JĘZYK SKRYPTOWY WEDŁUG MACROMEDII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JĘZYK SKRYPTOWY WEDŁUG MACROMEDII"

Transkrypt

1 Nowa wersja produktu firmy Macromedia dla systemu Linux: ColdFusion MX 7 Server JĘZYK SKRYPTOWY WEDŁUG MACROMEDII Nowy produkt firmy Macromedia, ColdFusion MX 7 Server, pomaga w tworzeniu dostępnych i wydajnych aplikacji internetowych. LARKIN CUNNINGHAM Wprowadzenie oprogramowania ColdFusion w wersji MX 7 [1] zbiegło się z dziesiątą rocznicą udostępnienia pierwszego wydania tej platformy do programowania aplikacji internetowych. Pierwotnie środowisko programistyczne ColdFusion było napisane w C++; teraz oparte jest na platformie J2EE i działa w systemach Linux, AIX, Mac OS X, Solaris oraz Windows. Produkt ColdFusion został stworzony przez firmę Allaire Corporation. Firma Macromedia przejęła go w 2001 r. Zamiast zwiększać numer wersji do 6.0, wypuściła nowe wydanie pod nazwą ColdFusion MX. Miało to dowodzić pokrewieństwa produktu z innymi rozwiązaniami rodziny MX, takimi jak Dreamweaver i Flash. Kontynuując rozwój środowiska ColdFusion, Macromedia wprowadziła w nim istotne ulepszenia. W najnowszej wersji wzbogacono arsenał narzędzi do generowania treści. Są tu nowe funkcje do tworzenia wykresów, przygotowywania raportów FlashPaper i PDF oraz do definiowania złożonych formularzy Flash (w tym składających się z zakładek). Administrator ColdFusion dostarczany jest z internetową aplikacją do administrowania (Rysunek 1), wspomagającą zarządzanie całym środowiskiem. ColdFusion Administrator umożliwia określenie sposobu buforowania zmiennych przez klienta, parametrów pamięci dla programów Javy i wirtualnej maszyny oraz innych ustawień, przez dostosowanie których można zwiększyć wydajność pracy rozwiązania. W oprogramowaniu PHP odpowiednikiem tego łatwego w użyciu interfejsu jest plik konfiguracyjny (php.ini). Narzędzie administracyjne umożliwia także zarządzanie źródłami danych, usługami internetowymi, zaplanowanymi zadaniami, Aplikacje oparte na znacznikach CFML jest językiem znaczników, a treść CFML jest zapisywana wspólnie z HTML w postaci stron.cfm. Zamiast tradycyjnych metod osadzania skryptów znanych z języków PHP i ASP, w CFML stosowane są podobne do języka HTML znaczniki otwierające i zamykające. Nie cały kod CFML musi zawierać się w znacznikach, ponieważ wiele z nich ma swoje odpowiedniki skryptowe. Na Wydruku 1 przedstawiono implementację prostego zapytania SQL, po którym następuje przedstawienie jego wyników. Zauważmy, że w znacznikach CFML można umieszczać parametry, podobnie jak w znacznikach języku HTML. W opisywanym przykładzie za pomocą znacznika CFQUERY pobrano zbiór wynikowy z bazy danych przez połączenie MyDSN zdefiniowane narzędziem ColdFusion Administrator (więcej na ten temat w dalszej części artykułu). Do prezentacji zbioru wynikowego służy znacznik CFOUTPUT. Zmienne oraz wywołania funkcji umieszczone między symbolami krzyżyka (#) są albo ujmowane w znaczniki CFML, albo umieszczane wewnątrz nich jako parametry. ColdFusion podstawia w ich miejsce odpowiednie wartości. W wyniku umieszczenia zapytania jako parametru znacznika CFO- UTPUT, zawartość tego znacznika zostaje powielona dla każdego wiersza zbioru wynikowego zapytania. Porównajmy ten kod z odpowiednikiem w PHP5/ mysqli [2] (Wydruk 2). Dla uproszczenia pominięto kod przechwytujący wyjątki. Jak widać na podstawie tych fragmentów kodu, język CFML łatwiej się pisze i czyta w porównaniu z analogicznym kodem PHP. Dla projektanta stron WWW bez przygotowania programistycznego, CFML jest łatwiejszy i szybszy w nauce niż PHP. Wystarczy poznać kilka znaczników i można pisać całkiem zaawansowane części serwisów LINUX-MAGAZINE.PL 45

2 ColdFusion MX 7 Server Rysunek 1: Program ColdFusion Administrator skutecznie chroni przed stycznością z wierszem polecenia i plikami konfiguracyjnymi. Rysunek 2: Przykład osadzenia dokumentu FlashPaper na stronie Znacznik CFCHART Znacznik CFCHART służy do generowania ładnych wykresów w formatach PNG, JPEG lub Flash. W tym ostatnim przypadku można zdefiniować ozdobniki, takie jak słupki wędrujące od poziomu osi x do zadanej wartości albo wyłaniające się wykresy kołowe. Wykresy w każdym formacie mogą zawierać aktywne obszary z przypisanymi adresami URL. To z kolei stwarza możliwość przygorozszerzeniami znaczników (patrz dalej), zabezpieczonymi zasobami sandbox oraz innymi aspektami działania środowiska. W oprogramowaniu ColdFusion nie ma po- Wydruk 1: empquery.cfm <CFQUERY NAME= qrygetrempsu DATASOURCE= #MyDSN# > SELECT * FROM employees </CFQUERY> <CFOUTPUT QUERY= qrygetemps > Name: #qrygetemps.firstname#u #qrygetemps.lastname#<br> Address: #qrygetemps.u Address1#, #qrygetemps.address2# </CFOUTPUT> Wydruk 2: empquery.php $dbconn = new mysqli ($dbhost,u $dbuser, $dbpass, $dbname); $result = $dbconn->queryu ('SELECT * FROM employees'); while ($row = $result->fetch_u assoc ()) { printf (Name: %s %s<br>,u $row['firstname'], $rowu ['LastName']); printf (Address: %s, %s,u $row['address1'], $rowu ['Address2']); } trzeby zaglądania do plików konfiguracyjnych większość ustawień dostępna jest przez narzędzie administracyjne. Język CFML w domyślnej postaci udostępnia abstrakcyjny interfejs do baz danych, dzięki któremu można pisać aplikacje niezależne od źródeł danych. Na przykład w znaczniku CFQUERY wystarczy podać parametr DATA- SOURCE ten prosty zapis zapewnia już nawiązanie połączenia z bazą i umożliwia wysłanie zapytania SQL. Podobnie jak ODBC, ColdFusion udostępnia warstwę abstrakcji w dostępie do baz danych. W przypadku ColdFusion obsługuje ona połączenia przez ODBC, jak i własne połączenia baz przez JDBC. Do oprogramowania dołączono sterowniki źródeł danych MySQL (sprzed wersji 4.1), DB2, Informix, SQL Server, Sybase, Interfejs do baz danych Bogactwo treści Bez wątpienia firmie Macromedia należy się palma pierwszeństwa, jeśli chodzi o bogactwo treści internetowych. Format Flash [3], stosowany przy tworzeniu animacji, gier i przyjaznych interfejsów na stronach WWW, w praktyce jest już standardem. Aplety Javy i kontrolki ActiveX wydają się przy nim nieporadne. Nic więc dziwnego, że firma Macromedia postanowiła rozszerzyć możliwości prezentacji treści w środowisku ColdFusion o format Flash. W formacie tym można teraz generować wykresy i formularze wprowadzania danych; natomiast dokumenty (np. raporty) można produkować w nowym formacie Macromedii FlashPaper [4] (Rysunek 2). Obsługiwany jest także format Adobe PDF (Portable Document Format). Treść wygenerowana w formacie PDF lub FlashPaper po wydrukowaniu wygląda tak samo, jak w przeglądarce W ostatnich miesiącach poprawiła się obsługa formatów Flash i PDF w systemie Linux, w związku z czym wdrożenie ColdFusion jako aplikacji intranetowej i udostępnianie treści w różnych formatach w środowisku Linuksów nie powinno stwarzać problemów. Oracle oraz J2EE (przez JNDI). Sterowniki baz Oracle i Sybase są dostępne tylko w wersji Enterprise, ale źródła danych można tworzyć za pomocą własnych sterowników JDBC (zazwyczaj polega to na skopiowaniu pliku JAR do odpowiedniego katalogu z biblioteką i określeniu adresu i nazwy klasy JDBC sterownika). Podobny efekt można osiągnąć korzystając z zasobu JNDI. Istnieją metody implementacji podobnej warstwy abstrakcji w PHP (przez rozwiązania ADODB i Pear DB), jednak techniki te wymagają instalowania dodatkowych plików i dołączania ich w kodzie skryptów PHP. 46 LINUX-MAGAZINE.PL

3 Każda linia, słupek lub segment wykresu liniowego, słupkowego lub kołowego powstaje w wyniku interpretacji jednego znacznika CFCHARTSERIES. Za pomocą znacznika CFCHARTDATA tworzymy pętlę z zapytaniem, w wyniku działania której powstają kolejne punkty danych. Jak widać, dostępne są liczne parametry umożliwiające dostosowanie wykresu do wymagań. Flash Forms, ActionScript i Remoting Formularze do wprowadzania danych w formacie Flash (Flash Forms) umożliwiają realizację wielu czynności po stronie klienta (przetwarzanie, sprawdzanie poprawności danych i generowanie układu formularza), udostępniają większy zestaw funkcji niż standardowe rozwiązania HTML i Java- Rysunek 3: Za pomocą znaczników CFCHART można łatwo tworzyć efektowne wykresy. towywania wykresów z opcją uszczegóławiania, takich jak stosowane w systemach do zarządzania (Management Information Systems MIS) czy wspomagania decyzji (Decision Support Systems DSS). Do wyboru są wykresy różnych typów: liniowe, słupkowe, kołowe i rozproszone. PHP także umożliwia tworzenie wykresów, ale wymaga do tego dodatkowego oprogramowania. Chyba najpopularniejszym rozwiązaniem jest tutaj JpGraph, obsługujący Wydruk 3: chart.cfm większą liczbę typów wykresów niż ColdFusion. JpGraph jest bezpłatny w zastosowaniach niekomercyjnych. Trzeba jednak zauważyć, że wykresy ColdFusion są ładniejsze (mają wygładzone krawędzie), a konfiguracja rozwiązania prostsza. Na Rysunku 3 przedstawiono wykres pokazujący poziom spamu i wirusów w ciągu ostatnich 30 dni. Wykres powstał w wyniku działania znaczników CFCHART pokazanych na Wydruku 3. <cfchart scalefrom="0" scaleto="1" showlegend="yes" markersize="4"u labelformat="percent" title="percentage Spam and Viruses - Last 30 days" backgroundcoloru ="##eeeeee" showborder="yes" format="flash" xaxistitle="date" yaxistitle="percentage of Overall" chartheight="400" chartwidth="540"u show3d="no" showxgridlines="yes" seriesplacement="cluster"> <cfchartseries type="line" seriescolor="blue" serieslabel="spam"u markerstyle="circle"> <cfloop query="qry30days"> <cfchartdata item="#dateformat(scan_date,"dd-mmm-yy")#u value="#(pspam_sum + bspam_sum) / total_sum#"> </cfloop> </cfchartseries> <cfchartseries type="line" seriescolor="red" serieslabel="viruses"u markerstyle="circle"> <cfloop query="qry30days"> <cfchartdata item="#dateformat(scan_date,"dd-mmm-yy")#"u value="#virus_sum / total_sum#"> </cfloop> </cfchartseries> </cfchart> Rysunek 4: Formularze Flash Forms dają lepszą kontrolę nad sposobem wprowadzania danych przez użytkowników. Script oraz są łatwiejsze w implementacji od formularzy opartych na apletach Javy. Zapewniają większą kontrolę nad sposobem wprowadzania danych i lepsze dostosowanie do reguł biznesowych, a ponadto przyjemniej i wygodniej się z nich korzysta. Na Rysunku 4 pokazano przykład formularza Flash z zakładkami, kalendarzem, nagłówkami oraz dodatkowymi elementami układu. ActionScript jest językiem skryptowym służącym do interakcji z aplikacjami Flash MX. Umieszczając skrypt ActionScript w kodzie rozwiązania ColdFusion, można zapewnić komunikację z serwerem Flash Remoting, co z kolei umożliwia interakcję z zaawansowanymi aplikacjami i animacjami Flash MX. Skrypty ActionScript działające po stronie serwera i komunikujące się z zasobami ColdFusion może nawet napisać każdy programista Flash MX, nawet jeśli nie zna języka CFML. Takie rozwiązanie gwarantuje LINUX-MAGAZINE.PL 47

4 ColdFusion MX 7 Server Wersje Oprogramowanie ColdFusion jest dostępne w trzech różnych wersjach. Z wersji Developer można korzystać z poziomu komputera lokalnego (tego, na którym zainstalowano oprogramowanie) oraz dwóch klientów zdalnych. Tyle wystarczy, żeby niewielka grupa programistów pracowała nad aplikacją implementowaną w tym samym egzemplarzu Cold- Fusion. Wersja Developer nie ma ograniczeń funkcjonalności i można ją pobrać bezpłatnie. Wersja Standard zawiera praktycznie wszystkie funkcje poza mechanizmami umożliwiającymi dostrajanie wydajności i dostępoddzielenie warstwy logicznej aplikacji od warstwy prezentacji Flash. Programowanie obiektowe CFML i PHP są językami z natury strukturalnymi, ale w obu dostępne są funkcje obiektowe. Żadnego z nich nie można jednak nazwać językiem prawdziwie obiektowym, ponieważ nie zaimplementowano w nich wszystkich funkcji obiektowych (znanych z języków C++ lub Java). W języku CFML dostępne są komponenty ColdFusion (CFC). Komponenty CFC obsługują kapsułkowanie, dziedziczenie oraz introspekcję. Komponenty CFC zapisywane są w plikach.cfc, a nie w.cfm. Na Wydruku 4 pokazano przykładowy plik CFC definiujący komponent o nazwie ConvertTemp. Komponent ten konwertuje stopnie Celsjusza na Fahrenheita i odwrotnie. Na Wydruku 5 widzimy przykładowy kod CFML wywołujący metody tego komponentu. Funkcje obiektowe ColdFusion nie są tak eleganckie jak te znane z języka PHP 5, ale wystarczą do tworzenia łatwych w pielęgnacji aplikacji komponentowych. Rozbudowa ColdFusion Funkcjonalność ColdFusion można rozszerzać przez dodawanie własnych znaczników napisanych w językach CFML, Java lub C++. Kod własnego znacznika napisany w CFML wystarczy wprowadzić do pliku, a ten umieścić w katalogu niestandardowych znaczników ColdFusion (odpowiednik katalogu klas). Natomiast własne znaczniki w Javie lub C++ (określane mianem znaczników CFX) trzeba jawnie zadeklarować, używając w tym celu programu ColdFusion Administrator. Z własnych znaczników korzysta się tak, jak ze zwykłych tak, jakby były częścią samego języka CFML. Rozwiązanie takie jest możliwe również w przypadku PHP, przy czym tutaj wymaga to albo dołączenia dodatkowego kodu źródłowego do strony, albo przekompilowania PHP z uwzględnieniem nowego modułu. Ponieważ ColdFusion działa na bazie serwera aplikacji J2EE, programista ma także dostęp do klas Javy w ścieżce klas JVM (katalogi WEB-INF/lib oraz WEB-INF/classes), podobnie jak można tego oczekiwać np. w serwerze Tomcat. Za pomocą znacznika CFO- BJECT można tworzyć obiekty i uzyskiwać dostęp do funkcji oraz metod. Możliwe jest także korzystanie z obiektów JavaBeans. Obsługiwana jest komunikacja między CFML, JSP i stronami serwletów. Dzięki temu podczas przenoszenia rozwiązań na CFML nie trzeba rezygnować ze starszych Listing 5: convtempform.cfm <cfinvoke component="converttemp" method="ctof" returnvariable="newtemp" temp=30> <cfoutput>30 degrees Celsius is #newtemp# degrees Farenheit.</cfoutput> <cfinvoke component="converttemp" method="ftoc" returnvariable="newtemp" temp=64> <cfoutput>64 degrees Fahrenheit is #newtemp# degrees Celsius.</cfoutput> aplikacji opartych na JSP i serwletach. Funkcje CFML można dołączyć do już funkcjonujących aplikacji JSP np. w celu wykorzystania funkcji tworzenia wykresów lub raportów dostępnych w ColdFusion. I odwrotnie -jeśli istnieją pewne działania, w których najlepiej sprawdzają się JSP lub strony serwletów, można je dołączyć do aplikacji CFML. Wyszukiwarka Do rozwiązania ColdFusion dołączona jest bardzo funkcjonalna wyszukiwarka Verity. Może ona działać niezależnie od serwera Cold- Fusion i może z niej korzystać wiele egzemplarzy ColdFusion jednocześnie (gdy ColdFusion jest zainstalowany w trybie wieloserwerowym patrz dalej). Za pomocą programu ColdFusion Administrator należy utworzyć zasób Collection, w którym umieszczane są treści dostępne do przeszukiwania przez Verity. Programista może korzystać ze znaczników CFML do indeksowania i przeszukiwania treści (np. plików tekstowych, dokumentów PDF czy stron HTML). Można także indeksować treść zwróconą w wyniku zapytania. Dzięki tej funkcji ColdFusion, duże porcje tekstu można przeszukiwać szybciej niż przez zapytanie SQL SELECT, w którym to przypadku duże pola tekstowe (np. typ danych TEXT w MySQL) nie mogą być indeksowane. Takie rozwiązanie można zastosować np. w bazie wiedzy. W wersji ColdFusion MX 7 nowością jest program Verity Spider. Umożliwia on dynamiczne indeksowanie całych katalogów lub serwisów internetowych. W przeciwieństwie do znacznika CFML CFINDEX, który służy do tworzenia specyficznych indeksów, Verity Spider sam dynamicznie tworzy treść do przeszukiwania. Obsługiwane formaty to m.in. HTML, PDF, Microsoft Office, Wordperfect i XML. Verity Spider zachowuje się jak każdy robot internetowy i uwzględnia instrukcje umieszczone w pliku robots.txt oraz zawartość znaczników HTML HREF, FRA- ME i META Refresh / Redirect. Verity Spider umożliwia stworzenie inteligentnego mechanizmu przeszukiwania projektowanego serwisu internetowego. Wydruk 4: converttemp.cfc <cfcomponent> <!-- Metoda konwertująca stopnie Celsjusza na stopnie Fahrenheita. --> <cffunction name="ctof" output="false"> <cfargument name="temp" required="yes" type="numeric"> <cfreturn ((temp*9)/5)+32> </cffunction> <!-- Metoda konwertująca stopnie Fahrenheita na stopnie Celsjusza. --> <cffunction name="ftoc" output="false"> <cfargument name="temp" required="yes" type="numeric"> <cfreturn ((temp-32)*5/9)> </cffunction> </cfcomponent> 48 LINUX-MAGAZINE.PL

5 ności. Zamiast wymieniać funkcje dostępne w tej wersji, łatwiej jest wspomnieć o tych, które dostępne są tylko w trzeciej i ostatniej wersji Enterprise. Cena wersji Standard wynosi 1299 USD lub EUR. Za Enterprise trzeba zapłacić nieco więcej (5999 USD lub EUR). W zamian za dopłatę mamy możliwość skorzystania z funkcji klasy korporacyjnej. Funkcje klasy korporacyjnej w wersji Enterprise Program Enterprise Manager umożliwia zarządzanie wieloma egzemplarzami ColdFusion na jednym serwerze. Architektura rozwiązania jest podobna do innych serwerów J2EE, takich jak Tomcat: z jednego programu binarnego aplikacji korzysta wiele prywatnych wirtualnych maszyn Javy (JVM). W związku z tym poszczególne aplikacje są wzajemnie odizolowane, co zapewnia większe bezpieczeństwo i stabilność bez konieczności stosowania oddzielnych serwerów. Aplikacje można także łączyć w klastry w celu zwiększenia wydajności i dostępności. Do wersji Enterprise dołączone jest oprogramowanie JRun [5] komercyjna alternatywa Tomcata. Używając JRun, kod aplikacji ColdFusion można połączyć z kodem JSP lub serwletów. Aplikacje ColdFusion można implementować na bazie preferowanego serwera aplikacji J2EE. Macromedia zapewnia obsługę rozwiązań Jrun, Weblogic i Webshpere. Zapewniono także mechanizm ochrony na potrzeby działania w środowiskach wirtualnego hostingu są to bezpieczne zasoby określane mianem sandbox. Sandbox jest katalogiem, dla którego określa się zasady zabezpieczeń: dozwolone znaczniki, funkcje, źródła danych i adresy IP. Aplikacja działająca w takim brodziku nie ma dostępu do ustawień ani plików innych aplikacji. Użytkownik może tworzyć niestandardowe bramy zdarzeń na potrzeby interakcji z urządzeniami mobilnymi i serwerami komunikacyjnymi lub dowolnymi innymi serwerami za pośrednictwem dowolnego protokołu sieciowego (i gniazd Javy). Można także wykorzystać bramy dołączone do oprogramowania, takie jak SMS, XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol), JMS (Java Messaging Service) firmy Sun oraz Lotus Sametime. XMPP [6] jest rozwiązaniem i protokołem Open Source do obsługi natychmiastowego przesyłania wiadomości; został opracowany przez fundację oprogramowania Jabber [7]. Lotus Sametime [8] jest produktem IBM i służy do obsługi natychmiastowych wiadomości oraz konferencji internetowych. W wersji Enterprise można także korzystać z wydajnego, wielowątkowego mechanizmu raportowania biznesowego. Mechanizm ten doskonale sprawdza się w systemach zarządzania MIS, jako uzupełnienie funkcji tworzenia wykresów z możliwością uszczegółowiania. Aplikację można zaimplementować w postaci kodu bajtowego Javy zamiast kodu źródłowego. Ma to duże znaczenie tam, gdzie właścicielowi kodu zależy na ochronie praw do własności intelektualnej. Obsługiwane platformy Oprogramowanie ColdFusion jest obsługiwane na różnych platformach, w tym Linux, Windows, Solaris, AIX oraz Mac OS X (tylko wersja Development). Wśród obsługiwanych dystrybucji Linuksa Macromedia wymienia Red Hat Enterprise Linux 2.1 i 3.0, Suse Linux Enterprise Server 8 oraz TurboLinux 8 (tylko wersja japońska). Jednak nie powinno być problemów z instalacją oprogramowania także na CentOS 3, White Box Linux 3 oraz wielu innych dystrybucjach. Teoretycznie ColdFusion powinno dać się wdrożyć wszędzie tam, gdzie dostępna jest platforma Javy. Obsługiwane są serwery JRun, BEA Weblogic oraz IBM Websphere, choć instrukcja instalacji dostępna jest tylko dla serwera Tomcat. Nawet jednak w przypadku wdrażania na innych serwerach, takich jak JBoss czy Resin, nie należy spodziewać się zbyt wielu problemów. ColdFusion może działać jako samodzielny serwer WWW lub w połączeniu z programami Apache (wersja lub nowsza; albo lub nowsza), iplanet 6.x lub Sun ONE 6.x. Czy ColdFusion jest dla mnie? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy dany użytkownik odniesie korzyści z zastosowania ColdFusion. W przypadku niektórych aplikacji lepiej jest zastosować PHP, Perla lub JSP; w innych górą jest Cold- Fusion. Za pomocą ColdFusion można zrobić prawie wszystko to, co za pomocą innego języka skryptowego. A jeśli jakiejś funkcji brakuje można ją uzupełnić kodem w Javie lub JSP albo serwletami. Wybór zależy od przeznaczenia aplikacji. ColdFusion sprawdza się tam, gdzie treść trzeba przedstawiać w postaci różnych formatów, takich jak formularze Flash, Flash- Paper lub PDF. Oprogramowanie ColdFusion można także wykorzystywać w uniwersalnych systemach zarządzania treścią. Rozwiązanie to można szybko przygotować do pracy. Oparte jest na łatwym do nauczenia języku znaczników, a wydajne aplikacje można budować minimalnym wysiłkiem. Już to wystarcza, by wiele osób zdecydowało się nawet na droższą wersję Enterprise, która dodatkowo zapewnia wysoką dostępność i wydajność aplikacji o dużym znaczeniu. Programista pracujący na platformie linuksowej ma do wyboru PHP, JSP/ serwlety i ColdFusion. Tylko ten ostatni mechanizm wymaga zakupienia licencji w przypadku wdrożenia produkcyjnego; wszystkie trzy można jednak bezpłatnie pobrać na potrzeby samego opracowywania aplikacji. Ponieważ coraz więcej usługodawców hostingu oferuje za niewielką opłatą obsługę środowiska ColdFusion, może się okazać, że nawet wykupienie licencji nie będzie konieczne. Podsumowując: osoby rozważające możliwość skorzystania z produktu komercyjnego przed sięgnięciem po inne rozwiązania powinny przynajmniej wypróbować oprogramowanie ColdFusion MX 7. INFO [1] Macromedia ColdFusion MX 7: [2] PHP 5 i moduł the mysqli: [3] Macromedia Flash: [4] Macromedia FlashPaper: [5] Macromedia JRun: [6] XMPP Protocol: [7] Fundacja oprogramowania Jabber: [8] Lotus Sametime: com/products/product3.nsf/wdocs/homepage/ AUTOR Larkin Cunningham jest jednym z założycieli DB Alliance, irlandzkiej firmy oferującej hosting WWW na platformie linuksowej i opracowującej rozwiązania Open Source. Specjalizuje się w aplikacjach Open Source, administracji systemem Linux oraz programowaniu w ColdFusion i PHP. Do Autora można pisać na adres LINUX-MAGAZINE.PL 49

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Język programowania prosty bezpieczny zorientowany obiektowo wielowątkowy rozproszony przenaszalny interpretowany dynamiczny wydajny Platforma

Bardziej szczegółowo

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone Typy przetwarzania Przetwarzanie zcentralizowane Systemy typu mainfame Przetwarzanie rozproszone Architektura klient serwer Architektura jednowarstwowa Architektura dwuwarstwowa Architektura trójwarstwowa

Bardziej szczegółowo

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa 1 Java Wprowadzenie 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny Rozumiana jako środowisko

Bardziej szczegółowo

Serwery. Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak

Serwery. Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak Serwery Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak Czym jest XMPP? XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol), zbiór otwartych technologii do komunikacji, czatu wieloosobowego, rozmów wideo i

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do J2EE

1 Wprowadzenie do J2EE Wprowadzenie do J2EE 1 Plan prezentacji 2 Wprowadzenie do Java 2 Enterprise Edition Aplikacje J2EE Serwer aplikacji J2EE Główne cele V Szkoły PLOUG - nowe podejścia do konstrukcji aplikacji J2EE Java 2

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

1 90 min. Aplikacje WWW Harmonogram spotkań, semestr zimowy (studia stacjonarne)

1 90 min. Aplikacje WWW Harmonogram spotkań, semestr zimowy (studia stacjonarne) 1 90 min. Aplikacje WWW Harmonogram ń, semestr zimowy -2017 (studia stacjonarne) 6 października Wprowadzenie do aplikacji WWW Rys historyczny Składniki architektury WWW o klient HTTP o serwer HTTP o protokół

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze 13 Przedmowa 15 Wprowadzenie 17

Spis treści. O autorze 13 Przedmowa 15 Wprowadzenie 17 Adobe Flash i PHP : biblia / Matthew Keefe. Gliwice, cop. 2010 Spis treści O autorze 13 Przedmowa 15 Wprowadzenie 17 Część I: Zacznijmy od podstaw 19 Rozdział 1. Rozpoczynamy pracę z Flashem i PHP 21 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

OSGi Agata Hejmej 4.05.2009

OSGi Agata Hejmej 4.05.2009 OSGi Agata Hejmej 4.05.2009 Plan prezentacji Co to jest OSGi Jakie problemy rozwiązuje Opis standardu Przykładowa aplikacja Podsumowanie korzyści Co to jest OSGi? Standard, który pozwala na tworzenie wysoce

Bardziej szczegółowo

Wybrane działy Informatyki Stosowanej

Wybrane działy Informatyki Stosowanej Wybrane działy Informatyki Stosowanej Java Enterprise Edition. WebServices. Język XML. Serwer aplikacji GlassFish. Dr inż. Andrzej Czerepicki a.czerepicki@wt.pw.edu.pl http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe, Servlety, JSP i JDBC

Aplikacje Internetowe, Servlety, JSP i JDBC Aplikacje Internetowe, Servlety, JSP i JDBC Opis Java 2 Enterprise Edition (JEE) jest potężną platformą do tworzenia aplikacji webowych. PLatforma JEE oferuje wszystkie zalety tworzenia w Javie plus wszechstronny

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery http://xqtav.sourceforge.net XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery dr hab. Jerzy Tyszkiewicz dr Andrzej Kierzek mgr Jacek Sroka Grzegorz Kaczor praca mgr pod

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja aplikacji Szachy online

Dokumentacja aplikacji Szachy online Projekt z przedmiotu Technologie Internetowe Autorzy: Jakub Białas i Jarosław Tyma grupa II, Automatyka i Robotyka sem. V, Politechnika Śląska Przedmiot projektu: Aplikacja internetowa w języku Java Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Programowanie Komponentowe WebAPI

Programowanie Komponentowe WebAPI Programowanie Komponentowe WebAPI dr inż. Ireneusz Szcześniak jesień 2016 roku WebAPI - interfejs webowy WebAPI to interfejs aplikacji (usługi, komponentu, serwisu) dostępnej najczęściej przez Internet,

Bardziej szczegółowo

OpenLaszlo. OpenLaszlo

OpenLaszlo. OpenLaszlo OpenLaszlo Spis Treści 1 OpenLaszlo Co to jest? Historia Idea Architektura Jako Flash lub DHTML Jako servlet lub SOLO Jak to działa? Język LZX Struktura programu Skrypty Obiekty i klasy Atrybuty i metody

Bardziej szczegółowo

Serwery aplikacji. mgr Radosław Matusik. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego www.math.uni.lodz.pl/ radmat radmat@math.uni.lodz.

Serwery aplikacji. mgr Radosław Matusik. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego www.math.uni.lodz.pl/ radmat radmat@math.uni.lodz. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego www.math.uni.lodz.pl/ radmat radmat@math.uni.lodz.pl Serwer aplikacji Serwer aplikacji to: Serwer wchodzący w skład sieci komputerowej, przeznaczony

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie witryn internetowych PHP/Java. (mgr inż. Marek Downar)

Tworzenie witryn internetowych PHP/Java. (mgr inż. Marek Downar) Tworzenie witryn internetowych PHP/Java (mgr inż. Marek Downar) Rodzaje zawartości Zawartość statyczna Treść statyczna (np. nagłówek, stopka) Layout, pliki multimedialne, obrazki, elementy typograficzne,

Bardziej szczegółowo

Release Notes Process Data Flow ("PDF" )

Release Notes Process Data Flow (PDF ) Release Notes Process Data Flow ("PDF" ) Zespół Joint Process Experts Group w składzie: Zuzanna Polberg Joanna Zych Paweł Maćkowski Mikołaj Moszczyński 19 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Pojęcie systemu baz danych

Pojęcie systemu baz danych Pojęcie systemu baz danych System baz danych- skomputeryzowany system przechowywania danych/informacji zorganizowanych w pliki. Składa się z zasadniczych elementów: 1) Danych 2) Sprzętu 3) Programów 4)

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Nieliniowej. Wstęp. Programowanie w Javie 2. mgr inż.

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Nieliniowej. Wstęp. Programowanie w Javie 2. mgr inż. Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Nieliniowej Wstęp Programowanie w Javie 2 mgr inż. Michał Misiak Agenda Założenia do wykładu Zasady zaliczeń Ramowy program wykładu

Bardziej szczegółowo

SOP System Obsługi Parkingów

SOP System Obsługi Parkingów SOP System Obsługi Parkingów JEE i Android Marcin Tatjewski Tomasz Traczyk Grzegorz Zieliński Paweł Borycki 5 listopada 2009 www.sopark.pl Plan prezentacji Java Platform, Enterprise Edition (JEE) Wstęp

Bardziej szczegółowo

JavaFX. Technologie Biznesu Elektronicznego. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska

JavaFX. Technologie Biznesu Elektronicznego. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska JavaFX - wprowadzenie JavaFX Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska Definicja JavaFX - wprowadzenie Definicja Historia JavaFX Script Rich Internet Application JavaFX - rodzina technologii

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS (c) 2008 Grupa SPOT SJ Grupa SPOT Krzysztof Cieślak, Maciej Gdula Spółka Jawna Podstawowe dane: firma założona w roku 2004 w wyniku połączenia

Bardziej szczegółowo

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans.

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans. GRZEGORZ FURDYNA Krótka Historia Co to jest NetBeans? Historia Wersje NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły NetBeans Profiler Narzędzie do projektowania GUI Edytor NetBeans

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

JBoss Application Server

JBoss Application Server Zagadnienia Programowania Obiektowego 4 grudnia 2006 1 Co to jest? 2 Co potrafi? Realizowane standardy Własne rozszerzenia Programowanie aspektowe Klastrowanie 3 Jak się z tym pracuje? Instalacja i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL.

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. Autor: Larry Ullman Poznaj zasady wirtualnego handlu i zarabiaj prawdziwe pieniądze Jak stworzyć doskonałą witrynę sklepu internetowego? Jak

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL/TERMINAL GUI

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL/TERMINAL GUI OTC Spółka Akcyjna ul. Chełmońskiego 248, 31-348 KRAKÓW tel. (012) 626 36 36, fax (012) 626 36 38 e-mail: office@otc.pl http://www.otc.pl CENNIK 01 maja 2010 Wszystkie ceny podane są w złotych. Do podanych

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, wdrożenie oraz konfigurację

Bardziej szczegółowo

EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0)

EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0) EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0) Adrian Dudek Wirtualne Przedsiębiorstwo 2 Wrocław, 1 czerwca 2010 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie Cel prezentacji Czym jest EJB 3.0? Historia 2 3 Cel prezentacji Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

System generacji raportów

System generacji raportów Zalety systemu Czym jest ProReports? prostota instalacji, wieloplatformowość (AIX, Linux, Windows, Solaris), obsługa popularnych formatów (PDF, XLS, RTF, HTML,TXT,XML,CSV), obsługa wielu baz danych, raporty

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i strony WWW

Bazy danych i strony WWW Bazy danych i strony WWW Obsługa baz danych poprzez strony WWW Niezbędne narzędzia: serwer baz danych np. MySQL serwer stron WWW np. Apache przeglądarka stron WWW interpretująca język HTML język skryptowy

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Wstęp do programowania obiektowego w Javie Autor: dr inŝ. 1 Java? Java język programowania obiektowo zorientowany wysokiego poziomu platforma Javy z

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie Compuware Data Center - Real User Monitoring

Rozwiązanie Compuware Data Center - Real User Monitoring Rozwiązanie Compuware Data Center - Real User Monitoring COMPUWARE DATA CENTER REAL USER MONITORING... 3 2 COMPUWARE DATA CENTER REAL USER MONITORING Sercem narzędzia Compuware Data Center Real User Monitoring

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1. Plan wykładu. SZBD Oracle 2010-10-21

Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1. Plan wykładu. SZBD Oracle 2010-10-21 Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1 Wykładowca dr inż. Agnieszka Bołtuć, pokój 304, e-mail: aboltuc@ii.uwb.edu.pl Liczba godzin i forma zajęć: 15 godzin wykładu oraz 30 godzin laboratorium Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych:

PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł mysqli ma dwa interfejsy: proceduralny i obiektowy) PostgreSQL Oracle MS

Bardziej szczegółowo

MIGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DO TECHNOLOGII JAVA

MIGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DO TECHNOLOGII JAVA MIGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DO TECHNOLOGII JAVA NOWE MOŻLIWOŚCI Jeżeli chcesz: to: obniżyć koszty i ułatwić sobie pracę, wykorzystywać niezawodną, wydajną i otwartą technologię, używać innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Niezbędne serwery aplikacji. Wprowadzenie do technologii JBoss i Apache Tomcat.

Niezbędne serwery aplikacji. Wprowadzenie do technologii JBoss i Apache Tomcat. Niezbędne serwery aplikacji. Wprowadzenie do technologii JBoss i Apache Tomcat. Serwer Tomcat Plan wykładu Opis serwera Jak uruchomić napisaną aplikację Podstawowa konfiguracja Pierwsze uruchomienie Tomcat

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

Red Hat Network Satellite Server

Red Hat Network Satellite Server Red Hat Network Satellite Server Bogumił Stoiński RHC{E,I,X} B2B Sp. z o.o. 600 017 006 bs@bel.pl Usługa Red Hat Network 2 Usługa Red Hat Network Zintegrowane platforma stworzona do zarządzania systemami

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL OTC Spółka Akcyjna ul. Chełmońskiego 248, 31-348 KRAKÓW tel. (012) 626 36 36, fax (012) 626 36 38 e-mail: office@otc.pl http://www.otc.pl CENNIK 01 lipca 2009 Wszystkie ceny podane są w złotych. Do podanych

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Java jako język programowania

Java jako język programowania Java jako język programowania Interpretowany programy wykonują się na wirtualnej maszynie (JVM Java Virtual Machine) Składnia oparta o język C++ W pełni zorientowany obiektowo (wszystko jest obiektem)

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL/TERMINAL GUI

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL/TERMINAL GUI OTC Spółka Akcyjna ul. Chełmońskiego 248, 31-348 KRAKÓW tel. 12 626 36 36, fax 12 626 36 38 e-mail: office@otc.pl http://www.otc.pl CENNIK 01 stycznia 2014 Wszystkie ceny podane są w złotych. Do podanych

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW Wprowadzenie

Aplikacje WWW Wprowadzenie Aplikacje WWW Wprowadzenie Beata Pańczyk na podstawie http://www.e-informatyka.edu.pl/ http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=aplikacje_www Plan wykładu Składniki architektury WWW: klient HTTP, serwer

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania bazodanowe EnterpriseDB

Rozwiązania bazodanowe EnterpriseDB Rozwiązania bazodanowe EnterpriseDB Bogumił Stoiński RHC{E,I,X} B2B Sp. z o.o. 519 130 155 bs@bel.pl PostgreSQL Ponad 20 lat na rynku Jedna z najpopularniejszych otwartych relacyjnych baz danych obok MySQL

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Informatyka I. Standard JDBC Programowanie aplikacji bazodanowych w języku Java

Informatyka I. Standard JDBC Programowanie aplikacji bazodanowych w języku Java Informatyka I Standard JDBC Programowanie aplikacji bazodanowych w języku Java dr inż. Andrzej Czerepicki Politechnika Warszawska Wydział Transportu 2017 Standard JDBC Java DataBase Connectivity uniwersalny

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Security Systems Risk Management OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Oprogramowanie firmy KEMAS jest zbudowane na bazie pakietu programowego- KEMAS NET- dedykowanego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. Wprowadzenie

Programowanie obiektowe. Wprowadzenie 1 Programowanie obiektowe Wprowadzenie 2 Programowanie obiektowe Object-oriented programming Najpopularniejszy obecnie styl (paradygmat) programowania Rozwinięcie koncepcji programowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 1. Wprowadzenie do aplikacji internetowych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. IBM Lotus - Podstawy projektowania aplikacji w Domino Designer 8.5. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie. IBM Lotus - Podstawy projektowania aplikacji w Domino Designer 8.5. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie IBM Lotus - Podstawy projektowania aplikacji w Domino Designer 8.5 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla początkujących projektantów

Bardziej szczegółowo

Czym jest jpalio? jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio

Czym jest jpalio? jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio Czym jest jpalio? jpalio to unikalna platforma technologiczna pozwalająca na stworzenie szeregu produktów dostosowanych do indywidualnych preferencji klienta. W naszej ofercie znajduje się m.in. system

Bardziej szczegółowo

PHP: bazy danych, SQL, AJAX i JSON

PHP: bazy danych, SQL, AJAX i JSON 1 PHP: bazy danych, SQL, AJAX i JSON SYSTEMY SIECIOWE Michał Simiński 2 Bazy danych Co to jest MySQL? Jak się połączyć z bazą danych MySQL? Podstawowe operacje na bazie danych Kilka dodatkowych operacji

Bardziej szczegółowo

Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK

Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK Bazy Danych I, 8 Grudzień 2009 Plan Trochę teorii Uwagi techniczne Ćwiczenia Pytania Trójwarstwowy

Bardziej szczegółowo

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Marcin Nowak nr albumu: 254118 Praca inżynierska na kierunku informatyka stosowana Webowy generator wykresów wykorzystujący

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja fillup - MS SQL

Dokumentacja fillup - MS SQL Dokumentacja fillup - MS SQL e-file.pl 28 lipca 2017 Spis treści Wstęp 2 Wymagania sprzętowe 2 Windows Server 2012.......................... 2 Windows 10............................... 3 MS SQL Server.............................

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja mobilnego systemu wspomagającego organizowanie zespołowej aktywności fizycznej Autor: Krzysztof Salamon W dzisiejszych czasach życie ludzi

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IBM Lotus Domino, czyli technologiczna podstawa systemów pracy grupowej

Oprogramowanie IBM Lotus Domino, czyli technologiczna podstawa systemów pracy grupowej Oprogramowanie IBM Lotus Domino, czyli technologiczna podstawa systemów pracy grupowej Różne wersje oprogramowania oraz związane z nim sposoby licencjonowania Lotus Domino w wersji Enterprise Przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką Autor: Paweł Konieczny Promotor: dr Jadwigi Bakonyi Kategorie: aplikacja www Słowa kluczowe: Serwis

Bardziej szczegółowo

Jednolite zarządzanie użytkownikami systemów Windows i Linux

Jednolite zarządzanie użytkownikami systemów Windows i Linux Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Paweł Gliwiński Nr albumu: 168470 Praca magisterska na kierunku Informatyka Jednolite

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA programowanie obiektowe KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA 1991 - narodziny języka java. Pierwsza nazwa Oak (dąb). KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA 1991 - narodziny

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express -

Oracle Application Express - Oracle Application Express - Wprowadzenie Wprowadzenie Oracle Application Express (dawniej: HTML DB) to narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji Web owych korzystających z bazy danych Oracle. Od użytkownika

Bardziej szczegółowo

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody Obiektowy PHP Czym jest obiekt? W programowaniu obiektem można nazwać każdy abstrakcyjny byt, który programista utworzy w pamięci komputera. Jeszcze bardziej upraszczając to zagadnienie, można powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

edziennik Ustaw Opis architektury

edziennik Ustaw Opis architektury edziennik Ustaw Opis architektury Spis treści 1 Wstęp...3 2 Architektura systemu...3 2.1 Schemat poglądowy rozwiązania...3 2.2 Architektura logiczna...4 2.3 Opis elementów systemu...5 2.3.1 Moduł Udostępniający...5

Bardziej szczegółowo

Odseparowanie kodu PHP i warstwy prezentacji od dawna było celem

Odseparowanie kodu PHP i warstwy prezentacji od dawna było celem Smarty system szablonów 01 Odseparowanie kodu PHP i warstwy prezentacji od dawna było celem programistów tworzących aplikacje w tym języku. Bardzo często taki kod w znacznym stopniu przeplatał się tagami

Bardziej szczegółowo

XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne Łódź, październik 2004 NOWOCZESNA WITRYNA WWW W NOWOCZESNEJ SZKOLE

XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne Łódź, październik 2004 NOWOCZESNA WITRYNA WWW W NOWOCZESNEJ SZKOLE XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne Łódź, październik 2004 WOJCIECH ZABIEROWSKI KRZYSZTOF ŁYSIAK Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych NOWOCZESNA WITRYNA WWW W NOWOCZESNEJ SZKOLE

Bardziej szczegółowo

Jak ustawić cele kampanii?

Jak ustawić cele kampanii? Jak ustawić cele kampanii? Czym są cele? Jest to funkcjonalność pozwalająca w łatwy sposób śledzić konwersje wygenerowane na Twojej stronie www poprzez wiadomości email wysłane z systemu GetResponse. Mierzenie

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. wykład 2, część 1. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. wykład 2, część 1. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy wykład 2, część 1 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Rodzaje programów w Javie 2. Tworzenie aplikacji 3. Tworzenie apletów 4. Obsługa archiwów 5. Wyjątki 6. Klasa w klasie! 2 Język

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Dokumentacja techniczna Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Spis Treści 1. Widok ogólny architektury MPP... 3 2. Warstwy systemu... 5 3. Struktura systemu/komponentów... 7 3.1 Aplikacje... 7 3.2 Biblioteki...

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 13 Marcin Młotkowski 27 maja 2015 Plan wykładu Trwałość obiektów 1 Trwałość obiektów 2 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 29 Trwałość (persistence) Definicja Cecha

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Treścią

System Zarządzania Treścią System Zarządzania Treścią Dawno, dawno temu, w latach 90-tych XX wieku publikowanie w Internecie nie było proste. Wymagało znajomości HTMLa do stworzenia strony, FTP do wysłania zawartości na serwer i

Bardziej szczegółowo

JBoss: MetaMatrix, Mobicents, Seam, Rools, ESB

JBoss: MetaMatrix, Mobicents, Seam, Rools, ESB JBoss: MetaMatrix, Mobicents, Seam, Rools, ESB Przemysław Rudzki RHCX, RHCI, JBoss Certified Trainer Niezależny Konsultant Plan prezentacji Ostatnie zakupy RedHat/JBoss MetaMatrix Mobicents Technologie

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

JDBC w LoXiMie. Interfejs Java Database Connectivity dla systemu LoXiM. Adam Michalik 2008

JDBC w LoXiMie. Interfejs Java Database Connectivity dla systemu LoXiM. Adam Michalik 2008 JDBC w LoXiMie Interfejs Java Database Connectivity dla systemu LoXiM Adam Michalik 2008 Sterownik JDBC co to jest? Sterownik JDBC to zbiór klas implementujących interfejsy opisane w specyfikacji JDBC

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo