PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH"

Transkrypt

1 PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej, dostępnej w sieci Internet lub w innej formie elektronicznej oraz wszelkie jego kopie i produkty powstałe w oparciu o jego treść, są chronione prawem autorskim. Korzystanie z tego dokumentu ograniczone jest jedynie do używania, kopiowania i dystrybucji w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu teleinformatycznego do obsługi Programu Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

2 SPIS TREŚCI Słownik pojęć i skrótów...5 Wprowadzenie Opis stanu obecnego Koncepcja systemu Założenia Architektura logiczna Komponenty systemu Moduł RANDOM Moduł APPBOOK Moduł KOLONOSKOPIA (opcjonalny) Platforma aplikacyjno-bazodanowa Systemy wewnętrzne Hurtownia Danych (COI) Bazy Danych (COI) Inne systemy i aplikacje (wewnętrzne) Systemy zewnętrzne PESEL KRN Inne systemy (opcjonalnie) Użytkownicy systemu Osoby badane Administratorzy merytoryczni Operatorzy systemu Użytkownicy lokalni Administratorzy techniczni Proces ogólny Przypadki użycia w podziale na moduły Moduł RANDOM Moduł APPBOOK...28 Strona 2

3 Moduł KOLONOSKOPIA (opcjonalny) Wymagania Techniczne Wymagania funkcjonalne Wymagania ogólne Moduł RANDOM Moduł APPBOOK Moduł KOLONOSKOPIA (opcjonalny) Platforma aplikacyjno-bazodanowa Wymagania pozafunkcjonalne Wymagania ogólne Oprogramowanie/licencje Dokumentacja systemu Testy systemu Szkolenia Gwarancja (warunki SLA) Interoperacyjność/standardy Bezpieczeństwo Niezawodność/Dostępność Wydajność/skalowalność Użyteczność/ergonomia Wymagania prawne Zakres zadań Wykonawcy...62 Zadanie 1 - Analiza wymagań...62 Zadanie 2 - Projekt techniczny...62 Zadanie 3 - Platforma teleinformatyczna (APPBOOK)...62 Zadanie 4 - Budowa i wdrożenie modułu APPBOOK...62 Zadanie 5 - Odbiór modułu APPBOOK...63 Zadanie 6 - Udzielenie gwarancji (APPBOOK)...63 Zadanie 7 - Platforma teleinformatyczna (RANDOM)...63 Zadanie 8 - Budowa i wdrożenie modułu RADOM...64 Zadanie 9 - Odbiór modułu RANDOM...64 Zadanie 10 - Udzielenie gwarancji (RANDOM)...64 Strona 3

4 5. Organizacja prac/zarządzanie projektem Budowa systemu Utrzymanie i rozwój systemu Harmonogram realizacji...67 Spis rysunków i tabel...68 Spis rysunków...68 Spis tabel...68 Strona 4

5 SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW Termin / skrót Wyjaśnienie / opis APPBOOK CMKP COI CSIOZ e-puap GUS KOLONOSKOPIA KRN MSW NFZ PaaS PBP (Program) PESEL (ang. appointment book) Moduł do obsługi zaproszeń, kontaktów i harmonogramów badań w ramach PBP Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą przy ul. Marymonckiej 99/103, Warszawa Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, z siedzibą przy ul. Roentgena 5, Warszawa Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Główny Urząd Statystyczny Moduł służący do wprowadzania oraz przechowywania opisów badań endoskopowych i histopatologicznych Krajowy Rejestr Nowotworów Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Narodowy Fundusz Zdrowia (ang. Platform as a Service) platforma jako usługa - usługa, polegająca na dostarczeniu platformy teleinformatycznej i kompletu rozwiązań związanych z jej działaniem Program Badań Przesiewowych Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności rejestr realizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych PO IG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka RANDOM SISP SI-PBP (System) TERYT Moduł służący przygotowania danej edycji badań PBP System Informacyjny Statystyki Publicznej system teleinformatyczny realizowany przez GUS System Informatyczny Programu Badań Przesiewowych Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju prowadzony przez GUS UODO Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). ZIP Zintegrowany Informator Pacjenta system teleinformatyczny realizowany przez NFZ Strona 5

6 WPROWADZENIE System SI-PBP realizowany jest w częściach : 1) program do obsługi bazy danych - w ramach programu TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, finansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka , realizowanego w ramach umowy nr TEAM/2012-9/5, zawartej w dniu 29 sierpnia 2012 roku pomiędzy Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej a CMKP w ramach Systemu informatycznego do obsługi Programu Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego ; 2) baza on-line w ramach programu zdrowotnego pt: Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie funkcjonowania biura i koordynacji programu jako jednego z zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, finansowanego z części 46-Zdrowie, Dział 851 Ochrona Zdrowia, rozdział Programy polityki zdrowotnej, realizowanego w ramach umowy nr 1/4/1/2013/97/95 zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Centrum Onkologii Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie, z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Roentgena 5. Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego (PBP) jest zadaniem Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Program adresowany jest do osób, które są obywatelami RP i znajdują się w przedziale wiekowym lat. W ramach PBP od 2000 roku wykonywana jest bezpłatna profilaktyczna kolonoskopia. Od 2012 roku w ramach PBP wysyłane są imienne, jednokrotne zaproszenia na kolonoskopię do osób objętych programem badań. System informatyczny SI-PBP będzie wykorzystany do prowadzenia wieloletniego, medycznego, populacyjnego programu badań profilaktycznych z wykorzystaniem kolonoskopii w celu wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego i składał się będzie docelowo z trzech głównych modułów: 1) Moduł RANDOM - moduł wejściowy, 2) Moduł APPBOOK - obsługa zaproszeń, kontaktów i harmonogramów badań, 3) Moduł KOLONOSKOPIA - baza opisów endoskopowych i histopatologicznych. Strona 6

7 1. OPIS STANU OBECNEGO Obecnie realizacja Programu Badań Przesiewowych (PBP) jest wspierana przez aplikacje stworzoną na bazie MS Access 2010 i Aplikacja ta składa się obecnie z dwóch modułów (baz danych): AppBook, Kolonoskopia. Dane dotyczące osób objętych programem przekazywane są do COI na nośniku zewnętrznym ze zbioru ewidencyjnego PESEL z MSW w formie pliku CSV. Plik taki przekazywany jest corocznie. Znajdują się w nim dane osobowe, nr pesel i dane adresowe. Dane z pliku CSV są wstępnie przetwarzane przez statystyka. Na podstawie dostarczonych danych, wydzielane są populacje dla każdego ośrodka biorącego udział w programie badań. Dobór uczestników badania i ośrodków jest realizowany przez Statystyka na podstawie danych geograficznych i możliwości przerobowych danego ośrodka, z wykorzystaniem aplikacji statystycznej i oprogramowania MS Excel. Następnie otrzymane dane ładowane są do modułu AppBook (bazy MS Access 2010). Obecnie nie ma dedykowanej aplikacji umożliwiającej obsługę powyższych funkcji. Uczestnikom badania wysyłane są imienne zaproszenia ze wskazaniem ośrodka, w którym przeprowadzone zostanie badanie, proponowana data i godzina badania oraz prośba o potwierdzenie uczestnictwa w badaniu. Zaproszenie wysyłane jest w terminie 6 tygodni przed proponowaną datą badania. Następnie do każdego ośrodka wysyłana jest baza danych (moduł AppBook) z uczestnikami badania przypisanymi do danego ośrodka. Obecnie w programie uczestniczy 10 ośrodków, tym samym jest 10 lokalnych baz danych (w postaci oddzielnych plików). W przypadku braku kontaktu z uczestnikiem badania, ośrodek wysyła przypomnienie. W COI brak jest obecnie bieżącego nadzoru nad frekwencją uczestników w programie badań. Uczestnik badania kontaktuje się bezpośrednio z przypisanym do niego ośrodkiem i potwierdza bądź ustala nowy termin badania. Informacje o badaniu i wyniku badania wpisywane są na bieżąco do modułu Kolonoskopia. W module Kolonoskopia lekarz wybiera badanego pacjenta z listy osób zaproszonych do udziału w Programie, tworzy opis badania, w przypadku dalszych badań (histopatologicznych) histopatolog ma dostęp do wprowadzonych wcześniej danych i w przypadku dalszych badań tworzona jest historia. W module Kolonoskopia znajdują się opisy badań, dane z ankiet, opis z nadzoru oraz dane medyczne dotyczące osób badanych. Strona 7

8 Raz na rok, po zakończeniu danego cyklu programu moduły AppBook i Kolonoskopia wysyłane są przez ośrodki do COI. Na podstawie zebranych danych COI przygotowuje odpowiednie zestawienia statystyczne. Dane historyczne przechowywane są postaci baz danych w formacie MS Access (wersja 2000 do 2003, rozszerzenie MDB) oraz jako tabele na serwerze MS SQL Server (wersja 2012), z dostępem do danych przez interfejs użytkownika z użyciem MS Access (formularze, kwerendy, raporty i makra), na zasadzie tabel połączonych. Zamawiający udostępni Wykonawcy aktualne wersje wykorzystywanych narzędzi (bazy danych w formacie MS Access), niezwłocznie po podpisaniu umowy. Wady obecnego rozwiązania: 1) Duży udział pracy ręcznej - związanej z koniecznością ręcznego przetwarza i konsolidacji danych, 2) Ograniczona skalowalność ograniczenia w skalowalności obecnego systemu wynikające z wielkości baz danych i liczby ośrodków, obecnie konieczne jest utrzymywanie tylu baz danych ile ośrodków bierze udział w programie (zakładany jest wzrost liczby ośrodków endoskopowych biorących udział w programie), 3) Duże nakłady administracyjne oraz koszty związane z dystrybucją baz związane z koniecznością przygotowania i dystrybucji dużej liczby baz danych przekazywanych w sposób tradycyjny, 4) Ograniczone możliwości nadzoru i monitorowania procesu badań w szczególności śledzenia postępów z prowadzonych badań oraz monitorowania frekwencji uczestników badania (w okresie pomiędzy wysłaniem modułów: AppBook i Kolonoskopia, a ich otrzymaniem z powrotem, pracownicy COI nie mają dostępu do w/w modułów), 5) Brak integracji pomiędzy poszczególnymi modułami dane pomiędzy bazami przenoszone są ręcznie, 6) Konieczność ręcznej weryfikacji i uzupełninia danych teleadresowych - o wiarygodne, prawidłowe pocztowe numery adresowe (PNA, tzw. kody pocztowe ), 7) Brak funkcji umożliwiających kontakt uczestnika badania z danym ośrodkiem i ocenę badania (np. w formie ankiety internetowej). Nowy system powinien obejmować podział na trzy moduły, przy zachowaniu możliwości ich niezależnego funkcjonowania oraz możliwości zasilania modułów obecnymi źródłami danych. Nowy system powinien być także wolny od wad wymienionych powyżej. Bardzo istotnym założeniem podczas projektowania i tworzenia systemu jest maksymalne wykorzystanie ponad 10 letnich doświadczeń w obsłudze informatycznej PBP, która odbywała się z wykorzystaniem aplikacji bazodanowych MS Access, działających na lokalnych Strona 8

9 komputerach i sieciach ośrodków uczestniczących w Programie. Zakłada się, aby w jak największym stopniu wykorzystać optymalne i już dobrze znane użytkownikom procesy i funkcje w nowym systemie, poprzez przeniesienie interfejsów użytkownika do nowego środowiska informatycznego oraz ich optymalizację pod kątem ergonomii i szybkości obsługi (ograniczenia czasu niezbędnego na obsługę osoby badanej i związane z tym koszty). Strona 9

10 2. KONCEPCJA SYSTEMU 2.1. Założenia Na podstawie uzyskanych doświadczeń w czasie funkcjonowania aplikacji obsługujących dotychczasowy PBP (aplikacje bazodanowe AppBook i Kolonoskopia), zaprojektowano funkcjonalności nowego, sieciowego (internetowego, on-line) systemu informatycznego, mającego w przyszłości obsługiwać wszystkie części PBP w ogólnopolskim, wieloośrodkowym systemie zaproszeniowym. Głowne moduły systemu Nowy system informatyczny docelowo będzie składał się z trzech głównych modułów: 1) Moduł RANDOM - będzie aplikacją bazodanową służącą do przetwarzania danych osobowych uczestników Programu, uzyskanych z rejestru PESEL (MSW). Pozyskiwane dane osobowe (z adresami korespondencyjnymi), wybrane i pogrupowane wg kodu terytorialnego zamieszkania (powiaty, gminy lub dzielnice największych miast) oraz rocznika urodzenia, będą importowane do modułu. Następnie, na podstawie wykonywanych kwerend z innymi bazami danych (KRN, zgony, wykonane ostatnio kolonoskopie), zostaną wyłączone osoby niespełniając kryteriów włączenia do PBP. Po tej operacji będzie dokonana randomizacja i przydział wybranej grupy uczestników do zaproszenia na kolonoskopię w danej edycji PBP. Dane uczestników do zaproszenia na badania w danym roku (edycji) będą przekazywane do kolejnego modułu systemu (moduł AppBook). 2) Moduł AppBook (ang. Appointement Book) - będzie umożliwiał przygotowanie i przeprowadzenie wysyłki zaproszeń na kolonoskopie przesiewowe w PBP. Poszczególne części odpowiadające kolejnym ośrodkom wykonującym kolonoskopie przesiewowe, będą wypełniane danymi uczestników wybranymi do zaproszenia na badania. Wprowadzone w poszczególnych ośrodkach harmonogramy pracy Pracowni Endoskopowych będą wypełniane danymi osób zapraszanych na badania. Następnie aplikacja, wykorzystując funkcje korespondencji seryjnej, wygeneruje (wydrukuje) arkusze zaproszeń na badania, z podaniem miejsca i terminu kolonoskopii, które będą wysyłane do osób zapraszanych na badania. Moduł umożliwi również zarządzanie terminami badań oraz obługę kontaktów z osobami badanymi w trakcie całego cyklu realizacji badań. 3) Moduł Kolonoskopia - będzie służył do wprowadzania danych medycznych wyników kolonoskopii i badań histopatologicznych, uzyskanych w czasie badań. Jednocześnie będzie umożliwiał wydruk opisów raportów z badań i kart informacyjnych dla pacjentów oraz skierowań do ewentualnego leczenia uzupełniającego. Strona 10

11 System będzie miał charakter centralny. Zarówno moduły specjalistyczne, jak również niezbędna do działania systemu platforma aplikacyjno-bazodanowa oraz związana z nią infrastruktura techniczna zlokalizowane zostaną w ramach zasobów Wykonawcy. Zasadniczą częścią będzie serwer bazodanowy, zapewniający drogą internetową dostęp do modułów/aplikacji dla ośrodków uczestniczących w PBP. Po stronie użytkownika końcowego wymagany będzie jedynie komputer osobisty z dostępem do Internetu. Praca w ramach poszczegolnych modułów będzie się odbywała przez przeglądarkę internetową. Pozwoli to na użytkowanie Systemu w ośrodkach terenowych bez konieczności inwestycji w sprzęt i specjalistyczne oprogramowania w tych ośrodkach i bazować będzie na wykorzystaniu istniejących w ośrodkach komputerów oraz zainstalowanych przeglądarek internetowych. SI-PBP będzie obejmował docelowo ok. 60 ośrodków terenowych (z możliwością ew. dalszego skalowania), z zakładaną liczbą średnio 5-6 stanowisk komputerowych działających równolegle (czyli do ok. 350 możliwych jednoczasowych dostępów do serwera). Bazy danych będą zawierały przyrastające stopniowo (corocznie) dane, początkowo w liczbie ok. 100 tys. rekordów, a docelowo zawierać mogą ok. 2 mln rekordów. Większość danych będzie miała format tekstowy i liczbowy. System umożliwi jednak gromadzenie danych w innych formatach (np. pliki foto i wideo w ramach Modułu KOLONOSKOPIA). System musi zapewniać utrzymanie wysokiej jakości danych i zapewnić bezpieczeństwo ich przetwarzania. Dane uzyskane w wyniku działania SI-PBP (w szczególności końcowe wyniki badań) będą transferowane automatycznie do Hurtowni danych (COI). System musi umożliwiać dostęp do systemu i wykorzystanie zebranych danych z poziomu uniwersalnych aplikacjach bazodanowych, biurowych, statystycznych, analitycznych i naukowych (np. aplikacje MS Office, MS SQL, STATA). Zakłada się stworzenie systemu w oparciu o uniwersalne narzędzia aplikacyjne, oparte o nowoczesne rozwiązania techniczne, z zapewnieniem możliwości napraw, modyfikacji i aktualizacji oprogramowania. Gromadzone dane muszą podlegać stosownym procedurom ochrony i archiwizacji, zapewniającym wysoki stopień bezpieczeństwa, zgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz danych medycznych. System powinien umożliwiać wymianę danych z wykorzystaniem wielu powszechnie stosowanych formatów danych. Wykonawca odpowiedzialny będzie za udostępnienie, uruchomienie oraz bieżące utrzymanie platformy aplikacyjno-bazodanowej wraz ze związaną z nią infrastrukturą techniczną (usługa w modelu PaaS 1 ). Zastosowane rozwiązania powinny opierać się na nowoczesnych, optymalnych dla podanych zastosowań technologiach umożliwiających 1 PaaS (ang. Platform as a Service) platforma jako usługa Strona 11

12 dalszy rozwój i skalowalność systemu (rozwiązania typu hosting usług, cloud computing itp.). Wykonawca systemu zapewni odpowiednie wyszkolenie użytkowników: administratorów merytorycznych, operatorów systemu, użytkowników lokalnych oraz administratorów technicznych. Zapewni dostęp do instrukcji i pomocy (dostępnych zarówno w postacji elektronicznej on-line, plików elektronicznych, jak i w formie materiałów drukowanych) oraz przygotuje pełną dokumentację projektową i serwisową (podręczniki, pomoc on-line) Architektura logiczna W niniejszym rozdziale opisano zakładaną logiczną architekturę systemu SI-PBP. Architektura logiczna przedstawia główne komponenty systemu. W ramach architektury systemu SI-PBP wyróżnić można trzy warstwy wydzielone na podstawie modelu TOGAF TRM 2 tj.: 1) Moduły specjalistyczne - realizujące zadania projektu SI-PBP (moduły funkcjonalne), 2) Platforma aplikacyjno-bazodanowa - udostępniającą podstawowe narzędzia i funkcje niezbędne do realizacji zadań przez elementy warstwy Moduły specjalistyczne, 3) Infrastruktura teleinformatyczna i techniczna - obejmującą sprzęt i oprogramowanie systemowe w oparciu o którą będzie funkcjonował system SI-PBP (np.: sieci teleinformatyczne wraz z odpowiednimi urządzeniami, serwery wraz z oprogramowaniem systemowym, elementy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa). System będzie posiadał architekturę modułową. W ramach architektury logicznej przedstawiono główne grupy użytkowników, systemy zewnętrzne i wewnętrzne z którymi komunikował się będzie system oraz platformę aplikacyjno-bazodanową wraz z infrastrukturę techniczną niezbędną do działania systemu. 2 TOGAF (ang. The Open Group Architecture Framework) zbiór zasad (usług, standardów, konfiguracji) dotyczących planowania i projektowania architektury korporacyjnej, zapewniający kompleksowe podejście do projektu, opracowany przez konsorcjum The Open Group. TOGAF TRM (ang. Technical Reference Model Techniczny Model Referencyjny) specyfikacja określająca model i zasady klasyfikacji ogólnej platformy usług (http://www.opengroup.org/architecture/togaf9- doc/arch/chap43.html). Strona 12

13 Na Rys. 1 przedstawiono koncepcję systemu SI-PBP w postaci diagramu komponentów. Rys. 1 Diagram komponentów SI-PBP [źródło: opracowanie własne] Zasoby systemu będą zlokalizowane centralnie, w ramach infrastruktury udostępnionej przez Wykonawcę systemu. W koncepcji SI-PBP przyjęto założenie, że dostęp do zasobów i funkcji systemu będzie realizowany za pośrednictwem przeglądarki WWW oraz zestandaryzowanych usług internetowych (ang. web service) Komponenty systemu W niniejszym rozdziale opisano poszczególne komponenty systemu. Komponenty oznaczone jako opcjonalne nie są elementem zamówienia podstawowego. Stanowią one potencjalny zakres zamówienia uzupełniającego bądź zamówień dodatkowych. Strona 13

14 Poszczególne komponenty systemu SI-PBP stanowić będą: Moduł RANDOM Moduł przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie danej edycji PBP. Funkcjonalność modułu obejmuje: gromadzenie danych osób, które będą mogły wziąć udział w PBP, filtrowanie i coroczne losowanie grup osób, które będą zapraszane do udziału w PBP, przekazywanie danych o osobach do zaproszenia do następnego modułu systemu, możliwość stałej aktualizacji danych, możliwość tworzenia raportów na podstawie danych przetwarzanych w ramach modułu RANDOM (m.in. raportów statystycznych), możliwość eksportu wybranego zakresu danych Moduł APPBOOK Moduł przeznaczony dla operatorów systemu i użytkowników lokalnych (część związana z zarządzaniem badaniami) oraz osób badanych (część publikacyjna). Funkcjonalność modułu obejmuje: Zarządzanie badaniami ustalanie harmonogramów i planów zaproszeń do udziału w PBP, ustalanie harmonogramów pracy gabinetów endoskopowych i ich personelu w ośrodkach wykonujących badania, wypełnianie planów zaproszeń danymi osób (uzyskanymi z modułu RANDOM), seryjna wysyłka zaproszeń i przypomnień do osób biorących udział w PBP, obsługa kontaktów (listownych, telefonicznych i mailowych) z osobami odpowiadającymi na zaproszenia, umawianie osób na badania (kolonoskopie) w gabinetach, możliwość tworzenia raportów na podstawie danych przetwarzanych w ramach modułu APPBOOK (m.in. raportów statystycznych), możliwość eksportu wybranego zakresu danych. Część publikacyjna możliwość publikacji informacji o PBP, możliwość weryfikacji zakwalifikowania się do PBP oraz statusu badania (na podstawie posiadanego identyfikatora i przekazanego kodu), możliwość automatycznej publikacji i aktualizacji danych teleadresowych ośrodków badań oraz koordynatora PBP, możliwość udostępniania dokumentów do pobrania. Strona 14

15 Część publikacyjna dostępna będzie w postaci dedykowanej strony WWW dostępnej dla osób badanych Moduł KOLONOSKOPIA (opcjonalny) Moduł przeznaczony dla operatorów i użytkowników systemu stanowiący bazę opisów endoskopowych i histopatologicznych, w szczególności przeznaczony dla pracowni endoskopowych oraz pracowni histopatologii. Funkcjonalność modułu obejmuje: Możliwość gromadzenia i aktualizacji danych medycznych osób poddanych badaniom (kolonoskopii), przygotowanie raportów z badań (m.in. opis-wynik badania dla pacjenta, karty informacyjne, skierowania, zestawienia, statystyki), możliwość eksportu wybranego zakresu danych Platforma aplikacyjno-bazodanowa Zestaw narzędzi i funkcji niezbędnych do realizacji zadań przez moduły specjalistyczne. W szczególności obejmuje ona bazy danych, serwery aplikacyjne, serwery WWW oraz oprogramowanie wirtualizacyjne (opcjonalnie) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W ramach platformy aplikacyjno-bazodanowej Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Moduł Administracyjny pozwalający na zarządzanie i monitorowanie działania systemu, w szczególności w zakresie poziomu spełnienia wymagań SLA 3. Moduł Administracyjny Moduł przeznaczony dla administratorów systemu, stanowiący zbiór narzędzi pozwalających na zarządzanie i administrację systemem oraz jego poszczególnymi komponentami, jak również monitorowanie oraz zarządzanie platformą aplikacyjnobazodanową i infrastrukturą techniczną. Funkcjonalność modułu obejmuje: zarządzanie użytkownikami systemu, administrację systemem oraz jego poszczególnymi komponentami, monitorowanie i zarządzanie bezpieczeństwem systemu, zarządzanie archiwizacją systemu oraz danych, możliwość tworzenia raportów technicznych związanych z działaniem systemu, możliwość udostępniania i eksportu danych do innych systemów. 3 SLA (ang. Service Level Agreement) umowa określająca Strona 15

16 Infrastruktura techniczna Zbiór urządzeń, systemów i elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do działania systemu oraz zapewnienia wymaganej wydajności, dostępności, pojemności oraz bezpieczeństwa systemu. Infrastruktura techniczna obejmuje serwery fizyczne wraz z oprogramowaniem systemowym, system archiwizacji, system bezpieczeństwa jak również niezbędne systemy techniczne (m.in. systemy zasilania, klimatyzacji, bezpieczeństwa fizycznego, infrastrukturę teleinformatyczną oraz wymagane media). Platforma aplikacyjno-bazodanowa musi umożliwiać dalsze skalowanie systemu oraz jego rozbudowę o nowe moduły funkcjonalne w przyszłości. Za udostępnienie, bezpieczeństwo oraz bieżące utrzymanie platformy aplikacyjnobazodanowej, w okresie gwarancji udzielonej na system, odpowiedzialny będzie Wykonawca systemu Systemy wewnętrzne Hurtownia Danych (COI) Hurtownia danych (COI), zlokalizowana fizycznie w Zakładzie Informatyki Centrum Onkologii w Warszawie. W ramach Hurtowni Danych (COI), w oparciu o dane przekazywane z SI-PBP dokonywane będą naukowe i organizacyjne analizy statystyczne. Aplikacje i moduły umieszczone w ramach hurtowni umożliwią przetwarzanie, analizowanie i dodatkowe zabezpieczanie wyników badań. Hurtownia danych (COI) wyposażona będzie w specjalistyczne oprogramowanie do analiz statystycznych i naukowych. System musi umożliwiać automatyczne przekazywanie i aktualizację danych w hurtowni zgodnie z założonym harmonogramem Bazy Danych (COI) Bazy danych powstałe w trakcie dotychczas prowadzonych edycji PBP. System musi umożliwiać wykorzystywane zawartych w nich danych w procesie przygotowania i obsługi kolejnej edycji badań Inne systemy i aplikacje (wewnętrzne) Systemy i aplikacje użytkowane w ramach COI, w szczególności narzędzia analityczne i statystyczne wykorzystywane w PBP. Zakres integracji obejmuje możliwość pobierania dedykowanych raportów oraz kierowanie standardowych zapytań do systemu. Wykonawca zobowiązany jest Strona 16

17 udostępnić odpowiednie interfejsy pozwalające na bezpieczny dostęp do wybranych danych zawartych w systemie w oparciu o standardowe formaty i zapytania Systemy zewnętrzne PESEL Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności zawierający dane osób fizycznych zameldowanych na pobyt stały lub czasowy, posiadających nadany numer PESEL. Zakres integracji obejmuje pobieranie danych dla potrzeb realizacji PBP, na podstawie założonych kryteriów zgodnych z celami PBP (m.in. zakres wiekowy, płeć, powiat zamieszkania) KRN Krajowy Rejestr Nowotworów zawierający m.in. dane dotyczące nowotworów jelita grubego w tym dane osób u których zdiagnozowano dany nowotwór. Zakres integracji obejmuje możliwość weryfikacji danych w oparciu o dane zawarte KRN w celu podniesienia jakości danych przetwarzanych w systemie (m.in. eliminacji osób u których zdiagnozowano nowotwór jelita grubego) Inne systemy (opcjonalnie) Systemy zawierające dane istotne z punktu widzenia PBP, umożliwiające weryfikację oraz podniesienie jakości danych przetwarzanych w systemie. W szczególności obejmuje to system e-puap oraz wybrane systemy i rejestry prowadzone przez GUS (np. system SISP, rejestr TERYT) oraz NFZ (np. system ZIP). Zakres integracji obejmie dostosowanie systemu do współpracy z wybranymi systemami zewnętrznymi w zakresie możliwości uwierzytelniania, weryfikacji danych teleadresowych i komunikacji z użytkownikami (system e-puap) oraz pobierania danych mających istotne znaczenie dla jakości danych przetwarzanych w systemie (m.in. systemy i rejestry GUS oraz NFZ) Użytkownicy systemu Osoby badane Potencjalni oraz zakwalifikowani uczestnicy PBP (osoby podlegające badaniu) Administratorzy merytoryczni Użytkownicy odpowiedzialni za koordynację procesów związanych z PBP oraz bieżące monitorowanie i nadzór nad działaniem systemu. Rolę administratorów merytorycznych pełnić będą wybrani pracownicy CMKP i COI. Strona 17

18 Operatorzy systemu Użytkownicy odpowiadający za bieżącą obsługę modułów specjalistycznych. Rolę operatorów systemu pełnić będą wybrani pracownicy CMKP/COI oraz wybrani pracownicy ośrodków terenowych Użytkownicy lokalni Użytkownicy odpowiedzialni za bieżącą obsługę systemu, w szczególności wprowadzanie i aktualizację danych. Rolę użytkowników lokalnych pełnić będą pracownicy ośrodków terenowych Administratorzy techniczni Użytkownicy odpowiadający za poprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemu, posiadający możliwość zarządzania i administracji systemem, jego poszczególnymi komponentami oraz zarządzanie użytkownikami. Rolę administratorów systemu pełnić będą pracownicy Wykonawcy oraz wybrani pracownicy COI Proces ogólny Niniejszy rozdział zawiera opis procesu realizowanego w systemie. W diagramach wykorzystano notację BPMN i UML. Tab. 1 przedstawia znaczenie poszczególnych symboli wykorzystanych na diagramach scenariuszy. Przedstawione symbole graficzne odpowiadają zapisowi notacji BMPN. Tab. 1 Notacja BPMN [źródło: opracowanie własne] Symbol Typ Opis zdarzenie Symbol reprezentuje zdarzenie rozpoczęcia procesu zdarzenie czynność przepływ Symbol reprezentuje zdarzenie zakończenia procesu Symbol reprezentuje podproces mogący składać się z wielu procesów, czynności Symbol reprezentuje przepływ sekwencji czynności Poniżej przedstawiono opis docelowego procesu realizacji Programu Badań Przesiewowych (PBP) w ramach pojedynczej edycji badań. Strona 18

19 Rys. 2 przedstawia proces opisujący poszczególne etapy PBP z uwzględnieniem podziału na moduły. Pobranie danych o uczestnikach badania Weryfikacja danych o uczestnikach badania (KRN, PBP) Wybór ośrodków PBP Moduł Random Losowanie grup i przydział Przyporządkowanie uczestników do ośrodków PBP Utworzenie harmonogramów pracy ośrodków Wydruk i wysyłka zaproszeń na badania Wydruk i wysyłka przypomnień o badaniu Moduł AppBook Generowanie dziennych planów pracy ośrodków PBP Obsługa harmonogramu ośrodków PBP Obsługa kontaktu z zaproszonymi na badania Moduł Kolonoskopia Aktualizacja danych realizatorów (lekarze, pielęgniarki, pozostały personel w ośrodku PBP) Wprowadzanie danych z wykonanej kolonoskopii przeprowadzenie ankiety satysfakcji i powikłań Wprowadzanie opisów badań histopatologicznych Opis zaleceń dla uczestnika badania Rys. 2 Proces Programu Badań Przesiewowych wspierany przez SI-PBP [źródło: opracowanie własne] W module RANDOM korzystając z wcześniej pobranych danych z rejestru PESEL i przy wykorzystaniu kluczy randomizacyjnych tworzony jest zbiór potencjalnych uczestników badań przesiewowych w ramach danej edycji PBP. Osoby zaproszone do badań muszą spełniać określone kryteria np. wiekowe, płci, obszaru zamieszkania, stanu zdrowia (nie mogą mieć zdiagnozowanego nowotworu układu pokarmowego) czy uczestnictwa w poprzednich edycjach (do badań nie są zapraszane osoby, które miały przeprowadzone badanie w poprzednich edycjach programu). W celu dokonania odpowiedniej selekcji do edycji, dane weryfikowane są z danymi z Krajowego Rejestru Nowotworów (KRN) i z danymi z poprzednich edycji. Osoby, które, np. występują w KRN ze zdiagnozowanym nowotworem lub były przebadane w poprzednich edycjach, są skreślane z listy zaproszonych na badania (kolonoskopię) w bieżącej edycji, ponieważ nie spełniają warunków przewidzianych dla danej edycji. Lista osób zakwalifikowanych do badań jest przypisywana do ośrodków biorących Strona 19

20 udział w PBP. Ośrodki te wyłaniane są w ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia. Na omawianym etapie następuje jedynie dobranie odpowiedniej liczby uczestników do konkretnego ośrodka bez przydzielenia daty i godziny badania. W przypadku np. małego zainteresowania zaproszonych, dokonywane jest zwiększenie próby i dobierani są dodatkowi uczestnicy. W module APPBOOK tworzone są plany oraz harmonogramy pracy ośrodków. W ramach modułu realizowany jest również proces zarządzania komunikacją z uczestnikami badań. Na podstawie zadeklarowanej liczby badań przeprowadzonych w danej edycji, ośrodki opracowują harmonogram zawierający między innymi informacje o dacie, godzinie i miejscu badania. Opracowane przez ośrodki harmonogramy są uzupełniane, na poziomie centralnym, danymi osób zaproszonych na badanie. Każda z osób wybrana do konkretnego ośrodka na wcześniejszym etapie jest przypisywana do konkretnego dnia oraz godziny badania. Na podstawie tak opracowanego planu (uczestnik badania, data, godzina, gabinet), generowane i drukowane są zaproszenia, a następnie dokonywana jest wysyłka pocztą tradycyjną do uczestników danej edycji PBP. Z poziomu modułu APPBOOK możliwe jest również monitorowanie przebiegu edycji badania tj. ilu zaproszonych się zgłosiło, ilu przyszło na badanie, wraz z opisem przyczyny niezgłoszenia. Odpowiedzi na zaproszenia muszą mieć nadawane odpowiednie statusy, w zależności od wyniku rozmowy/kontaktu z uczestnikiem badania. W module powinny być nadawane następujące statusy: BRAK ODPOWIEDZI status domyślny, gdy uczestnik programu nie odpowie na zaproszenie i nie skontaktuje się z biurem PBP (ta grupa uczestników programu pojawi się w wysyłce przypomnień). ZGODA W TERMINIE uczestnik programu zgadza się przyjść w proponowanym terminie (dniu badania), niezależnie od godziny badania. ZGODA INNY TERMIN uczestnik programu zmienia termin (dzień) badania. BRAK ZGODY uczestnik programu nie zgadza się przyjść na badanie. ROZMOWA należy się dodatkowo skontaktować z uczestnikiem programu, dokonać wyjaśnień itd. (np. uczestnik programu wymaga rozmowy z lekarzem). NIE BYŁ NA BADANIU uczestnik programu nie zgłasza się na umówione badanie (był na liście osób do badania). NIEDAWNO KOLONOSKOPIA uczestnik programu zgłasza, że niedawno (w ostatnich 1-2 latach) przebył kolonoskopię. ZWROT LISTU zwrot zaproszenia do miejsca wysyłki (COI lub Ośrodek terenowy). PRZECIWSKAZANIE uczestnik programu ma istotne przeciwwskazanie do wykonania badania kolonoskopowego. ZGON informacja od rodziny o zgodnie osoby, która została zaproszona na badanie. WYPROWDZIŁ SIĘ otrzymano zwrot listu z adnotacją, że adresat zmienił adres zamieszkania. STAŁY POBYT ZA GRANICĄ uczestnik programu lub ktoś z rodziny poinformuje, że osoba zaproszona na badanie mieszka za granicą. Strona 20

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis Programu Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego na lata

Skrócony opis Programu Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego na lata Załącznik nr 1 Skrócony opis Programu Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego na lata 2012-2013 1. Cel programu 1. zwiększenie odsetka raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) faza II

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) faza II Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) faza II Andrzej Sarnowski Warszawa, 2017-03-16 Fazowanie Projektu P1 * Faza 1 Obejmowała zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Załącznik nr 3 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu...3

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml Firma: Medycyna Praktyczna Nazwa Produktu: empendium EDM (nowy program Medycyny Praktycznej, opracowywany na podstawie empendium Gabinet, obecnie dostępny w wersji beta) I. ZAGADNIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 Gdańsk, 23-05-2017 (data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu e-przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym POZ i AOS

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR NOWOTWORÓW ZINTEGROWANY SYSTEM REJESTRACJI NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W POLSCE

KRAJOWY REJESTR NOWOTWORÓW ZINTEGROWANY SYSTEM REJESTRACJI NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W POLSCE KRAJOWY REJESTR NOWOTWORÓW ZINTEGROWANY SYSTEM REJESTRACJI NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W POLSCE Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Krajowy Rejestr Nowotworów Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 INSTRUKCJA DLA OSOBY POTWIERDZAJĄCEJ PROFIL ZAUFANY WERSJA 02.03 Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu... 3 1.1. Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 2. Menu osoby potwierdzającej... 4 3. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia z dnia r. do treści Zapytania Ofertowego nr ZO/3/FO/POPC/2017 w odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego.

Wyjaśnienia z dnia r. do treści Zapytania Ofertowego nr ZO/3/FO/POPC/2017 w odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego. Wyjaśnienia z dnia 13.09.2017r. do treści Zapytania Ofertowego nr ZO/3/FO/POPC/2017 w odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego. 1. Czy Przedmiotem zamówienia jest również dostarczenie materiałów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015 Amazis świadczenia rodzinne Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r.

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. Baza Adresowa Województwa Łódzkiego jest systemem dedykowanym dla urzędów gmin z terenu Województwa Łódzkiego. System umożliwia prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus

Program Płatnik Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus Program Płatnik 9.01.001 Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus Program Płatnik wersja 9.01.001 1. CEL DOKUMENTU Dokument przeznaczony jest dla płatników składek, którzy pracują

Bardziej szczegółowo

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej. Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej. Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej Agenda Rejestracja i aktualizacja danych jednostki Wyszukiwanie jednostek Serwis statystyczny Analiza zróżnicowania i analiza trendów Rejestracja jednostki Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika Ostatnia aktualizacja: 2015-07-28 Instrukcja użytkownika Spis treści Rozdział I 1 1.1 Składanie wniosku... do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 1 1.2 Obsługa wniosków... na praca.gov.pl 3 1.3 Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ Warszawa, dn. 17 lipca 2015 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ dot. Postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę oprogramowania na potrzeby projektu Poprawa dostępności i jakości usług

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy Zielona Góra, kwiecień 2014 DOKUMENTACJA ZMIAN: Lp. Wersja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych

Bardziej szczegółowo

INFRA. System Connector. Opis systemu

INFRA. System Connector. Opis systemu INFRA System Connector Opis systemu Spis treści Opis składników systemu... 3 Bezpieczeństwo systemu... 4 Bezpieczeństwo komunikacji... 4 Zabezpieczenie dostępu do serwisów... 4 Autoryzacja użytkowników...

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Załącznik Nr 1B do SIWZ RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Odno nik 1 : Zintegrowany pakiet programów biurowych MS OFFICE Home and Busines 2010 polski OEM Za równoważne oprogramowaniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

Pobierz dane z Programu PŁATNIKA. e-deklaracji

Pobierz dane z Programu PŁATNIKA. e-deklaracji Pobierz dane z Programu PŁATNIKA do e-deklaracji 1 epp.net ComSoft Radom 2014 (eksport Płatnik do e-deklaracje) Instrukcja Obsługi ZIiA ComSoft Radom 2 Spis: Wstęp 4 Prawa autorskie 5 Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do materiałów informacyjnych PRO

Załącznik nr 5 do materiałów informacyjnych PRO SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚWIADCZEŃ I ZASAD ICH UDZIELANIA ORAZ WYMAGANIA WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. OPIS ŚWIADCZEŃ Porada na etapie podstawowym obejmuje: 1) zarejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 9 Narzędzie do wyliczania wskaźników statystycznych Diagnostyka Stanu Nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 31 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo

iqportal abonencki panel zarządzania

iqportal abonencki panel zarządzania ISO 9001:2000 iqportal abonencki panel zarządzania Wersja 0.9 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią tajemnicę naszego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

Bardziej szczegółowo

Nowe Horyzonty szkolenia komputerowe dla osób 50+

Nowe Horyzonty szkolenia komputerowe dla osób 50+ ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Nowe Horyzonty szkolenia komputerowe dla osób 50+ Szkolenia w 100 % dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Organizator: INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP.

Bardziej szczegółowo

Mgr Anna Sowada Szkoleniowiec Mgr inż. Magdalena Wójcik Kierownik Sekcji rejestrów i aplikacji www Mgr inż. Przemysław Pawlak Kierownik Sekcji

Mgr Anna Sowada Szkoleniowiec Mgr inż. Magdalena Wójcik Kierownik Sekcji rejestrów i aplikacji www Mgr inż. Przemysław Pawlak Kierownik Sekcji Mgr Anna Sowada Szkoleniowiec Mgr inż. Magdalena Wójcik Kierownik Sekcji rejestrów i aplikacji www Mgr inż. Przemysław Pawlak Kierownik Sekcji kontraktowania świadczeń Zakres czynności do wykonania na

Bardziej szczegółowo

Ogólna koncepcja zawierania umów w Ratownictwie Medycznym Postępowanie konkursowe ogłaszane jest na REJON OPERACYJNY:

Ogólna koncepcja zawierania umów w Ratownictwie Medycznym Postępowanie konkursowe ogłaszane jest na REJON OPERACYJNY: Ogólna koncepcja zawierania umów w Ratownictwie Medycznym Postępowanie konkursowe ogłaszane jest na REJON OPERACYJNY: Na podstawie Zarządzenia Nr 53/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia r. DOA-ZP-I

Łódź, dnia r. DOA-ZP-I Łódź, dnia 06.06.014r. DOA-ZP-I.71..014 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa informatycznego Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zarządzanie projektami. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

System generacji raportów

System generacji raportów Zalety systemu Czym jest ProReports? prostota instalacji, wieloplatformowość (AIX, Linux, Windows, Solaris), obsługa popularnych formatów (PDF, XLS, RTF, HTML,TXT,XML,CSV), obsługa wielu baz danych, raporty

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech .. (otrzymałem dnia, pieczątka, podpis) Ostrów, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) Zaprojektowanie i wykonanie systemu B2B w ramach

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Realizacja projektu Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce w kontekście Wrót Małopolski oraz E-PUAP Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Agenda Podstawowe założenia Miejsce Wrót Małopolski

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2 POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Dane użytkownika... 3 4. Dane osobowe...

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo