1. Headway zobowiązuje się do wykonania na rzecz i przy niezbędnym udziale platformę internetową służącą do prowadzenia sprzedaży za

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Headway zobowiązuje się do wykonania na rzecz i przy niezbędnym udziale platformę internetową służącą do prowadzenia sprzedaży za"

Transkrypt

1 UMOWA O WYKONANIE SKLEPU INTERNETOWEGO (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy, NIP: , REGON: reprezentowaną przez: Jarosława Gąsiorka Prezesa Zarządu, w którego imieniu działa, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, (zwaną dalej Headway ), a {*}, prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą, Adres:, Adres do doręczeń:, NIP:, REGON:, PESEL:, Adres , Numer telefonu komórkowego:, Prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do: - ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez - nr wpisu do ewidencji, w którego imieniu działa, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy, {*} z siedzibą przy ul., _ -, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:, Sąd Rejestrowy:, NIP:, REGON:, reprezentowaną przez -, w której imieniu działa, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy, (zwaną dalej Kontrahentem ), zwanymi dalej także łącznie Stronami lub każda z osobna Stroną. o następującej treści: 1. Przedmiot Umowy 1. Headway zobowiązuje się do wykonania na rzecz i przy niezbędnym udziale Kontrahenta platformę internetową służącą do prowadzenia sprzedaży za

2 pośrednictwem internetu (dalej Sklep Internetowy ), a Kontrahent zobowiązuje się przejąć od Headway Sklep Internetowy i zapłacić wynagrodzenie z tytułu jego wykonania. 2. Na podstawie Umowy Kontrahent nabywa pełne prawa autorskie do Serwisu WWW oraz prawo do jego modyfikacji. 3. Kontrahent wraz z Serwisem WWW otrzyma od Headway niezbędne dane umożliwiające zarządzenie treściami wskazanymi w ust. 2, w tym loginy i hasła (dalej Dane dostępowe ). 2. Prawa i obowiązki Stron 1. Headway wykona i przekaże Kontrahentowi Sklep Internetowy. 2. W ramach przygotowania Sklepu Internetowego Headway wykona następujące czynności: 1) Opracowanie specyfikacji Sklepu Internetowego: a) ustalenie szczegółów projektu na podstawie ankiety do Sklepu Internetowego opublikowanej na stronie (zwanej dalej Ankietą ), b) konfigurację Sklepu Internetowego (w tym niezbędnych wtyczek), c) wprowadzenie do 10 (dziesięciu) kategorii produktów i do 10 (dziesięciu) produktów testowych, wraz z zdefiniowaniem ich atrybutów i cech, na podstawie Ankiety oraz Karty produktów przekazanych przez Kontrahenta, d) zdefiniowanie layoutu, e) napisanie i wprowadzenie tekstów stron informacyjnych (do 5 stron), w tym w szczególności stron: O firmie bądź innej podobnej, Zasady współpracy bądź innej podobnej, Kontakt bądź innej podobnej; f)zdefiniowanie kosztów przesyłek i form płatności (na podstawie Ankiety), g) konfigurację integracji z wybranymi systemami płatności, porównywarkami, Allegro, systemami sprzedaży ratalnej (na podstawie Ankiety). 2) Przygotowanie indywidualnego projektu graficznego Sklepu Internetowego, opracowanego na podstawie Ankiety: a) w oparciu o wybrany layout przygotowanie kreacji graficznych strony głównej oraz strony produktowej, b) ustalenie ostatecznego kształtu projektu strony głównej oraz strony produktowej, obejmujące 4 (cztery) godziny konsultacji i pracy grafika, realizowane po dokonaniu przez Kontrahenta akceptacji jednej z kreacji graficznych, o których mowa w lit. a); c) przygotowanie projektu podstron, o których mowa w pkt. 1 lit. e), listy produktów w dwóch wersjach, ekranu rejestracji i logowania oraz koszyka. 3) Przygotowanie oprogramowania projektu graficznego Sklepu Internetowego: a) oprogramowanie projektu strony głównej oraz podstron; b) testowanie mechanizmu zakupowego w popularnych przeglądarkach internetowych c) testowanie poprawności wyświetlania Sklepu Internetowego w popularnych przeglądarkach internetowych. 4) Wdrożenie platformy sprzedażowej:

3 a) przygotowanie oprogramowania na serwerze produkcyjnym Headway, b) utworzenie dostępów do platformy sprzedażowej, c) wpięcie statystyk Google Analytics Kontrahenta, d) przygotowanie instrukcji obsługi Sklepu Internetowego. 3. Headway wraz z przekazaniem Sklepu Internetowego składającego się z elementów, o których mowa w ust. 2, udostępni Kontrahentowi loginy i hasła niezbędne do zarządzania, w tym prowadzenia, Sklepu Internetowego oraz instrukcję obsługi Sklepu Internetowego, co stanowić będzie przekazanie Sklepu Internetowego w rozumieniu przedmiotowej Umowy. 4. Ponadto Headway zobowiązuje do przygotowania danych do eksportu na serwer Kontrahenta poprzez dostarczenie: a) eksportu bazy SQL, b) eksportu ustawień PrestaShop utworzony przy wykorzystaniu wbudowanego eksportu, c) kopii plików z serwera FTP. 5. Headway oświadcza, że do projektu strony zostaną użyte Materiały graficzne Kontrahenta, a w razie potrzeby inne pliki graficzne zakupione w banku zdjęć. 6. Kontrahent może skorzystać z usługi utrzymania Sklepu Internetowego na serwerze (hosting) w zakresie pakietu Start w rozumieniu pakietu miesięcznego, o którym mowa w Cenniku usług hostingowych stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy (zwanego dalej Cennikiem ), z zastrzeżeniem ust. 7 zdanie drugie. Kontrahentowi przysługuje w każdym czasie możliwość zmiany pakietu na pakiet wyższy (tj. Medium lub Pro w rozumieniu Cennika), natomiast zmiana Pakietu na pakiet niższy możliwa jest jedynie za uprzednią zgodą Headway wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 7. W przypadku przekroczenia przez Kontrahenta któregokolwiek z limitów w ramach przysługującego mu pakietu w danym okresie rozliczeniowym, Kontrahent uprawniony będzie w ciągu 5 dni od dnia wysłania przez Headway informacji o przekroczeniu limitu, do zmiany pakietu na pakiet wyższy przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania Sklepu Internetowego. W razie bezskutecznego upływu powyższego terminu Headway nie gwarantuje niezakłóconego funkcjonowania Sklepu Internetowego w ramach posiadanego przez Kontrahenta pakietu. 8. Headway zobowiązuje się do wykonywania świadczeń określonych Umową z należytą starannością. 9. Kontrahent zobowiązany jest współpracować z Headway przy wykonaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez udzielanie Headway niezbędnych informacji, w tym w szczególności poprzez wypełnienie oraz doręczenie Headway Ankiety, na zasadach określonych w 6 ust. 2 Umowy. 10. Kontrahent dokona zapłaty wynagrodzenia za wykonanie Sklepu Internetowego w wysokości i na zasadach określonych w W przypadku opóźnienia Kontrahenta w płatności którejkolwiek z należności przysługujących Headway na mocy postanowień Umowy, przekraczającego 30 dni, Headway wstrzyma dalsze prace i nie przekaże danych dostępowych do Sklepu Internetowego, o których mowa w ust. 3, do czasu uregulowania zaległych należności bądź odstąpienia Kontrahenta od Umowy. Kontrahentowi nie będą przysługiwać z powyższego tytułu żadne roszczenia względem Headway. 12. Kontrahent wyznaczy osobę odpowiedzialną za kontakty z Headway (zwaną dalej Osobą Kontaktową ). Osobą Kontaktową może być zarówno osoba mogąca składać

4 oświadczenia woli w imieniu Kontrahenta, jak i osoba uprawniona do działania w imieniu Kontrahenta na podstawie umocowania określonego w przedmiotowej Umowie. Osobą kontaktową Kontrahent ustanawia, tel., Osoba Kontaktowa jest uprawniona do wykonywania w imieniu Kontrahenta czynności niezbędnych do realizacji Umowy, a w szczególności: a) uczestnictwa w procesie tworzenia Sklepu Internetowego, b) akceptacji projektu Sklepu Internetowego, c) otrzymywania faktur, 14. Kontrahent ma prawo do zmiany Osoby Kontaktowej po uprzednim pisemnym powiadomieniu Headway o tym fakcie. Zmiana Osoby Kontaktowej nie stanowi zmiany Umowy. 15. Kontrahent zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, w szczególności nad danymi dostępowymi, o których mowa w ust Kontrahent zobowiązuje się do niepodejmowania prób naruszenia zasobów systemowych Headway, do których Kontrahent nie ma uprawnień. 17. Kontrahent zobowiązuje się do niewykorzystywania Sklepu Internetowego w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub mogącej stanowić naruszenie prawa oraz do niewykorzystywania usług świadczonych przez Headway do łamania prawa bądź postępowania nieetycznego, a w szczególności do naruszania prywatności innych użytkowników sieci Internet. 18. Kontrahent zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał w Sklepie Internetowym materiałów zawierających treści zabronione przez prawo, wulgarne, obsceniczne, drastyczne, w tym w szczególności zdjęć i treści erotycznych oraz pornograficznych, dyskryminujących, naruszających cudzą prywatność, zawierających treści rasistowskie, faszystowskie lub obrażające uczucia religijne. 19. Kontrahent zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał w Sklepie Internetowym treści naruszających prawa osób trzecich lub mogących stanowić podstawę roszczeń osób trzecich z tego tytułu, w tym w szczególności treści mogących naruszać prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. z dnia 17 maja 2006 r. Dz.U. Nr 90, poz. 631). 3. Przeniesienie praw autorskich i praw majątkowych 1. Headway przeniesie na Kontrahenta autorskie prawa majątkowe do wszystkich przejawów działalności twórczej powstałych w ramach niniejszej Umowy, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 90, poz. 631 ze zm., zwanej dalej: Ustawą ) i ich elementów składowych, a także do innych przejawów działalności twórczej spełniających cechy utworu, choćby nawet zawierały elementy nieobjęte ochroną prawnoautorską (zwanych dalej łącznie: Utworami ), wykorzystanych, wytworzonych i utrwalonych w wykonaniu obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem Utworu wskazanego w ust Na mocy postanowień Umowy Headway przenosi na Kontrahenta autorskie prawa majątkowe do Utworu stworzonego przez Headway i zaakceptowanego oraz opłaconego przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy.

5 3. Wraz z przeniesieniem praw autorskich do Utworu Kontrahent uzyskuje prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu. 4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu określonych w ust. 1 nastąpi z chwilą zapłaty faktury za usługę przez Kontrahenta. 5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu stworzonego przez Headway i zaakceptowanego przez Kontrahenta zgodnie z postanowieniami Umowy, obejmuje wszystkie pola eksploatacji, w szczególności pola eksploatacji w zakresie: a) utrwalania Utworu utrwalanie Utworu w każdej formie, w szczególności drukiem, techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrowego i wszelkimi innymi istniejącymi i mogącymi powstać w przyszłości środkami lub technikami, i w jakiejkolwiek formie, w szczególności na wszelkiego rodzaju i formatu płytach CD ROM, DVD i wszelkich innych nośnikach informacji istniejących i mogących powstać w przyszłości; b) zwielokrotniania bez ograniczeń ilości kopii; c) prawa przystosowywania Utworu, dokonywania zmian w jego układzie, wykorzystywania jedynie części Utworu, dokonywania modyfikacji lub poprawek Utworu podczas utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania; d) obrotu Utworem - wprowadzanie do obrotu, w tym użyczenie lub najem utworu, udzielanie licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do Utworu oraz dalsza odsprzedaż Utworu w zakresie nabytych autorskich praw majątkowych, publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechniania w nieograniczonym nakładzie, w tym rozpowszechnianie przez Internet, ekstranet i inne sieci komputerowe. 6. Headway zobowiązuje się do niewykonywania niemajątkowych praw autorskich do Utworów stworzonych przez Headway i zaakceptowanych przez Kontrahenta w ramach Umowy. 7. Umowa uprawnia Zamawiającego do korzystania z autorskich praw majątkowych do Sklepu Internetowego stworzonego przez Headway i zaakceptowanego przez Kontrahenta, zgodnie z postanowieniami 3, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza nim. 4. Oświadczenia i odpowiedzialność Stron 1. Strony zgodnie oświadczają, że: a) Kontrahent z chwilą przekazania mu przez Headway Sklepu Internetowego wraz z danymi dostępowymi, o których mowa w 1 ust. 3, pozostawać będzie pełnoprawnym właścicielem opracowanych i wprowadzonych treści oraz oprogramowania i ponosić będzie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z prowadzenia Sklepu Internetowego, b) Headway nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazane Headway do zamieszczenia w Sklepie Internetowym w celu indywidualizacji Kontrahenta, jak również za jakiekolwiek treści zamieszczone przez Kontrahenta w Sklepie,

6 c) z chwilą przekazania Danych dostępowych Headway nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych danych dostępowych, d) Headway nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie Sklepu Internetowego, poza zakresem, o którym mowa w 3 ust. 6, oraz za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim przez Kontrahenta w wyniku prowadzenia przez niego działalności gospodarczej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a także za zobowiązania Kontrahenta zaciągnięte w związku z prowadzeniem ww. działalności, e) administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu Internetowego w przypadku ich pozyskiwania i gromadzenia będzie Kontrahent, który zobowiązuje się do przestrzegania w tym zakresie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. Dz.U. Nr 101, poz. 926). W razie wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że przedmiotowa Umowa nie stanowi powierzenia Headway przetwarzania danych osobowych użytkowników Sklepu Internetowego, w rozumieniu art. 31 ww. ustawy. 2. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku skorzystania z Kontrahenta z usługi hostingu Headway nie ponosi odpowiedzialności za awarie i usterki w działaniu Sklepu Internetowego spowodowane czynnikami niezależnymi od Headway, w tym w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: a) niezawinionego przez Headway braku ciągłości świadczenia usług; b) nieprawidłowego użytkowania Sklepu Internetowego przez Kontrahenta; c) siły wyższej przez którą Strony rozumieją kataklizmy (tj. powódź, huragan, gradobicie, trzęsienie ziemi, pożar, anormalne opady śniegu itp.), działania wojenne, akty terroru, strajki, epidemie, akty władzy wykonawczej bądź ustawodawczej, zamieszki itd.; d) działania czynników niezależnych od Headway bądź spowodowanych działaniem osób trzecich, w tym awarii kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych, wirusów, złośliwego oprogramowania itp., na które Headway nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec; e) posłużenia się danymi dostępowymi, o których mowa w 2 ust. 3, przez podmioty trzecie wskutek niedochowania przez Kontrahenta obowiązku, o którym mowa w 2 ust. 13 bądź też innego nieautoryzowanego ich ujawnienia przez Kontrahenta. 5. Okres obowiązywania Umowy Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 6. Wynagrodzenie 1. Tytułem zaliczki za wykonanie Sklepu Internetowego Kontrahent zapłaci Headway kwotę 1000 zł (słownie: tysiąc złotych 0/100) netto w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

7 2. Zapłata kwoty, o której mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez Headway, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze zaliczkowej. Zapłata przez Kontrahenta kwoty, o której mowa w ust. 1, stanowi warunek rozpoczęcia przez Headway prac mających na celu wykonanie Sklepu Internetowego. 3. Z tytułu wykonania Sklepu Internetowego Kontrahent zobowiązuje się zapłacić Headway łącznie 3500 (słownie: trzy tysiące pięćset) zł netto. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, pomniejszone o kwotę zaliczki, płatne będzie w dwóch ratach na podstawie faktur VAT: a) po wstępnej akceptacji projektu Sklepu 1500 zł (słownie tysiąc pięćset złotych) netto, b) po dokonaniu poprawek i zmian w projekcie 1000 zł (słownie tysiąc złotych) netto, wystawionych przez Headway, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze. 7. Opracowanie i zmiana treści Sklepu Internetowego 1. Headway wykona na rzecz Kontrahenta Sklep Internetowy w oparciu o wypełnioną i doręczoną przez Kontrahenta Ankietę oraz materiały graficzne i tekstowe (zwane dalej Materiałami ). Termin wykonania przez Headway Sklepu Internetowego uzależniony jest od ilości, jakości i tematyki Materiałów podlegających wykorzystaniu w Sklepie Internetowym i wynosi od 14 do 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Headway od Kontrahenta kompletnie wypełnionej Ankiety oraz Materiałów, a także zapłaty przez Kontrahenta kwoty, o której mowa w 5 ust. 1, a w przypadku zwrócenia się przez Headway do Kontrahenta o udzielenie informacji uzupełniających, o jakich mowa w ust. 3, od momentu uzyskania tych informacji uzupełniających. W przypadku przekroczenia przez Kontrahenta ustalonych w umowie terminów do dostarczenia Ankiety wraz z Kartami produktów (do 10 szt.) oraz zdjęć produktów i innych Materiałów i informacji uzupełniających wskazanych w ust. 3, termin wykonania Sklepu Internetowego ulega odpowiedniemu przedłużeniu. 2. Kontrahent doręczy Headway wypełnioną Ankietę i Materiały najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy (przy czym termin uważa się za zachowany, jeżeli Headway w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy mógł się zapoznać z wypełnioną przez Kontrahenta Ankietą i Materiałami). Przez Materiały Strony rozumieją wszelkie niezbędne dane, które mają zostać umieszczone przez Headway w dzierżawionym Sklepie Internetowym. Materiały powinny zostać dostarczone w formie pozwalającej na umieszczenie ich w Sklepie Internetowym za pomocą poczty elektronicznej, na nośnikach elektronicznych lub w oryginale na adres siedziby Headway lub inny ustalony przez Strony. Headway ma prawo odmówić umieszczenia dostarczonych przez Kontrahenta Materiałów w przypadku, gdy stać temu na przeszkodzie będą warunki techniczne lub w sposób oczywisty zawierać one będą treści określone w 2 ust. 16 i W terminie pięciu (5) dni roboczych od dnia doręczenia przez Kontrahenta wypełnionej Ankiety Headway ma prawo zwrócić się do Kontrahenta o przedstawienie informacji uzupełniających (np. dodatkowych informacji, uściślenia lub wyjaśnienia informacji zawartych w Ankiecie) oraz o udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania, o ile informacje te okażą się potrzebne do wykonania Sklepu Internetowego lub do

8 zamieszczenia w Sklepie Internetowym danych indywidualizujących Sklep Internetowy. W takim przypadku Kontrahent zobowiązany jest udzielić Headway wymaganych informacji uzupełniających w terminie 5 (pięciu) dni roboczych. Przekazanie w/w informacji może nastąpić w formach określonych w ust. 2, a w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. 4. Za wszelkie zmiany wprowadzane na żądanie Kontrahenta po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, Headway przysługuje dodatkowe wynagrodzenie zależne od zakresu prac w Serwisie WWW: a) 100,00 zł (słownie: sto złotych) netto za godzinę prac graficznych, liczone proporcjonalnie; b) 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) netto za każde 1,5 tys. znaków ze spacjami obróbki tekstu (napisanie, redakcja). 8. Odstąpienie od Umowy 1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Kontrahenta przed wykonaniem Serwisu WWW Kontrahent zobowiązany jest uiścić połowę wynagrodzenia określonego w 6 ust. 3, tj zł (słownie tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych). W takim przypadku po zapłacie wynagrodzenia określonego powyżej Headway przekaże Kontrahentowi wszystkie prawa i udostępni projekty wykonane do tego etapu realizacji Sklepu Internetowego. 9. Usługi dodatkowe 1. Kontrahent w dowolnym czasie może skorzystać z dodatkowo płatnej usługi przeniesienia mu Sklepu Internetowego na wskazany serwer w cenie 100 (słownie: sto) zł netto. W tym celu Kontrahent zobowiązany jest przesłać zgłoszenie opiekunowi klienta i dostarczyć dane logowania do FTP i do bazy danych MySQL, ewentualnie dane do PhpMyAdmin, w celu umieszczenia plików Serwisu WWW na jego serwerze. Usługa zostanie doliczona do faktury, o której mowa w 6 ust. 4 lub rozliczona odrębną fakturą. 2. Kontrahentowi przysługuje prawo do zawarcia z Headway odrębnej umowy dotyczącej dodatkowych usług świadczonych przez Headway, w szczególności kampanii Google AdWords lub projektu logotypu. 3. Kontrahent wyraża zgodę na przesłanie mu przez Headway informacji dotyczącej usług dodatkowych i ich cennika. 10. Postanowienia końcowe 1. Headway będzie informować Kontrahenta o wszelkich sprawach związanych z realizacją Umowy oraz o dodatkowych usługach z oferty Headway pocztą elektroniczną / SMS / faksem / telefonicznie / pisemnie*), przy wykorzystaniu danych adresowych wskazanych przez Kontrahenta w części wstępnej Umowy.

9 *) niepotrzebne skreślić 2. Faktury VAT, o których mowa w 6 ust. 1 i 4, będą przesyłane (w tym udostępniane) Kontrahentowi przez Headway w formie elektronicznej, w wybranym przez HEADWAY formacie elektronicznym, przy założeniu spełnienia wymogów przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przetwarzania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz z późn. zm.), przy czym format ten powinien umożliwiać odczytanie faktury przy pomocy ogólnodostępnych programów komputerowych. Kontrahent akceptuje taki sposób przesyłania adresowanych do niego faktur (dalej Akceptacja ). Faktury będą przesyłane drogą elektroniczną na adres Kontrahenta wskazany w części wstępnej Umowy. Kontrahentowi przysługuje prawo cofnięcia Akceptacji. W przypadku cofnięcia Akceptacji Headway traci prawo do przesyłania Kontrahentowi faktur w formie elektronicznej po upływie 30 dni od powiadomienia o cofnięciu Akceptacji. Powiadomienie o cofnięciu Akceptacji powinno zostać dokonane przez Kontrahenta w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, na następujący adres E- mail: 3. Niezależnie od postanowień 3 ust. 2 lit. d) Kontrahent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Headway jego danych osobowych zawartych w Umowie oraz załącznikach dla potrzeb prowadzonych przez Headway działań marketingowych i promocyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Kontrahent zachowuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 4. Kontrahent wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Headway informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). 5. Kontrahent obowiązany jest powiadamiać Headway na piśmie o każdorazowej zmianie adresu oraz adresu podanego w części wstępnej Umowy. Zmiana adresu lub adresu nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu lub adresu , wszelka korespondencja kierowana na adres oraz adres podany w części wstępnej Umowy uważana będzie na skutecznie doręczoną. 6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za przygotowanie oraz wysyłkę aneksu do Umowy, wynikającego ze zmiany po stronie Kontrahenta, Headway przysługuje prawo do naliczenia jednorazowej opłaty wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych netto. 7. W sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 8. Sądem właściwym do rozpoznania sporów dotyczących Umowy jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Headway. 9. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Headway Kontrahent

10

11 ZAŁĄCZNIK NR 1 CENNIK USŁUG DODATKOWYCH 1. Hosting sklepu START - w cenie 39 zł netto/ m-c Przestrzeń dyskowa na serwerze 10 GB Limit transferu miesięcznie 100 GB Limit aktywnych produktów Hosting sklepu MEDIUM- 149 zł netto /m-c Przestrzeń dyskowa na serwerze 30 GB Limit transferu miesięcznie 300 GB Limit aktywnych produktów Hosting sklepu PRO zł netto/m-c Przestrzeń dyskowa na serwerze 50 GB Limit transferu miesięcznie 600 GB Limit aktywnych produktów

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. I. Definicje Ilekroć w niniejszych ogólnie obowiązujących warunkach stosuje się poniższe określenia i definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY 1. Postanowienia wstępne. Niniejszy Regulamin świadczenia usług prawnych w ramach abonamentu Ochrona Prawna Dla Lekarzy

Bardziej szczegółowo

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław NIP 896-100-43-97; REGON 930818255 -

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo