Zamawiający: Województwo Łódzkie. Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający: Województwo Łódzkie. Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi"

Transkrypt

1 Urząd Marszałkowski w Łodzi Zamawiający: Województwo Łódzkie Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny, Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego Łódź tel. (42) fax. (42) Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych Łódź, al. Piłsudskiego 8 tel: , fax: Łódź, dnia 23 sierpnia 2010 roku WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę portalu internetowego w ramach projektu systemowego pt: Łódzka Platforma Transferu Wiedzy Zamawiający Województwo Łódzkie działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawcy, dotyczące treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego, na które Zamawiający udziela odpowiedzi. Pytanie 1. Dotyczy załącznika do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia, zapisu: umiejscowienie i utrzymanie portalu na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo i swobodny oraz ciągły dostęp do niego; Prosimy o określenie czasu trwania hostingu przedmiotu zamówienia. Pytanie 2. Dotyczy załącznika do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia, zapisu: indeksacja w wyszukiwarkach itp. Prosimy o sprecyzowanie powyższego wymagania i wskazanie zakresu jego realizacji. Prosimy o informację o jakie wyszukiwarki przewiduje Zamawiający w ramach powyższego zapisu Prosimy o informację jakie funkcjonalności oraz działania ma zapewnić Wykonawca w celu realizacji powyższego wymagania. Pytanie 3. Dotyczy załącznika do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia, zapisu: przygotowanie narzędzia do swobodnego przeszukiwania baz danych, wyszukiwania informacji w nich zawartych oraz ich prezentacji (w postaci zestawień, raportów, statystyk) 1

2 Czy narzędzie do przeszukiwania baz danych ma obsługiwać bazy dane wdrożone w ramach niniejszego Zamówienia jako bazy danych systemu Portalu i Workflow? Pytanie Strona główna portalu powinna mieć wyraźną i czytelną strukturę zgodną ze strukturą strony 1. Czy projekt portalu wdrażanego w niniejszym zamówieniu winien być zbieżny również pod względem rozmieszczenia elementów, grafiki, kolorystyki ze stroną 2. Prosimy o wskazanie wytycznych do wykonania projektu szaty graficznej portalu oraz kryteriów akceptacji projektu portalu. (Ze względu na bardzo krótki okres wdrożenia, jasne określenie kryteriów akceptacji na etapie przygotowania oferty dla projektu szaty graficznej portalu jest warunkiem krytycznym umożliwiającym wdrożenie w terminie oraz jest warunkiem koniecznym do zachowania zasady równego traktowania Wykonawców). Pytanie 6. Czasowe uruchomienie forum Prosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu. Jak Zamawiający rozumie czasowe uruchomienie modułu forum, oraz w jakim stanie będzie znajdować się forum po zakończeniu czasowego uruchomienia forum (ukryte forum, całkowicie usunięte forum (delete), ukryta jedynie możliwość dodawania nowych treści)? Czy proces ten ma być odwracalny? Pytanie 7. W celu prawidłowego oszacowania sprzętu potrzebnego do uruchomienia i utrzymywania Portalu oraz Workflow ŁPTW prosimy o określenie liczby przewidywanej liczby użytkowników dziennie korzystających z systemu ŁPTW w podziale na: a) Portal (wewnętrznych, zewnętrznych) b) Workflow (wewnętrznych, zewnętrznych) Pytanie 8. W celu prawidłowego oszacowania sprzętu potrzebnego do uruchomienia i utrzymywania portalu oraz Workflow ŁPTW prosimy o określenie przewidywanej jednoczesnych użytkowników korzystających z systemu ŁPTW w podziale na: a) Portal b) Workflow Pytanie 9. W celu prawidłowego oszacowania sprzętu potrzebnego do uruchomienia i utrzymywania Portalu oraz Workflow ŁPTW prosimy o określenie wolumenu danych oraz przyrostu wolumenu danych (miesięcznie i rocznie) dla systemów: a) Portal b) Workflow Pytanie 10. Prosimy o określenie jaką przepustowość łącza winien zapewnić Wykonawca w celu realizacji Zamówienia Pytanie 11. Równoległe prowadzenie portalu w kilku językach 2

3 Prosimy o uszczegółowienie powyższego wymagania. Jakie funkcje ma zapewnić portal w celu jego spełnienia? W jakim zakresie portale w różnych wersjach językowych mają zostać skorelowane? Pytanie 12. Automatyczne utrzymanie przez CMS wszystkich wersji językowych Prosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu. Jak Zamawiający rozumie, automatyzację utrzymania wersji językowych Portalu. Pytanie 13. Równoległe prowadzenie portalu w kilku językach Prosimy o określenie ile i jakie wersje językowe portalu mają zostać przygotowane w ramach realizacji zamówienia do 5 listopada Pytanie 14. Portal powinien być umieszczony na serwerze WWW pracującym pod kontrolą programu Apache w systemie operacyjnym Linux lub Windows i musi poprawnie współpracować ze środowiskiem programowym Prosimy o wyjaśnienie pojęcia środowisko programowe w kontekście powyższego wymagania. Z jakim środowiskiem programowym ma współpracować Portal. Pytanie 15. Portal powinien być umieszczony na serwerze WWW pracującym pod kontrolą programu Apache w systemie operacyjnym Linux lub Windows i musi poprawnie współpracować ze środowiskiem programowym Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza dodatkowo wykorzystanie Apache Tomcat? Pytanie 16. Portal powinien być umieszczony na serwerze WWW pracującym pod kontrolą programu Apache w systemie operacyjnym Linux lub Windows i musi poprawnie współpracować ze środowiskiem programowym Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby również moduł Workflow pracował na serwerze WWW pracującym pod kontrolą programu Apache w systemie operacyjnym Linux lub Windows? Pytanie 17. Możliwość dowiązania gałęzi portalu do innych części portalu 3

4 Czy Zamawiający poprzez dowiązanie rozumie latwe przeniesienie gałęzi wraz z podstronami i przypięcie jej w innym punkcie portalu (np. metodą rzeciagnij i upuść (ang. drag n drop) w panelu administracyjnym)? Jeśli nie, prosimy o szersze wyjaśnienie funkcjonalności. W jaki sposób galąź dowiązana winna być prezentowana w mapie serwisu pozwalającej użytkownikom w łatwy sposób zorientować się w strukturze Portalu i odnaleźć potrzebne działy? Pytanie 18. Niewielkie wymagania techniczne (wszystkie funkcje są dostępne z poziomu stron wwwwystarczy dowolna przeglądarka internetowa) Czy poprzez dowolną przeglądarkę zamawiający rozumie te wymienione w rozdziale Wymagania techniczne dla portalu internetowego ŁPTW ww. załącznika (Internet Explorer 6 i późniejsze, Mozilla Firefox 1.5 i późniejsze, Opera 9.0 i późniejsze)? Pytanie 19: Czy w ramach Zamówienia Zamawiający przewiduje wykonanie przez Wykonawcę migracji treści jeśli tak prosimy o szczegółowe wskazanie zakresu migracji, wolumenu danych oraz specyfikację źródła danych (rodzaj bazy danych, producent systemu, etc.) Pytanie 20. Mapowanie hierarchii korporacyjnej 1. Prosimy o szersze wyjaśnienie powyższego zapisu. Skąd i jaka hierarchia korporacyjna będzie mapowana w systemie Workflow? 2. Czy struktura organizacyjna będzie stworzona w systemie Workflow czy będzie pobierana z innych działających systemów? Pytanie 21. W jakim zakresie Zamawiający będzie zarządzał aplikacją po wdrożeniu? Ze względu na przewidziany hosting aplikacji przez Wykonawcę Wykonawca przewiduje iż w gestii Wykonawcy pozostanie zarządzanie systemem operacyjnym oraz serwerem aplikacji i serwerem bazy danych, natomiast Zamawiający przewiduje Czy Zamawiający potwierdza taką interpretację Wykonawcy? Jeśli nie, prosimy o informację jakiego poziomu administracji wdrożonym systemem Zamawiający oczekuje od Wykonawcy? Pytanie 22. System powinien zapewnić funkcjonalność automatycznej wymiany informacji z zewnętrznymi bazami danych, na zasadzie zaistnienia przesłanki (tzw. event-driven). 1. Prosimy o szczegółową specyfikację powyższego wymagania. 2. Z jakimi bazami danych system ma zostać zintegrowany na etapie wdrożenia? Prosimy o szczegółowe wskazanie zakresu integracji lub wskazanie funkcjonalności, jakie ma spełnić system na etapie wdrożenia. Pytanie 23. Proponowane rozwiązanie powinno zapewnić możliwość wykonania poleceń typu shell/batch w okresie przechodzenia z jednego etapu do drugiego etapu Prosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu 4

5 Prosimy o podanie przykładów poleceń shell/batch wykonywanych w trakcie przechodzenia z etapu do etapu w procesie Workflow. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje iż, aplikacja będzie wykonywać operacje na systemie operacyjnym na którym zostanie umieszczona?? Jeśli tak to jaki ma być cel tych operacji? Pytanie 24. Określone relacje miedzy procesami lub dokumentami lub też procesami i dokumentami. hierarchie powinny być dostępne Prosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu. Jakie funkcje ma zapewnić system w celu spełnienia powyższego zapisu? Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez zapis hierarchie powinny być dostępne? Prosimy o wskazanie przykładowych relacji między procesami i/lub dokumentami, których dotyczy powyższe wymaganie. Pytanie 25. Dotyczy załącznika do SIWZ Załącznik nr 1 do OPZ : Czy poprzez obsługę języków Zamawiający rozumie możliwość prezentacji interfejsu użytkownika zawierającego napisy i komunikaty w dowolnym języku? Jeśli nie, prosimy o szczegółowe wyjaśnienie punktu 14. Obsługa języków Pytanie 26. Prosimy o określenie jakich funkcjonalności oczekuje Zamawiający w celu spełnienia czy Zamawiający oczekuje zaimplementowanego modułu umożliwiającego obsługe podpisu elektronicznego poprzez składanie podpisu elektronicznego oraz weryfikację podpisu elektronicznego? Czy Zamawiający oczekuje obsługę elektronicznego podpisu kwalifikowanego oraz niekwalifikowanego? Pytanie 27. Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie szkoleń przez Wykonawcę? Jeśli tak to prosimy o uszczegółowienie (ilość osób, ilość grup, zakres szkolenia, miejsce szkolenia, udostępnienie sali szkoleniowej) Pytanie 28. Prosimy o wskazanie procedury zlecania prac w ramach 300h prac informatyka. Pytanie 29. Dotyczy załącznika do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia, zapisu: wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia pracy nad usunięciem wady, usterki i przywrócenie prawidłowego działania portalu w ciągu 24h od zgłoszenia awarii. Zgłoszenie może być dokonane za pomocą telefonu, poczty elektronicznej czy faksu. Prosimy o określenie sposobu postępowania ze zgłoszeniem w przypadku świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy oraz weekendów. Prosimy o określenie sposobu postępowania ze zgłoszeniem w przypadku zgłoszenia poza godzinami pracy Urzędu lub Wykonawcy. Prosimy o potwierdzenie, że czas usunięcia naliczany jest od skutecznego zgłoszenia awarii (poprzez potwierdzenie odebrania zgłoszenia przez Wykonawcę) 5

6 Odpowiedzi: 1) Hosting i utrzymanie dla przedmiotu zamówienia w czasie 3 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru z możliwością przedłużenia oraz ryczałt 300 godzin pracy zasobów IT w ramach wniosków o zmianę (Change Request) w tym, że okresie. 2) Zaproponowane rozwiązanie portalu internetowego (CMS) powinno zawierać wbudowaną funkcję indeksowania treści portalu. Wymagane jest także indeksowanie/optymalizacja dla popularnych wyszukiwarek internetowych (Search Engine Optimization SEO). Indeksacja ma umożliwić znalezienie nowo powstałej strony w wyszukiwarkach po wpisaniu hasła Łódzka platforma transferu wiedzy lub kombinacji słów hasła w czołówce wyników. 3) Tak. 4) Grafika i kolorystyka ma być zbieżna z grafiką i kolorystyką 5) Dodatkowe wytyczne dotyczące szaty graficznej nie są warunkiem koniecznym do złożenia oferty. Wszelkie niezbędne informacje są zawarte w załączniku (SCAN 3,4). 6) Forum dyskusyjne ma umożliwiać: - czasowe włączenie forum (rozmowa na konkretny temat), - ukrycie forum, - całkowite usunięcie forum lub konkretnego tematu (delete), z opcja odzyskania po uprzednim wykonaniu archiwizacji forum. - otwieranie tematów przez użytkowników, - zablokowanie forum (ukryta możliwość dodawania nowych treści) 7) Dane do oszacowania sprzętu potrzebnego do uruchomienia i utrzymania Portalu oraz Workflow ŁPTW : A) Portal - użytkownicy zewnętrzni (niezalogowani) : /dziennie - użytkownicy wewnętrzni (zalogowani): /dziennie B) Workflow - użytkownicy tylko wewnętrzni (zalogowani) do administrowania: 2/dziennie 8) Dane do oszacowania sprzętu potrzebnego do uruchomienia i utrzymania Portalu oraz Workflow ŁPTW : A) Portal - jednocześni użytkownicy zewnętrzni (niezalogowani) : jednocześni użytkownicy wewnętrzni (zalogowani): B) Workflow - użytkownicy tylko wewnętrzni (zalogowani) do administrowania: 2 9) Wolumen Portal: 1GB + 100MB/m-c Wolumen Workflow: 100MB + 10MB/m-c 10) Wymagane łącze symetryczne 20MB 11) Wszystkie funkcje portalu powinny być dostępne w danym języku. 12) Wersje językowe powinny być obsługiwane po przez słowniki. Zarządzanie tłumaczeniami powinno odbywać się bez konieczności posiadania wiedzy 6

7 programistycznej, podmiana wersji tłumaczenia powinna być wykonywane automatycznie. Automatyzacja utrzymania wersji językowych: zmiany wprowadzone w jednej wersji językowej powodują automatyczną zmianę treści w pozostałych wersjach językowych. 13) W ramach realizacji projektu do 5 listopada 2010 przewidujemy 2 wersje językowe: - polska, - angielska z możliwością dodania kolejnych wersji w późniejszym okresie. 14) Przez środowisko programowe rozumiemy język programowania użyty do budowy Portalu. Dostawca powinien zastosować rozwiązanie kompleksowe, zawierające proponowane środowisko programistyczne. 15) Tak, Apache Tomcat jako wywodzący się z rodziny projektów Apache jest również możliwy do wykorzystania. 16) Wymagany moduł webowy Workflow (Web based thin-client). 17) Tak, mowa o łatwym przeniesieniu gałęzi wraz z podstronami i przypięciu jej w innym punkcie portalu (np. metodą przciągnij i upuść ) w panelu administracyjnym. 18) Tak, mowa o (Internet Explorer 6 i późniejsze, Mozilla Firefox 1.5 i późniejsze, Opera 9.0 i późniejsze). 19) Nie, zamawiający nie przewiduje migracji treści. 20) Osoby, należy dodać do wcześniej określonej hierarchii wewnątrz działu proponowanego rozwiązania, a struktury organizacyjne natomiast powinny być utworzone wewnątrz systemu Workflow. 21) Tak, potwierdzamy interpretację. 22) 1. Proponowane rozwiązanie powinno zawierać narzędzia do podłączenia zewnętrznych źródeł/baz danych. 2. Zamawiający nie wskazuje konkretnego typu baz danych. 23) Proponowane rozwiązanie powinno mieć możliwość wykonywania skryptów powłoki lub skryptów SQL przypisanego do danego procesu danego kroku. Należy umożliwić przypisywanie parametrów do skryptu za pomocą pól z wybranego procesu/dokumentu. 24) System ma obsługiwać procesy/pod-procesy/dokumenty i ich hierarchie. Typu procesu jest zdefiniowany przez graficzny interfejs procesu. Różnica między procesem a pod-procesem jest taka, że pod-proces nie może zostać uruchomiony niezależnie od procesu głównego, którego jest częścią składową. Pod-proces może być uruchamiany ręcznie lub automatycznie z danego etapu/kroku procesu głównego. Możliwość określania relacji/hierarchii pomiędzy procesami / podprocesami / dokumentami w systemie, powinna być możliwa na każdej głębokości struktury. 25) Tak, poprzez obsługę języków rozumiemy również możliwość prezentacji interfejsu, zawierającego komunikaty i napisy w danym języku. 7

8 26) Zamawiający oczekuje spełnienia 15 kluczowych funkcjonalności, o których mowa w załączniku (scan 8,9). Zamawiający oczekuje systemu zaprojektowanego z myślą o późniejszym wprowadzeniu podpisu elektronicznego, gdyż chce mieć możliwość łatwego rozbudowania systemu o taką funkcjonalność w przyszłości. 27) Tak, należy przewidzieć szkolenie dla max.3-5 osób z obsługi administracyjnej Portalu jak i Workflow. Miejsce szkolenia Łódź. Udostępniamy salę do przeprowadzenia szkolenia. 28) Zakres prac jak i ich czas wykonania będzie ustalany telefonicznie, bądź za pomocą poczty . 29) Zgłoszenie telefoniczne winno być odebrane w chwili zgłaszania, ewentualnie pozostawiamy informację na skrzynce głosowej przez 24 godziny 7 dni w tygodniu (bez względu na dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy czy weekendy. Zgłoszenie za pomocą lub faxu będzie dokonywane w godzinach pracy Wykonawcy. Czas 24h na usunięcie usterki jest liczony od chwili zgłoszenia usterki, bez konieczności potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia ze strony wykonawcy. W związku z dużą ilością pytań Wykonawców dotyczących treści SIWZ, oraz w związku z obowiązkiem Zamawiającego udzielenia odpowiedzi na pytania, nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, Zamawiający w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w treści składanych ofert wyjaśnień treści SIWZ, przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia: 1. Składanie ofert: 27 sierpnia 2010 r. godz. 12:00 2. Otwarcie ofert: 27 sierpnia 2010 r. godz. 13:00 Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Przewodnicząca Komisji Przetargowej Katarzyna Witkowska 8

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 PROJEKT ŁÓDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, tel.: 042 664 37 52, fax.: 042 664 37 50 e-mail: aniolybiznesu@larr.lodz.pl, www.larr.lodz.pl Łódź, dnia 13 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Tożsamością (Identity Management) zwanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług: Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie portalu intranetowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie portalu intranetowego jest koniecznym etapem w informatyzacji każdego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo