Warunki świadczenia usługi hostingowej przez etop Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki świadczenia usługi hostingowej przez etop Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Warunki świadczenia usługi hostingowej przez etop Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Zakres i warunki świadczenia Usług przez etop Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie określa Umowa, Cennik i Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych z dnia zwany dalej Regulaminem. 2. Niniejsze Warunki świadczenia usług hostingowych zwane dalej Warunkami stanowią załącznik do Umowy w zakresie świadczenia usług hostingowych. 1. Użyte w Warunkach określenia oznaczają: 2 Definicje pojęć 1.1 Usługi usługi hostingowe świadczone przez etop Sp. z o.o. na rzecz Abonenta 1.2 Okres rozliczeniowy okres, za który dokonywane są rozliczenia należności (opłaty) Abonenta wobec etop Sp. z o.o. z tytułu świadczenia Usług, rozpoczynający się i kończący w dniach wskazanych przez etop Sp. z o.o. na fakturze VAT 1.3 Umowa umowa zawarta pomiędzy etop Sp. z o.o. i Abonentem o świadczenie Usług 1.4 Zawartość witryny internetowej są to pliki np: ASP,PHP, HTML pliki bazodanowe, do których abonent ma tytuł prawny, dostarczane do etop w celu świadczenia przez etop, usług Hostingowych 1.5 Panel administracyjny panel do zarządzania Usługami, udostępniany Abonentowi na czas świadczenia Usług. 1.6 Konto administracyjne adres skrzynki pocztowej Abonenta na który wysyłane są komunikaty i powiadomienia od etop Sp. z o.o.. Abonent jest zobligowany do zadeklarowania takiego adresu w panelach administracyjnych udostępnionych przez etop Sp. z o.o Abonent podmiot (osoba fizyczna), osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej z którymi Operator zawarł pisemną umowę o świadczenie usług. 1.8 Operator etop Sp. z o.o. 1.9 Aktywacja (usługi) udostępnienie Abonentowi funkcjonalności i zasobów oferowanych przez daną usługę. 3 Umowa o świadczenie usług 1. Umowa może być zawarta z podmiotem, który poda aktualne dane niezbędne do zawarcia Umowy oraz, z wyłączeniem Usług dla których przewidziano możliwość i zawarto Umowę tylko drogą elektroniczną, okaże ważne oryginały lub poświadczone kopie dokumentów stwierdzających te dane. Kopie okazanych dokumentów stanowić będą załączniki do Umowy. 2. W indywidualnych przypadkach etop Sp.z o.o. może uzależnić zawarcie Umowy od wpłacenia kaucji. Warunki dotyczące kaucji określa w takim wypadku Umowa. 3. Umowę zawiera się na czas nieokreślony z trzydziestodniowym okresem wypowiedzenia, chyba że strony postanowią inaczej w Umowie. Wypowiedzenie z okresem jedno miesięcznym skutkuje na koniec drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało doręczone drugiej stronie, 4. Czas trwania Umowy może wynikać z oferty promocyjnej. 1

2 5. Gdy dzień dokonania aktywacji nie jest pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego, Umowę uważa się za zawartą na łączny okres, będący sumą okresu obowiązywania Umowy oraz liczby dni, które upłynęły od daty dokonania aktywacji do ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano aktywacji włącznie. Jeżeli świadczone Usługi nie obejmują pełnych miesięcy, opłata abonamentowa za taki niepełny miesiąc jest naliczana w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty za każdy dzień tego miesiąca. 6. Rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej 2 dni po dostarczeniu Zawartości Witryny Internetowej abonenta do etop Sp. z o.o.. Dostarczenie Zawartości Witryny Internetowej zostaje potwierdzone stosownym protokołem zdawczo odbiorczym" 7. W przypadku, gdy dla danej Usługi nie przewidziano aktywacji Usługi, Usługa jest świadczona od dnia określonego w Umowie. 8. Strony Umowy zobowiązane są do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych określonych w umowie. 9. W przypadku korzystania z Usługi hostingu etop Sp. z o.o., Abonent zobowiązany jest do: 9.1 dostarczenia Zawartości Witryny Internetowej abonenta terminie 14 dni od daty podpisania Umowy. 9.2 dostarczenia przedstawicielowi etop Sp.z o.o. listy osób pierwszego kontaktu, które są upoważnione do dostępu do Zawartości Witryny Internetowej, oraz bezzwłocznego poinformowania etop Sp. z o.o. o cofnięciu takiego upoważnienia 9.3 dostarczenia harmonogramu wykonywania kopii bezpieczeństwa, nośników i urządzeń do archiwizacji, o ile ta usługa wchodzi w skład Umowy. 9.4 dostarczenie opisu Usług które mają być udostępnione za pomocą zapór ogniowych (firewalla), o ile ta usługa wchodzi w skład Umowy. 9.5 Abonent zobowiązany jest nie przekazywać i nie przechowywać treści naruszających obowiązujące przepisy prawa. etop Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania Umowy i bez prawa do zwrotu płatności dokonanych przez Abonenta w przypadku stwierdzenia, że Abonent korzystając z usługi narusza przepisy prawa lub działa na szkodę etop. Sp. z o.o. 10. Umowa o świadczenie Usług hostingowych jest zawarta pod warunkiem dostarczenia przez abonenta Zawartości Witryny Internetowej do etop Sp. z o.o. w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. 11. Naliczanie opłat za korzystanie z Usług Hostingowych rozpoczyna się od drugiego dnia po dostarczeniu Zawartości Witryny Internetowej do etop. Sp. z o.o. 4 Ograniczenia świadczenia usługi 1. etop Sp. z o.o. może rozwiązać Umowę lub zawiesić świadczenie usługi w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy realizowane przez Abonenta Usługi lub czynności powodują zakłócenia pracy działania urządzeń. Takimi Usługami lub działaniami są w szczególności: 1.1 udostępnianie aplikacji typu AdSerwer (serwer banerów reklamowych) 1.2 wykonywanie skryptów oraz zapytań SQL powodujących zakłócenia pracy urządzeń 1.3 utrzymywanie przez Abonenta treści nielegalnych (oprogramowanie, pliki audio i video) lub sprzecznych z prawem. 1.4 utrzymywanie przez Abonenta serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez etop Sp. z o.o. 2. etop może przerwać, zawiesić lub ograniczyć świadczenie Usług na rzecz Abonenta wyłącznie i w przypadku: 2.1 jeżeli Abonent opóźnia się lub pozostaje w zwłoce z płatnością należności za wykonanie Usług, aż do dnia uiszczenia na rzecz etop wszystkich zaległych opłat. 2

3 2.2 jeżeli Abonent narusza warunki regulaminu, Umowy lub cennika usług albo podejmuje działania utrudniające lub uniemożliwiające świadczenie Usług przez etop, aż do dnia zaprzestania tych naruszeń. 2.3 W okresie przerwania, zawieszenia lub ograniczenia świadczenia Usług przez etop Sp.z o.o. opłata za świadczone Usługi jest naliczana oraz jest należna od Abonenta w pełnej wysokości zgodnie z Umową i Cennikiem. 2.4 W dniu rozwiązania umowy etop Sp. z o.o. bezpowrotnie usuwa i kasuje wszystkie dane Abonenta znajdujące się na serwerach. 5 Prawa i obowiązki Abonenta 1. Abonent zobowiązuje się do niepodejmowania prób złamania hasła innych Abonentów. 2. Abonent zobowiązuje się do nie działania na szkodę innych Abonentów oraz użytkowników sieci. 3. Abonent nie może wykorzystywać urządzeń etop Sp. z o.o. do przesyłania niepożądanych przez odbiorców przesyłek e- mailowych o charakterze masowym (SPAM). W szczególności zabrania się przesyłania i nie posiadających prawidłowych nagłówków i adresów (From, To) lub zawierających sfałszowane nagłówki. 4. Wszelkie reklamacje dotyczące odrzucenia przesyłki przez systemy etop Sp. z o.o. w sposób inny od wymienionych w pkt 3 oraz 6 pkt 4 powinny być zgłaszane w trybie reklamacyjnym. 6 Prawa i obowiązki Operatora. 1. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, za które Abonent wnosi opłatę, o ile nie doszło do naruszenia postanowień Warunków świadczenia Usług wymienionych w paragrafie 4 bądź rozwiązania umowy. 2. W celu zabezpieczenia danych Abonenta, etop Sp. z o.o. zobowiązane jest wykonywać całościową kopię bezpieczeństwa danych przynajmniej raz w miesiącu. Kopia wiadomości będzie dokonana tylko dla wiadomości nie pobranych przez Abonenta z serwera. Odtworzenie danych w przypadku awarii urządzeń Operatora i przywrócenie pełnej dostępności strony internetowej Abonenta nastąpi nieodpłatnie w terminie wskazanym w umowie. 3. etop Sp. z o.o. zobowiązuje się do podjęcia działań zabezpieczających Zawartości Witryny Internetowej przed dostępem osób nieuprawnionych. etop Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie Zawartości Witryny Internetowej przed zdalnym, nieuprawnionym dostępem do urządzeń oraz za jakiekolwiek szkody z tego wynikające (piractwo komputerowe). 4. etop Sp. z o.o. zobowiązuje się do zachowania tajemnicy treści przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej i umieszczonych w przestrzeni dyskowej. Dostęp do zasobów i danych Abonenta możliwy jest wyłącznie za pomocą identyfikatora i hasła jednoznacznie identyfikującego Abonenta. Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem przy pomocy identyfikatora i hasła identyfikującego Abonenta nie eliminuje całkowicie niebezpieczeństwa nieuprawnionego dostępu do zasobów i danych Abonenta. etop Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostępu zasobów i danych Abonenta przez osoby nieupoważnione na skutek ujawnienia lub "złamania" hasła identyfikującego Abonenta. etop Sp. z o.o. zaleca Abonentom regularną zmianę hasła identyfikującego Abonenta. 5. etop Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do stosowania wszelkich prawnych i technicznych zabezpieczeń chroniących systemy etop Sp. z o.o. przed przesyłaniem za ich pomocą niepożądanych przez odbiorców, przesyłek owych o charakterze masowym (SPAM). Stosowane mogą być między innymi następujące techniki 5.1 odrzucanie wszelkich połączeń bądź przesyłek pochodzących z adresów, na które wpłynęły (zweryfikowane przez administratorów etop Sp. z o.o.) skargi 5.2 blokowanie kont użytkowników poczty etop Sp. z o.o., na których wpłynęły (zweryfikowane przez administratorów ETOP Sp. z o.o.) skargi 3

4 5.3 odrzucanie wszelkich transmisji pochodzących z adresów zawartych na udostępnionych przez organizacje antyspamowe (w szczególności Rangers, ORDB, SpamHaus, SpamCop) czarnych listach (w szczególności odrzucanie przesyłek uznanych przez systemy antyspamowe etop Sp. z o.o. za przesyłki o charakterze masowym, niepożądane przez odbiorców 5.5 odrzucanie przesyłek uznanych przez systemy antywirusowe etop Sp. z o.o. za zawierające wirusy 5.6 odrzucanie połączeń bądź przesyłek , które posiadają znamiona ataków typu "mail-bombing" (wysyłanie bardzo dużej ilości przesyłek w krótkim okresie czasu) 5.7 odrzucanie połączeń bądź przesyłek ze źródeł, które nie posiadają poprawnie skonfigurowanego DNS lub RevDNS 5.8 odrzucanie przesyłek zawierających sfałszowane nagłówki 5.9 odrzucanie połączeń z domen nie posiadających rekordu SPF (http://spf.pobox.com) 7 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym ETOP Sp. z o.o. w związku ze świadczeniem usługi 1. Dostęp do publicznej sieci Internet. 2. Komputer, terminal lub inne urządzenie na którym dostępne jest oprogramowanie, dzięki któremu można przeglądać strony WWW poprzez protokół HTTP zabezpieczony szyfrowaniem SSL (http://wp.netscape.com/eng/ssl3/). 8 Świadczenie usług dla konsumentów 1. Do świadczenia usług Abonentom będącym konsumentami stosuje się Regulamin z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu oraz przepisów prawa regulujących uprawnienia konsumentów. 2. Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy. 3. Jeżeli ETOP Sp. z o.o. nie może spełnić świadczenia zawiadomi o tym konsumenta w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną za Usługę. 4. Warunkiem zawarcia Umowy przez Konsumenta jest uprzednie dokonanie przez niego potwierdzenia zapoznania się przez niego z Regulaminem, Warunkami, Cennikiem Umową oraz informacją o: 4.1 możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o ile jest to możliwe technicznie, 4.2 udostępnianych przez ETOP Sp. z o.o. środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, przetwarzaniu danych osobowych 9 Zmiana Warunków 1. O zmianach Warunków ETOP Sp. z o.o. zawiadomi Abonentów drogą elektroniczną przekazując informację na konto administracyjne Abonenta przynajmniej na 30 dni przed dniem wejścia w życie zmian Warunków. 4

5 10 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2005 roku. 5

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Opłata administracyjna - opłata z tytułu administracji usług prowadzonej przez ASCOMI wobec Klientowi.

Opłata administracyjna - opłata z tytułu administracji usług prowadzonej przez ASCOMI wobec Klientowi. Załącznik nr 1 Regulamin Świadczenia Usług 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin z dnia 16.06.2014r. Regulamin świadczenia usług hostingowych Premium hosting, SEO Premium, serwery VPS Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Vogan Sp. z o.o. usług hostingowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez TONIO LIMITED usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Grupę Adweb usług hostingowych. Podjęcie współpracy z Grupą Adweb jest jednoznaczne z akceptacją dla Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Hostingowych

Regulamin świadczenia usług Hostingowych Regulamin świadczenia usług Hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez firmę DEO usług hostingowych pod marką NajlepszySerwer.pl. Podjęcie współpracy z firmą DEO jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Usługa żeglarskich blogów i stron internetowych sails.pl świadczona jest przez SELJA Adam Jankowski, z siedzibą w 81 586 Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 22, REGON:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL 1.1 Podstawowe informacje 1. W celu rejestracji domeny, uti.pl, działając na rzecz i w imieniu Abonenta (na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego Mobile Vikings. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca 1 Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia - poprzez Formularz udostępniony na

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo