PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH"

Transkrypt

1 PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej, dostępnej w sieci Internet lub w innej formie elektronicznej oraz wszelkie jego kopie i produkty powstałe w oparciu o jego treść, są chronione prawem autorskim. Korzystanie z tego dokumentu ograniczone jest jedynie do używania, kopiowania i dystrybucji w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu teleinformatycznego do obsługi Programu Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

2 SPIS TREŚCI Słownik pojęć i skrótów...5 Wprowadzenie Opis stanu obecnego Koncepcja systemu Założenia Architektura logiczna Komponenty systemu Moduł RANDOM Moduł APPBOOK Moduł KOLONOSKOPIA (opcjonalny) Platforma aplikacyjno-bazodanowa Systemy wewnętrzne Hurtownia Danych (COI) Bazy Danych (COI) Inne systemy i aplikacje (wewnętrzne) Systemy zewnętrzne PESEL KRN Inne systemy (opcjonalnie) Użytkownicy systemu Osoby badane Administratorzy merytoryczni Operatorzy systemu Użytkownicy lokalni Administratorzy techniczni Proces ogólny Przypadki użycia w podziale na moduły Moduł RANDOM Moduł APPBOOK...28 Strona 2

3 Moduł KOLONOSKOPIA (opcjonalny) Wymagania Techniczne Wymagania funkcjonalne Wymagania ogólne Moduł RANDOM Moduł APPBOOK Moduł KOLONOSKOPIA (opcjonalny) Platforma aplikacyjno-bazodanowa Wymagania pozafunkcjonalne Wymagania ogólne Oprogramowanie/licencje Dokumentacja systemu Testy systemu Szkolenia Gwarancja (warunki SLA) Interoperacyjność/standardy Bezpieczeństwo Niezawodność/Dostępność Wydajność/skalowalność Użyteczność/ergonomia Wymagania prawne Zakres zadań Wykonawcy...62 Zadanie 1 - Analiza wymagań...62 Zadanie 2 - Projekt techniczny...62 Zadanie 3 - Platforma teleinformatyczna (APPBOOK)...62 Zadanie 4 - Budowa i wdrożenie modułu APPBOOK...62 Zadanie 5 - Odbiór modułu APPBOOK...63 Zadanie 6 - Udzielenie gwarancji (APPBOOK)...63 Zadanie 7 - Platforma teleinformatyczna (RANDOM)...63 Zadanie 8 - Budowa i wdrożenie modułu RADOM...64 Zadanie 9 - Odbiór modułu RANDOM...64 Zadanie 10 - Udzielenie gwarancji (RANDOM)...64 Strona 3

4 5. Organizacja prac/zarządzanie projektem Budowa systemu Utrzymanie i rozwój systemu Harmonogram realizacji...67 Spis rysunków i tabel...68 Spis rysunków...68 Spis tabel...68 Strona 4

5 SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW Termin / skrót Wyjaśnienie / opis APPBOOK CMKP COI CSIOZ e-puap GUS KOLONOSKOPIA KRN MSW NFZ PaaS PBP (Program) PESEL (ang. appointment book) Moduł do obsługi zaproszeń, kontaktów i harmonogramów badań w ramach PBP Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą przy ul. Marymonckiej 99/103, Warszawa Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, z siedzibą przy ul. Roentgena 5, Warszawa Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Główny Urząd Statystyczny Moduł służący do wprowadzania oraz przechowywania opisów badań endoskopowych i histopatologicznych Krajowy Rejestr Nowotworów Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Narodowy Fundusz Zdrowia (ang. Platform as a Service) platforma jako usługa - usługa, polegająca na dostarczeniu platformy teleinformatycznej i kompletu rozwiązań związanych z jej działaniem Program Badań Przesiewowych Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności rejestr realizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych PO IG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka RANDOM SISP SI-PBP (System) TERYT Moduł służący przygotowania danej edycji badań PBP System Informacyjny Statystyki Publicznej system teleinformatyczny realizowany przez GUS System Informatyczny Programu Badań Przesiewowych Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju prowadzony przez GUS UODO Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). ZIP Zintegrowany Informator Pacjenta system teleinformatyczny realizowany przez NFZ Strona 5

6 WPROWADZENIE System SI-PBP realizowany jest w częściach : 1) program do obsługi bazy danych - w ramach programu TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, finansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka , realizowanego w ramach umowy nr TEAM/2012-9/5, zawartej w dniu 29 sierpnia 2012 roku pomiędzy Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej a CMKP w ramach Systemu informatycznego do obsługi Programu Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego ; 2) baza on-line w ramach programu zdrowotnego pt: Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie funkcjonowania biura i koordynacji programu jako jednego z zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, finansowanego z części 46-Zdrowie, Dział 851 Ochrona Zdrowia, rozdział Programy polityki zdrowotnej, realizowanego w ramach umowy nr 1/4/1/2013/97/95 zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Centrum Onkologii Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie, z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Roentgena 5. Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego (PBP) jest zadaniem Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Program adresowany jest do osób, które są obywatelami RP i znajdują się w przedziale wiekowym lat. W ramach PBP od 2000 roku wykonywana jest bezpłatna profilaktyczna kolonoskopia. Od 2012 roku w ramach PBP wysyłane są imienne, jednokrotne zaproszenia na kolonoskopię do osób objętych programem badań. System informatyczny SI-PBP będzie wykorzystany do prowadzenia wieloletniego, medycznego, populacyjnego programu badań profilaktycznych z wykorzystaniem kolonoskopii w celu wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego i składał się będzie docelowo z trzech głównych modułów: 1) Moduł RANDOM - moduł wejściowy, 2) Moduł APPBOOK - obsługa zaproszeń, kontaktów i harmonogramów badań, 3) Moduł KOLONOSKOPIA - baza opisów endoskopowych i histopatologicznych. Strona 6

7 1. OPIS STANU OBECNEGO Obecnie realizacja Programu Badań Przesiewowych (PBP) jest wspierana przez aplikacje stworzoną na bazie MS Access 2010 i Aplikacja ta składa się obecnie z dwóch modułów (baz danych): AppBook, Kolonoskopia. Dane dotyczące osób objętych programem przekazywane są do COI na nośniku zewnętrznym ze zbioru ewidencyjnego PESEL z MSW w formie pliku CSV. Plik taki przekazywany jest corocznie. Znajdują się w nim dane osobowe, nr pesel i dane adresowe. Dane z pliku CSV są wstępnie przetwarzane przez statystyka. Na podstawie dostarczonych danych, wydzielane są populacje dla każdego ośrodka biorącego udział w programie badań. Dobór uczestników badania i ośrodków jest realizowany przez Statystyka na podstawie danych geograficznych i możliwości przerobowych danego ośrodka, z wykorzystaniem aplikacji statystycznej i oprogramowania MS Excel. Następnie otrzymane dane ładowane są do modułu AppBook (bazy MS Access 2010). Obecnie nie ma dedykowanej aplikacji umożliwiającej obsługę powyższych funkcji. Uczestnikom badania wysyłane są imienne zaproszenia ze wskazaniem ośrodka, w którym przeprowadzone zostanie badanie, proponowana data i godzina badania oraz prośba o potwierdzenie uczestnictwa w badaniu. Zaproszenie wysyłane jest w terminie 6 tygodni przed proponowaną datą badania. Następnie do każdego ośrodka wysyłana jest baza danych (moduł AppBook) z uczestnikami badania przypisanymi do danego ośrodka. Obecnie w programie uczestniczy 10 ośrodków, tym samym jest 10 lokalnych baz danych (w postaci oddzielnych plików). W przypadku braku kontaktu z uczestnikiem badania, ośrodek wysyła przypomnienie. W COI brak jest obecnie bieżącego nadzoru nad frekwencją uczestników w programie badań. Uczestnik badania kontaktuje się bezpośrednio z przypisanym do niego ośrodkiem i potwierdza bądź ustala nowy termin badania. Informacje o badaniu i wyniku badania wpisywane są na bieżąco do modułu Kolonoskopia. W module Kolonoskopia lekarz wybiera badanego pacjenta z listy osób zaproszonych do udziału w Programie, tworzy opis badania, w przypadku dalszych badań (histopatologicznych) histopatolog ma dostęp do wprowadzonych wcześniej danych i w przypadku dalszych badań tworzona jest historia. W module Kolonoskopia znajdują się opisy badań, dane z ankiet, opis z nadzoru oraz dane medyczne dotyczące osób badanych. Strona 7

8 Raz na rok, po zakończeniu danego cyklu programu moduły AppBook i Kolonoskopia wysyłane są przez ośrodki do COI. Na podstawie zebranych danych COI przygotowuje odpowiednie zestawienia statystyczne. Dane historyczne przechowywane są postaci baz danych w formacie MS Access (wersja 2000 do 2003, rozszerzenie MDB) oraz jako tabele na serwerze MS SQL Server (wersja 2012), z dostępem do danych przez interfejs użytkownika z użyciem MS Access (formularze, kwerendy, raporty i makra), na zasadzie tabel połączonych. Zamawiający udostępni Wykonawcy aktualne wersje wykorzystywanych narzędzi (bazy danych w formacie MS Access), niezwłocznie po podpisaniu umowy. Wady obecnego rozwiązania: 1) Duży udział pracy ręcznej - związanej z koniecznością ręcznego przetwarza i konsolidacji danych, 2) Ograniczona skalowalność ograniczenia w skalowalności obecnego systemu wynikające z wielkości baz danych i liczby ośrodków, obecnie konieczne jest utrzymywanie tylu baz danych ile ośrodków bierze udział w programie (zakładany jest wzrost liczby ośrodków endoskopowych biorących udział w programie), 3) Duże nakłady administracyjne oraz koszty związane z dystrybucją baz związane z koniecznością przygotowania i dystrybucji dużej liczby baz danych przekazywanych w sposób tradycyjny, 4) Ograniczone możliwości nadzoru i monitorowania procesu badań w szczególności śledzenia postępów z prowadzonych badań oraz monitorowania frekwencji uczestników badania (w okresie pomiędzy wysłaniem modułów: AppBook i Kolonoskopia, a ich otrzymaniem z powrotem, pracownicy COI nie mają dostępu do w/w modułów), 5) Brak integracji pomiędzy poszczególnymi modułami dane pomiędzy bazami przenoszone są ręcznie, 6) Konieczność ręcznej weryfikacji i uzupełninia danych teleadresowych - o wiarygodne, prawidłowe pocztowe numery adresowe (PNA, tzw. kody pocztowe ), 7) Brak funkcji umożliwiających kontakt uczestnika badania z danym ośrodkiem i ocenę badania (np. w formie ankiety internetowej). Nowy system powinien obejmować podział na trzy moduły, przy zachowaniu możliwości ich niezależnego funkcjonowania oraz możliwości zasilania modułów obecnymi źródłami danych. Nowy system powinien być także wolny od wad wymienionych powyżej. Bardzo istotnym założeniem podczas projektowania i tworzenia systemu jest maksymalne wykorzystanie ponad 10 letnich doświadczeń w obsłudze informatycznej PBP, która odbywała się z wykorzystaniem aplikacji bazodanowych MS Access, działających na lokalnych Strona 8

9 komputerach i sieciach ośrodków uczestniczących w Programie. Zakłada się, aby w jak największym stopniu wykorzystać optymalne i już dobrze znane użytkownikom procesy i funkcje w nowym systemie, poprzez przeniesienie interfejsów użytkownika do nowego środowiska informatycznego oraz ich optymalizację pod kątem ergonomii i szybkości obsługi (ograniczenia czasu niezbędnego na obsługę osoby badanej i związane z tym koszty). Strona 9

10 2. KONCEPCJA SYSTEMU 2.1. Założenia Na podstawie uzyskanych doświadczeń w czasie funkcjonowania aplikacji obsługujących dotychczasowy PBP (aplikacje bazodanowe AppBook i Kolonoskopia), zaprojektowano funkcjonalności nowego, sieciowego (internetowego, on-line) systemu informatycznego, mającego w przyszłości obsługiwać wszystkie części PBP w ogólnopolskim, wieloośrodkowym systemie zaproszeniowym. Głowne moduły systemu Nowy system informatyczny docelowo będzie składał się z trzech głównych modułów: 1) Moduł RANDOM - będzie aplikacją bazodanową służącą do przetwarzania danych osobowych uczestników Programu, uzyskanych z rejestru PESEL (MSW). Pozyskiwane dane osobowe (z adresami korespondencyjnymi), wybrane i pogrupowane wg kodu terytorialnego zamieszkania (powiaty, gminy lub dzielnice największych miast) oraz rocznika urodzenia, będą importowane do modułu. Następnie, na podstawie wykonywanych kwerend z innymi bazami danych (KRN, zgony, wykonane ostatnio kolonoskopie), zostaną wyłączone osoby niespełniając kryteriów włączenia do PBP. Po tej operacji będzie dokonana randomizacja i przydział wybranej grupy uczestników do zaproszenia na kolonoskopię w danej edycji PBP. Dane uczestników do zaproszenia na badania w danym roku (edycji) będą przekazywane do kolejnego modułu systemu (moduł AppBook). 2) Moduł AppBook (ang. Appointement Book) - będzie umożliwiał przygotowanie i przeprowadzenie wysyłki zaproszeń na kolonoskopie przesiewowe w PBP. Poszczególne części odpowiadające kolejnym ośrodkom wykonującym kolonoskopie przesiewowe, będą wypełniane danymi uczestników wybranymi do zaproszenia na badania. Wprowadzone w poszczególnych ośrodkach harmonogramy pracy Pracowni Endoskopowych będą wypełniane danymi osób zapraszanych na badania. Następnie aplikacja, wykorzystując funkcje korespondencji seryjnej, wygeneruje (wydrukuje) arkusze zaproszeń na badania, z podaniem miejsca i terminu kolonoskopii, które będą wysyłane do osób zapraszanych na badania. Moduł umożliwi również zarządzanie terminami badań oraz obługę kontaktów z osobami badanymi w trakcie całego cyklu realizacji badań. 3) Moduł Kolonoskopia - będzie służył do wprowadzania danych medycznych wyników kolonoskopii i badań histopatologicznych, uzyskanych w czasie badań. Jednocześnie będzie umożliwiał wydruk opisów raportów z badań i kart informacyjnych dla pacjentów oraz skierowań do ewentualnego leczenia uzupełniającego. Strona 10

11 System będzie miał charakter centralny. Zarówno moduły specjalistyczne, jak również niezbędna do działania systemu platforma aplikacyjno-bazodanowa oraz związana z nią infrastruktura techniczna zlokalizowane zostaną w ramach zasobów Wykonawcy. Zasadniczą częścią będzie serwer bazodanowy, zapewniający drogą internetową dostęp do modułów/aplikacji dla ośrodków uczestniczących w PBP. Po stronie użytkownika końcowego wymagany będzie jedynie komputer osobisty z dostępem do Internetu. Praca w ramach poszczegolnych modułów będzie się odbywała przez przeglądarkę internetową. Pozwoli to na użytkowanie Systemu w ośrodkach terenowych bez konieczności inwestycji w sprzęt i specjalistyczne oprogramowania w tych ośrodkach i bazować będzie na wykorzystaniu istniejących w ośrodkach komputerów oraz zainstalowanych przeglądarek internetowych. SI-PBP będzie obejmował docelowo ok. 60 ośrodków terenowych (z możliwością ew. dalszego skalowania), z zakładaną liczbą średnio 5-6 stanowisk komputerowych działających równolegle (czyli do ok. 350 możliwych jednoczasowych dostępów do serwera). Bazy danych będą zawierały przyrastające stopniowo (corocznie) dane, początkowo w liczbie ok. 100 tys. rekordów, a docelowo zawierać mogą ok. 2 mln rekordów. Większość danych będzie miała format tekstowy i liczbowy. System umożliwi jednak gromadzenie danych w innych formatach (np. pliki foto i wideo w ramach Modułu KOLONOSKOPIA). System musi zapewniać utrzymanie wysokiej jakości danych i zapewnić bezpieczeństwo ich przetwarzania. Dane uzyskane w wyniku działania SI-PBP (w szczególności końcowe wyniki badań) będą transferowane automatycznie do Hurtowni danych (COI). System musi umożliwiać dostęp do systemu i wykorzystanie zebranych danych z poziomu uniwersalnych aplikacjach bazodanowych, biurowych, statystycznych, analitycznych i naukowych (np. aplikacje MS Office, MS SQL, STATA). Zakłada się stworzenie systemu w oparciu o uniwersalne narzędzia aplikacyjne, oparte o nowoczesne rozwiązania techniczne, z zapewnieniem możliwości napraw, modyfikacji i aktualizacji oprogramowania. Gromadzone dane muszą podlegać stosownym procedurom ochrony i archiwizacji, zapewniającym wysoki stopień bezpieczeństwa, zgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz danych medycznych. System powinien umożliwiać wymianę danych z wykorzystaniem wielu powszechnie stosowanych formatów danych. Wykonawca odpowiedzialny będzie za udostępnienie, uruchomienie oraz bieżące utrzymanie platformy aplikacyjno-bazodanowej wraz ze związaną z nią infrastrukturą techniczną (usługa w modelu PaaS 1 ). Zastosowane rozwiązania powinny opierać się na nowoczesnych, optymalnych dla podanych zastosowań technologiach umożliwiających 1 PaaS (ang. Platform as a Service) platforma jako usługa Strona 11

12 dalszy rozwój i skalowalność systemu (rozwiązania typu hosting usług, cloud computing itp.). Wykonawca systemu zapewni odpowiednie wyszkolenie użytkowników: administratorów merytorycznych, operatorów systemu, użytkowników lokalnych oraz administratorów technicznych. Zapewni dostęp do instrukcji i pomocy (dostępnych zarówno w postacji elektronicznej on-line, plików elektronicznych, jak i w formie materiałów drukowanych) oraz przygotuje pełną dokumentację projektową i serwisową (podręczniki, pomoc on-line) Architektura logiczna W niniejszym rozdziale opisano zakładaną logiczną architekturę systemu SI-PBP. Architektura logiczna przedstawia główne komponenty systemu. W ramach architektury systemu SI-PBP wyróżnić można trzy warstwy wydzielone na podstawie modelu TOGAF TRM 2 tj.: 1) Moduły specjalistyczne - realizujące zadania projektu SI-PBP (moduły funkcjonalne), 2) Platforma aplikacyjno-bazodanowa - udostępniającą podstawowe narzędzia i funkcje niezbędne do realizacji zadań przez elementy warstwy Moduły specjalistyczne, 3) Infrastruktura teleinformatyczna i techniczna - obejmującą sprzęt i oprogramowanie systemowe w oparciu o którą będzie funkcjonował system SI-PBP (np.: sieci teleinformatyczne wraz z odpowiednimi urządzeniami, serwery wraz z oprogramowaniem systemowym, elementy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa). System będzie posiadał architekturę modułową. W ramach architektury logicznej przedstawiono główne grupy użytkowników, systemy zewnętrzne i wewnętrzne z którymi komunikował się będzie system oraz platformę aplikacyjno-bazodanową wraz z infrastrukturę techniczną niezbędną do działania systemu. 2 TOGAF (ang. The Open Group Architecture Framework) zbiór zasad (usług, standardów, konfiguracji) dotyczących planowania i projektowania architektury korporacyjnej, zapewniający kompleksowe podejście do projektu, opracowany przez konsorcjum The Open Group. TOGAF TRM (ang. Technical Reference Model Techniczny Model Referencyjny) specyfikacja określająca model i zasady klasyfikacji ogólnej platformy usług (http://www.opengroup.org/architecture/togaf9- doc/arch/chap43.html). Strona 12

13 Na Rys. 1 przedstawiono koncepcję systemu SI-PBP w postaci diagramu komponentów. Rys. 1 Diagram komponentów SI-PBP [źródło: opracowanie własne] Zasoby systemu będą zlokalizowane centralnie, w ramach infrastruktury udostępnionej przez Wykonawcę systemu. W koncepcji SI-PBP przyjęto założenie, że dostęp do zasobów i funkcji systemu będzie realizowany za pośrednictwem przeglądarki WWW oraz zestandaryzowanych usług internetowych (ang. web service) Komponenty systemu W niniejszym rozdziale opisano poszczególne komponenty systemu. Komponenty oznaczone jako opcjonalne nie są elementem zamówienia podstawowego. Stanowią one potencjalny zakres zamówienia uzupełniającego bądź zamówień dodatkowych. Strona 13

14 Poszczególne komponenty systemu SI-PBP stanowić będą: Moduł RANDOM Moduł przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie danej edycji PBP. Funkcjonalność modułu obejmuje: gromadzenie danych osób, które będą mogły wziąć udział w PBP, filtrowanie i coroczne losowanie grup osób, które będą zapraszane do udziału w PBP, przekazywanie danych o osobach do zaproszenia do następnego modułu systemu, możliwość stałej aktualizacji danych, możliwość tworzenia raportów na podstawie danych przetwarzanych w ramach modułu RANDOM (m.in. raportów statystycznych), możliwość eksportu wybranego zakresu danych Moduł APPBOOK Moduł przeznaczony dla operatorów systemu i użytkowników lokalnych (część związana z zarządzaniem badaniami) oraz osób badanych (część publikacyjna). Funkcjonalność modułu obejmuje: Zarządzanie badaniami ustalanie harmonogramów i planów zaproszeń do udziału w PBP, ustalanie harmonogramów pracy gabinetów endoskopowych i ich personelu w ośrodkach wykonujących badania, wypełnianie planów zaproszeń danymi osób (uzyskanymi z modułu RANDOM), seryjna wysyłka zaproszeń i przypomnień do osób biorących udział w PBP, obsługa kontaktów (listownych, telefonicznych i mailowych) z osobami odpowiadającymi na zaproszenia, umawianie osób na badania (kolonoskopie) w gabinetach, możliwość tworzenia raportów na podstawie danych przetwarzanych w ramach modułu APPBOOK (m.in. raportów statystycznych), możliwość eksportu wybranego zakresu danych. Część publikacyjna możliwość publikacji informacji o PBP, możliwość weryfikacji zakwalifikowania się do PBP oraz statusu badania (na podstawie posiadanego identyfikatora i przekazanego kodu), możliwość automatycznej publikacji i aktualizacji danych teleadresowych ośrodków badań oraz koordynatora PBP, możliwość udostępniania dokumentów do pobrania. Strona 14

15 Część publikacyjna dostępna będzie w postaci dedykowanej strony WWW dostępnej dla osób badanych Moduł KOLONOSKOPIA (opcjonalny) Moduł przeznaczony dla operatorów i użytkowników systemu stanowiący bazę opisów endoskopowych i histopatologicznych, w szczególności przeznaczony dla pracowni endoskopowych oraz pracowni histopatologii. Funkcjonalność modułu obejmuje: Możliwość gromadzenia i aktualizacji danych medycznych osób poddanych badaniom (kolonoskopii), przygotowanie raportów z badań (m.in. opis-wynik badania dla pacjenta, karty informacyjne, skierowania, zestawienia, statystyki), możliwość eksportu wybranego zakresu danych Platforma aplikacyjno-bazodanowa Zestaw narzędzi i funkcji niezbędnych do realizacji zadań przez moduły specjalistyczne. W szczególności obejmuje ona bazy danych, serwery aplikacyjne, serwery WWW oraz oprogramowanie wirtualizacyjne (opcjonalnie) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W ramach platformy aplikacyjno-bazodanowej Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Moduł Administracyjny pozwalający na zarządzanie i monitorowanie działania systemu, w szczególności w zakresie poziomu spełnienia wymagań SLA 3. Moduł Administracyjny Moduł przeznaczony dla administratorów systemu, stanowiący zbiór narzędzi pozwalających na zarządzanie i administrację systemem oraz jego poszczególnymi komponentami, jak również monitorowanie oraz zarządzanie platformą aplikacyjnobazodanową i infrastrukturą techniczną. Funkcjonalność modułu obejmuje: zarządzanie użytkownikami systemu, administrację systemem oraz jego poszczególnymi komponentami, monitorowanie i zarządzanie bezpieczeństwem systemu, zarządzanie archiwizacją systemu oraz danych, możliwość tworzenia raportów technicznych związanych z działaniem systemu, możliwość udostępniania i eksportu danych do innych systemów. 3 SLA (ang. Service Level Agreement) umowa określająca Strona 15

16 Infrastruktura techniczna Zbiór urządzeń, systemów i elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do działania systemu oraz zapewnienia wymaganej wydajności, dostępności, pojemności oraz bezpieczeństwa systemu. Infrastruktura techniczna obejmuje serwery fizyczne wraz z oprogramowaniem systemowym, system archiwizacji, system bezpieczeństwa jak również niezbędne systemy techniczne (m.in. systemy zasilania, klimatyzacji, bezpieczeństwa fizycznego, infrastrukturę teleinformatyczną oraz wymagane media). Platforma aplikacyjno-bazodanowa musi umożliwiać dalsze skalowanie systemu oraz jego rozbudowę o nowe moduły funkcjonalne w przyszłości. Za udostępnienie, bezpieczeństwo oraz bieżące utrzymanie platformy aplikacyjnobazodanowej, w okresie gwarancji udzielonej na system, odpowiedzialny będzie Wykonawca systemu Systemy wewnętrzne Hurtownia Danych (COI) Hurtownia danych (COI), zlokalizowana fizycznie w Zakładzie Informatyki Centrum Onkologii w Warszawie. W ramach Hurtowni Danych (COI), w oparciu o dane przekazywane z SI-PBP dokonywane będą naukowe i organizacyjne analizy statystyczne. Aplikacje i moduły umieszczone w ramach hurtowni umożliwią przetwarzanie, analizowanie i dodatkowe zabezpieczanie wyników badań. Hurtownia danych (COI) wyposażona będzie w specjalistyczne oprogramowanie do analiz statystycznych i naukowych. System musi umożliwiać automatyczne przekazywanie i aktualizację danych w hurtowni zgodnie z założonym harmonogramem Bazy Danych (COI) Bazy danych powstałe w trakcie dotychczas prowadzonych edycji PBP. System musi umożliwiać wykorzystywane zawartych w nich danych w procesie przygotowania i obsługi kolejnej edycji badań Inne systemy i aplikacje (wewnętrzne) Systemy i aplikacje użytkowane w ramach COI, w szczególności narzędzia analityczne i statystyczne wykorzystywane w PBP. Zakres integracji obejmuje możliwość pobierania dedykowanych raportów oraz kierowanie standardowych zapytań do systemu. Wykonawca zobowiązany jest Strona 16

17 udostępnić odpowiednie interfejsy pozwalające na bezpieczny dostęp do wybranych danych zawartych w systemie w oparciu o standardowe formaty i zapytania Systemy zewnętrzne PESEL Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności zawierający dane osób fizycznych zameldowanych na pobyt stały lub czasowy, posiadających nadany numer PESEL. Zakres integracji obejmuje pobieranie danych dla potrzeb realizacji PBP, na podstawie założonych kryteriów zgodnych z celami PBP (m.in. zakres wiekowy, płeć, powiat zamieszkania) KRN Krajowy Rejestr Nowotworów zawierający m.in. dane dotyczące nowotworów jelita grubego w tym dane osób u których zdiagnozowano dany nowotwór. Zakres integracji obejmuje możliwość weryfikacji danych w oparciu o dane zawarte KRN w celu podniesienia jakości danych przetwarzanych w systemie (m.in. eliminacji osób u których zdiagnozowano nowotwór jelita grubego) Inne systemy (opcjonalnie) Systemy zawierające dane istotne z punktu widzenia PBP, umożliwiające weryfikację oraz podniesienie jakości danych przetwarzanych w systemie. W szczególności obejmuje to system e-puap oraz wybrane systemy i rejestry prowadzone przez GUS (np. system SISP, rejestr TERYT) oraz NFZ (np. system ZIP). Zakres integracji obejmie dostosowanie systemu do współpracy z wybranymi systemami zewnętrznymi w zakresie możliwości uwierzytelniania, weryfikacji danych teleadresowych i komunikacji z użytkownikami (system e-puap) oraz pobierania danych mających istotne znaczenie dla jakości danych przetwarzanych w systemie (m.in. systemy i rejestry GUS oraz NFZ) Użytkownicy systemu Osoby badane Potencjalni oraz zakwalifikowani uczestnicy PBP (osoby podlegające badaniu) Administratorzy merytoryczni Użytkownicy odpowiedzialni za koordynację procesów związanych z PBP oraz bieżące monitorowanie i nadzór nad działaniem systemu. Rolę administratorów merytorycznych pełnić będą wybrani pracownicy CMKP i COI. Strona 17

18 Operatorzy systemu Użytkownicy odpowiadający za bieżącą obsługę modułów specjalistycznych. Rolę operatorów systemu pełnić będą wybrani pracownicy CMKP/COI oraz wybrani pracownicy ośrodków terenowych Użytkownicy lokalni Użytkownicy odpowiedzialni za bieżącą obsługę systemu, w szczególności wprowadzanie i aktualizację danych. Rolę użytkowników lokalnych pełnić będą pracownicy ośrodków terenowych Administratorzy techniczni Użytkownicy odpowiadający za poprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemu, posiadający możliwość zarządzania i administracji systemem, jego poszczególnymi komponentami oraz zarządzanie użytkownikami. Rolę administratorów systemu pełnić będą pracownicy Wykonawcy oraz wybrani pracownicy COI Proces ogólny Niniejszy rozdział zawiera opis procesu realizowanego w systemie. W diagramach wykorzystano notację BPMN i UML. Tab. 1 przedstawia znaczenie poszczególnych symboli wykorzystanych na diagramach scenariuszy. Przedstawione symbole graficzne odpowiadają zapisowi notacji BMPN. Tab. 1 Notacja BPMN [źródło: opracowanie własne] Symbol Typ Opis zdarzenie Symbol reprezentuje zdarzenie rozpoczęcia procesu zdarzenie czynność przepływ Symbol reprezentuje zdarzenie zakończenia procesu Symbol reprezentuje podproces mogący składać się z wielu procesów, czynności Symbol reprezentuje przepływ sekwencji czynności Poniżej przedstawiono opis docelowego procesu realizacji Programu Badań Przesiewowych (PBP) w ramach pojedynczej edycji badań. Strona 18

19 Rys. 2 przedstawia proces opisujący poszczególne etapy PBP z uwzględnieniem podziału na moduły. Pobranie danych o uczestnikach badania Weryfikacja danych o uczestnikach badania (KRN, PBP) Wybór ośrodków PBP Moduł Random Losowanie grup i przydział Przyporządkowanie uczestników do ośrodków PBP Utworzenie harmonogramów pracy ośrodków Wydruk i wysyłka zaproszeń na badania Wydruk i wysyłka przypomnień o badaniu Moduł AppBook Generowanie dziennych planów pracy ośrodków PBP Obsługa harmonogramu ośrodków PBP Obsługa kontaktu z zaproszonymi na badania Moduł Kolonoskopia Aktualizacja danych realizatorów (lekarze, pielęgniarki, pozostały personel w ośrodku PBP) Wprowadzanie danych z wykonanej kolonoskopii przeprowadzenie ankiety satysfakcji i powikłań Wprowadzanie opisów badań histopatologicznych Opis zaleceń dla uczestnika badania Rys. 2 Proces Programu Badań Przesiewowych wspierany przez SI-PBP [źródło: opracowanie własne] W module RANDOM korzystając z wcześniej pobranych danych z rejestru PESEL i przy wykorzystaniu kluczy randomizacyjnych tworzony jest zbiór potencjalnych uczestników badań przesiewowych w ramach danej edycji PBP. Osoby zaproszone do badań muszą spełniać określone kryteria np. wiekowe, płci, obszaru zamieszkania, stanu zdrowia (nie mogą mieć zdiagnozowanego nowotworu układu pokarmowego) czy uczestnictwa w poprzednich edycjach (do badań nie są zapraszane osoby, które miały przeprowadzone badanie w poprzednich edycjach programu). W celu dokonania odpowiedniej selekcji do edycji, dane weryfikowane są z danymi z Krajowego Rejestru Nowotworów (KRN) i z danymi z poprzednich edycji. Osoby, które, np. występują w KRN ze zdiagnozowanym nowotworem lub były przebadane w poprzednich edycjach, są skreślane z listy zaproszonych na badania (kolonoskopię) w bieżącej edycji, ponieważ nie spełniają warunków przewidzianych dla danej edycji. Lista osób zakwalifikowanych do badań jest przypisywana do ośrodków biorących Strona 19

20 udział w PBP. Ośrodki te wyłaniane są w ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia. Na omawianym etapie następuje jedynie dobranie odpowiedniej liczby uczestników do konkretnego ośrodka bez przydzielenia daty i godziny badania. W przypadku np. małego zainteresowania zaproszonych, dokonywane jest zwiększenie próby i dobierani są dodatkowi uczestnicy. W module APPBOOK tworzone są plany oraz harmonogramy pracy ośrodków. W ramach modułu realizowany jest również proces zarządzania komunikacją z uczestnikami badań. Na podstawie zadeklarowanej liczby badań przeprowadzonych w danej edycji, ośrodki opracowują harmonogram zawierający między innymi informacje o dacie, godzinie i miejscu badania. Opracowane przez ośrodki harmonogramy są uzupełniane, na poziomie centralnym, danymi osób zaproszonych na badanie. Każda z osób wybrana do konkretnego ośrodka na wcześniejszym etapie jest przypisywana do konkretnego dnia oraz godziny badania. Na podstawie tak opracowanego planu (uczestnik badania, data, godzina, gabinet), generowane i drukowane są zaproszenia, a następnie dokonywana jest wysyłka pocztą tradycyjną do uczestników danej edycji PBP. Z poziomu modułu APPBOOK możliwe jest również monitorowanie przebiegu edycji badania tj. ilu zaproszonych się zgłosiło, ilu przyszło na badanie, wraz z opisem przyczyny niezgłoszenia. Odpowiedzi na zaproszenia muszą mieć nadawane odpowiednie statusy, w zależności od wyniku rozmowy/kontaktu z uczestnikiem badania. W module powinny być nadawane następujące statusy: BRAK ODPOWIEDZI status domyślny, gdy uczestnik programu nie odpowie na zaproszenie i nie skontaktuje się z biurem PBP (ta grupa uczestników programu pojawi się w wysyłce przypomnień). ZGODA W TERMINIE uczestnik programu zgadza się przyjść w proponowanym terminie (dniu badania), niezależnie od godziny badania. ZGODA INNY TERMIN uczestnik programu zmienia termin (dzień) badania. BRAK ZGODY uczestnik programu nie zgadza się przyjść na badanie. ROZMOWA należy się dodatkowo skontaktować z uczestnikiem programu, dokonać wyjaśnień itd. (np. uczestnik programu wymaga rozmowy z lekarzem). NIE BYŁ NA BADANIU uczestnik programu nie zgłasza się na umówione badanie (był na liście osób do badania). NIEDAWNO KOLONOSKOPIA uczestnik programu zgłasza, że niedawno (w ostatnich 1-2 latach) przebył kolonoskopię. ZWROT LISTU zwrot zaproszenia do miejsca wysyłki (COI lub Ośrodek terenowy). PRZECIWSKAZANIE uczestnik programu ma istotne przeciwwskazanie do wykonania badania kolonoskopowego. ZGON informacja od rodziny o zgodnie osoby, która została zaproszona na badanie. WYPROWDZIŁ SIĘ otrzymano zwrot listu z adnotacją, że adresat zmienił adres zamieszkania. STAŁY POBYT ZA GRANICĄ uczestnik programu lub ktoś z rodziny poinformuje, że osoba zaproszona na badanie mieszka za granicą. Strona 20

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Cel dokumentu... 3 1.2 Zakres dokumentu... 3 1.3 Zastosowane pojęcia i skróty... 4 2. Wizja systemu docelowego... 10

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD) musi być systemem elektronicznego obiegu dokumentów

Bardziej szczegółowo

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing)

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing) Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2011 r. i planowanymi w 2012 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo