ZASADY ZAWIERANIA UMÓW o emisję spotów reklamowych, sponsorowanie audycji i lokowanie produktu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY ZAWIERANIA UMÓW o emisję spotów reklamowych, sponsorowanie audycji i lokowanie produktu"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr.../2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 2014 r. ZASADY ZAWIERANIA UMÓW o emisję spotów reklamowych, sponsorowanie audycji i lokowanie produktu Warszawa 2014

2 Spis treści: ROZDZIAŁ 1 Zasady zawierania umów 3 ARTYKUŁ 1 Postanowienia ogólne 3 ARTYKUŁ 2 ARTYKUŁ 3 ARTYKUŁ 4 ARTYKUŁ 5 1 Słowniczek 3 2 Miejsce emisji przekazów handlowych 4 3 Umowy 5 4 Oferta i zawarcie umowy 5 5 Cena filmu reklamowego 8 6 Dodatkowe usługi emisyjne dla filmu reklamowego 8 7 Opusty i zasady naliczania opustów i dopłat 12 8 Dopłaty za usługi ekspresowe 14 9 Alokacja spotów reklamowych Obowiązki Zleceniodawcy dotyczące emisji spotu reklamowego lub billboardu sponsorskiego Opłata anulacyjna Poufność Zmiana Zasad Sponsorowanie Audycje, w których stosuje się lokowanie produktu 20 15a Zasady emisji zegara Postanowienia końcowe Zasady zawierania Umów o emisję filmów reklamowych rozliczanych według cen za czas emisji (ZCP) Zasady zawierania Umów o emisję filmów reklamowych wspieranych konkursem SMS rozliczanych według cen za czas emisji (ZCP) 22 Zasady zawierania Umów o emisję filmów reklamowych rozliczanych w ramach pakietów ratingowych (PakRat) 25 Zasady zawierania Umów o emisję filmów reklamowych rozliczanych według kosztu punktu ratingowego (KZP) 29 Zasady zawierania Umów o emisję filmów reklamowych rozliczanych w ramach pakietów spotowych (PSpot) 34 ARTYKUŁ 6 Zasady zawierania Umów w mediach interaktywnych 37 ARTYKUŁ 7 Zasady zawierania Umów o emisję filmów telesprzedaży (TZPAK) 41 ROZDZIAŁ 2 Wzory Pełnomocnictw i Upoważnień Pełnomocnictwo dla przedstawiciela Domu Mediowego/Reklamodawcy/Sponsora/ Lokującego Wzór Upoważnienia dla Domu Mediowego działającego w imieniu własnym na rzecz Reklamodawcy/Sponsora/Domu Mediowego/Lokującego 46 2

3 ROZDZIAŁ 1 Zasady zawierania Umów ARTYKUŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Słowniczek Użyte w Zasadach zawierania umów o emisję spotów, sponsorowanie audycji i lokowanie produktu, zwanych dalej Zasadami, określenia oznaczają: 1) Programy TVP S.A.: a) pasma ogólnokrajowe: Program 1, Program 2, b) Program Satelitarny TVP Polonia oraz programy wyspecjalizowane: TVP Info, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Sport, TVP Seriale, TVP HD, TVP Rozrywka, TVP ABC, pasma wspólne anten TVP Regionalnej, Belsat TV i inne, c) pasma własne Oddziałów Terenowych TVP S.A., d) media interaktywne - strony portalu TVP.pl, Teleteksty TVP i inne, 2) przekaz handlowy - każdy przekaz mający służyć bezpośrednio lub pośrednio promocji towarów, usług lub renomy podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową, towarzyszący audycji lub włączony do niej, w zamian za opłatę lub podobne wynagrodzenie, w szczególności reklama, telesprzedaż i lokowanie produktu; 3) spot reklamowy - film reklamowy, film telesprzedaży, ekspozycja reklamy w mediach interaktywnych, płatne ogłoszenie wliczane do czasu reklamowego, płatne ogłoszenie nie wliczane do czasu reklamowego; 4) kampania reklamowa - emisja w Programach TVP S.A. odpłatnych przekazów handlowych; 5) kampania pozakomercyjna rodzaj kampanii reklamowej emitowanej w formie płatnych ogłoszeń, realizującej ważne cele pozakomercyjne, a w szczególności dotyczącej promocji wartości kulturotwórczych, edukacyjnych i społecznych, emitowanych wyłącznie na podstawie umów rozliczanych według cen za czas emisji (ZCP); 6) wydatki na kampanię reklamową faktycznie poniesione wydatki netto, z uwzględnieniem wartości należnych opustów. Do wydatków tych nie wlicza się opłaty za ekspresowe wykonanie usługi emisji spotu reklamowego oraz opłaty anulacyjnej za odstąpienie od emisji spotu reklamowego, a także wydatków ponoszonych w ramach umów o sponsorowanie audycji przez udostępnienie towarów lub usług wykorzystywanych przy jej tworzeniu albo przez udostępnienie nagród (do wydatków na kampanie reklamowe wliczane są wydatki ponoszone w ramach umów o sponsorowanie poprzez wniesienie wkładu finansowego); 7) opust każde obniżenie ceny za emisję spotu reklamowego, określonej w cenniku Telewizji Polskiej S.A. - Biura Reklamy obowiązującym w dniu zawarcia umowy, jak również każde obniżenie opłaty za dodatkową usługę emisyjną; 3

4 8) pomiar telemetryczny - elektroniczny pomiar widowni telewizyjnej realizowany przez Nielsen Audience Measurement (NAM), którego dane są podstawą do rozliczeń pomiędzy Zleceniodawcą a Telewizją Polską S.A. Biurem Reklamy; 9) grupa celowa - grupa osób zdefiniowana przy pomocy parametrów społecznodemograficznych lub konsumenckich, do której Reklamodawca zamierza dotrzeć ze spotem reklamowym; 10) punkty ratingowe - odsetek grupy celowej, stanowiący widownię spotu reklamowego, ustalony na podstawie pomiaru telemetrycznego z minuty, w której spot reklamowy się rozpoczął lub procentowo wyrażona widownia spotu reklamowego w określonej grupie celowej; 11) GRP - suma arytmetyczna punktów ratingowych uzyskana w czasie kampanii reklamowej w danej grupie celowej; 12) zasoby iloczyn czasu przeznaczonego na emitowanie spotów reklamowych, dla których BRTVP prowadzi sprzedaż, a także czasu przeznaczonego na emitowanie bilbordów sponsorskich oraz wielkości widowni spotów reklamowych; 13) oferta specjalna - Oferta Telewizji Polskiej S.A. - Biura Reklamy, odnosząca się do konkretnych okresów sprzedaży, wydarzeń itp., zawierająca szczególne postanowienia dotyczące w szczególności cen sprzedaży. Umowa o emisję spotów reklamowych, na warunkach określonych w Ofercie specjalnej może być zawarta niezależnie od innych umów zawartych z Telewizją Polską S.A. Biurem Reklamy; 14) sekwencja alokacji zamówień - ustalona kolejność wprowadzania rezerwacji do systemu SOBR dla poszczególnych form sprzedaży, stosowana przy plasowaniu zamówień na kolejne okresy sprzedaży, publikowana na stronach internetowych Biura Reklamy; 15) [usunięty] 16) pora dnia - Telewizja Polska S.A. Biuro Reklamy wyróżnia następujące pory dnia, jednakowe dla każdego z Programów TVP S.A., na antenie którego emitowane są spoty reklamowe: a) Prime time: 18:00 22:59 b) Off peak: 00:00 17:59 i 23:00 23:59 17) audycja z lokowaniem produktu - audycja, w której następuje przedstawienie lub nawiązanie do towaru, usługi lub ich znaku towarowego w taki sposób, że stanowią one element samej audycji, w zamian za opłatę lub podobne wynagrodzenie; 18) sponsorowanie każdy wkład w finansowanie usługi medialnej lub audycji, wniesiony przez podmiot, który nie dostarcza usług medialnych i nie produkuje audycji, w celu promocji jego nazwy, firmy, renomy, działalności, towaru lub usługi, znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego; 19) wskazanie sponsorskie przekaz informujący odbiorców o sponsorowaniu audycji; 20) grupa rozliczeniowa - grupa celowa osób w wieku lat, w której Telewizja Polska Biuro Reklamy dokonuje rozliczeń emisji filmów emitowanych w ramach oferowanych przez siebie pakietów. 4

5 2 Miejsce emisji przekazów handlowych Przekazy handlowe są emitowane w Programach TVP S.A. lub innych programach reprezentowanych przez Telewizję Polską SA Biuro Reklamy, zwaną dalej BRTVP. 3 Umowy 1. Umowy mogą dotyczyć: 1) Emisji spotów reklamowych, 2) Ekspozycji reklam i komunikatów komercyjnych w mediach interaktywnych, 3) Odpłatnego lokowania produktu, 4) Nieodpłatnego lokowania produktu, 5) Sponsorowania finansowego audycji telewizyjnych, 6) Sponsorowania poprzez ufundowanie nagród dla uczestników konkursów, 7) Sponsorowania poprzez nieodpłatne udostępnienie towarów lub usług, 8) Ekspozycji reklam w Telegazecie, 9) Przeprowadzania kampanii informacyjno-edukacyjnej w audycjach. 2. Umowy, o których mowa w ust.1 mogą być zawierane przez: 1) Reklamodawców, Sponsorów, Lokujących produkt, 2) Domy Mediowe działające w swoim imieniu na rzecz podmiotów wymienionych w pkt 1), 3) Domy Mediowe i Reklamodawców działających wspólnie, zwanych dalej łącznie Zleceniodawcami. 4 Oferta i zawarcie umowy 1. Zawarcie umów o emisję filmów reklamowych, umów o ekspozycję reklam i komunikatów komercyjnych w mediach interaktywnych i w Telegazecie: 1) Zawarcie ze Zleceniodawcą umów, o których mowa w 3 ust.1 pkt 1,2 i 8, następuje po przyjęciu, w formie pisemnej lub za pośrednictwem , Oferty przez BRTVP. Strony, w celu określenia szczegółowych zasad realizacji zlecenia Zleceniodawcy, zawrą odrębną umowę szczegółową. 2) Oferta na zawarcie Umowy powinna być zgodna ze wzorami Ofert, o których mowa w art. 2-7, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Oferta powinna zostać czytelnie podpisana bądź zostać opatrzona imienną pieczątką osoby ją podpisującej wraz z jej podpisem. Zleceniodawca do oferty jest zobowiązany przedłożyć pełnomocnictwo do jej składania, o ile taki dokument nie został wcześniej złożony w BRTVP albo upoważnienie do jej składania nie wynika z odpowiednich dokumentów rejestrowych Zleceniodawcy. 3) BRTVP Oferta może wskazywać na dodatkowe usługi emisji filmu reklamowego, o których mowa w 6. 5

6 2. W przypadku Oferty nabycia dodatkowych usług emisyjnych, o których mowa w 6, Zleceniodawca niezależnie od ceny podstawowej za usługę emisji filmu reklamowego, powinien uwzględnić dopłaty za te usługi. 3. Oferta powinna być dostarczona do BRTVP, ul. Woronicza 17, Warszawa lub przesłana faksem na nr faxu: , lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Biuro Reklamy TVP S.A. Oferty powinny być składane najwcześniej w dniu otwarcia sprzedaży usług emisji spotów reklamowych na dany okres sprzedaży, o ile inne terminy otwarcia sprzedaży emisji kampanii reklamowych nie zostały określone w zasadach szczególnych udostępnionych Zleceniodawcom lub w umowach międzynarodowych zawartych przez Telewizję Polską S.A. 4. BRTVP ogłasza na 2014 rok następujące zasady otwarcia sprzedaży usług emisji spotów reklamowych (zwanych dalej sprzedażą usług ): 1) informacja o terminach otwarcia i okresach sprzedaży usług, jak też o kolejności i okresach wprowadzania rezerwacji do systemu dla poszczególnych form sprzedaży usług, będzie każdorazowo publikowana na stronach internetowych BRTVP 2) otwarcie sprzedaży usług oraz udostępnienie cenników i informacji o programie emisji audycji na dany okres dla poszczególnych form sprzedaży usług, będzie następować odrębnie, zgodnie z informacjami publikowanymi na stronach internetowych BRTVP 3) przy ulokowaniu kampanii reklamowych na kolejne okresy sprzedaży usług, które otwiera BRTVP Polska S.A. Biuro Reklamy, stosuje się sekwencję alokacji zamówień, o której mowa 1 pkt 14, 4) BRTVP zastrzega sobie prawo do rezygnacji z prowadzenia sprzedaży usług w jakiejkolwiek z przyjętych form sprzedaży usług w dowolnym okresie sprzedaży. Ponadto BRTVP ma prawo do wprowadzenia innych, nieprzewidzianych Zasadami, Ofert specjalnych, których postanowienia mogą być wyłączone z Zasad oraz warunków wynikających z innych zawartych umów, jeśli umowy te zostały zawarte przed dniem ogłoszenia Oferty specjalnej, 5) BRTVP zastrzega sobie prawo do zmiany cennika. Zmiany cennika są ogłaszane na stronie 6) BRTVP zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy o emisji spotów reklamowych, jeżeli treść spotu reklamowego narusza interesy konkurencyjne TVP S.A. 5. Zawarcie umów o sponsorowanie audycji, lokowanie produktu 1) BRTVP składa Zleceniodawcom Ofertę dotyczącą sponsorowania audycji lub lokowania produktu. W Ofercie wskazuje się co najmniej tytuł, rodzaj, zawartość audycji oraz termin związania ofertą. W przypadku lokowania produktu BRTVP może zaproponować sposób ulokowania produktu, usługi lub znaku towarowego w audycji, 2) przyjęcie oferty przez Zleceniodawcę, w terminie jej obowiązywania oznacza zawarcie umowy. Przyjęcie oferty może nastąpić zarówno w formie pisemnej, jak i za pośrednictwem poczty e- mail. Strony, w celu określenia szczegółowych zasad realizacji zlecenia Zleceniodawcy zawrą odrębną umowę szczegółową. 6. Zawarcie umów przeprowadzenie kampanii informacyjnych w audycjach. 6

7 1) BRTVP składa Zleceniodawcom Ofertę dotyczącą przeprowadzenia kampanii informacyjnej w audycjach. Po przyjęciu przez Zleceniodawcę oferty strony zawierają umowę dotyczącą warunków przeprowadzenia kampanii w BRTVP. 7. Do Oferty Zleceniodawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty, z zastrzeżeniem ust. 4: 1) Jeżeli Zleceniodawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument, z którego wynika forma prawna działalności Zleceniodawcy i sposób jego reprezentacji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą zawarcia umowy, b) pełnomocnictwo udzielone przez Zleceniodawcę, gdy Oferta jest składana lub przyjmowana w imieniu Zleceniodawcy lub gdy zakres reprezentacji nie wynika ze złożonego dokumentu rejestrowego lub upoważnienia udzielonego przez Zleceniodawcę Domowi Mediowemu, c) w przypadku zawierania pierwszej umowy z BRTVP zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON (w przypadku podmiotów, dla których obowiązek taki wynika z przepisów prawa). W przypadku zawierania kolejnej umowy - informację dotyczącą numeru statystycznego REGON, d) w przypadku zawierania pierwszej umowy z BRTVP zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej. W przypadku zawierania kolejnej umowy - informację dotyczącą numeru NIP, e) koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli obowiązek ich posiadania wynika z przepisów prawa. 2) Jeżeli Zleceniodawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zleceniodawca składa dokument wydany przez odpowiedni organ w kraju, w którym Zleceniodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzający firmę (nazwę) Zleceniodawca oraz jego miejsce zamieszkania lub siedzibę, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą zawarcia umowy albo certyfikat rezydencji, wystawiony nie wcześniej niż rok przed datą zawarcia umowy albo oświadczenie Zleceniodawcy o siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. 3) Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a) oraz pkt 2, wymagają każdorazowej aktualizacji w przypadku zmian zawartych w nich danych, w szczególności dotyczących formy prawnej działalności Zleceniodawcy i sposobu jego reprezentacji. Jednakże, niezależnie od powyższego, certyfikat rezydencji traci aktualność po upływie roku od daty wystawienia i musi zostać zastąpiony nowym certyfikatem. 4) W przypadku zawierania kolejnej umowy z BRTVP nie ma obowiązku żądania dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a) i e) oraz pkt 2, o ile dane wskazane w tych dokumentach nie uległy zmianie. Nie dotyczy to certyfikatów rezydencji, które muszą być przedkładane co najmniej raz na rok. Jeżeli Zleceniodawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a) i e) oraz pkt 2, musi złożyć oświadczenie o aktualności danych zawartych w tych dokumentach. 5) Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, muszą być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 7

8 reprezentowania Zleceniodawcy, z wyjątkiem certyfikatu rezydencji, który musi być przedłożony w oryginale lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem. 6) Kopie oryginałów dokumentów, o których mowa w ust. 11 pkt 1 i 2, z wyjątkiem certyfikatu rezydencji, mogą być również poświadczone przez osobę odpowiedzialną (pracownika BRTVP ), która potwierdza ich zgodność z przedłożonym jej oryginałem dokumentów. 4. W przypadku umów o sponsorowanie audycji lub o lokowanie produktu dokumenty, o których mowa w ust. 3 powinny być dostarczone do Biura Reklamy TVP na jego wezwanie, nie później jednak niż w dacie podpisania umowy przez BRTVP. 1. Cenę podstawową rezerwacji wyznacza: 5 Cena filmu reklamowego 1) przy sprzedaży usług emisji filmów reklamowych wg cen za czas emisji (ZCP) podana w cenniku Biura Reklamy TVP wartość emisji filmu reklamowego dla filmu o długości 30 sekund, 2) dla pakietów ratingowych (PakRat) określona w cenniku Biura Reklamy TVP wartość jednego punktu ratingowego dla filmu reklamowego 30 sekundowego w oznaczonej grupie celowej, 3) przy sprzedaży usług emisji filmów reklamowych według kosztu punktu ratingowego (KZP), podstawą jest wartość kosztu za punkt ustalona w drodze negocjacji. Wartość kosztu za punkt (CPP) w umowie wg KZP podana jest dla długości 30. Dla każdego z okresów sprzedaży wartość kosztu za punkt w umowie wg KZP jest indeksowana zgodnie z wynegocjowanymi warunkami. 2. Cena podstawowa podlega indeksacji w przypadku długości filmu innej niż 30 sekund, przy zastosowaniu indeksów przeliczeniowych zgodne z poniższą tabelą, a wartości powstałe z przeliczenia są zaokrąglane do pełnego złotego: długość filmu reklamowego Indeks 5 0,35 Do 10 0,55 Do 15 0,70 Do 20 0,90 Do 25 0,95 Do 30 1,00 Do 35 1,17 Do 40 1,33 Do 45 1,50 Do 60 2,00 Dla długości filmu reklamowego powyżej 60 sekund obowiązuje przelicznik liniowy (równy relacji długości filmu w stosunku do 30 sekund). Wartość powstała z przeliczenia jest zaokrąglana do pełnego złotego w górę. 3. Cenę podstawową powiększa się o dopłaty określone w art i/lub pomniejsza o opusty określone w art. 1 7 ust. 1, według zasad określonych w art. 1 7 ust. 2. 8

9 Za dodatkową usługę emisyjną uważa się: 6 Dodatkowe usługi emisyjne dla filmu reklamowego 1. Wybór miejsca w bloku reklamowym. Dopłata uzależniona jest od wybranej pozycji w bloku. Opłata ta jest naliczana dla emisji każdego filmu reklamowego oddzielnie. Wysokość dopłat (w %) przedstawia tabela poniżej: Pozycja Pierwsza i ostatnia Druga i przedostatnia Każda inna wskazana Dopłata w prime time w % Dopłata w off peak w % W przypadku wyboru pozycji wskazania sponsorskiego w bloku sponsorskim do wysokości wkładu dolicza się dopłatę w wysokości 5% wartości emisji każdego ze wskazań sponsorskich, którego dotyczy wybór pozycji, niezależnie od pozycji i pory dnia. 2. Wyłączność konkurencyjna w bloku reklamowym - dopłata wynosi 40%. Zleceniodawca ma możliwość wykupienia wyłączności w kategorii produkt. W ramach tej usługi BRTVP gwarantuje Zleceniodawcy, że w tych samych blokach reklamowych nie wyemituje filmów reklamowych dotyczących produktów konkurencyjnych w stosunku do produktów Reklamodawcy. Produktami konkurencyjnymi są produkty należące do tej samej kategorii według Systemu Klasyfikacji Produktów BRTVP, opublikowanego na stronie Z usługi tej nie mogą korzystać Reklamodawcy, których dotyczą ograniczenia co do godzin emisji ich filmów. Usługa niemożliwa dla formy sprzedaży ZCP. 3. Połączenie kilku filmów reklamowych w jednym filmie reklamowym - dopłata 10% będzie naliczana w przypadku gdy jeden film reklamowy zawierał będzie odrębne filmy reklamowe, nadające się do samodzielnego emitowania. 4. Dwóch i więcej Reklamodawców. W przypadku prezentacji w jednym filmie reklamowym produktów, usług lub innych elementów identyfikujących więcej niż jednego Reklamodawcę - dopłata wynosi 15% za pierwszego i kolejne 5% za każdego następnego Reklamodawcę, z zastrzeżeniem, że w przypadku prezentacji w jednym filmie reklamowym produktów, usług lub innych elementów identyfikujących więcej niż jednego Reklamodawcę, których łączny czas ekspozycji przekracza 50 % długości tego filmu reklamowego (reklamodawca dominujący), Biuro Reklamy ma prawo naliczyć Zleceniodawcy wyższą dopłatę w wysokości ustalanej indywidualnie przez Biuro. Dopłata będzie pobierana, jeżeli na prezentowanych w filmie towarach lub usługach będą występowały wyraźnie widoczne, bez trudu rozpoznawalne nazwy, marki, znaki towarowe lub inne oznaczenia identyfikujące producentów i dostawców prezentowanych towarów lub usług. Dopłacie określonej wyżej nie podlega prezentacja w filmie reklamowym wydarzeń kulturalnych (koncert, film, wydanie książki, płyty etc), przedsięwzięć charytatywnych, sportowych lub innych, jeżeli jednym z patronów medialnych lub współorganizatorów jest BRTVP, a informacja o tym (wraz z logotypem korporacyjnym TVP S.A. lub jej programu) będzie rozpowszechniana na zasadzie wzajemności nieodpłatnie w innych mediach. 5. [usunięty] 9

10 6. Reklama wariantowa emisja jednej z wcześniej przesłanych do BRTVP wersji filmu reklamowego, w zależności od spełnienia jednoznacznego warunku, określonego szczegółowo w umowie ze Zleceniodawcą. Możliwa wyłącznie dla formy sprzedaży ZCP, obowiązująca dopłata wynosi 50% ceny każdej emisji. 7. Duospoty - dwa filmy reklamowe tego samego produktu tego samego Reklamodawcy emitowane w jednym bloku reklamowym - dopłata wynosi 5% do każdego ze spotów. Dopłaty nie pobiera się, gdy Zleceniodawca dokonał zakupu dodatkowej usługi emisyjnej, o której mowa w ust. 1. lub w przypadku, gdy Zleceniodawca korzysta z formy rozliczenia według cen za czas emisji (ZCP). 8. Niestandardowe formy ekspozycji filmów reklamowych: 1) ogłoszenie płatne wyemitowanie filmu w oddzielnym bloku, opatrzonym oprawą Ogłoszenie płatne. Forma możliwa wyłącznie dla formy sprzedaży ZCP, wyłącznie dla przekazów, nie będących reklamą w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji tj. nie zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do promocji sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów lub usług Reklamodawców. Rozróżniamy dwa rodzaje ogłoszeń płatnych: - ogłoszenia płatne wliczane do czasu reklamowego przekazy polegające na kreowaniu wizerunku podmiotu komercyjnego, partii politycznych lub przekazujące informacje o charakterze komercyjnym, w szczególności: informujące o określonych wydarzeniach lub podejmowanych przedsięwzięciach, mających komercyjny charakter, przekazy popierające określone sprawy lub idee przez partie polityczne i podmioty komercyjne; - ogłoszenia płatne nie wliczane do czasu reklamowego przekazy o charakterze niekomercyjnym pochodzące od jednostek administracji publicznej lub podmiotów niekomercyjnych, w szczególności: informujące o określonych wydarzeniach lub podejmowanych przedsięwzięciach, mających niekomercyjny charakter, przekazy popierające określone sprawy lub idee przez podmioty niekomercyjne, komunikaty dotyczące poszukiwania osób zaginionych, komunikaty będące wykonaniem prawomocnych orzeczeń sądów (np. sprostowania nieprawdziwych informacji, przeproszenia związane z naruszeniem dóbr osób, firm i instytucji). Pomiędzy ogłoszeniem płatnym a audycją może być umieszczony blok reklamowy; 2) road blocking wyemitowanie dwóch film reklamowych Reklamodawcy na antenie Programu 1 i Programu 2 równocześnie, w blokach reklamowych, których emisja rozpoczyna się w tej samej godzinie i minucie. Jest on możliwy dla formy sprzedaży KZP, obowiązuje dopłata +20% ceny każdej z obydwu emisji filmów reklamowych; 3) road blocking precyzyjny - wyemitowanie dwóch filmów reklamowych Reklamodawcy na antenie Programu 1 i Programu 2 równocześnie, w tej samej godzinie, minucie i sekundzie, z tolerancją do 5 sekund. Jest on możliwy wyłącznie dla formy sprzedaży ZCP, jedynie przy audycjach wskazanych przez Telewizję Polską S.A. Biuro Reklamy, obowiązuje dopłata 80% ceny każdej z obydwu emisji filmów reklamowych; 4) vertical umieszczenie dwóch lub więcej filmów reklamowych Reklamodawcy w kolejnych następujących po sobie blokach reklamowych na jednej antenie. Jest on możliwy dla formy sprzedaży KZP, obowiązuje dopłata +10% ceny każdej emisji filmu reklamowego, 10

11 5) kompresja ekranu emisja bloku reklamowego zawierającego jeden film reklamowy z widocznym oznaczeniem reklama na początku i na końcu bloku reklamowego lub podczas całego czasu trwania filmu reklamowego; emisja filmu reklamowego w tej formie nie wymaga oddzielnego oznaczenia reklama ; usługa ta jest możliwa wyłącznie dla formy sprzedaży ZCP, obowiązuje dopłata wynosi 30% ceny każdej emisji filmu reklamowego; 6) ekskluzywny blok reklamowy emisja bloku reklamowego tylko z jednym filmem reklamowym pomiędzy audycją a innym blokiem reklamowym lub autopromocją; usługa ta jest możliwa wyłącznie dla formy sprzedaży ZCP, obowiązuje dopłata wynosi 30% ceny każdej emisji filmu reklamowego; minimalna długość tak emitowanego filmu reklamowego nie może być krótsza niż 30 sekund; ekskluzywny blok reklamowy jest emitowany bezpośrednio po audycji i ewentualnych wskazaniach sponsorskich lub bezpośrednio przed audycją i ewentualnymi wskazaniami sponsorskimi; 7) superekskluzywny blok reklamowy emisja bloku tylko z jednym filmem reklamowym, emitowanym jako jedyny blok reklamowy pomiędzy dwiema audycjami (z wyłączeniem wskazań sponsorskich); minimalna długość tak emitowanego filmu reklamowego nie może być krótsza niż 30 sekund; usługa jest możliwa wyłącznie dla formy sprzedaży ZCP, jedynie przy audycjach i w programach wskazanych przez BRTVP; obowiązuje dopłata ustalana indywidualnie, w wysokości zależnej od długości filmu reklamowego, pierwotnej długości otwartego lub planowanego do otwarcia bloku reklamowego oraz jego ceny; 8) bumper film reklamowy zintegrowany z oznaczeniem bloku reklamowego. Minimalna długość oznaczenia bloku: 3 sekundy; opłata jest naliczana od łącznego czasu emisji oznaczenia bloku i filmu reklamowego, według indeksu dla długości filmu reklamowego BRTVP oraz dodatkowego indeksu dla tej formy, zgodnie z tabelą prezentowaną poniżej: Całkowita długość formy w sekundach: Dodatkowy indeks: 5 1,72 Do 10 1,63 Do 15 1,58 Do 20 1,55 Do 25 1,53 Do 30 1,51 Do 35 1,49 Do 40 1,48 Do 45 1,47 Do 60 1,44 Dla długości powyżej 60 sekund obowiązuje wzór: B = C (i) + C (i) x L -0,2, gdzie: B = wartość opłaty za bumper C (i) = cena podstawowa dla łącznej długości według indeksu BR L = długość w sekundach Wartości powstałe z przeliczeń są zaokrąglane do pełnego złotego. 11

12 9. Reklama napoju alkoholowego emisja filmu reklamowego, od którego BRTVP jest zobowiązana ponieść opłatę z tytułu świadczenia usług, których przedmiotem jest reklama napojów alkoholowych. Dopłata wynosi 11.11% i jest naliczana od całości kwoty wartości emisji spotów reklamowych zawierających reklamę napoju alkoholowego, z uwzględnieniem należnych dopłat, bez dopłat za usługi ekspresowe określone w 8, i opustów oraz opłat anulacyjnych określonych w Rezygnacja z emisji w porze nocnej w przypadku zlecenia przez Zleceniodawcę, w ramach pakietów oferowanych przez Telewizję, emisji filmów reklamowych z zastrzeżeniem wyłączenia emisji w godzinach 00:01 06:00 dopłata wyniesie 15%. 11. Emisja pakietu w off peak dla emisji zleconych przez Zleceniodawcę, w ramach pakietów oferowanych przez BRTVP, emisji filmów reklamowych wyłącznie w porze dnia OFF PEAK, zgodnie z definicją zawartą w 1 ust 16., dopłata wynosi 5% wartości emisji filmów reklamowych emitowanych w tej porze dnia. 12. Emisja pakietu w prime time dla emisji zleconych przez Zleceniodawcę, w ramach pakietów oferowanych przez BRTVP, dla wszystkich emisji filmów reklamowych w porze dnia PRIME TIME, zgodnie z definicją zawartą w 1 ust 16., dopłata wynosi 34% wartości emisji filmów reklamowych emitowanych w tej porze dnia. 13. Separacja różnych produktów Reklamodawcy w przypadku zastrzeżenia w zleceniu przez Zleceniodawcę, że w jednym bloku reklamowym nie mogą być emitowane różne filmy reklamowego tego samego Reklamodawcy, dopłata wynosi 5% od wartości każdego zlecenia, do którego stosuje się to zastrzeżenie. 14. Emisja tylko w TVP1 albo TVP2 - dla emisji zleconych przez Zleceniodawcę, w ramach pakietów oferowanych przez BRTVP, emisji filmów reklamowych wyłącznie w jednej antenie TVP1 albo TVP2, dopłata wynosi 15% wartości tych emisji. 7 Opusty i zasady naliczania opustów i dopłat 1. BRTVP może udzielać Zleceniodawcom, w umowach, o których mowa w 3 ust.1 pkt 1 i 2, następujących opustów: 1) opustu za budżet opust za wysokość prognozowanych wydatków w wysokości ustalonej w drodze negocjacji pomiędzy stronami, 2) opustów dla kampanii pozakomercyjnych, 3) opustu dla nowego Reklamodawcy : opust wynosi 10%. Za nowego Reklamodawcę uważa się Reklamodawcę, który nie zawierał z BRTVP umów, o których mowa w 3 ust.1 od co najmniej 12 miesięcy. Opust obowiązuje przez pierwsze 30 efektywnych dni kampanii reklamowej, realizowanej wyłącznie poprzez formę sprzedaży ZCP, maksymalnie w okresie do 12 kolejnych tygodni, liczonych od pierwszego dnia kampanii, 4) opusty udzielane w ramach Ofert specjalnych, 5) dodatkowe opusty nieokreślone w niniejszych Zasadach, 6) opust za współpracę wynosi do 15%, 12

13 2. Zasady i kolejność naliczania opustów i dopłat przedstawia się następująco: 1) dla formy sprzedaży według cen za czas emisji (ZCP) podstawą, od której rozpoczyna się naliczenie opustów i dopłat, jest podana w cenniku wartość filmu reklamowego 30- sekundowego, indeksowana zgodnie z 5 ust. 2 dla filmów reklamowych o długości innej niż 30 sekund, 2) dla pakietu ratingowego (PakRat) podstawą, od której rozpoczyna się naliczenie opustów i dopłat, jest podana w cenniku wartość jednego punktu ratingowego dla filmu reklamowego 30-sekundowego w określonej grupie celowej, indeksowana zgodnie z 5 ust.2 dla filmów reklamowych o długości innej niż 30 sekund, pomnożona przez wielkość widowni, 3) dla pakietu według kosztu punktu ratingowego (KZP) podstawą od której rozpoczyna się naliczenie opustów i dopłat, jest ustalona drogą negocjacji wartość kosztu za punkt (CPP dla filmu reklamowego 30-sekundowego w określonej grupie celowej, indeksowana zgodnie z 5 ust.2 dla filmów reklamowych o długości innej niż 30 sekund i pomnożona przez wielkość widowni, 4) dla pakietu spotowego (PSpot) podstawą, od której rozpoczyna się naliczenie opustów i dopłat, jest ustalona w umowie wartość jednej emisji filmu reklamowego, indeksowana zgodnie z 5 ust.2 dla filmów reklamowych o długości innej niż 30 sekund, 5) kolejność naliczania opustów i dopłat jest określona w poniższej tabeli: Tabela stosowania opustów i dopłat Kolejność Tytuł opust/ ZCP KZP PakRat PSpot naliczania dopłata 1 miejsce w bloku Dopłata X X X X 2 połączenie kilku spotów reklamowych w jednym Dopłata X X X X filmie 3 wyłączność konkurencyjna Dopłata - X X X 4 dwóch reklamodawców Dopłata X X X X 5 reklamodawca dominujący Dopłata X X X X 6 reklama wariantowa Dopłata X road bloking Dopłata - X duo spoty Dopłata - X X X 9 road blocking/precyzyjny Dopłata X vertical Dopłata - X kompresja ekranu Dopłata X blok ekskluzywny/superekskluzywny Dopłata X bumper Dopłata X rezygnacja z emisji w porze nocnej Dopłata - X X X 15 Emisja w off peak/emisja w prime time Dopłata - X X X 16 separacja różnych produktów reklamodawcy Dopłata X X X X 17 Emisja tylko w TVP1 albo TVP2 Dopłata X X 18 opust za budżet Opust X - X - 19 kampania pozakomercyjna Opust X nowy reklamodawca Opust X 21 oferta specjalna Opust X X X X 22 dodatkowe opusty Opust X X X X 23 opust za współpracę Opust X - X - 24 reklama napoju alkoholowego Dopłata X X X X 13

14 X opust/dopłatę/stosuje się - opustu/dopłaty nie stosuje się 6) opusty i dopłaty naliczane są kolejno od zmiennej podstawy, według kolejności określonej w tabeli w pkt 5), 7) dopłaty ekspresowe określone w 8 ust. 2 będą naliczane odrębnie od dopłat określonych w 6 i opustów określonych w ust. 1 i nie wpływają na zmianę podstawy naliczania opustów i dopłat, o których mowa w ust. 2 pkt 5 8) w przypadku, gdy w bloku reklamowym zostanie wyemitowana niestandardowa forma ekspozycji filmu reklamowego, o której mowa w 6 ust. 8 pkt 8 ( bumper ), lub w bezpośrednim sąsiedztwie bloku reklamowego zostanie wyemitowana niestandardowa forma ekspozycji filmu reklamowego, o której mowa w 6 ust. 8 pkt 6 ( ekskluzywny blok reklamowy ) za miejsce w bloku reklamowym wybrane na pozycji pierwszej pobiera się opłatę w wysokości odpowiadającej pozycji drugiej, natomiast za miejsce wybrane na pozycji ostatniej pobiera się opłatę w wysokości odpowiadającej pozycji przedostatniej. W takiej sytuacji za drugą i przedostatnią pozycję w bloku reklamowym dopłaty nie pobiera się. 8 Dopłaty za usługi ekspresowe 1. Dokonanie jakichkolwiek zmian w przesłanym do emisji spocie reklamowym lub billboardzie sponsorskim, a w szczególności: 1) dostarczenie filmu z innym spotem reklamowym lub billboardem sponsorskim, 2) zmiana wersji spotu reklamowego lub billboardu sponsorskiego przeznaczonego do emisji, 3) anulowanie emisji filmów reklamowych wraz z jednoczesnym zamówieniem kolejnych emisji o tej samej lub wyższej wartości, w terminie krótszym niż trzy dni robocze (do godz ) przed dniem planowanej emisji spotu reklamowego (nie licząc dnia emisji), wiązało się będzie z koniecznością poniesienia przez Zleceniodawcę dopłat ekspresowych. 2. Dopłaty ekspresowe, o których mowa w ust. 1, wynoszą: 1) 1000 zł + podatek VAT, za każdą rezerwację w przypadku emisji w Programie 1 i Programie 2, i 1000 zł + podatek VAT za dobę emisyjną każdego programu innego niż Program 1 i Program 2 dla każdego zamówienia i każdego programu, w przypadku dokonania którejkolwiek ze zmian określonych w ust. 1, w terminie 2 dni roboczych przed dniem planowanej emisji, nie licząc dnia emisji (do godz ), 2) 1500 zł + podatek VAT, za każdą rezerwację w przypadku emisji w Programie 1 i Programie 2, i 1500 zł + podatek VAT za dobę emisyjną każdego programu innego niż Program 1 i Program 2 dla każdego zamówienia i każdego programu, w przypadku dokonania którejkolwiek ze zmian określonych w ust. 1 w terminie 1 dnia roboczego przed dniem planowanej emisji, nie licząc dnia emisji (do godz ), 3) 2500 zł + podatek VAT za każdą rezerwację w przypadku emisji w Programie 1 i Programie 2, i 2500 zł + podatek VAT za dobę emisyjną każdego programu innego niż Program 1 i Program 2 14

15 dla każdego zamówienia i każdego programu, w przypadku dokonania którejkolwiek ze zmian określonych w ust. 1 w dniu emisji. BRTVP ma prawo odmówić dokonania zmiany w spocie reklamowym w dniu emisji. 3. Za prawidłowo dostarczony film reklamowy lub billboard sponsorski uważa się taki materiał, który przeszedł pomyślnie kontrolę techniczną, językową i prawną w BRTVP. 4. W przypadku wykorzystania niestandardowej formy ekspozycji filmu reklamowego, określonej w 6 ust. 8 pkt e (kompresja ekranu) BRTVP zastrzega sobie prawo do ograniczenia okresu przyjmowania do emisji filmów reklamowych wykorzystujących tę niestandardową formę ekspozycji filmu reklamowego. 5. W przypadku dni świątecznych, przedłużonych weekendów, dni dodatkowo wolnych od pracy harmonogram montaży audycji tworzony jest odrębnie i będzie przekazywany Zleceniodawcy z odpowiednim wyprzedzeniem, w szczególności publikowany na stronie internetowej BRTVP. 6. BRTVP może podjąć decyzję, że opłata ekspresowa, o której mowa w ust.2 nie zostanie naliczona Zleceniodawcy pod warunkiem, że: 1) zawrze on umowę o emisję spotów reklamowych w programach wyspecjalizowanych lub w Programie Satelitarnym TVP Polonia, dotyczącą wydatków na emisję spotów reklamowych w wysokości 100% wartości opłaty ekspresowej (z zaokrągleniem w górę do 100 zł), według formy sprzedaży ZCP. Wydatki muszą zostać poniesione nie później niż do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczą opłaty ekspresowe, lub 2) zawrze on kolejną umowę o sponsorowanie audycji, emitowanej w Programach TVP. Umowa o sponsorowanie musi zostać zawarta nie później niż do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczą opłaty ekspresowe, 3) zawrze on umowę o ekspozycję treści reklamowych w mediach interaktywnych TVP o wartości 100% opłaty ekspresowej. Wydatki muszą zostać poniesione nie później niż do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczą opłaty ekspresowe. 9 Alokacja spotów reklamowych 1. Przy alokacji spotów reklamowych w Programach TVP S.A. stosuje się sekwencję alokacji zamówień, o której mowa w 1 pkt 14, według następujących zasad: 1) dla emisji w Programie 1 i Programie 2 stosuje się pierwszeństwo alokacji zamówień cennikowych (ZCP) wobec pakietów ratingowych (PakRat), a tych ostatnich wobec pakietów rozliczanych według kosztu punktu ratingowego (KZP), niezależnie od terminu złożenia Oferty, 2) dla emisji w TVP w programach wyspecjalizowanych oraz w Programie Satelitarnym TVP Polonia stosuje się pierwszeństwo alokacji zamówień cennikowych (ZCP) wobec pakietów spotowych (PSpot), pakietów spotowych (PSpot), wobec pakietów ratingowych (PakRat), a tych ostatnich wobec pakietów rozliczanych według kosztu punktu ratingowego (KZP), niezależnie od terminu złożenia Oferty, 3) dla emisji filmów reklamowych zawierających niestandardowe formy ekspozycji określone w 6 ust. 8 stosuje się pierwszeństwo alokacji zamówień w stosunku do filmów reklamowych nie zawierających niestandardowych form ekspozycji. 15

16 2. Oferty będą rozpatrywane wg kolejności ich złożenia (data, godzina) we wszystkich wymienionych w Zasadach formach sprzedaży oddzielnie. Nie będą uwzględniane Oferty złożone przed terminem otwarcia sprzedaży na dany okres. 10 Obowiązki Zleceniodawcy dotyczące emisji spotu reklamowego lub billboardu sponsorskiego 1. Zleceniodawca jest zobowiązany dostarczyć do BRTVP, nie później niż trzy dni robocze przed dniem pierwszej emisji spotu reklamowego lub billboardu sponsorskiego, (nie licząc dnia emisji) do godz : 1) dowód uiszczenia, na aktualny rachunek bankowy wskazany przez BRTVP, opłaty za emisję filmu reklamowego w pełnej wysokości określonej w umowie, (w przypadku emisji filmu reklamowego), 2) dowód wniesienia wkładu sponsorskiego, (w przypadku sponsorowania audycji), 3) spot reklamowy lub billboard sponsorski w pliku przesłanym drogą elektroniczną lub na kasecie BETACAM DIGITAL (jeden spot reklamowy na jednej kasecie). Kopia emisyjna musi spełniać wymogi techniczne określone w dokumencie: Wymagania techniczne TVP S.A. dotyczące materiałów reklamowych publikowanych na stronach internetowych BRTVP. BRTVP zastrzega sobie prawo do wstrzymania przyjęć materiałów na kasetach BETACAM DIGITAL po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie na stronach internetowych BRTVP, 4) metryczkę spotu reklamowego lub billboardu sponsorskiego zawierającą: a) czytelnie podpisane oświadczenie Zleceniodawcy o posiadaniu autorskich i pokrewnych praw majątkowych do wykorzystania spotu reklamowego lub billboardu sponsorskiego oraz, że przekazany do emisji spot reklamowy lub billboardu sponsorskie nie narusza praw autorskich lub pokrewnych osób trzecich oraz dóbr osobistych osób lub podmiotów przedstawianych w emitowanych spotach reklamowych lub billboardach sponsorskich; formularz metryczek jest dostępny na stronie b) imię i nazwisko autora scenariusza i imię i nazwisko kompozytora muzyki. 5) decyzję administracyjną o dopuszczeniu reklamowanych produktów do obrotu w Polsce (jeżeli wynika to z przepisów prawa), a w szczególności: artykułów spożywczych, środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, materiałów chemicznych, 6) podpisaną przez Oferenta umowę. 2. Kaseta ze spotem reklamowym lub billboardem sponsorskim powinna być po ostatniej emisji odebrana przez Zleceniodawcę. W przypadku nieodebrania kasety BRTVP po upływie 30 dni od dnia ostatniej emisji spotu reklamowego ma prawo do zniszczenia kasety. 3. Zapłatę wynagrodzenia za emisję spotu reklamowego uważa się za dokonaną z dniem uznania rachunku BRTVP kwotą należności. Wpłaty należy dokonać przelewem na aktualny rachunek bankowy wskazany przez Telewizję. Nieterminowa wpłata powoduje naliczenie odsetek z tytułu opóźnienia na zasadach ogólnych. BRTVP zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zleceń Zleceniodawców zalegających z płatnościami na rzecz Telewizji Polskiej. 16

17 4. BRTVP dla potrzeb rozliczeniowych przyjmuje jako podstawowy okres rozliczeniowy okres miesięczny, przy kampaniach reklamowych trwających krócej niż jeden miesiąc rozliczenie będzie następowało w ciągu 15 dni od zakończenia kampanii. 5. W przypadku, gdy BRTVP po dniu ostatniej emisji filmu reklamowego ustali, że warunki handlowe emisji filmów reklamowych, w szczególności liczba rzeczywiście dostarczonych GRP lub pora dnia różnią się od warunków handlowych zleconych przez Zleceniodawcę, strony w drodze aneksu do umowy o emisję filmów reklamowych dokonają odpowiednich zmian w zakresie warunków handlowych. 11 Opłata anulacyjna 1. Zmiana zlecenia dotycząca w szczególności terminu emisji spotu reklamowego, wartości zamówienia, zmiana długości filmu na krótszą lub anulowanie zamówienia dotyczącego emisji filmów reklamowych przez Zleceniodawcę, będzie stanowiło podstawę do naliczenia opłaty anulacyjnej. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Zleceniodawca zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty odpowiadającej różnicy między pierwotna a ostateczną ceną za usługę emisji spotów reklamowych. Szczegółowe zasady naliczania opłat anulacyjnych zostały określone w art W przypadku, gdy Zleceniodawca zmieni długość filmu na krótszą, opłata anulacyjna właściwa dla każdej z form sprzedaży opisanych w art. 2-7 zostanie naliczona od wartości różnicy pomiędzy pierwotną wartością umowy dla kampanii reklamowej a nową wartością kampanii reklamowej. 4. Z zastrzeżeniem ust. 1-3 zmiana spotu reklamowego na spot reklamowy promujący inny towar lub usługę tego samego Reklamodawcy jest możliwa pod warunkiem, że nie narusza prawa wyłączności innego Reklamodawcy w bloku reklamowym. W takim wypadku zastosowanie mają postawienia W przypadku anulowania umowy o sponsorowanie audycji, w tym w zakresie jej wartości lub terminu wykonania, Zleceniodawca będzie zobowiązany do zapłaty opłaty anulacyjnej w wysokości: 1) 10 % brutto wartości umowy o sponsorowanie audycji w przypadku dokonania którejkolwiek ze zmian określonych w ust. 5 w terminie powyżej 30 rozpoczętych dni roboczych przed dniem planowanej emisji audycji, nie licząc dnia emisji (do godz ), 2) 20% brutto wartości umowy o sponsorowanie audycji w przypadku dokonania którejkolwiek ze zmian określonych w ust. 5 w terminie między 15 a 30 rozpoczętym dniem roboczym przed dniem planowanej emisji audycji, nie licząc dnia emisji (do godz ), 3) 30% brutto wartości umowy o sponsorowanie audycji w przypadku dokonania którejkolwiek ze zmian określonych w ust. 5 w terminie między 10 a 14 rozpoczętym dniem roboczym przed dniem planowanej emisji audycji, nie licząc dnia emisji (do godz ), 4) 50% brutto wartości umowy o sponsorowanie audycji w przypadku dokonania którejkolwiek ze zmian określonych w ust. 5 w terminie między 4 a 9 rozpoczętym dniem roboczym przed dniem planowanej emisji audycji, nie licząc dnia emisji (do godz ), 5) 100% brutto wartości umowy o sponsorowanie audycji w przypadku dokonania którejkolwiek ze zmian określonych w ust. 5 w terminie krótszym niż 4 dni robocze przed dniem planowanej emisji audycji, nie licząc dnia emisji (do godz ). 17

18 6. W przypadku anulowania umowy dotyczącej odpłatnego lokowania produktu, Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty opłaty anulacyjnej w wysokości: 1) 50% wartości brutto umowy w przypadku dokonania anulacji po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę scenariusza w zakresie ulokowania produktów, 2) 100 % wartości brutto umowy, w przypadku wyprodukowania scen zawierających lokowanie produktu zgodnie z ustaleniami. 12 Poufność 1. Zleceniodawcy i BRTVP zobowiązani są do zachowania pełnej poufności w okresie trwania umów, o których mowa w niniejszych Zasadach, oraz w okresie trzech lat od ich zakończenia. 2. Za naruszenie obowiązku zachowania poufności będzie uznawane w szczególności: 1) ujawnienie osobie trzeciej treści umów, w tym ujawnianie wysokości otrzymanych opustów, 2) ujawnianie osobie trzeciej treści dokumentów księgowych, np. faktur lub not księgowych, dotyczących realizacji umów, 3) ujawnienie osobie trzeciej innych warunków handlowych wynegocjowanych przez strony. 3. Zleceniodawcy i BRTVP zobowiązani są zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich oraz nie ujawniać bez uprzedniej pisemnej zgody Telewizji Polskiej S.A. jakichkolwiek informacji dotyczących realizacji umów. 4. Zleceniodawcy i BRTVP ponoszą odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji przez swoich pracowników oraz osoby trzecie, które mają dostęp do informacji, o których mowa w ust.1 i W przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności informacji, o których mowa w ust.1 i 2, każda ze stronma prawo żądać od strony naruszającej obowiązek poufności kary umownej w wysokości ,00 zł brutto za każde stwierdzone naruszenie. 6. Zastrzeżenie poufności nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym m.in. poleceniem sądu lub organu administracji państwowej. 13 Zmiana Zasad 1. BRTVP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad, a w szczególności prawo do zmiany cenników, okresów będących przedmiotem sprzedaży, zasad i form sprzedaży. 2. BRTVP zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i cen emisji spotów reklamowych z przyczyn technicznych lub programowych, a w szczególności spowodowanych wykorzystaniem czasu antenowego przez naczelne organy państwowe do bezpośredniej prezentacji i wyjaśniania polityki państwa, zgodnie z art. 22 ust 2 ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r. (t.j.: Dz.U. z 2004 r., Nr 253, poz z późn. zm.) w trybie określonym przez rozporządzenie KRRiT z dnia 21 sierpnia , jak również wywołanych przez sytuacje kryzysowe lub nadzwyczajne. 1 Zgodnie z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 sierpnia 1996 r., z uprawnienia określonego w ustawie mogą korzystać: Prezydent RP, Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu oraz Prezes Rady Ministrów. O zamiarze wystąpienia, czasie jego trwania oraz wskazanym paśmie emisji właściwa jednostka publicznej radiofonii i telewizji powinna zostać powiadomiona nie później niż 12 godzin przed emisją. W szczególnie uzasadnionych przypadkach czas ten może być skrócony. 18

19 3. BRTVP zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i cen emisji spotów reklamowych w przypadku działania siły wyższej (w szczególności działania sił natury, i wszystkich działań spowodowanych działaniem osób trzecich, na które TVP nie ma wpływu). 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3 emisja spotów reklamowych w innym terminie będzie równoznaczna z wyemitowaniem spotów reklamowych zgodnie z Umową. 5. W przypadku, gdy z przyczyn innych, niż określone w ust. 2 i 3, nastąpiło przesunięcie terminu emisji spotów reklamowych o nie więcej niż 20 minut i nie nastąpiła zmiana ceny lub pory dnia, będzie to oznaczało, że emisja spotu reklamowego nastąpiła zgodnie z umową. 6. Informacja o zmianie Zasad będzie każdorazowo umieszczana na stronie internetowej 7. Oferenci są związani postanowieniami Zasad aktualnie opublikowanymi na stronie internetowej, od momentu ich opublikowania. Do Umów zawartych przed dniem wejścia w życie Zasad w nowym brzmieniu, będą stosowane dotychczasowe Zasady. 8. W przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawca, że BRTVP. nie wyemitowała lub wyemitowała niezgodnie z Umową spot reklamowy, dla którego BRTVP prowadzi sprzedaż, Zleceniodawca ma prawo, w terminie 15 dni od dnia emisji lub upłynięcia terminu emisji, zgłosić na piśmie zastrzeżenia. Brak zgłoszenia zastrzeżeń we wskazanym terminie będzie oznaczać, że Zleceniodawca uznaje, że emisja była zgodna z Umową. Uznane przez BRTVP zastrzeżenia mogą stanowić podstawę do renegocjacji warunków umowy przez strony. 14 Sponsorowanie 1. BRTVP poinformuje o sponsorowaniu audycji przez Sponsora poprzez emisję wskazań sponsorskich, zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji. 2. Wskazanie sponsora zawarte w bilbordzie sponsorskim może zawierać tylko jego nazwę, firmę, znak towarowy lub inne oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę lub jego działalność, widok towaru lub usługi. 3. Sponsor, który jest producentem lub dystrybutorem napojów alkoholowych, usług medycznych świadczonych m.in. na podstawie skierowania od lekarza, produktów leczniczych sprzedawanych m.in. na receptę oraz gier hazardowych - wideo loterii, gier cylindrycznych, gier w karty, gier na automatach oraz zakładów wzajemnych, oświadcza, że jego zasadniczej działalności nie stanowi produkcja, sprzedaż towarów lub świadczenie usług, o których mowa powyżej. Odmowa złożenia takiego oświadczenia uniemożliwia zawarcie umowy o sponsorowanie audycji. 4. Zleceniodawca oświadcza w umowie o sponsorowanie audycji, że wskazanie sponsorskie nie zawiera fragmentów dźwiękowych lub wizualnych przekazu reklamowego pochodzącego od Sponsora, z którymi Sponsor jest kojarzony, a które mogłyby utrudnić odróżnienie wskazania Sponsora od przekazu reklamowego. 15 Audycje, w których stosuje się lokowanie produktu 1. Oferenci mogą zawierać z BRTVP umowy dotyczące odpłatnego i nieodpłatnego lokowania produktu. 2. Lokowanie produktu jest dopuszczalne wyłącznie: 19

20 1) w filmach kinematograficznych, filmach lub serialach wytworzonych na użytek audiowizualnych usług medialnych, a także w audycjach sportowych oraz audycjach rozrywkowych, lub 2) w postaci nieodpłatnego udostępniania towaru lub usługi do wykorzystania w audycji, w szczególności w charakterze rekwizytu lub nagrody - z wyłączeniem audycji dla dzieci. 3. Audycje, w których stosuje się lokowanie produktu, oznacza się w programach telewizyjnych za pomocą znaku graficznego na początku i na końcu. 4. Na końcu audycji, o której mowa w ust. 3, która została wyprodukowana przy udziale nadawcy lub na jego zamówienie, umieszcza się neutralną informację o producencie lub sprzedawcy lokowanego towaru lub podmiocie świadczącym lokowaną usługę oraz o samym towarze lub usłudze. 5. Zastosowanie lokowania produktu nie może naruszać samodzielności i niezależności redakcyjnej nadawcy przez wpływ na treść lub miejsce audycji w programie oraz nie zwalnia nadawcy od odpowiedzialności za treść audycji. 6. Audycje, w których stosuje się lokowanie produktu, nie mogą: 1) nadmiernie eksponować danego produktu, 2) zachęcać bezpośrednio do nabycia lub najmu towarów lub usług, zwłaszcza przez promocyjne odniesienia do nich. 15a Zasady emisji zegara 1. BRTVP zastrzega sobie prawo do umieszczenia w trakcie emisji reklam w bloku reklamowym, zegara wskazującego czas pozostały do zakończenia emisji tego bloku reklamowego. 2. Parametry techniczne zegara, o którym mowa w ust.1, są przedstawione na stronie internetowej BRTVP. 16 Postanowienia końcowe 1. Spoty reklamowe i billboardy sponsorskie nie mogą naruszać przepisów prawa oraz obowiązujących w TVP S.A. Zasad emitowania filmów reklamowych, filmów telesprzedaży audycji sponsorowanych na antenach Telewizji Polskiej S.A. 2. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy możliwe jest wyłącznie za zgodą drugiej strony. 3. Dla potrzeb rozliczenia kampanii reklamowej będą przyjmowane dane z elektronicznego pomiaru widowni dostarczone przez NAM. 4. Niniejsze Zasady obowiązują do czasu uchwalenia przez Zarząd TVP S.A. nowych Zasad zawierania umów o emisję spotów reklamowych. 20

Zasady zawierania umów o emisje spotów reklamowych, sponsorowanie audycji i lokowanie produktu w Oddziałach Terenowych TVP S.A.

Zasady zawierania umów o emisje spotów reklamowych, sponsorowanie audycji i lokowanie produktu w Oddziałach Terenowych TVP S.A. Załącznik do Uchwały Nr 364/2013 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 17 lipca2013 r. Zasady zawierania umów o emisje spotów reklamowych, sponsorowanie audycji i lokowanie produktu w Oddziałach Terenowych TVP

Bardziej szczegółowo

Zasady zawierania umów o emisje spotów reklamowych, sponsorowanie audycji

Zasady zawierania umów o emisje spotów reklamowych, sponsorowanie audycji Zasady zawierania umów o emisje spotów reklamowych, sponsorowanie audycji w TVP S.A. Oddział Katowice CZĘŚĆ I ZASADY OGÓLNE Zasady zawierania umów o emisje spotów reklamowych, sponsorowanie audycji i lokowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPRZEDAŻY w TVP S.A. Oddział w Łodzi

ZASADY SPRZEDAŻY w TVP S.A. Oddział w Łodzi ZASADY SPRZEDAŻY w TVP S.A. Oddział w Łodzi Łódź 2015 1 CZĘŚĆ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje Użyte w Zasadach sprzedaży w TVP S.A. Oddział w Łodzi, zwanych dalej Zasadami, określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPRZEDAŻY w Biurze Reklamy TVP S.A.

ZASADY SPRZEDAŻY w Biurze Reklamy TVP S.A. Załącznik do Uchwały Nr.../2015 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 2015 r. ZASADY SPRZEDAŻY w Biurze Reklamy TVP S.A. Warszawa 2015 1 CZĘŚĆ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje Użyte w Zasadach sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 277/2015 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 24 czerwca 2015 r. Warszawa 2015

Załącznik do Uchwały Nr 277/2015 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 24 czerwca 2015 r. Warszawa 2015 Załącznik do Uchwały Nr 277/2015 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 24 czerwca 2015 r. Warszawa 2015 ZASADY zawierania umów o emisję filmów reklamowych, o sponsorowanie audycji, lokowanie produktu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Lublin Załącznik do Uchwały Nr 277/2015 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 24 czerwca 2015r.

Lublin Załącznik do Uchwały Nr 277/2015 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 24 czerwca 2015r. Załącznik do Uchwały Nr 277/2015 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 24 czerwca 2015r. ZASADY zawierania umów o emisję filmów reklamowych, o sponsorowanie audycji, lokowanie produktu, przeprowadzanie kampanii

Bardziej szczegółowo

Prawo do zawierania umów o emisję filmów reklamowych w ramach akcji charytatywnej,,reklama dzieciom w 2014 roku

Prawo do zawierania umów o emisję filmów reklamowych w ramach akcji charytatywnej,,reklama dzieciom w 2014 roku Załącznik do Uchwały Nr../2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia... r. Zasady emisji filmów reklamowych w ramach akcji charytatywnej,,reklama dzieciom w 2014 roku 1 Prawo do zawierania umów o emisję filmów

Bardziej szczegółowo

(obowiązują od 1 lipca 2015 r.)

(obowiązują od 1 lipca 2015 r.) ZASADY zawierania umów o emisję filmów reklamowych, o sponsorowanie audycji, lokowanie produktu, przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w audycjach emitowanych w Oddziale Terenowym TVP S.A.

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPRZEDAŻY w TVP S.A. Oddział w Bydgoszczy obowiązują od dnia 01 lipca 2015

ZASADY SPRZEDAŻY w TVP S.A. Oddział w Bydgoszczy obowiązują od dnia 01 lipca 2015 CZĘŚĆ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY SPRZEDAŻY w TVP S.A. Oddział w Bydgoszczy obowiązują od dnia 01 lipca 2015 1.Definicje Użyte w Zasadach sprzedaży w TVP S.A. Oddział w Bydgoszczy, zwanych dalej Zasadami,

Bardziej szczegółowo

TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ W KIELCACH ul. Plac Moniuszki 2b, Kielce Tel , Fax

TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ W KIELCACH ul. Plac Moniuszki 2b, Kielce Tel , Fax OFERTA HANDLOWA REKLAMA TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ W KIELCACH ul. Plac Moniuszki 2b, 25-334 Kielce Tel. 41 330 30 35, Fax. 41 360 03 03 reklama.kielce@tvp.pl www.kielce.tvp.pl facebook.com/tvpkielce

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPRZEDAŻY w BIURZE REKLAMY ROTALCom

ZASADY SPRZEDAŻY w BIURZE REKLAMY ROTALCom ZASADY SPRZEDAŻY w BIURZE REKLAMY ROTALCom I Ogólne warunki współpracy z Reklamodawcą 1. Usługa emisji Reklam/Wskazań sponsorskich odbywa się na podstawie Zleceń podpisanych przez Reklamodawcę i ROTALCom.

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPRZEDAŻY w Biurze Reklamy TVP S.A.

ZASADY SPRZEDAŻY w Biurze Reklamy TVP S.A. Załącznik do Uchwały Nr.../2015 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 2015 r. ZASADY SPRZEDAŻY w Biurze Reklamy TVP S.A. Warszawa 2015 1 CZĘŚĆ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje Użyte w Zasadach sprzedaży

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZPOWSZECHNIANIA ODPŁATYCH AUDYCJI WYBORCZYCH W PROGRAMIE REGIONALNYM ODDZIAŁU TERENOWEGO TELEWIZJI POLSKIEJ S.A.

ZASADY ROZPOWSZECHNIANIA ODPŁATYCH AUDYCJI WYBORCZYCH W PROGRAMIE REGIONALNYM ODDZIAŁU TERENOWEGO TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. ZASADY ROZPOWSZECHNIANIA ODPŁATYCH AUDYCJI WYBORCZYCH W PROGRAMIE REGIONALNYM ODDZIAŁU TERENOWEGO TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. W OLSZTYNIE DO SEJMU I SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W OKRESIE OD DNIA 29 LIPCA

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZPOWSZECHNIANIA ODPŁATNYCH AUDYCJI WYBORCZYCH

ZASADY ROZPOWSZECHNIANIA ODPŁATNYCH AUDYCJI WYBORCZYCH Załącznik do Uchwały Nr /2015 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia. 2015 ZASADY ROZPOWSZECHNIANIA ODPŁATNYCH AUDYCJI WYBORCZYCH podczas kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA REKLAMA - CENNIK (ważna od 1 lipca 2015 r.)

OFERTA HANDLOWA REKLAMA - CENNIK (ważna od 1 lipca 2015 r.) REKLAMA - CENNIK (ważna od 1 lipca 2015 r.) Od poniedziałku do piątku (ceny netto dotyczą spotu o długości 30 sekund). Godz. Pasmo Pn Wt Śr Cz Pt 7:30 Przed INFORMACJAMI PORANNYMI 150 150 150 150 150 OFF

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPRZEDAŻY w Biurze Reklamy TVP S.A.

ZASADY SPRZEDAŻY w Biurze Reklamy TVP S.A. ZASADY SPRZEDAŻY w Biurze Reklamy TVP S.A. Warszawa 2016 1 CZĘŚĆ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje Użyte w Zasadach sprzedaży w Biurze Reklamy TVP S.A., zwanych dalej Zasadami, określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Godz. Pasmo Pr. Pn Wt Śr Czw Pt So N TVP OLSZTYN TVP OLSZTYN TVP OLSZTYN TVP OLSZTYN. TVP OLSZTYN 300 300 300 300 300 300 300 kulturalnymi/magazynem

Godz. Pasmo Pr. Pn Wt Śr Czw Pt So N TVP OLSZTYN TVP OLSZTYN TVP OLSZTYN TVP OLSZTYN. TVP OLSZTYN 300 300 300 300 300 300 300 kulturalnymi/magazynem Cennik emisji spotów reklamowych na antenie ważny od 3 czerwca 2013 roku Godz. Pasmo Pr. Pn Wt Śr Czw Pt So N 10:00 Przed Magazynem 10:15 Przed Magazynem - - - - - - 150 10:30 Przed Magazynem 10:45 Przed

Bardziej szczegółowo

TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ W KIELCACH ul. Plac Moniuszki 2b, 25-334 Kielce Tel. 41 330 30 35 Fax. 41 360 03 03 reklama.kielce@tvp.

TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ W KIELCACH ul. Plac Moniuszki 2b, 25-334 Kielce Tel. 41 330 30 35 Fax. 41 360 03 03 reklama.kielce@tvp. OFERTA HANDLOWA REKLAMA TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ W KIELCACH ul. Plac Moniuszki 2b, 25-334 Kielce Tel. 41 330 30 35 Fax. 41 360 03 03 reklama.kielce@tvp.pl www.kielce.tvp.pl facebook.com/tvpkielce

Bardziej szczegółowo

TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ W KIELCACH ul. Plac Moniuszki 2b, Kielce Tel , Fax

TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ W KIELCACH ul. Plac Moniuszki 2b, Kielce Tel , Fax OFERTA HANDLOWA REKLAMA TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ W KIELCACH ul. Plac Moniuszki 2b, 25-334 Kielce Tel. 41 330 30 35, Fax. 41 360 03 03 reklama.kielce@tvp.pl www.kielce.tvp.pl facebook.com/tvpkielce

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA REKLAMA - CENNIK (ważna od 1 lutego 2015 r.)

OFERTA HANDLOWA REKLAMA - CENNIK (ważna od 1 lutego 2015 r.) REKLAMA - CENNIK (ważna od 1 lutego 2015 r.) Od poniedziałku do piątku (ceny netto dotyczą spotu o długości 30 sekund). Godz. Pasmo Pn Wt Śr Cz Pt 7:30 Przed INFORMACJAMI PORANNYMI 150 150 150 150 150

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do Zasad Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA

Załącznik nr 3a do Zasad Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA Załącznik nr 3a do Zasad Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA Wzory Zleceń Zlecenie reklamowe cennikowe Warszawa, wydruk z dnia:. Zleceniodawca: NIP: 00-00-000-00 KRS:1234567 kapitał

Bardziej szczegółowo

WYBORY PARLAMENTARNE 2011

WYBORY PARLAMENTARNE 2011 WYBORY PARLAMENTARNE 2011 Szanowni Państwo, 09 października 2011 r. odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z Ustawą z dnia 05 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

TELEWIZJA POLSKA. Szanowni Państwo,

TELEWIZJA POLSKA. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, 25 października 2015 r. odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z Ustawą z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

CENNIK EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA ANTENIE TVP OLSZTYN Ważny od 1 września 2014 r.

CENNIK EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA ANTENIE TVP OLSZTYN Ważny od 1 września 2014 r. CENNIK EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA ANTENIE TVP OLSZTYN Ważny od 1 września 2014 r. Od poniedziałku do piątku (ceny netto dotyczą spotu o długości 30 sekund). Godz. Pasmo Pn Wt Śr Cz Pt 7:30 Przed INFORMACJAMI

Bardziej szczegółowo

ZASADY EMITOWANIA FILMÓW REKLAMOWYCH, FILMÓW TELESPRZEDAŻY I AUDYCJI SPONSOROWANYCH NA ANTENACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A.

ZASADY EMITOWANIA FILMÓW REKLAMOWYCH, FILMÓW TELESPRZEDAŻY I AUDYCJI SPONSOROWANYCH NA ANTENACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. Załącznik do Uchwały Nr. /2012 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia. 2012 r. ZASADY EMITOWANIA FILMÓW REKLAMOWYCH, FILMÓW TELESPRZEDAŻY I AUDYCJI SPONSOROWANYCH NA ANTENACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. 1 Emisja filmów

Bardziej szczegółowo

Cennik sprzedaży czasu reklamowego w RMF FM CENNIK SPRZEDAŻY CZASU REKLAMOWEGO W RADIU

Cennik sprzedaży czasu reklamowego w RMF FM CENNIK SPRZEDAŻY CZASU REKLAMOWEGO W RADIU CENNIK SPRZEDAŻY CZASU REKLAMOWEGO W RADIU 1 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP. 3 2. OGÓLNE INFORMACJE O CENNIKACH. 3 2.1. RODZAJE CENNIKÓW. 3 2.1.1. CENNIK CZASÓW EMISJI. 3 2.1.2. CENNIK RATINGOWY (GRP). 3 2.2. PODATEK

Bardziej szczegółowo

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Istotne postanowienia umowy nr TRD/ /2013 W dniu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nośniku reklamowym GOK w Kłomnicach będącym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nosniku reklamowym - Telebim w Hajnówce, będącym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN prowadzenia kampanii reklamowej na ekranach diodowych

REGULAMIN prowadzenia kampanii reklamowej na ekranach diodowych REGULAMIN prowadzenia kampanii reklamowej na ekranach diodowych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady emisji spotów reklamowych na ekranie diodowym, będącym własnością firmy iled Reklama Irena

Bardziej szczegółowo

FIRMY LED-ON DEFINICJE

FIRMY LED-ON DEFINICJE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOŚNIKU TELEBIM W MIĘDZYCHODZIE FIRMY LED-ON RYSZARD DURA UL.POWSTAŃCÓW WLKP.7 64-400 MIĘDZYCHÓD NIP: 595-106-33-27 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

ZASADY NADAWANIA REKLAM I AUDYCJI SPONSOROWANYCH W PROGRAMACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. I. Usługi emisji reklam i telesprzedaży.

ZASADY NADAWANIA REKLAM I AUDYCJI SPONSOROWANYCH W PROGRAMACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. I. Usługi emisji reklam i telesprzedaży. ZASADY NADAWANIA REKLAM I AUDYCJI SPONSOROWANYCH W PROGRAMACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. I. Usługi emisji reklam i telesprzedaży. 1. Telewizja Polska S.A. świadczy usługi reklamowe polegające na telewizyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamawiania emisji reklam emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl Sp. z o.o.

Regulamin zamawiania emisji reklam emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl Sp. z o.o. Regulamin zamawiania emisji reklam emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl Sp. z o.o. Niniejszy dokument reguluje wszystkie kwestie związane ze składaniem i realizacją zleceń na emisje kampanii reklamowych

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania i realizacji zleceo na emisję reklam w Polskim Radiu SA

Zasady przyjmowania i realizacji zleceo na emisję reklam w Polskim Radiu SA 1. 1. Agencja Reklamy Polskiego Radia, zwana dalej Agencją Reklamy, świadczy usługę emisji radiowych spotów reklamowych i reklam internetowych, zwanych dalej reklamami, we wszystkich Programach Polskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W SERWISACH INTERNETOWYCH RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O.

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W SERWISACH INTERNETOWYCH RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O. REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W SERWISACH INTERNETOWYCH RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O. 1 DEFINICJE Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe sformułowania należy je rozumieć w sposób

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH PRZEZ FASHION STUDIO RADIO POLSKA LIVE!

OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH PRZEZ FASHION STUDIO RADIO POLSKA LIVE! OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH PRZEZ FASHION STUDIO RADIO POLSKA LIVE! Obowiązujące od dnia 1stycznia 2014 roku. Wszystkie umowy o świadczenie usług reklamowych realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nośniku reklamowym będącym własnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NADAWANIA USŁUG REKLAMOWYCH W TELEWIZJI LUBUSZAN

REGULAMIN NADAWANIA USŁUG REKLAMOWYCH W TELEWIZJI LUBUSZAN REGULAMIN NADAWANIA USŁUG REKLAMOWYCH W TELEWIZJI LUBUSZAN 1. OKREŚLENIA I DEFINICJE Ilekroć w niniejszych zasadach ogólnych stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW w sprawie produkcji lub emisji materiałów reklamowych lub promocyjnych w programie Telewizja Master

OGÓLNE WARUNKI UMÓW w sprawie produkcji lub emisji materiałów reklamowych lub promocyjnych w programie Telewizja Master OGÓLNE WARUNKI UMÓW w sprawie produkcji lub emisji materiałów reklamowych lub promocyjnych w programie Telewizja Master Terminy użyte poniżej, oznaczają: OWU - postanowienia ogólne 1. ogólne warunki umów

Bardziej szczegółowo

TVN MEDIA POLITYKA HANDLOWA PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH

TVN MEDIA POLITYKA HANDLOWA PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH TVN MEDIA POLITYKA HANDLOWA PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 1. WSTĘP. 1.1 Preambuła. Polityka handlowa (Polityka) reguluje opcje i warunki zakupu czasu antenowego i widowni oraz sponsorowania audycji, lokowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA REKLAMA - CENNIK (ważna od 1 lipca 2015 r.)

OFERTA HANDLOWA REKLAMA - CENNIK (ważna od 1 lipca 2015 r.) Załącznik nr 1 do Zasad zawierania umów o emisję filmów reklamowych, o sponsorowanie audycji, lokowanie produktu, przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w audycjach emitowanych w Oddziale Terenowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu www.fajnewesele.pl 1. DEFINICJE Zleceniobiorca firma Fajne Wesele s.c., ul. Łyżwiarska 75, 94-124 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza WYBORY PARLAMENTARNE 2015. Propozycja reklamowa dotycząca płatnych audycji wyborczych

Kampania wyborcza WYBORY PARLAMENTARNE 2015. Propozycja reklamowa dotycząca płatnych audycji wyborczych Kampania wyborcza WYBORY PARLAMENTARNE 2015 Propozycja reklamowa dotycząca płatnych audycji wyborczych Śrem, 10 września 2015 roku Szanowni Państwo, 25 października 2015 roku odbędą się w Polsce wybory

Bardziej szczegółowo

TVN MEDIA OGÓLNE WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW

TVN MEDIA OGÓLNE WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW TVN MEDIA OGÓLNE WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW 1. WSTĘP. 1.1. Preambuła. 1.1.1. Ogólne Warunki Zawierania Umów (OWZU) określają zasady zawierania i realizacji umów (dalej Umowy ) przez TVN Media sp. z o.o. (TVN

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl I. Podstawowe pojęcia II. Postanowienia ogólne III. Warunki realizacji reklam IV. Reklamacje V. Uwagi końcowe I. Podstawowe pojęcia Kampania reklamowa reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS Załącznik do uchwały Zarządu Fundacji UAM nr Z/2016/12/20/2 z dnia 20.12.2016 r. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS W RAMACH DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO przez fundację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO POLEĆ SĄSIADA (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy którego dotyczy Regulamin jest prowadzony pod nazwą POLEĆ SĄSIADA (dalej: Program Lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na Emisję III edycji kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na Emisję III edycji kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na Emisję III edycji kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy, Głównym Inspektoratem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRODUKCJI i EMISJI REKLAM w Spółce "Radio Łódź" S.A. na podstawie zleceń (zwane w dalszej treści Ogólnymi warunkami)

OGÓLNE WARUNKI PRODUKCJI i EMISJI REKLAM w Spółce Radio Łódź S.A. na podstawie zleceń (zwane w dalszej treści Ogólnymi warunkami) OGÓLNE WARUNKI PRODUKCJI i EMISJI REKLAM w Spółce "Radio Łódź" S.A. na podstawie zleceń (zwane w dalszej treści Ogólnymi warunkami) Produkcję reklam oraz emisję na antenie Spółki Radio Łódź S.A. lub/i

Bardziej szczegółowo

TVN MEDIA POLITYKA HANDLOWA PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH

TVN MEDIA POLITYKA HANDLOWA PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH TVN MEDIA POLITYKA HANDLOWA PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 1. WSTĘP. 1.1 Preambuła. Polityka handlowa (Polityka) reguluje opcje i warunki zakupu czasu antenowego i widowni oraz sponsorowania audycji, lokowania

Bardziej szczegółowo

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do Regulaminu Skarbem

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku 1 (Postanowienia wstępne) 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, współpracy pomiędzy spółką Sarigato sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD. 1 Postanowienia ogólne ` Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD 1 Postanowienia ogólne Ilekroć w niniejszym Regulaminie emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD lub w Zleceniu

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza WYBORY SAMORZĄDOWE 2014. Propozycja reklamowa dotycząca płatnych audycji wyborczych

Kampania wyborcza WYBORY SAMORZĄDOWE 2014. Propozycja reklamowa dotycząca płatnych audycji wyborczych Kampania wyborcza WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Propozycja reklamowa dotycząca płatnych audycji wyborczych Śrem, 25 września 2014 roku. Szanowni Państwo, 16 listopada 2014 roku odbędą się w Polsce wybory samorządowe.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KAMPANII REKLAMOWYCH

REGULAMIN KAMPANII REKLAMOWYCH REGULAMIN REGULAMIN KAMPANII REKLAMOWYCH KAMPANII REKLAMOWYCH TELEBIM CZECHOWICE-DZIEDZICE skrzyżowanie ulic Węglowa i Katowicka Regulamin określa zasady wg, których emitowane są spoty reklamowe na telebimie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Prowadzenia kampanii reklamowej na wyświetlaczu D.H. Wokulski. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

REGULAMIN. Prowadzenia kampanii reklamowej na wyświetlaczu D.H. Wokulski. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE REGULAMIN Prowadzenia kampanii reklamowej na wyświetlaczu D.H. Wokulski. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady emisji spotów reklamowych na wyświetlaczu, będącym własnością D.H. Wokulski 43-300

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet Spis treści I. Definicje II. Zasady zawierania i realizacji umów III. Rozliczenie Kampanii IV. Dostarczenie materiałów reklamowych V. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych na telebimach LED (reklama świetlna) udostępnionych przez Gminę Łask

Regulamin świadczenia usług reklamowych na telebimach LED (reklama świetlna) udostępnionych przez Gminę Łask Regulamin Regulamin świadczenia usług reklamowych na telebimach LED (reklama świetlna) udostępnionych przez Gminę Łask 1. Postanowienia wstępne 1.1 Regulamin określa zasady emisji spotów reklamowych Zleceniodawców

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet Spis treści I. Definicje II. Zasady zawierania i realizacji umów III. Rozliczenie Kampanii IV. Dostarczenie materiałów reklamowych V. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do obwieszczenia Rektora UŚ z dnia 5 października 2016 r.

Załącznik do obwieszczenia Rektora UŚ z dnia 5 października 2016 r. Załącznik do obwieszczenia Rektora UŚ z dnia 5 października 2016 r. Regulamin udostępniania podmiotom zewnętrznym logo i logotypu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (tekst jednolity) 1 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM I OGŁOSZEŃ W DZIENNIKU "KURIER SZCZECIŃSKI"

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM I OGŁOSZEŃ W DZIENNIKU KURIER SZCZECIŃSKI REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM I OGŁOSZEŃ W DZIENNIKU "KURIER SZCZECIŃSKI" I.DEFINICJE 1. WYDAWCA "Kurier Szczeciński" Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie. ul. Pl. Hołdu Pruskiego 8, zarejestrowana w

Bardziej szczegółowo

Współczynnik 0,35 0,55 0,70 0,90 0,95 1,00 1,20 1,40 1,50 2,00 Cena nabycia = cena podstawowa 30 ( wg cennika) x współczynnik (wg dł.

Współczynnik 0,35 0,55 0,70 0,90 0,95 1,00 1,20 1,40 1,50 2,00 Cena nabycia = cena podstawowa 30 ( wg cennika) x współczynnik (wg dł. UL. KOPISTO 6; 35-310 ; NIP: 521-04 -12-987, CENNIK EMISJI REKLAM 30. GODZ. PROGRAM MIEJSCE PASMO 07.45-08.25 TVP 08.45-08.57 TVP Cena podstawowa netto (PLN) pn.- pt. sobota niedz. przed/po Felieton/Odkrywanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZZ-008/022/U/2015

UMOWA nr ZZ-008/022/U/2015 Załącznik nr 2 do ogłoszenia UMOWA nr ZZ-008/022/U/2015 na przeprowadzenie telewizyjnej kampanii reklamowej z wykorzystaniem billboardów i techniki lokowania produktu w ramach promocji projektu Centrum

Bardziej szczegółowo

Tradycyjnie w telewizji na 140 kanale w sieci kablowej Vectra Nowocześnie w internecie na stronie: www.regionalnatvonline.pl

Tradycyjnie w telewizji na 140 kanale w sieci kablowej Vectra Nowocześnie w internecie na stronie: www.regionalnatvonline.pl Tradycyjnie w telewizji na 140 kanale w sieci kablowej Vectra Nowocześnie w internecie na stronie: www.regionalnatvonline.pl Tradycyjnie w telewizji na 140 kanale w sieci kablowej Vectra Nowocześnie w

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUG REKLAMOWYCH

REGULAMIN USŁUG REKLAMOWYCH REGULAMIN USŁUG REKLAMOWYCH SPIS TREŚCI: 1. Definicje 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług reklamowych 3. Warunki Publikacji Reklamacja 4. Rezygnacja ze zlecenia 5. Warunki płatności 6. Reklamacje 7.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM NA PORTALU INTERNETOWYM SLIDESTORY. www.slidestory.pl

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM NA PORTALU INTERNETOWYM SLIDESTORY. www.slidestory.pl REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM NA PORTALU INTERNETOWYM SLIDESTORY 1 www.slidestory.pl 1. Portal internetowy Slidestory.pl należy do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością DAG MEDIA, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot Umowy 1. Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 Ustawy. 2. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na usługi drukowania,

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

ZASADY EMITOWANIA FILMÓW REKLAMOWYCH, FILMÓW TELESPRZEDAŻY I WSKAZAŃ SPONSORSKICH W PROGRAMACH TVP S.A. Emisja filmów reklamowych i telesprzedaży

ZASADY EMITOWANIA FILMÓW REKLAMOWYCH, FILMÓW TELESPRZEDAŻY I WSKAZAŃ SPONSORSKICH W PROGRAMACH TVP S.A. Emisja filmów reklamowych i telesprzedaży Załącznik do Uchwały Nr. /2015 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia. 2015 r. ZASADY EMITOWANIA FILMÓW REKLAMOWYCH, FILMÓW TELESPRZEDAŻY I WSKAZAŃ SPONSORSKICH W PROGRAMACH TVP S.A. 1 Emisja filmów reklamowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA EURO oferta na emisję filmów reklamowych w ramach UEFA EURO Data emisji Filmów reklamowych UEFA EURO 2016

OFERTA EURO oferta na emisję filmów reklamowych w ramach UEFA EURO Data emisji Filmów reklamowych UEFA EURO 2016 OFERTA EURO 2016 - oferta na emisję filmów reklamowych w ramach UEFA EURO 2016 1 Data emisji Filmów reklamowych UEFA EURO 2016 Emisja filmów reklamowych, w ramach UEFA EURO 2016, zwanych dalej,,filmami

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin sprzedaży usług emisji filmów reklamowych oraz licytacji dopłat do ceny emisji w blokach reklamowych przy meczach siatkówki z udziałem Polaków w trakcie Igrzysk Olimpijskich RIO 2016 w TVP1 (rozgrywki

Bardziej szczegółowo

dotycząca dofinansowania zadania w ramach PROGRAMU DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI 2016 ze środków finansowych Instytutu Książki

dotycząca dofinansowania zadania w ramach PROGRAMU DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI 2016 ze środków finansowych Instytutu Książki UMOWA nr 00 /DKK/IK/2016 dotycząca dofinansowania zadania w ramach PROGRAMU DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI 2016 ze środków finansowych Instytutu Książki zawarta w Krakowie w dniu data 2016 roku pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

CENNIK OGŁOSZEŃ I REKLAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ INTERNETOWEGO PORTALU ZIEMIA MIĘDZYRZECKA

CENNIK OGŁOSZEŃ I REKLAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ INTERNETOWEGO PORTALU ZIEMIA MIĘDZYRZECKA CENNIK OGŁOSZEŃ I REKLAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ INTERNETOWEGO PORTALU ZIEMIA MIĘDZYRZECKA Banery PRODUKCJA: Technologia FLASH - 130 zł www.miedzyrzecz.biz Wykupienie praw autorskich na emisje w innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dotyczący zasad ekspozycji materiałów reklamowych wewnątrz obiektów Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji w Zabrzu

REGULAMIN dotyczący zasad ekspozycji materiałów reklamowych wewnątrz obiektów Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji w Zabrzu REGULAMIN dotyczący zasad ekspozycji materiałów reklamowych wewnątrz obiektów Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji w Zabrzu Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady ekspozycji

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

OFERTA BIURA REKLAMY TVP KRAKÓW

OFERTA BIURA REKLAMY TVP KRAKÓW OFERTA BIURA REKLAMY TVP KRAKÓW 201 tel. 012 261 52 52 fa: 012 42 61 20 www.krakow.tvp.pl CENNIK EMISJI FILMÓW REKLAMOWYCH tel. 012 42 60 99, fa 012 42 61 20 Zasięg Godzina Cena emisji Dzień tygodnia (w

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet obowiązuje od 1 stycznia 2017

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet obowiązuje od 1 stycznia 2017 OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet obowiązuje od 1 stycznia 2017 Spis treści I. Definicje II. Zasady zawierania i realizacji umów III. Rozliczenie Kampanii IV. Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam Krajowe Centrum Pacjenta 1. Postanowienia ogólne

Regulamin emisji reklam Krajowe Centrum Pacjenta 1. Postanowienia ogólne Regulamin emisji reklam Krajowe Centrum Pacjenta 1. Postanowienia ogólne 1. Definicje: a) Emisja każdorazowe wyświetlenie reklamy jednorazowo wraz ze stroną na której jest ona umieszczona. b) Materiały

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Produkcja filmów promocyjnych Miasta Rzeszowa o tematyce gospodarczej w 3 wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej) i długości 3, 5, 10 minut wraz z tłoczeniem na 500 płyt DVD

Bardziej szczegółowo

Umowa na pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa na pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa na pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... 2008 roku w Warszawie pomiędzy: Towarową Giełdą Energii S. A. Siedziba: ul. Poleczki 23 bud. H,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

i upodobań widzów Poprzez współfinansowanie ciekawych dla odbiorców programów, sponsor otrzymuje możliwość emisji billboardu sponsorskiego.

i upodobań widzów Poprzez współfinansowanie ciekawych dla odbiorców programów, sponsor otrzymuje możliwość emisji billboardu sponsorskiego. SPONSORING/ LOKOWANIE PRODUKTU Oferta ważna od 28 sierpnia 2016 r. ZALETY SPONSORINGU TELEWIZYJNEGO Działanie prestiżowe i prospołeczne na rzecz odbiorców To forma łączenia biznesu i upodobań widzów Umacnia

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MARKETING, PROMOCJA I HANDEL NA RYNKU UKRAINY I ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH 26 27 marca 2014 r.

SKUTECZNY MARKETING, PROMOCJA I HANDEL NA RYNKU UKRAINY I ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH 26 27 marca 2014 r. Formularz zgłoszeniowy Umowa SKUTECZNY MARKETING, PROMOCJA I HANDEL NA RYNKU UKRAINY I ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH 26 27 marca 2014 r. Szkolenie dla przedsiębiorców sektora spożywczego zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. Przyjmujemy zlecenia na emisję reklam na antenie TVP3 Katowice, a innych ośrodków

OFERTA REKLAMOWA. Przyjmujemy zlecenia na emisję reklam na antenie TVP3 Katowice, a innych ośrodków OFERTA REKLAMOWA Szanujemy budżet każdego klienta, dlatego nasza oferta dostosowanaa jest do wymagań i możliwości regionalnych firm. Niskie koszty dotarcia, rozsądne ceny, promocyjne pakiety reklamowe

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. 3. Na antenie - rozumie się przez to: w programie radiowym emitowanym (nadawanym, transmitowanym) przez Spółkę;

I. Definicje. 3. Na antenie - rozumie się przez to: w programie radiowym emitowanym (nadawanym, transmitowanym) przez Spółkę; OGÓLNE WARUNKI PRODUKCJI i EMISJI REKLAM w Spółce Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie S.A. na podstawie zleceń (zwane w dalszej treści Ogólnymi warunkami) Produkcję reklam

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Do oferty należy załączyć: aktualny odpis koncesji na obrót paliwami ciekłymi (kserokopia).

Do oferty należy załączyć: aktualny odpis koncesji na obrót paliwami ciekłymi (kserokopia). PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, tel. 62/76 79 525, fax 62/ 76 79 506 NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo