma byd stworzony geoportal umożliwiający dostęp do odpowiednio zharmonizowanych zasobów danych przestrzennych w formie usług sieciowych. ZADANIE 1: INSPIRE Dokonad przeglądu zawartości portalu i geoportalu INSPIRE. Wykorzystad adresy spisane w pliku 1_INSPIRE.txt. Dyrektywa INSPIRE Portal INSPIRE INSPIRE geoportal Przepisy implementacyjne INSPIRE Edytor metadanych Walidator metadanych ZADANIE 2: INSPIRE w Polsce Dokonad przeglądu zawartości stron związanych z wdrażaniem Dyrektywy INSPIRE w Polsce. Wykorzystad adresy spisane w pliku 2_INSPIRE_w_Polsce.txt. 3 Informacja ma wartośd tylko wtedy, kiedy dzielimy się nią z innymi. Informacja sama w sobie nie ma żadnej wartości. (Seneka) -24-

25 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI DWICZENIE 1 Ustawa o IIP geoportal.gov.pl Geoportal krajowy Rozporządzenia geodezyjne Edytor metadanych Walidator metadanych ZADANIE 3: Geoportale w UE Dokonad przeglądu zawartości dowolnych 3 geoportali w UE. Ocenid ich funkcjonalnośd (użytecznośd) za pomocą 3 wybranych kryteriów oceny, np. szybkośd działania, zakres treści, aktualnośd i kompletnośd, czytelnośd i estetyka, interfejs użytkownika, wygoda użytkowania. Wyniki zapisad w poniższej tabeli (tab. 5). Tab. 5. Ocena użyteczności geoportali w Unii Europejskiej OCENA FUNKCJONALNOŚCI GEOPORTALI W UE Kryterium Kryterium Kryterium Geoportal Geoportal Geoportal Wykorzystad adresy spisane w pliku 3_Geoportale_w_UE.txt. Przykład rozwiązania zadania: slajdy dwiczeniowe 1-4. Austria, Austrian Map online Belgia, GeoPortail Bułgaria, BSDI Chorwacja, Geoportal DGU -25-

26 DWICZENIE 1 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Cypr brak Czechy, Geoportal CUZK Dania, Kortforsyningen Estonia, Maa-amet Geoportaal Finlandia, Paikkatietolainaamo https://www.paikkatietolainaamo.fi/ Finlandia, Karttapaikka Francja, Geoportail Grecja, Gys Hiszpania, IDEE Holandia, NGR Nationaal Georegister Irlandia, OSi Litwa, Verslogis Luksemburg, Le Géoportail National du Grand-Duché de Luxembourg Łotwa, VZD datu publicesanas portals https://kadastrs.lv/ Malta, MEPA Malta, Transport Malta Geoportal Niemcy, GeoPortal.Bund Niemcy, GeoPortal.De Polska, Geoportal.gov.pl Portugalia, Snig Rumunia, INIS Geoportal Słowacja, Geoportal.sk Słowacja, Katastralny portal https://www.katasterportal.sk/ Słowenia, PROSTOR Szwecja, GeoLex -26-

27 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI DWICZENIE 1 Węgry, Geo-Portal Wielka Brytania, GoGeo Włochy, Geoportale Nazionale ZADANIE 4*: Geoportale w Europie Dokonad przeglądu zawartości dowolnych 3 geoportali w UE. Ocenid ich funkcjonalnośd (użytecznośd) za pomocą 3 wybranych kryteriów oceny, np. szybkośd działania, zakres treści, aktualnośd i kompletnośd, czytelnośd i estetyka, interfejs użytkownika, wygoda użytkowania. Wyniki zapisad w poniższej tabeli (tab. 6). Tab. 6. Ocena użyteczności geoportali w Europie OCENA FUNKCJONALNOŚCI GEOPORTALI W EUROPIE Kryterium Kryterium Kryterium Geoportal Geoportal Geoportal Wykorzystad adresy spisane w pliku 4_Geoportale_w_Europie.txt. Skorzystad z przykładu rozwiązania ZADANIA 3. ZADANIE 5*: Geoportale na Świecie Dokonad przeglądu zawartości dowolnych 3 geoportali na Świecie. Ocenid ich funkcjonalnośd (użytecznośd) za pomocą 3 wybranych kryteriów oceny, np. szybkośd działania, zakres treści, aktualnośd i kompletnośd, czytelnośd i estetyka, interfejs użytkownika, wygoda użytkowania. Wyniki zapisad w poniższej tabeli (tab. 7). -27-

28 DWICZENIE 1 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Tab. 7. Ocena użyteczności geoportali na Świecie OCENA FUNKCJONALNOŚCI GEOPORTALI NA ŚWIECIE Kryterium Kryterium Kryterium Geoportal Geoportal Geoportal Wykorzystad adresy spisane w pliku 5_Geoportale_na_Świecie.txt. Skorzystad z przykładu rozwiązania ZADANIA 3. ZADANIE 6*: Geoportale w Polsce Dokonad przeglądu zawartości dowolnych 3 geoportali w Polsce. Ocenid ich funkcjonalnośd (użytecznośd) za pomocą 3 wybranych kryteriów oceny, np. szybkośd działania, zakres treści, aktualnośd i kompletnośd, czytelnośd i estetyka, interfejs użytkownika, wygoda użytkowania. Wyniki zapisad w poniższej tabeli (tab. 8). Tab. 8. Ocena użyteczności geoportali w Polsce OCENA FUNKCJONALNOŚCI GEOPORTALI W POLSCE Kryterium Kryterium Kryterium Geoportal Geoportal Geoportal Wykorzystad adresy spisane w pliku 6_Geoportale_w_Polsce.txt. Skorzystad z przykładu rozwiązania ZADANIA

29 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI DWICZENIE 1 ZADANIE 7*: Ciekawostki Dokonad przeglądu map historycznych. Wykorzystad adresy spisane w pliku 7_Ciekawostki.txt oraz z aplikacji Google Earth. -29-

30 DWICZENIE 2 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI DWICZENIE 2: Geoportal krajowy Cel: Poznanie funkcjonalności centralnego węzła SDI (geoportalu krajowego) Rezultat: Umiejętnośd korzystania z geoportalu krajowego Wprowadzenie Zgodnie z zaleceniami INSPIRE, każde paostwo członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane jest do stworzenia geoportalu zapewniającego obywatelom, przedstawicielom biznesu oraz instytucjom paostwowym dostęp do zbiorów oraz usług danych przestrzennych. W Polsce taki geoportal funkcjonuje pod adresem (rys. 9). Jest to przede wszystkim zestaw narzędzi zapewniający dostęp do danych i dokumentów PZGiK, a także dane i metadane zgodne z wymogami dyrektywy INSPIRE. Wszystko to zostało przygotowane celem udostępnienia każdemu zainteresowanemu podmiotowi, bez żadnych ograniczeo. Rys. 9. Okno aplikacji geoportalu krajowego Geoportal krajowy to centralny punkt dostępowy do krajowych danych (broker INSPIRE), określonych w Dyrektywie INSPIRE, z wykorzystaniem usług zgodnych z wymaganiami zawartymi w Dyrektywie INSPIRE, główny punkt dostępowy do krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (broker krajowy), jak również innowacyjne narzędzie umożliwiające zakup produktów związanych z danymi przestrzennymi (broker branżowy) *Asendy, Szulc,

31 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI DWICZENIE 2 ZADANIE 1: Interfejs użytkownika Uruchomid aplikację Geportal 2 imap: W oknie aplikacji, wykorzystując odpowiedni pasek narzędzi: a) przełączyd interfejs użytkownika w tryb prosty, rozszerzony i pełny. Zwrócid uwagę na dodatkowe elementy interfejsu użytkownika wyświetlane w każdym z trybów, b) sprawdzid ustawienia widoczności dodatkowych elementów interfejsu użytkownika. Slajdy dwiczeniowe 1 (1) ustawienia widoczności tryby interfejsu użytkownika mapa przeglądowa ZADANIE 2: Wyszukiwanie i pomiary Wykorzystując odpowiednie narzędzia: a) znaleźd i zlokalizowad na mapie miejscowośd, w której aktualnie się znajdujemy oraz dowolną inną miejscowośd w kraju, UWAGA: zwrócid uwagę na różne oznaczenia wyników, np. PRG:Granice gmin, PRG:Granice powiatów, PRNG:Fizjografia, PRNG:Hydrografia, PRNG:Miejscowości, Ulice b) znaleźd i zlokalizowad na mapie własną działkę lub/i dowolną inną działkę w Polsce oraz dodatkowo zmierzyd ich powierzchnie, UWAGA: należy wpisad nazwę miejscowości, w której położona jest działka oraz numer działki, rozdzielając nazwę miejscowości od numeru działki znakiem spacji c) wyszukad metadane dotyczące numerycznego modelu terenu (NMT) i porównad zawartośd metadanych opisujących zbiory danych i serie zbiorów danych oraz usługi. UWAGA: zwrócid uwagę na różne oznaczenia wyników: usługa, seria zbiorów danych, zbiór danych Slajdy dwiczeniowe 1 (2) narzędzia wyszukiwania narzędzie wyszukiwania miejscowości narzędzie wyszukiwania działek narzędzie wyszukiwania metadanych narzędzia mierzenia -31-

32 DWICZENIE 2 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI narzędzie pomiaru powierzchni narzędzie pomiaru odległości narzędzie czyszczenia pomiarów ZADANIE 3: Zawartośd mapy Posługując się odpowiednim narzędziem: a) sprawdzid aktualną zawartośd mapy w oknie aplikacji (widocznośd serwisów i warstw), b) dokonad przeglądu oznaczeo zastosowanych na mapie (legenda mapy oraz oznaczenia typu i stanu gotowości serwisu). Slajdy dwiczeniowe 1 (3) narzędzia zarządzania widokiem narzędzie zarządzania zawartością mapy ZADANIE 4: Dodanie mapy WMS Posługując się odpowiednim narzędziem: a) dodad dowolny serwis WMS, dostępny na liście zdefiniowanych serwisów WMS, b) dodad dowolny serwis WMTS, dostępny na liście zdefiniowanych serwisów WMTS, c) dodad dowolny inny serwis WMS, spoza listy. Slajdy dwiczeniowe 1 (4) narzędzia zarządzania widokiem narzędzie dodawania mapy WMS Wykorzystad adresy spisane w pliku WMS.txt. ZADANIE 5: Link do kompozycji mapowej i mapy użytkownika Opracowad prostą kompozycję mapową (ustawid widocznośd serwisów i warstw, wyświetlid w oknie mapy wybrany obszar kraju). Następnie wykorzystując odpowiednie narzędzia: a) skopiowad adres URL (link) do przygotowanej kompozycji mapowej i wkleid go w pasek adresu w nowym oknie przeglądarki (sprawdzenie poprawności adresu URL), b) utworzyd (pierwszą) mapę użytkownika, UWAGA: Domyślnie mapy zapisywane są w pamięci podręcznej. Jeżeli podczas pracy z aplikacją zostanie wyczyszczona pamięd podręczna przeglądarki, mapy zapisane w pamięci podręcznej zostaną utracone. Zapisanie mapy w bazie danych pozwala na ustawienie jej statusu jako publiczna lub niepubliczna. -32-

33 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI DWICZENIE 2 c) powtórzyd zadanie dla inne kompozycji mapowej (można pominąd punkt a), d) wyświetlid wcześniej zapisaną (pierwszą) mapę użytkownika. Slajdy dwiczeniowe 1 (5) narzędzia zarządzania kompozycjami mapowymi narzędzie do tworzenia adresów URL do kompozycji mapowych narzędzie do zarządzania mapami użytkownika ZADANIE 6*: Osadzanie mapy Wykorzystując odpowiednie narzędzie wygenerowad kod HTML umożliwiający osadzenie aktualnie wyświetlanej kompozycję mapowej na własnej stronie internetowej, w celu uzyskania interaktywnego obszaru na własnej stronie www. Slajdy dwiczeniowe 1 (6) narzędzia zarządzania widokiem narzędzie do osadzenia kompozycji mapowej na własnej stronie internetowej ZADANIE 7*: Zgłoszenie błędu Dokonad przeglądu etapów zgłaszania błędów danych w aplikacji: a) naniesienie właściwej geometrii na mapę, b) wypełnienie formularza zgłoszenia: typ zgłoszenia, treśd zgłoszenia, dane Zgłaszającego (imię, nazwisko, adres ), zatwierdzenie zgłoszenia. Slajdy dwiczeniowe 1 (7) narzędzia zarządzania kompozycjami mapowymi narzędzie umożliwiające zgłaszanie błędów danych w aplikacji -33-

34 DWICZENIE 3 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI DWICZENIE 3: GeoMedia Professional Cel: Poznanie funkcjonalności środowiska GIS Rezultat: Umiejętnośd opracowania prostej prezentacji kartograficznej w aplikacji GIS Wprowadzenie Przykładem oprogramowania geoinformacyjnego jest aplikacja GeoMedia Professional. Na poniższym rysunku przedstawiono najważniejsze elementy interfejsu użytkownika (rys. 10), takie jak: menu i paski narzędzi, okno mapy, legenda, tabela danych oraz przykładowe okno dialogowe (okno zapytao). Menu, paski narzędzi Okno mapy Tabela danych Okno zapytao Legenda Rys. 10. Środowisko pracy w GeoMedia Professional Najważniejsze pojęcia związane ze środowiskiem pracy w aplikacji GeoMedia Profesiona to: Klasa obiektów zbiór danych przestrzennych, GeoPrzestrzeo przestrzeo robocza projektu (GWS), zapis parametrów prezentacji kartograficznej (okno mapy, legenda, tabele, zapytania), GeoHurtownia baza danych przestrzennych (np. MDB), System współrzędnych układ współrzędnych, w jakim wyświetlane są dane na mapie (CSF). -34-

35 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI DWICZENIE 4 ZADANIE 1: Prezentacja kartograficzna (mapa) Opracowad prostą prezentację kartograficzną danych przestrzennych wskazanych przez Trenera. Zadanie należy wykonad w następujących krokach (przykładowe rozwiązanie zadania znajduje się w folderze Rozwiązanie): Krok 1: Uruchomienie aplikacji GeoMedia Professional Slajdy dwiczeniowe 1 Krok 2: Utworzenie GeoPrzestrzeni Slajdy dwiczeniowe 2 Krok 3: Ustawienie układu współrzędnych Slajdy dwiczeniowe 3-6 Krok 4: Utworzenie GeoHurtowni Slajdy dwiczeniowe 7-9 Krok 5: Połączenie do bazy źródłowej Slajdy dwiczeniowe Krok 6: Wyprowadzenie (skopiowanie) danych źródłowych Slajdy dwiczeniowe Krok 7: Wyświetlenie danych (w oknie mapy i w oknie danych) Slajdy dwiczeniowe Krok 8: Zapisanie GeoPrzestrzeni Slajdy dwiczeniowe ZADANIE 2: Analiza przestrzenna Wykonad prostą analizę przestrzenną (selekcja obiektów na podstawie wartości ich atrybutów) na danych przestrzennych z ZADANIA 1, według wskazówek Trenera. Zadanie należy wykonad w następujących krokach (przykładowe rozwiązanie zadania znajduje się w folderze Rozwiązanie): -35-

36 DWICZENIE 3 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Krok 1: Zapytanie atrybutowe Slajdy dwiczeniowe 1-7 Krok 2: Usunięcie obiektów Slajdy dwiczeniowe 8-11 Krok 3: Dodanie nowych atrybutów Slajdy dwiczeniowe Krok 4: Aktualizacja danych Slajdy dwiczeniowe Krok 5: Zapisanie GeoPrzestrzeni Slajdy dwiczeniowe ZADANIE 3: Mapa tematyczna Na podstawie wyniku analizy przestrzennej wykonanej w ZADANIU 2 przygotowad mapę tematyczną według wskazówek Trenera. Zadanie należy wykonad w następujących krokach (przykładowe rozwiązanie zadania znajduje się w folderze Rozwiązanie): Krok 1: Mapa tematyczna Slajdy dwiczeniowe 1-4 Krok 2: Dodanie etykiet Slajdy dwiczeniowe 5-8 Krok 3: Zapisanie GeoPrzestrzeni Slajdy dwiczeniowe 9-10 ZADANIE 4: Aktualizacja mapy na podstawie usługi WMS Zaktualizowad mapę tematyczną z ZADANIA 3 o dane dotyczące działek, według wskazówek Trenera, na podstawie usługi przeglądania (WMS) danych o charakterze katastralnym dostępnej w geoportalu krajowym. -36-

37 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI DWICZENIE 4 Zadanie należy wykonad w następujących krokach (przykładowe rozwiązanie zadania znajduje się w folderze Rozwiązanie): Krok 1: Pobranie adresu URL usługi WMS Opcjonalnie można wykorzystad adres zapisany w pliku Kataster WMS.txt. Slajdy dwiczeniowe 1-2 Krok 2: Podłączenie usługi WMS Slajdy dwiczeniowe 3-7 Krok 3: Utworzenie nowej klasy obiektów Slajdy dwiczeniowe 8-12 Krok 4: Dodanie obiektów (wektoryzacja) Slajdy dwiczeniowe Krok 5: Edycja obiektów Slajdy dwiczeniowe Krok 6: Uporządkowanie warstw Slajdy dwiczeniowe Krok 7: Zapisanie GeoPrzestrzeni Slajdy dwiczeniowe ZADANIE 5*: Aktualizacja mapy na podstawie rastra Zaktualizowad mapę tematyczną z ZADANIA 4 o dane dotyczące działek, według wskazówek Trenera, na podstawie rastra przedstawiającego fragment Studium Uwarunkowao i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Zadanie należy wykonad w następujących krokach (przykładowe rozwiązanie zadania znajduje się w folderze Rozwiązanie): Krok 1: Rejestracja rastra Slajdy dwiczeniowe

38 DWICZENIE 3 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Krok 2: Dodanie obiektów (wektoryzacja) Slajdy dwiczeniowe Krok 3: Dodanie etykiet Slajdy dwiczeniowe Krok 4: Uporządkowanie warstw Slajdy dwiczeniowe Krok 5: Zapisanie GeoPrzestrzeni Slajdy dwiczeniowe ZADANIE 6*: Publikacja mapy KML Opublikowad kompozycję mapową w formacie KML, przygotowaną w ZADANIU 5 lub w ZADA- NIU 4, według wskazówek Trenera. Opublikowaną mapę należy otworzyd w aplikacji Google Earth. Zadanie należy wykonad w następujących krokach (przykładowe rozwiązanie zadania znajduje się w folderze Rozwiązanie): Krok 1: Przygotowanie kompozycji mapowej Slajdy dwiczeniowe 1 Krok 2: Zapisanie GeoPrzestrzeni Slajdy dwiczeniowe 2-3 Krok 3: Publikacja mapy w formacie KML Slajdy dwiczeniowe 4-8 Krok 4: Zamknięcie aplikacji GeoMedia Professional Slajdy dwiczeniowe 9 Krok 5: Prezentacja mapy w Google Earth Slajdy dwiczeniowe

39 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI DWICZENIE 4 DWICZENIE 4: Narzędzia Modułu SDI Cel: Poznanie oprogramowania wchodzącego w skład platformy Moduł SDI Rezultat: Umiejętnośd znalezienia w systemie wszystkich aplikacji tworzących platformę Moduł SDI Wprowadzenie Moduł SDI zawiera następujące narzędzia programowe, umożliwiające zarządzanie lokalnym węzłem SDI, w tym pozwalające na gromadzenie danych przestrzennych i metadanych oraz publikację usług danych przestrzennych i metadanych: GeoMedia Professional oprogramowanie geoinformacyjne (GIS), które służy m.in. do przygotowania danych, w formie prezentacji kartograficznej (mapy), które mają zostad udostępnione (opublikowane), GeoIntegrator oprogramowanie rozszerzające funkcjonalnośd GeoMedia Professional m.in. o narzędzia wymiany i synchronizacji danych przestrzennych między węzłami SDI, GeoMedia Catalogue Admin aplikacja służąca do zarządzania zawartością bazy metadanych, z której będą udostępniane metadane, GeoMedia WebMap Professional oprogramowanie pozwalające m.in. na tworzenie usług bazujących na danych przestrzennych, GeoMedia SDI Pro oprogramowanie wspomagające publikowanie danych przestrzennych, GeoMedia SDI Portal aplikacja WebGIS umożliwiająca przeglądania danych przestrzennych publikowanych (udostępnianych) za pomocą usług geoinformacyjnych oraz wykonywanie prostych analiz przestrzennych. ZADANIE 1: GeoMedia Professional a) Zlokalizowad w systemie aplikację GeoMedia Professional. b) Dokonad przeglądu folderów aplikacji: Dokumentacja Programistyczna, Dokumentacja Użytkownika, Narzędzia. c) Uruchomid aplikację GeoMedia Professional. d) Dokonad przeglądu funkcji dostępnych w menu GeoIntegrator. e) Zamknąd aplikację GeoMedia Professional. Slajdy dwiczeniowe 1-6 ZADANIE 2: GeoIntegrator a) Zlokalizowad w systemie narzędzie GeoIntegrator. b) Uruchomid aplikację i zalogowad się do systemu GeoIntegrator. -39-

40 DWICZENIE 4 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI c) Dokonad przeglądu funkcji dostępnych w menu GeoIntegrator. d) Zamknąd aplikację GeoIntegrator. Slajdy dwiczeniowe 1-6 ZADANIE 3: GeoMedia Catalogue Admin a) Zlokalizowad w systemie narzędzie GeoMedia Catalogue Admin. b) Uruchomid aplikację GeoMedia Catalogue Admin. c) Dokonad przeglądu opcji dostępnych w aplikacji. d) Zamknąd aplikację GeoMedia Catalogue Admin. Slajdy dwiczeniowe 1-5 ZADANIE 4: GeoMedia WebMap Professional a) Zlokalizowad w systemie narzędzie GeoMedia WebMap Professional. b) Dokonad przeglądu folderów aplikacji: Publisher, Utilities. c) Uruchomid aplikację Administrator. d) Dokonad przeglądu ustawieo dostępnych w aplikacji. e) Przeprowadzid test konfiguracji aplikacji GeoMedia WebMap Professional. f) Zamknąd aplikację Administrator. g) Uruchomid aplikację Server Configuration Utility. h) Dokonad przeglądu opcji i ustawieo dostępnych w aplikacji. i) Zamknąd aplikację Server Configuration Utility. Slajdy dwiczeniowe 1-9 ZADANIE 5: GeoMedia SDI Pro a) Zlokalizowad w systemie narzędzie GeoMedia SDI Pro. b) Dokonad przeglądu folderów aplikacji: User Documentation, Utilities. Slajdy dwiczeniowe 1-2 ZADANIE 6: GeoMedia SDI Portal a) Uruchomid aplikację GeoMedia SDI Portal. UWAGA: aplikację należy uruchomid w oknie przeglądarki internetowej, poprzez wpisanie odpowiedniego adresu w pasku adresu URL przeglądarki (http://localhost/sdiportal/) -40-

41 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI DWICZENIE 4 b) Dokonad przeglądu opcji dostępnych w aplikacji. c) Zamknąd aplikację GeoMedia SDI Portal. Wykorzystad adres zapisany w pliku SDI Portal.txt. Slajdy dwiczeniowe 1-41-

42 DWICZENIE 5 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI DWICZENIE 5: Wymiana i synchronizacja danych przestrzennych Cel: Poznanie funkcjonalności narzędzi służących do wymiany i synchronizacji danych Rezultat: Umiejętnośd przeprowadzenia wymiany i synchronizacji danych przestrzennych Wprowadzenie Moduł SDI umożliwia stworzenie własnego węzła IIP, który pozwoli nie tylko na opublikowanie własnych danych przestrzennych, ale również umożliwi wymianę i synchronizację danych z innymi węzłami, np. lokalnymi lub węzłem centralnym (rys. 11 i rys. 12). Do zasilania bazy danych przestrzennych używane jest następujące oprogramowanie wzbogacone o odpowiednią konfigurację: GeoMedia Professional i GeoIntegrator. Aby przeprowadzid operację wymiany danych (czyli operację zasilenia jednej bazy danymi pochodzącymi z drugiej bazy danych) należy zdefiniowad schemat wymiany danych. Zawiera on szereg informacji o sposobie wymiany danych pomiędzy danymi źródłowymi a bazą docelową. Źródłem danych jest plik lub baza danych, z której będą pobierane dane, natomiast baza docelowa to baza, która będzie zasilana danymi źródłowymi w celu ich publikacji za pomocą usług sieciowych. Rys. 11. Wymiana danych między węzłami IIP Najważniejszymi krokami konfiguracji schematu wymiany danych są: definicja źródła danych i bazy docelowej oraz wybór metody aktualizacji (m.in. aktualizuj i dodawaj, synchronizuj), mapowanie klas źródłowych na klasy docelowe, mapowanie atrybutów. Narzędzie do synchronizacji danych przestrzennych między różnymi węzłami IIP jest częścią aplikacji GeoIntegrator. Synchronizacja może byd przeprowadzona w trybie: na żądanie, wymuszona lub cykliczna. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia operacji synchronizacji jest zdefiniowane odpowiedniego schematu wymiany danych uwzględniającego odpowiednie połącznia do bazy źródłowej i docelowej wraz z wyborem odpowiednich klas, których dane mają zostad zsynchronizowane. -42-

43 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI DWICZENIE 5 Rys. 12. Synchronizacja danych między węzłami IIP ZADANIE 1: Wymiana danych przestrzennych Przeprowadzid wymianę danych przestrzennych na zbiorach danych wskazanych przez Trenera. Zadanie należy wykonad w następujących krokach: Krok 1: Uruchomienie aplikacji GeoIntegrator Slajdy dwiczeniowe 1-3 Krok 2: Połączenie do bazy źródłowej i bazy docelowej Slajdy dwiczeniowe 4-9 Krok 3: Wyświetlenie danych z bazy źródłowej i bazy docelowej Slajdy dwiczeniowe Krok 4: Uruchomienie narzędzia Wymiana danych Slajdy dwiczeniowe 13 Krok 5: Definicja schematu wymiany danych Slajdy dwiczeniowe Krok 6: Definicja mapowao Slajdy dwiczeniowe Krok 7: Przeprowadzenie testu schematu Slajdy dwiczeniowe

44 DWICZENIE 5 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Krok 8: Przeprowadzenie test importu Slajdy dwiczeniowe Krok 9: Import danych Slajdy dwiczeniowe Krok 10: Zamknięcie narzędzia Wymiana danych Slajdy dwiczeniowe 32 Krok 11: Odświeżenie (połączeo) widoku mapy Slajdy dwiczeniowe Krok 12: Analiza wyniku Slajdy dwiczeniowe 35 Krok 13: Dodanie nowych danych źródłowych Slajdy dwiczeniowe Krok 14: Uruchomienie narzędzia Wymiana danych Slajdy dwiczeniowe 43 Krok 15: Definicja schematu wymiany danych i mapowao Slajdy dwiczeniowe Krok 16: Przeprowadzenie testów i importu danych Slajdy dwiczeniowe Krok 17: Zamknięcie narzędzia Wymiana danych Slajdy dwiczeniowe 57 Krok 18: Odświeżenie (połączeo) widoku mapy Slajdy dwiczeniowe

45 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI DWICZENIE 5 Krok 19: Analiza wyniku Slajdy dwiczeniowe 60 Krok 20: Zapisanie GeoPrzestrzeni Slajdy dwiczeniowe Krok 21: Zamknięcie aplikacji GeoIntegrator/GeoMedia Professional Slajdy dwiczeniowe 63 ZADANIE 2: Synchronizacja baz danych przestrzennych Dokonad przeglądu funkcjonalności narzędzia do synchronizacji danych przestrzennych między bazami danych. Zadanie należy wykonad w następujących krokach: Krok 1: Uruchomienie aplikacji GeoIntegrator Slajdy dwiczeniowe 1-3 Krok 2: Uruchomienie narzędzia Synchronizacja danych Slajdy dwiczeniowe 4-5 Krok 3: Przegląd opcji i parametrów dostępnych w narzędziu Slajdy dwiczeniowe 6-10 Krok 4: Zamknięcie narzędzia Synchronizacja danych Slajdy dwiczeniowe 11 Krok 5: Zamknięcie aplikacji GeoIntegrator/GeoMedia Professional Slajdy dwiczeniowe

46 DWICZENIE 6 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI DWICZENIE 6: Metadane i publikacja usługi katalogowej Cel: Poznanie narzędzi umożliwiających zarządzanie metadanymi oraz tworzenie usługi katalogowej (CSW) w Module SDI Rezultat: Umiejętnośd zarządzania metadanymi w bazie katalogowej, umiejętnośd tworzenia i konfiguracji usługi katalogowej Wprowadzenie Dane przestrzenne oraz metadane udostępnianie za pomocą Modułu SDI przechowywane są w specjalnie przygotowanych do tego celu schematach bazodanowych, czyli specjalnie zaprojektowanych strukturach baz danych. Dane przestrzenne mogą byd przechowywane w środowisku Oracle lub Postgres SQL, natomiast metadane w środowisku Oracle bądź Microsoft SQL Express. Ponadto, zarówno dane jak i metadane mogą byd również zapisywane w bazach danych Microsoft Access. Aplikacja GeoMedia Professional wymaga istnienia specjalnych metadanych w bazach przechowujących dane przestrzenne. Takie metadane zawierają m.in. informacje o każdej z warstw przestrzennych, typie ich geometrii, odwzorowaniu przestrzennym. Metadane wymagane przez Geo- Media tworzone są na dwa sposoby: automatycznie, podczas połączenia z nową przestrzenną bazą danych (GeoHurtownią) lub za pomocą odpowiednich narzędzi bazodanowych (Narzędzia Bazodanowe) [Praca z GeoMedia Professional, 2003]. Narzędziem pozwalającym na zarządzanie bazą metadanych (bazą katalogową) w ramach Modułu SDI jest aplikacja GeoMedia Catalogue Admin, przy chodzi tutaj o metadane opisujące dane przestrzenne i usługi sieciowe udostępniane w ramach lokalnego węzła SDI. GeoMedia Catalogue Admin pozwala na importowanie plików metadanych do bazy katalogowej, ich przeglądanie oraz usuwanie. Podczas importowania plików metadanych do bazy katalogowej przeprowadzana jest również ich walidacja, a więc sprawdzana jest poprawnośd składani tych plików (pliki XML) z odpowiednim schematem (profilem metadanych). Plik metadanych, który zawiera błędy (nie przechodzi walidacji) nie zostanie zaimportowany do bazy katalogowej. Pliki metadanych zgromadzone w bazie katalogowej mogą zostad opublikowane za pomocą usługi CSW, którą z kolei można uruchomid w portalu mapowym (aplikacji GeoMedia SDI Portal). Publikacja metadanych za pomocą usług umożliwia ich przeszukiwanie przez innych użytkowników Infrastruktury Informacji Przestrzennej. -46-

47 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI DWICZENIE 6 ZADANIE 1: Metadane GeoMedia Professional Dokonad porównania dwóch baz danych przestrzennych Microsoft Access wskazanych przez Trenera: a) baza danych posiada metadane wymagane przez aplikację GeoMedia Professional, b) baza danych nie posiada metadanych wymaganych przez aplikację GeoMedia Professional. Slajdy dwiczeniowe 1-3 ZADANIE 2: Przypisanie metadanych GeoMedia Professional Przypisad metadane wymagane przez aplikację GeoMedia Professional do bazy danych wskazanej przez Trenera. Zadanie należy wykonad w następujących krokach: Krok 1: Uruchomienie narzędzia Narzędzia Bazodanowe Slajdy dwiczeniowe 1 Krok 2: Skonfigurowanie połączenia do bazy danych Slajdy dwiczeniowe 2 Krok 3: Podgląd (edycja) metadanych Slajdy dwiczeniowe 3-4 Krok 4: Stworzenie tabeli metadanych Slajdy dwiczeniowe 5-6 Krok 5: Wstawienie metadanych dla klas obiektów Slajdy dwiczeniowe 7-8 Krok 6: Przypisanie systemu współrzędnych Slajdy dwiczeniowe 9-11 Krok 7: Podgląd (edycja) metadanych Slajdy dwiczeniowe

48 DWICZENIE 6 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Krok 8: Zamknięcie narzędzia Narzędzia Bazodanowe Slajdy dwiczeniowe 15 ZADANIE 3*: Utworzenie pliku metadanych Utworzyd przykładowy plik metadanych w Edytorze Metadanych GUGiK dostępnym pod adresem: Zadanie należy wykonad w następujących krokach: Krok 1: Uruchomienie aplikacji Edytor Metadanych Slajdy dwiczeniowe 1 (1) Krok 2: Utworzenie nowego pliku metadanych Slajdy dwiczeniowe 1 Krok 3: Wybranie typu zbioru oraz profilu metadanych Slajdy dwiczeniowe 2 Krok 4: Uzupełnienie wszystkich wymaganych pól w formularzu Slajdy dwiczeniowe 3 Krok 5: Przeprowadzenie walidacji pliku metadanych Slajdy dwiczeniowe 4 Krok 6: Zapisanie pliku metadanych Slajdy dwiczeniowe 5 Krok 7: Zamknięcie aplikacji Edytor Metadanych Slajdy dwiczeniowe 6 ZADANIE 4: Zarządzanie bazą metadanych Przygotowad w bazie katalogowej zestaw metadanych, które zostaną opublikowane za pomocą usługi katalogowej (CSW). -48-

49 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI DWICZENIE 6 Zadanie należy wykonad w następujących krokach: Krok 1: Uruchomienie aplikacji GeoMedia Catalogue Admin Slajdy dwiczeniowe 1 Krok 2: Przegląd zawartości bazy katalogowej Slajdy dwiczeniowe 2-3 Krok 3: Zasilenie bazy katalogowej metadanymi (różne warianty) Do bazy katalogowej można dodad plik metadanych opracowany w ZADANIU 3. Slajdy dwiczeniowe 4-9 Krok 4: Przegląd aktualnej zawartości bazy katalogowej Slajdy dwiczeniowe Krok 5: Przefiltrowanie zawartości bazy metadanych Slajdy dwiczeniowe Krok 6: Usunięcie wybranych plików metadanych Slajdy dwiczeniowe Krok 7: Zamknięcie aplikacji GeoMedia Catalogue Admin Slajdy dwiczeniowe 16 ZADANIE 5: Publikacja i konfiguracja usługi CSW Opublikowad zawartośd bazy katalogowej przygotowanej w ZADANIU 4 za pomocą usługi katalogowej (CSW). Zadanie należy wykonad w następujących krokach: Krok 1: Uruchomienie narzędzia Server Configuration Utility Slajdy dwiczeniowe 1 Krok 2: Utworzenie usługi CSW Slajdy dwiczeniowe

50 DWICZENIE 6 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Krok 3: Zamknięcie narzędzia Server Configuration Utility Slajdy dwiczeniowe 10 Krok 4: Skonfigurowanie usługi CSW Należy dokonad zmian w pliku konfiguracyjnym usługi: C:\WebMap Publisher Projects\[nazwa_usługi_CSW]\web.config Wiersz 478: <CSWDBConfiguration Type="SQLServer" Mode="ReadOnly" Timeout="1000" Name="Connection" UserName="SQLCAT" Password="SQLCAT" Server="localhost\SQLExpress" Database="SQLCAT"/> Slajdy dwiczeniowe ZADANIE 6: Uruchomienie usługi katalogowej Uruchomid i sprawdzid poprawnośd działania opublikowanej w ZADANIU 5 usługi katalogowej. Zadanie należy wykonad w następujących krokach: Krok 1: Uruchomienie aplikacji GeoMedia SDI Portal Slajdy dwiczeniowe 1 (1) Krok 2: Wczytanie utworzonej usługi CSW Slajdy dwiczeniowe 1-2 Krok 3: Wyszukanie i przegląd metadanych Slajdy dwiczeniowe 3-4 Krok 4: Zamknięcie aplikacji GeoMedia SDI Portal Slajdy dwiczeniowe 5-50-

51 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI DWICZENIE 7 DWICZENIE 7: Publikacja usług WMS i WFS Cel: Poznanie narzędzi umożliwiających publikowanie usług danych przestrzennych w Module SDI Rezultat: Umiejętnośd tworzenia i konfiguracji usług przeglądania i pobierania danych (WMS, WFS) Wprowadzenie Platforma Moduł SDI pozwala na tworzenie i konfigurowanie usług danych przestrzennych, w tym usług przeglądania oraz pobierania danych. Usługa przeglądania danych, to usługa WMS. Udostępnia ona dane przestrzenne w postaci obrazów rastrowych, niezależnie od tego czy dane źródłowe są danymi wektorowymi czy rastrowymi. Szczególnym przypadkiem usługi WMS jest usługa WMTS (ang. Web Map Tile Service), która również udostępnia dane w postaci rastrowej, ale w formie kafelków (fragmentów mapy) według odpowiedniej konfiguracji. Usługa pobierania danych, to usługa WFS. Udostępnia ona dane w postaci wektorowej, w formacie GML. W odróżnieniu od usługi WMS, która zwraca obraz mapy, usługa WFS zwraca właściwości obiektu (geometria i atrybuty), które można wykorzystad do przeprowadzenia analiz przestrzennych. ZADANIE 1: Utworzenie i publikacja usługi WMS Utworzyd i opublikowad usługę WMS udostępniającą zestaw danych przestrzennych (prezentację kartograficzną) wskazany przez Trenera (np. mapę opracowaną w DWICZENIU 1). Zadanie należy wykonad w następujących krokach: Krok 1: Uruchomienie narzędzia Server Configuration Utility Slajdy dwiczeniowe 1 Krok 2: Utworzenie usługi WMS Slajdy dwiczeniowe 2-16 Krok 3: Zamknięcie narzędzia Server Configuration Utility Slajdy dwiczeniowe

52 DWICZENIE 7 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Krok 4: Uruchomienie aplikacji GeoMedia Professional Slajdy dwiczeniowe 18 Krok 5: Otworzenie GeoPrzestrzeni Slajdy dwiczeniowe Krok 6: Połączenie z usługą WMS (narzędzie GeoMedia WebMap Publisher Administrator) Slajdy dwiczeniowe Krok 7: Opublikowanie GeoPrzestrzeni Slajdy dwiczeniowe Krok 8: Przypisanie odpowiednich układów współrzędnych Slajdy dwiczeniowe Krok 9: Sprawdzenie zawartości mapy do publikacji Slajdy dwiczeniowe Krok 10: Zdefiniowanie widoczności atrybutów Slajdy dwiczeniowe Krok 11: Zakooczenie sesji z usługą WMS Slajdy dwiczeniowe 41 Krok 12: Zamknięcie aplikacji GeoMedia Professional Slajdy dwiczeniowe 42 ZADANIE 2: Utworzenie i publikacja usługi WFS Utworzyd i opublikowad usługę WFS udostępniającą zestaw danych przestrzennych (mapę) wskazany przez Trenera (np. mapę opracowaną w DWICZENIU 1). Zadanie należy wykonad w następujących krokach: Krok 1: Uruchomienie narzędzia Server Configuration Utility Slajdy dwiczeniowe 1-52-

53 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI DWICZENIE 7 Krok 2: Utworzenie usługi WFS Slajdy dwiczeniowe 2-16 Krok 3: Zamknięcie narzędzia Server Configuration Utility Slajdy dwiczeniowe 17 Krok 4: Uruchomienie aplikacji GeoMedia Professional Slajdy dwiczeniowe 18 Krok 5: Otworzenie GeoPrzestrzeni Slajdy dwiczeniowe Krok 6: Połączenie z usługą WFS (narzędzie GeoMedia WebMap Publisher Administrator) Slajdy dwiczeniowe Krok 7: Opublikowanie GeoPrzestrzeni Slajdy dwiczeniowe Krok 8: Przypisanie odpowiednich układów współrzędnych Slajdy dwiczeniowe Krok 9: Sprawdzenie zawartości mapy do publikacji Slajdy dwiczeniowe Krok 10: Zdefiniowanie widoczności atrybutów Slajdy dwiczeniowe Krok 11: Zakooczenie sesji z usługą WFS Slajdy dwiczeniowe 41 Krok 12: Zamknięcie aplikacji GeoMedia Professional Slajdy dwiczeniowe

54 DWICZENIE 8 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI DWICZENIE 8: GeoMedia SDI Portal Cel: Poznanie aplikacji umożliwiającej wyświetlanie danych przestrzennych udostępnianych za pomocą usług w Module SDI Rezultat: Umiejętnośd zarządzania usługami w portalu mapowym (GeoMedia SDI Portal) Wprowadzenie Aplikacja GeoMedia SDI Portal jest portalem mapowym, aplikacją typu WebGIS, której głównym zadaniem jest wyświetlanie danych przestrzennych udostępnianych przez usługi sieciowe. W środowisku tym można również wykonywad proste analizy przestrzenne, a także edytowad obiekty czy monitorowad usługi. ZADANIE 1: Uruchomienie usługi WMS Uruchomid i sprawdzid poprawnośd działania opublikowanej w DWICZENIU 7 (ZADANIE 1) usługi WMS. Zadanie należy wykonad w następujących krokach: Krok 1: Uruchomienie aplikacji GeoMedia SDI Portal Slajdy dwiczeniowe 1 Krok 2: Wczytanie utworzonej usługi WMS Wykorzystad szablon adres URL zapisany w pliku WMS.txt. Slajdy dwiczeniowe 2-4 Krok 3: Przegląd dostępnych opcji dla warstw danych Slajdy dwiczeniowe 5-6 ZADANIE 2: Uruchomienie usługi WFS Uruchomid i sprawdzid poprawnośd działania opublikowanej w DWICZENIU 7 (ZADANIE 2) usługi WFS. -54-

55 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI DWICZENIE 8 Zadanie należy wykonad w następujących krokach: Krok 1: Wczytanie utworzonej usługi WFS Wykorzystad szablon adres URL zapisany w pliku WFS.txt. Slajdy dwiczeniowe 1-2 Krok 2: Wyłączenie widoczności usługi WMS Slajdy dwiczeniowe 3 Krok 3: Przegląd dostępnych opcji dla warstw danych Slajdy dwiczeniowe 4 Krok 4: Utworzenie legendy tematycznej Slajdy dwiczeniowe 5-7 Krok 5: Zmiana stylu wyświetlania warstwy Slajdy dwiczeniowe 8 Krok 6: Wyświetlenie właściwości obiektu Slajdy dwiczeniowe 9 ZADANIE 3*: Analiza przestrzenna Wykonad prostą analizę przestrzenną na danych dostarczonych przez usługę WFS z ZADANIA 2, według wskazówek Trenera. Zadanie należy wykonad w następujących krokach: Krok 1: Zdefiniowanie analizy przestrzennej Slajdy dwiczeniowe 1 Krok 2: Wyświetlenie wyniku analizy Slajdy dwiczeniowe 2-3 ZADANIE 4*: Usługa personalna Opracowad prostą usługę personalną według wskazówek Trenera. -55-

56 DWICZENIE 8 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Zadanie należy wykonad w następujących krokach: Krok 1: Zdefiniowanie usługi personalnej Slajdy dwiczeniowe 1 Krok 2: Dodanie klas obiektów Slajdy dwiczeniowe 2-8 Krok 3: Dodanie obiektów Slajdy dwiczeniowe 9-12 Krok 4: Zamknięcie aplikacji GeoMedia SDI Portal Slajdy dwiczeniowe 13 ZADANIE 5*: Mapa użytkownika Do aplikacji GeoMedia SDI Portal wczytad mapę użytkownika pobraną z aplikacji Geoportal 2 Moduł SDI, według wskazówek Trenera. Zadanie należy wykonad w następujących krokach: Krok 1: Uruchomienie aplikacji GeoMedia SDI Portal Slajdy dwiczeniowe 1 Krok 2: Uruchomienie aplikacji Geoportal 2 Moduł SDI Slajdy dwiczeniowe 2 Krok 3: Wyczyszczenie widoku mapy Slajdy dwiczeniowe 3 Krok 4: Wyświetlenie jednej wybranej mapy Slajdy dwiczeniowe 4 Krok 5: Utworzenie mapy użytkownika Slajdy dwiczeniowe 5-56-

57 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI DWICZENIE 8 Krok 6: Pobranie pliku z utworzoną mapą Slajdy dwiczeniowe 6-7 Krok 7: Wczytanie mapy użytkownika w aplikacji GeoMedia SDI Portal Slajdy dwiczeniowe 8-12 ZADANIE 6*: Usługa WFS-G W oknie mapy z ZADANIA 5 wyświetlid usługę WFS-G (ang. Web Feature Service Gazetteer), która umożliwia wyszukiwanie nazw geograficznych. Zadanie należy wykonad w następujących krokach: Krok 1: Dodanie usługi WFS-G Wykorzystad adres URL zapisany w pliku WFS-G.txt. Slajdy dwiczeniowe 1 Krok 2: Wyszukanie dowolnej nazwy Slajdy dwiczeniowe 2 Krok 3: Wyświetlenie wyniku w oknie mapy Slajdy dwiczeniowe 3 Krok 4: Zamknięcie aplikacji GeoMedia SDI Portal i Geoportal 2 Moduł SDI Slajdy dwiczeniowe 4 ZADANIE 7*: Usługa WMS-T Wyświetlid usługę WMS-T (ang. Web Map Service Time), która pozwala na przeglądanie danych przestrzennych z uwzględnieniem parametru czasu. Zadanie należy wykonad w następujących krokach: Krok 1: Uruchomienie aplikacji GeoMedia SDI Portal Slajdy dwiczeniowe 1-57-

58 DWICZENIE 8 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Krok 2: Dodanie usługi WMS-T Wykorzystad adres URL 4 zapisany w pliku WMS-T.txt. Slajdy dwiczeniowe 2-4 Krok 3: Uwzględnienie zmian czasu Slajdy dwiczeniowe 5-6 Krok 4: Zamknięcie aplikacji GeoMedia SDI Portal Slajdy dwiczeniowe 7 4 Więcej informacji pod adresem: -58-

59 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI DWICZENIE 9 DWICZENIE 9: Projekt koocowy Cel: Podsumowanie i sprawdzenie umiejętności zdobytych przez Uczestników szkolenia z oprogramowania Modułu SDI Rezultat: Obiektywna weryfikacja umiejętności Uczestników szkolenia Wprowadzenie W ramach realizacji projektu koocowego należy rozwiązad zadanie dotyczące zagadnienia bezpośrednio związanego z działalnością jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu, zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówieo publicznych. Gmina Wiśniewo ogłosiła zamówienie Dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 na terenie Gminy Wiśniewo wraz z zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przewozu. Jednym z załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mapa obszaru gminy przedstawiająca układ i rodzaj dróg w gminie, jak również lokalizację szkoły i przystanków. PROJEKT Wykorzystując narzędzia Modułu SDI należy opracowad mapę (w postaci usługi przeglądania danych przestrzennych) stanowiącą załącznik do ogłoszonego postępowania przetargowego. Realizacja zadania powinna uwzględniad poniższe dane wejściowe: a) Geodeta na zlecenie Urzędu Gminy wykonał pomiar GPS usytuowania budynku szkoły oraz przystanków w gminie Wiśniewo. Wyniki pomiaru zapisał w formacie plików Shapefile (SHP), w układzie współrzędnych 1992 (PUWG 1992, EPSG 5 :2180): Szkola.shp Przystanki.shp b) Dodatkowo Urząd Gminy Wiśniewo dysponuje danymi dotyczącymi dróg (wraz z ich klasyfikacją) oraz wykazem miejscowości w gminie. Dane te również dostępne są w postaci plików SHP w układzie współrzędnych 1992: Drogi.shp Miejscowosci.shp 5 EPSG (ang. European Petroleum Survey Group) była organizacja naukowa związana z europejskim przemysłem paliwowym, która opracowała EPSG Geodetic Parameter Set bazę danych (bazę kodów EPSG, w której zawarte są informacje o parametrach definiujących kształt Ziemi, elipsoidach odniesienia, systemach współrzędnych geograficznych, odwzorowaniach kartograficznych, jednostkach miary, itp. Kody EPSG powstały w celu standaryzacji nazewnictwa i parametrów układów współrzędnych. -59-

60 DWICZENIE 9 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Realizacja projektu powinna przebiegad w następujących krokach: Krok 1: Opracowanie prezentacji kartograficznej danych (mapy) Slajdy dwiczeniowe DWICZENIE 3 Slajdy dwiczeniowe 1 (przykład rozwiązania) Krok 2: Opublikowanie przygotowanej mapy w postaci usługi WMS Slajdy dwiczeniowe DWICZENIE 7 Slajdy dwiczeniowe 2 (przykład rozwiązania) Krok 3: Prezentacja działającej usługi WMS Slajdy dwiczeniowe DWICZENIE 8 Slajdy dwiczeniowe 3-4 (przykład rozwiązania) -60-

61 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Moduł SDI jest zestawem narzędzi umożliwiających tworzenie własnych węzłów SDI, które pozwalają na przechowywanie, zarządzanie i udostępnianie danych przestrzennych będących w dyspozycji podmiotu. Korzyści Modułu SDI Do najistotniejszych korzyści wynikających z wykorzystania Modułu SDI należą [Scenariusze wykorzystania Modułu SDI w ramach IIP]: nieodpłatna wymiana danych na podstawie artykułu 5 ust. 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne organy właściwe do prowadzenia baz, o których mowa w art. 4. ust. 1a i 1b ustawy PZGiK, mogą wykorzystywad Moduł SDI do nieodpłatnej wymiany danych zawartych w tych bazach, udostępnienie danych przestrzennych interesariuszom ułatwienie dostępu do danych przestrzennych, zwiększenie wykorzystania danych przestrzennych, udostępnienie danych przestrzennych wszystkim zainteresowanym, brak kosztów związanych z korzystaniem z oprogramowania Modułu SDI użytkownicy nie ponoszą kosztów związanych z wykorzystaniem oprogramowania (nie jest wymagany zakup licencji), rozwiązanie w pełni skalowalne w zależności od potrzeb brak ograniczeo licencyjnych na wielkośd infrastruktury przydzielonej dla Modułu SDI, rozwój IIP spełnienie zobowiązao prawnych związanych z publikacją danych przestrzennych wynikających z wdrażania Dyrektywy INSPIRE w Polsce. Przykłady zastosowania Modułu SDI Najważniejsze możliwości wykorzystania Modułu SDI w podziale hierarchicznym oraz w podziale zadaniowym zestawiono poniżej *Scenariusze wykorzystania Modułu SDI w ramach IIP]. Wykorzystanie Modułu SDI na poziomie centralnym Geodezja i Kartografia - Publikowanie BDO - Publikowanie BDOT - Publikowanie ortofotomap Bezpieczeostwo - Publikowanie wyników analiz powodziowych Planowanie przestrzenne - Publikowanie planów rozwoju regionu Bezrobocie - Publikowanie danych odnośnie bezrobocia -61-

62 PODSUMOWANIE Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Rolnictwo - Publikowanie danych odnośnie użytkowania gruntów - Publikowanie danych odnośnie pogłowia i trzody chlewnej Infrastruktura - Wsparcie w zakresie publikacji inwestycji drogowych Wykorzystanie Modułu SDI na poziomie wojewódzkim Geodezja i Kartografia - Publikowanie BDO - Publikowanie BDOT10K - Publikowanie PRG Bezpieczeostwo - Publikowanie wyników analiz powodziowych - Publikowanie obszarów właściwości miejscowej organów paostwowych (sądy, policja) Planowanie przestrzenne - Publikowanie planów rozwoju regionu Wykorzystanie Modułu SDI na poziomie powiatowym Geodezja i Kartografia - Publikowanie EGiB, GESUT Infrastruktura - Wsparcie w zakresie wskazania lokalizacji sieci kanalizacyjnych - Wparcie w zakresie wskazania lokalizacji oświetlenia ulicznego - Wsparcie w zakresie wskazania lokalizacji wodociągów, sieci gazowych, cieplnych i elektrycznych Wykorzystanie Modułu SDI na poziomie gminnym Planowanie przestrzenne - Publikacja planów zagospodarowania przestrzennego Partycypacja społeczna - Wparcie w zakresie wskazania lokalizacji parków miejskich - Wparcie w zakresie wskazania lokalizacji żłobków, przedszkoli i szkół - Wsparcie w zakresie wskazania lokalizacji targowisk i hal targowych - Wsparcie w zakresie wskazania lokalizacji cmentarzy - Wsparcie w zakresie lokalizacji parków miejskich - Wsparcie w zakresie lokalizacji obiektów kultury Infrastruktura - Wsparcie w zakresie wskazania lokalizacji Gminnych Punktów Odbioru Śmieci - Wparcie w zakresie wskazania lokalizacji utwardzania nawierzchni dróg gminnych lub planowanych robót drogowych -62-

63 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI PODSUMOWANIE - Wsparcie w zakresie wskazania lokalizacji tras środków transportu zbiorowego - Wsparcie w zakresie wskazania lokalizacji wysypisk śmieci Zdrowie - Wsparcie w zakresie wskazania obiektów sportowych tj. boiska, baseny Bezpieczeostwo - Wsparcie w zakresie wskazania lokalizacji wałów przeciwpowodziowych - Wsparcie w zakresie wskazania lokalizacji posterunków Policji, Straży miejskiej i innych obiektów związanych z bezpieczeostwem publicznym Korzystający z Modułu SDI Poniżej przedstawiono listę podmiotów publicznych już korzystających z Modułu SDI. Wszystkie wymienione podmioty wykorzystują Moduł SDI w 4 modelu hostingu [Portal SDI]. Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie Moduł SDI wykorzystywany do świadczenia usług danych przestrzennych dla Uniwersalnego Modułu Mapowego, z którego usług korzysta Policja, Straż Pożarna oraz Paostwowe Ratownictwo Medyczne Województwo Świętokrzyskie Koordynator ds. Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły Powiat Siemiatycze Gmina Kościelec Biebrzaoski Park Narodowy Powiat Opole -63-

64 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 1 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE DWICZENIE 1: GeoPortale ZADANIE 3: Geoportale w UE Slajd 1 Slajd 2-64-

65 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 1 Slajd 3 Slajd 4 OCENA FUNKCJONALNOŚCI GEOPORTALI W UE Kryterium 1 SZYBKOŚD Kryterium 2 ZAWARTOŚD Kryterium 3 UŻYTECZNOŚD Geoportal 1 FRANCJA Geoportal 2 NIEMCY Geoportal 3 CZECHY Założenie: przyjęto skalę ocen 0-5 (0 brak, 1 bardzo słaba, 2 słaba, 3 przeciętna, 4 dobra, 5 bardzo dobra). -65-

66 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 2 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI DWICZENIE 2: Geoportal krajowy ZADANIE 1-7 Slajd 1-66-

67 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 DWICZENIE 3: GeoMedia Professional ZADANIE 1: Prezentacja kartograficzna (mapa) Slajd 1 Slajd 2-67-

68 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 3 Slajd 4-68-

69 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Slajd 5 Slajd 6 Slajd 7-69-

70 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 8 Slajd 9-70-

71 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Slajd 10 Slajd 11 Slajd

72 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 13 Slajd 14 Slajd

73 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Slajd 16 Slajd 17 Slajd

74 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 19 Slajd

75 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Slajd

76 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI ZADANIE 2: Analiza przestrzenna Slajd 1 Slajd 2-76-

77 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Slajd 3 Slajd 4-77-

78 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 5 Slajd 6-78-

79 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Slajd 7 Slajd 8-79-

80 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 9 Slajd 10 Slajd

81 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Slajd 12 Slajd 13 Slajd

82 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 15 Slajd

83 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Slajd 17 Slajd 18 Slajd

84 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 20 Slajd

85 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Slajd

86 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI ZADANIE 3: Mapa tematyczna Slajd 1 Slajd 2-86-

87 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5-87-

88 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 6 Slajd 7-88-

89 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Slajd 8 Slajd 9-89-

90 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd

91 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 ZADANIE 4: Aktualizacja mapy na podstawie usługi WMS Slajd 1 Slajd 2-91-

92 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5-92-

93 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Slajd 6 Slajd 7-93-

94 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 8 Slajd 9 Slajd

95 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Slajd 11 Slajd 12 Slajd

96 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 14 Slajd 15 Slajd

97 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Slajd 17 Slajd

98 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 19 Slajd

99 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Slajd 21 Slajd

100 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 23 Slajd

101 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Slajd 25 Slajd

102 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 27 Slajd

103 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 ZADANIE 5*: Aktualizacja mapy na podstawie rastra Slajd 1 Slajd 2 Slajd

104 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 4 Slajd

105 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Slajd 6 Slajd 7 Slajd

106 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 9 Slajd

107 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Slajd 11 Slajd 12 Slajd

108 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 14 Slajd 15 Slajd

109 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Slajd 17 Slajd

110 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 19 Slajd

111 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Slajd 21 Slajd

112 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd

113 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 ZADANIE 6*: Publikacja mapy KML Slajd 1 Slajd

114 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 3 Slajd 4 Slajd

115 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Slajd 6 Slajd 7 Slajd

116 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 3 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 9 Slajd

117 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 4 DWICZENIE 4: Narzędzia Modułu SDI ZADANIE 1: GeoMedia Professional Slajd 1 Slajd

118 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 4 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 3 Slajd 4 Slajd

119 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 4 Slajd

120 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 4 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI ZADANIE 2: GeoIntegrator Slajd 1 Slajd

121 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 4 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd

122 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 4 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI ZADANIE 3: GeoMedia Catalogue Admin Slajd 1 Slajd

123 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 4 Slajd 3 Slajd

124 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 4 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd

125 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 4 ZADANIE 4: GeoMedia WebMap Professional Slajd 1 Slajd

126 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 4 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 3 Slajd

127 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 4 Slajd 5 Slajd

128 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 4 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 7 Slajd

129 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 4 Slajd

130 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 4 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI ZADANIE 5: GeoMedia SDI Pro Slajd 1 Slajd

131 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 4 ZADANIE 6: GeoMedia SDI Portal Slajd

132 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI DWICZENIE 5: Wymiana i synchronizacja danych przestrzennych ZADANIE 1: Wymiana danych przestrzennych Slajd 1 Slajd 2 Slajd

133 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Slajd 4 Slajd 5 Slajd

134 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 7 Slajd 8 Slajd

135 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Slajd 10 Slajd 11 Slajd

136 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 13 Slajd 14 Slajd

137 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Slajd 16 Slajd 17 Slajd

138 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 19 Slajd

139 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Slajd 21 Slajd

140 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 23 Slajd

141 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Slajd 25 Slajd

142 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 27 Slajd

143 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Slajd 29 Slajd

144 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 31 Slajd

145 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Slajd 33 Slajd 34 Slajd

146 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 36 Slajd 37 Slajd

147 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Slajd 39 Slajd 40 Slajd

148 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 42 Slajd

149 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Slajd 44 Slajd

150 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 46 Slajd

151 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Slajd 48 Slajd 49 Slajd

152 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 51 Slajd

153 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Slajd 53 Slajd

154 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 55 Slajd

155 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Slajd 57 Slajd

156 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 59 Slajd 60 Slajd

157 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Slajd 62 Slajd

158 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI ZADANIE 2: Synchronizacja baz danych przestrzennych Slajd 1 Slajd 2 Slajd

159 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Slajd 4 Slajd

160 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd

161 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Slajd 7 Slajd

162 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd

163 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Slajd

164 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 5 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 11 Slajd

165 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 6 DWICZENIE 6: Metadane i publikacja usługi katalogowej ZADANIE 1: Metadane GeoMedia Professional Slajd 1 Slajd

166 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 6 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd

167 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 6 ZADANIE 2: Przypisanie metadanych GeoMedia Professional Slajd 1 Slajd 2 Slajd

168 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 6 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6 Slajd

169 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 6 Slajd 8 Slajd 9 Slajd

170 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 6 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 11 Slajd 12 Slajd

171 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 6 Slajd 14 Slajd

172 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 6 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI ZADANIE 3*: Utworzenie pliku metadanych Slajd 1 Slajd

173 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 6 Slajd

174 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 6 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 4 Slajd 5 Slajd

175 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 6 ZADANIE 4: Zarządzanie bazą metadanych Slajd 1 Slajd

176 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 6 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 3 Slajd

177 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 6 Slajd 5 Slajd

178 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 6 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 7 Slajd

179 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 6 Slajd 9 Slajd

180 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 6 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 11 Slajd

181 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 6 Slajd 13 Slajd

182 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 6 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 15 Slajd

183 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 6 ZADANIE 5: Publikacja i konfiguracja usługi CSW Slajd 1 Slajd

184 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 6 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 3 Slajd

185 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 6 Slajd 5 Slajd

186 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 6 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 7 Slajd

187 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 6 Slajd 9 Slajd

188 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 6 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 11 Slajd

189 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 6 Slajd 13 Slajd

190 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 6 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI ZADANIE 6: Uruchomienie usługi katalogowej Slajd 1 Slajd 2 Slajd

191 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 6 Slajd 4 Slajd

192 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI DWICZENIE 7: Publikacja usług WMS i WFS ZADANIE 1: Utworzenie i publikacja usługi WMS Slajd 1 Slajd

193 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Slajd 3 Slajd

194 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 5 Slajd

195 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Slajd 7 Slajd

196 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 9 Slajd

197 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Slajd 11 Slajd

198 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 13 Slajd

199 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Slajd 15 Slajd

200 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 17 Slajd

201 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Slajd 19 Slajd

202 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 21 Slajd 22 Slajd

203 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Slajd 24 Slajd 25 Slajd

204 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 27 Slajd 28 Slajd

205 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Slajd 30 Slajd

206 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 32 Slajd

207 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Slajd 34 Slajd

208 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 36 Slajd 37 Slajd

209 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Slajd 39 Slajd

210 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 41 Slajd

211 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 ZADANIE 2: Utworzenie i publikacja usługi WFS Slajd 1 Slajd

212 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 3 Slajd

213 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Slajd 5 Slajd

214 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 7 Slajd

215 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Slajd 9 Slajd

216 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 11 Slajd

217 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Slajd 13 Slajd

218 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 15 Slajd

219 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Slajd 17 Slajd

220 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 19 Slajd

221 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Slajd 21 Slajd 22 Slajd

222 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 24 Slajd 25 Slajd

223 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Slajd 27 Slajd 28 Slajd

224 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 30 Slajd

225 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Slajd 32 Slajd

226 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 34 Slajd

227 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Slajd 36 Slajd 37 Slajd

228 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 39 Slajd

229 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 7 Slajd 41 Slajd

230 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 8 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI DWICZENIE 8: GeoMedia SDI Portal ZADANIE 1: Uruchomienie usługi WMS Slajd 1 Slajd

231 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 8 Slajd 3 Slajd 4 Slajd

232 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 8 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd

233 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 8 ZADANIE 2: Uruchomienie usługi WFS Slajd 1 Slajd

234 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 8 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 3 Slajd 4 Slajd

235 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 8 Slajd 6 Slajd 7 Slajd

236 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 8 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd

237 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 8 ZADANIE 3*: Analiza przestrzenna Slajd 1 Slajd

238 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 8 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd

239 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 8 ZADANIE 4*: Usługa personalna Slajd 1 Slajd 2 Slajd

240 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 8 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 4 Slajd 5 Slajd

241 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 8 Slajd 7 Slajd 8 Slajd

242 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 8 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 10 Slajd 11 Slajd 12 Slajd

243 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 8 ZADANIE 5*: Mapa użytkownika Slajd 1 Slajd

244 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 8 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 3 Slajd 4 Slajd

245 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 8 Slajd 6 Slajd 7 Slajd

246 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 8 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 9 Slajd 10 Slajd

247 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 8 Slajd

248 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 8 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI ZADANIE 6*: Usługa WFS-G Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd

249 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 8 ZADANIE 7*: Usługa WMS-T Slajd 1 Slajd

250 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 8 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Slajd 3 Slajd

251 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 8 Slajd 5 Slajd 6 Slajd

252 SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 9 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI DWICZENIE 9: Projekt koocowy Przykład rozwiązania Slajd 1 Slajd

253 Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI SLAJDY DWICZENIOWE: DWICZENIE 9 Slajd 3 Slajd

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa INSPIRE oraz Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej

Dyrektywa INSPIRE oraz Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej Dyrektywa INSPIRE oraz Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej wyzwania i korzyści dla samorządów Monika Rusztecka Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa Powszechnośd geoinformacji,

Bardziej szczegółowo

DEMONSTRACJA DZIAŁANIA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (WYKŁAD)

DEMONSTRACJA DZIAŁANIA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (WYKŁAD) DEMONSTRACJA DZIAŁANIA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (WYKŁAD) Sławomir Bury Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji CEL WYKŁADU Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Metadane w zakresie geoinformacji

Metadane w zakresie geoinformacji Metadane w zakresie geoinformacji Informacja o zasobie danych przestrzennych Plan prezentacji 1. Co to są metadane i o czym nas informują? 2. Rola metadanych 3. Dla jakich zbiorów tworzone są metadane?

Bardziej szczegółowo

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA Aplikacja EMUIA Architektura Architektura TERYT GUS EMUiA EMUiA SZYNA USŁUG ZSIN EGiB Pozostałe systemy SZPRG ISOK Widok ogólny Wyszukiwanie obiektów - szybkie Wyszukiwanie obiektów - atrybutowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Paweł Soczewski Warszawa, 10 kwietnia 2013 Modelowanie świata rzeczywistego Model pojęciowy - conceptual model

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE

PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE CZYM JEST INSPIRE? Infrastruktura informacji przestrzennej na poziomie kontynentalnym, tworzona celem wsparcia

Bardziej szczegółowo

GEOPORTAL 2. Broker INSPIRE Broker krajowy Broker branżowy. Eliza Asendy, Marek Szulc 23-25.10.2012, Warszawa

GEOPORTAL 2. Broker INSPIRE Broker krajowy Broker branżowy. Eliza Asendy, Marek Szulc 23-25.10.2012, Warszawa GEOPORTAL 2 Broker INSPIRE Broker krajowy Broker branżowy Eliza Asendy, Marek Szulc 23-25.10.2012, Warszawa Czym jest GEOPORTAL 2? GEOPORTAL 2 jest jednym z największych projektów w Polsce, który koncentruje

Bardziej szczegółowo

Co, kto, kiedy, jak, gdzie? Metadane. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce

Co, kto, kiedy, jak, gdzie? Metadane. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Metadane Metadane sumaryczny opis lub charakterystyka zbioru danych. Odpowiedź na pytania:

Bardziej szczegółowo

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 1 OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) OGC jest międzynarodowym konsorcjum 382 firm prywatnych, agencji rządowych oraz uniwersytetów, które nawiązały współpracę w celu rozwijania

Bardziej szczegółowo

ug geoinformacyjnychnych na przykładzie

ug geoinformacyjnychnych na przykładzie Małgorzata Gajos Rozwój j usług ug geoinformacyjnychnych na przykładzie geoportalu Zakopane 25-28.09.2007 Geoinformacja Informacja uzyskiwana w drodze interpretacji danych geoprzestrzennych (dotyczących

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Plan prezentacji Wprowadzenie Czym jest serwer danych przestrzennych i na czym polega jego działanie? Miejsce serwera

Bardziej szczegółowo

Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce

Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce Akademia Rolnicza we Wrocławiu Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce Adam Iwaniak Alina Kmiecik Nowoczesne ODGIK - utopia czy rzeczywistość, Wisła 13-15 października 2006 Lata 80te Spectrum,

Bardziej szczegółowo

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i

Bardziej szczegółowo

BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW

BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW Infrastructure for Spatial Informationinthe European Community Zespół autorski: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u. Marek Szulc , Warszawa

Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u. Marek Szulc , Warszawa Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u Marek Szulc 16.05.2013, Warszawa Czym jest GEOPORTAL 2? GEOPORTAL 2 jest jednym z największych projektów w Polsce, który koncentruje się na rozwoju Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Michta Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Agnieszka Michta Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Agnieszka Michta Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji DEFINICJA GEOPORTALU DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. Rozdział I Art. 3 pkt. 8 Geoportal INSPIRE

Bardziej szczegółowo

Instruktaż MSIP Warszawa, 24 kwietnia - 21 czerwca 2017 r.

Instruktaż MSIP Warszawa, 24 kwietnia - 21 czerwca 2017 r. 1 USTAWA O INFRASTRUKTURZE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ AGATA PILLICH-KOLIPIŃSKA Główny specjalista Departament Geodezji i Kartografii UMWM 2 Ustawa o IIP Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA INSPIRE (POZIOM ZAAWANSOWANY) Sławomir Bury Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji

DYREKTYWA INSPIRE (POZIOM ZAAWANSOWANY) Sławomir Bury Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji DYREKTYWA INSPIRE (POZIOM ZAAWANSOWANY) Sławomir Bury Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji TREŚĆ WYKŁADU Omówienie celu wykładu wyjaśnienie, czego uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r.

Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r. Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP lub aplikacji GML Infrastruktura informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI

PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 1 RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania.

Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania. Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania. Witold Radzio zastępca dyrektora Biura Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Doradca Głównego Geodety Kraju Pogorzelica, 23-25

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania prawne. Europejskie uwarunkowania prawne:

1. Wymagania prawne. Europejskie uwarunkowania prawne: 1. Wymagania prawne Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą być na dzień odbioru zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów administracji publicznej, dyrektywą INSPIRE, ustawą o Infrastrukturze

Bardziej szczegółowo

Szczyrk, 11 czerwca 2015. Systemy Informacji Przestrzennej. Anatomia geoportalu. www.gis-support.pl. Michał Mackiewicz

Szczyrk, 11 czerwca 2015. Systemy Informacji Przestrzennej. Anatomia geoportalu. www.gis-support.pl. Michał Mackiewicz Szczyrk, 11 czerwca 2015 Anatomia geoportalu Michał Mackiewicz www.gis-support.pl Wspieramy organizacje w zarządzaniu danymi przestrzennymi i dostarczamy narzędzie do lepszego podejmowania decyzji Portal

Bardziej szczegółowo

Tworzenie metadanych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Tworzenie metadanych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Tworzenie metadanych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Autor: Joanna Romańska, starszy specjalista Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze

Bardziej szczegółowo

Zasoby danych przestrzennych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa lubuskiego ustawa IIP. Mariusz Goraj Zielona Góra, r.

Zasoby danych przestrzennych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa lubuskiego ustawa IIP. Mariusz Goraj Zielona Góra, r. Zasoby danych przestrzennych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa lubuskiego ustawa IIP Mariusz Goraj Zielona Góra, 11.02.2015 r. Zasoby danych przestrzennych Na zakres tematyczny systemu składają się

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych

Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych standardy i rozwiązania techniczne Paweł Soczewski Paweł Badowski Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Pojecie usługi pomoc

Bardziej szczegółowo

Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac

Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania organów wiodących w zakresie wynikającym z regulacji ustawowych 15 Maj 2010 21 1 21 2 Wdrożenie postanowień

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE - od zbiorów do usług danych przestrzennych Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja funkcjonalności Geoportalu Projektu PLUSK

Prezentacja funkcjonalności Geoportalu Projektu PLUSK Projekt nr WTSL.01.02.00-12-052/08 Opracowanie systemu informatycznego PLUSK dla wspólnych polsko-słowackich wód granicznych na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej Konferencja podsumowująca

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Miasta Bytom we wdraŝaniu INSPIRE

Doświadczenia Miasta Bytom we wdraŝaniu INSPIRE Bytom Urząd Miejski Wydział Geodezji Wydział Architektury Doświadczenia Miasta Bytom we wdraŝaniu INSPIRE Wojciech Jeszka Bartosz Malczyk Plan prezentacji: Bytomskie dane przestrzenne w podziale na grupy

Bardziej szczegółowo

ArcGIS for INSPIRE wsparcie dla budowy europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej

ArcGIS for INSPIRE wsparcie dla budowy europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej ArcGIS for INSPIRE wsparcie dla budowy europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej Wyszukiwanie Przeglądanie Pobieranie ArcGIS for INSPIRE ArcGIS Wynik INSPIRE na Europejskiej Platformie Geoprzestrzennej

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Chojka. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. XXIV Konferencja PTIP, 5-7 listopada 2014 r., Warszawa

Agnieszka Chojka. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. XXIV Konferencja PTIP, 5-7 listopada 2014 r., Warszawa Agnieszka Chojka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie XXIV Konferencja PTIP, 5-7 listopada 2014 r., Warszawa Wprowadzenie Potrzeby społeczeństwa w zakresie udostępniania informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA VII Ogólnopolskie Sympozjum Krakowskie spotkania z INSPIRE Kraków 12-14 maja 2011 Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE od zbiorów do usług danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

BADANIE I OCENA ZGODNOŚCI Z INSPIRE

BADANIE I OCENA ZGODNOŚCI Z INSPIRE BADANIE I OCENA ZGODNOŚCI Z INSPIRE Agnieszka Chojka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie XXIII Konferencja PTIP, 6-8 listopada 2013 r., Warszawa INSPIRE w Polsce ustawa o infrastrukturze informacji

Bardziej szczegółowo

Dostęp do danych przestrzennych za pomocą usług INSPIRE

Dostęp do danych przestrzennych za pomocą usług INSPIRE Dostęp do danych przestrzennych za pomocą usług INSPIRE Piotr Krok Intergraph Polska Krakowski Dzień Systemów Informacji Geograficznej, Kraków, 18 listopada 2009 Page 1 INSPIRE Inicjatywa Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wrota Parsęty II schemat organizacyjny rola lokalnych administratorów

Wrota Parsęty II schemat organizacyjny rola lokalnych administratorów Wrota Parsęty II schemat organizacyjny rola lokalnych administratorów Cel Systemu Wrota Parsęty II Wzmocnienie procesu planowania i podejmowania decyzji dot. gospodarki przestrzennej w gminach Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju badań interdyscyplinarnych w oparciu o zharmonizowane zbiory danych

Perspektywy rozwoju badań interdyscyplinarnych w oparciu o zharmonizowane zbiory danych Perspektywy rozwoju badań interdyscyplinarnych w oparciu o zharmonizowane zbiory danych Elżbieta Lewandowicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra

Bardziej szczegółowo

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie kompetencje i zastosowania Zadania gmin zostały wyodrębnione na podstawie zapisów wybranych ustaw: Ustawa Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacji Przestrzennej

Systemy Informacji Przestrzennej Systemy Informacji Przestrzennej Maciej Bednarski mbednarski@ispik.pl Cieszyn, 14 października 2010 Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. GLIWICE Krótka historia Instytutu Rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR I/9/2013 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia

UCHWAŁA NR I/9/2013 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia UCHWAŁA NR I/9/2013 RADY GMINY HAŻLACH z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP),

Koncepcja Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP), Koncepcja Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP), jako regionalnego węzła, krajowej i europejskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Invest in Silesia- nowa jakość w promocji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP 1. Informacje ogólne WMS (Web Map Service) to opracowany przez OGC (Open Geospatial Consortium) międzynarodowy standard publikacji danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej

Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej Patronat honorowy: mgr inż. Paweł Zawartka mgr Adam Hamerla Główny Instytut Górnictwa tel.:

Bardziej szczegółowo

Geoportal 2 Podsumowanie realizacji projektu

Geoportal 2 Podsumowanie realizacji projektu Geoportal 2 Podsumowanie realizacji projektu Agenda 1. Jak projekt Geoportal 2 dostosowywał się do nowych potrzeb otoczenia? 2. Co zostało wykonane? 3. Jak projekt Geoportal wpisał się w strategiczne dokumenty?

Bardziej szczegółowo

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego W ramach konkursu Internetowa Mapa Roku 2013 organizowanego przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zgłasza dwa opracowania

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju badań interdyscyplinarnych w oparciu o zharmonizowane zbiory danych

Perspektywy rozwoju badań interdyscyplinarnych w oparciu o zharmonizowane zbiory danych Perspektywy rozwoju badań interdyscyplinarnych w oparciu o zharmonizowane zbiory danych Elżbieta Lewandowicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra

Bardziej szczegółowo

CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Zapewnienie dostępu do danych i usług przestrzennych wszystkim zainteresowanym

CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Zapewnienie dostępu do danych i usług przestrzennych wszystkim zainteresowanym KONCEPCJA DZIAŁAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ZAKRESIE BUDOWY REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI Dostęp do informacji przestrzennej warunkiem monitorowania zmian przestrzeni i procesów społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza 1 Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 XXIV

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w budowie społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Myślenickim

Rola i znaczenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w budowie społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Myślenickim Powiat Myślenicki Rola i znaczenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w budowie społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Myślenickim Podsumowanie realizacji projektu MATELA WOJCIECH Inżynier

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie danymi przestrzennymi

Zarządzanie danymi przestrzennymi Zarządzanie danymi przestrzennymi ERGO wykorzystuje technologię GIS typu Open Source zapewniającą otwartość, skalowalność oraz niskie koszty wdrożenia i utrzymania systemu. System zapewnia scentralizowane

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta WYDZ. GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta www.kng.agh.edu.pl Karlova Studánka, 17-19 maja 2012 r. BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA UCZELNI WYŻSZEJ GEOPORTAL

Bardziej szczegółowo

Rola usług sieciowych w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MIIP)

Rola usług sieciowych w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MIIP) SŁUŻBA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA W OBLICZU NADCHODZĄCYCH ZMIAN Rola usług sieciowych w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MIIP) Autorzy: Justyna Bachowska, Łukasz Wojnowski Urząd

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW RESORTU ŚRODOWISKA W ZAKRESIE TEMATYKI DOTYCZĄCEJ WDROŻENIA DYREKTYWY INSPIRE

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW RESORTU ŚRODOWISKA W ZAKRESIE TEMATYKI DOTYCZĄCEJ WDROŻENIA DYREKTYWY INSPIRE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW RESORTU ŚRODOWISKA W ZAKRESIE TEMATYKI DOTYCZĄCEJ WDROŻENIA DYREKTYWY INSPIRE Sławomir Bury Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej inteligencji DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Standardu Danych GIS dla ochrony przyrody (w tym dla obszarów w Natura 2000)

Koncepcja Standardu Danych GIS dla ochrony przyrody (w tym dla obszarów w Natura 2000) Sieć Natura 2000 wdraŝanie anie i zarządzanie w rejonach przygranicznych Polski i SłowacjiS Niedzica, 11-12 12 grudnia 2008 r. Koncepcja Standardu Danych GIS dla ochrony przyrody (w tym dla obszarów w

Bardziej szczegółowo

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Magdalena Zagrzejewska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie rozwiązań technicznych. oprogramowaniu Open Source (poziom podstawowy)

Wdrożenie rozwiązań technicznych. oprogramowaniu Open Source (poziom podstawowy) Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Wdrożenie rozwiązań technicznych opartych na oprogramowaniu Open Source (poziom podstawowy) Szkolenia dla pracowników resortu

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia przeszukiwanie zasobów metadanych przy pomocy specjalnie wydzielonych kryteriów wyszukiwania (data, zakres, typ i kategoria dokumentu, format

Bardziej szczegółowo

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski Kartografia multimedialna krótki opis projektu Paweł J. Kowalski Copyright Paweł J. Kowalski 2008 1. Schemat realizacji projektu 2 Celem projektu wykonywanego w ramach ćwiczeń z kartografii multimedialnej

Bardziej szczegółowo

danych przestrzennych

danych przestrzennych Katalogi metadanych i usługi ugi przegldania danych przestrzennych Wisła Malinka 5-7 wrzenia 2007 r. URZDOWA GEOINFORMACJA W INTERNECIE MOLIWOCI I OCZEKIWANIA Pierwszoplanowe działania: zatwierdzenie przepisów

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

E-usługi w geodezji i kartografii

E-usługi w geodezji i kartografii E-usługi w geodezji i kartografii Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Spotkanie z autorami

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacji Przestrzennej GIS jako narzędzie wsparcia w zakresie polityki regionalnej i zagospodarowania przestrzennego

Systemy Informacji Przestrzennej GIS jako narzędzie wsparcia w zakresie polityki regionalnej i zagospodarowania przestrzennego Agenda Systemy Informacji Przestrzennej GIS jako narzędzie wsparcia w zakresie polityki regionalnej i zagospodarowania przestrzennego Agenda 1. Zagadnienia wstępne w zakresie budowy systemów geoinformacyjnych

Bardziej szczegółowo

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r.

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU 1 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. ROZWÓJ IIP NA MAZOWSZU REALIZOWANE PROJEKTY Rozwój elektronicznej

Bardziej szczegółowo

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop SESJA SZKOLENIOWA 8-9 X (2-dniowe) Szkolenie dla nowych użytkowników oprogramowania ArcGIS oraz osób rozpoczynających pracę z GIS dostarcza podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 sierpnia 2017 r. GI-MZUT MT. Pan Waldemar Izdebski Prezes GEO-SYSTEMS Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok.

Warszawa, 25 sierpnia 2017 r. GI-MZUT MT. Pan Waldemar Izdebski Prezes GEO-SYSTEMS Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. Warszawa, 25 sierpnia 2017 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEODETA KRAJU Grażyna Kierznowska GI-MZUT.5302.5.2017.MT Pan Waldemar Izdebski Prezes GEO-SYSTEMS Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5 02-954 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik publikowania metadanych dla podmiotów zewnętrznych

Przewodnik publikowania metadanych dla podmiotów zewnętrznych Przewodnik publikowania metadanych dla podmiotów zewnętrznych Strona 1 z 19 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Zakres dokumentu... 4 1.3 Słownik użytych terminów... 4 2 PUBLIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Format KML w oprogramowaniu GIS

Format KML w oprogramowaniu GIS Format KML w oprogramowaniu GIS Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska Pracownia Edukacji Komputerowej Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Udział w Konferencji został dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Rola projektu w realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w działaniach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Rola projektu w realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w działaniach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 8-9 grudzień 2008r. Warszawa/Zegrze Rola projektu w realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w działaniach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Jolanta Orlińska Główny Geodeta Kraju Plan

Bardziej szczegółowo

e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego http://sip.e-swietokrzyskie.pl

e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego http://sip.e-swietokrzyskie.pl e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego realizowany przy partnerskiej współpracy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

GIS w środowisku sieciowym

GIS w środowisku sieciowym GIS w środowisku sieciowym Maciej Sztampke ESRI Polska ESRI Polska 1 Sieci GIS Tworzą Infrastrukturę Dowolny Serwis GIS Dane Kartografia Geoprzetwarzanie Metadane Klient Dowolnego Typu Przeglądarki Desktop

Bardziej szczegółowo

Jeśli wcześniej było wybierane połączenie z bazą danych w oknie Połączenia pokaże się jego nazwa, jeśli nie należy dodad Nowe połączenie.

Jeśli wcześniej było wybierane połączenie z bazą danych w oknie Połączenia pokaże się jego nazwa, jeśli nie należy dodad Nowe połączenie. Wstawianie punktów adresowych Dodawanie warstwy wektorowej punktów adresowych... 1 Dodawanie warstwy Google Satellite (WMS z plugina OpenLayers)... 2 Dodawanie warstwy ortofotomapa (WMS z GUGiK)... 3 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty System Informacji Przestrzennej znaczenie dla administracji publicznej System Informacji Przestrzennej jako lokalny/ponadlokalny

Bardziej szczegółowo

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE NYSA, dn. 24.10.2014r. Opracowanie: Marcin Dorecki Wiesław Fościak Mapa zasadnicza rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne,

Bardziej szczegółowo

HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI

HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI PODSTAWOWE POJĘCIA (1) 1. Dane przestrzenne (dane geoprzestrzenne) dane bezpośrednio lub pośrednio odniesione do określonego położenia lub obszaru geograficznego

Bardziej szczegółowo

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A.

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Agenda Założenia projektu Architektura logiczna Zasób RIIP WL dane referencyjne,

Bardziej szczegółowo

Głównym celem dyrektywy INSPIRE jest profesjonalna ochrona środowiska Piotr Dobrzyński

Głównym celem dyrektywy INSPIRE jest profesjonalna ochrona środowiska Piotr Dobrzyński Bank Inwentaryzacji Przyrodniczych węzłem infrastruktury INSPIRE Głównym celem dyrektywy INSPIRE jest profesjonalna ochrona środowiska Piotr Dobrzyński Partnerzy Porozumienie z dnia 1 marca 2010 roku pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE r.

Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE r. Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE 24.05.2012r. 2 Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE 24.05.2012r. 3 Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ w statystyce publicznej. Janusz Dygaszewicz Główny Urząd Statystyczny

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ w statystyce publicznej. Janusz Dygaszewicz Główny Urząd Statystyczny ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ w statystyce publicznej Janusz Dygaszewicz Główny Urząd Statystyczny INSPIRE w GUS Portal Geostatystyczny Połączenie danych statystycznych i informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA MAZOWIECKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

ARCHITEKTURA MAZOWIECKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ARCHITEKTURA MAZOWIECKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Aneta Staniewska Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Grodzisk Mazowiecki, 6 maja 2011

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie map w ArcGIS Online i MS Office. Urszula Kwiecień Esri Polska

Opracowywanie map w ArcGIS Online i MS Office. Urszula Kwiecień Esri Polska Opracowywanie map w ArcGIS Online i MS Office Urszula Kwiecień Esri Polska Agenda ArcGIS Online - filozofia tworzenia map w chmurze Wizualizacja danych tabelarycznych w MS Excel Opracowanie mapy w MS Excel

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/162/2012 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia

UCHWAŁA NR XX/162/2012 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia UCHWAŁA NR XX/162/2012 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia Na podstawie art. 6, 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej Daniel Starczewski Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1. Cel ankiety 2. Grupa ankietowanych - charakterystyka 3. Zakres opracowania ankiety 4.

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

GML w praktyce geodezyjnej

GML w praktyce geodezyjnej GML w praktyce geodezyjnej Adam Iwaniak Kon-Dor s.c. Konferencja GML w praktyce, 12 kwietnia 2013, Warszawa SWING Rok 1995, standard de jure Wymiany danych pomiędzy bazami danych systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH Dariusz Gotlib elementy koncepcji i technologii Jerzy Zieliński plany GUGiK Jachranka, 8 grudzień 2009 STOSOWANE POJĘCIA I SKRÓTY BDT = TBD = BDOT SZBDT=SZTBD=SZBDOT

Bardziej szczegółowo

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego WYPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH METOD INTEGRACJI DANYCH KATASTRALNYCH, MAPY ZASADNICZEJ I BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MODERNIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ

Bardziej szczegółowo

Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu Geologia

Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu Geologia RADA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu Geologia Źródło Autorstwo dokumentu Data utworzenia 31.03.2011 Publikacja Wersja

Bardziej szczegółowo

PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH

PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH Aneta Staniewska Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Plan

Bardziej szczegółowo

System Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim

System Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim System Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim Henryka Bałys Naczelnik Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwo Powiatowe w Cieszynie Maciej Bednarski Kierownik Projektu Instytut Systemów

Bardziej szczegółowo

News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje?

News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje? 00 News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje? Instrukcja dla pracowników urzędu Stowarzyszenie PEMI 00-05-4 Spis treści. Opis... 3. Zastosowanie... 3.. Wymagania dotyczące źródeł

Bardziej szczegółowo

System informacyjny całokształt składników tworzących system do przechowywania i operowania informacją. KP, SIT definicje, rodzaje, modelowanie 2

System informacyjny całokształt składników tworzących system do przechowywania i operowania informacją. KP, SIT definicje, rodzaje, modelowanie 2 System informacyjny całokształt składników tworzących system do przechowywania i operowania informacją KP, SIT definicje, rodzaje, modelowanie 2 Definicja SIP/GIS SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SPATIAL

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 25-26 września 2014 roku Informacja przestrzenna jest filarem podejmowania decyzji w nowoczesnym państwie Zapewnienie powszechnego dostępu do tej wiedzy jest

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń.

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Prezentacja funkcjonalności dostarczonego w ramach Projektu oprogramowania. Umowa nr 4/UM/WFGZGiK/2010 Przedmiot umowy Dostawa

Bardziej szczegółowo