LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZNIA PRZESTRZENIĄ W MIEŚCIE KATOWICE, 9 MAJA 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZNIA PRZESTRZENIĄ W MIEŚCIE KATOWICE, 9 MAJA 2011"

Transkrypt

1 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZNIA PRZESTRZENIĄ W MIEŚCIE KATOWICE, 9 MAJA 2011

2 REWITALIZACJA TO PROCES PRZEMIAN PRZESTRZENNYCH, SPOŁECZNYCH I EKONOMICZNYCH W ZDEGRADOWANYCH CZĘŚCIACH MIASTA, PRZYCZYNIAJĄCY SIĘ DO POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, PRZYWRACANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO, OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO ORAZ ODBUDOWY WIĘZI SPOŁECZNYCH KOMPLEKSOWE DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE MAJĄ NA CELU ZAPEWNIENIE ROZWOJU WYBRANYCH OBSZARÓW, TJ. ZDEGRADOWANYCH DZIELNIC MIEJSKICH, TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH, POWOJSKOWYCH CZY BLOKOWISK O POTRZEBIE ROZWIĄZAŃ USTAWOWYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI STANOWISKO STOWARZYSZENIA FORUM REWITALIZACJI KRAKÓW, GRUDZIEŃ 2002

3 KORZYŚCI, JAKIE MOŻNA UZYSKAĆ DZIĘKI REWITALIZACJI TO M.IN.: ZACHOWANIE WALORÓW HISTORYCZNYCH DANEGO OBSZARU PODKREŚLENIE JEGO UNIKALNOŚCI I KOLORYTU LOKALNEGO DZIAŁANIE W ZGODZIE Z POTRZEBAMI I WARTOŚCIAMI DANEJ SPOŁECZNOŚCI, PRZY JEJ AKTYWNYM UDZIALE W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI PROGRAMÓW REWITALIZACJI

4 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI JEST DOKUMENTEM WYZNACZAJĄCYM KIERUNKI KOMPLEKSOWEJ ODNOWY PRZESTRZENNO - GOSPODARCZO - SPOŁECZNEJ DLA OBSZARÓW WYZNACZONYCH DO REWITALIZACJI POZWALA WŁADZOM SAMORZĄDOWYM ORAZ INNYM UPRAWNIONYM BENEFICJENTOM POZYSKAĆ ŚRODKI Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

5 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KATOWICE PRZYJĘTY UCHWAŁĄ NR XLII/886/05 RADY MIASTA KATOWICE Z DNIA 27 CZERWCA 2005 CELEM PROGRAMU JEST PRZEDE WSZYSTKIM PRZYWRÓCENIE UTRACONYCH FUNKCJI CENTRUM MIASTA ORAZ ZACHOWANIE DZIEDZICTWA HISTORYCZNO - KULTUROWEGO JEGO NAJSTARSZYCH DZIELNIC

6 DO ZADAŃ, JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PROGRAM NALEŻY: ROZWÓJ FUNKCJI METROPOLITALNYCH I USŁUG CENTROTWÓRCZYCH POPRAWA ESTETYKI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ PORZĄDKOWANIE "STAREJ" TKANKI URBANISTYCZNEJ REWALORYZACJA OBIEKTÓW O WARTOŚCIACH ORAZ ZNACZENIU HISTORYCZNYM I ARCHITEKTONICZNYM STWORZENIE WARUNKÓW DO ZMIANY STRUKTURY SPOŁECZNEJ W REWITALIZOWANYCH OBSZARACH STWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU NOWYCH FORM AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU KULTURALNEGO I TURYSTYCZNEGO MIASTA POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM M.IN. W ZAKRESIE WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ WZMOCNIENIE IDENTYFIKACJI MIESZKAŃCÓW Z MIASTEM

7

8 STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENY CENNE PRZYRODNICZO

9 MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 9

10 TERENY GÓRNICZE

11 TERENY WYZNACZONE DO REKULTYWACJI TERENY OBJĘTE SKUTKAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

12 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KATOWICE PRZYJĘTY UCHWAŁĄ NR XLII/886/05 RADY MIASTA KATOWICE Z DNIA 27 CZERWCA 2005 CENTRUM NIKISZOWIEC GISZOWIEC

13 CENTRUM

14 CENTRUM

15 CENTRUM

16 CENTRUM

17 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KATOWICE PRZYJĘTY UCHWAŁĄ NR XLII/886/05 RADY MIASTA KATOWICE Z DNIA 27 CZERWCA 2005 CENTRUM NIKISZOWIEC GISZOWIEC

18 NIKISZOWIEC

19 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KATOWICE PRZYJĘTY UCHWAŁĄ NR XLII/886/05 RADY MIASTA KATOWICE Z DNIA 27 CZERWCA 2005 CENTRUM NIKISZOWIEC GISZOWIEC 19

20 GISZOWIEC

21 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KATOWICE PRZYJĘTY UCHWAŁĄ NR XLII/886/05 RADY MIASTA KATOWICE Z DNIA 27 CZERWCA 2005 /AKTUALIZACJA PROGRAMU/ LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KATOWICE NA LATA PRZYJĘTY UCHWAŁĄ NR XVII/324/07 RADY MIASTA KATOWICE Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2007 OBSZAR SZOPIENICE OBSZAR ZAŁĘŻE OBSZAR KOLONIA ALFRED OBSZAR WEŁNOWIEC-ENERGETYKÓW OBSZAR SZOPIENICE-BORKI

22 BADANIA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE /PRZYDATNOŚĆ BUDOWLANA PODŁOŻA/ PROJEKT UZDATNIENIA TERENU DO ZABUDOWY /SZCUNKOWY KOSZT ROBÓT - 36 MLN PLN/ (17)SZOPIENICE -BORKI TEREN O POWIERZCHNI OKOŁO 120 HA

23 MIEJSKIE TERENY INWESTYCYJNE BADANIA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE /PRZYDATNOŚĆ BUDOWLANA PODŁOŻA/ PROJEKT UZDATNIENIA TERENU DO ZABUDOWY /SZCUNKOWY KOSZT ROBÓT - 36 MLN PLN/ (17)SZOPIENICE -BORKI TEREN O POWIERZCHNI OKOŁO 120 HA 23

24 WSTĘP 1.1. Cel i zadania Programu Rewitalizacji 1.2. Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno - społeczno - gospodarczego miasta i regionu CHARAKTERYSTYKA MIASTA KATOWICE 2.1. Położenie miasta 2.2. Fazy rozwoju przestrzennego miasta 2.3. Rys historyczny 2.4. Sfera przestrzeni miejskiej i sytuacja środowiskowa 2.5. Sfera społeczno ekonomiczna 2.6. Sfera infrastrukturalna 2.7. Bilans strategiczny wyniki analizy SWOT ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI 3.1. Typy terenów wymagających rewitalizacji 3.2. Założenia rewitalizacji społecznej 3.3. Kryteria wyboru obszarów 3.4. Obszary objęte Programem Rewitalizacji Obszar Centrum Obszar Giszowiec Nikiszowiec PLANOWANE DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE PLAN FINANSOWY SYSTEM WDRAŻANIA SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 7.1. System monitorowania Ewaluacja Sposoby komunikacji społecznej

25 Planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zadania miejskie Obszar Centrum Lp. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice 2. Przedłużenie ul. Stęślickiego 3. Połączenie drogowe ul. Damrota z ul. Francuską 4. Modernizacja węzła drogowego al. Roździeńskiego ul. Murckowska - ul. Bagienna PRZEWIDYWANY ZAKRES WYKONANIA Przeprowadzenie konkursu urbanistyczno -architektonicznego oraz opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja dotycząca utworzenia nowych przestrzeni publicznych w obszarze ulic: Św. Jana, Dworcowej, Mariackiej, Tylnej Mariackiej, Mielęckiego, Stanisława oraz modernizacja budynku przy ul. Dworcowej 13, modernizacja budynku przy ul. Mariackiej 1 i wykup obiektów PKP przy ul. Dworcowej. Przeprowadzenie konkursu urbanistyczno -architektonicznego oraz opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja dotycząca przestrzeni od Starego Rynku do Ronda w tym: - modernizacja Starego Rynku, - przebudowy mostu na rzece Rawie w ciągu Al. Korfantego w rejonie Rynku, oraz przekładka linii tramwajowej z ul. Św. Jana w ul. Pocztową i w ciągu Al. Korfantego. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizacja przedłużenia ul. Stęślickiego w kierunku południowym - od ul. Gliwickiej do ul. Sądowej, wraz z przebudową istniejącego odcinka ul. Sądowej do ul. Mikołowskiej / Matejki. Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja połączenia drogowego z miejscami postojowymi dla obsługi komunikacyjnej terenu położonego pomiędzy ul. Damrota a ul. Francuską w związku z realizacją obiektów Sądu Okręgowego. Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji przebudowy węzła drogowego. LATA REALIZAC JI SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI do do RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWA NIA Środki własne Środki własne EFRR Środki własne Środki własne DZIELNICA Śródmieście Śródmieście Paderewskiego Muchowiec Bogucice Zawodzie

26 CENTRUM 26

27 CENTRUM PROJEKT KONKURSOWY KONIOR STUDIO 27

28 Planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zadania innych instytucji wnioskujących Obszar Centrum Lp. INSTYTUCJA WNIOSKUJĄCA NAZWA PROJEKTU 1. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Przystosowanie powojskowego budynku koszarowego do realizacji celów dydaktycznych i kulturalno oświatowych dla społeczności akademickiej oraz lokalnej m. Katowice i okolic LATA REALIZACJI SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI DZIELNICA Śródmieście 2. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Rewitalizacja terenów powojskowych zlokalizowanych między ulicą Raciborską a Koszarową w Katowicach poprzez wybudowanie na tym terenie obiektów dydaktycznych i kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na otwarty park rzeźby Śródmieście 3. Muzeum Śląskie Budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach Śródmieście 4. Rzymsko Katolicka Parafia pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach Renowacja i konserwacja elewacji Kościoła pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach Śródmieście 5. Rzymsko Katolicka Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Rewitalizacja kościoła p.w. Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach Śródmieście 6. Instytucja Filmowa Silesia Film Zaplecze techniczno produkcyjne dla Centrum Sztuki Filmowej rozbudowa budynku administracyjnego w Katowicach, ul. Górnicza (netto) Śródmieście 7. Hutniczo Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Przywrócenie utraconych funkcji społeczno gospodarczych zespołu mieszkalno usługowego położonego w Katowicach przy ul. Barbary 5,5a,5b,5c,5d,5e,5f,5g,7,9 i ul. Mikołowska Śródmieście 8. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Modernizacja Klubu Centrum Śródmieście 9. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na Klub Pod Gwiazdami Śródmieście 10. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego w Katowicach 11. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego w Katowicach Modernizacja zespołu pawilonów Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach. Przebudowa układu parkingowo komunikacyjnego wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów oraz z elementami małej architektury i zieleni obejmującej rejon ulic Granicznej i Sikorskiego w zasobach Spółdzielni Paderewskiego Muchowiec Paderewskiego Muchowiec 12. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Modernizacja Infrastruktury Technicznej w siedzibie oddziałów prewencji Policji i bazie magazynowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach Śródmieście

29 Instytucja wnioskująca: Instytucja Filmowa Silesia - Film Projekt: Zaplecze techniczno - produkcyjne dla Centrum Sztuki Filmowej rozbudowa budynku administracyjnego w Katowicach, ul.górnicza 5 Uzasadnienie: Realizacja projektu pozwoli uzyskać powierzchnie na zaplecze techniczno - produkcyjne studia filmowego, pomieszczenia na serwis sprzętowy i prawidłową organizację ekspedycji materiałów filmowych, które będą służyć Instytucji Filmowej i studentom uczelni artystycznych województwa śląskiego przede wszystkim Wydziałowi Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego im. Krzysztofa Kieślowskiego; realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia potencjału kulturalnego miasta oraz zwiększenia funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznych w rejonie ulicy Górniczej

30 KWARTAŁ PAWŁA-WODNA-GÓRNICZA nowa siedziba Wydziału Radia i Telewizji UŚ w Katowicach laureaci I nagrody: Mikołaj Kadłubowski (GRUPA 5 Architekci) Jordi Badia (BAAS)

31 VII. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ System monitorowania W celu sprawnego i efektywnego wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice konieczne jest ciągłe monitorowanie efektów rzeczowych projektów wchodzących w zakres Programu oraz wydatków ponoszonych na ich realizację. Proces monitorowania obejmie analizę danych, które obrazować będą tempo i stan zaawansowania wdrażanych projektów. ( ) Określa się trzy rodzaje wskaźników monitorowania: wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu wskaźniki oddziaływania

32 wskaźniki produktu Liczba budynków poddanych rewitalizacji Długość przebudowanych i wyremontowanych ulic i chodników Długość wybudowanych odcinków sieci kanalizacyjnej Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury społecznej Liczba obiektów szkoleniowych wskaźniki rezultatu Powierzchnia przeznaczona na lokale użytkowe w wyremontowanych kamienicach Powierzchnia wykreowanych przestrzeni publicznych Powierzchnia miasta objęta nową infrastrukturą kanalizacyjną Powierzchnia przeznaczona na obiekty infrastruktury społecznej Powierzchnia obiektów szkoleniowych wskaźniki oddziaływania Liczba wynajętych lokali użytkowych Nowe miejsca pracy Liczba osób korzystających ze zmodernizowanych obiektów infrastruktury społecznej Liczba osób przeszkolonych

33 Ewaluacja Oceny wyników realizacji Programu dokona Zespół/Komitet Sterujący. Ewaluacja będzie polegała na weryfikacji założeń przyjętych w Programie, dotyczących poszczególnych przedsięwzięć ujętych w Programie. Po przeprowadzeniu oceny zostaną sformułowane zalecenia naprawcze, mające na celu pełne wdrożenie planowanych przedsięwzięć. Za wykonanie poszczególnych zaleceń odpowiedzialne będą merytoryczne Wydziały Urzędu Miasta lub zewnętrzne jednostki organizacyjne. Ocenie zostaną poddane poszczególne przedsięwzięcia oraz wskaźniki mogące dotyczyć projektu. Ocena powinna zawierać: rzeczywiste daty trwania poszczególnych projektów rozliczenie kosztów projektu określenie sposobu zarządzania projektem po jego zakończeniu ocenę wpływu na poziom realizacji wyznaczonych wskaźników

34 Sposoby komunikacji społecznej Zakłada się pobudzenie społeczności lokalnej do zaangażowania się w proces rewitalizacji. Informowanie społeczności lokalnej ma wyjaśnić korzyści płynące z podejmowania działań rewitalizacyjnych w zamian za tymczasowe zakłócenie normalnego rytmu życia. Komunikacja ma zapewnić wszystkim partnerom Programu: dostęp do pełnej informacji o Programie pobudzenie społeczności lokalnej do wyrażenia własnych opinii wzajemne porozumienie miedzy partnerami biorącymi udział w rewitalizacji ( )

35 PLANOWANE INWESTYCJE /?

36 TRWAŁY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ /SUSTAINABLE DEVELOPMENT/ ROZWÓJ GOSPODARCZY I SPOŁECZNY SĄ OGRANICZONE BARIERAMI ŚRODOWISKOWYMI TRWAŁY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ U ZBIEGU TRZECH CZĘŚCI SŁADOWYCH

37 SYLWIA PAWLIKOWSKA - MUSIEWICZ WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH 37

KATOWICE REWITALIZACJA TERENÓW POKOPALNIANYCH RUDA ŚLĄSKA, 5 WRZEŚNIA 2011

KATOWICE REWITALIZACJA TERENÓW POKOPALNIANYCH RUDA ŚLĄSKA, 5 WRZEŚNIA 2011 KATOWICE REWITALIZACJA TERENÓW POKOPALNIANYCH RUDA ŚLĄSKA, 5 WRZEŚNIA 2011 KATOWICE 164,5 KM KW POWIERZCHNI 300 TYS MIESZKAŃCÓW / GÓRNOŚLĄSKI ZWIĄZEK METROPOLITALNY - 2,1 MLN MIESZKAŃCÓW / WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

MIASTO POPRZEMYSŁOWE KATOWICE STUDIUM PRZYPADKU

MIASTO POPRZEMYSŁOWE KATOWICE STUDIUM PRZYPADKU MIASTO POPRZEMYSŁOWE KATOWICE STUDIUM PRZYPADKU KRAKÓW, 13 WRZEŚNIA 2012 1 KATOWICE 164,5 KM KW POWIERZCHNI 300 TYS MIESZKAŃCÓW / GÓRNOŚLĄSKI ZWIĄZEK METROPOLITALNY - 2,1 MLN MIESZKAŃCÓW / WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Rymanów na lata Warsztat projektowy nr 2. Rymanów, 19 kwietnia 2017 r.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Rymanów na lata Warsztat projektowy nr 2. Rymanów, 19 kwietnia 2017 r. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Rymanów na lata 2017-2023 Warsztat projektowy nr 2 Rymanów, 19 kwietnia 2017 r. Wprowadzenie Celem pracy jest opracowanie dokumentu, który będzie podstawą do ubiegania

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bukowsko na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bukowsko na lata Projekt Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bukowsko realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata Projekt Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 Celem pracy jest opracowanie dokumentu,

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Funduszu Europejskiego Pomoc Techniczna

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Funduszu Europejskiego Pomoc Techniczna Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Funduszu Europejskiego Pomoc Techniczna 2014-2020 Rewitalizacja jest zbiorem kompleksowych działań, prowadzonych na rzecz lokalnej społeczności,

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata Lokalny Program Lubelskiego na lata MATRYCA LOGICZNA DLA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARU MIEJSKIEGO TOMZSZOWA LUBELSKIEGO NA LATA 2006-2013 Cel strategiczny CS Stworzenie przestrzennych warunków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji ROZDZIAŁ XII Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji 12.1. Istota monitoringu i ewaluacji Monitoring i ewaluacja Programu Rewitalizacji są ściśle związane z procedura wdrożeniową. Władze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LX/660/10. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 września 2010 r.

Uchwała Nr LX/660/10. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 września 2010 r. Uchwała Nr LX/660/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2007-2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Projekty objęte dofinansowaniem w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA :

Projekty objęte dofinansowaniem w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA : Projekty objęte dofinansowaniem w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007-2013: - TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Śląskiej 51

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice za lata 2005-2006

Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice za lata 2005-2006 Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice za lata 2005-2006 Załącznik do Uchwały nr XIII/247/07 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2007r. I. Założenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Lokalny Program Rewitalizacji Dokument: niezbędny do ubiegania się o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów z zakresu odnowy zdegradowanych obszarów miast zawierający

Bardziej szczegółowo

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej 2. Rozbudowa hali sportowej Ośrodka Sztuk Walk Dalekiego Wschodu i Rekreacji Fizycznej przy ul. Korkowej 78 w Marysinie Wawerskim (Beneficjent: KRS Stadion TKKF) 3. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń pod

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny. Przedmieście Nyskie najstarsza, zabytkowa część miasta. Teren zurbanizowany. Infrastruktura z połowy XIX wieku

Rys historyczny. Przedmieście Nyskie najstarsza, zabytkowa część miasta. Teren zurbanizowany. Infrastruktura z połowy XIX wieku Rys historyczny Przedmieście Nyskie najstarsza, zabytkowa część miasta Teren zurbanizowany Infrastruktura z połowy XIX wieku Miejsca ważne dla historii Zgorzelca i Görlitz Dom Jakuba Böhme Zgorzelecki

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Pierwszy Obszar Rewitalizacji Warsztat 2 1 Opr. Dr hab. Piotr Lorens na bazie materiałów Urzędu Miasta Płocka Program spotkania Krótkie przypomnienie celów warsztatów

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3 Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Warsztaty Charette Sesja 3 1 Organizatorzy warsztatów Miasto Dąbrowa Górnicza Śląski Związek Gmin i Powiatów 2 Program

Bardziej szczegółowo

Lubliniec - rewitalizacja starówki obejmująca. komunikacyjnego. p. Edward Maniura Burmistrz Miasta Lublińca. Urząd Miejski w Lublińcu 1

Lubliniec - rewitalizacja starówki obejmująca. komunikacyjnego. p. Edward Maniura Burmistrz Miasta Lublińca. Urząd Miejski w Lublińcu 1 Lubliniec - rewitalizacja starówki obejmująca przebudowę układu komunikacyjnego p. Edward Maniura Burmistrz Miasta Lublińca Urząd Miejski w Lublińcu 1 25 maja 2005r. Rada Miejska w Lublińcu uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla zdegradowanej części Miasta Stawiszyna. Gmina i Miasto Stawiszyn

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla zdegradowanej części Miasta Stawiszyna. Gmina i Miasto Stawiszyn Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla zdegradowanej części Miasta Stawiszyna Geneza prac nad rewitalizacją Opracowanie wniosku o przyznanie dotacji na Przygotowanie programów rewitalizacji odbyło

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Aktualizacja na lata i lata następne

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Aktualizacja na lata i lata następne Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Aktualizacja na lata 2007-2013 i lata następne Uchwała Nr 525/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009 roku z późniejszymi zmianami Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska

Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska Współpraca z samorządem województwa, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i gminami w zakresie ochrony i zachowania obiektów i obszarów zabytkowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Karty podstawowych projektów. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 roku

Załącznik 2. Karty podstawowych projektów. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 roku Załącznik 2. Karty podstawowych projektów Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy do 2020 roku Adaptacja i modernizacja poprzemysłowego budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu powstania Centrum

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 288/2015 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 21 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 288/2015 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 21 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 288/2015 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 21 grudnia 2015 r. Projekt z dnia 18 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU z dnia...

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja budynku po byłym Urzędzie Starostwa Powiatowego w Ostródzie na potrzeby Centrum Rehabilitacji Edukacji i Wsparcia

Rewitalizacja budynku po byłym Urzędzie Starostwa Powiatowego w Ostródzie na potrzeby Centrum Rehabilitacji Edukacji i Wsparcia Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację kryteriów formalnych w konkursie IZ.00-28-001/16 w ramach Osi 8 Obszary wymagające rewitalizacji Działania 8.1 Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Opola na lata str. 220

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Opola na lata str. 220 Rozdział 4 Plan finansowy na lata 2007-2015 i hierarchizacja zadań str. 220 Źródłami finansowania zadań ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Opola na lata 2007-2015 są: krajowe, w tym budżet

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Katowice wczoraj i dziś

Katowice wczoraj i dziś Katowice wczoraj i dziś Modernizacja infrastruktury ul. Bocheńskiego -1998 Modernizacja infrastruktury Modernizacja infrastruktury Przebudowa ul.bocheńskiego oddano 2002 Ul. Chorzowska w 2003 roku Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1956/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 listopada 2016 r. pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe

DZIAŁANIE 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe DZIAŁANIE 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Celem działania jest zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy poprzez oferowanie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

W okresie od stycznia 2015 r. do grudnia 2015 r. Rada Miasta Katowice podjęła:

W okresie od stycznia 2015 r. do grudnia 2015 r. Rada Miasta Katowice podjęła: Katowice, dn. 12.01.2016 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA KATOWICE DOTYCZĄCA: 1. ANALIZY POKRYCIA MIEJSCOWYMI PLANAMI ZAGOSPODA- ROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KATOWICE, W TYM UCHWAŁY O PRZYSTĄPIENIU, 2.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 Justyna Pichowicz Kierownik Biura ds. Rewitalizacji Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu GPR podstawa prawna 1) Ustawa o rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

WSTĘP - GENE PROGRAMU

WSTĘP - GENE PROGRAMU WSTĘP - GENE PROGRAMU rv co O Q REWITALIZACJA to termin określający złożony długoterminowy proces zmian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, wdrażanych w zdegradowanych i zaniedbanych częściach

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 14. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :38)

Strona 1 z 14. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :38) Strona 1 z 14 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem

Bardziej szczegółowo

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE Skutki DRZEWO PROBLEMÓW Negatywny odbiór społeczny Ograniczone rozwoju Nieład urbanistyczny Niewykorzystany potencjał Patologie Mała konkurencyjność Brak zagospodarowania Brak zainteresowania ze strony

Bardziej szczegółowo

Katowice Kreatywne Miasto zarządzanie zmianą

Katowice Kreatywne Miasto zarządzanie zmianą Katowice Kreatywne Miasto zarządzanie zmianą Warszawa Wrocław Katowice Misato i aglomeracja Kraków Polska z satelity Katowice miasto w aglomeracji Liczba miast w aglomeracji 17 Katowice, Będzin, Bytom,

Bardziej szczegółowo

NOWA WILDA. fragment miasta. jednostka urbanistyczna z dominującą funkcją mieszkaniową. Mapa miejska

NOWA WILDA. fragment miasta. jednostka urbanistyczna z dominującą funkcją mieszkaniową. Mapa miejska NOWA WILDA fragment miasta jednostka urbanistyczna z dominującą funkcją mieszkaniową Mapa miejska KLIN ZIELENI wg prof. Władysława Czarneckiego Dopływ świeżych idei dla nowych wyzwań Miasta Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna

Bardziej szczegółowo

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Dzielnica wyznaczyła do rewitalizacji jeden obszar ograniczony ulicami Chałubińskiego, Al. Niepodległości, Wawelską, Grójecką, Pl. Zawiszy, Al. Jerozolimskimi: Na obszarze zaproponowano trzy projekty dzielnicowe:

Bardziej szczegółowo

Akademia Metropolitalna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Akademia Metropolitalna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Akademia Metropolitalna 27.11.2014 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dr inż. Przemysław Ciesiółka Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście Katowice

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście Katowice Informacja Prezydenta Miasta nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście 1. Planowane inwestycje komunikacyjne 2. Zakończone w roku bieżącym oraz realizowane inwestycje komunikacyjne 3. Zakończone w roku

Bardziej szczegółowo

PROCENT LICZBY PUNKTÓW. Przywrócenie dawnej świetności Łęczyckiej Starówce sposobem na poprawę warunków Ŝycia mieszkańców miasta

PROCENT LICZBY PUNKTÓW. Przywrócenie dawnej świetności Łęczyckiej Starówce sposobem na poprawę warunków Ŝycia mieszkańców miasta Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1448/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18.11.2014 r. Lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Odnowa i rozwój wsi Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Bardziej szczegółowo

Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) jako instrument wsparcia polityki rozwoju w kontekście rewitalizacji

Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) jako instrument wsparcia polityki rozwoju w kontekście rewitalizacji Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) jako instrument wsparcia polityki rozwoju w kontekście rewitalizacji Strategia rozwoju województwa mazowieckiego Szansa: wzmocnienie procesów rewitalizacji miast

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015 GMINA MIASTO CHEŁMśA Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015 Załącznik nr 2 PROJEKTY WSKAZANE DO DOFINANSOWANIA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DZIAŁANIE 7.1. REWITALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Tolkmicko S POTKANIE I NFORMACYJNE

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Tolkmicko S POTKANIE I NFORMACYJNE Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Tolkmicko S POTKANIE I NFORMACYJNE T O L K M I C KO, 2 4. 0 5. 2 0 1 8. 1 Program spotkania 1. Wprowadzenie do tematyki rewitalizacji, omówienie zagadnień: - czym

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja Załącznik do Uchwały nr 61/XV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 15 lipca 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 6.2 Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata

Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017-2023 Cel spotkania Przedstawienie Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017-2023 3 Plan spotkania Istota rewitalizacji Metodyka

Bardziej szczegółowo

PROPERTY FORUM KATOWICE 2 grudnia 2013r.

PROPERTY FORUM KATOWICE 2 grudnia 2013r. PROPERTY FORUM KATOWICE 2 grudnia 2013r. KATOWICE 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KATOWICE uchwała Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2005 r. KATOWICE 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KATOWICE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzono I etap konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego. Uzgodniono z Wojewodą Śląskim i Wojewódzkim Państwowym Inspektorem

Przeprowadzono I etap konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego. Uzgodniono z Wojewodą Śląskim i Wojewódzkim Państwowym Inspektorem Przeprowadzono I etap konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego. Uzgodniono z Wojewodą Śląskim i Wojewódzkim Państwowym Inspektorem Sanitarnym zakres i stopień szczegółowości Prognozy Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN - OBSZARY O ZWARTEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ

SZCZECIN - OBSZARY O ZWARTEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ SZCZECIN - OBSZARY O ZWARTEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ MAPA ROZKŁADU MIEJSC PRACY WARSZTATY URBANISTYCZNE UNIA METROPOLII POLSKICH / TUP WARSZAWA 4/5 lipca 2016 r. SZCZECIN STRUKTURA ADMINISTRACYJNA:

Bardziej szczegółowo

Wymiar miejski w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata oraz w perspektywie Katowice, 12 lutego 2009 r.

Wymiar miejski w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata oraz w perspektywie Katowice, 12 lutego 2009 r. Wymiar miejski w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz w perspektywie 2013+ Katowice, 12 lutego 2009 r. Charakterystyka województwa śląskiego najwyŝsza w kraju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY BORZĘCIN NA LATA

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY BORZĘCIN NA LATA STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.. 1 II. STRESZCZENIE 6 CZĘŚĆ I SYTUACJA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA - ANALIZA SWOT III. CHARAKTERYTYKA OBECNEJ SYTUACJI W GMINIE BORZĘCIN..

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13 marca 2014.

Warszawa, 13 marca 2014. . Większe zróżnicowanie zakresu projektów niż w systemie dotacyjnym. Wdrażanie inicjatywy JESSICA może się przyczynić do poprawy współpracy inwestorów prywatnych z władzami miast. Wdrażanie inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie wybranych zapisów RPO Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świnoujście oraz Lokalnego

Wdrażanie wybranych zapisów RPO Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świnoujście oraz Lokalnego Wdrażanie wybranych zapisów RPO Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świnoujście oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W LUBLINIE

REWITALIZACJA W LUBLINIE REWITALIZACJA W LUBLINIE Program Rewitalizacji dla Lublina: Uchwała nr 752/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 roku: 1 ust. 2 Program Rewitalizacji dla Lublina pełni rolę lokalnego programu

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krosna Krosno, r.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krosna Krosno, r. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krosna 2009-2015 Krosno, 18.05.2009 r. Rewitalizacja jest to zespół działań z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki społecznej, których

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO PODZIEL SIĘ POMYSŁEM NA KATOWICE!

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO PODZIEL SIĘ POMYSŁEM NA KATOWICE! TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO PODZIEL SIĘ POMYSŁEM NA KATOWICE! Pole strategiczne Jakość życia strategicznym Jakość życia 1. Rozwój komunalnego budownictwa mieszkaniowego, ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego

Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego KWIECIEŃ MAJ 2008 PRZEKAZANIE DO GMIN I POWIATÓW INFORMACJI O ROZPOCZĘTYM PROCESIE AKTUALIZCJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2008

Bardziej szczegółowo

Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata

Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017-2023 Cel spotkania Przedstawienie istoty rewitalizacji i wyjaśnienie głównych pojęć związanych z procesem rewitalizacji Określenie zjawisk kryzysowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/120/11 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 31 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/120/11 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 31 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/120/11 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/302/09 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2009-2015 wraz

Bardziej szczegółowo

DR BOGUMIŁ SZCZUPAK MODERATOR AKTUALIZACJI STRATEGII ORAZ ZESPÓŁ DS

DR BOGUMIŁ SZCZUPAK MODERATOR AKTUALIZACJI STRATEGII ORAZ ZESPÓŁ DS 17 LUTY 2010 r. DR BOGUMIŁ SZCZUPAK MODERATOR AKTUALIZACJI STRATEGII ORAZ ZESPÓŁ DS. OPRACOWANIA STRATEGII WYDZIAŁ PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I PRZESTRZENNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDY INTERNETOWEJ WS. NAZW DLA NOWYCH PRZYSTANKÓW PKP NA TERENIE KATOWIC

WYNIKI SONDY INTERNETOWEJ WS. NAZW DLA NOWYCH PRZYSTANKÓW PKP NA TERENIE KATOWIC S t r o n a 1 WYNIKI SONDY INTERNETOWEJ WS. NAZW DLA NOWYCH PRZYSTANKÓW PKP NA TERENIE KATOWIC PRZEDMIOT SONDY PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwróciły się do Urzędu Miasta z prośbą o zaopiniowanie nazw

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA KALISZA KONSULTACJE SPOŁECZNE

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA KALISZA KONSULTACJE SPOŁECZNE GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA KALISZA KONSULTACJE SPOŁECZNE Zespół opracowujący GPR składający się z pracowników UAM oraz Biura Rewitalizacji UMK PLAN PREZENTACJI 1. Wstęp 2. Przebieg procesu

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lutowiska na lata Warsztat konsultacyjny. Lutowiska, 12 kwietnia 2017 r.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lutowiska na lata Warsztat konsultacyjny. Lutowiska, 12 kwietnia 2017 r. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lutowiska na lata 2017-2023 Warsztat konsultacyjny Lutowiska, 12 kwietnia 2017 r. Wprowadzenie Celem pracy jest opracowanie dokumentu, który będzie podstawą do ubiegania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZAKOŃCZONE W 2013 R.

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZAKOŃCZONE W 2013 R. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZAKOŃCZONE W 2013 R. OPRACOWANO: DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, ZESPÓŁ KD.VII PAŹDZIERNIK 2013 W 2013 r. cztery

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Wojciech Kozłowski 1999-2010 Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Od 2010 r. Wiceprzewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

FISZKA PROJEKTOWA NR 1. propozycji projektu do Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023

FISZKA PROJEKTOWA NR 1. propozycji projektu do Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru propozycji projektów Nr wniosku (uzupełnia UMT) FISZKA PROJEKTOWA NR 1 propozycji projektu do Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 dotyczy zadań, dla których

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA ŻYRARDOWA. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa

REWITALIZACJA ŻYRARDOWA. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa REWITALIZACJA ŻYRARDOWA Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa Przygotowanie procesu rewitalizacji Żyrardowa do 2000 r. dyskusje o potrzebie rewaloryzacji zabytkowych obiektów 2000 r. Żyrardów

Bardziej szczegółowo

Załącznik C do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Górna: KONSULTACJE SPOŁECZNE

Załącznik C do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Górna: KONSULTACJE SPOŁECZNE Załącznik C do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Górna: KONSULTACJE SPOŁECZNE Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI

MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI DLA CZĘSTOCHOWY WARSZTATY CHARRETTE Częstochowa stochowa,, 5-75 marca 2012 Miejski Program Rewitalizacji został opracowany i uchwalony uchwałą nr 667/XLV/2005 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata spotkanie z mieszkańcami

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata spotkanie z mieszkańcami Sieraków, dn. 25.04.2017 Lokalny Program Rewitalizacji spotkanie z mieszkańcami prof. UAM dr hab. inż. Sylwia Staszewska POTENCJAŁYGMINY SIERAKÓW poprawiające się warunki zamieszkania dominacja małych

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 30 października 2015 NOWE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA Podczas sesji, 29 października, częstochowscy radni podjęli uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

IV.PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2020 NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE

IV.PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2020 NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE IV.PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 20072020 NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE Plan działań przestrzennych ( techniczno materialnych ) i gospodarczych w latach 20072020 na rewitalizowanym obszarze Tabela 16 Planowane

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg na lata 2007-2013.

Informacja na temat stanu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg na lata 2007-2013. Informacja na temat stanu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg na lata 2007-2013. W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami dot. działań związanych z rewitalizacją obiektów

Bardziej szczegółowo

CEL Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko XVII osi priorytetowych oś XII Kultura i dziedzictwo kulturowe Głównym celem Celami szczegółowymi

CEL Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko XVII osi priorytetowych oś XII Kultura i dziedzictwo kulturowe Głównym celem Celami szczegółowymi CEL: ożywienie mocno zdegradowanych obszarów o dużym stopniu degradacji tkanki urbanistycznej borykających się z problemami społecznymi Złożoność problemów implikuje konieczność zintegrowanego podejścia

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Opoczno

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Opoczno Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Opoczno Klaudia Swat Dominika Kochanowska 6 październik 2016 rok Rewitalizacja do 2013 roku: Cegły, beton, asfalt, tynk (działania inwestycyjne w przestrzeni) Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rewitalizację z RPO WK-P na lata dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Toruń, r.

Wsparcie na rewitalizację z RPO WK-P na lata dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Toruń, r. Wsparcie na rewitalizację z RPO WK-P na lata 2014-2020 dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych Toruń, 31.01.2019 r. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne

Spotkanie konsultacyjne Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne podsumowanie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023 Mariusz Andrukiewicz, Artur Kubica

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego (ZPROF) Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 roku.

Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego (ZPROF) Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 roku. Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego (ZPROF) Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 roku styczeń 2015 O dokumencie ZPROF wprowadzenie Dokument Zintegrowany Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

NOWE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ UL. DŁUGIEJ W RACIBORZU

NOWE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ UL. DŁUGIEJ W RACIBORZU NOWE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ UL. DŁUGIEJ W RACIBORZU Źródło: raciborz.pttk.pl Racibórz, 15.03.2016 RAMOWY PLAN SPOTKANIA Prezydent Miasta Racibórz Mirosław Lenk przywitanie i wprowadzenie,

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W LATACH 2007-2008 LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA KATOWICE NA LATA 2007-2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W LATACH 2007-2008 LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA KATOWICE NA LATA 2007-2013 Załącznik do Uchwały nr XLVII/966/9 Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 29r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W LATACH 27-28 LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA KATOWICE NA LATA 27-213 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Leżajska na lata

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Leżajska na lata Phare 2003/004-379.01.08 WSPARCIE PROCESU WDRAŻANIA ZPORR NA POZIOMIE CENTRALNYM I REGIONALNYM Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Leżajska na lata 2007-2013 2013 Leżajsk, dnia 7 września 2006 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/381/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIX/381/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIX/381/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 oraz

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady Nr zad. Nazwa zadania i cel programu Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn: Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej w Gminie Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną Łukasz Tur Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

Etap przygotowawczy 2018 Etap wdrażania 2019 Etap rozliczeniowo-sprawozdawczy 2020

Etap przygotowawczy 2018 Etap wdrażania 2019 Etap rozliczeniowo-sprawozdawczy 2020 UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Działdowo z dnia w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/162/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy-Miasto Działdowo

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie Piekary Śląskie, listopad 2011

Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie Piekary Śląskie, listopad 2011 Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie 2020 Piekary Śląskie, listopad 2011 Struktura zaktualizowanej strategii Założenia do aktualizacji. Diagnoza strategiczna miasta pozytywne wyróżniki miasta, procesy

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 XXV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Kielce, 13 marca 2015 r. dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MIESZKANIOWA MIASTA TYCHY NA LATA

STRATEGIA MIESZKANIOWA MIASTA TYCHY NA LATA STRATEGIA MIESZKANIOWA MIASTA TYCHY NA LATA 26-213 - REALIZACJA ZAŁOŻEŃ ZA OKRES 1.4.213 31.12.213 W dniu 29 czerwca 26 r. Rada Miasta Tychy uchwałą nr 15/XLVII/9/6 przyjęła dokument o nazwie: Strategia

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM to wspólne przedsięwzięcie: Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu całkowita projektu

Tytuł projektu całkowita projektu Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Kwota całkowita projektu Wartość dofinansowania Wkład UE 1 RPSW.04.04.00-26- 0001/16 REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 14. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :04)

Strona 1 z 14. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :04) Strona z kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 7 Limit 8 Limit 9 Limit Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (.+.+.)

Bardziej szczegółowo

7.6 Podsumowanie komplementarności Podsumowanie komplementarności w obrębie GPR zaprezentowano na poziomie celów i kierunków działań. Związane jest to z patrzeniem na proces rewitalizacji jako narzędzia

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH, które uzyskały wynik pozytywny na ocenie merytorycznej

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH, które uzyskały wynik pozytywny na ocenie merytorycznej Załącznik do Uchwały Nr. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia. 2015 r. LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH, które uzyskały wynik pozytywny na merytorycznej Lp. Numer projektu Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu

Bardziej szczegółowo