3. Podstawa prawna: Zasada konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Podstawa prawna: Zasada konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII MICROSOFT i ADOBE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z zakresu technologii Microsoft i Adobe wyszczególnionych w Zał.1 do Zapytania zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL /09-00 z 1 czerwca 2010r. projektu Podniesienie kompetencji Kapitału Ludzkiego MakoLab SA drogą do wzrostu konkurencyjności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: r r. 2. Nazwa i adres Zamawiającego: MAKOLAB SA, ul. Demokratyczna 46, Łódź 3. Podstawa prawna: Zasada konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa szkoleniowa przeprowadzenie szkoleń wyszczególnionych w Załączniku 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego wykonania zawiera Zał.1 i Zał. 3 do niniejszego Zapytania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. W przypadku gdy Wykonawca przedstawi dodatkowe działania zwiększające efektywność szkoleń otrzyma punkty dodatkowe (szczegółowy opis oceny zawarty w pkt.v.2) Zamawiający dopuszcza większą liczbę osób (maksymalnie o 2) niż wskazana w Załączniku 1. III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Szkolenia powinny zostać wykonane w terminach wskazanych w Załączniku 1. Dostarczenie wymaganej dokumentacji szkolenia: do 5 dni roboczych po zakończeniu szkolenia. Wymagane wykonanie całości przedmiotu umowy : do r. IV A. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w przypadku:

2 a. posiadania przez Wykonawcę certyfikatu autoryzowanego partnera szkoleniowego firmy Microsoft - Gold Certified Partner for Learning Solutions, b. dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia tj.: trenerami legitymującymi się wykonaniem szkoleń o zakresie i tematyce podobnym do przedmiotu zamówienia, 2. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. B. DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIANIE WARUNKÓW 1. oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę aktualnego certyfikatu autoryzowanego partnera szkoleniowego firmy Microsoft - Gold Certified Partner for Learning Solutions V KRYTERIA OCENY OFERTY, TRYB OCENY, SPOSÓB OBLICZANIA CENY 1. Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia Wykonawcę, którego oferta spełnia łącznie następujące warunki: a. uzyska najwyższą liczbę punktów, b. spełnia warunki określone w pkt. IV, c. nie będzie podlegała odrzuceniu. 2. Poszczególne oferty będą oceniane przez Zamawiającego według podanych niżej kryteriów: Cena oferty - /C/ Za cenę oferty przyjmuje się cenę brutto przeprowadzenia wszystkich szkoleń podaną w formularzu ofertowym w pkt. 2. Powyższa cena jest wartością wszystkich szkoleń będących przedmiotem zamówienia podanych w specyfikacji cenowej. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ewentualne upusty, koszty cateringu oraz wszelkich należnych podatków. Punkty za to kryterium przyznawane będą na podstawie ceny wykonania przedmiotu zamówienia podanej w złożonych przez Wykonawców ofertach wg wzoru: Cmin C = x 100 Cx gdzie: Cmin najniższa cena brutto spośród złożonych ofert (PLN), Cx cena brutto oferty badanej (PLN). Maksymalna ocena za kryterium - cena 100 pkt. Punkty dodatkowe - /D/

3 Za każde zaproponowane dodatkowe działanie zwiększające efektywność szkoleń i uzasadnione zakresem i tematyką szkolenia będzie przyznanych 5 punktów dodatkowych. Oferta najkorzystniejsza to oferta z najwyższą sumą punktów z kryteriów: Cena oferty - /C/ i Punkty dodatkowe -/D/ S= C + D gdzie: S wartość oferty najkorzystniejszej 3. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. W przypadku braku dokumentów wymaganych w pkt. IV.B.1 oraz VI.1 Zamawiający może wezwać do uzupełnienia brakującego dokumentu w wyznaczonym terminie. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, o czym poinformuje Wykonawców najpóźniej do dnia r. oraz zamieści informację na stronie i w swojej siedzibie. VI OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (oferta wraz ze specyfikacją cenową). Do oferty należy dołączyć: a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b. pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik, jeśli nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru albo z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, c. dokument, o którym mowa w pkt. IV B. 2. Nie dołączenie do oferty któregokolwiek dokumentu, o którym mowa w ust. 1 spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem pkt. V podp. 3 VII MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia r. do godziny 15.00, w formie pisemnej pocztą, kurierem lub osobiście pod adres Biura Projektu: MakoLab SA, ul. Niciarniana 2/6, Łódź. Oferta musi być złożona w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem OFERTA na przeprowadzenie usług szkoleniowych z zakresu technologii Microsoft i Adobe oraz nazwą i adresem Wykonawcy.

4 O ważności składanej oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Biura Projektu. 2. Oferta winna być przygotowana w języku polskim, czytelnie, w jednym egzemplarzu. Cena oferty musi być podana w złotych. 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 4. Oferta powinna zawierać pieczęć nagłówkową Wykonawcy, jego podpis. Załączone kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. VIII OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 1. Zamawiający sporządzi pisemny protokół postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty. 2. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem uzasadnienia. Informacja o wyborze oferty zostanie upubliczniona poprzez zamieszczenie jej w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej IX PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, b) zostanie złożona po terminie składania ofert, c) będzie zawierała rażąco niską cenę (przedmiotowa przesłanka zostanie spełniona, gdy cena oferty będzie niższa minimum o 20% od kwoty którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia), d) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, e) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń z zastrzeżeniem ust. V pkt. 3 X UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: a) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, b) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, c) wszystkie oferty zostaną odrzucone lub nie zostanie złożona żadna oferta. XI ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY i WZÓR UMOWY

5 Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3. XII KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Pani Teresa Zientalska, Kierownik Projektu, tel.: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Oferta oraz specyfikacja cenowa, Załącznik nr 3 Wzór umowy Łódź, W imieniu Zamawiającego Teresa Zientalska Kierownik Projektu Podniesienie kompetencji Kapitału Ludzkiego MakoLab SA drogą do wzrostu konkurencyjności.

6 Załącznik 1 do zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII MICROSOFT WYKAZ I CHARAKTERYSTYKA SZKOLEŃ Lp Symbol Nazwa szkolenia 1 DT13 Modelowanie struktury XML z wykorzystaniem XML Schema oraz transformaty XSLT Zakres szkolenia 1. Wprowadzenie do języka XML (podstawy języka, wady i zalety XML) 2. Składnia XML (tworzenie poprawnych dokumentów XML, reguły nazw XML) 3. Wprowadzenia do XML Schema (podstawowe informacje o XML Schema, porównanie XML Schema i DTD) 4. Podstawy składni XML Schema (podstawy składni dokumentów XML Schema, wykorzystanie przestrzeni nazw) 5. Proste typy danych w XML Schema (definiowanie nowych prostych typów danych, omówienie tworzenia nowych typów w oparciu o specyfikację języka) 6. Wprowadzenie do XSLT czym jest język XSLT czy to na pewno język? rodzaje transformacji przetwarzanie XSL. 7. Proste arkusze styli podstawowe pojęcia związane z arkuszami stylów wykorzystanie projektów XSL do tworzenia dokumentów HTML czego arkusze stylów nie potrafią zapewnić? 8. przegląd technologii XPath czym jest XPath wybieranie pożądanych zbiorów elementów wykorzystanie funkcji Xpath do zbudowania ciągu znaków na podstawie elementów. 9. Praca z szablonami przegląd tworzenie i przetwarzanie arkuszy stylów stworzenie tabeli dzieci wybranego węzła stworzenie nagłówka z danymi rodzica dla tabeli. 10. Tradycyjne koncepcje programowe i XSLT Liczba uczest ników Czas trwania oraz planowany termin Miejsce szkolenia Łódź

7 zastosowania programowania tradycyjnego praca ze zmiennymi wywoływanie nazwanych szablonów wykorzystanie funkcji budowa modułowa dla arkuszy stylów. 11. Tworzenie drzewa wynikowego XML zmienne strukturalne XML tworzenie elementów dokumentu XML. 12. Wyliczenia w XSLT przegląd tworzenie listy separowanej przecinkami. 13. Najbardziej typowe zastosowania XSLT uruchamianie transformacji grupowanie danych wstawianie tagów HTML dokładanie i usuwanie białych znaków. 14. Podstawy XSL-FO 2 DT20 Programowanie Windows Workflow Foudation przy uzyciu Microsoft Visual Studio Module 1: Creating and Hosting Workflows This module explains how to create and host Windows Workflow Foundation (WF) workflows. Overview of Windows Workflow Foundation Creating Sequential Workflows Creating State Machine Workflows Modifying Workflows at Runtime Lab : Creating and Hosting Workflows Creating and hosting a simple sequential workflow Passing parameters into a workflow Creating a state machine workflow Hosting the state machine workflow Explain Windows Workflow Foundation concepts and features. Create sequential workflows. Create state machine workflows. Modify workflows at run time. Module 2: Applying Conditions and Rules This module explains how to apply conditions and rules in a workflow. Implementing Flow Control Defining and Executing Rule Sets Forward Chaining of Rules Changing Rules at Run Time Lab : Applying Conditions and Rules Making Decisions Performing Iteration Defining Policies Wskazane przez wykonawcę najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęci em szkolenia

8 Implement conditional branching in a workflow. Define and execute rule sets. Forward chain rules. Change rules at run time. Module 3: Communicating with Workflows This module explains how to communicate between workflows, host processes, and services. Calling Methods on the Host Process Handling Events from the Host Process Consuming Services from a Workflow Publishing a Workflow as a Service Lab : Communicating with Workflows Invoking a Method on the Host Process Handling Events from the Host Process Consuming Services from a Workflow Publishing a Workflow as a Service Call methods on the host process. Handle events from the host process. Consume services from a workflow. Publish a workflow as a service. Module 4: Creating and Configuring Custom Activities This module explains how to create and configure custom activities. Creating Custom Activities Creating Custom Composite Activities Customizing Activity Serialization Defining Custom Activity Layout Lab : Creating and Configuring Custom Activities Creating a Custom Activity Validating a Custom Activity Developing a Custom Activity Designer Creating a Custom Composite Activity Create a custom activity. Create a custom composite activity. Define custom activity layout. Customize activity serialization. Module 5: Creating and Managing Runtime Services This module explains how to create and manage runtime services. Creating a Custom Runtime Service Hydrating and Dehydrating Workflows

9 3 DT21 Programowanie Silverlight przy użyciu Microsoft Visual Studio Monitoring Workflows Tracking Workflows Lab : Creating and Managing Runtime Services Creating a Custom Runtime Service Hydrating and Dehydrating Workflows Monitoring Workflows Tracking Workflows Create a custom runtime service. Hydrate and dehydrate workflows. Monitor workflows. Track workflows. Module 6: Managing Faults, Cancellations, Transactions, and Compensations This module explains how to manage faults, cancellations, transactions, and compensations in a workflow. Handling Faults Handling Cancellations Creating and Managing Transactions Creating and Handling Compensations Lab : Managing Faults, Transactions, and Compensations Handling Faults Implementing Transactional Behavior Implementing Compensation Behavior Handle faults in a workflow. Handle cancellations in a workflow. Create and manage transactions in a workflow. Create and handle compensations Module 1: Silverlight Development Basics This module explains how to start developing Silverlight applications, which tools are needed, the purpose and motivation of XAML, which user controls are available out of the box and how to use them. Silverlight XAML XAML editing tools Silverlight application architecture Hello World! with Silverlight Available user controls Handling and publishing events Transformations Animations After completing this module, students will be Wskazane przez wykonawcę najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęci em szkolenia

10 able Create a new Silverlight application from the Visual Studio Silverlight project template. Understand the motivation for XAML and tools for working with it. Integrate existing user controls in Silverlight projects. Publish and consume events in Silverlight applications. Use transformations and animations in Silverlight applications. Module 2: Advanced Silverlight Development This module explains how to access XAML objects from managed code, create new XAML objects dynamically, develop user controls and custom controls, create control templates and styles, use data binding and customize user control states with the VisualStateManager. Creating XAML objects from managed code Managing XAML objects from managed code Silverlight user controls Custom controls Control templates and styles Data binding VisualStateManager Lab : Hands On #1 Layouts Code-behind data binding Data templates Consuming WCF services Lab : Hands On #2 User Controls XAML data binding IValueConverter After completing this module, students will be able Access, create and manage XAML objects from managed code. Create user controls. Create and apply styles and templates. Consume WCF services. Bind data to Silverlight controls from code and from XAML. Customize the behavior of user controls with VisualStateManager. Handle events in Silverlight applications. Module 3: Miscellaneous TopicsThis module explains how a Silverlight application can access network resources, how to access HTML DOM objects from Silverlight applications and expose Silverlight functionality to the hosting HTML page, how to access isolated storage files, how to

11 localize Silverlight applications, how to use DeepZoom in Silverlight applications, and how to create interactive media applications. Silverlight networking Accessing the HTML DOM from Silverlight managed code Accessing Silverlight managed code from HTML DOM Creating an application splash screen Using isolated storage Localizing Silverlight applications Silverlight application initialization parameters Silverlight application deployment DeepZoom Interactive media applications Lab : Hands On #3* VisualStateManager Animations Lab : Hands On #4 Self-training lab: Creating a user control with WCF service communication functionality, custom ViewStateManager states and styles and integrating it into the application built in the previous labs. After completing this module, students will be able Consume various network services from Silverlight application. Access HTML elements on the Silverlight hosting page. Expose managed functionality to the Silverlight hosting page. Use isolated offline storage from Silverlight applications. Localize Silverlight applications. Pass initialization parameters to Silverlight applications. Show a custom splash screen while the application is loading. Use DeepZoom features to extend Silverlight applications 4 DT24 Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server Reporting Services Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server Reporting Services The students will be introduced to the role that Reporting Services plays in an organization's reporting life cycle, the key features offered by Reporting Services, and the components that make up the Reporting Services architecture. Overview of SQL Server Reporting Services Installing Reporting Services Wskazane przez wykonawcę najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęci em szkolenia

12 Reporting Services Tools Lab : Introduction to Microsoft SQL Server Reporting Services (Level 200) Exploring Report Designer (Level 200) Exploring Report Manager Describe the features of SQL Server Reporting Services. Install Reporting Services. Describe the Reporting Services tools. Module 2: Authoring Basic Reports The students will learn the fundamentals of report authoring, including configuring data sources and data sets, creating tabular reports, summarizing data, and applying basic formatting. Creating a Basic Table Report Formatting Report Pages Calculating Values Lab : Authoring Basic Reports (Level 200): Creating a Basic Table Report (Level 200): Formatting Report Pages (Level 200): Adding Calculated Values Create a basic table report. Format report pages. Calculate values for a report. Module 3: Enhancing Basic Reports The students will learn about navigational controls and some additional types of data regions, and how to use them to enhance a basic report. Interactive Navigation Displaying Data Lab : Enhancing Basic Reports (Level 200) Using Dynamic Visibility (Level 200) Using Document Maps (Level 200) Initiating Actions (Level 200) Using a List Data Region (Level 200) Creating a Tablix Report (Level 200) Adding Chart Subreport to Parent Report Create reports with interactive navigation. Display data in various formats. Module 4: Manipulating Data Sets The students will explore data sets to a greater depth, including the use of alternative data sources and interacting with a data set through the use of parameters. Students will learn how to

13 dynamically modify the data set underlying a data region by allowing parameters to be sent to the underlying query, as well as will learn to use best practices to implement static and dynamic parameter lists when interacting with queries and stored procedures. Defining Report Data Using Parameters and Filters Using Parameter Lists Lab : Manipulating Data Sets (Level 200) Using Parameters to Restrict Query Results (Level 200) Using Parameters to Filter Report Data (Level 200) Creating Dynamic Parameter Lists (Level 200) Using Parameters with a Stored Procedure (Level 200) Displaying All Categories in a Parameter List Define report data. Use parameters and filters. Use parameter lists. Module 5: Using Report Models The students will learn how to create a report model so that business users can create their own reports without using the full Report Designer development environment. Students will also learn how to use Report Builder to create a report from a report model. Creating Report Models Using Report Builder Lab : Using Report Models (Level 200) Creating a Report Model (Level 200) Using Report Builder to Create a Report Create Report Models. Use Report Builder. Module 6: Publishing and Executing Reports The students will learn the various options you can use to publish reports to the report server and execute them. Publishing Reports Executing Reports Creating Cached Instances Creating Snapshots and Report History

14 Lab : Publishing and Executing Reports (Level 200) Publishing Reports (Level 200) Executing Reports (Level 200) Configuring and Viewing a Cached Report (Level 200) Configuring and Viewing a Snapshot Report Publish reports. Execute reports. Create cached instances. Create snapshots and report history. Module 7: Using Subscriptions to Distribute Reports The students will learn how to implement subscriptions so that you can distribute reports either automatically by or by publishing reports to a shared folder. Introduction to Report Subscriptions Creating Report Subscriptions Managing Report Subscriptions Lab : Using Subscriptions to Distribute Reports (Level 200) Creating a Standard Subscription (Level 200) Creating a Data-Driven Subscription Describe report subscriptions. Create report subscriptions. Manage report subscriptions. Module 8: Administering Reporting Services The students will learn how to administer the Reporting Services server, how to monitor and optimize the performance of the report server, how to maintain the Reporting Services databases, and how to keep the system secure. Reporting Server Administration Performance and Reliability Monitoring Administering Report Server Databases Security Administration Upgrading to Reporting Services 2008 Lab : Administering Reporting Services (Level 200) Using Reporting Services Configuration Manager (Level 200) Securing a Reporting Services Site (Level 200) Securing Items

15 Administer the reporting server. Monitor performance and reliability. Administer the Report Server databases. Administer security. Upgrade to Reporting Services Module 9: Programming Reporting Services The students will learn how to query Reporting Services information programmatically and how to automate report management tasks. Students will also learn how to render reports without relying on Report Manager, and how to extend the feature set of a report server by creating custom code. Querying for Server Information Using a Web Service Automating Report Management Rendering Reports Creating Custom Code Lab : Programming Reporting Services (Level 200) Using URL Access to Display a Report (Level 200) Building a Reporting Services Web Service Client (Level 200) Using the Report Viewer Control Query server information using a Web service. Automate report management. Render reports. Create custom code

16 5 DT25 Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server Integration Services Module 1: Introduction to SQL Server 2008 Integration Services The students will be introduced to the role that Integration Services plays in extracting, transforming, and loading data. The students will also be introduced to the tools that are used to build and manage Integration Services solutions. Overview of SQL Server Integration Services Using Integration Services Tools Lab : Introduction to SQL Server Integration Services (Level 200) Using the Import and Export Wizard (Level 200) Running an Integration Services Package Describe Integration Services solutions Use Integration Services tools Module 2: Developing Integration Services Solutions The students will be introduced to the development tasks that are involved in creating an Integration Services package. Creating an Integration Services Solution Using Variables Building and Running a Solution Lab : Developing Integration Services Solutions (Level 200) Creating an Integration Services Project (Level 200) Implementing a Package (Level 200) Building and Running an Integration Services package Create a SQL Server Integration Services solution. Use variables. Build and run a solution. Module 3: Implementing Control Flow The students will be introduced to the tasks and precedence constraints that can be used to implement control flow in an Integration Services package. Control Flow Tasks Control Flow Precedent Constraints Control Flow Containers Lab : Implementing Control Flow (Level 200) Creating a Simple Control Flow Wskazane przez wykonawcę najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęci em szkolenia

17 (Level 200) Configuring Precedence Constraints (Level 200) Using Containers Configure control flow tasks. Configure control flow precedence constraints. Configure control flow containers. Module 4: Implementing Data Flow The students will be introduced to the data flow sources, transformations, and destinations that can be used to implement a data flow task in an Integration Services control flow. It also explains how to use data flow paths to direct valid and invalid rows through the data flow. Data Flow Sources and Destinations Basic Data Flow Transformations Advanced Data Flow Transformations Data Flow Paths Lab : Implementing Data Flow (Level 200) Transferring Data (Level 200) Implementing Transformations (Level 200) Using Data Viewers (Level 200) Configuring Error Output Implement data flow sources and destinations. Implement basic data flow transformations. Implement advanced data flow transformations. Implement data flow paths. Module 5: Implementing Logging The students will be introduced to how to use logging in an Integration Services package, and explained how to configure and use logging providers to generate information about a package's execution. Overview of Integration Services Logging Enabling and Configuring Logging Lab : Implementing Logging (Level 200) Configuring Logging (Level 200) Implementing Custom Logging Describe Integration Services logging. Implement Integration Services logging. Module 6: Debugging and Error Handling The students will be introduced to how to debug Integration Services packages by using the

18 debugging tools in Business Intelligence Development Studio. It then explains how to implement error-handling logic in an Integration Services package. Debugging a Package Implementing Error Handling Lab : Debugging and Error Handling (Level 300) Debugging a Package (Level 300) Implementing Error Handling (Level 300) Controlling Failure Behavior Debug an SSIS package. Implement error handling. Module 7: Implementing Checkpoints and Transactions The students will be introduced to what checkpoints are and how to implement them. It then discusses transactions, and describes how to implement transactional data access logic in an Integration Services package. Implementing Checkpoints Implementing Transactions Lab : Implementing Checkpoints and Transactions (Level 200) Implementing Checkpoints in a Package (Level 300) Implementing Transactions in a Package (Level 300) Implementing a Native Transaction Implement checkpoints. Implement transactions. Module 8: Configuring and Deploying Packages The students will be introduced to how to create Package Configurations and how to deploy Integration Services packages to production servers. Package Configurations Deploying Packages Lab : Configuring and Deploying Packages (Level 200) Creating a Package Configuration (Level 200) Preparing a Package for Deployment (Level 200) Deploying a Package

19 Implement package configurations. Deploy packages. Module 9: Managing and Securing Packages The students will be introduced to the management tasks that relate to Integration Services packages and explained how to perform those tasks by using the Integration Services management tools. It also describes how to secure Integration Services packages. Managing Packages Securing Packages Lab : Managing and Securing Packages (Level 200) Importing a Package (Level 200) Configuring and Monitoring a Package (Level 200) Scheduling a Package (Level 200) Securing a Package Manage packages. Secure packages 6 DT32 Configuring and Troubleshooting Windows Server Module 1: Configuring Terminal Services Core Functionality This module explains how to install TS and configure core functionality. Configuring TS Role Configuring TS Settings Lab : Configuring TS Core Functionali Installing and Configuring TS Role Configuring TS Settings Install and configure the TS role. Configure TS settings. Module 2: Configuring and Managing Terminal Services Licensing This module explains how to configure and manage TS Licensing. Configuring TS Licensing Wskazane przez wykonawcę najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęci em szkolenia

20 Managing TS Licenses Lab : Configuring and Managing TS Licensing Installing the TS Licensing Role Configuring TS Licensing Managing TS Licensing Identify the appropriate licensing scope. Configure the license server scope: forest, domain, and workgroup licensing. Identify when to use the per-user and perdevice licensing modes. Install the TS Licensing Role. Configure TS licensing for per-user licenses. Identify considerations when configuring TS licensing for per-device licenses. Manage the licensing lifecycle. Module 3: Configuring and Troubleshooting Terminal Services Connections This module explains how to configure and troubleshoot connection properties using TS. Configuring TS Connection Properties Configuring TS Properties Using Group Policy Troubleshooting TS Lab : Configuring and Troubleshooting TS Connections Installing the TS Connection Properties Troubleshooting Connectivity Issues Configure TS connection properties using the TS console. Configure TS properties using Group Policy. Troubleshoot TS connection properties for a single-user Troubleshoot TS connection properties for multiple- users. Module 4: Configuring Terminal Services Resources This module explains how to configure TS Easy Print and TS RemoteApp. Installing Applications Configuring Remote Applications Configuring Printers Lab : Configuring TS Resources Configuring and Deploying TS RemoteApp Programs Configuring TS Easy Print Identify the considerations for the types of

TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień 2012

TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień 2012 Comp S.A. Centrum Edukacyjne ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa tel. 022 465 04 00 fax 022 520 26 53 e-mail: edukacja@comp.com.pl TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień Nr kursu Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

Kod NAZWA SZKOLENIA DNI/GODZ. CENA NETTO ECDL

Kod NAZWA SZKOLENIA DNI/GODZ. CENA NETTO ECDL Kod NAZWA SZKOLENIA DNI/GODZ. CENA NETTO ECDL Wykaz szkoleń ECDL Podstawy technik informatycznych 3 / 15 Cena do Użytkowanie komputerów 2 / 20 Cena do Przetwarzanie tekstów 5 / 25 Cena do ECDL/E1 Arkusze

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Windows 2008 R2 [Better together]

Windows 2008 R2 [Better together] Windows 2008 R2 [Better together] BranchCache MDT 2010 Bitlocker2Go Active Directory PowerShell 2.0 Failover Clusters AppLocker Offline Files DirectAccess Strona 1 Group Policy Początkowo miał nazwę Blackcomb;

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 2 Składowe platformy.net

Platforma.NET Wykład 2 Składowe platformy.net Platforma.NET Wykład 2 Składowe platformy.net Marek Sawerwain Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski 10 marca 2011 V1.1 1/ 47 Spis treści 1 Wprowadzenie Plan wykładu 2

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK)

Bardziej szczegółowo

U s e r. M a W I R E L E. n u S S R. a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO

U s e r. M a W I R E L E. n u S S R. a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO U s e r W I R M a E L E n u S S R a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO TABLE OF CONTENTS 1. WARNING 3 2. PACKAGE CONTENTS 4 3. SPECIFICATION 4 4. INSTALLATION 6 4.1 Before Installation 6

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** SYSTEMY OPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Microsoft

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Microsoft arz szkoleń, II półrocze, 201 rok Cena Office 2007/2010/201 MS Word poziom średniozaawansowany 2 MS Word poziom zaawanasowany 2 MS Excel poziom średniozaawansowany 2 MS Excel poziom zaawansowany 2 MS Excel

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual.

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual. Raport Roczny KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl 2008 Annual Report Raport Roczny 2008 Annual Report Co 4 List Prezesa Zarządu An

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo