1. Headway zobowiązuje się do wykonania na rzecz i przy niezbędnym udziale platformę internetową służącą do prowadzenia sprzedaży za

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Headway zobowiązuje się do wykonania na rzecz i przy niezbędnym udziale platformę internetową służącą do prowadzenia sprzedaży za"

Transkrypt

1 UMOWA O WYKONANIE SKLEPU INTERNETOWEGO (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy, NIP: , REGON: reprezentowaną przez: Jarosława Gąsiorka Prezesa Zarządu, w którego imieniu działa, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, (zwaną dalej Headway ), a {*}, prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą, Adres:, Adres do doręczeń:, NIP:, REGON:, PESEL:, Adres , Numer telefonu komórkowego:, Prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do: - ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez - nr wpisu do ewidencji, w którego imieniu działa, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy, {*} z siedzibą przy ul., _ -, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:, Sąd Rejestrowy:, NIP:, REGON:, reprezentowaną przez -, w której imieniu działa, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy, (zwaną dalej Kontrahentem ), zwanymi dalej także łącznie Stronami lub każda z osobna Stroną. o następującej treści: 1. Przedmiot Umowy 1. Headway zobowiązuje się do wykonania na rzecz i przy niezbędnym udziale Kontrahenta platformę internetową służącą do prowadzenia sprzedaży za

2 pośrednictwem internetu (dalej Sklep Internetowy ), a Kontrahent zobowiązuje się przejąć od Headway Sklep Internetowy i zapłacić wynagrodzenie z tytułu jego wykonania. 2. Na podstawie Umowy Kontrahent nabywa pełne prawa autorskie do Serwisu WWW oraz prawo do jego modyfikacji. 3. Kontrahent wraz z Serwisem WWW otrzyma od Headway niezbędne dane umożliwiające zarządzenie treściami wskazanymi w ust. 2, w tym loginy i hasła (dalej Dane dostępowe ). 2. Prawa i obowiązki Stron 1. Headway wykona i przekaże Kontrahentowi Sklep Internetowy. 2. W ramach przygotowania Sklepu Internetowego Headway wykona następujące czynności: 1) Opracowanie specyfikacji Sklepu Internetowego: a) ustalenie szczegółów projektu na podstawie ankiety do Sklepu Internetowego opublikowanej na stronie (zwanej dalej Ankietą ), b) konfigurację Sklepu Internetowego (w tym niezbędnych wtyczek), c) wprowadzenie do 10 (dziesięciu) kategorii produktów i do 10 (dziesięciu) produktów testowych, wraz z zdefiniowaniem ich atrybutów i cech, na podstawie Ankiety oraz Karty produktów przekazanych przez Kontrahenta, d) zdefiniowanie layoutu, e) napisanie i wprowadzenie tekstów stron informacyjnych (do 5 stron), w tym w szczególności stron: O firmie bądź innej podobnej, Zasady współpracy bądź innej podobnej, Kontakt bądź innej podobnej; f)zdefiniowanie kosztów przesyłek i form płatności (na podstawie Ankiety), g) konfigurację integracji z wybranymi systemami płatności, porównywarkami, Allegro, systemami sprzedaży ratalnej (na podstawie Ankiety). 2) Przygotowanie indywidualnego projektu graficznego Sklepu Internetowego, opracowanego na podstawie Ankiety: a) w oparciu o wybrany layout przygotowanie kreacji graficznych strony głównej oraz strony produktowej, b) ustalenie ostatecznego kształtu projektu strony głównej oraz strony produktowej, obejmujące 4 (cztery) godziny konsultacji i pracy grafika, realizowane po dokonaniu przez Kontrahenta akceptacji jednej z kreacji graficznych, o których mowa w lit. a); c) przygotowanie projektu podstron, o których mowa w pkt. 1 lit. e), listy produktów w dwóch wersjach, ekranu rejestracji i logowania oraz koszyka. 3) Przygotowanie oprogramowania projektu graficznego Sklepu Internetowego: a) oprogramowanie projektu strony głównej oraz podstron; b) testowanie mechanizmu zakupowego w popularnych przeglądarkach internetowych c) testowanie poprawności wyświetlania Sklepu Internetowego w popularnych przeglądarkach internetowych. 4) Wdrożenie platformy sprzedażowej:

3 a) przygotowanie oprogramowania na serwerze produkcyjnym Headway, b) utworzenie dostępów do platformy sprzedażowej, c) wpięcie statystyk Google Analytics Kontrahenta, d) przygotowanie instrukcji obsługi Sklepu Internetowego. 3. Headway wraz z przekazaniem Sklepu Internetowego składającego się z elementów, o których mowa w ust. 2, udostępni Kontrahentowi loginy i hasła niezbędne do zarządzania, w tym prowadzenia, Sklepu Internetowego oraz instrukcję obsługi Sklepu Internetowego, co stanowić będzie przekazanie Sklepu Internetowego w rozumieniu przedmiotowej Umowy. 4. Ponadto Headway zobowiązuje do przygotowania danych do eksportu na serwer Kontrahenta poprzez dostarczenie: a) eksportu bazy SQL, b) eksportu ustawień PrestaShop utworzony przy wykorzystaniu wbudowanego eksportu, c) kopii plików z serwera FTP. 5. Headway oświadcza, że do projektu strony zostaną użyte Materiały graficzne Kontrahenta, a w razie potrzeby inne pliki graficzne zakupione w banku zdjęć. 6. Kontrahent może skorzystać z usługi utrzymania Sklepu Internetowego na serwerze (hosting) w zakresie pakietu Start w rozumieniu pakietu miesięcznego, o którym mowa w Cenniku usług hostingowych stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy (zwanego dalej Cennikiem ), z zastrzeżeniem ust. 7 zdanie drugie. Kontrahentowi przysługuje w każdym czasie możliwość zmiany pakietu na pakiet wyższy (tj. Medium lub Pro w rozumieniu Cennika), natomiast zmiana Pakietu na pakiet niższy możliwa jest jedynie za uprzednią zgodą Headway wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 7. W przypadku przekroczenia przez Kontrahenta któregokolwiek z limitów w ramach przysługującego mu pakietu w danym okresie rozliczeniowym, Kontrahent uprawniony będzie w ciągu 5 dni od dnia wysłania przez Headway informacji o przekroczeniu limitu, do zmiany pakietu na pakiet wyższy przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania Sklepu Internetowego. W razie bezskutecznego upływu powyższego terminu Headway nie gwarantuje niezakłóconego funkcjonowania Sklepu Internetowego w ramach posiadanego przez Kontrahenta pakietu. 8. Headway zobowiązuje się do wykonywania świadczeń określonych Umową z należytą starannością. 9. Kontrahent zobowiązany jest współpracować z Headway przy wykonaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez udzielanie Headway niezbędnych informacji, w tym w szczególności poprzez wypełnienie oraz doręczenie Headway Ankiety, na zasadach określonych w 6 ust. 2 Umowy. 10. Kontrahent dokona zapłaty wynagrodzenia za wykonanie Sklepu Internetowego w wysokości i na zasadach określonych w W przypadku opóźnienia Kontrahenta w płatności którejkolwiek z należności przysługujących Headway na mocy postanowień Umowy, przekraczającego 30 dni, Headway wstrzyma dalsze prace i nie przekaże danych dostępowych do Sklepu Internetowego, o których mowa w ust. 3, do czasu uregulowania zaległych należności bądź odstąpienia Kontrahenta od Umowy. Kontrahentowi nie będą przysługiwać z powyższego tytułu żadne roszczenia względem Headway. 12. Kontrahent wyznaczy osobę odpowiedzialną za kontakty z Headway (zwaną dalej Osobą Kontaktową ). Osobą Kontaktową może być zarówno osoba mogąca składać

4 oświadczenia woli w imieniu Kontrahenta, jak i osoba uprawniona do działania w imieniu Kontrahenta na podstawie umocowania określonego w przedmiotowej Umowie. Osobą kontaktową Kontrahent ustanawia, tel., Osoba Kontaktowa jest uprawniona do wykonywania w imieniu Kontrahenta czynności niezbędnych do realizacji Umowy, a w szczególności: a) uczestnictwa w procesie tworzenia Sklepu Internetowego, b) akceptacji projektu Sklepu Internetowego, c) otrzymywania faktur, 14. Kontrahent ma prawo do zmiany Osoby Kontaktowej po uprzednim pisemnym powiadomieniu Headway o tym fakcie. Zmiana Osoby Kontaktowej nie stanowi zmiany Umowy. 15. Kontrahent zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, w szczególności nad danymi dostępowymi, o których mowa w ust Kontrahent zobowiązuje się do niepodejmowania prób naruszenia zasobów systemowych Headway, do których Kontrahent nie ma uprawnień. 17. Kontrahent zobowiązuje się do niewykorzystywania Sklepu Internetowego w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub mogącej stanowić naruszenie prawa oraz do niewykorzystywania usług świadczonych przez Headway do łamania prawa bądź postępowania nieetycznego, a w szczególności do naruszania prywatności innych użytkowników sieci Internet. 18. Kontrahent zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał w Sklepie Internetowym materiałów zawierających treści zabronione przez prawo, wulgarne, obsceniczne, drastyczne, w tym w szczególności zdjęć i treści erotycznych oraz pornograficznych, dyskryminujących, naruszających cudzą prywatność, zawierających treści rasistowskie, faszystowskie lub obrażające uczucia religijne. 19. Kontrahent zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał w Sklepie Internetowym treści naruszających prawa osób trzecich lub mogących stanowić podstawę roszczeń osób trzecich z tego tytułu, w tym w szczególności treści mogących naruszać prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. z dnia 17 maja 2006 r. Dz.U. Nr 90, poz. 631). 3. Przeniesienie praw autorskich i praw majątkowych 1. Headway przeniesie na Kontrahenta autorskie prawa majątkowe do wszystkich przejawów działalności twórczej powstałych w ramach niniejszej Umowy, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 90, poz. 631 ze zm., zwanej dalej: Ustawą ) i ich elementów składowych, a także do innych przejawów działalności twórczej spełniających cechy utworu, choćby nawet zawierały elementy nieobjęte ochroną prawnoautorską (zwanych dalej łącznie: Utworami ), wykorzystanych, wytworzonych i utrwalonych w wykonaniu obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem Utworu wskazanego w ust Na mocy postanowień Umowy Headway przenosi na Kontrahenta autorskie prawa majątkowe do Utworu stworzonego przez Headway i zaakceptowanego oraz opłaconego przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy.

5 3. Wraz z przeniesieniem praw autorskich do Utworu Kontrahent uzyskuje prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu. 4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu określonych w ust. 1 nastąpi z chwilą zapłaty faktury za usługę przez Kontrahenta. 5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu stworzonego przez Headway i zaakceptowanego przez Kontrahenta zgodnie z postanowieniami Umowy, obejmuje wszystkie pola eksploatacji, w szczególności pola eksploatacji w zakresie: a) utrwalania Utworu utrwalanie Utworu w każdej formie, w szczególności drukiem, techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrowego i wszelkimi innymi istniejącymi i mogącymi powstać w przyszłości środkami lub technikami, i w jakiejkolwiek formie, w szczególności na wszelkiego rodzaju i formatu płytach CD ROM, DVD i wszelkich innych nośnikach informacji istniejących i mogących powstać w przyszłości; b) zwielokrotniania bez ograniczeń ilości kopii; c) prawa przystosowywania Utworu, dokonywania zmian w jego układzie, wykorzystywania jedynie części Utworu, dokonywania modyfikacji lub poprawek Utworu podczas utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania; d) obrotu Utworem - wprowadzanie do obrotu, w tym użyczenie lub najem utworu, udzielanie licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do Utworu oraz dalsza odsprzedaż Utworu w zakresie nabytych autorskich praw majątkowych, publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechniania w nieograniczonym nakładzie, w tym rozpowszechnianie przez Internet, ekstranet i inne sieci komputerowe. 6. Headway zobowiązuje się do niewykonywania niemajątkowych praw autorskich do Utworów stworzonych przez Headway i zaakceptowanych przez Kontrahenta w ramach Umowy. 7. Umowa uprawnia Zamawiającego do korzystania z autorskich praw majątkowych do Sklepu Internetowego stworzonego przez Headway i zaakceptowanego przez Kontrahenta, zgodnie z postanowieniami 3, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza nim. 4. Oświadczenia i odpowiedzialność Stron 1. Strony zgodnie oświadczają, że: a) Kontrahent z chwilą przekazania mu przez Headway Sklepu Internetowego wraz z danymi dostępowymi, o których mowa w 1 ust. 3, pozostawać będzie pełnoprawnym właścicielem opracowanych i wprowadzonych treści oraz oprogramowania i ponosić będzie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z prowadzenia Sklepu Internetowego, b) Headway nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazane Headway do zamieszczenia w Sklepie Internetowym w celu indywidualizacji Kontrahenta, jak również za jakiekolwiek treści zamieszczone przez Kontrahenta w Sklepie,

6 c) z chwilą przekazania Danych dostępowych Headway nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych danych dostępowych, d) Headway nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie Sklepu Internetowego, poza zakresem, o którym mowa w 3 ust. 6, oraz za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim przez Kontrahenta w wyniku prowadzenia przez niego działalności gospodarczej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a także za zobowiązania Kontrahenta zaciągnięte w związku z prowadzeniem ww. działalności, e) administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu Internetowego w przypadku ich pozyskiwania i gromadzenia będzie Kontrahent, który zobowiązuje się do przestrzegania w tym zakresie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. Dz.U. Nr 101, poz. 926). W razie wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że przedmiotowa Umowa nie stanowi powierzenia Headway przetwarzania danych osobowych użytkowników Sklepu Internetowego, w rozumieniu art. 31 ww. ustawy. 2. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku skorzystania z Kontrahenta z usługi hostingu Headway nie ponosi odpowiedzialności za awarie i usterki w działaniu Sklepu Internetowego spowodowane czynnikami niezależnymi od Headway, w tym w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: a) niezawinionego przez Headway braku ciągłości świadczenia usług; b) nieprawidłowego użytkowania Sklepu Internetowego przez Kontrahenta; c) siły wyższej przez którą Strony rozumieją kataklizmy (tj. powódź, huragan, gradobicie, trzęsienie ziemi, pożar, anormalne opady śniegu itp.), działania wojenne, akty terroru, strajki, epidemie, akty władzy wykonawczej bądź ustawodawczej, zamieszki itd.; d) działania czynników niezależnych od Headway bądź spowodowanych działaniem osób trzecich, w tym awarii kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych, wirusów, złośliwego oprogramowania itp., na które Headway nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec; e) posłużenia się danymi dostępowymi, o których mowa w 2 ust. 3, przez podmioty trzecie wskutek niedochowania przez Kontrahenta obowiązku, o którym mowa w 2 ust. 13 bądź też innego nieautoryzowanego ich ujawnienia przez Kontrahenta. 5. Okres obowiązywania Umowy Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 6. Wynagrodzenie 1. Tytułem zaliczki za wykonanie Sklepu Internetowego Kontrahent zapłaci Headway kwotę 1000 zł (słownie: tysiąc złotych 0/100) netto w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

7 2. Zapłata kwoty, o której mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez Headway, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze zaliczkowej. Zapłata przez Kontrahenta kwoty, o której mowa w ust. 1, stanowi warunek rozpoczęcia przez Headway prac mających na celu wykonanie Sklepu Internetowego. 3. Z tytułu wykonania Sklepu Internetowego Kontrahent zobowiązuje się zapłacić Headway łącznie 3500 (słownie: trzy tysiące pięćset) zł netto. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, pomniejszone o kwotę zaliczki, płatne będzie w dwóch ratach na podstawie faktur VAT: a) po wstępnej akceptacji projektu Sklepu 1500 zł (słownie tysiąc pięćset złotych) netto, b) po dokonaniu poprawek i zmian w projekcie 1000 zł (słownie tysiąc złotych) netto, wystawionych przez Headway, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze. 7. Opracowanie i zmiana treści Sklepu Internetowego 1. Headway wykona na rzecz Kontrahenta Sklep Internetowy w oparciu o wypełnioną i doręczoną przez Kontrahenta Ankietę oraz materiały graficzne i tekstowe (zwane dalej Materiałami ). Termin wykonania przez Headway Sklepu Internetowego uzależniony jest od ilości, jakości i tematyki Materiałów podlegających wykorzystaniu w Sklepie Internetowym i wynosi od 14 do 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Headway od Kontrahenta kompletnie wypełnionej Ankiety oraz Materiałów, a także zapłaty przez Kontrahenta kwoty, o której mowa w 5 ust. 1, a w przypadku zwrócenia się przez Headway do Kontrahenta o udzielenie informacji uzupełniających, o jakich mowa w ust. 3, od momentu uzyskania tych informacji uzupełniających. W przypadku przekroczenia przez Kontrahenta ustalonych w umowie terminów do dostarczenia Ankiety wraz z Kartami produktów (do 10 szt.) oraz zdjęć produktów i innych Materiałów i informacji uzupełniających wskazanych w ust. 3, termin wykonania Sklepu Internetowego ulega odpowiedniemu przedłużeniu. 2. Kontrahent doręczy Headway wypełnioną Ankietę i Materiały najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy (przy czym termin uważa się za zachowany, jeżeli Headway w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy mógł się zapoznać z wypełnioną przez Kontrahenta Ankietą i Materiałami). Przez Materiały Strony rozumieją wszelkie niezbędne dane, które mają zostać umieszczone przez Headway w dzierżawionym Sklepie Internetowym. Materiały powinny zostać dostarczone w formie pozwalającej na umieszczenie ich w Sklepie Internetowym za pomocą poczty elektronicznej, na nośnikach elektronicznych lub w oryginale na adres siedziby Headway lub inny ustalony przez Strony. Headway ma prawo odmówić umieszczenia dostarczonych przez Kontrahenta Materiałów w przypadku, gdy stać temu na przeszkodzie będą warunki techniczne lub w sposób oczywisty zawierać one będą treści określone w 2 ust. 16 i W terminie pięciu (5) dni roboczych od dnia doręczenia przez Kontrahenta wypełnionej Ankiety Headway ma prawo zwrócić się do Kontrahenta o przedstawienie informacji uzupełniających (np. dodatkowych informacji, uściślenia lub wyjaśnienia informacji zawartych w Ankiecie) oraz o udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania, o ile informacje te okażą się potrzebne do wykonania Sklepu Internetowego lub do

8 zamieszczenia w Sklepie Internetowym danych indywidualizujących Sklep Internetowy. W takim przypadku Kontrahent zobowiązany jest udzielić Headway wymaganych informacji uzupełniających w terminie 5 (pięciu) dni roboczych. Przekazanie w/w informacji może nastąpić w formach określonych w ust. 2, a w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. 4. Za wszelkie zmiany wprowadzane na żądanie Kontrahenta po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, Headway przysługuje dodatkowe wynagrodzenie zależne od zakresu prac w Serwisie WWW: a) 100,00 zł (słownie: sto złotych) netto za godzinę prac graficznych, liczone proporcjonalnie; b) 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) netto za każde 1,5 tys. znaków ze spacjami obróbki tekstu (napisanie, redakcja). 8. Odstąpienie od Umowy 1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Kontrahenta przed wykonaniem Serwisu WWW Kontrahent zobowiązany jest uiścić połowę wynagrodzenia określonego w 6 ust. 3, tj zł (słownie tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych). W takim przypadku po zapłacie wynagrodzenia określonego powyżej Headway przekaże Kontrahentowi wszystkie prawa i udostępni projekty wykonane do tego etapu realizacji Sklepu Internetowego. 9. Usługi dodatkowe 1. Kontrahent w dowolnym czasie może skorzystać z dodatkowo płatnej usługi przeniesienia mu Sklepu Internetowego na wskazany serwer w cenie 100 (słownie: sto) zł netto. W tym celu Kontrahent zobowiązany jest przesłać zgłoszenie opiekunowi klienta i dostarczyć dane logowania do FTP i do bazy danych MySQL, ewentualnie dane do PhpMyAdmin, w celu umieszczenia plików Serwisu WWW na jego serwerze. Usługa zostanie doliczona do faktury, o której mowa w 6 ust. 4 lub rozliczona odrębną fakturą. 2. Kontrahentowi przysługuje prawo do zawarcia z Headway odrębnej umowy dotyczącej dodatkowych usług świadczonych przez Headway, w szczególności kampanii Google AdWords lub projektu logotypu. 3. Kontrahent wyraża zgodę na przesłanie mu przez Headway informacji dotyczącej usług dodatkowych i ich cennika. 10. Postanowienia końcowe 1. Headway będzie informować Kontrahenta o wszelkich sprawach związanych z realizacją Umowy oraz o dodatkowych usługach z oferty Headway pocztą elektroniczną / SMS / faksem / telefonicznie / pisemnie*), przy wykorzystaniu danych adresowych wskazanych przez Kontrahenta w części wstępnej Umowy.

9 *) niepotrzebne skreślić 2. Faktury VAT, o których mowa w 6 ust. 1 i 4, będą przesyłane (w tym udostępniane) Kontrahentowi przez Headway w formie elektronicznej, w wybranym przez HEADWAY formacie elektronicznym, przy założeniu spełnienia wymogów przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przetwarzania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz z późn. zm.), przy czym format ten powinien umożliwiać odczytanie faktury przy pomocy ogólnodostępnych programów komputerowych. Kontrahent akceptuje taki sposób przesyłania adresowanych do niego faktur (dalej Akceptacja ). Faktury będą przesyłane drogą elektroniczną na adres Kontrahenta wskazany w części wstępnej Umowy. Kontrahentowi przysługuje prawo cofnięcia Akceptacji. W przypadku cofnięcia Akceptacji Headway traci prawo do przesyłania Kontrahentowi faktur w formie elektronicznej po upływie 30 dni od powiadomienia o cofnięciu Akceptacji. Powiadomienie o cofnięciu Akceptacji powinno zostać dokonane przez Kontrahenta w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, na następujący adres E- mail: 3. Niezależnie od postanowień 3 ust. 2 lit. d) Kontrahent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Headway jego danych osobowych zawartych w Umowie oraz załącznikach dla potrzeb prowadzonych przez Headway działań marketingowych i promocyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Kontrahent zachowuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 4. Kontrahent wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Headway informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). 5. Kontrahent obowiązany jest powiadamiać Headway na piśmie o każdorazowej zmianie adresu oraz adresu podanego w części wstępnej Umowy. Zmiana adresu lub adresu nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu lub adresu , wszelka korespondencja kierowana na adres oraz adres podany w części wstępnej Umowy uważana będzie na skutecznie doręczoną. 6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za przygotowanie oraz wysyłkę aneksu do Umowy, wynikającego ze zmiany po stronie Kontrahenta, Headway przysługuje prawo do naliczenia jednorazowej opłaty wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych netto. 7. W sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 8. Sądem właściwym do rozpoznania sporów dotyczących Umowy jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Headway. 9. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Headway Kontrahent

10

11 ZAŁĄCZNIK NR 1 CENNIK USŁUG DODATKOWYCH 1. Hosting sklepu START - w cenie 39 zł netto/ m-c Przestrzeń dyskowa na serwerze 10 GB Limit transferu miesięcznie 100 GB Limit aktywnych produktów Hosting sklepu MEDIUM- 149 zł netto /m-c Przestrzeń dyskowa na serwerze 30 GB Limit transferu miesięcznie 300 GB Limit aktywnych produktów Hosting sklepu PRO zł netto/m-c Przestrzeń dyskowa na serwerze 50 GB Limit transferu miesięcznie 600 GB Limit aktywnych produktów

UMOWA O WYKONANIE I DZIERŻAWĘ SKLEPU INTERNETOWEGO Z DOMENĄ (zwana dalej Umową )

UMOWA O WYKONANIE I DZIERŻAWĘ SKLEPU INTERNETOWEGO Z DOMENĄ (zwana dalej Umową ) UMOWA O WYKONANIE I DZIERŻAWĘ SKLEPU INTERNETOWEGO Z DOMENĄ (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową )

UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, 53-508 Wrocł

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE SERWISU WWW (zwana dalej Umową )

UMOWA O POZYCJONOWANIE SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) UMOWA O POZYCJONOWANIE SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36,, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE SERWISU WWW (zwana dalej Umową )

UMOWA O POZYCJONOWANIE SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) UMOWA O POZYCJONOWANIE SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36,, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY SERWISU WWW. (zwana dalej Umową )

UMOWA DZIERŻAWY SERWISU WWW. (zwana dalej Umową ) UMOWA DZIERŻAWY SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36,, wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: 1. Aneta Brodzińska-Czarnota Ogólnopolskie Centrum Obsługi Prawnej, z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Mogilskej 25/1013, NIP: 679 206 59 74, REGON: 122954423,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH. (dalej: Umowa)

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH. (dalej: Umowa) UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH (dalej: Umowa) Zawarta dnia [ ] we Wrocławiu, pomiędzy: 1. JetMail Ltd z siedzibą w Londynie, Anglia przy ul. Craven House, 40-44 Uxbridge Road, W5 2BS, wpisana do

Bardziej szczegółowo

UMOWA .. Wykonawcą..

UMOWA .. Wykonawcą.. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA SERWERA DEDYKOWANEGO. zawarta w dniu... r. w Kobylnicy

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA SERWERA DEDYKOWANEGO. zawarta w dniu... r. w Kobylnicy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA SERWERA DEDYKOWANEGO zawarta w dniu... r. w Kobylnicy pomiędzy: AB-Com Arkadiusz Bednarczyk z siedzibą Kobylnicy, 76-251, przy ul. Wodnej 19A, wpisaną do ewidencji

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez spółkę K2 Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ulicy Domaniewskiej 44a, wpisana

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą UMOWA zawarta w dniu..r. we Wrocławiu, pomiędzy: Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne po zmianach

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: I. PRZEDMIOT UMOWY I ZAKRES PRAC

UMOWA O DZIEŁO. zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: I. PRZEDMIOT UMOWY I ZAKRES PRAC UMOWA O DZIEŁO zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: Dane Firmy Zamawiającego (Nazwa firmy, dane teleadresowe, NIP, reprezentant) zwanym dalej Zamawiającym a Mediamagic Paweł Daleszak z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016 Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr /2016 zawarta dnia r. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy

Bardziej szczegółowo

emits (umowa) Prawa autorskie logotyp Umowa o stworzenie utworu i przeniesienie autorskich praw majątkowych. emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12

emits (umowa) Prawa autorskie logotyp Umowa o stworzenie utworu i przeniesienie autorskich praw majątkowych. emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12 2010 emits (umowa) Prawa autorskie logotyp Umowa o stworzenie utworu i przeniesienie autorskich praw majątkowych. emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12 zawarta w dniu.. r. w pomiędzy: Miejsce na pieczątkę

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy zawarte pomiędzy Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, 09-402 Płock, ul. Kolegialna 17, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:. a firmą., zwaną

Bardziej szczegółowo

na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice - systemu certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice - systemu certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na wdrożenie programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ zawarta w dniu....2017 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy UMOWA nr... na realizację usługi w zakresie zaprojektowania i budowy dwujęzycznej strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Twoje Serce Twoim Życiem wraz z usługą

Bardziej szczegółowo

UMOWA wykonania oprogramowania informatycznego z przeniesieniem autorskich praw majątkowych

UMOWA wykonania oprogramowania informatycznego z przeniesieniem autorskich praw majątkowych UMOWA wykonania oprogramowania informatycznego z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Zawarta dnia... r. w..., pomiędzy: Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Kołobrzeskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.../11. ... zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA nr.../11. ... zwanym dalej Wykonawcą Zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy: UMOWA nr.../11 Krakowskim Centrum Rehabilitacji 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr:..(projekt)

Umowa nr:..(projekt) Umowa nr:..(projekt) Zawarta w dniu..2016 r. w Prudniku pomiędzy: Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty Miejskim Zakładem Komunikacji w Nysie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 48-303 Nysa,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. zawarta dnia.. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy:

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. zawarta dnia.. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: UMOWA /../2017 O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH zawarta dnia.. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna, z

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W dniu.. 2010 r. strony: Usługi Informatyczne WEBMARK Krzysztof Bochno z/s: ul. Kochanowskiego 3/3, 59-920 Bogatynia, NIP: 615-190-09-86, www.webmark.com.pl, poczta@webmark.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UMOWA NAJMU

- PROJEKT - UMOWA NAJMU - PROJEKT - UMOWA NAJMU zawarta w dniu... 2011 roku w Sianożętach pomiędzy: Imperiall.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sianożętach, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy

UMOWA. Przedmiot umowy UMOWA zawarta w dniu.. 2016 roku we Wrocławiu pomiędzy: A&M Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 10/10, 53-413 Wrocław, KRS: 0000531833, NIP: 8992759636,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH Grupa PROMOMEDIA Łukasz Rubacki, ul. Szosa Polska 54 lok. 1, 71-800 Szczecin, NIP: 851-298-06-55, REGON: 320617135, e-mail: bok@promo-media.pl, tel. kom: +48 518 875 703 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego UMOWA Nr.../NZ-28-10/16 - WZÓR o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

UMOWA O REALIZACJĘ PROJEKTU NAUKOWO-BADAWCZEGO ORAZ O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO BADANIA (zwana dalej Umową )

UMOWA O REALIZACJĘ PROJEKTU NAUKOWO-BADAWCZEGO ORAZ O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO BADANIA (zwana dalej Umową ) wzór umowy opracowany na prawach rękopisu z prawem powielenia wyłącznie dla uczestników projektu eco-solving * UMOWA O REALIZACJĘ PROJEKTU NAUKOWO-BADAWCZEGO ORAZ O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy

- WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy Załącznik nr 2 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Znak: DIP/BDG-II/POPT/ /15 - WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin skupu metali szlachetnych

Regulamin skupu metali szlachetnych Regulamin skupu metali szlachetnych 1. Definicje 1. RALF-MET z siedzibą w Warszawie, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu metali szlachetnych pod adresem Marcina z Wrocimowic 12E/15

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie serwisu internetowego

Umowa o wykonanie serwisu internetowego nr umowy: zawarta w dniu: Pomiędzy: zwanym w treści Umowy Abonentem,

Bardziej szczegółowo

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna (Wzór dotyczy utworów wytworzonych w ramach projektów standardowych, innowacyjnych i ponadnarodowych)* 1 Nr umowy: zawarta w [miejsce zawarcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

4 Zakres Usług i Pakiety

4 Zakres Usług i Pakiety REGULAMIN USŁUGI Be-Very 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin stanowi zasady świadczenia usługi Strona w 3 dni. 2. Usługa świadczona jest przez Moreplease Innovations s półkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści:

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści: UMOWA Nr. zawarta w dniu... 2012 r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Spiczyn, z siedzibą w Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy Spiczyn Mirosław Krzysiaka, w imieniu której działa, na

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA O DZIEŁO Nr zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: Toruńską Infrastrukturą Sportową Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 27 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów

Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów Umowa zawarta w dniu w Białymstoku, pomiędzy: BV Kontakty Międzynarodowe Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 76/ 67, zarejestrowaną przez

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną Umowa Nr../2016 Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie 00-608, przy al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy:

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13 Podlaską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Aktywna Edukacja Ekoinnowacje w ochronie środowiska 2014 WZÓR UMOWY

Aktywna Edukacja Ekoinnowacje w ochronie środowiska 2014 WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. Załącznik nr 12 do Umowy nr. W SPRAWIE UŻYCZENIA URZĄDZEŃ MOBILNYCH. zawarte w dniu roku.w, pomiędzy:

POROZUMIENIE. Załącznik nr 12 do Umowy nr. W SPRAWIE UŻYCZENIA URZĄDZEŃ MOBILNYCH. zawarte w dniu roku.w, pomiędzy: POROZUMIENIE Załącznik nr 12 do Umowy nr. W SPRAWIE UŻYCZENIA URZĄDZEŃ MOBILNYCH zawarte w dniu roku.w, pomiędzy: Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

2 Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest spółka Termy Maltańskie Sp. z.o.o. ul. Termalna 1, Poznań (zwana dalej Organizatorem ).

2 Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest spółka Termy Maltańskie Sp. z.o.o. ul. Termalna 1, Poznań (zwana dalej Organizatorem ). REGULAMIN KONKURSU Foto-gra I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Foto-gra (zwany dalej Konkursem ). Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk Załącznik nr 3 do rozeznania rynku UMOWA Nr WFOŚiGW/WKiA/ /2017 /wzór/ zawarta w dniu.2017 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w Warszawie, w dniu r. pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w Warszawie, w dniu r. pomiędzy: Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego UMOWA nr zawarta w Warszawie, w dniu... 2016 r. pomiędzy: Krajową Izbą Gospodarczą z siedzibą w Warszawie przy ul. Trębackiej 4, kod pocztowy 00-074, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA nr z siedzibą..., NIP..., REGON... reprezentowaną przez:

(WZÓR) UMOWA nr z siedzibą..., NIP..., REGON... reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do SIWZ (WZÓR) UMOWA nr... Zawarta w dniu... roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin) reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,.

Nr postępowania: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,. Nr postępowania: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w Augustowie pomiędzy:.. (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: ZAMAWIAJĄCY: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 35 NIP 5060034353, REGON 060059216

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 W dniu r. w Czernikowie pomiędzy: Gminnym Zakładem Komunalnym w Czernikowie (NIP 879-238-46-28) z siedzibą w Czernikowie przy

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług na podstawie Umowy SMS Premium

Regulamin świadczenia usług na podstawie Umowy SMS Premium Regulamin świadczenia usług na podstawie Umowy SMS Premium 1. Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego Regulaminu (dalej jako Regulamin) jest określenie zasad i warunków współpracy pomiędzy Administratorem

Bardziej szczegółowo

U M O W A. na wykonanie tablic informacyjnych promujących Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. zawarta w dniu.. roku w Szczecinie

U M O W A. na wykonanie tablic informacyjnych promujących Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. zawarta w dniu.. roku w Szczecinie Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na wykonanie tablic

Bardziej szczegółowo